Sunteți pe pagina 1din 7

ooaooooaaaaaaaataaaataaoaoaaaaaaoaaaaaaooaaaoaaoaoaaaalaaaaaaaaaa

I-t

APlicatii desintezi

profesorului diriginte. tip cerereadresat [ -ffO- ) t. ntuboruliun document 2. Elaborali un documen t tip Curriculum ,itae in care completatidatele voastre.Un astfel de \j/

TEsr
ts,

document are' ingeneral' "'*"4iii"ilitururrn vrrAE


,",O,n,sttW,.,

entru a

Nume Prenume Adresd


ktcalitate Telefon

a a a o a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o o o a a a a o a o a a a a a o a a a a o o a a a o o a

personali Situafie
prime luceti a de mai sus :eptul fieclrui )ratide flgu
Data tnqterii Natiornlitotea Starea civilr"t (sc completcaz.ir in continuare, aldin. l4 pct.,spatiere inaintel2 ptt., ial restul sc complcteazi lr l?. pct. firi italic)

Studiiqi diplome
Liceu Facultate

Alte studii qi stagii pagini maimulte Din motiv, acest Jeiegire este in Daci sedoreste normali a foilor, rii dinfereastra seva pro0uce piidinfereastra optiunea edin cu pe hArtie rediat rr si fie realiatd <istiimprimantd bifa in fereastra hdrtie), atunci se (Selup) a Setiri 0k). i s-a tt 9icdruia direct dinmediul iu prin optiunile r fax.Actiunea printre care si o prin mesaje-nnil, nrcspondente.
Locuri de trtLutcd Locul, .se rviciul, .func t i a, 1te ri oada

Alte cunoqtinfe
Littfui strdine Itrforntatict"t

Pasiuni(Hobby)
Sport Literaturd Artti......
a

(trasare linic pt. final)

Formatul acestuidocumcntpoatc avca anumitepalticularizlri in funclic tlc tn;i.. ! a

! I . .

de e/evfolosit in ;coli. tip adeverintlde elev dupi modelulde Adeverinyd 3. Elaboraliun document : 4. Deschide[i un documentnou in directorulvostrude lucru ;i copia(iin el un ciueu de rebusdintr-o revistd3 Iui. impreunlcu rezolvarea o carecircul5intre doudinstitutii.El a Acestaesteun document tip AdresdoJiciald. 5. Elaboraliun document a a jos. qi schema a elabora documentul scrieti lui pe de mai inainte de se _ -- foaie A4 sau 45 are formatul scrie -__- r a i a a ' ,"bhq" [ii*], dupl modeluldat. de tehnoredactare o
a^

i Ir*'r
I UruU

:l?,f,:","
:l a|

sI reprezinte oo care o a I 9:l.di.t",i.un.q.o.u.*.nt p...T".o a


diplomd. Planificati.ca.dipl-oma a I realizati sd fie folositi in premierila a a | a
atractive: | " alegetiun fundal ;i un chenar
COnCUfSUl;
a a O a a a o a a a a a o a a a a a a

c d tre, (spalratla4purcte) | concursurisportive: :l : I numelenstib.riier desLinatare i -16 pwb, I tt alegeliun titlu aftisticpentrucuvAntulDiplomd, ,o^q*,ure ururere crnuini'#;:;ff;;;1;; niji.1'"i."r* r.o *e*,w 14 ! | {..n,,',

il
:l
i !l
|

(opuonal-ptrsoecaetrebuesaseoopedemromlcdrnmes aj) | o inserati o imagine a siglei clubului sau a

inur*q*"*-) ln a!nua . .

:| :l
:| :l

"- *
mr *,

dmererue cu 2 pwb

paragrafuluiantet atributele al diplomei: _ ___l-_" | " alegeti DIRECT0R,(suPRE$EDINTE,) -cumrjucule,aliriats6ngala2cnaldur,rmtdrvugdd) ""1'"'":;il-il;*ftuNlrsramarucub),,n*r""u1^u;*'r"il""ffi,Tjil?:lalegeli atributele paragrafuluiprincipal, | "
Dr rng htt MHA' ,.-u,"* u o*,iii}flu sEcRErAR, I in care se specificd textul diplomei, numele Nwle,penuetelsmnilm concurentului, premiul obtinut; I -

Te{tuladreser-pngnrutsupwagrasf in l q , * : , . " h 3 : T F , * h n i e , r e s h r . l l m r l o t a z c *l . r o nS nt "itt"U . qiei Cafe OfganiZeaZd Mr pqh &c6l nMrle, adrcdl2 - l4 pft le) *__:-:_

| ol aaaaaaaaaoaaooaoooatooataaaaaaaooaoaooaaoaaaoaooaaaatooollaaaaoaoaaooaoottaaaaata

-1

inlocui in tin-,pul tastdrii. Pentru cainlocuirea sd se producd, trebuie canoua combinatie sI fieadiugati in dictionar. Urmeazi (Add). deci apdsarea butonului Adiugare Atentie! Latastare, prescurtare pentru orice trebuie urmatd deunspatiu cafunctia de corectare sdinteleagi cds-aterminat cuvAntul si trebuie si-l verifice. Prescurtirile trebuie alese astfel incdt si fre tinute minte decdtre cel care tasteazi sisdcontind unnumlrmicdecaractere.
. Descnroeu un document nou. prescuftirli/c pentrugrupulde cuvintelinii si r Alegeti tipul de foaie ,A4. Introduceti 4. Tastalitextuldat ca exemplumai suspentrua vedei un text de o pagini si jumirtatedin efectulacestor autocorectii. \./ m'rnrr'1lsl -,,emoticons" - @ de biolOgiein care sI apzyi 5. Cirutati combinatiile urmirtoiu-e 9. :-(. : - ) . : ( .: ) ReZOlVi t"r'.nispecitici pentruflecare 2. Inserali, termenspecificclte o noti de 6. Constnriti prime un rind de text in careintroduceli subsolin care se expliciretimologiaacelui termen trei cuactere(caracterele grafice)din lista de mai (daci nu aveti explica(ia in manual.clutati-oin alte iar pe rindul urmiilorscrieli.centrat in dreptulfieci surse de informalii). Grupati notele de subsol la cauacter, cuvAntul caredescrie starea sugeratir dc tlguri slarsitul documentului. pe careo reprezintir. stilizatd pentruintroducerea 3. Realizati operafia corespunzdtoare

:rE$T
a

; Nume Pren
I Adresci I Localitate 3 T"le1on
I Dota ila$terii 3 Natiottolitatet I Smrea civiltt

i Situafieper

! stuaii si aip
i Liceu
. f lcullatc

! tlt" studiiq

6. Tipirireasi expedierea

1. Tipdrira. pagini o Tipdrirea documentului se referd la transmiterea d)in mod normal, undocument cumai multe . Alte cunost pagin5. cdtre dispozitivul imprimantd in scopul transcrierii luipehAfiie.sevaimprima delaprima cdtre ultima Dinacest motiv, (adic5 Nusepoate tipdri decAt undocument activ deschis si teancul defoi imprimate obtinut in caseta de iesire este iir i Litnbi strdirte prezent in fereastra delucru W0RD). Tiparirea (de se poate face ordinea inversd a foilor laultima laprima). Daci sedore$e I Ir(ormatic.(t o pentru pentru totdocumentul sau numai o pade a lui(anumite caimprimarea in ordinea sdproducl unteanc normalS afoilori g Pasiuni(Ho pagini partiald pentru sau ungrup deparagrafe). Tiparirea sepracticd in se va bifacaseta 0rdinea imprimirii din fereastra Jpot't . special invederea corecturii care sepoate desfdsura siinaltloc Proprietdti. I Literatur(t persoane. sau decdtre alte De asemenea, din aceleasi motive, o e) Numirul de exemplare in cAte se va produce poate tipdrire a intregului document si nufiecea finald. Fazele tipirirea se alege din caseta de valori Copii dinfereastra ' Forrnal.ul acestt tioiririisunt: Proprietiti fereastra sau din imprimirii. pe a)inainte dea trimite documentul la imprimanti se f) Numirul depagini foaie sealege din cu optiunea ! 3. Elaboratir mai face o inspeclie a luicuajutorul functiei Examinare inaintea acelasi nume lereastra din imprimirii. 3 4. Deschide ^ pentru g) Dacd pe hdrtie a imprimirii, in primul rAnd a veri{ica totceeste dacd in tipdrirea nu se faceimediat o lmpreuna cu 1 pecare pentru (imprimare), document sevede si pefoaia sevaimprima. Activarea ciintr-un fisier, caulterior sdfierealiati . 5. Elaboratit -> trecerea prin pe hArtie (in cazul functiei serealizeazi saudinmeniu optiunile Fisier in carenu existiimprimanti ! se scrie pe Ib prin Examinare inaintea imprimirii sau butonul depe 6a1 conectati saue defectd), acest lucru se va bifa in fereasln : lT*t. --hm., bara deunelte lLljtl imprimirii, standard. in caseta respectivd. o i i@'9 . r e F l o r.utu pehArtie), (tipdrirea b) Urmeazd trimiterea documentului la imprimantd. Dacd seface imprimarea imediatd atuncise o II YT-' Acest lucru intr-o fereastri (Setup)a :l serealizeazd dedialog in vamai care apare alege calitatea imprimdrii dinoptiunea Setiri .l -> lmprimare (taste urma optiunilor Fisier Ctrl+ P).in ferestrei Proprietiti. ol privind fereastra (butonul dedialog sefac alegerile imprimanta activi, ce h)Selanseazi imprimarea 0k). ol ol - in (textul pagina sevaimprima selectat din document, curenti paginile care este cursorul descriere, toate sauun grup de 2. Expediern. i s-a Undocument creat, definitivat si ciruia .l (oP pagini). prinscrierea Grupul de pagini se specificd listei fdcut examinarea finalipoate fi trimisprinfaxdirect dinmediul r | pagini prin grupuriW0RD. prinoptiunih .. l I numerelor acelor separate virguli. Dacd sunt Acest lucru se realizeazd din rneniu Tfl{tul a -> Trimite primei pagini compacte, sescriu numerele dingrup citre -> Destinatar fax.Actiunea ! | mr ru, drmemiuecu: p 9ia ultimeiFisier prin DIRECToR (s genereazi pentru printre separate cratimi. operatii fax, sio : I deinitializare care paginilor c)lmprimarea trebuie sdrespecte tipul foii si pagind tipcoperti care insoteste rl documentul. I paginii pefoaia pentru poate pnn a$ezarea de hdrtie care a fostcreat Acelasi document fiexpediat sicamesal e-mail, -> Tilmite -> Scrisori documentul. Se vor verifica aceste lucruri in fereastra optiunile Fisier cdlre sicorespondente. o l ol Proprietiti. aoatatoaaaoa
aa

. Locuri de tnu i ktcul, sen,ici

iu

al

(cenl6t, cr hajscde

b!

OI

hilnl

o I r I al

eq -nE +l.u .r ^d v 'u

-.:r' tL<

:]';d; ;;il# il;'iji,j il ffi;;;;ffi;i(il;",;ffi ,ffi il;i;i'''X'' X''j X.' ! !,'alegetioimaginedeincheiere. ( : 1

I I f ! Z. Oescfrideti qi un document nou desena(i urmdtorul test de logica. Apoi ' . X X X : //O\ /Cr-\ un desen al rdspunsului la test. Completali-l cu incd4 reste de logici F 9 ( ; addugali F 6 J din diferitesurse, printreelefiind qi un testcu chibrituri. La \o-'l ! pe carele culegeti Y testintrodus 3 fiecare adduga(i : Eirdspunsul {\ ,^ t Jq P a/ . ! g. Pie urmdtorul i r texr: \ I \ -f ! i, \--,/ \--./ a-a pentru meafusese foartesupiratd acum olund cdmelodia eipreferati nua maiintratin ,,Prietena top. Apoi!

n.:

. a rimasltisti o vreme a$acd m-ambucurat nespus cdastdzi s-aputut uitala unfluluto frumos colorat". : qi Tastati textul inlocuili cuvintelescrisecoloratcu desenele, informa[iile;i caracterele graficei : acestor cuvinte(indicayie: folosili si fonturileWebdingssi Wingdingspenrrucdutdri). : ! corespunzdtoare un,test de personalitate/sindtate/de simqul umoruluietc.,in caresd repartizati pentruai casete i ft,PtlUorali o
D I I Ot s S P U n S U r l l e .

' 10. Organizali un document caresi rezumesitualiala invltlturd a claseidupd semestrul I si inseratiapoii un grupele tabel cu de medii de semestru proiecta realizate. Ve{i capul de tabel cu urmitorul con[inut: : !
o o a o

N rO . R TE q i 6| E l e v i i c . ll e v i i c m ue d i i s u 5b m 5e m u e dd i ie7 s i BI E l e v i i c ue d i i d m 9e s i1 0 lEleviic ue d i i d

in fiecarecoloandde tip categoriede medii se vor trece numele5i prenumele elevuluirespectiv.; i (prima Numdrul curent coloand) va se crea automat. La sfArgit formata(i tabelul aplicdndu-i atributela! 3 a alegere. ! a a 3 11. Elaborafiun documentde o pagindcare sd cuprindl un scurt eseu pe o temh luati din a a 3 manualulceleilaltelimbi strdinepe care o inv[[ati in afardde limba englezl (dac[ studiatisi - engleza). Configura{i qi ale diclionarului atributele tastaturii pentruacealimbd. Scrietieseulin . limba aleasdqi apoi corectaliautomattextul. Prima literd a textului eseului trebuie sb fie de 3 rdnduri qi sd fie precedatd de imagineaaldturatd. ! majusculdincorporatd 3 12. Realizafio pagini pentru fax. . 3 13. Realizatimai multe modelede felicitarepentruaniversarea unui coleg. I 14. Realiza[iun documentcu toateformulelede matematic[de careave{inevoieorganizat in doudcoloane,i ' dupdcum urmeaz5: in prima coloand se vor treceformulele, iar in a douaexplicatiile fiecirei formule. : 0 ! 15. Redactaliun procesverbal dupd un model dat. i 16.Aplicalie de grup. Realizali o foaie volantdsau un buletin informativ cu activitAtileclaseivoasrre. : i 17. Aplicapiede grup. Consideralio firmI de comer{ fictivd al cirei obiect de activitate este vdnzarea! . nasturilor.Elaboratipentrufirma voastr[: a a a firmei si a produselor ei; a " o foaie de prezentare o >,o foaie publicitard; a a > un chestionar de o paginl privind preferin(ele cumpdrdtorilor; a ;i aprecierile a > un tabel al vAnzdrilorpe tipuri de nasturi; a a >> a un scurt plan de afaceri. a . 18.Aplicalie de grup. Organiza[io disculiepe tema avantajelor pe careconsideraqi cI le aveti acum,dupli parcurs ce ati gi alcdtuiqi modulul alocat editorului de texte Word. Microsoft Notati concluziile un eseup! : : ! cares5-l includetiin revistaclasei.
a^ ar a a o a a a a a a o a a o a

a t t a a

lo lo ;
I

a a a a a a l a a a a a a a a a o o a a a a a a a a o o a o o a o a o o a o o o o a o a a o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a! a

t
ll

I
I

r
-

in TEHNOREDACTARE -

REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE

195

7.6.EXEMPLE DE REDACTARE A ACTELOR OFICIALE


si indicali

7.6.1.Adeverinta *'-- i*--i { i i GRUPUL $COLAR TNDUSTRTAL NR. 12 Craiova, 200420 str. Cireqului 10 telefon, 025ll4g29 40 Nr.234122.10.2004

ptitudini qi i dobAndit)

ADEVERINTA
udini 9i indicali in ce ) Se adevereqte prin prezenta cd elevul Ionescu Petre, este inscris in clasa a X-a B, gcolar anul 2003-2004,Ia invd{dmdntulde zi. S-a eliberat prezenta adeverin!5 spre a-i servi la completarea dosarului pentru oblinerea unei burse de ajutor social.

DIRECTOR,
indicali in ce

SECRETAR, CARMEN SANDU

Prof.NICOLAE IONESCU

t_
7.6.2. Delegafia
Ldini9i indicali in ce

COMERCIALA,,NINA" S.A i SOCIETATEA str.N. Tinrlescu i Craiova.200420 23 Telefon: 0251145 8910 Nr. 123110 octombrie 2004
i utile gi care nu au xemplu persoanede

DELEGATIE
Prin prezentadelegirn pe dl. ing. PopescuVictor, angajatal societdfii noastre,sd receplioneze gi s6 ridice de la DEPOZITUL DE CALCULATOARE monitoarele conrandate de noi prin adresa nr. 2130120 septembrie 2004. Donrnul ing. Popescu Victor se lcgitimeazdcu buletinul de ideltitate seriaRX, nr. 4-\2390, eliberatde nrililia municipiului Craiova. DIRECTOR, Ing. PAUL SORESCU CONTABIL $EF, Ec. $TEFAN TUDORACHE

rtela CV dacd este

196

lnitiere in TEHNOREDACTARE

7.6.3.Frocesuiverlial

GRUPUL$COLARINDUSTRIAI, NR CRAIOVA

PROCES VERBAL,
de predare-primire

predariiinventaruluisdlii de clasdnr. 23 incheiatazi 15 septembrie 2004, cu ocazia de cdtre administrator POPA VIOREL 9i ludrii in primire, de cdtre prof. dirig. IONESCU ANA. In aceastd sal5igi va desfdgura cursurilein anul gcolar2004 -2005,clasaa X-a B profil servicii,invifdmAnt de zi, cu un total de 30 elevi, intre orele 7.30- 14.00. piese; Salade clasdconfineurmdtoareie 15 pupitre elevi - 3 I scaune i catedrri 1 tabla I dulap - 2 cuierehaine I panouproieclie - 5 tablouri - 4 larnpi lluorescente

uraisrrs, mcnlir'rnale suntin starefoafiebunl. Piesele Cernobilier5i acccsoriile uni inchliirl irezcntul Lrroces-verbal. in ,joui exempial'':. Drenl pcntrur:a;e

PRF,If ,\'!'CIT^ Adrrirti,ir. ilCP,\'VIORLL

PRiMf |Oi{. -r ,\NA Pruf.di'rg.IONITSC

I
;
i

I I I

I I
L
I

REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE

181

DE SCRISORI TIPURI DIFERITELOR . REDACTAREA


de oferti ,1.Gerere
jPUL $coLAR INDUSTRIAL NR. 14 120 Craiova,str. N. Titulescu l0 65 33 ,f.:0251141 23ll12 iunie 2004 Cdtre SOCIETATEA COMERCIALA,,MOBILA'' 43000 Oradea Str. Lalelelor 45

7.5.2.Oferti-rispuns
SOCIETATEA COMERCIALA..MOBILA''S.A 4300Oradea Str.Lalelelor 45 Nr. 432/30iunie2004

Citre GRUPUL$COLAR INDUSTRIAL NR. 5


S.A

200420Craiova Str.V. Contal0 Ref.: Oferti mobiliercamere cdmin

Ref.: Cererede oferti mobilier Unitatea noastrd gcolard urmeazd si dea in folosinli o cantini pentru elevi, cu de 100 de locuri. rcitatea Dorind asigurarea unui mobilier adecvat, pentru servirea mesei elevilor, intr-o ianld pldcutd, ne adresdm societelii dv., cu rugdmintea de a ne trimite o ofertd liati in acestsens. in oferte vd rugim si prEcizali modelele de mobilier de care dispunefi, materialul :are sunt confecfionate,prelurile gi termenul de liware. in speranlacd vom gisi convenabili oferta dv., vd mullumim anticipat.

Ca rispuns la scrisoarea dv. nr. 345/10martie2004,pentrucarevd mulfumim,vi aducemla cunogtinldcI Societatea Comercial5MOBILA S.A bste specializati, in mobilier de tipul celui solicitat de dv., avdndin acestdomeniu,o bund experienli pe parcursul dobdnditd celor zeceanide activitate. Vd trimitem aldturatun catalog complet al mobilierului executatde societatea noasftd, cu specificarea prefurilorde fabricalie, precumgi un setde schile. Sperdnd cd veli apreciafavorabil oferta noasfri, vi mulfumim pentru increderea acordati. DIRECTOR, CONTABTL$EF, Ec. MIHAI DINU

DIRECTOR, AUREL POPA

CONTABIL $EF, MARIANA NITA

Ing. MARIUS POPA Anexe: I catalog produse I setschile

REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE

183

de comandi isoare
COLARINDUSTRIAL NR. 14 l0 str.N. Titulescu .ova. l4l 65 33 2004 reptembrie Cdtre DEPOZITULDE PAPETARIE 200420Craiova nr. 12 Str.Titu Maiorescu

personala 7.5.4.Cererea

DOMNULE DIRECTOR.

Subsemnatul Popescu Alexandru, elev la Colegiul Nalional Economic vErog a,,GH.CHITU" - Craiova,clasaa X-a C - invilimdnt de zi, cu respect mi aproba eliberarea unei adeverinte de elev. Solicit aceastd adeverintd, fiindu-minecesarila mediculde familie. Vd mulfumesc.

obiecte >mandi PaPetdrie tipuri de obiectede papetirie: m si ne liwa{i contracosturmStoarele


I)enumire obiect

Data

Semndtura.

tz.x.2004

U.M. Buc. Buc. Buc.

Cant. 3 000 5 000

Pref unitar (in lei) 500 DomnuluiDirectoral ColegiuluiNafionalEconomic ,,GH.CHITU" - Craiova

irtie de scris- A4 irtie XEROX


rneali neagri

r 000
l0 000

20

7.5.5.Scrisoarea de intenlie
va efectuaprin virament din contul nosttu nr. 4578900B.R.D. - Craiova

Redactarea unei scrisori de intenfie (sau de prezentare) face parte din etapeleparcursepentru selectarea resurselorumane. Aceasta nu este o scrisoaretip - ea trebuie sd rdspunddcerinlelor instituliei sau firmei cdreiaii este trimisd. Putem spune c5, prin natura sa, o scrisoarede inten{ie estepersonalizatdgi trebuie sd insofeascd CV-ul respectiveipersoane. Recomanddri pentru editarea unei scrisori de intenlie: O scrisoare de intenfietrebuie sd fie scrisdcorect. Trebuie sd fie concisd(si nu depdgeascd o pagind). Paragrafelese vor distanfa la un rAnd. Trebuie sd reflecteinteresulautoruluipentru firma la care doregte angajarea. Trebuie sd fie scurtdgi intr-o formd de adresare directd. Nu trebuiesi confini informaliile prezentate in CV. unei anumite persoane Trebuie adresatd

TOR, . POPA

CONTABIL $EF, MARIANA NITA

$ $ $ I $ I $