Sunteți pe pagina 1din 7

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU


Facultatea de stiinte administrative si ale comunicarii - Administratie Publica -

Student: Bica Ionut Alin Grupa 9201, Seria A, Anul 2

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

Principiile contenciosului administrativ

Existen a contenciosului administrativ este condi ionat!, in statulde drept, de aplicarea a dou! principii: principiul respect!rii drepturilor le"al do#$ndite %i principiul o#li"ativit! ii Statului de a asi"ura executarea &ot!r$rilor 'udec!tore%ti( Este necesar ca persoana s! )ie si"ur! c! raporturile 'uridice, *nc&eiate *n mod le"al , *n cadrul ordinii de drept existente , sunt intan"i#ile( At$t activitatea )iin ei umane c$t %i aceea a Administrat iei se caracteri+ea+! prin posi#ilitatea de a scruta viitorul *n estim!rile e)ectuate( ,revederea este "arantat! numai dac! persoanele %i Administra ia au si"uran a *n dura#ilitatea raporturilor 'uridice pe care %i-au *ntemeiat %i orientat activit! ile(

Noiunea contenciosul administrativ

Administra ia Statului are sarcina de a asi"ura aplicarea le"ilor , de a edita acte normative in scopul execut!rii le"ilor , de a asi"ura )unc ionarea seviciilor pu#lice , de a lua m!suri pentru executarea contractelor administrative , ocrotirea drepturilor persoanelor %i satis)acerea cerin elor acestora , men inerea ordinii pu#lice( -ac! uneori , *n *ndeplinirea acestor sarcini , Administratia le+ea+! drepturile sau interesele persoanelor, acestea pot )ormula o reclama ie , o contestatie 'uridic! , re+olvat! *n mod contencios de c!tre or"anele competente(

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

Ramurile contenciosului administrativ

Contenciosul administrativ este alc!tuit din patru ramuri: 1. contenciosul de plin jurisdicie; 2. contenciosul de anulare; 3. conteciosul de interpretare; 4. contenciosul de represiune. -atorita 'urisprudentei Consiliului de stat din .ranta aceasta divi+iune a devenit clasica si a )ost adoptata in multe state europene, in ciuda )aptului ca ea nu corespunde in totalitate sistemului de drept al respectivelor state( Exist! un contencios o#iectiv atunci cand situa ia contenciosului este determinat! de o pro#lem! de drept o#iectiv %i un contencios su#iectiv atunci c$nd se pune *n cau+! existen a %i *ntinderea unor drepturi su#iective ale reclamantului( In contenciosul de anulare , instan a 'udec!toreasc! pronun ! anularea actului administrativ ile"al ,dac! se constat! neconcordan a actului administrativ cu starea de le"alitate( -aca actul administrativ ile"al a produs daune, acestea pot )i cerute la o alta instan a %i uneori cu alta procedura, instan a 'udecand, *n )ond, atat din punct de vedere al dreptului cat si al )aptelor( /n contenciosul de plina 'urisdic ie, competen a 'udecatorilor este mai mare iar deci+ia lor nu se limitea+a numai la anularea unui act ile"al, ci pot dispune c&iar si alte masuri precum: recunoa%teri de drepturi su#iective, restituiri, reinte"rari, despa"u#iri si eventual modi)icarea unui act administrativ0 iar aceasta competen a mai lar"a a 'udecatorilor este recunoscuta atunci cand sunt c&ema i sa

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

solu ione+e o pro#lema de drept su#iectiv, %i cand *n constatarea )!cut!, se recunoa%te reclamantului existen a unui asemenea drept( In acest mod, contenciosul su#iectiv din punct de vedere al constatarii, este, *n "eneral, %i un contencios de plina 'urisdic ie din punct de vedere al deci+iei(

Organizarea contenciosului administrativ roman prin Legea nr. 29/1990

Se consider! c! re"lementarea reali+ata prin 2e"ea nr( 2931990 nu se ridica la *nal imea cerin elor actuale privind "arantarea e)ectiva %i e)icient! a ap!rarii drepturilor %i li#ert! ilor omului, a *nl!turarii ar#itrariului %i a#u+urilor posi#ile ale Administra iei( Su# acest aspect c&iar *n raport cu 2e"ea contenciosului administrativ din 21 decem#rie 1924, care avea multe lacune, remediate ulterior prin contri#u ia doctrinei %i 'urispruden ei, unele re"lementari din 2e"ea nr( 1931 990 apar ca un re"res( -e pilda, *n art( 2 enumerarea actelor administrative care nu pot )i atacate *n 'ustitie este ampli)icat! )a a de 2e"ea din 1924 %i totodat! se men ine distinc ia critica#il! dintre actele administrative de autoritate %i actele de "estiune( 5otodata, in alin( 2 al art( 6 a7 2e"ii nr( 2931990 se sta#ile%te c! 'udecarea ac iunilor de contencios administrativ se )ace de tri#unal, sau de curtea de apel, dar 8*n complet )ormat din doi 'udecatori, iar nu din trei 'udecatori, con)orm re"lementarii cuprins! *n art( 9 al 2e"ii din 1924( ,rin urmare, in concep ia le"iuitorului din 1990,

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

ac iunile de contencios administrativ nu pre+int! aceea%i importan a ca celelalte ac iuni :civile, penale etc(7 pe care tri#unalele le 'udec! *n complet )ormat din trei 'udecatori, %i de aceea sta#ile%te un complet )ormat din doi 'udecatori( -ar practica 'udiciar! din perioada inter#elica a ar!tat importan a similar! a ac iunilor de contencios administrativ in raport cu celelalte ac iuni 'udecate de Cur ile de Apel de atunci( .aptul c! *n sistemul le"ii rom$ne s-a or"ani+at un sin"ur "rad de 'urisdic ie, la tri#unale, sau la cu"ile de apel, cu recurs la Curtea Suprema de ;usti ie, constituie un temei in plus pentru "arantarea unei 'udeca i, la sec iile de contencios administrativ, cel pu in e"ale in importan ! cu aceea de la celelalte sec ii( Consecvent acestei concep ii discriminatorii a ac iunilor de contencios administrativ )a ! de celelalte ac iuni 'udiciare, in art( 19 din 2e"ea nr( 2931 990, o atare &otarare a instan ei 'urisdic ionale este denumita <sentin !=, iara%i ca la nivelul 'udec!toriilor, no iunea de sentin ! )iind utili+at! pentru &ot!r$rile tri#unalului %i cur ii de apel in locul >deci+iei8, a%a cum era de)init! %i *n art( 11 din 2e"ea contenciosului administrativ din 1924, *n concordan ! cu natura 'uridica a actelor administrative care sunt deci+ii( Exista insa si numeroase ca+uri in care 8s-a i"norat 'urispruden a Cur ii de Casa ie8 in domeniul contenciosutui administrativ, ast)el incat ma'oritatea re"lementarilor din 2e"ea nr( 2931990 constituie un re"res )ata de nivelul teoretic stiin i)ic atins *n perioada inter#elic!(

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

Actele administrative de autoritate i actele de gestiune

Considerandu-se, in mod eronat, ca Statul are o du#la personalitate 'uridica %i anume: o personalitate de drept pu#lic *n temeiul c!reia el poate )i titular de drepturi de putere pu#lic! %i o personalitate de drept privat, care-i d! )oiosin a drepturilor patrimoniale, asemanatoare *n personalitatea pe care o au persoanele )i+ice *n doctrina sau de)init actele emise de Stat *n exerci iul calita ii sale de putere pu#lica, acte de autoritate( Ele constau *n declara)iuni c)e vainta ce alcatuiesc acte 'uridice cu caracter unilateral %i executoriu, emanand de la autorita#ile administrative ale Statuiui %i emise *n scopul )unc ionarii serviciilor pu#lice( Actele de "estiune au )ost de)inite ca actele 'uridice cu caracter contractual, sau )acute pentru valori)icarea unor c)repturi contractuale, emise de Stat in calitate de persoana 'uridica %i pentru administrarea patrimoniului s!u( Aceasta distinc ie dintre actete de autoritate si actele de "estiune, adoptata %i de 2e"ea nr( 29 este eronata deoarece in realitate statul este o unica persoana 'uridica politico- teritorial!( ?r, din esen a conceptului de personalitate 'uridica politico-teritoriala a Statutui re+ulta ca Statul constituie o sin"ura persoana 'uridica, )iind aceea%i atunci cand contractea+a cu un particular sau c$nd emite acte administrative( /ntr-adevar, Statul

Bica Ionut -Alin

Contenciosul administrativ

are o sin"ura %i indivi+i#il! personatitate 'uridica politico-teritoriala %i poate *nc&eia toate cate"oriile de acte 'uridice, de drept pu#lic, de drept privat, etc((

!i"liogra#ie
Ion Corbeanu Drept administrativ Mihai T. Oroveanu Tratat de Drept administrativ Ioan Alexandru tiina administraiei d. !onomi!"# $%%& Antonie Ior'ovan (Tratat de drept administrativ) *ol.II) ditura (+emira# &,,-. ..... /e'ea nr. $&01$%%&# privind administraia publi!" lo!al"