Sunteți pe pagina 1din 64

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice


Suport curs - Profesionisti, Seria2, Modul 1

Blaj, 27-29 septembrie 2006

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Activitatea se inscrie in Proiectul Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice, derulat de Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale si finantat de Uniunea uropeana in cadrul Pro!ramului P"are 200# $onsolidarea %ociatatii $ivile, componenta Acces %ocial& Structura cursului de instruire: Modul 1 27-2 septem!rie 2""# ' Blaj - activitate de instruire cu intre! !rupul de participanti $" septem!rie -11 octom!rie 2""# - Activitati individuale in vederea elaborarii portofoliului de evaluare (odulul 2 12-1$ octom!rie 2""# ' Blaj ' activitate de instruire cu intre! !rupul de participanti Colocviu de evaluare ' 1# octombrie 2006, Blaj %valuarea $onsta in elaborarea unui Studiu de ca pentru un client al serviciului in care isi desfasoara activitatea fiecare participant la cursul de instruire& %tudiul de ca) se va structura dupa urmatoarea sc"ema* 1! "a a de e#primare a cererii, a sesi arii& +dentificarea unei persoane aflate in situatie problematica care solicita,sau care este identificata de catre serviciul in care isi desfasoara activitatea profesionistul& 2& "a a de evaluare a pro$lematicii ' vi)ea)a cunoasterea acelor elemente din viata clientului care sunt necesare pentru re)olvarea problematicii acestuia* situatia familiala, materiala- activitatea profesionala, pre!atirea scolara- date despre sanatate, atitudini, factori de presiune si cau)ele lor probabile- elemente semnificative ale istoriei individuale- relatii interpersonale fundamentale si secundare, resursele si constran!erile clientilor, identificare problemei actuale si evaluarea preliminara a cau)elor ei& %! "a a de diagnostic psiho-social, prin care se poate raspunde la urmatoarele tipuri de intrebari* cum percepe clientul .sau sistemul client/ situatia problematica0, care sunt elementele personale care au determinat aparitia problemei0, care sunt scopurile si asteptarile clientului in ceea ce priveste siolutionarea problemei& &! 'la$orarea planului de interventie , adica stabilirea obiectivelor, a mijloacelor de reali)are si a etapelor de parcurs& Colocviul de evaluare va avea caracter desc"is, pre)entarile de proiecte fiind facute in fata celorlalti cole!i& $omisia de evaluare va anali)a proiectele scrise, va aprecia pre)entarea si va acorda calificative&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

(m$)tr*nirea+ un fenomen glo$al ,i divers


1mbatranirea popula2iei nu este un fenomen care s3 apar2in3 e4clusiv 23rilor de)voltate& 1ntr-un mod diferit, dar la fel de important este afectat3 cea mai mare parte a popula2iei planetei, de aceea trebuie s3 lu3m 5n considerare trei factori c"eie* a/ %c3derea drastic3 a fertilit32ii 5n majoritatea 23rilor, b/ $re6terea duratei medii de via23 c/ fectele faimosului 7bab8boom9 de dup3 cel de-al doi-lea r3)boi mondial& Alt fenomen care poate altera piramida popula2iei este emi!ra2ia ' fenomen le!at direct de !lobali)area economic3 6i de interdependen2a 6i etero!enitatea economiilor& :ite)a de tran)i2ie demo!rafic3 este foarte diferit3 5n 23rile de)voltate& 1n ;ran2a, de e4emplu, ar trebui s3 treac3 mai mult de 11< ani pentru ca num3rul persoanelor v=rstnice .>6< ani/ s3 creasc3 de la 7? la 1@?- 5n timp ce 5n $"ina num3rul persoanelor v=rstnice se va dubla 5n mai pu2in de 27 de ani& ;3r3 5ndoial3 c3 cei care cunosc 5n profun)ime acest fenomen al diversit32ii popula2iei 5n 2arile de)voltate 56i vor da seama c3 problema 5mb3tr=nirii nu mai este doar o problem3 economic3 .costul pensiilor/, ci va afecta 5n mod direct viitorul democratic al acestor 23ri& uropa 6i Aaponia sunt blocuri unde fenomenul este mai de)voltat 5n timp ce %tatele Unite situa2ia este foarte diferit3& Unul dintre motivele fundamentale ale diferen2ei 5ntre uropa 6i %tatele Unite const3 5n politica referitoare la emi!rare& 1n timp ce 5n uropa continu3 s3 predomine politici foarte restrictive, economia american3 continu3 s3 recur!3 masiv la emi!ran2i& Pre)en2a acestora e4plic3 5n mare parte importanta crestere demo!rafic3 a 2arii&Alt factor de diversitate de care trebuie s3 5inem cont este situa2ia femeilor fa23 de b3rba2i, ca fenomen& Probabil e4ist3 un substrat biolo!ic care s3 determine prelun!irea vie2ii femeiilor, de6i este foarte posibil ca aceasta s3 fie determinat3 6i de factorii culturali 6i sociali& 91n uropa speran2a de via23 a femeilor este5in mod obi6nuit mai mare cu 6 ani dec=t cea a barba2ilor& 1n !rupul de v=rst3 de 60 de ani 6i peste, sunt cu <0? mai multe femei dec3t b3rb2i, iar dintre persoanele care tr3iesc sin!ure 6i au peste 7< de ani mai mult de 70? sunt femei&9 Be6i 5n linii !enerale procesul de 5mb3tr=nire 5n 23rile din uropa $entral3 6i de st este mai pu2in de)voltat ca 5n uropa celor 1< nu se sper3 la amplificarea problemei 5n acest sector& C3r!irea Uniunii uropene la 2< de 23ri membre va si!ura o conver!en23 5ntre diferitele 23ri 5n aceast3 problem3&

&specte sociale privind persoanele de v'rsta a treia


Preocuparea pentru interesele v=rstnicului revenea p=n3 nu demult medicului, care 6i el era pre!3tit 5n mare parte pentru medicina !eneral3 vi)=nd adultul& Ast3)i, vi)iunea ecosistemic3 !rupea)3 o ec"ip3 pluridisciplinar3 care trebuie s3 vin3 5n 5nt=mpinarea cererilor persoanelor de v=rsta a treia, ea fiind necesar s3 cuprind3 medicul, psi"olo!ul, asistentul social, sociolo!ul&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

&nul 1 a fost declarat anul interna(ional al persoanelor de v'rsta a treia 5n 5ncercarea de a sensibili)a comunitatea asupra valorii acestei cate!orii de v=rst3 5n lume& 5n ultimul deceniu am fost martorii unei continue fluctua2ii a popula2iei peste 6< de ani, dar cu o cre6tere semnificativ3 a popula2iei peste 7< de ani - fenomen denumit 5mb3tr=nire& Acest lucru ar trebui s3 fie 5mbucur3tor dac3 ne !=ndim c3 ar trebui s3 5nsemne cre6terea calit32ii vie2ii 6i a serviciilor medicale& Dealitatea este 5ns3 c3 o propor2ie remarcabil3 are nevoie de servicii sociale care ori nu e4ist3, ori nu sunt suficiente din punct de vedere cantitativ sau calitativ& Popula2ia v=rstnic3 a !lobului a crescut de la 200 de milioane 5n 19#< la peste 600 de milioane 5n anii E90, pe fondul modific3rii propor2iei acestora 5n totalul popula2iei, ajun!=nduse la 17? 5n 23rile avansate economic, comparativ cu numai 7? 5n re!iunile mai slab de)voltate& $el mai Fv=rstnicG continent este uropa, pentru care v=rsta medie a popula2iei a fost de 7< de ani, men2in=ndu-se de 1,#-1,@ ori mai ridicat3 dec=t cea din restul lumii, iar cel mai Ft=n3rG continent este Africa& $onform recens3m=ntului popula2iei din 7 ianuarie 1992, popula2ia Dom=niei se 5nscrie 5n tendin2ele !lobale privind structurile popula2iei v=rstnice& Popula2ia de 60 de ani 6i peste, raportat3 5n 1992, repre)int3 16,H? din totalul popula2iei de apro4imativ 2# de milioane, iar cea de 6< de ani 6i peste - 11,1?& 5n jurul anului 2000, popula2ia de peste 6< de ani ajun!e la peste #,2 millioane, cu #,6? mai mult ca 5n 1992& Un rol important 5n modificarea raportului de v=rst3 5l are 6i sc3derea drastic3 a fertilit32ii 6i natalit32ii infantile& Av=nd 5n vedere c3 at=t 5n!rijirea v=rstnicului, c=t mai ales calitatea acestei 5n!rijiri sunt p3r2i inte!rante ale politicii de bun3stare 6i de s3n3tate a fiec3rei 23ri, ar trebui ca 5n acest conte4t profesioni6tii c"ema2i a se ocupa de aceast3 cate!orie de v=rst3 s3 con6tienti)e)e faptul c3 nu sunt suficiente doar cuno6tin2ele, ci c3 acestea ar trebui s3 fie dublate de o forma2ie caritabil3, umanist3, asociat3 cu sentimente de respect 6i afec2iune, c3 nu este suficient s3 "r3nim b3tr=nul sau s3-i punem o perfu)ie dac3 uit3m s3 empati)3m cu el& Iu trebuie s3 uit3m c3 empati)=nd cu v=rstnicul empati)3m c"iar cu viitorul nostru individual& Privit3 5n ansamblul s3u, persoana v=rstnic3 este o persoan3 de cele mai multe ori multiplu de)avantajat3 prin sc3derea resurselor fi)ice, care nu 5nseamn3 5ntdtdeauna boal3, prin sc3derea resurselor financiare sau prin pre)en2a unui "andicap mintal& Perioada de tran)i2ie din Dom=nia anului 2000 a descalificat v=rstnicul din lupta sa pentru o e4isten23 decent3, mul2i dintre ei tr3iesc sub pra!ul de s3r3cie, mul2i renun23 la facilit32ile confortului .c3ldur3, ap3, ener!ie/ din cau)a veniturilor mici, mul2i F5nt3rescG r=ndurile institu2iilor de ocrotire social3 6i ale cantinelor sociale& Burata medie de via23 5n Dom=nia a sc3)ut, iar pensia, c"iar inde4at3, nu acoper3 ta4ele 6i impo)itele 5mpov3r3toare- 5n plus, b3tr=nii tr3iesc sentimentul frustrant al faptului c3, dat fiind num3rul lor 5n cre6tere 5n raport cu popula2ia activ3, ei sunt F5ntre2inu2ii celor care a)i lucrea)3G, sinta!m3 at=t de ve"iculat3 5n mass-media 6i mediile politice din Dom=nia& Aceasta face ca v=rstnicul s3-6i resimt3 povara nu doar economic, ci 6i medical- el este un mare consumator de fonduri, av=nd de obicei o pluripatolo!ie 6i fiind totodat3 un Fnecoti)antG al ta!mei medicale p=n3 mai ieri, spre deosebire de momentul actual, c=nd a devenit o persoan3 dorit3 pe lista medicului de familie, numai 5n situa2ia 5n care este pensionar 6i doar datorit3 pl32ii cu re!ularitate a asi!ur3rilor de s3n3tate si punctajului ob2inut de medici&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Adunarea -eneral) a .a/iunilor 0nite a adoptat Re olu/ia &1/21 care include Principiile 3rgani a/iei .a/iunilor 0nite 4n favoarea persoanelor v*rstnice, pentru a putea oferi mai multi ani de via/) celor care ne-au dat via/)! )emnitatea Persoanele v=rstnice trebuie s3 poat3 tr3i 5n demnitate 6i 5n si!uran23, libere de e4ploatare 6i neafectate de rele tratamente fi)ice sau mentale& Jrebuie s3 primeasc3 un tratament demn, indiferent de v=rst3, se4, apartenan23 etnic3, incapacitate sau alte condi2ii 6i s3 fie valori)ate independent de contribu2ia lor economic3& Independen(a Persoanele v=rstnice* - au dreptul s3 locuiasc3 5n propriul domiciliu at3t timp c=t este posibil- trebuie s3 beneficie)e de posibilitatea de a tr3i 5ntr-un mediu si!ur- trebuie s3 aib3 acces la pro!rame educative 6i de formare adecvat3- trebuie s3 aiba posibilitatea de a decide c=nd 6i unde 56i pot desfa6ura activitatea- trebuie s3 aib3 venituri 6i sprijin din partea familiei astfel 5nc=t s3 le fie !arantat3 autoindependen2a& &utoreali*area Persoanele v=rstnice trebuie s3 poata beneficia de oportunit32i pentru a-6i de)volta plenar poten2ialul- trebuie s3 aib3 acces la resursele educative, spirituale 6i recreative ale societ32ii pentru a-6i putea de)volta propriul proiect de via2a& Participarea Persoanele v=rstnice trebuie* - s3 fie permanent inte!rate 5n societate, - s3 participe activ la formularea 6i aplicarea politicilor care le afectea)3 5n mod direct bun3starea 6i s3 56i poat3 5mp3rta6i cuno6tintele 6i abilit32ile persoanelor mai tinere- s3 poat3 c3uta 6i beneficia de oportunit32i pentru a presta servicii 5n favoarea comunit32ii 6i s3 participe la ac2iuni de voluntariat 5n po)i2ii apropiate de interesele 6i capacit32ile lor- s3 poat3 forma mi6c3ri sau asocia2ii& +n,ri-irea Persoanele v=rstnice trebuie* s3 aib3 posibilitatea de a dispune de 5n!rijirea familiei 6i societ32ii, 5n conformitate cu sistemul de valori al fiecarei comunit32itrebuie s3 aib3 acces la serviciile de s3n3tate care s3-i ajute s3 men2in3 sau s3-6i recupere)e un nivel optim de bun3stare fi)ic3, mental3 6i emo2ional3 astfel 5nc=t s3 previn3 apari2ia bolilors3 aib3 acces la servicii sociale 6i juridice care s3 le asi!ure cel mai ridicat nivel de autonomie, protec2ie 6i 5n!rijire* s3 aib3 acces la medii de 5n!rijire institu2ional3 care s3 le ofere protectie, reabilitare, si stimulare social3 6i mental3-

<

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

s3 se poat3 bucura de drepturile omului 6i de libertatile fundamentale c=nd locuiesc 5n a)ile sau alte tipuri de institu2ii re)iden2iale respect=ndu-li-se demnitatea, credin2a, nevoile 6i intimitatea, precum 6i dreptul de a participa la func2ionarea $entrului 6i de a lua deci)ii referitoare la 5n!rijire 6i la calitatea vietii sale&

5egi cadru 4n Romania referitoare la persoanele varstnice


$adrul de or!ani)are, functionare si finantare a sistemului de asistenta sociala este determinat de .e,ea nr/ 7"012""1/ 1n sensul acesteia, FAsistenta sociala, componenta a sistemului de protectie sociala, repre)inta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asi!ura prevenirea, limitarea sau 5nlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot !enera mar!inali)area sau e4cluderea sociala a unor persoane9 si are ca obiectiv F protejarea persoanelor care, datorita unor motive de natura economica, fi)ica, psi"ica sau sociala, nu au posibilitatea sa 5si asi!ure nevoile sociale, sa 5si de)volte propriile capacitati si competente pentru inte!rare sociala9& Asistenta sociala cuprinde drepturile acordate prin prestatii 5n bani sau 5n natura, precum si serviciile sociale, iar acordarea acestora se afla 5n responsabilitatea institutiilor publice speciali)ate ale administratiei publice centrale si locale si a or!ani)atiilor societatii civile& (inisterul (uncii si %olidaritatii %ociale stabileste directiile prioritare 5n domeniu, este autoritatea care initia)a le!ile speciale 5n domeniul asistentei sociale, si urmareste aplicarea acestora la nivel central si local& 1n cadrul pre)entei le!i sunt determinate doua tipuri de actiuni sociale* prestatiile sociale .5n bani sau 5n natura, care se acorda pe o perioada de timp/ si servicii sociale .care se acorda la domiciliu, 5n institutii speciali)ate de )i sau 5n institutii re)identiale, servicii ce pot fi de asistenta sociala si , sau 5n!rijire social - medicala/& %e delimitea)a serviciile de asistenta sociala comunitara .servicii cu caracter primar!eneral, si se acorda la domiciliu, 5n familie sau 5n comunitate/ de serviciile de asistenta sociala speciali)ata .se acorda pentru nevoi speciale, atat la domiciliu, cat si 5n institutii speciali)ate/& +nstitutiile de asistenta sociala asi!ura protectie, ocrotire, !a)duire, 5n!rijire, activitati de recuperare si reinte!rare sociala pentru copii, persoane cu "andicap, persoane varstnice si alte cate!orii de persoane, 5n functie de nevoile specifice& Ca nivelul or!ani)arii si functionarii sistemului de asistenta sociala, (inisterul (uncii si %olidaritatii %ociale este autoritatea care elaborea)a politica de asistenta sociala, stabileste strate!ia nationala de de)voltare 5n domeniu si promovea)a drepturile familiei, copilului, persoanelor sin!ure, persoanelor varstnice, persoanelor cu "andicap si ale oricaror alte persoane aflate 5n nevoie& 1n vederea coordonarii sistemului national de asistenta sociala se constituie $omisia interministeriala privind asistenta sociala, coordonata de ministrul muncii si solidaritatii sociale, care* elaborea)a politica unitara 5n domeniul asistentei sociale-

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

coordonea)a la nivel national activitatile de asistenta sociala& Ca nivel teritorial, (inisterul (uncii si %olidaritatii %ociale este repre)entat de catre Birectiile de munca si solidaritate sociala& Ca nivelul consiliilor locale, se or!ani)ea)a compartimente de asistenta sociala, care au ca atributii* asi!ura identificarea problemelor sociale din domeniul asistentei sociale si solutionarea acestora 5n conditiile le!ii administrea)a si !estionea)a fondurile alocate pentru asistenta sociala or!ani)ea)a si sustin financiar sistemul de servicii de asistenta sociala or!ani)ea)a servicii sociale, 5n functie de solicitarile locale asi!ura plata subventiilor aprobate pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care desfasoara pro!rame de servicii sociale, 5n conditiile le!ii stabiliesc, 5n conditiile le!ii, drepturile la prestatii de asistenta sociala si plata acestora, precum si acordarea facilitatilor re!lementate de le!e se fac de catre primar, prin dispo)itie& 1n cadrul le!ii nr& 70<,2001 sunt mentionate date referitoare la speciali)area personalului care lucrea)a 5n domeniul asistentei sociale, personal care trebuie sa aiba cursuri de specialitate& ;inantarea asistentei sociale se reali)ea)a din bu!etele locale si din bu!etul de stat, precum si din sume provenite din fonduri e4trabu!etare, din donatii, sponsori)ari sau din alte contributii din partea unor persoane fi)ice ori juridice, din tara si din strainatate, din contributia platita de catre persoanele beneficiare de servicii sociale, precum si din alte surse, cu respectarea le!islatiei 5n domeniu& 2rdonanta nr/ #312""4 vine sa defineasca si sa clarifice statutul serviciilor sociale, ca Fansamblu comple4 de masuri si actiuni reali)ate pentru a raspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de !rup9 si sunt Fasi!urate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fi)ice sau persoane juridice publice ori private9& 1ntrucat vom anali)a mai in detaliu aceasta ordonanta si implicatiile ei asupra sistemului de asistenta sociala a persoanei varstnice 5ntr-un alt capitol, ne vom limita 5n a enumera care sunt tipurile de servicii sociale si tipurile de beneficiari carora li se adresea)a acestea& %erviciile sociale pot fi servicii de asistenta sociala si servicii de 5n!rijire socialmedicala& %erviciile de asistenta sociala sunt servicii cu caracter primar si servicii speciali)ate& %erviciile cu caracter primar au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la mar!inali)are sau e4clu)iune sociala& %erviciile speciali)ate au drept scop mentinerea, refacerea sau de)voltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala& Beneficiarii sunt* persoanele varstnice, copiii, persoane cu "andicap& %erviciile de 5n!rijire social-medicala repre)inta un comple4 de activitati care se acorda 5n cadrul unui sistem social si medical inte!rat si au drept scop principal mentinerea autonomiei persoanei, precum si prevenirea a!ravarii situatiei de dependenta& servicii de ba)a* ajutor pentru i!iena corporala, 5mbracare si de)bracare, i!iena eliminarilor, "ranire si "idratare, transfer si mobili)are, deplasare 5n interior, comunicare7

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

servicii de suport* ajutor pentru prepararea "ranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, 5nsotirea 5n mijloacele de transport, facilitarea deplasarii 5n e4terior, companie, activitati de administrare si !estionare, activitati de petrecere a timpului liber servicii de 5n!rijiri medicale servicii de recuperare si reabilitare, cone4e domeniului medical si social* Kinetoterapie, fi)ioterapie, terapie ocupationala, psi"oterapie, psi"opeda!o!ie, lo!opedie, podolo!ie si altele asemenea servicii de reabilitare si adaptare a ambientului* mici amenajari, reparatii si altele asemenea& Be asemenea, importanta acestei ordonante re)ida si din faptul ca e4ista un capitol destinat personalului care acorda servicii sociale, acestea fiind F acordatate de asistenti sociali, precum si de specialisti avand diverse calificari si competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate9& Pe lan!a profesionisti, F5n procesul de acordare a serviciilor sociale se pot implica membrii de familie, alte persoane fi)ice, precum si voluntari&&&9, introducandu-se ideea de ec"ipa pluridisciplinara& c"ipa pluridisciplinara ' la nivel de or!ani!rama - poate fi formata din diverse profesii apartinand domeniului serviciilor sociale, personalul de specialitate fiind personal cu studii de specialitate .care a urmat o forma de 5nvatamant superior sau care a dobandit competente 5n procesul de formare si perfectionare continua/& 1n cadrul Lrdonantei nr& 6H se stabilesc principalele responsabilitati ale asistentului social* FAsistentul social are 5ndatorirea de a identifica situatiile si cau)ele care afectea)a ec"ilibrul psi"ic, economic sau moral al individului, al familiei sau al !rupului social si trebuie sa 5ntreprinda toate actiunile necesare pentru remedierea situatiei de dificultate identificate9, FAsistentul social 5ndeplineste, 5n principal, activitati care privesc ajutorul material si social acordat persoanelor si familiilor, participarea la elaborarea proiectelor socioeducative, consilierea, orientarea, ajutorul pentru reali)area demersurilor necesare obtinerii drepturilor, activitati de informare si prevenire9& ste important de mentionat faptul ca profesionistii care de)volta diverse servicii de asistenta sociala pot fi sustinuti 5n actiunile lor de catre voluntari& Be aceea, amintim si .e,ea nr/ 1 012""1 privind voluntariatul, le!e care promovea)a si facilitea)a participarea cetatenilor, 5n spiritul solidaritatii civice, la diverse actiuni or!ani)ate de persoane juridice de drept public si de drept privat& :oluntariatul se ba)ea)a pe urmatoarele principii* participarea ca voluntar, pe ba)a consimtamantului liber e4primat implicarea activa a voluntarului 5n viata comunitatii desfasurarea voluntariatului cu e4cluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii recrutarea voluntarilor pe ba)a e!alitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari& Una dintre resursele potentiale o pot reprezenta chiar persoanele varstnice, varstnicii tineri, care pot realiza diverse servicii pentru membrii comunitatii aflati n situatii de criza: copii n centre de plasament, alte persoane varstnice care sunt dependente din punct de vedere socio-medical. n functie de competentele acestora si de disponibilitatile lor, pot organiza serbari pentru varstnici, acorda consultanta juridica, oferi cursuri copiilor...acestea fiind doar cateva e emple. !ceasta activitate de voluntariat a varstnicilor
H

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

pentru varstnici poate avea si un efect terapeutic asupra voluntarilor datorita mentinerii acestora n viata activa. 5egislatie specifica 1n anul 2000, 5n ba)a .e,ii nr/ 1# se 5nfiintea)a $onsiliului Iational al Persoanelor :arstnice, 5n scopul institutionali)arii dialo!ului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestora& Printre activitatile cele mai importate ale $onsiliului Iational al Persoanei :arstnice, enumeram* sprijina buna functionare a institutiilor de asistenta sociala si propune masuri de 5mbunatatire a activitatii acestora sprijina or!ani)area asociativa a persoanelor varstnice si participarea lor activa la viata sociala repre)inta persoanele varstnice din Domania 5n relatiile cu or!ani)atii similare din alte tari sau cu or!ani)atii internationale ale persoanelor varstnice& Pentru ca aceste atribute sa fie cat mai adecvat solutionate, 5n structura $onsiliului Iational al Persoanelor :arstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate& Be asemenea, pentru solutionarea pe plan central si local a problematicii persoanelor varstnice, 5n cadrul aparatului propriu al (inisterului (uncii si Protectiei %ociale si, respectiv, al fiecarei directii !enerale de munca si protectie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asi!ura colaborarea permanenta cu $onsiliul Iational al Persoanelor :arstnice si cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti& ;inantarea c"eltuielilor curente si de capital ale $onsiliului Iational al Persoanelor :arstnice se asi!ura din* donatii, sponsori)ari, alte activitati nonprofit, reali)ate 5n conditiile le!ii, si din transferuri de la bu!etul de stat care se prevad 5n bu!etul (inisterului (uncii si Protectiei %ociale& Asistenta sociala a persoanelor varstnice a capatat forma de act normativ odata cu adoptarea .e,ii nr/ 1712"""/ Astfel, se stabilesc termeni de referinta* persoana varstnica este persoana care a 5mplinit varsta de pensionare stabilita de le!e, persoanele varstnice beneficia)a de servicii si prestatii sociale, conditiile 5n care o persoana varstnica poate beneficia de asistenta sociala* nu are familie sau nu se afla 5n 5ntretinerea unei sau unor persoane obli!ate la aceasta, potrivit dispo)itiilor le!ale 5n vi!oare- nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asi!ura conditiile de locuit pe ba)a resurselor proprii- nu reali)ea)a venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asi!urarea 5n!rijirii necesare- nu se poate !ospodari sin!ura sau necesita 5n!rijire speciali)ata- se afla 5n imposibilitatea de a-si asi!ura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fi)ice sau psi"ice& Ce!ea nr& 17,2000, introduce ideea de evaluare a situatiei persoanelor varstnice care necesita protectie speciala, fiind stabilite cateva repere necesare pentru a putea face aceasta evaluare* date cu privire la afectiunile ce necesita 5n!rijire speciala, capacitatea de a se !ospodari si de a 5ndeplini cerintele firesti ale vietii cotidiene,
9

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

conditiile de locuit, precum si veniturile efective sau potentiale considerate minime pentru asi!urarea satisfacerii nevoilor curente ale vietii& $a urmare a acestor evaluari se pot repera nevoile indiviaduale ale persoanelor varstnice aflate 5n situatia de pierdere totala sau partiala a autonomiei, care pot fi de natura medicala, sociomedicala, psi"oafectiva& 1n acest sens a fost elaborata 5rila 6ationala de %valuare a Persoanelor 7arstnice, prin 8otararea nr/ 33#12""" .!rila pre)entata 5n ane4a/, la propunerea (inisterului (uncii si Protectiei %ociale si a (inisterului %anatatii& Be asemenea, sunt definite serviciile comunitate pentru persoanele varstnice care au 5n vedere 5n!rijirea temporara sau permanenta la domiciliu, 5n!rijirea temporara sau permanenta 5ntr-un camin pentru persoane varstnice si 5n!rijirea 5n centre de )i, cluburi pentru varstnici, case de 5n!rijire temporara, apartamente si locuinte sociale& %erviciile comunitare asi!urate persoanelor varstnice la domiciliu sunt* servicii sociale privind, 5n principal, 5n!rijirea persoanei, prevenirea mar!inali)arii sociale si sprijinirea pentru reinte!rarea sociala, consiliere juridica si administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obli!atii curente, 5n!rijirea locuintei si !ospodariei, ajutor pentru menaj, prepararea "ranei, toate acestea fiind servicii acordate !ratuit& servicii sociomedicale privind, 5n principal, ajutorul pentru reali)area i!ienei personale, readaptarea capacitatilor fi)ice si psi"ice, adaptarea locuintei la nevoile persoanei varstnice si antrenarea la activitati economice, sociale si culturale, precum si 5n!rijirea temporara 5n centre de )i, a)iluri de noapte sau alte centre speciali)ate, cu plata unei contributtii financiare din partea persoanei varstnice 5n conformitate cu venitul reali)at de acesta& servicii medicale, sub forma consultatiilor si 5n!rijirilor medicale la domiciliu sau 5n institutii de sanatate, consultatii si 5n!rijiri stomatolo!ice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare si de dispo)itive medicale, cu plata unei contributii financiare din partea persoanei varstnice 5n conformitate cu venitul reali)at de acesta& Lr!ani)area acestor servicii revine consiliilor locale, direct sau pe ba)a de conventii 5nc"eiate cu or!ani)atii ne!uvernamentale, unitati de cult recunoscute 5n Domania ori cu alte persoane fi)ice sau juridice& Pentru asi!urarea 5n!rijirii la domiciliu a persoanei varstnice aflate 5n situatia de dependenta sociomedicala, stabilita potrivit !rilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, consiliile locale pot an!aja personal de 5n!rijire prin plata cu ora, fractiuni de norma sau norma 5ntrea!a, 5n functie de perioada de 5n!rijire necesara a se acorda& Acest personal este acreditat de catre directiile !enerale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti& Be asemenea, serviciile de in!rijire la domiciliu sunt specificate si 5n 2rdinul nr/ $1312""$, privind or!ani)area si functionarea 5n!rijirilor la domiciliu, precum si autori)area persoanelor juridice si fi)ice care acorda aceste servicii& 1n sensul ordinului nr& #1H ,200#, F beneficiarii 5n!rijirilor medicale sunt persoane cu afectiuni acute si,sau cronice, care pre)inta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara 5n vederea asi!urarii 5n!rijirilor ambulatorii recomandate de medici9& ste stiut faptul ca procesul de 5mbatranire este 5nsotit si de o de!radare a starii de sanatate& 1n aceste situatii, uneori, persoanele varstnice sunt internate 5n unitati spitalicesti pe perioade 5ndelun!ate de timp de catre apartenenti, fie din motive le!ate de sanatate, fie din motive le!ate de neputiinta sau nepasare& 1n aceste situatii, este preferat, ca asistenta medicala a acestora sa fie facuta la

10

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

domiciliu, de recuperare fiind mai mare la persoanele 5n!rijite 5n cadrul unui mediu familiar& 1n!rijirea la domiciliu se efectuea)a numai la indicatia medicilor, contra cost, in conformitate cu tarife ne!ociate Fintre parti9& Pot fi furni)ori de 5n!rijiri la domiciliu persoane juridice sau fi)ice autori)ate de (inisterul %anatatii si ;amiliei pentru a presta aceste servicii& 1n!rijirea persoanelor varstnice 5n camine repre)inta o masura de asistenta sociala si poate fi dispusa cu titlu de e4ceptie pentru persoanele varstnice care se afla in stare de dependenta socio-medicala, in conformitate cu Mrila Iationala de evaluare a Persoanelor :arstnice, !rila cu ajutorul careia se pot stabili !radele de dependenta prin evaluarea statusului functional, sen)orial si psi"oafectiv al persoanei varstnice& Be asemenea, unele persoane varstnice pot fi incadrate in cate!orii de persoane cu "andicap, mediul social, neadaptat deficientelor lor fi)ice, sen)oriale, psi"ice, mentale, 5mpiedicandu-le total sau limitandu-le accesul cu sanse e!ale la viata sociala, potrivit varstei, se4ului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitand masuri de protectie speciala 5n sprijinul inte!rarii lor sociale& 1n conformitate cu .e,ea nr/ 01 1 2""2 pentru aprobarea

2rdonantei de ur,enta a 5uvernului nr/ 1"21 1 privind protectia speciala si 5ncadrarea 5n munca a persoanelor cu "andicap, Fm asurile de protectie speciala se aplica
pe ba)a 5ncadrarii 5n cate!orii de persoane cu "andicap, 5n raport cu !radul de "andicap, stabilit 5n urma evaluarii efectuate de catre comisiile de e4perti)a medicala a persoanelor cu "andicap pentru adulti, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei9& Atestarea !radului "andicapului este reali)ata de catre comisiile de e4perti)a medicala a persoanelor cu "andicap pentru adulti& Acestea au obli!atia sa elabore)e un pro!ram individual de recuperare, readaptare si inte!rare sociala, care sa prevada actiunile medicale, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si inte!rarea sau reinte!rarea sociala a persoanei cu "andicap& Pentru elaborarea pro!ramului individual de recuperare, readaptare si inte!rare sociala comisiile de e4perti)a medicala a persoanelor cu "andicap pentru adulti, se vor consulta 5n mod obli!atoriu cu persoana cu "andicap si, dupa ca), cu repre)entantii le!ali ai acesteia, precum si cu specialisti din diferite domenii, 5n functie de specificul fiecarui ca)& Autoritatea Iationala pentru Persoanele cu Nandicap, autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale au obli!atia de a asi!ura, pe ba)a dispo)itiilor le!ale 5n vi!oare, conditiile necesare pentru reali)area pro!ramului individual de recuperare, readaptare si inte!rare sociala pentru fiecare persoana cu "andicap& +nstitutiile de protectie speciala a persoanelor cu "andicap se 5nfiintea)a si functionea)a ca institutii de interes public sub forma de centre-pilot, centre de 5n!rijire si asistenta, centre de recuperare si reabilitare, centre de inte!rare prin terapie ocupationala, centre de )i& +n cadrul Ce!ii nr& <19,2002, ca ane4a, sunt pre)entate institutiile de protectie speciala a persoanelor cu "andicap& Pentru persoanele cu "andicap sunt preva)ute o serie de drepturi, 5n vederea asi!urarii dreptului la securitate sociala si a dreptului la ocrotirea sanatatii* adultii cu "andicap !rav si accentuat, daca nu au alte venituri cu e4ceptia pensiei de urmas, beneficia)a de o indemni)atie lunara 5n procent de <0? din salariul minim brut pe tara, pe toata durata "andicapului- cei cu venituri pana la acest cuantum primesc diferenta pana la nivelul indemni)atiei lunare- pentru afectiuni care creea)a "andicap ireversibil indemni)atia lunara se stabileste pe toata durata vietii-

11

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

asistent personal pentru adultul cu "andicap !rav, an!ajat de catre autoritatile administratiei publice locale, pe ba)a recomandarilor anc"etei sociale reali)ate de catre o comisie din cadrul compartimentului speciali)at al primariei 5n a carei ra)a teritoriala 5si are domiciliul sau resedinta adultul cu "andicap !ravscutire de plata ta4elor de abonament pentru adultii cu "andicap !rav, detinatori de aparate de radio si de televi)oare- de aceasta facilitate beneficia)a si persoanele care au 5n 5ntretinere persoane cu "andicap !rav, daca locuiesc 5mpreunaprioritate la instalarea postului telefonic si scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum si costul a @00 de impulsuri pentru neva)atori, atat pentru adultii cu "andicap !rav si accentuat, cat si pentru familiile acestora, daca au domiciliul comun!ratuitatea transportului urban cu mijloace de transport 5n comun de suprafata sau cu metroul, pentru adultii cu "andicap accentuat si !rav si pentru asistentii personali ai acestora, acordata pe ba)a unei anc"ete sociale reali)ate de catre asistentul social din cadrul compartimentului speciali)at al primariei 5n a carei ra)a teritoriala 5si are domiciliul sau resedinta adultul cu "andicap" !ratuitatea transportului interurban, la ale!ere, cu tren de persoane, clasa a ++-a, cu autobu)ele sau cu navele pentru transport fluvial, 5n limita a 12 calatorii dus-5ntors pe an pentru adultii cu "andicap !rav si pentru asistentii personali ai acestora si 5n limita a 6 calatorii dus-5ntors pe an pentru adultii cu "andicap accentuat si pentru 5nsotitorii acestora- adultii cu afectiuni renale care necesita "emodiali)a 5n alte localitati decat cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficia)a de !ratuitate si peste limita mentionata, 5n functie de recomandarea centrului de diali)amedicamente !ratuite atat pentru tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitali)ariibilete de tratament !ratuite, 5n limita posibilitatilor e4istente, 5n statiuni balneoclimaterice, obtinerea !ratuita a prote)elor, carjelor, !"etelor ortopedice, carucioarelor, la pretul etalon stabilit de $asa Iationala de Asi!urari de %anatate, si asi!urarea, cu prioritate si 5n conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace-

Urmarind e4tinderea masurilor, practicilor si politicilor ce vi)ea)a acceptarea si mentinerea persoanelor cu diferite di)abilitati 5n campul social si cultural, Autoritatea Iationala pentru Persoanele cu Nandicap, cu sprijinul UI+$ ; Domania, 5n cadrul cooperarii cu Asociatia D I+I$L Domania, a publicat traducerea Clasificarii Internationale a 9unctionarii, )i*a!ilitatii si Sanatatii :CI9 /, re)ultanta a activitatii de cercetare si documentare de 7 ani a Lr!ani)atiei (ondiale a %anatatii& 1n cadrul $+; sunt adoptate noi termene si concepte, fapt ce va putea atra!e dupa sine, noi perspective ale abordarii persoanelor cu di)abilitati, deci si posibile sc"imbari le!isletive& Prin 8otararea nr/ 4 1 2""4, se stabileste 5nfiintarea, or!ani)area si functionarea comitetelor consultative de dialo! civic pentru problemele persoanelor varstnice, 5n cadrul prefecturilor, comitete care au ca principale activitati* asi!urarea relatiilor de colaborare care sa permita informarea reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele varstnice consultarea repre)entantilor persoanelor varstnice asupra proiectelor de acte normative care urmea)a sa se initie)e, precum si 5n toate problemele cu caracter economic, social, medical si cultural, de interes al acestora-

12

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

anali)a problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele varstniceelaborarea de propuneri pentru solutionarea acestor problemeelaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi 5naintate de catre prefect conducerii (inisterului (uncii, %olidaritatii %ociale si ;amiliei si a (inisterului Administratiei si +nternelor& $oordonarea metodolo!ica a activitatii comitetelor consultative de dialo! civic pentru problemele persoanelor varstnice este asi!urata de catre (inisterul Administratiei si +nternelor, 5n colaborare cu (inisterul (uncii, %olidaritatii %ociale si ;amiliei& 5egi colaterale .e,ea nr/1 12""", privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asi!urari sociale stabileste conditiile 5n care o persoana poate beneficia de asi!urarile sociale si care sunt tipurile de pensii& "ensia pentru limita de varsta se acorda asi!uratilor care 5ndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si sta!iul minim de coti)are reali)at 5n sistemul public& :arsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 6< de ani pentru barbati& Atin!erea varstei standard de pensionare se va reali)a 5n termen de 1# ani de la data intrarii 5n vi!oare a le!ii, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la <7 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati& %ta!iul minim de coti)are atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 1< ani& %ta!iul complet de coti)are este de #0 de ani pentru femei si de #< de ani pentru barbati& "ensia anticipata se acorda, cu cel mult < ani 5naintea 5mplinirii varstei standard de pensionare, asi!uratilor care au depasit sta!iul complet de coti)are cu cel putin 10 ani& "ensia anticipata partiala se acorda, cu cel mult < ani 5nainte de 5mplinirea varstei standard de pensionare, asi!uratilor care au reali)at sau au depasit sta!iul complet de coti)are cu cel mult 10 ani& Ca 5mplinirea varstelor standard de pensionare preva)ute de le!e, pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta si se recalculea)a prin adau!area perioadelor asimilate si a eventualelor sta!ii de coti)are reali)ate 5n perioada de anticipare& $uantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia 5n raport cu sta!iul de coti)are reali)at peste sta!iul complet de coti)are si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare& Au dreptul la pensie de invaliditate asi!uratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cau)a* accidentelor de munca, bolilor profesionale si tuberculo)ei- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au le!atura cu munca& 1n raport cu cerintele locului de munca si cu !radul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este* de !radul +, caracteri)ata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand 5n!rijire sau suprave!"ere permanenta din partea altei persoane- de !radul ++, caracteri)ata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane- de !radul +++, caracteri)ata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa preste)e o activitate profesionala&

1#

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

1ncadrarea sau ne5ncadrarea 5ntr-un !rad de invaliditate se face prin deci)ie, emisa de medicul speciali)at 5n e4perti)a medicala si recuperarea capacitatii de munca& Ca 5mplinirea varstei standard preva)ute de le!e pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii& Au dreptul la pensie de urmas pentru copiii si sotul supravietuitor , daca persoana decedata era pensionar sau 5ndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii& %otul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la 5mplinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1< ani& 1n ca)ul 5n care durata casatoriei este mai mica de 1< ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminuea)a cu 0,<? pentru fiecare luna, respectiv 6,0? pentru fiecare an de casatorie 5n minus& $uantumul pensiei de urmas se stabileste, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual reali)at de sustinator, 5n functie de numarul urmasilor 5ndreptatiti, astfel* pentru un sin!ur urmas - <0?- pentru 2 urmasi - 7<?pentru # sau mai multi urmasi - 100?& 1n cadrul .e,ii nr/140 1 1 7 privind asi!urarile sociale de sanatate, acestea sunt desemnate ca fiind principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei& Asi!urarile sociale de sanatate sunt obli!atorii si functioonea)a descentrali)at, pe ba)a principiului solidaritatii si subsidiaritatii 5n colectarea si utili)area fondurilor, precum si a dreptului ale!erii libere de catre asi!urati a medicului, a unitatii sanitare si a casei de asi!urari de sanatate& Asi!uratii si membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale, 5n mod nediscriminatoriu, urmatoarele cate!orii de persoane beneficiind 5n mod !ratuit de asi!urarea de sanatate* copiii si tinerii pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu reali)ea)a venituri din munca persoanele cu "andicap care nu reali)ea)a venituri din munca sau se afla 5n !rija familiei sotul, sotia, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati 5n 5ntretinerea unei persoane asi!urate persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Becretul - Ce!e nr& 11H,1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 5ncepere de la 6 martie 19@<, persoanele care au efectuat sta!iul militar 5n cadrul Birectiei Menerale a %erviciului muncii 5n perioada 19<0-1961, prin Lrdonanta de ur!enta @H,200#, persoanele cu "andicap, prin Ce!ea 7H#,2001, precum si celor deportate 5n strainatate si constituite 5n pri)onieri, prin Ce!ea nr& @@,199@ privind veteranii de ra)boi, precum si unele drepturi ale invali)ilor si vaduvelor de ra)boi, precum si persoanelor preva)ute la art& 2 din Ce!ea nr& @2,1990 pentru cinstirea eroilor - martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Devolutiei din decembrie 19H9, daca nu reali)ea)a alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de le!e, precum si cele provenite din pensii& Prin .e,ea nr/ 4411 4 privind veteranii de ra)boi, precum si unele drepturi ale invali)ilor si vaduvelor de ra)boi sunt stabilite conditiile prin care persoanele varstnice si,sau urmasii acestora pot beneficia de anumite prestatii sociale si ,sau servicii sociale& $alitatea de veteran de ra)boi si vaduva de ra)boi este obtinuta de persoanele care au participat la primul

1@

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

sau al doilea ra)boi mondial 5n armata romana, calitate care este stabilita de catre (inisterul Apararii Iationale, pe ba)a datelor din livretul militar sau pe ba)a de acte oficiale eliberate de catre or!anele stabilite de acest minister& :aduva de ra)boi este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, 5n pri)onierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contractate pe front sau 5n pri)onierat, si care nu s-a mai recasatorit& Brepturile veteranilor de ra)boi si vaduvelor de ra)boi sunt* timpul participarii 5n ra)boi, precum si perioadele de pri)onierat, de spitali)are si de concedii medicale, ca urmare a ranilor suferite 5n ra)boi sau 5n pri)onierat, se considera vec"ime 5n munca sau 5n serviciu, la calcularea pensiei, indiferent de teatrul de operatiuni pe care au luptat& vaduva de ra)boi care are dreptul la pensia +&L&:&D& 5n conditiile le!ii primeste, pe lan!a aceasta pensie, si pensia de asi!urari sociale& %otul supravietuitor al veteranului de ra)boi, care nu s-a recasatorit, beneficia)a de jumatate din indemni)atia de veteran de ra)boi si din renta lunara preva)uta la art& 1# si 1@, precum si de jumatate din numarul calatoriilor !ratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit le!ii, sotul decedat calatorii !ratuite calea ferata !ratuitati pe mijloacele de transport 5n comun 5n mediul urban .metrou, tramvai, troleibu), autobu)/prioritate la reparti)area si 5nc"irierea locuintelor din fondul locativ de statprioritate 5n acordarea de credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte 5n conditii avantajoasescutirea de plata impo)itelor si ta4elor locale& scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum si a abonamentelor de radio si televi)iune& Aceste scutiri se aplica 5n proportie de <0? si vaduvelor supravietuitoare ale veteranilor de ra)boi, care nu s-au recasatoritacordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei parti din costul c"iriei, ener!iei electrice si ener!iei termice - aprovi)ionarii cu combustibil lic"id, solid sau !a)e naturale, dupa ca)asi!urarea !ratuit a @ mc lemne de foc sau ec"ivalent carbuni pentru marii mutilati de ra)boi din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibilasi!urarea de facilitati la obtinerea buteliilor de ara!a)asistenta medicala !ratuita 5n toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asi!urarea de medicamente !ratuite atat 5n tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitali)ariiobtinerea !ratuita de catre invali)ii de ra)boi a prote)elor care se acorda conform contractului-cadru adoptat 5n ba)a Ce!ii asi!urarilor sociale de sanatate nr& 1@<,1997& Be aceleasi drepturi beneficia)a si veteranii de ra)boi, a caror stare de sanatate s-a 5nrautatit datorita 5mprejurarilor 5n care au participat pe front, pe ba)a recomandarilor medicale-

Prin .e,ea nr/ 41# 1 2""1 privind venitul minim !arantat, se istituie forma de asi!uarare a unui venit necesar e4istentei fiecarei persoane, prin acordarea unui ajutor social, cuantumul acestuia fiind inde4abil 5n functie de cresterea inflatiei&

1<

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Astfel, persoana varstnica sin!ura sau cuplul constituit din persoane varstnice, pot beneficia de ajutor social, 5n functie de venitul obtinut de acestia, ca urmare a depunerii unei cereri de acordarea ajutorului social& %tabilirea dreptului la ajutor social se face ca urmare a efectuarii anc"etei sociale de catre repre)entantii autoritatii publice locale si a consultarii actelor doveditoare depuse la dosarul de ajutor social& Ajutorul social se acorda prin Bispo)itie a primarului& 1n ba)a Ce!ii nr& @16,200, pentru situatii de ur!enta , Muvernul poate aproba prin "otarare, la propunerea (inisterului (uncii si %olidaritatii %ociale, acordarea de ajutoare de ur!enta familiilor sau persoanelor sin!ure aflate 5n situatii de dificultate ma4ima si are la ba)a solicitarea unui membru de familie sau a persoanei sin!ure, precum si anc"eta sociala prin care se certifica e4istenta situatiilor de necesitate sau a situatiilor deosebite 5n care se afla familiile sau persoanele sin!ure& Be asemenea, la nivelul autoritatii publice locale, primarul poate acorda, 5n limita fondurilor e4istente, ajutoare de ur!enta familiilor sau persoanelor sin!ure aflate 5n situatie de dificultate& 1n ca)ul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei sin!ure beneficiare de ajutor social primarii pot dispune acordarea unui ajutor repre)entand o parte din c"eltuielile de 5nmormantare& $a urmare a emiterii 8otararii nr/ 4# 1 2""2 privind 5nfiintarea ma!a)inelor G conomatG, persoanele varstnice pot avea acces la produse alimentare si nealimentare la un nivel mai sca)ut al pretului, 5n cadrul unor societati comerciale acreditate de consiliile locale&

6ipuri de servicii sociale destinate persoanelor varstnice


1n tara noastra sistemul serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice este 5nca insuficient de)voltat& Besi cadrul le!al este 5n curs de definire pentru ansamblul serviciilor sociale, 5n beneficiul persoanelor varstnice s-au 5nfiintat si functionea)a pana 5n present relativ putine servicii comunitare, atat ca varietate cat si ca numar& Aceste servicii sunt promovate de or!ani)atii ne!uvernamentale, de biserici , culte reli!ioase ' serviciile publice .preponderant re)identiale/ fiind 5n !eneral asimilate celor pentru persoane cu "andicap& Baca 5n mediul urban e4ista o serie de servicii, datorita de)voltarii LIMurilor si a accesului mai facil la surse de finantare, 5n mediul rural lipsesc aproape cu desavarsire& Boar centre re)identiale ' camine de batrani sau camine spital ' institutii de talie mare din cate!oria celor de tip ca)on, ascunse 5n sate rupte de lume, 7mostenire9 a vec"ii societati&&& Servicii sociale, "urni ori de servicii si Institutii speciali ate de asistenta sociala a; Servicii sociale $e sunt serviciile sociale0 $ea mai coerenta si mai completa definitie am !asit-o 5n primul articol al Lrdonantei 6H, deci o reproducem ca atare* 7%erviciile sociale &&&& repre)inta ansamblul comple4 de masuri si actiuni reali)ate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de !rup, 5n vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru pre)ervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea mar!inali)arii si e4clu)iunii sociale si promovarea inclu)iunii sociale&9

16

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

%erviciile sociale pot fi servicii de asistenta sociala si servicii de 5n!rijire socialmedicala& %erviciile de asistenta sociala sunt servicii cu caracter primar si servicii speciali)ate& %erviciile cu caracter primar au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la mar!inali)are sau e4clu)iune sociala& %erviciile speciali)ate au drept scop mentinerea, refacerea sau de)voltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala& Beneficiarii sunt* persoanele varstnice, copiii, persoane cu "andicap& %erviciile de 5n!rijire socio-medicala repre)inta un comple4 de activitati care se acorda 5n cadrul unui sistem social si medical inte!rat si au drept scop principal mentinerea autonomiei persoanei, precum si prevenirea a!ravarii situatiei de dependenta& servicii de ba)a* ajutor pentru i!iena corporala, 5mbracare si de)bracare, i!iena eliminarilor, "ranire si "idratare, transfer si mobili)are, deplasare 5n interior, comunicare servicii de suport* ajutor pentru prepararea "ranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj, 5nsotirea 5n mijloacele de transport, facilitarea deplasarii 5n e4terior, companie, activitati de administrare si !estionare, activitati de petrecere a timpului liber servicii de 5n!rijiri medicale servicii de recuperare si reabilitare, cone4e domeniului medical si social* Kinetoterapie, fi)ioterapie, terapie ocupationala, psi"oterapie, psi"opeda!o!ie, lo!opedie, podolo!ie si altele asemenea servicii de reabilitare si adaptare a ambientului* mici amenajari, reparatii si altele asemenea& ;iecare serviciu social trebuie acordat cu respectarea a noua principii fundamentale, enumerate la articolul #, referitoare la* modul de lucru cu persoana .respectarea individualitatii fiecarei persoanerespectarea libertatii de a ale!e serviciul social 5n functie de nevoia sociala- tratament e!al prin e4cluderea privile!iilor si eliminarea oricarei forme de discriminarerespectarea vietii intime- respectarea confidentialitatii/ modul de organizare a serviciului .asi!urarea calitatii, a fle4ibilitatii si a accesibilitatii- asi!urarea accesului la informatie- asi!urarea drepturilor si a si!urantei beneficiarilor- de)voltarea parteneriatului/& #abloul tipurilor de servicii acordate varstnicilor %erviciu cu caracter $adrul institutional 5n care se acorda "rimar $pecializa Unitate $erviciu $erviciu social comunitar t rezidetial comunitar pt toate categoriile de a pentru varsta varstnici Ma)duire O O 1n!rijire O O O Decuperare,reabilitare O O O $onsiliere O O O +nformare O O O O O %ociali)are si O O O O O

17

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

petrecerea timpului liber %uport material Asistenta la domiciliu %ervicii "ot-line

O O O

O O O

O O O

!; 9urni*orii de servicii sociale %erviciile enumerate anterior pot fi acordate .individual sau combinate/ de persoane fi)ice sau juridice, numite 5n ordonanta 7furni)ori de servicii sociale9, care sunt de doua cate!orii* - cu statut public* serviciul public de asistenta sociala si alte servicii publice speciali)ate la nivel judetean si local- unitati de asistenta medico-sociala- institutii publice care de)volta compartimente de asistenta sociala speciali)ate - cu statut privat* persoane fi)ice autori)ate, asociatii si fundatii, culte reli!ioase, or!ani)atii internationale, filiale si sucursale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute 5n conformitate cu le!islatia in vi!oare& ste denumita 7furni)or de servicii sociale9 o structura or!ani)ationala care are 5n mod obli!atoriu personalitate juridica, respectiv o persoana fi)ica autori)ata pentru prestarea de servicii sociale conform le!ii& Ca data elaborarii acestui !"id nu a fost 5nca aprobata metodolo!ia de acreditare a furni)orilor de servicii sociale .preva)uta a fi finali)ata 5n trimestrul +: 200@/, dar este important faptul ca aceasta metodolo!ie urmea)a sa se aplice tuturor furni)orilor, publici si privati& %istemul serviciilor sociale este descentrali)at, astfel 5ncat principalul furni)or de servicii sociale este serviciul pu!lic de asistenta sociala al comunitatii locale - doar 5n situatiile 5n care la nivel local nu e4ista posibilitatea de a oferi inte!ral pac"etul de servicii necesare facandu-se apel la preluarea acestor servicii de catre asociatiile ne!uvernamentale& n vederea asigurarii serviciilor sociale pentru varstnici, la nivel comunitar serviciul public de asistenta sociala poate furniza o serie de servicii care favorizeaza mentinerea varstnicului n familie si n propria locuinta: asistenta la domiciliu, hot-line, centru de zi sau club al seniorilor. %e asemenea, pot fi acordate servicii de tip rezidential, prin crearea de unitati de tip familial, de talie mica sau medie & daca nevoile comunitatii impun acest lucru, e istand un numar mare de varstnici care nu pot fi ingrijiti n familie. $erviciile specializate, cu precadere cele de ingrijire socio-medicala si de recuperare, care necesita resurse financiare importante si resurse umane calificate corespunzator, pot fi furnizate de $erviciul public de asistenta sociala judetean. #ot la nivel judetean sau n comunitatile urbane mari se pot furniza serviciile de asistenta sociala n regim de urgenta. ;urni)orii de servicii sociale 5si desfasoara activitatile 5n institutii speciali)ate de asistenta sociala, la domiciliul beneficiarilor, precum si 5n alte cate!orii de institutii publice sau private .unitati de 5nvatamant, unitati medicale, case de cultura, penitenciare etc/ c; Institutiile speciali*ate de asistenta sociala $onform articolului 1< din Lrdonanta 6H, 7+nstitutiile speciali)ate de asistenta sociala cuprind toate institutiile publice sau private care acorda servicii sociale si asi!ura suprave!"ere si 5n!rijire cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara !a)duire9& Aceste institutii trebuie sa respecte criteriile obli!atorii de or!ani)are si functionare a institutiilor speciali)ate de asistenta sociala ' de asemenea palnificate a fi validate 5n ultimul trimestru al acestui an&
1H

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

+I%J+JUJ++ %P $+AC+PAJ B A%+%J IJA %L$+ACA P IJDU :AD%JI+$+ $entru re)idential

% D:+$++ A$LDBAJ

Lbservatii

Ma)duire pe termen lun! , nedeterminat (ana!ement de ca) 1n!rijire Decuperare Jerapie %ociali)are si petrecerea timpului liber $onsiliere

$entru re)idential tip 7respite9

Ma)duire pe termen scurt 1n!rijire Decuperare %ociali)are si petrecerea timpului liber $onsiliere Ma)duire pe termen scurt, cu primire fara formalitati valuare 5n vederea !asirii unei solutii de reinte!rare familiala sau protectie re)identiala pe termen mediu, lun! 1n!rijire Decuperare Jerapie $onsiliere +nformare %ociali)are si petrecerea timpului liber %ervirea mesei $onsilierea familiei +nformare $onsiliere Petrecerea timpului liber Jerapie ocupationala %timularea voluntariatului

1n aceasta cate!orie se 5ncadrea)a centre de talie mare, precum si centre de tip familial& (ajoritatea caminelor e4istente 5n pre)ent .cu statut public/ sunt de talie mare si functionea)a 5n subordinea Birectiilor Audetene de Asistenta %ociala, fiind asimilate centrelor re)identiale pentru persoane cu "andicap& 4ista de asemenea unitati de talie mica si centre or!ani)ate ca un sistem de locuinte protejate, 5nfiintate 5n !eneral din initiativa privata si eventual co-finantate din bu!etul public& Persoanele varstnice care locuiesc 5n familie pot beneficia de re)identa si 5n!rijire pe termen scurt ' respectiv 5n perioada 5n care familia pleaca 5n concediu sau nu poate sa-i asi!ure 5n!rijirea din diferite motive& 1n acest tip de centru sunt !a)duiti batrani !asiti 5n strada, inclusiv cu identitate necunoscuta, sau batrani abandonati 5n spital, care locuiesc sin!uri si nu se mai pot autontretine& Perioada de re)identa este limitata ' 5n acest interval se reali)ea)a evaluarea comple4a %erviciul are componente speciali)ate, cu accent pe 5n!rijire, asistenta medicala si recuperare& Astfel de servicii pot fi infiintate pentru a raspunde unor nevoi specifice ale unui public tinta bine definit* de e4emplu, centru de )i pentru batranii bolnavi de Alt)eimer

$entru de primire 5n re!im de ur!enta

$entru de )i de 5n!rijire si recuperare

$entre de )i de sociali)are Q $lubul seniorilor R

Aceste centre sau cluburi pun accent pe componenta de sociali)are si pe petrecerea timpului liber 5n !rup, fiind servicii relativ usor de reali)at la nivel de cartier , localitate& :arstnicii pot fi antrenati 5n activitati
19

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

persoanelor varstnice %ervicii de asistenta la domiciliu 1n!rijire personala de ba)a %ervicii menajere si !ospodaresti (ana!ement de ca) +nformare $onsiliere %ociali)are

%ervicii de consiliere si asistenta "ot-line

+nformare $onsiliere Lrientare catre alte servicii

$entru de 5n!rijire medico-sociala $entre de 5n!rijire tip FNospice9, pentru batrani aflati 5n fa)a terminala

1n!rijire (ana!ement de ca) Asistenta medicala $onsiliere 1n!rijire Asistenta medicala $onsiliere

Cocuinte protejate

Ma)duire pe termen lun!, nedeterminat (ana!ement de ca) 1n!rijire $onsiliere %ociali)are

$antina sociala

Asi!urare masa %ociali)are

voluntare, ei repre)entand o resursa a comunitatii 5n pro!rame cu caracter educativ si social& %unt servicii comunitare care includ o unitate de coordonare si ec"ipe mobile care se deplasea)a la domiciliul beneficiarilor pentru a le furni)a serviciile personali)ate de care au nevoie& $oncepute 5ntr-o maniera fle4ibila, serviciile de asistenta la domiciliu pot de)volta, 5n functie de nevoi, componente speciali)ate, cum ar fi 7ambulanta sociala9, prin care se asi!ura asistenta medicala preventiva la domiciliu si consilierea solicitantilor, 5n vederea prevenirii instalarii situatiilor de dependenta sau de risc vital& +nformare si consilierea se reali)ea)a telefonic, pe tot parcursul )ilei .2@ de ore/& %unt servicii adaptate comunitatilor urbane, marilor cartiere 5n care persoanele varstnice se simt i)olate& Daspund nevoii de comunicare a varstnicilor si sunt servicii complementare celor de asistenta, de 5n!rijire sau de petrecere a timpului liber& $entre de 5n!rijire 5nfiintate 5n vederea reducerii numarului de paturi spitalicesti ocupate 5n mod permanent de persoane dependente de 5n!rijire medicala permanenta& %ervicii speciali)ate care asi!ura 5n!rijirea persoanelor varstnice aflate 5n fa)a terminala& Aceste institutii sunt forte bine dotate cu ec"ipament medical& 1n !eneral serviciile sunt prestate de o ec"ipa multidisciplinara 5n care pe lan!a personalul medical, specialisti 5n domeniul tanatolo!iei joaca un rol esential& %erviciile centrului vi)ea)a atat beneficiarul cat si apartinatorii acestora %ervicii caracteri)ate prin oferirea de locuinte special construite si amenajate pentru persoane varstnice& Acest sistem de locuinte sau c"iar mini-cartiere pe lan!a serviciile cone4e dupa ca) .menaj, 5nsotire, cumparaturi, spalatorie, activitati de recreere, cantina pe roti, coafura, masaj, Kineto-terapie, etc/ asi!ura un mediu cu !rad de securitate ridicata& ste un serviciu destinat tuturor cate!oriilor de varsta, nu doar persoanelor varstnice& %e recomanda ca aceste cantine sa functione)e 5n
20

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

complementaritate cu centre de )i sau cluburi, pentru ca functia de sociali)are sa fie mai bine 5ndeplinita& Aceste institutii pot functiona atat individual, cat si !rupate 5ntr-un comple4 de servicii comunitare& %erviciile pentru varstnici trebuie sa fie bine cunoscute 5n comunitate si inte!rate 5n comunitate, sa aiba relatii de parteneriat cu alte institutii sociale, culturale, educative, cu or!ani)atii ne!uvernamentale si firme private& Institu/ionali area persoanelor v*rstnice Be6i actualmente tendin2a este de de)institu2ionali)are, 5n toat3 lumea e4ist3 forme de ocrotire a v=rstnicului 5n asemenea a6e)3minte& L institu2ie repre)int3 o or!ani)a2ie care are statut, re!uli de func2ionare stabilite prin re!ulamente 6i,sau le!i, av=nd func2ia social3 de a satisface anumite nevoi colective .ve)i Pamfir, :l3sceanu, 199#/& 5n Dom=nia, e4ist3 mai multe tipuri de institu2ii speciali)ate de ocrotire& 5n func2ie de perioada c=t v=rstnicul este ocrotit, institu2iile pot presta servicii pe termen lun! sau temporar, ele apar2in=nd p=n3 nu demult unor ministere diferite, astfel * a/pe termen lun!* sub tutela (inisterului (uncii 6i Protec2iei %ociale 6i a consiliilor locale se afl3 c3minele de pensionari unde ace6tia se pot interna ca urmare a deci)iei BMA%P$-UCU+sub tutela +nspectoratelor Jeritoriale pentru Persoanele cu Nandicap, e4ist3 c3mine-spital unde sunt interna2i v=rstnicii 6i dependen2ii sau c3mine pentru persoane f3r3 nici un fel de venitb/temporar - cel mai frecvent, apar2in=nd unor funda2ii sau or!ani)a2ii non!uvernamentale& Lcrotirea temporar3 presupune accesul 5n centre de )i 5n care v=rstnicul 56i poate petrece sub suprave!"ere timpul liber 5n mod pl3cut sau poate fi 5n!rijit .5n ca)ul dementului/ pe perioada c=t familia .apar2in3torii/ 56i desf36oar3 alte activit32i .serviciu, cump3r3turi/- de asemenea, v=rstnicii pot desf36ura diverse terapii fi)ice 6i er!oterapeutice, 5n cadrul unor pro!rame recuperatorii 6i profilactice or!ani)ate& Beci)ia privind institu2ionali)area pe termen lun! trebuie s3 fie o deci)ie elaborat3 de o ec"ip3 pluridisciplinar3 format3 din asistent social, medic, psi"olo!, la care va participa obli!atoriu v=rstnicul 5n cuno6tin23 de cau)3, eventual 6i familia v=rstnicului- este o deci)ie de mare r3spundere care vi)ea)3 viitorul persoanei 6i are numeroase repercusiuni psi"ice, morale, financiare& :=rstnicul este o persoan3 matur3, responsabil3, care are dreptul de a decide ce este mai bine pentru el, dar poate fi sprijinit, consiliat, pre)ent=ndu-i-se riscurile 6i beneficiile traiului sin!ur sau 5n institu2ie& Cau*ele institu(ionali*<rii pe termen lun, ar fi* sin!ur3tatea 6i lipsa re2elei de suport dorin2a manifest3 a v=rstnicului lipsa veniturilor diferite afec2iuni cronice "andicapul fi)ic sau mintal pierderea locuin2ei-

21

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

lipsa adapt3rii 5n cadrul serviciilor la domiciliu Fcri)eG 5n s=nul familiei de ori!ine imobili)area la pat violen2a domestic3 sau a celor ce s-au an!ajat s3-1 5n!rijeasc3& Popula2ia 5n institu2iile de ocrotire este relativ omo!ene pe !rupe e virsta 5n c3minele pentru v=rstnici predomin3 persoanele de se4 feminin .70?/- de asemenea, din distribu2ia pe v=rste, re)ult3 c3 H0? dintre persoanele institu-2ionali)ate dep36esc 70 ani 6i aproape 60? se situea)3 peste 7< ani& Iivelul de instruc2ie al v=rstnicilor din aceste institu2ii este de peste <0? sub nivelul mediu, 5ntre acesta 6i statutul social al pensionarului e4ist=nd o rela2ie direct3& Be6i dup3 1990 s-au sc"imbat multe 5n privin2a institu2iilor pentru v=rstnici, totu6i b3tr=nii din multe institu2ii spun c3 sunt deprima2i, neferici2i, inadapta2i- studiile au demonstrat c3 au mai pu2in3 vitalitate, mai pu2in3 activitate 6i mor mai repede dec=t persoanele de aceea6i v=rst3 din societate& %c"ult) 6i Bremmer raportau 5n 1977 tulbur3ri de ordin psi"olo!ic 6i triste2e 5n ca)ul acestor v=rstnici, mai ales atunci c=nd transferul era involuntar& Procedeul de admitere 5n aceste institu2ii se face prin adresabilitatea v=rstnicului sau apar2in3torilor c3tre serviciul de asisten23 social3, ceea ce demonstrea)3 o redus3 implicare a serviciului de asisten23 social3 5n ac2iunea de cunoa6tere a st3rii 6i condi2iilor persoanelor v=rstnice care se afl3 5n risc major- cate!oric, v=rstnicii cu nevoi speciale sunt mult mai mul2i, dar lipsa re2elei de ocrotire privind persoana v=rstnic3, precum 6i mar!inali)area problemelor v=rstnicilor au dus la slaba monitori)are 6i la lipsa solu2ion3rii multor probleme ale acestor cate!orii de persoane& 5n !eneral, procedeul de admitere aduce daune individului, care este adesea privit ca un FobiectG u6or de prelucrat, este privat de la intrare de propriile sale "aine 6i este o victim3 a a!resiunii verbale 6i, uneori, fi)ice a personalului& Iu rareori, re)iden2ii sunt pu6i 5n situa2ia de a implora personalul pentru lucruri minore .un pa"ar cu ap3 sau permisiunea de a folosi telefonul/& L atitudine ce accentuea)3 sc3derea stimei de sine este Fsti!mati)areaG .personalul sau ceilal2i re)iden2i pot pone!ri un anumit pacient, 5l pot ar3ta cu de!etul sau pot vorbi despre el ca 6i cum n-ar fi pre)ent/& +n opo)i2ie, poate ap3rea tendin2a de a Fspitali)aG e4a!erat spa2iile, toaletele, instaur=ndu-se re!imuri stricte fa23 de riscul de contaminare a alimentelor 6i lenjeriei& Un aspect deloc de ne!lijat este violarea intimit32ii, e4ist=nd 5nc3 institu2ii 5n care toaletele nu sunt desp3r2ite 5n cabin3, camerele au 7-10 locuri, dulapurile 6i "ainele sunt comune etc& Aceste neajunsuri, ce nu se pot !enerali)a pentru toate institu2iile, 56i au ori!inea 5n 5ncercarea acestora de a satisface nevoile de ba)3 ale v=rstnicului 5n limita bu!etului& %e pune problema de ce 5n 10 ani nu s-a putut sc"imba mai mult- pentru c3 e4ist3 5nc3 structuri ri!ide 6i persoane 5n po)i2ii de deci)ie care nu doresc sc"imbarea, personalul este foarte pu2in numeros 6i adesea necalificat, e4ist3 foarte pu2ine cursuri care au ridicat nivelul de pre!3tire al personalului, personalul nu este selectat .pentru c3, 5n !eneral, cei care doresc un astfel de post au o situa2ie social-economic3 precar3, el fiind o alternativ3 a e4isten2ei lui, 6i nu o ale!ere/&

22

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

$onsider3m deosebit de importante respectarea deontolo!iei medicale, cre6terea nivelului de comunicare dintre medic 6i pacient, dar 6i re)olvarea retribuirii adecvate a personalului medical 6i de 5n!rijire, care trebuie recompensat adecvat, pe m3sura condi2iilor de lucru 6i a responsabilit32ii pe care 6i-o asum3& $onform noii le!i privind asisten2a social3 a persoanei v=rstnice, beneficia)3 de asisten23 social3 persoana v=rstnic3 aflat3 5n una dintre urm3toarele situa2ii* a/ nu are familie sau nu se afl3 5n 5ntre2inerea uneia sau a unor persoane obli!ate la aceasta potrivit dispo)i2iilor le!ale 5n vi!oareb/ nu reali)ea)3 venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asi!urarea 5n!rijirii necesarec/ nu are locuin23 6i nici posibilitatea de a-6i asi!ura condi2ii de locuit pe ba)a resurselor propriid/ nu se poate !dspod3ri sin!ur3 sau necesit3 5n!rijire speciali)at3e/ se afl3 5n imposibilitatea de a-6i asi!ura nevoile sociomedicale din cau)a bolii ori a st3rii fi)ice sau psi"ice&

Standarde in ocrotirea persoanelor virstnice


S=&6)&R)% MI6IM% )% C&.I=&=% >.ocuin(e prote-ate pentru persoane adulte cu ?andicap

M2)@. I

&ccesarea serviciilor 1/ I692RM&R% 2/ &)MI=%R% $/ %7&.@&R% 4/ PR2SP%C=&R% 0/ P.&6I9IC&R%& S%R7ICII.2R #/ C26=R&C= )% S%R7ICII 7/ R%5@.I.% C&S%I 3/ I%AIR%& )I6 .2C@I6B& PR2=%C&=D 5<*duire / &CC%SIEI.I=&=%, SI5@R&6BD, 9@6CBI26&.I=&=% 1"/ C&M%R& PR2PRI% 11/ C&M%R& )% FI 12/ E@CD=DRI& 1$/ SP&BII I5I%6IC2 - S&6I=&R% 14/ I5I%6& AI C26=R2.@. I69%CBII.2R

M2)@. II

M2)@. III Spri-in pentru via(< independent<

2#

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

10/ 1#/ 17/ 13/ 1 / 2"/ 21/ 22/ 2$/ M2)@. I7

2R5&6IF&R%& &C=I7I=DBI.2R )% SPRICI6 R@=I6% FI.6IC% )% 7I&BD C2M@6IC&R% SD6D=&=% S%G@&.I=&=% %)@C&BI% &C=I7I=DBI 2C@P&BI26&.% &C=I7I=DBI R%CR%&=I7% AI )% S2CI&.IF&R% I6C.@FI@6% 9&MI.I&.D AI C2M@6I=&RD

)repturi - etic< 24/ C2)@. )R%P=@RI.2R E%6%9ICI&RI.2R 20/ R%.&BI& E%6%9ICI&RI.2R C@ P%RS26&.@. Reclama(ii Hi protec(ie 2#/ R%C.&M&BII 27/ PR2=%CBI% +MP2=RI7& &E@F@RI.2R AI 6%5.ICDRII 23/ 62=I9IC&R%& I6CI)%6=%.2R )%2S%EI=% Resurse umane 2 / S=R@C=@R& AI C&.I9IC&R%& P%RS26&.@.@I $"/ P%R9%CBI26&R%& P%RS26&.@.@I

M2)@. 7

M2)@. 7I

M2)@. 7II 2r,ani*are Hi administrare $1/ C&)R@. )% 2R5&6IF&R% AI 9@6CBI26&R% $2/ P%RS26&. )% C26)@C%R% $$/ P.&6I9IC&R% - )%F72.=&R% $4/ %7&.@&R% AI C26=R2. $0/ &)MI6IS=R&R% AI 9I6&6B&R% $#/ C2M@6IC&R% I6=%R6D $7/ C2M@6IC&R% AI P&R=%6%RI&= $3/ +6R%5IS=R&R%& AI &R8I7&R%& )&=%.2R

2@

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

5ocuin/ele prote7ate sunt institu/ii de asisten/) social) care asigur) persoanelor adulte cu handicap g) duire de tip familial 4n sistem prote7at, precum ,i asisten/) ,i suport pentru asigurarea unei vie/i autonome ,i active! Cocuin23 protejat3 ' denumire !eneric3 pentru o locuin23 sau un comple4 de locuin2e de acest tip, de)voltate de un furni)or de servicii sociale, public sau privat&

I &ccesarea serviciilor

Standarde 1 8 3 I692RM&R% Standard 1 Informare .ocuin(a Prote-at< de(ine Hi utili*ea*< materiale informative privind serviciile furni*ate, inclusiv In forme accesi!ile persoanelor cu ?andicap/ Popula(ia are acces la informa(ii privind oferta de servicii a .ocuin(ei Prote-ate/

Re*ultat

Condi(ii minime: 1&1& 1&2& Unitatea pune la dispo)i2ia beneficiarului, familiei acestuia sau oric3rei alte persoane interesate, materiale informative 6i publicitare privind serviciile acordate& Pentru o informare corect3 6i complet3, unitatea utili)ea)3 -hidul $eneficiarului, redactat 5n limba rom=n3 sau, dup3 ca), 5n limbile minorit32ilor na2ionale- M"idul beneficiarului include informa2ii accesibile, actuali)ate la )i, privind misiunea unit32ii 6i obiectivele, resursele, facilit32ile, serviciile, costurile, condi2iile de locuit, calificarea personalului, criteriile de eli!ibilitate ale beneficiarilor 6i num3rul de locuri, termenii-c"eie ai contractului de servicii, procedura de efectuare a reclama2iilor& Unitatea de2ine un Manual de proceduri care cuprinde toate procedurile aplicate 5n procesul de furni)are a serviciilor c3tre beneficiar .admitere, evaluare, ie6ire, reclama2ii etc&/& M"idul beneficiarului 6i (anualul de proceduri sunt disponibile 6i 5n forme adaptate .scriere Braille, casete audio, video etc&/ pentru persoanele cu "andicap sen)orial& &)MI=%R% Standard 2 &dmitere
2<

1&#&

1&@&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Re*ultat

Solicitan(ii serviciilor sunt admiHi In .ocuin(a Prote-at< :In limita locurilor disponi!ile; numai dac< aceasta le poate satisface nevoile specifice ?andicapului/

Condi(ii minime: 2&1& Procedura de admitere trebuie s3 preci)e)e* actele necesare- criteriile de eli!ibilitate ale beneficiarilor- cine ia deci)ia de admitere,respin!ere- modul 5n care se consemnea)3 deci)ia- modalitatea de contestare a deci)iei& 1n vederea admiterii 5n Cocuin2a Protejat3, dosarul personal 5ntocmit de solicitan2ii,repre)entan2ii le!ali va con2ine urm3toarele acte* cerere tip- copie dup3 actul de identitate al persoanei cu "andicap 6i al repre)entantului s3u le!al .5n ca)ul 5n care acesta e4ist3/- certificat de persoan3 cu "andicap, pro!ramul individual de reabilitare, readaptare 6i reinte!rare socio-profesional3 emis de comisiile de e4perti)3 medical3 a persoanelor cu "andicap pentru adul2i- recomandare de la medic din care s3 reias3 c3 nu pre)int3 risc pentru via2a 5n comun .tulbur3ri psi"ice !rave, boli conta!ioase, violen23, dependen23 de alcool, dro!uri etc&/& %7&.@&R% Standard $ %valuare .ocuin(a Prote-at< de(ine Hi utili*ea*< o procedur< privind evaluarea ini(ial<1reevaluarea !eneficiarilor/ Eeneficiarii sunt admiHi In .ocuin(a Prote-at< Hi li se asi,ur< servicii numai In !a*a evalu<rii1reevalu<rii nevoilor individuale/

2&2&

Re*ultat

Condi(ii minime: #&1& Unitatea efectuea)3 o evaluare ini2ial3 a fiec3rui beneficiar, care include* autonomie personal3 6i stare fi)ic3, !reutate 6i re!im alimentar .inclusiv preferin2e alimentare/, v3), au), comunicare .limbaj/, s3n3tate bucal3 .denti2ie etc&/, locomo2ie, mobilitate !eneral3, istoricul Frec3derilor9, continen23, medica2ie curent3, s3n3tate mental3 6i co!ni2ie, preocup3ri, "obb8-uri, nevoi culturale, reli!ioase, si!uran23 personal3, riscuri, rela2ia cu familia 6i alte contacte sociale, dependen23 de dro!uri, alcool, tutun etc& 1n ba)a evalu3rii ini2iale, unitatea stabile6te serviciile ce vor fi asi!urate beneficiarilor- evaluarea 2ine cont de pro!ramul individual de reabilitare, readaptare 6i reinte!rare socio-profesional3, emis de comisiile de e4perti)3 medical3 a persoanelor cu "andicap pentru adul2i& Unitatea asi!ur3 reevaluarea beneficiarului atunci c=nd apar modific3ri semnificative ale st3rii sale psi"o-fi)ice, la 6 luni - atunci c=nd re)iden2a 5n unitate a beneficiarului dep36e6te 6 luni - 6i la ie6irea beneficiarului din institu2ie& valuarea ini2ial3,reevalu3rile se efectuea)3 de c3tre personal speciali)at .psi"olo!, asistent social etc&/&
26

#&2&

#&#&

#&@&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

#&<& #&6&

valuarea ini2ial3,reevalu3rile se efectuea)3 cu participarea beneficiarului 6i dup3 ca), a repre)entantului s3u le!al& Unitatea de2ine 6i utili)ea)3 o "i,) de evaluare individual3 5n care sunt 5nre!istrate datele privind evaluarea ini2ial3,reevalu3rile- datele sunt p3strate 5n re!im de confiden2ialitate, conform le!ii, beneficiarul,repre)entantul s3u le!al av=nd acces la acestea& PR2SP%C=&R%

Standard 4

Re*ultat

Prospectare .ocuin(a Prote-at< asi,ur< posi!ilitatea prospect<rii condi(iilor de locuit de c<tre solicitan(ii de servicii/ Persoanele admise pot prospecta condi(iile Hi serviciile .ocuin(ei Prote-ate pentru a cunoaHte In ce m<sur< acestea corespund nevoilor specifice ?andicapului/

Condi(ii minime: @&1& %olicitantul admis poate s3 vi)ite)e locuin2a cel pu2in o jum3tate de )i, pentru* a-i cunoa6te pe ceilal2i locatari- a se 5nt=lni cu personalul- a vedea camera pe care o va ocupa 6i a cunoa6te, dac3 e ca)ul, pe cel,cea cu care va 5mp3r2i camera de dormit- a lua masa 5n Cocuin2a Protejat3& Atunci c=nd este posibil, noul locatar beneficia)3 de ma4imum dou3 luni de re)iden23 de prob3, pentru a se stabili compatibilitatea sa cu stilul de via23 din locuin23 6i cu ceilal2i locatari- noul venit 6i ceilal2i locatari sunt consulta2i pentru definitivarea deci)iei la sf=r6itul perioadei de prob3& Bac3 noul locatar nu este acceptat de ceilal2i ocupan2i ai locuin2ei, 5n func2ie de motivele respin!erii, acesta va fi plasat 5n alt3 locuin23 sau va fi transferat 5n alt serviciu social- motivele sc"imb3rii plasamentului sau ale transferului, precum 6i modul de contestare a deci)iei vor fi aduse la cuno6tin2a beneficiarului 6i,sau repre)entantului le!al, 5n form3 accesibil3& P.&6I9IC&R%& S%R7ICII.2R Standard 0 Planificarea serviciilor .ocuin(a Prote-at< asi,ur< fiec<rui !eneficiar un plan al serviciilor care Ii vor fi furni*ate In .ocuin(a Prote-at</ 9iecare !eneficiar din .ocuin(a Prote-at< primeHte servicii In !a*a unei planific<ri individuale/

@&2&

@&#&

Re*ultat

Condi(ii minime: <&1& Pentru fiecare beneficiar se 5ntocme6te un Plan Personal de 9iitor.

27

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

<&2&

1n ca)ul 5n care solicitantul a beneficiat de un sta!iu de prob3 .ve)i standard #/, Planul Personal de :iitor se 5ntocme6te la finele acestei perioade, dup3 emiterea deci)iei definitive de admitere 5n Cocuin2a Protejat3& 1n ca)ul 5n care beneficiarul necesit3 6i alte servicii dec=t cele pe care le poate asi!ura Cocuin2a Protejat3, acestea pot fi contractate de la al2i furni)ori de servicii din comunitate 6i vor fi incluse 5n Planul Personal de :iitor& Planul Personal de :iitor stabile6te, 5n ba)a evalu3rii ini2iale,reevalu3rilor .ve)i standard @/, serviciile asi!urate beneficiarului pe perioada re)iden2ei 5n Cocuin2a Protejat3 .ve)i standarde 1< ' 2#/ precum 6i personalul implicat 5n reali)area Planului Personal de :iitor- Planul Personal de :iitor con2ine 6i o planificare a condi2iilor 5n care se va efectua ie6irea beneficiarului din unitate ' transfer la o alt3 unitate de asisten23 social3,revenirea 5n locuin2a familiei,mutare 5ntr-o locuin23 5n comunitate .ve)i standard H/& Ca elaborarea Planului Personal de :iitor particip3 personal speciali)at .psi"olo!, asistent social etc&/ al unit32ii sau contractat de la un alt furni)or de servicii& Desponsabilitatea coordon3rii serviciilor incluse 5n Planul Personal de :iitor revine unui ,,mana!er de ca)9, desemnat din r=ndul personalului speciali)at al Cocuin2ei Protejate& Planul Personal de :iitor este revi)uit dup3 reevaluare 6i oric=nd este necesar, 5n func2ie de nevoile individuale ale beneficiarului& laborarea 6i revi)uirea Planului Personal de :iitor se efectuea)3 5mpreun3 cu beneficiarul sau cu repre)entantul acestuia- Planul Personal de :iitor este semnat de mana!erul de ca) desemnat 6i de beneficiar,repre)entantul le!al& Beneficiarul,repre)entantul le!al prime6te o copie a Planului Personal de :iitor .5n forma ini2ial3 6i ori de c=te ori acesta este revi)uit/, pre)entat3 5ntr-o form3 accesibil3 .tip3rit3 obi6nuit sau 5n Braille, casete video,audio, e4plica2ii 5n limbaj mimico-!estual etc&, dup3 cum este ca)ul/& C26=R&C= )% S%R7ICII

<&#&

<&@&

<&<& <&6&

<&7& <&H&

<&9&

Standard #

Re*ultat

Contract de servicii .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarului serviciile necesare, In !a*a unui contract Inc?eiat In condi(iile le,ii/ 9iecare !eneficiar o!(ine un contract , In !a*a c<ruia i se asi,ur< toate resursele Hi activit<(ile necesare/

Condi(ii minime: 6&1& 6&2& 6&#& $ontractul de servicii se reali)ea)3 conform modelului prev3)ut de le!isla2ia 5n vi!oare& $ontractul va putea fi modificat ulterior, conform unor clau)e prestabilite& $ontractul este scris 5ntr-o form3 accesibil3 beneficiarului 6i,sau e4plicat acestuia 5ntr-un mod c=t mai clar&
2H

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

6&@&

Beneficiarul,repre)entantul le!al prime6te un e4emplar al contractului de servicii& R%5@.I.% C&S%I

Standard 7

Re*ultat

Re,ulile Casei .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in pentru a sta!ili Hi respecta re,uli de comportament Hi or,ani*are a traiului In comun, In locuin(a pe care o ocup< In comun/ Eeneficiarii care ocup< Impreun< o locuin(< IHi sta!ilesc Hi aplic< re,uli pentru o !un< convie(uire/

Condi(ii minime: 7&1& 1n fiecare Cocuin23 Protejat3, colocatarii 56i desf36oar3 traiul 5n ba)a unor norme stabilite de comun acord ' De!ulile $asei .care pot fi scrise sau nescrise/- acestea se refer3 la* accesul 5n locuin23- p3strarea i!ienei 6i cur32eniei- or!ani)area activit32ilor !ospod3re6ti- 5ntre2inerea 6i repara2iile locuin2ei- vi)itele unor persoane din afara locuin2ei- absen2a din locuin23- plata c"eltuielilor comune- rela2iile 5ntre locatari, locatari 6i vecini, locatari 6i personal etc& I%AIR%& )I6 .2C@I6B& PR2=%C&=D Standard 3 IeHirea din locuin(a prote-at< .ocuin(a Prote-at< de(ine Hi aplic< o procedur< privind ieHirea !eneficiarilor din unitate/ IeHirea !eneficiarilor din .ocuin(a Prote-at< se face In condi(ii de si,uran(</

Re*ultat

Condi(ii minime: H&1& Procedura privind ie6irea beneficiarului din unitate are 5n vedere stabilirea condi2iilor 5n care se va putea efectua ie6irea .transfer la o alt3 unitate, mutare 5ntr-o locuin23 din comunitate etc&, dup3 ca)/- stabilirea situa2iilor 5n care se efectuea)3 ie6irea de ur!en23 din Cocuin2a Protejat3, prin evacuarea din locuin23 ' 5n 2@ de ore ' sau cu preavi) de 2H de )ile lucr3toare& 1n ca)ul evacu3rii beneficiarului, acesta este anun2at 5n scris cu men2ionarea motivelor evacu3rii- dac3 evacuarea se face din cau)a unor comportamente antisociale sau cu risc antisocial ale beneficiarului, va fi anun2at3 poli2ia& +e6irea beneficiarului din unitate se efectuea)3 cu respectarea condi2iilor stabilite 5n Planul Personal de :iitor 6i 5n contractul de servicii& Ca ie6ire, unitatea 5ntocme6te pentru fiecare beneficiar o "oaie de ie,ire 5n care se preci)ea)3 data ie6irii- motivele, loca2ia 5n care se mut3 beneficiarul .alt3 unitate de asisten23 social3, locuin2a proprie etc&/, persoana de contact care va putea da rela2ii

H&2&

H&#& H&@&

29

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

despre evolu2ia ulterioar3 a beneficiarului- foaia de ie6ire se ar"ivea)3 5n dosarul beneficiarului, 5n re!im de confiden2ialitate& H&<& Pentru fiecare beneficiar, unitatea 5ntocme6te un dosar care va con2ine* ;i6a de evaluare,reevaluare, Planul Personal de :iitor 6i ;oaia de ie6ire- dosarul se 5ntocme6te 5n dou3 e4emplare din care unul se 5nm=nea)3 beneficiarului iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asisten23 social3 din cadrul autorit32ii locale,jude2ene, 5n vederea monitori)3rii beneficiarului dup3 ie6irea din Cocuin2a Protejat3& II 5<*duire Standarde 8 14

&CC%SIEI.I=&=%, SI5@R&6BD, 9@6CBI26&.I=&=% Standard &ccesi!ilitate, si,uran(<, func(ionalitate .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor condi(ii de locuit adecvate misiunii unit<(ii Hi nevoilor individuale ale !eneficiarilor/ Eeneficiarii tr<iesc Intr-un mediu si,ur, accesi!il, func(ional, conforta!il, de tip familial/

Re*ultat

Condi(ii minime: 9&1& Cocuin2a Protejat3 poate func2iona 5ntr-o cas3 sau 5ntr-un apartament de blocCocuin2a Protejat3 este amplasat3 5n comunitate, astfel 5nc=t s3 permit3 accesul beneficiarilor la toate resursele 6i facilit32ile acesteia .s3n3tate, educa2ie, munc3, cultur3, petrecerea timpului liber, rela2ii sociale etc&/& Cocuin2a Protejat3 respect3 normele le!ale 5n vi!oare privind locuin2ele familiale .si!uran23, func2ionalitate, accesibilitate/& Cocuin2a Protejat3 derulea)3 contracte privind utilit32ile aferente locuin2ei .electricitate, !a)e, ap3, termoficare, salubritate etc&/& Cocuin2a Protejat3 are un post telefonic 5n func2iune, accesibil tuturor locatarilor& Cocuin2a Protejat3 dispune de adapt3rile 6i ec"ipamentele necesare pentru a r3spunde nevoilor evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea 6i si!uran2a& Cocuin2a Protejat3 .interiorul 6i spa2iile e4terioare aferente/ este bine 5ntre2inut3beneficiarii sunt informa2i cu privire la efectuarea lucr3rilor de 5ntre2inere& ;iecare locatar beneficia)3 de spa2iu locativ 5n cadrul unui Fmodul9 de locuit- un modul de locuit include camera beneficiarului,beneficiarilor 6i spa2iile comune aferente .toalet3,baie, buc3t3rie, camera de )i, dependin2e, spa2ii e4terioare etc&/& Cocuin2a Protejat3 poate fi de tip* simple# .include un modul, 2-# persoane/duple# .include dou3 module, #-6 persoane/- triple# .include trei module, 6-H persoane/- :uadruple# .include patru module, H-10 persoane/&

9&2& 9&#& 9&@& 9&<& 9&6& 9&7&

9&H&

#0

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

9&9&

;iecare locatar beneficia)3 de un spa2iu locativ total .camera de dormit > spa2ii comune/ de 1#,< m2 sau de 16 m2 5n ca)ul locatarilor care utili)ea)3 permanent un fotoliu rulant& Cocuin2a Protejat3 dispune de o camer3 pentru personalul acesteia, dac3 cerin2ele beneficiarilor necesit3 asisten23 2@ de ore din 2@ .ve)i standard 1</& Amenajarea 6i dotarea Cocuin2ei Protejate asi!ur3 func2ionalitate, confort 6i o atmosfer3 familial3& C&M%R& PR2PRI%

9&10& 9&11&

Standard 1"

Re*ultat

Camera proprie .ocuin(a Prote-at< asi,ur< fiec<rui !eneficiar o camer< proprieJ In ca*ul insuficien(ei spa(iului locativ, doi !eneficiari pot ocupa Impreun< o camer<, cu acordul scris al acestora, dup< evaluarea compati!ilit<(ilor Hi a riscurilor/ Camera !eneficiarului corespunde nevoilor Hi stilului individual de via(< al acestuia Hi Ii permite autonomie personal</

Condi(ii minime: 10&1& Beneficiarul de2ine o camer3 proprie, adaptat3 tipului 6i !radului de "andicap- pot ocupa 5mpreun3 o camer3 doi beneficiari de acela6i se4 sau doi beneficiari de se4e diferite, dac3 sunt c3s3tori2i sau tr3iesc 5n concubinaj& $amera dispune de* iluminare natural3, pe timpul )ilei- iluminat artificial !eneral .de plafon/ 6i )onal .veio)3/- ventila2ie direct3 .!eamuri, u6i de balcon/- ec"ipamente pentru 5nc3l)ire, func2ionale 6i eficiente& $amera pre)int3 si!uran23 .instala2ii electrice 6i termice securi)ate etc&/ 6i are o pardoseal3 aderent3, c3lduroas3, u6or de i!ieni)at& 1n camer3 e4ist3 pentru fiecare beneficiar* pat, mas3, scaun, 6ifonier, dulap .noptier3/ ' cu un spa2iu ce poate fi 5ncuiat- fiecare beneficiar de2ine un spa2iu pentru obiectele personale .radio, casetofon, computer etc&/& Beneficiarii 56i pot aduce obiecte personale 6i pot s3 amenaje)e spa2iul propriu conform preferin2elor, cu respectarea condi2iilor stabilite de comun acord prin De!ulile $asei& $amera se poate 5ncuia- fiecare beneficiar de2ine c"eia camerei sale- personalul de2ine o c"eie de re)erv3, pentru situa2ii de for23 major3& C&M%R& )% FI Standard 11 Camera de *i .ocuin(a Prote-at< asi,ur< o camer< de *i pentru utili*are In comun/

10&2&

10&#& 10&@&

10&<&

10&6&

#1

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Re*ultat

.ocatarii au acces la un spa(iu locativ comun :camera de *i;, In .ocuin(a Prote-at</

Condi(ii minime: 11&1& 11&2& 11&#& 11&@& 11&<& %uprafa2a camerei de )i trebuie s3 corespund3 num3rului de locatari .s3 fie suficient de mare pentru ca beneficiarii s3 poat3 lua masa 5mpreun3/& $amera de )i este amenajat3 astfel 5nc=t s3 fie func2ional3, curat3, confortabil3& $amera de )i este amenajat3 pentru a permite deplina accesibilitate a locatarilor cu "andicap fi)ic .locomotor, sen)orial/& (obilierul este bine 5ntre2inut, func2ional 6i r3spunde cerin2elor desf36ur3rii activit32ilor de timp liber 6i sociali)are& $amera de )i e dotat3 cu* lamp3 de plafon- mas3, scaune, fotolii,canapea, dulap .pentru c3r2i etc&/- aparat J:, o pri)3 pentru anten3 J:, dou3 pri)e electrice dubletelefon 5n func2iune& Beneficiarii particip3 .dac3 doresc/ la amenajarea, decorarea camerei de )i, conform preferin2elor& Beneficiarii au acces liber 5n camera de )i, cu respectarea drepturilor celorlal2i locatari, conform respectarea De!ulilor $asei& E@CD=DRI& Standard 12 Euc<t<ria .ocuin(a Prote-at< asi,ur< un spa(iu special, utili*at In comun de locatari, pentru pre,<tirea, servirea Hi p<strarea ?ranei/ Eeneficiarii au acces la un spa(iu comun :!uc<t<rie; destinat pre,<tirii, servirii Hi p<str<rii alimentelor/

11&6& 11&7&

Re*ultat

Condi(ii minime: 12&1& 12&2& 12&#& 12&@& Buc3t3ria are un spa2iu suficient .corespun)3tor num3rului de beneficiari/ pentru prepararea, servirea mesei 6i p3strarea alimentelor& (aterialele alese pentru amenajarea buc3t3riei sunt u6or de i!ieni)at .!resie, faian23/& (obilierul este suficient, func2ional 6i u6or, confortabil 6i intim .mas3, scaunedulapuri pentru vesel3, tac=muri etc&/& Buc3t3ria dispune de instala2ii 6i ec"ipamente minime .c"iuvet3, ec"ipament de !3tit, fri!ider cu con!elator sau con!elator separat, vesel3 6i tac=muri 5n num3r suficient, u6or de i!ieni)at/& Buc3t3ria are dependin2e suficiente .c3mar3 sau pivni23/ pentru p3strarea 5n bune condi2ii a alimentelor&

12&<&

#2

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

12&6&

Beneficiarii au acces liber la buc3t3rie, cu respectarea 5n2ele!erilor stabilite prin De!ulile $asei& SP&BII.% I5I%6IC2-S&6I=&R%

Standard 1$

Re*ultat

Spa(iile i,ienico-sanitare .ocuin(a Prote-at< asi,ur< spa(ii i,ienico-sanitare suficiente, accesi!ile, func(ionale, si,ure, conforta!ile/ .ocuin(a are spa(ii i,ienico-sanitare adecvate cerin(elor personale ale !eneficiarilor/

Condi(ii minime: 1#&1& 1#&2& %e asi!ur3 o toalet3 .S$/ pentru ma4imum @ persoane 6i o baie .du6/ pentru ma4imum 6 persoane& Baia, toaleta sunt dotate cu toate instala2iile necesare, 5n stare de perfect3 5ntre2inere 6i func2ionare 6i adaptate pentru a r3spunde cerin2elor beneficiarilor- spa2iile i!ienicosanitare dispun de ap3 curent3, rece 6i cald3& (aterialele folosite la amenajarea spa2iilor i!ienico-sanitare sunt astfel alese 5nc=t s3 permit3 o bun3 i!ieni)are .!resie, faian23 etc&/& Beneficiarii au acces liber la spa2iile i!ienico-sanitare, cu respectarea De!ulilor $asei- spa2iile i!ienico-sanitare se 5ncuie pentru a putea asi!ura intimitatea5ncuietorile trebuie s3 fie astfel 5nc=t s3 permit3 accesul personalului 5n ca) de nevoie& 1n Cocuin2a Protejat3 e4ist3 un spa2iu adecvat .baie, sp3l3torie, alt spa2iu/ pentru amplasarea unei ma6ini de sp3lat de u) casnic, automate .o ma6in3 de sp3lat la ma4imum H beneficiari/& I5I%6& AI C26=R2.@. I69%CBII.2R Standard 14 I,iena Hi controlul infec(iilor .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor o locuin(< curat<, i,ieni*at<, f<r< i,rasie/ Eeneficiarii tr<iesc Intr-o locuin(< curat<, i,ienic</

1#&#& 1#&@&

1#&<&

Re*ultat Condi(ii minime: 1@&1& 1@&2&

Cocuin2a Protejat3 este men2inut3 curat3 6i i!ienic3, 5n condi2iile obi6nuite ale mediului familial de via23& Desponsabilitatea men2inerii cur32eniei 6i i!ienei Cocuin2ei Protejate revine locatarilor- camerele de dormit sunt 5ntre2inute de ocupan2ii acestora, dup3 un pro!ram comun, stabilit prin 5n2ele!ere- spa2iile comune sunt i!ieni)ate printr-un pro!ram comun, stabilit prin 5n2ele!ere de to2i locatarii locuin2ei&

##

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

1@&#&

Cocuin2a Protejat3 dispune de ec"ipamentele necesare pentru i!ieni)area ruf3riei ' ma6in3 de sp3lat automat3 de u) casnic cu pro!ram de de)infec2ie .o ma6in3 la ma4imum H beneficiari/ ' fier de c3lcat .un fier de c3lcat la ma4imum H locatari/& ;iecare beneficiar 56i i!ieni)ea)3 ruf3ria proprie, utili)=nd spa2iile 6i ec"ipamentele pentru sp3latul 6i c3lcatul rufelor, dup3 un pro!ram stabilit de locatari prin consens& Unitatea suprave!"ea)3 men2inerea cur32eniei 6i i!ienei 5n Cocuin2a Protejat3 6i, dac3 este ca)ul, contractea)3 servicii speciali)ate pentru i!ieni)are, de)insec2ie, derati)are etc& III Spri-in pentru via(< independent< Standarde 10 K 2$ 2R5&6IF&R%& &C=I7I=DBI.2R )% SPRICI6

1@&@& 1@&<&

Standard 10

Re*ultat Condi(ii minime: 1<&1& 1<&2&

2r,ani*area activit<(ilor de spri-in .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in adecvat, pentru a duce un trai pe c't posi!il independent, In !a*a evalu<rii cerin(elor individuale/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i s< duc< o via(< pe c't posi!il independent</

Unitatea asi!ur3 fiec3rui beneficiar activit32i de sprijin pentru via23 independent3, conform Planului Personal de :iitor, 5n ba)a contractului de servicii& Lr!ani)area activit32ilor de sprijin se poate efectua, 5n func2ie de nevoile beneficiarilor, pe trei !rade de interven2ie* spri7in oca ional* are drept scop men2inerea abilit32ilor de trai independentasi!ur3 asisten23 cu caracter sporadic .la nevoie/- se efectuea)3 prin vi)ite oca)ionale ale personalului desemnat, contacte telefonice- acest mod de asisten23 este specific locuin2elor (+I+( PDLJ AAJ spri7in planificat* are drept scop men2inerea 6i de)voltarea abilit32ilor de trai independent- asi!ur3 asisten23 cu caracter re!ulat .planificat/ 6i la nevoie- se efectuea)3 prin vi)ite, contact telefonic- este o modalitate de asisten23 specific3 locuin2elor (LB DAJ PDLJ AAJ spri7in permanent* are drept scop men2inerea 6i de)voltarea abilit32ilor de trai independent- asi!ur3 asisten2a non-stop .2@ de ore din 2@/- personalul de sprijin locuie6te 5mpreun3 cu beneficiarii .sau 5n pro4imitate/- este asisten2a specific3 locuin2elor (AO+( PDLJ AAJ & Activit32ile de sprijin pentru via23 independent3 constau 5n* monitori are ' suprave!"erea condi2iilor de via23 ale beneficiarilor consiliere ' informarea 6i 5ndrumarea beneficiarilor pentru a accesa 6i valorifica resursele 6i facilit32ile comunit32ii .s3n3tate, educa2ie, munc3, activit32i recreative etc&/ de voltarea a$ilit)/ilor de trai independent;
#@

1<&#&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

spri7inire pentru anga7are 4n munc); mediere ' optimi)area rela2iilor sociale ale beneficiarilor 5n Cocuin2a Protejat3 6i 5n comunitateinterven/ie 4n ca de urgen/) ' sprijin pentru re)olvarea unor situa2ii de cri)3 ale locatarilor .accidente, conflicte, boal3 etc&/&

Activit32ile de sprijin se reali)ea)3 de c3tre personalul de sprijin pentru via23 independent3 - mana!er de ca) ' desemnat din r=ndul personalului speciali)at cu pre!3tire 5n domeniul psi"osocial 6i competen23 certificat3 pentru asi!urarea activit32ilor de sprijin& 1<&@& $oordonarea activit32ilor de sprijin, asi!urate fiec3rui beneficiar 5n ba)a Planului Personal de :iitor, revine mana!erului de ca) .ve)i standard </& R@=I6% FI.6IC% )% 7I&BD Standard 1# Rutine *ilnice de via(< .ocuin(a Prote-at< asi,ur< fiec<rui !eneficiar spri-in pentru a-Hi desf<Hura pro,ramul *ilnic, cu eLercitarea efectiv< Hi responsa!il< a dreptului la deci*ie Hi autonomie/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i s<-Hi or,ani*e*e Hi s< desf<Hoare activit<(ile *ilnice In .ocuin(a Prote-at</

Re*ultat

Condi(ii minime: 16&1& Unitatea asi!ur3 beneficiarilor sprijin pentru via23 independent3, conform Planului Personal de :iitor& 16&2& Unitatea !arantea)3 accesul nerestric2ionat .2@ de ore din 2@/ al beneficiarilor 5n locuin23, cu respectarea re!ulilor privind absen2a din Cocuin2a Protejat3 .stabilite prin contractul de servicii 6i De!ulile $asei/& Beneficiarii au deplin3 libertate de ac2iune 5n camera proprie, cu respectarea De!ulilor $asei- dac3 doi beneficiari ocup3 aceea6i camer3, ei respect3 condi2iile pe care le stabilesc de comun acord 6i De!ulile $asei& Beneficiarii au acces la toate spa2iile 6i ec"ipamentele comune, cu respectarea condi2iilor convenite prin De!ulile $asei .or!ani)area auto!ospod3ririi, cur32eniei spa2iilor comune etc&/- beneficiarii au acces la telefonul din locuin23 6i pot avea convorbiri telefonice private, 5n condi2iile stabilite prin contractul de servicii& Beneficiarii de2in c"eia locuin2ei 6i c"eia camerei proprii& Beneficiarii pot primi vi)ite 5n re!im privat- ei decid c=nd 6i cine 5i vi)itea)3, cu respectarea restric2iilor convenite prin contractul de servicii 6i prin De!ulile $asei& Beneficiarii pot de2ine un animal de sprijin sau un animal de companie, dac3 acest lucru este 5n acord cu De!ulile $asei 6i nu prejudicia)3 s3n3tatea sau lini6tea celorlal2i locatari&

16&#&

16&@&

16&<& 16&6& 16&7&

#<

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

16&H& 16&9&

Personalul se adresea)3 beneficiarilor cu apelativul dorit de ace6tia .condi2ie care se stabile6te c"iar 5n Planul Personal de :iitor/& Personalul de sprijin se asi!ur3 de respectarea 5n Cocuin2a Protejat3 a restric2iilor .prev3)ute 5n contractul de servicii, De!ulile $asei/ privind fumatul, consumul de b3uturi alcoolice, utili)area dro!urilor& C2M@6IC&R%

Standard 17

Re*ultat

Comunicare .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in pentru a-Hi re*olva pro!lemele de comunicare :lin,vistice, func(ionale, socio-afective;/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i pentru a putea comunica, In interiorul Hi In afara .ocuin(ei Prote-ate/

Condi(ii minime: 17&1& Unitatea asi!ur3 beneficiarilor sprijin pentru comunicare, cu resurse proprii .personal, mijloace audio-vi)uale etc&/ sau prin contractarea unor servicii speciali)ate ' interpre2i 5n limbajul mimico-!estual, traduc3tori, lo!ope)i, speciali6ti 5n servicii de repre)entare etc& SD6D=&=% Standard 13 S<n<tate .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in pentru a-Hi ,estiona pro!lemele de s<n<tate/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i s<-Hi ,estione*e pro!lemele de s<n<tate/

Re*ultat Condi(ii minime: 1H&1& 1H&2& 1H&#&

Personalul de sprijin este la curent cu starea de s3n3tate a beneficiarilor pentru a-i ajuta s3-6i !estione)e problemele de s3n3tate curente sau .5n situa2ii/ de ur!en23& Personalul de sprijin de2ine cuno6tin2ele necesare pentru a consilia beneficiarii cu privire la probleme curente le!ate de starea fi)ic3 .incontinen23, contracep2ie etc&/& Personalul de sprijin de2ine cuno6tin2ele minimale necesare pentru a consilia beneficiarii 5n ceea ce prive6te procurarea 6i p3strarea medicamentelor, precum 6i utili)area medicamentelor prescrise de medic& Personalul de sprijin de2ine informa2ii necesare beneficiarilor de servicii privind resursele 6i facilit32ile de s3n3tate ale comunit32ii 6i asi!ur3 sprijin beneficiarilor pentru a cunoa6te 6i accesa resursele 6i facilit32ile comunit32ii privind men2inerea,recuperarea s3n3t32ii .medic de familie, medici speciali6ti, terapeu2i, personal de 5n!rijire 6i asisten23 medical3 la domiciliu etc&/&

1H&@&

#6

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

1H&<&

Unitatea sprijin3 beneficiarii s3 contracte)e alte servicii de care au nevoie .tratament 6i 5n!rijire la domiciliu, juridice, funerare etc&/, de la furni)ori de servicii din comunitate- acestea se includ 5n Planul Personal de :iitor .ve)i standard </& 1n ca) de deces al beneficiarului, unitatea duce la 5ndeplinire formalit32ile necesare, cu respectarea, pe c=t posibil, a dorin2elor, tradi2iilor beneficiarului& S%G@&.I=&=%

1H&6&

Standard 1 Re*ultat

SeLualitate .ocuin(a Prote-at< recunoaHte dreptul !eneficiarilor la via(< seLual</ .ocatarii pot avea o via(< seLual< normal<, cu respectarea In(ele,erilor sta!ilite prin Re,ulile Casei/

Condi(ii minime: 19&1& Personalul de sprijin este pre!3tit pentru a consilia beneficiarii 5n probleme curente le!ate de se4ualitate .contracep2ie, prevenirea bolilor cu transmitere se4ual3, i!iena intim3 etc&/& Personalul de sprijin va trata cu mult3 delicate2e 6i discre2ie problemele privind se4ualitatea beneficiarilor, cu respectarea demnit32ii acestora 6i a confiden2ialit32ii& Personalul de sprijin va 5ndruma beneficiarii s3 utili)e)e serviciile speciali)ate din comunitate, 5n vederea re)olv3rii problemelor 6i situa2iilor speciale le!ate de se4ualitate& %)@C&BI% Standard 2" %duca(ie .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in pentru a se instrui conform dorin(elor Hi poten(ialului individual/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i s<-Hi eLercite dreptul la educa(ie/

19&2& 19&#&

Re*ultat Condi(ii minime: 20&1&

Unitatea asi!ur3 condi2ii pentru ca beneficiarii s3 fie informa2i 6i s3 aib3 acces la serviciile educa2ionale ale comunit32ii .educa2ie 6colar3, formare 6i perfec2ionare profesional3 etc&/, 5n func2ie de nevoile 6i op2iunile individuale .stabilite 5n urma evalu3rii ' ve)i standard #/& Personalul de sprijin este informat 6i ajut3 beneficiarii 5n ale!erea 6i utili)area serviciilor educa2ionale ale comunit32ii .educa2ie 6colar3, formare profesional3, perfec2ionare profesional3 etc&/& Unitatea asi!ur3 beneficiarilor sprijin pentru a accesa 6i a folosi oportunit32ile educa2ionale ale comunit32ii&
#7

20&2&

20&#&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

&C=I7I=DBI 2C@P&BI26&.% Standard 21 &ctivit<(i ocupa(ionale .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in pentru a desf<Hura activit<(i de tip ocupa(ional, conform dorin(elor Hi poten(ialului propriu/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i s< desf<Hoare activit<(i ocupa(ionale, inclusiv munca retri!uit</

Re*ultat

Condi(ii minime: 21&1& Unitatea asi!ur3 sprijin beneficiarilor pentru a cunoa6te 6i accesa resursele ocupa2ionale ale comunit32ii* ocupa2ii terapeutice, munc3 pl3tit3, munc3 voluntar3 sau protejat3& Personalul de sprijin este pre!3tit pentru a informa beneficiarii cu privire la serviciile de consiliere 6i orientare voca2ional3, evaluare 6i plasare a for2ei de munc3 oferite de comunitate 6i asi!ur3 sprijin beneficiarilor pentru a folosi aceste servicii& &C=I7I=DBI R%CR%&=I7% AI )% S2CI&.IF&R% Standard 22 &ctivit<(i recreative Hi de sociali*are .ocuin(a Prote-at< asi,ur< condi(ii pentru ca !eneficiarii s< poat< desf<Hura :In .ocuin(a Prote-at< Hi In afara ei; activit<(i recreative, f<r< a-i deran-a sau pre-udicia pe ceilal(i locatari/ Eeneficiarii sunt spri-ini(i s< desf<Hoare activit<(i de timp li!er conform poten(ialului Hi preferin(elor proprii/

21&2&

Re*ultat

Condi(ii minime: 22&1& 22&2& Personalul de sprijin 5ncurajea)3 6i 5ndrum3 beneficiarii pentru a-6i forma 6i manifesta abilit32i, talente, "obb8-uri& Personalul de sprijin este informat 5n le!3tur3 cu resursele recreative ale comunit32ii .cultur3, sport etc&/ 6i sprijin3 beneficiarii pentru a cunoa6te 6i accesa aceste resurse& Personalul de sprijin 5ncurajea)3 6i sprijin3 or!ani)area unor activit32i recreative comune ale locatarilor din Cocuin2a Protejat3 .aniversarea )ilei de na6tere, serbarea altor evenimente/, cu respectarea De!ulilor $asei& I6C.@FI@6% 9&MI.I&.D AI C2M@6I=&RD Standard 2$ Inclu*iune familial< Hi comunitar< .ocuin(a Prote-at< asi,ur< !eneficiarilor spri-in pentru a deveni mem!ri activi Hi responsa!ili ai comunit<(ii de apartenen(</

22&#&

#H

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Re*ultat

Eeneficiarii particip< conform cerin(elor Hi a!ilit<(ilor proprii la via(a comunit<(ii de apartenen(</

Condi(ii minime: 2#&1& 2#&2& Unitatea 5ncurajea)3 6i sprijin3 beneficiarii s3 men2in3 rela2ii cu familia .vi)ite, telefon, coresponden23/& Beneficiarii pot fi vi)ita2i oric=nd doresc de membrii familiei, cu respectarea De!ulilor $asei 6i 56i pot vi)ita familiile 5n condi2iile de si!uran23 stabilite 5n Planul Personal de :iitor& Unitatea sprijin3 beneficiarii s3 aib3 rela2ii de bun3 convie2uire 5n Cocuin2a Protejat3 6i rela2ii bune cu vecinii- personalul sprijin3 beneficiarii s3 5ntre2in3 rela2ii de prietenie cu persoane din locuin23 6i din afara acesteia& Personalul de sprijin asi!ur3 informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate de comunitate, asupra drepturilor 6i obli!a2iilor lor 5n calitate de cet32eni& Personalul de sprijin asi!ur3 informarea beneficiarilor privind institu2iile de interes public .centrale sau locale/, serviciile 6i facilit32ile pe care le pot accesa 5n comunitate 6i sprijin3 beneficiarii s3 apele)e la serviciile comunit32ii& Unitatea sprijin3 beneficiarii s3 cunoasc3 6i s3 aib3 rela2ii cu or!ani)a2ii din sfera societ32ii civile& Unitatea promovea)3 activit32i de implicare a comunit32ii 5n asistarea beneficiarilor& I7 )repturi K %tic< Standarde 24 8 20 C2)@. )R%P=@RI.2R E%6%9ICI&RI.2R Standard 24 Codul drepturilor !eneficiarilor .ocuin(a Prote-at< respect< drepturile !eneficiarilor In procesul de furni*are a serviciilor/ Eeneficiarii sunt trata(i de Intre,ul personal, In procesul de furni*are a serviciilor, cu respectarea prevederilor scrise ale .ocuin(ei Prote-ate privind drepturile acestora/

2#&#&

2#&@& 2#&<&

2#&6& 2#&7&

Re*ultat

Condi(ii minime: 2@&1& 2@&2& Brepturile beneficiarilor sunt prev3)ute 5n Codul drepturilor $eneficiarilor& $odul drepturilor beneficiarilor le !arantea)3 acestora drepturile* .01/ .02/ de a fi informa2i cu privire la drepturile 6i responsabilit32ile 5n calitate de re)iden2i .contract de servicii, Plan Personal de :iitor etc&/de a participa 6i de a fi consulta2i cu privire la toate deci)iile care 5i privesc#9

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

.0#/ .0@/ .0</ .06/ .07/ .0H/ .09/ .10/ .11/ .12/ .1#/ .1@/ .1</ .16/ .17/ .1H/ .19/

.20/ .21/ .22/ -

de a locui 5ntr-un mediu fi)ic accesibil, si!ur, func2ional 6i intim .de tip familial/de a decide 6i a-6i asuma riscurile .direct sau prin repre)entan2i le!ali/ 5n toate aspectele vie2ii sale 6i de a-6i e4prima liber op2iunilede a !=ndi 6i ac2iona autonom, cu respectarea drepturilor celorlal2i colocatari, conform poten2ialului 6i dorin2elor personalede a fi informa2i cu privire la starea lor de s3n3tatede a consim2i asupra serviciilor asi!urate prin 5n2ele!eri scrisede a primi serviciile contractatede a li se p3stra toate datele 5n si!uran23 6i confiden2ialitate- e4cep2iile de la re!ul3 sunt consemnate 5n scris, 5n acord cu beneficiarii sau cu repre)entan2ii lorde a nu fi abu)a2i, ne!lija2i, abandona2i sau pedepsi2i, "3r2ui2i sau e4ploata2i se4ualde a face su!estii 6i reclama2ii f3r3 team3 de represaliide a nu fi e4ploata2i economic .abu)uri privind banii, propriet32ile, preten2ii care e4ced ta4ele convenite pentru servicii/de a nu li se impune restric2ii de natur3 fi)ic3 sau psi"ic3, 5n afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat 6i a celor convenite prin De!ulile $asei, contractul de serviciide a fi trata2i f3r3 discriminarede a beneficia de intimitate 5n traiul )ilnic .tratament, 5n!rijire, vi)ite, coresponden23, telefon etc&/de a-6i manifesta 6i e4ercita liber orient3rile 6i interesele sociale, culturale, etnice, reli!ioase, se4uale etc&de a-6i de)volta talentele 6i abilit32ile 6i de a se 5mplini socio-profesionalde a-6i utili)a a6a cum doresc lucrurile personale 5n spa2iul personalde a-6i !estiona a6a cum doresc problemele financiare, cu e4cep2ia ca)urilor 5n care sunt restric2iona2i juridic 5n acest sens sau dac3 e4ist3 acorduri scrise 5ntre Cocuin2a Protejat3 6i beneficiari privind !estionarea banilor 6i bunurilor acestorade a fi anun2a2i 5n scris cu cel pu2in 2H de )ile lucr3toare 5nainte dac3 vor avea loc sc"imb3ri privind proprietarul locuin2ei sau ta4elede a fi anun2a2i 5n scris 6i de a putea fi audia2i cu 2H de )ile lucr3toare 5nainte de a fi evacua2i din locuin23 .cu e4cep2ia ca)urilor de for23 major3/de a fi mutat din locuin23 numai 5n ca) de* din ra2iuni de ordin medicalla dorin2a beneficiaruluineplata serviciilorpentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilal2i beneficiaripentru comportamente care prejudicia)3 sau deranjea)3 rutinele )ilnice ale activit32ilor unit32ii5n ca)ul 5n care cerin2ele de reabilitare ale beneficiarului dep36esc posibilit32ile de servicii ale unit32ii5n ca)ul pierderii autori)a2iei de func2ionare de c3tre unitate5n ca)uri de for23 major3 .cataclisme naturale, apari2ia unui focar de infec2ie epidemic3 etc&/, prev3)ute 5n contractul de servicii@0

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

.2#/ .2@/ .2</ .26/ .27/ .2H/ .29/ .#0/ .#1/

de a primi vi)ite, f3r3 restric2ii arbitrare sau nejustificate, 5n camerele proprii 6i 5n spa2iile comunede a practica cultul reli!ios doritde a duce o via23 de adult 5mplinit3, inclusiv 5n ceea ce prive6te rela2iile se4uale, f3r3 discriminare 5n privin2a orient3rii se4ualede a nu fi pus la munc3 5mpotriva voin2ei salede a accesa toate spa2iile 6i ec"ipamentele comune .conform contractului de servicii de a avea acces la toate informa2iile financiare care 5i privescde a se implica 6i a participa la toate deci)iile care 5i privescde a fi informa2i la )i, 5n mod complet 6i accesibil .5n format clasic sau adaptat/ despre politicile, procedurile unit32ii 6i a-6i putea e4prima liber opiniile 5n le!3tur3 cu acesteade a primi r3spuns la solicit3rile, opiniile e4primate& R%.&BI& P%RS26&.@.@I C@ E%6%9ICI&RII

Standard 20

Re*ultat Condi(ii minime: 2<&1& 2<&2&

Rela(ia personalului cu !eneficiarii .ocuin(a Prote-at< de(ine Hi aplic< o procedur< privind rela(ia personalului cu !eneficiarii, conform< cu normele deontolo,ice Hi le,isla(ia In vi,oare/ Eeneficiarii sunt trata(i cu respect de personal/

Personalul cunoa6te 6i respect3 F$odul drepturilor beneficiarilor9 .ve)i standard 2@/& Personalul cunoa6te 6i respect3 procedura unit32ii privind rela2ia cu beneficiariipersonalul cunoa6te 6i aplic3 prevederile le!ale privind restric2ionarea persoanelor cu "andicap 5n ca)uri de for23 major3& Unitatea informea)3 beneficiarii,repre)entan2ii le!ali, familiile beneficiarilor asupra procedurii unit32ii privind rela2ia personalului cu beneficiarii& Personalul de sprijin cunoa6te particularit32ile individuale le!ate de tipul 6i !radul de "andicap al beneficiarilor, astfel 5nc=t s3 poat3 stabili o comunicare 6i rela2ii adecvate cu ace6tia- personalul de sprijin pentru via23 independent3 trebuie s3 aib3 abilit32i empatice 6i de comunicare& 7 Reclama(ii Hi protec(ie Standarde 2# 8 23 R%C.&M&BII

2<&#& 2<&@&

Standard 2#

Reclama(ii

@1

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Re*ultat

.ocuin(a Prote-at< de(ine Hi aplic< o procedur< privind Inre,istrarea Hi re*olvarea sesi*<rilor1reclama(iilor/ Eeneficiarii cunosc modalit<(ile de efectuare a reclama(iilorJ reclama(iile sunt solu(ionate cu promptitudine Hi corectitudine/

Condi(ii minime: 26&1& Unitatea informea)3 5n scris beneficiarii,repre)entan2ii le!ali, c"iar de la primirea 5n Cocuin2a Protejat3, asupra procedurii privind sesi)3rile,reclama2iile* cui se adresea)3, cum se efectuea)3, care sunt etapele 6i termenele de r3spuns, cum se r3spunde la sesi)are,reclama2ie, cine se va ocupa de re)olvarea ca)ului& Unitatea pune la dispo)i2ia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesi)3rilor,reclama2iilor, 5ntr-un format 6i la un nivel accesibil, 5n func2ie de tipul 6i !radul de "andicap .scriere Braille, casete audio etc&/& PR2=%CBI% +MP2=RI7& &E@F@RI.2R AI 6%5.ICDRII Standard 27 Protec(ie Impotriva a!u*urilor Hi ne,li-<rii .ocuin(a Prote-at< de(ine Hi aplic< o procedur< privind protec(ia !eneficiarilor Impotriva a!u*ului :fi*ic, psi?olo,ic, seLual, financiarmaterial;, ne,li-<rii, discrimin<rii, a tratamentului de,radant sau inuman K fapte comise deli!erat sau din i,noran(</ Eeneficiarii sunt prote-a(i Impotriva a!u*ului, ne,li-<rii sau tratamentului inuman sau de,radant/

26&2&

Re*ultat

Condi(ii minime: 27&1& Unitatea asi!ur3 informarea personalului 6i beneficiarilor,repre)entan2ilor le!ali .prin modalit32i accesibile, dup3 ca)/ asupra procedurii cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea 6i solu2ionarea suspiciunilor sau acu)a2iilor de abu),ne!lijen23 asupra beneficiarilor& Unitatea 5ncurajea)3 6i sprijin3 beneficiarii s3 sesi)e)e orice form3 de abu) din partea personalului, a altor beneficiari din Cocuin2a Protejat3 sau a unor persoane din afara acestuia& An!aja2ii care identific3 situa2ii de abu), ne!lijare sau e4ploatare a unui beneficiar, au obli!a2ia de a 5n6tiin2a imediat conducerea unit32ii care aplic3 le!isla2ia 5n vi!oare .anun23, dup3 ca), salvarea, poli2ia, procuratura etc&/& Joate situa2iile sesi)ate, precum 6i m3surile ce au fost luate, se 5nre!istrea)3 5ntr-un Registru privind protec/ia 4mpotriva a$u urilor. 62=I9IC&R%& I6CI)%6=%.2R )%2S%EI=% Standard 23 6otificarea incidentelor deose!ite

27&2&

27&#&

27&@&

@2

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Re*ultat

.ocuin(a Prote-at< are Hi aplic< o procedur< privind notificarea incidentelor deose!ite, petrecute In procesul de furni*are a serviciilor/ 9amilia, repre*entantul le,al al !eneficiarului, precum Hi al(i factori direct interesa(i, conform le,ii, sunt anun(a(i In cel mai scurt timp In le,<tur< cu toate incidentele deose!ite care afectea*< securitatea !eneficiarilor/

Condi(ii minime: 2H&1& Unitatea informea)3 5n scris factorii direct interesa2i .repre)entantul le!al, familia, poli2ia, institu2iile de coordonare etc&, dup3 ca)/ 5n le!3tur3 cu toate incidentele deosebite :petrecute 5n procesul de furni)are a serviciilor/, care afectea)3 beneficiarii 6i se asi!ur3 c3 notificarea a fost trimis3 5n ma4imum 2@ de ore- notific3rile efectuate 6i m3surile 5ntreprinse pentru re)olvarea problemelor notificate se consemnea)3 5n dosarul beneficiarului& %e notific3 cel pu2in urm3toarele evenimente* a/ decesul unui beneficiar, inclusiv circumstan2ele 5n care s-a produs- b/ bolile infec2ioase si alte boli, conform normelor sistemului de s3n3tate- c/ o r3nire sau v3t3mare important3 ori accident 5n condi2ii de re)iden23 5n locuin2e protejate- d/ contraven2ii 6i infrac2iuni- e/ orice acu)a2ii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului- f/ absen2a nejustificat3 din locuin23 .va!abondaj, prostitu2ie/- !/ orice alt eveniment petrecut 5n Cocuin2a Protejat3 care afectea)3 bun3starea sau si!uran2a beneficiarilor&

2H&2&

7I/ Resurse umane Standarde 2 - $" S=R@C=@R& AI C&.I9IC&R%& P%RS26&.@.@I Standard 2 Structura Hi calificarea personalului .ocuin(a Prote-at< dispune de o structur< de personal In concordan(< cu misiunea unit<(ii , cu nevoile !eneficiarilor, cu politica sa !u,etar< Hi cu normele le,ale In vi,oare/ Eeneficiarii sunt asista(i de personal suficient Hi competent/

Re*ultat Condi(ii minime: 29&1&

%tructura de personal a Cocuin2ei Protejate asi!ur3 desf36urarea efectiv3 6i eficient3 a activit32ilor procesului de furni)are a serviciilor .asisten2a asi!urat3 beneficiarilor, administrarea resurselor, or!ani)are 6i comunicare, mana!ement-ul curent al unit32ii, mana!ement-ul ur!en2elor/& %tructura de personal a Cocuin2ei Protejate corespunde din punct de vedere numeric 6i al calific3rii, normelor metodolo!ice 5n domeniu&

29&2&

@#

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

29&#& 29&@& 29&<& 29&6&

Cocuin2a protejat3 poate s3 utili)e)e personal voluntar, cu verificarea ca)ierului judiciar- acesta nu poate prelua responsabilit32ile personalului speciali)at& ;iecare an!ajat are calificarea, competen2a, e4perien2a 6i calit32ile solicitate de fi6a postului& ;iecare an!ajat are obli!a2ia de a cunoa6te 6i respecta prevederile fi6ei postului pe care 5l ocup3& 4ist3 o eviden23 clar3 a turelor de )i 6i de noapte prin care se asi!ur3 serviciileface reparti)area personalului pe ture 5ntr-o manier3 fle4ibil3, pentru a asi!ura continuitatea procesului de furni)are a serviciilor 6i respectarea standardelor minimale de calitate 5n domeniu& Lrele de munc3 petrecute 5n afara unit32ii .contacte telefonice, ie6iri 5n comunitate etc&/ sunt incluse 5n turele pl3tite ale personalului& An!ajarea,promovarea personalului se reali)ea)3 conform criteriilor de competen23 ale postului .calificare, e4perien23, abilit32i profesionale, atitudini, motiva2ie etc&/5nainte de efectuarea oric3rei an!aj3ri se vor solicita referin2e de la locurile anterioare de munc3 ale solicitan2ilor& Cocuin2a Protejat3 se asi!ur3 c3 personalul care lucrea)3 direct cu beneficiarii are o condi2ie bun3 de s3n3tate .probat3 cu documente medicale, conform le!isla2iei 5n vi!oare/& Cocuin2a Protejat3 asi!ur3, pe c=t posibil, stabilitatea personalului care lucrea)3 direct cu beneficiarii, pentru a reali)a continuitatea activit32ilor 6i confortul afectiv al beneficiarilor 5n procesul de furni)are a serviciilor& P%R9%CBI26&R%& P%RS26&.@.@I

29&7& 29&H&

29&9&

29&10&

Standard $"

Re*ultat

Perfec(ionarea personalului .ocuin(a Prote-at< are Hi aplic< o planificare privind perfec(ionarea continu< a personalului, In acord cu misiunea unit<(ii Hi cu standardele minime de calitate In domeniu/ Personalul aferent .ocuin(ei Prote-ate este inclus In pro,rame de perfec(ionare profesional</

Condi(ii minime: #0&1& #0&2& #0&#& #0&@& Cocuin2a Protejat3 elaborea)3 anual 6i aplic3 un Plan de perfec/ionare profesional)& Cocuin2a Protejat3 asi!ur3 fiec3rui an!ajat < )ile .retribuite/ pe an, pentru activit32i de perfec2ionare .or!ani)ate 5n $entrul De)iden2ial sau 5n afara acestuia/& Cocuin2a Protejat3 identific3 oportunit32ile de perfec2ionare a personalului 5n vederea cre6terii competen2ei acestuia 5n procesul de furni)are a serviciilor& Cocuin2a Protejat3 asi!ur3, anual sau ori de c=te ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului unit32ii 5n domeniul protec2iei speciale a persoanelor cu "andicap&

@@

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

7II/ 2r,ani*are Hi administrare Standardele $1 - $3 C&)R@. )% 2R5&6IF&R% AI 9@6CBI26&R% Standard $1 Cadrul de or,ani*are Hi func(ionare .ocuin(a Prote-at< respect< normele le,ale In vi,oare In ceea ce priveHte or,ani*area Hi func(ionarea unit<(ii/ .ocuin(a Prote-at< este or,ani*at< Hi func(ionea*< In !a*a normelor le,ale In vi,oare Hi a re,ulamentelor de u* intern/

Re*ultat

Condi(ii minime: #1&1& #1&2& #1&#& #1&@& #1&<& Cocuin2a Protejat3 are 6i aplic3 un Regulament de 3rgani are ,i "unc/ionare, conform prevederilor le!ale 5n vi!oare& Cocuin2a Protejat3 are 6i aplic3 un Regulament Intern& Cocuin2a Protejat3 are 6i aplic3 un (anual de proceduri care cuprinde procedurile aplicate 5n procesul de furni)are a serviciilor 5n vederea 5ndeplinirii misiunii unit32ii& Personalul cunoa6te documentele privind re!ulamentele 6i procedurile unit32ii& Cocuin2a Protejat3 asi!ur3 accesul beneficiarilor,repre)entan2ilor lor le!ali la documentele privind re!ulamentele 6i procedurile unit32ii, 5ntr-o form3 adecvat3 .accesibil3, 5n func2ie de "andicap/, iar personalul are obli!a2ia de a e4plica beneficiarilor aceste informa2ii& P%RS26&. )% C26)@C%R% Standardul $2 Personal de conducere Personalul cu atri!u(ii de conducere al .ocuin(ei Prote-ate are calificarea, competen(a Hi eLperien(a necesare pentru a asi,ura un mana,ement de calitate/ .ocuin(a Prote-at< este condus< de un personal competent, an,a-at conform normelor le,ale In vi,oare/

Re*ultat

Condi(ii minime: #2&1& Personalul cu atribu2ii de conducere al Cocuin2ei Protejate trebuie s3 5ndeplineasc3 urm3toarele condi2ii* diplom3 de licen23 5n 5nv323m=ntul superior de lun!3 durat3, e4perien23 6i,sau pre!3tire mana!erial3 6i e4perien23 5n domeniul protec2iei sociale& Personalul cu atribu2ii de conducere al Cocuin2ei Protejate are obli!a2ia de a asi!ura condi2iile minime prev3)ute de pre)entele standarde de calitate&

#2&2&

@<

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

#2&#&

Personalul cu atribu2ii de conducere al Cocuin2ei Protejate are obli!a2ia de a se perfec2iona continuu, at=t sub raport mana!erial c=t 6i 5n ceea ce prive6te cunoa6terea problematicii persoanelor cu "andicap& P.&6I9IC&R% K )%F72.=&R%

Standard $$

Re*ultat

Planificare K de*voltare Conducerea .ocuin(ei Prote-ate ,estionea*< unitatea In !a*a unei planific<ri ri,uroase, menite s< conduc< la reali*area misiunii serviciilor, cu respectarea normelor le,ale In vi,oare/ .ocuin(a Prote-at< de(ine Hi aplic< o planificare a activit<(ii, conform normelor le,ale In vi,oare/

Condi(ii minime: ##&1& $onducerea Cocuin2ei Protejate elaborea)3, 5n ba)a le!isla2iei 5n vi!oare, un document cadru ' numit Proiect institu/ional care cuprinde cel pu2in urm3toarele* a/ tipul 6i misiunea $entrului De)iden2ial- b/ principiile directoare- c/ !rupul de beneficiari 6i nevoile specifice- d/ obiectivele de de)voltare institu2ional3, pe # ani- e/ servicii destinate !rupului de beneficiari- !/ scopul 6i obiectivele serviciilor- "/ resursele umane, materiale 6i financiare disponibile 6i poten2iale& 1n vederea elabor3rii Proiectului institu2ional, conducerea Cocuin2ei Protejate reali)ea)3 o anali)3 a situa2iei unit32ii din punctul de vedere al !radului de implementare a pre)entelor standarde minime de calitate 6i consemnea)3 anali)a 5ntrun Raport de evaluare& Proiectul institu2ional este adus la cuno6tin2a 5ntre!ului personal& Personalul de conducere al Cocuin2ei Protejate elaborea)3 anual 6i duce la 5ndeplinire un Plan de activitate al unit32ii respective, care cuprinde* calendarul activit32ilor .termene/, scop 6i obiective, resurse alocate, responsabilit32i, indicatori privind monitori)area re)ultatelor- scopul 6i obiectivele planului vor fi centrate pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor& $onducerea Cocuin2ei Protejate 5ndrum3 personalul 6i monitori)ea)3 5ndeplinirea Planului de activitate, 5n limitele resurselor alocate, 5n termenele 6i conform parametrilor calitativi stabili2i& Planul de activitate 6i Proiectul institu2ional stau la ba)a elabor3rii,revi)uirii celorlalte documente utili)ate de Cocuin2a Protejat3& %7&.@&R% AI C26=R2. Standard $4 %valuare Hi control Conducerea .ocuin(ei Prote-ate utili*ea*<, In !a*a prero,ativelor le,ale, un sistem coerent de evaluare Hi control, orientat pe Im!un<t<(irea re*ultatelor activit<(ii/
@6

##&2&

##&#& ##&@&

##&<&

##&6&

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Re*ultat

&ctivitatea .ocuin(ei Prote-ate este monitori*at< sistematic, eficient Hi pe principii de transparen(</

Condi(ii minime: #@&1& #@&2& $ontrolul 6i evaluarea au ca obiect* calitatea presta2iei personalului, calitatea activit32ilor 6i serviciilor& $onducerea Cocuin2ei Protejate define6te un set clar de indicatori m3surabili pentru evaluarea re)ultatelor procesului de furni)are a serviciilor- conducerea $entrului De)iden2ial promovea)3 activit32i de m3surare a satisfac2iei beneficiarilor 6i a familiilor acestora, a personalului 6i a celorlalte !rupuri de interes& Cocuin2a Protejat3 reali)ea)3 activit32i de raportare, publicare, diseminare a re)ultatelor conform normelor le!ale 6i re!ulamentelor interne& $onducerea Cocuin2ei Protejate elaborea)3, la finele fiec3rui an, un Raport de activitate- raportul este public 6i este redactat 5ntr-o manier3 accesibil3 tuturor celor interesa2i& &)MI6IS=R&R% AI 9I6&6B&R% &dministrare Hi finan(are Conducerea .ocuin(ei Prote-ate administrea*< resursele unit<(ii conform misiunii acesteia Hi In !a*a normelor le,ale In vi,oare/ Eeneficiarii primesc servicii de calitate, In !a*a administr<rii eficiente a resurselor .ocuin(ei Prote-ate

#@&#& #@&@&

Standard $0 Re*ultat

Condi(ii minime: #<&1& $onducerea Cocuin2ei Protejate administrea)3 resursele financiare ale unit32ii, 5n ba)a unui plan de c"eltuieli care stabile6te planificarea financiar3, eviden2a bu!etar3 6i controlul financiar, conform le!ii- la elaborarea planului de c"eltuieli se 2ine cont de propunerile beneficiarilor& C2M@6IC&R% I6=%R6D Standard $# Comunicare intern< Conducerea .ocuin(ei Prote-ate promovea*< m<suri eficiente de comunicare intra-institu(ional</ .ocuin(a Prote-at< este condus< pe principii de transparen(<, desc?idere, participare, a tuturor celor implica(i In furni*area serviciilor/

Re*ultat

Condi(ii minime:

@7

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

#6&1& #6&2& #6&#&

$onducerea Cocuin2ei Protejate informea)3 personalul cu privire la* strate!iile 6i politicile sociale din domeniu- noi re!lement3ri le!islative 5n domeniu& ;iecare an!ajat 56i cunoa6te colaboratorii pe ba)a fi6ei postului 6i a altor documente ale unit32ii& $onducerea Cocuin2ei Protejate utili)ea)3 modalit32i opera2ionale de comunicare 5ntre membrii ec"ipei de personal implica2i 5n procesul de furni)are a serviciilor& C2M@6IC&R% AI P&R=%6%RI&=

Standard $7

Re*ultat

Comunicare Hi parteneriat Conducerea .ocuin(ei Prote-ate are Hi aplic< o strate,ie de rela(ii pu!lice/ +n vederea creHterii calit<(ii serviciilor oferite, .ocuin(a Prote-at< IHi de*volt< o politic< de cola!orare activ< cu alte institu(ii/

Condi(ii minime: #7&1& #7&2& #7&#& #7&@& $onducerea Cocuin2ei Protejate desemnea)3 una sau mai multe persoane pentru a r3spunde de reali)area activit32ilor de ,,rela2ii publice9& $onducerea Cocuin2ei Protejate are 6i aplic3 o politic3 de comunicare 6i colaborare cu or!anismele de coordonare-finan2are .centrale, jude2ene, locale ' dup3 ca)/& $onducerea Cocuin2ei Protejate are 6i aplic3 o politic3 de comunicare 6i colaborare cu institu2iile sociale, de ocrotire a s3n3t32ii, culturale, reli!ioase etc&, din comunitate& $onducerea Cocuin2ei Protejate are 6i aplic3 o politic3 de comunicare 6i colaborare cu or!ani)a2iile ne!uvernamentale implicate 5n asisten2a social3 a persoanelor cu "andicap& $onducerea Cocuin2ei Protejate de2ine 6i utili)ea)3 materiale pentru promovarea ima!inii unit32ii 5n comunitate .e4* materiale tip3rite, casete video, audio, pa!in3 S B etc&/& $onducerea Cocuin2ei Protejate 5ntreprinde demersuri pentru ca unitatea s3 participe la derularea unor proiecte cu finan2are interna2ional3 6i,sau intern3& +6R%5IS=R&R%& AI &R8I7&R%& )&=%.2R Standard $3 +nre,istrarea Hi ar?ivarea datelor .ocuin(a Prote-at< efectuea*< Inre,istrarea, utili*area Hi ar?ivarea datelor conform le,isla(iei In vi,oare Hi normelor metodolo,ice interne/ +nre,istrarea, utili*area Hi ar?ivarea datelor respect< normele le,ale In vi,oare/

#7&<&

#7&6&

Re*ultat

Condi(ii minime:

@H

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

#H&1& #H&2& #H&#&

1nre!istrarea 6i ar"ivarea datelor se efectuea)3 cu promptitudine, 5n conformitate cu normele le!ale 5n vi!oare& Cocuin2a Protejat3 asi!ur3 p3strarea 6i utili)area datelor privind beneficiarii, 5n re!im de confiden2ialitate, conform normelor le!ale 5n vi!oare& Cocuin2a Protejat3 asi!ur3 accesul necondi2ionat al beneficiarilor,repre)entan2ilor le!ali la datele care 5i privesc&

@9

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

5.2S&R Eeneficiar ' utili)ator de servicii sociale- termenul este preferabil celui de Fasistat9, a c3rui conota2ie pasiv3 nu concord3 cu vi)iunea modern3 asupra protec2iei speciale- nici termenul de Fclient9 nu este indicat, dat3 fiind conota2ia mercantil3 pe care acest termen o are 5n limba rom=n3& Centru1institu(ie de asisten(< social< pentru persoane cu ?andicap ' cadru or!ani)a2ional al unui pac"et de servicii sociale speciali)ate pentru persoane cu "andicap .ve)i Fservicii sociale speciali)ate9/& Cerin(e speciale :nevoi speciale; ' cerin2e specifice ale persoanei cu "andicap, determinate de e4isten2a "andicapului, de natura 6i !ravitatea acestora& Contract :de servicii; ' 5n2ele!ere, acord scris care produce efecte juridice, 5ntre o unitate furni)oare de servicii sociale speciali)ate 6i un beneficiar, prin care se stipulea)3 condi2iile 5n care se desf36oar3 activit32ile de asisten23 social3 - drepturile 6i obli!a2iile fiec3reia dintre p3r2i& %,alitate de Hanse 8 acces liber 6i e!al al persoanelor cu "andicap la resursele comunit32ii& %,ali*area Hanselor 8 proces 5n care sunt implica2i o multitudine de Factori sociali9, prin care se tinde c3tre reali)area e!alit32ii de 6anse .ve)i %,alitate de Hanse/& %valuare :a cerin(elor; ' proces prin care o ec"ip3 multidisciplinar3 de speciali6ti stabile6te cerin2ele de 5n!rijire, asisten23, recuperare etc& ale unei persoane .cu "andicap/ 5n vederea instituirii unor m3suri terapeutice individuali)ate- acest proces se reali)ea)3 pe trei direc2ii de abordare* medical3, psi"olo!ic3 6i social3& 9iHa de evaluare ' document 5n care se consemnea)3 re)ultatele evalu3rii,reevalu3rii periodice& 9oaie de ieHire ' document 5ntocmit la ie6irea unui beneficiar dintr-un serviciu de asisten23 social3 care cuprinde date despre starea !eneral3 a beneficiarului, date comparative despre starea acestuia la ie6ire 5n raport cu starea din momentul admiterii, recomand3ri pentru viitor& Individuali*are K tratare individual3 a beneficiarilor 5n procesul de furni)are a serviciilor .evaluarea nevoilor, planificarea serviciilor etc&/& Inte,rare familial< ' participare la via2a familiei- atitudine de acceptare a persoanei cu "andicap de c3tre familie& Inte,rare1includere1inclu*iune comunitar< ' acces 6i participare a persoanei cu "andicap la via2a comunit32ii de apartenen23& .ocuin(e prote-ate 8 institu2ii de asisten23 social3 care asi!ur3 persoanelor adulte cu "andicap !3)duire de tip familial 5n sistem protejat, precum 6i asisten23 6i suport pentru asi!urarea unei vie2i autonome 6i active& %e pot clasifica astfel*
<0

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

locuin2e minim protejate 8 asi!ur3 asisten23, suprave!"ere 6i consiliere, oca)ional .la nevoie/, prin vi)ite, contact telefonic locuin2e moderat protejate 8 asi!ur3 asisten23, suprave!"ere 6i consiliere, planificat 6i oca)ional .la nevoie/- personalul de sprijin contactea)3 re!ulat beneficiarii .vi)ite, telefon/ sau locuie6te 5mpreun3 cu beneficiarii serviciilor locuin2e permanent protejate 8 asi!ur3 asisten23 2@ de ore din 2@* suprave!"ere, consiliere, 5n!rijire- personalul de sprijin locuie6te 5mpreun3 cu beneficiarii& Mana,ement :al serviciilor de asisten(< social<; ' !estionarea, de c3tre conducerea desemnat3 le!al, a activit32ilor 6i resurselor .materiale, umane, financiare/ furni)orilor de servicii sociale pentru persoanele cu "andicap& Mana,er de ca* ' lucr3tor, 5n cadrul unui serviciu social speciali)at, care coordonea)3 derularea planului personal de viitor, pentru unul sau mai mul2i beneficiari& Manualul de proceduri ' document ce cuprinde toate procedurile aplicate 5n cadrul unit32ii de asisten23 social3 5n procesul de furni)are a serviciilor c3tre beneficiar .admitere, evaluare, ie6ire, reclama2ii 6i protec2ie etc&/ 5n vederea 5ndeplinirii misiunii serviciului social speciali)at& 6ormali*are ' ansamblu de m3suri 6i ac2iuni de natur3 s3 asi!ure persoanelor cu "andicap o via23 c=t mai apropiat3 de normele comunit32ii de apartenen23& Personal :al unit<(ii de asisten(< social<; ' colectiv al persoanelor an!ajate cu retribu2ie 5n unitatea de asisten23 social3& Persoane cu ?andicap ' Facele persoane c'rora mediul social, neadaptat deficien(elor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale le mpiedic' total sau le limiteaz' accesul cu )anse egale la via(a social', potrivit v*rstei, se ului, factorilor materiali, sociali )i culturali proprii, necesit*nd m'suri de protec(ie special' n sprijinul integr'rii lor sociale )i profesionale9 .Lrdonan2a de Ur!en23 a Muvernului nr& 102,1999 privind protec2ia special3 6i 5ncadrarea 5n munc3 a persoanelor cu "andicap, aprobat3 prin Ce!ea nr& <19,2002, cu modific3rile 6i complet3rile ulterioare/& Plan anual1planificare anual< ' ansamblul de documente prin care sunt planificate activit32ile desf36urate 5n unitatea de asisten23 social3, pe perioada unui an calendaristic& Plan Personal de 7iitor K reflect3 poten2ialul, nevoile 6i aspira2iile beneficiarilor 6i stabile6te obiectivele sale pe termen scurt, mediu 6i lun!- 5n func2ie de aceste obiective, se identific3 6i se planific3 serviciile pe care le va asi!ura furni)orul de servicii 6i personalul responsabilcon2ine 6i o planificare a condi2iilor 5n care se va efectua ie6irea beneficiarului din Cocuin2a Protejat3 .transfer la o alt3 unitate de asisten23 social3,revenirea 5n locuin2a familiei,mutare 5ntr-o locuin23 5n comunitate/& Procedur< ' con2ine, de re!ul3, scopurile 6i domeniul de aplicare al unei activit32icon2inutul activit32ii* cine, c=nd, unde 6i cum se reali)ea)3 activitatea- ce materiale, ec"ipamente 6i documente trebuie utili)ate- cum trebuie controlat3 6i 5nre!istrat3 activitatea&

<1

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Repre*entant :le,al al !eneficiarului; ' persoan3, din afara serviciului de asisten23 social3, care ac2ionea)3, cu recunoa6tere le!al3, 5n numele 6i 5n interesul beneficiarului, atunci c=nd acesta nu se poate repre)enta sin!ur& Re*ultat ' efect a6teptat, ob2inut ca urmare a aplic3rii unui standard de calitate, 5n unitatea de asisten23 social3& Rutine *ilnice de via(< 8 activit32ile de )i cu )i, specifice traiului independent, desf36urate 5ntr-o locuin23 protejat3* auto5n!rijire 6i autoservire- auto!ospod3rire 6i alte activit32i practicemobilitate- transport 6i cump3r3turi- !estionarea bu!etului personal& Servicii sociale ' Fansamblu comple de m'suri )i ac(iuni realizate pentru a r'spunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, n vederea prevenirii )i dep')irii unor situa(ii de dificultate, vulnerabilitate sau dependen(' pentru prezervarea autonomiei )i protec(iei persoanei .cu "andicap n& n&/, pentru prevenirea marginaliz'rii )i e cluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale )i n scopul cre)terii calit'(ii vie(ii.9 .Lrdonan2a Muvernului nr& 6H,200# privind serviciile sociale, cu modific3rile 6i complet3rile ulterioare/& F+urnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, dup' cum urmeaz': serviciul public de asisten(' social' la nivel jude(ean )i localalte servicii publice specializate la nivel jude(ean sau localU./#01/ de asisten(' medico-social'institu(ii publice care dezvolt' compartimente de asisten(' social' specializateasocia(ii )i funda(ii, culte religioase )i orice alte forme organizate ale societ'(ii civilef, persoane fizice autorizate n condi(iile legiig, filiale )i sucursale ale asocia(iilor )i funda(iilor interna(ionale recunoscute n conformitate cu legisla(ia n vigoareh, organiza(ii interna(ionale de profil. .T/ +urnizorii de servicii sociale pot organiza )i acorda servicii sociale numai dac' sunt acredita(i n condi(iile legii. .T/ 2etodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aprob' prin hot'r*re a 3uvernului, la propunerea 2inisterului 2uncii, $olidarit'(ii $ociale )i +amiliei, n termen de 45 de zile de la data intr'rii n vigoare a prezentei ordonan(e.9 .Lrdonan2a Muvernului nr& 6H,200# privind serviciile sociale, cu modific3rile 6i complet3rile ulterioare/& Servicii sociale speciali*ate 8 Fsunt serviciile sociale care au drept scop men(inerea, refacerea sau dezvoltarea capacit'(ilor individuale pentru dep')irea unei situa(ii de nevoie social'. $erviciile sociale 67, sunt urm'toarele: a, recuperare )i reabilitareb, suport )i asisten(' pentru familiile )i copiii afla(i n dificultatec, educa(ie informal' e tracurricular' pentru copii )i adul(i, n func(ie de nevoia fiec'rei categoriid, asisten(' )i suport pentru persoanele v*rstnice, inclusiv pentru persoanele v*rstnice dependentea, b, c, d, e,

<2

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

e, asisten(' )i suport pentru toate categoriile definite la art.89f, sprijin )i orientare pentru integrarea, readaptarea )i reeducarea profesional'g, ngrijire social-medical' pentru persoanele aflate n dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate n fazele terminale ale unor bolih, mediere social'i, consiliere n cadrul institu(ionalizat, n centre de informare )i consilierej, orice alte m'suri )i ac(iuni care au drept scop men(inerea, refacerea sau dezvoltarea capacit'(ilor individuale pentru dep')irea unei situa(ii de nevoie social'. .Lrdonan2a Muvernului nr& 6H,200# privind serviciile sociale, cu modific3rile 6i complet3rile ulterioare/& Beneficiarii acestor servicii, conf& art& 2< al ordonan2ei amintite, Fpot fi: copii, persoane v*rstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcoolul sau alte substan(e to ice, persoane care au p'r'sit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violen(a n familie, victime ale traficului de fiin(e umane, persoane infectate sau bolnave :/;<$/%!, f'r' venituri sau cu venituri mici, imigran(i, persoane f'r' ad'post, bolnavi cronici, persoane care sufer' de boli incurabile, precum )i alte persoane aflate n situa(ii de nevoie special'9& Solicitant :de servicii; ' persoana cu "andicap care, direct sau prin repre)entantul s3u le!al, solicit3 s3 devin3 beneficiar al asisten2ei sociale oferite de un furni)or de servicii sociale speciali)ate& Sta,iu de pro!< ' o perioad3 de ma4imum dou3 luni de re)iden23 de prob3 5n Cocuin2a Protejat3, pentru a se stabili compatibilitatea noului beneficiar cu stilul de via23 din locuin23 6i cu vec"ii locatari, 5n urma c3reia se emite deci)ia final3 de admitere sau respin!ere a solicitantului de servicii& Standarde minime de calitate :a serviciilor sociale; ' acte normative, obli!atorii la nivel na2ional, a c3ror aplicare !arantea)3 asi!urarea unor nivele minime acceptabile de performan23 ale procesului de furni)are a serviciilor sociale& 7ia(< independent<1autonom< ' e4ercitarea controlului deplin 6i responsabil al propriei vie2i& 7oluntariat ' activitate de interes public desf')urat' de persoane fizice, denumite voluntari, n cadrul unor raporturi juridice, altele dec*t raportul juridic de munc' )i raportul juridic civil de prestare a unei activit'(i remunerate .Ce!ea nr& 19<,2001 privind voluntariatul/

.IS=& )2C@M%6=%.2R aferente Standardelor minime de calitate 5ocuin/e prote7ate pentru persoane adulte cu handicap

1! 2!

-hidul $eneficiarului .ve)i standard 1/ Manual de proceduri .ve)i standard 1/

<#

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

2/1/ 2/2/ 2/$/ 2/4/ 2/0/ 2/#/ 27/ 2/7/ 2H/ %! &! <! 1! =! >! 2! 1?! 11! 12! 1%! 1&!

Procedur< privind admiterea !eneficiarului .ve)i standard 2/ Procedur< privind evaluarea ini(ial< ,reevaluarea .ve)i standard #/ Procedur< privind ieHirea din .ocuin(a Prote-at< .ve)i standard H/ Procedur< privind rela(ia personalului cu !eneficiarii .ve)i standard 2</ Procedur< privind Inre,istrarea Hi re*olvarea sesi*<rilor11reclama(iilor .ve)i standard 26/ Procedur< privind protec(ia Impotriva a!u*urilor .ve)i standard Procedur< privind notificarea incidentelor deose!ite .ve)i standard "i,a de evaluare .ve)i standard #/ Plan Personal de 9iitor .ve)i standard </ "oaie de ie,ire .ve)i standard H/ Codul drepturilor $eneficiarilor .ve)i standard 2@/ Registru privind protec/ia 4mpotriva a$u urilor .ve)i standard 27/ Plan de perfec/ionare profesional) .ve)i standard #0/ Regulament de organi are ,i func/ionare .ve)i standard #1/ Regulament intern .ve)i standard #1/ Proiect institu/ional .ve)i standard ##/ Plan de activitate .ve)i standard ##/ Raport de evaluare a gradului de implementare a standardelor .ve)i standard ##/ Raport de activitate .ve)i standard #@/

Munca in echipa
%C8IP& SI 5R@P@. Mrupul Cider puternic, responsabil Desponsabilitate individuala c"ipa $onducere impartita Desponsabilitate individuala si comuna
<@

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

De)ultate individuale (asurare indirecta a re)ultatelor

De)ultate colective (asurare directa a re)ultatelor prin estimarea efectelor ec"ipei asupra muncii altora

C26)IBII.% )% .@CR@ +6 %C8IPD Pentru a lucra ca o ec"ipa, sunt necesare deci cateva condi2ii de 5ndeplinit* %cop comun, strate!ii clare 6i roluri bine definite care s3 conduc3 la re)ultatele a6teptate 5ntr-un interval de timp determinatvaluarea continu3 a nevoilor ec"ipei 6i membrilor ei, pentru identificarea 6i re)olvarea problemelor (etodolo!ie structurat3, norme de !rup precise 5n desf36urarea activit32ilor de !rup $on6tienti)area diferen2elor de statut* po)i2ia 5n ierar"ia formal3 sau informal3, ran!ul 6i presti!iul fiec3rui membru 5n ec"ip3 4isten2a diferen2elor de rol .sarcinile 6i activit32ile asumate de fiecare din membrii ec"ipei/ care conduc la anumite modele de comportament * +mplicarea activ3 a fiec3rui membru al ec"ipei 5n 5ndeplinirea scopului $omunicare, ascultare activ3, empatie ;le4ibilitate, adaptabilitate, creativitate Pre)en2a motiva2iei 6i interesele personale ale membrilor care s3 conduc3 la coe)iunea !rupului .abilitatea de a !=ndi 6i ac2iona ca un 5ntre!/ 6i nu la ruptura acestuia Decunoa6terea 6i aprecierea reali)3rilor individuale 6i de !rup P&AI +6 92RM&R%& %C8IP%I 1& ;APA B LD+ IJAD .7;LD(+IM9/ $omportamentul 6i sentimentele participan2ilor * 7 $e caut eu aici 09 dependen2a de lider .formator/ petnru structurarea activit32ilor sentimente de surescitare, team3, confu)ie comunicare supreficial3 6i politicoas3 ;acilitarea Ajut3 participan2ii s3-6i clarifice a6tept3rile pentru atelier Jrecerea 5n revist3 5mpreun3 cu !rupul a scopului 6i obiectivelor atelierului +ni2ia)3 procesul 5nv323rii adultului $onclu)ia fa)ei 1* Joat3 lumea este de acord c3 scopul atelierului este clar 6i obiectivele pot fi atinse 2& ;APA B LDMAI+PAD U+ B $LI;C+$J .7%JLD(+IM9/ $omportamentul 6i sentimentele participan2ilor *
<<

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

o ;acilitarea

%e 5ncepe stabilirea re!ulilor de !rup Participan2ii 5ncep s3 56i asume responsabilit32i 4perien2a conflictului datorat diferen2elor 5ntre stiluri 6i tendin2a de a controla !rupul .leaders"ip/- raportare diferit3 la activit32ile de formare De)isten23 la sc"imbare, dore6te s3 fac3 lucrurile 5n propriul mod

$larific3 rolurile formatorilor 6i participan2ilor, inclu)=nd responsabilitatea participan2ilor pentru propria 5nv32are Utili)area principiilor de re)olvare a problemei pentru a ajuta !rupul s3 determine cau)a 6i s3 re)olve re)isten2ele 5n !rup $larificarea scopului 6i obiectivelor atelierului Ajut3 participan2ii s3 con6tienti)e)e diferen2ele dintre stilurile de 5nv32are 6i nivelurile de implicare 5n activit32ile !rupului- s3 recunoasc3 efectul comportamentelor lor asupra celorlal2i o $onclu)ia fa)ei 2* De)olvarea par2ial3 a rela2iilor personale 1n2ele!ere a modului de lucru 5n !rup

=. %$N+(B B +I;LD(AV++ .7ILD(+IM9 / $omportamentul 6i sentimentele participan2ilor * %e e4perimentea)3 sentimente de apartenen23 la !rup .coe)iunea !rupului/ Besc"idere cu privire la 5ndeplinirea sarcinilor 6i asumarea riscurilor $onfort 5n ceea ce prive6te oferirea 6i cererea de feed bacK Besc"idere 5n ceea ce prive6te aceptarea punctelor de vedere diferite o ;acilitare %uprave!"ea)3 !rupul 5n respectarea refulilor de a da 6i aprimi feed&-bacK (onitori)ea)3 6i facilitea)3 dinamica de !rup Dedefinirea rolului formatorului pe m3sur3 ce responsabilitatea !rupului pentru con2inutul form3rii cre6te prin aplicarea 5n practic3 a ceea ce au 5nv32at o $onclu)ia fa)ei #* 1ncepe s3 apar3 identitatea !rupului Be)voltarea abilit32ilor de re)olvare a problemelor @& D PLC:AD A B PDLBC ( .7P D;LD(+IM9/

$omportamentul 6i sentimentele participan2ilor* Bedica2ie pentru activitatea de !rup %arcinile sunt bine definite 5n ca)ul !rupului

<6

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

o ;acilitarea

$limat de accptare 6i consens $apacitate de a lucra independent, 5n !rupuri mari sau mici %unt cooperan2i 6i totodat3 competitivi %unt con6tien2i de abilit32ile !rupului 6i de contribu2iile individuale la 5ndeplinirea acestora

Propune !rupului s3-6i identifice punctele tari %3 discute cu !rupul procesul de de)voltare a !rupuui Biscute modul 5n care !rupul 6i-a 5ndeplinit sarcinile o $onclu)ia fa)ei @* %copurile 6i obiectivele !rupului sunt 5ndeplinite Borin2a membrilor !rupului de a r3m=ne 5n le!3tur3

Comunicarea cu persoana varstnica


A sti sa comunici cu o persoana 5n varsta, potrivit stadiului de re!resie a functiilor psi"ice care sunt premi)a fi)iolo!ica a comunicarii, presupune 5nsusirea catorva cunostinte !enerale despre influenta procesului de 5mbatranire asupra functiilor psi"ice, cu alte cuvinte despre 5mbatranirea psi"olo!ica& ste ceea ce a fost pre)entat 5n cele de mai 5nainte& $omunicarea are un rol esential nu numai in investi!are si cunoasterea nevoilor, dar si 5n actul de 5n!rijire& Un !erontolo! afirma cu multa dreptate ca a-i vorbi persoanei varstnice este un act de 5n!rijire& $uvantul bine ales, bine receptat poate avea un efect terapeutic& (ulte persoane varstnice sufera adesea mai mult din cau)a i)olarii, i!norarii, mar!inali)arii, lipsei de comunicare cu cei din jur, decat de o boala sau alta& A-i vorbi unui varstnic, 5n !raba, rastit, plictisit, indiferent, fara a te asi!ura ca te-ai adaptat 5ntele!erii sale, nivelului de cultura, capacitatii de receptie, capacitatii auditive, poate sa-i faca rau, adancindu-i suferintele& 1ntre abu)urile contra persoanelor varstnice este inclus abu)ul psi"olo!ic, emotional sau verbal care se refera la un limbaj nepotrivit mentionat mai sus, care se constituie 5ntr-un stres care se adau!a celorlalte pe care este obli!at sa le suporte o persoana varstnica dependenta care are nevoie de ajutor& Iecomunicarea cu o persoana varstnica poate 5nsemna o condamnare la i)olare psi"olo!ica si sociala, la precipitarea re!resiei psi"o-intelectuale, constituindu-se 5n acelasi timp si 5ntr-un stres de subsolicitare&

<7

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

1ntr-o definitie simpla, comunicarea consta 5n transmiterea unui mesaj de la o persoana la alta& $omunicarea devine efectiva atunci cand mesajul transmis este identic cu cel receptionat, altminteri avem un mesaj fie incomplet, fie distorsionat& Be retinut ca 5n toate conceptele apartinand de teoria nevoilor, comunicarea este inclusa printre nevoile fundamentale ale unei persoane 5n !eneral, a unei persoane suferinde si varstnice cu atat mai mult& %-a afirmat ca fiinta umana comple4a este un tip indivi)ibil a carei e4istenta implica nevoi psi"olo!ice, nevoi de comunicare, nevoi spirituale& Aceasta ar!umentea)a pluridimensionalitatea fiintei umane& Lrice persoana este o entitate umana ale carei nevoi si resurse sunt individuale si specifice& Astfel, nevoile umane se pre)inta ca multiple si comple4e, scopul satisfacerii lor fiind acela de a obtine o Fstare de bine9, de confort, de crestere a calitatii vietii, ori calitatea vietii devine pentru varstnic unul din obiectivele esentiale ale oricarei interventii de ajutor sau de protectie- uneori, de pilda, vindecarea sau recuperarea nu mai pot fi posibile, calitatea vietii insa totdeanua& +n conceptul celor 1@ nevoi fundamentale elaborat de ;irginia :enderson, nevoia de comunicare ocupa un loc important ca si 5n la fel de cunoscuta FPiramida nevoilor9, modelul propus de psi"olo!ul american 2aslo> 5n care nevoia de comunicare este subinteleasa 5n toate cele cinci !rade ale piramidei sale pornind de la ba)a catre varf ' nevoi psi"olo!ice de ba)a, nevoi de securitate fi)ica si psi"ica, nevoi de apartenenta si afectiune, nevoi de stima si respect, nevoi de reali)are de sine& Pentru varstnic se poate afirma ca nevoia de comunicare este vitala, e4istenta sa, calitatea si durata vietii fiind amenintate de nesatisfacerea nevoii de comunicare ca si de o comunicare inadecvata& (ai devreme sau mai tar)iu, o persoana 5n varsta 5ti traieste ultima parte a vietii care precede sfarsitul 5nc"eind e4istenta, comunicarea 5n acest stadiu avand semnificatii particulare si fiind alaturi de alte elemente de 5n!rijire paleativa o solutie a calitatii vietii pana 5n ultima clipa& Am anali)at 5n cele de mai 5nainte rolul comunicarii ca nevoie umana fundamentala, efectele absentei comunicarii 5n mod deosebit pentru orice persoana, defavori)ata , vulnerabila, suferinda, varstnica mai ales, si sa anali)am 5n continuare efectele unei comunicari distorsionate cau)ele si consecintele 5n care poate avea loc aceasta 5n conditiile unei persoane 5n varsta cu diverse suferinte sau "andicapuri si modalitatile de depasire a barierelor care se ivesc 5n aceste ca)uri& ;iindca, dincolo de rolul comunicarii 5n !eneral ca factor de vitalitate, de combatere a i)olarii si de reinte!rare sociala si socio-familiala, comunicarea la un lucrator social, 5ntele!and prin aceasta 5ntr-un sens lar! orice profesionist .sau voluntar/ care are 5ntre atributii interventia de ajutor, 5n!rijire terapeutica, de protectie 5n favoarea unei persoane 5n varsta, cu nevoi, dependenta, comunicarea cu o astfel de persoana este un instrument de abordare, de eficacitatea utili)arii cu ma4imum de randament al acesteia depin)and re)ultatele interventiei& $u ajutorul comunicarii investi!am tipolo!ia persoanei, modificarile psi"olo!ice determinate de 5mbatranire, !radul acestora 5mbolnavire, suferinta, stres social si psi"olo!ic, "andicap- prin comunicare obtinem date pretioase privind nevoile unei persoane sau alteia, 5n fine cu ajutorul comunicarii putem influenta c"iar si 5n
<H

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

sens terapeutic .psi"oterapeutic/ starea persoanei, ne mai punand la socoteala transmiterea spre 5nsusire a mesajelor noastre destinate s-o ajute& L clasificare utili)ata 5n !eriatrie, 5n clinica !eriatrica si 5n psi"olo!ia !eriatrica, din punctul de vedere al capacitatii de comunicare, distin!e* persoane varstnice comunicante, persoane varstnice partial comunicante, persoane varstnice non-comunicante& Jrecand la anali)a conditiilor si factorilor de distorsiune a unei comunicari, care fie Wmpiedica transmiterea mesajului, fie duce la o receptionare incompleta sau distorsionata, afectand 5ntele!erea, receptarea si evident si raspunsul se considera ca e4ista* a/ factori personalib/ factori de mediu& (entionam ca acestia nu sunt neaparat specifici unei persoane varstnice dar incidenta lor este mai mare la aceasta cate!orie care cumulea)a efectele psi"olo!ice re!resive ale 5naintarii in varsta, stresul i)olarii sociale consecutive, efectele 5mbolnavirilor multiple .polipatolo!ie, adica e4istenta mai multor boli concomitent/, "andicapul si di)abilitatile consecutive& Acest cumul si asociere includ evident si particularitati pe care le vom sublinia a/ factorii personali ' tin de structura partenerilor la actul comunicarii si pot fi* - emotionali .psi"olo!ici/ ' timiditate, suparare, teama, an4ietate .teama e4a!erata fara obiect/, resentimente- fi)ici, or!anici ' oboseala, defecte de vorbire, sur)enie, durere, boala- intelectuali ' nivel de cunostinte, de instruire, limbaj* - sociali ' diferente de cultura, clasa socio-economica, ori!ine etnica, ori!ine rurala sau urbana, accent, s&a& b/ factori de mediu care pot influenXa po)itiv sau ne!ativ comunicarea, prin creYterea tensiunii sau disconfortului& - fi)ici* )!omot, lipsa intimitaXii, neacomodare- sociali* pre)enta sau absenta altor persoane& A se tine seama ca anumite plan!eri, raspunsuri la nevoi pot repre)enta probleme intime care e4clud si pre)enta altoraalteori persoana se simte mai 5n lar!ul sau 5n pre)enta, de re!ula, a unei rude apropiate, care eventual o 5ncurajea)a sa comunice, confirma sau 5ntareste cele spuse& 1naintea initierii comunicarii, a dialo!ului se impune evaluarea cu !rija a persoanei cu care se comunica .factori personali/, cat si a mediului de comunicare .factori de mediu/& Lrice comunicare implica verbali)area mesajului, forma cea mai comuna, ideala, si manifestarile non-verbale& 1n ca)ul persoanelor varstnice, suferinde, cu diverse disfunctii de limbaj, de 5ntele!ere, de memorie si orientare nu todeauna poate fi utili)at mesajul verbali)at& ?omunicarea verbala se manifesa prin limbajul vorbit sau scris care repre)inta codul cel mai folosit de transmitere a mesajelor si este bine cand acest cod este 5nteles de ambele parti implicate 5n procesul de comunicare& Iu este suficient ca se vorbeste aceeasi limba ci, mai important este acelas 5nteles pentru cuvinte .neolo!isme, termeni te"nici, abrevieri, sinonime, etc&/& $a urmare, o conditie esentiala este aceea de a ne asigura n permanenta ca vom fi ntelesi.
<9

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

Cimbajul non-verbal, care are la ba)a alte coduri decat cuvintele, codurile fiind de o mai mare varietate, include* e4presia fetei, mimica, privirea, volumul vocii, tonul folosit, !estica, atin!erea& 1n plus, persoana poate emite o serie de semne de comunicare care trebuie 5nre!istrate si interpretate cu !rija, semne vocale, emisiuni vocale dar non-verbale, ce pot avea semnificatii ce trebuie descifrate* !emete, oftat, !afaituri, tuse, plans, ras, diferite infle4iuni ale vocii, etc& $"iar si po)itia corpului 5n pat poate arata celor avi)ati e4istenta unei dureri care sileste persoana sa ia o anumita po)itie 5n care durerea e resimtita la o intensitate mai mica .5n practica medicinii clinice sunt numite po)itii,posturi Fantal!ice9 pentru ca diminua durerea/- o po)itie de retra!ere, cu !enunc"ii la barbie, 5nsotita de o privire care e4prima teama si 5n!rijorare poate fi su!estiva pentru an4ietate, pentru diferite stari "lucinatorii vi)uale sau auditive& (entionarea si a acestor semne intentionea)a sa sublinie)e doar !ama variata de manifestari non-verbale, interpretarea lor revenind specialistilor ' medici, psi"iatri, psi"olo!i, asistenti sociali, dar si altor persoane cu e4perienta& Be remarcat ca manifestarile non-verbale sunt mai aproape de realitate, fiind mai !reu de distorsionat, de trucat& 1n evaluarea de ansamblu a unor persoane de la care dorim sa cule!em cat mai multe date vom identifica si alte mesaje non-verbale* miscari repe)i, a!itatie, neliniste, an4ietate, 5nclestare musculara, tremuraturi, dificultati de concentrare& Urmarim daca eventual unele e4presii, cuvinte 5i pot declansa persoanei suparare, teama, iritare, plans sau alte stari deosebite& L comunicare capata o cat mai buna calitate cu cat determina din partea persoanei varstnice si,sau bolnave o desc"idere cat mai mare, totala c"iar, care se ba)ea)a pe 5ncrederea pe care persoana cu care intra 5n dialo! i-a inspirat-o - aceasta 5ncredere este c"eia desc"iderii, premisa obtinerii unui ma4im de date privind suferintele, nemulXumirea nevoile5n acelasi timp, 5ncrederea este si o ba)a pentru un posibil efect terapeutic al comunicarii .psi"oterapia/& ;iindca e4ista comunicare terapeutica ce poate !rabi si favori)a vindecarea, potentand celelalte tratamente, conventionale- o comunicare terapeutica poate reda dorinta de viata la cei depresivi& 1mpartasirea de idei si judecati, empati)area comunicarii, apropie participantii la dialo!, valori)ea)a persoana ce trebuie ajutata, transforma comunicarea 5ntr-un instrument eficient& 4ista si situatii 5n care comunicarea poate fi 5ntrerupta si blocata neintentionat, situatii ce pot fi prevenite 5n beneficiul eficienXei comunicarii- aceasta eventualitate - blocarea se poate 5ntampla 5n ca)ul sc"imbarii subiectului, impunerii fara tact a parerii proprii, !rabei si trecerii bruste la conclu)ii si solutii, a unui limbaj incompre"ensibil, neadaptat la nivelul de instruire si de cunostinte, pe alocuri, c"iar 5ncifrat& Pentru toate acestea se impune o pre!atire atenta a intrarii 5n dialo! - evaluarea prealabila a personalitatii interlocutorului, a conditiilor speciale ' boala, deficit de memorie, deficiente sen)oriale, etc& 1n ca)ul persoanelor varstnice vom tine seama 5ntodeauna de afectarea 5n mai mica sau mai mare masura a capacitatii de 5ntele!ere sau, altfel spus, a vite)ei de perceptie a mesajului& :ite)a proceselor psi"ice este 5ncetinita, vite)a flu4ului nervos este mai sca)uta60

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

informatia de la emitator la receptor parcur!e un timp mai lun! decat 5n mod normal ceea ce 5ntar)ie si raspunsul pe care uneori trebuie sa-l asteptam cu mai multa rabdare& Ca oamenii 5n varsta se instalea)a 5n timp o lentoare a proceselor psi"ice, numita si bradipsi"ie si, de asemenea, 5n fluenta debitului verbal, 5n termeni de specialitate ' bradilaliede altfel, terminolo!ia Fbradi9 care semnifica 5ncetineala este valabila si pentru alte procese si functii ale or!anismului 5n 5mbatranire& L persoana 5n varsta 5si !aseste mai !reu cuvintele pentru a-si alcatui raspunsurile care, 5n final, sunt !asite daca cel ce conduce dialo!ul are rabdarea necesara& Be altfel, rabdarea este o 5nsusire obli!atorie pentru toti cei ce lucrea)a cu varstnicul ca si pentru orice anturaj al unei astfel de persoane& Julburarile de memorie pot interveni 5ntar)iind si mai mult raspunsurile, c"iar daca persoana varstnica a 5nteles, a receptionat mesajul& 1n alte situatii de 5mbatranire mai avansata, cu diverse afectari ale structurilor neurolo!ice de suport a functiilor psi"ice, asa cum se 5ntampla 5n 5mbatranirea avansata complicata cu boli neuropsi"ice sau c"iar 5n 5mbatranirea timpurie cand pot aparea astfel de tulburari cu debut precoce, este afectata 5ntele!erea- persoana asculta, aude dar nu 5ntele!e datorita de!radarii unor )one din creier unde se face receptia si prelucrarea mesajelor& Iici 5n aceste ca)uri nu trebuie sa ne pierdem rabdarea ci, sa insistam, sa apelam si la celelalte forme de comunicare non-verbale, fiindca poate fi vorba de o afa)ie partiala .afa)ie numindu-se pierderea capacitatii de 5ntele!ere Yi de e4primare/, de tulburari ale e4primarii verbale .disfla)ie/, sau pur si simplu, de tulburari de au)& %a fim, de asemenea, pre!atiti, pentru confruntarea cu un limbaj simplificat, mai sarac, stereotip adesea, ceea ce este o alta caracteristica a 5mbatranirii careia trebuie sa adaptam si propriul nostru limbaj si sa utili)am constant calitatea pe care o subliniam anterior, rabdarea& Pentru favori)area comunicarii se vor utili)a diverse te"nici care nu e4clud, ci potentea)a calitatile celui care intra 5n dialo!, 5n cadrul actului profesional, cu o persoana 5n varsta ' pre!atirea 5n domeniul psi"olo!iei 5mbatranirii, a comunicarii, rabdarea, empatia, s&a ' te"nici menite sa 5ncuraje)e persoana sa discute, cu desc"idere si sinceritate, sa determine cule!erea unui ma4imum de informatii& $ele mai cunoscute te"nici de comunicare sunt* !scultarea care nu trebuie identificata cu au)itul, fiinca implica ascultarea persoanei 5ntru totul, inclusiv observarea mesajelor non-verbale care 5nsotesc pe cele verbale, 5n scopul obtinerii unui mesaj total& :or fi observate* tonul vocii, fluenta vorbirii, postura, e4presia fetei, miscarile, cautarea si ale!erea cuvintelor& %e aprecia)a ca, 5n !eneral, doar 10? dintre cei care conduc astfel de discutii, iau interviuri unor persoane cu diverse deficienXe o fac in mod corespun)ator, ceea ce reduce eficienta ascultarii si, 5n consecinta,a comunicarii& Pentru a reali)a o ascultare eficienta, e necesara o anumita pre!atire* re)ervarea timpului necesar ascultarii .nu !raba, e4pedierea, superficialitatea, formalismul vor avea darul sa ofere premise pentru ascultare eficienta/- concentrarea asupra comunicarii ' ceea ce spunem noi, ce relatie propunem, ceea ce spune persoana respectiva, 5ntrebarile, raspunsurile, acceptarea perioadelor de liniste, necesare si semnificative- evitarea 5ntreruperilor .persoanele
61

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

varstnice 5si pierd mai usor sirul, fluenta vorbirii cand sunt antrerupte- reluarea se face mai !reu sau intervine blocarea/& Putem totusi, orienta discutia cu !rija, 5n directia pe care o dorim si ne-am propus-o atunci cand e4ista tendinte de departare de subiectul pus 5n disccutie, ceea ce se 5ntalneste adesea la o persoana 5n varsta- 5ntre!istrarea semnelor non-verbale 5nsotitoare- evitarea !esturilor care pot distra!e .neliniste, uitatul la ceas, privitul 5n alta parte ' )iar, televi)or, care pot su!era de interes si !raba, ceea ce poate suspenda comunicarea/& $oncomitent cu ascultarea se va face verificarea perceptiei 5ntreband persoana daca a 5nteles, verificand calitatea, adaptarea raspunsului& Pentru verificarea perceptiei vom folosi procedeele* reafirmarea, repetarea ca un ecou, parafra)area, repetarea raspunsului, afirmatiei, re)umarea&

L metoda de confirmare sau de demontrare ca mesajul a fost receptat este reflectarea& Aceasta 5i permite evaluarea comunicarii, constatarea ca cel care vrea sa o ajute 5ncearca sa o 5ntelea!a si sa se recunoasca prin altcineva Wn cuvinte si ima!ini& Atentie la aspectele esentiale* acordarea de pau)e pentru linistire, ca si pentru odi"na si adunarea !andurilor& Ascultatul nu este 5nsa eficient daca nu avem 5n vedere si disponibilitatea sau desc"iderea care, pe lan!a ca sunt indicatoare ale personalitatii, pot fi si dobandite prin formare corespun)atoare& $ercetarile au aratat ca disponibilitatea atra!e dupa sine disponibilitate& Aceasta prisvte mai ales pe cel care asculta, desi trebuie stimulata si la interlocutorul sau& %e poate reali)a prin 5mpartasirea bio!rafiei si istoriei personale, prin sinceritate si naturalete& %-a observat ca folosirea linistei 5n comunicare este utila, poate Faerisi9 relatia- da ra!a) pentru adunarea !andurilor, asi!ura persoana ca este ascultata, sporeste calitatea si cantitatea informatiilor& +ntercalarea comunicarii pri Fatin!ere9 sporeste 5ncrederea, face mai eficienta comunicarea& Baca 5n cele de mai inainte am pre)entat aspecte ale comunicarii 5n !eneral, cu nuantari particulare pentru ca)ul persoanei 5n varsta, 5n continuare vom anali)a situatia comunicarii cu persoana 5n varsta 5n conditii deosebite& %epresia& ;oarte multe persoane varstnice sunt depresive, depresia fiind o situatie comuna& 1n aceste ca)uri, vorbirea este mai lenta, mai 5nceata, raspunsurile 5ntar)ie, sunt scurte& Abordarea este mai dificila din cau)a lipsei de concentrare, a sentimentului de inutilitate si ne5ncredere, a pesimismului sau c"iar, in ca)uri !rave, a ideilor de suicid& Jot 5n depresiile !rave ne putem 5ntalni cu ne!ativismul verbal, cu mutismul, adica refu)ul de a vorbi, de a comunica& +n aceste ca)uri, 5ntrebarile vor fi scurte, spre a nu solicita capacitatea de concentrare, reluate dupa o pau)a, fara insistente si persuasiune care pot determina o blocare a comunicarii& 1ncercam sa convin!em ca tot ceea ce facem este 5n scopul de a-l ocroti, de a-l ajuta& #ulburarile de auz& %urditatea totala .mai rar/ sau partiala .mai frecvent/ sau "ipoacu)ia sunt frecvente la o persoana 5n varsta al carui au) diminua c"iar 5n cadrul 5mbatranirii normale& 1n aceste ca)uri, ne po)itionam 5n asa fel 5ncat sa ne poata vedea fata si bu)ele 5n timp ce vorbim& :erificam daca persoana foloseste prote)a auditiva, daca este desc"isa, daca bateria este functionala& :orbirea va fi clara, simpla, cu fra)e scurte, vom vorbi mai tare, dar fara a tipa, rostind silabele mai rar& Adau!am mimica si !estica& Iu ne
62

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

enervam, fiindca persoana nu ne aude, sau 5nca nu aude, deoarece nu am luat masurile mentionate anterior& Putem comunica, eventual, prin semne, prin scris, prin desen& #ulburarile de vedere. %caderea acuitatii vi)uale este de asemenea paralela cu 5naintarea 5n varsta& ste de diferite !rade, pana la pierderea completa a vederii .cecitate vi)uala/& Cimbajul verbal este 5n prim plan, mijloacele non-verbale iesind din discutie& +nformam persoana 5n le!atura cu orice alte )!omote, alte persoane care intra 5n camera, diferite manevre necesare de pilda unei e4aminari, cercetarii unor documente personale& #ulburarile de ntelegere si de e primare& %e 5ntalnesc la persoanele cu suferinte cerebrale, cu sec"ele dupa accidente cerebrale-vasculare si se traduc prin* incoordonarea 5n vorbire, dificultati 5n arajamentul cuvintelor 5n fra)a, inabilitate de a-si !asi cuvintele, imposibilitatea de a raspunde .5n termeni de specialitate afa)ie, disfa)ie, disle4ie/& %e pun 5ntrebari care sa comporte raspunsuri prin Fda9 si Fnu9, sau printr-un dat din cap& Acordam mai mult timp pentru a obtine raspunsurile& Lbservam concomitent comportamentul si limbajul non-verbal& .ervozitatea& Unele persoane varstnice pot fi surprinse intr-o stare deosebita de iritabilitate, de nervo)itate, determinate de suparare sau fara o e4plicatie anume- nervo)itatea poate traduce teama, an4ietate sau neputinta, stari ce pot fi prevenite si risipite prin e4plicatii si asi!urari& 1ncercam sa-i deturnam atentia de la obiectul supararii, nervo)itatii, antrenand persoana 5n alte activitati pentru o perioada mai scurta sau mai lun!a, dupa care revenim la scopul comunicarii& 1n nici un ca) nu ne vom enerva si nu vom raspunde Fcu aceeasi moneda9& ;iolenta& L situatie mai speciala pe care o putem 5ntalni la unele persoane 5n varsta si care sa se e4plice printr-o serie de cau)e .pe care trebuie sa le investi!am dinainte/* le)iuni cerebrale, senilitate, diverse afectiuni psi"ice, consum de alcool, reactii secundare la unele medicamente care pot determina stari de a!itatie& Ie informam, de asemenea, 5naintea initierii comunicarii, privind potentialul de violenta .accese de violenta 5n antecedente, confu)ie si de)orientare, a!itatie, iritabilitate, impulsivitate, non-cooperanta, suspiciune/& Baca suspectam un potential de violenta, vom lua urmatoarele masuri* informarea celorlalti membri ai ec"ipei .e recomandabil sa nu abordam sin!uri o astfel de persoana/, identificarea eventuala a unor anumite cau)e care pot declansa violenta, plasarea persoanei 5ntr-o camera unde poate fi observata 5n permanenta, 5ndepararea obiectelor contondente- nu vom atin!e persoana si nici nu vom face miscari bruste spre aceasta, spre a nu-i declansa reactii de aparare, a!resivitate& %e pastrea)a o anumita distanta de persoana, evitam sa stam cu spatele& Baca nu reusim, apelam la ajutor, c"iar speciali)at* psi"olo!, psi"iatru, ambulanta& "lansul& Putem 5ntalni persoane care plan! usor, emotive, labile sau plan! spontan, nestapanit, nemotivat, 5n anumite 5nbolnaviri cerebrale cum sunt unele forme de sclero)a cerebrala ' sindromul pseudo-bulbar& 1n prima situatie plansul este o supapa de usurare, de descarcare a tensiunilor si de aceea trebuie 5n!aduit& Iu-i vom cere sa 5ncete)e plansul, nu vom plan!e alaturi, fiindca nu este un model de empatie, de compasiune recomandabil 5n aceste ca)uri&
6#

CRIPS/Programul Phare Consolidarea Societatii Civile, Componenta Acces Social Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice

:om ramane alaturi, cu rabdare pana se linisteste, asi!urandu-i intimitatea& ;olosim atin!erea ca mijloc de comunicare si apropiere& Bupa ce va 5nceta plansul, vom relua comunicarea, cu !rija, cu blandete, cu menajamente si cu tact& Am insistat mai mult asupra comunicarii fiinca, dincolo de rostul sau 5n casti!area 5ncrederii 5n obtinerea de informatii, 5n identificarea nevoilor, ne ajuta 5n cunoasterea individuali)ata& 1n !eneral, comunicarea este cel mai important mijloc de evaluare& L comunicare eficienta asi!ura cea mai mare parte a evaluarii& ste o evaluare directa, c"iar daca nu 5ntodeauna este suficienta, avand 5n unele ca)uri nevoie si de "eteroevaluare, adica de informatii culese de la alte persoane din anturaj, ramane totusi esentiala& %i evaluarea presupune o formare adecvata, cunostinte de psi"olo!ie, putandu-se afirma ca este si o arta& valuarea este 5nsa mai concreta, ceea ce a facut ca sa poata fi standardi)ata, fapt ce usurea)a mult .si directionea)a/ activitatile profesionistilor care au drept obiect al muncii o latura sau alta a protectiei si ajutorului persoanelor varstnice&

$ursa: $trategii si bune practici in asistenta sociala a persoanelor varstnice ' repre pentru profesionisti si autiritati locale, ?@/"$, Aditura 2odel 2, Bucuresti, 855C

Programul Phare Consolidarea societatii Civile, componenta Acces Social @Retele comunitare de suport in favoarea persoanelor varstnice CRIPS iunie 2""#
$ontinutul acestui material nu repre)inta in mod necesar po)itia oficiala a UI+UI++ UDLP I &

6@