Sunteți pe pagina 1din 198

www.dacoromanica.

ro

SPICUIRI
DIN

TRECUTUL TIPOGRAFIEI
103...ma...

www.dacoromanica.ro

GEORGE IOXESCI
T.. LEGATOR DE ISTERE-TWOGRAF

SPTCHIBT
DIN

TRECUTUL TIPOGRAFIEI
CU mIllt IRE VA' ALES LA

TIPOGRAFIILE ROMANESTI
DIN DIPERITELE EPOCE
PUBLICATE DE

SOCII T iTLA SOLIDA.RITATI I" A LLCRiTORILOR TIPOGRAFI

EXTRAS DIN nBULETIISUL EXPOZITIUNII GENFRALF ROILINE

DIN 1906

BUCURE5TI

IMPRIMERIA STATULUI
1907

www.dacoromanica.ro

Luc; at ea de faid et a destmatit sit fie prezentatd, ea o Monografie a Ttpogt afitlor Romcinepti din diferstele epoce, la Exportliunea gene; aid din 1906 Cum stud mijloacele pet sonale nu-au
Itput pent) t4 ttpal area es, m'am adresat, cu recomandatut d-lut

Dr 'strati., la nuntsterul de %Verne, core a halimit a -mi Hispunde ea nu dispune de fondurt pent; u agi ceva, tat dacd d-nul
Dr Istrats dot qte sit incurajeze asemenea publtcattunt sit o faca
pe cotztul situ, de oarece are destule nuiloace la disportite pent, is
liter& tle Expouttunn
d-nul Dr Mt att nu s a dat inapos, mt-a deschis tarp coloanele Btdetmulm Expontmou, in care tt ebuta sit se publice apt oape

intreaga parte relattvd la tipoga afitle romane;ti cu oat rf at e va


bare isto) tea
In acest tsmp d-nul Gr Ct flu, cat e majlocise pe langii d-nul Dt
Istrats publican ea acestes Wet at I, gas o soctetate de duct )tort tzpo-

graft, intstulata nSolidarthiteau, in frunte cu. d -ni' D C Ionescu

st A Lebt un, care se tiled rand set watt un ttragtu apat to in


1 000 de exempla; e din materta publIcata in Buletm pi care Rd
se tindd in folosul sot sett:flits

Din dtfeiste imprejut at t ins) Buletinul nu apart', regulat, asa


di mater talul protectat a se publscd nu putit sit apat a in intregime, dupe cum se pt otoetase
Am fost neuoit sit met opre$c acolo uncle ea oprtt Buletmul, t dmandlid nepubleate &set tea ale asup; a tipogt afisim din Buzau

a lui Mttro fan, acelea din Znagov i Ramnicul-Valves ale tut


Antim Imreanul, precum ;s acelea dela Mitt opolta din Itcp in
tnandstst ea Neamittlut, pi, eventual, scurte schtfart asupra ttpografitlor yeas apat ftndnd Roma:m.1ot afar) din regat
Despre tipografia mat; opolttand din lap ;1 aceea dela maniasttrea Neamtu am publicat coed, ce e drept, in Now Revglit

www.dacoromanica.ro

Roland. a d-lus Radulescu- Yob u, dar de stun; matertalul meu


s'a smbogdist gs am putut ses constat uncle era, I, pe ears le-am
sndi eptat an nottiele mele intocmste gs completate ultersoi
In artscolele elan Buletinul Expozipunn eau strecurat sat ligs
uncle erot s pe cal; le am , ectsficat, pe cat ms-a fost postlnl, in
221 ezentul volum

Nu pot termites aceasta precuvantare, fin ii a ad, esa cele


mas vas mulid msrs d-lus D, Ist, ats, care a snlesnst pubiscafsunea arestes luct an p, ecum gs d-lus pro fesor Cl eft, care a pus

un cuvant prteinse pe langii d-nul doctor


Tot de aceleags ssmIsmsnte suet snsufleitt gs fald de membrss
gruparss Solidantatea, cal% an luat asuprii -le spesele ha; ties
pent. u tsrajul aparte, precum s faid de snstituisunea Imprsmertes Statulus, cal e fsa smpus oarecal 1 Jett fe ps, poate, uncle
neplacel s, din cauza iexteloi csrdsce gs conserval ea mate; sa/u/us

adunat dela un numar la altut at Buletinului


Autorul
Bucurevti, 6 August, 1q07

www.dacoromanica.ro

SPICUIRI
niv

TRECUTUL TIPOGRAFIEI
CU PHU HA! ALES LA TIPOGRAFll1,B ROMINEFI DIN DIFERITELE EPOCE

Numai indemnat de apelul publicat in No 7 al Buletsneaus sxpozspuni Gene, ale Romans, sub semnitura d-lui profesor Gr
Cretu, m'ain hotArit t A public o parte din notitele ce am adunate
asupra tipografidor romanesti
D Ci eta, un vechiu gi asiduu cercetator pe ogorul culture romanesti, mspii at de ravna de a se face tot mai cunoscute inceputunle
desvoItArn noastre culturale, cinema pe toti Romanu sit contribue,
fiecare in cercul cunostintelor sale, la risipirea negurei ce invAlue
Inca unele din faptele trecutului nostru cultural
i cum este o mare afinitate, si a fost mai ales la inceputul regeneraru noastre culturale, iutre miscarea teascurilor tipografice 1,=1
intro miscarea Iiterarai bibenceascl, sper clf prin sclutarea monogratillor more din tipografide romAnesti, BA corespund intru catva
scopului urmAnt prin apelul
Cretu
A vorbi, zic, despre miscarea teascurilor tipografice, insemneazi
a a tinge in treacAt o micarea literary a epocei respective
Povestinle despre trecutul tipograficesc Bunt adevArate pagini din
trecutul cultural al omenini
Se tie cif teascurile tipografice, dela inventiunea for st pail mai
in zilele noastre, serveau mai numai in scopuri culturale Tipografii
erau aproape in mod exclusiv carturarn mai de seama, laid sau clerics, dar mm cu seamit acestia din urma

www.dacoromanica.ro

II

La not, cn deosebire, demi', $i in special calugiru, aunt cat dintai


dascali at poporultu, cet dmtai lummatori i,n cm cuvantul $i cm pana

Batranu, cart mat tin Inca mate din vremurile Indepirtate, povestesc $i astazi despre scoalele de prin tmzile bisericdor

A face istoricul tipografiei duiteo tail ar fi A atmgem, In trasun generale, $i trecutul cultural al acelei tail
i cluar monografia fiecirei tipogi alit este o papa mteresanta
din trecutul cultural al poporului respectiv Monografide =primeridor romanesti dar, ar fi pagan insemnate, cele mat Insemnate,
poste, din istoria cultut al& a poporalui nostru
*

Cele dintai teascuri tipografice din Cara romaneasci, atat in Muntenia cat $i In Moldova, au apartmut Statultu
Si aceia cart s'au gAndit at dea poporultu romanese aceasti hrand
a sufletului
lumma tiparultu
aunt Domnitorn, Mitropolipi ;pi
Episcopu

WI de ce, chiar cele &nth tipografii romaneqh, atat din partea


de &mace, cat $i din partea de dincolo de Milcov, se numeau Dornnes% admit apartmeau Dommei, Statulm
All se nummu tipogr, Mille lut Matem Basarab dela Cimpulung,.
Govora, Manastirea Dealului $i Tdigoviste, asa se numia tipografia
hu Valle Lupul din Iasi, dupd cum vom vedea mai la vale
Se numiau Domnesti aceste tipografit pentru ca erau aduse, instalate $i Intrehnute cu cheltutala Dommei, ached a Statulut, tar cm
supravegherea for erau Insircuutti Mitropolitu, ca la Iasi, Targoviste
?a Bucuresta, Episcopu, ca la Burtu $i Rananicu-Vilcea, sau alte fete
bisericesti ca la Znagov $i bfingstirea Neamtului
Acesta este motivul pentru care gamin toate tipogralidenoastre din
trecut, instalate prin localurde mandstirdor sau resedintele episcopale on mitropolitane
Statul nostru n'a avut dela inceput o singurd tipografie centred,
cum ar Ii, d ex , cea de astazi din Bucuresti, ci mai multe hparnite

mat midi, imprastiate prin diferitele centre culturale ale tern, pe


uncle se gash cate un calugar, episcop sau mitropolit, iubitor de

www.dacoromanica.ro

culturi, Fin stfirumtele aruia se procurau gi teascurile, gi materialul, gi lucrfitorn trebuinciogi i acegti apostoli ai culture noastre
nazuiau al lumineze gi pa poporenu lor, indrumindu-i pe calea cea
dreaptfi a preceptelor evangehce gi morale, gi descopermdu-le cu
aceastfi ocanune gl alte cunostinte practice, caii numaiprm mijlocul
tiparului se puteau aft.
Astfel gamin pe egumenul Meletse MaGedoneanul la Govora, pe
arhimandritul Melhssedec la Cimpulun.g, pe Mitropolitu Varlaam
Mope $i Dosoftesu din Iasi, pe Varlaam dm Bucuregti, pe Episcopu
Mstrofan ei DansasGhsn din Buziu cli R -Vilcea, pe vestitul monab
Antsm hireanul dela Znagov, ajuns Episcop la Ramnicu-Valcea gi
Mitropoht in Bucurelb, gi pe arhimandritul Dosofteiu Ca/muschi,
la manfistn ea Neamtului, etc. etc
A. face dar istoiicul tipografiet Statuiui la noi, este a pomeni gi
analizi activitatea &area din acele mstituttuni, can an fost intoc-

mite si intretinute cu cheltuiala Statului sub once forml i ca A


cunoagtem origmea fiecareia din aceste institutium, va trebui sa ne
intindem gt asupra tulpmelor particulars, din can s'a akatint flecare
din ele sau cu sari s'au contopit spre a forma inceputul A reuneta din
aceste institute ale Statulm nostru
A. aerie despre inceputurile tipograllilor noastre este lucru foarte
anevoios, din cauza lipset unor cloven carte, a ca ror autenticitate
sit nu poati G supusi criticelor

Mara de cartile rag* ce Intel= pe ici-colea, din ale cfiror predoslovu alma se intrevede cite o licarire de adevar, cote o indrumare
mai mult sau mai pupil sigma, n'avem alte documente

In timpu din urini Dthlsogiafia Romaneasca a d-lor Btanu gi


Hodos vent sil implineasca in buna parte, golul snuld, prin reprodu-

cerea, fie in faxunile, Ge cu Mere, a titlurilor tuturor cfirtilor


tiparite de axe Romfint, precuin gi precuvantarde din can reese
un interes 'stone sau filologic

La noi, alma de pe la inceputul secolului XVII, adeca de pe


la 1634 gi1640 incoace, inLep sat se manifesteze oarecari veleitati
spre o indrumare culturala mai pronuntatii
i cum acest lucru erk cu neputinA Cara teascuri tipogt afice,
Domnitorn nogtri se gindu A sa implineascii gi aceastA lipsa

www.dacoromanica.ro

10

Astral lIatem Noda Minn dela. Petru Mow la Mitropolitul Kmlui,


care era roman de origme,
o tipogi afie, cu toate uneltele trebuincioase, in urma stanuntelor lui Melate Macedoneanu
tipograful, egumenul manastini Govora din R -Vakea, care era cunoscut de care Petre 11Iovila, ca unul cal e ini,Ataee
luei ase in
oficina aeestui Prelat dela Peceresca din Mew I)
.1%1

Tipogiafia fu adusi in lard de catre Nectarie din Pelagonia t


instalata mai intam la Cdmpulung, in chiliile mandstiin Adormirea
maim Domnului, unde se aria ca superior arhimanilritul Meh,hisedec
din Pelopones
data cu aceasta tipografie, Petra lIovila ti amise lut Mem Vocla
gi

doi lucraton rup Ivan Glebcovici ei Ivan Cnutovici, can ti-

pai Ira la 1635 un Molittentc sau Els, holoris numit an Ti anti. ;II
care poate fi considerat ca prima cal to eita din teascui ile romane,ti din aceasti epoca
Aceasta lucrare era o Agenda hisenceasca sau Ritual, salsa de
Toadei Dascalul din Calafindeh, din porunca Domnultu Ion Mateiu Basarah, 01 tiparita de Timotes Alexandrovics In tipogiafia
domneasca din Cdmpulungul Muntenia', (D'lgopolje), la 30 Iulie 1635,

tipogiaf find Ivan Glebcoviri, adus data cu tipogr ilia din Kiew,
-vol in-40, 226 foi, cu colontitlul are 22 nInchin pe pagina , pagi-

papa cu care cirilice, cu signatura =ilia 2)


In prefata acestei carp citun urmatuarele (12 privne la originea
Tipograflei dela Campulung

.De aceea, prin epistoliile gi scrisorile tale, strabat tad multe


tan indepartate, precum partite ungurecti ti cele din Volynia, al
ajuns pans la scaunul pnncipatului de Kiew si pink la locintorul gt
capul intregm biserici ruseti, Petru Moghila, Arhiepiscop gi Mitropolit de Kiew, eind dela el cu sax gimp tsi cu statormeit rugaclune,
oameni invatati pe deoparte In sfintele scriptun gi isteti pe de alta
In meteugul acesta al ttpografiei Ii la acestea atotputernicul
Dumnezeu, prin obicinuita sa bunatate, a bmevoit si se indure iar
stapanitorul Christos 11-a Ingaduit sit gliseb, duple cuviinta 1 oat) Elmo Ath Mironescu, /atm to Epsseopses de Ramnse, 1906
2) &rank, chat de d-rut lhanu It Hodaa In Bibisopcsfla Rommteased redid,
%ol I, pag 103

www.dacoromanica.ro

11.

meni gi acest lucru prea sfant gi adevarat i impreuna cu el gi alti


multi invatati in scripturile Dumnezeecti, te-ai sfatuit indeajuns gi
cu sfatul tuturor gi cu invoiala boerilor de acelag gaud al dat la lu-

mina card Ceeace se pitrea nepotrunt p cu neputsnrci in lam


aceasta, acum prtn Innecurintarea manes cotes tars pi prea putei ntce, se vede p act lansurst

.. 1)

Vigneta din capul Motztvensculus din 1635, tiparit in Campulung,


compel eta cu toate vignetele cartilor tiparite la Govm a gi in urma
la Campulung, me o aqemanare perfect& de basun gi std, dez.emnul
in alb pe fond negru, ceeace denote caracteubtica epocei gi ether
sorgintea comuna a vignetelor, admit acelag sapittor, Meletie, ficand
vignetele pentru acmes' tipografie
Campulungul dar este intim localitate din Muntenia, in care fitsese instalate teascuii tipografice Inca din prima jumatate a secolului XVII
Din Campulung scapara prima scantee datittoare de lumina, care
crescu tot mai mult in cursul vremurdor, pana ce ajunge farul ditator
de lumina din zilele noastre Cum insa Meletie, megterul tiparelor, se

afla In Gavot a, a tiebuit ca gi teas= ile tipainice sit fie mutate


am In aceasta manabtire, Meletie fuqese inaltat la rangul de egumen

Inca din anul 1634, de catro Teotil &etan Episcop al Ramniculm


dela 1825-1637, in zilele Mitt opolsculus Orsgo; se (1629-1639)
Episcop de Bursa fiind Efrem Trufegel (1620-1638), dupe cum
o dovedegte Hrismul dat en aceasta ocasiune de Mateiii-Voda, scris
in Ducuregti, 11 6 Finuarie 1634) 2)
I) 1301 ROM Veche, vol 1, pag 534
2) Originalul se afli to biblioteca spitaluIut Afasroghent qt este in cuprinderea

-urmAtoare
Cali a an scut milostivi, ;it cdtt an avut donnta et pricepere, et tot' ceice
a au nevoit sA faci bunAt 41, to nu altceva IAA numat cu Duhul Dumnezeesc au

Post panel' tit aceetta a an invrednica a se cinema fit ai Penn ill moetean Im&Ain ce taste gatiti dela inceputul fawn lumina precum gi Apoatolul zice
call se poarti cu Duhul hit Dumnezeu, seeftta aunt fit lui Dumnezeu Amderea
pentru acem tot carele va ss et mantwascA sulletul sdu, dator este sa urmeze
celor milostivi et cu aceasta It singur pre sine sA tuvredmeeascA, precum zice
Matem Evanghehstul fence de cm milostrn, el acne vor A nultutt, cam cAnd
vor alerga is purple ImpAr tile] cerulut sa nu 11 se inane Cu mat vartos cu bn-

www.dacoromanica.ro

12

Nie late, Late dupit own ohm, (ma Macedonean

se ciluganse la

curie sit h se deschul ti cu mat lie fit cu mete ceeace este inamtea lux Dumnezeu, ca mite fu at patent find in Ificagurtle cerex,xti lactutort in vecn vectlor,
Incununandu-se cu nestrialcwase neputrede cunum Pentru ace's gt eu intro
Xs Dumnereu bun credincrosul gt blagocestivul Ft de Xs mbitorul La Mato
Voevod, en mile lux Dumnezeu et cu Dumnezeeasci vointA Domn a toatfi Tara
Ungro- Vlaluei nepot rfiposatulm batranulut Iar Dasarab Voevod, cu dorint.d am.
urmat celor ce an Post mat Monte de not de Dumnezeu incoronata Damn', cart
an ddruit 1 an Intent Dumnezealtile manasurt, tar mat vurtos mare sfanta fit
Dumnezentsca manfistire ce se Mama Govora preste spa ce se cluarna Oltul, unde
este Itramul Adorintru prea saner @i prea curate' stlipanet noastre de Dumnezeu
I,ascitoare 51 pururea !emu% Marie', st a pdrintelut Igumen Meletie Macludo-

mama, tipograful, i tutulor celor intro Xs fret', locuttort acestei sfinte manestle', pentru ca sit fie ante' qi Diunnezee.Itel manfistirt un sat care este
aproape de m.In tstire spre vale mu in los gi numele satulut Govorei, pe numele
sfintet mandstirt ca sit fie in pace st sloboii de bin Ft de mitre cu need qt de
dum t 1 de fin Ft de bo 1, Ft de eat docanesc 1 de owe %ace qt de cemmald pa

de cent, qi de dijmarit de slurs, st de rdmatort ;a de malt, tt de maple, qt de


chelitual t ocnelor, ?I de Imprumuhin si de cal de olac Ft de podvoade, qi de
toate indnelturile cate stint preste an in lira Domnio Mele 51 nimenea sa nu
aiba mci o arneitecaturl cu &men pentru Cl aceasta sunlit at Dumnedeeasca
manastire Govora a lost ziditit de at dmovi qi mo xt notri dupa aceasta au ajuns
sremea de au 'dried sz toate satele a s an Apart gs !eau rismit prin toate tactile

si prin alte WI de mai inamte vrerne lard dupe teem cand au lost in zilele
Dommet Mete cand intru tot Dumnezeu bine au volt qt mils sa asupra mea a
'Great, Ft cinstitul Imparat care m au dame custapantrea Tire' romane,ti Jar
Domnia mea viz Ind pre acest cuvios bat bat Fr vrednic Meletie Macludoneanul
1-am dat lui aceasta grand manastire care seise mai sus, ca sal fie (ached nistavma) pazitor gt ocarmuitor stint& man tstin Dupi aceasta acest prea cuvms Pa-

rinte Meletie Mactudoneanul, cu multi osteneala a a nexott, t a adunat calna


oameni cumuli cart au lost fugill dm satele sfintei =mastic', insa din sat din
(slod .41 din Barsega gt Iv tnevti, si din Millaleltr, 1 din Nfineti, st din Storct.nt

amen' laturau dintr alte party 0 alp an vrut sit rte clintr aceste sate tar
at lie in pace ca gi liumdnu ante' =twain cup Aunt adunali dm satele mail
sus me Pentru cA aceasti socotinta sail tocmeala o am !Scut Domma Men in
ma de Beozavklue inamtea a Lot soborul gt Arlueptscopul nostru kyrn. kyr Grp.
gone Dirtropolitul, tit i lut Teolil Epidcopul Rdmniculm gi Efrem Episcopul Bu-

atulut qi dtx Eptscom ki a tutulor Eornemlor, de pre la toate mandstirde din


liotarul Teru noastre, gi inamtea tutulor cinstildor Bolen a Dommet Mele si
'Domain mea am atiezat lust st am 'Mewl acestur cuvios What vrednic Meletie
Machidoneanul ca si fie Egumen intr aceasta sfantA manashre Govora palni la

www.dacoromanica.ro

13

miniishrea Atonului, in marea lava bulgareascii numita maniistirei


Zograf Nu 9tim Ina cu siguranta din care parte a Macedoniei era

Este posibil sa fi fost de pin Moscopole unde arta tiparului pe


acele vremuri era in Hoare 1) tim insa ci el lucrA la Kiew in tipogiafia lui Petra Movila, pe care, pm urmare, 11 cuno9tea, ceeace
YL permise BA mijloceasca obtinerea tipograflei dela Cimpulung
Meletie cunootek 91 mecte9ugul turnAtonei fi sApArn literelor in
care mitia p pe ucenicii sat, intre cart cam pe Dasccilul Popa

Dobrea, intaml tipograf din Alba-Iulia, care 91-a turnat singur


tipele, dupil cum se adevereaza din prefata Cazantes tipAntA in
acest ora9 romanesc la 1641, 91 scrisii de Arhimitropolitul Ghenadie
moartea tut, tit aced sat Govora, ce este pe numele Sr manastiri sit fie In pace si
elobod de toate mite eerie mat sue In veer ca sa fie sfintei mAnashri de folosintl
si de ajutor gi cuviosilor calugfirt de imbracammte st hranA, tar Domniei Mele
gi pArinlilor Domniei Mele, It sir tmosilor gt moldor Nostri vecinica pomerure
gi de catre nimeni sa nu alba met o bAntmahl, qt ara este porunca Dommet Mele
Ind gi blestem am pus Domma Mea, dupi moartea Demmer Mele pre care va

siege Intru tot bunul Dumnezeu a fi Doran Tern romAnesti, sau din rudenia
neamului Domniei Mele, eau neamul Nostru, san pentru pficatele noastre vor fi
dintr alto neamuri, vA rog pre vat cu numele Domnulut Dumnezeu qt Mintuitonil nostru is Xs , ca sa =stip st as lump, ci sa intfiriti acest Erwin al Demme'
Mele, qt pre acela Domnul Dumnezeu sa-1 einsteascA, qi sA-Ipazeasca 3 i sa -1 Intlreasca Intru Demme lui, tar in 'meta ceeace va sa fie sit-z odzhneascA sufletul lui
Jar carele nu-1 va email, ci nu-I va innol ei-1 vs sparge, p-I va calca, gi pre acela
Domnul Dumnezeu ad -1 calce gi si-1 sfarame, fit sa-1 rucineze mei in trupul lui,
tar in veacul ce va al fie sufietul lui si tuba parte en luda ei cu afurimtul Arm
et fie la un We, gi en cedalli necredincioto Julovt, et na-1 fie wag Preacurata
qi preablagoslovita Stapana noastri Nascatoare de Dumnezeu fit pururea Fecioara
Maria is Infrwogatul et neffitarnicul Judet, unde nu este Eitarie in veer amts

Inca si marturn am pus Domma Melt pe Japan Hrua Vel Ban, ijupan Ivascu Vel
Dvornic, t ,lupin Gligorie Vel Vist t lupin Teodosie Vel Logofat, t Mihail Vel
Spatar, t Batmen Vel Corms, t But ma Vel Paharnic, t,lupin Constantin Vel Poe-

telnic Ingumt Dom= Mee am aerie, 8i am sera Du Radu Spudei, in cetatea


Scaunului Bucuregtdor, in luna tut Ghenarie la 6 de la Adam 7142 Ann Domnulm 16344*)
I)

Ioan S Nerntageu, De in Ronidnii din Macedonia


) V Pop, Dizortave deeepre Tipogralah romanefti, p 52, Sibiu, 1838.

www.dacoromanica.ro

44

Puma carte tipArita la Govora este Psaltsrea slavoneasea dela


1637, dupil cum reiese din urmittom ea prefali a. lur Mateiu Voila
Basarab
gEu, robul prea darnicultu stapan al meu Ibus Christos, acelas
mai sus numit, cu bmecuvantarea 51 cu ajutorul lut Dumnezeu, dem-

mud paste aceasta Cara, am dorit cu multi sil nta sit va daruesc
D-voabtra drept credinclusdor, din fipogralia mea, o carte de Dumnezeu msufhta, numita Psaltu e
Va rog dar, pe vot, conclocuitorn tem noastre, r mat ales pe
voi, frati ce vett fi dupa not gi cu voia l ii Dumnezeu vett stApanl
aceasta Ora, sit pitstrati (Ai ingrijire acest dar, in eau es zsc aceasta
tzpogi alte, cam este comoara mai scumpa decdt toate corn, sie
pamanterts
Iar in pi data lur Ma'am cetim urma tom ele
nDin porunca prea luminatuluI Domn Ion Mateiu Basarab Voevod i cu Innecuvintarea prea sfintitului Arhiepiscop Teofil, cu mila
lut Dumnezeu, Mitropolit al in-Liege' teri a Ungrovlahiet $t a mbitului
de Dumnezeu Ignatie, Epibcopul Ramincultu si a lui Efrem, Episco-

pul Buzaului, am tiprtrit aceasta carte ce se clu rma Psalts, e, eu,


eel mat me infra calugari, Malign Machedoneanul, igumenul maulstrei (cenobites) Govora, cu hramul Adormit ea Prea-Curates Nasca

toare de Dumnezeu, do oarece m'am aprins de dragostea pentru


acest mestesug al tpografiei, cand am pneatt haina caluggreasca In
Sr Munte al Atonulw, In marea lays bulgareascA, numita manAstrea Zograf In anul 1637, luna Ianuarie 30 isle 1)
La 1638 se tpareste in aceeas tipografie Domneasca dela Govora,
editia a doua din aceeast Psaltsre slavonesei cu Ceaslou, de carte
ieromonahul Stefan din Ohrida, cu mitt modificari
La 1619 apare Lunsa-Pogo di ea sdntulus I)uh, in- folio, pagnu 595
La 4640 se tipttreste, in fine, Pi avila cea mica (Canoanele sfintilor Apostoh), editia II, dupit cea din Brasov, dela 1580, in-40,
pag 464 (pretul 2 costande argmt), in allele lm *item Basarab si
Mi ti opolitul Ghenadie, de Biddle, al aim titlu este urmittoi ul

l) Bib' Rom V, vol I, p 105

www.dacoromanica.ro

15

11Pardi(in
:14ECT 1 ISCTE

A119111T21 Opt* AE A LI)E,

'foie

EA k

citaiNiomtvp Mimi,

OK-

AMITE AE 3 C5160Ap.h, KITpa A


glACTA WA. :111piihtiKHWILMAWp

nsinninn +Rawl pump nbAuE


Tfinapni sekb r Tnndp
H np[ Il]nbAtnna I SASH AO'n

1G) Alill'0611
Kacapaga lionloAm h oa
1444 Ovrrpogoinvidi
4 A1SHICIllp l'0110P11
KIWIrrO r3iA1A rdp AE
AA Hailfp k Abt X'C, r4fiti
TA,

Devi c aceasta Pravda voibeste $i Dr Ladislas Pia I) El zice ca,


idupl adnotatumea slava ce contine acest Nomocanon, a ti Omit slE
he tradus din slavoneste in romaneste de calugarul Miliail Moxa,
traduc.fitorul p at Chronogiaraus, din ordinul lui Matem Basarab

cu aprobarea lm Teal, mai intilu eguinen de Bistrita, apoi devenit Vladica ci a trebuit si Ge implimati de ieromonabul Stefan
sr

din Ohrida s

Dar numai decal, pe pagina urmatoare, 14, Pie face cuvenita


rectificare zicand 7, ca. In o alta adnotatiune slava adaugata la pi efata se spune cum cA Egumenul manastsris Govoi a, uncle aceasta
Ps amid a fast tipcirsta, se chema Meletsus p cif et supraveghsa la
arm u
ttpai srea acestui
Ambele aset tuim sunt aduvarate, caci dacit Meletie ei a mipiave
ghetorul acestei lucraii, ierodiaconul Stefan dm Obrida eta lucra-

torul, dupA cum rem din tirmAtomele fragments de la sfaisitul,


prefetei

S'a tipfirit aceasta carte nunutd Pi avail de mine cel mas


umiht dintre pivot!, Meletie Macedoneanul, Egumenul comunitAtis
1) W., Les Lois Rournames et leui connewite avec le di ott branisn et
slave, 1887, &merest

www.dacoromanica.ro

JO

-vietuitorilur din mdastirea Govora, hramul Adormirii prea Curate"


Mecatoare de Dumneieu
Ostenindu-mi inti u aceasta eu, ieromunahul Stefan din
Ohiida, si am Want aceastA carte S'a inceput a se germ and a fort
anul 7149, iar dela nasterea lui Christos 1640

La 1642 apare agr(lle .irkuvkTotips

CAS &WHIN nom

ASMIINSHAI IHVASH Wit ,natil 'mamma rnACICItl 111H 114 41110 c4ifluu,ii
Atapli I Scoasi ;a primenitl de Rre I'm I hi rusasci pre hmbi rumaneasct

cu voaia ;a cheltuiala crestinam Domn Mateiu Basaraba Voevod I


sari cu usteneala ;u nvotlir6a I lui Silvestru ermonahu I TipAritti
Intim Dumne I. zeiasca lava Govora
Aunt& carte este inceputit la Govora si termmata In aeeeasi
tipografie mutaht la manishrel Dealului, cn hi amul Sf ierarh Nicolae, unde era egumen Varlaam Arapul, dupe cum reese din epilogul dela ultima paging. a Garth 1)
Cartea s'a lucrat de discapolu isvodrti de Silivestru ieromonah,

cu ajutorul 1w Preda vtoro cart, sub supravegherea lm Meletie,


Inaintat la rangul de pi o-egumen al manaitirn Govora, dar pe care

nu-1 mai intik= de am Inainte


Meiotic, solicitase postul de vladica al Belgradului, dar fail succes

In acest an tipografia as strAmutA din nou la CAmpulung impreunA cu tot personalul

In acelas an 1642, apare de sub teascurile acestei tipogiafit


cartes intitulatA Invaititurt paste toate oleic sau Cazanse, cu
patru cuvantari Warmest', din grecete, format in-40, tiparita de
Egumenul Melhisedec
La 1643 se tipareste la Campulung un Antologhton elmon numit
$i Cvetoslov sau TrIfoloru sae ifinesul Aleq, cu cheltuiala lui Orest

Nasturel, al doilea logofat din Fiereti, de cAti a Melhisedec din


Pelopones, Egumen al mare' manastini din Campulung, tipograf
fluid tefan ieromonah, sarb, si Than Cnutovici, rus
Caracterele acestui Mtnesu aunt aceleasi clri au servit la Pt autla
cea mica dela Govora din 1640
1) Bib! Ram V, vol I, pig 746

www.dacoromanica.ro

.17

Acest Msnesu are o dedicatie de mare importanta pentru not, cam


din contmutul et rezulta ca pe timpul lux Mateiu Veda s'a mtrodus
la not nu numat tipografia, dar st moara pentru fabricarea barbel
Asemenea este important& i Predoslovia Iut Orest Nasturel
Ida, cum glasuesc aceste doll& documente

CI numni prin tipografie ne va fi cu putinta el implinnn cele


de datoria noastra Pe care (tipografie) cu ajutorul lui Dumnezeu gi
cu conducerea swims aparatoare fenerte a noastre (Nascatoarea
de Dumnezeu) gi cu cheltmala adunata de not dela laeasul darnic al
prea lummatiel voastre aducand'o (tipografia) in manastirea noastra
cea de Dumnezeu pazita, mat intli de toate, din porunca prea lump
atm' voastre, am dat o carte prea trebuincioasa, Msnesul ales, admit.
Antologhson sau Ovetoslavnuanta, spre marea noastra recunotmta
i rasplata
n
De asemenes prin bpografie gi prin moara facatoare de !Artie, apot prin felurite met tie, arama $t fier gt prin alte prea frumoase lucruri, de undo pe atatea 1 atat de mart comori, de binefacers pentru Cara aduse prin binefacerea vredmca de laud& a prea
aummatiet voastre, prin laude netrecatoare st nici odata peritoare
(ce nu se sting), st care se intend mat departe, decat veacul tntru
adevir qt dupe datum a le lauda, am socotit, admit prin cart' scoase
din tipar din manasbrea noastra de sub protect's (alto i atul) vostru a
n
ajuti-ne pe not, robe tax, in neajunsurile noastre, din
mottle to facatoare de 'Artie
u
Melhssedec asn Pelopones
17

St

Egumen al mater manastm din Campulung t)

Din comparatut Predoslovun Cdi fas cu snvalaturs din 1642, cu


Precuvantarea Antologhsonulus slavonesc dela 1643 tin PrecuvinUrea Egumenului Melhisedee din aceeas cat to max ales a Pealtsres

dela 1650, rezulta c& tipografia dela Campulung era tot aceiac
dela Govora, care tnceteazi a mat functions act dela aceasta data,
spre a reapare din nou in Campulung
Asemanarea literelor $i a vignetelor, precum ilx comodenta date'
mutant tipografiel dela Govora, cu apart is Ciirfas cu invaiaturs In
Campulung, este un xndictu sigur ca tipografia dela Govora este una 1
.aceeaci cu cea dm acest ores
i) Bthliograila Ronk T eche, vol 1, pag 420

www.dacoromanica.ro

18

Rem dar la prima mea parere enunfata in Almanachul Tipografte pe 1897, cum a tipografille dela Govora, Campulung, Monastirea Dealului gt Taigovipte, nu aunt decat uua gt aceiapi oficina,
improspatala din and in milli, imbunatatill gt mutata prat difeiitele

locuri pe uncle se cerea trebuinta, cu. deoseinrea imam a prima


localitate in care a fost mstalata a foal Campulungul
Fragmental epilogului Pas Uwe& din 1650, cit it de d-nit Baum pi
Hodop dupe Kai ataev, dovedepte un lucru pi anume acela ca tipografia din Campulung la anul 1644 se impat to in doua, t anume

partea cea mat mare ti ece la Iltiaastireq Dea lului a Sf ierarh


Nicolae, ca sa fie mat aproape de capitala pi de lepedinta Mitropohtank tar o mica parte ramane la Campulung, ca s& teimine aceasta.
Psaltzre, ineeputii probabil de mat inamte
Acest lucru se poate =firma si pt in aceia c& afar& de aceasta

carte alta n'a mai aparat acl, iar acest rest de tipografie, cu sigu
rant& a a fest dus ca a se contopeasca cu cel dela Deal, mutata
scum la Targovipte
Tata fragmentul despre cal e vorbim

S'a tiparit aceasta carte multi Rada) e, in tunpul dumniei


marelui Domn loi Mate' Basarali pi a infra Christos prea osfintitulai Kyr Stefan, cu mils lux Dumnezeu At chiepiscop i Mitropoht al
Targoviptei pi al intregei ten a ling' ovlahiei, tin tspografia pi ea eumosulus pat mte Kyl Melhisedee tot omonahul, inL1iul Egumen al

mare' manastiri Campulungultu, hramul Adormini Prea Sfintei


stapane Nasatoarei de Dumnezeu gi pururea reclean,. Maria, in anul

dela zidirea lame' 7158, iar dela intruparea Dumnezeultu cuvant


4650, Luna ?brim 9 zile
uSmeritul ieromonah Diorama Eclisiarchul, corector Cel mai mic
in tipografie Prods Stancevici, din Campulungui)

Dela aceasta epee& once activitate culturala fu intrerupti la


Campulung pima la 1887, and George Th Sarbu, venmd din Piteph, deschise o mica tipogi afie in strada Scaunele No 272, mai
mult pentru lucran mercantile 91 imprimatele Judefului

Pe la 4891, Mircea Ionescu, fost pef de ateliere la Imprimena


Statulut, infimlt act Ina un mic atelier, cu o mapina veche
1) BOA Rom V , vol. 11, pag 178

www.dacoromanica.ro

gt

ceva

19

material vechiu luate dela lose!' Gobl din Bucuresti, in care tpirl
Vocea Campuluizquiut Peste un an Ind se retrage din afaceri, iar
tipografia trecil tot asupra lui G Sarbu, care tsi mai marl, cu aceasta
ocaziune, ateliei ul

Am zis ci la 1644 partea cea mai mare a tipografiet fu mutata


la Manistu ea Dea lului cu aproape tot personalul
Aci Intalnim nitre alp pe Preda Stancevici vtoro cal t, care pare
a fi aceasi persoani cu Prom Stanciovim, fost croitor la Ocnele-Mari
din Ramnicul-Valcei , Tudor Dumitrovici, sarb, din Rmincul dela
Olt, si Lupin Dumitrovici 1)

Ad se termini tiparirea Cazamet (Evanghehe cu invititturi) infolio, pentru Dumecile de peste tot anul i prazmcile impiritesti,
inceputii Ina dela Govora, dupi cum reiese din samtul Prefelei
acelei carp, care este in in matoarea cupiindere

Si s'a tnceput a se tipari aceabtft carte numiti Evanghelte cu


snvaldturs in mandstirea Govoret i s'a stat it la mdnasttrea din
Deal cu hramul Sfantul iertrh Nicolae, Egumen fund Varlaam
Arapul di

Iar ca tipografi iscilesc


Loan Cnutoinci., tipograf, rus, cu ucenicii
P) oca Stanctomm, croitor din Ramnicul dela Ocnele-Mari
Tudor Dunutrovici, sarb, din Ramnicul dela Olt
Lupin Dumitrovies, Popesti din Lucavip 2)
Tot in acela an, 1644, apare Trzodul in slavoneste din ordinul $a
cu cheltuiala Doamnei Elena, so pa lui Matem-Vodi, tipirit pentru
Serbia, Bulgaria $i Polo=
La 1645 apare o Evanghelte slavond, tipariti cu cheltuiala lui
Matem-Vodi pentru Serbia, Bulgaria si Poloma, de arhimandritul
Loan dela m inistirea Dealului
Relativ cu timpul cat stete tipografia in minastirea Dealului, aproape 8 am, producfiunea lasa de dorit N'am putea sit atribuim
i) Episcopal Atli ulironescu, htorsa Epsacopses Raninto, 1906

2) Bsbl Born V, vol II, pag 447

www.dacoromanica.ro

20

aceastA sterilitate de ado/gate decat lipsei de luci atm i si mate' 'al


nou, eel turnat de Biddle sau adus din Kiew fund dela uzat

La 1646 mai spare un Ltturgtar sau Slujebutc, tipard tot de


arhimandritul Joan, Egumenul manAstun Dealului, dupa cum rezulta din Prefata cartu
n
Cu bmecuvantarea si porunt,a prea puternit.ului Dumnezeu,
a prea luminatului VI drept credinciosului Domn Ice Matem-Basarab,
Voevodul si Domnul Ungi o-Vlachiei transalpine, cu sfatul $i Innecuvantarea preaosantitului MAI opoht Domnului Teal, arhiepiscopul

aceleeas WI, au poruncit sa se mall aceste elute mill, Sluiebnuut


i Ltturghsa, din tipografia sa din manistirea Dealului, si pentru
a for indeplinire s'au ingrijit cu cheltuiala manastiru prea cuviosul
intre ieromonahi loan, arhimandritul aceleeas mai sus numite lavre
din Deal, In anul dela zidirea lumei 7154, dela mantuirea lumn
1646 g) u

La 1647 se tipareste Imstaita lut &Woe, in slavoneste, cu porunca si cu cheltuiala Doamnei Elena, stApana Ungro-Ilacluel, sotia
prea lummatulut Domn si Voevod Ito Mateiu Basarab, cu osteneala
adevaratei sale rude Orest Nfisturel al doilca logorat, tradusi acum
din limbs latina in lunba slavona, fu scoasa la lumina din tipografia

for domneascd, care as did in mandstirea Dealului In anul dela


zuhrea lumu 7155, ear dela mantuirea lumii 1647, luna Aprilie
15 zile, s'a sfarsit 2) u

Aceasta lipsa de publicatium se mai poate justifica pane la un


punt, si prin faptul t,a cal tea urmAtoare este un volum foarte
mire, de vreo 810 pagini, in-folio
Aceabta carte este Pravda cea mat e a ltu Mateiu Basarab, aplruta la 1652 in Targovii.te
Judocand dupa mijloacele de productiune ale timpului, precum si
dupa nestatornicia tipografilor, can toe erau stain', barrinala noasfrit poate fi luata drept adevarata cauza a lipsei de tipArituri mai
numeroase la aceasta spoca
4) Bibl Root Vechc, vol II, pag 144
2)

,,

s,

159

www.dacoromanica.ro

21

In Bibliografia Romaneasca Veche, la pag 158 se citeazli dupa


Karataev un Stujebnic, ce ar fi tiparit de Procop Stanciovict fin
Radu Stalcovici la 1646, in Targoviste
Afirmapunea nu este insupta de vreo probit faximilara, ci mci
chiar de vreun extras al titlului sau Precuvantaru De altfel !must
Karataev, care face acesta afirmatiune, declare ca exemplarul pe
care 1-a avut sub ochi nu era complet
Dar chilir dacA as& ar fi lucrul, el nu a'ar putea explica decat In
modul urmitor Cartea Intreagi $i cu Prefata s'au putut tyarl in
mdnastirea Dealului, iar la I649, mutandu-se tipograda la Targoviste, s'a tiparit acolo titlul, fade miasma, ceeace ar putea face pe
Karataev sa creada ca cartes ar fi tiparita la Targoviste
Mutati in Targoviste la 1649, tipograla capita o noun organizare
AcIfimd supraveghlatil mai deaproape de mitre cap4 &same', activitatea ei fu mai roduica
Asa, la 1649 aparu la Targdviste Pentscostarul slavonesc, tiparit
cal cheltwala Doamnei Elena/sopa lui Mateiu Basarab, in tipograda
Domneasca din Turgovitte Volumul este m-folio de 808 pag + 8
pag nenumerotate Textul a in cloua culon negru m rosu
In dosul titlului este marca tern romAnesti
Aceasta carte s'a tiparit de catre ieromonahul loan dela muntele
Athos, din Kamengrad, culegator find Proca, impreuna cu alp tovarrup de mune.% dupa Lum remise din pasagml dm urmi at prefetei

ot,

nPe voi temp 'Wilton de Christos, vi i ugim cu totu Cd11 ne-am


trudit cu acest lucru, Proca tyograful sa cu toll ceilalti ai sal tovarivi de munca, dad cumva, ca oameni, am grata ceva in acest lucru
irtu n'am tiparit bane, invredmcip-ne pe not acatosu de iertare ca
si you insivi sa va Impal tasip de Christos is 1)

Iati titlul exact al acestei carp

TPICDP,A,10H
CI ECTR

c roa

p H

ICE4111.0

CH

R,

IlIfTAICIEHHII,IJ

IIIHTHkocTaploH,
1)

Bthisegt asp Rom Veche, vol. I, pag 175

www.dacoromanica.ro

22

EMI ECT% 111ITAICIITHHU,A HApi4111111ii


W AKOIO IIIICAliHS CI10, A A 111e118614(110
A
Jiro K6AHOMS pauitato cpscfscuro twortot AIIILICHW
fl34Mpillliklf1 noKsvkttiom ft HAAHRi 11 I I A E. C I

CHVT41k1111 KHIErHHh1 gAi11111 Ricleto


ILIACTTIO, IIAIIAAHHU,111

KAAU,61 HIMAII

f1

KAAWK011, cSupS)KHHulal IlpicaleTnar


FocnApa Itv AIWA &wash! Kit rocnoAapckon lir IT trnorpACIH MICI K CT0414/111M rpa,A, Teprdintylit
KR aliETO KhITTA naps

es p H s A; p ON. VIA far A.0.4)

La 1650 apare Pogriliama pi eoisloi , typal di h T a goviste de


nitre Ierodiaconul Mihail, tipicul in rom meste, iar cantarile $i crtirile in slavoneste, dupit cum iezultA din cuprmsul Port'', care este
in cuprinderea urmAtoare

MITT% 116 Gil WE I a

norptismaa upeoanwp I autirktik,

nth a ATAKOHH I mop, KS KO lila KS

flpr

CTE*411, AIHTp0

KACMHTA ilpic E

IllipH

11,'Kpk1H p5A1111HOPIL 4 KAMM AOMHS I AS

111S,O,OH RAC KOAA

I KS MATSAAA WO ATAKOHSAS11 I AIHrAHA'6, Ulk

CAS T H 11 Kp A 1"6 I

i Tpttr6Ktigte I B.KoiET eg P ILO, I IffpA AIAA Ha-

in)* AS fc I Aft' AS HA AS NOVAK plre, I , Kg AN SHAS

La 1651 apare Ahstinos sau Sac) ament, de Mitropolitul ,tefan


al Tirgovistei, al drill titlu complet este mmAtorul
AIVOTIIPIO
cAS,

glIKPfilliG111,
cal,
Ttiiiiie fi, Ai PAM b,

110TOBNIL

IL Ill H E

NE y p K,

AktlaUli Al 1,TKii, TtinKpATI


KS nopSH KA, KS ii copATa, HIKOrf H u a 111H IS TOATA KIXTSAAA
ii ilHHCTHTSAbli As rc

11xpawr, @TC-CIIIk
1) Bibliografia Rom Troche, vol 1 pag 174

www.dacoromanica.ro

23

If 13

111 AAA AS A[81H11310, al.HTp0-

FIOAHT 8 TOtITJ OtrpOHAAVAt


4 34MAII hi/ Mill 0611 Smoak'
TPal'OEH1116

4irp8

Ka t itiliksiiTA

tIMICTIITA

A0A1118ASA HOCTpS INC XC

KATO (3,111,14,

mays IIOH

P,

An

ln 40, de 8 foi nenumerotate si 53 numerotate, tiparul in dourt

colon, iar pagina are 22 randuri


La 1652 se tipAreste Pt amia cea mare a sftnitlor Apostoh (indreptarea sego, ed II, (Iva cea dela 1616, m-Lho, pag 785+25
nepagmate, m-4, negru st rosu (Bibl Cretu)
Relativ la aceasta Prays/a, Pla,dupA ce afirmil ca ea este tipAnti
la 4652 in Targoviste, in Wale lui Mateiu Basarab, in tipografia
MitropolitanA, nee el tectul pianitiv a fost sons din ordmul imparatultn loan Comnenul de catre diaconul Alexis Aristenos, iar scum
au fost tradusa din greceste in romaneste de cAtre calugArul Daniel
origmar din Panoma, care a sfarsit aceastA lucrare cu coneursul a
dm cilugaii din Blob, Synatus Petrttzz si Panteletmon Lugartet,
p imprimatA din ordmul p cu cheltuiala Mitropoutului tefan al
Ungrovlichiei, duph cum rezulta din Mild carte
Karl; Apo Teal
4,11,8PellTf1P13. 461,11H I KS Adasolf
I

flIIXTEP UNA um 411111.10` IICKA AE TORTE MINIM' I


ilpowiteill WH fitYPEFHWH I 11114111111111 Gdmitimwp flame,
LIE
HCSAEKATA

A eikg I WH TOA. q Lt Ka it kETHIN

1i4HP16 A4 kiirk 11111 AAE


RAE, A' ASmiti &CIA' BEA THAIOAEH Nig 1111KOAAS I OEW
murT4 AMHSIELITIAWp grOCAWIC CKpIICE I AAA11 HAIIIITE 11111 T01:AUITf, KS Ilop8ii 11111 41110,kTSP I BicrogiliSASH +Fl kg% R p !wail
KOMIIHNSA Al KSQ 611 I AlAK AA MAO Efekli AS AAS UIH

fissaTop AA [Willa Hvp I limp FlpiiTnati lap AKKA AE tT111


oAl mope 111,11111 kill lip A114161% PS" 1.8 HEK0111H141
WN ircipALI um KS TOA KEATVIAA A npE E AE XC Hyp OTe44111
AKA AS AMHff fitirrpod ThproA 644 HAliori WII A TOT
KS
ThP romi WE .1. TynorptiVa npitASAi MISS
OVr

npffibc
I

itU MA'AM Fi I SAE p E MHTp + KAI 1`I'kA111,11fl A0MIC XE I mi5 if 11,Att ,a04 A AO XE ear II Ft g Hop RAS. I
HOE
RSA
AOAAH

www.dacoromanica.ro

14

La 1653 se tipireste in Targovicte


1) Tarnosame, dupli cum renilta din Insusi titlul acestei dull,
care este In cuprinderea urmitoare
GlI1'ei111101110G

Gas
Cia BKOKIIGille
GaS

ThPHOGfIIII6
Uptn Se% Ka. npa Gaaciiiips 111 11
GlIOKEllitlili, npe II HAW 6 npoacr

PS twillipe

KS TOT% T1/1111.8A1%

MN 1.11RU,StT8PLI E41

4sopTi i,s,pen-

TATA 11111 TOICA1HTA KANE Ilipktirs,


KS TNT.% A cop,1,14i 111 11 11617161 a

I npic GilicTa ISA (11111Tp0110/14TA

Kyp GleclIfIII fi TM.%


11,,Ipa (liSHTIllicck%

4 TUT OK HIIIS
.117103 ILIHHCTFITel MN GOTil KU
I 1016411,11pH AAiiita liciTpS IC XE

It Tynorplidita &mice, Am Itv


iffirr,o,o K li4E A1111, CE11 k KX 2p11

In 40, de 35 foi nepagingte Tipant cu negru $i rop, eu 22-24


randuri pe pagina
Tipicul In romaneste, iar cantanle In slavoneste

2) Apostolul, in-folio, 199 foi, in zilole lui Constantin erbaa


Basarab si a Mitropolitului Stefan

In curs de 20 de am, de la 1634-1654 cunoastem a se fi tiparit In aceasta tipografie 18 cart', din can u-nele foarte man, avand
aproape cite 900 pagini, format mare in-40 sail m-folio
In acest interval tipografia a sufent patru deplasAn dela Ccimpulung la Govora, de am inapoi la Cdrnpulung,la mantisttrea Dealuius
], in fine,la Targoofte, ceeace, negresit, i-a pricinuit pierdere de
timp si zaticnealit in lucian

www.dacoromanica.ro

25

Dela 1654-1662, admit in curs de 8 ani, so produce o intrerupere in activitatea tipograliei din Targovite, cam nu intalnim nici
o carte tipAntit in acest interval
Asemeni intrerupeu observAm 91 in am' urmaton, mai ales intre 1668-1697 ga liana la 1708, and Antim, tipograful dela Znagov, Ilia ti eptele tronulul metropolitan
Calm o gamin in faptul ca reciedinta mitropolitana mutandu -se
la Bucureti, mitropolitii locumu aci, tipArindu i tot ad cArtile de
can aveau trebuintA pentru nevoile Bisericei
Dela aceasti epoca inamte, adeci dela 1706, teascurile targovegitene eau un 'want rwn puternic, ai Bisenca Romani se inzestreaza
incetul cu incetul cu multe cart' nom elite din teascuri romineti
0 activitate hterara, deqa la inceput numai bisenceasci, incepe sit
incolteascit Ili in tArile romdne

La 1662 se mai tipai ete o Evangelic i alma la 1668 un Apr'stol i Evangelsa pe sAptimani, in zilele lm erban Cantacuzin e
ale Mitropolitului Ignatie
La 1697 Litargia, in-40, in zilele lui Constantin BrancoN eanu 91
Mitropolital Teodosie, vend a doua oars pe ti onul metropolitan

La 1709 spire
BIBA.OM 'DTI A.11'101.1 I TIN 'ARIZ AN 'EltAllZ14.ZTIKHN I
'Av,oXooe av I ANEAAELIFIE fIEPIZICOM. Calte de pests tot

anul, cuprinzaud Lira hpsa, tot serviciul bisericesc, tipftrita in afieroma preasfinlitului, prea invalatultu ii prea inteleptului Arhiepiscop at Constantmopolului, Roma Nona 111 Patriarhul Ecumenic
Domnului Domn Atanasie Pe timpul prea piosului, prea stralucitulm t prea lummatului Domnitor, Domnul Domn loan Constantin
Basarab Voevod BrAncovianu, Egemon a toata Ungrovlachia De
prea sfintitul i iubitorul de Dumnereu Afitropolit at Ungrovla, cu cheltuiala i
chin Domnul Domn Antim din

cu tiparul sau Corectata cu ingrijire de Mitrofan Presviterul


Gregoras din Dodona, in anul 1709, In tuna lui August, in Preaosfinitta Mitropolie a Targovitei din Ungrovlachia, in-folio, 4 foi nenumerotate -I- 972 pagini cu nnmar, Tipar negru 1 rogu, pe 2 coloane, ti tlul inc,adi a t

www.dacoromanica.ro

28

De i scaunul Domnesc i eel mitropolitan fusesera mutate dela


1665 In Bucureti, totup Mitropolitul Antim continua a loom o parte
a anului in Targovqte, unde ti tiparl toate operile OM la 1716, data
morlu sale, In tipografia care continua a purta numirea oficiala de

tipografia laropoliei
AO la 1710 el tiparete 1)

4 E. IL g liTX Pa
EGOOPIPHIGKI
1a arlem nuill TpiaNaqace, wif
ataA AE **dock noirrpS gaistuAvripa

11111WU,HaOpk,

4HTpa4ECTA ICI

4 COT&

11:8allk

n% Tr aRpHTK

E1nTponodie

Tmproallyie

ILI ZIA% AIM XE, An


ell ri p4 4 AAp Ilpiwujimvph
In-8 mic de 7+38 fm, tiparite cu negru i rou, cu 17 randuri

pe papa
Pe nib= foam se citete
a Tipariti In Sfanta Mitropolie in Targovite La anul dela zidirea
lumei 7219, Noemvrie 8 De Gheorghe Radovici 1)
nnetecare preoti sa citeasca cu socotinta acea cartulie de invata-

tura bisericeasca ce s'au tiparit la leatul dela Hr 1710 i s'au dat


stance tuturor In dar, sa se Implineasca qi cu fapta aceale ce sum
intrInsa, ca apoi de nu vor face, sit vor pedepsi, iar tine nu va
amia sa ceari la arhiereul sau ca i se va da
2) Corte cuprinzand sertnesul sfinlei Reaterrna pi Pt oschsns,tarul Sfantulus Munte Sums cu a acelor dmprejur lin a toate cele
din el qa despre el, cum i ordinea serviciului mdnastirn i a celor
dm ea ce a fost liana acum Arbiepiscop, ci un engomiu la Sfantul
Munte Sinai, ci despre Arabi LIAM pe timpul Dommturuhn loan
Constantin Basarab Voevod, Egemonul a toata Ungrovlachm, preasfinIitul t.i prei imatatul Mitropolit Antim din Ivry', In Mitropolia
1) Bsbizogr Born Veche, vol I, pug 548--549

www.dacoromanica.ro

27

din Tdrgoviste, prin ingriprea $i anectarea plea cuviosului intro


leromonahi Miti ofan Gregoras din Dodona, In anul 1710, in luna lui
Septemvrie in 80
3) IIANORAIA AOrMkTISH I 'AA.EL1IOT B42IAC6r12 TO

SOMNENOT= Panoplia dogmata a imparatului Alexia Comnen,


cuprin7and in scurt smierile ferici ;ilor si de Dumnezeu pin Morilor Wu*, puse in ordme $i in armonie cugetata de Eftimie
Mon ihul Zigaden, spre rastuinarea $i sfaramarea $i a dogmelor
celur imps, $i a invatatonlor Eresiarhilor atei a color rau infuriati
contra sfintitei for teologn Afieromii pe timpul prea piosulm, prea
inaltatului $i de Dumnezeu incoronatului Dommtor si Egemon a
toga Ungi ovlahia Domnul Domn Than Constantin Basarab Voevod
BiAncoveanu, prea stralucitului si prea inteleptului fiului sau Donanului Dumn tefan Voevod Brancoveanu, de prea sfintitul si prea

invatatul Mitropolit at Dristrei Domnul Domn Atanasie cu a arm


cheltuiali s'a tiparit acum intai la prea sfintitul prea imatatul si de
Dumnezeu alesul Mitropolit al UngrovIaluei Domnul Duran Antim
din hula Prin ingriprea qi corectarea lin Mitrofan ieromonahul
Gregoras din Dodona, in prea sfintita Mitropolie cea din Targovistea
Ungrovlahiei, in anul de la nasterea Domnului 1710, in luna Marti
In folio, de 6 fin nenumerotate -I- 188 numerotate Ti par pe 2

coloane, 54 randuri in coloana Titlul e incldrat intr'un chenar


inflorit 1)

La 1712 se tiparesc 4)
0111Tx/Hrlo.,
flank 4Tillg TRAAntiniT npi AI I164 pbAmnlecirk, clip' 41n,oxkinork As Osqlo
ma Til.nnpliT%
4Tp$ IA EA AI LA, a 4stnu,AT oil A0MHlii a np* dtimmoaTSAISE OBARASHT0p10
a TOeiTit ltApa P8MAIPICCIC'6,

'Minn BWHeTallAgIN B BACdpalli% BOMA,


KS TO4TI kTIATS/aeld np* czlirou,ATSAtol
lilwrpononfim Mk VITPOIMINifii,
a) Biblsofp a/ia Rom I eche, vol I peg 482

www.dacoromanica.ro

28

Kyp IIHATMIL IaliptHSAk

4 quint 111HTs0nome,
a TaprogHtp11
da align AMA XE, 'WIT
At 1'iWprY1 Pi1,1,0gH46,

Tuturor color ce se ails qr in de Eparhia TANI Ruminestr, cucernicrlor $r cinstitilor Pleop, Gheorghie Typograful, plecata IncluPP

nacrune
Iar la sfars,rt
el preeum mete Cu neputintaomuluii a nu pauttur,inteacestas
chip $r Typograful a rArnanea fara gresala
Pt

Tiparitu -s'au in anul dela facerea lamer 7221 Prin osilrdia $r


oRteneala lin Gheorghe Radoviei 1)

La 1713 4) Alexandi za, menlionata de del Cluaro In Istor-a


delle moderno t wolu:wnt delta Valtechta Venetia, 1718, p 442)
2) A[C111116366111H/16 III H GIIP[H]liTefie I 11 yTXPF111 I
fl 4iA0pk HHIVS 41111,11 liscpuffuemvpki !Nem a ail %Milk 3AATOSCT6, A ASH KA-CHAft 4116 Also, 11111

1 IlmicAiliinari, I 'lam

i,TAill MIXpHTI 1 4.Tp8 SAL Kt At mul, 2 ieenu,ATeti Aom- I HA


a ark /ISAIHIIATSASII CVKAR,I,SHIT6p10 I S TOA I % ItApa PSAMINCK k,

TWANII KWHCTAHA,111 Ii &CAW& 110.K0,1 I HS TOAT11 laliATSAAA


11p*C4i1146TSASH I i l l HTOOROMITk Lk ATIVOKAArfill, ' Hy p 11 HAY 11k.
IICHAIISAk I .1k. capiTa lawrponoeu I imprompTii I ila ZeSA Aim

ICE 04111 I (Ai rgwpru PAAoReqh)

In-4", 2 for nenumerotate +210 pagun Tiparrt cu negru $r rap


a 26 randurr pe paarna, cu cate-va ornamente $r gravurr Textul
ronidnese 3)
3) Hume 4umoco41It1il Atilt AHAIBA rpIllACh% TRAA11014TO AntsOil" Lips EIS KSqopui ca :tacnHAT HAAS tunhyrSitSA ICTUAlLASHTWA
gRilln OSMASS11114 'Walk KOCTAHAIIHIL &ACACIAS% KONE0,1,6, 2ISIIHA6

IllifTp0I10iWrk Hi p CIHAHAlk IKIWNSAk, ,I,F Kvp Mantlis AA Abil


l) Bilgiogi a/ia Rout, Veche, vol 1 pag 485
2)

,,

a)

1,

PI

n
IP

486

IP

t87

www.dacoromanica.ro

2/1

fillOCTOMI, kS iIap8A1 KIATSANAls SkS Ilk 4TM C45 Tsnitp4Th

Tzprosnyo dla AVT6 (=KAI


La sfarot nth catiThritmiTh allACTIL

AA

4111T, OCK41

apunb, OCTINleAst ASA reWprill PA,1,0111111k

1n-4 mic, 6+-108 foi numer

17 randuri pe pagina

2)

4) ITTS1111KA IIAAA.IQN TIMM =Seal* a unor vechi filozofi,


traduse din italieneste in hmlia noastrit aplatpcu umtlin #a afierosite
prea piosului 51 prea inaltatulut Domn 1i Egemon a toata Ungrovlalua,Domnul Domn Constantin Basarabi Voevod, pe cand 'Astoria
Prea Sfintitul Mitropolit Domnul Antim din Ivir de ICA r Manu Apostol i cu a corm cheltuiala din nou s'au tiparit in Tarp% i5te, in
anul dela Cliristos 1713 In-80 mic, 4+-54 foi nenumerotate, titlul
incadrat Intr'un chenar 2)

5 ErxolonoN I twat 111IdITKHHK I ad Ula a boa mut


IIINECKIL I 4Tp8 aau KO Al au",
TL nspilTk, A5' I pANASAd
Hin
a
nirk
4Suimitr8484
OsaltASHT01110 I a
4sraw,ATeil
AOMI
1
TIM% EWA PSMAH* CIA, I IWAHH KwilvrasAin K liacapask ROE80A I KS TO4111 ICYNATSA1tla no* C*HU,OTSASH I igHTp0110AATk SAk

Ortrp011Aileen Ifyis filiOnk buirksbak 14 c4s11ra Mirrponout a


Vapromplfii 11Ia 21104k AE Ad 7CE Fa4lr1 Y I (AI IWO Ti P.1,5,01{1140,
I

Vol in 40, tipArit cu negru

ro5u

La sfar5itul cartel se afili urmAtoarea notitit

Tara cei ce IA yell intarnpla a can buctuati-vt in Domnul Qi


va rugati penti u noi, $i ce grefeala yell aft, veil in cuvinte, Nen in
clove, indreptati cu d[u]hul blandetelor, ne puindu-ne in ponosii, ca
precuma lasts cu neputmlii cerlul a se vedea Manor', a5a 5itipariul

fail de gre5ealit
Iasi 5A 5tn W aciasta, CA de vei tercets pre amAruntul randuielele lit talinAcirea acestui Molavenic to de vei potrivi cu niscar isvoade
),

slovene5ti, veri de unde ar (i tiparite, 51 nu se va potrivi, sit nu to


pripefti indata a defaima, cit u noi am urmat Moltivonsculusgrecesc
a 3)
carele l'au tiparit Nicolae Clychi la anul dela Christos 1691
1)

1)

Bthisogralia Rom Ve(he, vol I, pag 487

480
I:

n 551

www.dacoromanica.ro

30

L11714 spare 1) Chrisovul lui. Plan Cantaeuzino pentru


%tutus Foam volant& de 60+46 cm Tipitrita cu
negru Irou in 60 de randuri
abi ogat ea vaed I

2) KillISTe As 110PVIKIL I

lia TOAT% ilATA RECOpIPIACkli

11111TpS KA CR misiechic * ops I law AmikIbEwum WIC Aim 1


ATal.OHH, A,I FlAnN6 Illif KS IIHH- I CTI AATOP/A XOTAPSASA CRS I /USA%

4TRil ThixpATO, 14 slimao nirk 41trknuATSASil I AWAthli IRA dmrkASifropio a I TOATIL 44A PSAVRIACK% I Lb 11114Mik, K Komori,
I

4 csirra aurrponomg 1 4 Tapromps I m itieT, (sag I Al


riwprii, Pamaliqk
In 160 mic, de 17 foi nenumerotate Tiparit cu negru, cu 19 ran-

dun pe papa 4)
La 1715 apar 0 xPrzaNeor I Tor MA.KA.PISITA.TOT HATPIAPXOY I TON 'IEPOIOATMEIN I ZYNTAIMA.TION= Culegerea prea fermi tului Patriarch al lerusahmului Chrisant Detfpre oficule,

demnitAtile biseliceti qi boa' ule Ante' Bram' a Iui Christos i insemnarea lor, despre impartirea i ordmea veche i actual& $i despre
alte oarecari foarte trebuincioase clericilor mfel ion i arhiereilor ,
i despre cele prin ex.celent& cmci prea-sfintrte tomuri patriarchale
i despre Mitropohile supuse lor dupa hotarirea modal& cu Episcopule supuse lor, despre Archiepiseopu autocefali i despre tionurile
supuse lor Adunata din difei ite carte despre ceremonu i din cele
aflate pe ici pe colo sense 91 mai ales prin studiarea amanutita a

lucrunlor fic,ute intro Milton() a sa, ear pe timpul prea credinciosului, prea stralucitulm, i prea Invitatulm Down a that& UngroThelma Domnul Domn Lan Stefan Voevod Cantacuzin, tipArita de
plea sfintitul Mitropolit al Ungro- Vlachiei 1c3r Antim din Ivir Impreuna cu Manualele despre cele apte tame ale lui Gavrill at Filadelfiei qt Iob picatosul, cu o omilie diving. a lui Ghenadie Pahiarchul Constantinopolului despre trupul miaterios al Domnului, care
pecetluete cu bane sfaritul, tiparite prin ingujirea 91 corectarea
smeritului ieromonah Mitrofan din Dodona La Targovqte, in prea
sfanta Mitropohe a Ungro-Vlachiel, in anul dela naterea Domnului
1715 Luna Martie Supraveghetorul tiplrirei fiend Gheorghe Radovici
0 Bsbisografia Rons Veche, vol I, peg 493

www.dacoromanica.ro

31

In-folio, 8 foi flea numerotalie -i- 144 pagan 1)

1111000110'.gh

2)

&Cub irecri TASALIL21gTh 4 ala AM


PILumilic IC%
ILIA 41.1111dTk
Hp* Km 14 1164811 , III H epic 4H'kAtIATS-

Abil AAIHh, 0111 Cillsirk,a,Stn-opio a TOITA

Ipps Ms Silleeltik
ICa, 11/6(13.111Ift
11411 rall.b2 Imo RONILOAIL,

AE up* CIPIU,IiTSAL iliIHTPOROAATIL SAL

OrrrpwudA ligii

Km. &ATM IHNIVIISAIL


RS a Kispbbh KEATUAl CAS ielutpaT 4
Galsirra IR HTilOHOIIII AHEM gICASIISAk

TAPrOIN WA
Rd a HSAIL, tf3Cgr

(AS rIti/PPYI PcIAOSIPIh)

In-4, de 4 foi nenumerotate si 516 pawn' LIAM cu negru st


TO11 cu 26 randuri pe pagma 2)

Dela 1715 papa la 1725 nu mat Intalmm card esite de sub teascurds tipografiei din Targoviste Alma la aceasta data apare o carte
mtitulata Tama Sf Botez, tiparita de George Radom]
Cauza o gasim, negresit, In dispantia lui Ant= Ivireanu, protectorul si auto' ul zelos si neintrecut al tipAriturilor romanesti, si inlocuirealui prm Mitrofan Gregoras din Dodona, care nu trebue confunda t cu Mitrofan tipograful dela Buzau

Sub urmasu lui Matem Basarab, $i mat ales sub erban Cantacuzin si Constantiu Brincoveanul, tipografia minim ajunsese la
inflame Biancoveanul contribul In mod putenuc la desvoltarea literilor romans prm tot felul de tnlesnui ?a ajutoare ce punea la dispoziliunea scrutorilor de pe vremi, spre a-st tipAri operate, sau spre a.

i) Bibhografla Rom VeGhe, %al I, pag 499-500


2)

91

If

21

494

www.dacoromanica.ro

'32

infanta tipografia nom, precum furl cele dela Buzau, Znagot

01

Rimnicul-Valcei
Sub Domnia lm apiruri figurile ilustre ale tipograGei romine ea
Antim, Mitrofan 01 Damaschin, Intre can figura lm Antim striluce0te
ca un soare Intre luceferi

Vora vorbi mai pe larg despre activitatea lui Antim, cand vom
trace la Ttpograftsle de la Znagov 01 Rammul- Masa, can aunt
operele acestm ilustru Prelat
Mitropolitul Antim, ca un tipograf distills nu putea, In prodigioasa
sa activitate, si nu lase 01 discipoh In aceasta arta
A0a, arhimandritul Ghenadie Enaceanu, mai tirmu EpiRcop al

Rimnicului, ne citeazi In a sa Condtcd sfantd 1) ci Mitropolitul


Antim a avut ca discipol in tipografia din Tirgovi0te pe George Radovici, pe care-1 adusese dela Znagov, 01 care exerciti pina la 1740,
and tipai e0te, poate pentru ultima oars, cailulia Despre Dogmeie
CI Mulles Din acest an inceteazi once ui ma de actit state in tipo
grafia din Targoviste, 01 pentru multi vreme Tipografia fusese pro-

babil mutati la Bncure0h, un le sau fu contopiti cu cea deJa existents am, a Mitropoliei, infimtati sub Duca-Vodi, sau, ceeace pare
01 mm probabil, deveni tipografia ccoalei Vicare0tilor, care se arati
in Bucureqta pe la 1741
George Radovici exercitase meserm peste 40 de ant, dm
11 gisim tiparind inci de pe la 1700 in Znagov 01 pini la 1740 in
Tingovi0te De la aceasti dati 01 pani In zilele noastre Targovi0tea
fu lipsita de arta lui Gutenberg
Alma la 1873 Teodor Mthdeseu, fosttipograf in Bucure0h, rein troduse tipografia in veLhia Capitals a Tern Romanegti Dar in 1874
Mihiescu se intoarce mrigi in Bucure0h, spre a reveni din nou in
Tirgovi0te la 1879, de asti data pentru totdeauna
La 1884 murind Mthiescu, tipografia trecu In posesia Jut Petrache

ban, dela care o lui, pe la 1892, &sewn In aceasti tipografie se


=prim& lucrirde comunei 01 ale Judetului, cite o gazeti periodic&
locald, precum 01 lua,rinle mercantile ale oraqului
*
I) Arhimandritul Ghenadie Endeeanu, Condtca Stant& in Bssersca ortodocces

s mane din 1884, Bucuregti

www.dacoromanica.ro

33

La 1675, in zilele Dommtorului Duca-Voda, prin starumlele AIi-

tropolitului Varllam, se mtroduc i in Bucureti teascuri tipografice

Bucuretn dar, in ordmea cronologica a introducerei tapografillor


in $ara romineasca, ocupi abia al aselea loe, iar numai din Mun-

tenia al =dies.
Aceasti imprejurare as datorete i faptului ca pana la 1665 reedinfa mitropolitana i capitala Wei erau in Targovite, i deci
intr'acolo gravita toata micarea noastra culturala
La not, dupe cum se tie, pang. la inceputul secolului XIX, tipogra-

fia a trait in Biserica, prin &sena i pentru &semi, i numai mat


tarzm, pe la inceputul secolului trecut, a inceput a se comet mina
St dovada ca este aa, sta i faptul ca, abia mutata reedinla
mitropolitana in Bucureti, vedem ca el tipografia ip face aparilia
act, adusa, dupe cum am spus, de catre Mitropolitul lira, avand ca
tipograf cel dintam tipograf al Bucuretilor pe teromonahul
China; i tr ca sapitor in lemn (ailogrif) pe Ivan Bacov
Tipograful Chime tiparete pang. la 1682, and it urmeazi Damaschin Gherbest
Deft primele teascuri as adusese in Bucuresti dela 1675, cea dmtam carte Ina tiparita ad nu vazu lumina zilei decat la 1678, in
zilele lui Serb in Voevod, dui:ill cum rezulta din insai prefala acelet

tarp, mtatulatil

Intit SCI ensegagl


Scosa pre ltmba rum[A]nescil cu os[a]rldia pre afin[titului] kyr Var
Mit[ropoht] Ugr[o] Vlah[iei] 1 in zi[lele] prelum[inatului] dom[n] Iw
er[ban] Voevod 1 ei sail tiparit intam in mitropoha Bucure01

and dom[nului] 1678

Vol in-folio, de 4 fot nepag ei 108 fot numerotate Tiparul negru, cu ormmente, pag incallrati are 32 randuri Coalele au cate
4 foi i signatura cirilica Titlul de mu sus este incadrat Intel)
gravure mare pe lemn, reprezintand o cheie, un semanitor, o sable,

etc cu inset

gray ite deasupra &arui lucru reprezmtat

Cheele in lemn, lucrate de xilograful Ivan (Bibl Ur tin Aced ) 9


I) Din cauia grentaplor tipografice am telocuit liter& cirilice Cu lame

www.dacoromanica.ro

34

Cartea a aparut la 1678, in allele lui erban-Vodi, tipograf fimd.


Chiriac ieromonahul, iar corectoi Inorhentae ieromonahul
Iati 9ipartea din prefaii relativi la chestiunea despre care vorbun.

Si aceasti socoteali p chibzuiali vend intru mime mea, cu


ajutorul aceluia ce petrece mai pe deasupra cerurilor intru marirea
vecinicit Parintele facatorul vecilor p a tuturor faptelor, apucatu-m-am 91 eu cu multi usradie am nevoit 91 dascalz de tipografie
17

am adus in sfanta p de Dumnezeu rattail Mite opolte a beaunulus Bums estslor fi lam apszat si de isnoava tspografie, adicA
tipas de tsplit stu/ cat islor am 'wheat, cu toate megtesugus ile cdte
au trebust , Frame mai de mnoavi cu tot dinachnsul socoteali 91 cercetare am ficut, ce carte ar fi de-oca(m) data mai de folos inti e nea-

mul nostru romanesc a se ttpars s; a se da Bum sets noasts e ces


pravoslavnici, 9,1 am afiat aceasti carte ce se cinema slavone9te at11011R

pasSminnia adica ce se zice romane9te theta Infelesulus, facuti 91


culeasa dmtre multe scripturi sfinte, cu bunk* socoteala scoasa pre
limba ruseasci de prea invatitul Kyr Ioanikie Galetovaki, arluman-

dritul Cernigovului, cat e find tsparsta In/iv veststa cetate a Livovulus , de aceasti carte am pus smerenia rim in socoteala, cum va
fi de folos mare Bisericii Orel noastre romane9ti, 91 do undreptare a

mull' spre folosul sufletului neamului nostru, seolandu-se dintru


acopeiirea limbei strame, 91 cu multi osridie am ne%oit p n'am
erupt dintru dreapta agonunta a mea, ce cu multi cheltuiala am
tocmit dascAh !mat* fi le-am dat aceasta carte de au scos de pre
limba ruseasca pre limba noastra dirept romame9te 1 pentru ca
Si se inmulteasci acest dard bunt p stump, spre intelegerea neamulti; nostru, o am pu4u to tsparsu cu ajutoriul bunului med !Japan 91 Dumnezeu Isus Hristos, carele mi -au dat mie aceasti indemnare, i s'ad Inceput a se tipari cu toati nevomfa, cu buns socotire.

Pe ultima foam se afli eateva extracte din sfanta scripture, iar pe

Neva o gravuri pe lemn cu inscriptia Kowa BAIR GRAVIIIIk,


cu numele gravorului 91 anul HE111111. RK 1678

La 1680 se tipireste in aceeap tipografie

@SATS KW Adillentlif@Kfl
A wrSilrlfs

A lul efantu loan Zlatoustit a Marelu! I biruitorVasilie p a luTsfantu


Grigorie Dvoeslov, I ce p prejde S9tenna si zice I Care intracesta
chip (gindim) ce acumd I intil sad datO in lummi intru folosuld I
tuturord Preoplor, 91Dnicondor I ca si poati pe lesne cunonte de

www.dacoromanica.ro

35

a sluji I cum si cads pe oranduela el depre isvo 1 dull grecescd


Tipiculd pre limbs rumanesca scos el tocmitd Den porunca, el 1
osardia earn 1 cheltuiala este a pre 1 sfinfituluf 1 Kyr Theodosie
mitropolituld Tdrgovwtei, 1 Bucuretilor I Arhiepiscopuld a toad
Ungrovlahia, 1 ci Exarhd laturilor 1 prod, I tiparitu-sau in scaunul
Mitropohi 1 Bucuretilor I, am! lumil 7188, el aT sfinferul 1680
msla Julie 8 mile
1

Vol m-40, confmand 11 foi nenumerotate fi 127 numerotate


Tiparit cu negru ei rou, a 21 randuri pe papal Pe verso titlului
se Oa stoma farm romineeti
iscaho

Inochentie iermonah, corector


Chiriac iermonah, tipograf

In discursul sau de recepfmne, la Fig 57, D Menu nice ca dela


Dummeca pogorarn Sf Duh, rugiciunile aunt romaneeti, lax restul
slavone

Ciparm I) mai citeadt o Lstut gse slauo-i manic aparuta la 1880


in Bucureeti, din care insa n'a vazut mci un exemplar
La 1682 spare
egHT IIIH A11111311111eKt1

6EARI` MG
Care Intracesta chip tocmita dupre (min I duiala Grecestil Evanghe111, acumti intal sau I Tiparita I din porunca, i cu toata cheltuiala, pre I
lummatuluT, el pre inalfatulul Domn ei. 1 Obladuitorid a toata fara
ruminescii I Iw ER BAN K Voevod, adevaratuld I nepot pre bunulul

Batran erban Basirabi I Voevod, I Intru folosuld, fiinfelegere pravoslav I meal rumineetil bisereci I Ispravnicd fund pre Sfinfitul Kyr
Teodosie Mitropolitul firal,I qi Exarhd laturilor I In scaunul mitropohl
Bucurectilor I tiparinduse I La anul dela spisenia lumiT 1682
Vol in folio mic, command 4 foi paginate jos, si 175 foi numero-

tate in romineste Titlul tiparit cu negru $i rosu, e incadrat intr'o


gravura mare Textul e pe douA coloane, tipArit cu negru ci rogu.
Papua e hicadrata intr'un chenar simplu si are 35 randuri in coloan& Volumul cuprinde impale albe pe fund negru sau rosu, cateva
1) Czpariu, Principts, peg 408

www.dacoromanica.ro

do

5 ontiapicu si patru gravuri marl cat pagma, reprezentand pe cm


4 evanghelisti
iscitin

Smeritul intre ermonasi, Chime Tiparnicul


La 1883 aceea,14 tipografie mai di la lumina

4) fillOGTOlIgli
Kg Ag1111163'fig @KTIBTgll
care intru acest chip tocmita &pre oranidmala Grecescului Apostol,
acum(i Intailmu Typarita !Din porunca, si cu toata cheltuiala, pre I
lummatultd, si pre inaltatului Domn si I Obliduitoria a toata Ian
Romaneasca 1Iw ERBAN K Voevod, adevaratul nepotj pre bunului
&trail erban Basarab Voevod I Intru folosulit si intelegerea pravoslav I nice! Rumanestii Besereci I Impravnic fiord pre Sfinlitul Kyr

Teodosie Miti opolitul lard, si I Diarha laturilor I in scaunul Mitro-

polii Bucurestilor typarmdul I la anula dela vase= lumil 1683


Volum in-folio, cuprinde 5 foi nenumerotate si 200 numerohte,
in romaneste Tiparul rosu si negru, pagma incadrata, are 32 ran-

duri Cu frontispicii si impale, si cu trei gravuri, ocupand elite


o mina intreag5 Titlul este incadrat de o gravure semnata A r ,
tar una din gravuri, pe ling seinnatura nleromonach Damaschm
Ghet best", are si anul 1b83 In $ifre aribe Pe verso titlului se aria sterna Tarn Rominesti, cea din Evanglielia dela 1682, intre vele.' si Mere

Saptitorul stampelor si tipograful care s'a ostenit cu tiparirea


acestei carp fu, dupe cum vilzuram, Damasehm Gherbest, ceeace
rezulti din urmatorul extras al prefefei acestei corti
Aceste trei Orli ale Noului Testament, care sit inchipuesc,
precum s'a zis, legilor, istorulor si filozofii, cu tale si cum si cade,
prin porunca si cheltuiala noastra s'au talcuit pane In Ballarat tp
s'au pus in Ty pogi afia, find Arhiereu ;a Pastorm crestinescului
acestuia norod Prea sfinfitul nostru Kyr Theodosie Mitropolitul
Iar mai departs la foam 200 se citesc urmatoarele
n

i precum cu neindoiala o ama Inceputa, si Woad awe

pututa, nevoi, fir-da zminteala la isto% a ama adusa, si de pie izvoda

chlara precuma era cu typal au am avdtat

1)

Iqc slit

Smeritul intru Iermony Omani= Gherbest, tiparnicul


1) Bthl Rom Veche vol I, p 258-261

www.dacoromanica.ro

37

Acest Damaschin Gherbest alimentA teasLurile tipografiei mitropohtane din Bucuresti pane catre anu11688, cand face loc lm Mitrofan,

fostul Episcop de Husi, care tipereste pane pe la 1691 La aceash


date Mitrofan ajungand Episcop al Buzaului, pAreseste teascurile tipografiei din Bucuresti
Caracterele tipograficesti este posibil se il fost aduse din Targoviste,
unde, dupe cum vazuram, ucemcn lui Meletie iii varsau smguri hterile, sau de la Sibiu Tot de la Tligouste cat,' se &emit si lucratorii In timpul Mitropolitilor Teodoste @1 Neofit C,tteaiiu1, aceasta
tipografie ajunsese la mare dezvoltare, sub patriotica protectiune a
Dommlor eiban Cantacumn si Constantin Brancoveanul
2) A doua lucrare aperuta in acest au, 1683, este ri sodul, m-folio,

420 fm, dupe ruseste, tradusa la 1649 de dascalul Damaschm

Intre 4684-87 nu s'a tiperit mci o carte, fie din cauza &Amanterilor in care se afla tarn cu pregatirile de rezbom ale lui
erlign Voda, care 10 pusese in gaud se scuture jugul Turolor, en
ajutorul Rusiei cti Austriei, fie ce lucrAtorul le% indeletnicit cu tapetwee Btbltet, care e'te un uvragm mare, de 944 pagini, format
in -folio, $i cum nu era decat un smgur lucrator, Wend se explica usor

Intre pain* can eau ocupt cu publicare de carte romanesti,


au fost i frltn erban i Radu Grecianu, dupe cum o dovedeste,
intre altole, $1 Biblia din 1688, pomenitA mai sus, tiperitA cu cheltuiala Dommtorului erban Cantacuzino in zilele Domniei canna s'a
inceput a se tipAn, terminandu -se in zilele lin Constantin Biancoveanu, de catre Mitrofan, fostul Episcop de Husi. Iar titlul intreg
al acestei carp este urmatorul
BIB Malt

adece I Dumnemasca Scripture f ale celel vechl si ale cei noun lege
tote I care sail talmecitii dupre limba elinesca spre intelegerea I limbs!
rumanesti cu porunca pre bunuluT crestme si lummatului Domnii I
MANI, ERBANC, KA[MTAKOZINO BASARAB VOEVOD
$i
cu indemnarea Dumnealu! I Costadind Brancateanulti marele logofatil, I nepotu de sore all mArd sale, carele dupe prestavu ea acestuI
ma! I sus pomenitii Domnu, Puterniculd Dumnezeti demi alegere a
toate! I lard ruminesti, pre dumnelul lau coronet cii dommea i step& I mrea a tete tare Ungrovlahiei Si intru zilele MAriel Sale sail
I

www.dacoromanica.ro

38

savArFtfi acestit Durnnezeescii lucru Carele p told& I cheltuiala ce a


desivirtatfi o au radicatii Tipitritu-sau intaifi in scaunuld MitropoI

lie! Bucureptilorfi I in vremea pasture! pre sfintrtulul pAnnte Kyr


Teodosie, l Mitropoldultt lard, gr Exarhil laturilord, I p pentru cea
de obpte prunti, sari dfiruitfi, nemulul ruminescd I la anulfi dela facerea luind, 7497, I lard dela spfisenut lumi! 1688 I In luna lui
Noembne in 10 zile
Exemplarul vfizut in Bibhoteca Marra Istrati I)
Vol in-folio, command 5 for nenumerotate, 932 pagan numerotate pi o foam la sfartut Coalele au ca ragnaturfi alfabetul cirdic repetat de trim on Trtlul, tipent in negru gr ropu, e tricadrat de un
chenar format dm lion de compozitrune tipografica Te'tul e tipfint
pe done coloane, rar prefetele pe una smgura, cu ate 59 randun
pe Figura
Pe verso titlului se idle sterna lurJerban Cantacuzmo intre lite-

rile libIII, K fl, E.A, A-0, 4-P

Cele 5 for nenumerotate aunt ocupate cu scnsoarea Domnulur,


scrisoare catre Domn pentru inchmarea carter
s
Sr dupa urpravire talmacitulul acester folositore gr sfinte
osteneli,luand, dupe cumfi sit cadear vole dela Brenta gr muma nos-

trfi borer= cea mare, sau dat in tspogt afie de sau twin it in

sf 4nta Mstropolse din Bucut epts, find at htereu gs pastor its ct eptsnesculus acestusa norod prea sfingstul parsntele nosh u Kit Teo-

done Mt, opolstut


u
,,Prea lummatulur, prea creptinulur, prea slantulur, rubitorulm
de Hnstos, Domn gr obladuitor a toata Ungro-Vlalna, loan erlym
Cantutizmo Basarab
Aces sta Biblse s'a trpant de &etre train $erban gs Radu Gt eceanu, can au tradus'o dm alte hmbr, dupa cum reese din continutul

prefeter acester carti la pag 192, care este in urmatoarea cuprindere

nTsparstu-sau aceasta *bates cat to In of al In Bucut eats, inset


cu chellusala prea lumsnatulut, pt ea el egtmulus ps pt ea cuvsosulus Donsnulus gs stapanulus nostrts Loan $et ban C B Voevoda,
birustorul ft obladustot ul a toata [Inv ovialtsa Iar cu nevosnga
I) Van al Stefan Grecianu, Rerun tie lui Radu Logofatul GI easanu, pag 18,
Bucureati 1904

www.dacoromanica.ro

39

st sncli eptarea celoi ce sau sntamplat Dascals ss mat mult deqZussndu-se pt e ismba rumaneased de cet into ft plecats dint, e
sluqsle Mat set Sale, $el ban Inv 2 Logo jet A spar fro Ifs fratele
Zus) Radu Log 14

Iar pe ultima foam nepagmati zice


n A tot mesteugul Tspogi afies at inch eptarsi cuutatelot 1 um:Inept ostenstortt, de Dumneau subttot tutu. Mstt ofantii Eptscopultt
de Hug; i s'afi inceput acest Dumneziesc lucru in luna lui Noemvrie, anul dela inceputul lurnii 7196 si sau savirsit in Septemvrie
4)
anul 7197

La 1689 spare Inviliatu)s Crectsnefts, sau Margaritarele Sf Ioan


Guilt de Aur, in-folio
La 1690 1) Manual to conti a sehtqmes papsstainlot in grecWe
ErxElPIAION
KATA. TOT ZX1251kTOZ

Manual in contra Schismei Pwistasilor, compus de prea invatatul


Ieromonah Maxim Peloponesianul, scum tspitt it din orchnul prea
piosului, prea stralucitului, si prea senmului Dommtor si principe
al intregei Ungro-Vlahu Domnul Domn Ion Constanttn Basal ab
Voevod .131 dncoveanu In tipografia domneascii dm Bucuresti In
anul mantuirei 1690, luna Ianuarie, pentru a Ee impArti gratuit
ortodoxilor

Vol in-40 de 6 foi, duitre can ultima e auk su 200 pagini Pe


verso titlului se aflA sterna Tarim Romilnesti

Multi au vroit sit impedice tiparirea acestei carfulu a raposatulm


Maxim, fiindcii spune adevirul, Domnul insi a gasit cu cale sa se

tipareasca intru amintirea inteleptilor pentru inviitirea tuturor


pravoslavnicilor

2) Meletse Ssrtgul, Intampsnai ea la prIncspisle catoltce ft /a


chestsuntle tut Cm/ Lucarts p Dosstesst, Patt tat hut lei usa/tmulut Manual in conti a 1 ataest es calvsne, din grecer,Ate

4) Bibl Rom Veche fom I peg 281-291

www.dacoromanica.ro

in

ror MAKA PITOT

MEAETIOY Ernror
AIAAZKAAOY TB KAI riporozrrra.ol
THE EN KONETANTINOTHOA.E1 MEPAAHZ EKKA.HZIAZ,

A fericitulul Meletie Sirigu, profesorul i protosinghelul Marea


Biserici din Constantmopol Intampinare la principle catulice $i la
chestiunile lui Ciril Luclris Si manuilul lui Kyr Dositei Patriarhul
Ierusalimulm in contra Miami calvme Tiparite cu cheltuelile p
privigherea prea stialucitului i prea piosului i prea seninului Dommtor st Principe al intiegei Ungio-Valachu Domnul Domn ban Con-

stintin Basarab Voevod, de catre prea iubitorul de Dumnezeu


Episcop fast al Hualor Kyr Mitrofan, cu ingrmrea P corechrea prea
inatatului notar al mare' Imam Domnul Michael Macri din Janina
In ilustrul ores Bucurestii Ungro-Vlaclum In anul mantuiru 4690,
tuna Septembrie
In-folio de 9 foi nenumerotate, 162 numerot ite, 1 foam alba en
93 paguu i)
In partea a doua a acestei carp s'a imprimat gi scrierea lui Dositeiu Patriarhul Ierusalimului intitulata n'Euarptc;Lov airzov rriv
KaaveAv cppay6XEstav
',Manual ce combate snvalatto a gt efitd. calumet 2), din a cfirui prefaiti extragem minitorele
Prea 'lustre Rege al Ungro-Vlachiei, odre Isla stralucita din stramosi poi rep, Constantin Brancovemu, tipat este cis spegele sale.
44

aceastci cat to ph ea folontoat e

Pe celelalte foi se Oa doua prefele, tabla de ma tern


Meletie Singul, de Dogitem Patriarhul Ierusalimultu

gi

viata lui

I
La 1691 se tipari BAEIAEIOY MAKBAONOZ
I adica a lui Vastle Macedoneanul, impaiatul Grecilor, capitole Indemnatoare ease
zees $i seise, catre fiul sau Leon Inteleptul $i impar it tot al Grecilor,
avand acest acroquh Vasilie Intru Hristos regele Greedor catre
scumpul sau feu i co-rege Leon Care prin deciziunea prea luminatulu, prea Inallatulm t;il prea magnificului qtapan si Domn a Una
Ungrovlahut, Domnului Domn Ion Congt mtin Bas trib Voevod,acuro

I) Bibhografia Romaneaseli Veche, Vol I, peg 298-299

2) C Erbiceanu, Anal Ac Rom Mem Sect Ist Tom XXIV Pram.' aqupra
epocei fanariote

www.dacoromanica.ro

41

intern au fogt traduce pm perifras1 in lanba modern'( greceasca de


cAtre Hribant Notua Ieromornhul Peloponesianul si archumndritul
prea Sfantului gi domneQcului mormant, Frzi s'au tiparit cu cheltuiala
si tot tlrn porunca inal rmei Site i cu indreptarea tot a pomenitului
Hilt= int, in renumitul oral al Ungrovlahiei Bacuiesti, in anul Mantuirei 1691, in tuna Octomvrie, de cAtre Antim ieromonahul
In-40 de 4 for nenumerotate $t 96 pagmi Tiparit pe don& coloane,
cu testa' elen in stanga t eel grecesc modern in di eapta Pamela si
textul sent incadrate intr'un chenar simplu Coloana are 25 randuri.
2) Illscprxpwnipe, Nom I ICSEHHTI r1,1 MUTE **mom I A celui
intru Mintz PArintelui nostru I loin Archiepiscopul Tirigradului I
A lin Zlataostu I Si ale altor snap Parinti, de multi dascAli talmAcite de pe lunba Elineasck pre limba greceasca Spie a de obste a
bllgocestivelor $i a pravoslavnicilor crestmi sufleteasca folosing I it
acum intim cu porunca gi cu twit& chelturila, a pre lummatului p
hlagocegtivului Domnii si oblAduitoria a toata Tara Rotnaneasca loan
Constanttn Basarabd Voevod S'au scris de pi e limha GreceascA,
pre limba Rurnaneasea t s'au dat in tipariu, pentru celd de ()lista

folos sufletesca a ton neamuld Rumanescii, care subta oblastia


Marie slue lactuaste, lummand Y pravoshvie Si s'au tiparit in
vestitul (was al mallet sale in Bum esti I Sfanta gi Dumnezveasca
Mitropolie, purtand acum carma Pralloslaviei pre Sfintitul Kyr Teodome Archiepiscopul gi Mitropolitul a toatA Sara RomaneanA Ann
dela face] ea lump 7199

In-40, 6 for nenumerotate si 178 numerotate Tiparul negru


Pagma 41 randuri
Cartea este tipArita de fratu Sarban Greceanu al doilea logofat
Yr Radul Logofat, cu ajutorul lin Constantin Cantacuzino, dupi cum

glasuesc in iii autorn in Prefall


13La a carora anevointA avut-am indreptatoiiii pe cinstitul blagorodnicul r prea inteleptul dumnealui Constantin Cantacuzino, hiv
vel stolnic, ins& la cele mu adanci idosofesti hogoslovesti nottnata
cc s'au a flat, pre dumnealui,ca pre an eptsttmon 1 tiutor l'amavut
lumina si dezlegare anti u torte, st a noastra adevAr oqteneala aceasta,
tar ogardia, poruncl gi multA cheltuiala, la altele torte sus pomenit
stApanului nostru taste "

www.dacoromanica.ro

42

La a tot mete9ugul lucrului al acestel sfinte carti .141 al diortosn ei


hmbei romAneqh, pricmuitorul de osteninte Mitrofan Prom Episcopii
11usqii9

Tiparitu-s'au in anul dela facerea lumn 71994)

In cuisul anului 1692 se tipAreqte aci o carte greceasci mtitufatal AKOAOMI4.1 THE TE OZIAZ MHTPOZ HdISdV, adicA slujbele

zuvioasei noastre maici Parascheva cea Nouft i a cuviosului nostru


parmte Grigorie Decapolitul, precum 91 a sArbAtorilor premergAtoare

intim in &sena a prea Sfintei NAscAtoare de Dumnezeu, cam cede


in aceiai zi cu sirbAtoarea Sfantului TipArite din poruncaicu cheltuiala prea lummatulm, prea renumitului si prea cretintilui ban
Constantin Basarab Voevod a twit/ Ungro-Vlachia, ca sa se serbeze
ntralucit amintirea for pe fiecare an in aceasti de Dumnezeu 'LIMA
Domnie a Ungro-Vlachiei In Bucureqtn Ungrovlachiei, 1692 in luna
Iume De prea Smeritul dintre ieromonahi Antim Ivireanul

In -4 de 4 fin nenumerotate (ultima fiord alba), 146 pagme i 2


foi albe 2)
De pe la 1691 incoa as vede el era lipsa de tipografi la Bucure*ti,
de oarece vedem di se educe Antim Ivireanul dela manAstirea Znagov, spre a tipirl intre altele si dotia opuqcule ale lui tefan Brancoveanu, fiul Dommtorului Constantin Voda BrAncoveanul, care era,
.ca i Ural sAu, un mbitor de culture El tipAri aci Omit la 1703

Intre am1 1693 in 4703 au eta de sub teascurile tipografiel


entropolitane din Bucureti cAteva uvrage, dar far& mdicalia nu-mein' tipogr ifilor Probabil ca aunt de Anti'',
Aa, la 1693 apare 1) Euangeha greco-i (mind, in- folio, de 5 foi
nepagmate 1- 372 paginate, dupA cea din 1682 in zilele lui Constantin Brincoveanul i ale mitropolitultu Teodosie, tiparitit de erban Greceanu, Atanasie Tana i Atanasie Moldoveanu
La 1694 se tipare,tq Paths, ea, in -4 , in zilele lui Constantin
Brancoveanu si maropolitul Teodosie
La 1697 Evangeha 9 omaneasca
Bibliografia Romaneasca Veche, Fascicolele IV, V, Vol I, pag 3l5

2) Bthhogralla Rom meascd I eche, vol I pag 326-327

www.dacoromanica.ro

43

La 1699 Noul Testament


La 1700 Catayastet
La 1701 &ram Pisidiul tiparegte un Pentscostat in grecegte
.vi turcegte, cu caractere grecegti, ed I, urmat de vecernie
In acelag an 1701, pe lenge Pen ticostarul de mai sus, se tipanisc

20 Aoroz KA.NHIVPIKOZ Cuuant panzget se, la cel intocmai cu apostolu, la Marele Constantin, compus de tefan Brancoveanu gi cu evlavia afierosit prea blindului sau pannte gi Domn a
toata Ungro-Vlachia Domnului Domn loan Constantin Basarab gi
pronuntat de Radu, fratele blandetei sale S'a tiptint la Bucuregti
1701, de Antim Ieromonachul din lvina
Un exemplar este (limit Academiei romine pentru biblioteci de
D-nul C Erbiceanu, membru al Academie' romene In-8 mm, 44 foi
inepagmate 1)

2 Aoroz HANHITPISOZ Cuvant panigenc la tefan, Intaml


martir al Christos, compus de tefan, fiul prea blandului ca iubitorului de Cristos Domn a toata Ungro-Vlachiei, Domnul Domn Ivan
Constantin Basaiab gi afierosit cu umilintit de al acelui netnvms
luptAtor gi strateg al martirilor S'a tipant in Bucuregti De Antim
Ieromonachul din lvir In-80 In 32 pagini 2) Acest exemplar apartinuse lui Constantin Brancoveanu0)
La 1703 apar 1 HONIII. TOGDIA181111. I Acum intern tipttrita intriacestd chips, pre hmbaRumaneasci I Cu porunca gi en tote.
cheltuiala Pre luminatulm, I gitnaltatului, iubitorului de Hr Domed
el I obladuitorul a toata lam Rumaneasca, Ica Constantin B Basilraba Voevoda I cu blagoslovenia Pre sfintitului Mitropolitu, gi eau..
culd plaiurilor, I Kyr Teodosie I i s'au tipanta I 1 tipografia dom.
neasci t crawl Bucuregtilora I La anul Mantuini 1703 I De Smeeltul intru Ieromonahi Antim Ivireanu14)

In 40, II + 109 numerotate Tipsy negru, 34 randuri pe pagold, care este Incadrate Titlul Incadrat cu compoz4iune tipografic4
4) Bibl Rom V , vol I, pag 424
2) BM Rom V , p 412 421
a) Deabaterile Lead Rom Tom XXV, pag 5 1903
4) N Ittulescu Prefala Evangeher1897, Buouroatl

www.dacoromanica.ro

it
20 VO9 MA de anti ebcit t trt t iispunsut a in Chi zstos, de Simeon
Archiepiscopul Tesalonichiei, tradusa din elmeste, in -folio
La 1705 se tipAresc Mineele (Antologion adica floarea cuvantului)
in zilele lui Constantin Biancoveanul gi mittopolitului Theodosie,
cu cheltuiala spdtarului Mihail Cantacuzino

La 1706 apace Mmesul cu Octouh


Au se produce o intrerupere in activitatea tipografiei mitropolitane din Bucuresti, datorita prohabil flptului ca tipograful Antim
fusese indltat la rangul de Episcop i trecut la R -Valcea, unde 1st
duse teascurile dela Znagov gt desfasurA o activitate prodigioasa, car
tipografia din Bucuresti ramase lard tipograf, deci inceteazd once
activitate
La 1708 Antim ajungand Mitiopolit, $i, desi resedinta mitropolitand era in Bucuresti, el pieferl totusi Targovistea, unde igi petrecu
cea mai mare parte din tamp gt unde 41 tiparl toate operile paid la
1716, data incetdrei sale din viatd in imprejurdri atat de trigice
Cu un an inainte de aceasta data, adica la 4715, tipogrifia din Bucuresti facuse o achwitiune important# in persoana lin popa Stoica
Iacovici tipograful, care pune in miscare presele bucurestene Iar pe
la 1741 incepurd a se arata si alai tipografi ca logofatul Dimitrie
laconal, Ioan Stancovici ;0 Mihail Istfanovici dela Belgradul
precum 31 egumenul Dionisie Floru 1 Sava Ieromonahul dela biserica Tuturoi Sfintilor

Alitropolitul Neat Criteanul (1738-1754) care ne apare la


aceasta epoci. La un mare iulutor de culture religioaqd, dadu un
avant puternic tipariturilor
Pe la 1741 el reinoiecte cu totul tipografia, dupd cum o marturisesc publicatiunile epocei respective, mutAnd'o la hiseiica Sfintilor
Popa Stoica lacovici tipAreste pand la 1749, dupe cum reese din
cm tea Pi eqcui tat e de t ttgactunt, tiparita in acest an, in care interval maY agar urmAtoarele carp
La 1715 'IZTOPIA I IIEPI TON EN 11EPOZAATMOIE IIA.TPIAAPXYZ (NUN Nona Patriarchilor Ierusahmulut, impartita in
Iloilasprezece Larti, incepand de la heel) fritele Domniilui i eel
d'intaiu Pi arch 11 Ierusallmnlni paid la anul de acum Cuprinzand
i DuinnezeestilP Adunari ale sfintilor ApoQtoli 61 Sinoadelor eele

www.dacoromanica.ro

45

mai inqemnate adunate in toata lumen, orto loge ai neorto loxe, ecumenice st locale $i once dogma a sfintei catolice i Apoqto lice &sena
a lin Chnstog, in care va face amintire in ordme deqpre top Imparata Apusului i ai Ilitsintulm i despre faptele lor, despre cei cures
Patriarch' si lucranle for i admintstratule si rangurile ce au avut,
el despre multi all" pimp, Archiepscopi si ardnepscopu, si despre

toti ereqiirchi gi torte eresurile cum $i despre condemnarea lor, ,


despre popoarele i despre um' conducaton ai Crestmismului, despre obicemnle bsencesti, mvaziumle popoarelor ;41 razboatele, luarea oraselor ;41 a Ierusalimului ri deqele ucideri ale Evreilor, coloni-

zers% $i exilarea lor, enumerarea tuturor sfintilor pan* ce s'au


luptat contra tuturoreresnellor, despre SelismaPapilor dm Bserica
Rome' i condemnarea monarchial lor si a mfahlulitatei combitute
prin multe dovezi, i deqpre iazboiul numit sfintit , nenorounle Yi
impresurarea Constantmopoln de de(selute neamun, si a Belem' ei
de catre Latin' $t spot de Otomani si enumerarea dupe caderea ei a
barbatilor inteleptt at Bsencei Orientals can au traits" viclennle si
pagubirile de catre Latin' i Armeni a sfantului Mormant al Domnului si a Pat' larebllor sfintItt din el $i alte multe Moran vrednice
de amintit, sense de catre cel ce a fort intru femme savarsit prea sfinfitul qi pururea ammtitul Patriarch Domnul Domn Dositem , infrumusetata i pusa in cea mat buni ordme de catre prea fericitul
Patriarch al Ieriisahmului Domnul Domn Chnsant, cu a arum cheltueli, mai line Es ale sfantului Mormant, adica cu mile Crestmilor

ortodoxi, s'a tipant in anul al optulea al archipistortm sale, pe la


sfarsitul Domniei prea evlano9ului ci prea stralucitului Domn Domnul Domn, Than Stefan Voevod Cantacuzin, in Bucureti, qcaunul
Domniei Ungrovlachiei, prin ingrijirea pt oorectarea qmentului ieromonach Metrofan Gregoras din Dodona find supraveghetor al tipografiei preotul Stoica Iacono' in anul una mie seapte cute cmcsprezece, in luna Octomvrie Si s'a hotfirat de prea ferwitul Patriarch at
Ierusalimului Domnul Domn Chnsant sa se (lea in der cartel ere41mciosilor

In folio mare, de o foam-I-182 pagme+1 fonealba-1-1.247 pagine

Bthl Rom V Vol I pag 501-503

www.dacoromanica.ro

46

La 1716 'IZTOP1A '1129. I 11T01 I TA '10TAAISA Istoria


stintA, adica Istoria Judaica, scud pre scurt de prea evlaviosul,
prea strAlucitul Sl prea inleleptul Domn, Domnul Domn Alexandru
Mavrocordat, Mare le logorat al Marei Biserici a lui Christos gi &spoilt al puternicei Imp ArAtu a tot-nem lor i prin cheltuiala prea
evlaviosului ii prea maltatului Domn p stapanitor a toga Ungrovlachia, Domnul Domn loan Nicola*. Voevod, prea inteleptul Mu feu,
de curund tipArita in cinstita minAstire a tuturor sfintilor, pe and
era archiereu prea sfintitul si de Dumnezeu alesul Mitropolit Dom-

nul Antim din Iviria, spre a se impArti in dar credinciosilor spre


mantuirea for sufleteascA Prm ingrijirea ci corectarea prea invfiatului Domn loan Postelnicul In Bucurecti, in anul de la intruparea
Domnului 1716, in luna August, de cel mai mic intie ieromonaeln
Monism Floru
In folio mic de 16 foi farA numar, 382 de pagmi si 15 foi nenumei otate 9

La 1719 spAru

1 IIEPFTO'N I HASIISO'NTON I B1'BAOE,


despre datorii, carte compusa de prea evlaviosul, prea inaltul Sl prea
inteleptul stapan ;a Domn a toati Ungrovlahia Domnul Domn loan
Nicolae Alexandru Mavrocordat Voeind Acum luta' tipAritA pe timpul dommei inaltimei sale, pastormd prea sfantul si de Dumnezeu
pazitul Mitropolit Domnul Danul, cu ingriprea sji indreptarea prea
invatatulm Domn Gheorghe din Trapezunt, profesor la Foals dom-

nesci din Bucurecti In cinstita manastire a Tuturor antilor din


Bucurecti, in anul dela nasterea Domnului 1719, luna Dechemvrie.

In-40 mic de 8 foi furl numerotatie ca 176 pagine Titlul e incadrat in non de compozitie tipograficA

La 1720 Oclotchu me, m-40, pag 156, in zilele lui N A Mavi ocordat, Mitropolit Danul, in tipografia dela ma nastirea Tutor Sfinfilor, de Sava Ieromonahul egumenul, in-4 mic, 4 foi nepag
464
259, tiparit cu negru si rosu Fusese inceputa de Monism Floru

1)

Iiibliografia Rom Veche, vol II peg, 609-10

www.dacoromanica.ro

47

La 1723 1 &tinge lta, in zilele hit N A MaNrocm dat fi a Mitropohtului Danul, in romapegte
2 Acolatta Rflnisloi Neo fit gt. Maxim, in grecegte, tiptinta dePopa Stoica Iacovici, tipograf
La 1724 apare 4 Catavastai cu alte trebuincioase cantari ce seanti presto tot anul, tiparit cu negru ga rogu, in zilele lui Nico lae
Mavrocordat pi au blagoslovenia mitropolitului Danul, de popa Stoica
Iacono, tipograf, in -8 4 (Bib' Urechill)
La 1726 1 T1 sodu/ saptimanez marl (Canonul cel male gz
slujba saptimanei patimelor), in zilele mitropoldultu Danul, editat
de preotul Nicolae din Prund, in romanegte, Domn find Al Mavrocordat, tipograf Stoica Iacovici
20 Staging Si And es, cu cheltuiala pope loan of Bucuregti sin Damlschin, in zilele mitropolitulm Damaschm, de popa Stoica lacovici

30 Octow, m-folio

La 1728 se tiparesc 1 Ltiuigta, pag 256, in zilele lui N Mavrocordat, tiparita de miti opolitul Danul, in romanegte, de popa
Stoica tipograful
2 Hi tstofm Emborocomstu (manual despre purcederea Sf Duh
30 Manual despre superioritatea Ierusalimului gi a Sf mormant..

La 1799 Molsitenuu i Lstule, tit:ante de mitropolitul Danul,


in romanegte, in zilele Dommtorului Ioan Nicolas Alexandru Voevod
de popa Stoica Iacovici
Iii 1731 se tiparegte 10 Ceaslov
20 Octolc inceput in zilele lut Ice Al Nicolas Voevod pi sfargit in
zilele lut Constantin Nic Voevod, mitropolit find Danul pi tipograf
popa Stoica
Pe la 1732, vestitul tipograf din Belgradul Alba-Iuliei Mihail Istfanovici, tiparegte act un Chirsacoch mason sau Evanghelsa invata-

toai e In zilele tut Ica Constantin Nicolae V V gi a nutropolitulm


Stefan Pe acest tipograf 11 mat intalmm tiparmd in R -Valcea gi in
Tiflis in Asia-Mica

La 1735 se tiparegte Plaits, ea slavo-romini cu polieleul, in zilele


lui loan Grigm e Ghica V , mitropolit find Stefan, tiparita de Stoica
Iacovici

www.dacoromanica.ro

4q

La 1736 10 Antologhion, I adeci floarea cuviatelord I care cuprinde in sine toga slujba ce 1 se cuvine lui I a svintei Bisi rim,
preste total anuld I Acumd a doua or& tiparitu dupe izvoduld celui
child tai I In zilele Pre lummatulut gi inaltatului Domnd si I obladurtorid a toate. Tara Rumanesci I 10A.NN 0 CONSTANDIN Cr NICOLAE Voevodd, I cu blogoslovenia si cu toate cheltmala Pre sfinfitului Mitropolitd aid Ungrovlachiei I Kir Stefand I In sfinta Mitropolie in Bucuresti I La anuld de la zidirea lumn 7244 I De cucerniculd
intre pre* Popa Stoica Iacovici, tipografuld

In-folio, de 410 pagini numerotate si 1 foam fare. numar Tipar


negru p rosu pe doua colmnP, cu 40 rinduri in cologne Pe verso
titlului sterna Orel Muntenesti si a Moldovei
Pe foam 406 se an. obisnuitele scuze pentru greselele de tipar,
precum gi notita urmitoare

Tiparitusad in anul dela spisenia lump 1736 Pm osteneala cuceinicului intre preog Popa Stoica Iacono, tipografulu, si a celui
midi si plecatd Radula Logofatulii Iacovici tipografd
20 Oktothos, I adeca osmoglasmcd I care are in sine toata slujba ce
i sa cuvine a I ascresnelord I Impreunit gi o siptaminii cu toate ale
el rinduiale Acumil a doua oara tiparitu dupa izvoduld celui dmtii
In zilele Pie luminatului Domnd si I obladuitorid a toate. Tara Rumaneasca I04ANC CONSTANDIN r NICOLAE I Voevodri I Cu Magoslovemil tzi cu toga cheltmala Pre sfintitu I lui llitropolitu 11 Ungrovlahiei I Kir Stefand I In sfinta Mitropolie in Bucuresti La anuld
dela zidirea lupin 7244 I de Raduld Logofatuld Iacovici I tipograid
I

In-folio, de peste 80 fol numerotate si 2 nenumerotate Tipar


negru gi rocu, pe cloud coloane cu 40 rinduri in coloana In dosul
titlului se allit sterna Moldmei gi \Iunteniei gi cu ini iilele lw Constantin Mavrocordat
Pe unele exemplare, in locul lui Radu Lugoratul tipograful, se
afla Popa Stoica tipograful
30 Msnetul pe un an, in-folio 400 I'm
4 B'gdov irep' aro Xac isp2; ihokoner.c, in zilele lui Ion Const V ,
mitropolit find tefan, iar tipograf popa Stoica Iacovici (Acad Rom )
5 Acolutti (Sf Haralambie, Matrona din Hio si Spiridon), de
popa Stoica Iacovici, tipograful, cu rocu gi negru, in-40, 60 fin
In acest tamp tipografia ajunsese la mare ruing, el ist sus-

www.dacoromanica.ro

49

pendase publicatmmle pin& ce fu reinnorti de Mitropohtul Neofit


Criteanul, reincepinduli activitatea obicmuiti ci tipArmd
In 17M Molt( tenteul, in zilele lui Mihail Racovig, In a doua domme, mitropoht fluid Neofit Ci ateanui, car tipograf Pope Stoma Iacovici
La 442 Cazanta I de pt &nut, e I la toate praznicile cele domnecti ale lui the Hutted 4) I care acum de iznoavii sad talmAcit dupre I

limba greceasci, pre limba rumineasca I In zilele pre lummatulut


si pre indltatului Domnului nostril I he Miliala Racovig Voevoda I
Intru a doa Domnie a Mirim Sale aid in Tai a Rum I [ineased]
I

Cu blagoslovenia 111C11 toed cheltuiala pre I sfinfitului nutropolita I

Kir Neofitd I dela Crita I a toatA Tara Rum[aneascal ;a exarha


plaiur[ilorJ ci Wail data in tiparid in tip cea noao a sfintei Mitropoln la anula dela zid[irea] Lum[n] 7250

In-folio, 267 fin numerotate ci 4 fixed num5r, Lu 35 de rinduri


pe pagnia
20 Catavastertii I tAlmAcita pre limbs ruminesdi I cu multe trebuincioase eintin I ce el canto preste tota anuld, I care sea tiparita
acurna in tipografla ce noao Asfin I tei mitropolii Bucurectilora I la
anat. dmtfl alt. indltatei I de Dumnezeu, a doao domnie a- I pre lummatului Domna ci a to I ati Tara Rum I [i]nesci oblfiduitori I Ice
Mthatu Racovil a Voevod u, cu Blagoslovenia ci cu I toati Biel- I
tuiala sfinfitulut mi- I tropolita alt. Ungrovlachiei I Kira Neon,. I
La anula dela zi[direa] lump, 7250
In-80, 150 tot numerotate ci do6 fail numar Tipar negru ci rosu
18 rinduri pe papal., de Dimitrie Pandovici tipografult, lax ostenitor ci dorithositorit Murta Logofetuld
30 Dumnezeeasea Evangeite, in zilele mitropolitului Neofit Criteanul m-40 6, tipAriti de cucernicul !Entre pre* popa Stoics Iacovici ci Radu Logofatul Iacovici, in zilele lut Mihail Racovig
La 1742, la numdrul tipografilor deja cunoscup, se mai adaugi ci
Dimitrie Pandovici, care tipArecte ci in anul 443 un Apostod, in
ztlele Dommtorulm Mihail Raeovig, mitropoht fluid Neofit Criteanul,
precum ci Ioan !Hammel tipograful, care tipAri Aeattstul Mae&

tom et de Dumnezeu In acelac an, 1743, mai tipArecte qt popa


1) Diblio6rafta rom veche, p 56-58, sz Dr Gaster, Cristomatia, pag 30
4

www.dacoromanica.ro

50

Stoica Iacono un Pentzeostai , cu cheltuiala mitropolitului Neofit,


Domnitor Rind tot Mihai Racovila

La 1745 se tipareste in Bucuresti 1 Cai to de sei tai ea pia' eatelor, fail aratarea tzpografului (Bibl rom v )
2 Pt avosiavmea mai 116/18S1 e din greceste, de Radu Greceanul,

a doua mirk in Ride lui Da Constantin Nicolae Voevod, mitropolit


Sind Neofit Criteanul, in tipografia Domneasca, lucrata de popa Stoica

lacovici tipograful, vol in-4 (Bib] Crefu)


3 Catechismul sau tivudidtura et estmeascit in slavoneste, dupe
Catechismul catolic, dela Sambata-Mare, din 1696 si 1726, in-8.
(Bibl Crap')
4 Rails, ea In Wale lui Ica Constantin Nic Mavrocordat, mitropolit Rind Neofit Criteanul, iar tipograf popa Stoma Iacovici (Ac R ).
La 1746 iese Mai garstare, in zilele Domnitorului Ion Constantin V V , Mitropolit Rind Neofit, tiparit de popa Stoica Iacovici
La 1747 apar 1 Ochtoscul de Ioan Stancovici tipograful (Bibl.

rom v p 92)
2 Ceaslov, tiparit In 620 ex i)
Toll tipografh enumarap pans aci, aunt strain sarbi, bulgari,
greet sau rust, adusi de aturea ip mai ales de prin chinoviile lianastirdor Sf Munte
Cel dintanz tipograf roman in aceasta epoca a regimului fanario-

tic este Barbu Bucuresteanul, al cam nume il intalnim pentru


pi inia oars pe un Law pet din 1747, si apoi pe tipariturile bucurestene aparute papa pe la '1756, alaturi de al lui popa Stoma lacovici , tar al doilea tipograf roman este Grigorie, tipograful $i sapatorul de stampe, devenit mai tarziu Mitropolit
NI cartile tiparite de mita tipograff
La 1147 1 Lim, gia in zilele luz C Nic Mavrocordat, Mitropolit
Neofit, tiparit In sfanta Mitropohe de Barbu Bucuresteanul tipograf.
20 ifolUvense (din Wide Mitropohei)
3 Ti soda' (Pop)

La 1748 apar 1 Ti sologson sau slujba postului mare, ed II-a,


in-folio, pag 155

" 2 Psaltsrea (Bibl R V p 107, vol, II, Fasc I)


1) CP N lorga, 1st Liter Sec. XVIII, I, 511

www.dacoromanica.ro

51

3 Carte de iertarea pacatelor


La 1749 1 Cecis lov slavonesc
2 Pe escut tai e de I ugdciunt, din Psalit) e, tiparita in tipografia
afierosita de prey inallatul gi prea cuviosul Domn qa Egemon a toata
Ung,ro-Vlachia, Domnul Domn Ioan Grigore Ghica Vv , prea sfintei
Mitropolii a Ungro-Vlachiei, de Stolca preotul Iacovici
Aunt& tipografie pe care Ghica Vocal o dermegto Mitropoliel, era
tipografia gcoalelor VicAregtn, de care vom vorbi mai pe larg intr'un
capitol mai la vale
La 1750 apare Sfanta cd Dumnezeiasca I evangelie I acumu intadi
tiperita infra a duoa I domnie a lire! rumanegti, a prea I inalpitulul
domna I 1w GRIGORIE GHIKA VOEVODO I Iar cu blagoslovenia gi
toata chel I tiles a prea Sfinlitulul I kyr NEOFITO CRITENULU, I

Mitropoldula a toate! lard I rumanegti, gi Exarha plaiurilora I 1


s-au tiparita cu scare el dupe o I randuela celel grecegt1 I In sfinta
I De BarMitropolie in Bucuregt1 I La amt de la zidire lumil,
bula Buk i Grigorie Tipografi
In-40 de 182 foi, numerotate pe o fail, la inceput 3 foi nenumerotate gi la sfargit 19 file, stampele dela pag 1-3 aunt sipate de
Grigore tipograful, iar tiparita este de Barbu Bucuregteanul 91 Grigone tipogr, afi, textul este pe 2 coloane, tiparit cu rogu gi negru,
cu chenar la fiecare capitol ci cu impale

La 1751-52 apare o Psaltit e


La 4756 IlrfiliTHPB I fericitulul proroca toi imparatu Davied I cu milostivele la toate cad 91 cu cintarile I lid Mold cu
psalm! Alegi, gi cu pre I peels lord cu pupa 'stone a numelora I jidovegtl, cu pashahe pawl la sfargitula I veculul cu Parachsula Pi eciste! acuma I tiparit in chide luminatuluI domna I
I

Iw KONSTANDINO NICOLAE I VOEVODO I cu blagosloveme gi


cheltuela prea sfin I litulul Mitropolita Mu Ungro-Vlahiel I kyr Filaretil I in sfanta Mitropolie a Bucuregtilora I La and 1756 I [de I
Barbulu Bucuregtenula Tipografulu

In -4 , de 8 foi fare numerotalie gi peste 222 foi numerotate 24

randuri pe papa Titlu e tiparit cu negru 1 rep 4)

4) Bibhogralla Rom Veche, Vol I, pag 135

www.dacoromanica.ro

52

Dila ;least& epod pia. la 1759, nu ni se indica numele tipografilor pe cartile tiparite Astfel de carp stint
La 1757 10 Apostolut, de Mitropolitul Neofit Criteanul
2 Cazanta, de Clement
La 1758 Psaltss ea (dupe notrtele aflate in condicile Mitropoliet
dm Bucureeti, acum in Biblioteca Academies Romane), tiparita la
13 Api die 1758, in 510 exemplars
La 1759 10 Havoc tp.av Boaapecuvo; Tit vfiv Si sl; 467.ov heac(ir1
in-8 greceete
2 Ceashyv mss

La 1759 intalnim ca tipograf pe Gheorghe Stoianovici, care tipareete o singurA carte


AKOAOTOI A, adica Slujba celus sntru Sfinis pa, sntelus nos-

h u Asa, son, Arhiepiscopul Larisei, facAtorul de =num, intim


tiparita in zilele pururea pomenitului Domn Ioan Constantin Basarab Voevod, gi cu timpul trecutA, acum se tipireete a doua oars in
zilele prea credinciosulm gi prea Inaltului Domn {it stapamtor a
toatA Ungro-Vlachia Ioan Scarlat Ghica Voevod, cu cheltuiala prea
Sfinlitului ei de Dumnezeu alesul Mitropolit al prea Sfintei Mitropohi a Ungro-Vlachiei chir Filaret Mthahtzes, miginar dm renumita
insult Zante, cu osardia, indemnul Ifl ingrwrea prea nobilului borer
Atrar chir loan, fratele prea Sfintiei Sale, cu osteneala indreptarea lug Constantin Triandafilidi din Sotirul Zagorei In prea Sfanta

Mitropohe din Bucurecti Anul mantuirei 1759 De tipograful


Gheorghe Stoianovici
In-40 mic, de 5 fin farA numerotatie ei 26 fin numerotate Tiplrite cu negru 91 roeu
La 1760 gAsim pe Iordache Stoicovici tiparind

1) GeDirld mu AWIIIIIG36I1IGKEI I arranrerus I care


tiparitd aeumil in zilele prea inAltatulul Domnfi, i Machu I
toriu a WA 'era romanesci lw SKARLATC1 I GRIGORIE GHIKA

feat)

VOEVODU I Cu Blagoslovema cu testa che(1)tuiala pu(r)tatorulul


pravoslaviel prea efintitubl I kyr Grigorie i Mitropolitulii a tote Ora

Acumti intr-acestaeil chipu ti91 Exarhu plamrilori


parita el dior-dosita, in scaunulti dommel in Buku I reeff in Tiromanded

pografia Mitropobel I La anulii dela sfintenia brim! 7268


che Stmcovicl Tip

www.dacoromanica.ro

de lorda-

53

In-folio de 4 foi Lira numerotape ci 180 numerotate Tips rit cu


negru gi rosu, pe doui coloane, cu 35 de rinduri in coloana
La sfarsitul carpi se Mese urmatoarele

Typaritu-s'au in anul dela nactere lui Hr 1760, de Iordache


Stoicovici Tppografula

2) dil4)GrIFKOH intru care al cuprmde meg pustmcestl, de


bar-bap, si de muerl I Ce s'ad scrisa de Irakand episcopul Kapadohei, si I s'ad inclunata lul Lansa prepositul care all cerut-o I TipArrtu-s'ail acumd intal in zilele prea lumma- I tulul si plea Inv&
latulul nostru Domnfi lw SKARLATO GH1KA VOEVODU cu blagosloveme prea sfurptulul Mitropo Ma I a tote Ungro-Vlachla
KYRIU KYR FILARETC1 I thud indemnarea blum odniculul Dum(n)ealul I Paull Koqtandma Dudesculu vela dvornica, I talmAcmdu-

se de Teofilakta blvd Vela Klucerfi I za arm, si tipArindu-se cu


cheltuiala Dumne- I lul kiru Ili3 child eparhia prea fericitulu!
Pa- I triarha Ohrulona I In tipogr fia sfinteI Mitropolil a Bucuresh- I for La aml dela Xs 1760 I de lordake Stoikovici Tipografula

In -4 de 12+132 foi nepagmate 25 randuri pe papa 1)


Dupa aceasta urmeazA iai adi o aerie de carp, fall alt nume de
tipopografi decat al Mitropolitului, clre insusi era un tipograf distins, dar la care probabil cA a lucrat tot lordache Stoicovici, gt anume
La 1761 Catavasset , 42 pagini (nepaginat), in zilele lui Const intro Mavrocordat

La 1764 1 Pent; u ispovedanza, (invitaturA), in zilele lur 9t


M Racov4A, tipAritA de Mitropolitul Grigorie

2 Apostoita, in zilele lui 9t M RacovriA, de Mitropolitul


Crigorie

3 111inesul, in zilele lul t M Racovrp, tiparita de Mitropolitul


Grigorie
4 Moittvenic
La 4765 @VIIIGOIM

APXI(IIHG11011Nilh Oe@f111011HRVIVI I care acuma mtAl intr-acesta chipa s'ad tipArita, qt


Wail I thortositfi dupA ellinie pre 'mkt romanesci I Intru-intanda
anti acel de Dumneclea InaltateI Domnil I a prea lummatulul
I

1) Mb' rom veche vol If, Vol II, pas

www.dacoromanica.ro

54

tatului Domnului nostru I Itv TEFANG MIHAIO I RAKOVITA.


Voevothi I cu blagoslovenia, gi cu tots cheltuiala a prea sfinti- I tulul Mitropolita alit Ungro-Vlahie I Kyrei GRIGORIE I In sfinta
Mitropolie in Bucureetl I La alma dela zidirea lumii letu 7273 I de
Iordake Stolkovicl Typografuld

In-folio de 4 foi, 562 de pagan el 1 foam, la dared, cu 39 rand= in pagma, incedrata cu chenar de lima t)
La 1767 se tiparesc 1) Ii1100@l1O'filt I care cuprmde in sine
tots slujba de I zi, fi de nopte dupe I renduiala sfintei biserici
AcumI intr-acestael chipl tipitritl I Intru bible domme a mine'
sale prea I lummatulul, prea inaltatului Domnulul nostru, gt obladuttorul I a toata pre tominescl I Iw ALEXANDRU SCARLATU
GHIKA Voevodi I cu blagoslovema gi cu tots kel- I tuiala prea sfinIttulul Mitropolitu alit Ungrovlahiel KimKira Grigorie I In Ti1

pografia !Ante! Mitropohl I in BucureetT I La and dela zidirea luau!


7275 Tara dela Xs 1 7b7 I De Iordake StoYkovici Tip
In -4 de 2 foi farl numerotatie, 512 pagme numerotate gi 10 foi

nenumerotate la sfareit Tiparit cu negru et roeu, cu 26 randurf pe

papa 2)

In acest an s'a inflintat in Bucureeti st o tipogyafie greceasca a fratilor Nicoll el lane Lam 1, cart erau ei proprietarii fabricei de hartie,
in zilele tut Al Scarlet Ghic.a, dupii cum rezulta din urmatoarele cart
12 'Opeo8oioc 6tiokoyfa (Ac R) Mat tut tat ea of todoxd a cre-

chute Riser= soborniceeti

gt apostoleett de risarit Acum mat


multi am tiparita atat to alts parte cat fp. in Petersburg, tar acuin
retiplrita prin ingrijirea et cheltuiala Prea fericitulm kit prea inta-

leptului Patrierh al lerusalimulut cher Efrem, pentru folosul obetesc


al ortodoceilor et indreptati de Gheorghe Constantmu din Tama
In tipografia de curand influipttit a neamului ortodox al Rommlor Bucureett, anul mantturei 1767, pentru a se da In dar din partea Sfantultu mormant
In -8 , de 16 foi el 296 pagme

La 1767-68 se tipareete in tipograila Mitropoliee Tt iodul, in


ztlele lui Scarlet Glum et Mitropolitul Grigorie
I) ffibliogralla Rom veche Vol II, pag 166
2) Bibhoteca Urecholwww.dacoromanica.ro
qt Bibl Rom V , vol II, pag 172

55

La 1768 apar 1 Cazansa, ed IV-a, in zilele lui Scarlat Ghica


11 I a Domme ;a Mitropohtului Grigorie

20 Pentwostarsu, in-folio, foi 217, in zilele lui Scarlat Ghica in


I-a Domme $i Mitropohtului Grigorie
3 4,8111vxMa yirattavizt (Acad Rom)
40 'ETirpfa,ov Xpoadveoa (Acad Rom )
5 ezoclopou lipap.p.actsctc slaaprffic (Acad Rom )

Papidopolu Calimach poseda o carte hp& std in Bucurests la


4768, in greceste si turceste, cu Ware grecesti, in zilele lui Alexandru Scarlat Ghica Voevod, Domnul Vlachiei, cu WW1 inviitiitus a
el eptsneascii a leges noasts e 01 todox el, in noua tipografie inflmfati
de Alexandru Scarlat Ghica Voevod
De sigur el ad se va face alum la tipografia greceasca a fratilor
Nicoll si lane Limn
La 1769 apar, 1 Trsodu,/, partea I-a, in-folio, 469 foi (rani la
Flora), de Mitropolitul Grigorie
2 Rants ea Mani' toa WaXriipfoo de Partenie Metaxopulos, in
zilele lui Alexandra Ghica $i Mitropolitul Grigorie (Ac R )
4 'Op0o8oaoc 8,SzTivzXsa (Acad rom)

La 1770 Ts sodul, partea II-a, in-folio, 469 foi (ping. la Pasti),


de Mitropolitul Grigorie

La 1772 1 Catayasset, m-16, negru $i rosu, de Iordache si


tipografla Mitropoliei (Bibl Ur )
2 Ochtvscu, de Mitropolitul Grigorie
La 1773 Apostolul (Acad Rom )
Li 1774 apare 1 Inai(dtus a bssersceased, to -12, pag 73, editat de Ieromonahul Grigorie, pseudonimul Mitropolitului Grigorie
2 Apostolui, de Mitropolitul Grigorie
3 Ochtoseu, idem
La 1775 leromonahul Macarie tipareste Ornitsat to (Opatapp),
cuvintele lui Macarie cel Mare al Egiptului, m-folio, pag 211, din
elineste, editat de Filaret Archimandritul Mitropoliei, in-4 6 (Biblioteca Crelu)
In acelas an se mai tipai esc de catre Mitropolitul Grigorie, care
dupe cum vazurim mai sus, era un bun tipograf $i slipitor in lemn
1 Euangelsa, 2 P4altsrea, 3 Capete de poruncei(Acad Rom )
'

www.dacoromanica.ro

51,

In aceste timpuri, din diferite imprejurari, tipografia romaneasca


o ducea cam greu, i ca masura de protecnune, spre a vent In ajutorul tipografiei, Alexandru Voda Ipsilantrinflinteadt la 1776 doua
fabric' de hartie (harturghn), una pe apa Leuta, a mow' Batitea,
schitul Turban!, din judelul Prahova, i altl pe apa Colentma, a
lmalitate cunoscuta azi sub
mope! Fundem din judetul Ilfov1),
denumirea de ',la ziduri " de atm fralii Ricoh si Iane Lazar].

nAceste fabricl, nee hrisovul lui Ipsi Flute, aunt foarte trebumcioase atat polities Stetului cu tiebuinta scrisorilor, cat i Bum-ices

cu tsparstul carpi,

Iati acest document


De vreme ca rum este lucru mai bun i mai Dumnezeesc sub
Scare, dealt bmele i folosul intim i nits ca este lucru mar slava.
;a mai laudat in lume decat cel nebut a-1 face tiut i a catiga pe
ceeace n'au, cu ceeace le lipseide , datorie dar au Domnii la Aladintorn Ardor, ca unn ce mint cl mete pan* ai patriei, a se aili 1 a
se nevoi, nu numai pentru ceeace aduc folds la o parte, ci mai ales
pentru ceeace s'ar cunoasce ca este de obte folds norodului ip de
podoaba pi fala patsies, ne%oindu-se a aduce si a sine in stapanireas
sa amen' cu meteuguri ce nu se afla in fail p pe col ce yin din
voia for a-i ocroti, a-i apara Si a-i ajutora, ca, deprinzandu-se i pamantenn la meteuguri strame, Into sa lie de cmste i podoabe
polities, i a doua sa nu sibs trebuotta a aduce din strainatate acest
fel de lucru Inteaceasta ingrkpre pi trebtunp afiandu-ne apururea,
cu care ne silim in tot chipul cu tot felul de lucruri, ce ar putea fl
de folds tare' i al locuitorilor ce Dumnezeeasca proms neau mere&Mat, spre spore ea economies prei acesteia, spre 'scum* meoteougurilor i spre adausul tie belugul acestei polrtu, cumpanind folosul

tare', ca oricare din negutatori s'ar putea lucre aici in pamintul


pre', sit se protimiseasca de ceeace vine de afar a, deci, intre allele
ce de curdnd, cu ajutorul hu Duinnezeu, au iliceput de as lucreaza,
incepandu-se p, hal tui guns, ache& faces ea de hat tie, una ce s'a
fir; cut Inca din zuele Doinntes sale reposatul Seal tat Ghica V V,

cu Coate cele ti ebuincloase ergalts la apa Colintsnct, pe mesa


Fundeni, a D-lus Bye vel Vsst Dumb ascu Racovsta ialta, care
s'au inceput acum din nou sa se tacit la apa Leuta, pe mom Batstea sud Pi ahova, a schitului Turban', din sud Ilfov, care %lid4) V A Ureoluii, :pistons gcoalelors, pag 41, vol I

www.dacoromanica.ro

57

data n'au mai Post in 'era acest me?te?ug de fala farm ?i foarte tre
humcios atilt politiei, cu trebumfa &moonier, cat qa insertces cu it

pat stul au taw


Jar mai vartos folos ob?tiei, una ca cirpetunle can se afia pe la
norod, care nefundu-le de trebumfa ar vrea sa le lepede, clandu-le
pentru treaba harturghillor, pe plats cu bam, nu le pfigube?te , a
doua ca toi suma hanilor ce se cuvine a se cheltul pe hartia ce vine
din alte. Orli, nu iese din fart afarA, ci rAmine utrav aicea in fare,
de se politifsesc ga pentru tics din ne?tiut s'au facut t,i acest me?tepg ?but ?i au ca?tigat Para, ce nu avea, ceeace it lipsea Iati ?i.
Dom= mea, dupit mare ravna ce avetn sa se intemeieze pi sa isbuteasat acest me?tepg In fara aceasta, bane vrem a da mana deajutor la ceeace este de trebuinfa
Drept aceea, prin acest hrisov al dommet mele, facum aceastama ii Domneasca acestor (loud harturghu prin ponturile ce se arata
40 Fundea cu multi cheltuutla ?i osteneala s'au adus acest me?terig cu facerea hartiei in aceasta fare de Ntcolae gr. Iane Lacers,
sa nu alba volnicie altul a mai face harturghu, firs numai ace?tia
can s'au ara tat cu atata protimie ?i ravna spre podoaba polutiei
tli farm

20 La anulndoull aceste hat turghtt sa tuba a fine hude 40 pentru

trebuinla lucrulm, insa ()mem strain' dupe cum i-a avut randuifi
pentru cea una hat tut ghee, cat e este felcutit mat inainte pe apa
Coluattnet, cu hi tsovul , ciposatulut Domn Alex Scai tat Glum
Vv of teat 1768 1 al Domniei sale Grigorie Ghtca Vv of leat 7277 ,
Mat tie 20, tar acum aces hude 40 81-1 impartA la arnandoua har-turghule
3 Ace?ti laude 40 sa plateasca intr'un an de orn po taleri 4, can.
fac peste tot talen 460 ?li sa raspunda la &anima Domniei mele cu.

?fertuii, insa la sfete George p la sfete Duuutne, prin mina mai


sus nunufilor, tar nu intealt chip, ?a sa des la camera cute 20 topun hartie ?i wad s'ar intampla a se instraurt unul din ace?tta :nu
a murl, sa caute alfu sa pue la loc, ler suma de barn sa umble totdeauna pe 40, oriunde s'ar triinite unul dmtr'aceste liulle, sub
pentru strangerea carpetunlor sau la alte trek ale harturghiei in
pace salt atba utnbletele for fail mci o zetigneala de titre rime
zapcm, cam eine Par supara de ceva?, zmuatinduli poslu?anule in
care e titans, unul ca acela se va pedepsi de titre Domma mea
4 0 pi civilise cc o va fine an Bumf est% pent, u vanzat ea hat ties,.

intr'un an sit fie In pace de vamA, de fumant, de cotarit ?i de ploconul camarapei, de schiinbul galbenilor, de felmare sa de toate
altele dins obicantute 1ft neobicinuite, de name sa nu se supere, ler
dela tin an inamte o vamA sit plateasca, tar dela celealte ce stint

www.dacoromanica.ro

58

numite mai sus, tot sit fie aparatA acea prAvabe ft pentru cats Wide
se va scoate din Para afarA, negufatorul cumparAtor sii platelsca
vamA, la 100 dot

50 Cita carpi se va strange on de aicea din lark sau o va aduce


din Orfila strains, vama BA nu plAteasa, ca un lucru ce mci in
vanzArde vamilor mci In cataloage nu se cuprmde, nefiind pan& acum
vim de pomemt

6 La module unde au facut mortle i nAmestule Inrturghulor,


-dug( aezlimintul ce au Scut cu stApand moplor, pentru lncul
pamantului pe fiefcal e an sl dea adetul dup. tocmeall, cu fait mci
un adaus chtriet, micar fi in vremea vutoare intrand moule intr'alte
maim, au cu vinzgrea sau cu motenire, on cu vreun schunb , tot
in acest promonion sit fie tocmelde et aQezAmanturile pante i ne-

-striimutate, fall de mci un adaus Drept aceea pentru mat bunA


-stltornicie i lemurs la energie al aezamantului acestor mai sus
numite hIrturghn, intarim Domma mea hrisovul acesta cu ins*
credinfa Domniet male Iii Alexandru ban Ipsilante Vv 9i cu eredin in Area lubildor boerilor celor marl at divanulut Dommei male
Pan Toma Cretulescu, Vel Ban , Pan Nicolae, Vel Vormc de Tarade-Sus , Pan Badea tirbem, Vel Vornic de Tara-de-Jos , Pan Ioin
luhano, Vel Log de Tara-de-Sus , Pan Dumitraaco Racovita, Vel

Log de Tara-de-Jos , Pan Stefan Miaoglu, Vel Spatar , Pan N


Brancoveanu, Vel Vist , Pan Scarlat Clragea, Vel Post , Pan Ma'nolache Brancoveanu, Vel Clucerm , Pan Scarlat Manu, Vel Corms ,

Pan N Fihpescu, Vel Paharmc , Pan C Ghica, Vel Stolnit. , Pan


tefan Cioranu, Vel Sluger , Pan Const Giurgiu, Vel Pitar, al Ispravmcii Pan Ioan Iuhano, Vel Log , Pan Gheorgache Mavrocordat,

at doilea Log ,

gi

s'a sera hrisovul acesta inteal doilea an at

Domniei mele, aicea, in oraaul scaunului Dommei mele, in BucuIva% la anul spisator 1776 August, de Constantin dascalul stovenese of state Gheorghe vechiu

Pe la 4783 se pare ca fabrica de &true nu prea lucra, de oarece


Ipsilinte se vede slid a chema pe proprietarn acelei fabric' la sine
ei a-i obhga ca in 30 zile ad, aduca hartie din cea mat bunk produg in fabrica sal)
La 1796 fabrica din Ploy, care devemse proprietatea Mitropoliel,
se manse atat incat apele Sabarulut nu mai erau suficiente ca sa o
male, aaa ca mitropolitul Dositem, sub administratiunea arm. tre.cuse acum acesta fabricii, se yam nemt a care prim urmatowea
I) V A Urechla ',Worm 9cottlelors, Tom I, pag 44, 1892

www.dacoromanica.ro

59

anafora, dela Alexandru C Moruzi, mAnrea apes Sabarului prm


-abaterea Dambovitei sau prin once alt mijloc s'ar gad cu vile
nAnaforaua Mitropolitului Dositeiu pentru fabrica morel de hartie, care acum, dupe lummatul chrisovul Marie' Tale, se aft& sub
-ocArmuirea Mitropoliei, fimdci face trebuinta a se mai adauga apa
Sabarului, rugam pe Maria Ta aft se oranduutscil Dimitrie Sui Igiu
tu cu un postal= Sterie, zapciul din judetul Ilfov, cerut fiind de
insup Suilgiul gi sa mearga la alattatura gantua ilor ce se &apart
de Dambovird cu curgere titre Saber, fl impreuna cu ei luand gi
pe altu din partea locului locuiton, oatneni cu praxis asupra apes,
-el face o cercare, o chibzuire doer vor gasi vreun muloc spre a mai
adauga sau din Damboviti sau din alte ape apa Sabarului, ca sit fie
de mai buns inlesnire a lucrului fabricei'
La 22 Ianuane 1796, Alexandru C Moruzi aproba aceaqtA carte l)
prin urmatorul hnsov
Ice Alexandru Constantin Moruzi Voevod i Gpd Zemle Vlahiseoe
Fluidal este cunoscut folosul, indestularea, podoaba fi cinstea unei
lays ce ar putea izvodi intr'insa felurimi de megtegugun, ate i-ar
S in pub*, ca nu numai sa nu aiba trebuinitt tam aceea de lucrun
ce yin din pArti sti sine ce Inca se castigi cu vreme, trimitand gi la

alte Orli acelea ce ar putea pune la stare, gi sa pricinuiasca gi


Inauntru ei eftmatate norodului de obgte, asemenea impotrivii fund
cunoscuti gi defaimarea (Asalisquimark) ce se pricmuegte tArei aceia
pentru un lucru folositor obpiel ei, ce par fi in putin A (cand va fi
silinta desavargita) a se lucre intr'insa, BA nu-I aibtt, pentru aceea
dar, de cum Pronia dumnezeeasci Ne-au facut obladuitor farm acestei a Valachiei, nu am lipsit cu osardie a implini unele ca acestea
trebuincioase p folositoare obstiei, a izvodi Inteaceasta tail p a le
pune in fapta, can sa lucreze intr'insa p sit o facem indestulata p
Impodobitil Pentru care p inalta poruncA am avut dela prea puternicul p milostivul nostru imparat, carele voegte a vedea chelerul
ImparAtiei sale impodobit p indestulat cu toate i pe Mg fabrica
de postavuri, care am izvodit'o ca din nou p am pus'o in fapta, adu-

cand-o la stare de lucru a felunmelor de postavuri cum se cade,


sArgurtu-Ne-am de alta parte a izvodi din inceput p din nefiinti p
o fabrica de hart care asemenea este mult trebtuncioasil ;a de
lobos la toata obgtea Si ingme facand inceperea ei gi cu a Noasti a
cheltusala rschccind maw 'le p cu Me tt ebutnewase acai eturt p
1) V A Urechit 'dams Romandors, rom XV, pig 687-692

www.dacoromanica.ro

60

et galttle es, cum se vede, pe apa Saba, u/ut, in sud Ilfov 4), aducand'
ss mega) s sit atm cu stssnla meteugulus de hat tie ps diva; pind-o

la int, eaga stare de tuerurs, am cumparat Rpm pentru folosul


()Wm cu barn dela Domma Mea o movie alaturea, care, prm buna
invoire ;a cu asezamant de multumire, s'au dat schimb pentru mosia
pe care at& fabrica, fp au ramas simosia slobod& a fabricei, care movie
cu boern dela Divanul Dommei Male vehlu Dvornici lot %el* Logofeti
cu portar, dup& olnceml fares, s'au 1;1 hotArnicit Am chibzuit Rpm,
dup& sAvarsirea a tuturor acestora, cele trebuincioase, atat pentru
bun& chwernisire% ei, cea dupa tont& vremea, spre a fi in stare si a.
merge lucrul inamte, cat $i pentru privileghion si ajutor domnest.,
care cade a avea acest lucru folositor obstiei, fart de care nu poatefi vrednicii de a avea stirea si urmarea el, si lilt& otaram aceste mat
jos insemnate pontun, can pentru ca sa se pazeaecli si sa se urmezein tog& vremei, ca un lucru de folos farm, le intArun prim domnescul Nostru chrisov

II 40 de liudi scutelmci ii dim dela Visti"ria Dommei Mele cu


pecetluiturile domnesla, can sa fie de-aput ut ea nelspsscs delahim ul fait, wes, i pentru slujba for sa fie nedajnici de bir si pururea ocrotifi gi slobozi i nesuparafi in toga vremea de once angara
ale tArel Jar& mind vre-unul dintr'insu nu va urma slujba lm, sau.
va lipsi, sau va muri, a& se dea in locul aceluia altul cu pecetluitura
domneascd Cart acesti scutelmci st se deg. de pnn satele cele dup&
imprejur, aproape de fabrics, ca sa pat& cu inlesmre a urma slujba
$i datoria for
Ii 4 salase ppm, mesten de fer, afiorosun Domma Mea fabricet,
cu can s& n'aiba Armasm a face intru manic, ca sa fie de-apururea
pentru lucrul fabricei, fart de plata si nedajnici de bir, dandu-li se

numai fierul cel trebumcios de lucru precum i cate o chili di hucate la tot salasul pe an, pentru mancarea lor, cand vor lucra , tar
cand nu va fi trebumf.a de luau la land, isi vor face Bulgur' el
munca si hrana for
P Cat& hartie va fi trebumcwas& a se cheltul la logofetaa Diva nului, i la vistieria Dommei Mele, i la departamentele judecatornlor,

la Divanul Crmovel, st la toate sqpraunteaturtle fares Domnsci


Mete, di add" epsstatul fabrsces, a da din accasta fabrsed ca din
hdrtsa fabincet fat et, sd cheliusasca la toate aceste calemui I, cat e
sd o vdnzd eptstatul cu mat jos pt e ul dealt hat tta cc vine din
alto pat ft stt dine
A Oamenn fabricei, can vor fi oranduifi pentru Qtransul panLetunilor de trebumg lucrului fabricet, sit se acute in treaba aceasta
1) In Istoria lcoalelor is pag 41, vol 1, D-nu V A Ureclui pune schitul Turbap' in rid Prahova

www.dacoromanica.ro

61

de cdtre dregatoru pi zapcu tare' Domniei Male la cuvimcioasele trebump ce vor avea

6 Pentru cats 'Artie a fabricei va scoate din tail de a se vmde


alurea, s albs privib gbiul acesta a nu plati vamit in soroc de 5 am,
4ar dupe 5 am sd plAteascd mad dupA catalog

S Nu numai sreo striciciune mu paguba sau scadere Wei nepricintund fabrica aceasta, ci Inca de mult folds Bind, datori aunt dar
pi Dumnealor dregatoru Domniei Mele, can iubesc patria lor, 'spraymen si zapmi ca la un lucru de folds obptiei, nu numai a nu se impotrivi la cate prm Domnescul Nostru chrisov intocmim p rAnduim,
ci Inca BA indeletniceze sa inlesneascA hepcarele in parte lucrarea
pi urmarea pontmilor, pentru buna intemeiere pi nesciderea et, fait
.de a da pricing de &sculls pi de lipsd de vreunele din pronomule el
3 Fund -ca, dupe cum am zis mai sus, szvodu ea in lara aceasta

a numstes fob) sea este pentru muss folosul ss bsnele pate set de
obste, pi fund -ca sfanta pi dumnezeeasca Mitropo he a Ungro- Vlahiei,

ca o male& ce este, cum pi alesul de Dumnezeu P S Sa Mitropolitul


4arei, ca un pastor bisericesc a tot norodul tdrei Icesteia, este indatont spre cele ce aunt de folosul pi binele obptiei a se sill a ingriji
Impreund pi a se orandui, ?mutt a aceea dar am giant Domnsa Mea

cu cale a be da numita fain Ica de hal tie asupra P S Sale Pdrintele Mst, opolst Char Dosztetu, fimdca are Sf Mitropolte pi tipografia sa, care lucreasa at tipareste cantle trebuincioase obit.
tam, ca &my, euna sa atba Mai opolsa sI fain sca faceres de ha, tie
asuprass, sit dea P S Sa la camera Domniei Male bane cu can s'au
zumparat mopia ce s'au dat schimb pentru mopia pe care sti fabrica,
cum pi din cheltuehle ce s'au facut la izvodirea pi intregimea fabricei, sa dea P S pe jumdtate bami la cdmara Domniei Mele, pi apa
am hotarit pi am dat Domnia Mea numita fabric& cu toate ale el
asupra P S Sale Mitropolitului, cu aceste partial, adicA sit fie P S
Sa dator a orandui ipochimen ales, om de nadeide, practicos, carele
as epistdpeascg numita fabrics cu toitA sihnta, de a lucra pururea
In toati vremea tut de amehe, o, andusndu-se P S Sa to tot chiput de a me, ge inmate s de a scoate hat tie cat de buna spa e inJestulai ea *ties, staid mai vartos cg aceasta este izvodita pi cerutg
-din inalta poruncA imparAteascd, undo cu atat mai mult trebue a
puns P S Sa sihnta pi osardia de a se intemcia pi de a merge inainte,
-dupit cum cu aceastg nadeide, admit de mai multi ailing pi de mai
bung chivermseald i pentru acest sfarpit numai s'au dat asupra

P S Sale, (land vole P S Sale ca si arAte limp la Dona= Mea,


prin amforalele P S Sale, pricmile cele cuvnncioase ale trebum-telor fabricei, spre a avea ajutorul acela ce va fi cu tale, ca sa spoTeased pi sa creaset rodul ei prm osardia si sihnta P S Sale Ian

www.dacoromanica.ro

62

mind impotriva se va face vie-o male si nesilmpl spre sciderea


acestui lucru folositor obstiei la care Domma Mea s'a trudit $i s'a
ostenit, primmd a se pAgubi Vistieria Domniei Me le, si cu atfilia
oameni, pentru binele Wei, se va da multi scarba Domniei Me le,
care aceasta nici cum o nadajdram dela P S Sa, stimd buna ravna
si flerbinteall ce are spre cele de folos 'Are'
Deci, macar cA si Dumnealor fratu ninth, can in urea vor doinni
la vor Aladin tare aceasta, socotind cu in telepciunea Domnulor SI le
bunAtatea, folosul $i podoaha ce pricznueete p va pricinul pre] finerea ila intemeierea acestez fabric', care din porunca imparAteasca in
oblastia ImpArafiei sale o am izvodit Domma Mea cu truda si osteneala, nu nAdajdram mmodati a o scadea $i a o Lisa farA de stare si
orinduialA el, ca mste iubitori $i ravnitori de cele spre folosul lArei,
dar cu torte acestea cu dragoste rugam pe &Alia for sa bine-Noumea
a indatorl pe Sfinpile for Parini' Mitropolitn ce vor 6 pe vreini pu-

rurea la ingrijirea si nepregetata alkali acestui lucru, si a intdri


acest privilegiu al fabricei de a se pan pronomule ei, ca sa poata
spoil Iucrul inamte, fl ca $i ale Domnulor Sale ispravi $i osteneli
BA fie in urma de all' Domni pante $i Imute Adeverim Chrisovul
acesta cum se vecle cu luaus" Domneasca NoastrA iscalitura $i pecete

Ice Alexandru Constantin Moruzi Voevod, $i cu credmia prea million Domniei Me le Iii Constantin Voevod, Dimitrie Voevod, Nicolas
Voevod, Gheorghe Noevod, martori fluid Dumnealor cmstiti $i cre(hums' Niel.' vehli ai Divanului Domniei Me le Pan N Brancoveanu,
Vel Ban , Pan Manolache Cretulescu, Vel Vornic de Tara -de -Sus,
Pan Constantin Garages, Vel Hatman , Pan D Menu, Vel Spatar ,
P in Badu Golescu, Vel Vornic de Tara-de-Jos, Pan Scarlat Ghica,
Vel Vistier, , Pan Constantin Fillpescu, Vel Logofat de Tara-de-Sus,
Pan Constintin tirbem, Vel Vornic, Pan loan Damaris, Vel Vornic,
Pan tefan Vacarescu, Vel Logofat de Tara-de-Jos, Pan ban Floreset', Vel Vornic al polities, Pan Lucache, Vel Postal= , Pan Gil-gone Brdncoveanu, Vel Clucer, si ispravnicul chnsovului acestuia
spre savarsire Pan tefan VAcarescu, Vel Logofat de Tara-de-Jos.
Scrisu-s'au aim in cmstita polite a scaunului Domniei Mele, Bucurest', 1796 Ghenarie

(Semnat, Al C Norm)
(Con tra-semnat), Pe fan Vika, emu, Post

Hrisovul este de format lung, mare, hartie turceasca, alga mare


chinovar, in Jur marcile judejelor 17, in centru cele douA figuri ca

sustinAtori de scut, In lAuntru corbul cu emcee, cap de bou $i


de-supra luna si soarele

www.dacoromanica.ro

63

La 1799 Septemvrie 30, Alexandre Constantin Morn' re/litenreintArim chrisovul acesta gi intro cea de Dumnesled hArdzita a doua Domnie a Nostra, ca sa se pazesca of indutellIe
harturghiel intocinai intru tote cum se cuprinde mai sus 14 Sigil
mai mic, numai cu corbel P cu capul de bou, se censer va la 4rhiva
reste chi-Novel

Statului No 693, opisN I invent in rose cu No 118, Actul No 3.


Proprietaru de mosu vecen cu fain Lea de hartie reclamarit In repetite randuii la Donm, cum ca fabrica de hartie le aduce pagebe,
oprindu-le apa necesara mosaic,' lor, ceeace hotara pe Alexandre
Mortal sa dea urmatoai ea cai to cAti e vatasii de Divan
nfloerul Domniel Mele, vitae de Divan, ce estl orinduit epist it
la facerea morel de hat tie pe apa SabaruluT, Jed Ilfov Sfinatate I
Ip facem in scn e, ca la Domnia Mea deters jalba boeril a jupaneqele
vAdeve si sea mania nevi istmci, call as mosil si morl de aicea de la.
Caliche in jos pina la Magurele, a caror jalba ti-o trimetein Domnia
Me 1, ca sa inlelegl dinteinsa pe larg, atat jalba cat ge cereiea lor,
pentru can ell portincim Domnia Mea ca insusl BA mergi in josul
apel, dimpreuna cu mestern ce au wimp, ca SA yeah de pote intro
adever a se face inecaciune, si ca CO qtricaciene si Ineciciene se va
piicinui la mocil sari la moil, 4,1 pinA unde va ajunge stiicacienea?
Cum. si ce meremet a se face'? .*1 facend o bunA chibzinalA la acesta,
sa inscnnlezi Domnie *Vele pe larg si fad de &Thal A, fp ill saiiatos

1793 August 18 4)
Toate aceste ma'am protectoare nu fulosirit MBA aproape mm..
tipografici, care, mu ales dupA retragerea 11itiopolitului Filie et 11
iamasese aproape in pArAsire
Pe la 1768 Tipografia Mitropoliei din Bucurecti side' ea assess de
bpsa de lecriiton, de oalece vedem ca se educe popa Constantin

Rimniceanul, tipograful dela Ramie, spre a tiprui in acelas an


1768 doua can i, ci anume
1) Cazann J Ce cupiinde in sine Evanghelide talcuite ale I Dununecilur de preste ann., yt cu Caza I mile Smaxarelui Prasnicilor
ImparA I testi, si ale sfinfilor celur Marl, a 12 I lent, do preste anu,

care acum a doua oars s'aa I tipAri(til) in zilele pre Inminatulei


I) I, A Ut mina, Nona coalelor, anexe

www.dacoromanica.ro

61

Domnie I Icu ALEXANDRU SCARLAND GHICA Wd I Intru intim


Domnie I Cu blagosloi enia gi toata cheltuiala pre I sfintitului Mitro-

polar'. alit Lim o-Vlachiel I Kira Grigorie I In sfanta Mitropolie in


Bucuresti I La anula dela zidirea lump 7276 hid. dela intruparea

Domnului 1768 I s-au tipanta de Cucei mcul intre Paola I Pupa


Costandina Tipografulii Rammccanula

In-40, de 414 for numerotate si 2 mnumerotate, a 32 randuri


pe pagina
2) PentscoRtartis, I ce cuprinde intru sine I slujba ce 1 se cuAcurmu intr-acestasa chipa tiparita, intru intaia Domnie, a
Mani Sale pre I luminatului, pre iniltatului, Dorn- I nulul nostru,
gi obladuitoria a toata
Tara Rumaneasca I Iw ALEXANDRU
SCARLATU GHICA Wd I Cu blagoslovenia gi toata chplturala pre
-sfintattilui Mitropolita ala Ungro-Vlachiel in Bucuresti I La nil
de la zidirea lump 7276 1 De Popa Constandin, Tipograful Roan
I

Nine

In-folio, 217 foi numerotate $i 2 Para numar Tipant cu negru si


row pe (lona coloane, a 33 randuri fie-care coloana
Pe erso este sterna T rel Romanesti
Iarala anul 1769 si urmittoi insugi Mitropolitul tipii to m ii
Amite carp, intre can si Ts sodion I ce sa zice I Ti ei canton I Ge
are intru sine slujba sfintu-lui gi Marelui nostru I Acuma inti u
aci sta. chipu Tipanta, intru intaia Domnie de Ungio-Vlachia, a I
Pre lummatului si pie inallatorului Domn 1w GRIGORIE I ALE XAI \DRU GHICA VOEVODli I cu blagosloi ema si toata cheltuiala I pre slintitulul Mitropolita alu Ungi o-Vlaluei Kir Grigorie

In tipografia sfintei Mitropoln in Bucuresti La anul dela I zithrea


lump 7277 I Sari tipinta de pre plecatula intro Icromorritu Grigorie,
Ieromonaha Tip
In-folio, 402 foi numerotate

gi una titlu, tipar negru gi rosn, pe


doua coloane a 40 randmi pe coloana Uncle stampe stint gi mate
din nou, caci au pe ele vmnatura sap.itoi ului n 1768 de Gi spite

se, omonah u

Dommtorn ge interesau personal de mersul fabricelor de hartie gi


al tipogr,
cid la 5 Aprilie 1783, Voda CARAGEA &lama inamtea Mane' Sale la Divan, in Spatane pe Alvah Lazar Vamesul, ca-

www.dacoromanica.ro

65

ruia ii da soroc ca, in termen de 30 side, sa.-1 aduca sa vada din


hartin cea mal de frunte produsa in fabrica sa din tara, tar pe de
alts parte ordona sa se ampere de titre Epitro_pla scoalelor pentru
250 talent filadre tiparite de el uentru tnvatatura copulor, recunoscand char ca tipariturde lua Lazar sunt mat smpodobtte pa mat
bogute decat cele vecht, ce se aduceau din tat a stt (lane 1)
Vatnevd Nicoll Lazar mbutme chair sa dobandeasca proibiliuned

candor ce altadata se aduceau din Ardeal


Iata actul prolubitiv
Pttac cat, e boerts epttt opt
nFundca tipografia de (lace, plan stirea $a cu vointa nostra s'a pus
la ormdmala cu multi silinta el orandmala a Vamesului Natoli Lazar, carele este spre podolba si folosul tam, uncle s'a G Mcut ince-

pere de lucru, tiparmdu-se acum de-ocamdata o sums de filadre


spre invelatura copulor, atat pentru deschiderea minim lor, cat si
penti u stunta ei cetama inchmaciunei, dupe datoria crestmeasca,
c ire sunt mai impodolute a mu bogate de cat altele vechi, ce se
aduceau Mal inamte din Rite fAri straine sz acum aunt oprite Jar
pentru indemnarea a se sill de a scoate elide ti ebumcioase carp si

penti a ca tipografia are trebumta de chelturda, poruncim D-tre


boerilor epitropi, din banal tutu sa data talon 250 la Vamesul 1Nacoll

Lazar si sit prim* D-tre dm acele filadre, can dupe cum le yeti
prima la D-tre, sa ne instuntiti ga yeti avea norunca cum sa urmall

cu ele" 1783 Maiu 5


Domnia lua Caragea in tare romaneasca ne-a lasat, din i espectul
cultural, unele acte nu toate de nature. a-I Mu&
Sub Domnia Iui M Sutu tipografia orimeste o Houle loviturA rpm
censure ce acest fanariot infimieza pentru prima oars in jai a, cea
-Le opal pentru mult tamp once putinta de desvoltare in aceasti
ramult industrial/I
Oponfrunea incepuse a se servi de tipar ca sa exprime nemulptmires sa de domme $i, M u .0 ca sa curme cu aceasta licenfli, di
ordm ca mmic sa nu se mai tipareasca Mra stirea sa
1) V A Urechz5, istorm qcolelor, Tom I, p 46
5

www.dacoromanica.ro

66

Iata Pitacele aclreinte Mitropolitului i Episcopului de Ramie,


pentru infiintaiea censure'
nAtac cat9 a pre sfinha sa pthantele Msti opolst pent, u Tapop a-

fii, a nu se mai ttpai t de scum manic mmtc, pang a nu inOnnia Mdrzei Sale intstu
Pre slime ta, Pannte Mitropolite, filml-ca se cuvine a sci Domma Mea cele ce se dad In tipar la tipografia grecesca, atat de aid
din Bucuresci cat i de earl, rata cu acest Pitac dim pre sfintad
tale In scire, ca de astazi inarnte far'de a nu ne areta pre sfintia ta
intiid cu anafora si far'de a nu se da voia nostra, sa nu se cuteze
iipografil, nici vre-un Vivlron, nits macar alt -teL de scrisoare, sad
hartie, verl-cum a da In tiparid_Acesti inscuntare sa o dal prea sfintia ta i parrntilor Emsconl. cum si tipoarifilor sit lP poruacescl

Toltec p rand 1784 LIU 25 "


Tot Realm; prtac fu. allies tt i Episcopului de Barnum

Pam cat, e Eingeopul RdmnIculus a nu tap& i ttpoqi alii fib 'de


pm unca Domnd4ed

,,Iubitoriul de Dumneclea, sfintia ta parinte Episcope a sfintei


Episcopil Ramnic, char Filar et, fund -ca se cuvme a sci Domma mea

cele ce se dais In tiparid la tipografia greeesci, atat de mid din Bucuresci, cat i de afari, rata (mint s'a scris Pitacul Dommei mele
citre prea stints sa_parintele Mitropolit pentru tino,grafia de aid din
Bucuresci, ca de asta-sll InAmte. fiiim ue a nu ne_areta mum Cu anafora, i hi a a nu se da intlid voia nostrii, sa nu se cuteze tinografil,
zitcl vre-un Vivhon, mcl macar alt-fel de scrisore, sad hartie, vericul a da In tiparid Asemenea dam scire i sfintiel tale, ca i pentru
tipografia de aid din 116mmc aqa sa urmeze, cum i tipografilor si

le poruncesci Tolle p gvmd 1.784 August 1"1)

Tipografia nu pare sa fi meritat acelsti wadi


Ca un pahativ de incurajare, utu dedese carte lui Stamm Pop
ttpoge aful dela Mitropolia din BucurefAti, pe care it Intalnim bpi-

rind pani pe la Inceputul secolului XIX, ca si se hucure de carecari scutiri de dijmarit i vmiriciu pe hucatele sale
Urmirind irul publicaliumlor aparute in veacul al XVIII-lea, In
tipografia Mitropohei din Bucureti, gasim ca mitropohtul Grigorie
t) V A Urethra Ist Rom ,'Tom. I, p 400

www.dacoromanica.ro

67

Rimniceanul, urmind cursul tiparituulor sale, di la lumina in


anul 1777
1) Ceaslov, in-4, in zilele lui Filaret mitropolitul Miralichiel i a
Domnitorului Alexandru Vodi Ipsilante ,
2) Mtnetu obstesc (Antolog,ion sau floarea cuvintelor) pe 12 luni,
ed II-a, inceputi la 1736, in-folio, foi 570 sau pag 1140, in zilele
lui Alexandru Voda Ipsilante F ale arhieriei lui Chesarie 91 Filaret,
tipard de insup mitropolitul Grigorie ,
3).Aritmettea romano-nemfeasca, baceputa dela 1758, fari firma,
Int= carte cu conlinut profan, erti de sub teascurile bucuretene ,
4) Antologhson (Acad Rom )
Ls 1778 1) Psaltu ea, m-40, in zilele hu Alexandru Vodi Ipsilante fi ale arhieriei lui Chesarie i Filaret, tipariti de mitropolitul
Grigorre ,

2) Ceaslov, tipirit in zilele mitropolitului Grigorie, de Dimitrie


Popovici tipograful, in-160 (Biblioteca UrechiA)

La 1779 se tiparesc 1) Pravanteeasca concha, tipiriti sub


auspicule lui Alex Vodi Ipsilante, fail firma
2) Slujba parintelui Dimitrie (Acad Rom )
La 1780 apar 1) Lam gat, in-40, pag 203, in zilele lui Alexandru-Vodi Ipsilante el ale nutropolitului Grigorie, tipiriti de
Stanciul tipograful ,
2) Psaltti ea, in-40, in zilele lui Alexandru-Vodi Ipsilante i a
andropolitului Grigorie, de Stanciul tipograful ,
3) Pentecostat ul, de mitropolitul Grigorie,
4) Pi ocean, a, in 12 articole, de Alexandru-Vodi Ipsilante, fiat
'firma
Etivrawavov VOIJIAGY (Ac R )

50 Tot la 1780 se pune sub tipar Pravda /us Alexandi u Ipsstante, care apiru la 25 Octombre 1782
Aceasti Pravili este in-40, de 48 file, pe doui coloane, greceste
i romanete Prefata me ea ncu cat este trolbumcios poviluitorul
la un cilitor, ce va al treats prim locuri pustu, ca si nu se riticeasci din drum in locuri neumblate, i cu cat are trebumli de lummi until ce umbli intru intunerec, ca sa nu dea peste prapistu ca
adincaturi, atat aunt de trebiuncioase i pravilele la o politie

www.dacoromanica.ro

ig

68

Domnitorul in hrisovul sib", care constitue prefaja la codice, nee


ca, inamte de el, aveau putere pravilele imparatesti obiceiurile pamantuitu, decat ca licand cu pravilele se stricau olucerunle, cand utrayi obiceinrile as impotriveau pravileloru Domnitorul a pus in concordanta acestea toate, pane in al patrulea an al Domniei -Sale sx a

constituit noul codice Cartea are la inceput armele )(eel, iar la


dreapta idgerul dreptapa cu cumpana in maul, cu mscriptra ,Drep-

tatea" sr la stanga chipul St Patimrh Alexandra, care e opera


num xilograf roman
La 1781 se incepe trparirca Apostoluitts in zilele Dommtorulur.
Alexandra Voila Ipsilante sr a Mitropohtului Grigorie, $r se continua,

in 1782, 1783 sr 1784,


2) Cazansa (Chiriacodromion), in zilele Dommtorului Alexandra.
Voila Ipadante1;41 ale Mitropolitului teran ,
3) Evangeltd, (sfinta 1 Dumnezeeasca), tradusa Inca in zilele lus

erban Basarab i tipanta in timpul Dommtorulur Alexandra Voila


Ipsilante,
4) Pentteostartu, in zilele Dommtorulur Alexandra VodA Ipsilante
sr ale Mitropolitulm Grigorie
Tmograffile, can sunt organele de culture cele mat importante,
se imbunatatese alaturea cu progresarea scoalelor
In 1783 se mat tipareste Penttcostaa ton, in zilele Dommtorulim
Alexandra Voila Ipsilante $i a Mdropolitulus Grigorie (urmare)
La 1784 4) Apostoltd, in zilele Dommtorulur Alexandra Voila.
Ipsdante sr a Mitropolitalin Grigorie, (Acad Rom ),
2) Ain amte, Patriarhul Ierusalimului, carte de deslegare, trpanta
in zdelo Domnitorulur Alexandra Voda Ipsilante, sr a Mitropobtulus
Grigorie (Dupe parerea D -lui Greta, tiparita in Bucurestr Bibhoteca Greta)
La 1785 se bparesc 1) Ceaslov, in zilele Dommtorulur Alexandra
Voda Ipsilante sr a Mitropolitular Grigorie ,
2) Capete de Portancd, (Acad Rom )

La 1786 1) Mittens sr Pentscostal in, in zilele Dommtoruhu


Alexandra Voila Ipsilante sr a Mitropohtulur Grigorie,
2) Anthologhton, in zilele Dommtorulur Alexandra Voila Ipsilante
F,,t1 a Mitrpolibibir Grigorie

www.dacoromanica.ro

69

Sub conducerea lui Alexandru Vodi Ipsilante tara mat putu sa


lie pulin linistrta In Interval de 18 am el ficu o multime de imbunatatin, clar aceste bune inceputuri nu durara mult, cam se de-.
.clara din nou rAzbom intre Rusi ci Turci la 1787, din cauza ameetecului Ruffled In afacerne dinniuntru ale tiirei
lae Vodi
Dela 1186 de tend ocupi tronul Tarn Romanesti
Mavroghem, care domni pina la 1789, nu se NATI mu=
Dupii aceasta epoci intalnim ca tipograf In Bucuresti pe Dmitri
Petrovici, care tipArete pan& pe la 1799 diferite carp Ast -fel Is

1789 di la lumina 1) Descrierea Valaclites, tradusli din frantuxeste de Nicoll Lazar (BIM Licherdopol),
2) Agczpoo ZuvointAzeparrpr.; (Aoad Rom ),
3) lIztryparic sl; BXczyCac (Aced Rom )
La. 1791 Achtlefs Masks, a de Metastate, tradus de pe greceste,
de Iordache Slatmearm, m.12, (Expozifin. 1903)
La 1.792 apare 1) Euangelta, in zilele Mitropohtului Filaret,
2) Octosctsi
De act incolo insa stares tipografiei Mitropolitane devme din ce in

ce mu rea Deja de pe la 1793 ea ajunsese at&t de jalnici in cat facu


.pe mitropolitul Filaret II sa solicite dela Alexandru Moruzi oprirea
mtrarei in tail a cartilor tiparite peste hotar, necesare Bisericei romine Anaforaua mitropolitului care Dommtor propene mesa proibitiune nice D-nu Ureclua I) nu numai pentru ca sa nu se mtroduci
In &sena struntels, ci ci in sntet estsl prosper& es tapograftei MsOvate.' q.1 pentru ca mci autoritatile bisericesti din Transilvania
ear fi ingadumd introducerea acolo de carti bisericecti tipirrte In
Zara Romineasc.5

Iatii anafoiaua Jut Al C Moruzi, plan care opresce mtroducerea


In tail a cartilor tiparite in tam strihne in limba romans

Iw Alexandra 'Constantin Mot uzi Voevod, 'Fund ci

Pren.

Sfintia Sa Parmtele Mitropolitul Wei face aratarea Dommei Mele,


.grin aceastA anafora, cum carp de rugamuni si de slujbe bisericesti,
de legea pravoslavnith a patnei acesteta, alcatuindu-se gi tipararu.
du-se_instrime locum, se aduc spre vanclare aici in fail, si pentru
ca sa se treats, sa se creed& ci sa se primeasca de pravoslavmce
`) V A Ureclui, !storm Romamlor Tom VI, peg 3, 1895

www.dacoromanica.ro

70

adevarate, se pun in unele semnul eparhulor de aim, cerand Press


Sfivatia Sa ca, dupi cum cele de aici sunt (Trite acolo, asemenea L
cele de acolo si fie neprimite aim, am primit la aceasta anaforaua ce
ne face Prea Sfinfaa Sa si poruncim Domma Mea ca acest fel de carp.
pentru rugacium si slujbe bisencesm, fail de a nu fi cu pecetea
semnul Sfintei Mitropolu a tare' acesteaa, sa qa se um primeastca
aici, rum et se cumpere de nimenea ater 4793, Aprihe 2
Pt oat Vel Logofat
lata acum 91 cererea ce face Mitropolitul lui Vodi pentru a lila
masunle de proila4mne enumerate mai sus
n P2 ea Inaltate Doamne,

Din toate lucrurile cite aunt spre dobinda sfintelor bisenci, eel
mai de trebuintit to mai de fobs este ttpdrii ea cat tam , cam prin.
card se hudi $i se proslaveste Dumnezeu, si fie carele printeansele
face rugicium i cererile sale citre acelas Dumnezeu, nest dumnezeesc lucru Ina din vremurile cele de demult s'au inceput intr'acest
pfunant al tare', prin vieata fencitilor batru pomemre Domni i prim
inhale Arhipastorilot sfantulm soma acegtme al Mitropoliei, insa
forte prost, atat la mestesug, cat si la asezarea cuvintelor in limba
romaneasca, dupi cum atunci s'ai'l ohicmint a vorhi, ler zilele raposatilor Domm erban Cantacuzino i Constantin Brancoveanu
s'au mai venit intro pocloaba, atat la dialecton, cat si In mestesug,

iar in chide raposatului In Hristos fratele Episcop Ram= Chir


Macarie, cat si in vremea noastre cat am pastont acea eparhie, mit
multi siluati am pus talmacmd i tiparind mai cu huni intelegere
multe carp, can nu le-au avut patria Rits data in limbs sa, precum.
Minnie lunovnace ga altele, Inc' si tipografle g,recerzci de isnoaNi
am facut, ca sa se poatti tiparl on ce carte va fi de trehumta Int
limba elmeasca, fari a nu se mai osteni pe la alte locum strame,
precum 5i acum dupi ce din mile lui Dumnezeu, am primit pastorta
Mute' Mitropolu, vazand epal late lipsita de cele mat multe t, e

butnctoase carts ffisnd ristpste p jefutte in vremea Li ecutulus


I azbosu), tat aka am blab, alga t, eaba cu toata silanta, iambic!"
toata gab., ea ca din snceput, de in eme cc t tzpogi afia tot din
prtczna, razbotaluz g'a fost perdut toata fits fa et), pent, u ca sa
se implineasca toata lipsa de cal la pe la bigei acs sp, e slava Ns
Dumnezeu, Ins& dupe' atata osteneald a noaqtra tst ti uda ce faeem, impotinvit no std educe) ea ;a Alma, ea carislor din pitman-

tun strain, p mat vartos celea din fara Transslvantet, cal s se


tiparesc atat la Episcopia uniplor, cat p la Sibiu, cu name of todoxe, din can nunumai ca se pncmueste oprirea cartilor noastre

www.dacoromanica.ro

71

de a se trece, ci poate ps vreo sminteali s se alunece in lguntru, mai


vartos eft aces unrti, ca sa aibit eartile for ipohpsis, fiend -ca pravoslaymen se feresc de dansu, la inceputul multora cart' poarta qa numele Episcopiei Ramniculm, ca sa se Ince le ounenn gt sa le eum-

pere, um la allele mei cum se anti unde aunt tip;inte, deci, ca sa


lireasca aceada rea urmare. ne main Ina Itimel Tale, ca, cu lumigt domneasei-frotgrire i priveleghu, sa fie oprtte a
nu se mat It ice atci to lai a Manes Tale cal is t om&nestt din tr'alte fat s, fisndcd at cis de mole nu tngadutesc a trece cal ts

natil_poruncit

de ale nna,stre la arum, dupg privileghlunle ce ale acele tapografii


de la stiipaintorn lor, gi mmenea qg fie yob= a cumpgra yen vine
care nu va fi inqemnata cu pecetea Sfintei Mitropolu la inceput, si
inteaceqt chip urmandu-qe ci credinla va fi pfizitg de smmtele si
tipogrifia Na merge spre sponre , tie aceaqta ne rugim, ear anu
Mine' Tale tag. fie de la Dumnezeu multi st fem.*

1793,1111nm 26

Domnitorul aproba propunerea in 2 Apnlie 1793


(Subsenerea in greceste)
Cu toate aceste mama' protectoare, tipografia merges spre deca-

dentg sub vitrega administratie a calugardor greci ql mai ales a


succeqonlor lni Filaret ;a in special sub Mitropolltu Dositem I), care,
desi a tipant multe carp, dar nu s'a ingruit de remoirea tipografiei, gt
Nectane 2) amandoi greci din Epir, can ocupai a tronul Mitropohtan intre anu 1793 ;411819, si adusera tipografia, mai ales cel din
urma, in mare ruing
La arelsta nu putin a eonti fluid, nu e voiba, slinvasumile strame
dela 1769-1774 li, maT cu seeing, rfizboml din timpul lui Mavroghem din 4787 -4791, dar cu o admmistratle parmteasea lucrunle

n'ar fi Nuns atat de rail


Dovitem a urcat treptele tronulut Mitropohtan la 26 Septeravne1793,dupit
retragerea.. but Filaret II, care, in tamp numal de un an cat fu Mitropolit, dete
oarecare =pulsatile tipArirei cArplor, cu totita censure In Moran
La 1812 Decemvrie 16, pArilseste scaunul mitropolitan simoare in Brasov la
16 Decemvrie 1816, ingrop.mdu-se In biserica greceasca, lisand dupa sine o
avere de 18 000 galbeni qi able scale de mare pre El fusese intaiu Fpiscop al
BuzAului

2) Nectarie ocupl scaunul Metropolitan la16 Decemvrie 1812, dap& Dositem,


tar la 1619 la pArAsit Ca ill Dositem el moare in Bragov gt fu ingropat in Inserica Sf Nicolae din Schem, lAsand multime de datorn In socoteala Mitropolier
El foe% inainte Eyascop de Itfimnic

www.dacoromanica.ro

7-2

Pe la 1793 Mitropolitul Dositeiu se pregatia sit tipareasca Maneele lui Chesarie dela Rimnicul-Valcei, Mitropoha avand privilegml
tiparirn cartilor bisencesti, plan pe care nu
putu realiza, probabil din cauza role' star' in care ajunsese tipografia mitropolitana pe

acel timp, dupe cum rezulta din scrisoarea Episcopului de Aiges


load, catre Constantin Pop din Sibiu, care este In urmatoarea cuprindere
19 Maiu 4793 :dark pentru tiparitu Mmeelor lunovnice ce sant
a sa tipari acii, am aratat Preasfin pinntelul Mitropohtulul (carele
trnmte dum molitva i parmteasca bl[a]goslov[eme]) i mi-ad dat
raspunsul ca i Prea Std ad facut gatire a tipari aid la. Mitropohe,
i, cand acil sa vor tipari, thipa cum are preveleghul tipogiafiia de

aid ca sa nu fie prnmite cartile dmtr'alte tad, atuncea putin folos


va fi numal din cele ce sa vor vinde acolea in tart, ce dum sa-m

truing insemnare de MI A] cheltunla poate sa lie un Mind, si


atuncea sa va socoti i sa vi da dum col desavarsitu raspuns Inqa
sa sit stie si aceasta, ca, de va fi ca sa sa facit vre o icononne de a id
lila din cele ce sit vor tipfiri acid, Intr'alt chip nu sit poate, fare nu-

mal la acea sn Ina sa sa fats poarta la mceput, ca sant tipArite


de aicl de la Mitropohe, gt, lads, cAnd FAA vor tipari mai mite
intr'acest chip, cu poarta pe numele Mitropolid, pegte suma ce va fi
ceruta, nu sa pot treace aicl, cad, ate alp sa &a de la Mitropolitu, sant incredmiate cu pecetea Mitropoliei la inceputu 1)

In acest timp tipografia Mitropohei trebue sa fi ajuns la mare


decadere, cam vedem pe insult' Mitropolitul Filaret mtrand In coreqpondenla cu Petre Bart, tipoaxaful din Sibiu, ca sail mute tipogrifia ac' pentru tiparirea acelorasi Mime, fapt pe care nu-I putt
reahza din cause paretisirei sale din scaunul mitropolitan, dupa
cum rezulta din scrisoarea lui Pop catre loge al Argesulni, care
este in cuprinderea urmatoare
I,Prm aceasta smenta scnsoare a met arat Prea Sfinfiei Tale pazite de Dumnezeu, ca de milt aveam o Myna calduroaqa ca sa Innoesc
ammtirea rap epiqcopi de Rammc chir Chesarie i chir Filaret, cn
retiparirea color dmiaqprozece Muncie, pentru folosul sufletesc at
neamului noqtru Dar find piitine bigencile ortodoxilor in acest
principat al Ardealulin, t cheltinehle tiparului man, si mu ales
eand s'ar tiparl puline, n'a foqt chip s ' :cep inamte de a chthzui
I)

N Iorga, Analele Ac R Memoriile Seel Liter Torn XXVIII pag 49

www.dacoromanica.ro

73

sa taut ajutor si dela locurile crestmesti vecine cu not De uncle, cu


doi am inainte am avut sit arat scopul meu catre rap sfintit !bat
Mitropoht char Filaret, cerand vole pentru ca sa fie sloboda %anzarea
acelor carp si la eparhia prey sfintei Mitropolu i a episcopulor ei,
er tut -a rispuns prm omul meu in acest chip, ca poate sa se tipreasca un numar anume pentru Tara Romaneasca, nume cat al se
vanda dela Sf Mitropolie Si, afara de aces sums, sa n'am vole mci
eu, nici tipograful din Sibuu sa scoatem mci o carte afara in Sara,
ca sit nu se impiedece vanzarea celor trimise la Sf Mitropolie, pe
Lana aceasta, sa se pule i marca Tam Romanecti la mceputul car ilor, ei nu a Sibuttlui Dar nu s'a hotarit on sa tiparim on ha, pana
nu you) tnmite un talimsra limns, cn cati barn turcecti se poate
vinde un trup de Mineie, i cu ce hart's, venetiana on Omani , sa
trimit gi o proba a tiparului cu care e vorba a se tipAri Si, pana sa
urmez en acestea, raposatul a Inceput corespondenta eu tipograful
de mci, ca sa me acolo ft ad ageze tspoqi afia tut la Sf Msti opolse,
cum a tit emit, dar nu ss-a mums scopul, pentru ca a g Ant par ettstt
din Scaunul Mate poises pe I tip am Alai et Si eu, avand alte indeletmein deosebite, n'am avut prilei a eerie Sfintiei Sale liana atom
pentru aceasta Iar scum, avand prilei, nu lipase sail aria ca avem
aceeas Imta i acestea le sum ca pi clitre raposatul, rugandu-ma,
si, data este de pirere Prea Sfintia Ta, precum mi-a Rpm; raposatul,
eu fagaduesc el nu vow trimite In nauntru mai molt decat imi vei
porunci Prea Sfintia Ta sa se trimeatli is Sf Mitropolie Iar preful
poate sa costa un corp, cu bane turcecti, 36 de lei acolo cu hartie
de Slim, qi cu halm venetiana, lei 47 Iar poaita er marca le vom
pone ale Terri-Rommesti, cum oranduesti Plea Sfintia Ta hut 1

proba, tiparului cu care am de gaud a tipin acele arti CC 1)

CA tipografia Mitropoliei era in proasta stare la aceasta epoca,


reese ci din scrisoarea tximisi la 9 August 1.795 de catre Episcopul

Iosif lui Pop din Sibiu, relativ la zuste socoteli pentru tipaiirea
acetone' Mine, precum i relativ la alte chestiuni
,,Carticica cc am de tipant, e Acolutia Sf Won al Constantinopole' In cronica (sic vb xpompolov) are 1.4 cola, ci la tipar poate sit
aping& si 1.6, tp, ma mg, lungimea ei latunea sit fie la un sfert de
coals Exemplare aveam de gand sa fie pink' la o mita , ci, de vreme

cc si tipograful spune ca, cu cat me pulme se vor tipan, cu atita


mal stump costa, sa fie ci 200 ci 250, $i le impart= pentru evlavie

T iparul sa fie cu lino, No 1., adeci cu litere mai man Si numai


t ipicul sa fie cu No 2, ca sa se cunoasca din arartPac caci nu se obisN Iorga, An Ac R , Mem Sect Liter , f om XXVIII, pag 22 -23

www.dacoromanica.ro

74

nuieste cu randun rosu Sa spuie tipograful cat poate costa exemplarul, insA cu bane turcesti, cad nemtesti nu se aflA, si atunci
von' tnmete si cartea Willa cute e frumoasA, si sA se facA dupa
aceea Pentru Mmeie, ce-mi scrn, ca al de gand a se tipari in 100

de exemplare, eu unul cu toga bucuria as fi vrut si se treats

aici in lark dar stm ca Mitropolia a cApAtat privilegiu domnesc


sA nu fie slobode cArlile alter tiporgafii,cu tease ca ttpogt Oa Mat opellet acuma nu at e met o valoare, sal a Rtimiucuiut e build, avind
mesten bum" Va acne deci Mitropolitului, dar sa she cat va costa

un corp de 42 Minete Pe langa aceasta, vei afla ca in tiparul ce

s'a facut la Ramie, scrutorul (b 'park) care a asternut in manuscript Acolutule, a pus ce s'a intamplat ga n'a urmat nici stilul
Mineielor romaice, mci al celor slavone, ci a pus ceva din cele musWW1 (p c6& Ax) ceva din filadele unor sfirila, can n'au acolutie, nice

in cele romaice, mei in cele slavone, si, pentruca se anti acolo la


cele mai multe hiserici din targun la strana dreapta greceste si la
stanga romAneste, e destura cacofome Si lards unele aunt tiparite
de prisos in intregime ca si obisnuitele tropare ale Sfinpor, si altele
care aduc si zabavA tiparului, si grosimea carpi Deci, cand se Nor
tipAn de acum inamte, au nevoie de indreptare cele dintai, ca M.
urmeze sau pe cele romaice sau pe cele slavone Ind trebue sA

nu se pule numele tipografiei &limit'', nu de alta, dar numai

pentru bAntuala Romani lor, can spun a aunt carp nerntesti cum
stie aceasta si tipograful DacA Mitropohtul va gag cu tale, eu aunt
hucuros QA ma ingarcinez cu indreptarea ce spun, si aunt si musterm pentru cateva exemplare, dad. Pronia dumnezeeasca ma va
pan neatens de aceasta grozavA boara a maniei lui Dumnezeu

ig 4)

Pm/Are cArtile tipAnte intro 4795 -97 nu figureazA Mineele, asa


dar ele nu s'au putut tipAri declit, poate, mai tArziu

Li 4794 se tipireste Pi avogavnsca Invalatut a, in zilele Dornnitorului Al C Moruzi, cu cheltuiala Mitropolitului Ungro-Vlachies
Dositeiu, de Dimitne Petrovici2) Vol in-40, de 138 file
La 4795 apare 4) GI omovntcut lut Et ache impti t atu, a doua
oars, in-120, foi 11, (Bib' Crelu),
2) invafatut a pentru masut at ea bultior cu cotul, ed II-a, 6 foi
nepagmate, in zilele Dommtorului Al Monizi ,
3) Pi avostavinca mat tut %sat e a sobormcegtet gs Apostotetes Bsset :et, in zilele lui Constantin Nicolae V V

2) N Iorga op nit , pag 24-25


2) V A VrechiS Pe file de Ceaslov, Analele Aced Rom Tom XVII 1895

www.dacoromanica.ro

75

Tot in 1795 Al Moruzi di un pitac prin care recomandi a setipin diverse earn ca publican= din Ardeal, afar& de obiceiuri turcesti $i gazeturi
Iati acel Pitac

',Plea Sf Ta Pinnte Mitropolite al Ungro-Vlachiei, tes vedea


aceastei ttpcit stet Jr/pun/al e ce au venit cite Domma Mea dela insoftt ea tspografles 1 ontanests din tare Ardealului, dimpreuni cu
deosebita filadi $i insemnare de felurile cii filar ce au de a le tipirl
acum nouA in limba romaneasci, ci dar, cat pentru fin $i obiceiuni
turcesti $i gazeturi, aceste nu Bunt primate, iar geografii, fizica, filozofia si altele asemenea, aceste stint slobode, cum si cele bisencesti,
fp altele Dumnezeecti, prin corectarea prea Milne' Tale gisindu-le
unite intocmai dupi canoanele sfintei Biserici a risaritulm, 'arils'

vor fi slobode, pentru care di aril Sf Ta la ton, all vor set se indeptuleze si set se foloseasci de aceste, ficandu-le cunosuit plata $i
vremea primirei, $i sa arin Dommei Mele in stria o anafora 1795,
Maxim 4"

In urma acestui Pitac, se tipiresc in 1796, 1) Poem filosofests


autogi afe, de Enichlia Vicarescu,
2) Oat mat e sect eturs ale lucre/en patnantultst (Aced Rom ),
3),Pade filosofests as sect etul duet am pcimantulus, in-160, foi 27

La 1797 1) Achalefs la Schtt o, (Aced Rom ),


2) Lnui gas, (Aced Rom )
La 1798 Ti zodui, tipint de Gr Romniceanul, archimandrit,
dupA onginalul grecesc, cu porunca Mitropolitului Dositeiu Filitis
La 1799 apar 1) Cm te folosstoat e de suftet pentru duhovnici,
tradusi din greceste de Gherontie $i Grigone (fost Mitropoht) al
Ungro-Vlahiei, tiparite de Stanciu Pop si Dimitrie Petrovici, tipograful, cu cheltmala Mitropolitului Dositeiu,
2) Mai gal stat n mu Cuvsntele Sf Ioan Gut a de aw s ale altor
Sf Pat tats, in-40
La 1800 se tipiresc, 1) Penttcostat , de Mitropolitul Dositeiu ,
2) Atlante cu 80 chat te (dispuse a se hpl in Mapamondul Mare),
cu portretul lui Alexandru Moruzi, de Radu Golescu, fart firma,
3) Cat te folosstoat e de suflet, tilmiciti din hmba greceasci, in
zilele lummatului Domn Alex C Moruzi, din porunca prea sfantului
Mitropolit Dositeiu

www.dacoromanica.ro

76

La 4801 apare Slujba Sf Dumatru Rasa, abov cu adaos a


.S -tutus loan Romanov ft Sf Ioan de la Suceava
2) Chiracodromionu Evangelnloi , din greceste, de Nichifor,
arhiepiscopul Astrahanulm, tiparit de Stan= Toma tipograful
Mitropohei, In-8-a (Bibl Ur )
Dela aceastA epoca incep sa treaci am dearandul fare ca tipografia sa. mai dea ceva la lumina Din and In cand alma mai vedem
,cite o cartunca, care ne mai ammteste despre magenta teascurilor
din palatul mitropolitan
Pricina trebue sit fi fost i lipsa tipografilor, caci la 4806, cand

se vede ca s'a &it un tipograf, vedem wind o sane Intreaga de


lucrari, 5i anume la 1806 1) Ceaslovu in-4, in ctilele lui Constantin Al Ipsilante $i a mitropolitultd Dositeiu
2) Pdaltzi ea, in-4, foi 233, In 411ele lui Constantin Al Ipsilante
i mitropolitului Doqitem
30 02 ologitil mat e (Ceaslov), In ctilele lui C Al Ipsilante si a
mitropolitului Dositeiu
4) Carticica de doftoru alte mestesuguri, de Gavril Nmetki In -4 -4

(Bibl Cretu )
5) 09 stied, ce acuma faints" data s'a tiparit i s'a talmacit dupa.
Junk leseasca pe limbs romaneasca, care cuprinde infra sine multe
lucruri spre folosul a toatA obstea atat a oamenilor cat si a dobitoacelor, tiparita la 1806
Cuprinde o multime de retete pentru bucate i leacuri
Un exempla'. se OA intre cartile D-dui Nicolae Cuban, Prof la
Univeredtatea din Iasi

La 1809 se tipareste invdtatula et estineascd (catechismu), cu


Intrebiri i raspunsuri, in -4 , 8 fol, tiparite de mitropolitul Dositem
La 1810 apare Slyba euviosulus Duman& eel Mat e dela
Basarabov, ce se praznueste in 27 clile ale lunei Octomin re, cte Filaret Miron
La 1812 1) Apologia, Mica cuvant sau raspuns impotriva socoteln Lelor fare de Dunmezeu, de I Chrisostomul

2) 0 psaltat e 2)
2) V A Urechia, Worm acoalelor Tom IV peg 204

www.dacoromanica.ro

77

La 1816 s'a desehis coala romaneast.fi a lui G Lazar, Arludtacon


tit doctor in legs gt teologie
La 4817 se tipfiresc Poessi, (culegere), de Paris Mumuleanu

Dmtr'un hrisov al lut Caragea din 1817, retese Ca tipografia nu


mat functiona dep. de 10 ant pe acel trap, tofu i, dupe cum vazuram, se tip,Inra 1 In acest restimp,prmtre picatun, citeva carp mitt
La 1819, urcandu-se pe tronul maropolthn Dsonssse Lupul, tipografia avea oarecare slIISi de a fl itnbunatitati de acest mlutor de
culture, dar moartei. surprinzandu-1 de tunpurm, nu putu face ceeace ar fi dorit
LI 1819 se ttpAreate Zovozsttai 7evtv4 licopfx aa Bpsa,oc (Ac R. )
4) Molstvensc bogat (Ac R. )

2) Apologia Sf Vasile celtu Nou (Ac R )


Ls aceasta epoca gaurn ca tipograf, pe ierodiaconul Kirin, care
ttpfirete urmfitoarele cart] 1)
Izt 1820 10 Apostolul, in zilele Mitropolitulut Monism

2 Penttcostartu, in -fo] , pag 2174-3, in allele Int Nic Sulu,


Mitrop Monism.

30 Ion-Gura-de-Aur Cuvant (Ac R ),


4 Psalbre (Ac R. ),
5 IloXoliki Kowa), 'Mud Tawcadat (Ac R ),
60 Tb IIrczkrAptov (Ac 11 ),

7 'Al.ripoo (1)0ogroc (Ac R ),


8 'AXTipoo 'Oplortic (Ac R ),
90 Bamoc Bpoikoc (Ac R ),
100 Mepoi (Ac R. ),
110 Sintomon Doksa Anon (BIM Miculescu),
Tot in acelsta tipografie se tipArl 1 cartea intitulatit 31.P, adieu,
de catre teromonahul Kota; nu putem insA preens data tipArtru
La. 1821 se tipfiresc 10 Cutnntele St Grtg Nazianz, in-4,
pag 72, in zilele Mitropoldultu. Monism, tipAnta de Ieromonahul

Grigone ,
20 lissysrea cea de pe ui ma a lei usaismu/us, de Ioan Barac
(Ac R ),
3 Int, than t I dspunsui a teologsce ale lug St Atanasse eel
Mare, ed III, in -8 , pag 32, tip de Ieromonahul Gerontie (Ac R) ,
1) Pop, Disertatio, pag 70 vi Catalog 'arca pag 7

www.dacoromanica.ro

78

40 Cuusnt pent) up, eop. (Ac R ),


Pe la 1812-1821, Tipografia Mitropoliel ajunsese in stare apt
de rea, cif nu inai putea servi pentru tipanrea cartilor bisenceeti
can se aduceau din Transilvania
Un hoer roman, Norbind despre Tipografia Mitropoliei, din epoca
de la 1821, zice nTipogrifla era la Mitropolie, i acumq. a ajuns
grajd de cm el cotmeata pasardor din curte Slovele tipogrificeeti,

de batrane ce erau, se tomer& el se etersesera


In acest an, isbucnmd revolutia contra etereetilor greci, condusa
de dire marele patriot Tudor Vladimirescu, tipografia fu zaticnita
in lucrul sau, cence sill pe ieromonahul Macarie t) protopsaltul mi-

tropolim sa mearga la Viena ca sit tipareasca carps de can avea


trebuinta la slujba bisericei, ei anume
1 Teat eticonul dedicat dascahlor de muzica Coshche i Grigore,
pe can ii Idsase ca loctuton la Bucureeti, o broe de 30 Fig , in 49
cap etc , in can se prescnu reguh de teorie asupra psaltichiei celei
no; avand la fine un adaus in can se explica valorile semnelor musicale el lucrinle for i mai multe enroll' ce intemeiase
20 Anastassmata) ul dedicat Mitropolitului Moldovei Veniamin

Coshche, cuprinzand cele opt glasuri impreuna cu svetelnele qt


voeeresnele for
30 lrmologhtonul cu un istoric introductiv asupra importance' de
care se bucura Psaltschsa la Romani in trecut el cum degenerase in
timpul fananotilor, can monopolizase to tul in tail

La 1833, ne spune P S Nifon Ploeeteanu i) in a sa carte de muzica, Macarie se gaseete la Buzau ca profesor de muzica, la ecoala
infiintata acolo de renumitul Episcop Chem se, undo avu ca elev
intre situ, ei pe fostul Mitropolit al Moldovei Iosif Naniescu
La 1823 gasim pe tronul mita opohtan pe Mitropolitul Grigone,
fostul Iei omon'th dela monlistrea Neamtu, un ma de mire valoare,
care ajunse dm diacon, in cateva zile, mitropolit la sub care se tiplinri multe aril, dm. Park a se ingrij1 de reinoirea tipogrifiet
1) Macarie, vestit protopsalt, roman din lark se nAscu Intre anu 1780-1785,
fu nuinit de Mitropolitul Monism Lupul director sau epistat al ocoalez de mama
bisericeasci lain tatA de acest mitropolit pentru grAmIticu la preolie
) P S. S. Nifon Ploopteann, Carte de muzica No 55-57 1902, Bucurentl

www.dacoromanica.ro

TA

Intre altele putem cita 10 Acattste) ul, in tinapul Domniei lui Grigorie D Ghica Vv , vol in-8,21/15 cm cu negru i rou, tevtul intr'un chenar saint de P Simon, probabil Isoteschi, la 1819, in maulstree Neamtu, ler iccana Coborirea Sf Duh, de Ghervasie dela manasUrea Neamtu Chenarul reprezinta ni9te arabescuri amestecate cu
mica iconite, reprezentand diferite episode religioase
L2 1824 Dovedts e sn pots tea a esulus As mentlot (Ac R )
La. 1825 se ttpareste 1) Resew s la qcoala din Bums esti, tiparit
de Eufrosm Poteca, cmstrtul Parachs al mucemcului Haralambie

(Ac R )
20 0; ologhson, I adeca I C isoslov I acum intaiu aicea intru acesta
chipa tiparita in zilele prea inaltatuluI nostru I Domn I GRIGORIE
DIMITRIE I GHICA Voevod, I cu blagoslovema prea sfintrtului
Ar- I luepiscopa gs Mitropolita a tots Ongrovlahia I Kit et; Ksrsu
Grigorze ler cu cheltuilla Durnnealul I Anastaine Hap Georgie
Polizu I in BucuretI I 1825
Vol in-4u de 567 foi numerotate si12 file la inceput nenumerotate+o file, po irti i 3 fete albs la sfarsit Tiparul rou i negru
cu impale in text, pe a sasea Lila se alit un cliseu cu portretul D-lui
nostru Isus Christos, cu numele ematorului Gheroaqte Monali, cu
frontispien la fiecare inceput de capitol
I

La 1826 apare 10 Cinstitul parachs al rnucenicului H iralambie

(Ac R ),
20 Loghtea, care acum intam s'a talmacit in 'ruba patrim, cu
indemnarea P S Mitropoht it Ungro-Vlaluei Kir Grigorie, in zilele
binecredmciosului i luminatului nostril. Domn Grigorie Dumitru
Gluca V V intru al pitrulea an al Domniei Karim Sale Si s'a tiparit cu cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episeop al Argesului, Kir
Grigorie, de care este $i taltnacita, vol in-8, tipariti de ieromonahul Stratonic tipograf 4)
30 Cuinntele Sf Vasile cel Mare gi Gs egos e, din elmeste, m-fol ,
pig 189, tiparita de Miti opolitul Grigorie (Ac R )
40 Cuannta paneghts tee at Mos ale, tiparite in doua culori, de
ieromonahul Stratonic, tipograf, in-80 42 pag , negru i rou, o
observatie i t inceput de Eufrosm Poteca
i) V A Ureclua, Isto, to $coalelor, pag 113, Tom I 1892

www.dacoromanica.ro

SO

5 Dui-eclat ea an cosh a eresulus At menslot, traducere de Gi 1


gore Mitropolitul Ungro- Vlahiei in-8 4, (Bibl Maria Istrati),
60 Pravoslavnica mitrturisze a soborn $i apost Ms a res , ed III
in-12 pag 336, de Mitropolitul Grigorie,

Li 1827 se tipAreste 1) Pent, is inceputul obicesulus d'a se


anti amnia ;s smpat is la Pasts mart ont, pag 48, din greceste, tip

de S P B,
2 Psaltirea (Ac R ),
30 Logsi,a de Damaschm, din elmeste, 84 pag , tipAritii de Episcopul Argesului Grigorie ,

40 Cuusrite ale Sf Vassle 0 Grigorie, din elineste, de Mitropohtul Grigorie,


5 Din cuvsntele Jut Ion Gut a de atu , din du-1We m-fol , pag.
194., de Mitropolitul Grigorie (Ac R ),

6 Carte folositoare de Bullet, in tree print, tiparita de Matei


Babeanu, tipograful Sf Mitropoln in-4 2, (Bill Urechia ),
70 Pt avoslavnsca mat tut ism e a &set ices rasa, stulus, din elineste, de Mitropolitul Grigorie,

8 Dona cumnte unul la examen, (20 hum 1827), pig 9, k


altul la nNasterea Domnultuu in-8, pig 10, in zilele Dommtorultu
Grigorie Ghica, tiparit de Eufrusin Poteca
90 Antologson, / utt enset , Tom IV, (psaltichiii), 4 pag , in zilele
Domnitorului Grigorie Ghica, tiparita de Mamma Ieromonah, cu Iiterele cumparate de Mitropohe dela Petru Efesiul ,

La 1828 apar 10 Zece cumnte despre pumnezeeasca pi onse,


in zilele Domnitorului Grigorie Ghica, de Teodoritu Episcopul Tlurulin, din elineste; in-80, pig 368, de Mitropolitul Grigorie (Ac R ).

20 Acatsstet u ft Pat aasset u, ed 2-a, in zilele Domnitorului


Grigorie Ghica, de Mitropolitul Grigorie

3 Invaiatura et eftsneascii (Ac R )


4 Patel sets sau cumnte snuilicitoat e, m-fol , pag 164, in zilele
Domnitorului Grigorie Ghica, de Mitropolitul Grigorie

5 Guam' (Ac R )
6 '4.TccOarrai1<oo, Xnauoi (Ac R )

70 Bpsak Zovorc, 4 Tamil bropk (Ac R )

In anul 1828, Rum dfcl ira din nou razlom Turciei $i mtrik

www.dacoromanica.ro

R1

In Principate cu 150 000 ()amen' Grigorie Ghica Nazandu-se in pericol, fuge in Transdvania , i scum se institul larifi o carmuire ruseas* punandu-se ca carmuitor generalul rus Kiselef, dela 45 Noemvrte 4829 pana la 1834
La 1829 sub aceastA admuustratiune se tipareete 1) Athanalte,
Int? eba 9 $ ft I tispunsurs teologhtcests (Ac R )
20 Nona cuvinte Hotta RAAMECK44 (Ac R )

Tot aci se tiparl i Cul tend a omanesc al lui Ehade Radulescu 1)

aparut la 8 Aprihe 1829, intatul mar romanesc in Principate , tar


intaia tone periodici in lunba romaneasca fu Fama Lapscet, de
C Roset, aparuta la 1828 in Lipsca 2)
CU, sera/ a ontanesc, in No sau 10 de h 40/$$ Maw 4829, spune
ca intr'atata se incmsese epulenna, probabil ciuma, incat a trebtut
)

sa Ind:Lula 1 tigegrafia Mitropoliei unde se tipit ea Caplet u/ (Bibl


Miculescu)
I ita intunlarea Cu) tea u/ut

nI3o tla ce pana acum era la indoutla, atat s'au intms, in cat s'au
inchis el b-ta Miti opolie, unde se 91 tipareqte !I C u 11 e rul Se lace

dar acunoscut la top rivmtorn prenumerali ca aunt= siliti pentru


aceasta a ttage teascul de act, et dacti pana se va aezit amen, se va

intampla sa rimana vreo zi de expeditie, sa bmevoiasca d-lor, a


crede el a erta un lucru, ce nu este greeeala a nunuhti, ci numai a
viemilor, can s'au conjurat (s'au plat imp euna) in potriva nenotocitilor romans"

Cu toate acestea Cut team/ nu va inceta el se va tipari aturea


In Fevruarie 1829, se stabilete in Bucurefta de libraria Thset inn
ga Walbaum un Institut litografic ',arta necunoscuta in Principate",

ace ',Cameral romanesc" No 37


In Aprihe acelaf an, Eufrosm Poteca teromonahul, protesorul de
filosofie la Foala dm Bucureett, instunteazi din Pasta pe Ehad, care
pubhca aceasta in ',Gummi romanesc dm 42/24 Aprihe acela.g an,
at a tap& $t elementele Mosofies Asnechse, tradusa dm lunba greats

1) V A Urea,* 1st coalelor Tom I pag 123


2) Idem peg 122

www.dacoromanica.ro

i pe care traducatorul a piedat o in scoala dela Bucuiesti, mar Lind


ulaugA

.De aceea as face cunoscut de obste ca, cats vor voi sa dobandi scA
aceasta carte $i BA citelea in limba maicei lor, Ida& filosofilor celor vechi $i nom, sa pofteascA a as prenumara la profesorn scollet
st bann it vor platl h cuviosh sa, cand va vent Cartea este intr'un

torn (I( 23 de colle in octav mare Prepl pentru un trup este 6


sfanti, in hartie de rand, si 9 in hartie ha" Cal tea e legata 9
Sub guvernarea lui Kiselef s'au tiparit in tipografla Mitiopolim
din Bucuresti intre altele si urmAtoarele cart'
La 1830 Inoutatui s pent' u msnte, sub guvei natm ul Kiselef,
de Mitt opolitul Grigorie
La 1832 Eulm td, adica Manelnicul, al pravoslavnicilor crestim,

tie Al Sturdza, in-8, pag 416, tradus din elineste de Eufrosin


Poteca 1) (Bib! Alma !strati)
La 1833 se tipAreste Lstut gut, de Epscopul Chesarie
Pe la aceasta epocA gamin ca ingruitor al tipografiei pe Palette,
care este ultimul ingrijitoi din prima pericrulA a acelei tipogiafii st
care tipareste la 1834 Cuvant la snmot manta, ea Mitt opolstulus
Gt sgot se, in-4, pag 13, de Episcopul Argesultu Eamon
La 1835 se tipireste 10 Oglanda omulus dm stab u, de Nicolae
i loan Batcoveanu
20 Vseide sfinizior, pe ]Bartle, to -fol , pag 3354-2

La 1836 10 Vselde sfinislot din Aprilie, in -fob , pag 2694-3,


de Starrtul Mardirie
3 Vsetsle sfinfam , din Mani, Iume Julie si August (Jul ed LL
f 459) de starrtul Mardane
De la 1837-1851 tipografia Mitropoliei fu inchisa, dupli ce unbogatise literatura noastra bisenceascii cu multime de CO in tunp
de 163 de ant
1) V A I rechia, Igt Sc Torn I, p io 422
2) Eufrcrun llimitiie Puteca sa nascut la anul 1786, In satul Nucgoara plaml I eleajen, chstrictul Prahova, din parinp muncitorr, plugari Pe fatal s Ill I a
chemat Dimitrie Poteca .71 pe dansul l'a chemat Radu Iar numele de Eufrosm
s a dat nand a Imbricat hams monahala *)
) Noue RevIeld Romani No 44, vol 4, peg del

www.dacoromanica.ro

R3

La 29 Iunie 1840 Neofit ocupa tronul mitiopolitan fat a a pute


face insa mute pentru tipografie, din cauza evenimentelor politice 9.
Abia la 1851, in timpul lui Barbu tirbem, tipografia fu cu totul
re mita tie cAtre Mitropolitul Nifon, care se urcase pe tronul mitropolitan la 1850, avdnd ca director tehnic pe Stefan Rasidescu, care
liaise dour( matmn now din fabrics LOsser din Viena, qi, impreuna
Let ele i pe distmsul mamist tipograf Frantz GOlil 2) la 1852 cand
incepe a se tipAri din nou cArti
Iata ce ne spune D-nul Iorga3) in went(' privinla
an anul 1850, Mitropolitul supine Dommilui planul tipogtafiei

artilor bisoricefti Carp ajunsese a se cumpArd i ndin alte taw,


Moldma i Artleal, nneaflandu-se astAzi in acest principat re-o
tipografie bisericeasci completa Sf Mitropolie a Ungrovlahiei a
ivut tipografia sa, me din greutatea imprejurardor s'a desfiintat,
ime it aqtAzi abut se mai alla vreo cate-va oca de sloe ruginite,
cart nu se mai pot intrebtuntd ni\ iron cere impi umut 2 000
de galbeni penti u a o alcAtui din nou, aducand al o mainA, douti
teaqcmi, slovA, celelalte tiebtimcioases Lucrul mcepandu-se, se
mtit cer, in Octomvrie 1851, 5 000 de let, tot cu imprumut, pent u hat tie Mai tar= e vorha de o non& mama dela Viena Iar la
A

19 Fevruarie 1852, intr'o adresi a Mitropolim, se spune ca ntipograti I Sfintei Mitt opolii, acum din nou infitn ltd t intru tot compleLtA, a

inceput, cu ajutorul lui Dumnozen, tipirirea cartilor brzeliceti


1) Istoria .,Scolelor, Tom II pag 192
2) Gobl avn de elev la Mitropolie pe Costache &Waleson, care Ii lila local la
1854, cand acesta voi sit piece In Rama Iscdndu-se insi rasboiul Crimeei 1 gri-

nitele Hind incluse, Gobl nu putu pi din tar t, ap cit Cu nevoit a sta pe loc,
aleschizand o cafenea-restaurant in strada 11 Iume (Filaret) Mai tarriu fu chemat de Nifon ca matanist-prim avoid de ajutor pe Radulescu
In timpul ocapatiund sale la Mitropolze, Gobl dedea lectium iu arta tiparulni
pe lu tipogralhle particulave Aga Cu la Upografla lui Hopatrug, care admen a maIca gi cu care nu putea tipart nimem, de oarece in tipografille din
ginl

Bucuresti In acel tamp nu se Intrebuintau de cat press de mint Primul


elev particular al Itu Gobl in aceasta arta Cu Pandele Mangii Gobl mat dedea
asemenea lectium si in tipografille lui Ehade gi C A Rosetti Asa dar prima
inasuusti tipograff roman' din Bucuresti, furl elevu lui
N lorba, Vials si domma lei Barbu Dim Otirbei, Amdele Acad Romane Meanor i de Sect Istonce Tom XXVIII, 1905

www.dacoromanica.ro

h4

In 1851 Mitropolitul cerea un censor pent' u tipai Au' ile btale


Aqa dar prunele tiparituri in aceasta a doua perioada a tipografie" mitropolitane incep la 1852, cand se tiparesc intre altele
10 Cu leget e de Coate legtutt ale din timpul downier lui Stirbei st
legunrea dm anul 1851, in-80, pag 264 ,
20 Har pa Romanis, poesu m-12", pag 112, de C D Aricescu,
3" C onducatorul pe calea vtei et, de Di k r Reiche, m-12, pag.
396, de N Danulopol,

40 Castelul Brcincovenesc saa Cat navalul Veneitet fl VISta


yield omeneftt, de Michel Angelo, in -8 , pag 92+2, tradus de
George A Baronzi, editor parintele Arhimandrit Drumm Sadoveanu, (Bibl Gr Cretu) 8u 2,
50 Aventuriie cella din urmel Abenset agiu din Chateaubriand,
m-420, pag 64, de I N onnesou, ed G Thud,
6a Intatle cunoptnie pent, u tine) ime, m-8, pag 64, de Al.
Minescu ,

7 &went; de caleitot se in Balsa, de Alexandra Dumas, tatal,


tradus de S Andronic, 80 2, (Bibl Cretu) ,
80 1st, ta genet aid a lumet, Torn I, de B Ganescu, Gr Ganescu
i V Patron', m -4" 6 (Bibl Greta)
9 Idtotul sau Sutei anul, de Gilberg, drama in 6 acte si 8 tablouri in-12, pag 112, ed G Ioanid,
100 Istorta sdnta, dupti Victor Duruy, in-120, pag 421, de loan
Penesc.u,

110 Manualul Batista fee sau Medictna ft. Fat mama domestic& de
B Rasped, m-80, pag 392, tradus de I B (Brezoianui, ed I Penescu, (Bibl Maria !strati) ,
12 Chat iota Cot day, drama in 3 acte i 9 tablouri, m-12, pag

80, de Sim Mihailescu,


130 Elemente de et efttneascci investaturit sau pt escut tat ea
istot sea sfinte ft Cathechtsmul pe start, tradus din rusesce de colonelul Loan Voinescu I, m-12",
1852, luna Martie ,

pag 91, (Bibl Crap), aparut la

140 Minuntle Mason Domnulus, de A Lesvaxlax ,


150 Btbitotecis t eltgtoasa, proverbele lui Solomon, suplement
la Loud Eclestasitc, tie Monism Sadoveanu ,

www.dacoromanica.ro

85

160 Moat tea lus Avel, poemit In 5 acte, de Gessner, ti adusa de


C C Bagescu, In 80-4 Cu plange litografice admirabil executate, ed

G Ioanide, (Bibl Crelu) Signature la pag 1 gi 3, Cu steluta pe


Luigi Ida ,
170 Ecoul Eclessasttc, de Dionisie Sadoveanu,
180 Catalog de cat to roman in lamas se, de G Ioanid ,
190 Dsalogul , omano-get man, ed 3, pag 72, de Max Droc, ed
Rusu ,
La 1853 se tipAresc 1 Holt' ps Hagsul, roman istoric in-8,

pag 116, de A Pelimon ,

2 Sateanul 0 ettn sau pat tea mot ald den foasa satulus,
d e serdarul Const Aristia, cu litere reformate, tiparite in 1853, la
tip Sf Mitropoln, in-8 6 (Bibl Crelu)
3 Catechasmul C9 estsn, din rusegte in-8, pag 127 tie K Mavrula

40 Lelia, de George Sand, in-8, pag 206, de N Nenovici, ed G


I oanid,

50 Ludo= sau Mioisl emsgs at, m-8, pag 72, din franc de
AI lela Manciulescu ,

60 Matalda sau memos sale wad fames June, din Eugene Suc, 4

vol , in-8, partea I 157 pag , part II 360, de St Andromc, ed G


loan id,

70 Noptus note, versuri, in-16, pag 98, de G A. Baronzi, ed G


loaned,

8 Maui), at, de George Sand, 2 vol , in-8, pag 436, trad de St


Andromc, ed G Ioanid ,

90 buvenss de o Gilliam se in Italia, de Al Dumas, in-8, pag


76, trad de St Andromc ,
100 Vol base asups a sstot as unsvei sale 2 vol in-8, pag 482, t

3 din &ant de E Poteca,


110 Pravila Insersceascd, in -4 , pag 130, editor Mitropolitul
Nifon,

12 Most, e de bthlsotecd, in-8, Fig 16-1-16+16+16+27, ed


G Ioanid,
13 Calendar ul pe 18.53, anul 1,
140 Degcrset ea tutus or apelor names ale, de Moritz Wertheimer,
doctor de medicine gi chirurgie, in-8 6 (Bibl Cretu) ,

www.dacoromanica.ro

86

La 1854, apar 10 Ccintua s 'intone, poesu in-8, de Radu.


20 Moartea lut Radu vii dela Afumats, diama in 4 acte,
pag 103, de I N oimescu,
30 02 e de desgust, poem de Gr Ilarie, m-8 4, pag 96 (Bibl

m -8 ,

Cretu) ,
40 Dama cu camelst? din Al Dumas fiul, in -8 , pag 116+30,

de M Costescu, ed G Ioamd,
50 Ceaslov mat 'and, eptat,

pag

560, de I Penescu, ed

Nifon Mitropolitul,

6 Eulogton situ Moltftenscu, m-4, pag 531


7 Gm amatsca romdnd, ed 12, in-12, pag 96, de I Pop, ed.
N Danielopolu,
8 Molattentcu, in -fol pag 517, ell Mitropolitului Nifon,
9 Nota Testament, 16 pag , de loanic Evantias,
10 Octozca, in fol , pag 554, de I Penescu, ed Nifon Mitropolitul,
110 Psaltti ea proorocului gi imparatului David, tipftrita cu cheltuiala i sargumfa Prea Sfintiei Sale parintelui Ailnepiscop si Mitropolit al Ungro- Vlahiei D D Nifon, in cea din nou infimiata tipografie a sa, la Bucureti, du ector al tipografiei fiord te fan Ra.4-I lescu, tipogi af

La finele introducern se ally o icoana in ca oleo tipografie, tiparita de mamistul tipograf F Gebel (Gobi), cum sta sera sub acesta
mom., iar sapator in lemn at acestei icoane a Post xilogiaful de pe.
vreme Pcehaceh
Cartea este m-4, i are 420 pag
pag 130+2, ed Nifon Mitro12 Pa ain/a btsertceascd,
politul,
130 Catalog de cat Isi omdne at lsin ar set G Ioanid,
140 Calendar ul pe 1854, dupa Cazandi,
La 1855 apar 1 Jul dmintul tsnut, de Don Martin de Freytas,
tradus de A Pelimon, m-8 4 (Bibl Cretu)
2 Colectsi de nuvele, poem' i altele, in doua brouri,
3 Melodst sntsme,12 pag , de G Creteanu,
4 Momente campenefts, in 4 brown, partea III i lir, in-16,
pag 70, de M Georgescu,

www.dacoromanica.ro

87

5 Expunel ea cheasei loom slot S/i,ite, de Atdnasie N Pacleanu, dui:A D M A Ubicini, in tipografia bisericeasca a Sf Mtropoln, in-8 6 (Bibl Crap') ,

6 Pima Kate sau Abecedarul, cu 8 graduri, m-32, pag 119,


de St Rosianu,
7 Snub ?indite. sau Fata panda, ulus, lo-8, pag 100, de I
Dumitrescu,
8 Aldo gs Amsta sau bandstst, in 8 , pag, 163, de C Boerescu,
9') Economta polstsca dupa Blanqut, in -2 , pag 198, de T Sergescu,
10 Ut mai ea Crtmees sau campanta o$tf.1 slot altute la Sevastopol, sau snconjui area Ci meet, dinpreuna cu harta Crirrivi pi un

tablou Privire generall asupia teatrului rashmului, in-8 6, de A


Pelimon (2 volume), in tipografia nisei ceascA a Sf littropoln (Bibl

Cietu),
11 Expltcat ea obtectelor Wei tcestt pe SCUlt ;a 7 tame, vol I,
in-8 , pag 296, de Ioamc Evantias,

12 Castelul de Chaumont st Intalmi ea, tiadus de A A B ,


imprimeria bisericeasca a Sf Mitropohi, 8 2 (BM Cretu),
13 Gablas de Santslau, din Sc Sage, 4 vol in-8, pag 631,
editor Geoige Ioamd, de P Matoucolu,
14 Poestsle vechs st 91014%, de Dimitiie Bohntmeanu, 8 6,
(Bail Cretu),
15 Lena st ztua fa, a matne, m-8, pag 208, de G A. Baronzi
160 Calendar ul poveststof pentru 1855,
17 Patna, anul I, mar saptamdnal, de N Nenovici
Se vede ca Nifon reinouiss tipografia pe spesele sale propru, de
oarece it vedem ca schimba firma, nummd o tipografia Nifon Marcpolitul, in loc de a itropohei Acest obice it vedem, de altfel, pretutindem in secoln trecuti, substitumdu -se numele autortAtei prim
acela al sefului acelei autoritati
Pe langa Rasidescu pi Gobi la Mitropolie se mai distmgeau ca culegAtori M Galaosscu pi lorgu Nicolescu (Misoc), pe cart Rasnlescu, la

plecarea sa din capul tipografiei mitropolitane la 1855, ii hat cu sine

in ateherul ce desdse In acel an in asouatie cu loaf Romanot


Dupa plecarea lui Rasidescu din tipografia Mitropoli, rAmase ca

www.dacoromanica.ro

88

director tehmc Dim Zisu, care neavind aptitudimle necesare flea


loc, dui:A douA luni, lui Scarlet Walter, un chains lucrAtor tipograf
al timpului
In curand Insa Walter fu chemat de Rasidescu, spre a-i incredinta
conducerea propnei sale tipografii, asa ca la tipogyafia Mitropoliei,
pe la 1856 Oman ca conducator pe archimandritul Monism
Asa dar tipogiafia Mitropoliei rAmase milli sub conducerea &Mugardor, can mai tipanrii Inca, intre altele, $i urmatoarele opere

La 1856 1 Catechismu vat stet mature, in-8, pag 190, trad


de 1\ ifon Mitropolitul ,

2 Caleridal ul pe 1856, in-80, pag 136, de I Gorkm, ed bank!,


30 Gs ecta ss mans ectiutitle et, m-8, pag 349, ed G Ioamd, de
P M Georgescu ,
4 Calendai istoi to ps popular pe ailed 1837 cu pi evestirtle
adeval atutus asti onom antic Kazamta $i ilustrat cu douA tablouri
Incoronarea tinparatului Alexandra II Si Congresul din Paris, ilustrat

cu patriiele lummilor, in-80, pag 144, librAria G Ioinid ,


50 Apostolul cu 4 qt amsi s, in-fol , pag, 530, ed Nifon Mitropolitul ,
60 Pentecostal, cu 10 giavuri, in-fol , pig 530, ed Nifon Miropolitul ,
7 Confei snide din Pat is, tractatul de pace impreunA cu proto-

coalele, ed 2, pag 706 ,


8 Povalusi ea f diloi de gum dd, in -8 , pag 77
La 1857 se tiparesc 10 Cantecele aut of es, Suvenzi e at Dome,
in -12 , pag 203+4, de A. Costinescu,
20 Pas ab3togta, pe foi mat ea de gal de-malade (curs) in -8 , pig
326, de doctor Moritz Vertheimer, ,

3 Don Mot at Fel nando de Zmiga, trad de G I B ,


40 Alcatust e au, ad a dui Samutl Rat i itdovul, musts atom e
rateicts et isc/ove4ts, ed 3, in -12 , pig 123, editor Alex indru
Sturdza ,
50 Aventurile len Lute.; icu, pi imul conte de Flincira, de Alexin-

dru Dumas, in-80, trad de E G Rafael,


6 Chu iamb mon, in-fol , pag 866+10 ,

www.dacoromanica.ro

89

70 Rugde;une la deschsdet ea Dsvannius ad hoc, pros , 4 p , de


Mitrop Nifon ,
8 Predscatot ul, anul I (No 52), in-40, pag 416, de Ilse Benescu ,
9 Calendar istoric pe anul 1857, editor George loanid, in-80-6, in
tipografia Nifon Mitropolitul (Bibl Crelu)

La 1858 apar 1 Istorsa sacra, tarmata de 'napalm Ism an istos de Yen Catulescu, edifia scoalei,
20 Lautarui, de Slav Camarano, melodr trap , in 4 acte, in-120,
pag 16, de Gamin fi. Valenti

30 Marsa de Rohan, Slav Camarano, melodr trap , in 3 acte,


in -12 , pag 16, de Canini ;si Valenti
4 Riita csta, de F M Piave, melodr , in 3 acte, in-12, pag 16, de
Gamin si Valenti,

5 Macbet, de F Piave, melodr, in 4 acte, in-12, pag


Canini si Valenti,

14, de

5 Gonzalo de Cot dove sau Luca ea Glenades, din Florian,


editia II, in-8, pag 263+11, de N T Oraseanu, ed Rusu si Petrini,
6 /mu, gsa, in 4, pag 399, ed Nifon Mitropolitul,
7 Noul Testament, edilia II, m-16, pag 400 ,
8 Talcum ea vsselor, din scrierile celebrei profetile, Maria Anna

Lenormand de Paris, ed II, in-80, pag 436, de ed M H Rusu $i


Petrol' ,
9 A/manahul Statulus pe 1858, in-120, pig 182, de Nifon Mitropolitul ,
10 Pi edscatorul, anul II, ebdom , No 49, in-4, pag 400, de Me
Benescu Is' Dionisie Arhim ,
110 Dialogs ft ancezo-tomans, ed II, in-8, pag 184, de G Eusta-

tie (Ciocineli),
120 Coleciss de poem sense in exil, in-80, pag 231, de Gr Serun . 2

13 Tabloid femees codicil:4 sau 4 epoce ale sexului femeesc,


1 bros , m-I2 ,
14 Studs; de econotnsa polstscii Partea prima Economia socialit
Sircina prima, in-8 ,
450 lstorta Wet weasels' dela snceputul e; pawl astchs, in -8 , p
358, de Ilse Benescu ,

www.dacoromanica.ro

90

16 Masssm Pletot ele, melodr , In 5 acte fi 4 tabl , in-I2, pag 435,


de A Lazarescu ,

17 Paulsna dsn At Dumas, de E A

18 Evangelsa, ed Nifon Mitropolitul


La 1859 se tipureste 10 Acatsstul gs Pat achstd Sf Grsgol e Decapolstul din Mon Bistrita, ut-40, pag 77, de B Ierom Arhim ,
20 Acatsstul Sf .Thmstrse Basarabov,
pag 14 (1774, adueerea moastelor In Mitropolie),
30 Cantece natsonale, ed II, 80 cAntece in-120, pag 459 de 0
Dumitrescu ,
40 Talcum ea vsseloi dupci Mai as Anna Lem, mud, m-120,

pag 136, ed Rusu si Petrmi ,


50 Statutele ssi actinic), Lelia, din Bucuresti, m-120, pag 32, de
I L V unberg ,
60 Buletsnul Muntctpat, sn anul I (Iume) No 28, in-40, p 112,
de Municipabtatea Bucuretuor ,
7 Anastassmatat u, in -4 , de 0 Dumitrescu,
8 Octoschu nun e, m-fol , pag 576, ed Nifon Mitropolitul ,
9 Calendar u (Gazamia), m-8, pag 86+2, ed Rusu sl Petrini

La 1860 se tipireste 1 &wk. Sf Stepan, ed II, in -8 , pqg 36,


de Maria Mad ,
2 Colecisa de ccIntit, I &set scests pe psaittchaa, in-120, pqg 96,
de tef Pop scu ,
3 Deqpi e pt oprsetate, de Tillers, in -12 , pag 128, trad de
tefan BAjescu ,

4 Coiontots germant ss Romania, de P Markin,


5 Despi e chestsunea legato, in-120, pag 24, de G Atanasiu ,
6 Monstorul Oficsai at Statulus, m-fol , ed oficiala ,
70 Buletsnul Municipal, in -4 , an II, p 116 ,
80 Spectator ul cu gt cc , anul I, ebdom , de Stavri Antoniadi
La 1861 apar 10 Botantca alma; (manual), m-8,, pag 302,

cu 2 planse, de Iul Barasu,


2 Vtata sf mucensc Gheorglie, m-12, pag 46, salsa de MonBahisescu ,

30 Deqemn linear (curs elementar), ed III, cu Mere,

cu 80 tabele cu figuri, de I M Poenaru, ed polar,

www.dacoromanica.ro

pag 98,

91

4 Epsstolele s Euangedstle Dumsnscale ft Sti MO) ale, ed II,


m-16, pag 224, de Nifon Balarscu ,
50 Istorsa Sacs a, ed 1I, editii scoalelor, de Veniamin Catulescu

6 Lcge pent, u inflintat ea Cur tea de casaise pi de Justsfte,.


m -12 , pag 46, ed oficutla ,
7 Star ea snstrucitunes publsce in Romdata-de-Sus pe 4860 61,,
m-4, pag 15+14, de I Mmorescu,

8 Calendar ul bunulus cult, ed 3, in-80, pag 500+44, cu tabele Si cu fig , de I Ionescu ,

9 Viala Sdntulus Vastlte-cel-Mar e


La 1862 se tipareste 10 Gr amattca Macedo-Romdnii, m-8.6,

pag 153 (a se da gratis), de I C Massim, editor' G Goga, D Ca-

sacom (Mbl Cretu),


20 Catechtsmul (manual), ed VII, in-168, pag 44, de Fl Aron
30 Geogi afia, ed lII, in -8 , pag 68, ed small, de G VIAdescu ,

40 Atm to vechstaus st noulus testament, pr escur tat, ed VIII,


pag 53, de bad Snagoveanu,
5 Istorsa Testamentulus vechtu as nou, ed 4, in -8 , pag 136,
ed scoilei, de Veniamin Catulescu,
70 Istorsa Romanslor cu Geogi afia, ed 1I, in -8 , pag 644+24,
de A T Laurian ,
80 idol as Romantic), cu Geografia, ed III i IV, de A T Laurian,
90 Sluiba Sfilitet Wee act, ed II, in-4, pag 60, de Ierod
Ghenadie ,

10u Imbuncitals, ea soartes far antlor, in-120, pag 88 (1862


Maiu 25), de M CogAlruceanu ,

11 Legea pent; u ur mart; tle contributtuntlor, m-4, pag 31


La 1863 apare Noul Testament, ed VII, in-120, pig 140
La 1864 10 Anuncsatorul braes seem ,
20 Burma, ziar bisericesc, de Preotul Gr Musceleanu
La 1864 Tspogr afia Mstropolses inceta cu totul de a mai funciona, lax materialul se trecu la Imprimeria Statulut, formate din
vechea tipografie a Colegiului national de la St Sava i aceea a commune' centrale de la Focsani
Li 1882, Iume 17, In zilele M S Regelus Cat ol I, et sub arhipas-

www.dacoromanica.ro

93

toria mitropolitului Mame Mtclescu, Sf Smod hotari reinfiintarea


tipografiei Mitropohtane, cue fu pus& sub directri. Arhimmdritulu"
Ghenache Enaceanu, avtind ca conducAtor tehnic pe Minn Ionescu
Asian aceastA tipografie se ell sub conducerea tehnica a D lui
Zamfir Ionescu, un distms elev al cunoscutului maestru in ai to tipograficA, Constantin Fortescu, care urmase lui Mircea in postal de
vet de atehere al acestel mstitutu
In aceasta tipografie, in afarA de cartile hisericeqtican se retiparesc toate din nou, cu caractere latine se mai =prima gi revista
Bum sea o9 todoxit 9 mina, fosse Mall a Sfintului Smod, precum
si alte cart' religioase particulare
Ca director lui Ghenadie ti urmA Constantin Ei biceanu dela

1888'1895, cand fu inlocuit prin D C Chu tcescu, ins Wan In


.capul acestei institutiuni se afla arhiereul Melette Galalcanu
*

In paralel cu tipografia mitropolitana se inflinteaza in 1741, in


Bucurefiti, o tipografie care se intitula a $cdlelor Vicaresti, numita astral de sigur pentru ca era instalata In localul mAnistire"
St Sava, uncle se afla kola infiintata de familia Vactiretilor
Poate ca aceasta tipografie sA 11 fost alcatuit& din vechia tipo-

grafie dela Targou$e, un le dela aceasta data dispare once urma

de tipantun
u tun intru cat familia Vacaretilor va fl avut vreun amestec
cu aceasta tipografie Lim insa ea aceasta familie a numarat in
sanul sau man patriot' i mbiton de cultura neamului, Inca din vremunle cele mat indepartate
In tipografia colei Vacareqtilor s'au tipant putine carp, negrept
din cauza scurtului tamp cat a funclionat, fie din cauza hpsei de tapografi priceputi in ale meteugului isvothrel candor, fie mai cu
mama din cauza proibitlunei lui Mzhail Voda Racovita de a se tapir' cartile lusenceti, singurele can ahmentau teascunle tipografarA teonsirea Mitropolitului tarei, proilnfice pe acele vremun,
tiune cuprinsa in doua hnsoave ale Domnitorului, cu leatul 7250
(1742 dela Chnstos) pe can le-am reprodus mai sus
Pe de alts parte, tim ca Mitropolitul timpului, Neofit Ci iteanul,

www.dacoromanica.ro

(13

care ma numit i Ppiavnic al Foalelor 1) se interesa foal te mult de


tipografia mitropolitana, pe care o reinoutse si completase char la
aceastri epoca
Cunoa9tem ca e9ite de sub teascurile tipografiei 9coalei Vticare9-

tiloi numai urmatoarele card


La 1741 40 Int; ebart borslovesci, adunate de Ianache,
Postelnic, m-8 mic, 4 foi tarn numerotafie, tar 70 numei otat- ,
2 Dumneceeptde ft Sfintele Latta ghat a calm dtntre Sfinit pdt taps noprts a tut Ion Ztataust, a lut Vastle-cel-Mai a gs a Predestentes, scum intru acest chip tiparite, in zilele prea luminatului.
Dotnn gi obladuitor a toatA Sara Romaneasca, Id? Const NicolasVoevod, cu cheltuiala prea sfinfitultu Mitropolit al Chesariei Pale stinei, Kir A.nanut, i s'au tiparit in minastirea Sf Sava in Bucure9t1, ce este inchmata Ierusalimulm, in tipografia 9coalei VAcare9tilor, la anul de la Christos 4741, de cucernicul intre preoi Popa
Stoica Meow.' 2), care trecuse act( de la tipoprafia Mitropohei
30 Inuatittu, a btsereceasuft a Viddteett Anttm, tiparitA a doua

oara in orasul Bucuralti, 16 foi numerotate 91 16 nepagmater


in-8 4, de Popa Stoica Iacovici (Bthl Crefu)

La 1742 Letts, gia, editati de Mitropolitul Cesariei Palestine',


Kir Anania, in zilele lui Constantin Nicolae Voevod
La 1745 se mai tiparesc doul cArli in went& tipografie, care incepuse sA se numeasa nDomneascau, gt anume
1 131 auoslaunica mit) twist' e I A. sobornice9ti gi aposto-

leg', biserici a rAsiritului, I A doua (ma tipAritil din poi unca


I

prea luminatului 91 prea inallatului, I Domnului nostru Ioan Constantin Nicolae Voevod, I Cu blagoslovenia prea Sfintului Mitropolit al Ungro-Vlachiel, I Kir Neofitu, I TipAritu-sau in tipografia Domneasca, I In ora9u1Bucure9tilor, I La anuI dela zidirea lumei 7253, I
De cucernicul intru preofe pupa Stoica Iacovici tipograful

In 40 de 172 pagme a 24 rind= 91 o foam fart( numAr Paginile imadrate


20

Psalts, ea, I Proorocu lui 91 impAratulm David, I Acuma

inteacestali chipu chiparitA in zilele prea InAlfatului Domnulut nose) V A Urechil Moms coalelor, Tom I, pag 21
2) 'dem, Tom IV, peg 38

www.dacoromanica.ro

qa

tru, I Ioan Constantin Nicolae Voevod, I Cu blagoslovema prea Sfantului Mitropolit at Ungro- Vlachiei, chi Neofit, I In tipografia Domneasca in BucureSti, I La anal dela facerea lumei 7253, I De cucer.nicul intro proof] popa Stoica Iacovia tipograful

In 8 mic, de 168 foi numerotate gi una Ears numb-, a 19 rinduri

pe papa

Pe la 1749 gam aceasta tipografie, Musa in chilule man Istirei Co1ei, and Grigore Ghica Voevod, printr'un hrisov cu leatul
7257, hotriraBte ca BA se contopeascA cu a Mitropohei
* * *

Am pomenit (le asemenea mai sus, despre o tipografie a comumtafi precept, infiintatA de calugArn greci dela Sfantul MormAnt, in
timpul dommei lui Alexandru Scarlat Ghica, diipa toate probabiMaple, cu fondurile lui Nicoll Lazar, proprietarul f dna= de hartie
In aceastA tipografie se mai tiparira afara de cartile deja mention ite cele urmatoai e in cursul anului 1868
1 0E0ASI'POT I TPA.MMATIKH'E I Ea/krona TSZ'N E'IE
T'EZZ kPA I E'lZ TO' TE'TAPTON, comentar la a patra pal te din
intro lucerea in gramaticA scrag de Teodor BiimpArtita in patru pirp,
compilat din mai multi autori, de Neofit, ierocliaconul din Pelopones
i

acum pentru intaia oara dat la 'mini de el, in timpul dommei

de Dumnezeu pinta a Plea Inaltului .71 Prea Credinciosului Domn


loan Gi igore Alexandru Ghica Voevod, cirui i s'a gi dedicat Dupa
indemnul prea fericitului gt prea inteleptului Patriarh al lerusalimului Chir Efrem, Ilmd Mitropolit al Ungro-Vlachiei Prea Sfintia
Sa Chir Crigorie A ingrijit tiparirea Bi a facut indreptArile comentatoi ul insuBi Cu cheltmala lui Bi a prea cu% losulut leromonach chiar Iacob Mavrocordat din Hios i cu Nam ul filologilor pt
mbitorilor de Christos
2 EIMEIPI'AION I XPIl4'NE101- IIATPIA'PX01" I clEP020I

AT 11IS3N

Chrzsant at /erusahmulus Manual despre superlori-

tatea Bfantului rail al Ierusahmului Bi a Sfantului i primitorului


de vieatA Mormant Bi despre milostenia datoriti lui de top creStinii
dupA pm unca apostoliceasca si folosul sufleteec persoanelor can se

www.dacoromanica.ro

95

duc pentru a se inchina la Sfantul Mei mint $i la celelalte cinstite


locuri de acolo Acum pentru a doua (mit tiparit in tipografia inflintata de curand in timpul domniei, de Dumnezeu WAIL, a prea
Inaltatului Domn si stapAnitor a tolta Ungi o- Vlachia, Ioan Merindru Scarlet Ghica Voevod Prin ingrijirea si cu cheltumla prea fermitului si prea lummatului Mem 11 'erase limulm, pentru a se imOrli in dar din wirtea prea Stantultu Mormant lndreptat de Gheorghe Constantin, Bucuresti 1768, luna Martie In 4 mac de 145
pagine editia I
3 adA4.211AAI'A I XPIZTIANIKIr I TirE'OPOOMIZOI Invatatul a Grestsiteasca a al edtnfei roast, e of todo-ee Cuprinzan,1
articolele cele mat trebuincioase pe can on ce crestin trebue BA le
stie ca sfi se mantillas* si pe earl mu ales dascaln trebue BA le
predea prin intrebari si rfispunsuri In zilele de Dumnezeu pazitei
Domnu a prea maltatului nostru Domn si stdpinitor a toata Ungro-Vlachiei Ioan Alexandra Scarlet Ghica Voevod, Mitropolit fiend
al Ungro-Vhchiei Area sfiniitul Grigm le, acum intaia omit tipAritA

in limba gread modern/ si in limba turceasca, in noua tipografie


a neamului orto lox grecesc, inflintata sub ocrotirea luminata a Indtime, Sale, in Bucuresti in anul 1768, de catre invatatul Gheorghe
full lui Constantin ALum pentru intam oar& s'a tutors din limb%
cea proasta greceasca in limba tin celscA S'a indreptat si s'a tipdrit in aceste douA Iambi pentru folosul crestmilor de Ieromonahul
Partenie Metixopulo, care face parte din comunitatea mare{ mo
nastiri imparatesti S-ta Maria umela
In-40, de 64 pagan Tipirita pe doun coloane in stamp tedul
grecesc, in dreapta eel turcesc, atilt din Elms cat si din Bucuresti
In tipografia cea nouA, Bucui esti 1768, avand 6 foi numerotate la
inceput, 15 la unit $i 1 298 coloane ted

4 Sc l asoarea Pati sat hulas Patete catre top crestmu pentru ajutorul Sf Mormant, in-4
Aced:3U tipografie nu tutu insfi mult, .14 probabil ca fu contopiti
cu am a Mitropoliei
*

www.dacoromanica.ro

au

De la 1817 incoace, mestesugul tipograficesc din Bucuresta mirk

intr'o noui fazi


De untie Oat act cu aceasta arta nu se indeletniceau de cat fe$ele bisencesti, ca episcopi si c.alugari, iar tipografiile formau un
fel de apanagiu ale miniistinlor i episcopulor, dela aceasta epoci
incepe a se manifests ga mitiativa privita

Prim particular' mireni can ileschisera tipografie in Capitals


full D-1 ul Constantin Cal ace , Btv Va St ohmic! Rikiticanti
Clinceanta, fost negustor de lemne in timpul lui Constantin Ipsilante, t Bit) Vel Slugerta Dumb ache Topliceanul , fost judeefitor in divanul (le 7, dupii cum reiese din Pitacul lui loan voila Caragea din 18 August 1817, $i din Hrisovul dat de acest Domn la 3
Noemvrie 1817, pe can le reproducem mai la vale
Ace; ti asociati doctorul Constantin Cal aca, Stolnicul Raducants
Clint.canu si Slugei ul Dumb ache Topliceanu 17cu Luna ravna
spre folostil obstesck, cer lui Caragea, in anul 1817, invoire si des-

chidi o tipografie privilegiatl pentru hmbile romdneasci fi gr, e


teasel Ei se hag pink' in tamp de ti luni si organiseze asemene
tipogiafle ;,en toate cele trebuincioase ergaln si cu oameni mecteri,
trebnici si invitaii la acest lucru Tipografia o vor aseza in casele
domnesti, la cismeaua lui Mavrogheni, plAtind talen 100 anual chine la Inserica Cerurft Domnitorului si le acorde monopolul tipografic pe 20 de ani in toata tiara, afari de cea (le 1.111Amnicul-Valcei
sa ramana hberi, lucratoare
Ca rasplati pentru dreptunle (le monopol asocialn se obligi
al Si ilea, din vreme in vreme, fail de plati, filade $i alte mica
carp celor siraci copu de scoala,
bi Din castigul tipografiei si dea un ajutor la spitalul Iubirei de
oameni (Filantroptei), cate talon 5 la suti ,
(,) Si ingrijeasci a nu se strata haznaua ctsmelelor polities,
all Si rindulasca stiptuurea un efor dintre boern de starea intata,
can si trip ijeaset 81 sa apere la once Imprejurare dreptitile p pmacordate tipografiei
Caragea dl cererea asociatilor in cercetarea Divanului Acesta

constati mai int= cii niciodati n'a existat in tart monopolul tipografic, dar Inca dela Mihai Racovip s'a hotarit ca Mitropolitul eon-

www.dacoromanica.ro

q7

gur are controlul imprimatelor biserice9ti ga el mci particularii, arhiereu i boern nu puteau tipari comic Mr& de voia qi blagoslovema
Mitropolitului Totup stabilirea unei asemenea censure nu inseamnA

ca numai tipografia Mitropohei (strimutata aici dela Collea) are


monopolul unprimarei Apoi, constatand ca de vre-o 10 am tipografia Mitropohei s'a Orbit 91 au ajuns &Mile biserice9ti la hpsa, de
aunt nevoid pre* a cumpAra cArli din alte par#i strAme, in care se
gasesc multe cuvinte vAtAmAtoare gt Impotriva pravoslavnicei credinte, Divanul aft& bun& propunerea asociafilor boeri, fiind de folosul 91 trebuinta ob9teasca, atat spre cele biserice9ti, cum 91 spre cele
politice9b, totqa mentme Mitropohei dreptul de a avea tipografie,
data ar vrea, Mitropohtul Ins& nu primecte sa Intocmeasci tipografia
Mitropohei, 91, deci, nefinid poprit prin hrisoave de a se desclude
aici in fait all& tipografie, Divanul aprob& cererea aczocialilor boeri,
prin anafora c5.tre Domnitor, cu prwilegule gi obligatiumle de ei ce-

rute Prm punctul 9 din hrisov se decide despre censurA cArtile


biserice9ti, fie romane9ti, fie grece9ti, din toate trele tipografiile dm
tar& (cand va fi una 91 la Mitropohe) sA fie prealabil cercetate 91 aprobate de Mitropoht AceastA censura nu va avea lot de eft pentru

carfile biseriee9ti din nou tiparite, ;a nu 91 pentru nomle editium


de carp deja aprobate 91 anterior tiplrite
Penti u censurarea cArfilor biserice9ti, Mitropolitul poste all delega dreptul la episcopi, ca s& nu se tatirme tipografia dud Mitropolitul n'are tamp, sau la alte obraze biserice9ti destoinice
Prin punctul 10 se acorda tipografiei vole a tiparl gi filologhica,
adica scrim de celea ce privesc asupra mbirei de invAtAturA Acestea
se vor censure de cAtre dumnea-lui Vel Postelnic
Aceasta tipografie a avut o mentoasa activitate In anul al 2-lea

al existenfei ei s'a tipArit in ea condica de lege a lui Ion Caragea


Aci eau tipArit gi poezule dmtim ale lui Paris Mumuleanu

Pitac pentru tzpogi afia ce este a se face


Jai IOAN GHEORGHE CARAGEA Voevod 1 gospodar zemle Vlahiscoie
Iubitorilor de Dumnegleu sfin#ia Vdstra Episcopilor 1

d-voastre Velifilor hoer!, impreunA i d-ta buy Vel Bane Grigorie

Baneovene Epistatule al SpatArielo d-neta Vel Vistiere Barbule

www.dacoromanica.ro

08

Vacirescule, fiend -ca prm anaforaua ce atI Limit Domniei Me le pen-

tru tipografia ce se care de umt de alp! a se sista' acum din nod,


ne-ap dat phroforie ca &Wild cercetare, atat la Banta Metropolie,
cat $i In condicile DivanuluI nu s'aii gasit me! un hrisov de oprne,
ear cum ne-an fftcut aretare Preaosfinfut Sa parintele Metropolitul
ca aa gut la Metropolie sineturile de mal jos aretate, tisk un hri
sov cu let 7257 al reposatulul Grigore Ghica Voevod pentru radicarea tipografie) de la Co 'tea $i Ed Minas pe Mina sfintel Metropoli!
1

o carte cu let

7250

tot pentru acesta tipografie a reposatulul

Mihail Voda Racovitit i alt hrisov din let 1742 al rAposatulul Mihatil Voda Racov1tA, grecesc, tot pentru tipografie, s'ad urmat pans in

vremea =me! ce a trecut De aceea poruncim, ca luand de la sfanta


Metropolie sineturile de ma! sus aretate, sa vede1,1 coprmderea lor,
cum $i penti u lucrarea tipografie) sa cercetat! pane sand s'ad urmat? si sa aretafa DommeI Mele prin osebita anafora, tolco path
gpd 1817, August 18 o
Vel Logofat
(Pecetea gpd Cod LXXXVII fila 42 V )

Ice IOAN GIIEORGHE CARAGEA Voevod i gospoilar zemle


vlahisi.oe

Citindu-se inaintea Domme Mele acesta anafora, cu tote ca din


gt clirplor domnescl ce aunt aretate mal jos,
am luat i no! phroforie, ca in adever aceste sineturI nu stint popritore de a nu ma! avea alt cute-vas! vole a lmea si a lucre tipografie abed din Sf Metropolie de cat numal carfile bisericesci ce vor
fi a se tipan sa se tiparesca prin cercetarea celul dupe vrem! Metropolit, am poruncit insa de s'ad facut intrebare Preaosfintid hale
parintelul Metropolit de primesce a intocmi Preaosfintia Sa cu cheltuiala sfintel Metropolil acesta tipografie ce cer uml-altil a o intocrifi
in soroc de sese bun! $i a o tanea de a pururea Sf Metropolie, cu
sarturl mai jos ai etate dephn, tin ne-an dat respuns in scris, ca nic!
starea Metropoliel, nice archieieticescul haractir nu'l slobede a Linea acest fel de tipografie, fait numal se figaduesce, ca or! tend va
coprmderea hrisovelor

tabu' card biseucescl in limba romanesca pentru trelnunlele bisericilor din tots )era, Ea se tiparesca atat am! la Metropolie cat si
la episcopia de la Ramie Dec! neprimmd Sfinfut Sa a se Insarcina
cu aintocmi acesta tipografie, ce prin Atha ad cerut und-alti! sit

o intocmesca cu carturile de mg jos an tate, si prin hrisovele


cele-l'alte carp domnescl ce are Sf Metropohe pentru orinduiala ti-

pografie! nefinid oprit de a se into= aid in lei it all& tipografie,


poruncim Domnia Mea, Vel Logofete de lea de sus, sa se pue in
lucrare facerea domnescului nosti u hrisov dupe porunca CP am dat

www.dacoromanica.ro

99

dumitale la acea de ma! inainte anafora Inca de la 14 ale trecutulu!


August, cu aceste osehirl insi intiiu sit fie volmc si Sf Metropohe a
tiparl carp bisericesci , al 2-lea, tote cArtile bisericesci cite se vor
tipftri de acesta noui tipografie mai intaiii si se teoriseseli de Prea esfintia Sa pirmtele Metropoht, i gisindu-se curate, admit fari de a avea
inteinsele vre-un euvent vatimAtor impotriva lege! i a pravoslavmcelor dogme, sit se dea apol in tipar, , al 3-lea, gazeturi nu slobechm
Domma Mea a se tipAri precum cer Intocmitoril acestel tipografiY,
lira numai filologluca igpomnimatau, adeci inscuntArl de cele ce privesc asupra mbirel de inviltAturf , al 4-lea, Efor al acestel tipografiT
si fie eel dupe vrem! dumndlulVel Postelme 1817, Octombre 12 a
Vel Logofdt
(Pecetea gpd ) Cod LXXXIX, pag 39

Hi ssovul ttpogi 064 de awl den Bummed'

4n/1d -ca Intre alte lucruri trebumciose, de folos patriel, este una
tipografia,
ca si tipardsca carp pentru sfintele biserici prm case
si
se laudi ca se proslivesce numele marelul Dumnecleulul nostru,
card de inveflituri copulor, atat la scolele elinescI, 1 la cele ruminese!, cat v la alte trebuinte spre lummarea credm %eT, spre desehiderea minter si a invetaturef, atat in limba remands* cat si in hmba

greeds* care tipografie au avut tera acesta din vechime pusa in


lucrare, iar de o vreme incoce, amelisindu-se, se afla tera in lipsa
nu numal de alte cArti trebumeiese, ci mar virtos de art! bisericesci, incit as catecdusit BA se &due& in teill din locurl strine, avdnd
pe alocurea 1p dogme neprimite pralloslavnicel maicel nostre biserici
a RAQAritului De aceea gasmdu-se dumnd-lui dohtorul Costantm
Caracas, 1 dumnd-lui Stolnicul Raducanu Clinceanu st slugerul Dumitrache Toplicenu cu buns rime spre folosul obstesc al patrieT, si

spre ajutorul spitalulu! Iubirel de omen!, i a scold ehnesci, si al


celor -alto scale romanesci, iar mai virtos pentru sfintele Wend a

nu avea lipsA $i trebuinti, ca sft se mar aduca de la alte locurl strime


carp tipArite, cop/11106nd unele dmteinsele si inverituri neprimite,
precum mai sus s'ai'l his, s'ad arnat cu j1lba catre Domma Mea, facend cerere cu rugaciune a h se da vole sa intoemesci aid in politie
tipografie grecesca si romindscli en a D-lor cheltutala, spre a nu
mai avea trebuintA eel ce voiesc a trail cArti si tramita la depArtate

locuri cu grea cheltuiali a se ttpari, precum si spre a se gam de


cumprrat, cu mai multi Inlesnire, aic! in Domndsca Nostra tera cartile cele trebuinciese, fagathundu-se numitzT, ca in soroc de 6 inn!
si intoemesci acesta bpogrtfie cu tote cele trehuinceose erphY $i en
omen! mesteri trelmicl si invetat:i a acestul lucru, si o inteemesca

www.dacoromanica.ro

100

si cu adeogirea tiparurilor si se dea din vreme In vreme fare de


plate filade si alte mac! carp celor send cop! de la stole Osehit din
cistigul acestel tipografil ce vor dobendi sti dea ajutor si la spitalul

Iubirel de omen!, cite taleri 5 la sute, dar se aibA si el soroc de


20 an! in care acest soroc se nu mbe mei de cum vole alt calevasi a
mai deschide tipografie in tote fera, fare numal o tipografie ce este
la Rimmc sud VAlcea se se asegle dupe cum as fost tipArind numaT
carp rumAnesc!, $i sA Ii se orindtuasee local de aseglare si lucrarea
tipografiei casele numai cele domnesel de la cismeaua reposatulul
Domn MavroghenT, pe care se fageduesc se le dreg& cu cheltuiala lor,

ingredmd cele de jog, si se dea chine bisericel de acolo, cite talerl


una sae pe an, ;ix cetre acestea se ingnjesce. a nu se stiles hasnaua
cismelelor polite!, se se orenduesce tia un efor tipografiei dmtre
holmu din starea d'inteifl, obrazul ce se va socotT de cetre Domma
Mea, spre a fi sprig nite F operate la on-ce intamplare dreptatile si
privileghiunle ce se vor da tipografie!, a cerora Janie orendumcro
Dorman. Mea In teoria mbitonlor de Dumneleu Episcopl, 1 a damne-lor velitilor boxer', am poruncit, sA cerceteze de este vre-un hrisov domnesc pentru tipografi, or! la sfAnta Mitropohe, sell alt widevasT, $i prm anaforaua de la 14 a trecutulul Septembre, s'au fecut
aretare ce s'ati gesit la sfinta Metropolis cartea reposatulul Domn
battle Racovite, de am 70, cuprimptore ca se. nu alba vole amen!
a tipArT card bisericesci fere de sarea si blagoslovenia Metropolitulul ten!, 1 hnsov al nu mitulm Domn ca se tube dicheoma tipografie! certilor bisencesci Metropolitul terel, $i celea ce se vor da in
tipar Intl! se se cerceteze a fi dupe. canonele lasencesci, $i asa se se
tiperesce, si tipografia se fie inleuntru in Metropolie, cum i certile
ce se vor tiperl la Episcopie se nu se dea in tipar pine nu se vor
tercets de numitul Metropolit, alt hnsov al reposatulul Ghica Vode
de am 60, cum ce a lucra tipografia si a se tipen certi au font numai cu voia si blagoslovema Metropolitulul teni, ince si din arhierel
si din Down! $i din boierl, earl ail vrut a tiperi cu cheltuiala lor, nu
s'ad putut tipen fare de voia si blagoslovema Metropohtulul Virg
De aceea volnicesce pe Neofit Metropohtul Vrii se rubes tipografia
de la menestirea Coltei, si se o iae in stepinirea preasfintiel sale,
ca se tiperesce orb-ce fel de carp va voi, spre mArirea si lauda lui
D-gleu, si spre Invitetura chrosului bisericesc si lumiirtrea norodului
Intro bung. eradiate, dupe care aceste smeturl Ne-ae fecut an tare,
cg. Metropoha are douii privilegiuuri, unul de a tinea tipografia chiar
in Metropolie, iv altul de a nu putea se tiperesce alt cme-va calf
bisencesd, fare de blagoslovema si cercetarea celui dupe vreml Metropolitul bare!, care acestea privileghiurl, fiind-ce priest spre sinerea credinlei, glic panntil arhierei si dumne-lor boerl ca se se pezesce,

www.dacoromanica.ro

101

adeca sl nu se popresca a fi tipografia in sfinta Meti opolie, dupe


cum a fost, gi el lucreze pe sema Metropoliel fad a o da sell a o
vinde la alt obraz, cum gi carte bisericesca 81 nu se dea in tipar fara
blagoslovenia i cercetarea celui dupe vremi Metropolit, gi de vreme

ce in numitele sineturi nu se coprinde vre-un cuvint a se opri alto


de a nu deschide tipografie aim in terl, earl din sfinta Metropolie,
ci Inca pomenesc ca ad fost tipografil ea pe la Episcopii, orinduind
ca cartile ce se Nor tipari la Episcopal sl se teorisesel mai Intel de
preosfin is Sa parintele Metropolit, gi ilind-cl tipografia Metropohe!
s'a Orbit de vre-o 10 an!, gi ad ajuns cartile bisericesci la lipsd,
din can primal sunt silili preotil de Lumpera cartl tiparite de la alto
parfi strame, in care se gasesc multe cuvinte vatamatore gi tinpoViva pravoslavnicel nestre eradiate, care cetmdu-se la sfintele biserid, in loc de lauda Dumnecleirii, se aduce hull, iar tiparul grecesc
ad hpsit cu totul de mai namte , pentru aceea ad glint cu tale parinfai archierei, gi dumnelor boeni fdcandu-ne gi rugliciune a da hrisovul Dommel Mele de mtarire pentru intocmirea acestel tipogiafil,
grecesci si rumlinesa, de catre ma! sus nuinitii tovarlgi, find de
folosul 5a trebuinta obgtescl, atat spre cele bisericeri, cum gi spre
cele politicesci, care aceste cercetandu-le gi chibzuinclu -le Domnia
Mea, le-am gasit el sunt tocmal precum Is arata parintil arhierel gi
dumn-lor boom!, deed cu tote acestea nu ne-am grabit a da hon.rire, ci am poruneat de s'a fault intrebare preosfintim Sale pArintelui Metropolit, de primesce a se incarca preosfintia Sa cu tipografia
acesta, gi cu garturile ce cere acesta tovarlgie, gi ad dat preosfintia
Sa respunsu in scris catre Domnia Mea, el inc! starea Metropoliel,
mei arhiereticescul haractir nu slobode a tine ast-fel de tipografie,
fat numal se faglduegte ca mi-sand vor trebui carp Insericegti in
limbs romandsca pentru trebuinta bisericilor dm MA Ora, sit se
tiparesel, atat aid la Metropolie, cat gi la Episcopia Ramnicului ,
ded neprimind preo-sfintut Sa a se Insarcina cu intocmirea tipografiei, gi ne find poprip prin hrisave precum s'ai'l slis mai sus, de a se
deschide aid in tell alts tipografie ;41 pe Magi acesta fiend lucru de
trebtunla pi folos intoimirea acestel tipografii, din care urmeza a
isvori atat imultzea cartilor bisericesci (earl aunt de trebuinta spre
lauda lul Dumne4ed i spre adaparea intru ale pravoslavnicel eredinte) cat gi oregi-care raze de luminare ale norodulul acestel dumnmpesei a Dommel Mele 'era, gi mai virtos spre curatirea in neghinatele card, Drept aceea dim Domnia Mea vole gi slobozenie mai
sus numrplor tovarael a intocmi tipografia ce cer, cu orinduiall gi
ponturile de mai jos aretate
10 SA intocmesca acestl tipografie In soroc de 0 bun!, cu tote ergalule, cu Omen! invefati megterl ce se cuvine a avea spi e a o educe

www.dacoromanica.ro

102

in stare, built sa nu ma! aibi trebuinfi eel ce vor trebui sa tiparesca carp grecesci ci i umanecl, sa le trimiti la locurl depth tate
cu grea cheltmali a le tipin, car! tote acestea si le fact i si le
cumpere cu a for cheltuiala, Lira de a cere de la lumen! met un ban,
20 S'o innulfesci si s'o adauge tot-d'a-una spre inlesnirea tipa-

riril

3 SA dea fdri de plata filacti ci alte mid cart1 celor Barad copl
de la scola, din vreme in vreme ,
4 Din ci8tigul acestel tipografil, ce vor dobindi, sa dea ajutor la
spitalul lubirel de Omen! cite talent rind la suta
50 Si obi privilegiu a nu mea vole si slobocleme nimenea altul
a deschide tipografie in Ora Domniel Mele, in soroc de an! 20 Mai a
numal tipogi afia de la Ramnic sud Valcea, sa fie precum ILO fost slobode, tipitrind numal carp romanesci, su alti tipografie sa fie in sfinta
Metropolie, dupi privileghiurile ce s'ad she mat sus ci are,
6 Ase4area tipografiel cea mud sa fie numal in easels celea Domneed la cL8meoa reposatulul Domn Mavroghenie, carele si le drega
numifit cu cheltuiala tor, ingridind curtea de dos, 81 ingrijind a nu
se strica hasnaoa cicmelelor politic! i sa dea chine buiencil de acolo
pe an cats taterl una suti, facend gi a8e4emint in scris cu egumenul 'inserted, care egumen prm ,albs au facut aretai a din partea sa
si din partea epitropilor acelor Monistil Ecatonta wheal, ca primesc
mclunerea bmahl Limelel pentru apclarea tipografie!, cu acesta

chine de taloa una sutit pe an, 81 la implinirea soroculul si nu


aibi a cere de la numita biserica mci o pars pentru meremetunle

sea oil-Le alte vor face acolo, ci din nod maw,


70 Etoros al acestel tipograftl, ormdmm Domma Mea si fie eel
dupe vreme DumneluI vel Post ,
8 Sfinta Metropolie sa fie volnu.A a tipirl numal carp bisencescl
rumanesd, cum gi tipografia de la Ramo a Episcopiel Ramniculut,
iari81 are sa fie sloboda precum au fost, a tipin numat carp limncescl rumanescl ,
9 Tote carfile bisericest,I, or! grecesci sett rumanesci ce se vor
tipAri, orI la acesta noui tipografie, sea la Ramnic sud Valcea, ma!
intaiu sa se teonsesci de catre Prea Sfinfia sa pirmtele Metropolit,
gr gasmdu-se Dogmele dupe pravoslavnicie, ne avOnd intr'insele
Nre-un cuvint vitamitor, sa se 81 dea la tipar, insa aceste orindinala,
pe cat privesce spre aeeastt tipografie, sa se urmeze numat pentru

carfile bisencesel celea car! nu ad fost tipante, ce din nod intim!


data la acesta tipografie se vor NAM, lar car! s'ai Oat tipii rte ci va
face trebuinta a se tiparl de isnova, acelea, de vreme ce s'au fost teonsit rand inttlia81 data s'aa tipint, de nu vor avea vre-o schimbare,
la eel de snoava intro aceste tipografie tipar, nu este trebumfi a le

www.dacoromanica.ro

103

ma! teorisi, ca sl nu se dea ziticnire lucrarii tipografie! , iar sand


Preaosfinha Sa parmtele Metropolit nu va avea indelettncire sit le
teorisescA, ca sA nu se Intirele, clic! tipografia tine omen! cu cheltuialA, sit ormdwascA orI pe mbitoril de Dumnecleu paring episcopI,
sou alte obraze bisericesci destomice, ce va socoti Preaosfintia Sa ca
sA le teorisesci i sA dea slobolenie a bpAri, fluid indatoral! $i acel

pe car! va orindm Prea Sfinlia Sa, spre a nu zAbov! teorisul prin


stricarea de chile, in aducerea de pagulbi st smintirea tipografle!,
100 SA alba vole a tipArl si filologhica, adeca scrierl de celea ce

privesc asupra iubiril de invetatura, case atat acestea, colt si alte


cart! de invdtatura grecescl, intim si se teorisescA de dumne-lul Vel
Postelnic st apoIsA se dea la tipar Drept aceasta, spre a sejazi ormduehle ce ma! sus se cuprinde intocmal, am adeverit hrisovul acesta
cu bagel Domnesca NostrA iscAliturA cl pecete, cu credmta prea tubililor Domme! Mele 111 Gheorghe Caragea Voevod, Costantin Caragea Voevod, martorl fluid si dumne-lor cinstig si credincioc! hoer!
velig ai Divanulu! Dome! Mele Radu Golescu, Vel Ban , Grigorie
BrAncovenu, Vel Spates, Barbu Vacarescu, Vel Vistier, , Dumitraccu
Racovita, Vel Vornic de Cara de sus, Mihalache Manu, Vel Logofet
de lei a de sus, Grigore Baleanu, Vel Vormc de Ora de jos , Alexandru Mtvrocordat, Vel Postelmc , Costantin Dudescu, Vel Voinic at
treilea , Petrache Ritorides, Vel Logofet al strAmelor pricmi , ban
tirbei1, Vel Vornic al Obstn dor , Nicolae Golescu, Vel logoret de
keeling. , Alexandru Fihpescu, Vel Logofet de Ora de sus , Ispravmc
Mihalache Manu, Vel Logofet de tera de sus, si s'au scris hrisovul

acesta intru al 6-lea an dmtru intim domme a Dommei Mele, aic!


in oracul scaunulu! Domme! Male Bucurese!, la anu de la nascerea.
Domnului Dumneleu si mantuitorulul nostru Isus Christos, 1817
Noembre 3, de Mihalache Logoltit za Divan Mihalache Manu, Vel
Logofet, procit "

Primele teascuri ale acestei tipografii furl mstalate, dupi cum


arata si documental de mat sus, in anal 1.817 la cismeaua Mavroghenl, obtinind privilea ul tiparirei lucrArilor Statului
Intro intAiele cart' tipArite de aceasta tipografie este Q1 Pi amla
ha Ion. Ghee, ghe Ca9 agea Voevod, tipArita la 1818, in privilegiata

tipografie dela Ciemea, in-folio 6 In partea I si II, pe Tanga text,


luta tli tabla de matern cu Erata la fine, iar in partea III este raportul si tabloul genealogice t)
1) V A Urechil, Istoria Romdmlor, Tom X, peg 428 Partea

www.dacoromanica.ro

104

Ca conducitor tehnic asociatu Dr Caracas, Clinceanu

Topliceanu

aveau pe Vasil() Mande, care purta trtlul de epistat al tipograflei


Dela Cigmeaua lui Mavrogheni tipografia fu mutate mai tarziu in
Dudescu, unde functiona OM la 1831, dupe ce in curs de 14 am,
tipari, intie altele, urmatoarele carp
La 1817 10 Hecuba, tragedie din Euripid, de A Namescu, un
volum de 66 pas , m-8 mic,
20 Rost de Poem., adica stihuri acum intim alcatuite in limba
romineasca, 4 vol de 66 pag , m-8, mic, de Paris Mumuleanu

La 1818 agar 1
1181i1011P0

a pre inaltatului gi pre pravoslavnicului J Domn i oblicluitoria a


toatti ugrovlahia I Iw IOAN GHEORGHE I CARACEA voevod
Cu toata cheltuiala Dumnealor I CONSTANTIN CARACA Dohtor gi I Dumnealui Raducanul Clinceanul I biv vel stolnic, gi
Dumnealul Dumitrache Topliceanul I biv vel sluger I tiparita in
I

privilegiata tipografie a Dumnealor I cigmeaua reposatului intru fericire I Domn Mavroghem I din Bucuregti

Pe contra-papa gravura cu marele 84;11 inconjurat cu marcile


judetelor
Sub el intarirea de mini din 1819 Ghen 1 a marelui Logan in
cuprindere
Aceasta pravila a plimantultu intocmai dupe cea greceascii s'au
dat a 6 la logofelia departamentului strimelor pricmi Caragea si
fost-au deapururea in manele celor dupe vremi condicarr impreuna
cu cea greceasca, ca sa se marturiseasca gi pricmile de judecafi ce se
vor intamplau ,
20 Apologia, ache& cuvant sau raspuns in potriva socotehi celor
fare de Dumnezeu, m -4 , pag 262, ed Mitropolitulm Monism, Radu
Chnceanu el Dim Tophceanu
La 1820 ease manta ale Sf loan GU, a de au) , pentru preoti,
din elmegte, in-4, pagini 160

De la 1820 pana la 1824 nu mar gasim carp tiparite in aceasta


tipografie Se 'Eede el activitatea e a lost suspendata
La 1824 Muloaee fl team s de oci obi ea mums, de Dr Piscupescu (Acad Rom )

www.dacoromanica.ro

.105

La 1825 1.0 Cal acterui s, compus de Paris Mumuleanu (Acad


Rom)

20 Abecedat greco-t man (Acad Rom ),


30 Dan cuvtntele lut Dson fllosof ul din elmeste, in-40, pag 76,
de E Papazol (Acad Rom ),
4 Aceasta cat tscscd, din 1806, trparita a doua oars la 1825, Expout's. 1903
La 1.826 spar 10 Istorsa Unsvet sales (prescurtare, dupit Atanasue
Staghiritul), in 4 tomuri, tom I si II in-44, pag 236, de Egum
Grigorie Poenaru (BIM Cretu) ,
2 Cuvinte panigirice de Eufrosm Poteca (Acad Rom ) ,
30 Opt, ea hancezziol in Resta la 1812, cu adaus cu oarecari
carp publicate in vremea rezmulter, din greceste, de Paraschiva
Cluceru (Azad Rom )
La 4827 1 Culegers de inielepcsune, de Darvar, din elmeste,
m-120, pag 1.29, tip de Ion N Moldoveanu (Aced Rom ),
20 Ftlosotsa morale, elements de Neofit Vamva, in 8, pag 380,
de C R Colescu (Aced Rom ),
3 Abecedar gi eco-t onsan-bulgat ,. in-84 ,
40 Spsfele Neamw slot , de I N Moldoveanu,
50 lima/atm d pe 8C142 t, pentru nunli (Azad Rom ),

60 Penh u inceputul obscetulus de a se anti ebusnia ss snipcb it


la Paps oud ?op., in-160, pag 48, din greceste, de S P B ,
70 Loan Gm d-de-aur, cuvant (Acad Rom ) ,
8 Mcbdp, rEknOc, AaVTIVOC (lead Rom )

La 1828 4 Abecedat de Plesmanu (Lead Rem )


2 Cele dsntasu cunopsnp, idem

30 Pentru CM at ea guret p a dinplot (povaturtor), in -8 ,


tiparrtit de dantistul I Seligher (Acad Rom ) ,
40 GI amatsea romdneasca de I Eliade (B1131 Burada)
La1829 10 lid: spundel e devustatoat e, de Bojinca, (Acad Rom ),
2 MI Leccalziov irccpckpaarc (Acad Rom )

30 OglInda sandtdies p a trumuseles omeneps, mijloace sr leacurl de omotrrea sr de indreptarea strictimundor, aleAturti sr intocmrtd spre folosul neamului romanesc, de Stefan Vasde Rtscupescu,
doctorul politer Bucurestdor sr a Printipatulur tare' Romiinestr, sr

www.dacoromanica.ro

106

pusA in tipar cu cheltuiala Domnului Vasilie Mano le, epistatul tipografiei, la care se ci ell spre vanzare, in-84 (Bibl Maria Istrati) ,
4 Curse, ul Romd.nesc anul I, aparut la 4 Januarie 1829 (dela 8
Aprilie) odati pe siiptAmAna, in-44, de I Ehade (Bibl Crelu),
50 Mat gat stand sau cuvsnte de multe felts' s, din elmeste, in-40,
6 Ti actatul tints e Russa ps Tut ma dela 14 Septemvrse 1829,

in-40, p 12,
70 Calsgt Oa, de Gr Plegoianu, tiparita cu cheltuiala lui Sc Rosetta (Bibl Crept)
La 1830 1 Frumoase dsalogut I (Acad Rom ) ,
20 GI amattca ft ancezd-t omdneascd (Acad Rom )
3 KapdhzX Tonoyptgai civic BT3adac (Acad Rom )
4 Tatman, ea at tscolelot credstales Din Istoria Mitropohtului
Nichifor Teodosie Pentru natut greceascA gi romaneascA (Bibl Crelu),

5 Bratansc , dm Racine, traducere de I Vicarescu ,


6 Cat to de obstett acs, de Dr Chiriacopul cu probahilitate (Bibl
Dr Michael V K )
70 Chrisovul lus Matesu Rasa, ab, scos dm Condicele Mitropoliei,
1n-8 ,

8 Acattstset ul, in-80, pag 372, de Neat (Acad Rom ) ,


9 Medstaist poetace, din Lamartme, cu diferite budit originate,
partea I, in-16, pag 109, de I Ehade ,
10 Montespe, Marimea RomAnilor (Acad Rom ) ,
110 Cut set u/ t onsdnesc, anul II, de tree ori pe 'Apt , de I Ehade ,
12 Poen% 01sgsnale, in-16, Tiparita de Joan Vacarescu,
130 Vet But t mustcegts sau Poem deosebite gs cdntece de lame,

in-160, Tiparite de Anton Pan (Acad Rom ) ,


140 Poesss din spawned vt ditto, efts, in 4 pArti (partea I, 2 brocurl, partea II, 3 broguri, partea IV, 3 broguri) in-16 ,
15 Cdntece de stea, in-16, pag 40, Indreptate de Anton Pan ,
.16 Ostdpesc regulament pent, 14 matita fib et romanestt, partea III aproximativ (1830), dup1 filigrana 'Artie' (Bibl Crept)
La 1831 apar 10 Buletinul 0 ficsal al Idt es I omdnepts ,
2 Slujba sfintes Lauf gss, In zilele Episc Arg Harlon, tipArite
de diaconul Monism ,
3 Cuvant 1 ostst la deschzdet ea obscsnustes obpteptes Adundrs

www.dacoromanica.ro

107

p 18, tipariti de Generajul Pavel Chiseleff, la


a Valachses,
40 Martie ,
4 Choler a mm bus (aminunte aparatoare si igienice) m-4, pag
36, de Dr Alex Tavermc ,
50 Regulele sau g9 amatsca poems, p II, tradusa de I Eliade,
m-12,

p 62+8 (Bibl Cretu)

S'au cheltuit prim Stolnicul Clmceanu lei 2 000 II pentru tsparstul smprumutatet Invilidtursu st alti 4 586 lei 20 parale, pentru
prefacerea deem I $i inzestrarea ei cu aparatele necesare ei la aplicarea metodei mutuale
50 lei se cheltuesc pentru tiparirea foilor alelo-didactice, etc I)
Dela 1831 aceasta tipografie trecu in pose= Itu Ioan Eliade RAdulescu, cu drepturile privilegiilor de can se bucura Eliade o muta
in Dudescu, cam pe uncle se afla Bade Mitraszevski 1)
Spre a avea 'Lusa mai la indemana millocul pm care sit* comunice
mai lesne cu poporul, mai tam." o mute in grading sa numitit rHe-

liadec de 'dna targul Mosilor, undela avea locuinta


Abut trecurit 20 am dela deschiderea primal Fob. rominesti de
cati a Gheorghe Lazar, $i glasurile lui Eltade, Pets ache Poenat u,
Eufi ossn Poteca, Btu bu Pas is Mumuleanu, Simeon Mai covscs al
ale celorlalti dascali al regenerarei nationale, let avura ecoul in reolutiunea dela 1848
Pentru a-ss atmgeturta urmanti, z.c, Ehade se gindl ca trebue
sa alba mai intim pub* prin care sa comunice cu inlesmre cu marea multune a poporului, care nu putea sit aside la cursurile pro fesorilor El fundase, spreacest stop, Curses ul romanesc la 8 Aprilie
1829 Acesta este intaml ziar romanesc din Prmcipate, si aparu la
inceput in tipografia dela Cismeaua Mavroghem, a asociatilor Dr Caracas, Clinceanu i Topliceanu

Ce impresie a facut si cum a fost prumt acest ziar de Romani o


%a spline urmatoarea scrisoare, ce Ehade priml dela Paris dela Du2) V A Urechia, /slot sa ?coalelor pag 113, Tom I
2) D Dim C Olaneseu, in Teatru la Ronidns, sustme cg Tipografia Caracas, Clmeeanu $i Topliceanu, fu cumparata de Eliade la 1828, um totugi gamin
carp tiparite sub somata firma pang la 1831

www.dacoromanica.ro

108

mitrache Golescu, in numele tmenmei aflata la studu in Capita la


Frage" la acea epoca
Ida acea scrisoare
a Bunule p substule compat, sot! u
sPrimeote Luau multumirea ce prm aceasta scrisoare, 111 dau U.nen' roman (call se aft& in Paris) pentru Curserul I ornanesc, ce at
bore -volt a ne trimite De prisos ni se pare slit descriem ci tA. bucurie am simtit toti tend am vazut ca se tiparete qi in patria noes-

tra o meta Destul este sa tu, ca prin vmele noastre circuleaza


sange romanesc, p este cu neputinta el nu ne bath inimile de bucune, dud vedem p auzim, ca sa fie lucruri p asezaminturi mantuitoare pentru patria noastrii, p can inlesnesc a se revarsa luminile
p cunootintele, can contnbuesc spre fericirea p folosul Romandor
Tsparn ea in lsmba romaneasca a unes gazete este negt ept Intl e
celelalte un msyloc deosebst a lunnna pe fsepecm e asupt a di eptu-

?slot p data) nlor sale i In tot chipul once bun roman este dator
all multumi pentru buna incepere ce ai &cut, s c 1 1)
Suntem ai Dornmei-tale ca niite frail,

Coleschs Soveatntc Mai geald, Alexandru Lent, Nscolae Bei leanu, C III itslotu, Dumb ache Golescu, C Lem, I Vladosanu,
Costache Fsltpescu
Pans, 4 Octomme

In tipografia lui Ion Eliade, intre altele, s'aii tipant urmatoarele


opere

La 1831 10 E2 ache, din Corneille, tragedie In 5 acte, in-8,


pag 122, tiparit de Iancu Roset ,
20 Ei msona sau Duman 'um' celeilalte, din Ziegler, drama in
5 acte, in-80, pag 88, tipint de I Vicarescu ,
30 Dsalogs, de Sukiani Samosateos, in-8, (Bibl Miculescu Braila)
40 Asup a plugs-tries (bagan de seams), protect la obteasca adu-

nare, in-80, pag 47, ed oficutla ,

50 Buletsnul 0 final al Tare' Romanep, anul I, 4 pag , edifie


oficiala ,

60 Curserul Romdnesc, anul III, tip de Ehade ,


7 Ale obscinustes obstegs Adundi s lucreirs, pe 1831, 4 paginit
ed oficiali (131131 Miculescu Braila),
I) V A Urecha, Idol sa pcoalelor, Tom I, pag 426

www.dacoromanica.ro

109

80 Cut s de t etorsca, de Sun Marcovici, profesorul acestui curs


In colegiul Sf Sava, in-4 ,
90 Nopisle lus lung, (culegeri din frantuzeqte), pag 42, tiparitA
de Sun Marcovici (Bibl mea) ,

10 Bizezar, poemA, de Gr Alesandrescu, traducers din Lord


Byron, 01 12 poem 5 elegu, 2 dupa Lamartine qi 5 tabula, m-802,
(Bibl Locusteanu din Tg -Ocna),

11 Intamplat de lus Telemae, traductie de Gr Plefoianu, cu


24 icoane i o hart& m -12 , (Bibl

Cre-tu)

La 1832 spar 10 Ale obspaustes obgtegts Adult& 1 duct art,


1831-1832, m-44, pag 150, editie oficiala, urmata de un regulament (Bibl Cretu) ,
20 Agezamantul ostagesc, par tea IV-a, in-40, pag 27, editie oficiall ,

3 Regulamentul of gansc, bropira in -4 , pag 56, edilie oficiall

(Bibl Maria 'strati),


40 Regulamentul gcodelor dm Romania, in-40, dela pag 27
pail la 450, ed oficiala ,
5 At stmetica ralsonata, de Francoeur, in -8 , pag 1.24, traducere

de I Ehade, cu o dedicaie cAtre generalul Kiseleff, in-804 (Bibl


Crain) ,
6 Bat batu/ bun gs femme, bund, din Marmontel, in-80, pagine

46+2, de I Ehade

70 Luca ea Cot stitelus, Ghiauru qi Oscar d'Alba, din Lord Byron,

partea I, 8 pag , de I Ehade ,


8 Mazepa, Pat istana p Logodtisca d'Abtdos, din Lamartine,
partea III-a, in-80, pag 110, de I Ehade ,
90 Catihisis, in-8 (Bibl Miculescu-Braila) ,

40 Pt ssonset ul de Chalon, Lamentalule lui Taso i Repo, din


Lord Byron, partea II, in-8, de I Ehade ,
11 Regulu, tragedie in-80, pag 64, de I VAcArescu ,
120 Moist tenscu, In zilele episcopului Neofit al Ramnicului ,

13 Medttalu din Lamartine, de I Ehade ,


140 Slujba Sf Dumb u cel nou, In allele episcopului Neofit,
15 Buletsnul ofscsai at Ores t onzanests, anul II, ed oficiala ,
46 Cut sem/ t omanesc, anul IV, de I Ehade ,
17 Arittnetsca (prescurtatA 4), pag 12, de G Popp ,

www.dacoromanica.ro

110

18 Caisr afta, de G Popp, in-4 ,


19 Daselaul pentru ltmba ft ancezd, pag 8, de I G Gorjan ,
20 Indreptestorui lecituntlot , in versuri, pag 8, de Anton Pan ,
24 Enlars sau maneltim (Ezpozitaa 1903)
In acest an 1832, se vede ca In tipografia lui Ehade era mare
activitate, de oarece nu-i mai ajungeau lucratoru fl este silit a sum
ferlegerului Sabana Carcalechi, tipograful dm Buda-Pesta, a'i trimite lucrAtori Carcalechi h rispunde In mod afirmativ
Intl acest document
Domnul Ioan Ehad in maI multe sensor! &ad rugat a-I trimite
2 tipAritor[I] p un culegator de tipografie , a$, find ace$I strain!
din Tara Nemleasca, le este slobod a merge In tail am facut dar

contract cu e!, p le-am dat cite f 45, in argent, 1a unul, la toll


trel, f 45a
Lucritorn Ins& intarzund a sosi, Ehade repeti din nou lin Mnionci rugaciunea de a-i innate lucratori

15/27 Julie 1832 n Ttpop afti n'ail putut h ece, sertil ft aid
Pand, pe la Brava), p eau inters la Stbstii , p eu ram] 1 arnaN a
cu bans cheitutli p tetra oanteni Pentru care, frate, ma rog, pentru numele Jul Dumnezeil, fa cum ye! oti p mijloceite a li si da voa
a le scoate paqaport, macaw pe o vreme hotai ita, ca set lase In tar t ,
nu ma lasa, frets, fare ()amen!, aa set -4! [dm] Dumnezed toate
bunittiple Fa vre o mijlocire p scoate-1 bacon! Prefi cu Innba Li'
cea dulce aceasta strAplicie, care gindesc ca va fi ma! induplecata

caci ms se pat e ca acegti ttpogi afi nu stnt supufi austi taxi, kii
chiar de vor fi, ea ma fagAduesc ca dupe un an set -I truant ear inapol'

48 August 4832 ',Doi sensor! ale tale am prumit, una vestitoare


ea o set am in sfirpt tipografl prui mijlocirile tale cele de frate, 1
nu 9110 cum sa-11 multumesc

Dar Ehade dorea &Ili mstaleze 1 o 'doge& in stabihmentul sau


pentru reproducere de portrete 'storms, planuri, hint, icoane, etc
In acest stop el se adreseazi tot prietenulin sau Minoilci
Iata acest document

Ft ate MtnovIci,
nAdmeaorl sosirA qi tipografi, qi ill mulfumesc, frate, de ostvneala ce a! facut MA rog scree -m!, dad al Inlesnire ca prietin, a I

www.dacoromanica.ro

111

ma abonez la jurnalurile ce imi shit de trebuinta, atit nemlegti, cit


I frantozegti, cum gi daca pociii a ma adresa catxe d Pop la Viena
pentru un tease de htografieu Cere 20 de topuri de hartie
Pentru totdeauna frate i sluga, I Elsad 1)

In tot cursul anului 1832 se urmeaza o continua corespondenta


intro Eliade i prietenul sau Mmovici pentru hartie de tipar Aga
la 16 gi 30 Septemvrze, apoi la 24 din luna urmatoare La 8 Noemvrie E'iad cere 30 IP topuri de hartie a dela 'Joseph Intze, cancellist

commissarial,' La 5 Decemvrie, e vorba de alte 25, eel trebuiau


grab= , de nigte matrile pentru valuri, precum gi in primula litografiei Plicurile pe acel tamp se aduceau tot de afar&
La 3 gi 17 Martie gi la 3 Aprilie Ehade scree din nou pentru hartie alte piese de magim
La 3/15 August 1833, Carcalechi vestegte lui Ehade sosirea de
rslovea n oui
Celelalte materials pe can Eliade nu gi le putea procura din Ora,
le aducea din Pasta, dela casa Rizu Durmuzi, prin procuratorul acestei case Minovici, cu care Eliade era in stranse legaturi de prieteme 2)
La 1833 se tipiresc in tipografia lui Ehade 1 Protecte pe 1838,
4 pag , ed oficiala,
20 Deserter= vdt satulut celus ma, a gs a vaccines, de Dr Zissu
Conofan ,

3 Bulettnul Acta' al di et rotntinefti, ed edema,


4 Cut sof alt otnanesc, anul V, de I Ehade ,
5 Leona, d beisvu gs Dos a fana femesa sa, In versuri, pag 8
6 Cele dantasu cunottnie, ed III, pag 8, tip de Gr Plegmanu
70 Dscaogul t ft ons , editia II, pag 12, tipitrita de Gr Plegoianu
80 Safi onsm gs Hants in versuri
90 Logica sEtsca de Ieromonachul Eufrosm Poteca (Bibl Baican)
100 Duntneseegttle Evangel's, m-402 (Expozilia 1903)
Censure gi alte dificultati banegti silesc pe Ehade a suspenda a-

peril= Curtertsius ronzdnesc pe la 15 Ianuarie 1833 Peste doua


2) N Jorge, Contributn la 1st Lit R , p 283-264, Analele Ac R 4906
Bucurestl

2) N lorga, Contr la 1st Lit R Scrutorn Mireni, p 25

www.dacoromanica.ro

112

luni Insa Eliade face un nou apel la sprijinul Romani lor, insotit de
un nou program, care este tirmatorul
Program la I/ Curierul Romaneso"
27 Februarie 1833

dmtre ravnitorn pi indemnitorn a tot lucrul ce priveste


spre cmstea ;a inamtarea nape', intristandu-se pia in suflet de incetarea nCurteruluiu s'au atms de aceasta paguba ohsteasca ca de
insist a for paguba gi n'au incetat indemnand pe compatotn for a
cauta cu asemenea ochm la acest Luceput folositor ce se intocmise
spre desteptarea neamului tiu care slujea obstei ca o Foal& de politica, de moral, gi de 'Aerator& Tot acesti doritori, ma, pe de alts
parte nu au incetat a indemna asemenea pi tipografia ca 81 se mai
Insircineze $t in anul acesta cu tiparirea acestei gazete, cercand eft
doara alergarea pi sprijimrea romamlor va intampma atat ale sale
cheltueli, cat $i alte neaparate cheltueli ale redactiei
nAceasta infocare gi neobositit indemnare din partea stator barbat" patrons' de acest fel de 'titans cinstit gi obstesc aducand tipografia in stare a se rusma oarecum de incetarea sa, cu trite ca nu

mai avea un mijloc de jertfire, a hotarat in sfarsit, nadajduind la


ravna obsteasca, a intreprmde mast a incepe tiparirea lucrarilor
redactiei ,,Curierul romanescu

Asupra acestei hotariri a tipografiei, redactut are elute a face


cutoscut ob$tei, ca pana la 15 ale lunei Martie nCurierul romanescu,
tulip, dupa o odilina de cloua luni, va incepe drumul sau, dupa chi pui urmator

4) Formatul sau va fi dupa cum se vede in aceasta programa,


mai marit cu o a patra parte dupli cum a fost mai Juanita ,
2) Fata Iui cea &intim mai obicinuit va cuprmde o prescurtare
din cele mai intemeletoare legiuiri 1;a masuri ce se coprind in nBuletmul oficialu ,

3) 0 jumatate a acestei gazete, sau cele doul fete din mijloc vor
fi hotarite pentru Om din Owl, de politica, imprumutate din alte
gazete strame, ruses% frantuzesti, nerntesti gi Monitorul otoman ,
4) Fata cea din urmi mai obicinuita se va indeletnici cu articole
literare, comerciale gt varietal' Va coprmde Inca din cand in cand
tji oarecari articole ce privesc la o bona ingrijitoare W stapana de
cask precum intocmirea odailor dupa comoditatea cases, mobilarea
for cu buna orandmala gt cu gust, orandmala mesei la pranz ;a la
tins, cmstele din partea stapanei de case dare oaspeti, orandmala

curatemei gi alte asemenea cuvunte $t datorii caznice dupa care


traieste lumea cea civilizata In aceasta pal te, cu vremea, se va

www.dacoromanica.ro

113

pune, dad va Intel esa prenumeranlu, gi mezaturile siirandrile Le


se fac, spre Omuta de obste. Intr'acest chip va Unma nCurzerulq pe
anul acesta cu toate ca formatul lui se va mai man, dar pretul,
eau va fl ca fi mai inamte, adeci 4 Impiratesti tn 6 lei In aapitalas.
iar afar& 4 impArAtesti $i 12 lei Curier.ula va esi tot de data! on
pe saptimana, find datoare redactia a da pe un an 96 numere, pi se
va imparts regulat in sum egirei, pentru care, ca s& lipseasca once
fel de plangere gi supArare, redact's. va Ingrip a trtmite foils pe la
fiesicare prenumerant insolite cu o condica unde va man stipanul,
sau eel oranduit sA le primeasca
nnmdca. area, nu se poate pune la cale o acest fel de masura,
acolo unde cel palm se vor aduna pane la 5 prenumeranta la se va
insArcina unul cu prinurea plicului, acolo redacfia se indatoreaza a
le trimite cu siguranlie Redact.ia avand davadA, ca dupl. pilda gt
Indemnul ocAnnuirei si sivarseascA multe lucrun folositoare, cu
musts se recomandeazA gi roaga pe toll D D Octirmiuton, ca unu
ce aunt mai mult patrunp de adevArunle ce pot sA aduca la luminare $i fericire un norod, al binevoiasca a indemna dar pe orAsenu
slit spre prenumeratut acestet fm, $i a. spre ins hitemmerea ei pirandu-le riu gs suparandu-se ca nista pinton ai dreptilei gi ingrijiton de bunt" orindmala, de tot lucru ce va putea sa darapene acest
Inceput, precum tleschiderea plicurilor si allele prm care se hpsesc
cei adevarali prenumeranli de dreptunle for
nPAsirea spre desavarFre a acestui aseamant folositor spAnzuri
dela ravna patriotilor, ca un lucru ce este al for
Cu cat prm alergarea ravmtorilor, se vor inmulp venitunle, cu
atat redactia mai mult se poate intmde cu tmerea a mai multor gazete strAme, au finmullirea corespondenlei, cu mAnrea foes 0" cu
adaugarea conlucrAtorilor, g c 1
',Stint rug* ca cei ce vor don a se prenumera, pant" In 10 Martie sa binevouisca a trimite redactuu pretul arAtat fi sA primal/1cl
Inlet de primire"
Redactorul nCurierulin RomAnescu, I lihade

Iatti scum $i masunle luate de sfatul admmistrativ al farm asupra censure". uublicate in nBuletinul oficial" No 1 dela 4 Ianuane 1833

atiacar ea la luna lui Aprilie din anul trecut, s'au Post dat in
cunostmla obstei aft s'a asezat o swim de censure pe linga secretenatul Statului, poftindu-se vAnzatoru de cArfa pi tapografil a urma
reguhlor ce s'au intocmit despre aceasta, dar spre a se opri once
abatere chntre aceste regule, secretariatul de Stat publicA prm ,,Bu-

www.dacoromanica.ro

114

letinul oficial" randuehle ce privesc la aceastA prima, care randuell


fiellicare in parte, este dator sa le urmeze Intocmai, feruldu-se de a
nu Wes sub strap:um raspundere la care se vor supune cei inpo-

trig urmAton
Art 1 Nimenea nu poate g se negulAtoreascA cu vanzare de
carp, cu tipografie, sau litografie fArA a avea Intr'adms vole data de
la stapanire, al far& a da chezacuire ci a se Indatora prin imams, ca
se va abemana !Atm toate cu randuehle ce s'au hotarat

Art 2 Aceasta vole se va da numai la obraze cu purtan bune,


patrunse de a for datorie gr cu bune cunoctinti de meseria for
Art 3 Li intamplare de moarte, moctenitoru obrazului ce va fi
dobandit acea vole, ci can vor da chezacurile cerute, von putea arma
asemenea negulatone sau meserie, sau sa dea altuia aceasta vole,
dar inteamandoul aceste Intamplan este de neaparata trebuinta a
se reins acea vole de catre Stapdnire

Art 4 Once manuscript, pane a nu se da la tipar sin la litografie se Na supune comitetului censure', ci dupa ce se va cerceta
de Mitre acest comitet, autorul nu va putea face nici o schimbare
fara voia censures Tipograful va fi rAspunzator pentru once impo-

trig urmare
Art 5 Once carte tipanta, on la tipografie, on la litografie, trebue al alba numele autorului, sau ci al librarului ce o va vinde ,
asemenea se va pune la trtlu cartel ;u numele editorului, prin a
arum Ingrijire i staruire se tiparecte, cum ci numele tipografulm
Art 6 Once carte se va tipan la tipografie, sau la litografie, fara
IA fie supusi la censura, se vor lua toate exemplarunle, de catre
stapamre, pt tipograful se va pedepsi cu luarea Inapoi a voiei ce 1 s'a
dat de okra Stall:Imre

Art 7 Editorul, autorul i tipograful aunt daton a depune la


secretanatul Statultu un exemplar din cartea ce se va tipari, mum
la bibhoteca national. dela Sf Sava din Bucurecti, si doua la Mhoteca ccoalei din Craiova

Art 8 Toate teancurile, Mule W pachetunle ce vor fi cu carp


tiparite, vaults din tali strame, trebue a le mArturisi la gram ta, ca
acolo sa se pecetlmasca cu plumb ci g le trimita d'adreptul la carvasaraua centralA a oraplui Bucureti, sau la cea dela Craiova

Art 9 Vammi cei ordndurp la gramta, aunt datori intam a fi


cu toata luarea ammte ca nice un colet in care va fi carp tipante
sa nu poata trace fara a se pecetlui, al doilea a raporta indata la
vama centralA din Bucurecti, sau dm Craiova, aratand numele stapanului acelui colet, numele carauplui, locul de unde vine, al ma
in care an trecut granita
Art 10 Coletui Ile intl'acest fel pecetluite, se vor descArca drept

www.dacoromanica.ro

115

la una din doua vim ce s'au zis mai sus, can sunt datoare, in 24
ceasuri, sA raporteze numai cleat la secretanatulStatulm, true and
tot intr'o vreme copse, iscillita de propnietarul, de catalogul tuturor
ctirfilor tipante ce vor fi in colet
Art 11 Librarn sau propnetarn cArfalor dupft am ce b. se va da,
vor Mica dela venni coletunle cu pecefile de plumb, ca sA le clued
i BA le depute in magazine lor, unde se vor despecetlui in fimfa revizorultu, carele va adeveni 'Jidda acel catalog
Art 12 Dacti pm revizture vor dovedi a in colet se gasesc carp,

can nu aunt trecute in catalog, atunci acel colet se va face contrabant


Art 13 Milne ce se vor trimite cu transit nu vor fi supuse la
aceste regub, ce se atmg de infalmarea catalogurilor ga de revizturea
cArfalor

Art 14 Carl& cele cu totul oprite, se vor talmite Israel peste


gramlii sub pecetea secretanatultu Statului i la a for wire nu vor
fi supuse la mei o plats de vama
Art 15 Fie scare negufator sau hbrar, carele va vmde &dill din
cele opnte, sau va biga in prmcipat coletun cu carp tiptinte, fare
A le mArtunseasca la granifii, i se va inchide privAlia i 4i va perde
privilegiul de a mai fi hbrar
Iscalit secretarul Statului, B $tsrbes
La 1833, tipografia hu Ehade se afla tot In Dudescu
La 1834 apar in aceastii tipogiafie 1 Catoiscssmul omulus
creptsn, moral i social (premiat cu medaha de 50 galbeni), in -8 ,
pag 100, ed coalelor, de Fl Aron, (Bibl Burada) ,
2 Cu a de Retorted', in-8, de Simion Marcos ci (Bibl Burada),
3 A/zst o eau Arne, scants dm Voltaire, tragedie in 5 acte de Gr
Alexandrescu ,
40 Amfilmon din Mohere, comedie in 5 acte, in-8, pag 96, de

I Eliade,
50 Ermsona, dram& in 5 acte, in-8, pag 108, de I ViicArescu ,
60 scat d'Alba, de I Eliade ,
7 Mazepa, Pas maim fs logodusea d'Abtdos, tip de I Ehade ,
8 Prszomerul, Lamentatule lus Taso ps Repo, de I Eliade,
9 Buletsnul ofiesal al farm romane0i, anul IV, ed oficialA ,
10 Cut se, ul i omdnesc, anul V, de I Eliade ,
410 Gramatsca ft ancezti-tomanti, dupa Fournier, ed II, pag 8,
de Gr Plecoianu ,

www.dacoromanica.ro

116

120 Dan Benet ale lus Lot d By on, vol III, in 5 acte, de I Ehade,
in-80 (Bibl Locusteanu Tg -Ocna),
130 Blementurs de gem, afie, in-802, de Aron Florian (Bibl
Burada) ,
14 Hs sstodsc sau geoccia mot avut dor, din grecegte, in versuri,

m-120, pag 32, de Anton Pann ,


150 Arstmetsca elemental es, ed U, pag 8, de G Popp ,

16 1st, as pentru Inceputul Romantic. i, ed II, pag 64, de


Petru Mawr, ed Dimitne Bof gi Iordache Malinescu ,
170 Cumint la siinfsrea steagurslor fares romdne, in-120, pag 16,
de Radu Tempea ,
180 Relalse despre lucrcit ile departamentulus fi eburslos bsseI scegts, prezentatii obgtegtei Adunin k 16 Noembre 4834, in -8 ,

pag 64, de B D tirbeiu ,


49 Calendar pe 1834, pag 42, de Grigore Plegoianu ,

20 Calsgrafse, ed I, pag 4, de G Popp,


210 Abecedaru gs dsa/ogurs gt eco-, onsdne, ed II p III, ed G
Petrovici, de Gr Plegmanu

La 1835 se tiparese 10 Dm scrterde lin Mad, in provA ci poe-

m, 8 pag
20 Geor atm sstorica, astronomscil , naturals gs csys/a a cont.nentelor in genere, tia a Romaine' in parte, in-804, de Toad Gemlie,
(Bibl Crrefu) ,
30 Gramatsca romaneascil pentru incepliton, edifia I, m-8, de
Than Popp (Bibl Crefu) ,
40 /dot as sdntd (elemente), ed I, in-120, de Fl Anon ,
5 Bdddranul board (Bourgeois Gentilhomme), din repertonul
Teatrului National, din Mohere, comedie in 5 acte, in-8, tradus de
cipitanul I Vomescu II, (Bibl Maria 'strati) ,
60 DI acul Ichsop, din Le Sage, in-80, pag 456, de Cat Samboteanca ,
70 Gement.% din Bergam, din Florian, comedie in un act, in-80,

pag 40, de I Florescu ,


80 Pe eisoasele, de Moliere, comedie in un act, in-12, pag 51, de

I D Ghica ,

www.dacoromanica.ro

117

90 Sseittanui sau amorul zugi av, din Moliere, comedie in un act,

m-8, pag 64, de I Burchi ,


10 Steful Nerod, din Cotzebue, feral In un act, in-120, pag 60,
de G Nitescu, ed N Danulopol,
11 Virginia, trag In 5 acte, de Alfiere, in -8 , pag 78, de C
Aristia ,
12 AWN a sau Americana, in-80, pag 73, de Gr Alexandrescu,
13 Amfttrton, comedie in 5 acte, in -8 , pag 48, de I Ehade ,
140 Regulu, din Corneille, tragedie in 5 acts, in -8 , pag 64, de
loan Vicirescu ,
150 Luc, di tle Soctetdtit Alai montee (de la 1 Septembre 1833
la 1 Aprilie 1835), m-80, pag 52, ed SocietAlei ,
160 Buletstiul oftesal al Tares Romattepts, anul V, ed oficiala ,
170 Cuinei ul romdnesc anul VI, de cloua on pe saptAmina, de

I Ehade ,
18 Gazeta Teatrulus, (dela SeptemvrieDecemvrie), in-40, p
32, de I Ehad,
190 GI amatsca ft ancezd-t otildnd (prescurtata), de C Arista,
200 Vocabuiar fi ancezo-g) eco-roman, in 80, de G Ap Scalistira,
210 Univei sul, ebdomadar, de Iosif Gaulle ,

22 Deprtndert asupra ettituiwi, ed I, pag 12, de G Popp,


230 Medstalst, opere origmale, in-80, pag 89, de Cezar Bolhac ,
24 Ftlosoful Indian, sau mijlocul de a trfu mai fericit In sometate, in-12, pag 69, de D Jianu, vcoIar dela Sf Sava (Bibl D-nei
PlAvAlescu, film lui D Jianu),
250 Din noplale lut lung, editia II, de Sim Marcovici,
260 infudiaturs folositoare pentru indt eptarea moravut tics, ale

tineramss, ed II, pag 12 ,


27 Repo; toriul Teat? ulus National, chip& Moliere, tradus de Gngore Grachteanu-fiul, in-806 (Bibl Maria Istrati)

La 1836 apar 10 Istorsa priTicipatulut Tdi es romdnegit, partea I, pag 232, de Aron Florian, a doua oars (Bibl MiculescuBraila) ,

20 Ambit Foscari, din Lord Byron, tragedie In 5 acte, tip de I


Elnde ,

www.dacoromanica.ro

118

3 Junetea lut Carol a; din Al Duval, comedie in 3 acte, in-80,


pag 83, tiptiritii de I Voinescu II,
40 Sgarcitul, din Mohere, comedie in 5 acte, in-80, p 68, de I
Rosetti ,

50 Saul, dupi Alfieri, tragedie in 5 acte, in -8 , pag 80, tiparitA de C Aristia ,


60 Viclenstle lus Scaptn, din Moliere, comedie In 3 acte, m-8,
pag 122, tapftrita de C Rasti,
70 Viz' duva vscleanii, dupli Goldoni, comedie in 3 acte, in-80,
pag 200, tiparitit de C Morvm ,
8 Culegert de sorters in proza gi versuri, comedie, m-4, bpiritA de I Eliade,
90 Buletsisul final al fat es I omdneftt, anul VI, m-40, p 254,
No 4 -61, editia oficialli ,
100 Curse, ul Romanesc, anul VII, m-fol cu franc (Februarie
1836, 29 Ianuarie 1837, in 94 numere), tiparit de L Eliade ,
110 Gazeta Teat, ulus Naltonal, in-40, pag 33-112 (13 Noembrie) Societatea filarmonici, ed I Eliade ,
120 Elements de desemn pt athstectut a, m-404, pag 23, cu 34
tabele, tipartti de C Valenstem, pro'esor de desemn la Sf Sava (Bibl
Burada),
130 Chi sstsanszmul la snceputul au sau crectinarea unui preot

al luden, pag 12, =tape, de I Elude,


140 Trtumful anyoulus gs actorul bird vote, din repertoriul
Teatrului National, comedie-vodevilti in un act, in-80, pag 40, tip
de Vinterhalder (Bibl Maria Istrati),

150 Virus's= din Alfieri, tragedie In 5 acte, m-120, pag 78,


tiparita de C Arista ,
160 Indian'sl sau amo ul zugrav, din Moliere, comedie in un
act, de I Burch',
17 Le COW rset de Bucarest, anul 1, de dona on pe saptilmini,

de Alfred Poisoner,
18 Mentor sau Abecedar, trim II 81 III, de Dim bawl (Bill
D-na PlAvalescu),

190 Muzilu national, (Fevruarie), in-fol , de P Poenaru, Fl Aron


S Marcovici

www.dacoromanica.ro

119

La 1837 afluenla de arta, can asteptau sit vadi lumina tiparului,


era atit de mare bun teascunle existente nu mar erau suficiente
Infra acestea putem cite
Angelo, din Victor Hugo, de D C Negrun,
Cantul I din Dante, de D C Anstia ,
Novelele lui Florian, idem,
Zost a, de I Eliad,

0 poem dsn Ossan, idem


In curs de traducers

nante, de Arista ,
Ierusalsmul elsbet at al lui Tasso, de D Negrutzi Aristia si Eliad
CArtile se vmdeau la librana RomanoN I)
IA 1837 se tiparesc 10 /storsa prsnespatelor till es I omcinegtt

.1. II (T I la 1836), m-8, pag 331, de F Aron


2 Poesss orsgsnale, ale lui Barba Paris Mumuleanu, in-80, pag
120, ed Familiei2) ,
11 V A. Urechit, !storm coalelor Tom I, pag 39S
2) Tata tristul apel ce Eliade face pentru tipirirea veriurilor lui Mumuleanu
idifiposatul Paris Mumuleanul, murind in anal trecut, a bleat o familia nutnecoast de mici cope nevarstmei, Welt It fete st o sotie viduvi ffirl Wei o stare,
neputind at lase comic filer sat, de cat un nume maga cu citeva Fated netipt-

rite, warts mai a tuturor ce se mat pe sine vrind at eltuease3 dm putintele


sale altars Viduva acestui poet, care a dat afari mai multe poesh ale sale, intr'o
vreme and ante nu se vedea in literature noastri, neavand mei un mijloc de
all crests nevarenica si numeroasa sa familia, se arati compatmotilor sit on singura mostemre dela eotul eau, cu poesule Ini Un crestin s'a gash cc cu a sa cheltuiala le-a si pus in hpar, dar ca at se poati face vreun tuntor acestet vrednice

de toad aptorinta familie, nu e destul at fie tiplrita , trebue at se ill compere


de amatori, ill negotul cartilor pint Item nu este intms in tars noastri Pentru
care aunt rugati toll call Bunt ell it ee bate ceva In mint, and rid nenorocirea
shunt, ci li tremuri buza sz i se umple (midi de kerma, cind and un prune ea
care pine la muma-sa, care neavind de unde at i-o dea, Mica ochm la ceriu
at alerge spre cumpirarea is desfacerea acestor carp pe la cunoseutu for Aced
cm a cintat nenorocirea patrzei, a veseht pe multi en poesifle sale, a Lost eel
dintitu ea a ficut pe Romani at vazi Ili et tiparite oarecari poem mat regulate, a alergat pita de bucurie ea ea shipped la mil de oameni Masa Int era
deschist la multi sired, case lid a gitzdult pa multi diatom, ip e pleat de Dumnezen, copilasu tut at fie stritni in pimintul for I Nu intend mina, ci an stin

www.dacoromanica.ro

120

30 i7'tgantz, de A. Pur.hilt, tradus diet Alezandru Denim (131b1

Maria I 'strati)

4 Eloeuenla insersceaecd, in-80 (Bibl IsTiculescu, Craiova),


50 Sculamentul ben balslot gs temeslom (Blennoroea), in-120, pag
64, de Dr Ion Sebem ,
6 Antont din Al Dumas, drama in 3 ado, 8 pag , de A Chrisoverghi ,
7 Angelo, tiranul Padovei, dm Victor Hugo, trag in 3 acte, m-8,
pag 124, de C Negruzi ,
80 Elemente de geometrse, de Legendre, cu figure in text tp 12
tabele, 1.8, pag 336+14, tradusi de P Poenaru (BIM Maria

'strati) ,
9 Din operile lus Lord Byron, traduse de Ioan Eliad Tom I,
m-80-6 (Bibl G Locusteanu, Tg -Ocna) ,

100 Ga-Bias de Santtlan, tom I i Hbdin Le Sage, pag 8, de


Simeon Marcovici ,

110 Din operate lus Lo, d Byt on, traduse de I Eliade,


_ vol

in -8 -6 (Bib' Locusteanu, Tg -Ocna) ,

120 lulus sau. noua Blotto, dupa d


Rousseati Tom I, de
Ion Made;
13 Mtsanti opta as pothinta, diva Cotzebue, drama in 5 acte,
m:8, pag 126, de I Vomescu II,
TT

14 Marta Tudor, din Victor Hugo, in 3 acte, in -8 , pag 142, de


C Negrutzi ,
150 Omet , rapsodm I i II, Torn I, dm elmetet in -8, pag 60+14,

(1-1.7), de C Aristia ,
s5 ceari, dar Secant line cats o carte a parmtelui lor, o Intinde la set cp-i and
si zips ,,Ni -e foame lu
Colectui acestor poesn coprmde ormAtoarele

1 Omul in stern flrei si in sometate , 20 Patna , 30 Monti' , 40 Virtuoso' ,


50 Facatosul , 69 NAdkidea , 7 LAcrAmile , 8 Poclin0 , 90 Noaptea , 100 Luna ,

11 Motu' noptei , 120 Cocosul , 130 Clopotul, 140 Primavara , 150 Toatuna ,
160 MormAntul 17 Fabule si altele Preto' cartes este 4 dant' boritorn se vor
indrepta a, se prenumAra la D-nu profesor de ntome, Fl Aron, in Mond Sava ,
tar la Judete la D-nn prohibit.' at scoalelor nationale
Cartea pani in Past' va es, de sub bpar
') V A. brachia, IstOrta geoalelor, tom trpag agtaaa

www.dacoromanica.ro

121

160 Cursosul, de Cezar Bo iliac, 4 nutnere in brogura, in-12, un


numar 40 de paguu ,
170 Cregtmarea unus pi cot at ludees, pag 12, de I Ehade ,
18 Doug batete sau amorezatul net od, de I Creleanu ;
19 Manua/u1 meu, carte de obgte foloartoare pentru economu
de case i de camp, de A Factor, profesor de chime, m-86 (Bibl.
Maria Istrati)
20 FoataDummee.ald,zevista saptamanala (Bibl Spmeanu N D )
210 Dsatogurs c onsdno-nemtegts, de M D m-82 Aceastit carboa probabil c'a fost tiparita In tipografia lui Ehade , de vanzare
Ind se afla la libraria lui D Visarion, rue, dela Mine peste drum,
gi la Iosif Romanoff, uhta Bragovemlor No 419 (Bibl CPetu)
22 Gs amattca romand, de Ioan Pop ,

230 Amp, a h aduclset !us Omer, in-8, pag 10, de I Ehade ,


240 Buletsnul fiesta at lares romanefts, anul VII, pag 4, editie
oficiala ,

250 Cut set ul Rornanesc, anul VIII, bisaptamanal (cu frantuzegte,

pia la No 51, MartieDecemvrie), m-e, de I Ehade ,


26 CW109 241 de ambele-sexe, partea I, de I Ehade ,
27 Cantos de ams, anul I (pana la No 45), pag 4, de Z Carcalechi,
28 Muzdul Nalsoma, anul II, data pe saptfunana (Aprihe 1837,
Maybe 1839), m-folio, pag 400, de P Poenaru, Fl Aron ci S.
Marcovici

La 1838 spar 10 /dot as Prmespatulustal es omanegts, Tom III

(1836-37), m 8, pag 149, de Fl Aron ,


20 Inceputul, inasntarea ga scadei ea sdolatrses, din frant , m-8,
pag 164, de N Apolonie, m-folio (Bibl Maria Istrati) ,
30 Cerul s pamantul, de I Ehade ,
4 Marlin False" o, dm Lord Byron, de I Ehade ,
5 Henrsada, de Volter, traducere de comisul Pogor din Iasi 4)
t) Relativ la aceasti carte V A UrecluI, In Istoria cscoalelor, Tom II, pag

38, me

la tiparire I Eliade 01-a permis uncle modificari In vermin Aceasta a dat


Diggers la nemultumire din partea lui Pogor pi /a ceva polemic!' Eliade se Justifici to IsCumeral roManesca No 149 din 27 Septemvrie 1839
Din anul 1837 m am due la hp, acolo .d Spatar Pogor mi -a dat Hamada ca

www.dacoromanica.ro

422

6 Omei, rapsodia, III, IV, V, VI, in-8, pag 75-120+7-12,


-123-185+13-18, din elineste, de C Arista ,
70 0 estsnarea unus in eot al Ludes (1817), de I Eliade ,
8 Dracul schsop, ed II (1835), de Cost Samboteanca ,

9 Fabulele lus Tschmdel ed II (1814), in-8, pag 430+1.4,


editura Eliade si Romanov ,
10 Legsuu ea fostulus Domn lean Gem ge Cat agea, ed II, dupl.
cea din (1818), in-80, pag, 115, de Sun Marcovici, 86 ,

110 Catalog de cat is romanests, pe 1838, pag 8, de Iosif Romanov I

420 Butetsnul Octal ,z/ gn es romanefts, anul VIII, m-4, edille

acid& ,
13 Curserul Romdnesc, an IX, in-folio, de I Ehade ,
14 Curserta de ambe-secce, period II, de I Eliade ,
150 Cantor de ayss, anul II (August), pag 4, de Z Carcaleciu
16 Pdmttnteanul, de Valliant
170 Bablioteca tsnet slor sncepators, (ed II, 1838), in-8, de D
Romanov

La 1839 se tiparesc 10 Mein de seams asupra plugarun, protect


la obsteasca adunare ,

2 These pour le doctorat en midenne presentee et soutenu le


21 Juin 1839, par N A Cretzulesco a Bucarest, m-80 (Bib' d-nei
Lahovari) Idem, whim romineasca
30 Abecedat ul relives pa mm al, in-120, pag 46, de I P B-nul
4 Manual de sslabssm, part I, in-120, pag 36 (reproducers in
tabele de perete), edifia scoalelor ,

5 An cuvmtele epsscopulus Ilse Mmtatu, in-120, de I


Ehade ,

60 Regulamentul Judea:Um esc, de serdarul S Marcovici (Bibl

Gr Cretu) ,
ea o tiparesc , mi-a au; din gurt prietenefte, ca unde lint va parse] versificatia
nefzigrijita, sa an o tree eu vederea, ci at ma nit ca un prieten , vund la Bucucolt!, d-lui, prin o scrisoare mi-a repetat ceases mi-a zia din gura lui h hp
En am crezut, i Gaud se Ineepu tiparul, mi-am aocotit drept datorie a confrunta
traductia cu originalul, a jertfl vremea intro cercetare, cam max leans fun era
ea dan manuseriptul pe mina tipografilor, Bpi eu si-nu cant de treburile =lea

www.dacoromanica.ro

123

7 Angelo n Mersa din Englstera, dup'a Victor Hugo, de St Stoics

80 Educaisa copsslor, de d-na Campau, m-80, pag 97, de Safta


twbem
90 Patrsat $n, part I, cartea I, in-80, de George tirbem ,
100 Ca ul fi pilmantul, 4 scene, de I Ehad ,
110 Marano Palter, dogele de Venetia, dupe Lord Byron, de
I Eliad
12 Dan operile Jul Lord Byron, de I Ehade Ridulescu (Bibl
Locusteanu, Caracal) ,
1.3 Almanahul lste, arse, in-160, pag 100, de I Eliad, cu urmatorul sumar
10 Dsn cronologia patrses,
20 Lunde,
30 Numele gt numdrui d-lor profesors din acest p9 siscspat,
cum tis numarul tuturor scoalelor ,

40 Numele celor can au lost Incepators la multe lv,crart


folosstoare pentru Romans,
50 0 noutate ft ancezd ,
60 Cugetarsle d-lus Toubet t ,
70 Poesse 10 Grologiul D -lui I Vicarescu, 2 Melancoha D-lui
C Neg,ruzzi , 3 Mama la mormintul flului du, de D G Crupenski,
4 Cutremurul, de I Ehade , 5 La Elvira, idem , 60 Lamentul
amoros, idem
A.ceasta colectie de aceste 7 articole tiparita pe h&rtie velma se
va ImpAriz, chip& datorie, D-lor prenumerantdor la nCurierul de
ambe sexes Si la libritria D-lui I Romanov , pretul 4 leis

140 Buletsnul oficsal al Tates Romdnefts, anul IX, pag 4, edipa oficia15. ,
150 Cut send Ronsdnesc, anul X, de I Ehade ,
160 Datorssle maul eretsn, de Simion Marcovici, in-80 (Bibl
Mihttlescu, Bride)

Cue serui Rometnesc al lui Ehade, apare neintrerupt pane la


1839 In numArul sAu din lanuarie Ehade sale urmitoarels
,,Azi ne lituditm cu jurnalele can apiruri la 1835 , bietu for redactori avurA man Si une on neinvmse greutati ca sit le publics !"
Amarit de asemenea dificultili, I Ehade face In No 33 al ,,Cu-

www.dacoromanica.ro

1211

rierului Rominescts din 4 Martie 1839, .urmatoarea socoteala pentru apariJia unei gazete la not

Cheltuehle unei gazete

In tare romineasci ca sa sass o gazeta de 100 coale pe an trebuesc cel putin


Lel

Plata tiparului ate 100 lei coala


10 000
Plata barbel nu se poate hotari, nefimd hotarit numirul
abonatilor, Insa si se is un numar de 200, fac 43 topuri
hartie proasta, ate 1 galben, 43 galbeni, hartie buns cite
2 galbem Vom avea acs un termen de mijloc
Plata unui colaborator cel putm cite 150 lei pe luna

2 000
1 800

Plata unui impartitor ate 80 lei pe luni


Cheltuiala scrntorulm, hartie, ceari rope, bulinun, lemne
i altele cite 60 lei
Cheltuiala gazetelor strain(' eel putm
Portul gazetelor i al scrisorilor cite 40 lei pe luni
China cases

960

720
200
480
1 000
17 960
1

Redactorul insa trebue Intr'un an ea fedi articole, sa alerge la


censure, as is responsabilitatea asupra-si, aft mteasca gazete, BA aleaga
vestiri i havadisun, al se pomeneasca in respundere pentru alege-

rea sa de uncle mci nu s'ar Ouch, sit traducit, sit ingnjeasel estrea
ft implirtirea gazetelor, adica sit fie rob un an de zile degeaba pen-

tru patne
Pentru ce venitul unei gazete se ura cel mult pane la 150 abonap plat* cats 4 galbeni, 600 galbem, adici
19 200
17 960 se scad cheltuelele
1 240 ii amin castig ca ae Implmeasci cu claw
paguba bander lipsi, cheltueh extraordire, birje, 6 c 1, c I
Call au intreprms redacpa unei gazete au incercat acestea ;a pot
vedea cat de modestit este aceasta insemnare ii cat au pagubit gt
vreme qi bam Dar aceasta socoteala se face numai pe seama redactorului, nu insi i pe a tipografului, can balm lui s'au pus in capul
foam, in sums de 10 000 lei El n'are a se plange cand igt va lua
bane pe deplm
Ins& dad este treaba asa, tine mai pune pe oameni a intreprinde
redactm unei gazete ? Neineercarea, nepatirea, rivna de a face $i et
ceva, simlirea rusinei de a remanea tare Ma o foam public& hunA-

www.dacoromanica.ro

125

rea, in veacul acesta, trehiunta de a -ui comunica pirenle, ce pin&


Yn sfarpt vede ca nu le poate da afara dupl cum voeste i, c& de le
va da, nu-1 asculta nimeni Se oboseste, Insfirsit, neputAnd dobancdi
mci folosu1 gi rAsplata morel, se Iasi $t 11 urmeazA altul, sau neincercat, sau odthmt, ca sa se odihneasca fa el" 4)
La 4840 se tipAresc in tipografia Eliade

1 Condsca comercsales

cu anexele ei, m-80, pag 243, ed Sim Marconci ,


2 Cadet ea dt actlor (6 Noemvrie), m-8, pag 19+5, de Ion
Elude ,
3 Dan de semis asupra canoanelot gt amatscegts, de D vormcul Golescul, fiul reposatului Banului Radul Golescul, m-40 4 (Ex-

pout's 4903),
40 Ersstolas ul, 4 vol m -8 , pag 326, de C Donescu ,
5 Manualtd de filozofle, de A Treb Laurian,
6 GI amattca rom4tui (Sagan de seam& asupra canoanelor et),
111-40, pag 253, de Iordache Golescu ,
7 istorsa multi; testament, cu morale., in-80, pag 318, Print.
Ion ,

8 Don Chspot dela Mama, de Florian, dupl Cervantes, part I,


m-8., pag 252 ,
9 Mtcul cut s de mot ales, m-12, pag 36, de I Eliade ,
100 Ghtaurta, fragm dintr'o nuvela tura din Lord Byron, de Ion
Ehade ,
11 Bulettnul ofictal at fares romaneitts, an X, ed ofic ,
12 Curse) v.I Romdnesc, an XI, de Ion Ehade, in -folio (Bibl Locusteanu, T -Ocna)
La 4841 se tiparese 1 Paralelssmul ;tat e lsmba rom p %tat ,
partea I, m-8, pag 88, partea II, forma sau Gramatica in-80, pag
158, de Ion Ehade ,
2 Bulettnul ofictal at Ores t ontanets, an XI, m-40, pag 89 p
XII, m.-4, pag 395+2, ed oficiala ,
30 Curterul Romanesc, an XIII, de 2 on pe siptAm , de Ion Ehade,
4 Curterul de ambele-sexe, perlodu III, de Ion Ehade ,
50 Gramattca, (prescurtare), romino-itahank, m-8, pag 113
de Ion Eliade
a) V A Urechit, /sten to Icoaleior, tom II, pag 141-142

www.dacoromanica.ro

12B

La 1842 10 .Rdradusala tundet es chspulus monachscesc,

20 Vocabular de votbe au,' at roman p strain, pag 12, de


Ion Ehade ,

3 Buletsnul oficsal al itit et roman, anul XIII, ed (toga ,


40 Curterul romanesc, anul XIV, de Ion Ehade,
50 Ti actat de verbs nereguia/s francers, 8 pag , de V Cutanda ,
60 Manual pent, u ingrsptot n de bolnavt m-4 2, de Fodere
(Bibl Cretu)
La 1843 apar 1 Otarnseu/ p cotstoi td I onian, cu o tabela,
m-8, pag 42, de I Valceleanu ,
2 Pi mild , oman, stance epice in versuri, 8 pag , de C Anstm ,
30 Anatonna, dupe Cuvier, latmeste, in-80, pag 549+4, de Dr
N Cretulescu,
40 0 mare lecise sau 24 ore ale unes fames ssmitbsle, de printesa Constanta de S , tradusa de N Rucareanu, m-80, 6 pag 80
50 Istorsa unsvel said cu mstologsai om -franc , p I, in-80, pag
259, de Ion Ehade ,
6 Not ma, tragedie 'Inca, in 2 acte, din italieneste, de Felicia Romano, in-80, pag 122, tradusti de I Eliade (Bibl Locusteanu, Caracal) ,
70 Ambss Foscals p pi of elute lus Dante, in 4 eanturi, din Lord

Byron, trag in 5 acte, trad de Ion Ehade, in-8-6 (Bibl Cretu) ,


8 Buletsnul oficsal al icireslomanegts, an XIV, m-8 (No 120)
ed oficiala ,

9 20 Decemrse 1849, in-8, pag 24, de Ion Ehade,


40 Curse, ul Romanesc, anul XV, de 2 on pe saptimana (No 94),
de I Ehade ,
11 Curie; ul de ambele sexe, periodul IV, de I Eliade
La 1844 apar 1 Cate-va oi e de colegiu, pag 8, de C Ancescu,
20 Belssarse, din Marmontel, in -8 , pag 224, tip de Alexandnna
Magheru ,

3 Dopsa scriptura, sau tinerea catastivelor in partida simplit,


de Jaclot, In doua volume, tomul I, in-806, pag 272 (#1 845), traduel de Thimble Iarcu (Bibl Greta),
40 Iulse Cesar, din Shakespeare, tragedie In 5 acte, in-80, p 166,

de Cap S Stoma,
www.dacoromanica.ro

127

50 Butettnul ofictat, anul XV, de 4 on pe saptamana (No 156)


ed oficialA,
60 Curterul Romanesc, anul XVI, de 2 on pe siptamind. (No 101),

de I Ehade
La 1844 spare pentru prima oars cu liters latme, Curterul _de
angle sexe, periodul V 01 finele penodului IV, de doll& on pe luna,

in-80, pag 360, de I Ehade


Ehade a facut adevirate sacrifice pentru dezvoltarea hteraturei.
El fp cheltue0te tot avutul pentru publicarea de C111101 intemmarea
tipografiei sale

La un moment dat, In 1844, Ehade se vede nevoit a recurge la


ajutorul lui Bibescuotoda, care, prim ofisul No 9 din 8 humane
1844, promite a se da un ajutor Paharnicului Ion Ehade Radulescu
pentru scopul aratat

Ofitid al M Sale Prea Inaltatului nostru Domn


Nof, Gheorglue Bibescu Dimitrie Voevod,

Cu mils lu! Dumneded Domn stapanitor a Ma Tara romanesca.


nVedind raportul No 8 705, ce Ni s'a infatmat de catre Sfatul
administrativ extraordinar, 01 pnn care ni se supune a sa chibzuire
asupra cererei ce prm jalba Ne-ad facut Paharnicul Ion Ehade ca sa
fie ajutorat la strimtorata sa de acum pomtie, prm Inlesmrea ce'i -s'ar
face, ca sa desfaca o parte din at file ce ai a Null ate cu din ale sale
fondurf, atilt din scrienle ce insu01 a dat la lumina, cat 01 din ale
altora, gi 'I Bunt ramase in fiinfa inteo numered catatune , ea jelmtorul pentru netagaduitele insemnatere jertfid cu care a contrzburt,
atilt pentru formai ea unei t egulate ttpografii, cat i pentru inamtarea literature! spre lummarea nape romAnesci plan ale sale wrier!,
cu care acesta a Indemnat si pe alp! de a-1 muta, merited cerutul
de dinsul ajutor
Luand in bagare de sepia glisirea cu tale ce face Sfatul spre acest
sfirpt, cA precum In trecuta vreme fie-care din monastinle de am
avea cate o mica biblioteci, iar acum este cu totul in nefunta, rm.
nandu-se nest& folositdre intocmire tmpreuna cu tote cele- I'alte
Mitre care a privet Infimtarea qi inzestrarea lor, sA se indatoreze
tote monastinle din acest printipat, inchmate qi nelnchmate, ea cumpere dm acele cart! ale Paharnicului Ehade, alcatuite in mid biblioteci, pretuind fie-care plbenT imparatescl dm-spre-dece, cele clasul I
cite trel de acele bibliotec!, cele de clasul al doilea cate 2,01 cele de

www.dacoromanica.ro

428

clasul 111 cite una, ca cu Rasta, 01 o tncepere de treptelmci reststornicare a bibliotecilor sa se facA, 01 Inlesnirea de care este forte
Intrebuintat numitul paharmc si se tntimpme
Nol cu multurnire privind drepta pretuire care Sfatul Nostru face
stridamel 01 jertfele aceluT Paharnic Ehade, cant limbs 01 literature
ndstri este Infra adevgr mult datdre, cu plicere ne umm cu chilisuirea Sfatulul, cid una din cele me marl dorm! a Nostra este de
a tncuraja Menlo pe cat mijlacele Ne 'arta, 01 poruncim ca d-lui Set
acelul Departament si se intelegi penti u aducerea intru sevIr0irea
a acesteI chibzuirl cu prea Sfintia Sa Mitropolitul, a cirul rivni bme
cunoscuti pentru cat pot fnainta civilizaia ndmulul qi incuragiarea
celor ce jertfesc trite ale for sudorl intru acest sfirpt, Ne di incredintarea ca se va aduce fi din partea Prea Slintiet sale Mit cumn-

masa stiruire, spre venirea intru ajutorul pomenituluT Paharmc


Eliade" 9
1814, Ianuame 4

Secretarul Statulul, M Bdleanu

La 1845 se tipiresc In tipografia lui Eliade 10 0 WWI educalse,


comedie, de C Bilcescu ,
20 Dom scrspturd, dupi Jaclot, torn II, in-80, pag 478, de D Lam,

30 lstorta lut Carol X1I, regele Suedses, din Voltaire Tom I,


m-90, pag 204, de N D Racoviti ,
40 Polsxense sau moartea Lunt Achil, trag 5 acts in versuri, in-80,

pag 96, de A H Zotu (Expozipa 4903)


50 0 probd de aplscarea lsterslor latsne, 4 foam, de I Negulici ,
60 Protect pentru o case de pastrat 0t imprumut, in-120, pag
72, de C Bilcescu ,
70 Curserul Rom4nesc, anul XVII, pag , 4 de I Ehade
La 1846 4 Clotslda 01, Edmond, din J E Pocard Torn II, in-8,
pag 442, de I Negulici
20 Cot woio, din Al Dumas, partea I, m-80, pag 210, de I Ebad ,

3 Bducatta mumelor de famtls0, dm Lime Martin, partea II,


in -8 , pag 336, de I Negulici,
40 'storm lam Carol VII, regele Suedies, dm Voltaire Tom II,

in-80, pag 484, de N D Racovig ,


50 Marla, nuvela dupi I H Bertoud, in-16, pag 198, de I Negulici
t) V A Ureelna, Tat acoalelor, Tom II, pag 272

www.dacoromanica.ro

199

60 Proscrisul din St Elena, din franc , pag 12, de A. Iorguleseu,


7 Secretarul tntstn, dupli George Sand, in-8, pag 298, de St
Androme ,

8 Cate-va ore de Colors, ed. II, in-8, pag 96, de C Aricescu. ,


9 BulettnuI Octal al Ores romdnescs, anul XVII, pag 4, ed
effendi.,

10 Curserulul Romanesc, anul al XVIII, pag 4, de I Eliade


La 1847 se tipArese 10 Poem nous, m-8, 232 pag +22, de
Cesar Bohac ,

2 Coma), partea I $i II, din Alexandru Dumas, in-8, pag 368,


de Ion Eliade,
30 Pi utensil tinersmes, sub auspicule societatel hterare in al canu oomitet se aflau I Vactirescu, C G Fihpescu, tefan Golescu,
I Vomescu i Banton ca Cr Aleiandrescu, I Eliade, P Poenaru, etc ,
4 Culeget e de nuvele, de Ion Ehade ,
5 See) otarul sntsm, de St Andromc,
60 Plan de o mica bableoteca unsversala, in-160, pag 36, de I
Negulici ,

7 Cut terul Romanesc, anul X1X, de I Ehade ,


80 Don Juan, tradusa din Felice Romani, in-804, de I Ehade,
<MI Locusteanu din Tg -Ocna)
La 1848 apare 1 Vocabular de vat be nous.adoptate in llmba
9 ()mina, de I beguile',
2 Gulliver, 2 vol cu 160 fig , m -8 , vol I pag 262,1I 281, de
I Negulict,

30 Cuinnte aparatoare in conts a osandes mele la moat to ca


indemnator de omor, in-8, pag 13, de I Vernescu
4 Curterul Rumanesc, anul XX, de I Ehade,
5 Abecedaru francezo-i oman, ed IV, de C Aristia
Tot aci se Wad si Prociamatia dela Islas a partidului revoluponar dela 1848
Pe aceasta vreme tipografia era mstalati in grid= Ehade
Inca de pe la 1838 Ehade devemse furnisorul imprimatelor necesare
chferitelor service ale Statului Cu ocaziunea miscarilor pregatitoare
revolnpunn din anul 4848 IBM, 1 se lutt acest drept, ridicandu-i-se
$i stela de a mat publica Curie, ul Romeineqc, ceeace tam pe Ehade,

www.dacoromanica.ro

410

sA se pang ocarmuirn, dupA cum rezultA din urmAtorul decret al


guvernului provizoriu
In numele poporulut Roman, Guvernul provizoriu, Dreptate, Frittie,

%and reclamatia cetilleanulm Ehade, recunoscand eit actul de


a i se include jurnalul Curzerul Romdnesc, a fost un act arbitrar,
din care 1 s'au priemmt pagube,
%and asemenea cA cursul plume' sale de despagubire pentru
perderile ce a incercat in curs de 40 am la contractul sau, pentru
tiparirea hartulor Statului, nu se poate cAuta, in catit vreme D-lux
se afla membru at guvernulut, Guvernul provizoriu apostilA pets is
sus numitului cetacean cAtre mimsterul flnantelor ;a decretA ci, conform cererilor din petitie, d-nul mmistru sA fad. ca sit 1 se sloboazA
in contul reclamatnlor sale 'ease Bute galbem, luand adevermli dela
numitul de prinure
Isekliti, membrn Guvernulm provizoriu Neofit, mitropohtul Un-

gro-Vlalnei, Chr Tell, Ptefan Golescu, Balcescu, I C Bratsanu,


N Aisne, Rosetts
Come !Mama',

eful Beetle', G Met tgescu.

No 276, Bucuresti (Rezolutle) Pe temeiul acestul decret, d-I


obstesc easier va slobozi &Mata sumA, din balm adunati dm exportatla vitelor scoasA din tarifa vAmilor

CF9
La 1848 Ehade fiord proscris impreunit cu cellalti cap at miscaLille 15 1848

rm populare, tipografla sa stete inchisk pane la 4859


La 1857 revocandu-se decretul de proscripfie, Ehade se puse dm
nou a -ui reorganize tipografia Asa, cAtre flnele anulin 1859, el is"
puse din nou presele in =scare, tipannd
La 4859 Blbltoteca Portatsvii, vol I, m-12, pag 108, de L
Ehade
La 1860 1 Bsbisoteca Pot tatty& vol H, proprietaru ca sitenn,
m-12, pag 504, de loan Ehade ,
2 Tandanda, poems aroma, ed II, in-12, pag 43 ,
30 Lite, atut a entree, m-120, pag 276, de I Ehade ,
4 Bsblus sacs a, adaus la bras III fl IV, de loan Ehade ,
5 Brttameus, de I Vacarescu ,
60 Cut am ul Rom4nesc, de I Ehade
1) Anul 1848, tom II, p 511 ei 519

www.dacoromanica.ro

131

Dela 1861 Ehade se vede ca-si luase oarecan asocial' la tipografie, de oarece dela aceasta data tipogiafia sa m se prezenta sub
aceasta firma.

La 1861 10 Abecedar sau Manual de silabismu, I, m-16, pag


32 Lectura II, m-16, pag 64 Ruge tmorala evangelica III, m-160,

pag 63, ed coalel, de I Eliade,


2 Istorsa Romanslos (prescurt ) sau Dacia i Romania, m-8,
pag 200, ed coalei, de I Eliade,
3 Ft anelsn, opere alese, ed II, de I M Raureanu ,
4 Pi oprtetarul Roman, m-fol , de I Eliade, apirute 56 numere in 1861., la taposTafia Eliade i asociatu

La 1862 apar 1 Aritmettea (prime nolium), ed II ei III, in-8,


pag 32, de B Steffinescu ,
2 PI oprsetat ul Roman, de I Eliade, aparu pane la No 13, in
tipografia Eliade 1. asocial?'

3 Curse, ul de ambe sexe, ed II, m-8, partea I pag 374,


partea II pag 389 , partea III pag 389 , partea IV pag 339 , partea V pag 359, de Ioan Ehade
La 1863 se tiparete 1 Rssurs dsn tunes, doua bro , m-32,
pag 112, de Const Stefamde ,
2 Votul ss rdsvotul, In 16, pag 64, ed 111, de I Ehade
3 In memoria Wiedrettslot , paneginci, ed III, in-160, pag 30,
4 In memos sa Martel Pduceasca, m-8, pag 6 ,
50 Fatima sau insolire Intre averea remise i intro bane sau casa
de credit reciproc, m-8, pag 36, de I Ehade,
6 Calendar portatsv pe anul 1868, m-64, pag 96, de Teodor
Vaidescu,

7 Fszica f coca/dor laymen e, traduclume de I Ionescu, m-120,


(MIA Maria Istrati) ,
8 Calendar ul de pet ete, de Theod Vaidescu ,
90 Pszsca uzuald ft Meteor ologsa,
pag 191, de A Marm ,
100 Inststuissle Romanies, Partea I " II, tablou istonc dela Traian pani In aisle noastre, In-16, pag 171, de Ioan Ehade ,
110 Aniscul famstses, anul I (Marta 15), 2 pe luna, cite o brount de 2 coale, m-4, pag 204, de Constanta. Dtmca ,
12 Cullom/ de ambe-sexe, ed III, penodulII,III,IV, de I Eliade

www.dacoromanica.ro

1 42

La 1864 Proprsetarul gs Miens% (anexe), m-32, pag 173+381,


de 1 Eliade

La 1865 Isachai u (hrog ), de I Ehade


Tipografia Tui Ehade 'ma peril la 1865, cand, fie evemmentele, fie
etatea sa inamtatit, it slid a o cleanings, iar materialul gt piesele mecame trecurA la Ministerul de ritzboiu, care itin infuntase o tipografie proprie pe acel tamp, de unde epos se contoput cu Imprimeria
Statului

Pe lanes bpografie, ne spunea bitranul G Metz, contimporan,


Eliade avea ;41 o turnatorie de htere, precum gi un gravor de matrite

pentru 'dere, anume Bolmann


In tipografia lui Ehade p-a complectat cunostintele in meseria sa
St Rasidescu, ;a au WW1 tat Petre Jorpin, Iorgu Georgescu-Vraciu I), cumnatul lui Iorgu Ificolescu-Misoc, Mihail Topcescu,
Tache Nemsor, ca culegatori, iar Dimitrie Petrescu gi Petra Golea,
ca tiparitori, avand ca ding,inte technic pe Andrei Georgescu, fratele
lui Vracsu

Tot ad au functionat ca admmistratori de mare Damian Dutulescu, fost in urmit functionar la Primaria Capitalei
In tulips din us ma ai existentes tipografiei lui Ehade, gas= ca
gef de atelier pe Teodor Vaidescu
Tipografia lui Eliade a peat un rol de fi un le in mexarea pentru
renagterea noastrA culturala gs a contribuit in mod puternic pentru pregatirea miscArei poporale de la 1848
Ehade, nascut la 6 Ianuarie 1802, este la not omul care s'a devotat mai mutt de cat oricare pentru degteptarea nelmulm, fie ca
publicist, fie ca om politic, ocupand demnitalile cele mai inalte in
Stat, pana la cea de Locotenent Domnesc
Tara, recunoscAtoare, i -a ridicat o statue in fate Universitatei, pe
locul unde se afla colegiul Sf Sava, unde fu elevul gi succesorul la
catedra a lui George LarkCredem, cif ni se cuvine sa oferim gi not prinosul nostru de
admiratume pi recunostinti pentru acela care a creiat aproape gt
i) A.ceasti porecla i se diduse de colegu s Li pentru cA se pricepea in doctoru
halbeftt Vraciu cuvint slavonesc, e sinonim cu vrainor

www.dacoromanica.ro

IJ1

a dat avant puternic miscani noastre culturale, atat ca publicist,


cat ca tia tipograf, schiland activitatea sa in aceasta ramura
*

Pim anul 1836 igi instaleaza in Bucuresti presele sale renurrutul


tipograf Zaharia Carcalechi
Zaharia Carcalechi ne este o figura cunoscuta in tipogralle Il intalnun Inca de prin 1818 ca diriginte Iferlegat I al CrAestei tipografil din Buda, stand In corespondenta sr procurand lut.ratori tipografi
lui Ehade la 1832

Ma tar= 11 gasim lucrand pe propriul sau cont in Brasov, de


unde trace In Bucuresti
0 buns parte din lucranle ce se tipAreau la tipografia dela Casmea
a doctorului Caracas, Cliceanu i Topliceanu, le Nedem aparind la
Carcalechi El oblanuse si brevetul de tipograf al Culla Carcalechi
isi adusese aci tipografia ce avek in Brasov, precum si o fonderie de
Mere, dupa cum o dovedeste lista de lucraton ce dam mar la vale
Intro particulars can se ocupli cu tipografia la inceputul secolului XIX la noi, Carcalechi este intaml care cunostea aceasta meserie
Din catalogul carplor pubhcate in tipografia sa vom vedeA ca el
nu ark numai un simplu tipograf, ci si scrutor, caci redact& pe acel
tamp Almanahul Statulus, Cantos ul de atzs yti corny re Is Vestzto-

rul romdn
Acest lucru este confirmat si de D-nu N Iorgl in Contrzbuisune
la litorta Lite; atures Romdne, and zice ca Zaharia Carcalechi,
ferlegArul Craestei tipografii din Buda, se ingnjeste de literature" 1).

Tot prin el se procurau si lucrAtoru htografi, dupa cum ieaulta


din scrisoarea dela 12/24 Octomvne 1822, catie Macarie protopsaltul dela Mitropohe
Carcalechi, dear vend in Zara la 1836, dar pan& la aranjarea ate lierelor sale, f>Y nevuit a-si tipari ward Cantorul de avis si Lamers's

pe anii 1837-8 la Ehade


In atelierele lui Carcalechi intrA ca elev intaiu tefan Rasidescu

si !nag arta lui Gutenberg, Petra Ispirescu, cunoscut in lumea


literara sub numele de Unalasul :Otos, din cauza indeletnicins
sale pentru culegerea si povestirea basmelor si ghicitorilor
i)

lorga op cit p 20

www.dacoromanica.ro

134

In htorta Btsericeasal, prescurtati de Paharnicul Al GeanogluLesviodax, tipAnti cu permisia Mitropolitului Neofit II, la 1854/de
cAtre Zaharia Carcalechi, se al urmAtoarea listA de lucratorn afiati
In tipografla sa in acel tamp

Luca atom tspogi afies Curies a D-lut Zahal sa Cal calecht


D-nu George Popovici Moldovan
n
Atanasie Triandafil
Mihalachi Grigoriu
n

Mann Popescu
D-nu Nicolae Andronescu
Nicolae Alexandrescu
n
D-nu load Islahevici
n

AsezAton de Mere sau ze-

tan

I
Tipanton sau drugari
}

Alecu Toncovici

George Lurt
Turniton
n
Petrache Georgiu
/9
Mihalache Georgescu
Pante le Popescu
n
Tipografia lui Carcalechi, ne spunea littranul Gustav Rtetz, era instalata In hanul Green din strada Lipscani, astazi palatul Dacia-Romania, In fala BAncei Nationale
Intre alp culegatori, can au lucrat act fp netrecuti in lista de mai
sus, vom mentions pe Iorgu Georgescu (Vracm), mort la 1865, Nin

tre Sarbu, care in Irma trecu la Sf Sava, unde si muri


Am se tipArira, infra altele, $i urmatoarele cArti

La 1836 Retain cdtre obfteasca Adunai e, publicatft si in Almanahul dm 1837, de M Ghica


La 1837 apare Cantorul de Avis (Vestitorul roman), de Z
Carcalechi
La 1838

Manual de invatiltut t din sranta scripturA, noul testament pentru incepaton, partea III, m-8 (Bibl Cretu)
La 4840 Almanahul Statulut, in-8, pag 153, de Z Carcalechi si tipAnt ad pan& in 1853
La 1841 Ladita sau Istoria Hoi tensset, morale, tradusA dupe
Marmontel de P IS empr, in -8 4, tipant in tipografia lui Zaharia
Carcalechi $i flul

www.dacoromanica.ro

135

La 1842 se Lipari G ucea de Lenin sau mangfuerea In nenoropag 43, de Al Creiescu


cire, dm franiuzete,

La 1843 Reguld de manusrsa pariaor pupa, de polcovnicul


A Banose
La 1845 apare 1 /storms Insersceasca pre scurt, cuprinzatoare
de cele mai vrednice de tiut intamplari a sfintei blames rasaritene,
precumpropovidsurea credinfm, goanele, presurile, soboarele, c a ,
scum Intim data talmacita din grecete in lunba romineasca Pe
kings care s'au adaus la sfarot cateva vtunie vrednice de cunoscut
Elornammes, scoase din condicele vechi ale Mitropohei Ungrovlahiei,
-de Paharnicul Alexandi u Geanoglu-Lesysodax, i tparsta cu blagoslovenia tiu voia prea sfintiei sale parmtelui Neofit al II-lea, Arilsepiscop gi Mitropolit al Ungro-Vlahun in Bucureti, de Zaharia Carealechs, tipograf al Curies ,

2 Teoria dares Jammu, m-804, 1 vol , de I E Florescu, In tipografia 1ui Z Carcalechi, tspograful Curies ,
30 Legautre asups a prsnctpatulus Tares Romdnefts, de Clucerul
Simeon Marcovici, in-84, la privileghiata tipografie a lus Z Cal calechs

La 1847 apar 1.0 Regulamentul Os gansc, ed II, Intrupat in legiuirile din 1834-37, m-4, pag 691, ed oficiala, In tipografia Pitarului Z Carcalechs, tipograful Curies (Bibl Creiu) ,
20 Cuvdnt la swum meintas ea Epsscopulus Chetat se, pag 12,
de lerodiaconul Iossf Namel ,

3 Despre apa museraid dela Balta-Alba, insuvin fizice, m-12,

pag 16, de Dr C C Hepites (Bibl Dr St C Hepites) ,


40 Regulamentul pentru alsnsere ss clads, e din Capstala Bucut efts, m-4, pag 14, ed Mumcipalitaies ,
50 Buletsnul oficsal at ten es romanegs, anul XVIII, 4 pag , ed
edema, 1847 se tspful acs pima la 1853 ,
6 Veststorul s omanese, gazeta semi-oliciala
Ioane cu negru (Bibl Gratis)

pe doua co-

La 1848 1 Catalog de numele calor ce au ajutat pe ces cars


au Lost bantusis de focal din 1848, m-120, pag 186 ,
20 Monstorul, m folio, No 17, ed oficiala
La 1849 apar 10 Ectents, pentru birumia si mtrarea Odor ruseti in Transilvania, in-40, pag 9 ,

www.dacoromanica.ro

446

2 Calendar pe anul 1850, la pitarul Zaharia Carcaleki, tipografia Statului, in -8 , 4 (Expompa 1903) ,

3 Legsusrs pent, tt drepturtle p datorule rectproce, inti e pi o-

prtetar p al Mu cliscas, ed cinema, tipografia pitarului Zahtria


Carcaleki, tipograful Statului, in foho (Bibl Crefu)
La 1850 Soldatul orfan, melodrama =Mara in trei acte, tra-

dust de V Boerescu, in-80, tiparul pitaruhu Z Carcaleki. (Bibl.


Crefu)
La 4851
Pasmaschi

Protect pentru pail= judecatot eased, de Vomescu

La 1853 Almanahu/ Statulut, pe anul 1853, tipografia serdarultu Z Carcalechi, n-86 (Bill Cretu)
Buletinu/ Octal al Of es romdnestt, Bucuresti, tiparit la Barb.rul Z Carcalechi, tipograful Statulut
La 1854 Ingtunfarea spstaltdus Brdncovenesc, in-12, pag 18
La 1856 1 Spsta/ui a ancovenesc, in -8 6, pag 64-2 tabele,
de I Nadaianu, cu mai multe clauze, tip serdaruhu Z Carcalechi.
(BIM Crefu)
20 Instunfare de rezultatul luerArdor spitalulm Brancovenesc, unprimeria serdaruhu Zaharia Carcalechi (Expozitia 1903)
* * *

Enderic Walbaum, dupa cum ne a comunicat Gustav Bias, care


fusese sef de atehere in tipografia sa panA la anul 1842, a fost, impreuna cu Weisse eel dintAm litograf in Bucuresti, Inca de pe la 1829,
avand ca speci dist in aceasta bmnsil pe Bieltz 9 si Weinrich, can ti-

pang pe la 1834 Harta administrativi a Moldovei, lucrata de subcolonelul Bergenhein $i de capitanul Printul Galitin, ofiferi de statmajor, in editura lui I Eliade 2)

Tot Walbaum, Weisse si Thierrin de Menonville aunt fi


mtroducatoru Urinal iu Bucuresta, Inca din anul 1826, care
1) Acecit Bieltz, trebue RA fl vend act din Sibm unde it gamm pomentt !Mr%

scrisoare a contelut Scarlat Rosetti, citre Pop din Sibiu cu data de 27 Iuum
1829 Inarcinandu-I cu deifacerea unor caligrafli ale profesorului Grigorm
Plmoianu din Craiova 1)

1) V A Ureclui, 'storm qcoalelor, Tom I, p 275


I)

N Iorga, ContrIb la Ist liter rom L p 27 OK Bucuregli

www.dacoromanica.ro

I37

fusese mstalata la inceput in calea Victoriei, in localul actualului palat Regal, unde servia numai ca cabinet de lecture 1) Walbaum era gi furnizorul Curtei
Pe la 1834 sau 1835 Weisse se sinucide, iar Walbaum rfinidne
smgur proprietai ul stabilimentului de litografie ci hbrarie
In Fevruarie 1852 spar de sub presele acestei litografii, devenita
scum proprietatea lm Bieltz, 500 modele de caligrafie $i 34 Labele
de geometrie descriptive in 500 exemplars 2)
La 1853 a mai aparut aci caligrafia lui Alex Pop
La 1859 se mai reechteazi 3 000 ezemplare caligrafii
Pe la 1847 intalnim In Bucurecti ca litograf fp pe Beurrtz, care
tipArl planurile gi figurile ccoalei recruldor, de colonelul A Banov.
Pe la 1836 intalmm in Bucurecti hbrAria fratilor Mthatl gi Stmton
lirtsttde, precum to a lui Ion" Romanov 1 Visa, ton Rusu
La 1837-38 Walbaum fundeazA ci un stabiliment tipografic,
in strada Doamnei, casa Petrovici Armis, cu caractere nom, aduse
din Weimar, unde pArintele ci fratu set aveau stabilirnente de
turnAtorie
Toate lucrArde lui Walbaum, care era de specialitate tiparitor, se
dieting prin Ingrijirea gi acuratetea tiparului
Din cArtile tiparite la Walbaum cunoactem pe cele armatoare

La 1837 se tiparecte Almanahul Curies gs a! Statulut, pe 1838


in -8 4, litografiat, editura Walbaum dela 4837, tiparit panA la
1840, cu portretul D-lui M Ghica, mare Ban ca vornic din niuntru, romanecte ci frantuzecte anul III (Bibl Cretu)
La 4838 apar 1 Calendar ul popular, In 8, editu ra Walbaum
cu numar de pag variat in fie-care an, dela 1838-1846
2 Romania, jurnal cotidian, 4 rig , de A Aron, George Hil ;a
Walbaum, apare numai un an
30 Foils Dunitmcn, de Btrak Brasov, 1837, supliment la No 93
al Romantet, insemnare asupra crapaturilor gi altar efecte ale cutremurului dela 11 lanuarie 1838, Insofita de o cercai e a se tAlinaci
aceste fenomene, de Dr Gustav Schueler, text in limba romans,
germanA ci framed, in 4 exemplare man (Bib! Maria Istrati)
4) N kretulescu Ammtin
I) A, A UrechiA atoms gcoalelor Tom In, pag 121

www.dacoromanica.ro

138

La 1839 spar 10 Magazia de veselte sau Romdnul glumor


in 12, pag 46, de Winterhalder
20 Almanahul Statulus, in-8 (Bibl Miculescu, Braila)
3 Biblsoteca 1 omano-tstot tea, de Alfons Brot, in-r, brog in-80,
partea II, pag 18, de loan Sarmucag
40 Suplsment la numarui 39 al Rominses, rom , germ , franc ,
nepaginat, de Gustav Schueler
50 Culeget a de tot felul de setts, t (felurime), in-8-2 (btografie), 132 pagini
60 Vocabularul ft ancez -romdn ti 1 oman-francez, urmat de un
vocabular economic, In 2 volume, pag 8, de I A Valliant
La 1840 10 Condica comercsala, 4 broguri litograflate,

20 Grammatre roumasne a l'usage des Ft ancats, in -12 , pag


115, de I A Valliant

La 1841 se tiparesc

1 Extt act de ortogt afie, cu Mere

latine ,
2 Istorta elementard profane dela Constantm Funk la Napoleon!,
in -12 , pag 328, cu pref de L Repey, dedicati. lui Alex D Ghica
Voda (Expozilia 1903) ,
3 Modelurs de scrim s fams/sare gs comerctale, In cum lunbi
romanegte, frautuzegte, nenxtegte, itahenegte to unguregte, pag 12 ,
4 Tabele tstot ice In 2 desparpri I politica, II culturalk, cu 32
tabele, de Conard
La 1842 1 Buchetul, cuprinzand 5 anecdote istorice din frantuzegte, o drama origmala In doua acte, pag 93+60+153, de I Voln escu ,

2 Calendar btgertcese pe 1843, la Frideric Walbaum, pe atlas,


(Expozitie),
30 Ghtotrea cu cantle, din rusegte, pag 12, de A Lew,
4 Sufertniele junelus Wet the.) , din Goetthe, m-80, pag 182, de
Gavr Munteanu ,
5 Anuarul Petrutpslor Valachset, o harts, in -16, pag 172+10,
de V Blaremberg (Bibi Licheardopol)
60 Annual, e de la Pritwipaute de la Valachte, pe 1842,imprimerie de la cour, Fr Walbaum, cu portretul lui Alex Ghica, cu litere latine (Expozitia 1903),

www.dacoromanica.ro

rig

La 1843 spar 10 Ceastm tie de mutiumtre, d'impreuni cu Manft ed, dupe Lord Byron, poems dramatica, in-80, pag 281, de C A
Rosetti,
2 Poem origmale de Cesar Boliac, m-8, pag 213+3 ,

3 Patrta, Patrtotul, Pate sotssmul, de Fl Aron, continua a


apare Ana la 1855 ,
4 Vtena, din Adolf Muller, tragedie in 4 acts, de Enrich Win terhalder,
50 Recrutul, de I Vomescu ,
6 Belizarie, scriere morali de Marmontel, trad de D-nu Paharmc Sun Marcovici, 80 2 (Bibl Cretu),
70 Carte de t ugaesuntle S/intet leturghst, cu cele de toate zilele,

pag 12
80 lstot sa bsset teemed a hu Meletie Mitropolitul Atenelor, de Mi.tropolitul Veniamin Costachi ,
90 Gramatsealunbet elene, duns in tree pare, pag 8, de G Ioanul ,

100 Fedi a, tragedie in 5 acte, pag 12, de G Falcoianu


La 1844 apar 10 ClotsIda ps Edmond, roman istoric, din T E
Pacarth Torn I, (II 1846), m-8 , pag 141, de I Nagai= ,
20 Pa snful drag, dm frant , m-120, pag 32, ed Chr Ioamde ,
30 Cleat to Plamglobul, Europa, Asia, Africa, America, Oceania
91 Tara Romaneasca, ed F Walbaum
La 1845 10 Marcel, din frant , pag 8, de I Vomescu ,
20 Dsaloguri roman -nem; , pag 16

La 1846 Dsologurs reco-tom4ne, pag 8, de Alex Cretescu,


ail Vis Rusu
In tipografia Iui Walbaum, afai a de batranul Riots, fost culegator to ef de atelier pans la 1842, mai lucre i distinsul culegator
Iorgu Nicolescu (Mi9oc), undo gt inviti arta lui Gutenberg
Dupe Rietz yen! act, ca ef de atelier, Ferdinand Olm, tiparitor
De la 1846 Tipografia i Libraria lui Valbaum au tiecut in posesia
tut Rosetti i Winterhalder, iar Litografia probabil in aceea a colaboratorului sau Bieltz

La 1846 Walbaum se retrage din afaLen, iar la 1850 trecu in


Brapv, wide till Ca rentier Sofia sa, doamna Walbaum, pe la 1895,
cand se scriau aceste randuri, era Inca in vie*

www.dacoromanica.ro

140

$coctia romaneascd, create de Lazar la 1819, in clidule bisencev


St Sava de pe Bulevardul Universitatu, in locul unde se inaltA astazr
maiestoasi statue eroulm national MIMI Viteazul incepuse a pnnde

puten
Dintr'o wall, la inceput mat mult preparatoare, ea fu trnsformatt intr'un Colegm sistematic, cu profeson distinp mat pentru fiecare materie In parte
In fruntea acestet generatu de dascalt ilu,tri, cat au pus temelia
invatamantulm public in Romania, se afla vrednicul elev al tut
George Lazar, Ion Eltade Radulescu
Dupe minstentele profesonlor colegtului St Sava Vona scoalelor
compusa dm A. FILIPESCU, TEFAN BiLACELNU, B TMBEIU i P Poz-

NARU, hotarate, la anul 1837, infiintarea unet tipografis pe care o tit


comanda la Paris la Casa Dzdot pentru. suma de 2 000 galbem, plabbila in rate de cAtre Vistierie 1)

Pentru plena tipografiei se alocase in bugetul Efonei coalelor


lei 6 000 pentru anul 1838, tar pentru exercitud 1839 se mat mlrete aceasta suma Inca cu 4 000 let, siu in total 10 000 lei, can sA
serveasca pentru plata mspectorului tipografiei i a lucatorulut 1),
plus 2 000 ca subscriptiune pentru cantle ce vor apare in lunba national& La 1848 se obtine pentru tiparne de carts lei 50 000 pe an.
In 4860 tipografla colegmlut St Sava intitulata acum Tspor aficr
Academes nataonale, avca un buget de 200 000 lei i privilegiul tipar= tuturor cartilor didactice i celor'alti profeson at Colegiulus
national $)

In fruntea Catalogulut de carp tipante in aceasta i ografie gamut


ziarul ebdomadar Unsversul, care aparea Inca din 18 5 in tipografia
1.1a.de 91 care era redactat de IOSIF GENILIE , apoi vine Le Cow rzer de.

Bucarest, bi-saptlimanal, care isi tncepe aparitut la 1836, redactat de


ALFRED POISSON1ER, MUZe141 Naisonal tot in 1836, de SIMON MAR -

covici, etc
Bici se tipArira, in editura scoalet, la 1843, Invaliltui ale tut Neagoe Basal ab cat, e fiul sal Teodosae, sense pe la 1517, tin vol in-80
1) V A Urechi6, Istoria k;coalelor, Tom,
2)

11

9 VI

ff

11

r,

I.

I pag q5q
II, u
III,

19

www.dacoromanica.ro

96
21-3

141

de 336+3 pag, Cu portretul lw Nzscos, Invald tot ul Satulus, info' , bimensmal, redactat de PETRACRE POENARU, C ARISTIA 91 ALEXE

MARIN, la 1843, Magamul sstortc at Dames, Tom I, la 4845, de


A TREB ',ILLYRIAN $I NICOLAE BXLCESCU, Catalogul cartilor bibliotecei

din Bucureta la 1847 , Rontansa de Diatom i VIISOREANU, la


1848 , Tournai de Bucarest de KUN Si VANSAANEN
La 1848, Foata Satulus era redactata de N BALCESCU, AfARII FoxTANINU, CRETESCU, A ZANE Si C ANISTIA
Iar Naisonalul de C ROTTA, ANENT'S, RONANU $I NICID OR

tatul lefilor ce prima fiecare persoana pe luni din fondul Foaes


Satets, era urmatorul
1 D-nul P Poenaru
200
,,
A Marinovici pe luna
2
200
,,
Doctor Ganescu " ,,
3
If
150
,,
,,
4
C Aristia
150
5
,,
An Adamovici ,, ,,
,,
60
6
,,
Radu Costea
760 4)

La 1848, luna Septemvrie, lucrarile tipografiei furl suspendate


din cauza intrarei armatelor turcevti in capitals 91, in consecinta, suspendata i apart la fowl invaicitot ul Satultst
Departamentul trebilor din nauntru cere tusk Caunacamultu Constantin Cantacuzino, vole pentru redeschiderea tipografiei i publicarea sus zisez fin Caimacamul aprobil cu ofisul 462 din 12 Octomvrie
1848, sub reserve ca toate articolele ce se vor publics in Invaid toI tat balsam et toate tipariturile ce vor ei de sub teascurile acelei tipografii sa fie tiecute intim sub ascupul foarfecilor cenzurei

lata in adevai, ()Gaul Ca unacarnului, dela 26 Septemvrie, care


poarta No 149

1,Ciribtitul depai tament al trebilor din aunt' u, prin adresa


No 393, arati ea loam periodica intitulati I, havatatot ut Satulut,
ce se tipirete de mai multi am la tipografia qcoalei nationale de
la Sf Sava, a incetat de a mai eci dm prima Cl '1 aceasta tipogra fie s'a pecetluit impreuna cu celealte, in ziva mtrarei armelor
9 1848 ed Lead Rom vol II, pag 543

www.dacoromanica.ro

142

imparategti in Capita la Ca publicatia acestei foi, find neaparat trebum:masa, mai cu seam& in imprejuranle de acum, urmeaza a-sr
lua cursul din nou i ca pentru acest sfarsit trebue a se deschide
tipografia in care se =prima Caimicanam, pretuind cuvintele ce da
Departamentul din n&untru asupra retnceperei acestei foi, poftegte
pe acel cinstit Departament ea, cercetand, data redactorul ei cu pro prietarul tipografiei, pot da incredmiare, eft atit foam de gazeti cat
si once carte s'ar sere a se tipan la acea tipografie, nu se vor pune
In lucrare pane mai intim nu vor trece prin cenzura gi punerea for
aprobata de dansa, regulelor can urmeaza a le supune neclintit $t
in eunogtmta C&im &camera rezultatele, spre a se da deslegrare pole
ties Capitalm, pentru slobozirea lucranlor acelei tipografiiu
Semnat Caimacam, Constantin Cantocunno

Departamentul credinte, cu raportul No 3 251 din 9 Octomvrie


1848, dare Caimacimie, in urma poruncei de sus, ziee ce a eerie Efo-

na gcoalelor, dela care a prinut raspunsul No 1 006, in cuprmderea di foam ninvalatorta Satulusu, dela a ei infiintare a lost sub
redactia Clucerului Petrache Poenaru, directorul gcoalelor, pink la
1 Iuhe trecut qa de atunci se luase dela D-lui gi se dedese sub redaclia altum Acum, dad cinstita Caimfteitmze, gasegte cu cale ca
tip&rirea acestei foi sa se urmeze precum se afl& Intocmita dela infilatarea el, prin offs domnesc, Efona poets ineredinta ca atat pentru aceasta foam cat p pentru oneare alibi tipArire, se va face In tipografia gcoalelor, va pnveghia a nu se urma nice o lucrare Para a II

cenzuratit Aceasta propunere din partea cmstitel Eforn, Departamentul dup& porunc& nu hpsegte plecat a supune la cunogtmla t
deslegarea mnstite Caimacimuu

Lai scum i ofisul cu care se di vole pentru deschiderea tipogralle-

nVizand ca cinstita Eform a gcoalelor poste incredmp, ca atat


foam periodica sateasci, cat gi oricare alta tiparire ce se va face in
tipografia gcoalelor nu se vor pune sub tipar mai inainte de a trece
prin censure i de a se da slobozeme de tipanre ', invmegte liberarea tipograflei 1)
Pe la 1848 intalmm ca director al tipografiei colegmlin Sr Sava
pe ANDREI ADAMOVICI, care probabil ca era dela infiintare fl care
deveni Intaiul director al Imprimenel Statului, la infinitarea acestur

institut
1) V A Urechit, Istoria coalelor, torn II, pag 259-260

www.dacoromanica.ro

.143

Tot am Iva continua tiparirea Buletmul ofiesal al Wes s omd,ne;ts, pe la 1854, dupe ce se tiparise mai intim in tipografia lui Eliade, $i care fu transformat apoi, pe la 1859, in Monstorul Statulus , precumsiBuletinul legslor la 1861, Suplsment la Monitor,

Monstorul medical, redactat de Dr A VEHNERT, Monstorul comunelor, editie oficiala, la 1862, Si mai toate lucrAnle oficiale ale
Statulm, precum si alto opera literare, etunhifice $i mai cu semi
didactice, vazura lumina in aceasti hpografie pans la 1863, sand,
contopmdu-se cu a Mitropoliei, cu a Comisiei centrale dela Focsani,
ear pe la 1865 cu a lm Eliade ci a mmisterului de razbom, formara
Imprimeria Statului

In tipografia colegzului Sf Sava, Intro alte card, s'au tipant

urmatoarele opere

La 1838 10 &taunt, Man I, pag 16, ed coalei, de M Jaren,


2 Impai ist ea darurslot in colegsul Sf Sava, 1837 -- 1838,
pag 4, ed ccoalei
La 4839 se tipiresc 1 Geomett la elementarii, cu figure, in-8,

pag 96, de A Mann


20 Istorsa (manual) a Principatului Tares Rominesh din cele deintaiu timpuri pans in snide de acum, in-80, pag 212, de Fl Aron,
3 istot sa vechsulus testament, cu moral, tom I, 4 pag , de 11--

=tele Ion,
4 Catehssm, ed III, de F Aron, ed ccoalei,
50 Catelissm rep, odus in tabele de perete, de F Aron, ed scoalei,
60 htorsa sfantd (prescurtare), in tabele de perete, de Panatela
Ion, ed scoalm,

70 Manual de "damn, partea I, m-12, pag 35, ed scoalm,


8 Abecedat su f9 ancezo-romcln, in-120, de C Anistia (Bibl
Burada),

9 Prescw tare de gramatsca franfuseasell, dupe Noel :pi Chapsal,


in-80 4, tradusi de serdarul C Arista (Bibl Cretu)

La 1840 se tiparesc 1 Catechssmul dogmatic (manual), de


F Aron ,
20 Tratamentul cel nou de curd cu apes' rece a doctorial= Prunus dela Grefenberg, de Carol Minde, in-8, talmacita din nemteste de Dr Schumaher (Expositia 1903),

www.dacoromanica.ro

144

3 Conjuralta lus Catania, de Salustms, in-8, pag 66, tradusi

din latmeste de Al Zanea, scolar al Colegmlui Sf Sava (Bail


Cretu) ,

A htorsa lus Napoleon Bunaparte, trad dm fratuzete de serdarul Sear lat Geanoglu, vol in -8 4, de 218 pag (Bibl Locusteanu,
Caracal),
5 Catechssmul elementar, de F Aron,

6 Vocabtaarta trancezo-roman, partea I (A H ), in-8, pag


824, de Poenaru, Aron, Hill,
70 Fslozofia (manual), dupe programal waiver:Main din Paris, de

A T Ieturian
La 1841 spar 1 Condsca crsmsnalsceascil sn 2 brogan, in-80,
pag 104, si Condsca de procedut a cruntnald , 1 brosura, in-80,
pag 76, ed oficiala ,
2 Geofp Oa (principu) statistics., polititica, fizica si astronomica,
pag 8, de Iosd Gemlie ,
30 Elemente de Algebra, dupa Apeltauer, din latmeste, cu moth-

flan, in-8, pag 341+16, de P Poenaru,


4 Dept sndet a asupra cetstulus, ed de G Pop ,
50 1), ewe, es lectut es et secondes lectures, pelucrate pentru
Colegiu, ed scoalei ,
6 Vocabulat ul t , ancezo-roman, tom II (T -Z ), in-K, p 830,
de Poenaru, Hill, Aron
La 1842 se tiparese 10 Istorsa vechsulus fs noulus Testament,
(prescurtat), pag 16, de Echserescu Ion, ed scoalei ,
21 naval titui s pears; tit madust ea boalelor S pi cissi ea "Melo, ,

in-8, de Ion Hubogi (Bibl Cretu) ,


3 Mecansca usualis' (Mos Petru sau Invalatorul de sat), in -8 6,
pag 64, cu 64 figure, de A Marm (Bibl Maria Istrati),
40 At stmetsca (pi escurtare), pag 16, de G Pop ,
5 Catechssmul ma, de F Aron, ed scoalei ,

6 Cunostsnie usuale (prescurtare), ed 12, pag 30, de A


Marin ,

7 Gramattca latsnd, (inceputuri), pag 8, de Hill


8 Oat ecat s snail situ) s pent.' u. cautarea boalelot , de Ion Hubost,

(E.positia 1903,

www.dacoromanica.ro

145

La 4842 Eforia trirmte pe tanarul Constantin la Viena api e a


studia at tele grafice, aconland o bursa de 100 * pe an 1)
La 1843 se tiparesc 10 At stmetica elemental a, m-8, pag 114,
(reprodusa gi In table de perete), de A Mann ,
20 invalaturac Domnulus Neagoe Basal ab catta fiul sau Teoome, (sense pe la 1517), m-8, pag 336+3, cu portretul lux Neagoe, ed garlic% manuscrisul fluid danut de Spatarul Antochie Sion,
.dela Iax Tiparirea s'a facut sub ingnprea parintelui edit:numb Ion
30 Oglsnda snfelepetunes, sau cunogtmla smegulm, in-80, pag
.373, de Dr St Episcopescu,
40 Aducei ea tt upulut imp& atulus Napoleon In Franta, dui
&ant , Fig 12, de Sc Geanoglu ,
50 Invd tato, ul satulut, anul I, m-fol, de 2 on pe luna, pag 95,
de Poenaru gi Aron,
6 Principli de Geografie gi Astronomie, de Iosif Gemlie, in-12,
(BIM Crej.u)

La 1845 apar 10 Istoria lumis, de F Aron ,


20 Magazin :store; at Dacus, torn I, in 6 bro , in-8, part I, p

411, part II, pag 386, part BL pag 378, part IV pag 338, part
V pag 382, part VI pag 1840, de Launan gi Balcescu,
3 Catechssmul eel insc, pag 916, de F Aron, ed gcoalei,

4 invatiltot ut satulus, an III (Oct 1) de 2 on pe luna, ed


gcoalei,
5 Unmet nil, an I, ebdomadar, de Iosif Gemhe ,
6 Deprinderr asupra cetatului, in-80, 2 (Bibl Cre$u)

La 1846 apar 1 Catechumul elementar, m-80, pag 71,


20 Magazsn 1st, so pentru Dacsa, torn II, In 6 brog , In-8,
pag 386, de Launan gi Becalm (Bibl Miculescu Braila),
3 Magazinui :storm pentru Dacsa, torn III, In 6 brog , es-8,
pag 378+6, de Lauri= gi Btilcescu ,
40 Poem fugitive, partea I, de A Pehmon,
50 Companatoi ul, dupe S Paul dela Boucharcb, drama In 4
seta, pag 8, de P Teulescu,
60 Fi ancesca de la &mans, de Ulico-Bug,i, trag In 5 acte, m-8,
pag 30, de Simon Marcovici,
I) V A Urechrii, !stoma pcoalelor, Torn. III, pag 212

www.dacoromanica.ro

10

I UI

7 Ftlo:ofsa, de A Delavigne, tradusa de A Tr Laurian, in-84


(Bibl Cretu),
8 Nepotul cu unchsul, de Picard, comedie in 3 acte, pag 8, de
Dim Mop' ,

9 Radu VI dela Alum*, din Pr, nuNela ist , pag 8, de St


Andronic ,

10 Arstmetsca, de G Pop ,
110 Catechssmu, pag 16, ed scoalei,
12 Pat., sarchs sau pcimantul Chanan, in -8 , pag 428, de F
Aron ,

13 Rugactunt, pag -16, ed scoalei ,


14 Stiabismu, pag 16, ed scoalei ,
15 Testamental vechsu gs nou, pag 16, de Ios Snagoveanu,
ed scoalet,
160 Catalogul cat islor lattne $t Itattene, din Bibboteca Statului,
de Tose Gemhe ,

170 Oraisa funebrcl la inmoi nutntai ea raposatulus C Recutu,


12 pag , de C Ihescu,
18 lirvilicitorul satu/us, anul IV, in-fol , ed scoalei,
190 Unsversul, anul II, ebdomadar, de Iosif Genii's
La 1847 se tipAresc 10 Magazsn sstorsc at Dames, torn IV, in-8
de Laurian $i Balcescu,
20 Prortica d-rulus de casa, m-120, pag 516, de Dr St Epzscopewit ,

3 Cogul cu /Ion, istormarti morall, pag 8, trad de I Mainescu ,


40 Pslozofla gs 'storm filozofies, duptt W G Crug, pag 8, de

A T Litman,
50 Prescurtare din sstorsa lus Gheorghe Castrtotul, numtt Seismderbes, trad de serdarul I Bilmureseu, in-80, 4 (Bibl Cretu),
60 Catechssmu elementa l , dogmatic, de F Aron,
7 Gramataca romand, ed VII, de I Pop,
8 'storm lumen, ed II, de F Aron ,
9 Istoi ta prowspatulus a litres rom4netits, in-80, pag 176, de

F Aron ,
100 Rugactuns, ed scoalei ,

www.dacoromanica.ro

147

110 Catalog de tirade biblsotteei din. Bucut egts (rom , frant


elm , gi ec , germ , ung , slav , ebr , arm $i turc ), de Iosif Gemlie ,

120 Invalatorul satulut, anul V, m-fol , ed scoalei ,


130 Mundul cunoscut gs nuvele cut soase, 2 bros pe lund, de
Ion Rosanna, m-80, pag 32, de Iosif Gemlie ,

14 Universut, cultura, literaturA, =innate noutati de pm


anul III, ebdomadar, revista scoalei, de Iosif Genilie,
toata lumea
4 6 (Bibl Maria Istrate),

150 Exercsits pent u invalatura Umbel fi anceze, pag 8, de H


Buvulot si I Pop
La 1848 se tipAresc 10 200 galbens sau Palich mesa de 3 ztle,
comedie in 3 acte, in-8, pag 58, de I Thmitrescu ,
2 Gt amattca romans, pag 8, de I G Codrea,
39 Magazsnul sstot sc at Dames, Tom V, in -8 , pag 388, de Lauman si Balcescu ,
40 Temisana sau scurta sstoi se a bet nat Tenatsanes, in-80, pag

146, de A T Laurian ,
5 Istorta torus wort, povestzta de el trough p 12, trad de X B ,
6 Lecituns de analtze logsce, de ,I Pop, in-8 (Bib' Licheardopol) ,

70 Istorte sfantd, de losif Snagoveanu,


80 Rugtictunt, editie coreasA a scoalei ,
90 Invaftitorul satu/ut, anul VI, ebdom , m-fol , ed scoaIei ,
100 Romania, de Baronzi $i Vnsoreariu ,
110 Untversul, anul IV, ebdomadar (Dominica), de I Gemlie ,
120 E'letnente de lsmba ft anceza, ed Visarion Rusu ,
130 Gratnattca ttcatano-t mina, de G Abcatice

La 1849 10 Macavetu sau luarea Ierosalsmulus, melodr in 4


acte, in -12 , pag 76, de I N ounescu ,
2 Silabssmu, ed scoalei,
30 Foy& satulus, anul VII, ed scoalei ,
40 Joutnal de Bucarest, &ant. , Kun et Vansaanen
La 1850 spar 10 Trigonometric di ept-lsnsatil ft sfet ice, in-80,
de D Pavel (Expozitia din 1903),
20 Agriculturd (curs elementar), de Raspail, trad de I Brezoianu ,
30 Arttmetsca raisonatd, din frant , in -8 , pag 174, de G Pop,

www.dacoromanica.ro

ih8

40 invalcitui a mutuald, in-120, 184 pag , de I Brezmanu ,


50 Doud nuvele morale, m-160, pag 70, de I M Poenaru ,

60 Manual complect de invdiatto a mutuld, de I Brezmanu,


in-804 (Expozitia 1903),
70 Rosaltnda, contesA de Lindenberg, ist moralli, in-80, p 107,
de G Ioamd, prof ,
80 Studentul, on felu) a de cunoghale, cu 4 tabl , in-12, p 80,

de I A Burlan ,
90 Gi amataca romami, a 9-a edit , de I Pop ,
100 As stmettca rahonatd, compusi In frantuze0e, de M Bezu,
spre intrebuitarea corpului regal de artilene, tradusa in romaneqte,
de slugerul George Pop, in-80 (Bibl Licherdopol),
110 Stlabtsmu, pag 16, ed qcoalei,
120 Foam satulua, anul VIII, 2 on pe luna, to
, ed $coalel,
130 Journal de Ducal eat, &ant de Kun qi Vansaanen
La 1851 spar 10 Geometrta descriptavd, de Lefebure de Fourey,
in 2 vol , in-80, 6 I pag 328+2 tabele , II 3 calete cu figure, trad
de Ale'andru Orascu (Bibl Licherdopol) ,
20 Cattchtsm elemental, a treia out, m-80 4 (BIM Cre %u),
30 /sus Chi astos sau legea noud, m-120, p 1604-2, de I Penescu,
40 Dtchonal ul eleno-; omItn, de Ioamd, profesor, ,
50 At stmettea, de George Pop ,
60 Geog a faa elemental a, ed II, de I Gemlie, ed coalei ,
70 Gramahea i wand, ed 10, in-12, pag 543, de I Pop, ed qcoalei,
80 /qv; sa sant& ed qcoalei ,
90 Saabtsmta, ed vcoalei ,
10 Legauts ea di eptut slot s ectp, oce, In zllele Domnului B Stir-

hem, m-80, pag 8, ed oficiala,


110 Foam satulut, anul IX, apare de tree on pe lured, m-fol 1)
120 Intl oductao an lsnguara latanam, in-80 de I C Maxim
4) Doroniloi ul !brim D Slirbeiu s a preocupat $i de Pow sateascci El nee
In ofisul du No .196 din 9 Septemvne 1851, ed Ascopu1 Infiintirel ace9tel foi
a Post de a se redigea cu chip in cat 93 intereieze pe s 'lean M-1 aduci pldcere
de a o cltx ex prin aceqt mike a t-1 deprinill cu ounce/in* folosrloare lntru a sa
Inquire si c19mcie Drept aceea trebue data o nou3 chrectie acestel Fox satesti,
care se vede astax depdrtata de duhul care a prendult la a ex intocanre 4)
4) V A Urechie 'Mode pcoolelor, Tom 10 pag M

www.dacoromanica.ro

1t9

La 1852 se tiparesc 10 Minunt le natui et, in 3 vol , m-804,


I pag 110, II pag 232 , III pag 22 9, de halms B aras (MIA Maria

'strati),
2 Algetn a, dupe Samet, pag 8, de D Pavel
3 Pi escurtai e de chyme, de Pelouze $i E Fremy, torn I, m-80 6,

pag 258+6+5, tabele cu figure tradusi de Ale.e Mann (Bilil


Maria Iqtrati),

4 Not* de excla(m. de /suss, traduse din ruseste de Polcovnicul I Paznorraki ,

50 Desemn /mai, cu 80 tabele cu figure, de la Vosges, in-80,


pag 93, trad de I M Puenaru, ed scoalei ,
60 Inconjui at ea Roselss, mu Nenorocireasi Constunta , in 2 vol ,

in -8 (I pag 103 , II pag 67), de Al Poenaru ,


70 &opt; ul es Cala, sau soddatul devenst I ege, din front , in-8,
de D-ra Ec Bilciurescu,
80 SItilba frontulus at tam les noaiti e, tradusi din iugeste, in-8,
de c,aprtanuil Macovei ,

90 Al stmettca, de G Pop,
10 Catechssmul, de F Aron, ed scoalei ,
110 Geogi alisci, ed II, de I Genilie, ed scoalei,
120 istoisa Stant il, de F Aron, ed scoalei,
130 Isus Ch) Wes, sau legea noul, ed II, de I Penescu,
14 Teleinac din Fenelon, pag 12, de A I Cretescu,
150 Foam satutus, anul X, de 3 on pe luna, m-fol , ed scoalei,
160 Tabelele Jut Phedru, cu pref to vocab rom -lat , in -8 , pag
160, editate de lifizim pentra cl II gimnazzala
La 1853 apar 1 Euqtah Placid, de Monism Sadoveanu,
20 PI setena coinzloi , de D-na Guizot, torn I, in-8, pag 45 ,
30 Geografla elementa a, de losif Genilie, ed scoalei,
40 /dm ta Stantd, prescurtata, ed Node',
50 Rugactunt ed scoalei
La 1854 10 Mots) tea lus illthas Viteasts la Turda, drama in 3
acte si 6 tabloun, de V Hale
20 Copta ce/ebra, din Mill Massau, )n-80, peg 154, de I Pop, ed
scoalei ,

www.dacoromanica.ro

15)

30 Pa escso ides de chyme, dupit Pelonze sr I Fremy, torn II,


in-8, pag 425, de A Mann (Bibl Cre(u) ,
40 Fliozofia, din A Charma, m-8, pag 184, de I Ialomr(eanu

5 Atm to natty aid, dupa Beleze, torn I, Mineralogia, m-80, de

Iul Bans, ed 'wale) ,


6 late} to natty aid, dupa Beleze, torn II, Botanica, tradusa de
Iuliu Barasch, in-8 (Bibl Crelu),
70 Pe %storm coptsloa , de D-na Gurzot, tom III, in-80, pag 416,
de V GrAdmaru pi Iarcu, ed scoaler ,
8 Catechtsmul reitgtos, ed scoaler ,
90 Geogt afia elementat ii, de I Genthe, ed scoaler ,
10 /atm is sfanta, elemente, m-8, ed scoaler ,
11 Asfixta eau lepastd, in-120, pag 46, de Iul Barasch ,
120 Euletsnul oficsal al d, et a omanett, ed oficiala
La 1855 apar 10 Elemente de Au itmettca a alsonatd, in-80 6,
pag 77, de D Pop (B1131 Maria 'strati) ,
20 Geonseta sa pa acted, cu figurr, in -8 , de G Pop,
30 Catechtsmul, m-12, pag 48, de F Aron
40 GI amattca a omand , ed II, m-8, ed Chr Ioanm, de I Maxim
La 1856 10 Gov afia pent, u tine; smea studtoaeil, de bar!
Gentile, ed senate', in -8 6 (Bibl Cre(u),

20 Bulettnul Octal at lib et a ointincts, ed amid


30. _tato; to Campulungadus, vol II,
p 179, compubA de
C AnGescu,
40 Magattnut judecatoa egc, vol I, in 6 brosuri, de G Cobtaforu ,
50 /WI to natty aid, (WO Beleze, torn III, Botanica, in-80, pag
220, de Iuliu Barasch,

60 Elemente de tstorsa gene; ald, dupA Victor Duru5, tom I


tradusa de Al I Cretescu, in-8 6 (Bibl Cre(u) ,
70 Ti actat de as film tie, teoretic gt practic, cu o tabela, in-80, pag
140, de Sc Crocarlan ,
8 Atexanda sa, ed VI, in -8 , pag 437 ,
9 Desemn llama , ed II, de Poenaru, ed sLoaler ,
100 Geoga afia elemental d !amid, ed IV, de List! Genilre, ed

scoaler ,

110 Isis sau Natin a, jurnal penti u rdspandirea stuntelor naturals

www.dacoromanica.ro

151

si mute In toate clasele, redigiat de Dr Iuhus Barasch, in -4 6,


(BO Maria Istrati),
120 Prsetena copsslot , vol I, ed II, m-89, p 484, de D Iarcu,

ed scoalei,
130 .Rugacsuns, cu sloNe, ed scoalei ,
140 Buletmul oficsal al fat es I omaneti, ed oficiala ,

150 Le Court ter de Baca, est, anul I, de 2 on pe sapt , de A


Poissomer

La 1857 se tiparesc 10 At slmetsca practscd, pentru d I 1 II


primal a, pag 8, de D Pavel ,
2 Don Laugs II, Regale Portugahei, drama In 5 acte of 9 tabl ,
subiect din roman, D Dragovescu (Elvira), de C Halephu,

3 /gland popular a (curs), in-120, pag 194, de Dr Iuliu Barasch (Bibl Cratu),
40 Magann judecato esc (extract), bros V, in -16 , pag 34 (a se
da gratis), de Costaroru,
50 Romdnul glumel (Efemeride), in-120, pag 48, de Dim lai cu
60 Ti atat de punctual-se, de I Pop ,
70 Faucet (noliuni generale), dupe Pouillet, in-80, pag 328, de
A Mann, tipanta au litere latine (vazuta la Expo/ilia din 1903 ),
8 Istot sa natm ald (tom III, Zoologia), dupa Beleze, pag
221-473, cu o gravura, de Iuhus Barasch, ed scoalei ,
90 Plutat ch, Pm alelssmul, din elm , tom I, in -8 , pag 397+48 +

29, de C Arista,
100 Catechssmul elementar, ed 6, in -8 , pag 56, ed scoalei,
110 Geometi ta practscd cu figto s, ed II, in -8 , p 114, de G Pop,
120 0 noapte pe rusnsle Seem mulus, ed II, in -8 , pag 22 (a
se da gratis), de Gi Miculescu,
130 Rugeu,suns (manual, partea II), cu litere latine, pag 12, ed
scoalei,
140 Des'', e at sstoc) ape, (extras din mag jud ), in-169, pag 24
(gratis)

15 Desluprs asupra arttcolelor cuprsnse an snaltul firman


pentru intocmst ea Dtvanulus ad hoc in-12, pag 13, ed Comma
Central"( ,
169 Buletsnul oficsal at fen as t onzdne11, ed oficiala ,

www.dacoromanica.ro

152

17 Cat to de atm e, de A Pretorian, aparuta in Martie, pentru


clan II pnmaril, pentru care dons II di 30 galbeni la ed dm 1858,
18 Muzeul naponal, (dela Octombrie) ziar ebdomadar, de Aleut
Mann, in-4 2 (Bibl Maria Istrati)
La 1858 apar 1 Enesclopedsa populat a No 1 (Educatie pa
instructie, religie gi bisencit), m-12, pag 108, de Dim Iarcu ,
20 Mitologsa, de A Nestor,
3 Gramattca lsmbes romdne, de profesorul G Hill, in-8 6, cu
litere latme (Bib' Cretu) ,
4 Stud's ststematsce tin economsa polsttca, partea I, Economia
soma% m-8, pag 199, de P Martian ,
5 Epsstole p Evanghelss, din Dummecti gi sArbliton, partea I,
1n-12, pag 200, de Nif Balasescu ,
6 /stoma gena, aid (elemente), torn II, timpu mezu, de V Duruy, m-8, pag 599, de A Cretescu ,
7 Enciclopedta popular', Tehnologsa, dela H Joinery, tradusa
de A Mann, in-12 (Bibl Maria Istrati) ,

80 ArstmetsLa ralsonata (elemente), ed II, in-8, pag 89, de


D Pavel ,
9 Catechssmta elementar, de F A , ed socials' ,
10 G9 amatsca roman& ed 14, in-8, de Ioin Pop ,
11 Istorta natul aid (Mineralogia), dupit Beleze, ed II, in-8,
pag 92, de Iulius Barasch, ed scoalei ,
12 /stoma natio aid, (Zoologia), dupi Beleze, ed It, cu liters
Mine, cu o gravure, mt-8, pag 476, de lobos Barasch, ed scoalei ,
13 'storm sfant a, elemental a, ed II, cu litere latme, in 8, pag.
70, de F Axon, ed scoalei ,
14 Invatii tul r din Sf Scrtptura, Testamentul nou, ed II, cu 11tore latme, In-12, pag 54, de D Iarcu, ed scoalei
15 Convent= dela 7 August, 1858, in 23 articole, in-8,
pag 15, editla onciala ,
16 Pi ogt ama $cola9 a, brosura in-4, sub directia D-lui G Costaforu ,

17 Programa de smparist ea p outdo,, 1858-59, de G Costaforu ,

18 Bidetinul oficsal al 01 n ronzanests, ed oficialit ,

www.dacoromanica.ro

L53

490 Isis sau Natura, anul III, ebdomadar (No 48), in-40, pag.
384, de Iu hu Barasch ,

200 Muzilul Nalsonal, de A Mann ,


21 Carte de estsre, de A Pretorian, ed 11, subventionata de Eforie

La 1859 4 Cosmografia (elemente), in -8 , pag 38, de A T


Laurian, ed gcoalei ,
2 Cal to de I mat s as deck-mar :, proza, entin, pentru clasa IV
primarA, m-8, pag 83, de Gr VIfidescu, ed sc,oalei ,
30 Geogi afie (elemente), ed I si II, de Gr VIAdescu, ed scoalei
4 Cate( haqmul elemental al religiunei creetme, dupe mArtuiisirea drept- credmcioasei biserica a rasAritului, pentru trebuinta tinerilor de anundoul sexele, din asezAmmtele de invatatura $i crestere,
pubhca si private, ed III, in-120, p 56, de F Aron, ed Vona gemlelor nationale ,
5 Geoge afia (principn), ed III, m-12, pag 127, de I Genilier
editia scoalei ,
6 /dm as sacra (preen ), ed V, cu litere latine, in-12, pag 48,.
de load Snagoveanu, ed scoalei ,
70 Geometr-a pi ached (presc ), ed B, m -8 , pag 111, de G Pop ,
8 InvVitul s trase din S-ta serspturd, (manual III, ed
cu
Mere latine, m-160, pag 54, de D larcu, ed gcoalei ,
90 Rugaciunt (manual LE), ed VI, cu litere latine, m-12, pag
36, de Ehade ,
10 Silabssnsu (manual I), ed VI, m-12, pag 63, de L Eliade,
ed scoalei ,
11 Saabismu (manual I), cu liters lame gr curl , ed VI, in-160,

pag 64, ed scoalei ,


12 Cuvant rostst la %mgt.) it, ea pi emtuoi, 1858-59, m -4 ,.
pag 20+9+5+4, de B Boerescu ,
111.

13 Matologia, de A Neofit ,
14 Pt op ama snvataturilot din fcoalet, de B Boerescu ,

150 Rust, alsa roman, pag 4, de A Zane ,

16 Isis sau Natura, anul IV (No 48), in-4, pag, 384, de


Dr Barabch ,
170 Instrucitunea pubisca (Noemvrie), pag 4, de 4. Treb Laurian ,
18 Mona, La Statulus 7dm n Rom , m-fol , ed oficrila ,

www.dacoromanica.ro

15t

19 Af azdul National, de A Marro ,


20 Dtclsonat I omttn fi ancez, v I, in 4 Irwin, in-40, pag 612,
de I Constantmescu ,
21 'stoma Natut add (prescurtare), Cu o tabela cu figure, in-8,
editia qcoalin, de D Iarcu ,
La 1860 apar 1 Abecedal u (manual) de silabismu Cu htere romane 1 slove clurihee, pentru el 1 primary, reproduse of in tabele ,
20 P, 'ma lectut el, manual II, pentru clasa I primary reprodusi
;a in tabele,

3 Rugacsuns gs exel asps aritmetice, manual III, de perete,


in-12, de D Iarcu, ed 9coalei ,
4 Catechtsmul 1 eltg el egt of todoxe, pentru el III gminaziald,
in-8, pag 14, dp Pr Vemamm Catulescu ,
5 Contabslitatea sau /lama registi (elemente), de D Iarcu,
ed coalei ,
6 Geometric elemental a, m-12, pag 80, cu 11 tabl , cu figuri,
de G Eustatiu, ed coalei ,
7 Istorta sae, d (prescurt ), in-8, pag 116, de Pi Veniamm
Catulescu, ed coalei ,
8 Least, is pentru el II pramard , de B Stefanescu, ed qcoalel,
9 Staid epsstolat (manual), m-12, pag 64 de V Ursescu, ed
ecoalei ,

10 Studts asupra slash tictsunes publue, in multe din stitele


cele mu fumigate ale Europe', in-80, pag 509, ed Foale, ,
11 lbeeeclai u (manual), ed II fol III euprinRug deism ft Pi sma Maui a (idem g), o bropirl
sand

de D bleu
12 Desemnul tuna), ed B., cu Mere 'aline, in-8, pag 48, de
P Poenai u, ed rollei ,
1 1 GI amatith romans (elemente), ed I, m-8, pag 112, de I

C Kum, ed Socec ,
14 Geog) afia (elemente), ed III, de Gr VlAdescu, ed coaloi,
15 Istorta Natio alit cu figure (elemente), ed II, in-81, pag 68,
de D Iarcu, ed qcoalei ,
16 /sew as Natio alit (elemente), cu un tablou cu figuri, ed III,
in-80, pag 72, de D Iarcu, ed coalei ,

www.dacoromanica.ro

151

47 Exploatco ea vanzsloi (protect), in-4, pag 17, ed ofic

180 Ines =puns pent, u snspectorss generals din pilule, subinspector' $t invAtAtori, in-40, pag 110, ed scoalei ,
49 histructsuns pentru dm act, we s snststute externe de fete,

in-4, pag 8, ed scoalei,


200 Panorarnele mu msnum/e lus Nspltspereea, o broF,;urA pe
luna, in-80 (Ianuar pag 63, Fevr pag 48), de N OrAseanu, ed
G Ioanid ,
210 Stat ea matt mammas publwe, in 4859 -60, in-4, pa,nni
19+11+9, de loan Maiorescu,

220 Muzeu/ National, (No 25), de A Marin ,


230 Studsul jud Putna, in-80, pag 568, de D Iarcu
24 Instruetsunea publwil, I. bros de 4 coale, care aparea odata
pe luna, 4 pag , de A T Laurian, si pentru care Statul alocase in
bugetul sAu o suma de 40 000 lei, care se intrebuinta in moilul
aritat mai dos

Fondul de 40 000 lei, prevazut prin huget, pentru intrelmerea


unui juinal, se va intiebumfa la formarea unui asemenea jurnal nu-

mit Intl ucltunea publwil


Statul alocase in bugetul situ suma de 10 000 lei, pent' u tiparirea unui jurnal intitulat huh Ist.tsunea publwa, et care s'a repartit
dupa cum urmeazd.

Lei 400 pe tuna, can se dau din astfel de fond, admit 200 D-lui
Barasch pentru jurnalul sell hits, ski 200 lei D-tut Buescu pentru jui-

nalul situ Agronomta, se vor desfiinta dela 1 Ianuarie 4860, cam


aceste ajutoare se dau pe cat tamp Fiona nu avea un jurnal al san
jar acum acest jurnal inflintandu-se, tot fondul cats sa se intrebuinteze numai pentru dansul
Numitul jurnal se va incepe de la l. Septemvrie, formatul situ va
fi hai tie in patru, va es1 odatA pe sAptAmana

Acest jurnal A a cuprinde articole de fond asupra instructiunn


literature, stunfelor, agriculture, monomial domestics si altor chestutu instructive Inteansul he vor publica asemenea toate jurnalele
ci actele Mimi, can mei itA publicitate
Se va numi un administrator cu leafa de 400 lei pe Juni, care sa
fie insarcmat cu aranitu ea ci public ilea acestui jurnal, cu facerea
unui articol de fond.
Una sutti lei pe luna se va mai da la unul din impiegafn tipografiei, care sit fie in4rcinat cu expedierea jurnalului, cu imerea lister
de abonaii si cu contabilitatea

www.dacoromanica.ro

156

Cand trebumta 1,a cere, se va mai da doi galbem pe luna la un'


impartitor in Bucuresta
Asa !neat cheltuiala redactiunei acestui jurnal va fi
Lei

400 lei pe luna, remunerarea admuustratorulm, pe an


100 lei pe lund, remunerarea unui expeditor, pe an
63 lei pe luna, leafa unui impartitor, pe an
Peste tot

4 800
1 200
756
6 756

Din fondul de 10 000 lei mai ramane, prin urmare. peste 3 000
lei, cu care sa se acopere in parte cheltuelele imprimatului
Imprimarea se va face in Tspografia gcoalelor, si fiecare numarr
cu hurtle, va costa 93 lei, eq.,. !neat pentru 52 numere pe an, costul va fi de 4 836 lei Aceasta soma se va impinal parte din restul
fondului mentionat, parte din venitul ce va produce jurnalul, dad.
se va imprima 500 exemplare , rtr pent.' u un mare numar se va
adauga numai hartia
Jurnalul se va trimite gratis pe la toate scoalele primare cate un
exemplar, precum si la membru Eforiei, iar restul se va impart' ca

abonament, care va fi de 12 sfanti pe an, sau un stint pe luna, st


se va primi abonament chiar pentru o luna
Redactia va fi la Tipografia st.oalelor Expeditorul, dirijat de administrator, 1,a tine o condica regulate de numele abonatilor, precum si un registru dat de Eforie pentru contabilitIte La finele fieearn' an se va presinta Eforiei, de catre administrator, un tablou de
starea jurnalului , se vor extrage din venitul eau cheltuelele in total sau in parte, de imprimdri, can se va da Casei tipografiei, iar
restul Na intra in Casa scoalelor
Data cu timpul, acest jurnal, atat de trebuincios instructiunn, va

prospera $i se va tamp trebuinta a se amehora, se vor lua now


inasuri
Deocamdata se vor imprima hate de abonati si se vor mvita comitetele si profesorii din districts, ca ea mtervma spre sustmerea aces-

tui jurnal, grin sown $i facere de abonati 4)


La 1861 se tiparesc urmatoarele cart' I Aftincistsrtte use snasnate p calugin n r ecs, de I Brezoianu ,
20 Istorsa unsversald (manual), dupa Duruy, in-80, pag 553, de
P Cernatescu ,
9 1 A Urechri Iitoria <coalelor torn III pag 216-217

www.dacoromanica.ro

1,7

30 Aistmetsed IN adze& (primele notion), pentru cl II, ed II,


an-80, pag 32, de B tefAnescu ,

40 Arstmetsea prattsai, pentru cl I :All, ed II, m -8 , pag 24,


de D Pavel ,
50 Carte de lectui a, pentru cl II primed, ed 5, in-12 p 444,
de B Stefanescu, ed 11.coalei ,
60 Cosmografia (elemente), ed IV, in-80, pag 40, de A T Laurian

70 Geografia Thum% modern, ed II, de A T Law= ,


8 Gi amatsca romans (elemente), ed IV, de V Stilescu, ed
vocals' ,
90 Gramatsca I mina , ed VIII, in-80, pag 112, de C I Massim,

ed I Socec ,
100 'stoma Romanslo i , din timpn veclu panA In nlele noastie, in

3 pirti, ed II, in-8, pag 664, de A T Laurian (I, p 308)


110 Buietsnul /viol , pe ann 1859-61, brog I, ed oficiala
42 butt uctsunea publsca, lunari, in-4, de A T Launan ,
13 Monstorut Statulus, cotidian in -fol (-No 285), ed oficiala,
14 Indscele comunelor ui bane gs rut ale dm Ronzansa munteana, pag 4, de oficiul Statistic
La 1802 se tipiresc 10 /dm sa naturals (T II, Botanica , T 11I,
Mineralogia), prelucrata pentru clasele gimnasiale de him Blrasch,
ed gcoalei ,
20 Contabdstate (elemente), ed III, in-80, pag 108, de D larcu,
Pd gcoalei ,
30 Epsstolarul, ed III, in -8 , pag 64, de Ursescu, ed geode' ,
40 Gramatsca, ed VI, in-80, pag 75, de V Stilescu, ed gcoalei ,
5 Geometria, (elm ), cu 25 tabele, en fig , ed II, in-120, pag 80,

de G Eustatm, ed gcoalei ,
6 hto, sa natl.., alit (elem ), ed IV, m-80, pag 72, cu o tabela,

de D Iarcu, ed wale' ,
70 Legea pentru urmartrtle wish sbuisunslo dtrecte et alte vefirturi, in-12, pag 11, whim noel ,
8 Starea sizstruettunes publzee in Romans -de -Sus la finele

anulus geolar, 1861-62, m-40, pag 19+15+5+3, tabele, de


I Zalomd ,
90 Montt, ul Statulus, in-fol , (-No 281), ed oficiala

www.dacoromanica.ro

118

40 Supltment la Monitor, (Protoc in sesiunea 1861-62),


in-4 (No 20-143), ed oficiala
110 Monstorul Medical, anul I, de 2 on pe luna, de Dr A Vehnert ,
120 Monstorul comunelor, ed oficiala,

13 Analele stattstsce i economice ale pi et I ornaneps, pe


1860 pag 614, edttia oficialit ,
140 law is Romantiot , din timpurile cele mai vechi pane in xilele noastre, ed II, in-8, de A T Launan
La 1863 apar 1. Calauza pe rdul Dunelres dela peat to de fer
pan& la Marea Neap a, in-12, pag 58, de maior Papazoglu ,
2 Geografia go do; romane, in -12 , pag 57, de A T Laurian ,
30 ilemorsu asupra manastu dor i omdne, puse sub mvocatiunea
locunlor sante din Orient, in-8, pag 142, de minuiterul de externe ,
40 htol us gene' ala (elemente), de Victor Duruy, torn III (timpu moderns), de A Cretescu, ed coalelor
50 Bugetul (proiect) al mmisterului cultelor 01 instructiumlor, pe
1863, in-80, pag 113+5, tahele, de Racoviti-Odobescu, ed oficiala ,
6 Bugetul (proiect), pentru minist public pe 1863, in-4, p 87,

de Chr Tell, ed oficiall ,


70 Bugetul, ministerului cultelor (cheltueli reduse la Aprilie
1863), m-8, pag 119, de Chr Tell, editie ofivalit ,
80 Bugetul, minist agriculture', comertului 0t lucranlor publics,
pe 1863, pag 46, editie Mali ,
90 Monde', ul Statulus, m-fol , ed oficiala ,
10 Supliment la Monstorul oficsal, m-fol (procesele-verbale

Aprilie 1864, in-P, pag 1 672,


ale Camerei, 1863 Noemvrie 3
editie oficutla ,
11 Montt, ul comunelor, ed oficiala
Cu aceasta data inceteazit activitatea tipografn dela Sf Sava, materrilul 01 presele contupindu-se cu ale Mitropohei spre a forma Imprimeria Statului
In acelas an, 01 aproape data cu tipografia dela Sf Sava, se
infimteaza in Bucure0ti Inca o tipografie, a Pitarulin CONSTANTLY

Psucovicr Acesta, ca 01 Clinceanu 01 Topliceanu, nu era tipograf


de mesene, ci numai exploatator
Judecand ins& dupi lucrinle e0rte de sub presele sale, putem con-

www.dacoromanica.ro

159

chide nu numai ca tipografia lui Pencovici era noua, dal ca era st


condusi de oament competinti
Infiintata in 1838, tipografia lui Pencovica tutu pia la 1844, cind,
dupi toate probabilita tile pare a fi trecut in posesiunea asociatiunn

Rosetti-Winterhalder, care incepe a =prima de pe la 1845


Litre cartile tiparite de Pencovici cunoastem urmatoarele
La 1839 1 Columbul, istorie moralA si religioasa din fi antu%este, 'mg 16, de Gr Plesoianu ,

2 Carte de oluatoare a 'imp& atu,lus Solomon, trafincere


in-12, pag 24 ,
30 Datorsil e omului ereftin, m-fol , p 492, de Simon Marcovici,
4 Intampla i sle !us Laz arida' To; ma, talmicite dupe limba frautuzeasci in cea romineasci, de SArdaral Scarlat Barbul Timpeanur
in 2 tomuri, in-12, p 1, pag 136, tom II, pag 162
La 1840 apar 1 linstolar sau modele de sci tsort, in 2 tomurir
in-84, de V Urzescu, In tipografia Pitarului Constantin Pencovici
(Bibl Cretu)
2 Geogi afia cu Roraima, in-12, pag 36, de Serdarul Barbu
Tampeanu ,

30 $1.olarul stitean, in-120, pag 73, de I G Gorjan ,


4 Capela din padure, din frantuzeste, in-12, pag 28, de Teodor Bilmurescu ,

5 Pat; u moralicepts euinnte, din frant In elineste de Grigori


Romanetu, din elmeste In romineste de Enache Papazol ,

6 Idol sa Slant& elemente, ed III, de Fl Amon ,


7 Regulamentul Braneovenese, pentru ocArmuirea din intru,
pagini 12 ,
8 Papagalta, istorie morel din frant , de Teodor Bilciurescu
La 1841 spare Cat echismul, manual, pag 16, de Fl Aron, ed.
scoalei, tar pentru ann 1842 si 1843 nu ne-au cazut sub min carp
tipArite in mast& tipografie

La 1844 apar 10 Memo, a, drama In 3 acte, in-12, pag 66, de


GO% A.*** BO* (G A Baronzi), In tipografia Serdarului C Pen covici (Bibl Cretu) ,

20 Elisabeta sass esnlaits in Siberia, pag 154, de A G Fotescu ,


3 Fabule pt ;stoma; e, de Anton Pann, m -8 1 (Bibl Cretu)

www.dacoromanica.ro

160

ANTON PANT., nascut la 1794 in satul Slim din Bulgaria, era


Mil unui cfildarar, care fu, se nee, roman de ongual
In timpul rAzborului dmtre Rap si Tura din 1806-1809, mama
sa, Tomaida, rims& vAduvi, fu sihtli sA fug din acele locuri Dupl
.ce Mad &WA prin Basarabia, unde all' doi flu ai sat mai man furl

luati in armata rusk si omorni Inteo Inekerare cu Tamil, trecu


Prutul Intr'o noapte intunecoasa si pe un ger cumplit, pe un vad
uncle apa era mica, si veni la Bucuresti

Ad Anton Pann infra ca paracliser la biserica Olan, din calea


Mosdor, iar dupe catAva vreme ti ecil ca defteriu sau eAntaref al
doilea la biserica Sill*
La 1816, cAnd Petru Efesiul veni In Bucuresti p deschise scoala de

Psaltichie la loser= Sf Nicolae elan, Anton Pann se Inscrise printre cei dintam elev.' ai sal, unde urma cursurile doi am de zile Si
and dascalul sin infisnta o tipografie de note murtcale, cu Were

turnate de argintarul Serafim Crudodulo, Anton Pann antra ca


lucrittor la acea tipografie, F, pnn :Argun* sa,ajunqe conducitorul
acelei tipografii, unde tipan el, pentru prima oars, un Axiom pe romaneste, Anastassmatai ul, la 1820 9
NeputAndu-$i scoate cheltuelele, Petru Efesiul se vizu nevoit a si
winde Tipogralia Mttropoliei, In anul 1827, iar el murl de supArare
la 1840 2)
La 1827 Anton Pann fu numit profesor de muzica la semmarul
din Ramnicul-Valcea, uncle, Intre alp, ava de elev ti pe fostul mitropolit Nsfon
Dupa aceea it gasim ca dint/met la biserica roman& Sf Nicolae
Scheid din Brasov, iar in 1828 veni larasi In Bucuresti, unde fu
numit profesor de muzica al scoalei nafionale, sand urma si cursurile
.colegiului Sf Sava
Mai tArziu, YI gfisim pe Anton Pann ca prim-cantiret la biserica

I) Basui teorelsc Ifs pi achy de Anton Pann, pag XXXIII, Wet de P S Daion Ploeateanul in Cartes de mussed bsserseeascd pag 62, Buoureati, 1902
Ten tli G Dem Teodoresou, Vials, activitatea al operile lui Anton Pan 1891
41 1893

2) P S S Won, op cit , pag 56

www.dacoromanica.ro

161

Oltem, apoi la biserica Alba din calea Victorzei, numita pe atunci


biserica Popit-Dirvagi, tar la 4842 fu numit de mitropolitui Neofit
ca profesor de muzie.a la semmaral Central din Bucuregti
El, cunoscand arta tipografica dela profesorul situ de Psaltichie,
Petru Efesml, at, spre a putei da o impulsion mat mare artet muzic,ale in Romania, iat mstala o tipografie la anul 1843 in chdule btsericet Oltem, aproape de locumla sa, care era, nee P S Won Ploegteanu, la incrucigarea duel Dudesci cu strada Oltem
In aceasta tipografie tipari el Basul teoretic pi attic at muzs-

zes bssei ;casts sau Gramatsca metodtcd, volum de 232 rig , la


anul 1845
Tot au vazura lumina Calofonscul, Catavasserul, Teorettconul,
PI ohodul, pe romanesce, at toate celealte opere ale sale
La 1847, intimplindu-se in Bucuregti focul cel mare, cluar in
zma de Pasci, el tat perdu toate cartile aflate in depozit pe la libarn Phu de intristare tai mute tipografia at locum's in casele ce
Souse in strada Taurulut No 12, strada care poarta azz, grape std.rumfelor lut G Dem Teodorescu, numele eau 1)
La 1848 it gaslin ca prim-cantaret at conducator al until cor de
barb* la biserica Crefulescu
In tipografia lut Anton Pann, se tiparirA, dad de lucrarile deja
mentionate, at urmatoarele opere
La 1843 1 Fabule gs sato, sow e mite az versificate, de Anton

Pann, in 2 vol vol I pag 128, vol 11 pag 128


2 C4ntdrt de Stea (versuri), de Anton Pann, ea II, in-160,
pag 40
3 Noul Docsator, 2 volume, de Anton Pann
La 1845 10 Agrscultut a, de I Penescu, cele 4 lucr antra at
sentmle morale, m-120, pag 94
20 Basul teoretsc p pt ache al mime' ,ocale, de Anton Pann,
m-12, p 232
La 1846 apar 10 Economsa Casntcd, de I Penescu, m-120,
pag 84, pentru invalitura fetelor
2 Fabule ft Istm goat e, de Anton Pann, in versurk, torn I, m -12 ,

pag 128
t) P S S Won Ploeateanu, op cit , pag 62 kg 63

www.dacoromanica.ro

41

163

3 Poem Popular e, pag 32, de Anton Pann


4 Winatoarea in 4 ztle, in versuri, cu adaus, m-120, p 31, de
I Costmescu
5 Agi letatui u, ed U, to-80, pag 398, de I Penescu
6" Epitaful, de Anton Pann, m-4, rou p negru (Bibl Cretu)
70 Chsrumeul-Chtnonseat, 2 vol , pag 4, de Anton Pann
La 1847 se tiparesc 1 Filozofia babel, , sau ghicirile de noroc,
ce fac femeile $i fetele in ajunul stirhitordor marl, m-12, pag 26,

de paharmcul A G L (A G Lesviodax) (Expozitia 1903)


2 Povestea Vol bet, in versuri, 3 vol , m-12, partea I pag 504,
de Anton Pann
3 Epstaful sau slujba inmormantfirei Domnuluion-40, pag 40,
de Anton Pann
4 Calendars& pe 1847, ,n -32 , pag 32, de Anton Pann
50 Fabule 1 %dot ware, de Anton Pann, in 2 volume, ed II
6 Chei ovscu-chmonscal , de Anton Pann, vol II, in-4, pag 166.

7 Randuta/a leturgles, pe psaltichie, de Anton Pann, 4 p


8 Pa; mum ul cu cantirile postu lm, Dummeca Vameqului pink
la Pesci, de Anton Penn, m-4, pag 90, pe psaltichie
La 4848 1 Cantece de Stea, de Anton Pann, ed II, pag 128.
2 Slujba Sdntes Fsloftes, de Samuel Smodon
3 Oi ape: la nuntele tdranslot roman(, de I Paunescu
46 Calendarul poi tatty, de Anton Pann
5 Pi smghsarsts, de Anton Pann, na-4, pag 456
60 Dialog in 8 limbs rusete, turcete tin rominete, de Anton
Penn
7 /atm is vechsulus Testament, de Sf Sa arintele losaf Snagoveanu, ed II, in 84 (Bibl Cretu )
La 1849 spar 10 Pod/sit/a sau sufletul i trupul, de Anton.
Pann, 8 pag
2 Abet.edai ul sau bunoavnd, dm rusete, ed Parrot Maxim,
in-8 4, pag 44
3 Morale sau datorsde creftsnultst, ed Pirmtelui Maxim
4 Glasul Romamloi sau Patrses, de M Georgescu, pag 8

5 Calendar bogat pe 9840, cu note de psaltichie La urma,.


;to

c mtece de di agoste, de Anton Pann, in-804 (Bibl Cretu )

www.dacoromanica.ro

163

La 1850 Spstalul Amorulut sau Cantatorul dureres, de Anton

Pann, tom I p II
2 As ghts cu nepotul sau Anadam, de Anton Pann, in-16,
pag 46
3 Canoanele mss tug seta u reltgtunet cregttne, de Ohanes Melicu

La 1851 se tiparesc 0 sezatoare la lard sau povestea lui mo


Alb, de Anton Pann, partea I
20 Calendat ul de man& pe 1851, de Anton Pann, m-12, pag

106 + 3
La 1852 1 Cantcitorul beises, de Anton Pann, pag 16
2 0 pezatocts e la lard, sau povestea huMo Alb, de Anton Pann,

part II, m-8, pag 8


3 Spttalul amorulus, cantece, de Anton Pann, 6 bro in-320,
pag 416, edipa VI-a (Bibl Cretu)
4 Trtumful Beim sau Theta, de Anton Pann, in-320, pag 24
50 Proschnntas ul sau tinchtna to, ul, din grecete, in -lol, pag 4,
ed Calist, cu Unstrap' (1.11 Cretu)

6 Uinta rs de Stea, de Anton Pann ed 3-5, pag 128


7 Cantatorul Belies, de Anton Pann, ed 2, pag 32
8 Spstaiul amos ulus, de Anton Pann, bro 6, ed 3, pag 130
90 Calendas ul pe 1852, de Anton Pann
La 1853 apar 1.0 Na zdravanstle Ins Netstrattn Hogea, culese
i versificate de Anton Pann, in 2 vol , in-16 6, pag 80, ed I, 01 o bibliografie (Bibl Cretu)
2 Proverbe sau Povestea vorbes, in 3 part", de Anton Pann, m-86,

p I pag 88, part II pag 88, part III pag 83 (Expozipa 1903)
3 Epstaful sau Prohodul Domnulus, de Anton Pann, ed II,
in-4, p 36
40 0 f eza toare la farts' sau diatom lm MOf Alb, de Anton
Pann, ed II, part I i II, m-80, pag 114
50 Calendar ul, de Anton Pann
60 /mnui s la examenul Semmarulm Mitropoliel, de Veniamin
Catulescu, in-40, pag 16
La 1854 apar 10 Memos aln/ul foe mar e la Bucuregts, la 23
Mai tie la 1847, de Anton Pann, in-120, pag 96

www.dacoromanica.ro

164

20 0 pouestsi e as abd, din Ha lima, de Anton Pann, m-120, pag

57, a doua tipinre


30 Spsta lul atnorulus de Anton Pann, pag 16
40 Anastassmatarsu bulerscesc, dupi Monism Fotino, de Anton
Pann, in-40, pag 324
50 S-ta leturghie a Sf loan aura de aur, pe psaltichie, compusi
de Anton Pann, in-120, pag 48
In acest an isbucnmd Ind holera In Capita% Anton Pann fu suit
sa piece pests Olt, wide compuse un min triumfal cu ocazia revolu-

'mum dela 1848

Ann dela 1840 1854, ne spune P S Mon, au fost cei mai


productive al vielei sale, can In acest interval de 14 am a sans si
tipint in tzpografla sa 61 de volume i$e broqun, afari de calendarele
de perete ce scotea pe fiecare an

Pe cared se Intorcea din Oltema spre Bucureb, contracts pe


drum o lima% care, ddndu-1 la tiros, cizu la pat ne murl, dupi o
scurti suferinti, in ma de 2 Noemvne 1854, lasand si i se scree pe
crucea morraantulin, urmitorul Epitaf
I
Act a a mutat cu tale
In eel mai din unna an,
Cel care 'n cantle sale,
Se mtaide Anton Pann

II
Acum mina-1 Inceteazi
Ce la sena mereu sedea
Noptt intregt nu mat lucreazit
La lumma carp sa dea

III
Impluundu-i &Iona
SI talentul ne Ingropand

St-a Mut diatom


Eland In lume altor rand

Tipografia o Mei &dm siu, preotul Lazar de la biserica Sf Visanon

din Bucureeti, ear casele in cealalti avere o lisi sotim sale Tmca
Cerernonia inmormantarel, ne spune P S isdfon, al,u loc In ziva

www.dacoromanica.ro

.1(35

de 4 Noemvrie, In prezenta unei manse multi= de clerici, cantareti


ei elevi deal sal, cum ga de oracern can-i admirase talentul
El fu ingropat in curtea bisericei Lucaci
De la fiul sau tipograGa trecu in stapanirea lui Oprea Dumitrescu,
care o transports la B -VA ices

Anton Pann, nu era numai e.antaret ca muzicant de valoare in


timpul sau, el era fi un folclonst i un'poet popular distins

Pe la 1839 intalnim in Bucurep o tipogiafle apartmand lui


August Rnof
In aceasta tipografie se unpnnia in anul 1839, cartes Intitulata
Megemui mein, et pentru snveicatura utopia, , la institutul Alaternitatei din Bucurecti, prm dr Iosef Sporer, mamoe si profesor la
acel Institut, in tipografia lui August Ruof, cu 26 tabele cu figure la
fine, o brocura m-4u, de 118 pagim (Bibl Maria 'strati)

Ale= /Warm, protesor al colegulm Sf Sava, tipirecte tot la


1839, Astronontta popular a, cu o tabor& cu figurl, m-120, pag 66,
iar Vastle Alecsandi z, in acelni an, 0 nuntd tat dneasea, scriere
nationals Wean act In fine, proprietarul tipografiei, tot in 1839,
tipai ecte Pamdntud in-4

Nu avem tipanturi epte din aceasta tipografie decat numoi din


anul 1839, tees -ce dovedecte ca. nu a functionat mai molt
Se poste ca aceasta tipografie sa fi fold cumparati. de Iosef Romanoff, la 1850, cal e incepe si tipareasca dela aceasta data In propria
sa tipogiafle, mai ales cA atat Ruof cat F Romanoff, erau de origins
rusA ci avelu relatium comereiale, Romanoff fund hbrar, iar Ruof
tipograf

S'a zis, ci cu. drept cuvint, ca civilizatiunea uniu popor se cunoaSe dupil numarul tipograflilor ce poseda
Romani% dupti. un secol ;a mai bine de asuprin , sub regunul fananot, incepui a sa scutui e, mel cu mel, lanturile robiei ei a
se dectepta la o viafa noun Tipografille incepura a se inmulti Intr'un
mod suntitor Mai pe fie-care an se infiurteaza stabilimente nom
Campul de activitate in aceasta directiune incept sa devina foarte

ratios

www.dacoromanica.ro

166

Oamenu cu culture ai timpului nu-si mai puteau halms' uleile,


can cautau numai mamma spre a se manifest.% spre desteptarea
si lummarea poporului opresat
Aceste momenta de fierbere $i de transitiune dela o stare
aproape de robie la o vieata mai 'Thera, strain le pindeau spre a
trage foloasele necesare, del cea mai mare parte chntre tipografii pe
can ii intalnim in aceasta epoca, sunt shim Unu, dupe ce se imbogapau, treceau grantta spre a se odihnl Infra ai Ion, ducand cu sine
sudonle Row Anlor
Cam In acest tamp, pe la 1842, se waste si lose! Bopainig, culegator, care isi mstala stabilimentul in strada Doamnei, casa Petrovici-Armis, casa in care maI inamte fusese tipografla lui Walbaum
Kopamig aduse prima masina tipografica in Bucuresti, la 1850,

pe care mai tarzia o cumpara Rosetta, dela care trecu succesiv la


Laurian, Carol Gabl $t, in fine, la Aziel, pentru imprimarea zisrului
ebreesc Hajostz In alt Stat european, o asemenea masink ar eta ca
o reltqua istorica in muzaul national

In ateherul lui Kopainig invata mesena cunoscutul tipograf


Scar lat Walter, care mai In urma it deveni gmere, land in &Atone
pe flica sa mai mica, Matilda
Tot de am mil Stefan Petrescu, care se distingea ca lucrator de
acsidente $i care fu dela 1876 pans la 1885 dinginte al tipografiei
Al Grecescu, precum $i Carolcea
In ateherul 1ui Kopainig mat lucri $i Petro Lau, =legator, tar
Teodor Petrescu (Mangu) ca tipantor
Act isi tipari cunoscutul librar, George Iona, editunle, mar
Geo; ge Sum $t Bat onz& publicara ziarul cotichan Zsua pe la 1859
Tipografia lut Kopatmg se distmgea prim acurateta tiparului Car tle tipaiite acolo, fare can putem cita Calcito;tile lut Gainer, tipante pe la 1848 de Negulici, cu flg,un in text, sunt foarte bine reunite

La aceasta epoca, tipografia lut Kopainig eta inzestrata St cu Caradars latme, dupti cum o dovedeste pagma IV-a a copertei cartel
it Calatorille lut Guliver La Miele brosurei, se afla un catalog de
carp ale Balsoteces Eneselopecisee, tipant asemenea cu caractere
latine t cu ortografia lut Eliade Tata cantle cuprinse in acest catalog

www.dacoromanica.ro

167

Mime, morald, educate

Rebate Testamentul nou ilustrat , Faptele Apostoliloi , Baud,


Un smopsis complect , Alegere din mettle sfinnlor, St Clementse
dela Alexandria Indemnun mitre nobili Care avut va fi mantuit
St Ion Chrisostomul Ca lumen' nu poate face rAu celui ce nu-91
face rail lui Insup St Efi emus Discurs asupra vorbelor nFu cu
bAgare de seams asupra to insuti" St Grsgorse eel mare Despre
grip. 91 datorale pastorilor Dialoguri Omelu asupra Evangebel Epistole alese Bossuet Despre cuno9tinta de Dumnezeu ta de sine ineu9i Meditaii asupra Evangehei Fenelon Scrieri teologice Meolle
Despre !luta lui Dumnezeu 91 nemurirea sufletului Ca nu trebue a se
purta dupl. intamplare Mijloace de a conserva pacea cu oamenn
Citire morale z instruct= pentru calm

Pestalozza Leonardo 91 Gertrude Campe Serile de sub teiul cel

mare Salzman Buna female Schmidt Oule pascelui 0 sapta.maul inteo colibA Oita Copilul pierdut Biserica, din pad tire Panerul cu flora Micul ermitu
Bei quint Cartea families Mititelul Grandisson Sandfoi t 91
Merton Amicul copular Familia lui Guillelm Aria sau bunica cea
buns Micul tezaur al copular intelept Antonie 9iMavricie Soulux
Istoru adevarate Mm ala copulor Almanahul consiburilor bune
D-na Guszot Amit.ul copulor sau un mic curs de moralA in fapta
colarul sau Pavel 91 Victor 0 familia Copu D na Fouqueau de
Pussy Bunicul D-na Vatarat 91 D na Tasting Copu din Vales An411alului D na Gerando Cereetatorul sarai.ultu traudttin (abbe)
Binefacerea publicg Cetiri tieptate pentru puma elate Cetiri trep-

tate pentru a doua elate Franklin Consiliuri pentru a se inaNuti


D na Elisabeth Celnart Serile de Dummeci Abel DO esne Lea#u de morala pentru clasele industriale Campe Clean sau consilieule unui pannte catre fiul sail aproape a infra In lume Robinson
D-na Ulsae-Tremadeure Piatrft filozofalA Felmaral magic sau pi I.-

mele eunostinfe Bergery Minumle industries D na Iluh esnoy


Mica enciclopedie a copular

Educatae, morald D-na Remussat Educalia tetelor Gutzot


Sermon de familie asupra educate' G Spurzhetm Principiuri de
educate fizica ;a moralA .1 .I Rousseau Emile Antony; Manual
4e educate fizica, gunnastica 91 morala Pestalozzt Manual de
mume Bi ougham Observatu practice asupra educate' poporulm
D na Necker de Scrump e Educatia progresive Consiliurz mumelor
asupra educate' prune' c.opdArn Gerando Despre perfectunea

morale. A Theis Consiliuii pentru jummea case ese din 9coala

www.dacoromanica.ro

168

Morale lm Isus Christos p a Apostobloi Moiala in practice Datorii


pm ate Datoru publice p sociale

Bell e-lattere Sensor' ware p clasice Romanturi Bet nal dim


de St Pam re Pavel i Virginia (ilusti at) Coliba Indian& (ilustrat)
Intamplarile ultimului AbenChateaubriand Atala Rene
cerage (toate ilustrate) Nacetu Marmon% Logodiin D na de
Sennaten e Zestrea Suzetei J E PaeGard Clotilda si
Edmond Eloise N Abaliard (thistle) D-na Genits Adele p
Teodor

D-na Resecobons

Ernestine J J Rousseau

Noua-

EloisA (ilustratA) D-na Lafayette Prmtesa de Cleve De Mausti e Cfilatorn imprejurul camerei mele Victor -Hugo Ultima
zi a unin condamnat Charles Nodiel ban Sbogar Teresa
D-na Georges Sand, Eugene Sue, Al Dumas Alegeri Cervantes
Galathee BalzaL Ludovic Lambert Crmul in vale Alfred de
Vigny Stelo Goldsmith Vaarul de Vake6eld
CM= Sunft Calatmide lui Guliver (ilusti ate) Apulee
Mag trul

de our Le Sage

Dracul schiop

(ilustrat).

Cazotte Dracul inamorat Cervantes Don-Quiot (ilustrat), etc


Nuvele Alegeri din Scam on, Ce, vantes, Toep fel , Tt oseper

Me) unee, Alfred de Muvet, Chat les Nodter, Al Dumas, cele mai
multe ilustrate Berthud (S'a publicat ave Maria)
Basme (Contes)
Alegen din D-na D'Aulngni, Florian,

Mal montel, Ch Noche?, 0 nue i una de nopti Onentale, 0

mu ft una de :ale, Sultana p vzzu zz, cele mai multe ilustrate


Teatru Aici este de facut o mare alegere , insemnam insa deocamdatA Dreptatea lui Dumnezeu (aceasta s'a juLat pe scene Teatrului National) Samuil Aegutatorul
Linguistica Vocabulai ul roman de toate vorbele strabune repi unite pane acum in blithe romans pi de cele i.e mai sunt a .e prim

de acum inainte p mai ales In piinte (publicat) Vocabularul roman complet al limber Youbulai ul roman -latin Vocabularul Latin-roman Giamatica romana

Bele-Arte Lamote Desemnul lunar, llanwil de desemn, de


picture, de miniattu a, de arlutectuiti, Perspective Sulzer
geneiala de Bele Arte

Teoi no

paints naturals p matematice

Scrlerz elemen tare petrecAtoare tit clasice D na Ulltac -T, e,


madeure Micul curs de 'storm naturda sau vorbire familiar& asupre patrupedelor, pescardor, pepilor, scoieilor, insectelor, ammalelor, plantelor, vegetalelor p mineralelor (ilustrat)
Istorioare Stiintifice, dela diferiti autori

Mica 'stone nakirala pentru 9coale sau leetu asupra mineralelor,

www.dacoromanica.ro

109

plantelor st ammalelor, czii aunt de mai neaparata ti ebuinta de ennoscut Vegetalele curioase
Atme-Mai tin Scrisori la Sofia asupra fincei, charnel $i 'stone'
Naturale (ilustrate)

Bernardin de St Piei i e Studiurile nature'


Tractaturi pe Intelesul tuturor Geometria uzuala de D-nu I
Poenaru Alegere $i mutate din L'instruction pouf le peuple $i din
Bibliotheque populace , toate cu ilustiatnle necesm e Antmetica
Algebra Geometrie Trigonometrie Ridicarea de planui Astronomie Mee,anica Idrostatica, Hidraulica Pneumatics Mavne FiLica
generals Optica Acustica Electucitatea Mecamsmul MeLeorologia.
Fizica globulin Chimie generala Chimie aplicata Generalitate de
istoria naturals Geologee, Structure pamintului Mineralogie Rotamei Zoologie Istoria fizick a omului Anatomie si Fiziologie
Stunte istorice st geografice Cronologia generdla Istoria yeche Istoria Sfantit Istoria Romnana Istoria Mediului -ev Istoria
Tare' Romanesti Vocabularul 'atone Mitologie Vocabularul untologic Geografie generala Geografia Tare' Romanesti Vocabuhrul
geografic Puterea armata si arta militari dela intemmerea Pun-

cipatului Romanesc si pane acum, de d-nu N Baicescu Costumurile tuturor natulor Cala:torn, (ilustrate) Bossuet Discurs asupra
Istoniei Univerbale Vico Fdozofia 'stone' tunta noun
tunte morale si politico sau somale

Filozofia sociala Educafia mumeEncidopedie de stunte filozofice Male bi anche Tractat despre amorul de Dumnezeu Dugald-Stewai t
Specimen sau cercetare de filozofie morale Sultze Doctrine filozo-

Filosofie

Atme-Mat tin

lor de furnbe Hegel


fleA de virtute

Jurisprudent&

Legile caret. Romania Puffendot f Despre datorule omului ;n


ale cetateanului, asa precum aunt presume de legea nature' Kant
Projetu de pace perpetuA
Politica $i teorie politica Hobbes Corpul politic sau elementele lege' morale si civile J J Rousseau. Contract social Bernerdin de St Pueri e Armonule natuiei ci dorintele until solitar Thomas Mot us Utopia Fenelon Telemac Hawsligton Dialoguri
asupra adevaratei forme de guvern popular
Economia politics Suzzanc Principmn generale de mammapolitica $i industriala Depont de Nemoui s Fiziocrafie ziu constitutie naturals de guvernul eel mai bun pearl.' genul uttian

www.dacoromanica.ro

470

citunte tecnologice sau multi* folositoare


Agricu ltura Medals de Domba,sle Calendarul cultivatoru-

lui bun
c4tainca popular(' a lui Claudiu Discursuri asupra on-ce lucru,
dtn L'instruction pour le peuple tail din Bibliotheque populaire, urmitoarele Lucrul pamantului Instruments Cereale sau grane in
general Plante Vie, fabricatia vinului ga alte bauturi Dudul, gAndacu de inatase Fanu Gradma de legume Gradma de fructe sau
poame Grath= de flux Cal Ot, Capre, Lana Boi, Vacs, Laptarie,
Bramble Pore.' Medicma veterinary Albine Insecte stricatoare 91
folositoare Economia rural(' Paden Culture arborilor Vanatoare
Came Pescuitul
Industrie
ancomm Elemente de tehnologie, despre meseru
economia domestic(' Din L'instruction pour le peuple ;a din Bibliotheque populaire, urmatoarele Mine Saline Lucrul fierului Magine de alum $i aphcatu Tarsal Tesutul Olane Caramidarie Slaclfirie Transporturi Drumuri
Economie, Igiena Economia industrials Economia domestic('
Lummatul, iteratul caselor P A Prom ) 1 Despre loculuta si mfluenta dispozitiei for asupra omului in sanatate i in maladie Idem Igiena popular(' Cautarea casnidi a maladies Consihurl asupra sinatitu 0; fila Ajutoare grabnice I e trebue a se da
persoanelor otrivite gi asfixiate sau inibusite de carbuni Montgelas Arta de a-gi conserve sanatatea si de a intampma maladule
ereditare

F1

Tipografla lui Kopamig tint pane la 1859 La aceasta epoc('


tree& sub admimstratia lui Walter ca dote, care o tinu tot sub firma
lut Kopamig 1)

Imprejuran familiare ins(' sutra pe Walter a renunta la ea $i a


trece ca (Impute la Stefan Rasidescu
Printre primele lucrari tiparite de Kopainig, chiar in anul deschiderei stabilimentulul sau, este un afi de teatru al lui Baglio
Bosom, tiparit la 1841 pe atl is lati tltlul acestui afI
e. Theab e de Ducat est, automne et carame 1843Printemps, entrepreneur Basilic; Sosoni 4841, la Kopamig (Expozitie 1903)
1) Kopauug mai avea dour fete dupe marturule contimporanilor, tipun de
frumusetecart' se vede, el erau in mdmilmne la tipografle Una din ele MI de
barbat pe an ore-care Labes, coafor, iar cea Pal% pe un veterinar Ambu for
ot se summed din cause geloziei

www.dacoromanica.ro

171

In tipografla dui Kopainig s'au tipifrit intre altele Si urmatoarele


cArli

La 1842 10 inpisniarea apstaiutas Bi ancovenesc, pe 1841,


In-120, pag 7, cu o tabell a asezimantului
2 Obpsrea spstalulus Bi lincovenesc pe 1842, in -12 , cu o tabell a asezAmantului
La 1843 apar 10 Inconluras ea Colhestet les p Seim, mutate
Afrsameasca, de Teodor Oraseanu, 1 act din frant , m -12 , pagim

51+21
2 Tipscu, pentru parada IncoronareI Domnitorului Bibescu, la
Fevruare, m-4, pag 6

30 Tspseu pentru ungei ea cu mir, a Domnitorului Bibescu,


m-40, pag 6

La 1844 Msca chit 44/ gte, de Dr Vartiade, ed spitalului Collea


in-120, pag 130
La 1845 se tipireste 10 Din pre/um-at-de tut A Z Pazalelismul
Intre Alex -cel-Mare, 'Wm. Cesar ill Mihalu-Viteazu, in-8, pag 74,
de Al Zane
20 Elm a sau amoral fdril s f4, pt, de D F B , in-12, pag 64
3 Into ebusniarea p foi mete polsyloy , de A G Solacoglu,

.8,

pag 17+24
40 Lucia de Lamermoor, drama brica, traducere din rtalieneste
de G A Blronzi, in -12 , pag 62
50 Luc, etsa Borgia, traducere de A G Baronzt din Felice Rom,
dram& lirica in 3 acte, m-12, pag 58
60 Mai e est) e a tut Satan, tradusa de N D , ed G Florescu,
in-12, pag 51 (Bib' Cretu )
70 Nemui srea sutletulus omenesc, de Teodor OrAseanu, din fri nt

in-120, pag 39
8 Urmai ea lus Isus Cho setos, de G Munteanu, pag 8
9 Talcusrea vsselol , de A G Lesviodax, ed 11,m-12, pag 135
100 Calendat de perete
La 1846 apar 10 Don Juan sau ospAlul de puttri, de Milt Cosfir-1m, din Moliere, comedie in 5 acte, pag 16
2 Elssabeta eau Extlatn in Siberia, de A G Fotescu, edit G
toanid, in -8 , pag 154

www.dacoromanica.ro

472

3 1/dna /us Damaschin, de lerom Antoine, ed II, cu Intrebirr


i raspunsuri in-8, pag 30
4 Cumnte la ettnitrea boa tea mandstst as Ssnam, de monahul
Dionisie

50 Prospectul penstonulut de Melt, de N Andronic


La 1847 I Camp/stui ansicgst, comedic, original in 2 acte, de
C Ha lephu
2 30 de ft umusect ale unet femes, de A G Lesviodax
3 Bucoavna, ed Iosif Romanov, pag 8
40 Cad, stud buittlor ft snot:444u) a cotulut, m-8, (Biblioteca
Cretu )
5 Sfanta set vita' d pe scurt din greceste, de Eufr Poteca, ed 11,
in -8, pag 108
6 Talcum ea vsseiot, de A G Lesviodax, ed III
70 Povala nouei an potrtva hole, es, de Mih Chefalov, pag 12
(Expozips.1903)
La 1848 se tiparesce 1 Ana/iza Iowa, de loan Pop, in-12,
pag 183

2 Bataia de la Culugarent, in versuri, de A Pehmon, pag 8.


3 Otello, de Shakespeare ;a &waft autorului, tradus de G.
Bagdat, urmata de Romeo ca Juheta, in -8 4 (Bibl Cretu )

4 Cuantele unus ci edinctos clan Lamenais, de Pitrintele Monism, in-80, pag 108

5 Povalis an conti a cholera, in-84, (Bibl Cre(u)


60 Note evangeltce, din Lamenais, de Iosif Snagoveanu, in-12,

pag 40
7 Populul Suva an, de dna oni pe saptimanA, de D Bolmtineanu
8 Abecedat u ft dtalogu ft ancezo-ronuin, de Gr Plesmanu, ed.
load Romanof, ed IV
9 Dialogu)s a uso-roman, de Lesviodax
100 Metodul practic pentru a statute Limbo germand, de Adolf
Radvam, m-804, tiparit cu cheltuiala libraruhn G Ioanid (Bibhot
Cretu)
La 1849 apar 10 Ameba sau Vactsma amoi talus, drama origi-

nals in 3 acte, de V Maniu, m-160, plg 128

www.dacoromanica.ro

173

20 Badea Deftereu, comedie original& In 1 act, de I Dumitrescu


30 Di eptul civil roman, prelucrat de I Barbotescu, in-80,

pag 616
4 Omul din Codru. Nags u din Buadi, melodr in 3 acte, de G
Criciunescu, ed G loatud, m-8, pag 52
50 Oa fanul din Al pi, de M-me Celarier, tradus de G Popovici,
in-120, pag 154
6 Ptistoi ul sarac, drama in 3 acte, de Dim Iconomu, in-120,

pag 104
70 Carte de bucate din Sara romaneased, de Maria Maurer, &him III, in-120, pag 90
8 Vsata lus Sakespeat e, urmata de Romeo $i Juheta si Otelo,
tragedii in cite 5 acte, din frant , de Bagdat, in-8, pag 168
9 Journal de Bucarest, nem.; , de Carol Valenstem
10 Dialog in tree limbs rus, turc, roman, de E Pascal, in tree
pirti partea I pag 164, partea II pag 52, partea III pag 112
La 1850 apar 1 Dreptul comercial, de pitarul Costache Petroprofesor, cu intrebin i rtispunsuri, m-12, pag 57 (Bibl Cretu)
2 Gramatsea, romans, de N Bilisescu, on-8, pag 1.04
3 Makleta, drama in 5 acte, de t Bajescu, m-12, pag 140
4 Rudsmentul asp scol, din Travane, cu intrebari W rdspunsuri,
de f Brezoianu, pag 8

5 Gramatica Ronda pentru Seminar, de Nifon Baliseseu,


ed II, m-12, pag 197
6 Culegere de ti atate de pace intro Rusia ft Tut eta, tradusi
de 111 Kifalof, in-84 (Bibl Cretu )
7 'engem s, din elineste, de Atan Palceanu, ed G Ioanide, 2 vol ,

ed II, m-120, (part I pag 210, part II pag 247),60


8 Paul $s Virginia, trad de A Pehmon, m-120, pag 191
9 Ti eptelnicul eel mas e, din &ant , a 13-a tipArire in-120,

pag 16
10 Culegere de rugactuni, de Arhim Dionisie, in-160, pag 273
11 Gansu! Ci %atm/tumulus, de Chateaubriand, tradus de archimandritul Dionisie, in-804 (Bib! Cretu )
12 Mcing4sto9 ul color bolnam gs bah ant, de Arhimandritul
Dionisie, 3 brosuri (III IV) m-120, pag 88

www.dacoromanica.ro

-174

130 Calendarul nou pe 1850, ed G loaned


14 Ecou Eclussastsc, de Monism Arlum , anul I, cu supliment, cite

o brosuri pe luni
15 Dialog gi co-roman, de A I Cretescu, ed II
La 1851 se tipirese 4 Condsca crsmtnald, cu procedura ei,
sub Pr B Stirbey, ed St Burclu, m-8, pag 237
20 Geo, ge sau un amor 1 onitinesc, vodevil in 3 acte, de A Liza-

ream, in-12, pag 69


30 0 razbunare sau Roco dela Pm, melodr -vod In 4 acte, de
Ignat Pizone, in -8 , pag 40

40 Prinespesa de Pontseu, roman& trad din frau' , de Matache


Iarcu, in-12, pag 47
5 Catalog general de carts romans In Urine, de G Ioanid
60 Sitracul misfit, comedie, de Halephu, in-82 (Bibl Cretu )
70 EMU eclisiastsc, de Archim Monism, an II, apare odata pe
luny cu suplim , in 8 brogun
La 1852 1 Cu, tea lus Vassle Voda, trag in 5 acte $1 10 tablouri, de A Pehmon, in-80, pag 98
2 /ntrtga gs among!, de Schiller, dupi Al Dumas, drama in 5

acte si 9 tablouri, de Sun A Mihidescu, ed G Ioanid, in-80,


pag 160
20 lertuaismul Isberat, de Torquato Tasso, 2 vol cu 22 gravure,.
de N PAcleanu, ed G loaned, m-8, pag 480
40 Idem vol III (Bibl Locusteanu, T -Ocna)
5 Zestrea Suzetes, de Al Pehmon, ed G loaned, in 8, pag 92.
6 Row del Psso, melodr , de I P Pawn, in -32 (Bibl Cretu )
La 1853 apar 1 Marta gs Marta, drama in 5 acte, din trent ,
de I N Hensescu, pag 8
20 Talcuirea melon de A G Lesviodax, ed IV, in-8, pag 472.
La 1854 4 Mutul, drami In 6 acte, de Miccel Masson, de D
trad C Bacaloglu, pag 8
La 1855 1 Telegrafia electricci, de I C Lerescu
20 Dsalogut s In tree lunbl, de I Al Abiotai, in-86 (Expoxitia
1903 )

3 Tamput, spare de 2 on pe sipt , de Gr R Busoiceanu


40 Cometul, comedie, de I Lupescu, in-804 (BIM Greta )

www.dacoromanica.ro

175

La 1856 Calendarul de perete i alte lucrari


La 1857 se tipare0te 1 Don Pascal, opera comma In 3 acte,
dupi M A , de Carum si Valentmeanu in-16, pag 34
2 Pedagogsa, de Endozio Detera, grece0te, in-120 (Bibl Cretu )
La 1858 apar 1 Studs% istorsce asupra origins nalsunes romane, de M Ant Camm, m-12, pag 82
2 Beatrice cis Fonda, de Felice Romani, tragedie hrica in 3 acte,
de Camni fi Valentmeanu, in-120, pag 16

3 Doctorul Negru, trad de Valentmeanu, drama in 7 acte,


in-8, pag 423
LA 1859 10 Austria ft Principatele Romdne, de Valentmeanu,
in-12, pag 48
2 Robert Diavolul, opera hricit In 5 acte, traducere de I G Valentmeanu, on-120, pag 2
3 Agatanghel, Hrisos, de G P K , m-4, pag 40
4 Adnisiusti area gum, n dela Balta Liman, de I G Valentineanu m-80,

peg 77+9

50 Apel inamtea opines publsce, de I G Valentmeanu, pag 8


6 Documente asupra adman. guvern sntersmar at/us A Ghsca,.
de I G Valentmeanu, m-8, pag 39
70 Notd catre comssars puterslor semnatai e tract din Paris la
1857, de Sc Cretulescu, ministrul cultelor
8 Ziva, cotuhan, de G Sion 01 Baronzi, an I
Aci sfar0e0te activitatea tipografie" lui Kopaimg La aceasta data
materialul acestei tipografli se desfacu in doul Jun:Mate, impreuna

cu mama, fu luate de C A Rosetts penti u tiparirea ziarului Romdnut, Jar cealalta jumitate de titre un oarecare Baumgartner,
comerciant de lingerie
pentru datorie
dela care o lua hbrarul
Adolf Ulrich Acesta neflind de meserie, aduse din Brasov pe Ioan
Weiss, ca dirigmte
In timpul admimstratun lui Ulrich se tzparesc in aceasta tipografie urmatoarele cart'
La 1859 10 Confersnle asupra intrehtuntarei manevrelor la infanterie, de colonelul Souterel, trad de Mawr Logadi

20 Tai anul pee p politic, prin invatamantul morale', de V.


Mateescu, original, vol I, m-8, pag 156
3 Napoleon 111 ftwww.dacoromanica.ro
Italia, de Mihail I Statescu, m-12, pag 67.

176

40 Pledoaritle d-lus advocat Manus, In apararea lui Valentmeanu

5 Austrsu In Prmcspatele Romdne, tradusa de I G Valentineanu, in-40 (Bibl. Cretu )


6 Sim tdup, ziar ebdomadar, de N T Oraseanu, anul I
7 Conservatorul progrestst, director la redactor responsabil C

N Brailom, in Imprimeria lui Adolf Ulrich, in Pasagiul roman,


anul I, No 1
La 1860 apare Conservatorul Progrestst, de C N Brillion',
anul II, m-folio, bisaptamanal
Pentru 1.861 si 62 n'avem la cunostinta carli tipante in aceasta
tipografie

In 4863, insit se tiparesc


1 Foi tificatta Pasagerd (curs elementar), trad de sub-locotenentul Grigorie Dumitrescu, cu 12 tabele, in-16, pag 110
20 lndependenp, de Radu Ionescu, anul V
La anul 1863 Ulrich vandu tipografia lui ban Weiss

Pe la 1858 intdInim in Bucurevti tipografia lui Carol Walenstem sad Walsteut, mstalati in strada Vergului, nazi calea Calacaviar, unde se tipana wand german Bukat este, Deutsche Zestung, I edactat de Schweder, $i propnetatea lui Walenstem, pe
care-1 intilmm aparand Inca prm 1849 in tipografia lux Kopaumg
Afars de acest ziar cunoastem a fi aparut in tipografia lui
Walenstem si cantle Loterte gs Vssurs, (explicare) de Dim Iarcu,

in-8, p 32, um la 1866, Masurs ifs greutalt, ed III, m-16, p 136


De la 1866 tipografia lui Walenstem dispare din Bucureati spre
all face apailia in Ploesti, sub- conducerea lm Walenstem junior,
unde imu pani catre 1871
Walenstem Ufa era profesor de desem si caligrafie, in este dupit
mai turisirea lui V A Urechil, eel d'Intim care dete impulsiune
miqcarn picturale in Romania 1)

Din lipsi de spattu, ne oprim acl cu monografide tipografidor dui


Bucuresti, mai ales ca cele cart au mai ramas, fiind de data prea recenta, nu mai prezinti state rnteres istoric, afdrit de aceea a

lui C A Rosetta si Enna Winterhalder, pe care am publicat-o


1) V A Urechi i Istoria
Scoalelor, Tom I, pag 397
www.dacoromanica.ro

171

In bropuri separatd, a lui Stefan Rasidescu pi Imprimeria hatuhu, ale cdror monografii, in pat te, le-am pubhcat in revistele tipografice Celelalte aunt tipografi mutt, cart an servit mat numat pentru tiparirea cite unui mar, cum a fost de ex aceea a lm 'Pude Boe-

rescu (1855-1863) pentru tiparirea ziarultu Nationalta, aceea a


lut Grigore Busoiceanu (1856-1862), care a servit pentru tipArirea ziarelor Ttmpul tip Secoitil, tipografia Aexicografici o a lut
Nifon Mclean (1846-1862) pentru tiparirea DietionaruZus latsno-roman, tipografia II francezo-romAnd is a lut Gotlieb pentru bpi-

rwea broprilor sau revistelor franceze, ca La Roumania Le Congreq, La situation actuelle, *Spectatorul u al lut Tabacopol (1862),
a 1u1 Cesar Boliac pentru tipArirea =intim Buctumui Roman,
(1863-1867) etc Apm ar mat fi tipografille eNationalau a lut Imuf
Romanoff (1850 --1856), Ferdinand Ohm (1852 1857), a Palmate-

rului de rdsbom (1860-1868), Poenescu (1860-1895), Oprea


Dumitrescu (1861-1863), Tama Teodorescu (1862-1874), etc
Publicim ca o dovadd despre mandestarea sentimentulut de sohdaritate a lueritordor tipografi din acea epocA, primate statute
ale bathe' societitl de ajutor mutual, inflintati de o grupare de lucrAtori din Bucure0h, sub auspicule 01 impulsmnea data de marele
prieten at claselor muncutoare, C A Rosetti, precum 01 bilantul pe
pi imul an de functtonare al societtitn

Ida acele documents, dupti ziarul Dambovata al lui Dwane


Bolmtmeanu

STATUTE
peat= o cad de premiere fi do mown" fondati de luoratorh tipograh
din Bacureita

Lucritorii hpografi, aduntindu-se 01 chibzumd 1mpreunit despre


mijloacele d'a se addposti in vutor de relele, cart smemntd toate clasele lucrAtoare prm lupsa mijloacelor pecumare, la intAmplare de
lipsit de lucru, de boala, de moarte sau de alte imprejurAri, au gdsit de cumuld a fonda o casA comund sub denumirea

Casa de prevedere a tacratorslor tspop aft


v an desbitut 01 au adoptat cu versuri urmAtoarele statute
1 Lucrdtorn tipografi, catt vor vol si to parte la acea asocia-

tie, se vor atittn't 01 vor liege un comttet ilultuit d'un prezolent,


Is
www.dacoromanica.ro

178

d'un vice-president, d'un cassier $i de tree membri Casmerul trebue


eft dea o pranlie oarecare
2 Prezidentul, vice-prezidentul 01 cassierul pot fi elect' 91 afanl
dm sanul lucritordor tipografi, membru Iasi trebuesc neapArat a
11 lucrAton tipografi
3 Func lift prendentulw, vice- prezidentului, cassierului 91 a mem-

brilor comitetului va 9 gratuity (fara platA) 91 obligatorie pentru un


an de zile, dupl care se va procedi la o nook alegere Persoanelo

can au primit data una din aceste fun*, nu se pot lepAda de


dame inamtea espial.% anului, afar& numai de mite intamplan
grave, sau ivmdu-se m9te impiedicAn neprevazute $i bate intemeiate
La o asemenea intamplare comrtetul va provocit adunarea generalA
a asocutplor 91 se va atop indatA o snit persoanA in locul membrului demisionat.
4 PAM se vor ierta imiloacele pecumare ale asocua'iei a trichi-

na sau a cumpara un local deosebit, casa de prevedere a lucrAtorilor tipografi va 11 deocamdati in locuuu %a prezidentului sau a unut
membru, (Are vom9te 9ipoate (imposa d'o incfipere pent" u acest seep
filantropm
5 Casa va 9 deschisA odata pe srtptamAnA, adicA in toate Dumi-

nee& dela 10 ore &mine* pani la 2 duple amen


6 La aceste ore, prezidentul sad me-pre/doubt', cassierul

91

eel pulm dm din membru eomitetultu, se vor aduni la acest local 91

vor prim' sumele ce le vor depune asomalu Ind nu se va putei


prim' nici o sum& mm micti de dm slant'
7 Fiec Irma depozitar 1 se va deselnde o pagmA in condica tea

mare a asocial's' 9iise va da o carticica pe numele lui Sumele ce


le depune se vor based Mat la particla lui in condicit, cat qi in cArticica lui

8 Fmcare cArticici va 9 subscrisil la pagma intaia de president sau vice-prezident, de cassier 91 de tali membru comitetului ,
mr depunenle parlude se vor subscrl num' de cassier
9 Indati ce sumele depuse vor atmge cifra de =mem lei, vor
incepe a produce dobanda in folosul depontarului , data aceste doLinn, prat acumularea for 91 prin adatigire de alto depunen, au aims
la sums de 50 lei, se adangi Is eapitalul depontartilui 91 se he nrfir

www.dacoromanica.ro

119

producatoare de dobandit La fiecare vase luni se va face socoteala


generals a tuturor depozitarilor
10 Casa, ca ea poatit plitti depozitarilor o dobindit, nu va putei
cia *base sumele depuse in nature, ea le va Intrebuinta, sau clandu-le cu imprumutare sau intrebumtandu le la o lucrare producatoare, in cat sit le poata retrage oncand va avei trebuinta Pentru
Intrebiuntarea sumelor depuse, care sterna de chibrurea comitetu-

lin, se va da prefennta la tiparire de carp, can figaduesc o vanzare sig-urit vi grabnica, aces intrebuintare avani Inca folosul d'a
procura lucratonlor lucru vi prin acest muloc va mars economule
for AO dar, cand capitalul se va intrebuinta pentru tiplinre de cart],
atunci acea tiparire se va face pe rand la fiecare tipografie, liana
cand casa va fi in stare all face o tipografie proprie a sa
41 Fiecare depozitar poate ormand va vol sa -vi retragit balm ce
a depus, sau cu desavarvire in totahtate sad parte dmtr'invn Carerea aceasta Ind trebue &mita cu opt sue inamte, vi primirea bamlor nu poate alma lee decat Dumineca viitoare, fimdci casa nu poate
pasta sumele in nature vi-i trebuievte tamp a opera retragerea sumelor cerute La nivte intamplan exceptionale, dud depozitarul va
fi avand o trebuing neaparata, cum la cazuri de moarte vi alte asemenea, a remti a indata In posesia capitalului situ, comitetul va pute$ face exceptie din aces mull vi va Inapoia indati
Din casa mai sus zisa sumele depuse nu vor incepe a produce

dobanda cleat opt sae In urma depuneru for vi vor Inca& a produce chiar din ztua in care se face cerere de retragere
42 Dobanda ce poate acordi casa depozitarilor va fi neaparat
( eva mai mica &cat ceeace primevte, diferenta va slug pentru acoperirea cheltuelelor de carcelarie (cordicile, carticelele v al ), lar
1)1isosul, de va fi, va alcatul un capitol de rezerva care se va putea
intrebuinta, dupe hotarirea aduntirn generale, in folosul asociatiel
Bann dali cu imprumuhre trebue sit alba o dobanda cat se va putel
rout favorabila Imprumutarde se vor face in prezenta ;a cu vtlrea
comitetultu intreg
13 La finale anului, string,andu-se adunarea genera% comitetul ivi va infativa socotelile fibilantul cases, care se va publics prin

ziare, spre vtunta tuturor Apoi tot la acea adunare anuala se va

www.dacoromanica.ro

180

procedi la alegerea unui nou comitet pentru anul vigor Foy to mem-

brn pot fi realer, insa atArni de voia for a primeasca acea Marmara sad nu, dar de vor fi primit data nu se pot retrago, afdrA
numai de vreo pricmi bine intemeutta fl prevAzuta prin 3
14 Cu toate el aceastA case este fondatA de calm lucrittoiii tipograft r mai cu seams pentru dAnri, ea insa va fi desclusti pentru
tots lucrittorn de once profesie

15 Depunerde se vor putea face r in nu mele alter persoane


car pentru once retragere, fie partialA sau totals, trey ue sit se tufappm insup depozitarul, sau, de nu va fi cu putintA, imputernimtul
trebue sti dovedeasca printeun inscris, din partel, CA poate opera retragerea in locu-i

16 Statute le votate zi primate rAman in putive ci nu so pot


schimba intro nunic ptinA la viitoarea adunare generals, atunci,
wheal la fiecare adunare anuala, se vor supune din nou la votul dS0matilor i se vor modifict dupe cum va cere tiebuinta
17 Cu acea case de economie se va impreunk iji o
Cases de ajutoi i ecsproc

ale cArei Merlin r con tabilitate vor II deosebite r at cAreia s. up


este a da ajutor asociatilor ce, din vreo cauzA oarecare, au ajuns in
necesitatea d'a avea trebwntA de ajutor
18 Depunerile ce vor face asociatn la acea cast de ajutor reciproc nu le vor mai putea trage ci vor sluji pentru 1 ajuta cu ham
pa asociatu acestei case la intamplare de }mall (Ina nu necuviinmasa), de lipsa de lucru bme constatata, a le face o mica pensie la
batranete sau vAduvelor r copulor for la intamplare de moarte
t9 Pentru aceasta cast se va tinea o condick deosebitA, undo fiemu e asociat mintribuitor va aveA partida lui

20 Contribwrea va fi hutAritA, adicA de dm sfanti pe new' a

lung, care se va irregistra la partuld contribuitoruhu, care prin


aceasta dobandete dreptul d'a priml ajutor la of ice adevara to It ebump, bine constatatA, der apitorul va covarr sumele contribuite,
aunt exclur Ind dela acest beneficm cm can, in urma ind itorini for

morale ce au luat r a recunoarern Astor statute, se vor hnpotrivi


a aduce regulat la cad in tree lum d'aiandul limn contributulor

www.dacoromanica.ro

181

21 Actual', proprietari de tipografie, fimdcit au recunoscut


aceasta societate la fundarea el, h se vor face cunoscut la fiecare
anuala adunare generali personalul nouilor membn ai comitetului

prin adrese
22 Once nou asociat, strain sau pamantean, la inceputul depu-

nen' sale, se mdatoreaza a rispunde si taxa de un galben, fail care


nu va fi primit a participa la aceasta asociatie Aceasta masura a
lust adoptati de societatea Intreaga i executata
23 Stramn ce vor vent in tad, de nu vor putea fi ocup iii In vreo
tipografie, h se vor da trei &Imp pentru urmarea calatonei lor, gi
asta, atunci numai, mind iii vor infatisa papportul de plecare in buni
regula , iar de vor fi in lucrare la oncare tipografie, se Indatoreazi
a contribul Intocmai ca asocialu pimantem, potrivit paragrafului
22, avind bate drepturile ca asociat Asti conditle, pi-mita de cot
din urma, di dreptul color dintam a reclama ajutorul zis
24 Cel ce va eves trebumta de ajutor va infatisa comitotului a
cerere in sans In care va deslusl trebuintele sale, comitetul le va
cerceta es-s va scar& ajutorul cerut potrivit cu starea cases is (Ai
trelmmta lui
25 Ajutoarele acordate pot fi fmprumutan fare dobanda, sau
pawn' sau claim Comitetul are a hotari aceasta
26 Dad cu timpul se va aduna prin contribuirile de bunivoie
un capital de ajuns, se va cumpara un loc in Bucuresti, la marginea
orasulm, ski se va clad' o teas de retragere, uncle tots luciatont, mernbni contribuiton, ajunsi In batranete ski fail a castiga subsistent) for,
sau gi vaduvele lor, vor gits1 un azil A cast aseLimant va rambled
propnetatea mabenabili a Soctetain it4 rcitorslot tspografg, 11 mci
o adunare vutoare nu va putea sclumba destmatia sa

27 Toate contribuirile paste suma de dot slurp stint volunt.ire


ta nu pot fi obligatoare, dar eel ce a contribuit nu poste pretiude la
Inapoierea sumelor contribuito, can suet hotarite pentru ajutorul
color Intrebuintati, dupe chibzuirea comitetului
28 D-nu proprietan stint responsabili pentru suma contributtorulut asociat ce-1 are in conditia sa, de nu va fi dansul regulat la
depunere , fiord rugati prin deosebite adrese a nu primi in lucru mci
un lucrator, care nu va infatisa biletul de raspunderea taxes al celel

www.dacoromanica.ro

182

din urmii lune, hber find a cleplirtit sau a nu pnml pe vreunul care
n'ar putea indeplmi conditule cerute de stabibmentele tipografice In
genere

29 'imam nu va putea fi membru al societlitn data nu va da


destule probe despre buna conduits 01 morahtatea sa
30 Numele danultorilor se va publica pe tot anul cu darea et -

cotehlor Jar al celora can vor face &nu incepand de in o sat' gilhem 01 in suq, va fi stria inteun registru deosebit, 01 cand va ajungu
a se zidi zidirea cuprinsa in 26, numele for va fi stria pe o table
care va fi inteadins in salonul stabilimentului
31 Aceste statute, ca 01 celelalte, se pot imbunatilll pe tot anal
d ir nu Met a se schunil scopul asociatiei
32 Dui:4 ce se va cere 01 se va dobandi autorizarea guvernului

Lomitetul are deplina pulere a lucira in numele societlitu mum


Intel-wale el vor cere 01 conform statutelor, mvocand 01 chiar Nub,rul guvernului la caz de trebuinla

Pi mint, C A Rosetti
Vice -pt eziden t, S Wa 1 lei

Omer, I Romanow et Comp


Mirela a

Zssu Pap pa
Mthalache Galefeui iu
( Pet, ache lapsrese.a

Bil algid venstulus in sntrebusniiirts fundulus cases de pi evedere n


ajutor recsproG a !nerd torslor tspograls pc anal I -tu

dela 1 Oa 1858 1859


1858, Sept 21 Da'i do d-nu KornolieLapati, ofrande Let
126,
n
Dobanda acestora dela 1 Oct 1858-59
12,22
1859, Fevr 16 Dcla Principal Brancovoanu, ofrande n 6 300,
Dobanda acestora pe trot luni, dela 25 Few
pans la 25 Maiu
n
157,20
Doldnda la let 3 100 dela 25 Maul p Ina la 25
n
103,13
Sept , patru lulu
n
1 165,20
Taxa do un galben dela 37 asoctap
.
116,22
Dobanda acestora pe un an
Rt,pol t
n
7 981 17

www.dacoromanica.ro

183

7 981,17

Report
Contribirtia de 2 areal' pe lung.

,,

Dania onor Eforia scoalelor

630,

,,

V enitul total

14110 161,07

Se si,alle cat MU ebuintli si nepraniti

Se Oa In cad

549,30

5 852,10

Lei 4 308,37

100 exemplare carp Intitulate anuchitliti despre Ci iicea Domnulm, dame de Pah A Lesvioadx
50 exemplare Mora la crotand , dame de d-nu The Benescu

10 exemplare colectiune de poem sense In exit, de d-nu

Gr Serails
1859, Maiu 25 Daft la onor minister de final* cu
dobandit la imprumutul naitonal
2
Oct 4 Dalt d -lui lama Alboscu, asociat, Imp umutul cu doh mill
w
1859, 0i,t 11 D-lui Nicolae Andronescu, asocial, fat A

dol Janda
n

200,945,-

677,10

400,

Oct 16. Dalt pent' u lama mantarea asociatulut


Swirlat Mateescu, dame

Lei 5 222,10

Dania onor Efuiiii a scoalelor la 1858, Noemvi le 15,


Lei
;a neraspunsA IncA de d-nu A Ailimovici

630,

Lei 5 852,10

President, C A Rosetta
Vice - president, S Walter
Caster, St Rassdescu

P Ispu escu
Mem)), n

I M Galepeanu
Z Pap pa

=.11.11.114

www.dacoromanica.ro

R. TA.
La pag
IFI

49
49
49
49
Na

53
Sil

55
55
57

71
94
109
110
177

Hindu'
12

26
30
30

In be de

Citeate
stoma

stenla
1642
donthosItorta
tipareate 11 In anul

1742

diorthositorie
tipareate In anul
1713
bar bati
mularl
vol II, fast II

1693

bar-ball

ultim In not4

mixed

vol II, vol II


se va face alum

2 tii 4

Domme @I Mitropolitului

19

palliated

8 din nowt

Domme el ale hiltropolitnlut


RS fare alums
politiel

(presurtat t t)

ltu Morin'
tipogrnfle
(proseurtata)

18f12 -1874

119112 -1691

lu Morini
tipogr lite

ultlm

Vtteezul

3
16

Vileazul

1L7 L=.1=4. 17 Jai T-7


Pag

Pitb

Prefata
Introducers

noaatra

Basun' h

10

Primal Least.urt Lipugraftce din Tara

Inutti upobralle romftneasca dela


Lampu-Lung a tut Matetu-Vodi
Str imutarea tipobr Biel dela LimpuLam, In tmvora

Hriaovul tut Matsui-Yacht pentru


Me elle, await t a %union at in
n Warn Govor
Str trautat ea din noel a tipgraflel,
dela Govora la LaImpu-Lung

Prima mood flt.ttoare de hartie

to Rominla
Trot orb t tipograllei la manastirea
Dealalut

Mutarea tipngrnflei la Targovitte


Prim t tipograile din Sucure@ti
Tipohrafla gt ea ow a a trakilOr Ntroll qt lane Lamm din Bacureati
Hrisovul lut Ipsiiante pentru fabrlt tle de hdrlto
Anitforaoa maropolitulut Dositeiu
Litre Al C. Moran pentru mintrea tpet %ham ul neresaril fabrieel de lilt tie
Hrisovul lui Memel pentru eprobarea sus nisei an tfortle
Pltacele mare tipograible din Su( ure@ti et It-Valuta spre it nu tiptri flume f tri Ore& Mitropolitu'ui
Auattoraoa lut !Boras' prin care as
prelate ultra' ea In tars a candor
tip trite In tart strAine
Cererea hlitropolitulut pentru sue
asst proibittune
Tipobrada geoatelor Vacilre@tt din
Btu ure@ti

brain tipogralla greceasca a St


Mormant
Ilpoorallu dela ciameaua MavroOtani a D-rului ( Caracite, Invv& stab:mut It ducanu Llinrennu
tit

11

11
16

17
16
21

biy-vel slugerul Dumitra,,he

Toplumanu

Pitacele tut Iona far igen Voevod


pentru aceasta slohozente
hpografin Lai Ell tde Ractle4ru

90

118

96

97-09
107

Corespondenta lul L11 do cu AA Ida


LatealeGht 91 Minovici
110-111

Program la sCurierul flomaneacs


Masud asupra censures
(Maul MI Bibescu pentru alutorarea

lul Ella

Tlpogr Ilk 1St SilhilriR ( areillechz

,
I

Suva

1.4

94

1 Pindaric Walbaum

tamale' nntionale dela cif

Tipogralla Paarului I 0nRtnntin pant On( I

Tipogratli lul Anton P inn


+
a August Runt
, Legal K q mug

a
a ( alai W 101141.01I1
Tipograflile Stefan Risidosru Imprimeria Statului Vasile Bnerescu,

+18
427
133
156
190

1n8
160
165
160

176

(,rigors Busoieouinu *Lexli gra-

il( As L GoLliob, +Spar ta 'mut. ( 0wu /Inbar +Nation ihis a lul Toed'
Romanoff,Terdinand Ohm a Mini-

66
69
70

92

talsterului de rftsboln, Poenee. ti,


Oprea Dumitreacu, Tomn Teodorescu, eh
Statutele pentru man de prevedere

177

81 de economie fond itt de lut rittorli tipogiall din Ducureati la

19 il

Prunul Want al 'meal& aocietati


Enda.

www.dacoromanica.ro

17
182
102

Tipografta dela AfinAstrea Znagov,

a Inceputul acestei lueran am xis ca, In toate


epocele si la toate neamurile, teascurile tipografice au stat in serviciul cauzelor, can au
determinat curentele culturale kii ca, a vorbi
t
despre activitatea lor, este a atinge in fritsun generale, fie un Inceput de =scare cul
turala, fie diferitele faze ale dezvoltaru proeaf.
gresive pe acest teren
Am mai amintit ca la not cu aceste Inceputun de desteptare
intelectuala, s'au Indeletnicit, dupe cum se she, mai mult fetele bisencesti, lax ca localuti de tipografn au servit diddle
1

manastinlor si pa-

latele episcopale

eon

$i mitropolitane

Yr

'Zc

tnul din aceste


localuri d atatoa1 e de lumina, nu
num al pentru nea

mulromanesc, dar

:"
.
e,

apro ape pentru.


tot orientul orto

=:0;:,0.Lr'

:AtOrt,

dox, fu Iiii maul"stirea Znagovului

7
T

din judetul Ilfov,


undo vestitul Antim Ivireanul,una

din cele mai luminoase stele ale


Bisencu romane,
1$t instalase otima tipograficeasea pe la 1696

1,- d
1

..0

'

A cest barbat distin s, n e spune prea

sfintitul Episcop
al Ramniculm Ath Mironescu, In a sa Morse a Eptsoopses
Militate= Zeno% ului ?mate de reenter...

www.dacoromanica.ro

186

Rdmmeulut, era Inzestrat cu o cultura vastd, pentru epoca


sa, ria cu insurpri superioare

El era de fel din Cauca z, prom= Iberia sau Iviria, n11.scut din parinti de blind conditie, pribegit pe-ari din partite
Azovului Pamantul terei sale fund sub stapanirea Turcilor,
se fntampla ca Andres, cues aa se numia Antim fnainte de
calugarire, sit cads rob fn mainile for fii sit fie dus la Constantinopole
In amintirea originei sale georgiane, Andrei fi 'Astra supranumele de Ivi-

reanul, dela prouncut din care se


tragea, Iviria sau

.;,

Iberia Ajuns la
Constantinopole,

el se elibera fie
prin dare de bane,
fie pi in istetime a

spintului sau
Un om cu ase-

/AT

menea insumi su-

fleteqti, si fuzestrat cu atatea caMatt extraordinare, nu se pastel

statornici locul ui
aa fie cum va fi

Patriarhul Dosoften' al lerusa-

limului, care pe a-

tunci se afla la

curtea lui Brancoveanu,ilchemi

Blames dela Znagoa cum este adds!

la sine kii-1 recomanda Domnulut roman, care 11 trimise la Mitrofan, Episcopul de Buzau, unde tanarul Andrei Invata multe

din meteugurile pe can le cunoqtea acest ilustru Prelat,


intre can tzpograha, xzlografia, gravus a, turnatorta, desemnul qs oilier pzetuz a, pentru care Antim avea Indian
Inca din frageda sa
copilane, Melina' i marturisite, de altfel,
www.dacoromanica.ro

187

prin zugravelelo bisericilor Anton 51 Sfinfiz din Bucureti, de-

savarpte de dansul
La Buzau Andrei fu calugarit, poate de insui maestrul
situ, Episcopul Mitrofan, dupa Indemnul lut Constantin BrAncoveanu, primind numele de Anima

Intro 1691-1694 11 fatalism in Ducureqti, undo tiparete


mai multe Alp. $i anume
1) Capttok indemnd toare ale lett Vasa Macedon eanu, la 1b91, 2) Slap

bele mamma noastre maws Pat waken cea noun fa a cumosulus nostrupartnte Gragorte Decapolaul, la 1692, amandona in greceste, 3) Evan-

gelia greco romans, la 1693, st 4) Italia.= romaneasea la 1694

Peste apte am, adeca la 1701, tiparete


1) Clamant p (meg'? ac la Mamie Con-

st anise; 2) Cuvarat Ninepin la marbrut Stefan de tefui Brant.oveanu,


hal Doinnulto rom in
La 1702 1) Slujba ornament Mafrond Hapolata, 2) Clawed pancgat ac
la mantras Stefan, edit's 11, 3) Des
pre pa eotze, 4) Ccaslov grecesc slat a

best bpant de Anton Ivirelnul pen

tru !clomp crestoolor de sub sta-

3
e
1

'1
.11

it,

i
'551

1,1(

pant! ea Sultandot

D nul Bianu, care a Mut o


comunicai e Academies in pri
vinta acestei din urns cart], din
care un exemplar s'a smart prin
tre cartile desfiiptatei Biblioteci
Centrale,crede ca Reel exemplar

apartinuselui Constantin Bran


coveanu (1)
La 1703 ttp:o este 1) Taal Testament, 2) Int d (Wawa dogmatical a Bt

Rasdaretene, 3) Ceaslov ga e-

of

mac ft arabese , 4) Seminal Matins


Base, feu , 5) Cuvdnt rowan ac la
A dorm a ea 21 &calm, et, 6) (ieaslov

&laymen

di I,

to. hL

Intim

ennui

La 1704 1) Cuvaratat e la Palma cea mantuttoare, de Radu Branco(1)

Annlolo Acnd li, Desbaterdo


T XXV, p 5, 1503
www.dacoromanica.ro

188

yea g u, fiul Domnului, 2) Plutarh, Paralele grece.gts si montane, traduce in

greceasca moderns, de Constantin Brannoveanu


La 1705 1) blujba sf Vssarton, 2) Tomul Bucurtet, greceste

Ajuns egumen al manastirn Znagovului, Ant= Muth, prin


toate mijloacele sit imprastre numeroasele Qi variatele cunostinte ce capatase in urma unor studn atilt de serioase
kji, cum devernse un excelent tipograf, gravor turnator,
i;11

101 procure o tipografie, in care incept tiparirea valoroaselor sale lucrari pentru Biserica
Primele materiale, ca plumbul, presele, et toate uneltele
pentru turnat hterele precum Qi hartia si ear neala, pare a si

le ft procurat din Sibiu, de undo mat tarzru 111 le procure Qi


Episcopul Chesarie al Ramnicului
Arhimandritul Ghenadie Enaceanu, in a sa Condica Schad
publicata in Basertea Oi Iodates' Ibnstinci No 6, din 1885, ne
spune ca Antim lucre tipografia on atata indemanare, in cat
era considerat ca cel mai de frunte tipograf al timpului Dovada ca Antim era priceput in toate ramurrle atingatoare de
mestesugul tipograficese, este sr marturisirea pe care o face
Athanasie, fostul patriarh al Antiohiei, in Precuvantarea Lsturgzet elino-arapeiAt, tiparita la Znagov, in anal 1701, care
este in cuprinderea urmatoare
darn pazita de Dumnezeu f}1 evsevioasa sa Inalpme cu grabire primind cererea noastra cea dupe Dumnezeu, a ordonat tspografulus aba,
ce se afla Tanga Maria sa, prey cuviosulut !titre Ieromonaclu, chir Anurn Ivirpanui, dandu-z cu 1mbelsagare s eels de cheltuala, ca an cape
on Ingrijire Were arabe noni, an fact" o noun haloograile arapeason
al ad tipdreasca Sc; maul Santos Liturgist', in amandoua imbue, elena
41 araba, spre a se 1mparp la top preolu ortodocst at Arable'

Pe frontispiciul acestei carp figureaza cr sterna term Roma-

nest sapata de Antim


Toate stampele, portile Qi celelalte vignete ale cartilor tiparite la Znagov, Qi chiar la Bucuresti intre 1691-1705, au
fost sapate, in mare parte, de Antim Qi ucenrcii sae Dzinttrte,
loamehse (31 Gheotghe Radom; Pe langl aceasta Lzturghte
pe care Athanasie o trpari la Znagov, unde Brancoveanu fi
dedese ospitalitate, el mai dede la lumina sr alto cartuln in
limba araba, tot cu cheltueala Domnului Roman, pe can le

lull cu sine in Sinn, dimpreuna cu tiparnita arapeasca pe


www.dacoromanica.ro

189

care Branco veanu 1 o ddruise 1 pe care o transports la Halal; in anul 1706


Dar dilrmcia Domnului RomAn nu se margineste numai act
cu ajutoarele ce dedea eret7
*tinder din Asia MicA pen-

tru tiptirire de cacti religioase Tipografia dela Tiflis


este tot un dar al lui Brancoveanu, iar Green din Eu
ropa tot la not gastau ospi
talitate $i ajutor pentru tipariturile de cart aveau nevote, cAci in Grecia Tipogra-

fid n'a putut patrunde decal


pela inceputul secolului XIX,
din causa intolerantei Turci
lor, call persecutau pe Greet

Qi pe cei can vorbiau limba


greaca Clerul glee, 71C0 Pa
padopol Calimach in al sail
Episod din Leona Tipogi a-

Constantin Br incovoanu

Ilea 221E Roindizza, 151 gAsia ref ugiul in Tel de romane, uncle

tipdriau cantle Ante in limba turca, greaca $t araba, cu 11tete grece.ti, cu scopul de a 51 pastry literele tit legea in
partite undo iataganul Ionicertler (weer& limbile crestmo
51 data Briincovennu Linea in mans sa, la aceastA epoca,

nervul care producett aceasta =scale in lite atura bisoncease!, Antal fu sufletul et
Cel mat do ft unto ucenic al lui Anton in arta tipografica
Qt, care ill urma maostrul pretutindeni pe undo trebul sA se
stramute, fu Mem film Radovici, vestitul tipograf al TargoImpel de mai tarziu, care tipnise in Znagov

invatatun creqtmeti
foarte de folosii,
Acuma intaiu skoase de pre Limbs
Greceased, pre Limbs Rummescd
fi s'au T3pArit spre folosul
cell"' de obste
www.dacoromanica.ro

190

In nlele Pre lummatulut Dome.,


Iw Constandina Basaraba
Voevodt
Cu blagoslovenia Pre sfintitulul
Mitropolit Kyrii Teodosie

In gnula mintuinl 1700 Gomm


In Snegova

din care dam o parte din prefata tipografului inipreuna cu


facsimiIul unei vignete, dupd Bablzografia Romaneasca -recite
a d-lor Menu gi Hodoq
Tata continutul acelui document, foarte pi etios pentru not
De vreme ce buns -

tattle cinstindu se sa
marescu, precum la
rd necinstindu se se

Caw; xVtri ;data ern; wig IT

micvorezi, aczasta an

statut prima se me
tademnezu tit eu nu
cult at nevrednicul
robul Maui tale, pen

fa:

tru ea sa Invatu ne-

ed

st(' inesteroug bescre


cescu al tyipografici
Ce dai a alergande ca
cerbulu selosfi, catra
pre can tosulit intru Ie-

ronionachi, egume-

.. e

el%

Alf goliiretCV

..,

eis

1., .

ilje,s61'ilY Anoiray

Ir.

IF

kVAVM; Ecatiti,i,: isok Ai :Ma

/WV.
rn Af(

66 "Herni'MA Rfifili Kilt% tHellitilettl


g

Ch

TIFE Ali CR, 8p


Of

+MY AL)11

b Ara w um a alma dicsq

X1411 Ks

niurt 1. rnfAcA

MOLUIE

nulu stintei Illanfison


a Iffivedemet Bogoro
ditil, a Sago vului, duhovnicul, ehyr Antim,
de la Ivirna, ant Invetatu Cu mulls ostenela

si girdle de la atmVia sa, mestersugulft

tylpografin Dem anmat de oare earn In\ 1011, precumb sa fie


fost obteetu vi.chiu, ca

re- 6."fitg-14Cat; MWAITI-b WW(.

ties care =Writ ei

sa wince cele
mat chute% ale met;
Stoma Orel publienta in IttraNturi Crestinepti la tiuu
tersugulul, stu ale in
(Biol Rum V)
vataturn lul den toate
intal Inparatului sat Domnulul loeului, si liens% me c.i o face pentru

www.dacoromanica.ro

invii

191

doao primal una pentru el sa cade 1st laste cu direptate, si shit pentru
ca sa fie lucrunle lora mai mestersuguite, mai vartosa i cercetate, puindu-le inaint6 ochTului Inparatulul Direpta awasta ama yruta at eu
mai miculttrobula Aland tats, (manna ci nevradnid santu) sa urmezu
acestui lucre Iara cu ai atom' Iai Damnezau, dup ace dupe putinta car
tigare a t3 ipogi Ethel, gasindu o taImactre noao a umi carp noao folo-gitoare de sublet, card din lunba gramma in limbs ramanesca s au Date

vita precut mania intru Ieromonaln chyr Filotheift E(ve)tagoretului


an am apucatii de o am tyipantil cu ajutoriula lui Dumnestau Care
nu numai cam bete noao, ci cam laste st incepatura a tyIpografiel case amt
invatat i, facandu dintr'aciasta incepatura India a ty7pograheY, cu pie-

aciune dad si cu genuche placate, aducu t;31 puiu innainte catra milo
sardulft si pre linulu ochlula Mane' tale, card Mania ta, dupe urmare
inparatilora celor de demultu, ca unu stranepota al Inparattlor, Q1 mai
nalta st mai alesa decata Doom!' cel din ceputil, ma rog sa o prnmesti
-cu bland* si cu lubire de omit, precuma marele Inparat al Persilorfi,
Chyrfi, ace putinte spa a saracului, sail ca eel dol bans mitt al vaduvd, etc , etc
A slavitei de Dumnedu innaltimel tale, mai utter' si plecata rob&
eheorghle RadovIc7

Volum in 8 mm, 14 -1- 203 pagine, 21 rancluri pe paging


Cat stete in Znagov, Antim ULAN utmatoaiele cartt
La 1696 Orandutala slat Am in 21 a lui Mai, La zma Sfintdor slavip,
41 de aft, manes en apostolic Man impu ail Con , stantinil si Elena (Acura
anti& osebi 13 pinta slovem-ste,1 Cu voia pre luminatulal, 0t inal,tatului,
Minna, A toata tara Rumanesca I loan Constandin B Basarab Voevod,
In vrc.me Pastorici Pre i shatitulal Ky i Teodosie, Mitropolitul tarn, 1
chu latunlor I la anul dela Chr , 1696 Fevruarie 6 ' In Snagov
,

De Maas tipograful

In 4, 4 lot nenumerotate st 42 pag numerotate Tiparit


-ea negru st rola cu 24 randuti pe pa; ins (1)
La 1697 Sfunla Ft Dnninezeasea Euanylohe I Ca voia pre luminatului
-st inaltaltulut Domna gt obladuttorm I a toati tara Raminesca, I70 I Constandina 113 Voevod I Si cu porunca purLitoriula Pravoslayiei I pre sf ntltul
Kyr Teodosie Mitropobtull a toatel tan Rummest', m I e"carhu platurilorti
Amalfi a dolt ora Typal its is citortosi I to mat cu multa neyointa I In shnta
Minastire in 87161,101ra I La snulu dela spisenta Lanni 1b97 I De smenta

I ntre ermonalit Antim Ivirenulu

La finele carpi se and urmittorul vers


Pre cumil cei streini doresca mosila eft t vacs,
.Cand &luta intr-alts tad de nu potft sa gaza ,

www.dacoromanica.ro

(1) Blblografin linmfineasca Veche tam 1VV p , 541

192

.$1 ea eel ce sti pre mare batuti de furtunti


eSi roagil pre Dumnezau de linitite burl
.A0a tin T3 pografulfi de-a cartil sfarknre,
.Lauds neineetatit dd gi multemireip

Slavii, emote 01 inchindemne celui in Troiti lima Dumneziu, earl


ne au aiutath dupl inceputh de emu quash 01 sfarsitulti (1)
Iara eel ce vii yeti intimpla a cal bucurati viri in Doinnulti el vA rug* pentru mine, III co grepla vets afla indreptati cu Duhulfi blAnde
telorii nepuindu -ne in ponosii, ea pro cum lasto c.0 neputnitil =alai a
nu pacatm, intr acesta0 &ugh Q1 T3 pografului a ramane fail de grepla

In-folio, avand 3 fm nepaginate+180 cu paginaVe, i titlul


incadrat Tiparul negru i rogu Textul pe 2 coloane, fiecate
coloanit cu ate 36 deranduri Pagma e 1ncadrata de un chenar sunplu Volumul are 4 vignete marl rep' ezentand pe cm
4 Evanghellti C1 chlorite alte ft ontoane m nate
2) Lilurgta greco araba, care s'a ti Thus in ascuns Arabilor din Terile de jos, a cAror religie era atacati de Beduinu turcalmu 01 alte triburi sIlbatice.
3)AN14001 ItiNi for 01(11 n111'1011 %IAN fl 101E101 A I ON II kNIION

etc Adica Antologtu intregulut serviciu 4e peste an, eel mai bogat dintre
Antolognle cunoscute acuin, cam cuprinde nu numai gerviuile religioase
din Antolognle cunoscute, dar 131 l salltrea int' eaga, cu Oclotchul, ()rolaTaut tu Pentwostat ul , Inca 01 mangaitorul de suflet Daod 01 intr'un

cuvant intregul serviciu de peste an S'a tiparit in renumita 01 dust' a


Ungrovlahle in timpul stralucitu Doman a prea cucernicuhn, prea GMvitului 01 prea puternicului stapfinitor 01 Domn al intregei Ungrovlachn, Domnul Domn Joan Constantin Basaraba Voevod, Orland calla.
prea simple' Mitrcpolii a Ungrovlahiei prea cucernicul 01 de Dumnezeu
pAzitul mitropoht Domnul Domn Teodosie Cu osardia Q1 cu cheltumla
prea piosului intre ieromonalu 01 pal Intl sufletequ Domnul Galaction
Vidal', din stralucita insula Tinos, 01 mat namte egumenul mares ma-

astir', a Lavrci sf 'haulm munte Atos, si eu indreptarea invatatulur


Domn Panamt din Sinope In of intri manAstire a Intrarn Domnului, de

la Snagov, do catre Ant= Ieromonahul din Ivnia In anul dela Mantuire 1697, lung Ianuarie

In-40, 5 for nenumerotate+935+40 pag numerotate Tipar


negru i roqu, pe 2 coloane, cu 50 randun do coloaml Lau'
Inconjurat cu Hort de compositie tapograficii (1)
3) ErX1.1PIAION = Manual despra calms neduntertrs ft soluituns eau

despre cercetarea 01 confirmarea citorva dogma necesare ale Bisemen, compus de prea inteleptul VI invAtatul profesor Domnul Dian Ka(i) Biblmgraha Rom mooed(
Vedic, face IV V p 310
www.dacoromanica.ro

193

ryophilles, mare logofit al mare! Biserici a lui Hristos, dupd cererea prea
nobilului 01 invatatulut arhon Domnul Constantin Cantaenzin tli dedicat
prea Ina Itului IIi valorosulm principe Domnul Domn loan Constantin Basarab Voevod a toata Ungrovlahia, pastorind prea sfantnl gi de Dumnezeu
alesul Mitropolit Domnul Domn Theodosie S'a tiparit In einstita mdnistire Snagov, In anul dela Hristos 1697, do Antim Ivireanul ei revazutd
de Sevastos Kyminitul

In-40, 4 foi numerotate joa $i 46 foi sus


4) 10105 II 41N III TPlI.05 =-. Disown panegsrse despre Impiratul in-

cununat de Dumnezeu Qt aseinenea en Apostolu Marcia Constantin, restit in prea sfanta lui Wizened in prea sib= m tropohe a Ungrovlalum
01 dedzcatprea inaltultu fli serenisimului prumpe gil Damn a toad Ungrovlachm Domnului Domn Ioan Constantin Basarab Voevod Tiparit in

sffinta mfinastire a Intrarn in Maenad din enagov, pe and conduce&


cursul prea sfintm Mitropolii a Ungrovlachid prea stantul 01 de Dumnezeu pazitul Mitropolit Domnul Domn Theodosie, de catre Ant= zero
atonahul din Ivir In anul mantuirn 1697

In 40, de 10 foi, ultuna alba


5) 1 P t WIT 1T1k11 I C % 113FEICIIA 111t ilIN iN Oh I Ir.NT 4 IIIA etc Adica -

eapta aleatture a graniatiee,t slavoneets, soma acum in tipar cu vont


prea luminatului Damn al intregei Teri UngrovIalue Lu Constantin Basarab Voevod, cu binecuventarea prea sfintitulut Ky r Teodosie, on mila
_lb

lui Dumnezeu, Mitropolitul acelemoi ten In anul dela nasterea lui


Christos 1697 De smeixtul intro ieremonalu Antitn Tipograful

In 80 mic, avand 4 foi nepaginate tar 240 paginate Caietele-

de ate 8 tot, earl de primul Signatura este pus/ cu litetile alfabetulut cultic, tar pagina 23 randuri
La 1699 1) CaPte sau banana I Cu drepte dovechrs Din Dogmele Besericii
Rdsdi 'Lulu; asupra( dejghinfirii Papistatniord, descoperita I si a0ezatd de
pre invatatul& Ii romolnach Maximii Peloponisenulft I Acute' intam typarad pre limbo Rumaneased,1 Cu porunca ku toata cheltuiala a pre Lumi
natu I lui 01 inaltatului Domn& Qi obldcluitorifi a toata Tara Rumanesed
Ioanil Constandinft B B Voevod it
Purtand& carma Pravoslaviei, Prel Sfintitulti Mitropolit Kyr Teodosie1 eau typaritit in Typografia Domneasca

In sfanta mfinastire In Snagov


La anulti mantuiril lumii 1699
In luna lut Aprilie
De smeritul intru Ieromnnachl Antim Ivirenul
Pentru ca ad ad de dar& Pravoslavincilord

In-40, avand 4 foi nepaginate i 108 numerotate Titlut i

textul tiparit numai


cu negru Pagina de 30 randuri
www.dacoromanica.ro

191

In preeuvantarea acestei cArti se cetese urmAtoarele


c$i alit ce tyiparesca cart" inpotrwa noastrii, ei mai vartoau In Rama
'haler:ma pre patrutret 01 pre bogoslowl besencii Maintain!, el zica la
Varlaam, Valaamti gii lux Palamk, Palamida ei lin Semi, Savurochefalii,
!Ara de mai o ravine ca mete masc.inci El bal'ocuri fund, pre altil radu
et le pare ca batiocui cacti , et impi euna tututoru le mix poviituiton intunireculuI bilaun tii vasilisclu Unele on acestia mil el sena Latina,
asemanandu-ne pre no! ['Await' cu paganil et cu'adovil Iarit dentr -ai noetin, sand va cine -va si scree, vrand aft raspunzi pentru adevarul la liu
isle el adevarat ratAcinlor Latunlora celori inpotriva noastra, altil zicti

nu zice atm, nu eerie Rea cA s't scornCete vraibi ca cum ar me numai


pre jumAtate zi adevaraltil, iali nu deplinfi, lash si ocarasci Latuni,
lad vol vit facet' a nu auzi, el lisati pie Latin' BA as laude cab% ceia
ce am zis, fli sA ma cum ca Grecil carte nu etiu, ce vor aft zica, el altele
ca acestia si zica surds !Almada se 1,1 trafindu-se Ca pentru aciasta
el aciasta cartulue a fericitulul Maxima multi au vrut BA o oprosca sit
nu si tylparesca, pentru cam gribaete adentrali descoperit, dovechti
el lamunt, hug au binnti adeyaralu ei au vruta Domnulti de a-au tyipanit, Intim pomenire Inteleptilorti et pentru Invilpitura 1,1 intarirea tuturod' pravoslavnicilora Pentru aciasta, o fit luminati al sfintel lul He
siborniceebi 411 apostoliceetii rasintuluI besenci, luand-o et cetinda-o,
rugati-vii pentru ceia ce au acne el o au tyiparitti, 1,1 o au indreptat pre
is CA aratandu ITA multamiton spre ceia cc prweglnazii pentru manta 1* voastra, id dobanditi parti a odor =intuit', in eel do sue' In Ierusalurb
tare Taste mica noastra a tuturoril (I)*
2) 01'00410E01 01101011 A 1111 111511. 01 =-- Mdrturum ea eredstites orto

doze a Bisencii universale el apostolice a Msantului Qi Expunerea intro-

ductivii despre cele tret virtuti, a Credintei, Mcleidei el Dragostei


?manta din indemnul et cu cheltmala pies piosului, prea stralueitului
ei prea luminatulin Domn ei Egeinon a toad Ungrovlahia, Domnul
Thrum Iona Constantin Basarab, Voevod Brancoveanu, pentru folosu
ereebnilor ortodox', pe cand era arhiereu al prea sfmtei Blitropolu a
Ungrovlaluei preasfintitul ei de Dumnezeu alesul Mitropolit, Domnul
Domn Teodosie In respectata Manastire a Intrini in Bisenci a Mseatoarei de Dumnezeu, ce se dice a Znagovului In anul 1699, in luna
Fevruarie De eel mai nits intre ieromonaln Antal din Ivir, prin ingniirea ei cm ectarea doinnulux Panaghiot dela Sinope din Pontul Euxin

UrmAtoarea dedicatee este adresata lm Constantin Branco-

veanu do catre Sevastoe Trapezuntul Clamenetul, profesorul de tnnte al qcoalei donmeti din Bucuretu Ungrovlahlei
*Utz% prea stralucitul, prea 'maul el prea luininatul Domnitor 1,1 Ege(9 Bibl Born. N

1 IVVwww.dacoromanica.ro
p 170-372

195

mon a toata Ungrovlalua, Domini Domn Loan Constantin Basal ab Voevod,

marele Branco eanu


(Baffles mult sprinceana occidentals, mai inmate, cu toate intelepciunea

is cu tiparul ca edi clot" orientate, pentru amandoul acestea au resent acum baud crestmilor sl nice% st in invetaturi tii in tepoqrafet,
prin ostirdia 01 cheltuoila mane' tale celei marimmoase tio 'aspirate de
Dumnezeu, Domnitorule cal mai 'perfect intro cradincinsi, Constantine
prea mare, prea laminate Basarab, eel mai bun intro Domaitoru cetfitilor
(orasclor tern) UngrovIalnei Sa traiesti in ani nenumArati, o Ptolome
posterior, demn de cummile ceresti

Volumul este in-folio, avand la inceput 7 fol nenumerotate,

86 pag numerotate, iar la sfitirsit incA 3 foi nenumerotate,


pentru p I a , 1 foine+286 pagint+10 foi lira numAr for meazA partea II-a Textul pe 2 coloaue Pagina Inca& ata
La 1700 1) FLOAREA DARURILOR
Carte foarte frumoasit si de folosil
fiesta cArtua clestinii, carele va

vre se se inpodobesca pre sine


en bunatiti
De pre Grecie, scoase pre Burnam
In rilele pre luminatului Domn loan
Constandinil Basaraba Voevod
Cu blagoslovenia pre sfurtitului Ma
tropolitului (.,h3, r Teodosie
Ca indemnare si chelturda dumnelui
Constandine Pah Saraclunii Sinil
Georgie Doctorate Critcnulii

Si sae typerit in sfinta maniistire in

SntEgoini
VA let 1700 Meseta 10
De smeritul Ieromonah Antim Ivirenulil (1)

Ti adusa din gieceste pe romaneste de plea cuviosul Ielomonachil Filothei Snag,' qui
In 8 mac, 6 foi fail numAr iii 83 foi numerotate TAM incadrat
2) ElEkloilkll rkfliais
(1) Bibl Rom V , pm 191

www.dacoromanica.ro

196

2) WA 1T1IPION1 101 I1P0(1)11


KA1 I Bill %EVE 9AM 1 Poalhrea Prooroma.= At Iffiparaluluz David, avand eel :sense Psalm si apodipnul eel mien

ti

Vitrileti

intaia omit din nou tipinta In acest format,

prin ordinal si delta111111 prea binecredinciosului 1)i prea inaltului Domn 01 stApaintor

ii

a tails Ungroi helm,


Domnul Domn loan
j;(Y.

L."

.;

Jct.,

Constantin Basarab
Voevod, pe cAnd era
ai Inereu al Ungrovlahits pica sintitul si de
Damnezeu alesul 111tropolit Domnul Domn
Teodosie, spre obstea-

Ili
-- ,--e..-or
rrin ri
1

1! (PS

I:

sea intrebumlnre a bi
I

.Z

sericilor lui Christos

il!A

xilor In sfanta alanfistire a Intl iris in

spre folosul Ortodo-

Bisenc.1 a NAscatoa-

"%44,

TI-"T"

I)

bualM

Proarocul David din Paalltrea gr dela 17U0

rm. de Damnezeu, a
Znagovultn, in anal
1700 in lung lame, do
Antim ieiomonahul
din Iviria (1)

Dim din aceast5


carte poi tretul im-

pitratului David, seined Pbaltn ea, ca tip de executiune a


vignetelor pe acel tamp
Volumul este in-folio, aNand 2 foi Lira numSr i 70 numerotate Tipatul negru pi rosu cu 34 'Indult in pagina,
incadrata intr'un chenar inflorit
La 1701 1 OP ro 101 ION I ENS). Eortologris, In care so trines ra unele

ebegiuni despre certitudinea chronologiei, despre toate sarbatorile gi


tf ride lor, despre Flints Patella, despite unele canoano Lisericesb, despre mini logiul eel mai scurt lucrat, de prca Nett ptul clinical al Academie

pin Bum esti Domnul Sevastos Clumenitul gi afierosit prea stratumtului Qi prea inallatului Domn si stipanitor a toad Ungrovlaclua, Domnul

Dunn loan Constantin Basarab Voevod, pe vremea and era arluereu


(1) Bail Rom V , fuse IV ,www.dacoromanica.ro
V p 4109-411

197

Preasfmtitul Mitropolit al aceleiatu Ungrovlahu Domnul Domn Teodosie

si scum !nanu tiparit de Ant= Ieromonahul, tipograful din Ivirut , Lir


coiectat de prea invatatul Intro ieromonalu Ignatie Fytiano In minastirea Snagovultu, 1701, in lung Iume

In prefata ltif Anttm, intro altele cetim t urmatoarele


Deci eu, fund el nu am 01 Rita paters spre ajutorul aproapeltu de
cat ocupatiunea tipografiei, n'am lipsit el nu vow lipsi vre o data ca sa
foloseso dupa putmta mea, pe fratu in Cristos at mei, tiparind deo
saints cart' de linnet folositoare si mantuitoare
Lica lit

;Al straluciru voastre cei de Dumnezea pazite umilit rugator si tier;


Anhui seromonahul, tipograf din Iviria

In-40, avaud 27+332 paging Tipar negru, cu 27 randurt pe


pagma (1)
2) Trei Ante Lsturghtf, cu Manta alts rugacium trebuincinase pentru
slut ba ortodoxa., tiparite scum pentru intaia oars greceste el arabeste, dupa
cererea ill cu ingrijirea plea sfantului paiinte Kyr Athanasie, fost Patriarch al Antiochei, cu cheltmala Domnului Ungrovlacluei Domnul loan

Constantin Basarab Voevod, Theodosie fund Arlut piscop al acelei ten


In m'inastirea efintei Diaici a Doinnului, numita Snagov, in anul dela
Chr 1701, cu ingriprea calugarulu Antim, Georgian de origin

In p1 eruvantarea Patriarhului Athanasie calm urmatoarele


.
In special cu hcee (frondistirn si Ocoale de deosebite smite gm
invataturi, zip cu scoale grecesti, slavonesti si locale (romanesti), intre
toate si pentru aceste limb' (0 facut) st tipografie Ce aid data nimeni
din Dommi tramp n'au savirsit atatea si ast fel de lacrurl bane, afara
de =Mita si lummata de Dumnezeu intelopciunea Maiestatil tale, etc
Corectura limbo grecesti s'a facut do Ignatie Ieromonahul Fytianu din
Haldea

Textul grec e pe stanga, Jar col arab pe dreapta Vol infolio, avand 14 foe nenumerotate ta 253 pagine numerotate
dela dreapta spre stanga Tipar rou ci negru, Cu 17 randun
In coloanit Are numeroase ornamente Iii ilustratium intro
can stampele Si loan gura de Aur, Vasile eel mare ill Sfantul
Grigore, lucrate la Snagov de Diinzlrze fp loantchze, probabil

calugari, la anul 1698, tar in fruntea cartu sta, In ehnetite


1 arabe?te, tit matoarea, dedicatee
Catre prea stralucitul, prea piosul si prea Serenisimul Domn Q1 stapamtor a toata Ungro-Vlaclua, Domnul Domn Constantin Basarab Voevod
(1) 111b1 Rom V , faso IV
V, p 410,-419
www.dacoromanica.ro

198

Mamie Brincoveanu, hu mint al Smeremei noastre, in sfin tul Dub, apostolni bine cuvantare si liar dela Dumnezeu
Atanasie cu mila lua Dumnezeu fost Patriarch al mare' cetity a lua
Dumnezeu, Antioclua, si rugator al stralucou Tale
3) Preschmatarul sfantalur taunts at Atonulur, scris @a tipant pe
vremea prea evlaviosului, prea stralucitului qa pros inaltatului Damn a
toad Ungrovlalua, Domul Domn Ioan Constantin Basarab Voevod, afierosik

prea sfintitului Mitropolit al Ungrovlacluei Domnul Teodosie, cu ingriprea Qt cheltmala prea cinsiatului doctor Domnul loan Comnen, sere

a se da in dar credinciosilor pentru mantuirea sufletului au In teas


curile lui Antim Ivireanul, in MAndstirea Snagovului, 1701 Pm oatsneala ga col ictarea lui Ignaue Fytian Ieromonachul (In greceste)

La 16 Martie 1705,in urma caterisiin Episcopului Damon,


Antim fu inaltat, de cAtre Sinodul din Bucurinti, la rangul
de Episcop al RAmniculm, dupa ce pastorise Turma Domnului in bmp de 9 am ca egumen al mAntistrii Znagovului
gi

dupit co desAvArise atatea opera spre folosul Disarm' si al

creqbnilor pravoslavnici de pretutindeni


Lipsa de tiparituri penti u tipografia din Znagov, intre 1702
si 1703, cand Antim pArAsi aceasta manAstire, o atribuim
faptului MI in acest tinip el fusese chemat la Bucuresti spre
a tipAri operele familial Domnitoi ului, ceeace i-a Eji atras

poate, in mare parte, rasplata primal prin ridicarea la rangul de Episcop al Ramnicului
Antim cunoiltett 'ease limb] georgiana, greaca, *nabs, turca
slavona g1 romana El avea chi notiuni de inginerie cam se
gAsesc incisoripla de ale mill:168ton, fAcute de &maul 151 era

cunoscut sub numele de Antim tipograful


Odata cu ocupai ea scaunului episcopal, Antim sgi mute gi
tipografia dela Znagov in noua sa reqedintd, si pe care nu
o pArasi nici chiar atunci cand ocupa scaunul Mitropolitan

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și