Sunteți pe pagina 1din 3

Guvernul Romniei

Hotrre nr. 1872 din 21/12/2006


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10/01/2007

pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambala elor i a deeurilor de ambala e

n temeiul art. 10! din "on#titu$ia Romniei, re%ublicat&, Guvernul Romniei ado%t& %re'enta (ot&rre. Articol unic. ! Hotrrea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambala elor i a deeurilor de ambala e" publicat #n $onitorul %ficial al &omniei" 'artea (" nr. 6)* din 20 iulie 2005" se modific i se completea+ dup cum urmea+, 1. -rticolul . va avea urmtorul cuprins, /-rt. .. ! 011 $inisterul $ediului i Gospodririi -pelor" #n calitate de autoritate central pentru protec2ia mediului" are urmtoarele obliga2ii, a1 actuali+ea+ prin ordin al ministrului ane3ele nr. 1" ) i 5 la pre+enta 4otrre prin includerea modificrilor adoptate de 5omisia 6uropean7 b1 notific 5omisiei 6uropene reglementrile i dispo+i2iile administrative adoptate pentru implementarea 8irectivei 'arlamentului i 5onsiliului *9/62/56 privind ambala ele i deeurile de ambala e" modificat prin 8irectiva 'arlamentului i 5onsiliului 2009/12/567 c1 #n situa2ia #n care consider c prevederile standardelor prev+ute la art. 6 alin. 011 nu satisfac #n totalitate cerin2ele esen2iale prev+ute #n ane3a nr. 2" aduce ca+ul la cunotin2 comitetului constituit la nivelul 5omisiei 6uropene" cu respectarea prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.016/2009 privind msurile pentru organi+area i reali+area sc4imbului de informa2ii #n domeniul standardelor i reglementrilor te4nice" precum i al regulilor referitoare la serviciile societ2ii informa2ionale #ntre &omnia i statele membre ale :niunii 6uropene" precum i 5omisia 6uropean" care transpune prevederile 8irectivei *;/)9/56" modificat prin 8irectiva *;/9;/567 d1 comunic $inisterului 6conomiei i 5omer2ului i -socia2iei de <tandardi+are din &omnia informa2iile transmise de 5omisia 6uropean privind retragerea standardelor din cadrul publica2iilor prev+ute la art. 6 alin. 0217 e1 notific 5omisiei 6uropene proiectele de reglementri prin care se inten2ionea+ adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor pre+entei 4otrri" cu e3cep2ia celor de natur fiscal" pentru a oferi 5omisiei 6uropene posibilitatea e3aminrii conformit2ii lor cu prevederile comunitare7 f1 propune i particip la modificarea i completarea reglementrilor e3istente care nu permit utili+area materialelor provenite din reciclarea deeurilor de ambala e pentru fabricarea de ambala e i de alte produse" #n vederea #ncura rii utili+rii acestor materiale. 021 8ac reglementrile propuse potrivit alin. 011 lit. e1 sunt i de natur te4nic" #n sensul Hotrrii Guvernului nr. 1.016/2009" $inisterul $ediului i Gospodririi -pelor cnd urmea+ procedura de notificare indic faptul c aceasta este #n aceeai msur valabil i pentru 8irectiva *;/)9/56" modificat prin 8irectiva *;/9;/56. 0)1 %bliga2ia de notificare prev+ut la alin. 011 lit. e1 se aplic i specifica2iilor te4nice aferente msurilor de natur fiscal care #ncura ea+ conformarea cu specifica2iile te4nice respective./ 2. -lineatul 021 al articolului 10 va avea urmtorul cuprins, /021 %peratorii economici care produc i/sau comerciali+ea+ produse ambalate #n ambala e reutili+abile sunt obliga2i s aplice sistemul depo+it #n vederea asigurrii unui numr optim de cicluri de utili+are a acestora./ 3. -lineatul 011 al articolului 1) va avea urmtorul cuprins, /-rt. 1). ! 011 %peratorii economici care comerciali+ea+ produse ambalate #n ambala e reutili+abile sunt obliga2i s primeasc ambala e reutili+abile la sc4imb sau s ramburse+e" la solicitarea cumprtorului" valoarea depo+itului./ 4. -lineatele 011 i 0)1 ale articolului 16 vor avea urmtorul cuprins, /-rt. 16. ! 011 'entru reali+area obiectivelor na2ionale" operatorii economici au responsabilitatea valorificrii unor cantit2i de deeuri de ambala e astfel #nct s #ndeplineasc att obiectivele anuale globale" ct i cele pentru fiecare tip de material" prev+ute #n ane3a nr. 9" dup cum urmea+, a1 operatorii economici care introduc pe pia2 produse ambalate sunt responsabili pentru ambala ele primare" secundare i ter2iare folosite pentru ambalarea produselor lor7 b1 operatorii economici care ambalea+ produse ambalate sunt responsabili pentru ambala ele secundare i ter2iare pe care le introduc pe pia27 c1 operatorii economici care introduc pe pia2 ambala e de desfacere sunt responsabili pentru ambala ele respective introduse pe pia27 ............................................................................................................................... 0)1 %peratorii economici autori+a2i de $inisterul $ediului i Gospodririi -pelor pentru preluarea responsabilit2ii reali+rii obiectivelor anuale au obliga2ia s asigure valorificarea unor cantit2i de deeuri de ambala e astfel #nct s #ndeplineasc obiectivele anuale calculate pentru #ntreaga cantitate contractat cu operatorii economici prev+u2i la alin. 011./ 5. 8up alineatul 061 al articolului 16 se introduc dou noi alineate" alineatele 0.1 i 0;1" cu urmtorul cuprins, /0.1 %peratorii economici care vnd pe pia2a intern ambala e sunt responsabili pentru asigurarea posibilit2ii de valorificare/reciclare a unei cantit2i de deeuri din ambala ele respective corespun+toare obiectivelor anuale prin, a1 asigurarea capacit2ii de valorificare/reciclare #n mod nemi locit7 b1 asigurarea posibilit2ii de valorificare/reciclare pentru cantitatea respectiv de ctre un operator economic autori+at pentru valorificarea/reciclarea acestora7 c1 asigurarea posibilit2ii de e3port #n vederea valorificrii pentru cantitatea respectiv.

0;1 'n la sfritul anului 2011" ambala ele din lemn introduse pe pia2 pot fi e3cluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare de ctre operatorii economici prev+u2i la alin. 011" dac sunt #ndeplinite cumulativ urmtoarele condi2ii, a1 deeurile de ambala e din lemn nu sunt deeuri periculoase7 b1 minimum 60= din #ntreaga cantitate de deeuri de ambala e de lemn este valorificat inclusiv prin utili+are sau #ncredin2are spre utili+are drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc" cu respectarea normelor de sntate i de protec2ie a mediului" i7 c1 pentru restul cantit2ii de ambala e introduse pe pia2 obiectivul anual de valorificare prev+ut #n ane3a nr. 9 este #ndeplinit e3clusiv prin reciclare./ 6. -lineatul 021 al articolului 1. va avea urmtorul cuprins, /021 %peratorii economici prev+u2i la art. 16 alin. 0)1 au obliga2ia s furni+e+e anual $inisterului $ediului i Gospodririi -pelor" pe lng informa2iile prev+ute la alin. 011" i informa2ii privind cantit2ile de ambala e" respectiv cantit2ile de deeuri de ambala e pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic./ 7. >a articolul 20 alineatul 021" litera a1 va avea urmtorul cuprins, /a1 s asigure valorificarea i" respectiv" reciclarea deeurilor de ambala e prin mi loace proprii sau prin predare ctre operatori economici autori+a2i pentru desfurarea acestor activit2i7/. 8. -rticolul 29 va avea urmtorul cuprins, /-rt. 29. ! -c4i+i2iile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele ob2inute din materiale reciclate sau ale cror ambala e sunt ob2inute din materiale reciclate./ 9. >a articolul 26 alineatul 011" literele e1 i f1 vor avea urmtorul cuprins, /e1 nerespectarea prevederilor art. 1. alin. 011" 021 i 091" cu amend de la 9.000 lei la ;.000 lei7 f1 nerespectarea prevederilor art. 5" art. ; alin. 011" art. 10 alin. 021" art. 16 alin. 011" 0)1 i 0.1 i ale art. 1* alin. 011" cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei./ 10. -rticolul 2. va avea urmtorul cuprins, /-rt. 2.. ! 011 5onstatarea contraven2iilor i aplicarea sanc2iunilor se reali+ea+ de comisari din cadrul Gr+ii ?a2ionale de $ediu ! pentru art. 5" art. ; alin. 011" art. * alin. 011" art. 10 alin. 011" 021 i 0)1" art. 16 alin. 0.1" art. 1. alin. 011" 021 i 091" art. 1* alin. 011 i art. 20 alin. 011 i 021 !" de ctre personalul #mputernicit al -utorit2ii ?a2ionale pentru 'rotec2ia 5onsumatorilor i repre+entan2ii #mputernici2i ai organelor administra2iei publice locale ! pentru art. 10 alin. 051" art. 11" art. 12 i art. 1) alin. 011. 021 5onstatarea reali+rii obiectivelor anuale de valorificare i de reciclare se reali+ea+ de ctre persoane #mputernicite din cadrul -dministra2iei @ondului pentru $ediu" iar aplicarea sanc2iunilor pentru ne#ndeplinirea obliga2iilor prev+ute la art. 16 alin. 011 i 0)1 se reali+ea+ de comisari din cadrul Gr+ii ?a2ionale de $ediu./ 11. >a ane3a nr. 1 punctul 1" litera b1 va avea urmtorul cuprins, /b1 operatori economici ! referitor la ambala e" #nseamn furni+orii de materiale de ambalare" productorii de ambala e i produse ambalate" importatorii" comercian2ii" distribuitorii" autorit2ile publice i organi+a2iile neguvernamentale7/. 12. -ne3a nr. 9 se #nlocuiete cu ane3a*) care face parte integrant din pre+enta 4otrre. ___________ *) Anexa este reprodus n facsimil. '&($!$(?(<A&: 5B>(? '%'6<5:!AB&(56-?:
Contrasemneaz: Ministrul mediului i gospodririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul economiei i comerului, Varujan Vosganian p Ministrul administraiei i internelor, Mircea !icu "oader, secretar de stat Ministrul integrrii europene, #nca $aniela Boagiu

Cucureti" 21 decembrie 2006. ?r. 1.;.2.

ANEX Ane!" nr. 4 l" Hotrre" #u$ernului nr. 621/2005% 6A-'(D-&6obiectivelor de valorificare sau incinerare #n instala2ii de incinerare cu recuperare de energie i de valorificare prin reciclare" globale i pe tip de material de ambalare" pentru operatorii economici prev+u2i la art. 16 alin. 011 pentru perioada 200. ! sfritul anului 201)
%&&&' ( ( )biecti*ul minim de *alorificare ( )biecti*ul ( )biecti*ul global de ( ( ( prin reciclare+tip de material ( global de (recuperare sau incinerare ( ( ,&&&&-*alorificare( .n instalaiile de ( (#nul(/0rtie i(1lastic(Sticl(Metale(2emn( prin (incinerare a deeurilor cu( ( ( carton ( ( ( ( (reciclare34 ( recuperare de energie334 ( ( ( 564 ( 564 ( 564 ( 564 (564 ( 564 ( 564 ( ,7777777(899:( ;< ( ;9 ( 88 ( ;< ( < ( 8= ( >? ( ,7777777(899=( @9 ( ;; ( >8 ( <9 ( : ( >> ( ?9 ( ,7777777(899A( @9 ( ;8 ( >= ( <9 ( A ( >= ( ?< ( ,7777777(89;9( @9 ( ;? ( ?? ( <9 ( ;8 ( ?8 ( ?= ( ,7777777(89;;( @9 ( ;@ ( ?= ( <9 ( ;< ( ?@ ( <> ( ,7777777(89;8( @9 ( ;= ( <? ( <9 ( ;< ( <9 ( <: ( ,7777777(89;>( @9 ( 88,< ( @9 ( <9 ( ;< ( << ( @9 ( BCCCCCCCD

*) Procentajul minim din greutatea deeurilor de ambalaje introduse pe pia. **) Procentajul minim din greutatea total a materialelor de ambalaj coninute n deeurile de ambalaje introduse pe pia. ?%AB, ! ambala ele compo+ite se #ncadrea+ #n func2ie de materialul preponderent7 ! conform defini2iei din >egea nr. 60;/2001 privind evaluarea conformit2ii produselor" ambala ele produselor importate" inclusiv ale produselor destinate utili+rii/consumului propriu" se consider introduse pe pia2 #n momentul importului.