Sunteți pe pagina 1din 71

Anexa 1

CADRUL GENERAL al proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE
Nr Documentul supus crt controlului financiar preventiv 0 1 Cadru legal 2 Acte justificative 3 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4

Cererea de deschidere de credite bugetare

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - Legea 273/2006(4) - Legile bugetare anuale - Aprobari ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli - Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare Dispozitia bugetara - Legea nr.500 / 2002 (1) (ordinul de plata) - Legea nr.215/2001(2) pentru repartizarea - O.G. nr.119 / 1999 (3) creditelor bugetare - Legea 273/2006(4) (alimentari) sau - Legile bugetare anuale borderoul centralizator - Normele Ministerului al acestor documente Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare

- nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite; - solicitarile ordonatorilor: principal, secundari si/sau tertiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate; - solicitarile ordonatorilor: principal, secundari si/sau tertiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont); - fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor secundari, respectiv tertiari, de credite

Se verifica: - incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevedrile bugetului ordonatorului principal de credite repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare; - daca sumele solicitate sunt stabilite si in functie de creditele deschise neutilizate; - daca cererea pentru deschiderea de credite se incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

Se verifica: - incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor; repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare; - daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite.

Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - Legea 273/2006(4) - Legile bugetare anuale - Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - Legea 273/2006(4) - Legile bugetare anuale

Documentul pentru efectuarea, incepand cu trimestrul al III-lea, a virarilor de credite bugetare: - de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate; - intre programe. Dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora

sau, dupa caz, in ordinele de plata; - nota de fundamentare a Se verifica: propunerii pentru modificarea - daca modificarea este in competenta de aprobare a repartizarii initiale pe trimestre Ministerului Finantelor Publice sau a ordonatorilor principali/ a creditelor secundari, dupa caz; - daca sumele propuse se incadreaza in prevederile bugetare; - concordanta propunerii de modificare cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate. - nota de fundamentare a Se verifica: propunerii pentru efectuarea - daca virarea de credite nu contravine prevederilor Legii virarilor de credite bugetare finantelor publice, legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare; - existenta de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar, a capitolului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza, respectiv a capitolului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - Legea 273/2006(4) - Legile bugetare anuale

- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare

Se verifica: - existenta creditelor bugetare deschise si neutilizate; - daca retragerea de credite bugetare este temeinic justificata; - incadrarea operatiunii de retragere in termenul legal.

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA
Nr Documentul* supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

crt controlului financiar preventiv 0 1

Contract / comanda de - Legea nr.500 / 2002 (1) achizitii publice - Legea nr.215/2001(2) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.119 / 1999 (3) - O.U.G. nr.34 / 2006 (4) - Legea nr.133 / 1999 (5) - O.G. nr.20 / 2002 (6) - Codul comercial - Codul civil - O.G. nr.9 / 2000 (7) - H.G. nr.53 / 1999 (8) - H.G. nr.925/2006(9) - H.G. nr.244/2001 (10) - H.G. nr.182 / 2002 (11) - - Legea nr.273/2006(17) - Alte acte normative specifice

Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.119 / 1999 (3) - O.U.G. nr.34/2006 (4) - Legea nr.133 / 1999 (5) - O.G. nr.20 / 2002 (6) - Codul comercial - Codul civil - H.G. nr.53 / 1999 (8) - H.G. nr.925/2006(9)

- programul anual de achizitii publice; - actul de aprobare a documentatiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investitii; - anuntul/invitatia de participare la procedura; - documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz; - ofertele prezentate; - hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare; - alte documente specifice. - programul anual de achizitii publice; - actul de aprobare a documentatiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investitii; - documentele privind achizitia, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile

Se verifica: - daca achizitia publica este prevazuta in programul anual; - existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, dupa caz; - respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica; - existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; - existenta vizei compartimentului juridic.

Se verifica: - daca achizitia publica este prevazuta in programul anual; - existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, dupa caz; - respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica; - incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile, in conformitate acordul sau conventia de finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator; - existenta avizelor organismului finantator pe documentatie si pe caietele de sarcini;

- H.G. nr.244 / 2001 (10) - H.G. nr.182 / 2002 (11) - Legea nr.273/2006(17) - Acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare - Alte acte normative specifice Contract de finantare - Legea nr.500 / 2002 (1) in baza Ordonanta de - Legea nr.215/2001(2) urgenta a Guvernului - Legile bugetare anuale nr.34 / 2006) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - O.U.G. nr.34/2006 (4) - O.G. nr.51 / 2001 (5) - O.U.G nr.34/2006(6) - Legea nr.273/2006(7) - Alte acte normative specifice

organismelor internationale; - acordul sau conventia de finantare externa.

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existenta vizei compartimentului juridic.

Acord subsidiar de imprumut

Proiect de convenie de garanie aferent

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - Legea nr.273/2006(4) - Acordul de credit extern - Legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare - Alte acte normative specifice -Legea nr.500/2002 (1) -Legea nr.215/2001 (2)

- solicitarea finantarii si justificarea acesteia; - documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare; - programul, proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii; - nota de fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite finantator. - fundamentarea propunerii de acord subsidiar.

Se verifica: - daca solicitarea finantarii are temei legal; - existenta creditelor bugetare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; - daca in contractul de finantare este prevazuta obligativitatea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 pentru atribuirea contractului de achizitie publica; - existenta vizei compartimentului juridic.

Se verifica: - incadrarea obiectului acordului subsidiar in prevederile acordului de credit extern; - concordanta termenilor acordului subsidiar cu cei din acordul de credit extern; - existenta vizei compartimentului juridic.

-fundamentarea propunerii de Convenie

Se verific: -ncadrarea obiectului conveniei n prevederile acordului de

Acordului de garanie - Legea nr.273/2006(3) -Acordul de mprumut extern ncheiat ntre beneficiarul garaniei i finanatorul extern -Acordul normativ de ratifiocare a acordului de garanie/Hotrrea Guvernului de aprobare a garaniei -Alte acte normative specifice Proiect de scrisoare de -Legea nr.500/2002 (1) garanie pentru -Legea nr.215/2001 (2) mprumuturi externe - Legea nr.273/2006(3) contractate de ageni -Legea nr.64/2007 (39) economici, regii -HG de aprobare autonome, societi -Acordul de mprumut extern naionale, autoriti -Alte acte normative ale administraiei specifice publice centrale, garantate de stat Proiect convenie de -Legea nr.500/2002 (1) garanie care urmeaz -Legea nr.215/2001 (2) a fi ncheiat ntre - Legea nr.273/2006(3) Ministerul Finanelor -Legea nr.64/2007(39) Publice, n calitate de -HG de aprobare garant i beneficiarul -Acordul de mprumut extern scrisorii de garanie -Alte acte normative specifice Proiect scrisoare4 de -Legea nr.500/2002 (1) garanie pentru -Legea nr.215/2001 (2) mprumut extern - Legea nr.273/2006(3) contractat direct de o -Legea nr.64/2007(39)

mprumut extern, acordului de garanie sau prevederilor Hotrrii Guvernului, dup caz; -concordana termenilor Conveniei cu cei din acordul de m prumut extern, acordul de garanie sau prevederilor Hotrrii Guvernului, dup caz; -existena avizului compartimentului juridic.

-hotrrea Comitetului Interministerial de Garanii i Credite de Comer Exterior; -nota rezultat al negocierii condiiilor de acordare a garaniei de stat

Se verific: -concordana termenilor scrisorii de garanie cu cei din acordul de mprumut extern; -existena conveniei de garanie semnat de garantat; -existena avizului compartimentului juridic.

-hotrrea Comitetului Interministerial de Garanii i Credite de Comer Exterior; -nota rezultat al negocierii condiiilor de acordare a garaniei de stat -hotrrea comisiei de autorizare constituit conform HG nr.978/2001; -nota rezultat al negocierii

Se verific: -existena semnturii reprezentantului legal al unitii administrativ-teritoriale garantate; -existena avizului compartimentului juridic.

Se verific: -concordana termenilor scrisorii de garanie cu cei din acordul de mprumut extern; -existena conveniei de garanie semnat de garantat;

autoritate a administraiei publice locale, garantat de stat 9 Proiect convenie de garanie care urmeaz a fi ncheiat ntre Ministerul Finanelor Publice, n calitate de garant i reprezentantul legal al unitii administrativteritoriale, n calitate de garantat 10 Scrisoare suplimentar (pentru acordurile de mprumut cu BDCE)

-HG nr.978/2001 (22) -Alte acte normative specifice -Legea nr.500/2002 (1) -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) -Legea nr.64/2007(39) -HG nr.978/2001 (22) -Alte acte normative specifice

condiiilor de acordare a garaniei de stat -hotrrea comisiei de autorizare constituit conform HG nr.978/2001; -nota rezultat al negocierii condiiilor de acordare a garaniei de stat

-existena avizului compartimentului juridic. Se verific: -existena semnturii reprezentantului legal al unitii administrativ-teritoriale garantate; -existena avizului copmpartimentului juridic.

-Legea nr.500/2002 (1) -Legea nr.64/2007(39) -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) -Acordul de mprumut extern -Legea de ratificare -Alte acte normative specifice 11 Angajament de pli -Legea nr.500/2002 (1) pentru mprumuturi -Legea nr.64/2007(39) externe primite de --Legea nr.215/2001 (2) Romnia de la BDCE - Legea nr.273/2006(3) -Acordul de mprumut extern -Legea de ratificare -Alte acte normative specifice 12 Contract de - Legea nr.500 / 2002 (1) concesionare sau - Legea nr.215/2001(2) inchiriere in care - Legea nr.213 / 1998 (16) entitatea publica este - Legea nr.219 / 1998 (17) concesionar sau - O.G. nr.119 / 1999 (3)

-nota de fundamentare; -acceptul Ministerului Finanelor Publice privind condiiile financiare.

Se verific: -concordana ntre condiiile din scrisoarea suplimentar i Acordul cadru de mprumut.

-nota de fundamentare

Se verific: -concordana ntre scadenele cuprinse n angajamentul de plat i cele din scrisoarea suplimentar.

- nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii; - documente specifice privind derularea

Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii

- O.U.G. nr.34 / 2006 (4) - H.G. nr.925/2006(9) - Alte acte normative specifice 13 Protocol de afiliere, - Legea nr.500 / 2002 (1) conventie, acord de -Legea nr.215/2001 (2) participare la un - Legea nr.273/2006(3) organism international - Legea nr. 590/2003(18) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Actul normativ de organizare si functionare a entitatii publice - Alte acte normative specifice 14 Acord pentru schimb - Legea nr.500 / 2002 (1) de experienta sau -Legea nr.215/2001 (2) documentare, pe baza - Legea nr.273/2006(3) de reciprocitate, fara - O.G. nr.119 / 1999 (4) transfer de valuta - O.G. nr.80 / 2001 (19) - Legea nr.590/2003(18) - H.G. nr.552 / 1991 (20) - Alte acte normative specifice 15 Actul intern de decizie privind organizarea operatiunilor de protocol, a unor manifestari cu caracter culturalstiintific, sau a altor actiuni cu caracter specific - Legea nr.500 / 2002 (1) -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - O.G. nr.80 / 2001 (19) - H.G. nr.552 / 1991 (20) - Alte acte normative specifice

chirias

operatiunii de luare in concesiune sau de inchiriere. - nota de fundamentare a propunerii de afiliere.

angajamentului legal; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - respectarea prevederilor legale in baza carora se poate incheia protocolul, conventia sau acordul; - concordanta prevederilor din protocol / conventie / acord, referitoare la obligatiile financiare, cu prevederile cadrului normativ existent; - existenta creditelor bugetare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - concordanta termenilor din acord privind obligatiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe); - incadrarea devizelor de cheltuieli ale actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului, in limitele legale de cheltuieli; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului legal existent; - incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal; - existenta vizei compartimentului juridic.

- nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizele de cheltuieli aferente actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului.

- nota de fundamentare a actiunii de protocol, a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific; - devizul estimativ al actiunii / manifestarii, pe categorii de cheltuieli.

16 Contract pentru activitatea prestata de insotitorii delegatiilor sau invitatilor din strainatate

- Legea nr.500 / 2002 (1) -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Codul muncii (Legea nr.53/ 2003) (21) - Legea nr.130 / 1999 (22) - H.G. nr.552 / 1991 (20) - H.G. nr.935 / 1999 (23) - Alte acte normative specifice 17 Actul intern de decizie - Legea nr.500 / 2002 (1) privind deplasarea in -Legea nr.215/2001 (2) strainatate - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - O.U.G. nr.144 / 2001 (27) - H.G. nr.518 / 1995 (24) - H.G. nr.478 / 2001 (25) - H.G. nr.189 / 2001 (26) - Alte acte normative specifice 18 Actul intern de decizie - Legea nr.500 / 2002 (1) privind delegarea sau -Legea nr.215/2001 (2) detasarea in tara a - Legea nr.273/2006(3) personalului - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Codul muncii (Legea nr.53/ 2003) (21) - Legea nr.188 /1999 (28) - H.G. nr.543 / 1995 (29) - Alte acte normative specifice 19 Ordinul / actul intern - Legea nr.500 / 2002 (1) de decizie privind: -Legea nr.215/2001 (2) - angajarea sau - Legea nr.273/2006(3)

- nota de fundamentare privind contractul / conventia civila; - devizele de cheltuieli pentru activitatea insotitorilor.

Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - concordanta termenilor din contract referitori la obligatiile financiare, cu prevederile cadrului normativ existent; - incadrarea valorii devizelor / categoriilor de cheltuieli privind activitatea ce urmeaza a fi prestata de insotitori in limitele legale de cheltuieli; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli); - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal.

- nota de fundamentare a deplasarii in strainatate; - documente, invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern, privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate; - nota mandat privind deplasarea. - nota de fundamentare a delegarii / detasarii.

Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli); - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal.

- nota de fundamentare si Se verifica: dosarul angajarii / avansarii - existenta creditelor bugetare; personalului; - respectarea reglementarilor legale privind angajarea si

avansarea personalului; - acordarea salariului de merit; - numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere; - acordarea altor drepturi salariale 20 Contractul de comodat in care entitatea publica are calitatea de comodatar

- Legile bugetare anuale - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Codul muncii (Legea nr.53/ 2003) (21) - Legea nr.188 /1999 (28) - Legea nr.154 /1998 (30) - O.U.G. nr.24 / 2000 (31) - O.G. nr.32 / 1998 (32) - Alte acte normative specifice - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Codul civil (art.1560 si urmatoarele)

- propunerea pentru acordarea salariului de merit / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale.

incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal; - existenta vizei compartimentului juridic.

- nota de fundamentare si devizul cheltuielilor ce urmeaza a fi suportate de comodatar

21 Acordul de proiect intre autoritatea publica si investitor (prevazut la art.6 alin. (1) din Legea 178/2010)

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legea nr.215/2001(2) - O.G. nr.119 / 1999 (3) - Legea nr.213 / 1998 (16) - Legea 178/2010(33) - H.G. nr.621 / 2002 (34) - Alte acte normative specifice

22 Contract de parteneriat publicprivat

- Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3)

- anuntul de intentie; - scrisorile de intentie si documentele atasate acestora; - decizia / ordinul de numire a comisiei de evaluare si selectare a scrisorilor de intentie; - procesul verbal de evaluare si selectare a scrisorilor de intentie; - studiul de prefezabilitate aprobat. - ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere;

Se verifica: - existenta creditelor bugetare; - daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmeaza a fi suportate de entitatea publica; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - existenta creditelor bugetare si/sau creditelor de angajament; - respectarea regularitatii specifice acordului de proiect; - stabilirea termenilor acordului in concordanta cu cadrul normativ existent; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existenta vizei compartimentului juridic.

Se verifica: - existenta creditelor bugetare si/sau creditelor de angajament; - respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat

- O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea nr.213 / 1998 (16) - Legea nr.33 / 1994 (35) - Legea 178/2010(33) - H.G. nr.621 / 2002 (34) - Alte acte normative specifice

23 Conventie pentru acordarea de imprumuturi conform art.69 din Legea nr.500 / 2002

- Legea nr.500 / 2002 (1) - Legile bugetare anuale - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Codul civil (art.1576 si urmatoarele) - Actul normativ de infiintare a unor institutii publice / activitati finantate integral din venituri proprii

- studiul de fezabilitate; - proces verbal de negociere; - decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati; - comunicarea deciziei catre investitori; - contestatii si raspunsurile la contestatii; - acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea. - nota de fundamentare privind acordarea imprumutului si solicitarea institutiei publice interesate; - graficul de rambursare a imprumutului.

public-privat; - stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existenta vizei compartimentului juridic.

Se verifica: - existenta de credite nerezervate prin angajament bugetar si legal; - daca institutia publica solicitanta a imprumutului se incadreaza in prevederile art.69 din Legea nr.500/2002; - daca institutia publica solicitanta a imprumutului a intocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii in vederea rambursarii imprumutului; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii imprumutului; - existenta vizei compartimentului juridic.

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o Propunere de angajare a unei cheltuieli si/sau de un Angajament bugetar individual / global, intocmite conform anexei nr.1 si, respectiv anexei nr.2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale aprobate prin Ordinul nr.1792 din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr.37 din data de 23 ianuarie 2003.

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR
Nr Documentul supus crt controlului financiar preventiv 0 1 1 Ordonantare de plata privind achizitia publica de produse, servicii sau lucrari Cadrul legal 2 - Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legile bugetare anuale - Legea nr.82 / 1991 (36) - Ordinul nr.1792 / 2002 emis de ministrul finantelor publice (37) - Alte acte normative specifice - Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea nr.101 / 1998 (38) - Legea nr.81 / 1999 (39) - Legea de ratificare a imprumutului - Alte acte normative specifice Acte justificative 3 - contractul de achizitii publice; - factura fiscala; - documentele care sa ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executia lucrarilor, dupa caz; - factura externa; - declaratia vamala de import. - avizul de plata inaintat de organismul international finantator; - adresa de confirmare a obligatiei de plata din partea imprumutatului; - nota de fundamentare. Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4 Se verifica: - daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar. Se verifica: - concordanta dintre obligatiile inscrise in acordul de imprumut, avizul de plata inaintat de organismul international finantator si cererea de valuta a entitatii publice; - certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

Cererea de valuta adresata Bancii Nationale a Romaniei in vederea disponibilizarii de la rezerva valutara a statului a sumelor in valuta necesare in vederea achitarii la extern a ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor de angajament si a altor sume datorate organismelor

internationale care au acordat Romaniei imprumuturi guvernamentale externe**) Ordonantare de plata privind virarea catre Banca Nationala a Romaniei a contravalorii in lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligatiilor de plata rezultate din acordurile de imprumut incheiate de Romania cu organismele internationale, sau ordonantarea de plata valutara externa pentru plata directa a acestor obligatii, dupa caz. Cererea de valuta**) sau ordonantarea de plata valutara externa reprezentand cotizatii, respectiv contributii, taxe etc. la diverse organisme internationale

- Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea nr.101 / 1998 (38) - Legea nr.81 / 1999 (39) - Acordul de imprumut - Legea de ratificare a imprumutului - Alte acte normative specifice

- avizul de plata emis de finantatorul extern; - mesajele swift si avizul de lichidare, emise de Banca Nationala a Romaniei; - cererea de valuta depusa de entitatea publica; - nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei fata de Banca Nationala a Romaniei.

Se verifica: - concordanta dintre obligatiile inscrise in acordul de imprumut, avizul de plata trimis de finantatorul extern, avizul de lichidare si mesajele swift ale Bancii Nationale a Romaniei si cererea de valuta a entitatii publice; - existenta surselor de finantare a contravalorii in lei a sumei disponibilizate de Banca Nationala a Romaniei; - certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

- Legea nr.500 / 2002 (1) -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - O.G. nr.41 / 1994 (40) - Protocoale, acorduri sau conventii incheiate de entitatea publica cu organismele internationale

- acordul, conventia sau protocolul; - avizul de plata transmis de organismul international.

Se verifica: - concordanta dintre prevederile acordului, conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis de organismul international, inclusiv a termenului de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal; - certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata.

Ordonantare de plata pentru subventii, transferuri, prime sau alte plati din fonduri publice acordate agentilor economici sau altor beneficiari legali Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere

- Legile de ratificare - Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.22 / 2002 (41) - Alte acte normative specifice - Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legile bugetare anuale - Alte acte normative specifice

- nota de fundamentare; - documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv

- nota de fundamentare; - contractul de concesionare sau de inchiriere; - documentele justificative emise de concedent sau, dupa caz, de proprietarul bunului inchiriat.

Ordonantarea de plata in lei, ordonantarea de plata valutara externa sau ordonantarea transferului valutar pentru plati care se efectueaza din conturile speciale ale imprumuturilor guvernamentale

- Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea nr.81 / 1999 (39) - Acordul de imprumut - Legea de ratificare a acordului de imprumut

- facturile emise de furnizori / prestatori / executanti, cu certificarea de catre beneficiar a efectuarii operatiunii pentru care se solicita plata; - documentele justificative de transport, vamuire sau situatii de lucrari ori receptia bunurilor, dupa

Se verifica: - legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv; - certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. Se verifica: - daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar. Se verifica: - legalitatea si regularitatea documentatiei justificative, corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea; - concordanta dintre facturile certificate de beneficiar, prevedrile contractelor / comenzilor si suma ordonantata; - certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal.

externe.

Ordonantare de plata valutara privind alte plati decat cele aferente imprumuturilor externe.

- Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Actele normative care reglementeaza speta

caz; - acord de imprumut; - acordurile subsidiare de imprumut; - contractul de furnizare / servicii / lucrari; - nota de fundamentare. - nota de fundamentare; - documentatia justificativa specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.

Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract extern finantat printrun imprumut guvernamental extern

- -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea de ratificare a acordului de imprumut - Alte acte normative specifice - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea de ratificare a acordului de imprumut - Alte acte normative specifice

10 Ordonantarea cererii de tragere si cererii de alimentare a contului special in cadrul imprumuturilor guvernamentale

Se verifica: - daca justificarile sunt corespunzatoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate in angajamentul legal; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. - nota de fundamentare; Se verifica: - contractul extern; - concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu - acreditivul documentar prevederile din contractul extern; irevocabil emis de banca - conditiile de plata incluse in contractul extern; depozitara a contului - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea special. corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal; - certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata. - nota de fundamentare; Se verifica: - contractele interne sau - legalitatea si regularitatea documentelor justificative; externe; - incadrarea platilor solicitate in prevederile contractului - ordinele de plata prin care intern sau extern; s-au efectuat plati in cadrul - existenta documentului organismului finantator procedurilor de refinantare; international de acceptare a contractului intern sau extern - alte documente. (no objection);

externe (inclusiv a avansului). 11 Ordonantare de plata privind acordarea de avansuri (in lei) catre terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate

- Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - H.G. nr.85 / 1997 (42) - Alte acte normative specifice 12 Ordonantare de plata - Legea nr.500 / 2002 (1) privind cheltuielile ce - -Legea nr.215/2001 (2) se efectueaza din - Legea nr.273/2006(3) fonduri primite de la - O.G. nr.119 / 1999 (4) persoane juridice sau - Alte acte normative fizice cu titlu de specifice donatie sau sponsorizare.

- contractul; - solicitarea de acordare a avansului; - documente prin care se constituie garantiile legale. - actul de donatie sau sponsorizare; - angajamentul legal (contract, comanda etc.); - documentele care atesta livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executia lucrarilor, dupa caz.

- certificarea obligatiei de plata de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata. Se verifica: - daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. Se verifica: - daca cheltuielile respecta destinatiile stabilite de transmitatori; - daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale; - daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar. Se verifica: - daca justificarile sunt corespunzatoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate in contractul de finantare; - existenta certificarii de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar. Se verifica:

13 Ordonantare de plata privind cheltuielile care fac obiectul contractului de finantare in/ din Ordonanta Guvernului nr.34 / 2006 14 Ordonantare de plata

- Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.34/2006 (4) - Alte acte normative specifice

- contractul de finantare; - documentatia justificativa specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv.

- Decretul nr.209/1976 (43) - nota de fundamentare;

privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie.

- -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - H.G. nr.543 / 1995 (29) - H.G. nr.518 / 1995 (24) - Alte acte normative specifice - Legea nr.500 / 2002 (1) - Codul muncii (Legea nr.53 / 2003) (21) - Legile bugetare anuale - Legea nr.154 / 1998 (30) - O.U.G. nr. 24 / 2000 (31) - Legea nr.188 / 1999 (28) - O.G. nr.7 / 2001 (44) - O.U.G. nr.150 / 2002 (45) - Legea nr.19 / 2000 (46) - Legea nr.76 / 2002 (47) - Legea nr.346 / 2002 (48) - O.U.G. nr.147 / 2002 (49) - Alte acte normative specifice.

- documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor; - alte documente justificative specifice. - centralizatorul lunar al statelor de salarii; - situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la buget, pe luna ... .

15 Situatia lunara recapitulativa a salariilor si a altor drepturi salariale acordate personalului.**)

- concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau, dupa caz, incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat; - existenta certificarii de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata pentru sumele cuvenite titularului de decont. Se verifica: - incadrarea in prevederile bugetului privind numarul maxim de posturi si creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contributii pentru asigurarile sociale de stat, contributii pentru asigurarile de somaj, contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.); - daca au fost aplicate cotele legale de contributii; - existenta certificarii de catre conducatorul compartimentului de specialitate prin Bun de plata; - regularitatea completarii documentului supus vizei; - concordanta datelor din situatia lunara recapitulativa cu cele din centralizatorul lunar al statelor de salarii.

**) Aceste documente au si functia de ordonantare de plata.

D. CONCESIONAREA , INCHIRIEREA , TRANSFERUL , VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE
Nr Documentul supus crt controlului financiar preventiv 0 1 Cadrul legal 2 Acte justificative 3 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4

Contract de concesionare - Legea nr.500 / 2002 (1) / inchiriere (entitatea -Legea nr.215/2001 (2)

- studiul de oportunitate; - caietul de sarcini;

Se verifica: - incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand

publica este concedent / titular al dreptului de proprietate)

- Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - Legea nr.219 / 1998 (17) - Legea nr.213 / 1998 (16) - H.G. nr.216 / 1999 (50) - Actul normativ de aprobare a concesiunii / inchirierii Proces verbal de predare - -Legea nr.215/2001 (2) primire avand ca obiect - Legea nr.273/2006(3) transferul bunului fara - O.G. nr.119 / 1999 (4) plata - O.G. nr.19 / 1995 (51) - H.G. nr.841 / 1995 (52) - Alte acte normative specifice Contract de vanzare / - Legea nr.500 / 2002 (1) cumparare a bunurilor - -Legea nr.215/2001 (2) disponibilizate (entitatea - Legea nr.273/2006(3) publica are calitatea de - O.G. nr.119 / 1999 (4) vanzator) - O.G. nr.19 / 1995 (51) - H.G. nr.841 / 1995 (52) Actul de valorificare, prin schimb, a unor bunuri scoase din functiune - Legea nr.500 / 2002 (1) - -Legea nr.215/2001 (2) - Legea nr.273/2006(3) - O.G. nr.119 / 1999 (4) - O.G. nr.19 / 1995 (51) - H.G. nr.841 / 1995 (52)

- documentatia licitatiei; bunurile care, potrivit legii, pot fi concesionate / - documentatia procedurii de inchiriate; negociere directa. - respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea licitatiei / negocierii directe; - stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ; - existenta vizei compartimentului juridic. - referatul de disponibilizare; - adresele catre/de la institutiile publice care doresc sa utilizeze bunul disponibil. - referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare; - raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute; - documentatia licitatiei cu strigare. - referatul de disponibilizare; - raportul de evaluare a bunului ce face obiectul schimbului; - acceptul ofertantului; - avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa caz. Se verifica: - respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare; - stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ; - existenta vizei compartimentului juridic. Se verifica: - respectarea prevederilor legale referitoare la valorificarea prin schimb a unor bunuri scoase din functiune; - existenta disponibilului de credite bugetare pentru plata diferentei valorice catre ofertant; - existenta vizei compartimentului juridic.

ANEXA NR. 2 GRAFIC DE CIRCULAIE


Crt a documentelor ce conin operaiuni supuse controlului financiar propriu Documente supuse CFP Crt. Direcia de Compartimentul care din specialitate n care exercit CFP anex se ntocmesc i se d viza de certificare 1 2 3 4 Cerere de deschidere de credite A/1 Directia Economica Directia Economica bugetare -Serviciul Buget Dispoziia bugetar (OP) pentru A/2 Directia Economica Directia Economica repartizarea creditelor bugetare Biroul Finannciar (alimentri) -Contabil Documentul pentru modificarea A/3 Directia Economica Directia Economica repartizrii pe trimestre a Serviciul Buget, creditelor bugetare Biroul Finannciar -Contabil Documentul pentru efectuarea, A/4 Directia Economica Directia Economica incepand cu trimestrul al III-lea, -Serviciul Buget, a virarilor de credite bugetare: Biroul Finannciar - de la un capitol la alt capitol al -Contabil clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate; - intre programe. Documentul pentru efectuarea A/5 Directia Economica Directia Economica virrilor de credite ntre Serviciul Buget, subdiviziunile clasificaiei Biroul Finannciar bugetare pentru bugetul propriu -Contabil al ordonatorului principal de credite precum i cele ntre unitile subordonate Dispoziia bugetar de retragere A/6 Directia Economica Directia Economica i cea de repartizare n situaia Serviciul Buget, virrilor ntre uniti Biroul Finannciar -Contabil Contract achiziii publice, bunuri B/1 Directia de Directia Economica dezvoltare Biroul Finannciar regionala si -Contabil implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism

0 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Contract investiii, dotri Contract investiii -drumuri -reparaii capitale drumuri -reparaii curente drumuri - dotri drumuri Contract investiii construcii - reparaii curente construcii - reparaii capitale construcii - investiii construcii montaj Contract sponsorizare

B/2 B/3

Direcia Tehnica Directia Economica Direcia Tehnic

Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil Direcia Tehnic Comp. Baze de Date

10.

B/4

Direcia Tehnic

Direcia Tehnic Comp. Baze de Date

11.

B/5

12. 13.

Contract donaie Comand de achiziii publice bunuri

B/6 B/7

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica

Directia Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil

14.

Contract de achiziii publice finanate integral sau parial din credite externe acordat statului romn de organisme i organizaii internaionale, instituii financiar-bancare sau direct de furnizori

B/8

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia de Directia Economica dezvoltare .Biroul Finannciar regionala si -Contabil implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic

Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

15. 16.

Acord subsidiar de mprumut Contract de concesionare sau nchiriere n care instituia public este concesionar sau chiria Protocoale de afiliere convenii, acorduri de participare la organizaii internaionale i interne

B/9 B/10

Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Direcia Economic Direcia Economic

Direcia Economic Biroul Financiar Contabil Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

17.

B/11

18.

Acorduri pt. schimb de experien sau documentare pe baz de reciprocitate fr transfer de valut

B/12

19.

20.

21.

Actul intern de decizie privind B/13 organizarea intern a aciunilor de protocol a unor manifestri cu caracter cultural tiinific precum i a unor manifestri cu caracter specific Contract sau convenie pentru B/14 activ. prestat de nsoitorii delegaiilor sau invitaiilor din strintate Ordinul/decizia de: B/15 - angajare sau avansare a personalului inclusiv pt. cumul de funcii - acordarea salariului de merit

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

Directia Economica Serviciul Resurse Umane

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Serviciul Resurse Umane

22.

- numirea cu caracter temporar a personalului de execuie pe funcii de conducere - alte drepturi salariale Actul intern de decizie privind delegri i detari din alte localiti din ar

B/16

23. 24. 25.

Actul intern de decizie privind deplasarea n strintate Contract individual de munc i contract civil de prestri servicii Contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati non profit Contracte de finantare nerambursabila post aderare din FEDER, FSE si Fond de coeziune

B/17 B/18 B/19

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica Serviciul Resurse Umane Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil

Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil Serviciul Resurse Umane Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Serviciul Dezvoltare Regionala Directia Economic Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

26.

B/20

27.

28. 29.

Contract de concesionare/nchiriere (entitatea public este convenientul) titularul dreptului de proprietate Proces verbal de predare transferul bunurilor fr plat Contract de vnzare - cumprare entitatea public are calitatea de vnztor

C/1

Directia Economica

C/2 C/3

Directia Economica Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare

30. 31. 32.

Ordinul de plat aferent achiziiei publice de bunuri Ordinul de plat aferent investiiilor-dotri Ordinul de plat aferent investiiilor dotri drumuri - reparaii curente drumuri - reparaii capitale drumuri Ordinul de plat ptr.investiii construcii - reparaii curente construcii - reparaii capitale construcii - investiii construcii montaj Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea n ar a aciunilor de protocol precum i decontul privind cheltuieli pentru manifestri cu caracter specific Documentul de plat reprezentnd cotizaii, contribuii, taxe, etc. la diverse organisme interne i internaionale Ordinul de plat i dispoziia de plat valutar extern dup caz privind virarea ctre BNR a contravalorii n lei, a valutei disponibilizat pt .achitarea la extern a obligaiilor de plat Ordinul de plat pt. subvenii transferuri prin sau alte pli din fonduri publice acordate agenilor economici sau altor beneficiari legali Ordinul de plat privind redevene, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau nchiriere Situaia lunar (stat) privind salariile i sau alte drepturi legale acordate personalului Situaia (stat) privind plata avansului i a concediului de odihn Situaia (stat) privind plata altor drepturi bneti cuvenite personalului Ordine de plat pt. virarea din

D/1 D/2 D/3

teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica Directia Economica Directia Economica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

33.

D/4

Directia Economica

34.

D/5

Directia Economica

35.

D/6

Directia Economica

36.

D/7

Directia Economica

37.

D/8

Directia Economica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Direcia Buget-

38.

D/9

Directia Economica

39. 40. 41. 42.

D/10 D/11 D/12 D/13

Directia Economica Directia Economica Directia Economica Directia Economica

43.

cont a impozitului pe salarii, contribuii pt. pensia suplimentar, contribuie pt. constituirea fondului pt. plata ajutorului de omaj, contribuiei de asigurri sociale i contribuiei de asigurri de sntate Decontul de cheltuieli privind plile n valut pt. reprezentai ai Romniei n strintate, deplasri n strintate

Finane i Asisten Economic- Serviciul Financiar-Contabil

D/14

44.

45.

46.

47. 48. 49.

Cerere de retragere i cerere de alimentare a contului special n cadrul mprumuturilor guvernamentale externe (inclusiv a avansului) Ordinul de plat n lei sau dispoziia de plat valutar extern ori dispoziia de transfer valutar pt. plata care se efectueaz din conturile speciale ale mprumuturilor guvernamentale externe Cererea de confirmare a acreditivelor deschise n cadrul unui contract extern finanat printr-un mprumut guvernamental extern Documente de plat valutar altele dect cele aferente mprumuturilor externe Dispoziia de plat ctre casierie n vederea acordrii de avansuri pt. deplasare Dispoziia de ncasare ctre casierie pt. recuperarea de chelt. comune Dispoziia de ncasare ctre casierie pt. avizele emise de Comisia Judeean de Avizare a documentaiilor de Urbanism i

D/15

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica Directia Economica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

D/16

Directia Economica

D/17

Directia Economica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Direcia BugetFinane i Asisten Economic- Serv. Financiar-Contabil Directia Economica . Biroul Finannciar -Contabil

D/18 D/19 D/20

Directia Economica Directia Economica Directia Economica

50.

D/21

Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului

51. 52.

53. 54.

55. 56.

57.

Amenajarea Teritoriului a Consiliului Judeean i pt. extrasele copii de pe planurile existente Dispoziia de ncasare ctre casierie pt. avizri de lucrri, proiecte de urbanism Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru acorduri prealabile i autorizaii privind amplasarea de lucrri n zona drumurilor Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru nchirierea suprafeelor din zona drumurilor Dispoziia de ncasare ctre casierie pentru folosirea unor obiective amplasate pe terenuri aparinnd drumurilor publice Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru autorizarea mainilor agabaritice Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru taxele pt. agenii economici cu activitate n zonele turistice Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru prestri de servicii efectuate pentru persoane fizice i juridice

D/22 D/25

Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului Direcia Tehnica Drumuri, Poduri Judeene, Investiii Direcia Tehnica Direcia Tehnica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Direcia Economic Biroul FinanciarContabil

D/26 D/27

D/28 D/29

Direcia Tehnica Directia Economica

D/30

58. 59.

Dispoziie de plat ctre casierie pentru avansuri cheltuieli

D/31

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare

Referat, not de necesitate pt. D/32 materiale consumabile, obiecte de inventar, rechizite, echipament de lucru, echipament de protecie, prestri servicii

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

60.

61.

Documentul privind scderea din gestiune a unor pagube care nu se datoreaz vinoviei unei persoane Factur, ordin de plat, chitan fiscal, dispoziie de plat ctre casierie pentru aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, echipament de protecie i de lucru, prestri de servicii

E/1

teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

E/2

62.

Factur, acte de plat pt. achiziii publice bunuri

E/3

63.

Factur, acte de plat pentru. investiii dotri

E/4

64.

65.

Factur, acte de plat pt. investiii E/5 drumuri - reparaii curente drumuri - reparaii capitale drumuri - dotri drumuri Factur, acte de plat - construcii E/6

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Direcia Tehnica

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

Direcia Tehnic Comp. Baze de Date

Direcia Tehnica

Direcia Tehnic

66.

- reparaii curente construcii - reparaii capitale - investiii construcii montaj Factur, acte de plat din fonduri neramburasbile post aderare FSE ,FEDER si Fond de coeziune Bon de consum pentru materiale

Comp. Baze de Date

E/7

Directia Economica

67.

E/8

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Directia Economica Directia Economica

Directia Economica Comp. Analiz asistenta economica si monitorizare consilii locale Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil

68. 69.

70.

Bon de micare a mijloacelor fixe, proces verbal de predareprimire Proces verbal de casare, declasare a bunurilor i scoaterea din uz, referate, procese verb. pt. lipsuri n gestiune, deteriorri de bunuri, pierderi din calamiti, Cereri de admitere la finanare pentru investiii (lucrri i de investiii construcii) - alte chelt. de investiii

E/9 E/10

Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Directia Economica .Biroul Finannciar -Contabil Comp. Analiz asistenta economica si monitorizare consilii locale

E/11 Directia Economica Directia Economica

ROMNIA JUDEUL MURE CONSILIUL JUDEEAN

ANEXA NR.3

TABEL
cuprinznd specimenele de semnturi ale efilor de compartimente sau mputerniciilor acestora precum i persoanele care semneaz documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu Nr. crt. Documente supuse controlului financiar preventiv propriu Nr. curent din anexa nr.1 Compartimentul de specialitate n care se ntocmesc i se d viza de certificare Directia Economic Directia Economic eful compartimentului sau mputerniciii acestuia Funcia Semntura Compartimentul din cadrul direciilor care exercit control financiar preventiv Directia Economic Serv. Buget Directia Economic Bir. Financiar Contabil Directia Economic Serv. Buget Bir. Financiar Contabil Directia Economic Serv. Buget eful compartimentului sau mputerniciii acestuia Funcia Semntura

1. 2.

Cerere de deschidere de credite bugetare Dispoziia bugetar (OP) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentri) Documentul pentru modificarea repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare Documentul pentru efectuarea, incepand cu trimestrul al III-lea, a

A/1 A/2

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif

Director Sef Serviciu Director Sef Serviciu

Tcaciuc Ioana Mrginean Ioan - Alin

Sef serviciu Sef birou

3.

A/3

Directia Economic

Director

Tcaciuc Ioana Mrginean Ioan Alin Tcaciuc Ioana

Sef serviciu Sef birou Sef serviciu

4.

A/4

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

virarilor de credite bugetare: - de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate; 5. Documentul pentru efectuarea virrilor de credite ntre subdiviziunile clasificaiei bugetare pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite precum i cele ntre unitile subordonate Dispoziia bugetar de retragere i cea de repartizare n situaia virrilor ntre uniti A/5 Directia Economic Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Director Sef Serviciu

finane Bir. Financiar Contabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Directia Economic Serv. Buget finane Bir. Financiar Contabil

Tcaciuc Ioana

Sef serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

6.

A/6

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Directia Economic Serv. Buget Bir. Financiar Contabil

Tcaciuc Ioana Mrginean Ioan Alin

Sef serviciu Sef birou

7.

Contract achiziii publice, bunuri dotri

B/1

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir. Financiar Contabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Mrton Katalin Oarga Marieta Director Sef Serviciu Sef Serviciu Director Sef Serviciu Direcia Tehnic Gyorfi Maria Consilier

8.

Contract investiii -drumuri -reparaii capitale drumuri -reparaii curente drumuri - dotri drumuri

B/3

Direcia Tehnic

9.

Contract investiii construcii - reparaii curente construcii - reparaii capitale - investiii construcii montaj 10. Contract sponsorizare

B/4

Direcia Tehnic

Mrton Katalin Patran Carmen

Director Sef Serviciu

Direcia Tehnic

Gyorfi Maria

Consilier

B/5

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir. Financiar Contabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Director Sef Serviciu Sef Serviciu

11. Contract donaie

B/6

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

12. Comand de achiziii publice bunuri

B/7

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir. Financiar Contabil Directia Economic Bir. Financiar Contabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir. Mrginean Ioan Alin Sef birou

13. Contract de achiziii publice finanate integral sau parial din

B/8

Directia de dezvoltare regionala si

credite externe acordat statului romn de organisme i organizaii internaionale, instituii financiar-bancare sau direct de furnizori

implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Iosib Viorel Belean Delia Director Sef Serviciu

Financiar Contabil

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir. Financiar Contabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

14. Acord subsidiar de mprumut

B/9

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public,

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Director Sef Serviciu Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir. Financiar Contabil Directia Economic Bir. Financiar Contabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

15. Contract de concesionare sau nchiriere n care instituia public este concesionar sau chiria 16. Protocoale de afiliere convenii, acorduri de participare la organizaii internaionale i interne

B/10

Directia Economic

B/11

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc

Director Sef Serviciu

Ioana
Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir. Financiar Contabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

17. Acorduri pt. schimb de experien sau documentare pe baz de reciprocitate fr transfer de valut

B/12

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Director

Tehnica

Oarga Marieta Patran Carmen Bag Valer Suciu Clin

Sef Serviciu Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir. Financiar Contabil Financiar Mrginean Ioan Alin Sef birou

18. Actul intern de decizie privind organizarea intern a aciunilor de protocol a unor manifestri cu caracter cultural tiinific precum i a unor manifestri cu caracter specific 19. Contract sau convenie pentru activ. prestat de nsoitorii delegaiilor sau invitaiilor din strintate

B/13

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

B/14

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir. Financiar Contabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Radu Doina Teodora

Director Sef Serviciu Consilier Serviciul Resurse Umane Popa Elena Sef Birou

20. Ordinul/decizia de: - angajare sau avansare a personalului inclusiv pt. cumul de funcii - acordarea salariului de merit - numirea cu caracter temporar a personalului de execuie pe funcii de conducere

B/15

Serviciul Resurse Umane

- alte drepturi salariale 21. Actul intern de decizie privind delegri i detari din alte localiti din ar

B/16

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . Mrginean Ioan Alin Sef birou

22. Actul intern de decizie privind deplasarea n strintate

B/17

Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si

implementare proiecte Directia Economic 23. Contract individual de munc i contract civil de prestri servicii 24. Contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati non profit 25. Contracte de finantare nerambursabila post aderare din FEDER, FSE si Fond de coeziune Bartha Iosif

FinanciarContabil

Tcaciuc Ioana
Radu Doina Teodora Popa Elena

Director Sef Serviciu Consilier Serv. Resurse Umane Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Popa Elena Sef serviciu

B/18

Serviciul Resurse Umane Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

B/19

Sef serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

B/20

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Bartha Iosif

Director Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

26. Contract de concesionare/nchiriere (entitatea public este convenientul) titularul dreptului de proprietate 27. Proces verbal de predare transferul bunurilor fr plat

C/1

Directia Economic

Tcaciuc Ioana
Bartha Iosif

C/2

Directia Economic

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

28. Contract de vnzarecumprare entitatea public are calitatea de vnztor

C/3

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

29. Ordinul de plat aferent achiziiei publice de bunuri

D/1

Serviciul Resurse Umane Directia Economic

30. Ordinul de plat aferent investiiilor-dotri

D/2

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

31. Ordinul de plat aferent investiiilor dotri drumuri - reparaii curente drumuri - reparaii capitale drumuri 32. Ordinul de plat pt. investiii construcii - reparaii curente construcii - reparaii capitale construcii - investiii construcii montaj 33. Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea n ar a aciunilor de protocol precum i decontul privind cheltuielile pt. manifestri cu caracter specific 34. Documentul de plat reprez. cotizaii, contribuii, taxe, etc. la diverse organisme interne i internaionale

D/3

Directia Economic

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/4

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/5

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

D/6

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte

Directia Economic 35. Ordinul de plat i dispoziia de plat valutar extern dup caz privind virarea ctre BNR a contravalorii n lei, a valutei disponibilizate pt. achitarea la extern a obligaiilor de plat 36. Ordinul de plat pt. subvenii transferuri prin sau alte pli din fonduri publice acordate agenilor economici sau altor beneficiari legali 37. Ordinul de plat privind redevene, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau nchiriere 38. Situaia lunar (stat) privind salariile i sau alte drepturi legale acordate personalului 39. Situaia (stat) privind plata avansului i a concediului de odihn

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

D/7

Directia Economic

D/8

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . Financiar-

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/9

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/10

Directia Economic

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/11

Directia Economic

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

40. Situaia (stat) privind plata altor drepturi bneti cuvenite personalului 41. Ordine de plat pt. virarea din cont a impozitului pe salarii, contribuii pt. pensia suplimentar, contribuie pt. constituirea fondului pt. plata ajutorului de omaj, contribuiei de asigurri sociale i contribuiei de asigurri de sntate 42. Decontul de cheltuieli privind plile n valut pt. reprezentai ai Romniei n strintate, deplasri n strintate

D/12

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

D/13

Directia Economic

Director Sef Serviciu

Contabil Financiar Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/14

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Csortan Ilona Director Preotu Mariana Sef Serviciu Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

43. Cerere de retragere i cerere de alimentare a contului special n cadrul mprumuturilor guvernamentale externe (inclusiv a avansului)

D/15

Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

44. Ordinul de plat n lei sau dispoziia de plat valutar extern ori dispoziia de transfer valutar pt. plata care se efectueaz din conturile speciale ale mprumuturilor guvernamentale externe 45. Cererea de confirmare a

D/16

Directia Economic

D/17

Directia

Bartha Iosif

Director

Directia

Mrginean

Sef birou

acreditivelor deschise n cadrul unui contract extern finanat printrun mprumut guvernamental extern 46. Documente de plat valutar altele dect cele aferente mprumuturilor externe 47. Dispoziia de plat ctre casierie n vederea acordrii de avansuri pt. deplasare 48. Dispoziia de ncasare ctre casierie pt. recuperarea de chelt. comune 49. Dispoziia de ncasare ctre casierie pt. avizele emise de Comisia Judeean de Avizare a documentaiilor de Urbanism i Amenajarea Teritoriului a Consiliului Judeean i pt. extrasele copii de pe planurile existente 50. Dispoziia de ncasare ctre casierie pt. avizri de lucrri, proiecte de urbanism

Economic

Tcaciuc Ioana

Sef Serviciu

Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Ioan Alin

D/18

Directia Economic

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/19

Directia Economic

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/20

Directia Economic

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/21

Directia Urbanism i Amenajarea Teritoriului

Csortan Ilona Arhitect sef Preotu Mariana Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/22

Directia Urbanism i Amenajarea Teritoriului

Csortan Ilona Arhitect sef Preotu Mariana Sef Serviciu

Directia Economic Bir . Financiar-

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

51. Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru acorduri prealabile i autorizaii privind amplasarea de lucrri n zona drumurilor 52. Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru nchirierea suprafeelor din zona drumurilor 53. Dispoziia de ncasare ctre casierie pentru folosirea unor obiective amplasate pe terenuri aparinnd drumurilor publice 54. Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru autorizarea mainilor agabaritice 55. Dispoziie de ncasare ctre casierie pentru prestri de servicii efectuate pentru persoane fizice i juridice

D/25

Direcia Tehnica

Marthon Katalin

Director Sef serviciu

Contabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/26

Direcia Tehnica

Marthon Katalin

Director Sef serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/27

Direcia Tehnica

Marthon Katalin

Director Sef serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/28

Direcia Tehnica

Marthon Katalin

Director Sef serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

D/30

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public,

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bartha Iosif Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

56. Dispoziie de plat ctre casierie pentru avansuri cheltuieli

D/31

Serviciul Resurse Umane Directia Economic

Tcaciuc Ioana

57. Referat, not de necesitate pt. materiale consumabile, obiecte de inventar, rechizite, echipament de lucru, echipament de protecie, prestri servicii

D/32

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bartha Iosif Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

58. Documentul privind scderea din gestiune a unor pagube care nu se datoreaz vinoviei unei persoane 59. Factur, ordin de plat, chitan fiscal, dispoziie de plat ctre casierie pentru aprovizionarea cu materiale, obiecte de inventar, echipament de protecie i de lucru,

E/1

Serviciul Resurse Umane Directia Economic

Tcaciuc Ioana
Bag Valer Suciu Clin

E/2

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

prestri de servicii

administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

60. Factur, acte de plat pt. achiziii publice bunuri

E/3

Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Director

Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Tcaciuc Ioana

Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Bag Valer Suciu Clin Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Mrginean Ioan Alin Sef birou

61. Factur, acte de plat pt. investiii dotri

E/4

Serviciul Resurse Umane Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Csortan Ilona

Director Sef Serviciu Director

amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Preotu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Radu Doina Teodora Oarga Marieta

Sef Serviciu Director Sef Serviciu Sef Serviciu Consilier Director Sef Serviciu Direcia Administrare Drumuri, Poduri Judeene Investiii Comp. Baze de Date Direcia Economica Bir. Financiar Contabil Direcia Administrare Drumuri, Poduri Judeene Investiii Comp. Baze de Date Gyorfi Maria Consilier

62. Factur, acte de plat pt. investiii drumuri - reparaii curente drumuri - reparaii capitale drumuri - dotri drumuri

E/5

Serviciul Resurse Umane Direcia Tehnica,

63. Factur, acte de plat construcii - reparaii curente construcii - reparaii capitale - investiii construcii montaj

E/6

Direcia Tehnica,

Mrton Katalin Patran Carmen

Direcia Tehnica,

Mrginean Ioan Alin Gyorfi Maria

Sef birou Consilier

64. Factur, acte de plat din fonduri neramburasbile post aderare FSE ,FEDER si Fond de coeziune

E/7

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Directia Economic

Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana
Bag Valer Suciu Clin

Director Sef Serviciu Director Sef Serviciu

Directia Economic Comp. Analiz asistenta economica si monitorizare consilii locale Directia Economic Bir . FinanciarContabil

Friss Csaba

Consilier

65. Bon de consum pt. materiale

E/8

Directia de dezvoltare regionala si implementare proiecte Direcia juridic i administraie public, Directia Economic Directia amenajare teriroriu si urbanism Direcia Tehnica

Mrginean Ioan Alin

Sef birou

Iosib Viorel Belean Delia

Director Sef Serviciu

Bartha Iosif

Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Director Csortan Ilona Preotu Sef Serviciu Mariana Mrton Katalin Oarga Marieta Patran Carmen Director Sef Serviciu Sef Serviciu

66. Bon de micare a mijloacelor fixe, proces verbal de predareprimire 67. Proces verbal de casare, declasare a bunurilor i scoaterea din uz, referate, procese verbale pt. lipsuri n gestiune 68. Cereri de admitere la finanare pentru investiii (lucrri i de investiii construcii) - alte chelt. de investiii

E/9

Serviciul Resurse Umane Directia Economica

Radu Doina Teodora Bartha Iosif Tcaciuc Ioana Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Consilier Director Sef Serviciu Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Bir . FinanciarContabil Directia Economic Comp. Analiz asistenta economica si monitorizare consilii locale Mrginean Ioan - Alin Sef birou

E/10

Directia Economica

Director Sef Serviciu

Mrginean Ioan - Alin

Sef birou

E/11

Directia Economica

Bartha Iosif Tcaciuc Ioana

Director Sef Serviciu

Friss Csaba

Consilier

NOT: n caz de lips din unitate a uneia din persoanele nominalizate acordarea vizelor de control financiar preventiv propriu se face de ctre
oricare dintre celelalte persoane nominalizate n anexa 3 Viza de control financiar preventiv propriu pentru eliberarea , certificatelor de urbanism i autorizaiilor de construcie se va acorda pe baza vizei de certificare.

ROMNIA JUDEUL MURE CONSILIUL JUDEEAN NORME

ANEXA NR.4

de organizare i exercitare a controlului financiar preventiv propriu n baza prevederilor O.G. 119/1999 privind privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv se stabilesc urmtoarele norme: 1. Controlul financiar preventiv urmrete s prentmpine nclcarea dispoziiilor legale n vigoare i producerea de pagube i se exercit asupra documentelor care conin operaiile de utilizare a fondurilor sau din care deriv drepturi sau obligaii patrimoniale n faza de angajare i de plat n raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. 2. Documentele ce conin operaiuni supuse controlului financiar preventiv i circuitul acestora, precum i obligaiile i rspunderile ce revin conductorilor compartimentelor de specialitate n care s-au ntocmit, sunt cele prevzute n anexele 2 i 3. 3. Documentele semnate de eful compartimentului de specialitate, sau mputernicitul acestuia, n care s-au ntocmit acestea, rspund de realitatea i exactitatea datelor i legalitatea operaiunilor consemnate n acestea. Obinerea vizei de control financiar preventiv pe documentele care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaz de rspundere persoanele care au dat viza de compartiment, sau pe cele care le-au ntocmit. Contractele precum i documentele privind trecerea la cheltuieli sau la pierderi a daunelor aduse instituiei pentru care potrivit legii nu se iau msuri de stabilire a rspunderii materiale, precum i alte documente care, conform normelor legale, trebuie avizate de ctre Oficiul juridic, vor fi prezentate pentru controlul financiar preventiv dup ce au fost vizate de ctre acestea. 4. Persoanele care exercit controlul financiar preventiv prin avizele acordate rspund pentru legalitatea i eficiena operaiunii cuprinse n documentele prezentate de compartimentele de specialitate. Documentele ce se supun controlului financiar preventiv s fie n prealabil semnate de efii compartimentelor n care se efectueaz operaiile respective ori n lipsa acestora de ctre mputerniciii lor, semntura acestora confirmnd n cadrul atribuiilor lor de serviciu, legalitatea, necesitatea, economicitatea i realitatea operaiilor. 5. eful compartimentului financiar contabil sau din celelalte compartimente n situaiile n care el sau celelalte persoane desemnate s exercite controlul financiar preventiv constat c operaiile prezentate la control sunt nelegale sau neeficiente, iar

conductorul instituiei dispune pe proprie rspundere efectuarea lor, va informa n scris att Consiliul Judeean ct i Curtea de Conturi. Salariaii nsrcinai cu exercitarea controlului financiar preventiv sunt obligai s refuze motivat n scris vizarea documentelor dac operaiile sunt nelegale sau dac constat c sunt neeconomicoase sau nereale. 6. Documentele referitoare la operaii supuse controlului preventiv i care nu au fost vizate, nu pot fi nregistrate n contabilitate. Ele vor fi evideniate separat. De asemenea, se va ntocmi o eviden separat a documentelor vizate pentru control preventiv din dispoziia conductorului unitii. 7. Viza de control financiar preventiv se exercit prin semntura persoanei desemnate i prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde urmtoarele informaii: denumirea entitii publice; meniunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numrul sigiliului (numrul de identificare a titularului acestuia); data acordrii vizei (an, lun, zi). 8. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se nscriu n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, 9. Termenele de verificare i acordare a vizei de ctre persoanele care exercit controlul financiar preventiv sunt urmtoarele : a) n ziua primirii pentru facturi privind prestri de servicii, bonuri de consum, aviz de expediie, dispoziie de plat ctre casierie. b) pn la dou zile de la primire pentru contracte, comenzi, decizii de imputare, angajament de plat, documentele privind plata sumelor pentru munca prestat i a altor drepturi cuvenite personalului, deviz de cheltuieli pentru plti din fondul de protocol. c) pn la patru zile pentru facturi privind plata lucrrilor executate pentru investiii i reparaii, - documentele privind trecerea pe cheltuieli a pierderilor de orice fel i a daunelor cauzate care nu s-au produs cu vinovie, deschideri de credite bugetare respectiv cerere de admitere la finanare - documentele privind transferul de bunuri - referat pentru lipsuri n gestiune, decizii de imputare, angajament de plat d) pn la opt zile pentru proiecte, dispoziii pentru suplimentarea unor venituri pe seama cheltuielilor, referat privind virrile de credite bugetare. 10. Instituiilor publice care administreaz patrimoniul public i gestioneaz fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv. De asemenea, conductorii entitilor publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists)conform modelelor prezentate in anexa nr.4A a prezentelor norme . n efectuarea controlului financiar preventiv de ctre persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specific operaiunii, primit la viz, este obligatorie, dar nu i limitativ. Dup efectuarea controlului formal, persoanele desemnate s exercite controlul financiar preventiv nregistreaz documentele n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv i efectueaz, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operaiunii din punct de vedere al legalitii, regularitii i, dup caz, al ncadrrii n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament.

11. n aplicarea prevederilor art.2, din Legea nr.285/2010 privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit din fonduri publice, nivelul de salarizare al persoanelor care exercit controlul financiar preventiv propriu se stabilete, conform funciilor similare aflate n plat, respectiv prin includerea n salariul de baz aferent lunii decembrie 2009 a sporului de complexitate de 25%. Rencadrarea n funcia public a persoanelor care exercit controlul financiar preventiv propriu, n conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 se modific corespunztor, acestea beneficiind de 4 clase de salarizare suplimentare, cu coeficientul de ierarhizare corespunztor. 12. Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor privind normele de organizare i exercitare a controlului financiar se face n conformitate cu Legea 84/2003 privind modificarea i completarea O.G. 119/1999 privind privind controlul intern/ managerial i controlul financiar preventiv

Anexa 4A
LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE COD A.1. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Solicitrile ordonatorilor secundari i/sau teriari, dup caz, | | | pentru repartizarea de credite bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Situaia creditelor bugetare deschise anterior i neutilizate | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Bugetul aprobat | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |3. | ncadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite n: | |_____|________________________________________________________________________| |3.1. | - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni i detaliate | | | conform clasificaiei bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |3.2. | - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern | |_____|________________________________________________________________________| |3.3. | - Nivelul prevzut n actul normativ de aprobare a aciunii (unde este | | | cazul) | |_____|________________________________________________________________________| |3.4. | - Nivelul rezultat din Nota de fundamentare | |_____|________________________________________________________________________| |4. | Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avnd n | | | vedere: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Creditele deschise anterior i neutilizate | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Ca ntreaga sum s fie utilizat pn la finele perioadei pentru | | | care se solicit deschiderea | |_____|________________________________________________________________________| |5. | Completarea corect a cererii pentru deschiderea de credite cu privire |

| | la: | |_____|________________________________________________________________________| |5.1. | - Beneficiarul deschiderii de credite | |_____|________________________________________________________________________| |5.2. | - Conturile de trezorerie | |_____|________________________________________________________________________| |5.3. | - Suma pentru care se cere deschiderea de credite | |_____|________________________________________________________________________| |5.4. | - Corespondena dintre suma solicitat i detalierea de pe verso-ul | | | formularului | |_____|________________________________________________________________________| |5.5. | - Celelalte rubrici prevzute de formular |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A DISPOZIIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE COD. A.2. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Solicitarea ordonatorului secundar sau teriar, dup caz | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Fundamentarea repartizrii de credite pentru bugetul propriu, n | | | cazul ordonatorului principal | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Cererea de deschidere de credite | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Bugetul aprobat | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Dispoziia bugetar pentru repartizarea creditelor bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |3. | ncadrarea sumei prevzute pentru repartizare, n: | |_____|________________________________________________________________________| |3.1. | - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni i | | | defalcate conform clasificaiei bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |3.2. | - Cererea de deschidere de credite | |_____|________________________________________________________________________| |3.3. | - Nivelul dispoziiei bugetare de retragere (cnd este cazul) | |_____|________________________________________________________________________|

|3.4. | - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare | |_____|________________________________________________________________________| |4. | Completarea corect a dispoziiei bugetare pentru repartizarea | | | creditelor bugetare cu privire la: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Beneficiarul creditelor repartizate | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Conturile de trezorerie | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Suma repartizat | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - Corespondena dintre suma repartizat i detalierea de pe verso-ul | | | formularului | |_____|________________________________________________________________________| |4.5. | - Celelalte rubrici prevzute de formular | |_____|________________________________________________________________________|

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A VIRRII DE CREDITE BUGETARE NTRE CAPITOLE ALE CLASIFICAIEI BUGETARE COD A.4. ______________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Nota de fundamentare privind efectuarea virrilor de credite bugetare| | | ntre capitole ale clasificaiei bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Bugetul aprobat | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Documentul privind virrile de credite bugetare ntre capitole ale |

| | clasificaiei bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |3. | ncadrarea sumelor prevzute a se vira ntre capitole n: | |_____|________________________________________________________________________| |3.1. | - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni i detaliate | | | conform clasificaiei bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |3.2. | - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare | |_____|________________________________________________________________________| |4. | Propunerea de virare s: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Nu contravin Legii privind finanele publice, legilor bugetare | | | anuale sau actelor normative de rectificare | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Fie n concordan cu obligaiile ce decurg din aciuni i sarcini | | | noi sau reprogramate | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Asigure respectarea angajamentelor anterioare | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - S fie susinut de justificri, detalieri i necesiti privind | | | execuia pn la finele anului bugetar la capitolele respective | |_____|________________________________________________________________________| |4.5. | - Fie efectuat dup nceperea trimestrului al III-lea | |_____|__________________________________________________________

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIII PUBLICE COD B.1. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Programul anual al achiziiilor publice | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziie | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Anunul/invitaia de participare la procedur | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei | |_____|________________________________________________________________________| |1.5. | - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere | |_____|________________________________________________________________________| |1.6. | - Ofertele | |_____|________________________________________________________________________| |1.7. | - Documentul de aprobare a hotrrii comisiei de evaluare/negociere | |_____|________________________________________________________________________| |1.8. | - Comunicrile ctre ofertani a rezultatului aplicrii procedurii | |_____|________________________________________________________________________| |1.9. | - Documentul privind soluionarea contestaiilor | |_____|________________________________________________________________________| |1.10.| - Actul de aprobare a documentaiei tehnico-economice a obiectivului de| | | investiii (n cazul investiiilor) | |_____|________________________________________________________________________| |1.11.| - Nota de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efecturii | | | cheltuielilor asimilate investiiilor (n cazul investiiilor) | |_____|________________________________________________________________________| |1.12.| - Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului finanelor publice | | | nr. 1.792/2002 | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Proiectul de contract/comand | |_____|________________________________________________________________________| |3. | ncadrarea valorii contractului/comenzii n: | |_____|________________________________________________________________________| |3.1. | - Nivelul creditelor bugetare i/sau de angajament, dup caz |

|_____|________________________________________________________________________| |3.2. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |3.3. | - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului ctigtor | |_____|________________________________________________________________________| |4. | Contractul: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - S fie cuprins n programul anual al achiziiilor publice | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - S prevad calitatea i cantitatea produselor contractate, conform | | | actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - S prevad constituirea garaniei de bun execuie | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - S prevad acordarea de avansuri cu respectarea legii | |_____|________________________________________________________________________| |4.5. | - S prevad actualizarea preului cu respectarea legii | |_____|________________________________________________________________________| |4.6. | - S fie ncheiat n perioada de valabilitate a ofertei | |_____|________________________________________________________________________| |4.7. | - S cuprind datele de identificare a prilor contractante |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZIII PUBLICE FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE I/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE COD B.2. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Programul anual al achiziiilor publice | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Acordul/comanda de finanare extern | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achiziie | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Anunul/invitaia de participare la procedur | |_____|________________________________________________________________________| |1.5. | - Documentele pentru elaborarea i prezentarea ofertei | |_____|________________________________________________________________________| |1.6. | - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere | |_____|________________________________________________________________________| |1.7. | - Ofertele | |_____|________________________________________________________________________| |1.8. | - Documentul de aprobare a hotrrii comisiei de evaluare/negociere | |_____|________________________________________________________________________| |1.9. |- Comunicrile ctre ofertani a rezultatului aplicrii procedurii | |_____|________________________________________________________________________| |1.10.| - Documentul privind soluionarea contestaiilor | |_____|________________________________________________________________________| |1.11.| - Actul de aprobare a documentaiei tehnico-economice a obiectivului de| | | investiii (n cazul investiiilor) | |_____|________________________________________________________________________| |1.12.| - Nota de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efecturii | | | cheltuielilor asimilate investiiilor (n cazul investiiilor) | |_____|________________________________________________________________________| |1.13.| - Anexele 1 i 2 la Ordinul ministrului finanelor publice | | | nr. 1.792/2002 | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 |

|_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Proiectul de contract/comand | |_____|________________________________________________________________________| |3. | ncadrarea valorii contractului/comenzii n: | |_____|________________________________________________________________________| |3.1. | - Nivelul creditelor bugetare i/sau de angajament, dup caz | |_____|________________________________________________________________________| |3.2. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |3.3. | - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului | |_____|________________________________________________________________________| |3.4. | - Nivelul prevzut n actul normativ care a aprobat mprumutul | |_____|________________________________________________________________________| |4. | Contractul: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - S fie n programul anual al achiziiilor publice | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - S prevad calitatea i cantitatea produselor contractate, conform | | | actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - S prevad constituirea garaniei de bun execuie | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - S prevad acordarea de avansuri, cu respectarea legii | |_____|________________________________________________________________________| |4.5. | - S prevad actualizarea preului, cu respectarea legii | |_____|________________________________________________________________________| |4.6. | - S fie ncheiat n perioada de valabilitate a ofertei | |_____|________________________________________________________________________| |4.7. | - S cuprind datele de identificare a prilor contractante | |_____|________________________________________________________________________| |4.8. | - S se ncadreze din punct de vedere al obiectului n categoria | | | cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de | | | finanare extern i cu regulile fiecrui organism finanator | |_____|________________________________________________________________________|

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTRI CU CARACTER CULTURAL-TIINIFIC SAU A ALTOR ACIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI COD B.14. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Nota de fundamentare a aciunii de protocol a manifestrii sau a | | | aciunii cu caracter specific, dup caz | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la | | | aciune | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Actul intern de decizie, inclusiv devizul | |_____|________________________________________________________________________| |3. | Stabilirea corect a valorii devizului | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea valorii devizului n: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Nivelul creditelor bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Limitele prevzute de normele legale | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - Nivelul prevzut de actul normativ de aprobare a aciunii (unde este | | | cazul) |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA N STRINTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI COD B.15. ___ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Nota de fundamentare a deplasrii n strintate | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Invitaii, comunicri, alte documente de la partenerul extern | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Nota-mandat privind deplasarea | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 |

|_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Actul intern de decizie, inclusiv devizul | |_____|________________________________________________________________________| |3. | Stabilirea corect a valorii devizului | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea valorii devizului n: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Nivelul creditelor bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Nivelul angajamentelor bugetare | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Baremurile prevzute de normele legale | LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANRII DE PLATA PRIVIND ACHIZIIA PUBLIC DE PRODUSE Cod C.1. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Contractul/comanda (sau alt form de angajament juridic) | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Factura fiscal (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte | | | tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Procesul verbal de recepie (cod 14.2.5) sau Nota de recepie i | | | constatare de diferene (cod 14.3.1 A) | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Ordonanare de plat | |_____|________________________________________________________________________| |3. | Stabilirea corect a sumei propuse pentru plat | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Nivelul angajamentului legal | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Valoarea cheltuielilor lichidate | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente n conturi de | | | disponibil, dup caz | |_____|________________________________________________________________________|

|5. | Corespondena datelor din ordonanarea de plat cu cele din actele | | | justificative pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |5.1. | - Natura cheltuielii | |_____|________________________________________________________________________| |5.2. | - Numrul i data emiterii facturii | |_____|________________________________________________________________________| |5.3. | - Beneficiarul sumei | |_____|________________________________________________________________________| |5.4. | - Banca beneficiarului | |_____|________________________________________________________________________| |6. | Corespondena dintre coninutul actelor justificative n ceea ce | | | privete: | |_____|________________________________________________________________________| |6.1. | - Cantitatea de produse recepionate | |_____|________________________________________________________________________| |6.2. | - Calitatea produselor recepionate | |_____|________________________________________________________________________| |6.3. | - Preul unitar al produselor recepionate | |_____|________________________________________________________________________| |6.4. | - Termenele de livrare | |_____|________________________________________________________________________| |6.5. | - Modalitile de plat | LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANRILOR DE PLAT PENTRU SUBVENII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI COD C.5. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Nota de fundamentare | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Documentaia specific, conform actului normativ care reglementeaz | | | domeniul | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Ordonanarea de plat | |_____|________________________________________________________________________| |3. | Stabilirea corect a sumei propuse pentru plat | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: | |_____|________________________________________________________________________|

|4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Nivelul angajamentului legal | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Nivelul sumei datorate rezultat n urma operaiunii de lichidare | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente n conturi de | | | disponibil, dup caz | |_____|________________________________________________________________________| |5. | Corespondena datelor din ordonana de plat cu cele din actele | | | justificative pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |5.1. | - Natura plii | |_____|________________________________________________________________________| |5.2. | - Beneficiarul sumei | |_____|________________________________________________________________________| |5.3. | - Banca beneficiarului sumei | |_____|________________________________________________________________________|

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANRII DE PLAT EXTERN PRIVIND ALTE PLI DECT CELE AFERENTE MPRUMUTURILOR EXTERNE COD C.8. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________|

|1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Nota de fundamentare | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Contractul de furnizare/servicii/lucrri | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Factura extern | |_____|________________________________________________________________________| |1.5. | - Documente de transport, vmuire, recepie, situaii de lucrri, dup | | | caz | |_____|________________________________________________________________________| |1.6. | - Documente specifice care rezult din actul normativ ce reglementeaz | | | domeniul | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Ordonanarea de plat extern | |_____|________________________________________________________________________| |3. | Stabilirea corect a sumei propuse pentru plat | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea sumei prevzute pentru plat n: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Nivelul angajamentului legal | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Nivelul sumei datorate rezultat n urma operaiunii de lichidare | |_____|________________________________________________________________________| |4.4. | - Disponibilul n cont | |_____|________________________________________________________________________| |5. | Corespondena datelor din ordonanarea de plat extern cu cele din | | | actele justificative pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |5.1. | - Natura plii | |_____|________________________________________________________________________| |5.2. | - Beneficiarul sumei | |_____|________________________________________________________________________| |5.3. | - Banca beneficiarului sumei | |_____|________________________________________________________________________|

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANRII DE AVANSURI (N LEI) ACORDATE UNOR TERE PERSOANE JURIDICE N CADRUL CONTRACTELOR NCHEIATE COD C.10. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Nota de fundamentare | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Contractul de furnizare/servicii/lucrri | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Solicitarea de acordare a avansului | |_____|________________________________________________________________________| |1.5. | - Documentul prin care se constituie garania legal | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Ordonanarea de plat a avansului | |_____|________________________________________________________________________| |3. | Stabilirea corect a sumei prevzute pentru plat | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea sumei propuse pentru plat n: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Nivelul angajamentului legal | |_____|________________________________________________________________________| |4.3. | - Disponibilul din cont | |_____|________________________________________________________________________| |5. | Corespondena datelor din ordonanarea de plat a avansului cu cele din| | | actele justificative pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |5.1. | - Natura plii | |_____|________________________________________________________________________| |5.2. | - Beneficiarul sumei | |_____|________________________________________________________________________| |5.3. | - Banca beneficiarului sumei | |_____|____________________________________________________________

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST) A ORDONANRII DE PLAT A SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM I A OBLIGAIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA COD C.14. ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectivele verificrii | |crt. | | |_____|________________________________________________________________________| |1. | Existena actelor justificative | |_____|________________________________________________________________________| |1.1. | - Centralizatorul lunar al statelor de salarii | |_____|________________________________________________________________________| |1.2. | - Situaia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal | |_____|________________________________________________________________________| |1.3. | - Situaia privind monitorizarea cheltuielilor de personal | |_____|________________________________________________________________________| |1.4. | - Statul de funcii | |_____|________________________________________________________________________| |1.5. | - Bugetul aprobat | |_____|________________________________________________________________________| |2. | Existena vizelor, certificrilor, aprobrilor, altor semnturi legale,| | | dup caz, pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |2.1. | - Actele justificative de la pct. 1 | |_____|________________________________________________________________________| |2.2. | - Ordonanarea de plat | |_____|________________________________________________________________________| |3. | ncadrarea sumei propuse la plat n: | |_____|________________________________________________________________________| |3.1. | - Nivelul angajamentului bugetar |

|_____|________________________________________________________________________| |3.2. | - Valoarea cheltuielilor lichidate | |_____|________________________________________________________________________| |3.3. | - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente n conturi de | | | disponibil, dup caz | |_____|________________________________________________________________________| |4. | ncadrarea numrului de personal din statul de salarii n: | |_____|________________________________________________________________________| |4.1. | - Numrul maxim de personal stabilit prin buget | |_____|________________________________________________________________________| |4.2. | - Numrul rezultat din statul de funcii | |_____|________________________________________________________________________| |5. | Corespondena datelor din ordonanarea de plat cu cele din actele | | | justificative pentru: | |_____|________________________________________________________________________| |5.1. | - Tipul plii | |_____|________________________________________________________________________| |5.2. | - Beneficiarul sumei | |_____|________________________________________________________________________| |5.3. | - Banca beneficiarului sumei | |_____|________________________________________________________________________|