Sunteți pe pagina 1din 0
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007

Proba scris

de limba PROBA A
de limba
PROBA A

i literatura român

– 2007 Proba scris de limba PROBA A i literatura român Varianta 1 Toate subiectele sunt

Varianta 1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 10
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
10 puncte din oficiu.
Subiectul I (40 de puncte)
Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
În lac se oglind castelul. A ierbii
Molatece valuri le treier cerbii.
În vechea zidire t cere-i i numa
Perdelele-n geamuri scânteie ca bruma.
Str fulger -n umbr -i de valuri b taie
Ajunse în fug de-a lunei v paie,
Ce-n vârfuri de dealuri acum se ive te
-a stâncelor muche pe cer zugr ve te.
P reau urie i ce în cuib de balaur
P zeau o m rea comoar de aur,
C ci luna, ce ro prin ele r sare,
Comoar aprins în noapte se pare.
Iar lebede albe din negrele trestii
Apar domnitorii ai apei acestei,
Cu aripi întinse o scutur i-o taie
În cercuri murinde i brazde
b laie.[
]
(Mihai Eminescu, Diamantul Nordului)
1. Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in substantivul ap .
4 puncte
2. Men ioneaz câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre urm toarele cuvinte:
treier , v paie, muche, brazde.
4 puncte
3. Alc tuie te câte un enun în care cuvintele val i umbr s aib sens conotativ.
4 puncte
4. Precizeaz valoarea expresiv a verbelor la indicativ imperfect, în rela ie cu
indicativul prezent predominant al celorlalte verbe din text.
4 puncte
5. Men ioneaz dou teme/ motive literare prezente în poezie.
4 puncte
6. Motiveaz folosirea frecvent a inversiunii în textul citat.
4 puncte
7. Transcrie dou versuri care con in o descriere specific imaginarului poetic eminescian.
4 puncte
8. Explic semnifica iile a dou figuri de stil diferite, pe baza c rora este realizat tabloul naturii.
4 puncte
9. Motiveaz încadrarea poeziei în lirica romantic , prin referire la dou caracteristici
prezente în text.
4 puncte
10.
Comenteaz , în 6 – 10 rânduri, primul catren, prin eviden ierea rela iei dintre ideea poetic
i mijloacele artistice.
4 puncte
Subiectul al II - lea (20 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre poezie,
pornind de la urm toarea
afirma ie: „Adev ratele poezii încep acolo unde se sfâr esc pe hârtie.” (Octavian Goga, Precursorii)
Aten ie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
-
s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate acestuia;
4 puncte

- s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea corespunz toare a dou argumente adecvate ipotezei,

12 puncte

- s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i

4 puncte

Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu

precizat .

formularea unei concluzii pertinente;

de punctua ie).

. formularea unei concluzii pertinente; de punctua ie). 1 Proba scris de limba i literatura român

1

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Subiectul

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)

Scrie un eseu, de 2 – 3 pagini, în care s prezin i particularit i ale nuvelei psihologice, prin referire la o oper literar studiat . În elaborarea eseului, vei avea în vedere urm toarele repere:

- prezentarea a patru caracteristici ale speciei literare nuvela psihologic , prin exemplificarea acestora pe baza operei alese;

- relevarea

nuvelei psihologice, cu integrarea adecvat a urm toarelor aib minimum 2 pagini.
nuvelei psihologice,
cu
integrarea
adecvat
a
urm toarelor
aib
minimum 2 pagini.

construc iei subiectului

concepte opera ionale: ac iune, conflict, intrig , rela ii temporale i spa iale;

- eviden ierea construc iei discursului narativ al nuvelei psihologice alese, prin referire la dou dintre conceptele opera ionale din urm toarea list : incipit, final, secven narativ , pauz descriptiv , elips , episod;

- prezentarea personajului principal, prin raportare la dou situa ii semnificative din textul ales.

Not ! Ordinea integr rii reperelor în cuprinsul lucr rii este la alegere. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilit i de analiz i de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctua ia – 2 puncte; a ezarea în pagin , lizibilitatea – 1 punct).

a ezarea în pagin , lizibilitatea – 1 punct). În vederea acord rii punctajului pentru redactare,

În vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s

acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s 2 Proba scris de limba i literatura român
acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s 2 Proba scris de limba i literatura român

2