Sunteți pe pagina 1din 4

BULETIN

July 29th, 2006 Pentru Voi, Timisoara


Septembrie-decembrie 2008 Timişoara

Premiile Galei „Pentru Voi” 2008


Gala “Pentru Voi” Au fost alături de noi primarul municipiului Timişoara, domnul
2008 s-a organizat şi Gheorghe Ciuhandu, Consulul Germaniei, domnul Rolf
anul în data de 3 Maruhn, Consulul Onorific al Olandei, domnul Marius Popa,
decembrie, cu ocazia reprezentanţi ai mediului de afaceri, autorităţi publice locale,
Zilei Internaţionale a membri noi aleşi în Parlamentul României, beneficiari şi
Persoanelor cu părinţi ai acestora, presa etc.
Dizabilităţi.
În cadrul galei s-a prezentat un top al firmelor din punct de
Într-un decor festiv s- vedere al sumelor contractate cu Unitatea Protejată „Pentru
au acordat premiile Voi”, care au contribuit, astfel, la creşterea numărului de
“Pentru Voi” pentru responsabilitate socială celor mai persoane cu dizabilităţi intelectuale angajate - 100 persoane
reprezentative companii, care s-au implicat în angajarea în la finele lui 2008.
muncă a persoanelor cu dizabilităţi în 2008.
Această gală a fost organizată,
în totalitate, prin implicarea
Marele premiu al Galei „Pentru Voi” 2008 a fost acordat comunităţii de afaceri şi a
companiei SC Kromberg & Schubert pentru cea mai mare activităţilor de voluntariat
contribuţie adusă la dezvoltarea Unităţii Protejate „Pentru depuse de prieteni şi
Voi”. Premii speciale: colaboratori ai “Pentru Voi”,
• Creativitate în responsabilitate socială - Vodafone România; cărora le mulţumim pentru tot
efortul depus!
• Parteneriat pentru incluziune socială - Banu Construct;
• Contribuţie de excepţie în incluziunea socială a persoanelor “Am susţinut întotdeauna
cu dizabilităţi intelectuale - MG Building Design şi activitatea Fundaţiei “Pentru
Subcontrol; Voi” şi o voi susţine în
continuare”, a declarat primarul Municipiului Timişoara, în
• Fidelitate în responsabilitate socială - Lisa Draxlmaier; cadrul Galei.
• Voluntarul anului, pentru efortul depus pentru dezvoltarea
Unităţii protejate “Pentru Voi” în 2008 - Dan Costineanu . Sponsor principal: Fundaţia Vodafone România

Fundaţia “Pentru Voi” a câştigat Premiul Handinnov pentru România!

Organizat sub bună practică în Uniunea Europeană în incluziunea socială


patronajul a tinerilor cu dizabilităţi în şcoli, universităţi, locuri de muncă
Preşedenţiei şi în viaţa socială în general.
Franceze a
U n i u n i i „Suntem mândri şi fericiţi de acest succes şi sperăm că
Europene, în acesta va determina factorii de decizie din România să
cooperare cu disemineze acest exemplu de bună practică şi să elaboreze
F o r u m u l politici publice care să ofere oportunităţi reale de angajare
European al pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale” a declarat Laila
Dizabilităţii, a Onu, director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.
cincea competiţie Prin proiectul “Diferiţi, dar împreună”, finanţat de Iniţiativa
Handinnov a premiat o organizaţie în fiecare din cele 27 de pentru Sănătate Mentală din cadrul Institutului pentru o
state membre ale UE. Societate Deschisă, am dezvoltat programul de angajare în
Premiul se acordă organizaţiilor care au introdus modele de muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.
Prin proiect 86 persoane cu dizabilităţi intelectuale au
Din partea Fundaţiei “Pentru Voi” a participat la manifestarile fost angajate: 33 pe piaţa liberă a muncii şi 53 în unitatea
organizate auto-reprezentanta Nicoleta Nicolici care a ridicat protejată „Pentru Voi”. Proiectul a câştigat anul acesta şi
Premiul Handinnov. Marele Premiu al Galei Societăţii Civile din România.
AUTISMUL NU DISPARE LA 18 ANI!

Fundaţia “Pentru Voi a demarat în luna sociale, sesiuni de instruire pentru medicii de familie şi
decembrie 2008 proiectul “Autismul nu pentru specialiştii care lucrează cu adulţi cu autism. Se va
dispare la 18 ani!”. crea un grup de advocacy pe probleme de incluziune
socială a adulţilor diagnosticaţi cu autism în copilărie şi două
Proiectul vizează dezvoltarea de servicii suport specializate,
grupuri de suport pentru 15 tineri cu autism şi pentru familiile
adaptate nevoilor individuale, pentru adulţii care au fost
lor. Toate aceste activităţi vor contribui la dezvoltarea
diagnosticaţi cu autism în copilărie. Totodată, proiectul îşi
serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi
propune creşterea gradului de conştientizare a medicilor de
intelectuale.
familie, a medicilor psihiatri, a autorităţilor publice locale
precum şi a comunităţii locale în ceea ce priveşte Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
problematica adulţilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul României, prin programul PHARE 2006 - Suport pentru
autismului în copilărie. dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi
dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate.
Se va organiza o campanie de promovare a incluziunii
mentală.

Seminar cu tema Cursuri de calificare pentru


Înfiinţarea unităţilor protejate persoane cu dizabilităţi intelectuale

Fundaţia Fundaţia „Pentru Voi” şi Fundaţia Româno-Germană din


“Pentru Voi” a Timişoara, au decernat în luna decembrie diplomele pentru
organizat în 30 cei 20 absolvenţi, persoane cu dizabilităţi intelectuale, ai
septembrie la cursurilor de operator calculator şi finisor în construcţii.
Timişoara un
Diplomele au fost înmânate în prezenţa reprezentanţilor
seminar care a
presei locale precum şi a familiilor vădit emoţionate de
avut ca scop
reuşita copiilor lor.
informarea şi
instruirea cu Din cei 20 de absolvenţi, 10 sunt deja angajaţi, iar pentru
privire la înfiinţarea de unităţi protejate. ceilalţi se vor căuta locuri de muncă, noua calificare oferindu-
le mai multe şanse pentru incluziunea pe piaţa muncii.
Seminarul s-a adresat instituţiilor publice care oferă servicii
sociale persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.
„A fost o provocare pentru noi să lucrăm cu aceşti tineri, dar
La eveniment au participat 20 reprezentanţi ai diferitelor în final am fost uimiţi de rezultatele bune obţinute în doar
instituţii din Timişoara, Lugoj, Găvojdia, Arad, Hunedoara, două luni de instruire.” a declarat Dan Lazăr, reprezentant al
care s-au arătat interesaţi de înfiinţarea de astfel de unităţi Fundaţiei Româno-Germane.
protejate pe lângă instituţiile pe care le administrează.

Cele două evenimente fac parte din proiectul „Vreau şi pot să muncesc!”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României în cadrul
programului Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri de Incluziune Socială.

Seminar de informare şi întâlnire de lucru a reţelei DisabNet


Spectrul de servicii sociale în lumina Convenţiei Naţiunilor Unite
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi

“Convenţia Naţiunilor Unite cu Disabilities) şi al Handicap Inter-


privire la drepturile persoanelor cu national, în cadrul programului
dizabilităţi” reprezintă o schimbare regional de formare a experţilor.
de paradigmă în domeniul dizabili-
În cadrul seminarului s-au abor-
tăţii.
dat în detaliu articolele din Con-
Seminarul şi-a propus să dezbată venţie: Art. 19 Viaţa în omuni-
impactul acestei schimbări asupra tate, Art. 24 Educaţie, Art. 26
serviciilor sociale destinate per- Abilitare şi reabilitare, Art. 27
soanelor cu dizabilităţi. Angajarea în muncă,
prezentându-se câteva modele de bună practică cu trimitere
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul reţelei EASPD
la aceste articole.
(European Association of Service Providers for Persons with
Locuinţa protejată Cristian
Locuinţă protejată construită special pentru adulţi cu dizabilităţi intelectuale severe

Fundaţia „Pentru condamnă la izolare şi refuză să le acorde o şansă de a trăi


Voi” şi Asociaţia în comunitate, alături de prieteni, de rude, de vecini.” a
Habitat for precizat doamna Laila Onu, director executiv al
Humanity au Fundaţiei ,,Pentru Voi”.
lansat construcţia
casei Cristian - Proiectul este finanţat de Iniţiativa pentru Sănătate Mentală a
locuinţa maxim Institutului pentru o Societate Deschisă Budapesta,
prot ejată, Asociaţia ,,Habitat for Humanity” şi se desfăşoară în
construită special parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului
pentru cinci adulţi Timişoara. Proiectul este sprijinit şi de MG Building Design,
cu dizabilităţi intelectuale severe şi asociate. Acţiunea s-a SC Subcontrol SRL, Romstal, Isover, Baumix, General
desfăşurat în prezenţa primarului municipiului Timişoara, Beton, Tifel.
domnul Gheorghe Ciuhandu, a reprezentanţilor sponsorilor, a
voluntarilor implicaţi în proiect. Cei 5 beneficiari ai proiectului vor avea fiecare camera lui,
vor desfăşura activităţi de autogospodărire, vor face
,,Fiecare om are dreptul la demnitate şi respect. Cel mai cumpărături, vor avea posibilitatea de a lua decizii în ceea
dureros obstacol pe care îl au de înfruntat persoanele cu ce-i priveşte şi de a stabili contacte sociale. Construcţia, cu
dizabilităţi intelectuale este atitudinea plină de prejudecăţi a suprafaţa locuibilă de 170 mp, este proiectată special pentru
unor decidenţi din sistemul de asistenţă socială, care îi nevoile acestora.

Partidele faţă în faţă cu dizabilitatea

Fundaţia „Pentru Voi”, în colaborare cu Institutul pentru răspuns întrebărilor despre problemele reale cu care se
Politici Publice şi Federaţia Incluziune România, au organizat confruntă comunitatea).
în luna noiembrie campania „Partidele faţă în faţă cu
Răspunsurile au fost uniforme, în sensul în care toţi
dizabilitatea”, vizând includerea tematicii dizabilităţii în
candidaţii au declarat că vor vota în favoarea Convenţiei
agenda electorală, în perspectiva alegerilor parlamentare
şi că se vor consulta cu organizaţiile neguvernamentale
din 30 noiembrie 2008.
(un candidat a declarat chiar că va angaja o persoană cu
Organizaţiile iniţiatoare au trimis o scrisoare principalelor trei dizabilităţi la cabinetul său parlamentar).
partide politice din România prin care li s-a solicitat să
În calitate de iniţiatori ai acestei campanii şi de promotori ai
precizeze principalele 3 priorităţi ale acestora în domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din
dizabilităţii.
România, Fundaţia „Pentru Voi” şi Institutul pentru Politici
În judeţul Timiş, au fost trimise 42 scrisori către candidaţii Publice vor monitoriza concretizarea acestor promisiuni ale
principalelor partide politice la funcţiile de deputat şi senator, candidaţilor în initiaţive legislative, măsuri normative, etc .
primindu-se doar 12 răspunsuri (28% dintre candidaţi au Răspunsurile candidaţilor, disponibile la www.pentruvoi.ro

* TELEGRAME * TELEGRAME * TELEGRAME

Conferinţa naţională de la Conferinţa Naţională pentru Clipuri noi “Pentru Voi”


Timişoara autoreprezentanţi
În cadrul Galei “Pentru Voi” 2008 s-a
80 de specialişti din ţară şi străinătate Fundatia “Pentru Voi” a organizat în 2 şi prezentat în premieră clipul “În sfârşit,
au participat în 22 şi 23 septembrie la 3 septembrie, la Mamaia, cea de-a treia am găsit o meserie care mi se
Conferinta “Convenţia ONU cu Privire la ediţie a Conferinţei Naţionale pentru potriveşte!”. Acesta prezintă povestea
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi în persoanele cu dizabilităţi intelectuale, lui Alin care şi-a găsit meseria potrivită,
România” organizată la Timişoara cu având calitatea de auto-reprezentant. lucrând pentru aceeaşi companie ca şi
sprijinul financiar al Iniţiativei pentru Tema conferinţei a fost Convenţia ONU mama lui.
Sănătate Mentală din cadrul Institutului cu privire la Drepturile Persoanelor cu Tot în cadrul Galei s-a prezentat un
pentru o Societate Deschisă, Dizabilităţi. S-a discutat despre material video cu activităţi Fundaţiei
Budapesta. semnificaţia convenţiei, despre valoarea “Pentru Voi” în 2008.
Mai multe informaţii despre eveniment sa inovativă şi despre drepturile Acestea pot fi accesate la http://
puteţi accesa la www.pentruvoi.ro persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. www.youtube.com/FundaţiaPentruVoi
Unitatea Protejată - 107 angajaţi şi 204 403 Euro cifra de afaceri

Din luna noiembrie 2008, 20 de beneficiari cu dizabilităţi La finele anului 2008 am reuşit să angajăm 107
intelectuale severe au fost implicaţi în selectarea şi persoane cu dizabilităţi intelectuale cu contract de
sortarea pungilor de plastic, una din activităţile Unităţii muncă, atât în unităţi protejate cât şi pe piaţa liberă a
protejate “Pentru Voi “. muncii, iar cifra de afaceri a Unităţii protejate “Pentru
Beneficiarii care lucrează în această grupă sunt foarte Voi” a fost de 204 403 Euro in 2008.
încântaţi de noul lor statut, cu
Este o reuşită care depăşeşte aşteptările noastre şi
atât mai mult cu cât în luna
decembrie au câştigat primii pentru care mulţumim colaboratorilor nostri:
bani pentru munca prestată. comunitatea de afaceri, clubul Rotary Timişoara.” a
declarat Laila Onu, director executiv al Fundaţiei
Satisfacţia va fi şi mai mare „Pentru Voi”.
atunci când vor merge la
cumpărături cu primii bani Profitul obţinut în 2008 va fi reinvestit în dotarea
câştigaţi. unităţii protejate Pentru Voi.

Beneficiarii Centrului Tácsi contribuie la


Vizită de studiu în Suedia
păstrarea curăţeniei în PARCUL PETÖFI

În luna noiembrie 2008 “Pentru Voi” a lansat în luna septembrie un program de


colega noastră Melinda muncă în folosul comunităţii care are ca scop ecologizarea
Malonay, a participat la parcului Petöfi. Săptămânal, zece persoane cu dizabilităţi
o vizită de studiu in intelectuale severe, însoţite de educatori, strâng hârtiile şi
Goteborg, unde a deşeurile din parc
vizitat servicii sociale
arătând celorlalţi că şi lor
comunitare pentru
adulţi cu dizabiliăţi le pasă de mediul în care
intelectuale severe. trăiesc.
Scopul vizitei a fost de consolidare a cunoştinţelor din Dizabilitatea nu îi
domeniul îngrijirii persoanelor cu duzabilităţi intelectuale împiedică să se implice
severe, locuinţelor protejate, serviciilor la domiciliu.
activ în problemele
Mulţumim Inclusion Europe, pentru oportunitatea oferită şi comunităţii şi să ofere un
doamnei Elaine Johansson, director Centrul Eldorado, exemplu de
Gotheborg, pentru suportul şi sfaturile acordate în cadrul responsabilitate socială.
acestei vizite.

Serbarea de Crăciun 2008 Pentru Voi vă urează...

Fundaţia “Pentru Voi” a organizat în 18 decembrie, la Casa


Tineretului, petrecerea de Crăciun a beneficiarilor Fundaţiei.
Programul artistic a cuprins un moment de dansuri moderne şi
populare, colinde şi cântece populare, o scenetă de Crăciun
şi momente muzicale oferite de corul de copii al Colegiului de
arta “Ion Vidu” din Timişoara. Seara a continuat cu dans şi
voie bună.
Si anul acesta, Fundatia „Pentru Voi” a pregatit pentru cei 160
de beneficiari şi familiile lor pachete de Crăciun cupinzând:
mezeluri, caşcaval, fructe, cozonac, biscuiţi, napolitane,
ciocolată, suc, etc.
Mulţumim Consiliului Local Timişoara, Prefecturii Timişoara
precum şi sponsorilor pentru generozitatea lor.