Sunteți pe pagina 1din 8

Initiere afaceri Etapele constituirii societatii comerciale. Redactarea si (autentificarea) actului constitutiv.

Stabilirea acordului de vointe se face printr-un inscris constatator. Fiecare asociat trebuie sa inteleaga toate clauzele actului constitutiv, in special ce cele privesc obligatiile de aportare, obligatiile de administrare (limitele si raspunderea daca este cazul), participarea la beneficii si pierderi, modalitatile de excludere si/sau retragere din societate, beneficii de fondator etc. Prezentarea dosarului la ONRC. Servicii de asistenta. otrivit !egii nr. "#$ din % septembrie &''( privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor )uridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor )uridice, in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se desfasoara activitati de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe c*eltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare. Serviciile de asistenta se asigura prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale. Serviciile de asistenta se acorda, la cererea si pe c*eltuiala solicitantului, inainte de depunerea cererii de inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal. Serviciile de asistenta se solicita prin cerere de servicii explicita, cuprinzand serviciile solicitate, obligatiile partilor, termenele si tarifele datorate. Serviciile de asistenta care se presteaza de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt+ a) indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor, b) indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului, c) te*noredactarea cererii de inregistrare, d) proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme, e) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social, f) asigurarea obtinerii, dupa caz, pentru bunurile imobile, a+ dovezii intabularii, certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun,

g) redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege, h) redactarea actului constitutiv al persoanelor )uridice supuse obligatiei de inregistrare in

registrul comertului, i) redactarea statutului pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, ) redactarea actului aditional sau, dupa caz, a *otararii adunarii generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie privind modificari ale actului constitutiv referitoare la+ sediul social, denumirea firmei sau emblema acesteia, durata de functionare, forma )uridica, domeniul principal de activitate si activitatea principala, obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia in conformitate cu -rdinul

presedintelui Institutului .ational de Statistica nr. /'0/&''& privind actualizarea 1lasificarii activitatilor din economia nationala - 123., administratori si cenzori, alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit si pierderi

etc.), primirea, retragerea de membri sau asociati, ma)orarea sau reducerea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii sociale secundare, divizare sau fuziune, dizolvare sau lic*idare,

!) obtinerea autentificarii actului constitutiv sau a actului aditional, l) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenta, m) extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere. "nregistrarea in registrul comertului. rin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor )uridice, inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului. Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile legii, prin intocmirea cererii de inregistrare. Inregistrarile in registrul comertului se fac in baza unei inc*eieri a )udecatorului delegat sau a unei *otarari )udecatoresti irevocabile, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Solicitantii persoane )uridice dobandesc personalitate )uridica, conform legii, de la data inregistrarii in registrul comertului a inc*eierii )udecatorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii si inmatricularea, daca legea nu dispune altfel. rin efectuarea inregistrarilor in registrul comertului se asigura opozabilitatea actelor inregistrate fata de terti, cu exceptia cazurilor in care legea prevede conditia cumulativa a publicarii acestora in 4onitorul -ficial al 5omaniei, artea a I6-a. !a inmatriculare solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de 4inisterul Finantelor ublice, insotit de inc*eierea )udecatorului-delegat, precum si de alte acte prevazute de lege. !a inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de mentiuni, insotit de inc*eierea )udecatorului delegat, precum si alte acte prevazute de lege. 7ermenul de eliberare a certificatului de inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de " zile, respectiv # zile, calculat de la data inregistrarii cererii potrivit dispozitiilor 1odului de procedura civila, daca )udecatorul-delegat nu dispune altfel. 1ertificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare este documentul care atesta ca persoana )uridica a fost luata in evidenta oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si in evidenta organului fiscal. 8aca certificatul de inregistrare contine si atributul fiscal 95:, acesta atesta ca persoana )uridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de 7.6.2. e parcursul existentei persoanei )uridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lic*idare, insolventa, reorganizare )udiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil "' de zile de la data emiterii. #tribuirea codului unic de inregistrare. Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre 4inisterul Finantelor ublice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre )udecatorul-delegat. In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre 4inisterul Finantelor ublice, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit direct sau prin intermediul -ficiului .ational al 5egistrului 1omertului, pe cale electronica, 4inisterului Finantelor ublice, datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala. entru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele )uridice structura codului unic de inregistrare se stabileste de 4inisterul Finantelor ublice, 4inisterul 4uncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, 4inisterul Sanatatii, 4inisterul 2dministratiei si Internelor si 4inisterul ;ustitiei.

entru persoanele fizice codul unic de inregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de 4inisterul 2dministratiei si Internelor sau, dupa caz, cu numarul de identificare fiscala atribuit de 4inisterul Finantelor ublice. 1odul unic de inregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele )uridice, precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lor. 8upa efectuarea inmatricularii societatilor comerciale in registrul comertului, un extras al inc*eierii )udecatorului delegat se comunica, din oficiu, 5egiei 2utonome 94onitorul -ficial:, spre publicare, pe c*eltuiala solicitantului. 3xtrasul inc*eierii )udecatorului delegat va cuprinde urmatoarele elemente+ numarul si data inc*eierii, denumirea, sediul social si forma )uridica, numele si adresa fondatorilor, administratorilor si, daca este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social si durata de functionare. !a cererea si pe c*eltuiala solicitantului, inc*eierea )udecatorului delegat se publica integral in 4onitorul -ficial al 5omaniei, artea a I6-a. Procedura autorizarii functionarii. otrivit art. 0#, in vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca+ persoana )uridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile

declarate, o perioada de maximum " ani, persoana )uridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in

domeniul prevenirii si stingerii incendiilor ( .S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip. -rice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite. -ficiul registrului comertului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comertului datele din declaratiile-tip. rocedura de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere se desfasoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligatia inregistrarii sediului social sau secundar. -ficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin birourile unice, efectueaza

urmatoarele activitati+ a) primesc, verifica si inregistreaza cererile de inregistrare si actele depuse in sustinerea acestora, precum si declaratiile-tip prevazute la art. 0#, b) incaseaza taxele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si cele datorate altor autoritati implicate in procedura de inregistrare, c) tin in sistem computerizat evidenta declaratiilor-tip prevazute la art. 0#, d) transmit autoritatilor publice competente declaratiile-tip prevazute la art. 0#, in copie, si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor )uridice inregistrate in registrul comertului, e) completeaza si emit in termen certificatele constatatoare privind inregistrarea declaratiilor-tip prevazute la art. 0#, potrivit legii, f) urmaresc termenele prevazute de prezenta lege si elibereaza solicitantilor certificatele de inregistrare, certificatele de inscriere de mentiuni, inc*eierile )udecatorului-delegat, precum si certificatele constatatoare prevazute la lit. e). <iroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevazute la art. 0#, elibereaza solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca+ a) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca la sediul social sau secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv sau modificator, b) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor ( .S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate, c) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta modificarile intervenite fata de declaratia-tip anterioara. 1ertificatele constatatoare se elibereaza o data cu certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni. entru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se va elibera cate un certificat constatator care atesta ca s-au inregistrat declaratiile-tip prevazute la art. 0#. In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 0#, -ficiul 5egistrului 1omertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor )uridice, in termen de " zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

2utoritatile publice competente sa verifice conformitatea celor declarate potrivit art. 0# sunt+ brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea 4inisterului 2dministratiei si

Internelor, directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea 4inisterului Sanatatii sau

ministerele cu retea proprie de sanatate publica, 2utoritatea .ationala Sanitara 6eterinara si pentru Siguranta 2limentelor sau ministerele

cu retea sanitara veterinara proprie, autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea 4inisterului 4ediului

si =ospodaririi 2pelor, inspectoratele teritoriale de munca din subordinea 4inisterului 4uncii, Solidaritatii Sociale

si Familiei. In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. 7ermenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente. In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de " zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului. -ficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura conditiile necesare pentru ar*ivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere. Rolul udecatorului delegat. 1ontrolul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de )ustitie printr-un )udecator delegat. In termen de 0# zile de la data inc*eierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea comerciala. ;udecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi. In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, )udecatorul delegat prin inc*eiere, pronuntata in termen de # zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru. Societatea comerciala este persoana )uridica de la data inmatricularii in registrul comertului. Inmatricularea se efectueaza in termen de &( de ore de la data pronuntarii inc*eierii

)udecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale. #tacarea incheierilor udecatorului delegat . otrivit art. /' din !egea nr. "0/0$$', inc*eierile )udecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. Intr-o speta, 2dministratia Financiara a c*emat in )udecata -ficiul 5egistrului 1omertului si sa cerut nulitatea inc*eierii )udecatorului delegat prin care s-a dispus radierea sediului social al unei societati comerciale, cu motivarea ca prin aceasta inc*eiere a fost pre)udiciata, neputand depista un alt sediu al firmei pentru recuperarea debitului. 2dministratia Financiara a mai sustinut ca nu putea ataca cu recurs inc*eierea )udecatorului delegat intrucat nu a fost parte in dosarul care a stat la baza pronuntarii inc*eierii )udecatorului delegat si nici nu a avut cunostinta de masura dispusa de acesta prin inc*eiere. 2ctiunea si apelul la instanta de fond au fost respinse intrucat atat !egea 5egistrului 1omertului cat si !egea Societatilor comerciale indica drept unica posibilitate de a ataca inc*eierea )udecatorului delegat recursul. 7ermenul de recurs este de 0# zile si curge de la data pronuntarii inc*eierii pentru parti si de la data publicarii inc*eierii sau a actului modificator al actului constitutiv in 4onitorul -ficial al 5omaniei, artea a I6-a, pentru orice alte persoane interesate. 5ecursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de " zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt )udet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei. 4otivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de )udecata. In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. (% - ($ (referitoare la inlaturarea unor neregularitati constatate dupa inmatriculare) si #/ #$ (referitoare la nulitatea societatii comerciale). Societatea comerciala este persoana )uridica de la data inmatricularii in registrul comertului. Inmatricularea se efectueaza in termen de &( de ore de la data pronuntarii inc*eierii )udecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale. Publicitatea in $onitorul Oficial. - data cu efectuarea inmatricularii, inc*eierea )udecatorului delegat se comunica, din oficiu, 4onitorului -ficial al 5omaniei, spre publicare, pe c*eltuiala partilor, precum si administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala, cu mentionarea codului unic de inregistrare. !a cererea si pe c*eltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de )udecatorul delegat se publica in acelasi 4onitor -ficial al 5omaniei, artea a I6-a, integral sau in extras. In cazul societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla, in 4onitorul -ficial al 5omaniei se poate publica numai un extras al inc*eierii, vizat de )udecatorul delegat care va cuprinde+

data inc*eierii, datele de identificare a asociatilor, denumirea si, daca exista, emblema societatii, sediul, forma, obiectul de activitate pe scurt capitalul social, durata societatii, codul unic de inregistrare.