Sunteți pe pagina 1din 2

Fundaţia “Pentru Voi” este o

organizaţie neguvernamentală care


oferă servicii comunitare în parte-
neriat cu Primăria Municipiului Timi-
şoara şi militează pentru drepturile
persoanelor cu dizabilităţi de dezvol-
tare.

În prezent, oferim servicii pentru Editorul materialului


160 de adulţi cu dizabilităţi Fundaţia “Pentru Voi”
intelectuale şi familiile lor. Str. Ioan Slavici nr. 47
300521 Timişoara
Tel. 0256 228 062, 0356 421 216
Dintre cele mai importante activităţi, Fax. 0356 421 215
amintim: E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro
Web: www.pentruvoi.ro

A. Servicii sociale comunitare:


centre de zi, locuinţe protejate, Data publicării: februarie 2009
centru respiro, serviciu de angajare
sprijinită, servicii la domiciliu
Tipul programului

B. Unitatea protejată „Pentru Programul PHARE 2006 - Suport


Voi” Funcţioneaza ca o intreprindere pentru dezvoltarea serviciilor
socială a cărui scop este angajarea în comunitare de sănătate mintală şi
muncă a unui număr cât mai mare dezinstituţionalizarea persoanelor cu Parteneri
probleme de sănătate mintală.
de persoane cu dizabilităţi Primăria Municipiului Timişoara
intelectuale şi Centrul de zi “Pentru Voi”
cu locuinţe protejate
C. Campanii lobby, advocacy şi
self advocacy şi de strângere de
fonduri
Conţinutul acestui material nu reprezintă
în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene.
D. Centru resursă în domeniul
d i z a bi l i tă ţ i i i n te l e c t u a l e - Pentru eventualele informaţii şi sesizări
legate de proiectele Phare contactaţi:
traininguri, seminarii şi conferinţe
cfcu.phare@mfinante.ro.
CE ADUCE NOU ACEST PROIECT?
Primul festival de film pe te-
ma autismului din România
Prima analiză a nevoilor de ser-
vicii a adulţilor diagnosticaţi în copi-
Sesiuni de formare pentru me-
Proiectul vizează creşterea gradului lărie cu autism, din România
dici de familie, rezidenţi şi pentru
de conştientizare a specialiştilor în specialişti care lucrează cu persoane
domeniu şi a populaţiei Timişoarei, în Tipărirea în 300 de exemplare a
adulte cu autism
ceea ce priveşte problematica unui raport cuprinzând rezultatele
adulţilor diagnosticaţi în copilărie cu acestei analize
Consiliere de grup pentru 15
tulburări din spectrul autist.
părinţi şi 15 adulţi diagnosticaţi în
copilărie cu autism
CE VOM FACE?

Analiza nevoilor de servicii a 30 de


adulţi care au fost diagnosticaţi în DESPRE AUTISM
copilărie cu autism.
* Autismul este o dizabilitate de
Formarea a 50 de specialişti care
dezvoltare complexă care afectează
lucrează cu persoane adulte cu
abilitatea persoanei de a comunica
tulburări din spectrul autist.
şi de a interacţiona cu ceilalţi
Organizarea unei campanii de
promovare a incluziunii sociale şi * Se diagnostichează pe baza
antistigmatizare a persoanelor cu Mediatizarea problematicii au- comportamentului
autism în rândul comunităţii tismului la persoanele adulte în co- * Nu se cunoaşte cauza apariţiei
locale. munitatea locală acestuia, nu se vindecă şi durează
Crearea unui grup întreaga viaţă
de advocacy pe O pagină de internet şi un forum
* Prevalenţa autismului la copii este
probleme de de discuţii pentru persoanele cu au-
de 1 la 150 în Statele Unite ale
incluziune socială tism
Americii (conform Autism Society of
a adulţilor
diagnosticaţi cu America) şi 1 la 100 în Marea
O conferinţă internaţională pe
autism în Britanie (conform The National
tema autismului
copilărie. Autistic Society)