Sunteți pe pagina 1din 4

4/2003

72

n lucrare se prezint metode eficiente de echi-


li brare a reelelor electrice de joas ten siu ne,
aplicate n procesul dimensionrii op ti mi za te.
Fiind ntotdeauna reele inelare care func io nea-
z n circuit nchis, indiferent de modul de in ter-
co nec tare a elementelor care asigur alimentarea
cu ener gie a consumatorilor, reelele electrice se
di men sioneaz pe cale analitic prin aplicarea
me to dei generale a tranziiilor virtuale la ela bo-
ra rea modelului matematic de optimizarea a sis-
te mu lui.
1. Structura reelelor electrice
de joas tensiune
n lucrare se studiaz reelele electrice cu o
sin gur surs de alimentare din reeaua de or-
din ierarhic superior, n cele mai frecvente ca zuri
post de transformare de 400/230 V. La fi nal se
dau unele elemente de principiu privind po si bi-
li t i le de generalizare a soluiilor.
Extinderea reelei de distribuie poate fi mai
ma re sau mai restrns, n funcie de densitatea
de consum energetic. Deoarece la tensiuni joa-
se pier de ri le de tensiune sunt importante se re-
co man d ca lungimile liniilor electrice s nu fie
mari. Pierderile energetice sunt limitate de le gis-
la ia tehnic ntruct depirea valorilor ma xi me
ad mise de norme conduc la efecte ne ga ti ve asu-
pra condiiilor de lucru la nivelul recep toa re lor.
De asemenea liniile de distribuie trebuie s fie
ct mai economice.
La densiti de consum relativ mici se re co man-
d aplicarea liniilor electrice aeriene montate pe
stlpi, LEA, utilizate n general n mediul rural, iar
la densiti mai mari de consum se prefer liniile
electrice n cablu pozate subteran, LEC, care sunt
mai costisitoare i care se utilizeaz n zone dense
ale consumului urban, pe distane relativ scurte.
Reelele de distribuie fac legtura ntre surs
i branamentele consumatorilor, staiile de pri-
mi re fiind cofretele sau firide, iar punctul de de li-
mi ta re, contorul electric.
Schemele electrice ale reelelor studiate sunt
pre zentate frecvent ca structuri arborescente.
Din experin s-a constatat, c formarea unor
ine le, determin un grad sporit de siguran n
ex ploa ta re i o mai bun stabilitate a sistemului
fa de oscilaiile consumului de energie n di fe ri-
te zone ale reelei. Se pot executa fizic prin con-
struc ia tronsoanelor de reea, unele inele (cir cui-
te) pasive, ns n numr relativ redus, iar la un
nu mr mai mare de asemenea circuite este in di-
cat ca reeaua s fie alimentat de la dou surse
sau s se aplice sisteme de reele complex buclate
(strns buclate) sau n sistem gril, sisteme care
se op ti mizeaz cu alte metode dect cele pre zen-
ta te n lucrare.
Dac n este numrul nodurilor din reea, in clu-
siv nodul surs, atunci numrul c de tronsoane
(la turi sau muchii ale grafului) este dat de relaia:
c = (n-1)+(i
c
+i
f
) (1.1)
n care numrul inelelor constructive se no tea-
z i
c
, iar numrul inelelor funcionale i
f
.
Calculul de echilibrare a sistemului, consider
numrul total de inele care trebuie echilibrate:
i = (i
c
+i
f
) (1.2)
Trebuie menionat c procesul cel mai im por-
tant n problemele de dimensionare sau ve ri fi ca-
re este echilibrarea reelelor.
2. Consumul de energie. ncrcarea reelei
i calculul pierderilor de tensiune
2.1 ncrcarea reelei
Calculul ncrcrii reelei se elaboreaz n
prealabil n studiile de fezabilitate, astfel n ct sar-
ci ni le reelei electrice sunt cunoscute, ex pri mn-
du-se fie n cureni, fie n puteri, ca date ini ia le
pen tru reeaua studiat.
n reelele de joas tensiune se alimenteaz
con sumatorii industriali cu putere instalat re du-
s i n cea mai mare msur consumatorii ne in-
dus triali (circuitele de lumin i for).
Puterea necesar la consumatori se calculeaz
cu una din metodele:
Metoda analizei directe
Pentru consumatorii de energie existeni n
pe rioa da de proiectare se cunosc curbele de sar-
cin, din care se determin toi factorii teh ni co-
eco no mici care intervin n procesele de op ti mi-
za re, iar pentru consumatorii care nu intervin
n pe rioa da de calcul se fac prognoze pentru pe-
rioa de de (5...10) ani, excepional chiar pentru pe-
rioa de mai mari de timp. Coeficientul de cerere se
determin direct pe baza coeficienilor de ncr ca-
re stabilii n proiect i a coeficientului de co nec-
ta re a receptoarelor, procedeu care prezint im-
por tan ndeosebi n cazul instalaiilor de for
[1,3,5,12].
Metoda coeficienilor de cerere
Aceast metod se aplic n cazul unui numr
mai mare de receptoare. Coeficientul de cerere se
definete ca raport ntre puterea necesar la con-
su ma tor i puterea instalat; n studiile de spe cia-
li tate se ine seama de numrul de re cep tori din
aceeai categorie, de coeficientul de si mul ta nei ta-
te, de factorul de putere, etc., elemente con si de ra-
te conform actelor normative [4,11].
Sarcinile de calcul sunt redate n studiul de
fe za bilitate, pentru reeaua studiat. Consumul
de energie electric are oscilaii orare, zilnice i
anuale. n posturile de transformare se ins ta lea-
z aparatur de protecie, de msur i de con-
trol n pro cesul de exploatare. n calculul teh ni-
co-eco no mic pe de o parte se determin tim pul
de uti li zare a purerii maxime, T, n ore/an, iar pe
de alt parte n costul de instalare a sis te mului
se prevede i cota parte din costul trans for ma to-
ru lui de alimentare, acea parte care depinde de
sec iunile adoptate n reea. De asemenea se de-
ter mi n puterea de rezerv care se prevede con-
form normativelor tehnice, valori importante
pen tru consumatorii din categoria zero, dar chiar
i pentru receptoarele de categoria I sau II [6,7].
Costul liniilor electrice de rezerv trebuie n glo ba-
te n costul de investiie al reelei, fie c sunt, fie
c nu sunt luate n considerare n calcul, deoarece
va lorile admise de norme ale intensitilor din
con di iile de nclzire sunt date.
Sarcinile reelei electrice, date n puteri sau
cureni, se consider c acioneaz n nodurile re-
e lei. Calculele pierderilor de tensiune n reea se
fac cu metodele normate, iar la aplicarea metodei
ana li tice propuse, sarcinile sunt cuprinse n mo-
dul de analiz a grafului n procesele optimizrii.
2.2 Pierderile de tensiune
Pierderile de tensiune n circuitele electrice
AU n voli, se determin n funcie de rezistena
R n ohmi i de ncrcare. Rezistenele depind
de rezistivitatea materialului conductor n ohmi
milimetri ptrai pe metru, sunt direct pro porio-
na le cu lungimile conductoarelor l
k
n metri i in-
vers proporionale cu seciunea n milimetri p-
trai. Dac sarcina electric este intensitatea I n
am peri, parametrul de calcul se determin direct,
iar dac sarcina este dat n puteri P n wai, pier-
de rea de tensiune depinde i de tensiunea no mi-
na l a liniei U
N
n voli sau U
f
, tensiunea de faz.
innd seama de calitatea curentului, se ope-
rea z cu un factor adimensional K avnd valoa-
rea K=2 la liniile de curent continuu sau curent
alternativ monofazat sau la liniile de
curent alternativ trifazate. Pierderilor de ten siu-
ne pentru liniile electrice cu mai multe sec toa re
sunt se determin atfel:
n cazul cnd sarcinile electrice sunt date n cu-
reni I
k
, se nsumeaz produse de forma I
k
l
k
, l
k

fiind lungimile sectoarelor, de la captul li niei
p n la punctul de alimentare (nodul k). Re la-
ia (2.1) se utilizeaz pentru linii de c.c. sau c.a.
mo nofazate, iar relaia (2.2) pentru cir cui te tri-
fa za te:
(2.1)
(2.2)
Dimensionarea optimizat
a reelelor electrice de distribuie
la joas tensiune
Consideraii Electrice
4/2003
74
Dac sarcinile sunt date n puteri, relaiile sunt
(2.3) pentru c.c. i (2.4) pentru curent al ter na-
tiv trifazat:
(2.3)
(2.4)
Relaia (2.3) este aplicat i la c.a. monofazat,
con sidernd n locul tensiunii U
N
, tensiunea de
faz U
f
.
La liniile electrice cu ramificaii sau la reele cu
ine le (bucle), calculul se efectueaz cu metode spe-
ci fice. Cu metoda propus n lucrare, calculele se
efec tueaz cu elementele grafului reelei n pro ce-
sul de echilibrare.
La reelele de joas tesiune reactana se poate
neglija.
3. Elaborarea modelului matematic
al dimensionrii optimizate
Funcionala se exprim prin relaia criterial:
F = C
c
+ C
s
+ C
e
min [u.c./an] (3.1)
n care:
C
c
reprezint suma cheltuielilor indirecte anu-
a le, exprimate n uniti convenionale de cost
(u.c.), ca produs ntre investiia n li nii le elec-
trice ale reelei i factorul (+p
1
), , fiind cota
de acumulare i beneficii, iar p
1
co ta de amor ti-
za re a investiiei. Costul unitar, n [u.c./an] al
conductoarelor intervine numai cu partea va-
ria bil Bs
j
o
; B n [u.c./mm
2
] se ex pri m n ra-
port cu e = 1 u.c./kWh, costul energiei elec tri-
ce, cu scopul simplificrii calculelor. Cos tul li-
nii lor electrice nu crete proporional cu sec-
iu nea de calcul s
j
; la cabluri subterane n ge-
ne ral o=0,8, iar la liniile electrice aeriene
o=0,7...0,9.
C
s
reprezint cheltuielile anuale provenind din
exploatarea centralei echivalente (su pli men ta-
re) avnd puterea egal cu produsul dintre in-
ten sitatea total I n punctul de alimentare a
reelei i suma pierderilor de tensiune n reea;
notnd cu f [u.c./kW] costul de instalare a
kilowatului suplimentar, cheltuielile indirecte
anuale se obin prin multiplicarea cu un factor
(+p
2
), analog celui folosit pentru investiia
n reea.
C
e
este valoarea pierderilor anuale de energie;
se utilizeaz mrimile T n ore/an sau t n mii
ore/an.
Pentru toate conductele reelei se poate scrie
ast fel relaia analitic a funcionalei:

(3.2)
Anulnd derivata relaiei (3.2) i notnd fac to-
rul economic
(3.3)
rezult relaia de dimensionare:
(3.4)
Se observ c lungimile conductelor L
j
nu mai
apar n relaia de dimensionare; se consider c
nici circulaia curenilor n reea i valorile I
j
nu
de pind de lungimile sau de rapoartele dintre lun-
gi mile L
j
. S-ar ajunge la supradimensionarea con-
duc toarelor n general i n mod deosebit la su pra-
di mensionarea tronsoanelor cu valori mici ale pa-
ra me trilor, sectoarele finale ale liniilor elec tri ce.
4. Aplicarea relaiei de dimensionare
4.1. Necesitatea aplicrii metodei generale
a tranziiilor virtuale
Dac se ine seama de influena circuitelor func-
io nale i de echilibrarea inelelor constructive
prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff, re zol va-
rea problemei dimensionrii devine mai com ple-
x. n orice inel al reelei, pe baza unui criteriu de
op ti mizare, pot fi dimensionate unele tronsoane,
n s seciunea unui tronson rezult din ne ce si-
ta tea echilibrrii inelului. ntre seciunile S
j
ale
tronsoanelor nu pot fi determinate relaii de echi-
li bra re, dar se pot obine relaii de echilibrare n-
tre c de rile de tensiune AU
j
. Aplicnd me to da de
optimizare a tranziiilor virtuale, componentele
fluxului virtual X=1 n fiecare tronson al reelei
sunt funcii de forma x
j
=f (E, I, I
j
, s
j
). Lungimile L
j

ale tronsoanelor nu intervin n expresia analitic
a parametrului de dimensionare x
j
, dar acestea
intervin la echilibrarea circuitelor n cazul op ti mi-
z rii distribuiei {x
j
}.
Pornind de la relaia criteriului (3.2.), de ri va-
te le pariale se pot efectua i anula n funcie de
(n-1) necunoscute AU
j
independente, for mnd un
sistem care cuprinde toate cele c ne cu nos cu te. Din
rezolvarea acestui sistem al mo de lu lui ma tematic
rezult necesitatea echi li br rii no du ri lor cu valorile
x
j
. Din condiia mi ni mi zrii cri te riu lui F, rezult c i
valorile x
j
, mrimi orien ta te cu valori pozitive, sub-
uni tare, diferite de 0 i 1, tre buie echilibrate n no-
duri, ca i va lo ri le tran zi ii lor reale I
j
.
n continuare se formeaz sistemul de i ecuaii
de echilibrare a inelelor, care n cazul reelelor
elec trice sunt implicite, de forma:
(4.1.1)
n relaie intervine factorul r
j
de orientare a
tranziiilor n inelul i. n fiecare dintre tranziiile
ca re formeaz inelul, orientarea parametrului x
j

i a intensitii I
j
trebuie s fie aceleai. Sistemul
nu poate fi rezolvat pe cale analitic, ns ca i la
reelele de fluide [2,3,8,10] i la reelele electrice
[9] s-au elaborat i se pot aplica metode eficiente
ca re au dus la rezultate bune.
Relaia de dimenisonare a reelelor electrice re-
zult din expresia analitic a parametrului de di-
men sionare x
j
i este de forma:
(4.1.2)
Comparnd relaia de principiu (3.4) cu relaia
de dimensionare (4.1.2) se observ c I este
nlocuit cu expresia x
j
I. Aceasta nseamn c din
punct de vedere economic, intensitatea optim a
cu ren tului ntr-un tronson j trebuie considerat
I
j
= x
j
I, n funcie de locul pe care tronsonul res-
pec tiv l ocup n sistem.
Consideraii Electrice
4/2003
76
Din punct de vedere energetic, valorile op ti mi-
za te I
j
pot fi considerate n calculul pierderilor de
pu tere activ prin rezistenele ohmice:
x
j
I R
j
I
j
= R
j
I
j
2
(4.1.3)
4.2 Metode de rezolvare a sistemelor
de relaii analitice
4.2.1. Determinarea independent a distribuiei
{I
j
} prin echilibrare pe inele a produselor orien-
ta te (L
j
I
j
) i calculul distribuiei {x
j
}, sin gu re le
ne cunoscute n relaiile (4.1.1). n ge neral me-
to da a dus la soluii co res pun z toa re.
4.2.2. Determinarea independent a distribuiei
{x
j
} prin echilibrarea pe inele a produselor
orien ta te (L
j
x
j
0
) i calculul distribuiei {I
j
}.
So luii acceptabile s-au obinut i cu valoarea
0 = 1, ns valoarea corect este . Me-
to da a fost elaborat mai nti la reelele ter-
mi ce [2].
4.2.3. Distribuia proporional a parametrilor de
calcul x
j
= 4I
j
, unde 4 = 1/I. La o reea simplu
bu clat, se propune o distribuie {I
j
} arbitrar,
iar corecia AI
j
(i) se obine printr-o relaia de
echi librare.
5. Studiu comparativ
n continuare se propune un studiu comparativ
din punct de vedere economic i energetic al unei
re ele electrice cu un nod surs i zece noduri de
con sum. Reeaua este alimentat de la o faz a
unui PT i este construit n dou ipoteze, n sis-
tem arborescent i n sistem inelar cu dou ine-
le. Lun gimea total a reelei arborescente este de
439 m, iar a celei inelare de 525 m, inclusiv bran-
a men tele.
n tabelele 1 i 2 se prezint caracteristicile
fizice i topologice ale receptoarelor i tron soa ne-
lor, iar n tabelul 1.3 este redat, n orientare ci-
cli c pozitiv, succesiunea nodurilor n cele dou
ine le constructive ale reelei considerate.
n algoritmul de calcul, succesiunea nodurilor
n inele se consider de la un nod oarecare pn
se revine la acelai nod, inclusiv, urmat de un nod
fictiv zero.
n subrutina pentru calculul orientrii tran-
ziiilor n ciclu se determin factorul de orien ta re
r
j
= 1 pentru tranziiile cu orientare n sens con-
si de rat pozitiv, r
j
= -1 pentru cele cu orientare n
sens invers i r
j
= 0 pentru tranziiile care nu apar-
in ciclului.
Optimizarea n ipoteza reelei arborescente
Cardinalul grafului fiind mare i lungimile bran-
amentelor fiind mici, n aport cu lun gi mi le tron-
soanelor n reea, se aplic me to da pro porio nalitii
parametrilor, conform 4.2.3, cu 4 = 1/ 50 = 0,02;
o = 0,8; (p
1
+ ) = 0,15; (p
2
+ ) = 0,20; K = 2;
p = 1/53 Omm
2
/m; q = 0,75; Bo = 2; e = 1 u.c./kWh;
f = 10 miiu.c./kW; t = 4,5 mii ore/an; E=1,062.
Optimizarea n ipoteza reelei inelare
Prin nchiderea celor dou inele cu tron soa ne-
le 11 i 12, circulaia curenilor se modific. In-
troducnd coreciile inelare Ax
i
, prin calcul ite-
ra tiv se echilibreaz produsele de forma (L
j
i
j
) n
circuitele constructive. Se aplic metoda pro por-
io na litii parametrilor, considernd x
j
= 4I
j
.
n figurile 1.1 i 1.2 se prezint seciunile teo re-
ti ce calculate n cele dou ipoteze.
Tronsonul 11 este foarte eficient micornd
mult costul troasoanelor 2 i 3. Tronsonul su pli-
men tar 12 se poate elimina din considerente eco-
no mi ce sau se poate utiliza pentru asigurarea
unui grad de siguran ridicat n exploatare.
Dei tronsoanele suplimentare au lungimi
mari, costul reelei cu aceste inele constructive es-
te mai mic dect ale reelei arborescente. Con clu-
zia aceasta rezult din calculul volumului de me-
diu conductor utilizat, cupru, redat n figurile 2.1
i 2.2, ca sum a produselor L
j
s
j
.
n figurile 3.1 i 3.2 se pun n eviden i pier de-
ri le de tensiune exprimate n V.
Pe drumul (11-10-9-5-3-2-1) pn la receptorul
cel mai ndeprtat, pierderile de tensiune sunt de
3,11%., deci mai mici dect valoarea admisibil de
5%. n ambele ipoteze nu sunt depite densitile
de curent maxime admisibile.
n final, n figurile 4.1 i 4.2 se prezint i sec iu-
ni le standardizate adoptate pentru reea.
Au fost testate i celelalte metode, obinndu-se cu
procedeul de la 4.2.1 i 4.2.2 practic aceleai re zul tate.
Nodul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
I
k
7 9 3 3 5 8 3 2 5 5 I=50A
Lung. branam., n m 4 3 7 5 6 4 7 12 13 16
Tabelul 1. Caracteristicile fizice i ncrcarea receptoarelor
Tronson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nod in. 2 3 5 5 9 7 8 9 10 11 4 4
Nod fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 6
L
k
, n m 20 60 51 56 20 57 22 40 16 20 46 40
Tabelul 2. Caracteristicile fizice i topologice ale tronsoanelor
Inelul 1 5 3 2 4 5 0 0 0
Inelul 2 9 5 4 6 7 8 9 0
Tabelul 3. Succesiunea nodurilor n orientare ciclic pozitiv
Fig. 1.1 Seciunile calculate ale tronsoanelor n ipoteza reelei arborescente Fig. 1.2 Seciunile calculate ale tronsoanelor n ipoteza reelei inelare
Consideraii Electrice
4/2003
78
Fig. 2.1 Seciunile calculate ale tronsoanelor n ipoteza reelei arborescente Fig. 2.2 Seciunile calculate ale tronsoanelor n ipoteza reelei inelare
Fig. 3.1 Pierderile de tensiune pe tronsoanelor reelei arborescente Fig. 3.2 Pierderile de tensiune pe tronsoanelor reelei inelare
Fig. 4.1 Seciunile standardizate ale tronsoanelor n ipoteza reelei arborescente Fig. 4.2 Seciunile standardizate ale tronsoanelor n ipoteza reelei inelare
Bibliografie
1. A.I.I.R. Manual de instalaii electrice, 2002.
2. Brata, S. Contribuii la calculul i op ti mi za-
rea reelelor termice, tez de doctorat, 1997.
3. Brata, S. Optimisierung der Wrmenetze, Bu le ti-
nul tiinific U.P.Timioara, Tom 46(60), 2001.
4. Dobre, S. Electrotehnic i maini electrice,
I, II, I.P Timioara, 1982-84.
5. Dinculescu, P., iak, F. Instalaii i echi pa-
men te electrice, EDP, 1981.
6. Iacobescu, Gh. Reele electrice, Bucureti, 1981.
7. Ionescu, T. Baciu, A. Reele electrice de dis-
tri bu ie, EDP, 1981.
8. Jura, C., Brata, S. Dimensionarea opti mi za-
t a reelelor de gaze, Conf. I.C.C.A. Timi oa ra,
2003.
9. Jura, C., Brata, S. Consideraii privind op ti-
mi za rea reelelor electrice de joas tensiune,
Bu letin tiinific, U.P.Timioara, Tom 48(62),
2003.
10. Jura, C., Brata, S. Metodologie de opti mi za-
rea a reelelor termice, Rev. Instalatorul, 6/
2002.
11. Vintil, t., Ionescu, C. Aplicaii i pro ble me
de calculul instalaiilor electrice, EDP, 1981.
12. *** Normativ de proiectare i execuie a re e-
le lor electrice, I7-2002.
Conf. dr. ing. Silviana Brata
Universitatea Politehnica din Timioara
Consideraii Electrice

S-ar putea să vă placă și