Sunteți pe pagina 1din 74

STUDIUL STRUCTURII PRETULUI COST DE LA LUCBARILE BXPLOATARI DB FORESTIBRE A $t CAILEDI' REDUCERE ACESTUIA

I nq. GII. P URC,i lfu.4 i\r[,' in colabtvrutl'nL:Ing. OOT. CAILARE, ln,o. AJ" LtV']Aal'OOl'tlCHIIng. GH. 1 I'-{,V

CTI}]RINS
Irrtrotlucrcle I. L'lfectuarea ccrcetiu'ilor II. Structura cheltuielilol tnctlii pc laze de lucru 5i calcgorii la plirtcipalele sortimetrte lemnoaser III. l\:. dc costuli L73 1lt5 1;1 17:)

Stmctura l)relului de cost mecliu pontlcr;rt fi a pretului do cost colnplet :r sortirnentelor lemrlonse Structula prelului dercost nrecUu pontlerat li a l)rclului cle cost cornplet

o principalclorproduscirccesorii Cileva obscrr,atiiin Iegirturricu rrarialia lrlclului dc cost a produselor iu lernnoar;c lcllizatc ilr anul 1{)52, conrpara{ic cu celc rL.alizate ltl
1 3 r - r 1.

I {r{}

1r3 .\. \-olurnul trxcedenteior dc cheituieli sau a economiilor 13. \raria!.ia I)rclulni
(le cost. tnediu pott<lerat ,

193 195 198 200


21.)3

Y I . (lorr<uzii i I lib!iogrnfic \rtexe . .

INTII 'ln

ODUCIIR}i

pro[hLr:anal,izarea aatir'itdlii eunontice a trnai tLn,itd,li ti,ue sau a, unai rauturi econa,m,ice, cunoa;tereo, analizarea, a1i mdnun{itd a 'prclulu'i de r:rtstu iucrd,r'iktr .yi prod,uselorrepreprelul d,ecost z'intd o lattrrd, d,e im,,pofianld deosebitd, deoarece enprimd sintetic mod,ul altnl rr-a desfd,su,rat a,ctiritatea utti,td,lii, sa,u ramuri'i, ttr, per'ioada res,pecti'uit, delicien,lele eri,stentct,n, cailrtrl ei, cd,'ilesi. rn,dstu'ilede ri.itor t1c(esarc perftru, eliminctvea a<:estora. Pre(nl de cost reprazintd,t:el rur,i i.nt7tr,t'tart,t inrli,t:ecalitatit; al 'planul.uitehmic, 'i,ndustr'ial 'f'irranciar. si I n ltrcrarea d,e tald se urmdtegte a, se clechla ri Ttrezentarc sub diaer::easpecte, a u,rn'po'nen,lei structu,r,iiTtrelultti, tla utst ;i u, ltrittc'ipa,LeLor rercltate ;i r'rTtrod,use lemnoase p'i,nelem,nttase al,i,zate D.G.S.,6n cursul anului 1952. Prin an,al'iza rle pretultt.i q, acesktt' 'pt"od,uv,se urm,d,re;te u, se determittn dlnti de.cost pr,inci'palele sllt'se ri,itoare cle reikt,r:ere prelu,lui,il,e cost. a Irttreu,gu anali,zd,se electueazdlo ntuelul, rnmtct'i.ie(iont)rn'ice, ctt relerire la reg'iuntrle silrirc, ca urtititli, ec()n(),nlice de coorchtn,at'e lodd, in t'adtr.rl crctit:itiftii ditt qrtsqtcdd,ria silaicri.

I. BI.'ECTUAREA CEITCBTARILOR Pentru anabzarea prefului de cost' a principalelor produse forestiere reahzate tle D.G.S. in 1952, au fost folosite tlatele din postcaiculaliile regionalelor silvice pentru acest an. I'alorile rel,atiaa ltr, ca,nti,td,lile il,e mater,ial lentnos, la categori,'i'Le de li,ntre aostter'i;i, La ch,eltui,eli,le uni,tare pe 'faze sin,t con,rentinn.,ale, pd,strind,u-se ele raportu,r'ile Ttrocentuale reale. Din totalul sortimentelor produse in 1952 s-au analizat pre_turile a 13 d.intre ele, tlintre care 10 sortimente lemnoase (buqteni gater stejar, buqteni- gater fag, traverse normale steja,r, traverse normale fag, traverse ingusto,stejar, traverse inguste fag, pari mind, rfqinoase, bile rd,qinoase, lemn de foc esenle tari qi lemn de foc esenle moi), ryi 3 de prod.use accesorii (coa,ji, de stejar, riqinri qi floare ile tei). Modul cum au fost efectuate postealculaliile anului 1952, nu a putul, condi.tiona o anabzare aprofundal,i, a prelului de cost la fazeLed.e miqcare a materialului (corhilnit, a,propiat,, transport) cu referire la prelulpe unitatea d.e distan!il pe care este rleplasat materialul sortimentului analizat,, .deo*rece in postcalculalii nu sint aritate distan.tele d.e transport. Din acest motiv, cheltuielile acestor faze au fost urmi,rite numai pe unitatea d.e prod.us, f:ir6, raportare la tlistan{,a cle miqcare. S-a cd,utat, in cele ce urmeazi,, a se stabili qi o leg5,turd, cu preturile _ .de cost d.in 19111 pentru patnr sortimente analizate tte I.C.E.S. in 1952 {3).qi anume : buqteni gater stejar, buqteni gater fag, lemn de foc esente tari qi leml de loc esenle moi. Pentru aceste sortimente se stabilerytevohrmul exced.entelorsau economiilor realizate ln 1952, comparativ cu 1951. In rest, anrnliza prelului de cost dupir, structura cheltuielilor pe fe,ze, .categorii tle cost gi sortimente, fund.amenteazd,citeva concluzii caracteristice pentru mod.ul d.e recoltare qi realizare a prod.uselor din 1gbz. Aceste -concluzii sint indicatoare pentru definirea mod.ului de folosire a mijloacelor b5,negti in vjitor in scopul unei red.uceri a pre,tului d.e cost, indicindu-se c,heltyielile majoritare qi discordanlele existente in componenta qi varialia prelului d.e cost a prod.uselor analizate. II. STRUCTURA CHELTUIELILOR IIBDII PE }'AZB DE LUCRU SI CATEGONII DE COSTURI LA PRINCIPALBLE SORTIMI]NTE I,NMNOASE
1. S'r'ltU(;Tt'ltr\ (lIItit,TUlDt,ILOlt llttDlt t'I' |l-\Z]i IrE Lfr{iltt.

Din cantitatea total[, dc material ]emnos recoltat6,, numzr.i o parte f,rcceprin fazeLe lucru care urmeazi dup5,primafazir, (cloborit qifasonat). de I'aza ,, doborit,, qi {asonat" reprezinth faza ini$iali, qi obligatorie ;rentm proccsul recolt:irii materialului lemnos din pitrlirri, fiind qi singura
| | r)

compambild, Ia toate sortimentele ob,tinute. Bestul fazelov sint extrem d.e variabite in raport cu situalia local5, afiechreipitluri qi cu concLi,tiilecle teahzare ale fiecirui produs. Dd,m in tabelul1, pentru toate sortimentele gi produsele analizate, pond.erea cantitd,filor trecute in fiecare taz6, in raport cu cantitatea recoltat5. Din acesl tabel qi din graficul 1 reiese cd, marea majoritate a sortiprintr-o pondere sub 100o/o a cantiti,lilor trementelor se ca,racterizeazra )', at'it' la lemmrl prin faze\e care ulmeazi, ttupd, ,,fasonat qi doborlt cute de lu6ru cit qi la lemnul r1efoc ; acelaqi lucru se poate constata qi la produsele accesorii. Deosebit tLe edificatoare este ponderea cantit[lilor trecute ptin faza' tranSport t', deoarege pentru SOrtimentele lomnului de lucru aceastir ,, taz6, esie aploape otrligatorie. tr'aptul c5, ponderea cantitfllii transpor,tate este ln med.ie cu peste 10 o/omai micd, decit cantitatea fasonatd, ne d.uce in la concluzia ci, in pd,cluriie clin regiunea tle cimpie- $! go-Iile jo-ase^t. care exploatfrile stnt 6fectuate, d.e D.B.S. din fostul M.G.S., desfdquralea cicilului d"eproduclie pe faze are un pronunlat caracter d.e discontinuitate. Daci, vom lua i'n considerare f^*ptot ,ii, pd,st"area in p[d.ure a sortimentelor tle lucru ln special, duce la deprecierea lor calitativS,, qi cir, transportul cu mijloacele b-eneficiarilor este red.us, atuncea va trebui si, considerim c[, diferenta dintre cantitatea transportati qi cea fasonat[ in cursul unui an cakinclaristic este nejustificatS, ryi poate dluna ramurilor ind.ustriei prelucrd,toare qi celor consumatoare de maler^tal lemnos. fazil" ne va inrliczL Ana[fa diferitelor categorii d.e costuri de la aceashra qi clile prin care decalarea ponderilor ar put_ea fi rezolvatS" ' I-ta sortimentul lemn di loc gi la produsele accesorii, decalartra ponderilor poate fi justificatl, - total sau parlial -.P{in faptul c5, tleslacerea acestor sortimente poate avea loc chiar la p[d-ure. este micitt Faptul cL ponderea cantltA,Flor trecu-te prin faza, desfacere se clatdreqte uriei lipse in metohologia calcrrla.tiei prelului de co.st, care inregistred,zil, in aceisth fazk d.oar cantitd,tile c'are au necesil,at cheltuieli directe de desfacere. I)e asemenearpostcd,lculaliile nu ind-ic5,cit anume din materialul aflat Ia cioatd,gi in att'e iaze rcprezihtd, stoc la sfirqil'ul anului qi cit anume s-a predat ben'eficiarilor, intrucit nu indicfl translocX'rile de rnaterial tle la o fazd' La alta. Cunoscindu-se modul in care a fost efectuati, recoltarea naterialului lemnos, ad.icd structura procesuhri de prod.uc-fie a fiec5,rui sortiment, se poate a:nallrza repartilia cheltuielilor d.eprocluc!,ie pe fazele componente' qi ale acestui proces. Cheltuie-iile pe ms necesitate de fiecare fazit' at o pondere cale este specificir, fiecd,rui sortiment. In tabelul 2 d5,m volumul qi pond.erea procentuald, a cheltuielilornnitare reale in fiecare fazd, a proLeJului cte proctucfie, raport'ate la pre{ul de cost complet (comercial) pe unitate de produs' DIr (rosrt:Itl LA lr-\z';\ "DOttonl'r'$I CrrRlruilil,I|-on Pt'r 2. \ oLL:ur.,L 1s?1111:' U'aza nd,obortt 5i lasonat t'are ponderea cea mai rid"icatd'Ia traversele' irrguste cle'fag (54,'IZo/) D! c9a.mai redus6,la bugteni gater fag (17'89%). Pentru tlagerea cJirdluziei asupra grad.ului tte ralionalizare a cheltuielilor. este n6cesar sd,fie analizate categoriile de costuri care compun cheltuieiile acestei faze, Ia fiecare sortiment. 17+

In tabelul 3 este prezentati, pe sortimente, structura rrheltuielilor din fa"za doborit ;i, lasonat pe categorii de costuri. La sortinrcnttrl ,, bugten'i-gater stejar " volumul r:heltureblor d"e ra f.aza ilobori't gi'-fasonatocupd,31,15% clin prelul de cost complet. Majori oh tat'ea acestor cheltuieli sint cuprinse in valoaiea materiei prime (67 167 d.in totalul cheltuielilor acestei faze). Costurile indirecte impreund, cir val loarea..materiei prime ocup[ aproape 90,0a% clin totalui cheltuielilor. intregii faze. cum valoarea rnateriei prime nu poate fi supusir, moclificiirii, reiese cp gurl?--prin_cipald,pe-ntru reducerea prclului tre cost - prin miciorarea cheltuielilor dtn faza tlobort't gi lasonai _-o coustituie reducerea cheltuielilor generale d.e ad.ministralie. qi a costurilor comune de producfie. Dacd, vom analir'a varialia pe regionale sih'ice a pri-ncipaleior categorii de costuri de la acea,str,fazi, la sortimentul buqteni-gater stejar, constat5,m: *$ga ftrpir,^qry1 .-1. 1ef9se_drn,graficul.2, valoarea materiei prime o'scileazr, intre 88,30 lei/m3 (la D-B.s. Bacd,u) qr rsr,to lei/m3 la D'.B.s. lllimiqoara..Fa!i, de valoarca pe !ard, de'r2g,,t'0 rel/ms, regionalele silvice cluj, suceava, stalin +egie qi rimiqoara au inclu's in pielut cG cost o r-aloare care_dep[qeqtevaloarea medie pe !ari, iar restui aei rr regionale silvice, o valoare mai micd, d.ecit cea medie pe !ard,. cum_reiese din gra,ficul B, salariile (exclusiv contributiile . 2. ,A';a .si.taxele) variazh de,ra 12,20 l-eilm', la D.R.s. tsaia-Mare pinn la ii,sti lei/m3, la D.R.S. Birlacl. peste valoarea meclie (1?,40reiim3) regionalele silvice ^ _se_pi!ueaz,5, Arad., Birlacl, oradea,.pitegti, pror,;ti'si st;lin: Relgionalele silvjce "cluj, jtacau, I3aia-Mare,Bucureqti, craiova, suceara, R. A. Ma''ghiare rimiqi goara se situeazi, sub aceasti, valoare medie, iar regionala-silvicil'raqi se gi,seqte la valoarea meclie. 3. - Graficul - 4 ne aratti ci, valoarea costurilot' coltlltne d,ept'otluc!ie,.ce^revinpe un ms.variazd,lrtre 0,i0-leiim' (la D.ri.s. stalin) $i :rtrsi; Iji/-t (ta QJt,.s. Baia-Marc). Regionaietesilvice Arad, Baia Mare, 'si"ri.l, Bucureqti, clui, craiova, oradea, ploeqti qi rimiqoara depfryesc valoarea medio pe metru cul (0r25_lei), iar regionaiele silvice Baclu,'raqi, Fituqii, suceava, Ftalin ryi R. A. Maghiard, s6 gd,sescsub aceasti, valoare. . t. . .Dup? cum apare dig graficuf d, valoarea (heltu,ielilor genet.al,e ag !!ryr:r:r!ya!!e,ce qg rr3, variaz)t intre 1,40 lei/ms, fa, U.x1S. fa,qi "g"i+ qi 86,70_ lei/m' Ia D.R.s. Piteqti. Au depxqit valoarea i"",ii" a acestei cd(35,0,5 lei/ms) regiona,leie Arad, Rirlad, Bucureqti, oraciea, -gi Le.qoriide co_sturj Piteqti, s.tauq R. A. Maghia,r[ rimiqoara.' se sitireaze sub vatoarea medie regio^na,lele Bacbu, Baia-Ma_re, cluir'craiova, raqi, Froeqti gi suceava. ti, se.dau varialiile'caniitetilor qi'ale- 6hnltoiulilor unitare , ,In.grafiguJ de Ia Iaza r{oborit s,i fasonat, pe reEionalesilvjce. . . , Pi-" glaf:cgl 6_reiesecd,c[eltuie]ile totare pe fazra variazd, intre 121,r-r0 leiim3, ta D.R.S. Baci,u qi 260,Tb.l_gi/mB, b.n.S. ti-iqoaru. la rntre lariatja acestor.cheltuieli'qi i'arialia canbitdfiior trecure prin ra-zadoborit ;i iasonat existd n on"""n.u ;;iJ";i":ii'rnunrn d,einversrune. este.insi aproximativl. Astfel, r,egionalele Or.adeaqi o.^.,.*"j;1a1 lgg"ld pe larh u cantftdfilor 1-recuteprin aeeasr[ fazd, :-::li::$:,d:I1,$j:gsedia oepaqescqr cnelturelrle ce revin pe metru cub tle material lemnos. sarcina de reducere a cheltuliehlor la categoriile ae costuri susceptibile de acest luc'u, trebuie sti fie aeoseri?- n" in cadrul ""up."trtil
l7i>

regionalelor care recolteazf,, cantitili mari de matelial lemnos, deoa,rece de nivelul eheltuielilor d.e la aceste regiona'le d.epincLe nivelul med.iu ryi pe !ard. Aceastil analirzh a categoriilor de costuri de la sortimentul bugteni, - gater stejar trebtie consideratfl ca valatrili - ln tr5,s5,turile concluziilor - qi pentru celelalte sortimente. tra sort'imentul,,, bu;ten'i - gater lag )) 6J,280/0d.in totalul cheltuielilor fazd,, revine materiei prime. Salariile ,1i costurile generale fls a,flrninisde tralie ocupi, 791680/0, respectiv 10,860/0. Materia primd,, salariile gi costurile generale de administra-tie cuprintl deci peste 90o/odin totzrlul cheltuielilor efectuate ir.faza dobori,t;i lasonat pentru acest sortiment. Ponderea tazei ln prelul d.e cost complet este cle 77$9o7's. La sortimentul ,,,trauet'se not'mil,a tle stejar tt valtla'tea materiei prime cuprinde 40,L7o/o d.in totalul cheltuielilor fazei. Salariile ocuph, 3L,LOo/o iar costurile generale de administralie 20,15o/o,din total. Materia primfl, salariile qi costuriie generale de adrninistralie cuprinrl deci tot peste 90 o/o din cheltuielile totale ale fazei cloborit qi fasonat. La sort'intenhtl,,rtrauerse norm,ale('de lag, valoarea materiei prime reprezintd, 33,78oA rlin totalul cheltuielilor, salariile reprezintd, 37r10?o iar costurile generale de ad.ministra{ie ocupir L6,50o/o. Celelalte categorii categorii de costuri d,e costuri au un nivel ceva mai ridicat decit aceleausi d.e la sortimentrl traaerse nortnale d,esteiar. $i la acest' sortiment, mate,ria prim5,, salariile qi cheltLrielile generale de administralie ocupd, un procent ritlicat - pcste 86% - din totalul cheltuielilor generalealefazei. Restul cle cheltuieli se repartizeazil intre celelaltc categorii de costuri care - fiecare in parte -reprezintfl un volum redus de cheltuieli (atit l:l trave,rselenormale de stejar cit gi Ia cele de fag). la Ponderea cheltuielilor de la faza' doborLt qi' faso'nal este it0r37o1o tr:rversele normale de stejar qi 41,30 o/ola traversele normale tle fag. La sortimentul, ,, truaerse i,nguste d,e stejar" cheltuielile dirt faza d,o' bori,t pi,lasonat reprezint[ 39,38o/oclin prelul de cost complet (comercial). iar valoarea materiei primo reprezintii 33r58o/o clin aceste cheltuieli. Salariile reprezinti 31,5goA)ia,r cheltuielile generale cle ad.ministrafic 26)37o/o. \raloarea rnateriei prime impreunii cu salariile qi cheltuielile generale de ad"ministralie reprezintd' d.eci peste 90.oziclitr tota,lul cheltuielilor pe fazd. In raport cu traversele normale de stejar laloarea materialelor a ,scd,zut la 1,20 lei/buc (traverse normale) la 0,40 lei/buc (traverse inguste). de De asemenea au scizut Si costurile comune d.e proclucfie, de Ia 2120 lei/buc (traverse normale) la 0,85 lei/buc (traverse inguste). Aceste scdderi sint justificate. In sor-t'imentul ,, traaerse i,nguste d'e lagl " , Laza de tloborAt ;i fason'at lnglobeazd,54,120/"din volumul total aI prelului de cost complet al acestui sortiment. In cad.rul acestor cheltuieli materia primd, ocupd, d.oar 14186%. Salariile reprezinti 50$7 o/oiar cheltuielile genorale d.e administralie 221560/0. Global aceste trei categorii tle costuri reprezintl peste 88 o/o clin tot'alul cheltuielilor pe fazfl. Trebuie subliniat cd, cheltuielile unitare totaie pe fazi, ale acest'ui .sortiment reprezint5, 28,60 lei/buc, fa!i, de 20,10 lei/buc, ctt sint la sortirnent rrl t,rnrerse en,guste stejar.I)egi la traversele inguste de fag t'aloa,rea de | 7(i

materiei plime (4,25 teilbuc.) este cu mult nai micd, decit la t;ravelsele lnguste ile stejar (6,75 leiibuc), faptul cir, salariile la traversele inguste cle fag au crescut aproape cle douil ori in raport, cu traversele inguste de stejar (14,55 lei/buc fafd, d.e 6,35 lei/buc.), face ca cheltuielile unitaro Ia faza 'ctobortt,si, fasonat sil fie maj mari la traversele inguste cle fag decit ia cele de stejar. Aceast6, situalie nrr poate fi considerath ca normal5,. La sortimenttr,l ,,,Ttari d,e m,ind,-ldg,inoase volumul r cheltuielilor ", \n faza d,oborAt lasonat reprezintii, 261460Aclin prelul cle cost complet gi, al acestui sortiment. Din totaiul cheltuielilor acestei {nze materia prim5, reprezinti, 30,57o/o,s:llariile 3+j07o|) iar cheltuielile generale de :rt1mirristralie 26,02oh. Aceste trei categorii de eosturj reprezintir cleci 1:r un loc peste ftOo/o din totalul cheltuielilor fazei. )), I'a sort'imentul ,, bi,le-rd,pino{Lse volumul cheituielilor fazei dohortt reprezinti, 25,35o/o clin prelui rle cost complet. Din totalul chel;i lasonat tuielilor acestei faze materia primd, reprezintH, Ig,it2o/o, salariile 57,34o/o, iar cheltuielile generale de administralie 77,28o/o.Global aceste trei categorii cle costuri insumeazd, peste .387o din totalui cheituielilor. Materia primi,, rnaterialele 5i costurile inclirecte au o valoare mai red"usi, decit, la parii de mini, d.e rX,ginoase.Salariile insii, sint, mai mari .cu 14,40 lei la m3, ceea ce face ca t,otalul cheltuielilor in faza d,obori,t si tasonat sf, nu difere prea, mult intre cele d.oui, sortimente : 91,4b lei/ms ' - pentru bile-rtiqinoase ryi 9;,?0 lei/m3 - pentrn pari tle minH,-ri$rnoase. Trebuie subliniat, c[ valoarea amol.tismentului mijloacelor de bazTa est'ede asenleneamaj rnare : 0,2J iei/m3 la rra,ri rle mini si 0.90 lei/m3 la bik de rdqinoase. La sortimentrtl.,,lemn, dc lot esenletari, r) cheltuielile fazei ,, rloliorit ,5ifasonat " replezintri 32,03'/o din prelul de cost complet. nin acestecheltuieli, materia primi, reprezinti, 88,3i o/o salariile BB,gBo/o 'Ira iar- clreltuielile generale tle :r,dministralin - 191766/0. un loc a,ceste trei categorii tle cost,uli ocupir,un volum d6 peste 9tt "/" ctin totalul cheltuielilor fazei. ,), La sorti,mentrtl ,,lenr,n tLe ioc esenle ,moi, totalul r:heltuielilot tiin faza doborAt;'i fason,atocupi, 35,52oAcLinprelul de cost complet, din care materia_primX, reprezi\tit 30,021i, sa,lariile-gg,B4oA,iar cfieltirielile generale de admilisbratie - 1Tr70o/L. Ilste de subliniat faptul cii, exceptind costurile comune do protlnctie, ,l,oatecelelalte categorii de costtu:i inregistreaz[ valori mai mici clecit cele rle la sortimentul lcnrt de fot. escnle layi.
3' \'oLUllt'L (.HltlTtrlltl,tr,orl rlt tl.\'rlt{i{}Ittt I'|i c(}s'fl rtr t--\ rr.\zr\ ,,t;ott}IAtr:r"

In anul 1952 cheltuieiiie la taza cofitdnellau fost foarte diferite la c1ir,_ergelg sortirnente, aqa dupd, cum reiese qi ciin tabehrl2. ponclerea acestor cheltuieli in raport ct prelul d,egost coti,Ttleteste cuprinsr, intre 8,,260/ola pali.de minri_rh,ginoase i8,63oruo lemn de foc esenle moi. la ryi In tabelul 4 este dati, valoarea si ponderea categoriilor de cost in cadrul cheltuielilor <leIa faza corhd,nif.Din exarninarea ctatelor se vor putea trage concluziile referitoare la posibilitatea red,ucerii cheltuielilor iiin aceasT[, tazra. La sort'inrcntul,, bugten'i- qaler .stejar)' nu au fost, efectuate cireituie_ lilQ pentm ma,teriale. Salariile plf,tile pentru eolhinirea truqtenilor cu
l9 :\nolele I.C.D.S. )7 T

bra$ele reviu Ia 19,05 lei/ms (4Lr61o/; iar pentru cea cu mijloace strd,in6 re'vin la 14,70 lei1m3 ceea ce ajunge la 3L,04o/od.in totalul cheltuielilor ln faza corhd,nif a acestui sortiment. Cheltuielile generale cle aclministrafie revin la 9,?0 leilms, sau 21,20o/o din totalul cheltuielilor pe fazi. Totalul cheltuielilor acestei faze pentru sortimentul bugteni-gater stejar revin la 7,ir1"/" tlin prelul de cost compiet al acestui sortiment (tabelul 2). La sorti,'m,entul, ,,bn;tani - gater fag" cheltuielile pentru corhflnit ocup5, 11137o/o din prelul d.e cost complet. Din aceste cheltuieii salariile pentru corh5"nirea cu bralele ocupfl'39r49o/o, ceea ce revine Ia 25,651ei/m3, deci cu 6,60 lei mai mult decit la buqtenii de stejar. Oorh5,nireacu mijloace strX,ine reprezintii, 28,33o/o din totalul cheltuielilor pentru corhflnit, ceea, ce tevine la 18,40 lei/m3 sau cu 4,20 lei mai mult, decit pentru bugtenii rle stejar, iar cheltuielile generalc cle administra.tie revin la 13,20 lei/rn} sau 20,33o/o.Costurile comune tie produclie rer.in la ,1,5irlei/ms falti rle 1,?0 lei/m3, clt era la buryteni tle stejar. Daci,la corhflnirea buqtenilor de stejar nu au fost efectuate cheltuielile pentru cdnstruclii pasagere si nu s-au inregistrat amortismente, la corh[,nirea bu;tenilor de fag constlucliile pasagereret'in la 1,95 lei/m3, iaramortismcntele la 0,05 lei/m3. ,norntale stejaf' cheltuielile pentru corh[,nit tle La sortimentu,I,rffat:erse ocupi, +r53% dila Ttrelril, cost complet (com,ercial). Iu 1952 corhXnirea de traverselor s-a efectuat folosind.u-seexclusiv mijloacele proprii. Salariile din totalul cheltuielilor pentru corh5'nit revin la 3,0ir lei/buc, sau 67,03o/o fazei. Impreunil cu cheltuielile generale de ad.ministralre acestea revin la. peste 90 o/odin cheltuielile totale. ile La sort'i'm,etttttl t'raaerse ,,nor'm'ale iag" cheltuielilc fazei ,,corhhnit" rrrvin la LAr9zo/o clin prelul de cost comercial. Din acestea, cheltuielile pentru corhfi,nireacu bralele ajung Ia 4,00 lei/m3 sau 33,61oh, cu mijloace iar stri,ine - la 3,35 leiim3 sau 28,15o/o, cheltuielile generaletle actministralie llt, 2,25 lei/m3 sau 18,92o/o. Dacf, pentru corhilnirea traverselot: norrnale rle stejar nu atl fost efe(ltuabe cheltuieli pentru construc-tii pasagere qi pentru c,orhd'nireacu mijloace stri,ine, pentru traversele normale d,elag chelt'uielile pentru construcqi !,ii pasagererevin la 0,80 lei/m3 sa:u6,720/o cheltuielile pentm corh:'tnirsa De cu mijloace strline la 3,,35lei/m3 sau 28,15,o/o. asemeneala corhflnirea traverselor normale de fag cheltuielile pentru materiale au fost d.e 0,20 lei/m3 sau 1,681.1. in'gusteclefag," d,e La sort'im,entele tn,gusto steiaf) ;i ,rtraaerse ,rtraltet'se c:ltegoriile cle costuri sint in general ca structuri, iclentice cu cele d.e la trarersele normale. \raloarea cheltuielilor ce revin pe o bucal,i, sint ?nsi' mai mari. -t'd,gi'noase", cheltuielile pentru corhftuit La sort'imenttil,,grari da nrlind, insumeazii,31260Adin Ttrelrtlde rost complet. Din acesteQrsalariilc pentru corh[,nirea cu bialele ocupn 72,03o/o(8150lei/ml)' iar-cheltuie_lile pentru corh[,nire cu mijloace strhine -0)43o/o Qr0S lei/ms). Cheltuielile generale ele arlministratie revin la L8r22yo (2,15 lei/ma). Lu sorti,tientul .rbile rAgi'n6ase'; chelt'uielile pentru corhdnit ocupti 9,88% din Ttrelulclecost complet.Din aceste cheltuieli 7.1)04%rel-in pentru corhd,nirea cu bra,tele (26,75lei/me). gs1[5,nirea cu.mijloaceqtr_6inc,oc1tpti I ,68 % (0,60 lei/m3itlin cheltuielile totale, iar cheltuielile generale d.eadministra1ie"rer:inla't+,?3 o/o(c,25leiim3). Amortismentele revin la b,05 lei/m3" I 7,.i

I'a sortirnentul ,,l,emnde loc esenletari') eheltuiolile pentru corh.init clin pretul de cost complet. Din acestea salariile pentnr revin la, LLr1,\o/o corh5,nirea cu bralele revin la 15,15 lei/m ster sau 5gr53o/o, cu mijloace iar str6ine la 0,10 lei/m ster sau 0,39o/o.Cheltuielile generale de aitministrafie revin la 6,40 leiim ster sau 28,15o/o. Construc{iile pasagere revin la 0,95 k'i/m ster sau 3,73o/o. 'tnoi,'ttcheituielile fazei Lu sortim,entul,,Iemn de 'foc esemle ,,corhinitt, ocupi"l 1.8,6ilo/o din prelu,l,cle cost complet. Din aceste cheltuicli, salariile pentru corhinirea cu bralele ocupd, 66,860/0 (l-6,95 lei/m ster). Cheltuielile generale cle aclministralie ocupl z{J,7lo/o(5,25 lei/m ster) din totalul cheltuielilor fazei. Costurile comune de procluclie sint egale cu cele de la sortinrentnl ,,lemn d.efoc esen,tetafi" (L,70 lei/m ster). Dacd, la sortimentul tari(( s-a inregistrat o cheltuire de 0,15 lei/m ster pentnr ,,lemn clefoc esen.te rnat'eriale, la sortimentul ,,lemn cle foc esen,temoitt aeeAstd categoric de costuri nu a mai aprirut la faza ,,corhinit", in 1952.
t. \'or.u-llf t, (illlil,TUlut,It.ott l'I1 UATEGORI DE (:OSTL'ftI Ll l.--\24,\,._\t'tt0t,r.\T,,

Oheltnielile fazei ,,apropiat', au ponclerea cliferiti in prelul ile cost coltplet al diferitelor sortimente produse in 1952. Cea mai ritl.icat:a pondere a acestor cheltuieli o inregistreazir irtl.gl2, sortimentul ,,bile r[ryinoase" - 24, 34o/o,iar ponderea cea-mai rerlusr sortimentul ,,trh,verseinguste d.e fag" - 10,41o/o$abelil 2). Pent'ru analizarea stlucturii acestor cheltuieli, este dat in t:r,belul i r-olumul cheltuielilor pe categorii qi pe soltimente'la aceastti,fazii. r'a sort'imentul ,rbttsteni-gater stejaf) cheltuielile ltentm faza apropiat or:npl 12p1% diq preltil de cost comptletal acestui sortiment (tabelul z). Din aceste cheltuieli, apropiatul cu mijloace strd,ine ocripd, 4g,}Lo/o ! t]mq ce salariile pentru apropiatul burytenilor cu mijloacc proprii ocupir, 26,26o4. cheltuielih generaletle administralie ocupr,rs,Biofdin totalul cheltuielilor fazei. Pentri materiale nu au fost c.fectiate irici'irn fet c1e cheltuieli. La sortim,etfiul,_rlt_rt.1teni-ga,ter fag', cheltuielile pentrufaza a,propiat revin l:r 13,98% .{" prelu,l, de'costionrpl,et. Din acestea,, tz,sooyorevin'peirtr.u apr.oIlia_t c.y mijlo-ace str[ine, iar 27,82o/opentru apropiat cu mijloace pro^prii (salarii); chel-tuielilegenerale d.eatlministratie revin la, 11,6f;o/L din ioti,lut t-rlreltnielilor fazei, iai pentru materiale nrl au fost efectuate sheituieli. Trebuie subliniat c[ in 1952, totalul cheltuielilor Ia tzza aproqtiat ce re\-il pe metru cub este aproape acelasi la cele doui, sortimerrtc : Lusteni gatcr_fag - 79,80 lei/m3, buqteni gater.stejar - 7it,20 lei/ma. r'a sort'imenltil, normale de stejarf cheltuielile pentru ctqn.op,iat ,rtrat:erse revin la 16,710/0din Tn'eltilde.costcompltt. Din aceste chelituieli, :;0,a2.1. rer-in .p.entru alrropiat cu mijtoace stiiine ryi 32,10o/opentm iiptoflatii crl nijloace proprii (salarii). Cheltuieliie generalede administratie ocup[ rz,0so/odin1,ot:llulcheltuielilor fazei. Pentru materiale n' a* fost efect-irate'chdliirietr. La sorti'ntentul ,,ttao*erse nornr&le de fag)' chertuielile pentru apropiat rcvin la \i)L|oA trin prelul,..rla cost com,Ttlet."Dirr totalul ctrdttuictitoi tdzei, trpropiatul cu mijloace ,stri,in^e-ocup:a 46,140/o salariile pentnr alrropiatui qi cn mijloace proprii 22,960/0.Cheituielile generale de aclministratic re^vinla 7$,62a/o iar pentru materiale nu s-a cfreltuit nimic. ..Diferenla dintre totalul cheltuielilor unitare Ia fazu a,propittt pentru sort'irnentul trrtcersc norttale steiar si cele pentru sortiineritll tiarerse 779

ltorrna,l,e fag, este foaft,e rnioi, : 18.95 leiim3 - pentru travelse nonnale de fag qi 16,20 lei/m3 - pentru traverse normale de stejar. cle Anguste steiaf' cheltuielile pentru o,7trtt1t'iat La sortimentul, ,rtrrauerse revin la 12,3+o/odin prelul, d,ecost complet. Din acestea' cheltuieliie pentrru apropiat bu rnijioace stririne revin la 6J,IIo/o in tirnp ce cheituielile pentru apropiat cu mijloace proprii (salarii) t'evin la 7,94 o/o.Cheltuielile generale fazii nu s-ir de administralie rer-in la 24$0o/o. Pentru mateliale, in aceastii, cheltuit nimic. dngustctLefag" cheltuicliie ltentru apro'piat La sorti,mentu,l,,b'at:erse Din acerstecheltuieli, pcntrtl din prelul de cost crtm,plet. revin la 1.}-41_oh apropiat cu mijloace str[ine s-a cheltuit 65,4lto/o,pentm apropiat cu mij. de iar loace proprii (salarii) s-a cheltuit L2,'l3o/o, cheltuielile generrale administralie terrin la L4r55o/o. Diferenla intre totalul cheltuielilor unitare \a faza a,Ttrop'iata celor doud, sgrtimente - travetse inguste tle fag qi traverse inguste de stejar * este mic6. Acestea revin la 5,50 lei/m3 * la traversele inguste d.e fag .si la 6,30 lei/m3 - la traversele inguste d.e stejar. cheltuietile pentru apropiat La sort'imentul ,,ytari de mi'nd'-rd,s'inoasd) revin la 13,53o/o din prelul, de cost compl,et.Din totalul cheltuielilor fazei -pentrtr revine 4Lr37o/o pentru apropiat cu mijloace strd,ine, 31-,460/0 cheltuielilegeneapropiat cu mijloace proprii (salarii), 18139%-pentru rale d"e arlministralie. Nu s-au f5,cut cheltuieii pen{,ru rnateriale. La sort'imentu,I ,,bi,lerd,g'inoase" -complet.cheituielile pentru apropia,t revin -la Din acestea, revine pentru- apropiat 2+,34o/od.in prelul d.e cost o/o, cu'mijioace strdine 68128 perrtrv apropiat cu mijloace proprii lsala{i) -7)+,0o/o, iat pen{,ru cheltuielile generale de administralie -Il,ilta/o' f{u au fosl. efectuate cheltuieli pentnr materialc. La sort'im,entul,,\'etrtn,cle loc esenletari'), cheltuielile fazei aprop'i'at ocupd, 72,70oA clin prelul de cost complet. Din aceste cheltuieli, rerrine pentru apropiat cll mijloace stri,inc 261330/0, pentru a'propiat- cu mi;loace proprii * 3[i,66o/o, iar pentru rrheltlieli generale de ad"ministra,lie - 27,690/0. ' cheltuielile pentru faza La sorti,nui,n,twl ,rlenrnd,eloc esaltlcmtr:rilt' "apropiat" revin In72,19o/odiu prelul de cost complet. I)in acestea,revin p.entru apropiat cu mijioac'e striiine 42,8206, iar pentru apropiat cu mijloace piopiii (salarii) -2-D,2go/L, iar penl,ru cheltuieli generale d.e aclministralitr - 1S,OS Nu au fost efectuate cheltuieli pentru materiale. %. Cheltuieliio pentru celelalte categorii cle costuri reprezintd' procetrte rednse.

r..\ r)rir:osruur t',\zr i. \ior.uuu{. cr{rl.Tr{,ul.rr"t:.i*rlrTl;;ll],l,tt


Cheituielile la fazlt, tra'nsport * abstrac,tie fd,cinil. clo distanla, de transport - ocupd, pond.eri diferite in pre{ul de cost cornplet al sort'imentelor ploduse.in 1952. Ponderea maximS, a cheltuielilor acestei faze este de 4'i t95o/ola sorr' o/o L:a l,imentul pari, d,e mind-rd,pinoase qi pond.erea minimii, este de 21,57 sortimentul traaerse i,nguste de lag. In tabelul 6 sint d.ate valoarea qi pond erea categoriilor de costut'i in ra,port cu cheltuielile fazei, a cliferitelor sortimente.

,r80

Lu sctrt'iment'ul' ga,tcrstejar)' cheltuierile far,et transltorl revin ,rbiyqtetti la 38,98/o itin prelul cte cost i:ornqlet. Din aceste cheltuieli, tiansportul qu ryjtgapo striine revine.la 1??,ti0 leilnr3 sau T4,Tgo/o cheitriielile geierale ; tle $ryi}iptra.tie reyin la 16,919/osau 40,1r rei/rn3.iialoarea, salariYloreste o,/o rle 0,05 lei/ma sau _0,02 din totaiul cheituieliior pe faz:a. La sort'imenttil ,,buyteni gnter fagtt cheltuierile fazei transpor"t ocupir, *1,-r1%. rlin-preful .de cost complet. Din aceste chell,nieri is,oogzo si,u 195'7ir lei/m3 r'evin transportuluilt rnijloace strii,ine, 11 tirnp te sd,iariitc, qgnlru- tr-arrsportul-cu _mijloat'eproprii revin la 6,2ir' lei mB^sau z,+2o/o. l,,iTnrrsau ti,o*'o)o Qle,ltuie]ilg gureralc de arhrrinisfrltit, revin ia ;r,,:.1,, din totalul cheltuielilor pe fazra,. La sortimentul,,,tra'uerse norm,uletle stejarrt, totalul cheltuieiilot f"lzei revi'le^ l??3:22o/o din.pre-tul cle cost complet. Din accst total, OS,S6!{, sau.16,25 lei/huc revine transportului cu ?niitoace striine. pentru chelturelrle generale_dc, aclministralie revine b,80 lei/buc san 2l,itgo/o. l{u au fost efectu:r,l,e cheltnieli pentrri nirteriale'si nu's-nu tnrcgistrat"amortisnrente. La sot't'intentril. normale d,e fag", cheltuieiile pentru faza ,rtrat,er.se trun,sportrevin la 2'1,3.70,6 ll.etur de cost'c6mplet. Dirr aceslea, 78,45a7o rlin satt 19,i0 lei/buc. revin pentru transportulcu mijloaeestraine. t'hettriieliie -sau generalede admini.stralierevilr la {,4j lei/buc 16,itillo. La sorti,'nten,tul tngusie _,fyaagyse, -prelulde itejar,' chelt;ieiiie pentru faza tra.nsport revin la 28,sroA tlin de bost complet. Din^aceste chel!qiq{, pentru tra'sportu} ..1- mr;t<iace stri,ine revine g,30 lei/buc' "sau tj'+'36.0/0, penlru chcltuiclile gbner,alede arlministrafie {,2b lci/buc irn' sau 99,06J/o. Lu sortirneutul ,,truaerse /i,ntluste clo,la/, cheltuielile fazei transpoyt revin la ?7fi7%dinpretul de co,stcomplet."Din aceste cheltuieli, at,f,zoio sau 7,8^0^lei/buc revino pentru transpoitul cu mijloace striine iai ti',rr.c6/ sau 2'00 lei/buc revinc-penlru cheituielile generale cle aclministi.alibl Nu au fost efcct,uate cheltuieli pentru constru"clii pasagele si nu au fbst inregistrate amortismente. La sort'imentu,l cheltujelile pentru faza .t7!ayi tle ttt'ind,-r'ds'inoasd) tT!r:r!:,rt ocupi, +7,95 din pre!,ul cle cost complet. Din aceste cheltuieli _o/q sau. 1.1-1,85teiim3 9!:19% -revin pentru tran-sportul cu mijloace sirir,Pe; cffelturelile generale dc administra$ie revin la zglzlyo san .tr9,g5
lei/m3.

Lu sortimen,tu'1, ,,b'ile rtisinoasd) chertuielile lu fuza ttans.poytocup[, lirelul de cost complet. Din aceste chettuieli rer-in t'ransporfrr:i'?79 t]," lur cu _mrJloace straine ?0,i5lo sau ti l,-lJ lei/m3, iar pentru cheltuielile generale de administralie - 14,ir0oz'o sau t:1,*l t'elTmri salariile o"rr1ri, it,ll70/6 sau 5,4i lei/m3. La sofimentul,,,l,ernn de ior esenle tar,il,, tcttalui cheltlielilor rle la r'ar'a'transpo'f revin, h 87,.J2 din pre!'l tlb cost complet. Din aceste % gfeltuiplj transportul cu mijloace stri^ine'ocup6, 68,79o/o, ieea ce rer.ine ra irti.45.lei/mt. cheltuielil^e qelera-]e cle admin^istra{ie 1,[tp; 22,67o/o crcea ce r.evine^Iai9,1., lei/m', pen_trutransport.i cu'mijloi"e $"npr;ii lltrrlit" t'cvin_la0,40 lei/m3 sau 0,47o/o ctirrtotalul cheltu'ielilor,nctarir. deloc esenlernoi') chertnielirerrelrr faza ,,transpor.t" - ,-t'::o:r,lmentul1,lenn 'L'.rn.-la 241960/0 din prelul,de cost complet. Din acestea. tr:anspoitului cu mjiloace strbine rl 2r,4i reilmr salue3,187, ciierl"ietitor geleluie de administragie-i,r5 lg"i". lei/mt.sru 21,06%, i; tdiip c; ilntru sa,ra'ii la tra,nsport'l c. mijlo:r.ce propr.ii nu s_a clieit'it nirdic. 181

I'E 6. \'OLUilUI, CHI]I,1'UTDLI.LON (IATEGONII Dts COSTT]RII,.\ T.IZ:\ ,,I)RP0ZIT-GAITTI"

Cheltuielile cle la faza rlepoai,t-gard,sint foarte variate. Ponderea -cost complet este cuplinsi, intre t1^r}]-o/o acostor cheltuieli in lrelul de ,1i rd,pi,wiase 2,55o/ola traaerse tngusta de f.ag. fn t'abelul la sortimentilbil,e 7 dd,m fltruct,ura cheituieliloi d.in aceastd' fazd' pe categolii de costuri ryi soltimente. gatar steiaf' cheltuielile din faza lgpofllfggy( La sor.timentul ,,buste,ni, reprezint[ 4,73oA cliri prelul rle cost complet. Din aceste cheltuieli, TO,\+% respectir- i,4l-t leiim3 .o'o ZO,ZOleiln{l reviir lientru salarii, ia1 1S,.Q9o/o generale ile. actminis-tr3,ti9.. revin pentru cheltuie[ Li, sorii,mentul, ,,bus1enigater fag" totalal cheltuielilor pe fazil' ocupii 5.070/^ din nretul iie bost comptet-. Majoritatea acestor cheltuieli cste cirpriis;r, tot^in'cele cloul, categorii do costuri: salarii 74,4+ohs.1u-!1r5fi Ieiimg si cheltuieli senerale de ad.ministra-tie 10'19% s&u 2,9i leiim3. Cheltui'elite unitare-la aceastii fazd, sint aproape egale la cele rlorrl sortigater steiar'- 28,80 lei/m3 qi bu;ten,i gater lag - 28,9it mente : bu,gtend lei/m3. ' norrnala de steiar" cheltuielile i1 ilza^ depozi1' Lo sot'timontu7, ,,Lra,uerse tat.[r,ocund 3.18% diir ru'etul de cost complet. Din acesteat 65,65lo reprco/o Zinte saUrii 1'z,roiei/bLic. iar 28,L2 (0,90 1ei/buc) reprezintl chelt uielile )i 'Irebuie lemarcat cii' la aceastd' fazd nu revine generale Ae iciminlstra,lie. tle pr-oclucfie. .. ilimlc pentru costurile comune Li sort'imentul,,,tranersenormal,a de f-ag",_cheltuielile totale pe faze reprezintd, 3,12o/odin prelul de cost-complet. Din acestea,qlariile rgp1'e,iitn aS,SA'/" (i,Af teiTmt;, iar cheltuielile generale rle ad.ministratie (0,25 leiim8). 7.36o/o Ctrettuielils unitare la aceastta fazil, pentru cele doui sortimentei sint aproape egale : 3,20 lei/m3 la traversele. normale tle stejar qi 3'40 lei/m3-la tiaversele normale de fag. ---'--L; sortintetttrtl,,traaerseinguita de steiar" cheltuielile tota,lo pe faz\ Din aceste cheltuieli, saladin pre,tul ae c9g! c.ompJet-.. i,tt% ""pr"rittia ti, trZO lei/d3 s'au 57,14o/o,iar cheltuielile generale d'e adrninisr*i" Pentru aceastfi fazi, nu revine "iii" tratie revin la 0,?5'leilm'l sa1 35,?2orlo. cleprod'uclie. niniic din costruile comune fazei Li sorti,mentul, ,,traaersa-tngusti d.e-fag" tol,alul cheltuieililor Din acestecheltuieli, salariik' renrezintd,Z,bio/ndin'bretul cle cost complet. reirerinte 85,1,io/osu" j,15 lei/m3, iaf cheltuielile generale de atlministral,ie 7l,7lo/o sau 0,15. lei/m.3. . ' rd,;'inoasd),cheltuielile fazei depozi,t'gard, Za sornnientul,,,pari d,e'mind, ocuni,4.819i, Oin rrr'etut d.e cost complet. Din aceste cheltuieli salariile rup"lri"ie 6i,s+o1-ra.i tt,so l9ifm3, ia-r chelt,uielilegenerale d'e arlminissau trilie revin la' 26,440/0 J,601ei/m3.^ 'Atit de pentru'travirse ingusle Qe fag Ei ^stejar) t'.iL;i pcrrtru 1-rari min[, nu ievin fazei ,,d,epozit-garflitniciun fel cle costuri comune de productie. '--=i* sortimentul ,,bile rdginotrse", cheltuielile fazei depozi't--g1ard' -rev.in la ll.2l o/^ din prelul de cost complct. I)in aeeste eheltuieli,. s:r'lariile ao,rir tei/ma; ctreltuietite genelale cle aclministralie r;";;;i"t#96;i-9i,i'r11 0,lit leifnf , iar arenzile ryichiriile - 1,98o/osau 0,80 ifr7"".r.. ;;;;;;i;i; lei/m3. Acest sortiment este singlrul in care cheltuieliie generale tle atlminis' qltirii' tragle sint cu o pond.eremai"micil clecit cheltuielile pent'ru a'renzi tsi L82

C7;i la celelalte trei sortimente ar'ltate mai inainie, nici pentru bite _ clerdgi,noa_so, cheltuielile ilin fdza ,,d.epozit-gari", nu sint grevate de costuri ,comune clo produclie. La sorti'mentul ,rlemn de foc esenletari" cheltuieiile totale l1.r-fazei din ,,tlepozit-gard".reprezi r.tlt^l,T5o/o prelul de cost complet. nin aceste:r, safariile reprezint5, FTPa% sau 3,60 lei/in ster, chelttiieliie generale de administralie 20,63o/olsau 1,30 lei/m ster, iar materialele"-1,2,70oh sau 0,80 lei/m ster. Acest sortiment a inregistrat la accasth tazracele maj ridicate chel. {.uieli pentru materiale, in raport cu celelalte sortimente. La sortim,en,tul d,e _,,lenut, loc-esenle m,o,i')cheltnielile fazei reprezintir 3,80%. .1.r: tr:"rFl cle cost complet. Din aceste crrertuieri totale,'salariile reprezintl 68,930/0 sau 3,5i lei/m st., in. chc]trrielilc gerrerlle dc administralie 27,3604san 1,10 leiim st. Iici la acesl sorlim*ent, s-arrinrenrr gistrat costuri comune de produblie, pentm fa,zaileTtr.tzi.t-qarii.
7. \'()LU,I,IUI- (:[ItL'l'tiil]LlLOIt pll cATIi(;0nII DIt COSTt"ttI t..t tr,\z.\ ,.I[lsIrA(:Irtui,,

cheltuielile la a ,tgz_Vd,esfacore sortimentelor lemnoase produse in .1952r'ariazd"itttre +!,7b% (traverse inguste de stejar) ;i 2,29oi 1t"or."*" nornale de stejar) din pretul de cost complet. D i m i n t a b e l u l 8 s l n i e t u r a c h e l t u i e l i l o l ' i r r . e s llr' , i z r ,p e r , i r l e g o r iril e a , costuri qi sortimente. La sort'imentul ,,bu;teni,gater stejaf'. trrcltuielile tazei cleslacererevin l",-l*gii" din prelul c1ecosl comercial. Din acestea, r,aloarea salariilor lrldtite in cad.rulacesteifaz,ereprezintir, iJ $2oA sau,J3,00leilma, chell,uielile '" speciale reprezintd,ZZrlTo/osau ?,18 lei/ma. La sortimentul ,,bu;(n! gater fag)t, cheituielile totale la f.aza clesfacet:a r,cupi, .6216'/^"^ .prelut ^de-cost coppret. Din aceste chertuieli, uriu"ilo 4i1 reprezint'[,.98.?09% sau 25,50 lei/m3,-iar cheltujelile speciale_-ti;i6"i sau 8,00lei/m3. La sortinten'tttl,,traaerse morntaled,e stejaf ' cireltuielilc fazci de tleslaceye reprpzinffi ?zZg% din prelul cle cost compiet. I)in a,ceste cheltuieli saiariile $,45_lei/buc),-iar clreltuietilc speciale- 28,g1o/o(0,fr 9q,l,p6.6qr04o/o lei/buc). ]Su _aufost efectuate cheltuieli pentru mdteriale. -d.e La sorti'montul fagr', chettuielile tle cleslacere -,,traaerse normare 'eprezintH, 2,F9:/o ptg_p"i.d9 co9!, cdm"pt6t. Din acestea, ii,AO./, $it o/o tr-ansport cu mijroace salarii \2:l2leiiblc), *t*iriE Tgpl'-e?i+La -11,1r (u,35-leilbu!), iar 7r9+oA chettuieli sfeciate (0,2i t;i/buc). La sortimentul ,,tra,aerse Lngusie cle stejaf), cheltuielile d,e deslacere o5qn5, de cost comptel. Din aceste cneltuiefi,'Oii9i !I,!.5%.{iq .p_retgl (5,*_0lei/b^uc), iar 6,6?%,jcheltlieli speciale rle desfaccre 1s].n!^s3,tq1ii {0'{0.lei/bu9). Nu au fost efectuate chelt.ieli pcntru'mater'iale. La sortimentu.l, |ngusted,efag,),ch6ltuielile 4esfa,r:er ,,trar,ter,se d.e reprc_ zitrtri 3,03o/orlin prelul de cosb complei.'Din act,stecheliuieli. 65.63o^ r cprezinlir_salarii (J,0j leiTbuc), Zg,J'2oA chelbrrieli _ iar speciale,i; ,i;df*L: 'c"lreltuieli cere (0,{J lei/buc). u au fost efectuate peninr materiate,. _\ La sort'imentul ,prari de m'ind, rd,si,ttoase,,, cieltuieliie dc clesfacere din prelul.. cle cost complet. I)in totaiul cheltuietil;;;; ililPi^if99ilo Iirzat salarrile reprezintri, ( rriclil. speciale .90,jiroio I ,6i k.i,rr3). iar. r.helr r'{,1)rezintX 71.i6o/o(1,70 lei/m3). " La sortintentul ,,b'ile r:d;itloase" chcrtuielile le deslaceyereprezintii -:j,J.J%din preful de cost complet,..Din acestea,salariile i..rp.erirrt{-l'r;i-"{ 1Sit

(0,80 lei/ur3) in timp ce cheltuielile speciaie de clesfacere oc-upi 921860/r, (13,00 lei/m3). Nu au fost efectuate cheltuieli-pentru materiale. ' La sorti,mentul',rlernn d,eloa esenle tari,", cheltuieljle de il,asfacare ooupd, 3,37of din pi'e1ul de cost complet,. Din aceste cheltuieli, 61,690/0 o sint, repiezentate prin salarii (4,?5 lei/m st.), iar 33,77010sint reprezenta1,e prlin cheltuieli speciale d,e desfacero (2,60 lei/m st). Nu au fost efectuatc cheltuieli pentru transport cu rnijloace sttdine. -r,l,tmn d.e foc esen!,e rnoi')' cheltuielilo de desfacertr La sortinretfiul, reprezintS, 4,gAo/ottirf prelul de cost complet. Din aceste-cheltuieli, salariile ocupb, numai zgrsso/" (1,40 lei/m st), in timp_ce cheltuielile speciale reprezinl1' 74,360/0(4,35 lei/m st). In aceastfl,fazfi, nu au il.e rl.esfacere fost efectuate cleltuieli mibi pentru transport cu mijloace sl,riline qi nici pentru materiale.
(:IIDLTUIIILIt.()tt l,A FAZliLl"l : rJ. CITEVA (|BSDRVATII ll UrC.frUR,l Cu srnucruRl DEPOZIT-(i.rn-t q;l DESFACtrnD r :ortrrArrr, At'RoPrAT, Tnl\sPoRT,

a. Faza eorhinit. Dupi, cum indicfl structula c]reltuielilor acestei faze, majoritatea sortimenlelol prod.use in 19ir2 au fost corhi,nite cu trramiiioacele strline fiind relativ pulin folosite. tele.'Nu, ' au fost efectuate cheltuieli pentru materialo clecit la trei sortinrente (traverse normale de fag, bile idqinoase ,sil_emnde foc esen{g t'Vri.\; votumrit acestor cheltuieli este insi, foarte red.us. De asemenea, cheltuielile pentru. construclii pasagele sint red.useqi efectuate doar,la citbva sortiinente. Amortisfoeritele- mijloacelor de bazd' greueazl' cheltuielile fazei corhinit numai la buqteni cLegater fag qi bile rd,qinoase,avind ponderea" tl.e 0,08o/o,5i 0,14o/odin totalul cheltuielilor acestor sortimente' bndfiuietite generale de administratie slnt ins5, ceva mai riclicate. cd,rora' s-ar putea ac!'io.nacu un elect costrn"i,(rsxt[)rct, Caiegoriite d,"a pentru corhd'cheltui,blilor acaste'ilaa.eshtt s.alarii,l,e scdd,erea sensi,ii,t, fentrtr, generale,de ad,mi'nistra,tlt: . ni,rea ci bralate qi,chetrtui,etile se faza.-a'propi,al spre cleosebirerte faza corhd,ni,t b. Faza rrapropiatoo. ca,racterizearA f"itr fol6siica lntr-o md,surfi, mai mare a mijlOacelor de transport strdirie. Numai pentru- lemnul d.e foc - esen,te tari, ,pon{ere^a este mai redusi d"ecit cheltiielilor la categoria d.etosturi ct mi,iloacestrd,'itte salari'i' ponrlerea cheltuiehlor d.ela categoria de costuri '--pentru materi,d,la au fost efectuate numai la lamnul' clo' btrlitol"U 't loc-eserlletaril, ocapinclo pondere d.enumai .1,37%' .. Mijlod,cele 6e biziu au ?ost amortizate prin amortismente extrem de red.use"(0,sg-0,10%) ,si at grevat, cheltuielile doa,r la trei sortimento (buqtenig'ater st'ejai;buqteni gater fag gi pari min5' r[';inoase)' '- -'Cn"tToielile genbrate ae iAministratie vafiaz1" intre 11r65.o/9.-(buqteni

fazei. cheltuielilor Aip Ar,o6y"ir"*oa. foc esenle gatertat; ryi .1r"i1 !q!.atut " Tre6uie si.nniiit de asemenea- cheltuielile pentru construclii cd,

prsrg"t= sint reduie, variind" lntre-010670-.(!qq.t""i"ga-ter-fag) qi.5t28.o/" fazei. I-,a sortimentul itruo""ru" normale dti fagl d.in totalui ctreltuielilor iror,rrse normalo de stejir aceste cheltuieli liPsesc complet' c. Faza rrtrarrsporl,ft. Structura cheltuielilor acestei faze atat'do'cit' pentru transportul'tuturor sortimentelor-produse in 1952 au fost folosite i,ptoapo exclusiv mijloace strline. Salariile qi,amortismentele de Ia aceastd, la fazd, sint foarte red.i.rse, unele sortimente lipsind. chiar complet. La fel se prezint[ situa!,i4 ctreltuieulor pentru construc!'ii pasagere' J8+

?i, Cheltuielilo gencrale de arlministralie vari:lzit infre 1-3,68 -(buUteni (traverse ingrrst,e stejarr) din tota,lul cheltuielilor gater fag) qi ZOiOOo/o pe tanil. 'fransportul cu mijloace si,r[,ine ;i cheltuielile generale de adminis-categorii d.e costuri asupra cAIoIa trebriie s5,sc t,ra{ie sint, cele d.oud, aclioneze pentru realizarea, nnei recluceri sensibile a cheltriielilor fazei transport. Majoritatea cheltuieliior in aceastil faz'i sint d.. Faza ,rdcpozit-gar[65. reprezental,e prin cat-egoriile de costuri salari,'i ,ti ch'eltuieli general,ede, ailmi,nistra,tia, Ceielalte categorii rlc costuri sint cle volum red.us g211 11 - lipsesc complet. multe sortimente Saiariile au ponderea maximf,, in totalul cheltuieiilorfazei la sortiiar ponderea minimir, la sortimentul tramentul biie r5,qinoase(96,?9o/o), verse lnguste de stejar (57,140/;. Cheituielile generale rle administralie au ponclerea maximil in tota'lul d,e clreltuielilor fazei la sortimerttlrl traoerse i'ngu,st'e steiar (3it,i3%) li pond.erea minim5, la sortimentul bile r d;i'noase (1,11 9/o ). ln e. Faza ordesfacere56. cadrul chc-.ltuielilorcle ia' aceastii,tazit5 tlate' goriile de costuri majoritare (cu cea mai mare pond.ere in totalul cltelspeci,ale deslacere. d,e tnielilor) sint sala,ri,i, chel,tui,el,i 6i Celelalte categorii de costuri fie c5,iipsesc complet la unele sortirnenteo fie ci au o pond.ereredus[, in cheltuielile totale alefazei.

III. STRUCTURA PNETULUI DE COSTITT]DIUPONDBRAT Fr a PnETLTLUTDB COST COilIPLBT A SORTIIIIENTELOT] I,EDIIiOASB


Oheltuieliie pe faze stabilite qi analizate mai inainte so referd,la canti' tf,,,tilereale de material lemnos care au l,recut prin fiecare fazra a procesului de produclie in anul 1952. Cu exceplia primei faze - care este obligatorie - toate celelalte faze lrot avea insd, o pondere foarte diferitd, de la an la an sau de la regiune la regiune, in funclie de conctiliile de exploatare qi valorificare a sortimentelol recrolta,te. fnsumarea cheltuielilor reale pe unitate d.e prod.us, de la fiecare fazir, canl,inu poate oglindi prelul med.iu real al fiecd,rui sortiment, d.eoarece ti,file recoltate nu trec prin toate fazele ptocesului d.eprod.uc.tie. Din acest motiv, pentru fiecare sortiment este necesard, stabilirea prelului de cost mediu pond.erat, care ia in considerare greutatea specificri a fiecirei faze in raport cu cantitatea recoltati. In tabelul I sint date cheltuielile unitare ponder:rte pe faze de lucru gi prelul de cost mediu pond.erat. fn general toate cheltuielile unitare meclii pond.erate pe faze' sint mai mici decit cheltuieliie unitare reale ale fiecirei Iaze, deoarece- aga dupi, cum s-a ar5,tat - prin fiecare fazd,trece numai o parte clin cantitatea chelrecoltati, cu exceplia fazei ,,d.oborit qi fasonattt la care aceste d.ou5, tuieli sint egale. Structura prelului de cost, mediu ponderat este, clin acest motiv, diferit6 de structura pe care ar avea-o acest pre{ in ipoteza trecerii prin toate fazele a intregii cantit:ili recoltate.
18i

rn tabelul 10 este r1at5, stmctrua pretului tle cost mediu ponderat pe sorl imente. Analizincl cheltuielil<l utdtare medii pontlerate pe faze si strur'tura prefului de cost mediu ponclerat, constatf,m : 1. SottTtlilt\-l-t-L,,]ilisTti\I G.lTrilrsTriJ.ltt" Dupil cunt reiese clin tabclul 9 ;i ctin graficul ? cheltuielile cele mai rirlicate an fost efect,uate in lazele trctrLs,poriqiclobori,tsi,fasonat. Acest lucru se explicir pe cle o parte, prin faptul c[,la accste faze eheltuiclile unitare sint majoritare, iar pe de altd,parte prin faptul ci, materialul r"ecoltat a trecut prin fazzr transport ln proporlie de 89,85 oi" ta!il d,e faz,a .rlobort'ts'i fasonat, ryiin consecinli pontlerea acestor cheltuieli este riclicat5, in prelul de cost mecliu ponilerat spre deosebirc de celelalte faze eare participH, cu o ponclerare relativ mieir, (materialul netrecind clecit parlial lrlirr accstc fuze.) Analizind cifrele din tabeiul 10 si graficnl 8, putem constata cX,in prelul cle cost mediu ponderat maloiitatea cheltufotitor sint grupate in trei categorii cle costuri : transport cu mijlonce striine, materie primi ;i ,cheltuieli generale d.e ad.ministrafie. In graficul 9 se vede variatia prefului de cost complet pe regionale silvice qi a prelului de cost mecliu ponclerat. Datoritfl faptului ci, la tleterminarea prelului de cost complet nu sc line seama de cantitfl,tile care au trecut prin fiecare fazil, insumind.n-se cheltuielile unitare pefaze in mod. ind.ependentde cantititile la care acestea se refer5,,prelul de cost complet pe !arX,se poate gdsi deasupra prelului .de cost complet a tuturor regionalclor cu exceplia uneia singure sau a citorva. \rariatia pe regionale silvice a prelului d.e cost, complet trebuie analtzatta in corelalie cu varialia pe regionale silvice a prelului de cost metliu ponclerat. Examinind ambele linii cle r-ariatie constati,m ci cel mai rid.icat pre! .tlc cost mediu ponde.rat- prelul de iost complet - a fost stins de "'d.gio: nala silvic5, Timi,loara (1t24r60 lei/m3). Trebuie subliniat c5,regionala silvici Piteqti, a obf,inut cel mai redus pre! tle cost mediu ponderat pentru acest sortiment (233,70 ieiim3). Acest nivel relativ scizut al prelului de cost mediu pond.erat nu indici insi, qi o ralionalizare a cheltuielilor din cadrul acestei regionale, in cursul intre.gului ciclu de produclie a sortimentului de care ne ocupii,m. In cadrul acestei regionale. au fost reahzate cheltuieli unitarerelativ mici (pe metru cub) la acele faze prin care au trecut cantitili mari de material. Acelaqi lucru poate fi ari,tat qi la regionala silvicti Oradea si care este arfltat cle mersul liniei prelului de cost complet. In cadrul regionalei silvicerBaia-Mare, prelul de cost mediu pondclat "este aproape egal cu prelul de cost complet. Un pre! cle cost mai mic decit prelul medjn ponderat pe larii au realizat direcliile regionale silvice : Baia-Marc, Bucnre;ti, Orarlc:r,, Iliteqti, Ploeqti, Suceava ;i R. A. Maghiarir. Un pre! d.e cost mai ridicat rlecit cel mecliu ponderat pe !,ari au r'('irlizat direcliile regiorrzrlc Billad, OIuj,Craior-a,Iasi, silvice: Aract, .Pr:rciiu, .*,Stalin Tirnl soat'a. ;i 1, {t

2.

BUilII\L,Gr\TElt

F,\{i6t

llajoritatea cheltuielilor au fost efectuate in faza trans,por,$i in faza <loborit gi,fasonat, arya dup[ cum se poate vedea qi ctin graficul 10. Celela,lte Laze paft,icipi in md,suri, mai reclus6,la stabilirea nivelului prelului cle {ost mediu ponderat. Ex:rminind graficul 11, constatlm c[ majoritar[ in structura prelului de cost med.iuponderat este categoria transport r:u mijloace strd,ine(195,3ir lei/ma) duph, care urmeazir, materia primd, (62,60 lei/ma) qi cheltuielile generale rle administralie (49,20 lei/me). Celelalte categorii cle costuri particip[, in mlsur5 redusi. trlxaminintl graficul 12 const,at[m urmiitoarea I'alialie a preluhii de cost complet : Cu un pre! mai ridicat clecit cel mediu pt-, larri sesitueazziregionalc,le Arad, Birlacl, Cluj, faryi, Ploegti qi Timiqozrra. - Cu un pret mai coborit tlecit cel merliu pe laril sesitueazi,regionalele Baciiu, Baia-Mare, Craior.a: l)cva, Piteqti, Suceava, Stalin qi R. A. llaghiarfl. cc - Il_ ceea, pri'v'e;te lrrelul de cost mediu ponderat, urmltoarele regionale silvice s-au situat la un pre! mai ridicat decit celmediupoird.eratpe -tari : Arad, Birlacl. Der.a, Ia;i. Suceava, Stalin ,si Timiqoara. Au oblinut un pre! de cost med.iu ponclerat mai mic clecit cel med.iu pe $ar6, regionalele sih'ice : Rac:iu, Raia-Ifare, Cluj, Oraiova, Piteqfi, Ploeqti gi R. ' A. Ifaghiarir.
li. TIL\\'liltSlt \OH-\1,\l.Ii DH S'IEJ.\Il

Cheltuielile majoritare tlin caclrul pretului cle cost mecliu pond.erat arr fost in tazele tloborit si, lasonat si tran.sport. Aqa d.upi, crlm sc ved"ein graficul 13, ceieialte taze au necesitat in general cheltuieli reduse (dat fiincl faptul cil toate cantiti!,ile trecute prin .acestefaze sint la rindul 1or. reduse). In gra,ficul 14 se poate vedea ci materia primi, salariile, transportul .cu mijloace stririne si cheltuielile generale d.e administralie sint categoriile de costuri majoritare in structura prelului c1ecost mediu ponderat al acesLui sorl,irrrerrt. Analizlnd. dupd, graficul 15 variatia prelului c1ecost complet pe regionale silvice, constatlm ci, acesta este cuprins intre 60,20 lei/huc la regiorrala silvicb R,. A. Maghiard, ;i 2I7,9'c lei/buc la regionala silvicir I)er.:r (Hunecloara). Au realizat un pre! de cost complet, mai rirlicat decit ccl mecliu pe larit (100,55 lei/buc) regionalele silvicc: I3irlacl, I)e-i-a ryi Timisoaa:a.Au rcalizat nn pre! d.e cost complet mai redus clecit prelul mediu pe larir regiona,lele silvice : Arad, Baciu, Raia-Ifare, l3ucurr:ryti. Cluj, flyfieyi1, Ia;i, Oradea, Piteqti, Ploeqti, Sucear.ar Stalin, R. A. Maghiari. fn ceea ce priveqte prelul t1e cost mediu ponderat, acesta oscileazl intre 48,75 lei/buc Ia regionala silvicfi,Iaqi qi 2I7,9i iei/buc la regionala silvicii, Dela. Se situeazit sub nivelul pretulni clt-: cost mcc'liu ponrlerat 1te larii (78,05 lei/buc) regionalele : Arad, I3ac:iu, I3aia-lIare, Clu,i, Cra,ior-a, I:tqi, Oratlea, Ploeqti, Sucear-a,, Slalin;i R. A. llaghiarl. Se situeaziipeste nivelul prelului cle cost mcdiu ponrlcrat pe lalit, regionalele : Ilirlatt, ,I3ucnre;ti, I)er-a, Pite;ti qi fl-imirioara.
lEi

t.

't'ItA\.ItIlstt

I tlltil.{LE

I)Ii Ii t(i

Ma,joritatea cheltuielilor pentru 'producereaqi realizarea acestui sortiment au fost e,fectual,e fazele dobor/itqi lasonat qi trans,port(graficul 16). in Dupd, cum-rejese din graficul 1,7 categoriilo de costuri rriajolitaro in stmctura prelulp de cost mediu ponderat sint : transport cu mijloace strd,ine, salarii gi contribulii qi materia primd,. Prelul tle cost compiet vafiazra pe regionale sih'ice intre limite foa,rte depi,rtate: de,la 46,20 lei/buc la regionala silvici Baia-Mare, pinir, la 151,05 iei/buc la regionala sih'icd, Timiqoa,ra (graficul 18). Sub nivelul prelului de cost,complet pe lari (108,45lei/buc) se situiazl piteryti, ploe;ti, 1egi9nal9lgsilvice : Arad, Bacdu, Baia-Mare, Birlad,'faryi, Stalil qi R. A. Maghiar[, Se situeazl, deasupra nivelului preqrilui cle cbst, cgryple.tpe !ar5, regionalele silvice : Bucureqti, Cluj, Der'&r Oradea, Suceav:r qi Timigoara. p{-etgt de cost mediu ponderat pe !arE, este de 8J,20 lei/buc. pe regionale silvice prelul d.e cost mecliu ponderat oscileazraintre 45,45 lei/6ue la regiolala silvicH,Baia-Mare qi 132,00 lei/buc la regionala silr-icl BucurSgb nivelul mediu se situeazi, regionalele silvice : Baci,u, Baia-IIa.re, 1e,1!i. Birlad, Iaqi, Pilegti, Ploeqti, Suceava, Stalin, R,. A. Maghiari, qi Timiryoara. Deastlpra niye_tului mediu se gd'sesc regionalele silvice : Aracl, Rncuregi.i, Clui, Deva qi Oraclea.

5, TITA\'I]IISE

I\G{iS.tn

DIi

S.fDJ,\IT

Analizind structura prelului de cost mediu pond"erat se conslati cir cheltuielile cele mai ridicat'e au fost efectuate ln fa,zele doborit si, lasonat qitransport (graficul l9). Oategoriile de cost cu nivelul cel mai ridicat sint : ch.eltuielile generale de administra{ie, sa}arii qi contlibu{ii, transport crr mijloace stri,ine ,5i materie primd, (graficul 20). P1elul de cost complet pe !a,r[ este de 51,05 lei/buc (graficul :]1). Numai regionala silvici, Orad.ea se gdseqte situat5, d.easupra acestui nir-el med.iu, in timp ce restul regionalelor se aflS sub acest nr'vel. Prelul d"epost mediu ponclerat pe !ar[ este d.e35,45 lei/buc. El oscileaz6,lntre 22170leilbrtc (regionala silvicd Aracl.)qi 47,10 leiibuc (regionala qilvici, Oraclea). Se situeaz5, sub nivelul mediu regionalele I Arad, Baci,u, Raia-Mare, Birlacl, Bucureqti, Cluj, Craiova, Deva, Galali, fagi, Ploeqti, Suceava, Stalin qi R. A. Maghiari. Se situeazii d.easupra nivelului rnediu regionalele silvice : Oradea, Piteqti qi Timiqoara. ii. 'rllAYlinsti ixr;r;sui DH rrAG Dupd, cum reiese din graiicul 22, Iazele cu cea,mai mare pondere in structura prelului de cost rned.iu ponderat sint il,obortts,ilasonat qitransport. An:aliziurl graficul 23 sc constatd, cri in structura prelului cle cost mediu ponrlerat categoria de costuri majoritard, este salari,i, gi contri,bulia, d.upii care urmeazd, transportul cu mijloace strd,ine qi cheltuielile generale de rr,dministra!ie. Irrelul de cost complet pe _tard, este d.e 52,85 lei/buc. I)easupra nivelului acestui pre! se gd,sesc regionalele silvice Blrlad qi Cluj, ln timp ce resiui regionalelor se gisesc sub acest nivel.

r88

Dupi, cum reiese dirr gralficui 24, prelul de cost mcd.iu ponderat este 48,50 lei/buc rrariind. intre 24,00 lei/buc (regionala sih'icd l3aia-Mare) 153,10 lei/buc (regionala sih'ici, Birlad). gbsesc regionalele : Arad, Iiaci,u, Ilaia-Mate, Sub nir-elul mecliu se Ebsesc reEional qi I)eva, Ia,si, Piteqti, Ploe,1ti, Suceava, Stalin, R. A. Maghia,rd, Timiqoara. Se gisesc deasupra prelului merliu regionalele : Birl:rd, Cluj qi f)radea. ;. t'\lrI ur\ i rt.ill\0,\sri Ilrrp:i cum reiese din gralicul 25, cheltuielile cu ponderea cea rll-ai ridicatir, in structura prelului d.e cost rned.iu ponderat sint cele cfectuate infazeletran,sport rsi dobor\t;i,fasonat. Din graficul26 reiesecd,ln structura pre.tului cle cost med.iu ponclerat categoriile de costuri majoritare sint : tra,ns1lorl, cu mijluace strdinc, cheituieli gerr.erale de rutlminisbratir: qi sala,rii (inclusiv contribu$ii qi taxe). Prelul de cost complet med"iupe !arI, este d.e361,80 lei/m3. I)easupra acestui nivel med.iu se g5segte numa,i regionala silvici, Orad.ea, in timp ce restul regionalelor se gilsesc sub acest nivel. Din graficul 2? se vede c5, pref,ul de cost mediu ponderal, pe $urh, este de 289,25leifrn3,variind. lntre 45,30 lei/ms (la regionala silvici, Craiova) qi 505,00 lei/ma (la regionala silvicfl Oraclea).Regionala silvic5, Oradea este singura regionald, care a realizat un pret de cost mai rid.icat dectt cel mediu pe !ar5, restul regionalelor pd,strindu-sesub aeest nivel. u. lrt.lt n-\;tro,\sti In structura prelului de cost mediu ponderat (graficul28) cheltuielile ccle mai ridicate revin fazei dobort,t ;i, lasonat dup5, care trmeazra taza apropiat sSi transport Restul fazelor au o pondere ielativ mici,. Categoriile de costuri majoritare sint transptort au mi,jl,oacestrd,itz.e qi salari,i, (inclusiv contribufii nsitaxe), dupi care lurmeazd,,,,chelttti,eli rleneral,e cle ud,mi,ni,stralie mater'ia gtrtmd,(t(graficul 29). gi, Dupi,_cum reiese din gra,ficul 30 prelul cle cost complet pe talri,esl,e rle 360,?0 leifm3, variincl intre un maxiur do 5t15,45 leiim3 (regionala silr.ici Cluj) ryi un minimum 55.40 leiimB (regionala silvici, Stalin). I)ea,supra nlvelului prelului d"ecost complct po larir, so gi,sescregionnlele : Bachu, Cluj qi R. A. Maghiard. Un pre! de cost complet mai red.usdecit cel mecliu p! $ar:i, au realizat regionalele : Baia-Mare, Rucure.lti,' Deva,, Orad.eao Ploeqti, Suceava, Stalin qi Timiloara. Plelul_ite c,ostmediu ponderat, pe la,rii este de 232,20lei/ni3- Varialia pe regionale silvice este cuprinsd, intre 304,55 lci/m3 (regionala silvic5, Bac5,u) qi 55,40 lei/m3 (regionala silvicil Stalin). Deasupra nivelului metLiu pe larir se situeazi, numai region:rla silvicii, Bac[u.
9. LIilI\ l)ti lroc .ttsti\TJt L\rtI

Dupii, curn reiese qi clin graficul 3L faza, care are cea m:r,i mare pondere in sl,ructura prelului de cost med.iu ponclerat este d,oborit gi,fasonat. trebuie subliniat c5, pond.erea fazei transport este foarte red.usilr'probabil datoritS, faptului cd reahzarea acestui sortiment are loc chiar la locul cle recoltare. Categoria d.e costuri major.itarl, eshe salari,i, gi, contri,bu{ci dupf,, care urmeazf,. in orclinea md,rimii, m,ateria Ttri.md (graficul. B2).

r89

Pre{ul d.e cost complet pe tar5, este de 228,70 lei/m st qi variazd^ in-bre 92,70 lei/m st (rogionp,la silvic5, Gala.ti) qi 280,40 leiim st (regionala silvicf Racdu). Din graficul 33 se ved,e d.e asemenea c5, cleasupra nivelului prelului de cost complet pe !ari, se situeazd, regionalele silvice Bac5,u, Baia-Mare, Cluj, Orad.ea qi Piteqti. Sulr aeest nivel se situeazfi, regionalele: Arad.,. Birlad, Bucureqti, Constanla, Craiova, Deva, Galali, faqi, Ploeolti,Suceava, Stalin, R. A. l\[aghiar[, Timiqoara. Pre$ul cle cost mediu pond.erat, pe !ari, este de 94,155 lei/m ster ryi vafiaz[ pe regionale silvice intre 152,65 tei/m st (regionala silvicd, Pitersti), qi 73,40 lei/m. st (regionala silvici, Craiova). Deasupra prelului rnediu pond.erat pe lark, se situeazf regionalele silvice : Arad, Bacilu, Bfu.lad., Deva, Oradea, Piteryti, Stalin, R. A. Maghiari, qi Timiqoara. Au rcahzat un pre! de cost mecliu ponclerat mai mic decit cel mediu, regionalele' silvice : Baia-Mare, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Ga,la!i, fa,1i, Ploegti ryi Suceava.
10. I,IiII\ DB ITOO}'SIJNTB ]IOt

Dupil cum reiese din graficul S4 faza rlobori,t,si,f asonat ale ponderea cea rnai mare in structura prelului mediu ponderat. Din graficul 35 se ved.e cd, salari,ile (inclusiv contribu,biile) qi ntateri,a ytrintd, :reprezinti, categoriile de costuri majoritare in conlinutul prelului d.e cost meeliu ponderat al acestui sortiment. Prelul de cost complet pe !ar[, este 136,00lei/m st. Din graficul 3ti se ved.e cfi, acesta variazi" pe regionale intre 229,70 lei/m st (regionala silvic5, Bac'iu) qi 62,10 lei/m st (regionala silvicd, Cluj). Deasupra pre-tului tle cost complet pe _tarir,se situeazf,, regionalele silvice : A'ad, Bac:iu,' Pite,;ti, Suceava qi Stalin. {In pre! de cost complet mai redus tlecit col mediu pe larii, au realizat regionalele silvice : Baia-Mare, Birlad., Bucureryti, Cluj, Constantta,Craiova, Galali, Iagi, Orad.ea, Ploeqti, R. A. l'taghiarS. ryi Timiqoara. Pre,tul d.e cost mediu pond.erat,pe {ari, este d.e 61,i10 lei/m st. Pe regionale, prelul cle cosl,trediuponderat yan{azkintre 43,40 leiimst (regionala silvicfi, Craiova) qi 83,70 lei/m st (regionala silr.icii,tsirlad). Un pre! d.e cost med.iu ponderat, mai ridicat decit pre{ul de cost med.iu ponderat pe larfi a fost veahzat de regionalele silvice : Arad, Bacd,u, Baia-Mare, Birlad, Constanta, Galafi, Piteqti, Suceava, R,. A. Maghiari, qi Timiqoara. Se situeaz5,sub nivelul acestui pref de cost med.iu ponderat regionalt'lo silvice: Rucuregtil Cluj, Craiova, Iarsi, Orarlea, Ploeqti qi Stalin. I\-. STRUCTURA PRBTULUI DE COST MEDIU PONDERAT SI .I PRETULUT DB COST COSIPLET A PR${CTPALELOR PRODUSn ACCESORII
1. (jO-lJ,\ DU STnJAn

Dup5, cnm reiese rlin graficul 37, categoria t1e costuri majoritarii, in structura pre{ului de cost mediu ponderat este salarii (inclusiv conbrilru-tii), itupil, care urmoazir' in ordinea m[,rimii, cheltni,eli,le generale tle admini,strayie.Aceste d.ouii,categorii tle costuri fornreazt"t73,1804 din prclul de cost mediu pond.erat. 100

Dil gra{icul 38 se constati c[ plelul d.ecost cornplet pe .tari, este de 1.667 lei/tonti. Variafia pe regionale sjJvice este cuplinsb lntre 2+i)7r05 16$ lei/toni, (regionala sih'icti Deva) ;i 927,43 lei/toni (regiona,la silvicir, R. A. Maghiari). Deasupra nivelului prelului rle cost,mediu ponderat, pe !ari, se situeazd,regioualele silvice : Blrlarl, Deva ''si Suceava. Un pre! d.e cost complet mai red"us itecit prelul mecliu pe !arX, au realizat regionalelc silvicc : ,\rad., Baia-lfarc, Cluj, Craiova, Iagi, Oradea, Ploeryti, Sta,lin, n. A. ltaghiarii qi Timirsoara. Prelul de cost mecliu ponclerat este t1e I32'\,i0 lei/toni. Dl oscileaz\,- pe regionale-intrc 2242,2A loiitond, (regionala silr.icd, Deva) rsi 860,?11 lei/toni, (regionala silvici, Stalin). Cu nn pre! mai riclicat decit cel mediu, se situcaz5,regionalele silvice Deva ryi Suceava. Un pre! d.e cost mediu pontlerat mai red.usdecit cel mecliu, au realizat regionalele silvice : Arad, Baia-llare, Birlacl, Cluj, Craiova, faqi, C)rar1.ea, Ploeqti, Stalin, P". A. Maghiar[, qi Timiqoara. ,Varialia mare a pre-lnlui de cost complet qi a prelului rle cost metliu pond.erat pc regionale silvice se datore;te in special l-ariafiei accentuatc a, categoriei salariiior pe regionale silvice, deoarece- clupri c,um am arirtat - sal,ari,ilereprezinti, categoria c1e costur,i maioritarir in structura pre,tului de cost mediu ponderat. fn graficul 39 se c1[,varialia (pe regionale silirice) a salariilor direct,e, clin care se constati, marea amplitucline existentfl in cad.rulacestei variatii. l{ivelul maxim al salariilor pe tbni a fost atins de regionala silvici, Suceava (8?9,45 lei/toni) ial nivelul minim de regionaia silvicri Orad.ea (1L8,1; lei/1,o-n5,). Salariui mecliu cheltuit pe tonil cte coa,jfleste d.edgb,80 lei/tonri. liir-elul mediu a fost depiqit cle regionalele silvice : Rirlad, Deva qi suoeaya. Au cheltuit mai pulin clecit meclia pe larir, regionalele siivice : ,\"?d, Ba,ia-Mare, Cluj, Craiova, fasi, Oradca, Pioeqti, Stalin, R. A. IIaghiar5, qi Timiqoara.

l. tritt\.i

Din graficul 40 reiese ci, in structura pr.elului tle cost,rncdiu ponrlerat, categoria dc costuri majoritard, este reprezentat5, d.e salarii, dup[, care urmeazti in ordinea milimii, cheltuielile generale d.e administralie. f$u au fost efectuate cheltuieli pentru mater:iale ryi constluctii pasagere. De asemenea,nu au existat amortismente a mijloacelor rle bazX,. _ Di3 grafjqu-l .4-1*. poate vedea cir, prelul de cost complet pe tarii, a {9st de 11,75 lei/kg. Pe regionale silvico, acest pret t.ayiaztit, intie iL,9lt lei/kg la regionala silvicfl Timiqoara qi 8,70 lei/hg la regionala silvici, Bal?-Itare. .Iln pre! rle cost complet rnai ridicat decit, prelul med.iu, au ryalVat,regionalele silr,ice : Oluj, Der.a, Oradea, Piteqti, Suceava, Sialin qi Timiqoaua. Se situeazii, sub pretul rned.iu, regionalele silvice : Racii,u, Baia-lIare, (.'ra,iovar Ploe;ti si R. A. l'Iaghiarl. Prelul {9 gos! metliu ponderal,, pe larii, este de 11,0ir lei/kg qi variazii i11tt^* ?2199lgVkg Ia, regionala silvjc:i Timi;oara ;i 8,?0 lei/kg Ia regionala silvicir,Baia-Irare. un pre{ mediu ponderat rnai lidicat d.ecit, prelufmerliu pond^erat pe tari, au realizat regionalele siivice : Cluj, Deva, Oradt'a, Piteqti, suceava, stalin. un pre! rle cost mediu pontl.erat mai mic dccit almediei-pe {arX, a,urea,lizatregionalele silvice : Baeirr, Raia-}Ia,rc, Cra,iova, Ploegti si R. A. Ifaghiarir.
I1'I

Aqa dupi, cum reiese din acest grafic linia valia,tiei prefului de cost complet este paralel5, qi foarte apropiatd cle linia varialiei prelului de ,cost mediu ponderat. Aceasti, constatare atatd' crain cadrul procesului d.e prod.ucfie al acestui sortiment, cantitilile recoltate in pddure' trec prin toate fazele. Analizind varialia salariilor directe, pe regionale silvice, (graficul 42) se poate constata c5, aceasta oscileaz5,tntre 9,85 lei/kg la regionala silvic'i Stalin qi 5,75 lei/kg la regionala silvicS, Ploeqti. Un pre! de cost mediu ponderat mai rid,icat decil pr,9!91de cost metliu ponderat pe !ar5, (6,65 lei/kg) ar realizab regionalele silvice: Baia-Maret Cluj, Craiova, Deva, Oradea, Piteqti, Suceava, Stalin gi Timiqoara. Se situeazi, sub nivolul pre-tdui med"iu pe !ard,, regionalele silvice Baci,u, Ploeqti qi R. A. llaghiarri.

3. lft,O.lttE

l)E

'fl,ll

Din graficui 43 se constati, cd, majoritar5, in structura prelului de cost metliu pontlerat, este categoria d.e costuri salari'i', d.upd,care latmeazk in ordinea md,rimii cheltuielile generale d.e aclministralie. Nu au fost efectuate cheltuieli pentru transport cu mijloace strd,ine qi pentru construcfii pasagere. Dupi, cum reiese din graficul 44 prelul de cost complet pe !ard, este .de 20,7O leilkg, variincl intre 29,65 leilkg la regionala silvicl _Con.qtanla qi 12,20 lei/kg la regionala silvic:i Iaqi. Deasupra nivelului prefu]ui de cost complet pe !ari, se situeaz[ regionalele silvice: Arad, Bacd,u, Constanla' Crrriova ;i Ploesti. Un pre!- d"e cost mai rnic clecit prelul dg co1.t complet pe !ar4, arr realizat regiona,lele silvice : Bucureqti, Ia;i, Piteqti' Sueea,va,,qi Timiqoara. Prelut de cost mediu ponderat este cle 13,50 lei/kg gi variazd,pe regionale silvice lntre 29,40lei/kg la regiona,lasilvicS,Constanla si 11,75 lei/kg ia regionala silvicH, faqi. meSu pond'erat pe IJn pre! tle cost mai ridicat d.ecit pre.tul de c_ost' Cona fost-realizat de regionalele silvice: A1a_{tBacd,u, B_uc-ureqti, !a,rd,, stanla, Craiova, Piteqti, Ploeqti, Suceava qi ifimigoara. Sub- pr"t"l g" cost'mediu ponderat-pe lari se situeaz[' o singurii, regionali sih'ic[ : 1'1'l,ionala silvicl la;i. Oa qi ia r5,qini, varia{ia celor dou5,feluli de preluri (complet-comeplg,I gi mecliri pontl6rat) pe relionale silvice are loc dupi, douir linii de varia,tie paralele ryifoarte apropiale, ceea ce clemonstreazi" t'recetett'cantitir,filor de floare de tei prin toate fazale procesului cle procluclie. Din grafical 45, se poato constata ctl in raport cu regionalelo silvice pro-clucitoare, categoria {le costuri salari;i' (majoritarir, in strucvatiar'6' destul de accentual,. tura prelului de cost med.iu ponderat),'de floare de tei sint cle-11,50,lei qi pentru sala,t:ii,pe kg Clheituielile variazit intre 1?,60 tei (Ia regionala silvicti BacH,u $i 6105 le,i la regione,la silvic5, Timiqoarh;. Salariul mecliu pe !ard, a fost dep6ryit de r:egionalele silvice : Arad, Bac5,u, Constanfa, Craiova qi Ploegti. Saiarii Tgdii pe-kg mai mici au iiuegistri,t region-alble silvice': Bucurepti, fagir Piteqtir Suceava 6i Timiryoara. 192

V. CiTtsVA ORSERVATII iN LEGATURA CU VANIATIA PRHTULUI DE COST A PRODUSELOR LEMNOASE REALIZATN iU IITZ, iIt coMpARATTE cu cELE REALIZATE lw rgrr A. I./OL(I][UL EXCEDENTELON DE CEELTUIELT BAU A ECONONAItrOR I)eoaret,eirr anul 1951, la tenra rcES ,,contribu{ii la analiza pr.e-i;lgii;;, {uluj {e cost.a produseror'lemnoase exproatarte M.c.s. a" a,u fost examinate cheltuierile pe .categor.iid.e costuri qi pe taze la patni sortimente lemnoase,vom analiza mai jos mod.ul iu variat aleste -ca, cheltuieli - la aceleaqi "o"i sortimente- in anul lg|zr- ruina p""i;;dt a; bazd, anul 19ir1.
t. BLTiTE\I (;ATBlt sTuJArt

Itrxaminind graficui :t6 se constati o mare varialie la majoritatea, cate_goriilor de costuri clin postcalculatiile anului 1952, fa.td, de cele dirr anul 1951. .Dacd, se ia drept r0-0% nivel*l costurilor di'cad.rul prelului de cost med-i* ponderat d"inanul 1g51, in an'l1gbz acestea,o"r"iit astfel :
)Iateria prirnl't \Iateri ulc Salarii (inclusir- contribufii) Tratrsport ru rnijloacc stririrrc . \ m o r l i s n l t ' n l ( , r t c i r r s i v t r c t r z il i c h i r i i ) ti l Uonstnrciii l)asagcrr (lostttri colnulc tlc produr:!ic (lheltuieli gent'rale rlt arhninistratiu
l;{rsturi rlc (le\t:l('c11,

.102,11 ');,,
$7,72 I 14,8i 76,(){i (i4,t)7
.llt..) /

121.t-5 l , { 3 , 9 (| '10r1'17 ",,

gere (59,43/o). r)acf, vom lua in considerare cele ariitate in graficul 1 qi a.ume ty1q, proc-esului de produclie pulin rliferitd in aieqti doili i, putemstruc_ cori-

()ea mai mare relativir au inregistrat-o cheltuielile ge1eral. rle administ^r.1.tie-creqtere cea mai marE u"aa"r"f .o"strucqife pasa_ (4},|doh), iar

cu _c[ile de transpoit qi'pu^nct*r" a. desface-re,fie modutui cum au-fost fotosite fo"d;rii;-i;ri"qti ao unit5,lile silvice exterioare. "et"i, Luind in considerare volumul cheltuielilor efectuate in cei cloi ani, raportate la cantitf,,lile gi la,structura prod.ucfiei ain rsrz, obginem urmel toarea balanti a economiilor gi a eicedenielor de ra acesr, sortiment"nlttoi"ti, Din tabelul 11 qi din graficur 4T rciese cx la acest sortiment, irr rgb2, s-au realizat economii fa,td.de anul lgd1, de 1 lgb +rs tei-.-iceste economii s-au realizat mai ales datoritr, reducerii importante a-cheltuielilor i:r, transportul c_u mijloace strxine care a, contrabalansat excedentele do cheltuieli de la costurile comune de...pro_duclie ch;itui"ril" g"n"ru1" gi ,r,. admrristra{io (majoritare in categoriirt tle cristui'i *""ua""to""t.
l3 Analele l.C.ll.S,

rrb iie :5*".:'.9".q?$Tit qi reducbrile mai sussedatoresc pirriiii,ip[dur*rr rnDrate tn crclul economic in raport

l9:J

2. llLrl'rENI G,l'rEIt Fl(;

Raportind cheltuielile din ca<lrul categoriilor cle cost ale prefului- tle cost, me-diu ponderat, realizat in 1953, la categoriile de cost ale aceluiaqi oblinem (vezi grafic 48): sortiment, djn anul 1951 (lnate drept 100,o/o)
l,Iateria prirnir .llaterialc Salarii (iuclusiv contributii) 'I'rirttsport cu nijloace str:iilc .\tnortismente (inclusiv arettzi si chilii) Construclii pasagere Costuri comulle tlc llro<ltttrtie Cheltuieli generale llc a<ltnitrislratitr Costuri clc tlestacere .1 16'79 Yo 62,16 o/'o .181'85 9; 99,90 96 ,162'38 oi . 26,92 o/i, .168,8? % '111'55 % '110,80 %

relatir'l' au iuegistrat-o sa]ariile (81'8-5%) Cea mai ridicatfl crreqtere o/), .iat cea mai mare sc[delet costurile oomune cle frottuclie (68,87 li construcliile pasagere (73?08 7o). Dupt cuir reiese ciin'graficul 49 structur& procesulq! de-produc!,ie Ia acest soitiment in anril1gb2 a fost asemi,n[toare cu cea din 1951. nxceaentele ryi ecoromiile tealizate ln 1952, fa![ tie 19ir1, la diferite categorii de costuri sint d.ate in tabelul -12, bio tu,belol 12 qi clin graficul 50 reiese c5 in 1952, fa acest, sortimentt au fost cheltuite in plus -=in comparalie cu 1951 - 1 556 ir35 lei. Trebuie subtini;t cil excedentele lflusurile de cheltuieli) maxime sint la costurile indirecte, }a salarii gi la materia prim[ a cflror valoare nu a putui fi contrabatansati, de etonomiile reduse realiza'te la construclii pasa,g""", materia,le ryitransport cu mijlo:lce striine'
3. I,I'II\ I}Ii I'(X] DSI'\TD T-\ITI

Dupi, cnm reiese din graficul 51 cheltuielile in caclrul fiec[rei categorii de'cost au variat in riod. simlito-r,_atit in plus cit.,;i in minus. Da,cX,volr lua, drept 1-00% riiveltit cheltuielilor tlin cadrul fiec.flrei categorii de cost in 1951, atunci in 1952 \-om area:
trIatcria primir Vateriale Salarii gi contribu{ii 'I'ransport cu mijloace strlill(l ,\mortismente C o n s lr t t r ' ( i i P a s a g e r c Costuri comunc de Produc{ie (lhcltuicli generale de'.rdministralic Costuri de deslacere

1 1 $ , 6 89 ; 56,69 % 95,38 91, 70.88 o/',o :11"s5 9/o 68,50 % 18.t,07 %


.172,40 oio .7 15,28 o/o

Cea mai ridicath, cre,ltere au inregistrat-o costurile comune d'e protlu6lie (84r0i%) iar cea mai mare scf,clere,amortismentele (68,0529]-. -^-.,-^-*' '--'-nii'g.a,ficul b2, reiese cf, procesul de pr.9dy.c!ieal acestui sortiment d'in a, a,vut iftosz, in generat, o siructul? asem-e'nd'toare,cu,aceea L95L' 'qi d'o economiile reahzat'e la t'oate c--atego-riile e"cetftotele Socotio4 ralorile artrtate ln ne-cost cdmptet (comercial) oblinem oout *iu pfudui tabelnl 13. JS4

Din tabelul 13 ;i rlin graficul 53 reiese cX,in 1952 cheltuielile acestui sort'iment au fost mai mari cu 12 623 100 lei d.ecitln 1g01. Trebuie subliniat trti -acest pltrs de cheltuieli se datoreryte mai ales cresterii cheltuielilor in tradrul costurilor inclirect'e,care nu au putut fi contrabalansate r1eeconorniile r.ealizatela celelalte eateEorii de irosturi.
t. t.t'll\ t)ti ti{xt Itslt\TD rI0t

A;a dupti cum reiese din graficur ri4, clacx,se co'siderl anul lgdl ca, de bazr, notindu-se c,heltuielile'in cadrul categoriito" rle costuri l-:,1n9d"1 tru ruuTo atuncea in 19ir2 ni'r-elrtlcategoriilor,rle cosl tlirr eadrrrl pre(116i rtc eost complet reprczintii:
]Iatt'rin llateriale Salarii (irrciusir. corrtriliutii ) 'l'ransport cu mijloa('e strrjillc ,{.mortismente (int'lusiv ar.crrzi ;i ehiriii Construclii pasagere (losturi comune rle prorlut:tic (jhcltuicli generalo de administra[ic (-:osturi de <lcsfaccrc ])rir).li"r . t l7,l39 y,o J2,ti(; g; 1 0 7 , 0 7( , i . 77,22 yi,:, . 2it,2g o,,i, +g,24 iL .267,44 ,)i, 183,12 9[, 23,81 9b

creqterea cea mai ritlicatirr,a* inregistrat-o costurile com,ne de pro_ rluclie-(16'ir^!+%), iar sctiderera cea mai acc.ent,r"iir-]-""*turile de desf:r,cere (76,69o/o). rn cei doi ani structura proc,esului.de-produltie a acestui sortiment, este -tn linii generale-aceea;i (graficul't5). ilffi;iexcedentelor si oconomiilor realizate in 19rg, fat,r'.-cleanul ttiil este art"il';'b"fiii;: Din tabelut 1-4qi din-graiicui 16 reiese cn ra, acest so"tim"nt in 1g52 iru tost efectuate cheltuieli mai mari cu 3 615 g8; lei,;;;i in rgil. Qa qi la celelalte sortimente anarizate mai sus, Eilru""*t sortiment s_:r, "

ra [r;;;;,,' ;;;;;;'poate :ll:gtll:l!:l fill! j9 cheuuieti materi,a ue('ru uner aplcarr necorspunzStoare rle
,.

a taxelor forestieied.e tr-rlileexterioare,fie 'nei situriri mai f*vorabile a poi".rr"i"ru". citre uni_ t-AnIAT'ta ,RE!'ULUI DE COST MnDru
TIJOITETICI,

fi datorat

polDERAT

1. ASPI]CTEI,I]

urmr,rirea varialiei pre,tului d.e c.st mediu ponderat ra produsele t9r91!.ie1e prezintb,unele pardicularitili regate il ,i;;;;idstrucrura va_ riabild,de la an la au a piocesuluide'produc,ti"a io*ti-ituto" ^po""ao.at" -prelu"ilt recortate. Datoritr, acestor particularil,H.fi, ;;dii d_indoi rtni diferifi, a.unui aceluiaqi sortim6ntinri sint co-pu"ibile. Dhm mai jos justificarea teoretici, a acestein"coitrpa"anilitn,tiqi mod.ul, c'm trebuie s5,seproced.eze pentru ca varialia pr"g"iuia"?st sr fie urm[_ ritil in motl just.
Fie :
(:L,cz, cu, etc., cbeltuielile utritate rcale a lazelor I, 2, S, rtc., tlirr anul de hazr,r peDtru sor.timentul considerat. -t7\, Irt2, ms' ctc' - cheltuielile unitare renle a fazelor 1, 2, 3, etc,, clil anul dc calc'1, pentrrr rcelaSi sortimcnt. -

195

- - l 1 1 ,l ) p , l ) 8 , c t c . . : p o l r d e r e a c a l l L i t i r t i i o r , ( t i n s o r t i r l l o l l b u l ( : o u s i d e r i r t , t r e c u t e p r i r r faztle 1. 2, 3, etc., fafri de iaza dobuit ti ldsonet (irr :tnul tle calcul). -- 1/ : volurnul recoltat irt attul de calcul. A . . , . v a l i a l i a p r e t u L u i r l e < ' o s t . t r t c r l i u ; r , r r t i l t ' r ' a tr l i r t : r r r u l d e c a l c u l , f r r { i d c c c l d i n arrul de bazir. /) . plctul tle cosl.ntecliu potrdrlat tlitr pcrioatla de calcul - -tll, rUr, ,11*,etc, ,--,tlilerenla dintre cheltuielilc unitare pontlorultr lte laze (dirttrc sl c c i c l o i a n i ) , c o r e s y l u n z i r t o a r e r. r u c l u r i i p l o t ' e s t r l u i d e p l o d r t c t i o d i r r a t t u l d e c a l c u l at i c .

Pretul d.e cosl, med.iu pond.erat in a,nul de calcul este :


,, mr/}l I'

_l'

(rrrlr

,rl\p2 .ll

I .) -nt?,|):!, t_

(1)

:rit, [t

I) :,lt,or

* * rmz?z ,map" ... *

(2)

l)eci, pt'e{ul de cost uad'ilt'porld,er{fial, uttu'i lortinxemt.eile 'in'dependenl gi un'itarepe f azd, d'eltonilerea depintledoar de oheltuieli,le d,euolumul,recolt&tgi, recoltat - d'eci' trecute pri'n fi,ecare fa?d, i,n ra'port clt oolum.u,l. cantitd,lilor de structur& procesului' de produ,clie. Este clar c5, prelul de cost mediu ponclerat in annl de baz[ poate fi calculat tot cu formula (1). Aceste dou5, prcluri - djn anul de baz[, qi din anul de calcul - nu -' sint compar,abile lntrdcit anual se schimbi, structura procesului tle produclie qi deci datorit5, varia{iei ponderilor ( Pu Pz, pB et'c...) pretul de cost mediu ponderat din anul de calcul poate sh difere ln plus sau ln minus fa!5 d1t prelul de cost mediu ponderat d.in anul debazd,,fdr':i ca sir se schimbe cheltuielilo unitare lns5,qi. in Astfel, d.ac5, cei doi ani cheltuielile unitare in fiecare faztl vor ri,mine aceleaqi, prelul de cost mediu poraterat din anul tle calcnl va fi mai mare r}ecit prelul de cost mediu ponderat din :lnul de baz:i daci,, ponderea cantiti,lilor care trec prin faza cu cheltuieli relativ mai ridicate va_cre$tefa!r, tle d,nul cle baz[. Dimpotriv{, prelul de cost med"iu ponder:rt tliu anu] de * ca,lcul vtr, sc.X,dea, olieltuielile unitare pe f'aze fiind acelea;i ca ln anul dehazra- d"aci,pond.ereacantitililor ce trec prin faze a ciiror cheltuieli sint relativ mai micif va, cre$tefa!d, cleponderea aceleiaqifaze.din anul de_bazd. cd, poanderate sAntcornparab'ileil,itt carr,zd, depind' nu cost medi,i, Prelu,ri,led,e' unitare efectuate,ci ;i de str,u(t'uraprccesullti de rau ttuma,i de clr,eltuiel'ile producli,e. Pentru a fi comparabile, prelurile de cost med.ii pond.erate t'rebuie sti fie o expresie a volumului variat al cheltuielilor, aplicate insi, la o aceeaqi structurii, a, procesului d.e protluclie. Pentru a stabili deci, dinamica prelului de cost de la anul de bazil, la anul de calcul, va trebui si considerim c[ in anul d.abazd structura procesului de prod.uclie a fost iclentici cu cea din anul d.e calcrrl. pistrindri-se aceeaqistructurii, a procesului de producfie, se-va putea vedea d.acfi,cheltuielile" cfectuate in anul d.e calcul, fa-t5, cl.e cheltuielile 4in anul d.e baz5,au mic$orat sau au ridicat pre{ul dc cost mediu ponderat al prod.usului. In consecinlH,, varialia pre rrlui de cost mediu p_onderat se exprinr.I, prin cliferen.ta dintire pre{ul rie dost mediu ponderat al anului do -calcul qi pretul tle cdst mediu-poirderab calculat pe baza crheltuielilor unitare ale l9{t

anului de bazd" qi a structurii (pontlerilor) procesului de prorluclie d.in anul de calcul. _Astfel, p5,strincl simbolurile ard'tate mai sus, variatia pre{ulni de cost mediu ponderat va fi :
A -,, (/llpl crpl (il,t c2p2 tllt}' (3p" ...1 - .. .

(s)

Dind factori comuni ponderile, qi considerintl c[ ponderea din faza I (doborit qi fasonat) este 1, vom avea:
7r., (tti"-r',,) . \rru (4) ai\

A va li exprima,t in lei pe unitate de produs, avind fie semnul -f- (plus) fie semnul - (minus). \ra avea semnul f , atuncea cind" pre{ul cle-cost mediu ponrlerat din anul de calcul a crt,scut falii, d.eprelul d.ecost mediu ponderat tlin perioacla de bazir. \ii1 s,'v6r21 semnul minus cinrlnretul din anul tle calcul a sctizut fa!t1 cle prelul clin anul rle baz.i. Pentru a se calcula plocentul cre;terii sau sclderii prelului tlin perioacltr, de calcul, fa!d, clec.el perioada debazd.,este necesar ca variali' ^ ( N sd lie _dirr raportatd'I'a_1pre!ul, ilin perioadn de. ba*, (,proTtriustructurii Ttror,esului,'de prorlucli,e di,n perioatla de aalau,l,). Astfel : A(-"/")
(6)

La ntunitol se ia som,uul plus cinrl A ale senrrrul rninus (cirrii prelul de crostdin perio:r,dade calcul a scizut) fi se ia semnul minus'cind A d,rc plus (t'intl lrrel ul d.ecost,din perioarla de calcul a crescrrt). semn_rrl r,u acest rnod, varialia pre.tului de cost mediu ponderat din perioada de calcul es-tcr raportati la prelul d.e cost mediu ponderat a perioaclei de bazr,, calculat pentru_ o,structurr, a procesului de produclie-similari, cu cea a perioadei de cakrul. rlr a,cest mod varialia pielului'rle cost mediu ponderat se slrplrne nuntni influen.tii variatiei cheltui6lilor.
?. \'-\IlLtTL\ IrltliTt:l,LI I)tt (l{ls'f rllltllll' |l(}rl}lllt.l'l' ,\ ci't'ott\:r\ PI{OI)t,St.: t.tt\t,\{)",\stl

Urminrl pro(iedeul de calcul ar5,tat rnai inainte, dd,m in tabelul lir varialia prelului de cost mediu pond.erat :r, patru sortimente lemnoase (burytenigater.,stejar, buqteni gn,ter fag, lemn de foc esenle tari, lemn de foc esenle rnoi) recoltate in 7git2, in ra,port cu cheltuielile din'lgb1 Din tabelul 16 reiese cH, fa!il de 1951, prelul metliu ponderat al acestor patru sortimente lemnoase a variat fatd, de pre,tul din tgbz si a,numeintr-o proporlie ttiterit6 d.ecea referil,oare la'pr:etril niediu pon,rer:it din 1g51. Pre,tul d.e cost mediu ponderat a scd,Zub 1gl-r2 irr fatd, rle 1gb1 numai la sortimentul bugteni gater stejar cu 3,9% li rr t.rescrit la celelalte trei sortimente. Aceastft varialie a pre$u1ui de cost rnediu ponderat rezultl din luarea in considerare numa'i a cheltuielilor ee reqsinpeitru liecare uni,tate de proelas, reflectlnd -astfel cel mai corect qi real -- dinamica prelului de cbst. Din tabelul L6 reiese cd, compararea, prefurilor mecliipoirderate intre ele rluce la o d.inamic5,eronat5, a prelului ain igsz fa!d, d.e6el tlin 19b1, iar diferenta intre varialia dupx, compararea preturilor $i variatia realr,.poate 197

atinge amplitudini desl,ul de ntari (de exernplu lzr lernnul clefoc) ; necorrp:rrabilitatea prelurilor merlii ponderate cere folosirea metodei juste de st,abilire a varia,tiei, aritat5, mai sus. Trebuie subliniat, eii aceste procente se refiect[ in variadia cheltuielilor pe categorii d.ecosturj ari,tatemaiinainte,precrum $iinvolumulexcenrlontelor cle cheltuieli sau eeonomiilor realizate in laport cu anul 1951. \:I. CON(]LIJZII I)in :rnaliza flcutl nai sus pot fi trase ulm:itoarc]e concluzii : a) Strrictura proceselor de proclucfie a diferitelor sortimente de nrateriale lemnoase se caracterizeazh prin ponderc'a riclicat[, a d.ou[ fazc : doborAtlasoctat qi tt'ans1tor"t.fn caclrul unui a,n de produclie poncterea fazei transport poate fi mai ridicat5, chiar clecit cea a fazei fasonat.Iazele corhd,nitqi apropi,at ocupir un volum mai riclicat doar la sortimentele caracteristice recoltS,rilor clin pirdurile de coline inalte : pari de mini-riqinoase, bile ri,ryinoa,se intr-o misuril mai reclusii la sortimenlele dc fag. ;i In problema structurii procesului de produclie a lemnelor de foc, trebuie subliniat c[ ponderea cea mai ridicaiL o a,refaza dobortt;,i lasonal, iar faza transTtot't ponderi reduse, tlin cauzir c[ in maioritatea cazurilor are lealizarea valorii acestui sortiment are loc chiar in parchetul cleexploatare. Daci, pontleirea fazelot depozi,t-gariiqi deslacere osciieazi,- pentrrr lemnnl de lucru - intre 72yo-76o/L din cantitatea fasona,tl,,pentm lemrnrl pond.eli s-a,riazil de foc a,ceste rloar intre 01450/.,-160/r\. Deoarece structura proceselor cleprocluc,liedin 19i1 ryirlin J 959, pentru sortimentele lemnoase(buqtetti gater stejar, buryteni gater fag, lemn c1efoc esenle tari ;i lemn d"efoc esenle moi) a fost in general - aseminirtoare, ;i caracterizat[ prin trisiiturile d.emai sus - va trebui ca pe viitor ralionaIizatea cheltuieiilor in yerlerea reducerii pre{,ului de cost, s[ porne'ascii de la urmltoarele tris:ituri ale proceselor cle produr:lie : - pentru lemnul de lucrn tlin regiunea d"e cimpie, fazclc lrartsport ;'i tlobori,t ,fi lasunat sin1, majoritarc ryideci hotirritoale pentm volumnl rheituielilor de procluclie ; -pentru lernnul rle lucru rlin regiunea r1e colinc inalie, alzituri <lt, aceste douX faze, trebuie luate in considerare c.a a'r'iud.ponclcri riclicate qi fazele corhdnit ,si cr,propiat 1 - pentru lemnul de foc, chcltuielile din carlml fazei clobortt;i,lasottut r-or d.eterminanivelul prefului de cost al acestni sortiment. b) Chettuielile fazelor: trattsprtrt ;i rloborit-faso'nctt sint rn:riorit:lle in structura prelului de cost complet (comertrial) variinrl inl,re i-r0or,'o bile(la rirryinoase) ?5ols(la traversc uormale c1e fag). Pentru sortimentele oaracryi teristice regiunii de munte, ponderea choltuielilor la faztdc aproltiat ,si utrhdnit sint ceva mai ridicate decit la, restul sortimentelor'. Structura prelului de cost,complet qi stmctura procesului t1eproductie se reflectir conjugat in structura prelului cle cost rnecliu ponrleurt, carrr aratd, cu ciaritate c5, nivelul prclului de cost a sortimcntelor lemnoaxtr produse qi lealizate de direcliile regionale sih'icc clin fostul }linister a,l Agriculturii qi Silriculturii tlepincle aproape ex<'lnsiv t1ecele clotrirfazo : rlobort,t-fasonat transpcrt. qi Limitelcr intre care yariazh ponderea cheltuielilor pentru acest,c tloud,faze, in raport cu prelul cte cost mediu llondt-'rat, sint ?il9o (la bikr riqinoase) ryi9.3oro lemn c1e (la foc esenternoi). Igii

Deoarece preful dtl cost'mediu ponderat constituie expresia medie a prelului r1e cost a prod.uselor lemnoase, este necesar ca la planificarea qi urmd,rirea sarcinii tle reducere a pretului de cost, acestedoui faze s[, fie examinate in mod. d"eosebit. c) Prelul cle cost mediu ponderat tlin 1952 a crescut in general fa!d, tte 1951 (cu \rTo/oIa lemn d.e foc esenle tari, 8,1o/ola lemn de foc esente moi, L2r2+'hIa buqtenigater fag). Din cele patru sortimente analizate sub acest aspect, prelul mediu pond.erat a sc6zut numai la buqteni gater stejar, cu 3,9o/o. d,) Analiza varialiei categoriilrr tle costuri delafaza tloborit s'i faso,nat a sortimentului bugteni-gaterslejar ne conduce la urmftoarele concluzii : 1. Faptul cti lntre regiona,le cu conclilii economice similare existl diferenle mari in ceea ce priveqte valoarea materiei prime, aratd, o neuniformitate in morlul cum ocoalele ryiregionalelo silvice aplic[ taxele forestiere. 2. Oscilalia salariilor cu o ampliturline apreciabilfl (2,44 lei/ms -.4,9ti lei/ma) nu poate fi justificati, prin diferen.ta tlintre categoriile d,e muncir proprii prod.uselorin carc s-a efectuat recoltarea, deoareceunele regionale sint apropiate clin acest punct, cle vedere ryitotuqi au atit de mari d.iferenfe intre valoarea salariilor cheltuite in procesul cle produclie (Baia-Mare. Birlacl). Diferenla provine probabil <lintr-o neaplicare corectfl a tarifelor do salarizare pentru expioatiirile forestiere. Deqi categoria sulariil,or ralt'-ezinti doar ,9,I7o/o totalnl cheltuielikrr din acestei faze se poate afirma cil - rlat fiind cele aritate, - printr-o justir aplicare a tarifelor de salarizare de cfi,tre ocoalele silvice prelul t1e cost al acestui sortiment ar putea fi redus. 3. Varialia costurilor ind.irecte atit; tle accentuatir, intre regionalele silvice, ne arat[, ci, la unele dintrc acestea, existti o lezervi, tle reducerc ir prelului de cost prin micryorareacheltuieLilor'. Costurilc indirecte tleptlqesc amplitudinea normali, a varialiei deoaruce la regionala Irite;ti (de exemplu) cheltuielile generaie de administralic sint cu pestc 6 ori mai ridicate decit cole ale regionalei Iagi. Milsurile pentru o justfl apiicare a tarifelor forestiere qi o ralionalizarc r cheltuielilor indirecte slnt necesat'ecu atit rnai mult cu cit - aga dupti cum am arlt,at - lrslurnu] lor ln c:rdrul cheltuielilor pe fazri ocup)i,aproape ;t0o/o. Aceste concluzii trebuie consideriltr-r r-alabile ryipentru celelalte sortirnente. e) Sarcinrl do reducere :r, prelului clc o1)sf trasatii global z'rsupla de cost mediu ponclerat - trebuic defalcatil pe faze, iar pentm lrrelului fiecare fazir pe categorii de costuri in rnotl proportional cu cheltuiclile fiecl'rei fazc 1i cu volumtl fiec[,rei categorii tle costuli. Este necesar insii ca la defalcarea sarcirtii totale sir, luate in consirlerare;i m:isurile tehnicofie organizatorice proiectate pentnt diminuarea chcltuietlitor fazelor qi crategoriilor c1e costuri majoritare, repartizinrlu-so sarcini rnai ridicato pentnr ircestefazc si t'alegorii de costru'i. l) L-lrmirireavealizlrii sarcinii:dereducere a prelului de cost, nu trebuirf efect,uatftluindu-se in considerarc prelul de cost mediu ponclernt al annlui de calculatie. Aceastfl urmiirire trebuie efectuatii, diferenliat, pe frlze si categorii cle costuri in cadrul fiecii,rei faze. g) Prelul de cost mediu ponrlerat al produselor lenlloase constituir' irr'ultimi, analnzra inclice sintetic conventional. Realmente, el corespunrli!' un <ldtr unei anumite structuri a liroce-q[lui rle produ.cfie, care 1a rinrhrl'ei
l,l)9

este variabil5, in tirnp qi in spaliu, iar nu unui anumit prod.us trgcut printr-un proces de produclie cu structurd, relativ jnvariabild,. . De aceea)cred"emcd este juclicios a se stabili prelurile d.e cost pentnr fiecare produs cu preciza,rea fazei prin care a trecut. De e:empla.' bugteni, gater stejar d,oborAt lasonat ta c,ioatd,-bu,sterui si, g,ater ste-jar corhd,nit 6n tason, bu,lteni gater steiar a,proTtiat6n d,epozi,t intermed,iar etc. h) -Este necesar ca urm5,rirea sarcinii d.e reducere a prelului de cost sr, se efectueze trimestrial, pe faze qi categorii de costuri, rafortindu-se la sarcina de red.ucerea prelului de cost stabilitfl gi defalcatii tle asemeneape faze qi categorii de costuri. i) Metodologia calculaliei prelului de cost fotosit[, in i"9b1 qi 19b2 de citre, rlirecliile regionale silvice nu permite analizarea-obiectivi, qi aprofundatil - a prelului d"ecost pentru produclia forestier5,, lipsind. ciin post'calcr.rl:.liectistanlele d.e miqcare a materiahilui lafazele ccnhd,nit, apro,piat, transport, precum qi cantit5,lile desfd,cute (realizate), ind.ependent,de volumul cheltuielilor efectuate. j) Prelul de cost constituind un ind.ice sintetic important pentru ecoq9ryia intregii ramuri, nl este stabilit qi urmd,rit tn practica ad.ministraliei silvice dup{, o metodologie cle calculatie corespunzitoare - simplfl. pe cit posibil - operativH ,si concludentf,.

]3I]'I,IOGIt,\F IIi 1. 'l'rtstor \:. ltI ) l a n i l i c : r r c a ; i c r a l c u l a r e : rt ) t ' e t u i u i r l t , t . o s t .l n a g l i c t r l t u r : i , Liuculesti. l:ld. dc Stat, 1951. Studiu asuplr componenlei pretuiui rlt' tost al lucriirilor ;i produselor silviculturii. \lanust.ris l(:ItS, 1951. Contrlbulll l:r anullza pre{ului de cost trl produselor lcmn o a s e e x p l o a t . a t ed e l I . G . S . i n 1 9 5 1 , I l a n u s t : r i s I ( ; E S , 1 9 5 2 . - Instructiuni privind planificarea costurilol in explorrtfirile forestiere (circulara 77011952 Ei urmiitoareie). --Evidenla, calculafia gi darca de seamir telurico-opclativ[ (trad.) I3ucure;ti, in intreprinderi lltl. Tehnicir. 1552-,\traliza activit:ilii econornicoa irrtrelrrindorilot i4{lltstriale ( t r a d u c e r . e )f l u c n r e q t i , E d . r l c S t a t , 1 ( ) : - r { ) .
x

2. l'ur<.irt.anu G. N. Cdrure l)ct. 3, ])uruireanu (]drorc Ocl. 4. lll.(;.s. 5. Jlrrcirtl: L S. (i. I'rrfrtan N. ll. (). N. \ i

**

I4SYIIEHI4ECTPYI{TYPbI CEEECTOfiMOCTI4B PAEOTAX NO NECHOII 3I{CruIOATAUUU U nvTU UX CHU>r{EHUfr


Peerome (anbrynrqrn {axrurecr<ori ce6ecrorB re,renuri 1953 LIqEC rsvqa,r Mocru cocraBlesgofl o6aacrsumu yopaBJreuuluu Jrecnoro xoanficrea, crpymypy cedecronMocTlt Anfl l0 ApesecHux copT[MeHToB u rpex no6oqsux [poAyrooB. B paoore Arc KaxAoro r,ranpoAyrooB raJraraercr crpyr<rypa cpeAnnx pacxoAoB no {aaam pa6pr n no c"a"bg&

200

ce6ec?oflMocru. Ans Kail<4ofi Saau aua.nuarpyercr crpyroypa pacxoAoB,c BLraBreHneM pacxoAoB KoTopble saHHMaroT nafi6o.nHunfr [porIeHT n Saaax c Haf,6o.nrurru yAeneHbrM BecOM B o6ueM o6r,eme ce6ecro[MocT[. Pa6ora co4epxr{T Ta(xe aHaJIItacrpyr{Typsr cpeAneBaBe[ensoii ce6ecroumocr]ra Ta(xe u no,rnofi (r<ouepvecrofi)ce6ecrounocrn - Arrr Bcefi crpanbr rto o6xacrubtu yupaBneHIrqMrecuoro roafliicrea, r png ra6auq r.r rpa{uroe c AaHHhrMrr ornocrrrerbHo o6'rerua pacxoloB uo {asau, crarbrrm ce6ecrouuocrn, cpeAHeBgBeuregsoir ce6ecrofimocrn nonyqegHofi e 1952 r" g.nR4 ApeBecHbrxcoprnmerroB c ce6ecrofiuocrbto peanr{sosaHuofi n 1952 r. 3to noraausaer qro ce6ecro[Mocrb yMeHuru;Iacre lg52 f. Ann copr[MeuTa [r.uroBoqnorl' AyOail rloBrlclrnacLAnfl copruuexToB flrnoBoquoro 6y(a r.rApoB TBepAbrxrr MrrrKHx nopon. B aarnrcvesne ynaabraaerct Ha cyqecrBoBaH[e BHaq[TersHbtx soaMoxgocrefi arrr cH||,I(eHlrq ceoecToltMocTlr pa3pa6orru npocrofi, copTnMeHToB Heo6xoAnMocTb u ApeBecHblx xoHKperHoft qcirofi MeroAr{xnUcqucreHnfifi ggvqeHtren;]MeHeH[q !| ce6ecroumocrn ,recH6rx rpoAysTon.

*
t*

SLII

LF] PRTX DIJ RI]VIENT

I),\NS I,ES TRAV,\TJX I)'EXPLOI'I'-\TIONS F)RES F.f I-}]S -\IoY]jNS D}l T,E REI)I'IIII.] ntsurr-d

IrORF]S'I'T

l)ans Ie t:tld|e de I'I.C.E.S., au cours do i'anrr6e 1958. on a 6tudi6 s,a1t|uyant les postcalculations faites par quelques direc[.ions ldgionales forestidres,. ia sl.ruct.ul'cdu prix de revicttt pour un nomblcr de dix assortinrents de bois et pour trois lrloduits accessoires. On Prsente pour chacun de ccs lrroduits la nature des rl6penses lrar c:rtdgor:ies et p a r p h a s c s d e t l a v a i l . E n s u i t e o r t f a i t u n a r t : r l y s ed e c e s d 6 p e n s e s , e n r n e l . t a n t e n i v i d e n c c celles qui sont les plus 6levcs, c'est-ir-dit'e qui entrent dns une ;rlus grandc pr.oytortiol datts le total du prix de revicl)t. On tliscute aussi la prix calculir colryme "qtfuct.uro dti rnoyclltle pond6r6e ct celle du ltrix comntercial de revient, pour tont le pays et par. Diret.tions r6gionalos forestidres. f.ine s6r'ie de tableaux et de graphiqucs accompagtrent l'6tude: ils r:outientlettt dls chilfres indiquallt Ie total des d6ponses par cat6gories et par. phases dr: travail. les prix de revignt comme moyellnes ponder6es ct les prix de levient finiris. Dc la compat'aison entre lc orix moyetr <le revient, calculd pour l.:un6es 1952 rt ltour quatre assortiments de bois. eL entro rrelui t-aicul pour l'annde 1951, rcssort quc les prix de I'ann6e 1952 ont baiss6, quand il s'agit des grumes de scie tlc chne, rt par trtntru ollt hauss lrorr les glurles dc scie de htre et pour lc bois rte uhautfiige, essence d t l t ( ' ( ) u e s s e l l c cb l a n c h e Les conclusions confilmeut l'oxistence de grandes lrossibilit6 tle r6duction rlu prix de pour les assortintents de bois et montrent la n6cessitd d'dlaborer une rndthode simple' effciente et concludente pour lc calcul du prix des produits forestidrs aiusi guc pour lit poursuite dc ses \-ariirtiorrs. revient

AIiF]XE
(16 tabele + 56 grafice)

I'onderea eantitifilot

trecuto prin lieeare laz[ ln raport cu cantifatea reeollati ln arrul 1952


I Pouderes carolt[tilor

Tabelul pe sortimente

'lllll
Sortirrentul -Doborlt I

la fsl:

_liiiil
t.
i

f ;Ji";

i curhiruit 4'pror)iat. r'a^"po* ""-t"llt i |

l-

I
D6fmere

, \ . I r r r x l r t s c l e n u u x r s e( T t r i n c i p t t l t t

':'r:" ,"'ri-:r'l "::1-; ]


l

li{

't'rarerscrr"rr.resrrj:ir.l ,.,,,,i ,nni ,,,,


'l'r':rlrlsg tot,,rtt,'

,,,,r,i

0..,.r,I rS,fi'r 71.0d

nornrirtef1g

l':'l_'* l__ _ i
i ' [ ' r ' a ' e . si . r g u s r e g r fa ii---l;Li lllr'
I

:i;--i---*i-l i--l----i--l- *'I 'u"'l '11

.l

2;,7')

';,;.0:rI

ror,ri

,l*,tt |

.,-r0,19

.i

;lll

l:':i l"li :l_:


,r*.r, j ---r
sc.r;:l '

loo.oo

.,,.rn1 'i

, , , . 2 , i] '
:l;. trr r

,r.n,' I -l:z,ris ]
'l

76,29

I'ari clenrirri-risirrr)as(, .;
,ii,

ltttt,00 I

ss.z.;

72,g1

li , t ll r
r
, t li l :l

l3ilc rrrlittolsc

.l

lt)tt,tttt

S:.66 ;

r;:,S; I

r ; r i , Z - ti

t12,82

.ln,:15

i_..lil

.,,i____._t_

i ,,.,r,,,r fot,r.<,.tc tte tari .j 100,0, i i i ll i l i i l -lrl--: I t 'll l l i


L c r r r r r l t . l o t . e s t . r r l rr.r r , r .i l r llr0.oo

,r,.,

j
l i. i -l l 1 .

.,r., I
I
tt..-li I i

tr.rt ,

t,r, i
1 , 1 , ,I .

,;.;;

,-r,.f.2

-17.:t{}

1t.2t

)t odust' nelenuty(ts(, 1,. LocJit d0 \tr'lirr. i

lr)rr-rrrr

r ) , { ) li
'-i

l--i l"loirrc tle tri 100.(Xl

ii lt--I ttirSi'ir .J ,,,,,,,,,,

JOi'r

rril iliirii
i
ts
|^|--l-^l:l

l=

le

i=

t:

l;

' 3l:

3 , e rq

I'j=I==|=I=|==|=i=|=

lil*l-l*l*l-tl-.i*l-l-___-l__, 1__l ,_l i-l

ii 1," i ll-i ilillt | li ltttlll


i
.: I = | j I I I lrlLali I'a rlli cI =l | | | l

- | - i " I " f- I ] -l--l -3'a -,:l-l : ll,a : : | ! |]1 I = -4 I -lr:l,al l'1 lT I .r | 3 I nllsl -Jl I = = = i I = r-l -h nl | { lt-m.l 1

_|

'I'i CI :\l "'l *l-l -l n " ll'"' = l 6 l l a l ' : l :l q l c l i -l n l | l ."


I

:.'.

c.

l,:

-z

r\,

l'--r-rrt,: | | lr*l.ll-Ical

=i,:l

lgs I i.i | ;; I,i ll''l*Lllil-l;ll


I

Cl .jl I c. I

=t

-{ | -l
l,r

:l,riol =l

Icl

:rr: lrl!

:
t-

I,j
l,:

l,;
lc

El" l"= | r, I K I - I - [ "' | - I : i ; t - I " l E l=, I 3 | : I * I 3 I I | 3 I 3 i 3 I 5 i 3 I ;l - i | =. I q I il" I D"I q I E I q I s" I "1" a. I :' ' 'r ar n ^ N

'' - - -_ l i l__i_-I I | | i "'l I = I :l


1
I

".

lm

Ir:

lr-

o^

t.r

l-

--

I'i

t-

2l.l

r-.

gl
Nl

ot

,i

ci

" 6l

A , '

E l__l_:__]_'_1_N --E-r
f-* I

" ll6 ii <

I Fi
r I

l--'t I

ei I I | * I '* | "'I "'I * I * I : L - -l---:--l--;-l | - | l I ri I ri 1 ci | I J I ri | ;" I


l - 1 r c 1 - l o t - r - l c al r - l = l o l I 3.1 l'a I r | cal :\; Fl Cl Lalml ml | l-l Nl r n

r-= lI

I --rl------G--i- I
| ra

-j

I I

r-

I
|

--,

1
I

,:

I
' |

'-

-':

'

'j

--: I

r:

,r m

= 6

r I

,t Cr

_; i
I
I

I lol < Ol 1J' | EtiFl-l-i-l-l-l-i^rl-

l__l_ I :..

i |

icr= I ir

| | __r_-L_l c t , . t = r = j , o l f - 6= =, o l f i n l = l ir ll ,i^= 1i . + q -. i x^ , r lI o l u l 4.l nl


r\ii

| | !-

| I 1
r,

| | -.

i l

nl,jlrJi':i;.lr I l'+
I :r I o

l*
I nl

l.r

iI m

m rI | | :tl rtl:Al':lC.Flflt.{lni3 hl-i-l3l*iz1-j-lt tttttl lrtrltll!


E

ri-t.cl-lFl-ll@trO + | I * ell ttltttttt

u:

rn

r
I lil

o
F I

=
al

=
-

l,t
|,a

i
I'n

;-f
I

,o
ro

I t | llFl-lrllN

I -|

j'ol,a

-" c.

I'i
I

EE I- r 9 a r
121

| * I I |,61

@ - I| r
|

I .

rol

c 4 @l'c l c l 4 r i l l @ l ' c ll c a t d i l l | lcal-lFl-lcil'.ilLa . F t cl |Flc.. I I t + t- - t r |t t a \ t n | l.+lfJl,olallirlmlca ttttrll 1.)l O. -r = Ot'el |

t-l

n
3

c.^|

.+

--

I -

n i ,o [ ., I "' t - I C | .\ | C I

-i

-i
'r

cal

|,?

..-

F-rEf | --r *'l#= | fi I lllFllllllil

^; 5

I jl l,-

il +

: c\

| ; l.r

| I

.o d

| I

*: c

I I

+l r

;+ -

bo
bc @
g

a! o
d .4

,.1

I
?(,6

? 6= Fq

: | "i i "
|

-'

z_t 1i 3.i Cj j l =.1 -l il = l j l =l =r =l j l :l B l :l l s l =l = ii


-l -l Er

__r__l_-_-r*tltlli

E;ti; i =i- -3j- r ErF Ft=i al-a F r,l '! | t nl -l ?, --l:-1-.-J

3r ;t ft Rt i !i f :i --_Ei ot ,' ET-=l-= i lT-:r ii i, i giel , =i 1 Rl :l Fl .,i .l _i -l

E I . l=f--gl *rEEt?-t

l-

Ejf

--

-l

=.i al i i ir =l j ;

=. = =

elEir=i i ti i ')iil,
llg*l

i*21- -i

h..u rc=r

,"i

3l : r

il ':l it
-r---

t iL Qj,, :
Tl = ; li = Ar 3

l,l t; il =r i

^ |

-l

=t =i =i

il=.,,,, - EF .elEElI
N

.$l l - - - l - -i- n -I E r I rI - - - , iij - rIi I IL I: i Elt# :g I . il-Ti ,T El- ,--El Ei ,-*--',


lEt i ., =l -l*, *{ -l -l ,.1 -,1 ^l -l

1 r L1 :- !l :i I' . =ljtl;;i'=.1 ,l i, | !,
ti.-

L K r < ,. , -x r * , :l = i i'

= t lli

5l5

3l_,=lu,:1qa =' I 3r5a :I =L L -it ; r .ir ;il i. ' El +L i-,= L. =l- El


I

.',

c 9

s -l- jl_j| =L_31 :l :l -EI-F-A -;:r 3l i:l-E[E -il-Tf-.El -. lFl


b i__i---a -i

il :l .l - l *i ul +1 .,1 =l l;a 1_"1 5l iil fl !t it :l -I=l 1t= _.1 -_-i-rl_ *r - l :i ilL :l =l iJ-El--l' l E, i r r *l 'l c' =l - r -cr i'" lEl *r Tf-i :ll -i dr .,1 f[f-]-Ett^r *l r r
F .t = .t t I t .1

I :l .1:l 3l ql "*i il 3l 3l *l E i-"-i--]--:Ljl :-,-:l ,:i :t ':t :i -i i

nl I .- i El ]l fl' " 15l hi =-l i tnj i 'r ;t1 ;l - l - l !l ;'l ;' - , n -t = E


i E I --r Er=|Tf

-Et

=i
_i

*l g=;

ll

'

.r ; :l t1i I e:l ;l E:l ::l i:t =- 7', :=l l;lil ial i:l iui ZliZ,,,?l :tl ieii;l l;l rsl;;j - l * ::1=ii I' ial ii;l qEi i -l r l;:l l::l
, .t !t

!l

3l i.l i:l i\',rr ,i +ll:i*:l r ' l *"-=I'o: tr ' - E E ' i b l! :l l ' =


lil= li

't'j .l.l

l0?

t.i
'i!|oI

.d ,
q I
I I I I
I

s
6 : E

|
i
I I i

-l

=i

=i
-[
cr -l = ll -

:l

=l
nl -l

=l
-t
:l -l ol

-l

=l

El-----,-.-

" lt
= - :' l i (:l cl

il
il il

=l
3r

Ei
co.l
'er hi c')l

=l
:[
tir --l 'rl Nl

3
6

; s ,9 H

: ': l ,i iil il -l E:i II ijl :il il ri ii rl EE g


.^l i ll I

E;.I :: i ^il il il :l Rl :l
a{l
6 G

,p

' ) , r i _ _ l _ ' t| | , | 3l

lit ., ,il -l

ql

'?l
I t\l -l

qi

ol

-t
c41 cal

I I

- tI
dl -_l

1l

:{l -) rl

nl

no r
N

,^l :l

dl

'a

- -TN

3i l;r-ffi|]= I ; l;?i:l $l ili l;l rl : 5E =t-i1-ll=l: iTt-=i


E>c l ; I : 1 : t el Ll
-z I I ml

3l ;slf,I $i :l 31 il 3i 5i ;
-it --t ^-t il 'Ct cal

t-l

iEl

ill

il

..il

1l

li

sT-.1 lll-t-l I
El_l __1_=l

-r

;-

-I

___L

;--f . I =l ';l :l ;.1 ;l ;i ;.i ;l ii il "_l 'l ui _'_L--l"'l-! ;l ' _]_l -l eg |


'ii

li;l fl 'l il-f3l ssl;l l:rlWlf-if= I lil = i3l


? |

;l;l- l-=ri i I I i3l I ;lffirl i

li11l

- - - f- l

l__j___L-l

,f 3l ?l ;E l-. l--rrrfrl-_T __i_____+_,__,=_-_F-_ , i rT r i_ = _ ,T-i-=l--fl,


sr::r
i

s; i-fl =i ql i,l ql il ei crl ;-l a1 R -irl 'l *l ;l rl jl cl al 'l -'l .; -gi--El .1.1 2 r _ | ;.t =J r ;i sl dl r'l 3.r 5t :l =.1 =l ti zl - - -r{ rl rtl ,=I I '' =l =l r * l- E.*l--_.:cl -l *l -l "l I s I tl nl
lll ai=l

,al rl

,tl il

,o o i

All tt

+1

= l*,]:liB] ?;l=-l ;il,=l =,1 u, E I i i i,it?l=l,ul: Et ,l :, i lrl =:t ' Ir*l :Ei se1il *lr:t :a ! e-l ifl :aI :al

rI I

l--ill r -

I _1 :L

-l

208

.!

I
lo'Q
F l

Fl

il

il

C' *r

6tl

Eiss
c ?l cl

ro T\
c\

: l I

"l

I *
de

-l
- ' l

<\t

-l
t
^.1 i' I
o
EA e ! I l--

ol
ol I

v)
n

crl I

sl
.dl .d
dtl
cl (\li
AI

>e

Rlsislsl;lnrrl -rl .il ool


c:l

rl
I

EX I
el

Eelgc
-_
q

.ol

ol
Fl

dl

cl

.oi

.ol

.o
e{

-rl

al

,ol

'o
a\

,il
oot 6tl

ri
ant aol an a

r* I :5# l l s 5 I
E@ I

otl
arl
Yl

'l*l+
c.iI
I

dl

6i

FE I6El:FEIgg Hrl
I
o
@

.l 6
-

t__.-*
l.d'6

4l'.-l 6H I s
!a

R* -

sH I
I

t_-

l >"-6
| I

_-l;
c 30 tx a

--_- i
E
fi

Ea I ..E lss
1"l'-l.i-

t."

I ---T--?1.'<
o
o t +

I g.e

ol

IF6
i>I

bn

14

Anolele f,C.E,S.

i r t_

-i di

Fi

-:

vi Fi

) -

. ,

=: = r:

;: t r:i ': .r col

= ; =

'' :i . ,a =l I
il i

'l :: ll -l

4: Z'a . l>* I I

1J :r

:i
rl

'

-t -? r

: r; :

'r e ;i e :
i.)

I = ,it

=l

;', It rl itl

3 9 il 7 ,il
7-l

ril f jl , :
cl

i: I

?i

1. !:l

?i

-3

i---l
a

i-_,:

i i En , ; ? r : i r i
i i . _Ill j .r' rl 't\= l> L - l I
I

ii
. - ii
tI ':,

f-iil ri - r i i rl ' '


-l
l-:

i-

l,---i

ai. l i ] ''
l I
I

-l

-_ I-

{]i 'i

4f) ^ j
i

al Ii
:j :l

-i

--

&

i :il It,"': Z e
tt o I

.:

ii
:

ii
L
I

: ilI !i :r
-t

I I '-I

r
-r
I

I
--ii

;
- '-:rr-

:.'

El
!

-1-;J :i-,iit\i' ili :i ;l 'il :1 ;i 3,ii. i ai i ..i ti :. ' '|!=: :i .i l ; :i


='t F, : gi:lE:l-;--.1-]---|--,,-,; 1 . , 1 l l
'{' '. '. ':, ='=i
- -

.!

Fr !l

i ::r
lj

I
=i

)
I

'

r-;
-

d ii j i ' !,, -i ; :rt E 1l iii 5l l =l 31 Er i


-'-l
----;-'.;i

{--l 1t -

11
-i

.l !i
-l =i
il
z1

?-,

-:

-..._

Ei

**'i

t-

5-ilrrq-,i ;Ei,- l - l - :I- , ---s- - - , i - + l-eG Ii


I '''i :: 3i I I :ii I I ril :l i\ 3l 'il :l , i i i ll i

-' i- ,- t !, 1-i.,. Ei ql:- ,{[Er--Ei i


,.=
'l

i-

-l

-1

-r

-l

'.

irli.lil.:1i

i
I

i:ii'll]'ri

; -: =' ; t :. - : . ,': a =, .! 'l = 7 -

a_] a' z i riil=,tr5rilrlilit


,il11ii1r

; :

;
.

.i .

Z' '

'=l al i' 'i, , jl .i z: 1 = l = , : . ":i S]


Zt' , = l ';
.i'i :

'7,1 n1
t -: = =' .li

-l

1' , c!,

=i

i:' i.

'11()

,:'
!
li

:l :r :1, i=i 1;i::i = ; ,1i il ;j il ;i :i- ir-il =[ t


i iI I :':i -, 'fi l i r i a ' l = I ';,1 :'il ?lr l - r t i: l : rl il=t ' i= ' :l' = . = 3; 2e,9 =.! li 'L

=l

=t

!t

i ti= i . ' i ;

:i; i , : l -l

ti

-t

l,

=--

7 : :Ii ;iii ni,) f

::;-

-,-

:-'

-:,

: r ,r,r:l l : i

i i qiil - : l 1i =i =
lr I

,-

'

:= at2
'i

:-

i-1 -rL-l

:1 :i
-:= I --

i :i
i I

l i ,il

; : =,

Et,.i

'_

l, :

tll

I ol Fr c

-l
I I

6 6t

.ol
<l rl

ttl

o
I

-llt ttl
t\

cal arl

ol

..1
-l cnl

O qo

I I
-l 5

^t -l '+l

I
r r

*l
r-l

.rl
i ail

I I I
t

-i

lrl@ rl l
Nl - lm l $ - l

rl

st

*c

FC
6.4
o 6 h

t
ro &

D-

I a 6 N

.iE "!6 5o 7

rll

t
I

-l
il

o
c'i

I
o

;I

Eo I
H E i

.
E

c t\

-=lI
- l

i-i

.,i
t

()

5C l,*-rts I 3R I E
ET
d :

,. 1
- l

^t
,
rl

I
I

Fl

rl

I
OI

i-l l

o 9

_ l-.
6l

I
m

I ,Ol

xl:
td

o dto

t-

-l I

l>
o
7X
a

6@

.31 3.1 qi qt 'inl.iol"ii 'i"l.id


-:ffi---:

.,

'-i

ct

mt

t_"
dt

5l'6
c e

qr ?l Bl ?l 31 ;1i ..i 5l ui ,11 5l =r v-l

il

t:
ld

l>

-l--,i-l-l-Tri
f;r Lr| -l xl r:i

3r'-l--q--qr-=r-El--El.,1"'lilli-r
l:,:ll"l:il
i

0 r\l 1 --il .j'l ot l 6l i t l --ioi----E -r .s n. l r l^ l 1l


I

ol

I Tll :
I 'l

'l
. |

l l r l l's l t r' a ll l l
.l | -l I

sl

ool
-il

*l

| I
I
I I |

Li -=

:' l t ,
bl
Ul I -l

trl ;l El :ttl
rl
ul .l ui I .-l |

*l :l
:l
') ' l l

.l ,l zt ?.1 zt
*l
:r | ' - lI

ol JI

.-\ vt

I ol

'i-1"
.t t.t -l i

ql
ot 9l at

tr
o s q q a

.:;l . i
'tl
: il l =;

-t

,,i
;l
-l

ql
cJl

o
o

tl

l:lslelilrlii:i I :"1 ='l tri


I t t t l n rl I 'l cql 3l

)il

'r-l l

Fl

Fl

-l

il

rl

:l

.-l tl

ot

il

II

212

s,
d

3l

lrt

ot

At

itE oo

*l*l*l
I
col

dt

dt

dt

gl gl 3l *l*t*[

,. 1 o c^l .t
col

5t '

^16

.o

;l *l*l rl
ll^l*l
.ol
@l

4, 6 E I

o g

^l l r

'l

*c ll '

'l

,-il -t
I

fl al

,-| -l
NI

,"i
''1

- lI I

.^i ^l I I

I I I

,"t .ll
- l

-i

c N

?r
d

nl "l
i I

:!

*_t_
I ---al-

!rl
nl

(ct Nl
a

clt =l \ol

nt rl col

il l
J

.rl

{ 'a cl

a m

2i :l

dl
I
*^J m"l 1 '
I

---stj

- rll -

tri
rl rol
q J I

l
+l

N
N

-ii
---+

I
mi rQl

-t
wl

l--

_-RrI
I

cl

O t-

F}

@ o I

4l

; li *

9l

-rl 6l

""t
.I t .l
' tI ' tI
bI
-el

.I

9t
a I ;iI
: l

O F

O 5

o
cI

*l
: i

'Fl g)I PI

,d
F

*l

3 F

= A
ci

.I

-qi

,.1

ttr

aE
\ "3E' -;

T^i:'l;

t:
l I t

l.

|:

i
I j I

i _.t" _ I
E! E

l!

-;;
ra -9cY e6g

I
6

=o

9;

l l
I I
l I I

! i,o
) '*r '^ '-: i'c

-oo I t-l l.)


d

I
r

I I

35
: L 44.

s\ Ci

*: |:
'4

ii

:,t :

t6l
-;i! I
tct

,
t

' l? l_l ti

* E ii q'a n
U{ i

r-.'----l
: .1 = I

;-r
| I c.: I\i I

'-

I
? 9 dl 't

i-t r1
1?l rl

c+ r9

.f:l

r3

)., il
N N
: i

j=--l
.:4 a =

1
I l

tr

% i

Ti

3l

'l
v I

5e

a
l 1

E
zlt
I

!1,-t

EtE EE

a\
Fi

-- g iPE E

E*e
E8E 3B

Fu5
EP hc

-:,ol
vtl rll o

g"E
I

E.E
6

Erg
!oo o4!

EEi
3s;
O o -dg

6l ro al

3EE
*i

r.o

!sE

TFE

llo

lo l.o

EH 6E
6
d

l'
I
o;
6

*r
OF

rl
c

Ir o l
lI
ln lor

'lo
i

c.l ,
o T

<E

!t eb
oo e!a

oEo

5 3E E EE

=*
a>
G!
e 6

e,9g :E E
-a a!

c6 n

FI

ln n
!E ;9 -qx v26

6I

u)

-----l

a8
N

6l LA

H
_---l

.,c I
N

ET
:l nl ml
I

!_
I
I
o

n E4 r r

-I
h* 5; 9* i

I ET I
-83
t4 99S,

o -c

e3
x 'frl
I

.E
F o

"!
o o

8H >c

Ill

x r

r,l

b E

r----:--; | |

Eel l i
Et

i gF l i ; f l tl
tet-

'-l-; I

I - - f -l l - i e r - - - : r
tffil

l =l "rljll ilt ri tl-r + +


I

;-T-Fl

i @l

5l Nl

t |

El ll I { ; " 1 $ . i4 l # - I rl lEl -i l:l :l nl ''l * I + +l I ll l ' l l------ \--- r-l-bI r l 'ol-l n i- nr I > I r I
s lr Il!;l6l

El I I f

lsl Rlfl "'l : I


" o '' * l | ot')t o l

1 Rl R r

.al

Iol

b.. * l I "tl rl
6l ct

It +l +i
6

'dl I

il

il-ili
cat il

-1-l+t +
N1 t. l cal col :t, al

E E* l;r-l-T=T =lI I I EElEl:l Rl RI st-=-i I l *t f i I l-r-r i-ierclF-l g


5l
f

I I:-'-':l

;l Rl J I

ct irl1 o i l d l ' :t'l il


'r:l---6-l
*l
n t

ci
C\
-

ol-n+ -l t

n t

.rl .r.. l-l


E-d | -

ittF
r

-L l r\

-r l I

;lll

ilEt I
lEl tI!

Elel

I
I
| 1--

l s l = - Lill * rl -:' l -l d
I
|
| I

c i *l 3l *l :ll ii
| l' | = -l rl ='--l--l

| |

cr

-r

r\t

ll

r
I
l

FE I3IR
|
l

-,t *l atl

-l

ct l ml

mt

o-l--6ml * ro Iol

I c\r
ro

r-l

E sI $ l x

sl;lEl a. l=l ell - t - 1 . ; - l =lEl6l I I -lEl ^ l I* i l ;-:El ql l - l ^ l Fl


6t I I I (J I

El8l=l

I I 4l il il d i .l .l -l
I I

F i g ll" i - - - , t - l - -;:itl * f.fli u il alE I g lEI.l :i; l=l I Rl nl =l "i I * I e ll - H l I *i 'c


tta l-i-i--;
| I |

-l; I ----l:
r,' lo

^ii mt -Ct
'-l I
fl
{l *l

a{l

'^t r l |Jl ;t
'"1 l;f --l .^l -l 'l TI lo1 -l .t =-i -l

?t
. |

;l -t-t
+l 6l .l

I
ro S ^

Hl

nl

ql l El E I 'o nl sl 6 |
=l 3l c\l 6r I

Ht :l El

l I r--lr r
El ltl rr rrt
;l
--l

,-'---r-r I 1 ; I r 4
-

ii rr :r: 1-l gl ;il *l * I I :1 rl rl r 1., -t -i1i:-l


.--tffi---l l.^J $J

-,1 l -,^ I :l = 5l : I
-l dl
:J rcl r

r , I

ts

EI
I

l*l

lFi
=:= a

l-'l

I
I

+l
t f l

I-Jl

F I
-

Hl ,o I. rl-l ;:l ;l ."1 i =


I
I

f; - Er-l #l I ; i i *. . t I E.?i:Bj ^l| ,:l- l o l 'jl- i jl 1 El- - l -fx;E; I - 1 = 3r El e .l il


o
- l d

;El

: E l - '^- t .
'=a
-

|
|

- . d ll - - l ! -.
-t
. - r

4l

;l

I
L

i ^ :

|
I

=l
9t
al o

i i
I
i

i
i I

'l
-l 't:,

', *t
. ol 7t

l -i .= i
tr
a :i
L l . i d

. l

FiI 'E

=l ,9 I 'l
s|

9i

"* -

l'l , i il e l i t a l { , 1 :r :l : I \ =i =, i, i

4A? ;".1 i!-l o

"

llvl
|]

t_

:*l sl l 3i 9i Et = l I I ili frljll s_ l I I I t__ _


. I J, lhl FI

o E
Dl *l +l al tl : H

,.1

7'ultcltt! 1 6 Yarialia }relrtlui tle eost ttrcdiu pondorirt dil l!f53 ln r:rport eu r.el din"unrrl 1g5l (ln vnlori ro[r'eiltlonale)

S0rtilrrelri{l

llu;teui gater stcjar Itusteni gatcl fau

-l-

I j
I

,tltt..:r" .l(X).{i0

, ,
l j

Lcurrr de fot' csenlc tr,! .. : :,- I I.ornu tlc foc esertte


lltol

l!l'lit
{il,t()

-1.- Grirficul ratin{ici gfeutirlii speci{icc a'cantitir[ilor trer:utc prin tlileritc faze dc lucru, la sortirnentul bu;teni, gatcr stcjar. lu/nF /65il 15150 J50 0t t41:C t35.lt t27t!

ii?.50 ,c5.04 3750 .4000 82,50 75.CA


.ia:. ln:t".on 1'td .ttru; i c1 )jynd' tr;,N ) h,a

U6tata,l|tW\niwafi

Irig.

2. -(iratir'ul vrrrialici catcgorieidc cost rnateriaprirnir. la laza doborlt;i fasoulrt, pc rcgionulc silvice. la sortirncntul bustcni gater stejar.

318

(i.r'aficul r-ariafici cat.egorici dc eost salatii, la ftza rloborlt si f:rsott.rt, pe rcg:tlnule sih'icc, la sortirilentnI lrttqteni gatcr- stelur.

Fig.

4. -- (iratitrul rariatici categorici de cost costuri c{)nruue dcploduclic. h flz:r rlolroril ii fasonlt, 1rc regionale sih-ice, la sortiln(.ntul busterti gatet steiar.

Fig. d. - Graficul varialiei categoriei de cost cheltuieli generale de administralie, faza doborlt ti fasonat, pe regionale silvice, la sortimentul bugteni gater stejar,

.Fig. 6,- Graficul varialiei cantit5lii qi a cheltuielilor unitare, la faza dobortt gi fasonat, pe regionale silvice, la sortimentul buqteui gater stejar.

lN.

ilt tP
. llV

2t0 200 t50 100


a I

lE /t

\ '\\..'

Fig.

7. - Graficul variallel cheltuielilor unitare medli ponderats pc ?aza de lucru, ta rortimentul bugteni gater stejar.

,;rl
ld/s

1is,165 -

awl l!5i &,

,rl
J0[ 1

-l
,1
o i-,
Fig. '50 ,-4t2?0.+5

2r!1

,tti ,ro1
?1

8. -- Graficul varialiei categoliilor de costuri ln cadrul preNului dc cost ponderat la sortimentul bugteni gater stejar.

5.tit)
Jta] 462t

4?d

l'ig.

9. -- (lt'afieui vat'ia{iei prolului tle cost crrnrplct gi a plelului de cost rnctlitt'porrdcrat,

1:;0, 10. - - Glaficul r-ariirtiei r:heiluielilor unitare nrerlii ponrlcr:rte pe lazo de lucru. la s0r'tiltl entrll b u S t c r r ig a t c r f r g .

Ia/n! le{cod ' __.. lhttl l95l tgil

?50 il[ t30 lnytt$fu | (trtfu|d,, a,ilt, BtuttlMtd


tE ll

.aM

L!e.

I;ig. 11, -.- firaficttl virl'iatici g1{egeliilor dc costurj in caclrul lirelului (10 cost r}rcdiu ])oll(lerilt, la'sorLinrentut bu;teni grrter fag.

t@ ,5! t5x trt


!iI

7"4i 40

75t,t0

@di

_.

trt :

dt N rnrt: - . t&! ID:rd

I r ;; "t "

!t
6J3eJ
t954j

|,

6Cii5 bLLt,)J

JJ.,75

,l\

l ri

49t 35 ,

| ':10+0t

+".c
::,! ir! 2t0 1N tJ0 SiltI

! ,,g.@r,)1"a0

tt

.4'

tnoE

Fi!.

12. -

Graticul varia{ici prelului dc <:ost conrplct (colnerciai) ,si n prelului tlc cost n l e d i u J l o r ) ( l e r l i t ,p e r e g i o l r a l e s i h ' i c e l l r s o r t i r n e n t u l b u l t e n i g a t c r f n g .

Fig. 13. -- Graficul variafiei costurilor unitare medii ponderate pe faze de lucru, la sortimentul traverse normale stejar.

iohl urtul tnMtt

Fig. 14. - Graficul varia[iei categoriilor de costuri tn cadrul pretului de cost mediu pon' derat, la sortimentul traverse normale stejar

lul bat

.2?51
I

nnl "" I

ltwli

-.--

/7,r1 -l
t50|

cffi;lil ortt k citst " " " frilatutr:;i

v-'

.nna.

-1., tnt

NN \ / / ' qllit
,

nir
I

"

>/

i6t7[

ll Eaa )iirlil Fig. 15. -

ttaos',nue

| )Ptryllqryl,cp/in Wt

Graficul variafiei protului-de cost conrplet (cornelcial) 9i a prefului de eo-st rnediu ponderat, pe rc.gionalc siivice, Ia sortirrtr:ntrrl tr':iversc norrnale stejar.

lfuli

t fesEt)

Ar/mt

hii;' 16, -

Graficul varialiei

cheltuielilor ullitarc meclii pouderalc pe faze dc lucm. la sortimentul travcrse trornrale laE.

l;

Anrlle LC.[,E,

h'ig. 17. - Graficul Ynt'ialici eategoriilor de costuri in cadrltl pielului ponderirt, la sortimentul travcrse norlnalc fag.

dc cost rnedirt

ntl lt toit D,,',!':i - . - n|il[!6,1fl1

tiicjj

u"{

Irig. Ig, -

(:ost. tnt'diu lronGraficul var.inliei prelului do cost complet 9i ,:r prelului . de derat, pe rcgiottale silvit:e, l;r sortimentul travcrse norlllale fag'

tral otl uol

tRlM.

,*l

';;i

:il

,A
1At0

':A
)i:,riti. t:ki,;!
Fig !9 -

fa*r_

-W#,arrrr_a
r:ostrtrilor unitare nrctlii ponrlr:r'lrl.e e fazt,4e p luc1r. Ia sortinlelltul traversc lnguste stojar.

(ir:rficullvllliatiti

,,/ts
i14\

twl ool ,tq ,r4 *.rl n.ul

,q

,q

t04

'l

wl

nd
ilJL.qJsw; I ittHe

SCanr st .y ,rtnr i tqae

Lld[udl 0{Jk ft ttuud,elr

F Lsiun k I tWtuft cle t:ost

Ir

crLegoriiior de costuri in ctrdrul prelului sortimentul travcrsc inguste stcjar.

,rls
nuls'

IEO,9J Lr{@ t

ir

Pnl ka$ unld /twv NNeilt

Eeial qikl Fig. el. pre(ului de cost lnediu ponderat' Graficul varialiei pret'ului de'cost coruplet 5i a siivicc' la sortirtrentul traversc lngustc steiar' pe regiDrlale

kttt, ..:i,rul

1-.n

I fanrcl

Atdaotn fuq{LryluMrL
ttavcrse

lrig. 2?. -

la sortirlrelltul G r : r f i c u l v a l i : r ! i e i Coslur'ilor unitare llc Ii\zc t l e l t t c | u , inguste hg.

Irig. 23. -

Graficttl varialiei categoliilor de costuri ftr cadrul prelului pondetat, la sortinrcntul tlavelse lngustt' iag.

cle cost

rnediu

Irqs
/jrmJ\

t|J t(/

Igt0

lcwJi :

Pfti.dqLtc yrr'?t ''' '' - EJ. !rb{t-'

t!,9 44/J 45.tr 4FJ 17.fr JJ,75

I;ig, 21. , - Graficul va|ialici prelului dercost corDplet fi a prelului (le cost nrediu ponderat, pe regionalc silvice, la sortimentul tlaverse lnguste fag,

hr/nt JC0\

ttt 25

,?tq

,,4y ,r.y
,w\ ,Ml
tMpl |flnl 5/lnl ta+

,ry
,Y

/i

I o*1 lMotiti f,nona (i|aficul

,85 kiail \raritrtioi chcltuiclilor unitare rnrrlii potrleratc sottiltlentul pari dc mini rillinoase,
ilEi. utl x:l,t tl.,:Lf'd

Ili,l. 25. -

pc faze tle luclu, la

tlJw ttI.M /h.dl

potiFi!1. LA -. Gr.aiicul varialiei c:rtcgoriilor de costuri ln caclrul prclului tlc cost trtctlirl derat, la sortimcntul pari cle rnirl'i riiqinoasc.

52ltvh 7; ;t:0lll0)

t?155 :[
t i\:t:.,lil
o,i n,,n f$\^t,t n * - -JtL!t@t!mrt|.E;,,1 _ - Eti_ ""r:!!4unililJttst;-

* -.

klM int tun&ailibt

' .' nniaNmu,il

JiLinl Ji0,)01 ,rrn , , ' , 1l JaJtLl

rnn Jiilx.l l ?A,an r:'fus!- ,

"

]j "!t Jt;,e5 \ \

jilnJ L ?t t

, L.dJl J . , . ' |?611._ \ I

;. iattl il,utl

-',5ntillr l :rlu J-rNl

"rJir,rr-\, \

ri

j L i.

p*pts nda Mi ton - !,vgl!c M!. nda finteatE teri _

,,'

[a,rry

/ lt

,i,'
I

l \i I

'.!:l

! l ! 4 r a '' il:

t T r w"^\\ ill , l \\ l i \t ll "oal

,o*l ,\t/,
ratnl
,r*l i

. ,ui,! 1 'i * ':va, i'"


, ..r i'

, V,r,, 1""
,

',Nlilij',.ru,

zsml:ti; ttutt_t I trt4 Buiu -!ryL@qll@_fttu4EtonlL

fiW )fiMtt

Fig.2r. - Greficulvarialieiprelului<lecostcomplct,siapreluluidecostrnediuponderat, pc regionale silvice, la sortirnentul pari de rrrin{ rhginoase.

,ry
tol

Idtnrl

Ut0r1

*1
,rt4

,\<nl

,*l
'rtd ,xnl
I c.iE lt4! \

-""(l I .'rl r " I *l\


rl\r"
r:..rt. '

unl

i\

l\

\
\1 .

{wL----------.--------....---.----.-..-.--.'.-_---*I /,Ml_bd,tt lwi]ui lBNq


L_*!![}-t 7ti1l. 2E. Graficul variatiei cheltuielilor

_r--:

unitnre medii ponderate pe ,faze de lucru, la soltimentul bile rirsiiloase,

t:u a l" *-.


g"l:

-:
-!:!,,--

,-*;"-l'r*/;
tcgjr-atin!

'ttt*:.":frix
-d?r, t]:48 -

.:'-r*,-',,i;"afii-rtx:*''2Gt'ry;frtdt1.
-rt)\rtu ft&!"^i?g-)nruY rsnft Pw .l

h'ig. .!9' - Graficul varialiei categoriilor de c0sturi tn cadrul prelului de cost mediu potr' rl.'rat l:r sortimentul bile risinoase.

ry
711

lneria.

-'-'

Aw * ml arwltt . - -dtNnitnt

375
?tn

iI \ --T! : \,

,r \.

i---..'__

MA@_qI!!!-trJ!N_

J?5

?75 ?fi td ndar

I I

I.-iq. 8a. - Graficulvarialieipreluluideeost completgiapreiuluidecostmediupondefal,


pe regionale silvicc la sortimentul bile rdlinoase.

la/ntt

tB0

g+t5. 9!.?0

BE /0 b0 10 40 l0 ?0 t0 0

/4 4tl

Fig, 21, -- Graficul varialiei cheltuielilor unitare rnedii ponderate pe faze dc incru, la sortirnentul lernn de foc esente tari.

Fiil. 32. -- Graficul varialiei categoriilor de costut'i ln c:rdrul pretului ponderllt, la'sortimentul lernn ds foc esenle trri

de cosf Inediu

lrtusf

!!C@

_._

pntthrnst.ilnrbl . - - ntclit noufuTat

t21

200 175 150 t25 il0 75 5il

Itio. 33. - Graficulvarialicipreluluideiostcomplet;iapre[uluidecostnrediuponderat, pe rcgionale silvice, la sortirnentul lemn dc foc esentetari.

IEln 6a 65t t]

,l
JJ1

5tl

t5l

:l

'ol

25'l

il
trl
Jl. -- Glaficnl valialiei sortimentul cheltuielilor unitalc medii ponderrtc lernn de foc esertte moi. pe fazc dc luclu, Ia

,#:
L".tttdt _ dnut tg,

"1
t01 !51

f0l

1A<

-I

':,1
'l
ol
P-iq, 35.(iraficul

3jl :0ll

t5l

't-i
I _-!.. 4!a! !L7i lNtglt -- ! ry! t tf varialiei categoriilor de costuli fir cadrul pre{ului potrderat, la sortimetttul lcnm de foc esenfe nroi. de cost rnediu
rt!,t / ', l:arbt ffirrt

Vur,'
ilrllr;dt Eot

-'

i:t;3

Fftl rlcmt nntlt " ,, mlt Nfrditt

66-,wt:
U!g-!,,r ,q!!.
Fi!1. 36. Graficul varialiei prelului de cost cotnplet 9i a pretului-de cost mcdiu ponlelmr tlc foc esenle rnoi. derat, pc rcgionale silvice, la sortimtntul

A
tfl t00 2J0 tJI

u05.65

trrrl i\

/n
IH

u
:I 25 0 Fig. 37. Graficul varialiei categoriilor de costuri tn cadrul pretrului de cost mediu ponderat, pe anul 7952,la sortimentul coaja de stejar.

?45Ni

--

II

ktl ft mt anahl " - ' rtdt)PtuJrs[

h'io,

ZB. *

Graficul varialiei preiului de cost complet gi]a'prclului de cost mediu ponderat pe regionale silvice, la sortimentul coaia do steiar'

60

JC0 2fl 2c0 /50 TO


Fig. 3g. pe regionale silvice Graficul varia!.ioi categofiei de cost sal:rt'ii la faz:r recoltat, la sortimelltui coaja cle steiar.

Iot)/Mt t nddr Fig, a0. Graficul vat'iatiei categoriilor dc costuri ln cadtul prelului ponderat, la sortilnentnl ri;ittl.

fttN duM

de cost tnediu

t@! ?. 20.50

-'-

!/Y{tuasrudtt ,, . t(ltu l1tfrftt

E 8ll

__.-.. /1J5

t2t5
:_l:

KN Itig. lt.

1ala!i lodt &Jln -- Graficul varialiei pretului de cost complet (comercial) r1 pretului rle cost fi mediu ponderat, pe r.egionale silvice, la sortimenLul rirsinir.

F-ig. 42. -

Graficul varia{iei categoriei de cost salarii la taza reeoltat, pe rgionale silvice, la sortimentul rriqind.

b'ig. 41.

(iraficul

varialiei categoriilor cie costuri in cadrul pretrului rie cost rncdin ponder:rt, Ia cortinrcntul flonre de tei.

fl53
?6.t0 ?6.ja ?J.JO 2iJ0 t6:0 ta.0a 4,40

*gt6:

,n,fl<r,
,220 Y';:' l// ?5

--hetturuslunt/d Pr'c! il\t nda NilcrJt t*

6)u 600
h'ir.11.
I

6Jhh i tes

,t,,,r|qrd(hJ |qtz*t IgEb

Graficui \aria[iei prelului de cost comp](.t (colnercial):i a pretului dc cost nretiiu ponderat. pe r.egionale silviE-ii-#iiiii'"titur ftoare de tei.

Ilig. 16, -

Graficul variafiei categoriei de cost salarii la faza recoltat, pe regionlle silvice, la sortimentul floarr dc tci.

ilq.

[n v
N 70 60 fl

wtwibrnilm in nl B,fl

u)
17ig. 46. - Graficul yariatiei:procentuale a pretrului de cost mediu pondcrat pe categorii de costuri, fati cle cel din artul X951,la sortimentul buqteni gater steiar.

tgrdi
E= ttMfttr

ffill'li

r4oooni
!,J7C

;^
Fig,

*
4i.

::. T-i,b,: ;1 hil1;;!t-ttn,i l Mbhli .'Mgw |

wi:

-,:;s;:
wtr

-'r':;.-frEu', p,tut

!.wLi

:ttuiliflrtn1*D@l'tw

t,;',,,,1*ffi:;bb;7-Ttr,ra

.M,tut

Graficul fepartizdrii De categolii de costuri a exccdentelor.$i econcrmlilor realizate in anul 1f)52, 1a sortimentul trusteni gater ste.iar.'

tt/o

w
til lill t,10

titl I tll IN lt 5:l iit &l si./

u
l) m

I-ig, ad. - Graficul variatiei procentuale a pre.lului de cost mediu pon<krat pe eategorii r l e c o s l n r i l a f r l d c a n u l 1 9 5 1 . l a s e r r t i r n e n t r r lb u s t e n i A a t e r l a g .

lS

,\mllc I.C.E.6.

0/0

i00 t0
N til il
an

10 ,10

a)
tu 0

v
st 1oloritknnt

UW-- L- !qu!!!--I-JvA

Fig, ni. I

Giaficut varlafiei greutllii specltice a cantitililor trecute prin dilerite faze de lucru, la sortimentul bu;teni gater tag' .

lilw 65rfl/ SJit&il 450Uil JJ,ta0 ?&tftil t:0ilil SM|J 501n0 lgfrtl ww! runti
INt fiilE

i.'i _tt5

tN Ntt ,wE/t

F.ig. 60, * Graflcul repartiz.trrii de costuri a exJondentelor li economiilor realizate tn anul 1952, la sortimentul buSteni gater fag.

fl, tfl

tw

il

n
dl gl u
+

t Ntdf,

l@ tdqnLclnty' n,.^telrc

tabl ktelnstt

Fig, 51. -- Graficul varialiei procentualea prefului de cost mcdiu ponderat pe categorii dc costuri, la sortimentullemn de foc esenfetari.

ltwndl: iltl l95l -

70 6{) 50

u
il ?0 t0 n
Figt 6e, - Gralicul varialiei greutdfii specificea cantitAlilor trecute prin diferite faze de lucru, la $ortimentul lemn de fqc esenle tari.

frntl Mbllihr dfi lffi

I:ic.

i;1.

Graficul repartizerii pc categorii tle costut'i a excedeDtelor si econorniilor tealtzatc in auul l{lir2, lrr sol'tilrelltul lcmn de loc escnte tari'

tu

w
IAJ

lmtl mluihrntathail lffi

il ILfuPgN lnprtwfrl tttrz&l,'il,L!rnu,ffi,#'4)it en


tbdufi

tww

'tfi LxMf,tMWi rfrtl lnu @t I thfrn nx mdd9 lrt&tuildildcnd&r I b,fid,

vffi lc a,t lnfiu ,]Mwt

I:i11. 54, .- Graficul varialiei procentuale a preiului de cost tnediu ponde.rat pe categolii deocosturi, fatii ile anul 1951. la sortimentul lemn de loe esente moi.

q ff1

u1

*1
o1 u1
il1
201 I

*1

t01

ur
- l

L Itig Graficul variatiei greutAlii specifice a cantitililor trecute priu diferite fazr rkr lucru. la sortimentul lemn de fos esenle moi.

Fig. 56. * Graficul repartizdrii pe categorii de costuri a excendentelor6i economiilor reslizate tn anul 1952. la sortimentul lemn de foc esente moi,