Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Catedra de Automatică şi Informatică Aplicată


2007 / 2008

PRACTICA
Anul II
Practica este o activitate obligatorie pentru fiecare student şi se desfăşoară în
concordanţă cu Planul de Învăţământ aprobat. Activitatea practică se efectuează
câte 5 zile pe săptămână şi 6 ore pe zi, imediat după sesiunea de examene din
semestrul II. Practica se încheie cu un colocviu (ca formă de verificare) apreciat cu
notă. Durata perioadei de practică este: de 4 săptămâni, în perioada 7.07-3.08.2008.

Practica se poate efectua fie pe grupe de studenţi, fie individual.

Studenţii pot opta pentru efectuarea practicii individual la o unitate cu obiect de


activitate în domeniul Automatică şi Informatică Aplicată, sau în unul înrudit.

Tematica activităţii practice este:


"Elemente de tehnologie mecanică şi electronică"

În vederea aprobării practicii individuale, studenţii din anul II vor depune la sediul
catedrei AIA sau la responsabilul cu activitatea practică pe catedră, în perioada
5.05-17.05.2008, o cerere (după modelul din Anexa 1), precum şi acceptul unităţii
unde se va desfăşura activitatea (conform modelului din Anexa 2). Practica se
poate efectua la locaţia solicitată numai după aprobarea cererii.

La încheierea activităţii, fiecare student se va prezenta la data stabilită pentru


susţinerea colocviului. În acest scop, studentul va depune Adeverinţa de practică
(conform modelului din Anexa 3), la care se anexează pontajul zilnic (vezi modelul
din Anexa 4) şi caietul de practică, în care este descrisă pe larg toată activitatea
desfăşurată şi rezultatele obţinute pe linia îmbogăţirii cunoştinţelor în domeniul
abordat. Caietul de practică va fi vizat de către îndrumătorul direct din unitatea în
care s-a desfăşurat activitatea.

Şef catedră AIA,


Prof.dr.ing. Corneliu Lazăr
Responsabil activitate practică,
Conf.dr.ing. Andrei Pricop
ANEXA 1

Domnule Decan,

Subsemnatul ____________________________ , student în anul ______ , grupa ___________ ,


vă rog să-mi aprobaţi efectuarea stagiului de practică în perioada _________________________
la unitatea ____________________________ , situată în oraşul / judeţul ___________________
cu profilul de activitate ___________________________________ .

Anexez la prezenta cerere Acceptul unităţii semnat de conducătorul acesteia şi de persoana care
mă va îndruma la locul efectuării practicii.

Menţionez că am luat la cunoştinţă faptul că după efectuarea stagiului, la data stabilită, trebuie să
mă prezint pentru susţinerea colocviului de practică. Pentru aceasta voi avea asupra mea
următoarele documente:
– Adeverinţa de practică, semnată de conducătorul unităţii şi de îndrumătorul direct;
– Pontajul zilnic de activitate, semnat de îndrumătorul direct;
– Caietul de practică, vizat de îndrumătorul direct.

Data ______________

Semnătura _________________

Domnului Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare


ANEXA 2

Nr. ______ data _________


Unitatea ____________________________
Sediul ______________________________
Tel/Fax _____________________________
E-mail ______________________________

Domnule Decan,

Prin prezenta vă informăm că suntem de acord ca studentul ______________________________


din anul _______ , grupa ________ de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, să efectueze
stagiul de practică în unitatea noastră în perioada ___________________ , câte ___ zile /
săptămână, ____ ore / zi.

Domeniul de activitate al unităţii noastre este: ________________________________________

Tematica activităţii este ______________________________________________________ .

Studentul are de îndeplinit următoarele sarcini:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Îndrumătorul direct va fi dl./dna. _____________________________________________ care va


supraveghea activitatea studentului, va întocmi un pontaj zilnic şi va aprecia cu un calificativ
activitatea depusă în cadrul unităţii noastre.

Studentul va putea fi găsit la locul de efectuare a practicii situat la adresa:


_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ telefon ______________________

Şef unitate, Îndrumător,


_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
ANEXA 3

Nr. ______ data _________


Unitatea ____________________________
Sediul ______________________________
Tel/Fax _____________________________
E-mail ______________________________

Domnule Decan,

Prin prezenta confirmăm că studentul ______________________________ din anul _______ ,


grupa ________ de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, a efectuat stagiul de practică în
unitatea noastră în perioada ___________________ , câte ___ zile / săptămână, ____ ore / zi
(conform pontajului anexat), sub îndrumarea dlui/dnei. _________________________________

Tematica activităţii a fost ______________________________________________________ .

Studentul a îndeplinit următoarele sarcini:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Calificativul acordat de îndrumător este ____________________ .

Şef unitate, Îndrumător,


_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
ANEXA 4
Anexă la Adeverinţa de practică

Nr. ______ data _________


Unitatea ____________________________
Sediul ______________________________
Tel/Fax _____________________________
E-mail ______________________________

PONTAJ
Pentru activitatea practică desfăşurată de către studentul
_________________________________________________

Program
Data Activitatea desfăşurată
De la ora La ora

Îndrumător,
Nume ___________________________
Semnătura _______________________