Sunteți pe pagina 1din 1

-t

' c) d)
Tip betorr

$tiind ci profitul firrrtei este de 20% (in cazul in care valorile obtinute nu suirt intregi ele se vor rotunji la cea nrai apropiata r/aloare intregi folosind regulile cunoscute) deternrinaii programul de produclie al agentului economic; Considerdnd ci pretul sortinreniului B100 se modificd sd se precizeze noua structurd a solutiei optirtre (cu interpretarile de rigoare):
Beton 8150
23

Beton 8100

Beton 875
21

Pret(x10ron) unde

16+tr

). > 5, fiind determinat astfel

: prirlul student din grupd in lista atasati va considera


.

pentru h valoarea -3 iar urmdtorii studen!i din grupd vor obline valoare lui L ca o progresie aritrnrtica cu primul ternren -3 si ratia 2

e)
u.pon

Daca

in luna iulie cantitatea de balast se modificd disporribilul de api dupd cum urrneazi:
Ciment 400
Ba
I

Elernenl-' I
t,,:

(;Iuo) i

ast

i8s

-.-_

Apa

160to

unde s este deterntinat de fiecare student dirr grupd ca fiind o progresie aritmeticd cu primul termen -40 si ratia 3. Pentru solutia identificatd sd se facd interpretarea acesteia tin6nd seama de
structura acesteia.

f)

Firma incheie la inceputul lunii mai Lrn contract pentru producerea unui beton specialfolosit
I- -^,--!-,,..{:^,,^^: -,,+^^+-X-: ^l^ 5fieUiilCci!li: ^-^^i!:^^+::. rd LUrrLr LrLLtd Lrrrci oULU5LId.i LU LltitidtUdieie

Tip beton Beton BS

Ciment
6

Balast
B

Apa
5

Precizati care este in aceasti situtia noua structurd a productiei cunoscind cd pre!ul de comercializare a unui metru cub de beton de acest tip este de 28 de lei.

g) Construiti

doua probleme inspirate din viata econonrico-sociala care se nrodeleaza cu ajutorul modelelor de programare liniara, precizand doua trei restrictii economice care sunt

specifice domeniului din care sunt inspirate problemele respective. Pentru aceste probleme scrieti modelul economic adecvat, insa fara a le rezolva.
De exemplu un medic nutritionist stabileste o dieta pentru o echipa sportiva in vederea participarii la Capionatul European in care trebuie sa includa glucide, proteine, lipide, aminoacizi etc. Acesti nutrienti sunt obtinuti prin consumul a 5 alimente cu continuturi diferite in substantele respective. Pregatirea presupune construirea unui bugei adecvat pentru atingerea performantei maxime prin achizitionarea alirnentelor la costurile cele r-nai reduse. ln acest fel se urmareste minimizarea costurilor cantonamentului pentru pregatirea participarii la concurs.

Alt exemplu : un atelier de reparatii auto dispune de 4 mecanici auto specializati pentru repararea diverselor marci de masini. Se pune problema alocarii acestor mecanici pentru