Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE TRANZACTIE

Incheiat astazi ..............................


la ..................................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1 D ........................................................., domiciliat in ............................, str.
....................................,
nr.
...., bl.
...., sc.
....,
et.
... ,ap....,
sector/judet ......................................, nascut la data de ........................,
in .............................., sector/judet...................................., fiul lui .......................... si
al ........................., posesorul B.I. (C.I.) seria .............., nr. ....................., eliberat
de ........................, C.N.P. .................................., in calitate de reclamant(a), pe de o
parte
si
1.2 D ........................................................., domiciliat in ............................, str.
....................................,
nr.
...., bl.
...., sc.
....,
et.
... ,ap....,
sector/judet ......................................, nascut la data de ........................,
in .............................., sector/judet...................................., fiul lui .......................... si
al ........................., posesorul B.I. (C.I.) seria .............., nr. ....................., eliberat
de ........................, C.N.P. .................................., in calitate de parat(a), pe de alta
parte,
parti in procesul civil, dosar nr. ..............., aflat pe rolul instantei ...................,
cu termen de judecata la data de ............................., avand ca obiect ....................... .
In vederea incheierii acestui proces, a intervenit prezentul contract de
tranzactie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Reclamantul va primi de la parat urmatoarele bunuri/suprafata de teren in
suprafata de ................. mp./ha, avand ca vecini:
- la Est .................................. pe latura de .............. m (intre punctele ..........),
- la Nord ............................... pe latura de .............. m (intre punctele ..........),
- la Vest ................................ pe latura de .............. m (intre punctele ..........),
- la Sud. ................................ pe latura de .............. m (intre punctele ..........).
2.2. Paratul ramane in deplina proprietate si posesia asupra bunurilor/terenului
agricol in suprafata de ........................, avand ca vecini la Est ..................................
pe latura de .............. m (intre punctele ..........), la Nord ............................... pe latura
de .............. m (intre punctele ..........),la Vest ................................ pe latura
de .............. m (intre punctele ..........), la Sud. ................................ pe latura
de .............. m (intre punctele ..........).

2.3. Aceasta intelegere scrisa, neviciata, reprezinta vointa libera a partilor, act
pe care il depun la instanta de judecata cu rugamintea de a fi consfintit printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva (fara drept de apel), in temeiul art.271-273 Cod
procedura civila.
III. CLAUZA PENALA
3.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale
sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti
penalitati/daune-interese
in
valoare
de
.....................................,
astfel: ...................... .....................................................................................................
................................ .
IV. CLAUZE FINALE
4.1 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............. exmplare, din
care cate unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecata.

RECLAMANTA

PARAT