Sunteți pe pagina 1din 9

Lista actelor normative care reglementeaz achiziiile publice :

Ordonana de urgen nr. 34/2006 din 19/04/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006 privind atribuirea contractelor de ac i!i"ie public, a contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonan"ei de ur%enta a &uvernului nr. '4/2006 privind atribuirea contractelor de ac i!i"ie publica, a contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii EMITENT P()*(M+,-.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 625 din 20 iulie 2006

'OT()*)E nr. 92+ din 19 iulie 2006 pentru aprobarea nor1elor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac i!i"ie publica din Ordonanta de ur%enta a &uvernului nr. '4/2006 privind atribuirea contractelor de ac i!i"ie publica, a contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii EMITENT &.2+),.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 625 din 20 iulie 2006 O),ON%NT% ,E ")GENT% nr. 30 din 12 a-rilie 2006 privind func"ia de verificare a a#pectelor procedurale aferente proce#ului de atribuire a contractelor de ac i!i"ie publica EMITENT &.2+),.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. '65 din 26 aprilie 2006 O),IN nr. 17+ din + .e/ruarie 2007

privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de ob#ervare $i verificare a atribuirii contractelor de ac i!i"ie publica, a contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii 3 1odelul $i con"inutul for1ularelor $i docu1entelor utili!ate EMITENT MI,I4-+).* /I,(,5+*O) P.6*I0+ !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 124 din 20 februarie 2007 'OT()*)E nr. 1660 din 22 noie0/rie 2006 pentru aprobarea ,or1elor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac i!i"ie public prin 1i8loace electronice din Ordonan"a de ur%en" a &uvernului nr. 34/2006 -ri1ind a2ri/uirea 3on2ra32elor de a34i5iie -u/li36 a 3on2ra32elor de 3on3e7iune de lu3rri -u/li3e 8i a 3on2ra32elor de 3on3e7iune de 7er1i3ii
'OT()*)E Nr. 792 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea )e%ula1entului de or%ani!are $i func"ionare al 0on#iliului ,a"ional de 4olu"ionare a 0onte#ta"iilor +MI-+,-9 &.2+),.* )OM:,I+I P.6*I0(-; <,9 MO,I-O).* O/I0I(* ,). 55' din 27 iunie 2006 O),ON%NT% ,E ")GENT% nr. +4 din 29 iunie 2006 privind re%i1ul contractelor de conce#iune de bunuri proprietate publica EMITENT &.2+),.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 56= din '0 iunie 2006

'OT()*)E nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea ,or1elor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii prev!ute >n Ordonanta de ur%enta a &uvernului nr. '4/2006 privind atribuirea contractelor de ac i!i"ie publica, a contractelor de conce#iune de lucrri publice $i a contractelor de conce#iune de #ervicii EMITENT &.2+),.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. =8 din 8 februarie 2007

,I)E$TI:% 2004/19/$E % !%)L%MENT"L"I E")O!E%N ;I % $ON<ILI"L"I din '1 1artie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de ac i!i"ii publice de lucrri, de bunuri $i de #ervicii ,I)E$TI:% 2004/17/$E % !%)L%MENT"L"I E")O!E%N ;I % $ON<ILI"L"I din '1 1artie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de ac i!i"ii >n #ectoarele apei, ener%iei, tran#porturilor $i #erviciilor po$tale ?I)+0-I2( =2/1'/0++ ( 0O,4I*I.*.I din 25 februarie 1==2 privind coordonarea actelor cu putere de le%e $i actelor ad1ini#trative referitoare la aplicarea nor1elor co1unitare cu privire la procedurile de ac i!i"ii publice ale entit"ilor care de#f$oar activit"i >n #ectoarele apei, ener%iei, tran#porturilor $i teleco1unica"iilor ,I)E$TI:% $ON<ILI"L"I din 21 dece1brie 1=8= privind coordonarea actelor cu putere de le%e $i actelor ad1ini#trative privind aplicarea procedurilor privind cile de atac fa" de atribuirea contractelor de ac i!i"ii publice de produ#e $i a contractelor publice de lucrri '200')2151 )EG"L%MENT"L =$E> N). 21+1/2003 %L $OMI<IEI din 16 dece1brie 200' de 1odificare a )e%ula1entului @0+A nr. 21=5/2002 al Parla1entului +uropean $i al 0on#iliului privind 2ocabularul co1un privind ac i!i"iile publice @0P2A )EG"L%MENT"L =$E> nr. 219+/2002 (* P()*(M+,-.*.I +.)OP+(, BI (* 0O,4I*I.*.I din 5 noie1brie 2002 privind 2ocabularul co1un privind ac i!i"iile publice @0P2A

O),ON%NT% ,E ")GENT% nr. 74 din 29 iunie 200+ privind >nfiin"area (utorit"ii ,a"ionale pentru )e%le1entarea $i Monitori!area (c i!i"iilor Publice

EMITENT

&.2+),.*

!"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 572 din 4 iulie 2005 'OT()*)E nr. 99+ din 4 augu72 200+ privind or%ani!area $i func"ionarea (utorit"ii ,a"ionale pentru )e%le1entarea $i Monitori!area (c i!i"iilor Publice EMITENT &.2+),.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 751 din 18 au%u#t 2005 O),IN Nr.1++ din 2 o32o0/rie 2006 al !re8edin2elui %N)M%! Privind aprobarea &idului pentru atribuirea contractelor de ac i!i"ie public

Acte normative privind regimul taxei pe valoarea adugat: 3 Legea nr. +71/2003, *e%e privind 0odul fi#cal, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.=27/2'.12.200'D 3 Ordinul Mini72rului ?inanelor !u/li3e nr.194+/22.12.20036 privind nor1e de aplicare a unor prevederi din titlul 2I E-aFa pe valoarea adu%atG din *e%ea nr.571/200', privind 0odul fi#cal, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr. 14/08.01.2004D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.44/22.01.2004 privind aprobarea ,or1elor Metodolo%ice de aplicare a *e%ii 571/200', privind 0odul fi#calD Acte normative privind accesul prioritar al I.M.M.-urilor la achiziiile publice: 3 Legea nr.133/20.07.1999, privind #ti1ularea >ntreprin!torilor priva"i pentru >nfiin"area $i de!voltarea >ntreprinderilor 1ici $i 1i8locii, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.'4=/2'.07.1===D 3 Legea nr.41+/19.07.2001 pentru aprobarea Ordonanei de "rgen a Gu1ernului nr.297/30.12.2000 pentru co1pletarea *e%ii nr. 1''/1=== privind #ti1ularea >ntreprin!torilor priva"i pentru >nfiin"area $i de!voltarea >ntreprinderilor 1ici $i 1i8locii, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.406/2'.07.2001D

3 'o2r@rea Gu1ernului nr.244/1+.02.2001 pentru aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice de aplicare a *e%ii nr.1''/1===, privind #ti1ularea >ntreprin!torilor priva"i pentru >nfiin"area $i de!voltarea >ntreprinderilor 1ici $i 1i8locii, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.101/28.02.2001D

Acte normative privind finanele publice: LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finan"ele publice locale EMITENT P()*(M+,-.* !"#LI$%T &N MO,I-O).* O/I0I(* nr. 618 din 18 iulie 2006 3 Ordinul Mini72rului ?inanelor !u/li3e nr.1792/24.12.20026 pentru aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice privind an%a8area, lic idarea, ordonan"area $i plata c eltuielilor in#titu"iilor publice, precu1 $i or%ani!area, eviden"a $i raportarea an%a8a1entelor bu%etare $i le%ale, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.'7/2'.01.200'D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.264/13.03.2003 , privind #tabilirea ac"iunilor $i cate%oriilor de c eltuieli, criteriilor, procedurilor $i li1itelor pentru efectuerea de pl"i >n avan# din fondurile publice, republicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.10=/05.02.2004D Acte normative privind controlul intern i controlul financiar preventiv: 3 Legea nr.672/19.12.20026 privind auditul public intern, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.=5'/24.12.2002D 3 Legea nr.301/17.0+.20026 pentru aprobarea Ordonan"ei &uvernului nr.11=/'1.08.1=== 6 privind auditul intern $i controlul financiar preventiv, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.''=/22.05.2002D 3 Ordonana Gu1ernului nr.119/31.09.19996 privind controlul intern $i controlul financiar preventiv, republicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.7==/12.11.200'D

3 Ordinul Mini72rului Edu3aiei 8i $er3e2rii nr.3792/22.0+.20026 pentru aprobarea nor1elor privind or%ani!area $i eFercitarea activita"ii de audit public intern >n #tructura Mini#terului +duca"iei $i 0ercetrii $i >n unit"ile din #i#te1ul Mini#terului +duca"iei $i 0ercetrii, confor1 Ordonan"ei &uvernului nr.11=/1===, privind auditul public intern $i controlul financiar preventiv, aprobat $i 1odificat prin *e%ea nr.'01/2002, $i >n ba!a Ordinului Mini#trului /inan"elor nr.''2/2000 privind aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice %enerale pentru or%ani!area $i fun"ionarea auditului intern >n ba!a prevederilor Ordonan"ei &uvernului nr.11=/1===, privind auditul intern $i controlul financiar preventiv, cu 1odificrile ulterioare, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.806/06.11.2002D

Alte acte normative: 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.1++3/19.12.2004 privind reevaluarea i1obili!rilor corporale $i #tabilirea valorii de intrare a 1i8loacelor fiFe, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.21/12.01.2004D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.264/13.03.2003 privind #tabilirea ac"iunilor $i cate%oriilor de c eltuieli, criteriilor, procedurilor $i li1itelor pentru efectuarea de pl"i >n avan# din fonduri publice, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr. 10=/05.02.2004D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.1072/11.09.2003 privind avi!area de ctre In#pectoratul de 4tat >n 0on#truc"ii a docu1enta"iilor te nico3econo1ice pentru obiectivele de inve#ti"ii finan"ate din fonduri publice, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.656/16.0=.200'D 3 Ordinul Mini72rului ?inanelor nr.1394/01.09.199+6 pentru aprobarea cla#ifica"iei indicatorilor privind finan"ele publice, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.'00/28.12.1==5D 3 Ordinul Mini72rului Tran7-or2urilor6 $on72ru3iilor 8i Turi70ului nr. 39/14.01.20046 pentru aprobarea re%le1entrii te nice E& id privind elaborarea caietelor de #arcini pentru eFecu"ia lucrrilor de con#truc"ii $i in#tala"ii. 0aietul I29 In#tala"ii interioareG, indicativ &P30=030', publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.61/2'.01.2004D 3 Ordinul Mini72rului E3ono0iei 8i $o0erului nr.33+/1+.12.20036 privind aprobarea Pre#crip"iei te nice P- 0 10/23200', edi"ia1, E& id pentru proiectarea, con#truirea, 1ontarea $i repararea conductelor de abur $i de ap fierbinte #ub pre#iuneG, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.=5/02.02.2004D

3 Ordinul Mini72rului %d0ini72raiei 8i In2ernelor nr.602/02.12.20036 privind aprobarea ,or1elor privind avi!area pe linie de protec"ie civil a docu1enta"iilor de inve#ti"ii >n con#truc"ii, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.887/12.12.200'D 3 Ordinul Mini72rului ?inanelor nr.1+6+/06.11.20036 pentru 1odificarea ,or1elor 1etodolo%ice de aplicare a prevederilor Ordonan"ei de ur%en" a &uvernului nr. 146/2002 privind for1area $i utili!area re#ur#elor derulate prin tre!oreria #tatului, aprobat cu 1odificri prin *e%ea nr. 201/200', aprobate prin Ordinul 1ini#trului finan"elor publice nr.1.2'5/200', publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.788/07.11.200'D 3 Ordinul Mini72rului ?inanelor nr.42+/03.03.19996 pentru aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice de >ntoc1ire $i utili!are a for1ularelor tipi!ate, co1une pe econo1ie, care nu au re%i1 #pecial, privind activitatea financiar $i contabil, precu1 $i a 1odelelor ace#tora, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, Partea I, nr.'=1bi#/15.10.1==8D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.332/22.03.20016 privind denu1irea, 1arcarea co1po!i"iei fibroa#e $i etic etarea produ#elor teFtile, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.166/02.04.2001D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.2+/17.01.20026 pentru 1odificarea 'o2r@rii Gu1ernului nr.332/22.03.20016 privind denu1irea, 1arcarea co1po!i"iei fibroa#e $i etic etarea produ#elor teFtile, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.67/'0.01.2002D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.177/12.02.20046 privind #tabilirea criteriilor de acordare a etic etei ecolo%ice pentru %rupul de produ#e teFtile, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei, partea I, nr.1=8/05.0'.2004D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.796/10.09.19966 pentru 1odificarea $i co1pletarea 'o2r@rii Gu1ernului nr. 394/199+6 privind obli%a"iile ce revin a%en"ilor econo1ici 3 per#oane fi!ice #au 8uridice 3 >n co1erciali!area produ#elor de folo#in"a >ndelun%at, de#tinate con#u1atorilor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.222/17.0=.1==6D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.1039/29.09.20036 privind #tabilirea cerin"elor referitoare la etic etarea $i eficien"a ener%etic a aparatelor fri%orifice de u! ca#nic pentru introducerea lor pe pia", publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.64'/10.0=.200'D

3 'o2r@rea Gu1ernului nr.1022/10.09.20026 privind re%i1ul produ#elor $i #erviciilor care pot pune >n pericol via"a, #ntatea, #ecuritatea 1uncii $i protec"ia 1ediulu, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.711/'0.0=.2002D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.74+/13.09.19996 pentru aprobarea ,or1elor privind etic etarea deter%en"ilor, a produ#elor de >ntre"inere $i a produ#elor de cur"at, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.45'/17.0=.1===D 3 Legea nr. 4+1/19.07.20016 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Gu1ernului nr. 200/20006 privind cla#ificarea, etic etarea $i a1balarea #ub#tan"elor $i preparatelor c i1ice periculoa#e, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.416/26.07.2001D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.490/16.04.20026 pentru aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice de aplicare a Ordonanei de urgen a Gu1ernului nr. 200/20006 privind cla#ificarea, etic etarea $i a1balarea #ub#tan"elor $i preparatelor c i1ice periculoa#e, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.'56/28.04.2002D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.+99/21.06.20016 privind #tabilirea cerin"elor referitoare la etic etarea $i eficien"a ener%etic pentru introducerea pe pia" a 1a$inilor de #plat rufe de u! ca#nic, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.'77/11.07.2001D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.40/16.01.20036 privind #tabilirea criteriilor de acordare a etic etei ecolo%ice pentru 1a$inile de #plat rufe de u! ca#nic, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.82/10.02.200'D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.671/19.07.20016 privind #tabilirea cerin"elor referitoare la eficien"a $i etic etarea ener%etic pentru introducerea pe pia" a 1a$inilor co1binate de #plat $i u#cat rufe de u! ca#nic, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.445/8.08.2001D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.4+3/19.04.20036 privind #tabilirea condi"iilor de introducere pe pia" a aparatelor con#u1atoare de co1bu#tibili %a!o$i, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr. '00/06.05.200'D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.10+6/19.10.20016 privind #tabilirea cerin"elor referitoare la eficien"a $i etic etarea ener%etic pentru introducerea pe pia" a l1pilor electrice de u! ca#nic, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.727/15.11.2001D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.7+2/19.07.20026 privind #tabilirea condi"iilor de introducere pe pia" a ec ipa1entelor #ub pre#iune, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.622/22.08.2002D

3 'o2r@rea Gu1ernului nr.1121/10.10.20026 pentru aprobarea )e%ula1entului de aplicare a Legii nr. 300/20026 privind re%i1ul 8uridic al precur#orilor folo#i"i la fabricarea ilicit a dro%urilor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.772/2'.10.2002D 3 Legea nr. 609/31.10.20016 privind evaluarea confor1it"ii produ#elor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.712/ 08.11.2001D 3 Legea nr. +03/26.11.20036 privind aprobarea Ordonanei Gu1ernului nr.71/24.01.20036 pentru 1odificatrea $i co1pletarea Legii nr. 609/20016 privind evaluarea confor1it"ii produ#elor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.876/10.12.200'D 3 Ordonanei Gu1ernului nr.71/29.09.20036 pentru 1odificatrea $i co1pletarea Legii nr. 609/20016 privind evaluarea confor1it"ii produ#elor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.621/'0.08.200'D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.99/23.01.20036 privind ec ipa1entele radio $i ec ipa1entele ter1inale de teleco1unica"ii $i recunoa$tere 1utual a confor1ita"ii ace#tora, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.=4/14.02.200'D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.160+/23.12.20036 privind 1odificarea $i co1pletarea 'o2r@rii Gu1ernului nr.71/24.01.20026 pentru aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice privind #tabilirea procedurilor ce #e utili!ea! >n proce#ul de evaluare a confor1it"ii produ#elor din do1eniile re%le1entate, prev!ute >n Legea nr. 609/20016 privind evaluarea confor1it"ii produ#elor, $i a re%ulilor de aplicare $i utili!are a 1arca8ului na"ional de confor1itate 04, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.''/15.01.2004D 3 'o2r@rea Gu1ernului nr.497/16.0+.20026 pentru aprobarea ,or1elor 1etodolo%ice privind de#e1narea $i notificarea na"ional a laboratoarelor de >ncercri, precu1 $i a or%ani#1elor de certificare $i de in#pec"ie care reali!ea! evaluarea confor1it"ii produ#elor din do1eniile re%le1entate prev!ute >n Legea nr.609/20016 privind evaluarea confor1it"ii produ#elor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr. '88/6.06.2002D 3 Ordinul Mini72erului Indu72riei 8i )e7ur7elor nr.342/30.07.20026 privind aprobarea 0r"ii (lbe a Infra#tructurii 0alit"ii $i +valurii 0onfor1it"ii Produ#elor, publicat >n Monitorul Oficial al )o1Cniei nr.815/11.11.2002D