Sunteți pe pagina 1din 7

Rigole

STA}II DE POMPARE
Introducere
Informa]ii necesare `n instalare
Instalare antirefulare: de exemplu eliminarea apei din `nc\perile sanitare - Se va verifica nivelul pnzei freatice [i se va calcula comportamentul de flota]ie - Adncimea de montaj se determin\ `n func]ie de adncimea conductei de intrare a apei [i ]innd cont de limitele locale de `nghe].

Guri de scurgere

Capace de canal

- Se vor prevedea ]evi pentru cablurile de alimentare motor [i pentru re]eaua de comand\ [i control. - Instala]ia de aerisire [i ventila]ie pentru c\minul colector se va trage pe acoperi[ sau se va monta suprateran [i se va proteja cu capace de ventila]ie (aten]ie, eman\ miros nepl\cut) Amplasa]i panoul de comand\ `n interiorul cl\dirii `ntr-o zona uscat\, sau suprateran `ntr-un dulap protejat de intemperii [i `nc\lzit Monta]i conducta sub presiune deasupra nivelului maxim de refulare, `ntr-o zon\ protejat\ la `nghe], sub o movil\ de p\mnt sau `ntr-un dulap protejat de intemperii [i `nghe].

Separatoare

- Se va ]ine cont de clasa se sarcini, `n func]ie de locul de instalare: clasa A trafic pietonal, clasa B -trafic auto, clasa D - trafic pentru camioane - Se va calcula volumul util al c\minului colector `n func]ie de debitul de intrare [i num\rul maxim de porniri ale pompei

Sta]ii de pompare

- Capacitatea necesar\ a pompei se calculeaz\ conform DIN EN 12056-4 - Tipul de pomp\ (rotor cu canal, rotor cu trecere liber\, rotor cu]it toc\tor) se va selecta ]innd cont de `n\l]imea de pompare, debit [i tipul influentului

Nivel antirefulare

Sta]ii de epurare

Instalare antirefulare: de exemplu cu separator de gr\simi


Nivel static ap\ Bucl\ antirefulare

{terg\toare de picioare

Sisteme de protec]ie pentru copaci

Pl\ci pentru gazon

Dac\ apa rezidual\ con]ine substan]e periculoase, trebuie prev\zut\ o instala]ie de pre-epurare (separator) `nainte de deversare. Instala]iile de eliminare a apei trebuie protejate anti`nghe]. Se supun legislatiei `n vigoare. Conexiunea instala]iei de evacuare a apei la re]eaua public\ de canalizare se va realiza conform legislatiei `n vigoare.

166

Cur]i de lumin\

Conexiunea instala]iei de separare la canalizarea public\ se efectueaz\ avnd `n vedere normele SR EN 12056 [i SR EN 752. - Nivelul de func]ionare al unui separator montat `ngropat se afl\ `n general sub nivelul de refulare, de aceea trebuie protejat `n mod corespunz\tor `mpotriva reful\rii. - Conform normelor `n vigoare, montarea unei clapete anti-retur nu este permis\.

- Singura protec]ie 100% sigur\ `mpotriva reful\rii care poate fi luat\ `n considerare este eliminarea apei cu ajutorul unei instala]ii de pompare cu re]ele sub presiune avnd ca punct maxim de montaj o cot\ aflat\ deasupra nivelului de refulare - Sta]ia de pompare montat\ `n avalul unui separator trebuie proiectat\ [i realizat\ `n conformitate cu SR EN 12056 [i SR EN 752.

Introducere
Informa]ii necesare `n instalare
Instalare antirefulare: de exemplu separator de lichide u[oare

* Extras din DIRECTIVA 2004/35/CE ~n sensul prezentei directive, se aplic\ urm\toarele defini]ii: 1. Daun\ adus\ mediului a) daunele cauzate speciilor [i habitatelor naturale protejate, adic\ orice daun\ care are efecte negative grave asupra constituirii sau men]inerii unei st\ri favorabile de conservare a unor asemenea habitate sau specii. b) daunele aduse apelor, [i anume daunele care au efecte negative grave asupra st\rii ecologice, chimice [i/sau cantitative [i/sau asupra poten]ialului ecologic c) daunele aduse solului, [i anume orice contaminare a solului care creeaz\ un risc semnificativ de consecin]e negative asupra s\n\t\]ii oamenilor prin introducerea direct\ sau indirect\ `n suprafa]a solului sau `n interiorul solului a unor substan]e, preparate, organisme sau microorganisme 2. Daune sau v\t\mare Reprezint\ o modificare negativ\ m\surabil\ a unei resurse naturale sau o deteriorare m\surabil\ a unui serviciu legat de resursele naturale care pot surveni direct sau indirect; 3. Responsabili Reprezint\ orice persoan\ fizic\ sau juridic\, privat\ sau public\, care desf\[oar\ sau controleaz\ o activitate profesional\ sau, dac\ legisla]ia na]ional\ prevede acest lucru, c\reia i s-a `ncredin]at o putere economic\ `nsemnat\ asupra func]ion\rii tehnice a unei astfel de activit\]i, inclusiv titularul unui permis sau al unei autoriza]ii pentru o astfel de activitate sau persoana care `nregistreaz\ sau notific\ o astfel de activitate;

167

Cur]i de lumin\

Pl\ci pentru gazon

{terg\toare de picioare

Sisteme de protec]ie pentru copaci

Sta]ii de epurare

Dac\ apa rezidual\ con]ine substan]e periculoase, trebuie prev\zut\ o instala]ie de pre-epurare (separator) `nainte de deversare. Instala]iile de eliminare a apei trebuie protejate anti`nghe]. Se supun legislatiei `n vigoare.

Conexiunea instala]iei de evacuare a apei la re]eaua public\ de canalizare se va realiza conform legislatiei `n vigoare.

Conexiunea instala]iei de separare la canalizarea public\ se efectueaz\ avnd `n vedere normele SR EN 12056 [i SR EN 752. - Nivelul de func]ionare al unui separator montat `ngropat se afl\ `n general sub nivelul de refulare, de aceea trebuie protejat `n mod corespunz\tor `mpotriva reful\rii. - Conform normelor `n vigoare, montarea unei clapete anti-retur nu este permis\. - ~n situa]ia `n care exista posibilitatea mont\rii unui separator mai sus decat cota canaliz\rii, trebuie luat `n considerare c\ `n cazul reful\rii canalizarii, eliminarea apei nu mai este asigurat\ [i nici scurgerea unor substan]e nocive nu mai poate fi evitat\* - Singura protec]ie 100% sigur\ `mpotriva reful\rii care poate fi luat\ `n considerare este eliminarea apei cu ajutorul unei instala]ii de pompare cu re]ele sub presiune avnd ca punct maxim de montaj o cot\ aflat\ deasupra nivelului de refulare - Sta]ia de pompare montat\ `n avalul unui separator trebuie proiectat\ [i realizat\ `n conformitate cu SR EN 12056 [i SR EN 752.

Sta]ii de pompare

Separatoare

Capace de canal

Guri de scurgere

Rigole

STA}II DE POMPARE

Rigole

STA}II DE POMPARE
Introducere
Informa]ii necesare `n proiectare
Determinarea dimesiunii sta]iilor de pompare Alegerea m\rimii corecte a instala]iilor sub presiune
Valori pentru conducta sub presiune exterioar\ (tabel 1)

Capace de canal

Guri de scurgere

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450

Sectiune dm2 0.08 0.1256 0.19625 0.3316 0.5024 0.785 1.22 1.76 3.14 4.9 7.065 9.61 12.56 15.89

Litri pe m de ]eav\ 0.8 1.3 2 3.3 5 7.9 12.3 17.7 31.4 49.1 70.7 96.1 125.6 158.9 0,7 m/s 0.56 l 0.91 l 1.40 l 2.31 l 3.50 l 5.53 l 8.61 l 12.39 l 21.98 l 34.37 l 49.49 l 67.27 l 87.92 l 111.23 l

Vitez\ de curgere 2,3 m/s (DIN) 1.84 l 2.99 l 4.60 l 7.59 l 11.50 l 18.17 l 28.29 l 40.71 l 72.22 l 112.93 l 162.61 l 221.03 l 288.88 l 365.47 l 2,5 m/s (ATV) 2.00 l 3.25 l 5.00 l 8.25 l 12.50 l 19.75 l 30.75 l 44.25 l 78.50 l 122.75 l 176.75 l 240.25 l 314.00 l 397.25 l

Sta]ii de pompare

Separatoare

Asisten]\ pentru alegerea m\rimii c\minului pompei (tabel 2)


C\min standard Muli-Max-F Powerlift-PSE(D) W-1000 Powerlift-PSE(D) B-1000 Powerlift-PSE(D) B-1500 Volum util cca. litri 120-150 275-550 550-785 1400-1600 Pentru cantitatea de intrare / capacitate pomp\ pn\ la (litri) 2.5 9.17 13.08 26.67

Sta]ii de epurare

Sisteme de protec]ie pentru copaci

De exemplu: scurgeri pentru cl\diri de birouri [i zone comerciale cu parcare exterioar\. Ap\ murdar\ cu materii fecaloide 6 l/s + ap\ pluvial\ 10 l/s = cantitate de ap\ eliminat\ 16 l/s Conform tabelului 2, se va opta pentru o sta]ie de pompare cu 1500 mm diametru interior. Conform tabelului 1, este suficient\ o re]ea sub presiune DN 100 pentru c\ viteza de curgere trebuie s\ fie `ntre 0.7 m/s [i 2.5 m/s.

168

Cur]i de lumin\

Pl\ci pentru gazon

Dac\ se cunoa[te lungimea instala]iei sub presiune, se poate verifica [i necesitatea ca volumul util s\ fie mai mare dect volumul instala]iei sub presiune. Presupunnd c\ lungimea instala]iei sub presiune este de 80m, atunci con]inutul instala]iei sub presiune = 80 x (valoarea tabelului 1 la DN 100 per m 7,9 l) = 632 l. Conform tabelului 2, con]inutul util al c\minului cu diametru interior de 1500 mm este de 1400l pn\ la 1600 l. ~n acest caz, este `ndeplinit\ [i condiia unui volum util mai mare dect volumul instala]iei sub presiune.

{terg\toare de picioare

Introducere
Informa]ii necesare `n proiectare
Indica]ii generale / Componente ale c\minului - Se va avea grij\ la adcimea instal\rii f\r\ `nghe] [i verificare `mpotriva flota]iei. - Se vor respecta cerin]ele statice [i cele de prevenire a accidentelor pentru adncimea de montaj necesar\, de ex. clasa de sarcini D, utilizarea instala]iei de protec]ie `mpotriva c\derii (hamuri) sau pode] intermediar. - ~n general, trebuie prev\zute elemente de `nchidere pentru lucr\ri de service [i repara]ii, acestea fiind par]ial prev\zute `n norme. - Instala]iile sub presiune trebuie dimensionate conform normelor valabile la parametri da]i, de exemplu viteza de curgere [i nivelul de presiune - La alegerea materialului se va avea grij\ la coroziunea `n urma tensiunii [i la posibila ruginire sub influen]a factorilor externi - Dac\ este posibil, bazinul din jurul pompei trebuie construit astfel `nct s\ nu se depun\ murd\rie - La scurgerea `n c\min se va evita pe ct posibil producerea turburen]elor [i a curen]ilor `ndrepta]i spre pomp\ sau componentele de m\surare a nivelului. - ~n faza de construc]ie trebuie prev\zut\ o funda]ie sau o priz\ `mp\mntat\ pentru compensarea poten]ialului - Dac\ scurgerea re]elei sub presiune este pozi]ionat\ sub [tu]ul de absorb]ie al pompei, trebuie prev\zut un aerisitor, de exemplu un element de rupere a vacuumului (accesoriu) integrat instala]iei sub presiune, pentru a se evita golirea c\minului pompei pn\ la un nivel de sub [tu]ul de absorb]ie al pompei

169

Cur]i de lumin\

Pl\ci pentru gazon

{terg\toare de picioare

Sisteme de protec]ie pentru copaci

Sta]ie de pompare dublu echipat\ 1 C\min colector 2 Plac\ de acoperire 3 Capac vizitare 4 Suport de cuplare 5 }eav\ de ghidaj 6 Robinet de `nchidere 7 }eav\ sub presiune 8 Valva cu bil\ antiretur 9 Cuplaj conduct\ sub presiune 10 }eav\ de cablare 11 Conexiune de aerisire 12 tu] intrate 13 Pomp\ cu motor submersibil 14 Lan] de trac]iune 15 Suport fixare elemente nivel 16 Indicator de nivel 17 Sc\ri]\ de acces 18 Suport acces

Sta]ii de epurare

Sta]ii de pompare

Separatoare

Capace de canal

Guri de scurgere

Rigole

STA}II DE POMPARE

Rigole

STA}II DE POMPARE
Introducere
List\ de verificare pentru sta]ia de pompare
Pentru proiectant
Indica]ii de planificare/ Baze de planificare Prevedere local\, SR EN 12056 Solicitat conform prevederii locale sau SR EN 752

Guri de scurgere

Pentru operator

Da

Nu

Execu]ie `n [antier S-a efectuat s\p\tura gropii [i s-a asigurat impotriva prabu[irii malurilor? S-au montat piesele pentru c\min [i s-a respectat ordinea [i orientarea? S-a montat ]eava de cabluri cu sarm\ de tragere?

Da

Nu

Capace de canal

Se cunoa[te nivelul de refulare?

Este planificat\ bucla de refulare?

S-au verificat rapoartele terenului de excavat? Exist\ o cale de acces stabil\? Stabilirea dimensiunii macaralei

Separatoare

S-a montat conducta de aerisire?

Este cunoscut\ adncimea de instalare?

Se va respecta adncimea ferit\ de `nghe] Se va verifica siguran]a de ascensiune (flota]ie)

S-a respectat admisia DN [i tipul de ]eav\? S-au montat piesele interioare [i de mufare care au fost livrate separat? S-a montat scara de acces din c\min (cu ghidajul de protec]ie la c\dere - dac\ este nevoie)? S-au monta ]evile de ghidaj?

Este cunoscut nivelul pnzei freatice?

Sta]ii de pompare

Este prev\zut\ alimentarea cu energie electric\?

Se va respecta diametrul [tu]ului preinstalat al instala]iei

Unde se monteaz\ panoul de comand\?

~ntr-un loc uscat sau dulap `nc\lzit la exterior

Sta]ii de epurare

Ce clas\ de sarcin\ este necesar\ pentru capacul de vizitare?

Se va verifica clasa de sarcin\ A, B sau D

S-a montat un pode] intermediar? daca este nevoie S-a montat [i s-a reglat indicatorul de nivel conform indica]iilor produc\torului?

Este prev\zut\ o ]eav\ pentru cabluri? Este prev\zut\ o conduct\ de aerisire?

Se va prevedea o ]eav\ goal\ cu srm\ de tragere Aerisirea c\minului se va face pe acoperi[ respectiv prin sol catre o zon\ izolat\ (pentru a se evita mirosurile)

Sisteme de protec]ie pentru copaci

Este legat\ pompa de lan]ul de trac]iune?

Se monteaz\ o instala]ie de alarm\/ camera de control automatizare?

Se va prevedea un cablu pentru camera tehnic\ de gestionare automatiz\ri

Au fost trase prin ]eava goal\ cablul pompei [i re]eaua de comand\ pentru nivel? S-au efectuat prelungiri ale cablurilor? (aten]ie la etan[eitate `mpotriva apei) S-au montat dulapii de exterior `nc\lzi]i pentru aparatura de comand\ [i eventual bucla antirefulare?

Instala]ia sub presiune a fost dimensionat\ corespunz\tor?

Se va respecta viteza de curgere [i nivelul de presiune (SR EN 12056)

{terg\toare de picioare

Vizitarea necesit\ protec]ie antic\dere?

Se va respecta tehnica de prevenire a accidentelor De exemplu dac\ punctul de scurgere al instala]iei sub presiune se afl\ sub nivelul de montare al pompei (se va prevedea un element de rupere al vacuumului) Punere `n func]iune conform indica]iilor SR EN 12056

Trebuie luat\ `n considerare o siguran]\ `mpotriva golirii nedorite prin suc]iune?

Este montat\ o cutie de comand\ pe locul de montaj?

Pl\ci pentru gazon

Punere `n func]iune?

Este cuplat\ re]eaua de comand\ a pompei [i a nivelului `n cutia de comand\?

Este nevoie de un contract de `ntre]inere?

S-a efectuat punerea `n func]iune/ prob\ func]ionare?

170

Cur]i de lumin\

Introducere
Asisten]\ `n dimensionarea sta]iilor de pompare
Informa]ii generale
Expeditor Firma: Adresa: Jude]ul: Tel./Fax: Proiect: ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

Fax de retur: 021/351 30 55


Separatoare

1. Aplica]ie / Caracteristici 1.1 Ap\ rezidual\ provenit\ din instala]ia de pretratare (separatoare) Separator de gr\simi NS........ Separator de lichide u[oare NS....... 1.2 Ap\ rezidual\ f\r\ materii fecaloide (ap\ gri) Cantitatea......l/s Buc chiuvete Buc du[uri Buc pisoare Buc scurgeri de pardoseal\ DN ...

1.3 Ap\ rezidual\ cu materii fecaloide (ap\ neagr\)

Cantitatea......l/s

Buc WC cu rezervor de 4,0l Buc WC cu rezervor de 6,0l Buc WC cu rezervor de 7.5l Buc WC cu rezervor de 9,0l

1.4 Ap\ pluvial\

Cantitatea......l/s Denumire ....................... ....................... ....................... m2 ......... ......... ......... Intensitate ploaie l / (s x ha) ............................................. ............................................. .............................................

Suprafa]\ impermeabil\ Suprafa]\ par]ial permeabil\ Suprafa]\ permeabil\

2. Ce [i unde trebuie transportat / variante de instalare Capace acces Clasa A B D Intrare DN ........ Adncime intrare De la cota superioar\ a terenului pn\ la talpa ]evilor ........ mm ~n\l]ime montaj Hgeo .........m Lungime re]ea sub presiune .........m Coturi buc........ grad........ Coturi buc........ grad........ Dim. re]ea sub presiune mm ........ (Diametru interior dac\ exist\) Nivel pnz\ freatic\ ........ m de la cota teren 3. Dotare Sta]ie de pompare individual\ Sta]ie de pompare dubl\ Instala]ie de comand\: `n cl\dire `n afara cl\dirii
{terg\toare de picioare 171 Cur]i de lumin\ Pl\ci pentru gazon

Distan]\ de la panoul de comand\/ sta]ia de pompare ........ m Dot\ri dorite: ...................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

Sisteme de protec]ie pentru copaci

Sta]ii de epurare

Sta]ii de pompare

Capace de canal

Guri de scurgere

Rigole

STA}II DE POMPARE

Rigole

STA}II DE POMPARE
Introducere
Gama de sta]ii de pompare
Serie de construc]ie Execu]ie hidraulic\ Domenii principale de utilizare

Capace de canal

Guri de scurgere

Muli-Max-F Material plastic PE diametru interior 900 mm Adncime de montaj max 3 m pagina 173

Seciune trecere pn la 40 mm

Seciune trecere pn la 20 mm

Separatoare

Sta]ii de pompare

Powerlift PSE (D) W 1000 Material plastic PE-HD diametru interior 1000 mm Adncime de montaj ax clasa B, 5 m Clasa D, 4 m pagina 178

Seciune trecere pn la 40 mm

Seciune trecere pn la 20 mm

Sta]ii de epurare

Powerlift PSE (D) B 1000 Beton diametru interior 1000 mm Adncime de montaj max cl D, 7 m pagina 181

Seciune trecere pn la 40 mm

Seciune trecere pn la 20 mm

Sisteme de protec]ie pentru copaci

Powerlift PSE (D) B 1500 Beton diametru interior 1500 mm Adncime de montaj max cl D, 7 m pagina 185

Seciune trecere pn la 100 mm

Seciune trecere pn la 80 mm

{terg\toare de picioare

Execu]ie hidraulic\
Rotor cu]it toc\tor

Domenii principale de utilizare


Cas\ cu una / dou\ familii

Aplica]ii
Ap\ gri Ap\ neagr\

Pl\ci pentru gazon

Suprafa]\ mare cu ap\ pluvial\ Rotor cu trecere liber\ Cl\dire cu apartamente Suprafa]\ mic\ cu ap\ pluvial\

Cur]i de lumin\

Rotor cu canal `nchis sau deschis

Utilizare comercial\ / industrial\

Ap\ rezidual\ din produc]ie respectiv ap\ cur\]at\ din separatoare

172