Sunteți pe pagina 1din 5

Sistem franciza GERMANOS a dezvoltat propriul concept de franciza, prin combinarea avantajelor aduse de ambele parti in acest parteneriat:

renumele brand-ului GERMANOS si formatul unui business de succes pe piata de telecom, impreuna cu resursele locale ale artenerului, in calitate de !rancizat" #ntentia noastra este de a oferi oportunitatea desc$iderii si administrarii unui Ma%azin GERMANOS acelor antreprenori dinamici si ambitiosi ce isi doresc construirea afacerii proprii sub brand-ul GERMANOS" &etinerea unui spatiu comercial nu este o conditie obli%atorie pentru viitorul artener, insa abilitatile de administrare a activitatii Ma%azinului constituie un element-c$eie pe care il avem in vedere in evaluarea sa" 'orbind despre: -o persoana juridica -disponibila sa lucreze zilnic in Ma%azin -care detine cunostinte %enerale in domeniul telecomunicatiilor -si care dispune de o situatie financiara solida, &escriem profilul pe care il recomandam viitorului nostru artener in franciza" e adresa franc$ise(%ermanos"ro pot fi trimise aplicatiile la sistemul de franciza Germanos, impreuna cu toate datele de contact si zona de interes" )oate informatiile transmise sunt considerate confidentiale" rocedura de selectie pentru noi distribuitori de produse si servicii *OSMO)E in cadrul sistemului de franciza GERMANOS

rezenta procedura de selectie +, rocedura-. detaliaza criteriile ce vor fi aplicate de GERMANOS, tinand cont de strate%ia sa de afaceri, in vederea selectarii noilor societati comerciale care vor asi%ura comercializarea de produse si servicii *OSMO)E preplatite si postplatite, in cadrul sistemului de franciza GERMANOS, prin inc$eierea unui contract de franciza +,*ontractul-." rin *OSMO)E se intele%e S"*" *OSMO)E ROMAN#AN MO/#0E )E0E*OMM1N#*A)#ONS S"A" Sistemul de franciza are la baza o procedura de selectie pe criteriinediscriminatorii, transparente, obiective si cuantificabile, care ia totodata in considerare particularitatile sistemului francizorului +GERMANOS." Aceste criterii vor fi aplicate nediscriminatoriu si transparent in raport cu orice societate comerciala care isi va e2prima interesul de a deveni francizat in cadrul sistemului de franciza GERMANOS +,*andidatul-." Orice societate comerciala care a dobandit calitatea de francizat conform prezentei roceduri +,!rancizat-. va trebui sa indeplineasca, pe toata durata *ontractului si in mod cumulativ criteriile de selectie stabilite in prezenta rocedura" #n conditiile in care unul sau mai multe din criteriile descrise in prezenta rocedura nu mai sunt indeplinite pe durata *ontractului, GERMANOS va acorda !rancizatului un termen de remediere, iar in cazul in care situatia se mentine si dupa e2pirarea acestui termen, GERMANOS are dreptul de a rezilia *ontractul cu o notificare prealabila scrisa transmisa !rancizatului"

e durata *ontractului, la solicitarea GERMANOS, !rancizatul trebuie sa poata face dovada indeplinirii conditiilor de selectie mentionate in prezenta rocedura" 3" &emararea rocedurii O societatate comerciala care doreste sa devina francizat +,*andidatul-. va adresa GERMANOS o scrisoare de intentie care va contine urmatoarele informatii: A" O prezentare %enerala a *andidatului, care va cuprinde datele sale de identificare +cum sunt: sediu, *1#, numar de inre%istrare4ordine la Re%istrul *omertului, capital social etc"., precum si indicarea persoanei4persoanelor desemnata4desemnate sa reprezinte *ondidatul in fata GERMANOS, cu specificarea datelor de contact: adresa de corespondenta, email, numar de telefon si4sau fa2" /" O declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu se afla in procedura de e2ecutare silita, faliment, reor%anizare judiciara, dizolvare, inc$idere operationala, lic$idare sau alte situatii asemanatoare re%lementate de le%e si nici nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii" *" O declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului le%al privind disponibilitatea acestuia de a lucra zilnic in ma%azinul in care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea de francizat" &" O declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona: i. societatile care fac parte din Grupul sau de societati5 ii. asociatii4actionarii si reprezentatii sai le%ali, precum si rudele si afinii de %radul # sau ## ai acestora care detin functii in cadrul GERMANOS sau a unei societati din Grupul *OSMO)E, iii. daca desfasoara direct 6i4sau indirect vreo activitate similar7 celei ce se desfasoara intr-un ma%azin Germanos E" Situatiile financiare aferente anului fiscal precedent si4sau documentele contabile pe anul in curs si un e2tras de cont la data depunerii scrisorii de intentie !" #ndicarea punctelor de vanzare in care doreste sacomercializeze produse si servicii in calitate de francizat Germanos: ma%azin apartinand GERMANOS disponibil pentru a intra in sistem de franciza sau ma%azin propriu al *andidatului" Scrisoarea de intentie va fi trimisa catre GERMANOS la adresa de email: franc$ise(%ermanos"ro" &upa primirea scrisorii de intentie de la *andidat formulata de acesta in conditiile susmentionate, GERMANOS va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care *andidatul indeplineste criteriile de selectie detaliate mai jos" 8" !aza de selectie Evaluarea indeplinirii criteriilor de selectie se va realiza in modnediscriminatoriu si respectand principiul e%alitatii de tratament" *andidatii vor fi evaluati pe baza unui set de criterii de selectiereferitoare la: a. Societatea comerciala *riteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ *andidatul sunt urmatoarele: #" *apacitatea juridica"

*andidatul trebuie sa aiba capacitatea juridica in vederea ne%ocierii si inc$eierii unui contract de franciza pentru vanzarea de produse si servicii comercializate de GERMANOS in ma%azine proprii, inclusiv produse si servicii *OSMO)E preplatite si postplatite, si nu se afla in procedura de e2ecutare silita, faliment, reor%anizare judiciara, dizolvare, inc$idere operationala, lic$idare sau alte situatii asemanatoare re%lementate de le%e si nici nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii" GERMANOS va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care *andidatul indeplineste criteriile de selectie" ##" Situatia financiara: *andidatul va fi analizat dupa urmatoarele criterii: a. *apital social de peste 39"999 Euro si cifra de afaceri anuala de peste :99"999 euro5 sau b. *apitaluri proprii de peste 89"999 euro si cifra de afaceri anuala de peste :99"999 euro5 sau c. *apitaluri proprii de peste 89"999 euro si indicator de solvabilitate calculat ca )otal datorii4)otal active;, sub 399 ;" d. otentialul financiar al *candidatului in sustinerea costurilor lunare pentru administrarea ma%azinului in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de francizat" *osturile lunare curprind in mod nelimitativ urmatoarele sume: valoare c$irie, ta2a franciza, valoarea medie a ac$izitiilor lunare, salarii, utilitati, ta2e etc" *andidatul care indeplineste cel putin unul dintre criteriile enumerate mai sus +a, b, c, d. va fi considerat calificati din punctul de vedere al situatiei financiare" entru *andidatul care este o societate nou creata +constituita in ultimele : luni fata de data primirii de catre GERMANOS a scrisorii de intentie. nu se aplica criteriile mentionate mai sus la punctele a, b si c, ci va fi avuta in vedere cerinta de a avea un capitalul social de peste 39"999 euro si de a indeplini criteriul de la punctul d de mai sus" ###" *riteriul etic: Nici *andidatul +incluzand oricare asociat4actionar si4sau administrator si4sau director. si nicio alta societate din %rupul de societati din care face parte acesta nu se afla in conflict de interese cu GERMANOS sau cu o societate din %rupul *OSMO)E sau din %rupul GERMANOS" 1n conflict de interese poate consta in +i. situatii de incalcare a oricarui contract inc$eiat intre GERMANOS sau societati din cadrul Grupului *OSMO)E, pe de o parte, si *andidat sau societati din Grupul de societati din care face parte acesta, pe de alta parte, +ii. cazuri de ineintele%eri intre parti care au dus la incetarea inainte de termen a contractului inc$eiate intre GERMANOS sau societati din cadrul Grupului *OSMO)E, pe de o parte, si *andidat sau societati din Grupul de societati din care face parte acesta, pe de alta parte, si +iii. situatii in care asociatii4actionarii4administratorul+administratorii.4directorii candidatului, precum si rudele si afinii ai acestora detin functii c$eie in departamentele relevante ale GERMANOS sau ale societatilor din %rupul *OSMO)E sau din %rupul GERMANOS" rin Grup de societati, in scopul prezentei roceduri, se intele% toate societatile din Romania in care GERMANOS, respectiv *andidatul, detine direct sau indirect controlul activitatii GERMANOS, respectiv al activitatii *andidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, toate societatile care detin direct sau indirect controlul activitatii GERMANOS, respectiv al activitatii *andidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, precum si

orice societate care este sub control comun in sensul prevazut de dreptul concurentei cu GERMANOS, respectiv cu *andidatul, dupa cum este cazul" #'" E2perienta profesionala: Reprezentantul le%al al *andidatului trebuie sa aiba o e2perienta de minim < ani in comercializarea de produse cu amanuntul, indiferent de tipul acestora +cunostinte si e2perienta in domeniul telecom este considerat un avantaj. si e2perienta in administrarea unui ma%azin" b. unctele de vanzare:

'or avea prioritate punctele de vanzare detinute de GERMANOS in orasul ales de *andidat pentru derularea *ontractului si, in masura in care asemenea puncte de vanzare nu sunt disponibile pentru un *andidat care detine un punct de vanzare propriu in respectivul oras, pentru respectivul *andidat va fi evaluata propunerea privind punctul sau de vanzare conform criteriilor de calificare mentionate mai jos" 3" *riteriul de calificare pe care trebuie sa-l indeplineasca fiecare punct de vanzare in care *andidatul doreste sa-si desfasoare activitatea de !rancizat si in care doreste sa comercializeze si produse si servicii *OSMO)Epreplatite, este sa comercializeze si produse si servicii*OSMO)E postplatite, precum si orice alte produse si servicii ce se comercializeaza in mod uzual intr-un ma%azin GERMANOS, 8" *riteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca un punct de vanzare ce apartine *andidatului sunt, fara a se limita la: spatiul sa afle in proprietatea *andidatului sau sa fie inc$iriat de GERMANOS urmand a fi subinc$iriat de GERMANOS *andidatului, suprafata spatiului +minim :< m"p" = ma2im >9 m"p"., suprafata vitrinei e2terioare +minim ? m"p"., aspectul spatiului, personal dedicat de vanzare +minim ? persoane., amplasarea spatiului luand in considerare zonele invecinate si care prezinta interes pentru sistemul de franciza Germanos in localitatea solicitata de *andidat etc" :" #n punctul4punctele de vanzare in care urmeaza a-si desfasura activitatea de francizat, *andidatul nu va putea desfasura alte activitati decat cele care se desfasoara in mod obisnuit intr-un ma%azin Germanos" :" *alificarea *andidatului *andidatul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate criteriile de selectie stabilite prin prezenta rocedura" *andidatul care indeplineste criteriile de selectie va fi instiintat de GERMANOS ca are posibilitatea sa inc$eie *ontractul si sa devina francizat GERMANOS" #n masura in care un asemenea *andidat, in termen de :9 zile de la data instiintarii mentionate mai sus, nu renunta la intentia sa de a deveni francizat Germanos, va fi demarata procedura de semnare a contractului de franciza si de pre%atire a desc$iderii noii francize" #n vederea semnarii contractului de franciza si anterior semnarii acestuia, *andidatul are obli%atia de a pune la dispozitia GERMANOS o %arantie sub forma de depozit in numerar

e%ala cu ec$ivalentul a 8 +doua. sau : +trei. luni de costuri lunare aferente contractului de franciza, in functie de valoarea investitiei efectuata sau de efectuat de catre GERMANOS in punctul de vanzare respective sau punctele de vanzare respective, dupa caz" &aca in termenul de :9 zile susmentionat, *andidatul nu isi e2prima intentia de a continua demersurile in vederea inc$eierii *ontractului si nici nu informeaza in mod e2pres GERMANOS ca nu mai doreste sa devina !rancizat, GERMANOS va considera ca respectivul *andidat a renuntat in mod tacit la colaborarea cu GERMANOS pentru comercializarea de produse si servicii *OSMO)E si orice solicitare ulterioara a *andidatului in vederea dobandirii calitatii de !rancizat va fi supusa unei noi evaluari conform prezentei roceduri" Acei candidati care nu indeplinesc criteriile de selectie la momentul transmiterii scrisorii de intentiei vor fi instiintati in acest sens de catre GERMANOS" Acestia vor avea posibilitatea sa adreseze o noua solicitare catre GERMANOS in orice moment in care vor considera ca indeplinesc criteriile de selectie in vi%oare la data formularii noii scrisori de intentie" &upa dobandirea de catre *andidat a calitatii de !rancizat, pentru orice nou punct de vanzare pe care !rancizatul doreste sa-l desc$ida, acesta va fi supus unei noi evaluari conform prezentei roceduri" Situatia unui candidat aflat sub controlul direct sau indirect al unui concurent *OSMO)E sau GERMANOS #n vederea protejarii informatiilor confidentiale sau care au caracter de secret de afaceri furnizate de GERMANOS, in derularea *ontractului cu !rancizatul, impotriva riscului ca acestea sa intre in posesia concurentei, GERMANOS va cere !rancizatului sa accepte instituirea unui mecanism care sa asi%ure protectia datelor confidentiale si a secretelor de afaceri ale GERMANOS, astfel: i. #nformatii anterioare vanzarii:

!rancizatul GERMANOS are, in aceasta calitate, acces la anumite informatii de natura comerciala si de secret de afaceri inaintea lansarii de produse pe piata, informatii privind: discount-uri, comisioane, strate%ii comerciale etc", precum si informatii despre ofertele care ajun% la clientii finali: continutul ofertei, e2traoptiunile, preturile si tarifele etc" entru a preintampina situatia in care un !rancizat care este sub controlul direct sau indirect al unui concurent *omote sau GERMANOS ar avea un avantaj concurential, GERMANOS va trimite acest tip de informatii cu ma2im 8? ore inaintea lansarii produselor4serviciilor pe piata" ii. #nformatii post-vanzare:

!rancizatului controlat direct sau indirect de catre un concurent*OSMO)E sau GERMANOS nu i se va acorda acces direct la sistemul informatic pe care sunt stocate astfel de informatii confidentiale sau secrete de afaceri"