Sunteți pe pagina 1din 6

1

ELABORAREA UNEI
PROPUNERI DE
FINANTARE
Programele de finantare
ne-rambursabile (granturi)
E Sunt donori cu obiective foarte clar
stabilite
E Exista o piata a programelor de finantare
E Sunt accesibile prin concurs
E Volumul finantarilor ne-rambursabile va
creste in urmatorii ani, desi structura
proiectelor finantate se va modifica
PRINCIPALII FINANTATORI
O Comunitatea Europeana si tarile membre UE
(Phare, ISPA, SAPARD, FP7, s.a.)
O SUA (Ecolinks, GRASP, RITI Access, s.a.)
O Natiunile Unite (UNDP, UNEP, GEF, s.a.)
O Banci Internationale de Dezvoltare (BERD,
BIRD, IFC, s.a.)
O Guvernul Romaniei (ex. CNCSIS)
O Fundatii si societati private
Asadar Asadar o o piata piata: :
Cum Cum vom vom castiga castiga o o parte parte din ea: din ea:
Pasul 1: studiere si segmentare
Informare permanenta
Diversitatea finantatorilor: diferite
prioritati
- Publici / privati
- Nationali / internationali
- De sector (protectia mediului, etc.) sau
regionali (ECE, etc.)
Cum vom castiga o propunere de
finantare
Pasul 2: auto-evaluare
- Misiune si obiective
- Probleme (= oportunitati)
- Capacitate organizationala (personal,
dotari, expertiza)
- Capacitate de co-finantare
- Relatii parteneriale
- Imagine publica
- Experienta
Pasul 3: Ghidul Solicitantului
fisa de identitate a Programului de Finantare, este documentul
care stabileste regulile concursului
cel mai util material de documentare pentru un proiect
CUPRINDE:
un mic istoric al programului; grupul tinta
obiectivele generale, prioritatile pentru anul respectiv si chiar tipurile de
aciuni eligibile
fondul total, marimea si numarul proiectelor pentru finantare
eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor
costurile eligibile si neeligibile pentru finanare
durata si locatia proiectelor propuse
marimea si eligibilitatea contributiilor beneficiarului / partenerilor
criteriile de evaluare si instruciuni pentru completarea cererii
documente anexate
proceduri de respectat la aplicare si informaii despre procesul de
evaluare
2
Elaborarea Elaborarea unei unei
propuneri propuneri de proiect de proiect
PASI premergatori:
1. Studierea Ghidului Solicitantului:
cu atentie: obiective/prioritati si criterii de evaluare
2. Alegerea unei prioritati a programului
3. Conturarea unei idei de proiect
4. Identificarea necesarului de expertiza si resurse
5. Alegerea partenerilor; discutarea ideii cu acestia
6. Asigurati-va ca cunoasteti initiativele anterioare
similare
7. Alocati timpul si resursele umane necesare elaborarii
propunerii
Ce este un proiect ?
prin obtinerea
de rezultate
un pachet distinct
de activitati,
mijloace si investitii
intr-o locatie data si de-a
lungul unei perioade de
timp, urmand un
calendar pre-definit
contribuind la obiectivele de
dezvoltare globala, definite
in relatia cu nevoi
prin atingerea unui
scop, vizat de un
grup tinta de
beneficiari
in cadrul unei
institutii
responsibla pentru
proiect
pe baza unui cost
total al proiectului
pentru activitati si
investitii
cost a carui defalcare
arata contributia
financiara a tuturor
partilor
a caror avantaje sunt
considerate mai mari
decit costurile lor
AGRICULTURA
SANATATE
EDUCATIE
ENERGIE
2. Identificat: in
relatiecunevoile
grupurilor tinta
3. Formulat: definit
intr-un modfezabil
6. Finantat: adesea
dediferiti
contribuabili
4. Implementat:
activitiati indeplinite
pentrua obtine
resultate
5. Evaluat: pentrua
explicasi a trage
lectii dinexperienta
1. Programat: integrat
intr-uncadrucoerent la
nivelul prioritatilor
finantatorului
CONSTRUCTII
TRANSPORT
ETAPE IN ELABORAREA
PROIECTULUI
Care este situatia curenta (unde suntem)
Ce dorim sa facem? (scopul)
Ce putem face? Unde dorim sa ajungem?
(obiectivele)
Cum facem? (activitatile)
Cum se pot masura progresul si rezultatele
proiectului? (indicatori de performanta)
Cine participa?
Cat costa? (bugetul)
Cat dureaza? (planificarea in timp)
Ce riscuri sunt ca sa nu se atinga obiectivele
propuse?
Criterii de evaluare a
propunerilor de proiect
capacitate financiara si operationala a solicitantului,
expertilor si partenerilor
relevanta proiectului pentru obiectivele si
prioritatile programului de finantare
valoarea adaugata in raport cu nevoile grupului
tinta
logica si coerenta metodologica a activitatilor
relevanta si credibilitatea indicatorilor propusi
impactul si efectele multiplicatoare
capacitatea financiara si institutionala
bugetul si eficacitatea costurilor propuseStructura unei propuneri de proiect
Activitati Activitati principale principale
Context & Context & Problema Problema de de baza baza
Obiective Obiective & & Indicatori Indicatori
Scop Scop & grup & grup tinta tinta
Solutia Solutia = = ideea ideea de proiect de proiect
Cauze Cauze majore majore
Cauze Cauze indirecte indirecte
Sarcini Sarcini
Personal Personal
Buget Buget
Timp Timp
3
1. 1. Rezumat Rezumat
2. 2. Context Context istoric istoric
3. 3. A Analiza sectoriala si a problemei naliza sectoriala si a problemei
4. 4.D Descrierea proiectului escrierea proiectului
5. 5. Supozitii Supozitii, riscuri si flexibilitate , riscuri si flexibilitate
6. 6. A Aranjamente de implementare ranjamente de implementare
7. 7. F Factori de calitate actori de calitate
Anexa: Cadrul logic Anexa: Cadrul logic
Formatul Formatul standard standard& & domeniile domeniile in in
toate toate fazele fazele ciclului ciclului proiectului proiectului
Ce este Logframe? Ce este Logframe?
( (Matricea Matricea Logica) Logica)
Tabel Tabel furnizind furnizind un un rezumat rezumat privind privind: :
1. de ce 1. de ce un un proiect proiect este este derulat derulat
2. ce 2. ce se se asteapta asteapta sa sa realizeze realizeze proiectul proiectul
3. 3. cum cum urmeaza urmeaza sa sa realizeze realizeze proiectul proiectul aceasta aceasta
4. care 4. care factori factori externi externi sunt sunt cruciali cruciali pentru pentru succesul succesul
sau sau
5. 5. unde unde se se gaseste gaseste informatia informatia ceruta ceruta pentru pentru
estimarea estimarea succesului succesului proiectului proiectului
6. care 6. care mijloace mijloace sunt sunt necesare necesare
7. 7. cit cit va va costa costa proiectul proiectul
Analiza Factorilor interesati
Orice Orice persoana persoana, , gr grupuri upuri de de
perso persoane ane, , instituti institutii i, as , asociatii ociatii
sau sau firm firme e care care ar ar putea putea deveni deveni
implicate implicate in pro in proiect iect, , direc direct t sau sau
indirect, indirect, po poz zitiv itiv or or negativ negativ
Cine?
Cine sunt stakeholders ?
Analiza Factorilor interesati Analiza Factorilor interesati
Cum Cum sa sa procedam procedam? ?
1. 1. Identifi Identificati cati grupurile grupurile/ /instituti institutiile ile
importante importante
2. Clasificati 2. Clasificati ( (grupuri grupuri tinta tinta, beneficiari , beneficiari, ,
grupuri grupuri de interese de interese, , contractori, contractori, etc.) etc.)
3. 3. C Caracterizati aracterizati si si analizati analizati strategiile strategiile
acestora acestora
4. Identificati 4. Identificati conse consecintele cintele pentru pentru
pro proi iect ect
Cum?
Analiza Analiza Problemei Problemei
Este o Este o procedura procedura care care
permite permite: :
analiza analiza unei unei situatii situatii existente existente
identificarea identificarea problemelor problemelor cheie cheie in in
contextul contextul acestora acestora
vizualizarea vizualizarea problemelor problemelor in forma in forma
unei unei diagrame diagrame/arbore ( /arbore (relatie relatie
cauza cauza- -efect efect ) )
Ce ?
PROBLEMA
PRINCIPALA
EFECTE
CAUZE
Arborele Problemei schema de baza
4
Analiza Obiectivelor
O tehnica pentru :
descrierea situatiei viitoare care va fi
obtinuta prin rezolvarea problemelor
identificarea posibilelor solutii pentru o
situatie data
transformarea aspectelor negative in
aspecte pozitive (desirabile, realiste)
Ce ?
Obiectivele Obiectivele unui unui proiect trebuie proiect trebuie sa sa
indeplineasca indeplineasca cele cele cinci cinci cerinte cerinte SMART: SMART:
S Specifice pecifice - - clare clare
M Masurabile asurabile prin prin indicatori indicatori cantitativi cantitativi sau sau
macar macar calitativi calitativi
A Acceptabile cceptabile de catre de catre toti toti partenerii partenerii implicati implicati
R Realistice ealistice in in raport raport cu cu posibilitatile posibilitatile
solicitantului solicitantului
T Timpul impul bine bine delimitate in delimitate in timp timp
Obiectivele Obiectivele SMART SMART
Activitati
Actiuni intreprinse pentru obtinerea de
rezultate.
Necesita accesul la mijloace umane si
fizice (care sa fie cuantificate,
calificate si bugetate).
Activitatile trebuie relationationate cu
rezultatele prin numerotare in
concordanta cu ierarhia rezultatelor
SCOPUL
PROIECTULUI
FINAL
MIJLOACE
Arborele Arborele Obiectivelor Obiectivelor
schema schema de de baza baza
OBIECTIV
GENERAL
REZULTAT 1 REZULTAT 2 REZULTAT 3
OBIECTIV
GENERAL
OBIECTIV
GENERAL
Arboreleobiectivelor DescriereaProiectului
ObIectivegenerale
Scopproiect
Rezultate
Activitati
Descrierea
Proiectului
Sursede
Verificare
Ipoteze
Obiective
Generale
Scopul
Proiectului
Rezultate
Activitati
Pre-
conditii
Mijloace Cost
Indicatori
5
Planificarea Planificarea in in timp timp a a activitatilor activitatilor
Se face tinand cont de 2 criterii:
- Durata fiecarei activitati
- Relatiile de determinare intre activitati diferite: start-
start; start sfarsit; sfarsit start; sfarsit sfarsit
Pentru a usura aceasta munca, se foloseste un model de
planificator, numit diagrama GANTT: :
Bugetul Bugetul unei unei propuneri propuneri
Criterii de evaluare
daca bugetul cuprinde doar costurile
eligibile ale programului de finantare
daca bugetul include toate liniile de costuri
necesare
daca bugetul este suficient de mare pentru
a acoperi costurile activitatilor propuse
daca bugetul nu este prea mare in raport
cu activitatile propuse
Elemente comune in structura unui buget de proiect:
$ Resurse umane: salariile personalului administrativ,
comisioanele expertilor, diurnele pentru deplasari.
$ Transport: local si international.
$ Achizitionarea / inchirierea de echipamente si bunuri.
$ Costurile biroului: chirie, electricitate, incalzire, comunicatii,
reparatii, consumabile de birou.
$ Costul publicatiilor realizate prin proiect.
$ Servicii de web-design si gazduire web.
$ Costul conferintelor / seminariilor organizate.
$ Comisioane bancare.
$ Costuri postale, s.a.
Bugetul unei propuneri
Managementul Managementul riscului riscului
RISCURI RISCURI VS VS IPOTEZE IPOTEZE
RISC: RISC:
Probabilitate de apariie Probabilitate de apariie
Impact Impact
Ameninare la adresa obiectivelor proiectului Ameninare la adresa obiectivelor proiectului
riscul n managementul proiectelor este un riscul n managementul proiectelor este un
eveniment neprev eveniment neprev zut, zut, care care n momentul n momentul
apariiei apariiei are un are un impact pozitiv sau impact pozitiv sau
negativ negativ asupra obiectivelor proiectului. asupra obiectivelor proiectului.

Managementul Managementul riscului riscului
4 etape 4 etape
Evaluare Evaluare
Identificarea riscurilor(este un proces Identificarea riscurilor(este un proces
colectiv colectiv) )
exemple exemple
Analizare Analizare
Cuantificarea Cuantificarea probabilit probabilit ii ii i i impactului impactului
fiec fiec rui risc identificat rui risc identificat Matricea riscurilor Matricea riscurilor
Gestionare Gestionare
Elaborarea Elaborarea planurilor de gestionare planurilor de gestionare a a
riscurilor riscurilor
Control Control
Monitorizare Monitorizare i ajustare a planurilor i ajustare a planurilor
Indicatorii permit saseverificesi sase
masoaregradul in care nivelul
corespunzator al descrierii proiectului (logicii
interventiei) a fost sauvafi atins.
Indicatorii pot fi:
- de etapa
- peactivitati
- finali
Indicatori
6
Surse Surse de de verificare verificare
Cadrul Cadrul logic logic cere cere ca ca ceva ceva sa sa clarifice clarifice : :
Unde Unde ? ?
Cum Cum ? ?
Prin Prin ce ce metode metode ? ?
Cu Cu ce ce mijloace mijloace ? ?
Si Si la la ce ce cost costuri uri ? ?
. .
Rapoartealeproiectului Surseexterne
daca este solicitat producereaindicatorilor trebuieinclusain
activitatileproiectului si costurileaferentein bugetul proiectului
Problema careia se adreseaza nu este clar identificata: care
este de fapt oportunitatea, nisa de piata pe care doriti sa o
valorificati?
Obiective si tinte confuze: ce si cum vrem de fapt sa realizam
prin proiect?
Rolul fiecarui partener nu este stabilit clar: care este
autoritatea si care sunt responsabilitatile fiecaruia?
Lipsa indicatorilor: cum veti stii daca rezultatele finale vor fi
similare cu ce v-ati propus de la bun inceput?
Elementele de unicitate nu sunt suficient subliniate: ce aduce nou
de fapt acest proiect?
Supra-evaluarea / subevaluarea costurilor necesare (costuri
nerealiste).
Calendarul activitatilor propuse este nerealist.
Puncte slabe des Puncte slabe des intalnite intalnite in in
propunerile propunerile de de proiecte proiecte
CONCLUZII
- Propunerile de proiect trebuie adaptate
fiecarui program in parte
- Criterii majore de evaluare:
- Intelegerea nevoilor grupului tinta
- Capacitate institutionala
- Credibilitate (solicitant & parteneri)
- Eficacitate
- Logica
- Noutate
- Elaborarea si implementarea unei propuneri de
proiect este o munca de echipa

S-ar putea să vă placă și