Sunteți pe pagina 1din 8

Am rostit o rugaciune catre Tatal meu ceresc.

Tata preamilostiv trimite o ceata de ingeri impreuna cu Mihail impartitorul bunatatilor si cu Gabriel vestitorul luminii ca sa insoteasea sufletul tatalui meu prin cei 7 eoni intunecosi si nu-l lasa singur caci mare spaima va avea cand va vedea duhurile rele pe malul unui rau de foc, involburat ca o mare in vreme de furtuna. Caci orice om dupa moarte va trebui sa se infatiseze la udecata pentru a se apara!. "upa ce si-adat duhul, ingerii Mihail si Gabriel i-au luat sufletul si l-au dus in fata lui "umnezeu, ingerii cantandu-i imnuri de slava. rug#ciunea lui $frem %irul &Doamne i Stpnul vieii mele! Duhul trndviei, al grijii de multe, al stpnirii peste alii i al gririi n deert deprteaz-l de la mine. Iar Duhul uriei, al gndului smerit, al r!drii i al dragostei druiete-l mie, ro!ului tu. "a, Doamne, #mprate, druiete-mi s-mi vd grealele mele i s nu osndes pe aproapele meu. $ !ine uvntat eti n ve ii ve ilor. "min.' spune %ilo alia (. )salmi cere se citesc *n caz de boal#, poticnire, stres de abandon, depresie anagapic#, dizarmonie+
PSALMUL 22 (. "omnul m# pa,te ,i nimic nu-mi va lipsi. -. .a loc de p#,une, acolo m-a s#l#,luit+ la apa odihnei m-a hr#nit. /. %ufletul meu l-a *ntors, pov#0uitu-m-a pe c#ile drept#0ii, pentru numele .ui. 1. C# de voi ,i umbla *n mi locul mor0ii, nu m# voi teme de rele+ c# Tu cu mine e,ti. 2. Toiagul T#u ,i varga Ta, acestea m-au m3ng3iat. 4. G#tit-ai masa *naintea mea, *mpotriva celor ce m# nec# esc+ uns-ai cu untdelemn capul meu ,i paharul T#u este ad#p3ndu-m# ca un puternic. 7. 5i mila Ta m# va urma *n toate zilele vie0ii mele, ca s# locuiesc *n casa "omnului, *ntru lungime de zile. PSALMUL 102 (. 6inecuv3nteaz#, suflete al meu, pe "omnul ,i toate cele dinl#untrul meu, numele cel sf3nt al .ui. -. 6inecuv3nteaz#, suflete al meu, pe "omnul ,i nu uita toate r#spl#tirile .ui. /. )e Cel ce cur#0e,te toate f#r#delegile tale, pe Cel ce vindec# toate bolile tale+ 1. )e Cel ce izb#ve,te din stric#ciune viata ta, pe Cel ce te *ncununeaz# cu mila ,i cu *ndur#ri+ 2. )e Cel ce umple de bun#t#0i pofta ta+ *nnoi-se-vor ca ale vulturului tinere0ile tale. 4. Cel ce face milostenie, "omnul, ,i udecata tuturor celor ce li se face str3mb#tate. 7. Cunoscute a f#cut c#ile %ale lui Moise, fiilor lui 7srael voile %ale. 8. 9ndurat ,i milostiv este "omnul, *ndelung:r#bd#tor ,i mult-milostiv. ;. <u p3n# *n sf3r,it se va iu0i, nici *n veac se va m3nia. (=. <u dup# p#catele noastre a f#cut nou#, nici dup# f#r#delegile noastre a r#spl#tit nou#, ((. Ci c3t este departe cerul de p#m3nt, at3t este de mare mila .ui, spre cei ce se tem de $l. (-. )e c3t sunt de departe r#s#riturile de la apusuri, dep#rtat-a de la noi f#r#delegile noastre. (/. 9n ce chip miluie,te tat#l pe fii, a,a a miluit "omnul pe cei ce se tem de $l+ (1. C# $l a cunoscut zidirea noastr#, adusu-,i-a aminte c# 0#r3n# suntem. (2. >mul ca iarba, zilele lui ca floarea c3mpului+ a,a va *nflori. (4. C# v3nt a trecut peste el ,i nu va mai fi ,i nu se va mai cunoa,te *nc# locul s#u. (7. 7ar mila "omnului din veac *n veac spre cei ce se tem de "3nsul, (8. 5i dreptatea .ui spre fiii fiilor, spre cei ce p#zesc leg#m3ntul .ui (;. 5i *,i aduc aminte de poruncile .ui, ca s# le fac# pe ele. "omnul *n cer a g#tit scaunul %au ,i *mp#r#0ia .ui peste toti st#p3ne,te. -=. 6inecuv3nta0i pe "omnul to0i *ngerii .ui, cei tari la v3rtute, care face0i cuv3ntul .ui ,i auzi0i glasul cuvintelor .ui.

-(. 6inecuv3nta0i pe "omnul toate puterile .ui, slugile .ui, care face0i voia .ui. --. 6inecuv3nta0i pe "omnul toate lucrurile .ui+ *n tot locul st#p3nirii .ui, binecuv3nteaz# suflete al meu pe "omnul.

-. )salmii profila?iei, sau p#str#torii vie0ii+


PSALMUL 6 (. "oamne, nu cu m3nia Ta s# m# mustri pe mine, nici cu urgia Ta s# m# cer0i. -. Miluie,te-m#, "oamne, c# neputincios sunt+ vindec#-m#, "oamne, c# s-au tulburat oasele mele+ /. 5i sufletul meu s-a tulburat foarte ,i Tu, "oamne, p3n# c3nd@ 1. 9ntoarce-Te, "oamne+ izb#ve,te sufletul meu, m3ntuie,te-m#, pentru mila Ta. 2. C# nu este *ntru moarte cel ce Te pomene,te pe Tine. 5i *n iad cine Te va lauda pe Tine@ 4. >stenit-am *ntru suspinul meu, sp#la-voi *n fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele a,ternutul meu voi uda. 7. Tulburatu-s-a de sup#rare ochiul meu, *mb#tr3nit-am *ntre to0i vr# ma,ii mei. 8. "ep#rta0i-v# de la mine to0i cei ce lucra0i f#r#delegea, c# a auzit "omnul glasul pl3ngerii mele. ;. Auzit-a "omnul cererea mea, "omnul rug#ciunea mea a primit. (=. %# se ru,ineze ,i s# se tulbure foarte to0i vr# ma,ii mei+ s# se *ntoarc# ,i s# se ru,ineze foarte degrab. PSALMUL 38 (. Ais-amB C)#zi-voi c#ile mele, ca s# nu p#c#tuiesc eu cu limba mea+ -. )us-am gurii mele paz#, c3nd a stat p#c#tosul *mpotriva meaC. /. Amu0it-am ,i m-am smerit ,i nici de bine n-am gr#it ,i durerea mea s-a *nnoit. 1. 9nfierb3ntatu-s-a inima mea *n#untrul meu ,i *n cugetul meu se va aprinde foc. 2. Gr#it-am cu limba meaB CD#-mi cunoscut, "oamne, sf3r,itul meu, 4. 5i num#rul zilelor mele care este, ca s# ,tiu ce-mi lipse,teC. 7. 7at#, cu palma ai m#surat zilele mele , i statul meu ca nimic *naintea Ta. 8. "ar toate sunt de,ert#ciuni+ tot omul ce viaz#. ;. "e,i ca o umbra trece omul, dar *n zadar se tulbura. (=. %tr3nge comori ,i nu ,tie cui le adun# pe ele. ((. 5i acum cine este r#bdarea mea@ >are, nu "omnul@ 5i statul meu de la Tine este. (-. "e toate f#r#delegile mele izb#ve,te-m#+ ocar# celui f#r# de minte nu m# da. (/. Amu0it-am ,i n-am deschis gura mea, c# Tu e,ti Cel ce m-ai f#cut pe mine. "ep#rteaz# de la mine b#t#ile Tale. (1. "e t#ria m3inii Tale, eu m-am sf3r,it. Cu mustr#ri pentru f#r#delege ai pedepsit pe om (2. 5i ai sub0iat ca p3nza de p#ian en sufletul s#u+ dar *n de,ert se tulbur# tot p#m3nteanul. (4. Auzi rug#ciunea mea, "oamne, ,i cererea mea ascult-o+ lacrimile mele s# nu le treci, (7. C#ci str#in sunt eu la Tine ,i str#in ca to0i p#rin0ii mei. (8. .as#-m# ca s# m# odihnesc, mai *nainte de a m# duce ,i de a nu mai fi.

/. )salmii peniten0ei, sau ai purific#rii+


PSALMUL 21 (. "umnezeul meu, "umnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai p#r#sit@ "eparte sunt de m3ntuirea mea cuvintele gre,elilor mele. -. "umnezeul meu, striga-voi ziua ,i nu vei auzi, ,i noaptea ,i nu Te vei g3ndi la mine. /. 7ar Tu *ntru cele sfinte locuie,ti, laud# lui 7srael. 1. 9n Tine au n#d# duit p#rin0ii no,tri, n#d# duit-au *n Tine ,i i-ai izb#vit pe ei. 2. C#tre Tine au strigat ,i s-au m3ntuit, *n Tine au n#d# duit ,i nu s-au ru,inat. 4. 7ar eu sunt vierme ,i nu om, ocara oamenilor ,i def#imarea poporului. 7. To0i cei ce m-au v#zut m-au bat ocorit, gr#it-au cu buzele, cl#tinat-au capul zic3ndB 8. C<#d# duit-a spre "omnul, izb#veasc#-l pe el, m3ntuiasc#-l pe el, c#-l voie,te pe elC. ;. C# Tu e,ti Cel ce m-ai scos din p3ntece, n#de dea mea, de la s3nul maicii mele. (=. %pre Tine m-am aruncat de la na,tere, din p3ntecele maicii mele "umnezeul meu e,ti Tu.

((. <u Te dep#rta de la mine, c# necazul este aproape, ,i nu este cine s#-mi a ute. (-. 9ncon uratu-m-au vi0ei mul0i, tauri gra,i m-au *mpresurat. (/. "eschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce r#pe,te ,i r#cne,te. (1. Ca apa m-am v#rsat ,i s-au risipit toate oasele mele. (2. D#cutu-s-a inima mea ca ceara ce se tope,te *n mi locul p3ntecelui meu. (4. Escatu-s-a ca un vas de lut t#ria mea, ,i limba mea s-a lipit de cerul gurii mele ,i *n 0#r3na mor0ii m-ai cobor3t. (7. C# m-au *ncon urat c3ini mul0i, adunarea celor vicleni m-a *mpresurat. (8. %tr#puns-au m3inile mele ,i picioarele mele. (;. <um#rat-au toate oasele mele, iar ei priveau ,i se uitau la mine. -=. 9mp#r0it-au hainele mele loru,i ,i pentru c#ma,a mea au aruncat sor0i. -(. 7ar Tu, "oamne, nu dep#rta a utorul T#u de la mine, spre spri inul meu ia aminte. --. 7zb#ve,te de sabie sufletul meu ,i din gheara c3inelui via0a mea. -/. 7zb#ve,te-m# din gura leului ,i din coarnele taurilor smerenia mea. -1. %pune-voi numele T#u fra0ilor mei+ *n mi locul adun#rii Te voi lauda, zic3ndB -2. Cei ce v# teme0i de "omnul, l#uda0i-. pe $l, toat# semin0ia lui 7acob sl#vi0i-. pe $lF -4. %# se teama de "3nsul toat# semin0ia lui 7srael. -7. C# n-a def#imat, nici n-a lep#dat ruga s#racului, -8. <ici n-a *ntors fala .ui de la mine ,i c3nd am strigat c#tre "ansul, m-a auzit. -;. "e la Tine este lauda mea *n adunare mare, rug#ciunile mele le voi face *naintea celor ce se tem de $l. /=. M3nca-vor s#racii ,i se vor satura ,i vor lauda pe "omnul, iar cei ce-. caut# pe "ansul vii vor fi inimile lor *n veacul veacului. /(. 9,i vor aduce aminte ,i se vor *ntoarce la "omnul toate marginile p#m3ntului. /-. 5i se vor *nchina *naintea .ui toate semin0iile neamurilor. //. C# a "omnului este *mp#r#0ia ,i $l st#p3ne,te peste neamuri. /1. M3ncat-au ,i s-au *nchinat to0i gra,ii p#m3ntului, *naintea .ui vor c#dea to0i cei ce se coboar# *n p#m3nt. /2. 5i sufletul meu *n $l viaz#, ,i semin0ia mea va slu i .ui. /4. %e va vesti "omnului neamul ce va s# vin#. 5i vor vesti dreptatea .ui poporului ce se va na,te ,i ce a f#cut "omnul. PSALMUL 31 l. Derici0i c#rora s-au iertat f#r#delegile ,i c#rora s-au acoperit p#catele. -. Dericit b#rbatul, c#ruia nu-i va socoti "omnul p#catul, nici nu este *n gura lui vicle,ug. /. C# am t#cut, *mb#tr3nit-au oasele mele, c3nd strigam toat# ziua. 1. C# ziua ,i noaptea s-a *ngreunat peste mine m3na Ta ,i am c#zut *n suferin0a c3nd ghimpele T#u m# *mpungea. 2. )#catul meu l-am cunoscut ,i f#r#delegea mea n-am ascuns-o, *mpotriva mea. 4. Ais-amB CM#rturisi-voi f#r#delegea mea "omnuluiC+ ,i Tu ai iertat nelegiuirea p#catului meu. 7. )entru aceasta se va ruga c#tre Tine tot cuviosul la vreme potrivit#, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. 8. Tu e,ti sc#parea mea din necazul ce m# cuprinde, bucuria mea+ izb#ve,te-m# de cei ce m-au *ncon urat. ;. 9n0elep0i-te-voi ,i te voi *ndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge+ a0inti-voi spre tine ochii Mei. (=. <u fi ca un cal ,i ca un cat3r, la care nu este pricepere+ cu z#bal# ,i cu fr3u f#lcile lor voi str3nge ca s# nu se apropie de tine. ((. Multe sunt b#t#ile p#c#tosului+ iar pe cel ce n#d# duie,te *n "omnul, mila *l va *ncon ura. (-. Geseli0i-v# *n "omnul ,i v# bucura0i, drep0ilor, ,i v# l#uda0i to0i cei drep0i la inim#. PSALMUL 50 l. Miluie,te-m#, "umnezeule, dup# mare mila Ta -. 5i dup# mul0imea *ndur#rilor Tale, ,terge f#r#delegea mea. /. Mai v3rtos m# spal# de f#r#delegea mea ,i de p#catul meu m# cur#0e,te. 1. C# f#r#delegea mea eu o cunosc ,i p#catul meu *naintea mea este pururea. 2. Hie unuia am gre,it ,i r#u *naintea Ta am f#cut, a,a *nc3t drept e,ti Tu *ntru cuvintele Tale ,i biruitor c3nd vei udeca Tu. 4. C# iat# *ntru f#r#delegi m-am z#mislit ,i *n p#cate m-a n#scut maica mea.

7. C# iat# adev#rul ai iubit+ cele near#tate ,i cele ascunse ale *n0elepciunii Tale, mi-ai ar#tat mie. 8. %tropi-m#-vei cu isop ,i m# voi cur#0i+ sp#la-m#-vei ,i mai v3rtos dec3t z#pada m# voi albi. ;. Auzului meu vei da bucurie ,i veselie+ bucura-se-vor oasele mele cele smerite. (=. 9ntoarce fa0a Ta de la p#catele mele ,i toate f#r#delegile mele ,terge-le. ((. 7nim# curat# zide,te *ntru mine, "umnezeule ,i duh drept *nnoie,te *ntru cele dinl#untru ale mele. (-. <u m# lep#da de la fa0a Ta ,i "uhul T#u cel sf3nt nu-l lua de la mine. (/. "#-mi mie bucuria m3ntuirii Tale ,i cu duh st#p3nitor m# *nt#re,te. (1. 9nv#0a-voi pe cei f#r# de lege c#ile Tale ,i cei necredincio,i la Tine se vor *ntoarce. (2. 7zb#ve,te-m# de v#rsarea de s3nge, "umnezeule, "umnezeul m3ntuirii mele+ bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. (4. "oamne, buzele mele vei deschide ,i gura mea va vesti lauda Ta. (7. C# de ai fi voit ertfa, 0i-a, fi dat+ arderile de tot nu le vei binevoi. (8. Iertfa lui "umnezeuB duhul umilit+ inima *nfr3nt# ,i smerit# "umnezeu nu o va urgisi. (;. D# bine, "oamne, *ntru bun# voirea Ta, %ionului, ,i s# se zideasc# zidurile 7erusalimului. -=. Atunci vei binevoi ertfa drept#0ii, prinosul ,i arderile de tot+ atunci vor pune pe altarul T#u vi0ei. PSALMUL 141 l. Cu glasul meu c#tre "omnul am strigat, cu glasul meu c#tre "omnul m-am rugat. -. G#rsa-voi *naintea .ui rug#ciunea mea, necazul meu *naintea .ui voi spune. /. C3nd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut c#r#rile mele. 9n calea aceasta *n care am umblat, ascuns-au cursa mie. 1. .uat-am seama de-a dreapta ,i am privit ,i nu era cine s# m# cunoasc#. )ierit-a fuga de la mine ,i nu este cel ce c#uta sufletul meu. 2. %trigat-am c#tre Tine, "oamne, zis-amB &Tu e,ti n#de dea mea, partea mea e,ti *n p#m3ntul celor vii'. 4. 7a aminte la rug#ciunea mea, c# m-am smerit foarte. 7zb#ve,te-m# de cei ce m# prigonesc, c# s-au *nt#rit mai mult dec3t mine. 7. %coate din temni0a sufletul meu, ca s# laude numele T#u, "oamne. )e mine m# a,teapt# drep0ii, p3n# ce-mi vei r#spl#ti mie.

1. )salmii perfec0iunii, pentru cei care, dup# *ns#n#to,ire, caut# iluminarea.


PSALMUL 45 (. "umnezeu este sc#parea ,i puterea noastr#, a utor *ntru necazurile ce ne *mpresoar#. -. )entru aceasta nu ne vom teme c3nd se va cutremura p#m3ntul ,i se vor muta mun0ii *n inima m#rilor. /. Genit-au ,i s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au mun0ii de t#ria lui. 1. Apele r3urilor veselesc cetatea lui "umnezeu+ Cel )rea*nalt a sfin0it loca,ul .ui. 2. "umnezeu este *n mi locul cet#0ii, nu se va cl#tina+ o va a uta "umnezeu dis-de-diminea0#. 4. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au *mp#r#0iile+ dat-a Cel )rea*nalt glasul .ui, cutremuratu-s-a p#m3ntul. 7. "omnul puterilor cu noi, spri initorul nostru, "umnezeul lui 7acob. 8. Geni0i ,i vede0i lucrurile lui "umnezeu, minunile pe care le-a pus "omnul pe p#m3nt. ;. )une-va cap#t r#zboaielor p3n# la marginile p#m3ntului, arcul va sf#r3ma ,i va fr3nge arma, iar pavezele *n foc le va arde. (=. >pri0i-v# ,i cunoa,te0i c# $u sunt "umnezeu, *n#l0a-M#-voi pe p#m3nt. ((. "omnul puterilor cu noi, spri initorul nostru, "umnezeul lui 7acob. PSALMUL 118 (. Derici0i cei f#r# prihan# *n cale, care umbl# *n legea "omnului. -. Derici0i cei ce p#zesc poruncile .ui ,i-. caut# cu toat# inima lor, /. C# n-au umblat *n c#ile .ui cei ce lucreaz# f#r#delegea. 1. Tu ai poruncit ca poruncile Tale s# fie p#zite foarte. 2. >, de s-ar *ndrepta c#ile mele, ca s# p#zesc poruncile TaleF 4. Atunci nu m# voi ru,ina c3nd voi c#uta spre toate poruncile Tale. 7. .#uda-Te-voi *ntru *ndreptarea inimii, ca sa *nv#0 udec#0ile drept#0ii Tale. 8. 9ndrept#rile Tale voi p#zi+ nu m# p#r#si p3n# *n sf3r,it. ;. )rin ce *,i va *ndrepta t3n#rul calea sa@ )rin p#zirea cuvintelor Tale. (=. Cu toat# inima Te-am c#utat pe Tine+ s# nu m# lepezi de la poruncile Tale.

((. 9n inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca s# nu gre,esc 0ie. (-. 6inecuv3ntat e,ti, "oamne, *nva0#-m# *ndrept#rile Tale. (/. Cu buzele am rostit toate udec#0ile gurii Tale. (1. 9n calea m#rturiilor Tale m-am desf#tat ca de toat# bog#0ia. (2. .a poruncile Tale voi cugeta ,i voi cunoa,te c#ile Tale. (4. .a *ndrept#rile Tale voi cugeta ,i nu voi uita cuvintele Tale. (7. J#spl#te,te robului T#uF Goi tr#i ,i voi p#zi poruncile Tale. (8. "eschide ochii mei ,i voi cunoa,te minunile din legea Ta. (;. %tr#in sunt eu pe p#m3nt, s# nu ascunzi de la mine poruncile Tale. -=. Aprins e sufletul meu de dorirea udec#0ilor Tale, *n toat# vremea. -(. Certat-ai pe cei m3ndri+ blestema0i sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. --. 7a de la mine ocara ,i def#imarea, c# m#rturiile Tale am p#zit. -/. )entru c# au ,ezut c#peteniile ,i pe mine m# cleveteau, iar robul T#u cugeta la *ndrept#rile Tale. -1. C# m#rturiile Tale sunt cugetarea mea, iar *ndrept#rile Tale, sfatul meu. -2. .ipitu-s-a de p#m3nt sufletul meu+ viaz#-m#, dup# cuv3ntul T#u. -4. Gestit-am c#ile mele ,i m-ai auzit+ *nva0#-m# *ndrept#rile Tale. -7. D# s# *n0eleg calea *ndrept#rilor Tale ,i voi cugeta la minunile Tale. -8. 7stovitu-s-a sufletul meu de sup#rare+ *nt#re,te-m# *ntru cuvintele Tale. -;. "ep#rteaz# de la mine calea nedrept#0ii ,i cu legea Ta m# miluie,te. /=. Calea adev#rului am ales ,i udec#0ile Tale nu le-am uitat. /(. .ipitu-m-am de m#rturiile Tale, "oamne, s# nu m# ru0inezi. /-. )e calea poruncilor Tale am alergat c3nd ai l#rgit inima mea. //. .ege pune mie, "oamne, calea *ndrept#rilor Tale ,i o voi p#zi pururea. /1. 9n0elep0e,te-m# ,i voi c#uta legea Ta ,i o voi p#zi cu toat# inima mea. /2. )ov#0uie,te-m# pe c#rarea poruncilor Tale, c# aceasta am voit. /4. )leac# inima mea la m#rturiile Tale ,i nu la l#comie. /7. 9ntoarce ochii mei ca s# nu vad# de,ert#ciunea+ *n calea Ta viaz#-m#. /8. 9mpline,te robului T#u cuv3ntul T#u, care este pentru cei ce se tem de Tine. /;. 9ndep#rteaz# ocar#, de care m# tem, c#ci udec#0ile Tale sunt bune. 1=. 7at#, am dorit poruncile Tale+ *ntru dreptatea Ta viaz#-m#. 1(. %# vin# peste mine mila Ta, "oamne, m3ntuirea Ta, dup# cuv3ntul T#u, 1-. 5i voi r#spunde cuv3nt celor ce m# oc#r#sc, c# am n#d# duit *n cuvintele Tale. 1/. %# nu *ndep#rtezi din gura mea cuv3ntul adev#rului, p3n# *n sf3r,it, c# *ntru udec#0ile Tale am n#d# duit, 11. 5i voi p#zi legea Ta pururea, *n veac ,i *n veacul veacului. 12. Am umblat *ntru l#rgime, c# poruncile Tale am c#utat. 14. Am vorbit despre m#rturiile Tale, *naintea *mp#ra0ilor, ,i nu m-am ru,inat. 17. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. 18. Am ridicat m3inile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit ,i am cugetat la *ndrept#rile Tale. 1;. Adu-Hi aminte de cuv3ntul T#u, c#tre robul T#u, *ntru care mi-ai dat n#de de. 2=. Aceasta m-a m3ng3iat *ntru smerenia mea, ca cuv3ntul T#u m-a viat. 2(. Cei m3ndri m-au bat ocorit peste m#sur#, dar de la legea Ta nu m-am ab#tut. 2-. Adusu-mi-am aminte de udec#0ile Tale cele din veac, "oamne, ,i m-am m3ng3iat. 2/. M3hnire m-a cuprins din pricina p#c#to,ilor, care p#r#sesc legea Ta. 21. C3ntate erau de mine *ndrept#rile Tale, *n locul pribegiei mele. 22. Adusu-mi-am aminte de numele T#u, "oamne, ,i am p#zit legea Ta. 24. Aceasta s-a f#cut mie, c# *ndrept#rile Tale am cautat. 27. )artea mea e,ti, "oamne, zis-am s# p#zesc legea Ta. 28. Jugatu-m-am fe0ei Tale, din toat# inima mea, miluie,te-m# dup# cuv3ntul T#u. 2;. Cugetat-am la c#ile Tale ,i am *ntors picioarele mele la m#rturiile Tale. 4=. Gata am fost ,i nu m-am tulburat s# p#zesc poruncile Tale. 4(. Duniile p#c#to,ilor s-au *nf#,urat *mpre urul meu, dar legea Ta n-am uitat. 4-. .a miezul nop0ii m-am sculat ca s# Te laud pe Tine, pentru udec#0ile drept#0ii Tale.

4/. )#rta, sunt cu to0i cei ce se tem de Tine ,i p#zesc poruncile Tale. 41. "e mila Ta, "oamne, este plin p#m3ntul+ *ndrept#rile Tale m# *nva0#. 42. 6un#tate ai f#cut cu robul T#u, "oamne, dup# cuv3ntul T#u. 44. 9nva0#-m# bun#tatea, *nv#0#tura ,i cuno,tin0a, c# *n poruncile Tale am crezut. 47. Mai *nainte de a fi umilit, am gre,it+ pentru aceasta cuv3ntul T#u am p#zit. 48. 6un e,ti Tu, "oamne, ,i *ntru bun#tatea Ta, *nva0#-m# *ndrept#rile Tale. 4;. 9nmul0itu-s-a asupra mea nedreptatea celor m3ndri, iar eu cu toat# inima mea voi cerceta poruncile Tale. 7=. 9nchegatu-s-a ca gr#simea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desf#tat. 7(. 6ine este mie c# m-ai smerit, ca s# *nv#0 *ndrept#rile Tale. 7-. 6un#-mi este mie legea gurii Tale, mai mult dec3t mii de comori de aur ,i argint. 7/. M3inile Tale m-au f#cut ,i m-au zidit, *n0elep0e,te-m# ,i voi *nv#0a poruncile Tale. 71. Cei ce se tem de Tine m# vor vedea ,i se vor veseli, c# *n cuvintele Tale am n#d# duit. 72. Cunoscut-am, "oamne, c# drepte sunt udec#0ile Tale ,i *ntru adev#r m-ai smerit. 74. Dac#-se dar, mila Ta, ca s# m# m3ng3ie, dup# cuv3ntul T#u, c#tre robul T#u. 77. %# vin# peste mine *ndur#rile Tale ,i voi tr#i, c# legea Ta cugetarea mea este. 78. %# se ru,ineze cei m3ndri, c# pe nedrept m-au nedrept#0it+ iar eu voi cugeta la poruncile Tale. 7;. %# se *ntoarc# spre mine cei ce se tem de Tine ,i cei ce cunosc m#rturiile Tale. 8=. %# fie inima mea f#r# prihan# *ntru *ndrept#rile Tale, ca s# nu m# ru,inez. 8(. %e tope,te sufletul meu dup# m3ntuirea Ta+ *n cuv3ntul T#u am n#d# duit. 8-. %f3r,itu-s-au ochii mei dup# cuv3ntul T#u, zic3ndB &C3nd m# vei m3ng3ia@' 8/. C# m-am f#cut ca un foale la fum, dar *ndrept#rile Tale nu le-am uitat. 81. C3te sunt zilele robului T#u@ C3nd vei udeca pe cei ce m# prigonesc@ 82. %pusu-mi-au c#lc#torii de lege de,ert#ciuni, dar nu sunt ca legea Ta, "oamne. 84. Toate poruncile Tale sunt adev#r+ pe nedrept m-au prigonit. A uta-m#F 87. )u0in a fost de nu m-am sf3r,it pe p#m3nt, dar eu n-am p#r#sit poruncile Tale. 88. "up# mila Ta viaz#-m# ,i voi p#zi m#rturiile gurii mele. 8;. 9n veac, "oamne, cuv3ntul T#u r#m3ne *n cer+ ;=. 9n neam ,i *n neam adev#rul T#u. 9ntemeiat-ai p#m3ntul ,i r#m3ne. ;(. "up# r3nduiala Ta r#m3ne ziua, c# toate sunt slu itoare 0ie. ;-. "e n-ar fi fost legea Ta g3ndirea mea, atunci a, fi pierit *ntru necazul meu. ;/. 9n veac nu voi uita *ndrept#rile Tale, c# *ntr-*nsele m-ai viat, "oamne. ;1. Al T#u sunt eu, m3ntuie,te-m#, c# *ndrept#rile Tale am c#utat. ;2. )e mine m-au a,teptat p#c#to,ii ca s# m# piard#. M#rturiile Tale am priceput. ;4. .a tot lucrul des#v3r,it am v#zut sf3r,it, dar porunca Ta este f#r# de sf3r,it. ;7. C# am iubit legea Ta, "oamne, ea toat# ziua cugetarea mea este. ;8. Mai mult dec3t pe vr# ma,ii mei mai *n0elep0it cu porunca Ta, c# *n veac a mea este. ;;. Mai mult dec3t *nv#0#torii mei am priceput, c# la m#rturiile Tale g3ndirea mea este. (==. Mai mult dec3t b#tr3nii am *n0eles, c# poruncile Tale am c#utat. (=(. "e la toat# calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca s# p#zesc cuvintele Tale. (=-. "e la udec#0ile Tale nu m-am ab#tut, c# Tu ai pus mie lege. (=/. C3t sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult dec3t mierea, *n gura meaF (=1. "in poruncile Tale m-am f#cut priceput+ pentru aceasta am ur3t toat# calea nedrept#0ii. (=2. D#clie picioarelor mele este legea Ta ,i lumina c#r#rilor mele. (=4. Iuratu-m-am ,i m-am hot#r3t s# p#zesc udec#0ile drept#0ii Tale. (=7. Emilit am fost p3n# *n sf3r,itB "oamne, viaz#-m#, dup# cuv3ntul T#u. (=8. Cele de bun#voie ale gurii mele binevoie,te-le "oamne, ,i udec#0ile Tale m# *nva0#. (=;. %ufletul meu *n m3inile Tale este pururea ,i legea Ta n-am uitat. ((=. )usu-mi-au p#c#to,ii curs# mie, dar de la poruncile Tale n-am r#t#cit. (((. Mo,tenit-am m#rturiile Tale *n veac, c# bucurie inimii mele sunt ele. ((-. )lecat-am inima mea ca s# fac *ndrept#rile Tale *n veac spre r#spl#tire. ((/. )e c#lc#torii de lege am ur3t ,i legea Ta am iubit. ((1. A utorul meu ,i spri initorul meu e,ti Tu, *n cuv3ntul T#u am n#d# duit. ((2. "ep#rta0i-v# de la mine cei ce vicleni0i ,i voi cerceta poruncile "umnezeului meu.

((4. Ap#r#-m#, dup# cuv3ntul T#u, ,i m# viaz# ,i s# nu-mi dai de ru,ine a,teptarea mea. ((7. A ut#-m# ,i m# voi m3ntui ,i voi cugeta la *ndrept#rile Tale, pururea. ((8. "ef#imat-ai pe to0i cei ce se dep#rteaz# de la *ndrept#rile Tale, pentru c# nedrept este g3ndul lor. ((;. %ocotit-am c#lc#tori de lege pe to0i p#c#to,ii p#m3ntului+ pentru aceasta am iubit m#rturiile Tale, pururea. (-=. %tr#punge cu frica Ta trupul meu, c# de udec#0ile Tale m-am temut. (-(. D#cut-am udecat# ,i dreptate+ nu m# da pe m3na celor ce-mi fac str3mb#tate. (--. )rime,te pe robul T#u *n bun#tate, ca s# nu m# cleveteasc# cei m3ndri. (-/. %f3r,itu-sau ochii mei dup# m3ntuirea Ta ,i dup# cuv3ntul drept#0ii Tale. (-1. D# cu robul T#u, dup# mila Ta, ,i *ndrept#rile Tale m# *nva0#. (-2. Jobul T#u sunt eu+ *n0elep0e,te-m# ,i voi cunoa,te m#rturiile Tale. (-4. Gremea este s# lucreze "omnul, c# oamenii au stricat legea Ta. (-7. )entru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult dec3t aurul ,i topazul. (-8. )entru aceasta spre toate poruncile Tale m-am *ndreptat, toat# calea nedreapt# am ur3t. (-;. Minunate sunt m#rturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. (/=. Ar#tarea cuvintelor Tale lumineaz# ,i *n0elep0e,te pe prunci. (/(. Gura mea am deschis ,i am aflat, c# de poruncile Tale am dorit. (/-. Caut# spre mine ,i m# miluie,te, dup# udecata Ta, fal# de cei ce iubesc numele T#u. (//. )a,ii mei *ndrepteaz#-i dup# cuv3ntul T#u, ,i s# nu m# st#p3neasc# nici o f#r#delege. (/1. 7zb#ve,te-m# de clevetirea oamenilor ,i voi p#zi poruncile Tale. (/2. Da0a Ta arat-o robului T#u ,i m# *nva0# poruncile Tale. (/4. 7zvoare de ap# s-au cobor3t din ochii mei, pentru ca n-am p#zit legea Ta. (/7. "rept e,ti, "oamne, ,i drepte sunt udec#0ile Tale. (/8. )oruncit-ai cu dreptate m#rturiile Tale ,i cu tot adev#rul. (/;. Topitu-m-a r3vna casei Tale, c# au uitat cuvintele Tale vr# ma,ii mei. (1=. .#murit cu foc este cuv3ntul T#u foarte ,i robul T#u l-a iubit pe el. (1(. T3n#r sunt eu ,i def#imat, dar *ndrept#rile Tale nu le-am uitat. (1-. "reptatea Ta este dreptate *n veac ,i legea Ta adev#rul. (1/. <ecazuri ,i nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt g3ndirea mea. (11. "repte sunt m#rturiile Tale, *n veac+ *n0elep0e,te-m# ,i voi fi viu. (12. %trigat-am cu toat# inima meaB Auzi-m#, "oamneF 9ndrept#rile Tale voi cauta. (14. %trigat-am c#tre Tine, m3ntuie,te-m#, ,i voi p#zi m#rturiile Tale. (17. "in zori m-am sculat ,i am strigat+ *ntru cuvintele Tale am n#d# duit. (18. "eschis-am ochii mei dis-de-diminea0#, ca s# cuget la cuvintele Tale. (1;. Glasul meu auzi-l, "oamne, dup# mila Ta+ dup# udecata Ta m# viaz#. (2=. Apropiatu-s-au cei ce m# prigonesc cu f#r#delege, dar de la legea Ta s-au *ndep#rtat. (2(. Aproape e,ti Tu, "oamne, ,i toate poruncile Tale sunt adev#rul. (2-. "in *nceput am cunoscut, din m#rturiile Tale, c# *n veac le-ai *ntemeiat pe ele. (2/. Gezi smerenia mea ,i m# scoate, c# legea Ta n-am uitat. (21. Iudec# pricina mea ,i m# izb#ve,te+ dup# cuv3ntul T#u, f#-m# viu. (22. "eparte de p#c#to,i este m3ntuirea, c# *ndrept#rile Tale n-au c#utat. (24. 9ndur#rile Tale multe sunt "oamne+ dup# udecata Ta m# viaz#. (27. Mul0i sunt cei ce m# prigonesc ,i m# nec# esc, dar de la m#rturiile Tale nu m-am ab#tut. (28. G#zut-am pe cei nepricepu0i ,i m# sf3r,eam, c# n-au p#zit cuvintele Tale. (2;B Gezi c# poruncile Tale am iubit, "oamne+ *ntru mila Ta m# viaz#. (4=. 9nceputul cuvintelor Tale este adev#rul ,i ve,nice toate udec#0ile drept#0ii Tale. (4(. C#peteniile m-au prigonit *n zadar+ iar de cuvintele Tale s-a *nfrico,at inima mea. (4-. 6ucura-m#-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoara mare. (4/. <edreptatea am ur3t ,i am dispre0uit, iar legea Ta am iubit. (41. "e ,apte ori pe zi Te-am l#udat pentru udec#0ile drept#0ii Tale. (42. )ace mult# au cei ce iubesc legea Ta ,i nu se smintesc. (44. A,teptat-am m3ntuirea Ta, "oamne, ,i poruncile Tale am iubit. (47. )#zit-a sufletul meu m#rturiile Tale ,i le-a iubit foarte. (48. )#zit-am poruncile Tale ,i m#rturiile Tale, c# toate c#ile mele *naintea Ta sunt, "oamne. (4;. %# se apropie rug#ciunea mea *naintea Ta, "oamne+ dup# cuv3ntul T#u m# *n0elep0e,te. (7=. %# a ung# cererea mea *naintea Ta, "oamne+ dup# cuv3ntul T#u m# izb#ve,te. (7(. %# r#sp3ndeasc# buzele mele laud#, c# m-ai *nv#0at *ndrept#rile Tale.

(7-. Josti-va limba mea cuvintele Tale, c# toate poruncile Tale sunt drepte. (7/. M3na Ta s# m# izb#veasc#, c# poruncile Tale am ales. (71. "orit-am m3ntuirea Ta, "oamne, ,i legea Ta cugetarea mea este. (72. Giu va fi sufletul meu ,i Te va l#uda ,i udec#0ile Tale *mi vor a uta mie. (74. J#t#cit-am ca o oaie pierdut#+ caut# pe robul T#u, c# poruncile Tale nu le-am uitat.