Sunteți pe pagina 1din 47

LEGE Nr.

500 din 11 iulie 2002 privind finanele publice Text n vigoare ncepnd cu data de 5 august 2011 REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI & #EA!' Text actua(i)at prin produsu( in*or+atic (egis(ativ LE, E,"ERT n -a)a acte(or nor+ative +odi*icatoare. pu-(icate n !onitoru( O*icia( a( Ro+niei. "artea I. pn/ (a 5 august 20110 Act de baz #B: Legea nr0 50012002 Acte modificatoare #M1: Legea nr0 12312004 #M2: Legea nr0 41512004 #M3: Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1012005 #M4: Legea nr0 25512005 #M5: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 12512005 #M6: Ordinu( +inistru(ui *inan6e(or pu-(ice nr0 135212005 #M7: Ordinu( +inistru(ui *inan6e(or pu-(ice nr0 3512008 #M : Legea nr0 3812008 #M!: 9ot/rrea 7uvernu(ui nr0 1:8512008 #M10: Legea nr0 11012002 #M11: Legea nr0 15212002 #M12: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8412002 #M13: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 121200: #M14: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 551200: #M15: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 1301200: #M16: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 512003 #M17: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 4512003 #M1 : 9ot/rrea 7uvernu(ui nr0 50812003 #M1!: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8512003 #M20: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 2512003 #M21: Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 2512003 #M22: Legea nr0 40512003 #M23: Legea nr0 42012003 #M24: Legea nr0 42312003 #M25: Legea nr0 48212003 #M26: Legea nr0 1112010

#M27: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 5212010 #M2 : Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 5212010 #M2!: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8012010 #M30: Legea nr0 14812010 #M31: Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1:12010 #M32: Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1312010 #M33: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 10412010 #M34: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 10512010 #M35: Legea nr0 2:812010 #M36: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 12112010 #M37: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 2812011 #M3 : 9ot/rrea 7uvernu(ui nr0 44512011 #M3!: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 4212011 #M40: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8212011 #M41: Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8412011 #M42: Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1012011 #M43: Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1112011 !odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e e*ectuate prin acte(e nor+ative enu+erate +ai sus sunt scrise cu *ont ita(ic0 <n *a6a *iec/rei +odi*ic/ri sau co+p(et/ri este indicat actu( nor+ativ care a e*ectuat +odi*icarea sau co+p(etarea respectiv/. n *or+a #M1. #M2 etc0 #"#N NOTE: 1. <n textu( actua(i)at. toate su+e(e expri+ate anterior n (ei vec=i au *ost trans*or+ate n (ei noi0 2. A se vedea ;i Legea responsa-i(it/6ii *isca(>-ugetare nr0 83120100 #B $arla%en&ul '(%)niei adopt prezenta lege. CAP. 1 *i+p(,iii -enerale ART. 1 .biec&ul le-ii (1) Prezenta lege stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind or!area, ad!inistrarea, anga"area i utilizarea ondurilor publice,

precu! i responsabilit#ile institu#iilor publice i!plicate $n procesul bugetar. (%) &ispozi#iile prezentei legi se aplic $n do!eniul elaborrii, aprobrii, e'ecutrii i raportrii: a) bugetului de stat( b) bugetului asigurrilor sociale de stat( c) bugetelor ondurilor speciale( d) bugetului trezoreriei statului( e) bugetelor institu#iilor publice autono!e( ) bugetelor institu#iilor publice inan#ate integral sau par#ial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele ondurilor speciale, dup caz( g) bugetelor institu#iilor publice inan#ate integral din venituri proprii( )) bugetului ondurilor provenite din credite e'terne contractate sau garantate de stat i ale cror ra!bursare, dob*nzi i alte costuri se asigur din onduri publice( i) bugetului ondurilor e'terne nera!bursabile. ART. % *efiniii +n $n#elesul prezentei legi, ter!enii i e'presiile de !ai "os se de inesc dup cu! ur!eaz: 1. an bugetar , anul inanciar pentru care se aprob bugetul( anul bugetar este anul calendaristic care $ncepe la data de 1 ianuarie i se $nc)eie la data de -1 dece!brie( %. anga"a!ent bugetar , orice act prin care o autoritate co!petent, potrivit legii, a ecteaz onduri publice unei anu!ite destina#ii, $n li!ita creditelor bugetare aprobate( -. anga"a!ent legal , az $n procesul e'ecu#iei bugetare reprezent*nd orice act "uridic din care rezult sau ar putea rezulta o obliga#ie pe sea!a ondurilor publice( .. articol bugetar , subdiviziune a clasi ica#iei c)eltuielilor bugetare, deter!inat $n unc#ie de caracterul econo!ic al opera#iunilor $n care acestea se concretizeaz i care dese!neaz natura unei c)eltuieli, indi erent de ac#iunea la care se re er( /. autorizare bugetar , aprobare dat ordonatorilor de credite de a anga"a i0sau de a e ectua pl#i, $ntr,o perioad dat, $n li!ita creditelor bugetare aprobate( 1. buget , docu!ent prin care sunt prevzute i aprobate $n iecare an veniturile i c)eltuielile sau, dup caz, nu!ai c)eltuielile, $n unc#ie de siste!ul de inan#are a institu#iilor publice(

2. buget general consolidat , ansa!blul bugetelor, co!ponente ale siste!ului bugetar, agregate i consolidate pentru a or!a un $ntreg( 3. c)eltuieli bugetare , su!ele aprobate $n bugetele prevzute la art. 1 alin. (%), $n li!itele i potrivit destina#iilor stabilite prin bugetele respective( 4. clasi ica#ie bugetar , gruparea veniturilor i c)eltuielilor bugetare $ntr, o ordine obligatorie i dup criterii unitare( 15. clasi ica#ie econo!ic , gruparea c)eltuielilor dup natura i e ectul lor econo!ic( 11. clasi ica#ie unc#ional , gruparea c)eltuielilor dup destina#ia lor pentru a evalua alocarea ondurilor publice unor activit#i sau obiective care de inesc necesit#ile publice( 1%. contabil , denu!ire generic pentru persoana i0sau persoanele care lucreaz $n co!parti!entul inanciar,contabil, care veri ic docu!entele "usti icative i $ntoc!esc instru!entele de plat a c)eltuielilor e ectuate pe sea!a ondurilor publice( 1-. co!parti!entul inanciar,contabil , structur organizatoric din cadrul institu#iei publice, $n care este organizat e'ecu#ia bugetar (serviciu, birou, co!parti!ent)( 1.. credite destinate unor ac#iuni !ultianuale , su!e alocate unor progra!e, proiecte, subproiecte, obiective i altele ase!enea, care se des oar pe o perioad !ai !are de un an i dau loc la credite de anga"a!ent i credite bugetare( 1/. credit de anga"a!ent , li!ita !a'i! a c)eltuielilor ce pot i anga"ate, $n ti!pul e'erci#iului bugetar, $n li!itele aprobate( 11. credit bugetar , su! aprobat prin buget, reprezent*nd li!ita !a'i! p*n la care se pot ordonan#a i e ectua pl#i $n cursul anului bugetar pentru anga"a!entele contractate $n cursul e'erci#iului bugetar i0sau din e'erci#ii anterioare pentru ac#iuni !ultianuale, respectiv se pot anga"a, ordonan#a i e ectua pl#i din buget pentru celelalte ac#iuni( 12. co inan#are , inan#area unui progra!, proiect, subproiect, obiectiv i altele ase!enea, par#ial prin credite bugetare, par#ial prin inan#area provenit din surse e'terne( 13. consolidare , opera#iunea de eli!inare a trans erurilor de su!e dintre dou bugete co!ponente ale bugetului general consolidat, $n vederea evitrii dublei eviden#ieri a acestora( 14. contribu#ie , prelevare obligatorie a unei pr#i din veniturile persoanelor izice i "uridice, cu sau r posibilitatea ob#inerii unei contrapresta#ii( %5. de icit bugetar , parte a c)eltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare $ntr,un an bugetar(

%1. desc)idere de credite bugetare , aprobare co!unicat ordonatorului principal de credite de ctre 6inisterul 7inan#elor Publice prin trezoreria statului, $n li!ita creia se pot e ectua repartizri de credite bugetare i pl#i( %%. dona#ie , onduri bneti sau bunuri !ateriale pri!ite de o institu#ie public de la o persoan "uridic sau izic cu titlu nera!bursabil i r contrapresta#ie( %-. e'cedent bugetar , parte a veniturilor bugetare ce depete c)eltuielile bugetare $ntr,un an bugetar( %.. e'ecu#ie bugetar , activitatea de $ncasare a veniturilor bugetare i de e ectuare a pl#ii c)eltuielilor aprobate prin buget( %/. e'ecu#ia de cas a bugetului , co!ple' de opera#iuni care se re er la $ncasarea veniturilor i plata c)eltuielilor bugetare( %1. e'erci#iu bugetar , perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, se e'ecut i se raporteaz bugetul( %2. onduri publice , su!e alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (%)( %3. onduri speciale , venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc i destina#iile acestora( %4. i!pozit , prelevare obligatorie, r contrapresta#ie i nera!bursabil, e ectuat de ctre ad!inistra#ia public pentru satis acerea necesit#ilor de interes general( -5. institu#ii publice , denu!ire generic ce include Parla!entul, Ad!inistra#ia Preziden#ial, !inisterele, celelalte organe de specialitate ale ad!inistra#iei publice, alte autorit#i publice, institu#iile publice autono!e, precu! i institu#iile din subordinea acestora, indi erent de !odul de inan#are a acestora( -1. lege bugetar anual , lege care prevede i autorizeaz pentru iecare an bugetar veniturile i c)eltuielile bugetare, precu! i regle!entri speci ice e'erci#iului bugetar( -%. lege de recti icare , lege care !odi ic $n cursul e'erci#iului bugetar legea bugetar anual( --. lic)idarea c)eltuielilor , az $n procesul e'ecu#iei bugetare $n care se veri ic e'isten#a anga"a!entelor, se deter!in sau se veri ic realitatea su!ei datorate, se veri ic condi#iile de e'igibilitate ale anga"a!entului, pe baza docu!entelor "usti icative care s ateste opera#iunile respective( -.. ordonan#area c)eltuielilor , az $n procesul e'ecu#iei bugetare $n care se con ir! c livrrile de bunuri i de servicii au ost e ectuate sau alte crean#e au ost veri icate i c plata poate i realizat( -/. plata c)eltuielilor , az $n procesul e'ecu#iei bugetare reprezent*nd actul inal prin care institu#ia public ac)it obliga#iile sale a# de ter#i(

-1. proces bugetar , etape consecutive de elaborare, aprobare, e'ecutare, control i raportare ale bugetului, care se $nc)eie cu aprobarea contului general de e'ecu#ie a acestuia( -2. progra! , o ac#iune sau un ansa!blu coerent de ac#iuni ce se re er la acelai ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective de inite i pentru care sunt stabili#i indicatori de progra! care s evalueze rezultatele ce vor i ob#inute, $n li!itele de inan#are aprobate( -3. siste! bugetar , siste! unitar de bugete care cuprinde bugetele prevzute la art. 1 alin. (%) i bugetele locale( -4. e ul co!parti!entului inanciar,contabil , persoana care ocup unc#ia de conducere a co!parti!entului inanciar,contabil i care rspunde de activitatea de $ncasare a veniturilor i de plat a c)eltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele care $ndeplinete aceste atribu#ii $n cadrul unei institu#ii publice care nu are $n structura sa un co!parti!ent inanciar, contabil sau persoana care $ndeplinete aceste atribu#ii pe baz de contract, $n condi#iile legii( .5. ta' , su! pltit de o persoan izic sau "uridic, de regul, pentru serviciile prestate acesteia de ctre un agent econo!ic, o institu#ie public sau un serviciu public( .1. vrs!*nt , !odalitate de stingere a obliga#iei legale, prin virarea unei su!e de bani, e ectuat de un agent econo!ic sau de o institu#ie public ori inanciar( .%. venituri bugetare , resursele bneti care se cuvin bugetelor prevzute la art. 1 alin. (%), $n baza unor prevederi legale, or!ate din i!pozite, ta'e, contribu#ii i alte vrs!inte( .-. virare de credite bugetare , opera#iune prin care se di!inueaz creditul bugetar de la o subdiviziune a clasi ica#iei bugetare care prezint disponibilit#i i se !a"oreaz corespunztor o alt subdiviziune la care ondurile sunt insu iciente, cu respectarea dispozi#iilor legale de e ectuare a opera#iunilor respective. ART. /eni&urile 0i c1el&uielile bu-e&are (1) 8eniturile i c)eltuielile siste!ului bugetar, cu!ulate la nivel na#ional, alctuiesc veniturile bugetare totale, respectiv c)eltuielile bugetare totale care, dup consolidare, prin eli!inarea trans erurilor dintre bugete, vor eviden#ia di!ensiunile e ortului inanciar public pe anul respectiv, starea de ec)ilibru sau dezec)ilibru, dup caz. (%) Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru inan#area unc#iilor ad!inistra#iei publice, progra!elor, ac#iunilor, obiectivelor i sarcinilor

prioritare, potrivit scopurilor prevzute $n legi i alte regle!entri, i vor i anga"ate i olosite $n strict corelare cu gradul previzionat de $ncasare a veniturilor bugetare. ART. . 2u&(ri,area bu-e&ar342n-a5a%en&ele %ul&ianuale (1) 9egea bugetar anual prevede i autorizeaz, pentru anul bugetar, veniturile i c)eltuielile bugetare, precu! i regle!entri speci ice e'erci#iului bugetar. (%) :u!ele aprobate, la partea de c)eltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (%), $n cadrul crora se anga"eaz, se ordonan#eaz i se e ectueaz pl#i, reprezint li!ite !a'i!e care nu pot i depite. (-) Anga"area c)eltuielilor din aceste bugete se ace nu!ai $n li!ita creditelor bugetare aprobate. (.) Anga"area i utilizarea creditelor bugetare $n alte scopuri dec*t cele aprobate atrag rspunderea celor vinova#i, $n condi#iile legii. (/) Pentru ac#iunile !ultianuale se $nscriu $n buget, distinct, creditele de anga"a!ent i creditele bugetare. (1) +n vederea realizrii ac#iunilor !ultianuale ordonatorii de credite $nc)eie anga"a!ente legale, $n li!ita creditelor de anga"a!ent aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. ART. / Le-ile bu-e&are anuale +n cadrul legilor bugetare anuale se includ ur!toarele: a) legea bugetului de stat, legea de recti icare a bugetului de stat( b) legea bugetului asigurrilor sociale de stat, legea de recti icare a bugetului asigurrilor sociale de stat. ART. 1 Le-ile de rec&ificare 9egile bugetare anuale pot i !odi icate $n cursul e'erci#iului bugetar prin legi de recti icare, elaborate cel !ai t*rziu p*n la data de -5 noie!brie. 9egilor de recti icare li se vor aplica aceleai proceduri ca i legilor bugetare anuale ini#iale, cu e'cep#ia ter!enelor din calendarul bugetar. ART. 2 Le-ile privind c(n&ul -eneral anual de e6ecuie Rezultatele iecrui e'erci#iu bugetar se aprob prin: a) legea privind contul general anual de e'ecu#ie a bugetului de stat( b) legea privind contul general anual de e'ecu#ie a bugetului asigurrilor sociale de stat. CAP. %

$rincipii7 re-uli 0i re+p(n+abili&3i :;C<=>?;A 1 $rincipii 0i re-uli bu-e&are ART. 3 $rincipiul univer+ali&3ii (1) 8eniturile i c)eltuielile se includ $n buget $n totalitate, $n su!e brute. (%) 8eniturile bugetare nu pot i a ectate direct unei c)eltuieli bugetare anu!e, cu e'cep#ia dona#iilor i sponsorizrilor, care au stabilite destina#ii distincte. ART. 4 $rincipiul publici&3ii :iste!ul bugetar este desc)is i transparent, acestea realiz*ndu,se prin: a) dezbaterea public a proiectelor de buget, cu prile"ul aprobrii acestora( b) dezbaterea public a conturilor generale anuale de e'ecu#ie a bugetelor, cu prile"ul aprobrii acestora( c) publicarea $n 6onitorul @ icial al Ro!*niei, Partea =, a actelor nor!ative de aprobare a bugetelor i conturilor anuale de e'ecu#ie a acestora( d) !i"loacele de in or!are $n !as, pentru di uzarea in or!a#iilor asupra con#inutului bugetului, e'cept*nd in or!a#iile i docu!entele nepublicabile, prevzute de lege. ART. 15 $rincipiul uni&3ii (1) 8eniturile i c)eltuielile bugetare se $nscriu $ntr,un singur docu!ent, pentru a se asigura utilizarea e icient i !onitorizarea ondurilor publice. (%) Toate veniturile re#inute i utilizate $n siste! e'trabugetar, sub diverse or!e i denu!iri, se introduc $n bugetul de stat, ur!*nd regulile i principiile acestui buget, cu e'cep#ia celor prevzute la art. 1% alin. (1) lit. b) i c) i la art. 13, precu! i a celor pentru constituirea, potrivit legii, a ondurilor de sti!ulare a personalului. (-) 8eniturile i c)eltuielile 7ondului special pentru dezvoltarea siste!ului energetic i ale 7ondului special al dru!urilor publice se introduc $n bugetul de stat ca venituri i c)eltuieli cu destina#ie special, ur!*nd regulile i principiile acestui buget. (.) +n vederea respectrii principiilor bugetare, $n ter!en de - ani de la data intrrii $n vigoare a prezentei legi Auvernul va propune Parla!entului !odi icarea actelor nor!ative pentru des iin#area veniturilor i c)eltuielilor cu destina#ie special incluse $n bugetul de stat.

ART. 11 $rincipiul anuali&3ii (1) 8eniturile i c)eltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioad de un an, care corespunde e'erci#iului bugetar. (%) Toate opera#iunile de $ncasri i pl#i e ectuate $n cursul unui an bugetar $n contul unui buget apar#in e'erci#iului corespunztor de e'ecu#ie a bugetului respectiv. ART. 1% $rincipiul +peciali,3rii bu-e&are 8eniturile i c)eltuielile bugetare se $nscriu i se aprob $n buget pe surse de provenien# i, respectiv, pe categorii de c)eltuieli, grupate dup natura lor econo!ic i destina#ia acestora, potrivit clasi ica#iei bugetare. ART. 1$rincipiul uni&3ii %(ne&are Toate opera#iunile bugetare se e'pri! $n !oned na#ional. ART. 1. 'e-uli privind c1el&uielile bu-e&are (1) C)eltuielile bugetare au destina#ie precis i li!itat i sunt deter!inate de autorizrile con#inute $n legi speci ice i $n legile bugetare anuale. (%) ?ici o c)eltuial nu poate i $nscris $n bugetele prevzute la art. 1 alin. (%) i nici anga"at i e ectuat din aceste bugete, dac nu e'ist baz legal pentru respectiva c)eltuial. (-) ?ici o c)eltuial din onduri publice nu poate i anga"at, ordonan#at i pltit dac nu este aprobat potrivit legii i nu are prevederi bugetare. #M2 ART. 1/ Limite privind micorarea venituri or i ma!orarea c"e tuie i or bu#etare ?1@ <n ca)uri(e n care se *ac propuneri de e(a-orare a unor proiecte de acte nor+ative a c/ror ap(icare atrage +ic;orarea venituri(or sau +aAorarea c=e(tuie(i(or apro-ate prin -uget. tre-uie s/ se prevad/ ;i +iA(oace(e necesare pentru acoperirea +inusu(ui de venituri sau cre;terea c=e(tuie(i(or0 <n acest scop 7uvernu(. prin ordonatorii principa(i de credite n do+eniu( c/rora se ini6ia)/ proiecte de acte nor+ative ;i !inisteru( %inan6e(or "u-(ice. va e(a-ora *i;a *inanciar/. care se ata;ea)/ (a expunerea de +otive sau (a nota de *unda+entare. dup/ ca). ca docu+ent necesar pentru de)-aterea proiectu(ui. ;i care va *i actua(i)at/ n concordan6/ cu eventua(e(e +odi*ic/ri intervenite n proiectu( de act

nor+ativ0 <n aceast/ *i;/ se nscriu e*ecte(e *inanciare asupra -ugetu(ui genera( conso(idat. care tre-uie s/ ai-/ n vedere: a@ sc=i+-/ri(e anticipate n venituri(e ;i c=e(tuie(i(e -ugetare pentru anu( curent ;i ur+/torii 5 aniB -@ e;a(onarea anua(/ a credite(or -ugetare. n ca)u( ac6iuni(or +u(tianua(eB c@ propuneri rea(iste n vederea acoperirii +aAor/rii c=e(tuie(i(orB d@ propuneri rea(iste n vederea acoperirii +inusu(ui de venituri0 ?2@ <n ca)u( propuneri(or (egis(ative. 7uvernu( va trans+ite a+erei $eputa6i(or sau Cenatu(ui. dup/ ca). *i;a *inanciar/ prev/)ut/ (a a(in0 ?1@. n ter+en de 55 de )i(e de (a data pri+irii so(icit/rii0 ?4@ $up/ depunerea proiectu(ui (egii -ugetare anua(e (a "ar(a+ent. pot *i apro-ate acte nor+ative nu+ai n condi6ii(e prevederi(or a(in0 ?1@. dar cu preci)area surse(or de acoperire a di+inu/rii venituri(or sau a +aAor/rii c=e(tuie(i(or -ugetare. a*erente exerci6iu(ui -ugetar pentru care s>a e(a-orat -ugetu(0 #B :;C<=>?;A a %,a "(%pe&ene 0i re+p(n+abili&3i 8n pr(ce+ul bu-e&ar ART. 11 2pr(barea bu-e&el(r (1) Bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele ondurilor speciale, bugetele institu#iilor publice autono!e, bugetele creditelor e'terne contractate sau garantate de stat, bugetele ondurilor e'terne nera!bursabile, bugetul trezoreriei statului i bugetele institu#iilor publice se aprob ast el: a) bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele ondurilor speciale, bugetele creditelor e'terne contractate sau garantate de stat i bugetele ondurilor e'terne nera!bursabile, prin lege( b) bugetele institu#iilor publice autono!e, de ctre organele abilitate $n acest scop prin legi speciale( c) bugetele institu#iilor publice inan#ate par#ial din bugetele prevzute la lit. a), prin lege, ca ane'e la bugetele ordonatorilor principali de credite( d) bugetele institu#iilor publice inan#ate integral din bugetele prevzute la lit. a), de ctre ordonatorul de credite ierar)ic superior al acestora( e) bugetele institu#iilor publice care se inan#eaz integral din venituri proprii, de ctre organul de conducere al institu#iei publice i cu acordul ordonatorului de credite ierar)ic superior( ) bugetul trezoreriei statului, prin )otr*re a Auvernului.

(%) Bugetele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) se aprob $n ter!en de 1/ zile de la data publicrii legii bugetare anuale sau a legii de recti icare $n 6onitorul @ icial al Ro!*niei, Partea =. ART. 12 '(lul $arla%en&ului (1) Parla!entul adopt legile bugetare anuale i legile de recti icare, elaborate de Auvern $n conte'tul strategiei !acroecono!ice asu!ate de acesta. (%) +n cazul $n care legile bugetare anuale, depuse $n ter!en legal, nu au ost adoptate de ctre Parla!ent p*n cel t*rziu la data de 1/ dece!brie a anului anterior anului la care se re er proiectul de buget, Auvernul va solicita Parla!entului aplicarea procedurii de urgen#. (-) +n ti!pul dezbaterilor nu pot i aprobate a!enda!ente la legile bugetare anuale, care deter!in !a"orarea nivelului de icitului bugetar. (.) Parla!entul adopt legile contului general anual de e'ecu#ie. ART. 13 '(lul Guvernului (1) Auvernul asigur realizarea politicii iscal,bugetare, care ia $n considerare perspectivele econo!ice i priorit#ile politice cuprinse $n Progra!ul de guvernare acceptat de Parla!ent. (%) Auvernul asigur: a) elaborarea raportului privind situa#ia !acroecono!ic pentru anul bugetar respectiv i proiec#ia acesteia $n ur!torii - ani( b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale i trans!iterea acestora spre adoptare Parla!entului, $n cadrul ter!enului li!it prevzut de prezenta lege( c) e'ercitarea conducerii generale a activit#ii e'ecutive $n do!eniul inan#elor publice, scop $n care e'a!ineaz periodic e'ecu#ia bugetar i stabilete !suri pentru !en#inerea sau $!bunt#irea ec)ilibrului bugetar, dup caz( d) supunerea spre adoptare Parla!entului a proiectelor legilor de recti icare i a contului general anual de e'ecu#ie( e) utilizarea ondului de rezerv bugetar i a ondului de interven#ie la dispozi#ia sa, pe baz de )otr*ri. ART. 14 '(lul Mini+&erului 9inanel(r $ublice +n do!eniul inan#elor publice 6inisterul 7inan#elor Publice are, $n principal, ur!toarele atribu#ii: a) coordoneaz ac#iunile care sunt $n responsabilitatea Auvernului cu privire la siste!ul bugetar, i anu!e: pregtirea proiectelor legilor bugetare

anuale, ale legilor de recti icare, precu! i ale legilor privind aprobarea contului general anual de e'ecu#ie( b) dispune !surile necesare pentru aplicarea politicii iscal,bugetare( c) e!ite nor!e !etodologice privind elaborarea bugetelor i or!a de prezentare a acestora( d) e!ite nor!e !etodologice, precizri i instruc#iuni prin care se stabilesc practicile i procedurile pentru $ncasarea veniturilor, anga"area, lic)idarea, ordonan#area i plata c)eltuielilor, controlul c)eltuirii acestora, $nc)eierea e'erci#iului bugetar anual, contabilizarea i raportarea( e) solicit rapoarte i in or!a#ii oricror institu#ii care gestioneaz onduri publice( ) aprob clasi ica#iile bugetare, precu! i !odi icrile acestora( g) analizeaz propunerile de buget $n etapele de elaborare a bugetelor( )) urnizeaz Parla!entului, la cererea acestuia, cu spri"inul ordonatorilor principali de credite, docu!entele care au stat la baza unda!entrii proiectelor legilor bugetare anuale( i) asigur !onitorizarea e'ecu#iei bugetare, iar $n cazul $n care se constat abateri ale veniturilor i c)eltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Auvernului !suri pentru regle!entarea situa#iei( ") avizeaz, $n az de proiect, acordurile, !e!orandu!urile, protocoalele sau alte ase!enea $n#elegeri $nc)eiate cu partenerii e'terni, precu! i proiectele de acte nor!ative, care con#in i!plica#ii inanciare( C) stabilete con#inutul, or!a de prezentare i structura progra!elor elaborate de ordonatorii principali de credite( l) bloc)eaz sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca iind r te!ei legal sau r "usti icare $n bugetele ordonatorilor de credite( !) dispune !surile necesare pentru ad!inistrarea i ur!rirea !odului de utilizare a ondurilor publice destinate co inan#rii $n bani, rezultate din contribu#ia inanciar e'tern acordat Auvernului Ro!*niei( n) colaboreaz cu Banca ?a#ional a Ro!*niei la elaborarea balan#ei de pl#i e'terne, a balan#ei crean#elor i anga"a!entelor e'terne, a regle!entrilor $n do!eniul !onetar i valutar( o) prezint se!estrial Auvernului i co!isiilor pentru buget, inan#e i bnci ale Parla!entului, $!preun cu Banca ?a#ional a Ro!*niei, in or!ri asupra !odului de realizare a balan#ei de pl#i e'terne i a balan#ei crean#elor i anga"a!entelor e'terne i propune solu#ii de acoperire a de icitului sau de utilizare a e'cedentului din contul curent al balan#ei de pl#i e'terne( p) particip, $n nu!ele statului, $n #ar i $n strintate, dup caz, la tratative e'terne privind acordurile bilaterale i !ultilaterale de pro!ovare i

prote"are a investi#iilor i conven#iile de evitare a dublei i!puneri i co!batere a evaziunii iscale i, $!preun cu Banca ?a#ional a Ro!*niei, $n proble!e inanciare, valutare i de pl#i( r) $ndeplinete i alte atribu#ii prevzute de dispozi#iile legale. ART. %5 "a&e-(rii de (rd(na&(ri de credi&e (1) @rdonatorii principali de credite sunt !initrii, conductorii celorlalte organe de specialitate ale ad!inistra#iei publice centrale, conductorii altor autorit#i publice i conductorii institu#iilor publice autono!e. (%) @rdonatorii principali de credite pot delega aceast calitate $nlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane $!puternicite $n acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza li!itele i condi#iile delegrii. (-) +n cazurile prevzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele dese!nate prin aceste legi. (.) Conductorii institu#iilor publice cu personalitate "uridic din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau ter#iari de credite, dup caz. ART. %1D) '(lul (rd(na&(ril(r de credi&e (1) @rdonatorii principali de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu i pentru bugetele institu#iilor publice ierar)ic in erioare, ai cror conductori sunt ordonatori secundari sau ter#iari de credite, dup caz, $n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (%) @rdonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu i pentru bugetele institu#iilor publice subordonate, ai cror conductori sunt ordonatori ter#iari de credite, $n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (-) @rdonatorii ter#iari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le,au ost repartizate nu!ai pentru realizarea sarcinilor institu#iilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i $n condi#iile stabilite prin dispozi#iile legale. (.) @rdonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dup re#inerea a 15E din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei e'ecu#ii bugetare prudente, cu e'cep#ia c)eltuielilor de personal i a celor care decurg din obliga#ii interna#ionale, care vor i repartizate integral. Repartizarea su!elor re#inute $n propor#ie de 15E se ace $n se!estrul al doilea, dup e'a!inarea de ctre Auvern a e'ecu#iei bugetare pe pri!ul se!estru.

(/) Toate institu#iile publice trebuie s aib bugetul aprobat, potrivit prevederilor prezentei legi. #"#N $% 1. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 8 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 512003 ?#M1&@0 #M16 DART0 8 "rin derogare de (a prevederi(e a(in0 ?5@ a( art0 21 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. pentru c=e(tuie(i(e de persona( care se reg/sesc n structura a(tor categorii de c=e(tuie(i nu se ap(ic/ re6inerea de 10E din prevederi(e apro-ate ordonatori(or principa(i de credite0D #"#N 2. on*or+ art0 20 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 4512003 ?#M1'@. ncepnd cu data intr/rii n vigoare a prevederi(or Ordonan6ei de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 4512003 ?#M1'@ ;i pn/ (a data de 41 dece+-rie 2003. dispo)i6ii(e art0 21 a(in0 ?5@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. se suspend/0 #"#N (. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 55 din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1:12010 ?#M(1@0 #M31 DART0 55 onco+itent cu introducerea n -ugetu( de stat. -ugetu( %ondu(ui na6iona( unic de asigur/ri socia(e de s/n/tate ;i n -ugete(e ordonatori(or principa(i de credite a +odi*ic/ri(or apro-ate potrivit prevederi(or pre)entei ordonan6e. nu se +ai re6in su+e(e n propor6ie de 10E con*or+ art0 21 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare0D #"#N ). Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1312010 ?#M(2@0 #M32 DART0 5 ?1@ Ce autori)ea)/ ordonatoru( principa( de credite s/ deta(ie)e in*(uen6e(e apro-ate ;i s/ introduc/ +odi*ic/ri(e prev/)ute de pre)enta ordonan6/ n -ugetu( asigur/ri(or socia(e de stat. n -ugetu( asigur/ri(or pentru ;o+aA ;i n anexe(e (a acestea pe anu( 20100 ?2@ onco+itent cu introducerea +odi*ic/ri(or apro-ate nu se +ai re6in su+e n propor6ie de 10E n con*or+itate cu prevederi(e art0 21 a(in0 ?5@ din

Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare0 ?4@ Ordonatoru( principa( de credite. n ter+en de 5 )i(e de (a intrarea n vigoare a pre)entei ordonan6e. co+unic/ !inisteru(ui %inan6e(or "u-(ice deta(ierea +odi*ic/ri(or apro-ate0D #"#N *. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 8 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 10512010 ?#M()@0 #M34 DART0 8 "rin derogare de (a prevederi(e art0 21 a(in0 ?5@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. pentru credite(e -ugetare cuprinse n anex/ nu se ap(ic/ re6inerea de 10E din prevederi(e apro-ate ordonatori(or principa(i de credite0D #"#N &. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 22 din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1012011 ?#M)2@0 #M42 DART0 22 onco+itent cu introducerea n -ugetu( de stat. -ugetu( %ondu(ui na6iona( unic de asigur/ri socia(e de s/n/tate ;i n -ugete(e ordonatori(or principa(i de credite a +odi*ic/ri(or apro-ate potrivit prevederi(or pre)entei ordonan6e. nu se +ai re6in su+e(e n propor6ie de 10E. con*or+ art0 21 din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare0D #"#N '. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1112011 ?#M)(@0 #M43 DART0 5 ?1@ $e*a(carea in*(uen6e(or asupra c=e(tuie(i(or -ugetu(ui asigur/ri(or socia(e de stat pe ordonatori principa(i de credite ai acestui -uget sunt prev/)ute n anexa nr0 1101. anexa nr0 1102. anexa nr0 1104 ;i anexa nr0 11050 ?2@ Ce autori)ea)/ ordonatorii principa(i de credite s/ deta(ie)e in*(uen6e(e apro-ate ;i s/ introduc/ +odi*ic/ri(e prev/)ute de pre)enta ordonan6/ n -ugetu( asigur/ri(or socia(e de stat. n -ugetu( asigur/ri(or pentru ;o+aA ;i anexe(e (a acestea pe anu( 20110 ?4@ onco+itent cu introducerea +odi*ic/ri(or apro-ate nu se +ai re6in su+e n propor6ie de 10E n con*or+itate cu prevederi(e art0 21 a(in0 ?5@ din

Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare0 ?5@ Ordonatorii principa(i de credite. n ter+en de 5 )i(e de (a intrarea n vigoare a pre)entei ordonan6e. co+unic/ !inisteru(ui %inan6e(or "u-(ice deta(ierea +odi*ic/ri(or apro-ate0D #B ART. %% 'e+p(n+abili&3ile (rd(na&(ril(r de credi&e (1) @rdonatorii de credite au obliga#ia de a anga"a i de a utiliza creditele bugetare nu!ai $n li!ita prevederilor i destina#iilor aprobate, pentru c)eltuieli strict legate de activitatea institu#iilor publice respective i cu respectarea dispozi#iilor legale. (%) @rdonatorii de credite rspund, potrivit legii, de: a) anga"area, lic)idarea i ordonan#area c)eltuielilor $n li!ita creditelor bugetare repartizate i aprobate potrivit prevederilor art. %1( b) realizarea veniturilor( c) anga"area i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni inanciare( d) integritatea bunurilor $ncredin#ate institu#iei pe care o conduc( e) organizarea i #inerea la zi a contabilit#ii i prezentarea la ter!en a situa#iilor inanciare asupra situa#iei patri!oniului a lat $n ad!inistrare i e'ecu#iei bugetare( ) organizarea siste!ului de !onitorizare a progra!ului de ac)izi#ii publice i a progra!ului de lucrri de investi#ii publice( g) organizarea eviden#ei progra!elor, inclusiv a indicatorilor a eren#i acestora( )) organizarea i #inerea la zi a eviden#ei patri!oniului, con or! prevederilor legale. ART. %"(n&r(lul financiar preven&iv 0i audi&ul in&ern Controlul inanciar preventiv i auditul intern se e'ercit asupra tuturor opera#iunilor care a ecteaz ondurile publice i0sau patri!oniul public i sunt e'ercitate con or! regle!entrilor legale $n do!eniu. ART. %.D) "(n&r(lul financiar preven&iv pr(priu (1) Anga"area, lic)idarea i ordonan#area c)eltuielilor din onduri publice se aprob de ordonatorul de credite, iar plata acestora se e ectueaz de ctre contabil.

(%) Anga"area i ordonan#area c)eltuielilor se e ectueaz nu!ai cu viza prealabil de control inanciar preventiv propriu, potrivit dispozi#iilor legale. #"#N $% Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 4 a(in0 ?2@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 15812002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M3 D?2@ "rin derogare de (a a(in0 ?5@. precu+ ;i de (a art0 25 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. p(ata co+isioane(or se e*ectuea)/ prin de-itarea direct/ de c/tre Fanca #a6iona(/ a Ro+niei a contu(ui curent genera( a( Tre)oreriei Ctatu(ui0D #B ART. %/ "(n&r(lul financiar preven&iv dele-a& Controlul inanciar preventiv delegat se e'ercit de 6inisterul 7inan#elor Publice, con or! legisla#iei $n do!eniu. CAP. $r(ce+ul bu-e&ar :;C<=>?;A 1 $r(ceduri privind elab(rarea bu-e&el(r ART. %1 "(ninu&ul le-il(r bu-e&are anuale 9egile bugetare cuprind: a) la venituri, esti!rile anului bugetar( b) la c)eltuieli, creditele bugetare deter!inate de autorizrile con#inute $n legi speci ice, $n structura unc#ional i econo!ic a acestora( c) de icitul sau e'cedentul bugetar, dup caz( d) regle!entri speci ice e'erci#iului bugetar. ART. %2 2ne6ele le-il(r bu-e&are Ane'ele legilor bugetare cuprind: a) sintezele bugetelor prevzute la art. 11 alin. (1) lit. a)( b) bugetele ordonatorilor principali de credite i ane'ele la acestea( c) su!ele de alcate din unele venituri ale bugetului de stat i criteriile de repartizare a acestora( d) alte ane'e speci ice. ART. %3

Elab(rarea bu-e&el(r Proiectele legilor bugetare anuale i ale bugetelor se elaboreaz de ctre Auvern, prin 6inisterul 7inan#elor Publice, pe baza: a) prognozelor indicatorilor !acroecono!ici i sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget, precu! i pentru ur!torii ani( b) politicilor iscale i bugetare( c) prevederilor !e!orandu!urilor de inan#are, ale !e!orandu!urilor de $n#elegere sau ale altor acorduri interna#ionale cu organis!e i institu#ii inanciare interna#ionale, se!nate i0sau rati icate( d) politicilor i strategiilor sectoriale, a priorit#ilor stabilite $n or!ularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite( e) propunerilor de c)eltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite( ) progra!elor $ntoc!ite de ctre ordonatorii principali de credite $n scopul inan#rii unor ac#iuni sau ansa!blu de ac#iuni, crora le sunt asociate obiective precise i indicatori de rezultate i de e icien#( progra!ele sunt $nso#ite de esti!area anual a per or!an#elor iecrui progra!, care trebuie s precizeze: ac#iunile, costurile asociate, obiectivele ur!rite, rezultatele ob#inute i esti!ate pentru anii ur!tori, !surate prin indicatori precii, a cror alegere este "usti icat( g) propunerilor de su!e de alcate din unele venituri ale bugetului de stat, precu! i de trans eruri consolidabile pentru autorit#ile ad!inistra#iei publice locale( )) posibilit#ilor de inan#are a de icitului bugetar. ART. %4 :&ruc&ura bu-e&el(r (1) 8eniturile i c)eltuielile se grupeaz $n buget pe baza clasi ica#iei bugetare. (%) 8eniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole, iar c)eltuielile pe pr#i, capitole, subcapitole, titluri, articole, precu! i alineate, dup caz. (-) C)eltuielile prevzute $n capitole i articole au destina#ie precis i li!itat. (.) ?u!rul de salaria#i, per!anen#i i te!porari, i ondul salariilor de baz se aprob distinct, prin ane' la bugetul iecrui ordonator principal de credite. ?u!rul de salaria#i aprobat iecrei institu#ii publice nu poate i depit. (/) C)eltuielile de capital se cuprind la iecare capitol bugetar, $n con or!itate cu creditele de anga"a!ent i duratele de realizare a investi#iilor.

(1) Progra!ele se aprob ca ane'e la bugetele ordonatorilor principali de credite. (2) 7ondurile e'terne nera!bursabile se cuprind $n ane'e la bugetele ordonatorilor principali de credite i se aprob o dat cu acestea. ART. -5D) 9(nduri la di+p(,iia Guvernului (1) +n bugetul de stat se includ 7ondul de rezerv bugetar la dispozi#ia Auvernului i 7ondul de interven#ie la dispozi#ia Auvernului. (%) 7ondul de rezerv bugetar la dispozi#ia Auvernului se repartizeaz unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe baz de )otr*ri ale Auvernului, pentru inan#area unor c)eltuieli urgente sau neprevzute aprute $n ti!pul e'erci#iului bugetar. (-) Alocarea de su!e din 7ondul de rezerv bugetar la dispozi#ia Auvernului, pentru bugetele locale, se ace prin !a"orarea su!elor de alcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a trans erurilor de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru investi#ii inan#ate par#ial din $!pru!uturi e'terne, dup caz. (.) 7ondul de interven#ie la dispozi#ia Auvernului se repartizeaz unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe baz de )otr*ri ale Auvernului, pentru inan#area unor ac#iuni urgente $n vederea $nlturrii e ectelor unor cala!it#i naturale i spri"inirii persoanelor izice sinistrate. (/) +n cursul e'erci#iului bugetar 7ondul de interven#ie la dispozi#ia Auvernului poate i !a"orat de Auvern din 7ondul de rezerv bugetar la dispozi#ia Auvernului, $n unc#ie de necesit#ile privind asigurarea su!elor pentru $nlturarea e ectelor cala!it#ilor naturale. #"#N $% 1. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 42 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 10412010 ?#M((@0 #M33 DART0 42 "rin derogare de (a prevederi(e art0 40 a(in0 ?2@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. din %ondu( de re)erv/ -ugetar/ (a dispo)i6ia 7uvernu(ui se pot a(oca. pn/ (a s*r;itu( anu(ui 2010. pe -a)/ de =ot/rri a(e 7uvernu(ui. su+e ;i pentru p(ata arierate(or0D #"#N 2. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 : din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 2812011 ?#M('@0 #M37

DART0 : "rin derogare de (a prevederi(e art0 40 a(in0 ?2@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. ;i de (a dispo)i6ii(e art0 GII din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8412010 pentru +odi*icarea ;i co+p(etarea Legii nr0 22412008 privind *inan6e(e pu-(ice (oca(e. precu+ ;i pentru sta-i(irea unor +/suri *inanciare. apro-at/ cu +odi*ic/ri ;i co+p(et/ri prin Legea nr0 1412011. din %ondu( de re)erv/ -ugetar/ (a dispo)i6ia 7uvernu(ui se pot a(oca. pn/ (a s*r;itu( anu(ui 2011. prin =ot/rre a 7uvernu(ui. su+e ;i pentru p(ata arierate(or0D #"#N (. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 58 din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1012011 ?#M)2@0 #M42 DART0 58 Ce autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ introduc/ +odi*ic/ri(e corespun)/toare n venituri(e ;i c=e(tuie(i(e -ugetu(ui %ondu(ui na6iona( unic de asigur/ri socia(e de s/n/tate. cu su+e(e a(ocate din %ondu( de re)erv/ -ugetar/ (a dispo)i6ia 7uvernu(ui prin derogare de (a art0 40 din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. pentru p(ata arierate(or. prin -ugetu( !inisteru(ui C/n/t/6ii0D #B :;C<=>?;A a %,a "alendarul bu-e&ar ART. -1 Elab(rarea indica&(ril(r %acr(ec(n(%ici =ndicatorii !acroecono!ici i sociali prevzu#i la art. %3 lit. a), pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget, precu! i pentru ur!torii - ani, vor i elabora#i de organele abilitate p*n la data de -1 !artie a anului curent. Aceti indicatori vor i actualiza#i pe parcursul des urrii procesului bugetar. ART. -% Li%i&ele de c1el&uieli 6inisterul 7inan#elor Publice va $nainta Auvernului, p*n la data de 1 !ai, obiectivele politicii iscale i bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i ur!torii - ani, $!preun cu li!itele de c)eltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, ur!*nd ca acesta s le aprobe p*n la data de 1/ !ai i s in or!eze co!isiile pentru buget, inan#e

i bnci ale Parla!entului asupra principalelor orientri ale politicii sale !acroecono!ice i ale inan#elor publice. ART. -:cri+(area;cadru (1) 6inistrul inan#elor publice va trans!ite ordonatorilor principali de credite, p*n la data de 1 iunie a iecrui an, o scrisoare,cadru care va speci ica conte'tul !acroecono!ic pe baza cruia vor i $ntoc!ite proiectele de buget, !etodologiile de elaborare a acestora, precu! i li!itele de c)eltuieli aprobate de Auvern. (%) +n cazul $n care sc)i!barea cadrului !acroecono!ic i!pune !odi icarea li!itelor de c)eltuieli, acestea vor i adaptate de ctre Auvern, la propunerea 6inisterului 7inan#elor Publice. P*n la data de 1/ iunie 6inisterul 7inan#elor Publice co!unic ordonatorilor principali de credite li!itele de c)eltuieli, ast el redi!ensionate, $n vederea de initivrii proiectelor de buget. ART. -. $r(punerile bu-e&are ale (rd(na&(ril(r principali de credi&e (1) @rdonatorii principali de credite au obliga#ia ca p*n la data de 1/ iulie a iecrui an s depun la 6inisterul 7inan#elor Publice propunerile pentru proiectul de buget i ane'ele la acesta, pentru anul bugetar ur!tor, cu $ncadrarea $n li!itele de c)eltuieli, i esti!rile pentru ur!torii - ani, co!unicate potrivit art. --, $nso#ite de docu!enta#ii i unda!entri detaliate. (%) Ca!era &eputa#ilor i :enatul, cu consultarea Auvernului, $i aprob bugetele proprii i le $nainteaz Auvernului $n vederea includerii lor $n proiectul bugetului de stat. (-) Autorit#ile ad!inistra#iei publice locale au aceeai obliga#ie pentru propunerile de trans eruri consolidate i de su!e de alcate din unele venituri ale bugetului de stat. (.) 6inisterul 7inan#elor Publice e'a!ineaz proiectele de buget i poart discu#ii cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. +n caz de divergen# )otrte Auvernul. (/) Proiectele de buget i ane'ele la acesta, de initivate potrivit prevederilor alin. (.), se depun la 6inisterul 7inan#elor Publice p*n la data de 1 august a iecrui an. ART. -/ <ran+%i&erea pr(iec&ului de bu-e& la Guvern 0i $arla%en&4'ap(r&ul anual la bu-e& (1) 6inisterul 7inan#elor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite i a bugetului propriu, $ntoc!ete

proiectele legilor bugetare i proiectele bugetelor, pe care le depune la Auvern p*n la data de -5 septe!brie a iecrui an. (%) Proiectul legii bugetului de stat este $nso#it de un raport privind situa#ia !acroecono!ic pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i proiec#ia acesteia $n ur!torii - ani. Acest raport va cuprinde un rezu!at al politicilor !acroecono!ice $n conte'tul crora au ost elaborate proiectele de buget, precu! i strategia Auvernului $n do!eniul investi#iilor publice. (-) Raportul i proiectele legilor bugetare anuale vor e'pri!a politica iscal,bugetar a Auvernului, precu! i alte in or!a#ii relevante $n do!eniu. (.) &up $nsuirea de ctre Auvern a proiectelor legilor bugetare i de buget, prevzute la alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parla!entului cel !ai t*rziu p*n la data de 1/ octo!brie a iecrui an. ART. -1 2pr(barea bu-e&ului de c3&re $arla%en& (1) Bugetele se aprob de Parla!ent pe ansa!blu, pe pr#i, capitole, subcapitole, titluri, articole, precu! i alineate, dup caz, i pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precu! i creditele de anga"a!ent pentru ac#iuni !ultianuale. (%) ;sti!rile pentru ur!torii - ani reprezint in or!a#ii privind necesarul de inan#are pe ter!en !ediu i nu vor ace obiectul autorizrii pentru anii bugetari respectivi. ART. -2D) $r(ce+ul bu-e&ar 8n ca,ul neapr(b3rii bu-e&ului de c3&re $arla%en& (1) &ac legile bugetare nu au ost adoptate cu cel pu#in - zile $nainte de e'pirarea e'erci#iului bugetar, Auvernul $ndeplinete sarcinile prevzute $n bugetul anului precedent, li!itele lunare de c)eltuieli neput*nd depi de regul 101% din prevederile bugetelor anului precedent, cu e'cep#ia cazurilor deosebite, te!einic "usti icate de ctre ordonatorii principali de credite, sau, dup caz, 101% din su!ele propuse $n proiectul de buget, $n situa#ia $n care acestea sunt !ai !ici dec*t cele din anul precedent. (%) =nstitu#iile publice i ac#iunile noi, aprobate $n anul curent, dar care $ncep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar ur!tor, vor i inan#ate, p*n la aprobarea legii bugetare, $n li!ita a 101% din prevederile acestora cuprinse $n proiectul de buget. #"#N $% Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 2 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 1301200: ?#M1*@0 #M15 DART0 2

?1@ <n ca)u( n care (egi(e -ugetare anua(e nu sunt apro-ate de c/tre "ar(a+ent pn/ (a *ine(e anu(ui precedent. !inisteru( Econo+iei ;i %inan6e(or este autori)at ca. pentru e*ectuarea p(/6ii contri-u6iei prev/)ute (a art0 1. s/ desc=id/ credite -ugetare (a nive(u( necesit/6i(or de p(at/. prin derogare de (a prevederi(e art0 42 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0D #B :;C<=>?;A a -,a $revederi referi&(are la inve+&iii publice ART. -3 $re,en&area inve+&iiil(r publice 8n pr(iec&ul de bu-e& C)eltuielile pentru investi#iile publice i alte c)eltuieli de investi#ii inan#ate din onduri publice se cuprind $n proiectele de buget, $n baza progra!elor de investi#ii publice, care se prezint ca ane' la bugetul iecrui ordonator principal de credite. ART. -4 #nf(r%aii privind pr(-ra%ele de inve+&iii publice (1) @rdonatorii principali de credite vor prezenta anual progra!ul de investi#ii publice, pe clasi ica#ia unc#ional. (%) @rdonatorii principali de credite vor trans!ite pentru iecare obiectiv de investi#ii inclus $n progra!ul de investi#ii in or!a#ii inanciare i ne inanciare. (-) =n or!a#iile inanciare vor include: a) valoarea total a proiectului( b) creditele de anga"a!ent( c) creditele bugetare( d) gra icul de inan#are, pe surse i ani, corelat cu gra icul de e'ecu#ie( e) analiza cost,bene iciu, care va i realizat i $n cazul obiectivelor $n derulare( ) costurile de unc#ionare i de $ntre#inere dup punerea $n unc#iune. (.) =n or!a#iile ne inanciare vor include: a) strategia $n do!eniul investi#iilor, care va cuprinde $n !od obligatoriu priorit#ile investi#ionale i legtura dintre di erite proiecte, criteriile de analiz care deter!in introducerea $n progra!ul de investi#ii a obiectivelor noi $n detri!entul celor $n derulare( b) descrierea proiectului( c) stadiul izic al obiectivelor. ART. .5

#nf(r%aii +&abili&e la nivelul Guvernului Auvernul, prin 6inisterul 7inan#elor Publice, va elabora strategia $n do!eniul investi#iilor publice, pe baza propunerilor de progra!e de investi#ii elaborate de ordonatorii principali de credite. ART. .1 '(lul %e&(d(l(-ic 0i c(%pe&enele Mini+&erului 9inanel(r $ublice (1) 6inisterul 7inan#elor Publice este $!puternicit s stabileasc con#inutul, or!a i in or!a#iile re eritoare la progra!ele de investi#ii necesare $n procesul de elaborare a bugetului. (%) 6inisterul 7inan#elor Publice stabilete prin nor!e !etodologice criteriile de evaluare i selec#ie a obiectivelor de investi#ii publice. (-) 6inisterul 7inan#elor Publice, potrivit dispozi#iilor prezentei legi, va analiza progra!ul de investi#ii din punct de vedere al $ncadrrii $n li!itele de c)eltuieli stabilite, al respectrii criteriilor de selec#ie i prioritizare i a ealonrii creditelor bugetare $n unc#ie de durata de e'ecu#ie a obiectivelor. (.) 6inisterul 7inan#elor Publice coordoneaz !onitorizarea $ntregului progra! de investi#ii, scop $n care va solicita ordonatorilor principali de credite toate in or!a#iile necesare. ART. .%D) 2pr(barea pr(iec&el(r de inve+&iii publice (1) &ocu!enta#iile te)nico,econo!ice a erente obiectivelor de investi#ii noi care se inan#eaz, potrivit legii, din onduri publice se aprob de ctre: a) Auvern, pentru valori !ai !ari de #M3 2: de +i(ioane (eiB #B b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse $ntre #M3 5 +i(ioane (ei ;i 2: de +i(ioane (eiB #B c) ceilal#i ordonatori de credite, pentru valori p*n la #M3 5 +i(ioane (ei #B , cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite. (%) &ocu!enta#iile te)nico,econo!ice a erente investi#iilor publice ce se realizeaz pe baz de credite e'terne contractate sau garantate de stat, indi erent de valoarea acestora, se supun aprobrii Auvernului. (-) 9i!itele valorice privind co!peten#ele de aprobare a docu!enta#iilor te)nico,econo!ice ale obiectivelor de investi#ii noi se pot !odi ica prin )otr*re a Auvernului, $n unc#ie de evolu#ia indicilor de pre#uri. #"#N $% Li+ite(e va(orice privind co+peten6e(e de apro-are a docu+enta6ii(or te=nico>econo+ice a(e o-iective(or de investi6ii noi au *ost +odi*icate con*or+ 9ot/rrii 7uvernu(ui nr0 44512011 ?#M(+@0 #B ART. .-

"(ndiii pen&ru includerea pr(iec&el(r de inve+&iii 8n pr(iec&ul de bu-e& (1) @biectivele de investi#ii i celelalte c)eltuieli asi!ilate investi#iilor se cuprind $n progra!ele de investi#ii anuale, ane'e la buget, nu!ai dac, $n prealabil, docu!enta#iile te)nico,econo!ice, respectiv notele de unda!entare privind necesitatea i oportunitatea e ecturii c)eltuielilor asi!ilate investi#iilor, au ost elaborate i aprobate potrivit dispozi#iilor legale. (%) @rdonatorii principali de credite, pe propria rspundere, actualizeaz i aprob valoarea iecrui obiectiv de investi#ii nou sau $n continuare, $n unc#ie de evolu#ia indicilor de pre#uri. Aceast opera#iune este supus controlului inanciar preventiv potrivit prevederilor art. %- i %/. ART. .. M(ni&(ri,area de c3&re (rd(na&(rii principali de credi&e a pr(iec&el(r de inve+&iii (1) Pe parcursul e'ecu#iei bugetare ordonatorii principali de credite vor ur!ri derularea procesului investi#ional, $n con or!itate cu dispozi#iile prezentei legi, i vor $ntoc!i rapoarte tri!estriale de !onitorizare, pe care le vor trans!ite 6inisterului 7inan#elor Publice. (%) +n cazul $n care, pe parcursul derulrii procesului investi#ional, apar proble!e $n i!ple!entarea unui obiectiv, ordonatorul principal de credite va conse!na $n raportul de !onitorizare cauza i !surile ce se i!pun pentru re!edierea acestui lucru. (-) +n situa#ia $n care, din !otive obiective, i!ple!entarea unui proiect de investi#ii nu se poate realiza con or! proiec#iei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita 6inisterului 7inan#elor Publice, p*n la data de -1 octo!brie, redistribuirea ondurilor $ntre proiectele $nscrise $n progra!ul de investi#ii ane' la buget. (.) @rdonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investi#ii incluse $n progra!ele de investi#ii. ART. ./ 2c(rdurile in&ernai(nale le-a&e de inve+&iiile publice Toate anga"a!entele legale, din care rezult o c)eltuial pentru investi#iile publice i alte c)eltuieli asi!ilate investi#iilor, co inan#ate de o institu#ie interna#ional, se vor e ectua $n con or!itate cu prevederile acordului de inan#are. ART. .1D) :&ruc&ura pr(-ra%el(r de inve+&iii publice

(1) +n progra!ele de investi#ii se no!inalizeaz obiectivele de investi#ii grupate pe: investi#ii $n continuare i investi#ii noi, iar Falte c)eltuieli de investi#iiF pe categorii de investi#ii. (%) Pozi#ia Falte c)eltuieli de investi#iiF cuprinde ur!toarele categorii de investi#ii: a) ac)izi#ii de i!obile( b) dotri independente( c) c)eltuieli pentru elaborarea studiilor de pre ezabilitate, a studiilor de ezabilitate i a altor studii a erente obiectivelor de investi#ii( d) c)eltuielile de e'pertiz, proiectare i de e'ecu#ie privind consolidrile i interven#iile pentru prevenirea sau $nlturarea e ectelor produse de ac#iuni accidentale i cala!it#i naturale , cutre!ure, inunda#ii, alunecri, prbuiri i tasri de teren, incendii, accidente te)nice, precu! i c)eltuielile legate de realizarea acestor investi#ii( e) lucrri de ora", cartarea terenului, otogra!!etrie, deter!inri seis!ologice, consultan#, asisten# te)nic i alte c)eltuieli asi!ilate investi#iilor, potrivit legii. (-) C)eltuielile de investi#ii cuprinse la lit. a) , e) ale alin. (%) se detaliaz i se aprob prin liste separate de ctre ordonatorul principal de credite. #"#N $% Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 1 din Legea nr0 15212002 ?#M11@0 #M11 DART0 1 "rin derogare de (a prevederi(e art0 58 a(in0 ?1@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. n progra+u( de investi6ii pu-(ice a(e institu6ii(or pu-(ice din sectoru( de ap/rare na6iona(/. ordine pu-(ic/ ;i siguran6/ na6iona(/. o-iective(e de investi6ii n continuare ;i o-iective(e de investi6ii noi. a c/ror deta(iere con6ine in*or+a6ii c(asi*icate potrivit (egii. se prev/d n po)i6ii g(o-a(e0D #B :;C<=>?;A a .,a E6ecuia bu-e&ar3 ART. .2D) $rincipii 8n e6ecuia bu-e&ar3 (1) Prin legile bugetare anuale se prevd i se aprob creditele bugetare pentru c)eltuielile iecrui e'erci#iu bugetar, precu! i structura unc#ional i econo!ic a acestora.

(%) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata e'erci#iului bugetar. (-) Aloca#iile pentru c)eltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite i, $n cadrul acestora, pe capitole, nu pot i !a"orate i nu pot i virate i utilizate la alte articole de c)eltuieli. (.) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot i virate i utilizate pentru inan#area altui ordonator principal de credite. &e ase!enea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot i utilizate pentru inan#area altui capitol. #M41 ?5H1@ "entru credite(e -ugetare apro-ate n -ugetu( asigur/ri(or socia(e de stat. !inisteru( %inan6e(or "u-(ice este autori)at s/ e*ectue)e. pe parcursu( ntregu(ui an. redistri-uiri de credite -ugetare ntre ordonatorii principa(i de credite ai acestui -uget. (a propunerea acestora. cu ncadrarea n nive(u( tota( a( c=e(tuie(i(or apro-ate (a capito(u( DAsigur/ri ;i asisten6/ socia(/D. tit(u( DAsisten6/ socia(/D0 #B (/) 8irrile de credite bugetare $ntre celelalte subdiviziuni ale clasi ica#iei bugetare, care nu contravin dispozi#iilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt $n co!peten#a iecrui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu i bugetele institu#iilor subordonate, i se pot e ectua $n li!ita a 15E din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care ur!eaz a se supli!enta, cu cel pu#in o lun $nainte de anga"area c)eltuielilor. (1) Pe baza "usti icrilor corespunztoare virrile de credite de la un capitol la alt capitol al clasi ica#iei bugetare, precu! i $ntre progra!e se pot e ectua, $n li!ita de 15E din prevederile capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite i, respectiv, de /E din prevederile progra!ului, care ur!eaz a se supli!enta, cu cel pu#in o lun $nainte de anga"area c)eltuielilor, cu acordul 6inisterului 7inan#elor Publice. (2) 8irrile de credite bugetare, $n condi#iile prevederilor alin. (/) i (1), se pot e ectua $ncep*nd cu tri!estrul al ===,lea al anului bugetar. Aceste virri se e ectueaz dac nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de recti icare. (3) :unt interzise virrile de credite bugetare de la capitolele care au ost !a"orate din ondurile de rezerv bugetar i de interven#ie la dispozi#ia Auvernului. (4) Propunerile de virri de credite bugetare sunt $nso#ite de "usti icri, detalieri i necesit#i privind e'ecu#ia, p*n la inele anului bugetar, a capitolului i subdiviziunii clasi ica#iei bugetare de la care se

disponibilizeaz i, respectiv, a capitolului i subdiviziunii clasi ica#iei bugetare la care se supli!enteaz prevederile bugetare. (15) @rdonatorii principali de credite trans!it lunar 6inisterului 7inan#elor Publice, $n ter!en de / zile de la $nc)iderea lunii, situa#ia virrilor de credite bugetare aprobate con or! alin. (/), potrivit instruc#iunilor aprobate de 6inisterul 7inan#elor Publice. #"#N $% 1. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 2212002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M10 DART0 5 ?1@ Ordonatorii principa(i de credite -ugetare au o-(iga6ia s/ dispun/ toate +/suri(e ce se i+pun. inc(usiv vir/ri de credite -ugetare. n condi6ii(e (egii. pentru asigurarea n -ugete(e proprii ;i a(e institu6ii(or din su-ordine a credite(or -ugetare necesare pentru e*ectuarea p(/6ii su+e(or sta-i(ite prin tit(uri executorii0 ?2@ Gir/ri(e de credite -ugetare prev/)ute (a a(in0 ?1@ se pot e*ectua pe parcursu( ntregu(ui an -ugetar. prin derogare de (a prevederi(e art0 52 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. ;i a(e art0 53 din Legea nr0 22412008 privind *inan6e(e pu-(ice (oca(e0D #"#N 2. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 10 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 512003 ?#M1&@0 #M16 DART0 10 "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?2@ din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. pentru asigurarea su+e(or pentru spriAinirea produc/tori(or agrico(i n anu( 2003. !inisteru( Agricu(turii. "/duri(or ;i $e)vo(t/rii Rura(e poate e*ectua vir/ri de credite -ugetare n condi6ii(e prevederi(or art0 52 a(in0 ?5@ ;i ?8@ din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. pe tot parcursu( anu(ui -ugetar0 Aceste vir/ri se e*ectuea)/ dac/ nu contravin prevederi(or art0 52 din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. ;i a(e (egi(or -ugetare anua(e. precu+ ;i a(e ce(or de recti*icare -ugetar/0D #"#N (. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 41 a(in0 ?4@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 2512003 ?#M2,@0 #M20 D?4@ Ce autori)ea)/ !A"$R s/ e*ectue)e pe tot parcursu( exerci6iu(ui -ugetar redistri-uiri de *onduri ntre proiecte(e *inan6ate1propuse (a

*inan6are din %E7A. %EA$R ;i %E". precu+ ;i vir/ri de credite de (a a(te tit(uri sau capito(e de c=e(tuie(i. ast*e( nct s/ se asigure i+p(e+entarea corespun)/toare a acestor proiecte ;i1sau s/ se asigure *inan6area unor proiecte noi. prin derogare de (a prevederi(e art0 52 din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 Aceste +odi*ic/ri vor *i co+unicate (unar !inisteru(ui %inan6e(or "u-(ice0D #"#N ). Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 a(in0 ?2@ din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 2512003 ?#M21@0 #M21 D?2@ "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?5@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e. pe parcursu( ntregu(ui an. redistri-uiri de credite -ugetare ;i credite de angaAa+ent ntre ordonatorii principa(i de credite ai -ugetu(ui de stat. -ugetu(ui asigur/ri(or socia(e de stat ;i ai -ugete(or *onduri(or specia(e. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii proiecte(or acestora *inan6ate n cadru( !ecanis+u(ui *inanciar CEE (a nive(u( *iec/rui ordonator de credite. precu+ ;i n *unc6ie de +odi*ic/ri(e deter+inate de rea(oc/ri(e de *onduri externe nera+-ursa-i(e a*erente !ecanis+u(ui *inanciar CEE e*ectuate n con*or+itate cu regu(i(e ;i proceduri(e !ecanis+u(ui *inanciar CEE0D #"#N *. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 2 a(in0 ?5@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 12812005. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M23 D?5@ Asigurarea n -ugetu( propriu a( institu6iei pu-(ice i+p(icate a credite(or -ugetare necesare pentru e*ectuarea p(/6ii su+e(or sta-i(ite prin =ot/rri Audec/tore;ti sau ar-itra(e poate *i rea(i)at/ prin vir/ri de credite -ugetare rea(i)ate pe parcursu( ntregu(ui an -ugetar. prin derogare de (a prevederi(e art0 52 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. ;i a(e art0 53 din Legea nr0 22412008 privind *inan6e(e pu-(ice (oca(e. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare0D #"#N &. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e artico(u(ui unic din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 5212010 ?#M2'@0 #M27 DARTI OL I#I "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?2@ ;i art0 5: din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. ;i a(e art0 3 a(in0 ?2@ ;i art0 15 a(in0 ?2@ din Legea

responsa-i(it/6ii *isca(>-ugetare nr0 8312010. se autori)ea)/ !inisteru( Ad+inistra6iei ;i Interne(or s/ e*ectue)e vir/ri de credite -ugetare. ncepnd cu tri+estru( a( II>(ea a( anu(ui -ugetar 2010. ntre artico(e(e ;i a(ineate(e tit(u(ui 10 JJ =e(tuie(i de persona(KK ;i tit(u(ui 20 JJFunuri ;i serviciiKK. (a capito(u( 51001 JJAutorit/6i pu-(ice ;i ac6iuni externeKK ;i capito(u( :0001 JJAc6iuni genera(e. econo+ice ;i de +unc/KK. pentru des*/;urarea activit/6i(or institu6ii(or reorgani)ate potrivit prevederi(or Legii nr0 42312003 privind reorgani)area unor autorit/6i ;i institu6ii pu-(ice. ra6iona(i)area c=e(tuie(i(or pu-(ice. sus6inerea +ediu(ui de a*aceri ;i respectarea acorduri(or>cadru cu o+isia European/ ;i %ondu( !onetar Interna6iona(. cu co+p(et/ri(e u(terioare0D #"#N '. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 a(in0 ?4@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8212011 ?#M),@0 #M40 D?4@ "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?5@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. ;i de (a prevederi(e art0 21 a(in0 ?2@ din Legea responsa-i(it/6ii *isca(>-ugetare nr0 8312010 se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e. pe parcursu( ntregu(ui an. redistri-uiri de credite -ugetare ;i credite de angaAa+ent ntre ordonatorii principa(i de credite ai -ugetu(ui de stat. -ugetu(ui asigur/ri(or socia(e de stat ;i ai -ugete(or *onduri(or specia(e. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii proiecte(or1+/suri(or acestora *inan6ate n cadru( "rogra+u(ui (a nive(u( *iec/rui ordonator de credite. precu+ ;i n *unc6ie de +odi*ic/ri(e deter+inate de rea(oc/ri(e de *onduri externe nera+-ursa-i(e a*erente "rogra+u(ui. e*ectuate n con*or+itate cu regu(i(e ;i proceduri(e "rogra+u(ui0D #"#N +. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 2: a(in0 ?4@ din Ordonan6a 7uvernu(ui nr0 1012011 ?#M)2@0 #M42 D?4@ "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?5@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. n *unc6ie de gradu( de uti(i)are a su+ei prev/)ute (a a(in0 ?1@. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e vir/ri de credite -ugetare prin di+inuarea -ugetu(ui !inisteru(ui Transporturi(or ;i In*rastructurii ;i sup(i+entarea corespun)/toare a -ugetu(ui !inisteru(ui %inan6e(or "u-(ice > Ac6iuni genera(e0D #B

ART. .3D) 'epar&i,area pe &ri%e+&re a veni&uril(r 0i c1el&uielil(r bu-e&are (1) 8eniturile i c)eltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele ondurilor speciale, bugetele creditelor e'terne contractate sau garantate de stat, bugetele ondurilor e'terne nera!bursabile i bugetele institu#iilor publice autono!e se repartizeaz pe tri!estre, $n unc#ie de ter!enele legale de $ncasare a veniturilor, de ter!enele i posibilit#ile de asigurare a surselor de inan#are a de icitului bugetar i de perioada $n care este necesar e ectuarea c)eltuielilor. (%) Repartizarea pe tri!estre a veniturilor i c)eltuielilor aprobate $n bugetele prevzute la alin. (1) se aprob de ctre: a) 6inisterul 7inan#elor Publice: pe capitole de c)eltuieli i $n cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite( pe capitole i subcapitole la venituri i pe capitole i $n cadrul acestora, pe titluri de c)eltuieli, pentru bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele ondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite( pentru su!ele de alcate din unele venituri ale bugetului de stat i pentru trans erurile din bugetul de stat ctre bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, trans!ise de direc#iile generale ale inan#elor publice ale 6inisterului 7inan#elor Publice( b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasi ica#iei bugetare, pentru bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor ter#iari de credite, dup caz( c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor ter#iari de credite bugetare. #"#N $% Reproduce+ +ai Aos prevederi(e artico(u(ui unic din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 5212010 ?#M2'@0 #M27 DARTI OL I#I "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?2@ ;i art0 5: din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. ;i a(e art0 3 a(in0 ?2@ ;i art0 15 a(in0 ?2@ din Legea responsa-i(it/6ii *isca(>-ugetare nr0 8312010. se autori)ea)/ !inisteru( Ad+inistra6iei ;i Interne(or s/ e*ectue)e vir/ri de credite -ugetare. ncepnd cu tri+estru( a( II>(ea a( anu(ui -ugetar 2010. ntre artico(e(e ;i a(ineate(e tit(u(ui 10 JJ =e(tuie(i de persona(KK ;i tit(u(ui 20 JJFunuri ;i serviciiKK. (a capito(u( 51001 JJAutorit/6i pu-(ice ;i ac6iuni externeKK ;i capito(u( :0001 JJAc6iuni genera(e. econo+ice ;i de +unc/KK. pentru

des*/;urarea activit/6i(or institu6ii(or reorgani)ate potrivit prevederi(or Legii nr0 42312003 privind reorgani)area unor autorit/6i ;i institu6ii pu-(ice. ra6iona(i)area c=e(tuie(i(or pu-(ice. sus6inerea +ediu(ui de a*aceri ;i respectarea acorduri(or>cadru cu o+isia European/ ;i %ondu( !onetar Interna6iona(. cu co+p(et/ri(e u(terioare0D #B ART. .4 *e+c1iderea de credi&e bu-e&are (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele ondurilor speciale pot i olosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, nu!ai dup desc)iderea de credite, repartizarea creditelor bugetare i0sau ali!entarea cu onduri a conturilor desc)ise pe sea!a acestora. (%) Aprobarea desc)iderii de credite se ace $n li!ita creditelor bugetare i potrivit destina#iilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de c)eltuieli sau alte subdiviziuni ale clasi ica#iei bugetare, dup caz, $n raport cu gradul de olosire a ondurilor puse la dispozi#ie anterior, cu respectarea dispozi#iilor legale care regle!enteaz e ectuarea c)eltuielilor respective, precu! i $n unc#ie de gradul de $ncasare a veniturilor bugetare i de posibilit#ile de inan#are a de icitului bugetar. (-) &esc)iderile de credite pentru trans erurile ctre bugetele locale, $n cadrul li!itelor prevzute $n bugetul de stat, se e ectueaz de 6inisterul 7inan#elor Publice prin direc#iile generale ale inan#elor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale i $n unc#ie de necesit#ile e'ecu#iei bugetare, cu respectarea destina#iei. (.) +n vederea !en#inerii ec)ilibrului bugetar Auvernul poate aproba lunar, p*n la inele lunii $n curs pentru luna ur!toare, li!ite lunare de c)eltuieli, $n unc#ie de esti!area $ncasrii veniturilor bugetare, $n cadrul crora ordonatorii principali de credite desc)id i repartizeaz credite bugetare pentru bugetul propriu i pentru institu#iile publice subordonate. (/) @rdonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare desc)ise i neutilizate din conturile proprii sau ale institu#iilor subordonate nu!ai $n cazuri te!einic "usti icate, cu avizul 6inisterului 7inan#elor Publice, anterior datei de %/ a iecrei luni. ART. /5 <ran+ferurile 8n&re (rd(na&(rii principali de credi&e +n situa#iile $n care, $n ti!pul e'erci#iului bugetar, pe baza dispozi#iilor legale, au loc treceri de unit#i, ac#iuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau $n cadrul aceluiai ordonator principal de

credite, 6inisterul 7inan#elor Publice este autorizat s introduc !odi icrile corespunztoare $n bugetele acestora i $n structura bugetului de stat, r a ectarea ec)ilibrului bugetar i a 7ondului de rezerv bugetar la dispozi#ia Auvernului. ART. /1 9(ndurile e6&erne nera%bur+abile (1) Creditele bugetare a erente ondurilor e'terne nera!bursabile au caracter previzional i se deruleaz con or! acordurilor $nc)eiate cu partenerii e'terni. (%) 7ondurile e'terne nera!bursabile vor i acu!ulate $ntr,un cont distinct i vor i c)eltuite nu!ai $n li!ita disponibilit#ilor e'istente $n acest cont i $n scopul $n care au ost acordate. ART. /%D) E6ecuia bu-e&ar3 (1) +n procesul e'ecu#iei bugetare c)eltuielile bugetare parcurg ur!toarele aze: anga"a!ent, lic)idare, ordonan#are, plat. (%) ;'ecu#ia bugetar se bazeaz pe principiul separrii atribu#iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu#iile persoanelor care au calitatea de contabil. (-) @pera#iunile speci ice anga"rii, lic)idrii i ordonan#rii c)eltuielilor sunt $n co!peten#a ordonatorilor de credite i se e ectueaz pe baza avizelor co!parti!entelor de specialitate ale institu#iei publice. (.) Plata c)eltuielilor este asigurat de e ul co!parti!entului inanciar, contabil $n li!ita ondurilor disponibile. (/) =nstru!entele de plat trebuie s ie $nso#ite de docu!entele "usti icative. Aceste docu!ente trebuie s certi ice e'actitatea su!elor de plat, recep#ia bunurilor i e'ecutarea serviciilor i altele ase!enea, con or! anga"a!entelor legale $nc)eiate. =nstru!entele de plat se se!neaz de contabil i e ul co!parti!entului inanciar,contabil. (1) ; ectuarea pl#ilor, $n li!ita creditelor bugetare aprobate, se ace nu!ai pe baz de acte "usti icative, $ntoc!ite $n con or!itate cu dispozi#iile legale, i nu!ai dup ce acestea au ost lic)idate i ordonan#ate potrivit prevederilor art. %. i %/, dup caz. #M22 ?2@ 7uvernu( poate sta-i(i prin =ot/rre. (a propunerea +inistru(ui *inan6e(or pu-(ice. ac6iuni(e ;i categorii(e de c=e(tuie(i pentru care se pot e*ectua p(/6i n avans de pn/ (a 40E din *onduri(e pu-(ice. criterii(e. proceduri(e. precu+ ;i (i+ite(e care se vor *o(osi n acest scop0 ?2H1@ Excep6ie *ac proiecte(e de cercetare ;tiin6i*ic/. o-6inute prin co+peti6ii na6iona(e. pentru care se pot e*ectua p(/6i n avans de +ini+u+

40E ;i +axi+u+ 30E. din *onduri(e pu-(ice. (a nceputu( *iec/rei etape de cercetare0 #B (3) :u!ele reprezent*nd pl#i $n avans, e ectuate potrivit alin. (2) i ne"usti icate prin bunuri livrate, lucrri e'ecutate i servicii prestate p*n la s *ritul anului, $n condi#iile prevederilor contractuale, vor i recuperate de ctre institu#ia public care a acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au ost avansate. +n cazul nelivrrii bunurilor, nee ecturii lucrrilor i serviciilor anga"ate pentru care s,au pltit avansuri, recuperarea su!elor de ctre institu#ia public se ace cu perceperea !a"orrilor de $nt*rziere e'istente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de c*nd s,au acordat i p*n s,au recuperat. #M2 ?3@ "rin excep6ie de (a prevederi(e a(in0 ?:@: #M36 a@ partea a*erent/ c=e(tuie(i(or e(igi-i(e din su+e(e repre)entnd p(/6i n avans pentru i+p(e+entarea progra+e(or. proiecte(or ;i ac6iuni(or *inan6ate din *onduri externe nera+-ursa-i(e de preaderare ;i postaderare. a(te(e dect ce(e prev/)ute (a (it0 -@. poate *i Austi*icat/ prin -unuri (ivrate. (ucr/ri executate ;i servicii prestate pn/ (a ter+enu( sta-i(it pentru p(ata *ina(/ con*or+ contracte(or nc=eiate. cu respectarea eventua(e(or prevederi speci*ice din +e+orandu+uri1acorduri1contracte1deci)ii1ordine de *inan6areB #M2 -@ su+e(e repre)entnd p(/6i n avans pentru i+p(e+entarea proiecte(or ;i ac6iuni(or *inan6ate n cadru( "rogra+u(ui opera6iona( sectoria( Transport ;i a unor proiecte ;i ac6iuni *inan6ate n cadru( "rogra+u(ui opera6iona( sectoria( !ediu pot *i Austi*icate prin -unuri (ivrate. (ucr/ri executate ;i servicii prestate pn/ (a ter+enu( sta-i(it pentru p(ata *ina(/ con*or+ contracte(or nc=eiate. cu respectarea eventua(e(or prevederi speci*ice din contracte1deci)ii1ordine de *inan6are ;i. dup/ ca). +e+orandu+uri1acorduri de +pru+utB c@ proiecte(e ;i ac6iuni(e *inan6ate n cadru( "rogra+u(ui opera6iona( sectoria( !ediu pentru care se ap(ic/ prevederi(e (it0 -@. precu+ ;i condi6ii(e de ap(icare se sta-i(esc prin =ot/rre a 7uvernu(ui0 ?10@ <n ca)uri(e prev/)ute (a a(in0 ?3@. su+e(e repre)entnd p(/6i n avans ;i neAusti*icate prin -unuri (ivrate. (ucr/ri executate ;i servicii prestate pn/ (a ter+enu( sta-i(it pentru p(ata *ina(/. n condi6ii(e prevederi(or contractua(e. vor *i recuperate de c/tre institu6ii(e pu-(ice care au acordat avansuri(e ;i se vor restitui -ugetu(ui din care au *ost avansate. cu

perceperea +aAor/ri(or de ntr)iere existente pentru venituri(e -ugetare. ca(cu(ate pentru perioada cuprins/ ntre data acord/rii avansu(ui ;i data recuper/rii su+e(or restante0 #"#N $% 1. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 III din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 5212010 ?#M2+@0 #M2 DART0 III "revederi(e art0 I ;i II se vor ap(ica ;i contracte(or a*(ate n deru(are0D #"#N 2. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 4 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 2112010. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M30 DART0 4 ?1@ "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?2@ din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. pentru deru(area activit/6i(or prev/)ute (a art0 1 a(in0 ?2@. !inisteru( Agricu(turii ;i $e)vo(t/rii Rura(e. prin structura sta-i(it/ potrivit art0 1 a(in0 ?5@. e*ectuea)/ p(ata n avans. n su+/ de 804000000 (ei. de (a capito(u( 20001040 c/tre !inisteru( Ap/r/rii #a6iona(e. pentru structura dese+nat/ potrivit art0 1 a(in0 ?4@. n ter+en de +axi+u+ 40 de )i(e de (a data se+n/rii contractu(ui de prest/ri de servicii pentru anu( 20100 ?2@ "rin derogare de (a prevederi(e art0 52 a(in0 ?:@ din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. su+e(e repre)entnd avansu( prev/)ut (a a(in0 ?1@ se Austi*ic/ prin docu+ente(e e+ise de !inisteru( Ap/r/rii #a6iona(e a*erente servicii(or prestate de structura dese+nat/ potrivit art0 1 a(in0 ?4@ ;i recep6ionate de !inisteru( Agricu(turii ;i $e)vo(t/rii Rura(e. prin structura dese+nat/ potrivit art0 1 a(in0 ?5@. pn/ (a 41 dece+-rie 20120D #"#N (. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 III din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 12112010 ?#M(&@0 #M36 DART0 III "revederi(e art0 52 a(in0 ?3@ (it0 a@ din Legea nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. ast*e( cu+ au *ost +odi*icate prin pre)enta ordonan6/ de urgen6/. se ap(ic/ ;i contracte(or a*(ate n deru(are0D #B ART. /-

$la&a +alariil(r 8n +i+&e%ul bu-e&ar (1) :alariile $n siste!ul bugetar se pltesc o dat pe lun, $n perioada / , 1/ a iecrei luni, pentru luna precedent. (%) ;alonarea pl#ilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite i institu#iile publice din subordine, se ace prin ordin al !inistrului inan#elor publice. (-) 9a ordonatorii principali de credite i institu#iile publice din subordinea acestora, la care salariile se pltesc de dou ori pe lun, aplicarea prevederilor alin. (1) i (%) se ace $ncep*nd cu luna ianuarie %55/. ART. /. 'e-i%ul credi&el(r bu-e&are neu&ili,a&e de (rd(na&(rii de credi&e (1) @rdonatorii principali de credite au obliga#ia de a analiza lunar necesitatea !en#inerii unor credite bugetare pentru care, $n baza unor dispozi#ii legale sau a altor cauze, sarcinile au ost des iin#ate sau a!*nate, i de a propune 6inisterului 7inan#elor Publice anularea creditelor respective. (%) Pentru ulti!a lun a anului bugetar ter!enul li!it pentru trans!iterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevzute la alin. (1), este 15 dece!brie. (-) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, inan#a#i din bugetul de stat $n condi#iile alin. (1), se !a"oreaz 7ondul de rezerv bugetar la dispozi#ia Auvernului prevzut $n bugetul de stat. ART. // M(ni&(ri,area peri(dic3 e6erci&a&3 de Mini+&erul 9inanel(r $ublice 6inisterul 7inan#elor Publice solicit ordonatorilor principali de credite, $n cursul anului, rapoarte periodice privind gradul de utilizare a ondurilor publice $n vederea !onitorizrii e'ecu#iei bugetare. ART. /1 "(n&ul -eneral anual de e6ecuie (1) Pe baza situa#iilor inanciare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind e'ecu#ia de cas a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i a bugetelor ondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceast sarcin, i $n ur!a veri icrii i analizrii acestora, 6inisterul 7inan#elor Publice elaboreaz contul general anual de e'ecu#ie a bugetului de stat i, respectiv, contul de e'ecu#ie a bugetului asigurrilor sociale de stat, care au ca ane'e conturile anuale de e'ecu#ie a bugetelor ondurilor speciale i bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv ane'ele la acestea, pe care le prezint Auvernului. (%) @rdonatorii principali de credite au obliga#ia s $ntoc!easc i s ane'eze la situa#iile inanciare anuale rapoarte anuale de per or!an#, $n care s prezinte, pe iecare progra!, obiectivele, rezultatele preconizate i

cele ob#inute, indicatorii i costurile asociate, precu! i situa#ii privind anga"a!entele legale. (-) Contul general anual de e'ecu#ie a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, precu! i conturile anuale de e'ecu#ie a bugetelor ondurilor speciale se $ntoc!esc $n structura bugetelor aprobate i au ca ane'e conturile anuale de e'ecu#ie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv ane'ele acestora. (.) Auvernul analizeaz i prezint spre adoptare Parla!entului contul general anual de e'ecu#ie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de e'ecu#ie, p*n la data de 1 iulie a anului ur!tor celui de e'ecu#ie. (/) Contul general anual de e'ecu#ie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de e'ecu#ie se aprob prin lege dup veri icarea acestora de ctre Curtea de Conturi. ART. /2 :&ruc&ura c(n&uril(r anuale de e6ecuie a bu-e&ului Conturile anuale de e'ecu#ie a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor ondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv ane'ele acestora, vor cuprinde: a) la venituri: prevederi bugetare ini#iale: prevederi bugetare de initive( $ncasri realizate( b) la c)eltuieli: credite bugetare ini#iale( credite bugetare de initive( pl#i e ectuate. ART. /3 "(n&ul -eneral de e6ecuie a da&(riei publice (1) 6inisterul 7inan#elor Publice $ntoc!ete anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va i ane'at la contul general anual de e'ecu#ie a bugetului de stat, ce se depune la Parla!ent, potrivit prevederilor prezentei legi. (%) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde conturile datoriei publice interne i datoriei publice e'terne directe a statului i situa#ia garan#iilor guverna!entale pentru credite interne i pentru credite e'terne pri!ite de ctre alte persoane "uridice. ART. /4 E6ceden&ul4defici&ul bu-e&ar (1) ;'cedentul sau de icitul bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat i al bugetelor ondurilor speciale se stabilete ca di eren# $ntre veniturile $ncasate i pl#ile e ectuate p*n la $nc)eierea e'erci#iului bugetar.

(%) Cu e'cedentele de initive rezultate dup $nc)eierea e'erci#iului bugetar i cu alte surse prevzute de lege se di!inueaz de icitele din anii preceden#i, respectiv i datoria public $n situa#ia bugetului de stat. ART. 15 E6ecuia de ca+3 bu-e&ar3 (1) ;'ecu#ia de cas a bugetelor ce co!pun siste!ul bugetar se realizeaz prin trezoreria statului pe baza nor!elor !etodologice e!ise de 6inisterul 7inan#elor Publice, care asigur: a) $ncasarea veniturilor bugetare( b) e ectuarea pl#ilor dispuse de persoanele autorizate ale institu#iilor publice, $n li!ita creditelor bugetare i destina#iilor aprobate potrivit dispozi#iilor legale( c) e ectuarea opera#iunilor de $ncasri i pl#i privind datoria public intern i e'tern rezultat din $!pru!uturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind ra!bursarea ratelor la scaden# i plata dob*nzilor, co!isioanelor, spezelor i altor costuri a erente( d) e ectuarea altor opera#iuni inanciare $n contul autorit#ilor ad!inistra#iei publice centrale i locale. (%) Prin trezoreria statului se pot e ectua i ur!toarele opera#iuni: a) pstrarea disponibilit#ilor reprezent*nd onduri e'terne nera!bursabile sau contravaloarea $n lei a acestora, pri!ite pe baz de acorduri i $n#elegeri guverna!entale i de la organis!e interna#ionale, i utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau olosirea acestora pe baz de )otr*ri ale Auvernului, potrivit destina#iilor stabilite de donatori sau pentru c)eltuieli de capital $n sectoarele publice i econo!ice, dup caz( b) e ectuarea de plasa!ente inanciare din disponibilit#ile a late $n contul general al trezoreriei statului prin Banca ?a#ional a Ro!*niei( c) alte opera#iuni inanciare prevzute de lege. ART. 11D) $rincipii ale 8nc1eierii e6ecuiei bu-e&are (1) ;'ecu#ia bugetar se $nc)eie la data de -1 dece!brie a iecrui an. (%) @rice venit ne$ncasat i orice c)eltuial anga"at, lic)idat i ordonan#at, $n cadrul prevederilor bugetare, i nepltit p*n la data de -1 dece!brie se vor $ncasa sau se vor plti, dup caz, $n contul bugetului pe anul ur!tor. (-) Creditele bugetare neutilizate p*n la $nc)iderea anului sunt anulate de drept. (.) &isponibilit#ile din ondurile e'terne nera!bursabile i cele din ondurile publice destinate co inan#rii contribu#iei inanciare a Co!unit#ii

;uropene, r!ase la inele e'erci#iului bugetar $n conturile structurilor de i!ple!entare, se reporteaz $n anul ur!tor. (/) 7ondurile prevzute la alin. (.) se utilizeaz $n condi#iile prevederilor prezentei legi i potrivit acordurilor $nc)eiate cu partenerii e'terni. (1) +n cazul bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor ondurilor speciale ec)ilibrate prin subven#ii de la bugetul de stat, sub or!a trans erurilor consolidabile, e'cedentele rezultate din e'ecu#ia acestora se regularizeaz la s *ritul e'erci#iului bugetar cu bugetul de stat, $n li!ita subven#iilor pri!ite. (2) Prevederile legilor bugetare anuale i ale celor de recti icare ac#ioneaz nu!ai pentru anul bugetar respectiv. #"#N $% on*or+ art0 81 a(in0 ?1@ din Legea nr0 3812008 ? #M+@. (a data intr/rii n vigoare a Legii nr0 3812008 ?#M+@. se +odi*ic/ n +od corespun)/tor art0 81 a(in0 ?4@ din Legea nr0 500120020 $up/ repu-(icarea Legii nr0 3812008 n !onitoru( O*icia( a( Ro+niei. "artea I. nr0 284 din 12 noie+-rie 200:. art0 81 a devenit art0 880 #B CAP. . 9inanele in+&i&uiil(r publice ART. 1% 9inanarea in+&i&uiil(r publice (1) 7inan#area c)eltuielilor curente i de capital ale institu#iilor publice se asigur ast el: a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele ondurilor speciale, dup caz( b) din venituri proprii i subven#ii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele ondurilor speciale, dup caz( c) integral, din veniturile proprii. (%) =nstitu#iile publice inan#ate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele ondurilor speciale, dup caz, vars integral veniturile realizate la bugetul din care sunt inan#ate. ART. 1Bunuri %a&eriale 0i f(nduri b3ne0&i pri%i&e de in+&i&uiile publice (1) =nstitu#iile publice pot olosi, pentru des urarea activit#ii lor, bunuri !ateriale i onduri bneti pri!ite de la persoanele "uridice i izice, sub or! de dona#ii i sponsorizri, cu respectarea dispozi#iilor legale.

(%) 7ondurile bneti acordate de persoanele "uridice i izice, pri!ite $n condi#iile alin. (1), $n situa#ia institu#iilor publice inan#ate integral de la buget, se vars direct la bugetul din care se inan#eaz acestea. Cu aceste su!e se !a"oreaz creditele bugetare ale bugetului respectiv i se vor utiliza potrivit prevederilor art. .4 alin. (1) i cu respectarea destina#iilor stabilite de trans!i#tor. (-) 9unar, $n ter!en de 15 zile de la e'pirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor trans!ite 6inisterului 7inan#elor Publice situa#ia privind su!ele virate la buget i utilizate potrivit alin. (%), $n vederea introducerii !odi icrilor corespunztoare $n volu!ul i structura bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor ondurilor speciale, dup caz. (.) Cu ondurile bneti acordate de persoanele "uridice i izice $n condi#iile alin. (1), $n situa#ia institu#iilor publice inan#ate potrivit prevederilor art. 1% alin. (1) lit. b) i c), se vor !a"ora bugetele de venituri i c)eltuieli ale acestora. Aceste institu#ii au obliga#ia de a prezenta, $n ane'a la contul de e'ecu#ie bugetar tri!estrial i anual, situa#ia privind su!ele pri!ite i utilizate $n aceste condi#ii i cu care a ost !a"orat bugetul de venituri i c)eltuieli. (/) Bunurile !ateriale pri!ite de institu#iile publice $n condi#iile alin. (1) se $nregistreaz $n contabilitatea acestora. ART. 1. 9inanarea un(r in+&i&uii publice 7inan#area c)eltuielilor unor institu#ii publice, indi erent de subordonare, se asigur at*t din bugetul de stat, c*t i din bugetele locale, nu!ai $n cazurile $n care, prin legea bugetar anual sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de c)eltuieli care se inan#eaz prin iecare buget. ART. 1/ /eni&urile pr(prii ale in+&i&uiil(r publice (1) 8eniturile proprii ale institu#iilor publice, inan#ate $n condi#iile art. 1% alin. (1) lit. b) i c), se $ncaseaz, se ad!inistreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz de ctre acestea, potrivit dispozi#iilor legale. (%) 8eniturile proprii ale institu#iilor publice, inan#ate potrivit art. 1% alin. (1) lit. b) i c), provin din c)irii, organizarea de !ani estri culturale i sportive, concursuri artistice, publica#ii, presta#ii editoriale, studii, proiecte, valori icri de produse din activit#i proprii sau ane'e, prestri de servicii i altele ase!enea. ART. 11 E6ceden&ele bu-e&el(r in+&i&uiil(r publice (1) ;'cedentele rezultate din e'ecu#ia bugetelor institu#iilor publice, inan#ate $n condi#iile art. 1% alin. (1) lit. b), se regularizeaz la s *ritul

anului cu bugetul din care sunt inan#ate, $n li!ita su!elor pri!ite de la acesta. (%) ;'cedentele anuale rezultate din e'ecu#ia bugetelor institu#iilor publice, inan#ate integral din venituri proprii, se reporteaz $n anul ur!tor. ART. 12 'e-i%ul de finanare a un(r ac&ivi&3i +au in+&i&uii publice Auvernul poate aproba $n iin#area de activit#i inan#ate integral din venituri proprii pe l*ng unele institu#ii publice sau sc)i!barea siste!ului de inan#are a unor institu#ii publice, din inan#ate potrivit prevederilor art. 1% alin. (1) lit. a) i lit. b) $n inan#ate $n con or!itate cu prevederile art. 1% alin. (1) lit. b) i c), dup caz, stabilind totodat do!eniul de activitate, siste!ul de organizare i unc#ionare a acestor activit#i, categoriile de venituri i natura c)eltuielilor. ART. 13 Bu-e&ele de veni&uri 0i c1el&uieli ale un(r ac&ivi&3i (1) Bugetele de venituri i c)eltuieli pentru activit#ile inan#ate integral din venituri proprii se $ntoc!esc o dat cu bugetul institu#iei publice de care apar#in i se aprob o dat cu bugetul acesteia, $n condi#iile art. 11. (%) 8eniturile i c)eltuielile activit#ilor inan#ate integral din venituri proprii se grupeaz pe baza clasi ica#iei bugetare aprobate de 6inisterul 7inan#elor Publice. (-) +n situa#ia nerealizrii veniturilor prevzute $n bugetele activit#ilor inan#ate integral din venituri proprii c)eltuielile vor i e ectuate $n li!ita veniturilor realizate. (.) ;'cedentele anuale rezultate din e'ecu#ia bugetelor de venituri i c)eltuieli ale activit#ilor inan#ate integral din venituri proprii se reporteaz $n anul ur!tor. ART. 14 =%pru%u& &e%p(rar pen&ru unele ac&ivi&3i +au in+&i&uii publice (1) +n cazul $n care, la $n iin#area, $n subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institu#ii publice sau a unor activit#i inan#ate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de onduri su iciente, $n baza docu!enta#iilor te!einic unda!entate, ordonatorii principali de credite pot acorda $!pru!uturi r dob*nd din bugetul propriu, pe baz de conven#ie. (%) +!pru!uturile acordate $n condi#iile alin. (1) vor i ra!bursate integral $n ter!en de 1 luni de la data acordrii. ART. 25 E6ecuia de ca+3 a bu-e&el(r in+&i&uiil(r publice (1) =nstitu#iile publice, indi erent de siste!ul de inan#are i de subordonare, inclusiv activit#ile de pe l*ng unele institu#ii publice,

inan#ate integral din venituri proprii, e ectueaz opera#iunile de $ncasri i pl#i prin unit#ile teritoriale ale trezoreriei statului $n a cror raz $i au sediul i la care au desc)ise conturile de venituri, c)eltuieli i disponibilit#i. (%) ;ste interzis institu#iilor publice de a e ectua opera#iunile de !ai sus prin bncile co!erciale. (-) =nstitu#iile publice au obliga#ia de a trans!ite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unit#ii teritoriale a trezoreriei statului. CAP. / :anciuni ART. 21 #nfraciuni 0i pedep+e ?erespectarea prevederilor art. . alin. (%) i (-) constituie in rac#iune i se pedepsete cu $nc)isoare de la o lun la - luni sau cu a!end de la /.555 lei la 15.555 lei. ART. 2% "(n&ravenii 0i +anciuni (1) Constituie contraven#ii ur!toarele apte: a) nerespectarea dispozi#iilor art. 1. alin. (%) i (-), art. 11 alin. (%), art. .-, art. .2 alin. (15) i ale art. 1- alin. (%) , (/)( b) nerespectarea dispozi#iilor art. %. alin. (%), art. .2 alin. (-), (/) , (3), art. /% alin. (%) , (1) i (3), art. /- alin. (1), art. /. alin. (1), art. /1 alin. (%), art. 11 alin. (1) i ale art. 14 alin. (%)( c) nerespectarea dispozi#iilor art. . alin. (.) i (1), art. 1/ alin. (1), art. %1, art. %% alin. (%), art. -4 alin. (%), art. 11 alin. (1), art. 1% alin. (%), art. 13 alin. (-), art. 25 alin. (%) i (-) i ale art. 22. (%) Contraven#iile prevzute la alin. (1) lit. a) se sanc#ioneaz cu a!end de la /55 lei la 1.555 lei, cele de la lit. b), cu a!end de la 1.555 lei la %.555 lei, iar cele de la lit. c), cu a!end de la %.555 lei la -.555 lei. (-) Constatarea contraven#iilor i aplicarea a!enzilor se ac de ctre Curtea de Conturi, 6inisterul 7inan#elor Publice i de alte persoane $!puternicite $n acest scop, potrivit legii. ART. 2Le-i+laia aplica&3 c(n&raveniei Contraven#iilor prevzute la art. 2% li se aplic prevederile @rdonan#ei Auvernului nr. %0%551 privind regi!ul "uridic al contraven#iilor, aprobat cu !odi icri i co!pletri prin 9egea nr. 1350%55%, cu e'cep#ia art. %3 i %4. CAP. 1

*i+p(,iii finale ART. 2. "(n&abili&a&ea public3 (1) Contabilitatea public va cuprinde: a) contabilitatea veniturilor i c)eltuielilor bugetare, care s re lecte $ncasarea veniturilor i plata c)eltuielilor a erente e'erci#iului bugetar( b) contabilitatea trezoreriei statului( c) contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor i obliga#iilor, care s re lecte evolu#ia situa#iei inanciare i patri!oniale, precu! i a e'cedentului sau de icitului patri!onial. #M3! d@ LLL A-rogat/ #B (%) 6inisterul 7inan#elor Publice stabilete prin nor!e !etodologice procedurile contabile i siste!ul de raportare privind in or!a#iile urnizate de contabilitatea public. ART. 2/D) :u%e cuveni&e +&a&ului @rice su! care se cuvine statului se ace venit la bugetul de stat, dac legea nu prevede alt el. #"#N $% Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8412002 ?#M12@. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M2! DART0 5 "rin derogare de (a prevederi(e art0 25 din Legea nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. venituri(e ncasate de autorit/6i(e contractante r/+n (a dispo)i6ia acestora ;i se uti(i)ea)/. de regu(/. pe durata de i+p(e+entare a +e+orandu+uri(or de *inan6are1acorduri(or de *inan6are1deci)ii(or o+isiei Europene ;i. n +od excep6iona(. nu +ai tr)iu de un an de (a: a@ expirarea perioadei de garan6ie1noti*icare a de*ecte(or n vederea atingerii o-iective(or prev/)ute n contractB -@ intrarea n vigoare a noti*ic/rii de re)i(iere n ca)u( contracte(or re)i(iate0D #B ART. 21 'e-i%ul veni&uril(r

+ntoc!irea i depunerea declara#iilor, stingerea obliga#iilor bugetare, solu#ionarea contesta#iilor, controlul iscal, e'ecutarea crean#elor bugetare, precu! i cele re eritoare la evaziunea iscal se supun legisla#iei $n do!eniu. ART. 22 'e-i%ul +u%el(r re,ul&a&e din val(rificarea %i5l(acel(r fi6e 0i a un(r bunuri %a&eriale (1) :u!ele $ncasate din v*nzarea ca atare sau din valori icarea !aterialelor rezultate $n ur!a de!olrii, dez!e!brrii sau deza ectrii, $n condi#iile prevzute de lege, a unor !i"loace i'e sau din v*nzarea unor bunuri !ateriale, care apar#in institu#iilor publice inan#ate $n condi#iile art. 1% alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor ondurilor speciale, dup caz, i se vars la acestea. (%) :u!ele ob#inute potrivit alin. (1) de ctre celelalte institu#ii publice se re#in de ctre acestea $n vederea realizrii de investi#ii. ART. 23 9(ndurile +peciale (1) Bugetele ondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie i se ad!inistreaz $n a ara bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat, sunt: bugetul 7ondului pentru asigurrile sociale de sntate i bugetul asigurrilor de o!a". Aceste bugete se aprob ca ane' la legea bugetului de stat i, respectiv, la legea bugetului asigurrilor sociale de stat. (%) Proiectele acestor bugete se elaboreaz de ctre 6inisterul 7inan#elor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective. (-) ;laborarea, aprobarea i e'ecu#ia acestor bugete se e ectueaz potrivit legilor de constituire a acestora i prevederilor prezentei legi. ART. 24 N(r%e %e&(d(l(-ice 0i in+&ruciuni +n aplicarea prevederilor prezentei legi 6inisterul 7inan#elor Publice este autorizat s e!it nor!e !etodologice i instruc#iuni. ART. 35 #n&rarea 8n vi-(are (1) Prezenta lege intr $n vigoare la data de 1 ianuarie %55-. (%) Pe data intrrii $n vigoare a prezentei legi se abrog 9egea nr. 2%01441 privind inan#ele publice, publicat $n 6onitorul @ icial al Ro!*niei, Partea =, nr. 1/% din 12 iulie 1441, cu !odi icrile i co!pletrile ulterioare, i &ecretul Consiliului de :tat nr. 1/10142/ privind auto inan#area unor

activit#i ale institu#iilor de stat, publicat $n Buletinul @ icial, Partea =, nr. 1-5 din 1% dece!brie 142/, precu! i orice alte dispozi#ii contrare. #"#N NOTE: 1. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 8 din Legea nr0 12312004 ?#M1@0 #M1 DART0 8 "revederi(e pre)entei (egi se ap(ic/. dup/ ca). prin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. a(e Legii nr0 1:31133: privind *inan6e(e pu-(ice (oca(e. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. ;i a(e Legii datoriei pu-(ice nr0 :1113330D #"#N 2. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 5 a(in0 ?2@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8512003 ?#M1-@. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M25 D?2@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e pe parcursu( ntregu(ui an di+inu/ri ;i redistri-uiri de credite -ugetare ;i de credite de angaAa+ent ntre ordonatorii principa(i de credite ai -ugetu(ui de stat. ai -ugetu(ui asigur/ri(or socia(e de stat ;i ai -ugete(or *onduri(or specia(e. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii proiecte(or *inan6ate din instru+ente structura(e (a nive(u( *iec/rui ordonator de credite. precu+ ;i n *unc6ie de +odi*ic/ri(e deter+inate de rea(oc/ri(e de *onduri din instru+ente structura(e ntre progra+e(e opera6iona(e. e*ectuate n con*or+itate cu proceduri(e co+unitare0D #"#N (. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 13 a(in0 ?2@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8512003 ?#M1-@. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M1! D?2@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. ordonatoru( de credite cu ro( de organis+ inter+ediar poate angaAa c=e(tuie(i n -a)a credite(or de angaAa+ent prev/)ute (a art0 1: a(in0 ?4@. cu avi)u( Autorit/6ii de +anage+ent. ;i poate e*ectua une(e opera6iuni speci*ice *a)ei de (ic=idare a acestor c=e(tuie(i0D #"#N

). Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 : a(in0 ?1@ din Legea nr0 42312003 ?#M2)@. cu +odi*ic/ri(e u(terioare0 #M24 DART0 : ?1@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002 privind *inan6e(e pu-(ice. cu +odi*ic/ri(e u(terioare. su+e(e a*erente su-ven6ii(or pri+ite ;i neuti(i)ate (a data intr/rii n vigoare a pre)entei (egi se virea)/ integra( (a -ugetu( de stat de c/tre autorit/6i(e ;i institu6ii(e pu-(ice reorgani)ate. */r/ a se +ai regu(ari)a cu -ugetu( de stat (a s*r;itu( anu(ui0D #"#N *. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 12 a(in0 ?5@ din Legea nr0 1112010 ?#M2&@0 #M26 D?5@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e. pe parcursu( ntregu(ui an. cu ncadrarea n nive(u( tota( a( *onduri(or de (a -ugetu( de stat apro-ate (a tit(u( JJ"roiecte cu *inan6are din *onduri externe nera+-ursa-i(e postaderareKK. redistri-uiri de credite de angaAa+ent ;i vir/ri de credite -ugetare ntre ordonatorii principa(i de credite ai -ugetu(ui de stat. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii. (a nive(u( *iec/rui ordonator de credite. a proiecte(or *inan6ate din *onduri externe nera+-ursa-i(e postaderare0D #"#N &. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 21 a(in0 ?:@ din Legea nr0 1112010 ?#M2&@0 #M26 D?:@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e sup(i+ent/ri de credite -ugetare (a po)i6ia -ugetar/ JJ%ondu( #a6iona( de "readerareKK. prin virarea de credite -ugetare de (a a(te capito(e de c=e(tuie(i sau de (a a(te tit(uri. artico(e ;i a(ineate de c=e(tuie(i din cadru( ace(uia;i capito( de c=e(tuie(i. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii proiecte(or deru(ate n cadru( progra+e(or cu *inan6are nera+-ursa-i(/ de preaderare0D #"#N '. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 21 a(in0 ?5@ ;i art0 25 a(in0 ?:@ din Legea nr0 2:812010 ?#M(*@0

#M35 DART0 21 M000N ?5@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e. pe parcursu( ntregu(ui an. cu ncadrarea n nive(u( tota( a( *onduri(or de (a -ugetu( de stat apro-ate (a tit(u( D"roiecte cu *inan6are din *onduri externe nera+-ursa-i(e postaderareD. redistri-uiri de credite de angaAa+ent ;i vir/ri de credite -ugetare ntre ordonatorii principa(i de credite ai -ugetu(ui de stat. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii. (a nive(u( *iec/rui ordonator de credite. a proiecte(or *inan6ate din *onduri externe nera+-ursa-i(e postaderare0D #M35 DART0 25 M000N ?:@ "rin derogare de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare. se autori)ea)/ !inisteru( %inan6e(or "u-(ice s/ e*ectue)e sup(i+ent/ri de credite -ugetare (a po)i6ia -ugetar/ D%ondu( #a6iona( de "readerareD prin virarea de credite -ugetare de (a a(te capito(e de c=e(tuie(i sau de (a a(te tit(uri. artico(e ;i a(ineate de c=e(tuie(i din cadru( ace(uia;i capito( de c=e(tuie(i. n *unc6ie de stadiu( i+p(e+ent/rii proiecte(or deru(ate n cadru( progra+e(or cu *inan6are nera+-ursa-i(/ de preaderare0D #"#N +. Reproduce+ +ai Aos prevederi(e art0 11 a(in0 ?2@ din Ordonan6a de urgen6/ a 7uvernu(ui nr0 8212011 ?#M),@0 #M40 D?2@ Initatea #a6iona(/ de oordonare poate de(ega angaAarea c=e(tuie(i(or ;i o parte din opera6iuni(e speci*ice *a)ei de (ic=idare a acestor c=e(tuie(i organis+e(or inter+ediare. n (i+ita co+peten6e(or reg(e+entate pe -a)a acordu(ui1acorduri(or de de(egare de atri-u6ii nc=eiat1nc=eiate ntre acestea. prin derogarea de (a prevederi(e Legii nr0 50012002. cu +odi*ic/ri(e ;i co+p(et/ri(e u(terioare0D #B ,,,,,,,,,,,,,,,