Sunteți pe pagina 1din 7

GREUTATEA IDEALA

actuale recomand6rilor 'r

.frumuseti ale societ[1ilor de asigur[ri americane, "#;;;-; in loc s[ ne oprim r" oji"rir"r" mbele oil'""i"ti-t1' ln tunc1ie de talia indivizilor' care ne propun o gami ;il;;; ideale folosind

inoiu

i'ii

in

materie de greutate

gi' in plus' ideii pe


i

care

de

spre " canoanele

"'

GREUTATEA IDEALA
pentru toli indivizii de aceeasi talie ; Greutatea ideal[ nu este aceea$i *;':,T]l]111?"11.1 s[ se 1in[ cont o" o,orrorogil i'oli"i i""o1* it"': localizarea

ce nu trebuie depdgite, mai bine


metoda LORENTZ.

s[ ne apreciem dimensiunile

[:"T;;;;;;;;";t'a
Organismul pot

osoasd' vdrsta' sexul ei

Cwn se aPreciazd' greutatea


gi a detecta num[rul kilogramelor care Pentru a stabili greutatea ideald mai t1 indemdn[ datele metodelor trebuie date jos, este ?y"P 4 ; simpld mrsurare a greut[fii si a taliei'

(exemPlu: Pigmeii din Africa)'

0...""'*tite

de elementl este format dintr-un ansamblu

fi gruPate

astfel:
,

o
a

scheletul sau masa osoas[; mugchii striati 9i tendoanele lor; inima' pllmdnii' rinichii' organele care asigurr ruieiii" vitale-: saneutT:^1"11^':; vasele spinrrii' intestinele, creierul si

ffi;;,

o"li'*' ;;'
p"'-i*

supiavegherea greutltii de la o Aceastii miisurare identice' adicd: ,ur"-ir"U,ri" sd se efectueze in condilii diminea4a

zilaalla'

opera(ie

llj|::l*:'ui"ffi ;t'ffi;;;;;;corpurui,sancelereprezent^nd3,4
masa gras6.

;il;;

-rr:l?|f; [;i ffi;;;;"-o,"Ji"


""""trl
Vom vorbi desPre:
exces de greutate sau

l5Vo din'greutatea corpului la Aceastd masl gras[ reprezint[ aproape gi20To la femeie. poate Pornind de la aceste cifre, obezitatea u ,,",,i individ. Pentru un subiqcl vdrst[ 9i sex' greutate medic va fi in funclie de talie'

1.d:ltil-9ilpj-ti

^o,"'iiiip'it[' vf comparaii slab sau prea gras va trebui s[ a Pentru $ti dac[ sunteti prea talie si acela$i persoane de acerigi sex, aceeaqi dimensiunile cu cere una din la sau la tabelele care urmeaz[ gabarit. Pentru sau cea a indicelui

eliminat

am urinat' Si la trezire Si pe nemdncate' d'upd ce 'am aceleasi haine' cu mereu sau d'ezbrdcali

rir

;;# """""":;;;;;it"p"* -ui aeparte : metoda LORENZ metodele pe care t"


rt"

'o* '"d' rnutX corPorall QUETELET'

\\\
lr
1

Iii,,iitffi;ciia"'ioi'dingreutatea,T*::.:'.t::#:, consideratr se va vorbi depre

exces ,implinire" ugoard cand acest

este

(Jnde se
Acum puteli s6

afld grd'simea ?
p"
dumneavoastr[' a excesului

;fiffiiJ/;?;;;;;;;";

*fri"

v[

trebuie sd cunoagte{i

$i;;;;;u'

nu este de ajuns; calculati dimensiunile'-dar aceasta de "o'put


se depun

Tabelele de greutate
realizate in Statele Unito Ini1ial, aceste tabele de greutate au fost diferitelor fii"a a"tti*te un ansamblu oe ,:t , -::1l1Ti in "xp"t1i le cuprind par sr corespundr

*rnti[i"r"

s6 se gtie atat cu uorpului, tlcpuse pe solduri, Pentru a aprecia

;:;ffi:"4#";^;;e
---#

Ea corespunde imnleli'ei' vizdrb 1. Thlia nu se stabilegte printr-o formull' iotall a individului' gi greutatea rapornrl subiectiv Ointri mas" osoasd

gi s[ luali un -"ttu de croitorie sl J't" "'ncient """'-'X"' peste ombilic) gi apoi circumferinla v[ m[surali mai intdi talia (trecind (rroeminenla osoas[ formatl de f"rg irui nivelul la loldurilor, "f ""i*t"i" ""f

rir""'#;;;;;#etddi r"'",'loiilp;;il" *"t

c[, cu c6t kilogramete

in partea zuperioar[

seinmuilesc' $i invers' kilogramele puline nereguli in starea de sinltate'

lrrrcanterii femurali)'

ECHILIBRUL $I RATIA ALIMENTARA Se aplictr apoi formula:

GREUTATEA

IDEALA

87

indivizilor de peste 25 ani gi greutatea ,,ideali" stabiliti de societifile de asiguriri americane


Tabel 27. Greutatea medie a
;

RTH=

Circumferinla taliei in cm = raport Circumferinla goldurilor in cm

Greutatea medie a unui birbat de Peste 25 de ani


,

-Gieufatea de peste 25

itleau

de ani,

a umjli

stabiliti

bxibCt
de

exemplu: 85/95

: 0,89.

Cifrele norrrale sunt cuprinse intre:

. .

-llla4imc (tn,cm) r, fiu;kg) 52-56 57


160 165

T.li6qM
54-58 57-61

Ialie:m$die

, 0n-ke)
56-60

Taliemare (in kg)


59-64
60-65

societdtile de asieurtrri americatre Talie,mictr ra!!e medie Tflif imare . ,, (in-,}ig) ,i , (in.ks) ., , (in ks)
50-54 52-55 55-58 53-58

5.t-o3
58-65 61-68

0,60 9i 0,85 la femeie; 0,85 gi 1 la blrbat. .


de

57-6t
60-65

5s-60
57-63 60-66

64-69
67-71 69-75

C6nd acest raport este mai mare de 0,85 la ferheie, se poate vorbi

r70
r72,5
175 177,5
180

60-64

6r-66
63-68 65-70
67-72

64-68 65-70
67-72 69-V4

58-62
61-65

62-68
64:70 66-71 69-73 72-76

64-73 65-74
68-77

obezitate ginoidd*. Cind acest raport este mai mare de 1 la bdrbat, se poate vorbi de obezitat6

7l-77
73-79 74-81 76-83 78-86
81-88 83-91 85-93

62-66
63-67 65-69

androidd*.

182,5
185

68-73

7l-76
73-78 75-80 77-82

187,5
190 195

71:76 73-78 75-80 77-83 79-85


81-87

66-70
68:73

75-79
78-81 80-83 82-87

70-78 72-80 74-82 76-85


78-87 80-89

73-75
75-77

77-80

84-94

Schema

/. Tipurile de obezitate
48
150

Greutatea medie a unei femei de Peste 25 de ani

i.

fnfie medit Ihitlrte' Talie mici (tntm) ,: r(in ks) 'l ,.rt(in'kg). 4648
47-50 47,5-51,5 48,5-52,5 49,1-53 49,8-53,4 51,2-54,8 52,5-56,6 53,9-57,9 54,5-58,3 55,7-59,8

4749
49-s3 50,5-54,5 51,5-55,5 52,2-56
53-56,6 54,3-58

152

t54
156 158 160

androidl

ginoidl

mixtl

162 164 166


168

t70
r72
174

57,l-61,6
58,4-62,9 @,2-64,8 60,9-65,9

56,1-59,8 57,5-6r,1 58,2-61,9 58,9-63,4 60,7-65,2


62-66,6

63,9-@,4

t76 t78
180

65,349,3
65,7:70,2 67:71,6

6t,6-66,6
62,9-67,9

societdtile de asiguriri americane l-'alie marc falie mic6 Ialig,medi ifqlie,mare ,@kg)', ,,(iir kE), ,r, 1i1rLt1 ' , rt'0n,kg),, 47,4-s4,3 43,848,9 4244 50-55 44,3-50 48,2-55,4 42,7-45,9 53-57 45,6-51 49,2-56,5 43,4-47 54-58 46,7-52,1 50,3-57,6 44,448 54,8-51,3 47,7-53,2 51,3-58,6 45,449,1 55,2-59,8 48,8-54,3 52,4-59,7 46,5-50,2 56,1-61, I 49,9-5s,3 53,s-60,8 57,5-62,5 47,6-51,2 51-56,8 54,6-62,2 48,7-52,3 59,3-64,3 s2-58,2 55,9-63,7 49,8-53,4 60,2-65,7 57,3-65,1 53,3-59,8 50,8-54,6 60,1-66,6 s8,8-66,s 54,7-6t,5 52-56 a,5-67,9 60,6-69,3 56,1-62,9 53,4-57,3 64,3-69,7 61,6-69,3 57,5-&,3 65,7-71,6 54,8-58,9 5945,8 63,t-70,8 56,3-60,3 67,5:73,4 60,4-67,2 64,5-72,3 57,7-61,9 68,4:74,3 65,9:74,1 61,8-68,6 59,1-63,6 68,9-75,2 67.3-75.9 63,3-70,1 60,5-65,1 70,2:76,6
,

Greutatdt,ialeali a,upei femei de peste 25 de ani, stabilitl de

ECUILIBRUL $I RATIA ALIMENTARA

GREUTATEA

MTET-A

89

Introducerea vdrstei implictr luarea in considerare a principiului dupi care

Metoda lui Lorentz


Este metoda cea mai folosittr astiizi, care, degi foarte exactd, nu fine cont vdrstr gi de masa osoasii, aplicind, in schimb, o diferenli de calcul in flrnctie de s Greutatea este exprimattr in kilograme, inillimea in centimetri aclasta ; metoda folositii de Asigurrrile sociale pentru a stabili dactr pacientul vizat este r sau nu.

masa corporal[ cregte o datii cu vdrsta.

Indicele eudtelet
Pe plan international este preferat Indicele de MasI Corporal[ eUETELEI numit de asemenea Body Mass Index. Acest indice se calculeaztr astfel:

in cazul in care pacientul examinat este considerat obez, medicul igi acordul pentru o terapie de slrbire, al crrei cost 6ste rambursabil doar d tratamentul respectiv este efectuat in spital.
Pentru brrbat Pentru femeie

B'M'I'kS/m2 - )

= ttfrUimeax

greutatea

tnlllimea

: :

greutatea= (trfillimea- lggl

-trdllimea4

lso
Valorile normale ale acestui indice sunt: . pehtru btubat: intre 20 Si 25 ;

greutatea= (tndllimea- 100)-trfrllimea- 140 4

pentru femeie: intre 19 gi 24.

Se poate vorbi de supraponderabilitate cdnd acest indice se situeazii:

Metoda lui Broca


Aceast5

:-tftulrmea = indltimea

fonnulr, care era foarte simpl5, nu se mai foloseqte (greutatea

'o intre 2O gi25 la blrbat; o intre 24 Si 3O la femeie.

Metoda sugera sr fie redat in kg numrrul de dupi cifra r, de exemplu d persoanr de I,70m trebuia sr cinttrreascd,To kg. Aciastr formulE put"a se rrd valabiltr doar in trecut, ea adresandu-se unor oameni mai activi dec6i noi, cei d{ astdzl Ea poate sr ne dea doar limita pe care nu trebuie sr o deprgim.

100). - ruur.

l t

Se poate vorbi de obezitate cdnd acest indice este mai mare de 30.

Stabilirea indicelui are valoare pur medical[, el nu are nici o


,.canoanele frumusetii" in care fiecare dintre noi doregte

leglturl cu

sI

se incadreze.

* Pentru a vI afla indicele de mas[ corporal5, mEsurati cu o rigltr distanla dintre cregtetul capului $i locul de inttlnire a coloanei cu mijlocul: acesta va fi BMI-ul dumneavoastrtr (a se vedea datele anterioare pentru a constata dacl se
lncaoreaza m no[na).

Metoda Dn A.-E CreIf


l

in termcni medicali, indicele de masd corporali ideal


are urm.dtoarele valori

formulS:

Acest specialist francez in medicintr sportivr gi nutrilie a propus urmEtoareq,

este cel care 22,7 pentru bdrbat Si 22,4 pentrufemeie.

greutatea = tndllimea,"

t-

IN.

W" *
I

Acest raport ne dr, pentru un brrbat de 50 de ani, cu o inillime de 1,70 m; o_greutate de 65,5 kg. Metoda LoRENTZ ne dtr, fdr6 s5 lu5m in cicu 5i', v6rsta, pentru 1,70 m, o greutate de 65 kg.

VcREUTATEA ALIMENTARA ECHILIBRUL SI RATIA

tPeelA

indicelui Qu6telet Schema2. Calculul


Indicele de mas[
corPorald

peste 15 anit IMC la indivizii de valorilor Tabel 2S.Reparti[ia


Supragreuute absenta

Greutatea

indl$mea in cm

Obezitate

I
I

Obezitate

in kg
150

patologicd

otP
r25

PoPulatie

srudiad

in

140 130

r30
70 60 50 r45
150 135

so% 45% 40%


35%

r20

il0
100

r40

,o= 80.
6560555045

30% 2s% 20%


15% ro%

7570:
165

t70
175

r80 r85
190

s%
40 o%
15

35

19,9

29 -24,9

r, - r,rro

ru,rffi

t95
IMC(kg/m'!)

30 200 25 20 205

2!0

rearizat sub egida Acest studiu a fost

3P':Tf;3;H:lt?ffi1ttf"tfftl;
greutatea gi inll$mea o [nie ce leagd Indicele se situeazl Pe

ffii"*H;;km't;:iil'lT'*"IY"'J;:#iqit*i*":'**:iii
,"ri#fi:iir,:";u:,ffi':llTllHl'H;;a;u'elne'ep'"'obezi'[a'ie'
;bezitatq Patologic[)' T.

s*-6,

ffi"

'98 (nr' 4557)' du Mcdecin- aprilie

ECHILIBRUL $I RATIA ALIMENTAM

GREUTATEA IDEALA

Schema 3. Exemplu de calcul al indicelui Qu6telet

Tbstul ciupitului
Greutatea

Indicele de masl

in kg
t50
r40 r30 t20 t10 t00
90 40 70 60 50

corporali
Gtiz

ln cm

125

Reprezint[ mtrsurarea pliului cutanat prins intre degetul mare gi index. Aceastil valoare are meritul de a fi constantil indiferent de sex, virst[, talie gi morfologie a individului. Grosimea pliului cutanat este foarte sensibili la abuzuri, aceast[ metodX permittnd sii se oblini o Erare precizie chiar cu pu1intr practictr.
Pentru a aprecia gi rnai exact aceastii dimensiune putem recurge'la gubler.

t30
r35
140

* Milsurlrile
Se efectueazi

trei niveluri.

o o

dislpnlei intre axili gi talie. La nivelul pliului pectoral : lateral, la jumltatea.peste aceastii limiti putem Dimensiunea normalS este intre 3 gi 5 mm,
considera

t45 r50

80
75 70 65 60 55 5o 45 30

cI este prea mult[ grtrsime. La nivelul pliului bralului: pe partea externtr a bragului intre umlr $i cot.
Dimensiunea irormalS este cuprinsl intre 7 gi 9 cm, daci este mai mare avem

....

155

JE
20

prea multi grdsime.

La nivelul pliului abdominal: fie la sttnga, fie la dreapta, la j.umltatea


distanlei intre spina iliacd anterosuperioartr qi ombilic. Dimensiunea trebuie sI fie cuprins[ intre 7 $i 9 mm, dacl este mai mare avem exces de grdsime.

ttttttatttlttft

t60 t65

t70
,15

Existi gi alte metode mai sofisticate pentru a determina ceea ce, pe c6ntar, este atribuit mugchilor sau grisimii. Aceste metode nu sunt instr accesibile neprofesionigtilor, ele fiind utilizate mai ales in spitale.
Schema 4.

40
35 30

t80 t8s t90

lbstul ciupitului: la femeie, la blrbat

u
7A

t95
200 205

2t0

Exemplu: un blrbat de 1,70 kg ce cdntilre$te 67 kg.

TT

ALEGETI-VA REGIMUL!

REGIMUL

119

Tabel 31. Thblou de bord aI regimului

i
:'3d1ig
1600 -aal,

Echivalenfe alimentare
:

l S{,kU,.,1',,,,
f.ie.b;iiie,:seliitibptati.,grr"i"i A. - Daci lua[l trei
dumneavoastrd astfel :
o mese pe "de :

Amintiti-v5 echivalen[ele cantitative pentru cdteva alimente


Tabel 32. Echivalenfe alimentare

,:l4mrcal

rl:

zi, ra{ia alimentarl va fi struchrratl


280 3eo 560
300 600 600

Mic dejun: 20% dnconsumul zilnic zilnic . Cind: 40% din consumul zilnic B. - DacI luali trei mese pe zi gi doutr gustdri (ora l0 5i ora 17), rafia dumneao PrAnz: 4O% dirt consumul

320

&o
640 I inguri[d rasi ulei I ingurtr rastr ulei

-+ -+ -+
--)

45 90 56 95
31

t0
7,5
23

voastr6 alimentard va

. Mic dejun: l57o dinconsum . Gustare ora 10: 5% din consum . Pranz: 407o dir, consum . Gustare ora 17 : 5% din consum
o

fi

structurat5 astfel:

I linguril[ rasd unt I lingurd rase unt


210
70

225
75 600 75 525

240
80 640 80 560

1 linguritd rasd
1

unt degresat 4O%


degresat 4O7o

-+

7,5
23 30 20 20

560
70

lingur[ lingurl

rasd

unt

-)
-+

95
113

2 linguri rase orez sau Paste crude


1 rasE maionezi 1 lineurE rasd maionez[

Cintr: 35Vo dn consum


In
io,rtitp aCeilte

490

ca::uri'td'trabut

gelieSpe-titali rprocentajul consumutui de dutrimeare; i

slabl

-) -) -)
-+

r42
82 150

care este

de: 55% pentru glucide, 30% pentru lipide,20Vo

pentru protide.

l0 g carne slabd sau


150 g pegte

gti1i, in sf6rEit, cI dacl optali pentru unul din cele trei regimuri propuse, de 1400 kcal, 1500 kcal sau 1600 kcal, va trebui sA respectali urmltoarele reguli: si vi facefi propriile meniuri pe baza recomandirilor

Trebuie

sI mai

ll2llapte sau 80 g GruYdre, Comt6, Reblochon

300

din,,tabloul de bord". Si 1ine1i cont de viteza cu care dorili sI slibili. Cu cAt rafia caloric[ zilnicl
este mai micd, cu atAt v[ veti atinge mai repede scopul. Vd recomand, totu$i, daci aveli mai multe kilograme in plus, sI nu incercati s[ sllbili prea repede, ci in etape succesive.

de Presupundnd c[ v-a1i terminat prima perioad[ de regim de 1500 kcalorii o incepeli s[ posibilitatea aveli destul, sldbit nu aii cI gi considerafi zile 15 zile noud.perioadi de regim. Trebuie s[ aveJi insi rtrbdare cincisprezece

Dac[ nu aveti de pierdut decdt trei sau patru kilograme, vf, recomand str incepeti cu regimul de 1600 kcallzi. Acest regim se apropie cel mai mult de o alimentalie obiqnuitl, este foarte pufin restrictiv qi va fi ugor de respectat. Dacd optali pentru regimul de 1500 kcalorii sau pentru cel de 1400 kcalorii pe zi, veli pierde foarte repede cele cAtevh kilograme excedentare, dar veli cunoa$te, probabil, o senzatie de obosealS sau o senzafie de foame care riscii sI v[ declangeze reflexul de a ron15i. invingeli-v[ nerlbdarea, ascultali-v5 raliunea gi bunul-sim1 care sunt cele doul reguli ce trebuie respectate pentru a ajunge la rezultatul dorit. Mai trebuie sI qtili ci, la un acelaqi tip de regim, birbatii slibesc mai repede, cheltuielile lor calorice zilnice fiind mai mari decdt cele ale femeilor.

inainti de a abordalegimul de 1400 kcalorii. Dacd tot nu a1i ajuns la multe greutatea dorit[ cu acest regim de 1400 kcalorii, inseamn[ c[ ave[i kilograme in plus gi va uebui sI-l reluali' Dinipotriv[, dacl iti ajuns la greutatea doriti dupl aceast[ scurt[ perioadl, va tiebui totugi sI fiti aten(5) s-o plstrati. Pentru aceasta, situati-vtr alcStuitl intotdeauna cu l0% sub ralia dumneavoastr[ alimentar[ cotidiani greutate' noua sex vdrst6, de in funclie $i i., at"g"rea ratiilor energetice zilnice trebuie sI se find cont cI, in cazul unui bdrbat, consumul caloric este cu 10% mai mare'
obignuili-vd, de asemenea, s[ vd alcltuifi o curb[ a greutiilii. Nu disperali

pierdeli la mijlocul celei de-a doua slptlmini'

dacinupierdelidingreutateinprimelezilealeregimului,veliincepes[

Rcgtmul dc

stabilluru

Fmcodard

r7t

(l

'

*Ef*qt;ffi:*,ull*iri**li#,*'if+,tx',#,;
*
Cazul

;i::1fl'1'*: (lt x
0

prlmtr perioadl de atins in 58 kg)

t5 zile: regimul de 1400 kcatlzi. .u'rut .*r?.i irii-. p",ioade

58 kg.

vr

rtrman de

u doua perioade,Oe

:
I
Exemplu: pet ajungi ra

fft'iffi .#'il#::t'1,,,i ilil;;oaae, ., ,. r' il;i*,;H':11::

+ 1250 = 1gg8 kcat, rotunjit Ia 1900 kcal. r/w rua jS zite: regim de 1600 i^r"ri,.-

;"l#r: I'*:i::

mtrsoartr 1,60 m, c,ntrreste 60 kg ei dore$te se

::cr,. i; ffi,',u',H, Ii;l,ifrllii,.ff]

Aveafi de pierdu

1,,=g,#ffi i;l1',lT*"'uii'"",f,i:t'i:"'!::r*",r1ffi ,l:

r: aSeastn primr perioadtr de ff 3,:


urmtr"are

., $c rrvine, ca in cazul anterior, la 2OO0 U*,rr,L,^]_:_::":' kcallzi' ieintroducind progresiv lllnrontele rupri.ui" in timpul regimului. Ilr |raginile urmtrto; ve[i putea grsi regimul de stabilizare de 1g00 ruGrta vr va servi kcal; o,ttt de reper' in cazul in care vefi dori si.i"ii"ti ,r, rllrnlnuagi ;;;;il, "uJr*ct caloric' in tunc1ie ;";';;;;i"i,,ou* ,e eurrut primei p".ioaaeH"r:::ii:'
din fi:i}';1ff:'"H:TA::: p;t,;:;;L"il cota de caror ii pe zi.veri putea oe uranze s"I-tir",J rr'menea, ."*iuii,"'ili:l[; ui, o" J:*,]:,?o4iile
sau str scoatefi

fi::n*fiffi;

ss. rs' @upd50

%din runtr).

rn aceste doui iazuri

,o

nuia trebui dec6t str^introducefi

I o

pmcedurd

{?i :' il::':;r[ 1**$Tt.i; i gr.ooLl' ;1;:^= : R911!"*n;"


Pentru

brrbali: (16

o-ys*rvc,r _r IJJU

RCZ in funclie de greutate.

tunc1ie de greuhte.

3,ffi:#1"0}f,'j].": regimul de 1500 kcatlzi. c,r"urui,,llffi:ft:,.::ff :f"T:[trr,""fl f;de


(11

5s kg)

-,,_t"_-1"rrn" eliminate.

progresiv

: + rzsO = irll *"",, rotuqiit ra 1850 kcal. la -"vv 2000 *.utzr, kcallzi, rerntroducdnd reit

tabirizare

progresiv alimentele

Cazul2

"irgi "

Exemplu: pentru o femei. ^a mtrsoartr -x^_ 1,60 m, cinttrreste g[ro* 63 kg qi doreste

;"t:Tt

str

:-------I. RCZ : Ratia calorictr zilnictr.