Sunteți pe pagina 1din 30

2

Mod.Coala N.Document Semnat Data


A elaborat.
Controlat
Control n.
A aprobat
.

Coal
Coal Coli
30


UTM FRT TLC022

CUPRINS:
Introducere.3
1. Sisteme pentru comunicatiile mobile....5
1.1Organizarea reelelor de comunicaii mobile celulare..5
1.2. Noiuni generale privind standardul GS.....!
1.3. "analele de transmisiune #$%.15
1.3.1 Structura cadrelor #$% &i 'ormarea semnalelor (n standardul
GS..15
1.) Organizarea canalelor 'izice &i logice (n standardul GS1!
1.5 %specte de securitate in standardul GS......23
1.5.1 "aracteristicile generale privind securitatea...23
2. *roiectarea reelei celulare pentru comunicaii mobile GS+1,-- (n ora&ul
".i&in/u...2)
2.1 "alculul razei celulei pentru GS 1,--...25
2.2 %mplasarea teritorial/ a staiilor de baz/ pe teritoriul ora&ului
".i&in/u..........20
1nc.eiere..................................................................................................................2,
2ibliogra'ie..3-
%ne3a
Proiectarea retelei de comunicatii
mobile GSM 1800 pentru orasul
Chisinau
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
INTRODUCERE
#elecomunicaiile mobile reprezint/ unul din domeniile cu cea mai rapid/
dinamic/ de dezvoltare dup/ 1!,-."onceptul de mobilitate se re'er/ (n cazul
comunicaiilor mobile la4 mobilitatea terminalelor5 mobilitatea persoanelor5
mobilitatea serviciilor.obilitatea terminalelor este posibil/ (n reelele actuale de
telecomunicaii5 care sunt capabile s/ asigure accesul reelei la terminalele mobile
(n orice moment &i (n orice loc. %ceasta presupune ca reeaua de telecomunicaie s/
dispun/ de mi6loace de localizare5 identi'icare si accesare a terminalelor
mobile.obilitatea persoanelor reprezint/ posibilitatea unui utilizator de a accesa
serviciile de telecomunicaie de la orice terminal5 pe baza unui identi'icator
personal de telecomunicaii.obilitatea serviciilor reprezint/ posibilitatea unui
utilizator de a obine acces la serviciile de telecomunicaii5 indi'erent de locul (n
care se a'l/ &i indi'erent de reelele prin care este permis acest acces."ererile (n
continu/ cre&tere ale serviciilor mobile sunt determinate de avanta6ele o'erite de
sistemele moderne de comunicaii4 mobilitatea utilizatorului5 calitatea transmisiei
comparabil/ cu cea o'erit/ prin liniile 'izice5 con'idenialitatea comunicaiilor5
servicii internaionale5 acces la servicii de voce5 date5 imagini5 'acilit/i deosebite
de instalare. 1n acela&i timp5 costul ec.ipamentelor &i serviciilor este (n continua
scadere5 datorit/ progreselor tehnologice.
1n radiotele'onia mobil/ e3ist/ (n prezent mai multe sisteme principal di'erite5
care realizeaz/ servicii speci'ice5 av7nd alocate benzi de 'recvene standard5 &i
anume4
+ #ele'on '/r/ cordon 8cordless95 care permite :prelungirea: unei linii
tele'onice printr+un canal radio duple35 permi7nd abonatului accesul de la distana
8ma3im 2-- m9 la reeaua tele'onic/;
+ Sisteme de radiotele'onie mobil/ cu canale atribuite pe utilizatori5 cu sau
'/r/ dispecer5 cu sau '/r/ acces la reeaua public/ de comutaie;
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
+ Sisteme de radiotele'onie :trun<ed:5 care sunt sisteme dedicate unor
categorii de utilizatori 8poliie5 transporturi etc.95 cu sau '/r/ dispecer5 cu canale
alocate la cerere;
+ Sistem de radio+apel unilateral 8paging95 utilizat pentru transmiterea c/tre
abonaii mobili ai sistemului dedicat5 a unor mesa6e scurte sau a unor apeluri cu
semni'icaie cunoscut/;
+ Sisteme de radiotele'onie mobil/ celular/5 care pun la dispoziia
bene'iciarului5 la cerere5 canale radio pentru stabilirea de leg/turi cu &i de la staiile
mobile. %ceste sisteme sunt conectate la reeaua tele'onic/ public/5 ast'el ca s/
asigure un sistem global pentru comunicaii 'i3e sau mobile. Necesitatea
mobilit/ii5 a cre&terii vitezei &i operativit/i (n realizarea leg/turilor de
telecomunicaii5 a condus la dezvoltarea sistemelor de radiotele'onie mobil/.
#e.nica accesibil/ (ntre 1!=-+1!,- a permis dezvoltarea (n >uropa a unor sisteme
de radiotele'onie celular/ analogic/5 (n principal (n banda de )-- ?z &i ulterior (n
banda de !-- ?z.$up/ 1!,25 sunt de'inite norme europene5 care speci'ic/
cerinele pentru sistemele digitale de comunicaie cu terminale mobile5 pentru
GS 8Groupe Special obile9 &i pentru varianta sa $"S 1,--.
1n 1!,2 s+a creat (n cadrul "omunit/ii >uropene un grup de studii pentru
dezvoltarea unui sistem pan+european de radiotele'onie mobil/ celular/5 denumit
GS 8Groupe Special obile9 anume abreviatura GS a dat denumirea noului
standard 8ma( t7rziu5 (n leg/tur/ cu r/sp7ndirea larg/ ai acestui standard (n toat/
lumea GS a (nceput s/ 'ie desci'rat ca Global Sistem 'or obile
"ommunications95 (n 1!,,5 1, 7ri europene au aderat la principiile de realizare a
sistemului GS &i a 'ost stabilit un calendar de dezvoltare5 care prevedea4
+ (n 1!!1 + realizarea primelor zone de radiotele'onie digital/ celular/
8Suedia5 @inlanda5 Germania etc.9;
+ (n 1!!3 + realizarea de zone de acoperire (n principalele ora&e &i (n zonele
aeroporturilor internaionale;
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
1. SISTEME PENTRU COMUNICAIILE MOILE
1.1Org!ni"!re! re#elelor $e co%&nic!#ii %o'ile cel&l!re
Sistemele de comunicaii celulare utilizeaz/ divizarea teritorial/ a supra'eei
de acoperire (n unit/i teritoriale mai mici5 numite celule. $ivizarea teritoriului
deservit (n celule este posibil/ prin doua metode4
19 bazat/ pe m/surarea caracteristicilor statistice de propagare a semnalelor (n
sistemele de comunicaii.
29 bazat/ pe m/surarea sau calcularea parametrilor de propagare a semnalelor
pentru regiunea concret/.
ai acceptabil este a doua metod/ de divizare (n zone. 1n acest caz (n mod
minuios se m/soar/ &i se calculeaz/ parametrii sistemei pentru determinarea
num/rului minimal al staiilor de baz/5 ce asigur/ o deservire satis'/c/toare
abonatului pe (ntregul teritoriu5 determin/ poziia optimal/ de situare a staiei de
baza lu7nd (n eviden/ 'actorii geogra'ici5 precaut/ posibilit/ile de utilizare a
antenelor direcionale5 retranslatoarelor pasive &i staiilor centrale vecine (n
momentul capacit/ii de v7r'.
*entru a evita apariia perturb/rilor reciproce celulele vecine utilizeaz/ canale cu
'recven/ di'erit/ 'ig. 1.1

Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
(ig. 1.1 "onstrucia celulelor pentru 3 'recvene
$eci principiul comunicaiilor celulare const/ (n posibilitatea utiliz/rii
repetate a unora &i acelea&i canale de 'recven/ pe supra'aa de acoperire total/.
%cest 'apt permite obinerea unei e'iciente spectrale m/rite5 (ns/ pentru
comunicaii5 celula trebuie s/ aib/ (n componen/ &i un receptor radio.
#oate aceste 'uncii le (ndepline&te staia de baz/ 82#S9A 2#S care
utilizeaz/ acelea&i canale de 'recven/ sunt situate la distana $ una de alta5
numit/ :interval de protecie: 'ig.l .2
(ig. 1.) Btilizarea multipl/ a 'recvenelor (n celule separate
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
$ac/ 'iecare 2#S i se atribuie un num/r m de canale de 'recven/ cu o banda de
'recven/. %tunci banda de 'recven/ total/ a sistemului va 'i4
@
c
C@
<
m" 81.19
2#S reprezint/ o (mbinare 'ormat/ dintr+un emi/tor5ce (ndepline&te rolul de
inter'a/ (ntre tele'onul mobil &i centrul de comutaie a sistemului5 (n care rolul
cablurilor tele'onice a reelei tele'onice obi&nuite5 (l (ndeplinesc 'recvenele radio.
Num/rul canalelor 2#S de obicei este proporional lui ,5 de e3emplu ,5 1=5 325 ... .
Bnul dintre aceste canale este de comand/ 8control c.annel9. *rin intermediul
acestui canal este asigurat/ comutaia nemi6locit/ (n cazul unui apel c/tre abonatul
mobil al reelei. Iar convorbirea va (ncepe numai atunci5 dup/ ce se va g/si canalul
de 'recven/ liber la acel moment &i se va asigura comutaia pe acest canal.
#oate 2#S sunt cuplate cu centru de cumunicaii a sistemului de comunicaii
mobile prin cablu sau canale de tip radio releu 8'ig.1.39.
(ig. 1.* "omponentele de baz/ a sistemului de comunicaie celular/
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
"entrul de comutaii S" reprezint/ o staie tele'onic/ automat/ al sistemului
celular de comunicaii5 ce (ndepline&te 'unciile de gestionare a reelei5 S" asigur/
controlul permanent asupra poziiei S5 organizeaz/ trecerea de la un canal de
'recven/ la altul (n cazul deplas/rii S dintr+o celul/ (n alta sau (n cazul apariiei
perturbaiilor sau a de'ect/rilor5 asigur7nd ast'el o leg/tur/ ne(ntrerupt/. S" permite
asigurarea leg/turii unei S cu un abonat al centralei automate simple prin cablu.
$eci5 permite ie&irea direct/ la "#%.

1.). No#i&ni gener!le pri+in$ st!n$!r$&l ,SM
Sc.ema structural/ a standardului GS este reprezentat/ (n 'igura 1.).5 (n
care4 S" 8obile SDitc.ing "entre9 + centru de comutaie a abonailor mobili;
2SS 82ase Station SEstem9 + ec.ipamentul staiei de baz/; O" 8Operations and
aintenance "entre9 + centru de e3ploatare &i deservire; S 8obile Stations9 +
staii mobile. "ompatibilitatea 'uncional/ a elementelor reelei se e3ecut/ de un &ir
de inter'ee. #oate elementele reelei standardului GS reacioneaz/ reciproc (ntre
ele (n con'ormitate cu sistema de semnalizare ""I## SS F0. S" + deserve&te o
grup/ de celule &i asigur/ toate tipurile de cone3iuni5 de care are nevoie (n procesul
de lucru S. S" este analogic cu o staie de comutaie IS$N &i reprezint/ o
inter'a/ (ntre reeaua de comunicaii mobile &i reeaua de comunicaii 'i3/ 8*S#N5
*$N5 IS$N &i altele.9.
@unciile principale a S" sunt4 asigurarea mar&rutiz/rii apelurilor;
controlul apelurilor; comutarea canalelor radio la care se re'er/ :transmiterea (n
esta'et/: (n procesul c/rea se asigur/ convorbirea ne(ntrerupt/ la deplasarea S
dintr+o celul/ (n alta &i comutarea canalelor de lucru (n celul/ la apariia de'ectelor
&i bruia6ului; 'uncii legate de ta3are; calculul statisticilor; proceduri de asigurare a
con'idenialit/ii; proceduri de localizare &i trans'er 8cu e3cepia celor ce se (nc.eie
la nivelul 2SS9. *rocedura de trans'er a apelurilor permite p/strarea leg/turilor &i
asigurarea convorbirilor5 c(nd staia de baz/ se deplaseaz/ dintr+o celul/ (n alta.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
#ransmiterea apelurilor (n celul/ controlat/ de un controler a 2S 82S"95 se
e'ectuiaz/ de 2S". "(nd transmiterea apelurilor se e'ectuiaz/ (ntre 2 celule5
controlate de 2 2S" di'erite5 controlul primar se e'ectuiaz/ de S". 1n standardul
GS de asemenea este prev/zut/ procedura de trans'er a apelului (ntre reelele ce
se re'er/ la di'erite S". S" e'ectuiaz/ supraveg.erea continu/ asupra S5
'olosind registru de stare 8?GH9 &i de deplasare 8IGH9. 1n ?GH se p/streaz/
in'ormaia despre coordonatele 'iec/rui S5 care permite S" s/ transmit/ apelul
staiei. Hegistru ?GH conine &i num/rul de identi'icaie internaional a S
8ISI9. >l se 'olose&te pentru recunoa&terea S (n %B" .
*ractic ?GH reprezint/ o baz/ de date despre abonaii (nregistrai permanent
(n reea. >l conine4 numere de identi'icare &i adresare5 parametri pentru procesul
de autorizare5 tipuri de servicii o'erite de reeaua la care este abonat abonatul etc.
PDN
PST
N
ISD
N
TCE
NMC
D
OMC
OMC

MSC

MSC
!"
""
""
r"
""
"
#!
"
#!
"
#!
"
#!
"
##
$#
#!
#!
"
EI"
EI
"
%&
CC
C
C
' SS
()
PS
TN
PD
N
IS
DN
MSC

*
+
%DC
+
SS
()
SS
()
SS
()
SS
S
'SC
'SC
'SC
,
,
,
,
'TS
'TS
S
'TS
'S
SS
%-
bis
MS
MS
MS
&
m
&
m
&
m
@igura 1.) Sc.ema bloc a standardului GSM
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
1n el se (nscrie date despre roamingul abonailor5 incluz7nd date despre num/rul
temporal de identi'icare 8#SI9 &i corespunz/tor IGH. Ga datele5 ce se conin (n
?GH5 au acces toate S" &i IGH reelei5 dac/ (n reea se conin c7teva ?GH5 (n
baza de date se conine numai o (nregistrare despre abonat5 de aceia 'iecare ?GH
reprezint/ (n sine o parte anumit/ a bazei de date a reelei despre abonat. Ga baza
de date5 pot primi acces S" &i IGH5 ce se re'er/ la di'erite reele5 (n limitele
asigur/rii (ntre reele a roumingului. %l doilea dispozitiv de baz/ care asigur/
controlul asupra deplas/ri S dintr+o celul/ (n alta este registru de deplasare IGH.
"u a6utorul lui se asigur/ 'uncionarea S (n a'ara zonei de deservire controlate de
?GH. IGH conine acela& date5 ca &i ?GH5 (ns/ aceste date se p/streaz/ (n IGH
numai p(n/ c(nd abonatul se a'l/ (n zona deservit/ de IGH. 1n reeaua GS
celulele se grupeaz/ (n zone gra'ice 8G%95 c/rora li se atribuie num/rul s/u
personal 8G%"9. @iecare IGH conine date despre abonai din c7teva G%. "(nd S
se deplaseaz/ dintr+o G% (n alta5 datele despre poziia lui automat se (nscriu (n
IGH. $ac/ G% vec.e &i nou/ se a'l/ sub controlul a di'eritor IGH5 atunci datele
din IGH vec.i se &terg dup/ ce se (nscriu (n cea nou/. %dresa precedent/ a
abonatului5 ce se conine (n ?GH5 de asemenea se (nnoie&te.
$ac/ abonatul iese din reeaua de origine5 IGH a zonei (n care intr/ abonatul
(i va aloca un num/r de staie mobil/ vizitatoare 8SHN9. HSN este 'olosit
pentru a direciona apelurile din reea c/tre centrala care controleaz/ staiile de
baz/ din aria (n care este localizat/ S.$e asemenea5 IGH aloc/ numere de
:trans'er: pentru a 'i utilizate (n cazul trans'erului (ntre centrale pentru abonai
mobili. %cces la baza de date IGH poate 'i asigurat/ prin ISI5 #SI sau SHN.
1n general IGH reprezint/ o baz/ de date local/ despre abonai mobili pentru acea
zon/5 unde se a'l/ abonatul5 ce permite e3cluderea cererilor permanente (n ?GH &i
p/strarea timpului pentru deservirea apelurilor. *entru e3cluderea 'olosirii ne
sancionate a resurselor sistemei de radio comunicaie se introduce mecanismul de
audenti'icaie + pa&aportul autenticit/ii abonatului. "entru de audenti'icaie 8%B"9
const/ din c7teva blocuri &i 'ormeaz/ c.ei &i algoritme de audenti'icaie. "u
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
a6utorul lui se controleaz/ posibilit/ile abonatului &i se e'ectuiaz/ accesul lui la
reeaua de comunicaie. %B" ia decizia despre parametri procesului de
audenti'icaie &i determin/ c.eia de codare a staiilor mobile. @iecare S pe timpul
'olosiri sistemei de comunicaie prime&te modulul standard de autenticitate a
abonatului 8SI9 care conine4 num/rul de identi'icaie internaional 8ISI95 c.eia
personal/ de audenti'icaie 8J
i
95 algoritmul de audenti'icaie 8%
3
9.cu a6utorul
in'ormaiei incluse (n SI5 (n rezultatul sc.imbului reciproc de in'ormaie (ntre
S &i reea se e'ectuiaz/ un ciclu complet de audenti'icaie &i se realizeaz/ accesul
abonatului la reea.
>IH + registru de identi'icare a dispozitivelor5 conine o baz/ de date
centralizat/ pentru con'irmarea I>I. %ceast/ baz/ de date se adreseaz/ numai
c/tre dispozitivele S. >IH const/ din numerele I>I organizate (n 'elul urm/tor4
+ lista alb/ + conine adresele I>I a S care s(nt (n 'uncie.
+ lista neagr/ + conine adresele I>I a S care s(nt 'urate sau re'uzate (n
deservire.
+ lista cenu&ie + conine adresele I>I a S care au probleme te.nice (n
procesul de deservire.
IK@ + modul pentru integrarea de 'uncii cu alte reele. Ia o'er/ reelei GS
capacitatea de interconectare cu alte tipuri de reele de comunicaie5 publice sau
private5 a'late (n e3ploatare. IK@ permite accesul abonatului la 'uncii de conversie
de protocol sau de conversie de vitez/ de transmisie (ntre terminalele de date
8$#>9 aparin7nd abonatului mobil &i respectiv terestru. IK@ aloc/ un modem5 din
setul de modemuri de care dispune5 c(nd terminalul de date GS realizeaz/
trans'erul de date cu un terminal de date terestru conectat la o linie analogic/. IK@
asigur/5 de asemenea5 inter'ee de conectare direct/ pentru ec.ipamente de date
proprii abonatului5 cum ar 'i L.25 *%$.
>" + modul de elimenare a ecourilor5 se 'olose&te (n S" din partea *S#N
pentru toate canalele tele'onice. >" poate asigura elimenarea ecourilor (n
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
intervalul de =, ms pe intervalul dintre ie&irea >" &i tele'onul reelei tele'onice
'i3e. Heinerea (n timp (n canalul GS la emisie (n canal direct &i invers produs/
de prelucrarea semnalului5 codarea M decodarea mesa6ului5 codarea (n canal &i
a.m.d.t. este apro3imativ de 1,- ms.
O" + centru de e3ploatare &i deservire te.nic/5 asigur/ controlul &i
diri6area cu componentele reelei &i controlul calit/ii de lucru a ei. O" se
conecteaz/ cu alte componente a reelei GS prin canale de transmitere a
protocolului L.25. O" asigur/ prelucrarea semnalelor de avarie5 destinate pentru
in'ormarea personalului de deservire &i (nregistreaz/ date despre situaii de avarie
(n alte secii a reelei. 1n dependen/ de caracterul de'ectelor O" permite
lic.idarea lor automat/ sau prin aciunea personalului te.nic.
N" + centru de management a reelei5 permite administrarea reelei GS
la nivel ierar.ic superior. >l asigur/ e3ploatarea &i deservirea te.nic/ la nivelul
(ntregii reele susinute de centrele O"5 care r/spund de controlul reelelelor
regionale. N" asigur/ controlul tra'icului (n toat/ reeaua &i asigur/ controlul de
c/tre dispecerat a reelei pentru cazuri de avarie complicate. #otodat/ el
controleaz/ starea te.nic/ a dispozitivelor &i re'lect/ pe ecran starea reelei pentru
operatorul N". %ceasta permite operatorilor de a controla problemele regionale
&i dup/ necesitate acord/ a6utor O". N" supraveg.eaz/ trunc.iurile &i liniile
de semnalizare5 cu scopul de a preveni apariia supra(nc/rc/rii reelei. Ga 'el N"
controleaz/ &i liniile dintre reeaua GS &i *S#N. N" are capacitatea de a
controla tra'icul la nivelul subsistemului staiilor de baz/. 1n cazuri e3tremale5
operatorii N" pot activa comunicaii cu acces prioritar5 ca e3emplu ale
serviciilor de salvare5 pompieri etc. N" este un element important (n procesul de
plani'icare a reelei deoarece deine elemente de sintez/ la nivel de reea naional/.
2SS + utila6 a staiei de baz/5 const/ din controlerul staiei de baz/ 82S"9 &i
emi/tor + receptorul 2S 82#S9. Bn 2S" poate controla cu c7teva blocuri 2#S.
2SS controleaz/ distribuirea radio canalelor5 controleaz/ conect/rile5 regleaz/
consecutivitatea lor5 asigur/ regim de lucru cu 'recvena de salt modularea &i
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
demodularea semnalelor5 codarea &i decodarea semnalelor5 adaptarea vitezei de
transmisie pentru conversaie determin/ ordinea de transmitere a in'ormaiei
apelului personal. 2SS (mpreun/ cu S"5 ?GH5 IGH e3ecut/ urm/toarele 'uncii4
elibereaz/ canalul5 (n caz general de S"5 (ns/ S" poate cere de la 2SS s/
asigure eliberarea canalului5 dac/ apelul nu trece din cauza zgomotului5 2SS &i
S" e'ectuiaz/ transmiterea in'ormaiei cu prioritate pentru unele categorii a S.
#"> + transcodor5 asigur/ convertarea semnalelor de ie&ire a canalului de
transmitere a mesa6elor &i datelor S" 8=) <biiMs9 la tipul corespunz/tor
recomandaiilor GS pentru radio inter'ee 8GS -).-,9. 1n coresponde/ cu
aceste cerine viteza de transmitere a mesa6elor5 reprezentat/ (n 'orm/ digital/5 este
de 13 <biiMs. Standardul prevede utilizarea canalelor cu vitez/ (n6um/t/it/ 8=55
<biiMs9. ic&orarea vitezei de transmitere se asigur/ pe baza 'olosirii unui
transcodor de semnal special5 ce 'olose&te codarea linear predicativ/ 8G*"95 preciza
(ndelungat/ 8G#*9.

1.*. CANALELE DE TRANSMISIUNE TDMA
1.*.1 Str&ct&r! c!$relor TDMA -i .or%!re! se%n!lelor /n st!n$!r$&l ,SM
1n rezultatul analizei a di'eritor standarde de comunicaie (n standardul GS
sa acceptat acces multiplu cu divizare (n timp a canalelor 8#$%9. 1n GS5
banda de 'recven/ de 25 ?z este divizat/5 'olosind @$%5 (n 12) de
'recvene purt/toare5 a'late la o distan/ de 2-- J?z una de alta. 81n mod
normal5 o band/ de 'recven/ de 25 ?z poate 'urniza 125 de 'recvene
purt/toare5 dar prima este 'olosita ca band/ de gard/ (ntre GS &i alte servicii
ce lucreaz/ la 'recvene mai mici.9 @iecare 'recven/ purt/toare este apoi
divizat/ (n timp5 'olosind #$%. %st'el5 canalul radio5 cu o l/ime de 2--
J?z5 este (mp/rit (n , intervale temporale. Bn interval temporal este unitatea
de timp (ntr+un sistem #$% &i are o durat/ de apro3imativ -5500 ms. Bn
cadru #$% este 'ormat din , intervale temporale consecutive &i are o durat/
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
de )5=15 ms. @iec/rui utilizator i se aribuie unul dintre cele , intervale
temporale5 ce 'ormeaz/ un cadru #$%
Sc.ema structural/ este reprezentat/ mai 6os
1 ipercadru . /008 Supercadru . /)11208 TDM%
cadre
T . 3 ore /8 min, )20 ms . 1/1334)2 s
1
0 /00
2
/00
)
1 supercadru . 13/2 TDM% cadre .11 multicadre
5c6te /2 cadre7 sau /2 multicadre 5c6te 11 cadre7
0
0
1
1
/ 3
0) 08 08
10
/0 /1
1 multicadru . /2 TDM%-
cadre
T . 241/ s
T
m
. 1/0 ms
1 multicadru . 11 TDM%-
cadre
T
m
. /314381
ms
0
0
1
1
/0

/1

08

10
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
Supercadru const/ din multicadre. *entru organizarea a di'eritor canale de
comunicaie se 'olosesc dou/ tipuri de multicadre4
1 TDM% cadru . 8 po9i:ii
temporale 5;erestre7
0
T
m
. 04211
ms
1 2
)
Start
Sto
p
T#
3bi
:i
'i:i
coda:i
1)
Se<$en:=
recuperar
e /2
'i:i
coda:i
1)
T#
3bi
:i
GP
84/
1
1
1
'i:i
coda:i
T#
3bi
:i
T#
3bi
:i
T#
3bi
:i
GP
84/
1
T#
3bi
:i
T#
3bi
:i
GP
84/
1
'i:i nuli 10/
'i:i
coda:i
38
'i:i
coda:i
38
Sec$en:=
sincroni9are
20
38
Sec$en:=
sincroni9are
01
38
'i:i
coda:i
32
T#
3bi
:i
GP
284/
1 1 inter$al temporal . 1124/1 bi:i511>/2 .
041)) ms7
Durata unui bit . 08>13 . 3428 s
T'- Tail 'its - combina:ie de ;inal
G' - Guard Period - inter$al de protec:ie
N'
?'
S'
%'
?i<ura 1,1 Schema bloc a cadrelor TDM%
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
19 2= + #$% cadre a multicadrului.
29 51 + #$% cadre a multicadrului.
Supercadru poate include (n sine 51 multicadre de tipul 1 sau 2= multicadre
de tipul 2. Gungimea multicadrelor este4
19 #
m
C =12- M 51 C 12- ms
29 #
m
C =12- M 2= C 2355 3,5 ms
Gungimea 'iec/rui #$% cadru4
#
<
C 12- M 2= C 2355 3,5 M 51 C )5=15 ms
Succesiv 'iecare #$% a cadru posed/ al s/u num/r de ordine 8N@9 de la -
p(n/ la N@
ma3
unde4 N@
ma3
C 82= 512-),9 + 1C 2015=)0
%st'el .ipercadru const/ din 2015=)0 #$% cadre. Necesitatea a unei a&a
mari perioade a .ipercadrului se e3plic/ prin necesitatea utiliz/rii proteciei
criptogra'ice5 (n care num/rul cadrului N@ se 'olose&te ca parametru de
intrare."adru #$% se (mparte (n , poziii temporale cu perioada 4
#
-
C =- M 13 : , C 50=5! s
@iecare poziie temporal/ se nume&te #N cu num/rul de la - p(n/ la 0.
Sensul 'izic a poziiilor temporale5 care mai s(nt numite 'erestre5 + timpul5 (n
decursul c/ruia se e'ectuiaz/ modulaia purt/toarei cu un 'lu3 in'ormaional digital5
corespunz/tor datelor sau convorbirilor.@lu3ul in'ormaional digital reprezint/ o
continuitate de pac.ete5 instalate (n aceste intervale de timp. *ac.etele se 'ormeaz/
puin mai scurte dec7t intervalele5 lungimea lor este -55)= ms5 ce e necesar pentru
recepia mesa6ului la prezena dispersiei temporale (n canalul de distribuire.
esa6ul in'ormaional se transmite prin canal radio cu viteza 20-5,33 ms.
%ceasta (nseamn/ c/ intervalul temporal #$% cadrului conine 15=525 bii.
Gungimea unui bit in'ormaional este 50=5! s M15=525 C 35=! s. @iecare interval
temporal este notat prin 2N cu num/rul de la - p(n/ la 1555 ultimul interval are
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
lungimea cu 1M) mai mare. *entru transmiterea in'ormaiei pe canalele de
comunicaie &i control5 a6ustarea 'recvenei purt/toare5 asigurarea sincronizaiei
temporale &i acces la canalul de comunicaie (n structura cadrului #$% se
'olosesc 5 tipuri de intervale temporale din tabelul 1.
#abelul 1.1
#ipuri de intervale
N2 se utilizeaz/ pentru transmiterea in'ormaiei (n canale de
radiocomunicaie &i control5 cu e3cepia canalului de acces H%"?. @2 este
destinat pentru sincronizarea dup/ 'recven/ a S. #oi 1)2 bii (n acest interval
temporal s(nt nuli5 ce corespunde purt/toarei nemodulate cu de'aza6ul 1=25M2) <?z
mai mare dec7t valoarea nominal/ a 'recvena purt/toare. S2 se utilizeaz/ pentru
dup/ timp a 2S &i S. $2 asigur/ instalarea &i testarea canalului de radio
comunicaie. %2 asigur/ accesul a S la 2S nou/.
1.0 Org!ni"!re! c!n!lelor .i"ice -i logice /n st!n$!r$&l ,SM
Subsistemul radio asigur/ un anumit num/r de canale logice care pot
'i (mp/rite (n canale de trafic 8#"?9 &i canale de semnalizare/control. @olosind
aceste canale5 nivelul 'izic realizeaz/ transmiterea in'ormaiei &i susine celelalte
1 N' 5Normal 'urst7 Inter$al temporal
normal
/
?' 5?re@uencA
Correction 'urst7
Inter$al temporal de re<laB a
;rec$en:ei
3
S' 5Sinchroni9ation
'urst7
Inter$al temporal de
sincroni9are
0 D' 5DummA 'urst7 Inter$al temporal de instalare
1 %' 5%cces 'urst7 Inter$al temporal de
acces
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
nivele.
C ! n!l e le $ e tr!.ic
"analele de tra'ic sunt 'olosite e3clusiv pentru comunicaia propriuzis/5
prin ele transmi7ndu+se dou/ tipuri de in'ormaii4 voce sau date. "analele de
tra'ic5 la r7ndul lor5 pot 'i4
+ de vitez/ ma3im/ 8#"?M@95 vitez/ binar/ de 225, <bMs5
+ de viteza redus/ la 6um/tate 8#"?M?95 viteza binar/ de 115) <bMs.
Bn canal 'izic preia 'ie un singur canal #"?M@ 'ie dou/ canale #"?M?. 1n
pri+ mul caz5 canalul de tra'ic ocup/ un canal temporal5 cadru de cadru. 1n cel de+al
doilea caz5 cele dou/ canale de tra'ic sunt instalate (n acela&i canal temporal dar (l
'olosesc (n mod alternativ5 (n cadrele impare unul iar (n cadrele pare cel/lalt.GS
prezint/ o mare varietate de canale de tra'ic5 de vitez/ ma3im/ sau redus/5
pentru comunicaie vocal/ sau de date. *rincipala 'uncie a canalelor de
semnalizare &i control este de a trans'era in'ormaiile de semnalizare.
%ceste canale sunt divizate (n trei categorii4
+ canale de di'uziune 82""? + Broadcast Control Channel95
+ canale comune de control 8"""? + Common Control Channel5
canale 'olosite de mai muli utilizatori9 &i
+ canale de control dedicate unui utilizator5 asociate pe o durat/ de
timp 'init/ unui singur utilizator.
C ! n!l e le c o%&n e $ e c ont r o l
"analele comune de control 8"""?9 sunt 'olosite de toi utilizatorii (n 'aza
de acces. %ceste canale sunt bidirecionale &i permit realizarea a dou/ tipuri
distincte 'uncii4 paging &i acces. Funcia de paging este 'olosit/ pentru apelurile
din reea destinate unei staii mobile iar funcia de acces este 'olosit/ pentru
apelurile iniiate de o staie mobil/.
$in categoria """? 'ac parte4
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
+ de di'uzie la nivelul celulei 82""?9;
+ de corectie a 'recventei 8@""?9;
+ de sincronizare 8S"?9;
"analul logic 2""? este 'olosit pentru a transmite catre toti abonatii mobili
in'ormatii generale de sistem re'eritoare la celula in care se a'la statia mobila si
celulele invecinate.%ceste in'ormatii sunt 'olosite in procesul de selectie a celulei
5sau pentru a cunoaste con'iguratia canalelor de control din celula ceruta.
"analul logic @""? este 'olosit pentru corectia de 'recventa ast'el in cit
statia mobila sa 'ie acordata corect pe 'recventa purtatoare a statiei de baza.
In'ormatia transmisa prin @""? este ec.ivalenta cu o purtatoare nemodulata
decalata cu o valoare 'i3a de 'recventa nominala a purtatoarei utilizate .
*rin canalul logic S"? se transmit4numarul cadrului 8@N9 si codul de
identi'icare al statiei de baza 82SI"9.%ceste in'ormatii 'ac posibila sincronizarea de
cadru la nivelul statiei mobile si identi'icarea statiei de baza.
C ! n!l e le $ e c ont r o l $ e $i c ! te
"analele de control dedicate pot 'i4
+ autonome 8S$""? + Standalone Dedicated Channel9 sau
+ asociate unui canal dat 8%""? + Associate Control
Channel9. %mbele tipuri sunt bidirecionale.
Ga r7ndul lor5 canalele autonome se clasi'ic/ dup/ num/rul de subcanale (n4
+ canale cu ) 8S$""?M)9 subcanale5
+ canale cu , 8S$""?M,9 subcanale.
"analele de control autonome sunt 'olosite (n procesul de stabilire a unui
canal de comunicaie (n con'ormitate cu serviciul solicitat de utilizator.
"analele de diri6are asociate (ntotdeauna se uni'ic/ cu canalele de comunicaie sau
canalele de diri6are individuale.1n acela&i timp5 se deosibesc &ase tipuri de canale
uni'icate de diri6are; @%""?M@5unit cu#"?M@;
@%""?M?5 unit cu #"?M?;
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
S%""?M#@5 unit cu #"?M@;
S%""?M#?5 unit cu #"?M?;
S%""?M")5 unit cu S$""?M);
S%""?M",5 unit cu S$""?M,.
*e 'ig.1.= este reprezentat/ componena canalelor de diri6are &i
sincronizare.*rec/ut/m particularit/ile de organizare a canalelor 'izice (n
standardul GS. *entru organizarea canalelor de comunicaie #"? &i canalelor de
diri6are asociate @%""? &i S%""? se utilizeaz/ multicadru ce conine 2= #$%
+ cadre. "analele uni'icate de comunicaie cu viteza deplin/ #"?M@" &i canalul de
diri6are asociat cu viteza redus/ pe 6um/tate S%""? este reprezentat/ pe 'ig.1.=
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1 multicadruC2=#$% cadreC12- mc N
# t # t # t # t # t % t # t # t # t # # # t # t
(ig.1.1 Structura canalelelor de comunicaii &i a celui asociat
1n canal de comunicaie cu viteaza deplin/ (n 'iecare al treisprezecelea #$%
+cadru a multicadrului se transmite pac.etul in'ormaional5 ce corespunde canalului
S%""?. @iecare al 2=+lea #$% + cadru este liber.*entru un canal 'izic (n 'iecare
#$% + cadru i se atribuie 11) bii5 (ntru c7t (n multicadru pentru organizarea
canalului de comunicaie #"? se utilizeaz/ 2) #$% +cadre din 2= &i durata
multicadrului este egal/ cu 12- ms.5 viteza comun/ de transmitere a mesa6elor
in'ormaionale prin canalul #"? constituie 11)O2)M12-O1-
+3
C225S <biiMs. "analul
S%""? ocup/ (n canalul de comunicaie cu viteza deplin/ numai un singur
#$% + cadru5 adic/ 11) bii. Iiteza de transmitere a in'ormaiei prin canalul
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
S%""? este egal cu 11)M12-O1-
+3
C-5!5- <biiMs. Iiteza deplin/ de transmitere (n
canalul uni'icat #"?MS%""? lu7nd (n eviden/ al 2=+lea #$% +cadru este egal
cu 225,P-5!5-P-5!5-C2)50 <biiMs.@ig.2.) reprezint/ organizarea (ntr+un canal 'izic
a dou/ canale #"? cu viteza redus/ pe 6um/tate5 'iecare a c7te 12 #$% + cadre
8# &i t9.1n al 13+lea &i al 2=+lea #$% + cadre a multicadrului se transmit pac.etele
in'ormaionale5 ce corespund canalului S%""? 8% &i a9. *entru 'iecare canal #"?
cu viteza redus/ pe 6um/tate viteza de transmitere o constituie 115) <biiMs.5 (ns/
viteza deplin/ (n canalul uni'icai r/m7ne aceea&i + 2)50 <biiMs.
1.2 Aspecte $e sec&rit!te in st!n$!r$&l ,SM
1.2.1 C!r!cteristicile gener!le pri+in$ sec&rit!te!
Sistemele de comunicaii mobile a noii generaii sunt (n stare s/ accepte toi
utilizatorii poteniali5 dac/ va 'i garantat/ securitatea comunicaiei4 securitatea5
con'idenialitatea5 autenti'icarea.Securitatea trebuie s/ e3clud/ posibilitatea
e3tragerii in'ormaii din canalul de comunicaii de c/tre tere persoane5 (n a'ar/ de
destinatarul sancionat. *roblema autenti'ic/rii const/ (n a impedica tere persoane
(n a'ara de e3peditorul sancionat5 de a sc.imba canalul5 adic/ destinatarul trebuie
s/ 'ie sigur5 ca la momentul curent el prime&te in'ormaia de la e3peditorul
sancionat. etoda de baz/ ce asigur/ securitatea o constituie codi'icarea. O
concepie nou/ este utilizarea cod/rii ca metod/ de autenti'icare
mesa6elor.%utenti'icarea masa6elor prin codare se realizeaz/ prin introducerea (n
te3t5 a&a numitului5 cod de identi'icare. $estinatarul desci'reaz/ mesa6ul5 prin
comparare5 prime&te con'irmarea5 c/ datele recepionate reprezint/ anume datele
e3peditorului.
Ga sistema de codi'icare sunt (naintate urm/toarele cerine de baz/4
1. Geg/turi neliniare (ntre te3tul iniial &i te3tul codi'icat;
2. Sc.imbarea parametrilor de codi'icare (n timp;
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
$ac/ algoritmii de codi'icare se re'er/ la prima cerin/5 atunci5 ne&tiind c.eia
se e3clude posibilitatea de a sc.imba codul codi'ic/rii5 pentru a evita descoperirea
accesului nesancionat. % doua cerin/ e3clude posibilitatea de (nc/lcare a lucrului
(n memorie.
%lgoritmii de codi'icare se (mpart (n dou/ clase4
- %lgoritmii clasici;
+ %lgoritmii cu c.eie desc.is/;
%lgoritmii clasici utilizeaz/ o c.eie pentru codare + decodare.
%lgoritmii cu c.eie desc.is/ utilizeaz/ dou/ c.ei4 prima c.eie + pentru trecerea de
la te3tul necodat la cel codat5 a doua + pentru trecerea de la cel codat la necodat5 (n
a'ara de aceasta cunoa&terea unei c.ei nu trebuie s/ asigure descoperirea celei dea
doua.1n ace&ti algoritmi una din c.ei5 utilizat/5 de obicei pentru codare poate
deveni comun/ &i numai c.eia utilizat/ pentru decodare5 trebuie s/ 'ie declarat/ o
c.eie con'idenial/. %cest speci'ic este 'oarte util pentru reducerea comple3it/ii
protocolului &( integrarea structurilor de codare in reelele de comunicaii.*rimul
algoritm de codi'icare cu c.eie comun/ a 'ost numit HS% 8primele litere ale
numelor de 'amilii a autorilor Hivest5 S.amir5 %diema9. %lgoritmul se bazeaz/ pe
dou/ 'uncii > &i $5 legate prin relaia4 $
8>8O9 C > 8$8O99 81.19
Bna din aceste 'uncii se utilizeaz/ pentru codi'icarea mesa6elor5 alta pentru
decodi'icarea. Securitatea algoritmului se bazeaz/ pe 'aptul c/ cunoa&terea
'unciilor > sau $ nu prezint/ un mi6loc u&or de determinare a 'unciilor $ sau >.
@iecare utilizator tace comun/ 'uncia > &i p/streaz/ (n secret 'uncia $5 adic/
pentru utilizatorul x este c.eia desc.is/ >O
3
&i cea secret/ $
3
.$oi utilizatori % &i 2
pot utiliza algoritmul HS% pentru a transmite orice mesa6 codi'icat. $ac/ abonatul
% dore&te s/ transmit/ mesa6ul abonatului 25 atunci el poate 'ace acest lucru (n
'elul urm/tor4
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
+ S/ codeze mesa6ul ;
+ S/ semneze mesa6ul ;
+ S/ codi'ice &i s/ semneze mesa6ul .
1n primul caz4 % asigur/ trans'ormarea 5 'olosind c.eia desc.is/4
"C>
S
89 81.29
&i (l transmite abonatului 2. 2 prime&te " &i determin/4
db 8"9 C db 8>e 8l9 C 81.39
(n al doilea caz4 % semneaz/ prin mi6locul determin/rii
@ C $a89 81.)9
&i transmite abonatului 2 8aceste operaiuni le poate realiza doar utilizatorul %5
ce cunoa&te c.eia secret/ $a9. 2 prime&te @ &i determin/4
>a8@9C>a8$a899C 81.59
2 acum &tie c/ mesa6ul este cu adev/rat trimis de utilizatorul %. 1n acest caz
securitatea mesa6ului nu este garantat/5 (ntru+c7t oricine poate realiza ast'el de
operaiune prin utilizarea c.eii comune >a.
1n ai treilea caz4 % determin/4
@C$
a
89 &i "C>
2
8@9C>
2
8$a89 99 81.=9
% transmite " c/tre 2. 2 prime&te " &i determin/ db8c9Cdb8>28@99C$a8)
acum 2 poate primi u&or 5 determin7nd >a8$a899C.
*7n/ la operaia de codi'icare 'iecare mesa6 trebuie (mp/rit (n blocuri de
lungime 'i3/5 apoi 'iecare bloc se codi'ic/ ca o unitatea de numere 'i3/. HS% coder
opereaz/ cu a&a blocuri separate (n 'iecare ciclu de codi'icare.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
%lgoritmul de codi'icare cu c.eie desc.is/ HS% asigur/ un nivel (nalt de
securitate privind transmiterea mesa6elor vocale &i este recomandat pentru
utilizarea (n sisteme de comunicaii mobile digitale a noii generaii.1n standardul
GS termenul :securitate: se (nelege ca e3cluderea utiliz/rii nesacionate a
sistemei &i asigur/ securitatea comunicaiei abonailor mobili. Sunt determinate
urm/toarele mecaisme de securitate (n standardul GS4
+ %utenti'icarea;
+ Securitatea transmiterii datelor;
+ Securitatea abonatului;
+ Securitatea sensului comunicaiei abonailor.
*rotecia semnalelor de diri6are &i a datelor utilizatorului se realizeaz/ doar
pe canalul radio. Hegimurile de securitate se determin/ de Hecomand/rile5
prezentate (n tab.1.2.
T!'el&l.1.)
GS-2.-! %spectele
con'idenialit/ii
$etermin/ caracteristicile securit/ii5 utilizate
(n reelele GS. Se reglementeaz/ utilizarea
lor (n staiile mobile &i reele.
GS-3.-2 "on'idenialitatea5
(n leg/tur/ cu
'unciile reelei
$etermin/ 'unciile reelei5 necesare pentru
asigurarea caracteristicilor de securitate5
prec/utate (n Hecomand/rile GS-2.-!
GS-3.21 %lgoritmul
con'idenialit/ii
$etermin/ algoritmii criptogra'ici (n
sistemele de comunicaii.
GS-2.10 odulele de
autenti'icare
abonatului 8SI9
$etermin/ caracteristicele de baz/ a
modulului SI
). Proiect!re! re#elei cel&l!re pentr& co%&nic!#ii %o'ile ,SM31455 /n
or!-&l Chi-in6&.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
*entru calculul m/rimilor al parametrilor indicate sunt necesari urm/torii
parametri ai standardului GS4
+ 2anda de 'recven/ alocat/ sistemului5 F ! "# $%z&
Q Num/rul de abonai ai reelei celulare mobile '
a
! ()) mii
Supra'aa deservit/ S
)
C 1=1 <m
2
;
2anda de 'recven/ ocupat/ de un canal al sistemului5 F ! *)) +%z;
Num/rul de abonai care pot concomitent utiliza unul &i acela&i canal radio5
n
a
!,
$urata de convorbire a unui abonat (n timpul de tra'ic ma3imal5 ! )&)- .rl;
$urata de timp 8(n procente9 (n care raportul semnal M zgomot a semnalului
la intrarea receptorului poate s/ 'ie mai mic dec7t valoarea
)
5 /
t
! ()0;
*arametrul5 ce determin/ gama de 'luctuaii aleatoare a nivelului semnalului (n
punctul de recepie 8pentru reelele celulare )...1- d295 ! # dB;
*roiectarea reelei incepe utizind datele initiale de calcul din tabelul 5 ce
sunt enumerate mai sus si marcate in tabel con'orm varianteidin carnetul de
sutudent.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
#abelul 1.3
).1. C!lc&l&l r!"ei cel&lei pentr& ,SM 1455
"alculul se (ncepe cu determinarea num/rului de canale alocate pentru
reeaua necesar/ de proiectat4

1
1
F
F
n int
83.19
305
1- O 2--
1- O 05
int int
3
=

,
_


1
1
F
F
n
canale.
$up/ aceasta se alege m/rimea cluster+ului. *entru sistemul GS se
recomand/ de a utiliza celule sectorizate cu 3 sectoare5 ceea ce permite o
reutilizare mai bun/ a canalelor radio sau mic&orarea inter'erenelor izocanal.
*entru a determina m/rimea minimal/ a grupului de reutilizare este necesar de dat
valori lui + 8+.C.09 .
$in condiiile iniiale cunoa&tem c/ banda de 'recven/ alocat/ sistemului
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
@C 05?z num/rul de abonai care pot utiliza concomitent unul &i acela&i canal
radio
,
a
n
;Num/rul de canale radio5 care se utilizeaz/ pentru deservirea abonailor
(ntr+un sector a unei celule se determin/ con'orm relaiei 83.!94

,
_

$ +
n
n
1
s
int
83.29
10
0 3
305
int int
1
]
1


,
_

$ +
n
n
1
s
canale.
"unosc7nd parametrii n
a
,5 n
s
("5 determin/m num/rul total de canale 4
a s
n n n
- . 83.39
13= 10 O ,
-
n
canale.
*entru determinarea sarcinii tele'onice 8(n >rl.9 admisibile (ntr+un
sector a unei celule dupa urmatoarele relatii4

( )
1
]
1


-
M 1
- -
2 M 1 1
n
B
n / n A
5 dac/
-
2
n
/
B

83.)9
sau

( )
2
2 M ln 2
2
- - -

+ n / n n A
B
daca
-
2
n
/
B

>
83.59
"alculind obtinem4
-= 5 - -5 5 -
Helatia de calcul in cazul nostru este;
( ) ( ) 12! 2 M 13= O 1) . 3 -5 . - 1 1 13=
13= M 1

1
]
1

A
>rl.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
Rtiind m/rimea admisibil/ a sarcinii tele'onice % (ntr+un sector a unei
celule5 se poate de determinat num/rul de abonai deservii de o staie de baz/
2#S5 dac/ se &tie durata medie de convorbire a unui abonat (n ora de tra'ic
ma3imal S4
"on'orm relaiei a'lam num/rul de abonai deservii de o staie de baz/ 2#S4

,
_

A
$ '
B2S
int
83.=9

,
_

A
$ '
B2S
int 12!--
-3 5 -
12!
int 3
,
_

abonai
Num/rul de staii de baz/ (n reea vom obinem4

,
_

B2S
a
B2S
'
'
+ int
83.09

,
_

B2S
a
B2S
'
'
+ int 0
12!--
1-----
int
,
_

statii de baza;
Haza medie a unei celule (n reea se determin/ con'orm relaiei 83.1)9.

B2S
+
S
3

-
83.,9

0 . 2
0 1) 5 3
1=1

3
<m
).) A%pl!s!re! teritori!l6 ! st!#iilor $e '!"6 pe teritori&l or!-&l&i Chi-in6&
*roiectarea iniial/ a celulelor reprezint/ o baz/ teoretic/ iniial/. 1ns/&i
proiectarea necesit/ estimarea propriet/ilor de propagare a semnalului radio pentru
localitatea analizat/ ast'el5 procesul de proiectare necesit/ m/surarea puterii
semnalului recepionat pe supra'aa ariei de acoperire.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
7ncheiere
Heeaua de tele'onie mobil/ celular/ GS trebuie s/ rezolve urm/toarele
obiective4
+ S/ asigure o acoperire naional/ prin intermediul staiilor de baz/5 care sunt
asociate unor zone numite celule;
+ S/ asigure inter'aa (ntre subsistemul de reea &i subsistemul radio;
+ Heeaua de transmisie (ntre componentele reelei GS s/ necesite un cost de
e3ploatare redus;
+ Healizarea unei reele de gestiune care s/ asigure centralizarea 'unciilor de
e3ploatare &i (ntreinere cu costuri reduse.
*rintre principalele avanta6e pe care le prezint/ sistema GS putem enuna
urm/toarele4
+ obilitatea4 abonatul are posibilitatea s/ utilizeze toate priorit/ile sistemei
pan+europene 8*an + >uropean SEstem95 ce permite s/ tele'oneze de unde &i
unde dore&te 8(n cadrul regiunilor deservite de reeaua celular/ GS95
utiliz7nd unu &i acela&i num/r de tele'on. Interlocutorul lui nu+i obligat s/ 'ie
in'ormat despre poziionarea abonatului5 (ntruc7t (ns/&i reeaua GS
r/spunde pentru a'lare corect/ a abonatului. "u a6utorul cartelei sale
personale5 abonatul poate utiliza &i alte mi6loace de comunicaie mobil/.
+ "on'idenialitatea4 metodele de asigurarea a con'idenialit/ii5 standardizate
pentru sistemele GS ne permit s/ spunem5 c/ sistemele GS la momentul
dat reprezint/ cele mai con'ideniale din toate sistemele de comunicaii
celulare accesibile.
1n a'ar/ de acestea GS+ul posed/ o protecie puternic/ contra interveniilor
nesancionate &i asigur/ transmisiunea (n mod secret a datelor.
*entru e3cluderea utiliz/rilor nesancionate a resurselor sistemului de
comunicaii sunt introduse &i determinate mecanisme de autenti'icare &i de
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
identi'icare a abonatului. $eci 'iecare abonat posed/ modulul standard al
originalit/ii abonatului T cartela SI care conine4
+ Num/rul internaional de identi'icare a abonatului mobil ISI;
+ ".eia proprie de autenti'icare J;
+ %lgoritmul de autenti'icare %3.
*rotecia semnalelor de comand/ &i a datelor utilizatorului are loc numai la
transmisiunea prin canale radio. 1n acest standard se utilizeaz/ algoritmi de
codi'icare cu c.eie desc.is/ HS%5 care asigur/ un grad mare de securitate a
transmisiunii.
%ceste avanta6e au determinat utilizarea pe larg a standardului GS de
comunicaii mobile celulare.
+ Serviciile4 lista serviciilor o'erite abonailor GS de obicei includ (n sine
convorbirile propriu zise5 serviciile 'a3imile5 mesageria vocal/5 transmiterea
mesa6elor scurte SS5 transmiterea datelor &i alte servicii.

ILIO,RA(IE
1. Ion 2/nic/5 AHeele de comunicaii (ntre calculatoareU5 2ucure&ti5
#eora 1!!,.
Coal
Mod. Coala N. Document Semnat Data
TL 02!.00" N.#
2.Heeaua internet
3.Iancu "eap/5 ASisteme numerice de transmisiuni prin 'ibra optic/U5
2ucure&ti5 atri3 Hom 1!!,.
). 2orcoci >ugen5 ASisteme de comutaii digitaleU5 2ucure&ti5 >uropa
Nova 1!!5.
5. #atiana H/dulescu5 A#elecomunicaiiU5 2ucure&ti5 atri3 Hom 1!!!.