Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE I NCHI RI E R E

Incheiat astazi intre: 1.PROP RI ETA RI: Doa mna/DL.............................................................., nascut/a la data de ................, legitimat cu C.I. seria ..... nr. ........, C.N.P. ..................................................domiciliat in ......................, str................................................. nr........., bl. ........, ET....., AP.... , sector ..., si/sau Doa mna/DL.............................................................., nascut/a la data de ................, legitimat cu C.I. seria ..... nr. ........, C.N.P. ..................................................domiciliat in ......................, str................................................. nr........., bl. ........, ET....., AP.... , sector ..., si 2. CHI RI A S: Dl. (d-na, S o c. Com)_______________________cod fiscal____________si, certificat de inmatriculare nr.______________, avand domiciliul / sediul in ______________ str._______________________nr.____, bl._____, sc____,et.____, ap.___, sector___, legitimat cu (BI, Pasaport)_______________, si CNP_______________________ CAP. I OBI ECTUL CONTRACTULUI Proprietarii inchiriaza chiriasului imobilul situat in ................................................, str. ............................................... nr....., bl. ........, ET....., AP....... , sector ...., detinut de catre acesta in baza actului de proprietate ( anexat la prezentul contract). CAP. I I. DESTINATIA Imobilul va fi folosit de chirias cu destinatia a) LOCUINTA. b) ACTIVITATE COMERCIALA Destinatia spatiului inchiriat nu poate fi schimbata fara acordul scris al proprietarului. CAP. I I I. DURATA Acest contract este incheiat pentru o perioada de _______luni, incepand cu data de ................. si terminand cu data de ..........................., Cu 30 zile inaintea expirarii contractului, chiriasul va putea prelungi acest contract pentru aceeasi perioada sau pentru o perioada mai mica, numai cu acordul scris al proprietarului. CAP. IV. CHIRIA SI MODALITATI LE DE PLATA Chiria lunara este de ........................... (.......................................................................) S-a achitat in avans suma de ...................(......................................................................), reprezentand chiria pe lunile ............................................................................................ si garantia de ...................(......................................................................) In cazul in care se aduc stricaciuni dovedite apartamentului din cauza si ca urmare a ocuparii apartamentului de catre chirias, proprietarul va avea dreptul sa deduca din garantie, pe baza documentelor justificative, cheltuielile cu repararea apartamentului. Plata chiriei se va face la data de _________ a fiecarei luni. Neplata chiriei in termen de 10 zile constituie o incalcare a contractului, proprietarul avand dreptul in acest caz sa rezilieze contractul de inchiriere fara nici o alta formalitate.

CAP. V. OBLI GATI I LE SI DREPTURI LE PROPRI ETARULUI I 1. OBLI GATI I L E PROP RI E TARUL UI - proprietarul isi asuma raspunderea ca imobilul este liber, neipotecat si negrevat de orice sarcini si va ramane astfel pe toata perioada contractului; - pune la dispozitia chiriasului imobilul in buna stare, pentru a fi folosit conform destinatiei avute in vedere in prezentul contract, impreuna cu un inventar (realizat de catre proprietar inainte de intrarea chiriasului in imobil) detaliat, intocmit in 2 (doua) exemplare semnate de ambele parti; -achita toate taxele legale ale imobilului. 2. DRE PTURI L E PROP RI E TARUL UI - sa viziteze imobilul cel putin cand doreste, cu anuntarea in prealabil a chiriasului si in prezenta acestuia; - sa accepte sau sa respinga propunerile avansate de chirias de modificare a imobilului inchiriat prin prezentul contract, in prealabil, sau ori de cate ori este necesar; -sa verifice achitarea obligatiilor de plata curente ale chiriasului. CAP. VI. OBLIGATI I LE SI DREPTURI LE CHIRIASULUI 1. OBLI GATI I L E C HI RI A S UL UI - sa asigure exploatarea imobilului pentru si doar in conformitate cu destinatia avuta in vedere in prezentul contract; - sa nu subinchirieze imobilul, decat cu acordul scris al proprietarului; - sa achite in termen legal platile curente aferente: electricitate, gaze, gunoi, apa, sau daca parte din cele mentionate sunt incluse in costurile lunare de intretinere sa efectueze plata intretinerii. - sa mentina in buna stare imobilul si bunurile in inventar; - sa respecte normele de convietuire in conformitate cu regulamentul asociatiei de locatari; - sa permita accesul proprietarului in imobilul inchiriat cel putin o data pe trimestru, in scopul verificarii modului in care este folosit, precum si ori de cate ori proprietarul doreste sa repare defectiunile la constructii sau instalatii, cu anuntul in prealabil a chiriasului cu 3 zile inainte; - sa prezinte proprietarului, la cerere, facturile de plata pentru cheltuielile curente ale imobilului; - sa depuna garantie o suma stabilita de comun acord cu proprietarul - sa suporte cheltuielile pentru degradarile de bunuri sau de instalatii ale imobilului provocate numai din cauza chiriasului. - sa predea spatiul in starea in care era la inceperea contractului. 2. DRE PTURI L E C HI RI A S UL UI - sa utilizeze imobilul in exclusivitate pe perioada derularii contractului; - sa faca imbunatatirile necesare scopului inchirierii fara sa modifice structura de rezistenta a imobilului, sau imobilului si doar cu acordul proprietarului. CAP. VI I PREDAREA I MOBI LULUI Dupa expirarea contractului chiriasul va preda imobilul proprietarului sau unui reprezentant autorizat al proprietarului, in starea in care l-a primit. CAP. VI I I . FORTA MAJORA Orice cauza neprevazuta si imposibil de evitat, independenta de vointa partilor, aparuta dupa semnarea prezentului si care impiedica executarea contractului, va fi considerata cauza de forta majora si va exonera de raspundere partea care o invoca. Vor fi considerate cauza de forta majora in sensul prezentului articol: razboiul, revolutia, cutremurul, inundatiile, embargoul etc. Partea care invoca cauza de forta majora trebuie sa notifice acest lucru celeilalte parti in

maxim 5 zile de la aparitie si in maxim 15 zile sa inainteze documentele ce atesta cazul de forta majora. De asemenea va trebui sa notifice momentul in care cauza de forta majora inceteaza. In cazul in care cazul de forta majora nu este notificat in termenii si conditiile de mai sus, partea care o invoca va fi responsabila de toate daunele provocate celeilalte parti. In cazul in care cauza de forta majora sau efectele acesteia suspenda executarea prezentului pentru o perioada mai mare de 6 luni, partile se vor intalni in maxim 10 zile si vor stabili daca prezentul se va continua sau va inceta. Cazul de forta majora trebuie certificat de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei. CAP. IX.CONDITI I DE I NCETARE A CONTRACTULUI a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat b) in situatia nerespectarii clauzelor contractuale de catre una din parti (rezilierea contractului va opera fara nici o formalitate); c) clauza fortei majore; d) prin denuntare unilaterala de catre oricare din partile prezentului contract, cu o notificare scrisa prealabila de 30 de zile, cu pierderea garantiei in cazul in care denuntarea a fost facuta de chirias fara un motiv intemeiat CAP. X. LITIGI I Eventualele litigii se vor rezolva: - pe cale amiabila - pe cale judecatoreasca. Prezentul contract a fost intocmit astazi ....... ......................., in 3 ( trei ) exemplare originale, fiecarei parti inmanandu-i-se cate un exemplar.

P ROP RI ETA RI .............................................

C HI RI A S .............................................