Sunteți pe pagina 1din 7

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

Sta]ii de pompare

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

de lumin\ Pl\ci pentru gazonCur]i

166

STA}II DE POMPARE

Introducere

Informa]ii necesare `n instalare

Instalare antirefulare: de exemplu eliminarea apei din `nc\perile sanitare

de exemplu eliminarea apei din `nc\perile sanitare - Se va verifica nivelul pânzei freatice [i se

- Se va verifica nivelul pânzei freatice [i se va calcula comportamentul de flota]ie

- Adâncimea de montaj se determin\ `n func]ie de adâncimea conductei de intrare a apei [i ]inând cont de limitele locale de `nghe].

- Se va ]ine cont de clasa se sarcini, `n func]ie de locul de instalare: clasa A - trafic pietonal, clasa B -trafic auto, clasa D - trafic pentru camioane - Se va calcula volumul util al c\minului colector `n func]ie de debitul de intrare [i num\rul maxim de porniri ale pompei

- Capacitatea necesar\ a pompei se calculeaz\ conform DIN EN 12056-4 - Tipul de pomp\ (rotor cu canal, rotor cu trecere liber\, rotor cu]it toc\tor) se va selecta ]inând cont de `n\l]imea de pompare, debit [i tipul influentului

- Se vor prevedea ]evi pentru cablurile de alimentare motor [i pentru re]eaua de comand\ [i control. - Instala]ia de aerisire [i ventila]ie

pentru c\minul colector se va trage pe acoperi[ sau se va monta suprateran [i se va proteja cu capace de ventila]ie (aten]ie, eman\ miros nepl\cut)

Amplasa]i panoul de comand\ `n interiorul cl\dirii `ntr-o zona uscat\, sau suprateran `ntr-un dulap protejat de intemperii [i `nc\lzit

Monta]i conducta sub presiune deasupra nivelului maxim de refulare, `ntr-o zon\ protejat\ la `nghe], sub o movil\ de p\mânt sau `ntr-un dulap protejat de intemperii [i `nghe].

Nivel antirefulare

Nivel static ap\ Bucl\ antirefulare
Nivel static ap\
Bucl\ antirefulare

Instalare antirefulare: de exemplu cu separator de gr\simi

Dac\ apa rezidual\ con]ine substan]e Conexiunea instala]iei de separare la

periculoase, trebuie prev\zut\ o instala]ie de pre-epurare (separator) `nainte de deversare. Instala]iile de eliminare a apei trebuie protejate anti`nghe]. Se supun legislatiei `n vigoare.

Conexiunea instala]iei de evacuare a apei la re]eaua public\ de canalizare se va realiza conform legislatiei `n vigoare.

canalizarea public\ se efectueaz\ având `n vedere normele SR EN 12056 [i SR EN 752.

- Nivelul de func]ionare al unui separator montat `ngropat se afl\ `n general sub nivelul de refulare, de aceea trebuie protejat `n mod corespunz\tor `mpotriva reful\rii.

- Conform normelor `n vigoare, montarea unei clapete anti-retur nu este permis\.

- Singura protec]ie 100% sigur\ `mpotriva reful\rii care poate fi luat\ `n considerare este eliminarea apei cu ajutorul unei instala]ii de pompare cu re]ele sub presiune având ca punct maxim de montaj o cot\ aflat\ deasupra nivelului de refulare

- Sta]ia de pompare montat\ `n avalul unui separator trebuie proiectat\ [i realizat\ `n conformitate cu SR EN 12056 [i SR EN 752.

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

de pompareSta]ii

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

Pl\ci pentru gazonCur]i

de lumin\

Informa]ii necesare `n instalare

Instalare antirefulare: de exemplu separator de lichide u[oare

STA}II DE POMPARE

Introducere

separator de lichide u[oare STA}II DE POMPARE Introducere Dac\ apa rezidual\ con]ine substan]e periculoase, trebuie

Dac\ apa rezidual\ con]ine substan]e periculoase, trebuie prev\zut\ o instala]ie de pre-epurare (separator) `nainte de deversare. Instala]iile de eliminare a apei trebuie protejate anti`nghe]. Se supun legislatiei `n vigoare.

Conexiunea instala]iei de evacuare a apei la re]eaua public\ de canalizare se va realiza conform legislatiei `n vigoare.

* Extras din DIRECTIVA 2004/35/CE

~n sensul prezentei directive, se aplic\ urm\toarele defini]ii:

1. Daun\ adus\ mediului

a) daunele cauzate speciilor [i habitatelor naturale protejate, adic\ orice daun\ care are efecte negative grave asupra constituirii sau men]inerii unei st\ri favorabile de conservare a unor asemenea habitate sau specii.

b) daunele aduse apelor, [i anume daunele care au efecte negative grave asupra st\rii ecologice, chimice [i/sau cantitative [i/sau asupra poten]ialului ecologic

c) daunele aduse solului, [i anume orice contaminare a solului care creeaz\ un risc semnificativ de consecin]e negative asupra s\n\t\]ii oamenilor prin introducerea direct\ sau indirect\ `n suprafa]a solului sau `n interiorul solului a unor substan]e, preparate, organisme sau microorganisme

2. Daune sau v\t\mare Reprezint\ o modificare negativ\ m\surabil\ a unei resurse naturale sau o deteriorare m\surabil\ a unui serviciu legat de resursele naturale care pot surveni direct sau indirect;

3. Responsabili Reprezint\ orice persoan\ fizic\ sau juridic\, privat\ sau public\, care desf\[oar\ sau controleaz\ o activitate profesional\ sau, dac\ legisla]ia na]ional\ prevede acest lucru, c\reia i s-a `ncredin]at o putere economic\ `nsemnat\ asupra func]ion\rii tehnice a unei astfel de activit\]i, inclusiv titularul unui permis sau al unei autoriza]ii pentru o astfel de activitate sau persoana care `nregistreaz\ sau notific\ o astfel de activitate;

Conexiunea instala]iei de separare la canalizarea public\ se efectueaz\ având `n vedere normele SR EN 12056 [i SR EN 752.

- Nivelul de func]ionare al unui separator montat `ngropat se afl\ `n general sub nivelul de refulare, de aceea trebuie protejat `n mod corespunz\tor `mpotriva reful\rii.

- Conform normelor `n vigoare, montarea unei clapete anti-retur nu este permis\.

- ~n situa]ia `n care exista posibilitatea mont\rii unui separator mai sus decat cota canaliz\rii, trebuie luat `n considerare c\ `n cazul reful\rii canalizarii, eliminarea apei nu mai este asigurat\ [i nici scurgerea unor substan]e nocive nu mai poate fi evitat\*

- Singura protec]ie 100% sigur\ `mpotriva reful\rii care poate fi luat\ `n considerare este eliminarea apei cu ajutorul unei instala]ii de pompare cu re]ele sub presiune având ca punct maxim de montaj o cot\ aflat\ deasupra nivelului de refulare

- Sta]ia de pompare montat\ `n avalul unui separator trebuie proiectat\ [i realizat\ `n conformitate cu SR EN 12056 [i SR EN 752.

167

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

Sta]ii de pompare

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

de lumin\ Pl\ci pentru gazonCur]i

168

STA}II DE POMPARE

Introducere

Informa]ii necesare `n proiectare

Determinarea dimesiunii sta]iilor de pompare

Alegerea m\rimii corecte a instala]iilor sub presiune

Valori pentru conducta sub presiune exterioar\ (tabel 1)

DN

Sectiune

Litri pe m de ]eav\

 

Vitez\ de curgere

dm2

0,7 m/s

2,3 m/s (DIN)

2,5 m/s (ATV)

32

0.08

0.8

0.56

l

1.84 l

2.00 l

40

0.1256

1.3

0.91

l

2.99 l

3.25 l

50

0.19625

2

1.40

l

4.60 l

5.00 l

65

0.3316

3.3

2.31

l

7.59 l

8.25 l

80

0.5024

5

3.50

l

11.50 l

12.50 l

100

0.785

7.9

5.53

l

18.17 l

19.75 l

125

1.22

12.3

8.61

l

28.29 l

30.75 l

150

1.76

17.7

12.39

l

40.71 l

44.25 l

200

3.14

31.4

21.98

l

72.22 l

78.50 l

250

4.9

49.1

34.37

l

112.93 l

122.75 l

300

7.065

70.7

49.49

l

162.61 l

176.75 l

350

9.61

96.1

67.27

l

221.03 l

240.25 l

400

12.56

125.6

87.92

l

288.88 l

314.00 l

450

15.89

158.9

111.23 l

365.47 l

397.25 l

Asisten]\ pentru alegerea m\rimii c\minului pompei (tabel 2)

C\min standard

Volum util cca. litri

Pentru cantitatea de intrare / capacitate pomp\ pân\ la (litri)

Muli-Max-F

120-150

2.5

Powerlift-PSE(D) –W-1000

275-550

9.17

Powerlift-PSE(D) –B-1000

550-785

13.08

Powerlift-PSE(D) –B-1500

1400-1600

26.67

De exemplu: scurgeri pentru cl\diri de birouri [i zone comerciale cu parcare exterioar\.

Ap\ murdar\ cu materii fecaloide 6 l/s

+ ap\ pluvial\ 10 l/s = cantitate de ap\ eliminat\ 16 l/s

Conform tabelului 2, se va opta

pentru o sta]ie de pompare cu 1500

mm diametru interior.

Conform tabelului 1, este suficient\ o re]ea sub presiune DN 100 pentru c\ viteza de curgere trebuie s\ fie `ntre 0.7 m/s [i 2.5 m/s.

Dac\ se cunoa[te lungimea instala]iei sub presiune, se poate verifica [i necesitatea ca volumul util s\ fie mai mare decât volumul instala]iei sub presiune. Presupunând c\ lungimea instala]iei sub presiune este de 80m, atunci con]inutul instala]iei sub presiune = 80 x (valoarea tabelului 1 la DN 100 per m 7,9 l) = 632 l. Conform tabelului 2, con]inutul util al c\minului cu diametru interior de 1500 mm este de 1400l pân\ la 1600 l. ~n acest caz, este `ndeplinit\ [i condiția unui volum util mai mare decât volumul instala]iei sub presiune.

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

de pompareSta]ii

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

Pl\ci pentru gazonCur]i

de lumin\

STA}II DE POMPARE

Introducere

Informa]ii necesare `n proiectare

Indica]ii generale / Componente ale c\minului

- Se va avea grij\ la adâcimea instal\rii f\r\ `nghe] [i verificare `mpotriva flota]iei.

- Se vor respecta cerin]ele statice [i cele de prevenire a accidentelor pentru adâncimea de montaj necesar\, de ex. clasa de sarcini D, utilizarea instala]iei de protec]ie `mpotriva c\derii (hamuri) sau pode] intermediar.

- ~n general, trebuie prev\zute elemente de `nchidere pentru lucr\ri de service [i repara]ii, acestea fiind par]ial prev\zute `n norme.

- Instala]iile sub presiune trebuie dimensionate conform normelor valabile la parametri da]i, de exemplu viteza de curgere [i nivelul de presiune

- La alegerea materialului se va avea grij\ la coroziunea `n urma tensiunii [i la posibila ruginire sub influen]a factorilor externi

- Dac\ este posibil, bazinul din jurul pompei trebuie construit astfel `ncât s\ nu se depun\ murd\rie

- La scurgerea `n c\min se va evita pe cât posibil producerea turburen]elor [i a curen]ilor `ndrepta]i spre pomp\ sau

componentele de m\surare a nivelului.

- ~n faza de construc]ie trebuie prev\zut\

o funda]ie sau o priz\ `mp\mântat\

pentru compensarea poten]ialului - Dac\ scurgerea re]elei sub presiune este pozi]ionat\ sub [tu]ul de absorb]ie al pompei, trebuie prev\zut un aerisitor, de exemplu un element de rupere a vacuumului (accesoriu)

integrat instala]iei sub presiune, pentru

a se evita golirea c\minului pompei pân\ la un nivel de sub [tu]ul de absorb]ie al pompei

Sta]ie de pompare dublu echipat\ 1 C\min colector 2 Plac\ de acoperire Capac vizitare 3
Sta]ie de pompare dublu echipat\
1
C\min colector
2
Plac\ de acoperire
Capac vizitare
3
4
Suport de cuplare
5
}eav\ de ghidaj
6
Robinet de `nchidere
7
}eav\ sub presiune
8
Valva cu bil\ antiretur
Cuplaj conduct\ sub presiune
9
10
}eav\ de cablare
11
Conexiune de aerisire
Ştu] intrate
12
13
Pomp\ cu motor submersibil
Lan] de trac]iune
14
15
Suport fixare elemente nivel
16
Indicator de nivel
17
Sc\ri]\ de acces
18
Suport acces
de trac]iune 14 15 Suport fixare elemente nivel 16 Indicator de nivel 17 Sc\ri]\ de acces

169

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

Sta]ii de pompare

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

de lumin\ Pl\ci pentru gazonCur]i

170

STA}II DE POMPARE

Introducere

List\ de verificare pentru sta]ia de pompare

Pentru proiectant

 

Da

Nu

Indica]ii de planificare/ Baze de planificare

Se cunoa[te nivelul de refulare?

   

Prevedere local\, SR EN 12056

Este planificat\ bucla de refulare?

   

Solicitat conform prevederii locale sau SR EN 752

S-au verificat rapoartele terenului de excavat?

     

Exist\ o cale de acces stabil\?

   

Stabilirea dimensiunii macaralei

Este cunoscut\ adâncimea de instalare?

   

Se va respecta adâncimea ferit\ de `nghe]

Este cunoscut nivelul pânzei freatice?

   

Se va verifica siguran]a de ascensiune (flota]ie)

Este prev\zut\ alimentarea cu energie electric\?

   

Se va respecta diametrul [tu]ului preinstalat al instala]iei

Unde se monteaz\ panoul de comand\?

   

~ntr-un loc uscat sau dulap `nc\lzit la

exterior

Ce clas\ de sarcin\ este necesar\ pentru capacul de vizitare?

   

Se va verifica clasa de sarcin\ A, B sau

D

Este prev\zut\ o ]eav\ pentru cabluri?

   

Se va prevedea o ]eav\ goal\ cu sârm\ de tragere

Este prev\zut\ o conduct\ de aerisire?

   

Aerisirea c\minului se va face pe acoperi[ respectiv prin sol catre o zon\ izolat\ (pentru a se evita mirosurile)

Se monteaz\ o instala]ie de alarm\/ camera de control automatizare?

   

Se va prevedea un cablu pentru camera tehnic\ de gestionare automatiz\ri

Instala]ia sub presiune a fost dimensionat\ corespunz\tor?

   

Se va respecta viteza de curgere [i nivelul de presiune (SR EN 12056)

Vizitarea necesit\ protec]ie antic\dere?

   

Se va respecta tehnica de prevenire a

accidentelor

Trebuie luat\ `n considerare o siguran]\ `mpotriva golirii nedorite prin suc]iune?

   

De exemplu dac\ punctul de scurgere al instala]iei sub presiune se afl\ sub nivelul de montare al pompei (se va prevedea un element de rupere al vacuumului)

Punere `n func]iune?

   

Punere `n func]iune conform indica]iilor SR EN 12056

Este nevoie de un contract de `ntre]inere?

     

Pentru operator

Execu]ie `n [antier

Da

Nu

S-a efectuat s\p\tura gropii [i s-a asigurat impotriva prabu[irii malurilor?

   

S-au montat piesele pentru c\min [i s-a respectat ordinea [i orientarea?

   

S-a montat ]eava de cabluri cu sarm\ de tragere?

   

S-a montat conducta de aerisire?

   

S-a respectat admisia DN [i tipul de ]eav\?

   

S-au montat piesele interioare [i de mufare care au fost livrate separat?

   

S-a montat scara de acces din c\min (cu ghidajul de protec]ie la c\dere - dac\ este nevoie)?

   

S-au monta ]evile de ghidaj?

   

S-a montat un pode] intermediar? – daca

   

este nevoie

S-a montat [i s-a reglat indicatorul de nivel conform indica]iilor produc\torului?

   

Este legat\ pompa de lan]ul de trac]iune?

   

Au fost trase prin ]eava goal\ cablul pompei [i re]eaua de comand\ pentru nivel?

   

S-au efectuat prelungiri ale cablurilor? (aten]ie la etan[eitate `mpotriva apei)

   

S-au montat dulapii de exterior `nc\lzi]i pentru aparatura de comand\ [i eventual bucla antirefulare?

   

Este montat\ o cutie de comand\ pe locul de montaj?

   

Este cuplat\ re]eaua de comand\ a pompei [i a nivelului `n cutia de comand\?

   

S-a efectuat punerea `n func]iune/ prob\ func]ionare?

   

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

de pompareSta]ii

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

Pl\ci pentru gazonCur]i

de lumin\

Asisten]\ `n dimensionarea sta]iilor de pompare

Informa]ii generale

Expeditor

Firma:

Adresa:

Jude]ul:

Tel./Fax:

Proiect:

Fax de retur: 021/351 30 55

1. Aplica]ie / Caracteristici

STA}II DE POMPARE

Introducere

1.1 Ap\ rezidual\ provenit\ din instala]ia de pretratare (separatoare) Separator de gr\simi NS Separator de lichide u[oare NS

1.2 Ap\ rezidual\ f\r\ materii fecaloide (ap\ gri) Cantitatea

l/s

Buc chiuvete Buc du[uri Buc pisoare Buc scurgeri de pardoseal\ DN

1.3 Ap\ rezidual\ cu materii fecaloide (ap\ neagr\) Cantitatea

l/s

Buc WC cu rezervor de 4,0l Buc WC cu rezervor de 6,0l Buc WC cu rezervor de 7.5l Buc WC cu rezervor de 9,0l

1.4 Ap\ pluvial\

Cantitatea

l/s

Denumire

m2

Intensitate ploaie l / (s x ha)

Suprafa]\ impermeabil\ Suprafa]\ par]ial permeabil\ Suprafa]\ permeabil\

2. Ce [i unde trebuie transportat / variante de instalare

Capace acces Clasa

A

B

D

transportat / variante de instalare Capace acces Clasa A B D Intrare DN Adâncime intrare De

Intrare DN

Adâncime intrare

De la cota superioar\ a terenului

pân\ la talpa ]evilor

De la cota superioar\ a terenului pân\ la talpa ]evilor mm ~n\l]ime montaj Hgeo m Lungime

mm

De la cota superioar\ a terenului pân\ la talpa ]evilor mm ~n\l]ime montaj Hgeo m Lungime

~n\l]ime montaj Hgeo

m

Lungime re]ea sub presiune

m

Coturi buc

grad

Coturi buc

grad

Dim. re]ea sub presiune mm (Diametru interior dac\ exist\)

Dim. re]ea sub presiune mm (Diametru interior dac\ exist\) Nivel pânz\ freatic\ m de la cota

Nivel pânz\ freatic\

m de la cota teren

3. Dotare

Sta]ie de pompare individual\ Sta]ie de pompare dubl\

Distan]\ de la panoul de comand\/ sta]ia de pompare Dot\ri dorite:

m

Instala]ie de comand\: `n cl\dire `n afara cl\dirii

171

RigoleGuri

de scurgereCapace

de canalSeparatoareSta]ii

Sta]ii de pompare

de epurare

protec]ie

pentru de copaci

Sisteme

{terg\toare

de picioare

de lumin\ Pl\ci pentru gazonCur]i

172

STA}II DE POMPARE

Introducere

Gama de sta]ii de pompare

Serie de construc]ie Execu]ie hidraulic\ Domenii principale de utilizare Muli-Max-F Material plastic PE diametru
Serie de construc]ie
Execu]ie hidraulic\
Domenii principale de utilizare
Muli-Max-F
Material plastic PE
diametru interior 900 mm
Adâncime de montaj
max 3 m
pagina 173
Secţiune
trecere până la
Secţiune
trecere până la
40
mm
20
mm
Powerlift PSE (D) – W – 1000
Material plastic PE-HD
diametru interior 1000 mm
Adâncime de montaj
ax
clasa B, 5 m
Clasa D, 4 m
pagina 178
Secţiune
Secţiune
trecere până la
trecere până la
40
mm
20
mm
Powerlift PSE (D) – B– 1000
Beton
diametru interior 1000 mm
Adâncime de montaj
max cl D, 7 m
pagina 181
Secţiune
trecere până la
Secţiune
trecere până la
40
mm
20
mm
Powerlift PSE (D) – B – 1500
Beton
diametru interior 1500 mm
Adâncime de montaj
max cl D, 7 m
pagina 185
Secţiune
trecere până la
Secţiune
trecere până la
100
mm
80
mm

Execu]ie hidraulic\

trecere până la 100 mm 80 mm Execu]ie hidraulic\ Rotor cu]it toc\tor Rotor cu trecere liber\

Rotor cu]it toc\tor

Rotor cu trecere liber\

Rotor cu canal `nchis sau deschis

Domenii principale de utilizare

cu canal `nchis sau deschis Domenii principale de utilizare Cas\ cu una / dou\ familii Cl\dire

Cas\ cu una / dou\ familii

Cl\dire cu

apartamente

Utilizare comercial\ / industrial\

Aplica]ii

cu apartamente Utilizare comercial\ / industrial\ Aplica]ii Ap\ gri Ap\ neagr\ Suprafa]\ mare cu ap\ pluvial\
cu apartamente Utilizare comercial\ / industrial\ Aplica]ii Ap\ gri Ap\ neagr\ Suprafa]\ mare cu ap\ pluvial\

Ap\ gri

Ap\ neagr\

Suprafa]\ mare cu ap\ pluvial\

Suprafa]\ mic\ cu ap\ pluvial\

Ap\ rezidual\ din produc]ie respectiv ap\ cur\]at\ din separatoare