Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATE SANITARA: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj_ SECTIE/DEPARTAMENT/L CATIE______________________ !

i"at Manager Dr#Cri$tiana Ci%rtea FISA POSTULUI ASISTENT MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE (LICENTIAT IN ASISTENTA MEDICALA) Nu&ele ___________________________ Prenu&ele_________________________ P%"itia in C R/C%d:'''()* Ni+elul p%$tului: de c%%rd%nare RELATII ORGANIZATORICE: A, Ierar-ice : Ad&ini$trati+.$u/%rd%nata direct%rului de ingrijiri0a$i$tentului &edical $e1 de $ectie2 De c%ntr%l0 indru&are0 $uper+i"are:1ata de a$i$tentul &edical generali$t0in1ir&iera0ingrijit%are de curatenie0/rancardier2 3, 4uncti%nale . cu c%&parti&entele din cadrul unitatii $anitare2 3, De c%la/%rare . cu &edicul curant0 5inet%terapeut0 p$i-%l%g0 a$i$tent $%cial $i cu alt per$%nal cu $tudii $uperi%are2 D, De repre"entare.a ec-ipei de ingrijiri2 E, De c%n$ultanta.c%n1%r& c%&petentel%r p%$tului# 1. Pregatirea pro e!io"a#a i$p%!a o&%pa"t%#%i po!t%#%i: 6#6# Pregatirea de /a"a . $uperi%ara de lunga durata 74acultate de &edicina.Speciali"area a$i$tenta &edicala, 6#'# Pregatirea de $pecialitate . pregatire p%$tuni+er$itara 8&a$ter _______________________________________ . cur$uri de per1ecti%narea ______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ '. E(perie"ta "e&e!ara: Peri%ada nece$ara initierii in +ederea e9ecutarii %peratiunil%r $peci1ice p%$tului: : luni ). Di i&%#tatea operati%"i#or !pe&i i&e po!t%#%i: ;#6# C%&ple9itatea p%$tului in $en$ul di+er$itatii %peratiunil%r de e1ectuat: .ela/%rarea planului de ingrijiri2 .int%c&irea d%$arului de nur$ing2 .pre+enirea $i depi$tarea i&/%lna+iril%r2 .pr%&%+area $anatatii2 .$terili"area in$tru&entel%r $i a &aterialel%r2 .int%c&irea tutur%r d%cu&entel%r in ceea ce pri+e$te legi$latia in +ig%are2 .tran$&iterea cun%$tintel%r $i 1%r&area a/ilitatil%r in d%&eniul $anatatii in randul pacientil%r $i alt%r /ene1iciari2 . tran$&iterea cun%$tintel%r $i 1%r&area a/ilitatil%r in d%&eniul $anatatii in randul per$%nalului din $i$te&ul de $anatate $i a cel%r a1lati in pr%ce$ul de 1%r&are# ;#'# <radul de aut%n%&ie in actiune: . aut%n%&ie c%n1%r& ni+elului p%$tului#

;#;# E1%rtul intelectual . in rap%rt cu c%&ple9itatea p%$tului *.De!&rierea re!po"!a+i#itatii po!t%#%i: =#6# Nece$itatea un%r aptitudini de%$e/ite: .a/ilitate de c%&unicare0&unca in ec-ipa0leader0pr%&ptitudine0 %rgani"at%r0 anali"a $i $inte"a0 puterea de a lua deci"ii0 atentie $i c%ncentrare di$tri/uti+a0 a$u&area re$p%n$a/ilitatii0 &ediat%r0 &anualitate0re"i$tenta la $tre$$# =#'# Te-n%l%gii $peciale care tre/uie cun%$cute . utili"area aparatel%r de pe $ectie.cun%a$terea pr%ce$el%r de nur$ing caracteri$tice $ectiei2 .utili"area pr%ceduril%r $peci1ice $ectiei2 . utili"area $i$te&ului in1%r&atic al $pitalului $i al $ectiei# =# ;#Re$p%n$a/ilitatea i&plicata de p%$t: Re$p%n$a/ilitatea in ceea ce pri+e$te &anage&entul pr%ce$ului de nur$ing2 Pa$trarea c%n1identialitatii#2 De"+%ltarea pr%1e$i%nala pr%prie2 Re$p%n$a/ilitate in ceea ce pri+e$te cun%a$terea $i re$pectarea legi$latiei in +ig%are# Re$p%n$a/ilitati in rap%rt cu %/iecti+ele pri+ind $ecuritatea0regula&entul intern0pr%cedurile de lucru2 Acti%nea"a pr%&pt in ti&p util re$pectand principiile generale ale ac%rdarii ajut%rului de urgenta $i pre+ine in$talarea c%&plicatiil%r# ,. S era -e re#atii >#6# <radul de $%licitare din partea $tructuril%r interne ale $pitalului: . &ediu >#'# <radul de $%licitare din partea $tructuril%r e9terne ale $pitalului: . &ediu >#;# <radul de $%licitare din partea cetatenil%r $i /$au $u/iectil%r $er+iciil%r %1erite de in$titutia pu/lica : . &a9i& SCOP : Red%/andirea aut%n%&iei /%lna+il%r $pitali"ati# Aplicarea de ingrijiri $i inter+entii care i&plica % te-n%l%gie a+an$ata $i % 1%arte /una pregatire te%retica $i practica#

O.IECTI/E : E+aluarea $tarii de $anatate a pacientului0ela/%rarea $i i&ple&entarea planului de ingrijiri# I&/%gatirea practicii clinice prin participarea la pr%gra&&e de cercetare $tiinti1ce# C%n$ilierea pacientil%r $i 1a&iliil%r ace$t%ra cu pri+ire la &entinerea $tarii de $anatate $i pre+enirea i&/%lna+iril%r# A$igurarea c%ntinuitatii ingrijiril%r de $anatate#

ATRI.UTII : 6#C%&unicarea interacti+? Men@ine dial%gul cu per$%nalul din cadrul unitatii $i din e9teri%r Particip? la di$cu@ii pe te&e pr%1e$i%nale Men@ine dial%gul per&anent cu per$%ana ingrijita $i apartinat%rii ace$tuia Reali"ea"? c%&unicare terapeutic? cu unele categ%rii de pacienti '#Munca An ec-ip? Sta/ileBte $arcini An cadrul ec-ipei Reali"ea"? i&plicarea indi+idual? An e1ectuarea $arcinil%r ;#A$igurarea Bi ge$ti%narea e1icient? a re$ur$el%r &ateriale

Sta/ileBte nece$arul de re$ur$e A$igur? recep@i%narea Bi dep%"itarea &aterialel%r <e$ti%nea"? re$ur$ele A$igur? leg?tura cu $er+iciile i&plicate An pr%curarea &aterialel%r 1%l%$ite =#Ela/%rarea planului de Angrijire Anali"ea"? ne+%ile de $?n?tate indi+iduale Bi de grup Participa la +i"ita cu &edicul $i n%tea"a rec%&andarile ace$tuia In1%r&ea"a &edicul pri+ind e+%lutia pacientului Sta/ileBte %/iecti+ele de Angrijire Plani1ic? inter+en@iile nur$ing Int%c&e$te /iletele de tri&itere 7la/%rat%r0radi%l%gieC, Se intalne$te cu ec-ipa de ingrijiri $i reparti"ea"a $arcinile c%n1%r& indicatiil%r pri&ite la +i"ita I&ple&entea"? c%nduita 1a@? de /ene1iciar C%%rd%nea"a $i e+aluea"? i&ple&entarea planului de ingrijire C%&pletea"? d%cu&entele $peci1ice >#Dnt%c&irea d%$arului de nur$ing Culege date Anali"ea"? in1%r&a@iile 7datele, Sta/ileBte diagn%$ticul de nur$ing0 %/iecti+ele0 inter+en@iile Rap%rtea"? a$upra acti+it?@ii :#Supra+eg-erea Angrijiril%r Bi trata&entel%r0 a igienei indi+iduale a per$%anei Angrijite0 $upra+eg-erea0 e1ectuarea Bi participarea la in+e$tiga@ii0 e9pl%r?ri Bi trata&ent pentru care are r%l aut%n%& $peciali"at A$igur? preg?tirea 1i"ic? Bi p$i-ic? a pacientului Preg?teBte &aterialele adec+ate Supra+eg-ea"a te-nica de Angrijire/trata&ent C%n$e&nea"? e1ectuarea te-nicii Bi a incidentel%r/accidentel%r ap?rute Educ? pacientul Bi 1a&ilia pri+ind ad&ini$trarea trata&entel%r pre$cri$e la d%&iciliu Identi1ic? re$ur$e pri+ind aut%.Angrijirea Rec%&and? per$%anei/apar@in?t%ril%r &?$uri de igiena Inter+ine An e1ectuarea Angrijiril%r igienice Identi1ic? tipul c%&p%rta&ental al pacientului Sta/ileBte ne+%ile $peci1ice ale indi+idului A$igur? preg?tirea 1i"ic? A$igur? preg?tirea p$i-ic? E1ectuea"?/$upra+eg-ea"? e1ectuarea rec%lt?ril%r0 $%ndajel%r Bi $p?l?turil%r0 cli$&el%r0 Angrijiril%r Particip? la punc@ii E1ectuea"? punc@ii +en%a$e A$igur? $ecuritatea pacientului pe parcur$ul tran$p%rtului $pre l%cul de e1ectuare0 An ti&pul e1ectu?rii Bi dup? e1ectuarea di1eritel%r in+e$tiga@ii E#A$igurarea Bi $upra+eg-erea ali&enta@iei per$%anei Angrijite *# Ajut? pacientul An recuperarea 1unc@iil%r a1ectate (#Ac%rdarea ajut%rului de urgen@? pre$pitalice$c0 &%nit%ri"area $t?rii pacientului Bi aplicarea inter+en@iil%r pentru $ta/ili"are0 e1ectuarea Bi participarea la &ane+re de terapie inten$i+? C%n$tat? $e&ne $peci1ice $itua@iei de urgen@? Aplic? &?$uri de pri&.ajut%r rgani"ea"? tran$p%rtul pacientului An $ec@ia de $pecialitate In1%r&ea"? &edicul de$pre $tarea pacientului M%nit%ri"ea"? 1unc@iile 1i"i%l%gice

Identi1ic? alte &ani1e$t?ri 7$upraad?ugate, Aplic? &?$uri de Angrijire Aplic? $%nde na"%.ga$trice Bi urinare C%&pletea"? d%cu&entele $peci1ice M%nit%ri"ea"? $tarea pacientului A$i$t? &edicul la ane$te"ierea pacientului E1ectuea"?/a$i$t? &edicul la inter+en@iile de re$u$citare Utili"ea"? aparate de ane$te"ie Bi re$pira@ie arti1icial? C%&unicarea cu apar@in?t%rii C%&unicarea cu pacientul Pre+enirea/depi$tarea prec%ce a c%&plica@iil%r ca ur&are a te-nicil%r Bi Angrijiril%r aplicate 6)#Pre+enirea Bi depi$tarea A&/%ln?+iril%r0 aplicarea n%r&el%r igienic%.$anitare Bi pre+enirea in1ec@iil%r n%$%c%&iale Depi$tea"? A&/%ln?+irile Bi grupurile de ri$c Ur&?reBte aplicarea n%r&el%r de igien? indi+idual? Bi de &ediu Inter+ine An ca" de urgen@? Supra+eg-ea"? reali"area igieni"?rii Bi de"in1ec@iei A$igur? igiena per$%nal?0 c%ntr%lea"? $tarea de $?n?tate a pacientului Re$pect? circuitele din unitate Re$pecta $i aplica n%r&ele pre+a"ute in Or-i"%# MSF "r 10,1 '22) pri+ind a$igurarea curateniei0 de"in1ectiei0 e1ectuarea $terli"arii $i pa$trarea %/iectel%r $i &aterialel%r $anitare2 Re$pecta $i aplica n%r&ele pre+a"ute in Or-i"%# MS "r 33*1 o&t.'22* $i G4i-%# pra&ti& -e $a"age$e"t a# e(p%"erii a&&i-e"ta#e #a pro-%!e +io#ogi&e pri+ind pre+enirea $i c%&/aterea in1ectiil%r n%"%c%&iale2 Ra$punde de curatenie $i de"in1ectie re$pectand Or-i"%# '51125.2'.'2262 66#Supra+eg-ea"a $terili"area in$tru&entel%r Bi a &aterialel%r Preg?teBte aparatura Preg?teBte in$tru&entele Bi &aterialele Aplic? &et%dele Bi pr%cedeele de $terili"are 6'#Pr%&%+area $?n?t?@ii Ini@ia"?/reali"ea"? ac@iuni de educa@ie An d%&eniul $?n?t?@ii pentru t%ate +Fr$tele Identi1ic? 1act%rii de ri$c Ini@ia"? ac@iuni pentru c%&/aterea e1ectel%r Dnt%c&eBte/di$tri/uie &ateriale in1%r&ati+e C%n$ilia"? /ene1iciarul a$upra c?il%r de tran$&itere a /%lil%r 6;#Dndru&area Bi $upra+eg-erea cur$an@il%r/ele+il%r An ti&pul $tagiului clinic Sta/ileBte ni+elul de in$truire Dnt%c&eBte planul in$truirii clinice Aplic? planul de in$truire Bi ur&?reBte e1ectuarea inter+en@iil%r de nur$ing E+aluea"? re"ultatele in$truirii 6=#A$igurarea pr%priei de"+%lt?ri pr%1e$i%nale Identi1ic? nece$it?@ile Particip? la cur$uri de 1%r&are c%ntinua Practic? $c-i&/uri de e9perien@? De$1?B%ar? acti+it?@i de aut%per1ec@i%nare De$1?B%ar? acti+it?@i de cercetare An nur$ing 6>#Aplicarea N%r&el%r de Pr%tec@ie a Muncii Bi a N%r&el%r de Pre+enire Bi Stingere a Incendiil%r Aplicarea n%r&el%r de pr%tec@ia &uncii Aplicarea n%r&el%r de pre+enire Bi $tingere a incendiil%r 7PSI,

Aplicarea pr%ceduril%r de inter+en@ie 6:#Re$pecta $i i$i in$u$e$te pre+ederile legi$latiei din d%&eniul $anatatii $i $ecuritatii in &unca 7Legea ;6(/')):,2 6E#Re$pecta c%n1identialitatea tutur%r datel%r $i in1%r&atiil%r pri+it%are la a$igurati0 precu& $i inti&itatea $i de&nitatea ace$t%ra2 6*#Re$pecta G Drepturile pacientului H c%n1%r& rdinului MS =:/'6#)6#')); 2 6(#Utili"ea"a $i$te&ul in1%r&atic0intr%ducand datele cule$e din 1%aia de %/$er+atie clinica a pacientului in aplicatiile in1%r&atice utili"ate in $pital2 ')#Re$pecta pr%gra&ul de lucru $i pr%gra&area c%ncediului de %di-na2 '6#Se pre"inta la $er+iciu cu deplina capacitate de &unca pentru a e1ectua $er+icii la para&etrii de calitate i&pu$i de $ectie2 ''#La inceputul $i $1ar$itul pr%gra&ului de lucru $e&nea"a c%ndica de pre"enta2 ';#Re$pecta %rdinea $i di$ciplina la l%cul de &unca0 1%l%$e$te integral $i cu &a9i&a e1icienta ti&pul de &unca2 '=#Re$pecta legi$latia in +ig%are pri+ind ra$punderea ci+ila a per$%nalului &edical2 '>#A$i$tentul &edical cu pregatire $uperi%ara care ac%rda a$i$tenta &edicala in $i$te&ul pu/lic e$te %/ligat $a inc-eie % a$igurare de &allpra9i$ pentru ca"urile de ra$pundere ci+ila pr%1e$i%nala pentru prejudicii cau"ate prin actul &edical2 ':#Re$pecta regula&entul intern al $pitalului2 'E#P%arta ec-ipa&entul de pr%tectie pre+a"ut de regula&entul de %rdine interi%ara0 care +a 1i $c-i&/at %ri de cate %ri e$te ne+%ie0 pentru pa$trarea igienei $i a a$pectului e$tetic per$%nal2 '*#Declara i&ediat a$i$tentei $e1e %rice i&/%lna+ire acuta pe care % pre"inta precu& $i /%lile tran$&i$i/ile aparute la &e&/rii 1a&iliei $ale2 '(#A$i$tentul &edical cu pregatire $uperi%ara i$i de$1a$%ara acti+itatea in ec-ipa re$pectand rap%rturile ierar-ice $i 1uncti%nale2 ;)Se +a $upune &a$uril%r ad&ini$trati+e in ceea ce pri+e$te neindeplinirea la ti&p $i int%c&ai a $arcinil%r pre+a"ute in 1i$a p%$tului#

DIRECTOR DE INGRI7IRI MST.COSTIN MONICA LUMINITA

SEF DE SECTIE ...............................

ASISTENTA SEFA ................................

LUAT LA CUNOSTINTA ................................. DATA......................