Sunteți pe pagina 1din 3

N ATENIA ANULUI AL III-LEA 2011/2012 ABSOLVIRE MODUL PSIHOPEDAGOGIC (nive ! I" #!

$ % &'e(i) i*)+e,

GHID DE NTOCMIRE A PORTO-OLIULUI DIDACTIC

Materialul acesta se poate descrca de la adresa: http://unibuc.ro/prof/balas_o_d/practica_pedagogica.php

Universitatea din Bucureti Facultatea de sihologie i !tiin"ele #duca"iei $eparta%entul pentru regtirea ersonalului $idactic GHID PENTRU NTOCMIREA PORTO-OLIULUI DIDACTIC C.n/in!0! '.+0.1. i! !i #i#)(0i(2 1, Fia de caracterizare psihopedagogic a elevului 1.1& 'bsolven"ii vor elabora o fi de caracteri(are psihopedagogic a unui elev prin valorificarea cunotin"elor dob)ndite la Psihologia educaiei i Practic pedagogic* 1.2& +on"inutul fiei de caracteri(are psihopedagogic ,orientativ&: a& date generale despre elev* b& re(ultate -n activitatea colar i e.tracolar / studiu longitudinal* c& de(voltarea fi(ic i starea snt"ii* d& caracteri(are psihologic ,reali(at prin -%binarea strategiei de cercetare longitudinal / transversal* se va pune accent pe eviden"ierea aspectelor po(itive ale personalit"ii 2 elevului0 de ordin cognitiv i noncognitiv&* 2, Proiect de activitate didactic 2.1& 'bsolven"ii vor elabora un proiect de activitate didactic la disciplina de specialitate prin valorificarea: a& conceptelor funda%entale i opera"ionale dob)ndite i aprofundate la: disciplinele studiate b& cerin"elor %etodologice ale activit"ii de proiectare curricular; 2.2& 1tructura proiectului de activitate didactic , .+ien0)0iv / respect)nd cerin"ele proiectrii curriculare a educa"iei -n conte.tul specific fiecrei trepte i discipline de -nv"%)nt&: a& for%a de organi(are a activit"ii ,de e.e%plu0 lec"ie %i.t0 activitate de laborator etc.&* b& scopul activit"ii ,for%ulat -n concordan" cu obiectivele specifice / de referin" ale capitolului0 subcapitolului0 unit"ii de -nv"are&* c& obiective opera"ionale ,deduse din scopul lec"iei0 for%ulate -n ter%eni de ac"iuni concrete0 reali(abile de elevi&* d& con"inuturi de ba( ,-n confor%itate cu scopul i obiectivele propuse&*

e& %etode didactice propuse ,confor% specificului activit"ii: %etode de co%unicare 3 de investiga"ie direct / indirect a realit"ii 3 de ac"iune practic / real0 si%ulat* %etode ba(ate pe tehnici de instruire progra%at* instruire asistat de calculator etc.&* f& strategii i %etode de evaluare propuse la nivel de: evaluare ini"ial / predictiv / evaluare continu / for%ativ / evaluare final / su%ativ* g& scenariul didactic propus -n perspectiva cerin"elor proiectrii curriculare: / evaluarea ini"ial / predarea 3 -nv"area / evaluarea continu* / evaluarea final / su%ativ la sf)ritul activit"ii didactice / deci(ii cu caracter formal ,note0 calificative& 3 nonformal ,aprecieri0 -ndru%ri etc.&. 2& A!0.ev) !)+e) )(0ivi0%/ii 3n (.n0e40! '+)(0i(ii #i#)(0i(e2 +riterii utili(ate de absolvent pentru reali(area unei autoevaluri obiective: a& raportul dintre cunotin"e teoretice 3 practice* b& raportul dintre resursele pedagogice disponibile / re(ultatele colare ob"inute* c& puncte tari / puncte slabe autoobservate pe parcursul desfurrii practicii pedagogice* 2 d& linia de perspectiv -n conte.tul viitoarei integrri socio/profesionale.