Sunteți pe pagina 1din 21

SCOALA POSTLICEALA SANITARA PIATRA NEAMT JUD.

NEAMT TESTE PENTRU ADMITERE LA SCOALA POSTLICEALA SANITARA ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE TESTE DE TIP COMPLEMENT MULTIPLU LA URMATOARELE TESTE POT FI CORECTE UNUL, DOUA , MAI MULTE SAU TOATE VARIANTELE DE RASPUNS

CELULA SI TESUTURILE
1. In citoplasma unor c lul s !as sc urmatoar l or!anit sp ci"ic # A. Ribozomi B. Neurofibrile C. Mi o!o"#rii D. Miofibrile E. Cor$u%!uli Ni%%l. $. Nucl ului ii apartin# A. Nu!leoli B. Crom& i"& C. Ci o$l&%m& D. Lizozomi E. Membr&"e "u!le&r& #ubl&. %. R ticulul n&oplasmic# A. E% e u" %i% em !ir!ul& or i" r&!i o$l&%m& i! B. Po& e fi "e e# %i ru'o% C. Rol i" #i'e% i& !elul&r& D. E% e bi"e #ez(ol & i" fibr& mu%!ul&r E. Li$%e% e i" "euro". '. Mitocon&riil # A. Au membr&"& #ubl& B. Au rol i" #i(iziu"e& !elul&r& C. Au rol i" re%$ir& i& !elul&r& D. Au membr&"& %im$l& E. Prezi" & m& ri).

(. Li)o)omii# A. Form& iu"i (ezi!ulo&%e !u membr&"& #ubl& B. Co" i" e"zimele *i#roli i!e +

C. Au rol i" #i'e% i& i" r&!elul&r& D. Au rol i" re%$ir& i& !elul&r& E. Su" m&i "umero%i i" leu!o!i e. *. Corpusculii Nissl# A. Or'&"i e %$e!if!e fibrei mu%!ul&re B. Or'&"i e %$e!ifi!e "euro"ului C. Rol i" %i" ez& $ro ei"elor D. Su" or'&"i e !omu"e u uror !elulelor E. Li$%e%! i" "euro" !&re "u %e #i(i#e. +. Ost onul r pr )inta# A. U"i & e& morfofu"! io"&l& & e%u ului o%o% !om$&! B. L&mele o%o&%e %i !&"&lele ,&(er% #i" -urul lor C. O form& iu"e $rezi" & i" #i&fiz& o&%elor lu"'i D. U" !&"&l ,&(er% %i l&melele o%o&%e !&re il i"!o"-o&r& E. O form& iu"e $reze" & i" i" eriorul o&%elor l& e %i %!ur e. ,. Canalul -a. rs# A. Co" i"e m&#u(& ro%ie *em& o'e"& B. Co" i"e &reole %i r&be!ule C. Co" i"e l&mele o%o&%e #i%$u%e !o"!e" ri! D. Co" i"e form& iu"i "er(o&%e %i (&%!ul&re E. E% e $reze" i" % ru! ur& %i% emelor *&(er%ie"e. /. Mio"i0ril l # A. Su" or'&"i e !elul&re %$e!ifi!e fibrei mu%!ul&re B. Su" or'&"iz& e i" %&r!omere i" fibr& mio!&r#i!& C. Co" i" miofil&me" e 'ro&%e #e &! i"& %i %ub iri #e miozi"& D. Su" $reze" e i" %&r!olem& fibrei mu%!ul&re E. Co" i" $ro ei"e !o" r&! ile mio'lobi"&. 11. D numiti !lan& mi2t # A. .o"&#& m&%!uli"& B. P&"!re&%ul C. P&r& iroi#ele D. .o"&#& femi"i"& E. U erul. 11. Sarcom rul# A. E% e %i u& e i" re #ou& membr&"e / %u!!e%i(e B. Co" i"e u" #i%! !l&r %i #ou& -um& & i #e #i%! i" u"e!& C. Co" i"e u" #i%! i" u"e!& %i #ou& -um& & i #e #i%! !l&r D. E% e $re%e" i" % ru! ur& miofibrilelor #i" fibr& mu%!ul&r& % ri& & %i !&r#i&!& E. Re$rezi" & u"i & e& morfofu"! io"&l& & mu%!*iului % ri& .

1$. In structura un i sinaps sunt pr ) nt # A. Com$o"e" & $re%i"&$ i!& B. Bu o"ul &)o"&l C. F&" & %i"&$ i!& D. Com$o"e" & $o% %i"&$ i!& E. Cor$ul !elulei, #e"#ri ele %&u $or iu"e& i"i i&l& & &)o"ului u"ui "euro". 1%. 3utonii t rminali ai a2onului unui n uron contin# A. Re i!ul e"#o$l&%mi! 0

B. A$&r& .ol'i C. Neurofibrile D. Mi o!o"#rii E. Vezi!ule !u me#i& ori !*imi!i. 1'. N uroplasma contin # A. Lizozomi B. Miofibrile C. Mi o!o"#rii D. A$&r& .ol'i E. Cor$i Ni%%l. 1(. Sinaps l 4 &upa structuril implicat 4 sunt# A. Neuro1"euro"&le B. Neuro1 mu%!ul&re C. E)!i & orii D. I"*ibi orii E. Neuro1 efe! o&re 2$l&!& mo orie3. 1*. T sutul con5uncti. poat "i# A. Fibro% B. El&% i! C. L&) D. De &!o$erire E. Se"zori&l. 1+. T sutul cartila!inos "i0ros s !as st in# A. C&r il&-e !o% &le B. Me"i%!uri &r i!ul&re C. C&r il&-e r&*e&le D. Di%!uri i" er(er ebr&le E. Te"#o&"e.

SISTEMUL NER6OS
1,. Su0stanta c nusi a ma&u. i spinarii# A. E% e form& & #i" !or$i "euro"&li B. E% e re$reze" & & #e $relu"'irile "euro"&le C. E% e #i%$u%& i" !or#o&"e D. E% e #i%$u%& %ub form& li erei , E. Prezi" & rei $ere!*i #e !o&r"e.

1/. In structura coarn lor post rioar al ma&u. i spinarii 2ista n uroni# A. Vi%!eromo ori B. Som& o%e"zi i(i C. I" er!&l&ri 2#e &%o!i& ie3 D. Som& omo ori E. Vi%!ero%e"zi i(i. $1. Ma&u.a spinarii # A. Se i" i"#e #e l& '&ur& o!!i$i &l& l& & #ou& (er ebr& !o!!i'i&"& B. Prezi" & o umfl& ur& !er(i!&l& $e u"#e ie% "er(ii br&*i&li %i lomb&ri C. Prezi" & u" %&" me#i&" $o% erior 4

D. Are form& !ili"#ri!& ur i & &" ero1$o% erior E. E% e !o"e! & & !u re!e$ orii %i efe! orii $ri" 4+ $ere!*i #e "er(i %$i"&li. $1. R "l 2 l monosinaptic # A. Su" !ele m&i %im$le B. Au !o"#u!ere r&$i#& C. Se i"!*i# i" %ub% &" & &lb& D. E)em$lu5 refle)ul #e fle)ie E. Au im$ #e l& e" & %!ur . $$. R "l 2 l m &ular pot "i# A. Poli%i"&$ i!e #e fle)ie B. De fle)ie mo"o%i"&$ i!e C. Poli%i"&$ i!e, !o"% i ui e #i" !el $u i" 4 "euro"i D. Mo"o%i"&$ i!e refle)ul ro uli&" E. De &$&r&re, e)e!u & e $ri" fle)ie. $%. Fi0r l parasimpatic al n r.ului cranian I7 in r. a)a# A. Mu'urii 'u% & i(i #e l& r&#&!i"& limbii B. .l&"#& %ubli"'u&l& C. .l&"#& %ubm&"#ibul&r& D. .l&"#& $&ro i#& E. Mu'urii 'u% & i(i #i" reime& $o% erio&r& & limbii. $'. Su0stanta c nusi a c r 0 lului# A. Forme&z& %!o&r & !erebelo&%& B. Forme&z& "u!leii !erebelo%i C. Se '&%e% e "um&i l& e) eriorul !erebelului D. Se '&%e% e & & l& e) erior !& %i l& i" erior E. E% e &l!& ui & #i" 4 % r& uri. $(. Roluril c r 0 lului# A. Co" rolul o"u%ului mu%!ul&r 1 &r*i!erebel B. E!*ilibru &r*i!erebel C. Co" rolul mi%!&rilor fi"e %i $re!i%e "eo!erebel D. Di'e% ie %i !ir!ul& ie E. Rol i" %e"%ibili & e& $ro$rio!e$ i(& i"!o"% ie" & $&leo!erebel. $*. Formatiuni car apartin &i nc "alului sunt# A. T&l&mu% B. Tru"!*i !erebr&l C. Emi%fere !erebr&le D. ,i$o &l&mu% E. Me & &l&mu%. $+. N ocort 2ul# A. Po& e fi %e"zi i(, mo or %i #e &%o!i& ie B. Are 6 % r& uri #e "euro"i C. Re$rezi" & %ub% &" & !e"u%ie D. Re$rezi" & %ub% &" & &lb& E. A$&r i"e emi%ferelor !erebr&le. $,. N r.ii crani ni# A. Su" i" "r. #e +7 $ere!*i B. Su" i" "r. #e +0 $ere!*i C. Du$& fu"! ie %u" 5 mo ori $ere!*ile II, III, IV, VI, I8 , 8I, 8II. 9

D. Su" %e"zi i(i5 $ere!*ile I, II, V, VIII E. Su" mi!% i5 $ere!*ile V, VII, I8, 8. $/. Car "ormatiuni apartin trunc8iului c r 0ral# A. Meze"!ef&lul B. Coli!ulii !(&#ri'eme"i C. Bulbul r&*i#i&" D. E$i &l&mu%ul E. To& e &$&r i" ru"!*iului !erebr&l. %1. -ipotalamusul# A. Are le'& uri "er(o&%e %i (&%!ul&re !u *i$ofiz& B. Re'le&z& biori mul %om" (e'*e C. Re'le&z& e!*ilibrul *i#ri! %i &$or ul &lime" &r D. Coor#o"e&z& refle)ele olf&! i(o1%om& i!e E. To& e &firm& iile #e m&i %u% %u" !ore! e. %1. Musculatura "arin! lui st in r.ata & n r.ii crani ni# A. 8II B. 8 C. I8 D. VII E. VI.

ANALI9ATORII
%$. Tunica 2t rna a !lo0ului ocular st compusa &in# A. Cor"ee B. Mu%!*i e) ri"%e!i C. Coroi#& D. S!lero i!& E. Cor$ !ili&r. %%. M &iil transpar nt al !lo0ului ocular sunt# A. Cor"e& B. Cor$ul !ili&r C. Umo&re& &$o&%& D. Cri% &li"ul E. Cor$ul (i ro%. %'. -ip rm tropia caract ri)ata & # A. Ve#ere& "e!l&r& #& ori & fo!&liz&rii f&%!i!ulelor #e r&ze i"&$oi& re i"ei B. Ve#ere "e!l&r& #& ori & fo!&liz&rii f&%!i!ulelor #e r&ze i" f& & re i"ei C. Ve#ere !l&r&, !u fo!&liz&re& f&%!i!ulelor #e r&ze i" f& & re i"ei D. A) o$ i! m&i %!ur #e!& !el "orm&l E. A) o$ i! m&i m&re #e!& !el "orm&l. %(. Proton uronul caii au&iti. s a"la in # A. .&"'lio"ul Cor i B. .&"'lio"ul S!&r$& C. Coli!ulii !(&#ri'eme"i i"feriori D. T&l&mu% E. Nu!leii !o*le&ri. %*. Un& s !as sc r c ptorii acustici# :

A. I" ure!*e& me#ie B. I" ure!*e& i" er"& C. I" !&"&lul !o*le&r D. I" u ri!ul& %i %&!ul& E. I" &l!& uire& or'&"ului Cor i #i" ure!*e& i" er"&. %+. Mu!urii !ustati.i sunt a0s nti la ni. lul mucoas i# A. F&ri"'ie"e B. Li"'u&le C. E%of&'ie"e D. E$i'lo i!e E. L&bi&le. %,. Car sunt !usturil "un&am ntal p rc put & r c ptorii !ustati.i# A. Dul!e (&rful limbii B. Am&r b&z& limbii C. A!ru (&rful limbii D. S&r& m&r'i"ile #i" $&r e& &" erio&r& & limbii E. To& e &firm& iile %u" !ore! e. %/. Tipuril & s nsi0ilitati & s r.it & pi l sunt# A. T&! il& fi"& B. Termi!& %i #urero&%& C. .u% & i(& D. Olf&! i(& E. Pre%io"&l& %i (ibr& orie.

'1. An 2 l !lan&ular al pi lii sunt r pr ) ntat & # A. .l&"#ele %u#ori$&re B. .l&"#ele m&m&re C. .l&"#ele $&r& iroi#e D. .l&"#ele %eb&!ee E. Cor$u%!ulii ;r&u%e. '1. S !m ntul p ri" ric al anali)atorului ol"acti. st # A. Lo!&liz& l& "i(elul !or"e ului "&z&l i"ferior B. Lo!&liz& i" e$i eliul olf&! i( C. Lo!&liz& l& "i(elul !or"e ului "&z&l mi-lo!iu D. Re$reze" & #e !elulele olf&! i(e E. Lo!&liz& l& "i(elul !or"e ului "&z&l %u$erior. '$. C lul l ol"acti. r c ptoar pr )inta urmatoar l caract ristici # A. Au !ili mobili B. Prezi" & &)o"i !e forme&z& "er(ul o$ i! C. Su" "euro"i bi$ol&ri mo#ifi!& i D. Su" "euro"i mul i$ol&ri mo#ifi!& i E. Re$rezi" & $rimul "euro" &l !&ii olf&! i(e. '%. Car &in urmatoar l r pr )inta a" ctiuni ocular # A. C& &r&! & B. Co"-u"! i(i & C. ,er$e%ul D. .l&u!omul 6

E. O i &. ''. R c ptorii . sti0ulari sunt locali)ati in # A. Or'&" Cor i B. U ri!ul& %i %&!ul& C. L& b&z& !&"&lelor %emi!ir!ul&re membr&"o&%e D. I" ure!*e& me#ie E. I" ure!*e& i" er"&. '(. Cam ra post rioara a !lo0ului ocular# A. Co" i"e umo&re& &$o&%& B. Co" i"e !or$ul (i ro% C. E% e #elimi & & &" erior #e !or"ee D. E% e #elimi & & $o% erior #e !ri% &li" E. Co" i"e re!e$ orii (izu&li. '*. Tunica int rna a !lo0ului ocular# A. E% e re i"& B. E% e !oroi#& C. Co" i"e %e'me" ul re!e$ or &l &"&liz& orului (izu&l D. Are +7 % r& uri !elul&re E. E% e me#iu refri"'e" &l 'lobului o!ul&r.

'+. R c ptorii p ntru cal& : r c &in pi l sunt# A. Cor$u%!ulii Ruffi"i B. Cor$u%!ulii V& er P&!!i"i C. Cor$u%!ulii ;r&u%e D. Cor$u%!ulii Mei%%"er E. Celule bi$ol&re. ',. Scl rotica# A. E% e o$&!& B. A$&r i"e u"i!ii e) er"e & 'lobului o!ul&r C. L& "i(elul %&u %e i"%er& mu%!*ii e) ri"%e!i &i 'lobului o!ul&r D. Po% erior e% e $erfor& & #e fibrele "er(ului o$ i! E. E% e r&"%$&re" &. '/. Ur c8 a m &i pr )inta# A. Tim$&" B. Fere&% r& o(&l& C. L&biri" o%o% D. Co"#u! &u#i i( e) er" E. Fere&% r& ro u"#&. (1. Or!anul Corti# A. Co" i"e u"elul Cor i B. E form& #i" '&"'lio"ul Cor i C. Se &fl& i" !&"&lul !o*le&r D. E% e &l!& ui #i" !elule &u#i i(e %i #e %u% i"ere E. E% e or'&" re!e$ or $e" ru &uz.

GLANDE ENDOCRINE
(1. -ipo"i)a# A. Are 0 lobi &" erior %i $o% erior <

B. E% e lo!&liz& & l& "i(elul b&zei !r&"iului C. Se m&i "ume% e 'l&"#& $i ui &r& D. Are le'& uri (&%!ul&re !u *i$o &l&mu%ul $ri" %i% emul $or *i$ofiz&r E. Se!re & %i *ormo"i ro$i. ($. Sunt 8ormoni s cr tati & a& no8ipo"i)a# A. ,ormo"ul lu ei"iz&" L, B. Cor i!o ro$i"& ACT, C. Tireo ro$ TS, D. Som& o ro$ ST, E. Prol&! i"& (%. -ormonii tiroi&i ni & t rmina# A. Cre i"i%m l& &#ul i $ri" *i$o%e!re ie B. Mi)e#em l& !o$ii $ri" *i$o%e!re ie C. E)of &lmie D. Bo&l& B&%e#o= $ri" *i$er%e!re ie E. Fu"! io"&re& "orm&l& & or'&"i%mului. ('. Urmatoar l a"irmatii sunt a& .arat # A. Prol&! i"& e %e!re & & #e &#e"o*i$ofiz& B. Cor izolul %e!re & #e $&"!re&% C. ST, 2%om& o ro$ul3 %e!re & #e iroi#& D. O!i o!i"& % imule&z& !o" r&! i& $ere ilor u eri"i %i o$rire& r&(&liului E. ,i$o%e!re i& #e i"%uli"& 1 #e ermi"& #i&be ul z&*&r& . ((. Acrom !alia st caract ri)ata prin # A. Cre% ere& i" #ime"%iu"i & m&i"ilor %i $i!io&relor B. S!*imb&re& fizio"omiei C. Piele fi"& D. Cre% ere& (i%!erelor E. To& e &firm& iile %u" !ore! e. (*. Car &in urmatorii 8ormoni & t rmina 8ipo!lic mi # A. AD, B. ST, C. I"%uli"& D. Tiro)i"& E. .lu!&'o". (+. Tiroi&a# A. Prezi" & 0 lobi B. E% e !e& m&i m&re 'l&"#& e"#o!ri"& C. E% e %i u& & i" $&r e& &" erio&r& & '& ului D. Se!re & iro)i"& E. E% e %i u& & i" !&(i & e& or&!i!&. (,. E" ct l 8ipos cr ti i 8ormonilor tiroi&i ni sunt# A. S!&#ere& r& ei me &bolimului b&z&l B. S!&#ere i" 'reu & e C. S!&#ere& &$e i ului &lime" &r D. S!&#ere& em$&r& urii !or$ului E. Mi)e#em. (/. Car a"irmatii sunt cor ct & spr pancr as# A. Celulele &lf& &le i"%ulelor L&"'er*&"% %e!re & i"%uli"& >

B. C. D. E.

Celulele be & &le i"%ulelor L&"'er*&"% %e!re & i"%uli"& I"%uli"& #e ermi"& *i$o'li!emie E% e 'l&"#& mi) & Se!re & %i 'lu!&'o" , !e #e ermi"& *i$er'li!emie.

*1. Glan& l suprar nal # A. Su" 'l&"#e $ere!*e B. Su" lo!&liz& e l& "i(elul $olului %u$erior &l ri"i!*ilor C. Su" form& e #i" #ou& $&r i 5 !or i!o%u$r&re"&l& %i me#ulo%u$r&re"&l& D. Su" 'l&"#e mi) e E. Se!re & *ormo"i !e i" er(i" i" me &boli%mul &$ei.

SISTEMUL OSOS
*1. 6 rt 0r l # A. Su" o&%e %!ur e B. Forme&z& !olo&"& (er ebr&l& C. Su" i" "r. #e 44 49 D. Pri" %u$r&$u"ere, forme&z& !&"&lul (er ebr&l E. Su" o&%e l& e. *$. St rnul # A. E u" o% l& !&re $&r i!i$& l& form&re& !u iei or&!i!e B. E %i u& &" erior $e li"i& me#i&"& & or&!elui C. Se &r i!ule&z& i" $&r e& %u$erio&r& %i $e $&r ile l& er&le !u !o&% ele D. P&r i!i$& l& form&re& !e" urii %!&$ul&re. E. E u" o% lu"'. *%. Sc8 l tul piciorului cuprin& # A. Tibi& B. Fibul& C. Femurul D. Ro ul& E. O&%ele &r%ie"e, me & &r%ie"e %i f&l&"'ele. *'. Osul t mporal# A. A$&r i"e (i%!ero!r&"iului B. A$&r i"e "euro!r&"iului C. E% e u" o% $ere!*e D. P&r i!i$& l& form&re& %!*ele ului !&$ului E. E% e u" o% $ere!*e, !& %i e moi#ul %i %fe"oi#ul. *(. Cla.icula# A. E% e o% "e$ere!*e, !e %e &r i!ule&z& !u % er"ul %i omo$l& ul B. F&!e $&r e #i" %!*ele ul !e" urii %!&$ul&re C. E o% $ere!*e D. F&!e $&r e #i" %!*ele ul !e" urii $el(ie"e E. E% e o% l& . **. Man&i0ula# A. F&!e $&r e #i" "euro!r&"iu B. F&!e $&r e #i" (i%!ero!r&"iu C. E% e o% mobil D. Nu e% e u" o% mobil ?

E. P&r i!i$& l& m&% i!& ie. *+. Sc8 l tul m m0rului sup rior st alcatuit &in# A. Tibi& B. ,umeru% C. R&#iu% %i !ubi u% D. O&%ele !e" urii %!&$ul&re E. T&r%ie"e %i !&r$ie"e

SISTEMUL MUSCULAR
*,. Musc8ii capului inclu& musc8ii# A. Mimi!ii B. Di" & i C. Tem$or&li D. Del oi# E. S er"o!lei#om&% oi#ie"i. */. Nu sunt musc8i ai !atului# A. S er"o!lei#om&% oi#ie"i B. Mu%!*iul ri!e$% C. Fe%ieri D. Fro" &li E. Mu%!*iul bi!e$%. +1. Tipuri & musc8i# A. S ri& e %!*ele i!i B. Ne ezi (i%!er&li C. S ri& !&r#i&! D. S ri& mul iu"i &r #i" iri% E. To& e (&ri&" ele #e m&i %u% %u" !ore! e. +1. Musc8ii coaps i# A. Su" mu%!*i lu"'i B. I"!lu# mu%!*iul !roi or %i !(&#ri!e$% femur&l C. I"!lu# mu%!*iul #el oi# D. P&r i!i$& l& lo!omo ie E. Re$rezi" & $&r e& &! i(& & %i% emului o% eomu%!ul&r.

SISTEMUL DIGESTI6
+$. D spr stomac # A. Are 0 !urburi B. E% e %i u& i" &b#ome" C. Comu"i!& $ri" orifi!iul !&r#i& !u e%of&'ul D. Comu"i!& $ri" orifi!iul $ilor !u #uo#e"ul E. Prezi" & 'l&"#e '&% ri!e. +%. Portiunil int stinului !ros sunt# A. @e-u" +7

B. Ce! C. Re! D. Ileo" E. Colo". +'. 6ilo)itatil int stinal sunt "ormatiuni car s !as sc in structura# A. S om&!ului B. E%of&'ului C. I" e% i"ului %ub ire D. Colo"ului E. C&(i & ii bu!&le. +(. Ficatul # A. E !e& m&i m&re 'l&"#& #i" !or$1 +:77 'r&me B. E% e %i u& i" lo-& *e$& i!& C. E% e %i u& i" lo-& '&% ri!& D. Prezi" & o f& & %u$erio&r& #i&fr&'m& i!& %i u"& i"ferio&r&, (i%!er&l E. Are fu"! ie e)o!ri"& %i e"#o!ri"&. +*. Pancr asul # A. E% e 'l&"#& mi) & B. E% e %i u& & i"&$oi& % om&!ului, re ro$eri o"e&l C. Are !om$o"e" e e)o %i e"#o!ri"& D. Su!ul $&"!re& i! %e (&r%& i" #uo#e" $ri" #ou& !&"&le5 Air%u"' %i S&" ori"i E. P&r i!i$& l& #i'e% ie. ++. I& nti"icati a"irmatiil cor ct # A. Limb& &re rol i" m&% i!& ie B. Limb& i" er(i"e i" #e'lu i ie C. Di" ii %u" #ifere" i& i i" i"!i%i(i, !&"i"i, $remol&ri %i mol&ri. D. E%of&'ul f&!e le'& ur& i" re f&ri"'e %i % om&! E. Su!ul '&% ri! e% e %e!re & #e #uo#e". <>. Sali.a5 A. E% e %e!re & & #e 'l&"#ele %&li(&re B. Are rol i" (orbire C. Ofer& $ro e! ie &" ib&! eri&"& $ri" lizozim D. Co" i"e &mil&z& %&li(&r& E. P&r i!i$& l& #i'e% i& bu!&l&. +/. 3ila # A. E% e %e!re & & $erio#i! B. E% e %e!re & & $erm&"e" #e fi!& C. Bil& !ole!i% i!& &re !ulo&re (er#e D. Bil& *e$& i!& &re !ulo&re '&lbe"& E. I" er(i"e i" #i'e% i& li$i#elor.

,1. Eso"a!ul# A. E%of&'ul f&!e le'& ur& i" re f&ri"'e %i % om&! B. Are lu"'ime& #e 0:147 !m C. Are lu"'ime& #e 0:147 mm D. F&!e le'& ur& i" re l&ri"'e %i % om&! E. E%of&'ul f&!e le'& ur& i" re !&(i & e bu!&l& %i % om&!. ++

,1. Duo& nul# A. Are form& #e $o !o&(& B. A$&r i"e % om&!ului C. Comu"i!& $ri" orifi!iul $ilor !u % om&!ul D. E% e $or iu"e& mobil& & i" e% i"ului %ub ire E. E% e $or iu"e& fi)& & i" e% i"ului %ub ire. ,$. Colonul# A. I"!e$e #e l& (&l(ul& ileo1!e!&l& B. Se ermi"& l& "i(elul &"u%ului C. Are form& #e !&#ru i" -urul &"%elor i" e% i"&le D. Are lu"'ime& #e +,:m E. Ni!i o &firm& ie "u e% e !ore! &. ,%. Car part a pancr asului s a"la in potcoa.a &uo& nului# A. C&$ul B. Co&#& C. Cor$ul D. C&$ul %i !or$ul E. Cor$ul %i !o&#&. ,'. Stomacul pr )inta# A. Mu%!*i "e ezi !ir!ul&ri B. 0 $or iu"i5 (er i!&l %i orizo" &l& C. Mu!o&%& '&% ri! !u 'l&"#e '&% ri!e !&r#i&le %i $ilori!e D. Vilozi & i E. C&"&li!uli bili&ri. ,(. Farin! l # A. E% e $rimul %e'me" &l ubului #i'e% i( B. E% e %e'me" !omu" %i $e" ru %i% emul re%$ir& or C. I" f&ri"'e "u &re lo! #i'e% ie D. I" f&ri"'e &re lo! #i'e% ie E. F&!e le'& ur& i" re !&(i & e& bu!&l& %i e%of&'.

SISTEMUL RESPIRATOR
,*. Ca.itat a na)ala# A. E% e $&r e i" er"& & "&%ului B. E% e %ubim$&r i & i" #ou& -um& & i C. E% e %ubim$&r i & $ri" %e$ ul "&z&l D. E% e #e%!*i%& %i %$re "&%o1f&ri"'e E. E% e &l! ui & #i" fo%ele "&z&le. ,+. Plamanii# A. Su" or'&"e $ere!*e %i u& e i" !&(i & e& or&!i!& #e&%u$r& #i&fr&'mei B. Su" $ro e-& i #e $leure C. Cel % &"' &re 0 lobi,i&r !el #re$ &re 4 lobi D. Cel % &"' e% e m&i mi! #e!& !el #re$ , #eo&re!e ofer& %$& iu i"imii E. Prezi" & 4 fe e5 me#i&l, b&z&l& %i !o% &l&.

,,. Car st unitat a mor"o;"unctionala a plamanului# A. Lobul $ulmo"&r +0

B. Al(eol& C. Pleur& D. A!i"ul $ulmo"&r E. Se'me" &l $ulmo"&r. ,/. Larin! l # A. Are i" % ru! ur& %& !&r il&-e B. Are rol i" #i'e% ie C. Nu $&r i!i$& l& re%$ir& ie D. E% e $ri"!i$&lul or'&" &l fo"& iei E. F&!e le'& ur& i" re !&(i & e& "&z&l& %i f&ri"'e. /1. Tra8 a# A. F&!e le'& ur& #i" re f&ri"'e %i e%of&' B. Se &fl& $o% erior f& & #e e%of&' C. Se r&mifi!& i" 0 bro"*ii $ri"!i$&le D. Prezi" & !&r il&-e i"!om$le e $o% erior E. A$&r i"e !&ilor re%$ir& orii i" r&$ulmo"&re. /1. Car &in urmatoar l apartin cailor r spiratorii 2trapulmonar # A. L&ri"'e B. Tr&*ee C. Bro"*iole ermi"&le D. Bro"*iole re%$ir& orii E. F&ri"'e. /$. Sc8im0uril !a)oas au loc la ni. lul# A. Bro"*iolelor B. C&"&lelor &l(eol&re C. S&!ilor &l(eol&ri D. Al(eolelor E. Pleurei. /%. Sunt caract ristici ! n ral al plamanilor# A. Or'&"e el&% i!e #i" !&(i & e& or&!i!& B. Pleur& $&rie &l& &#er& l& %u$r&f& & $l&m&"ilor C. Pleur& (i%!er&l& &#er& #e !o&% e D. I" re $leure e)i% & li!*i# $leur&l E. Al(eolele $ulmo"&re %e #e%!*i# i" %&!ii &l(eol&ri. /'. P "ata 2t rna a plamanilor sunt .i)i0il # A. S!izuri B. S&" uri C. Lobi D. 0 lobi $e" ru $l&m&"ul #re$ E. 4 lobi $e" ru $l&m&"ul % &"'. /(. Al. ol l pulmonar # A. Se #e%!*i# i" %&!ii &l(eol&ri B. L& "i(elul lor &u lo! %!*imburile '&zo&%e C. Su" i"(eli e i" r1o bo'& & re e& !&$il&r& D. Rezul & #i" r&mifi!&re& bro"*iolelor ermi"&le E. Afirm& iile A, B, D %u" !ore! e.

SANGELE
+4

/*. Cantitat a & san! &in corpul unui a&ult st & # A. <1>li ri B. < >B #i" m&%& !or$ului um&" C. +7B #i" m&%& !or$ului um&" D. 9,: : li ri E. +0 li ri. /+. Eritrocit l sunt c lul # A. Cu "u!leu mi! %i u& !e" r&l B. A"u!le& e C. Cu form& #e #i%! bi!o"!&( D. Cu form& #e #i%! bi!o"(e) E. Cu "u!leu mi! %i u& $eriferi!. /,. Nr. ritrocit lor circulant st & # A. 9,: milio&"e Cmm0 l& femei B. 9,: milio&"e Cmm4 l& b&rb& i C. : milio&"e C mm4 l& b&rb& e D. 9,: milio&"e C mm4 l& femei E. Ni!i u"& #i" (&lorile me" io"& e "u e !ore! &. //. Durata m &i & .iata a 8 matiilor st & # A. O zi B. U" &" C. O %&$ &m&"& D. O lu"& E. P& ru lu"i. 111. Trom0ocit l # A. Su" !ele m&i m&ri eleme" e fi'ur& e B. Prezi" & u" "u!leu m&re C. Su" !ele m&i mi!i eleme" e fi'ur& e D. Se forme&z& i" m&#u(& *&m& o'e"& E. Au rol i" !o&'ul&re& %&"'elui. 111. L ucocit l sunt c lul # A. Cu rol i" r&"%$or ul '&zelor re%$ir& orii B. A"u!le& e C. Cu form& #e #i%! bi!o"!&( D. Nu!le& e E. C&re $ro#u! &" i!or$i.

11$. Compon nt l principal al san! lui sunt# A. Eleme" e fi'ur& e 9719:B B. Pl&%m& ::167B C. Pl&%m& 9:1:7B D. Pl&%m& 9719:B E. Eleme" e fi'ur& e ::167B. 11%. L ucocit l in& plin sc "unctiil # A. Tr&"%$or & o)i'e" B. Pro#u! &" i!or$i C. Pro#u! *ormo"i +9

D. Di% ru' o)i"ele #e ori'i"e mi!robi&"& E. De ermi"& 'ru$ele %&"'(i"e. 11'. Distru! r a 8 matiilor im0atranit ar loc in # A. M&#u(& o%o&%& B. Fi!& C. S$li"& D. P&"!re&% E. I" e% i". 11(. Car &in su0stant l & mai 5os s com0ina cu 8 mo!lo0ina4 "orman& compusi insta0ili# A. CO0 B. O0 C. Clorurile D. Ni ri ii E. Dro'urile.

SISTEMUL CIRCULATOR
11*. Inima# A. E% e i"(eli & #e $eri!&r# B. E% e e r&!&mer&l& om C. Pere ele e% e &l!& ui #i" e$i1, mio1, %i e"#o!&r# D. E% e &%ez& & i" me#i&% i", i" re !ei 0 $l&m&"i E. C&" &re% e 477 'r&me. 11+. Car a"irmatii sunt cor ct # A. A riile %u" %e$&r& e $ri" %e$ ul i" er& ri&l B. I" & riul % &"' %e &fl& orifi!iul #e #e%!*i#ere &l (e"ei !&(e i"ferio&re C. 0 (e" ri!ule %u" %e$&r& e $ri" %e$ ul i" er(e" ri!ul&r D. I" (e" ri!ule %e #e%!*i# (e"ele E. Di" (e" ri!ule $or"e%! &r erele. 108. Inima: A. E% e o $om$& #ubl& B. E% e u" or'&" !&(i &r mu%!ulo% C. Are 0 & rii %i u" (e" ri!ul D. P&r e& !e& m&i #ez(ol & & & %& e% e mio!&r#ul E. To& e r&%$u"%urile %u" !ore! e. 109. O r .oluti car&iaca <+1contractii=min> &ur a)a: A. 7,< % B. 7,4 % C. < % D. 7,> % E. > %. 111. O sistola . ntriculara &ur a)a# A. 7,> % B. + % C. 7,< % +:

D. 7,4 % E. 4 %. 111. Cum s num st t sutul cu capacitat a & a ! n ra spontan impulsuri & contracti in inima# A. Mu%!ul&r "e e# B. E)!i o!o"#u! or "o#&l C. Co" r&! il ri mi! D. Au om& E. Mio!&r#i! embrio"&r, #e !om&"#&. 11$. Car &in urmatoar l r pr )inta propri tati al miocar&ului# A. Au om& i%m B. E)!i &bili & e C. Co" r&! ili & e D. El&% i!i & e E. Co"#u! ibili & e. 11%. Car sunt compon nt l unui ciclu car&iac# A. O %i% ol& %i o #i&% ol& B. O %i% ol& & ri&l& %i o %i% ol& (e" ri!ul&r& C. O %i% ol& (e" ri!ul&r& %i o #i&% ol& 'e"er&l& D. O #i&% ol& (e" ri!ul&r& %i u"& & ri&l& E. O !o" r&! ie %i o rel&)&re !&r#i&!&, !u o #ur& & #e 7,> % l& u" ri m #e <7 !o" r&! iiCmi"u . 11'. Car .as san!.in s & sc8i& in atriul stan!# A. Ve"ele !&(e B. Cele 9 (e"e $ulmo"&re C. Cele 0 (e"e $ulmo"&re D. Ar er& &or & E. Cele 9 (e"e $ulmo"&re, !u %&"'e i"!&r!& !u CO0. 11(. Un& s a"la .al.ul l si!moi& <s milunar ># A. L& b&z& (e"elor !&(e B. L& b&z& (e"elor $ulmo"&re C. L& b&z& !elor 0 &r ere m&ri !&re $or"e%! #i" (e" ri!ule D. L& b&z& !elor 0 &r ere m&ri !&re $or"e%! #i" & rii E. I" re & riul #re$ %i (e" ri!ulul #re$ . 11*. C r pr )inta & 0itul sistolic# A. C&" i & e& #e %&"'e e)$ulz& & #e i"im& i" r1u" mi"u B. C&" i & e& #e %&"'e e)$ulz& & #e (e" ri!ule l& fie!&re %i% ol& C. Nr. #e !i!luri !&r#i&!e D. Lu!rul me!&"i! efe! u& #e i"im& i" r1o &"umi & $erio&#& #e im$ E. Ni!i u" r&%$u"% !ore! . 11+. Cum s pot apr cia mani" staril l ctric al inimii# A. Pri" E;. B. Pri" $ul%ul &r eri&l C. Pri" &%!ul &re& z'omo elor !&r#i&!e D. Pri" ele! ro!&r#io'r&m& E. Pri" &%!ul &re& "um&i & z'omo ului %i% oli!. 11,. La ni. lul inimii4 un& s a"la san! cu O$ # A. I" -um& & e& %& % &"'& +6

B. I" -um& & e& %& #re&$ & C. I" & riul %i (e" ri!ulul % &"' D. I" & riile % &"' %i #re$ E. I" (e" ri!ulele % &"' %i #re$ . 11/. La ni. lul inimii4 un& s a"la san! cu CO$ # A. I" -um& & e& %& % &"'& B. I" -um& & e& %& #re&$ & C. I" & riul %i (e" ri!ulul #re$ D. I" & riile % &"' %i #re$ E. I" (e" ri!ulele % &"' %i #re$ . 1$1. Car &in urmatoar l constitui compon nt al sist mului 2citocon&uctor no&al al inimii# A. No#ul %i"o& ri&l B. V&l(ul& ri!u%$i#& C. V&l(ul& bi!u%$i#& D. No#ul & rio(e" ri!ul&r E. F&%!i!ulul ,i% %i re e&u& PurDi"-e.

SISTEMUL E7CRETOR
1$1. D spr rinic8i4 car a"irmatii sunt a& .arat # A. Su" 0 or'&"e %i u& e i" re'iu"e& lomb&r& B. Su" 0 or'&"e %i u& e i" re'iu"e& %&!r&l& C. Fie!&re ri"i!*i e i"(eli i" !&$%ul& re"&l& D. Fie!&re ri"i!*i &re u" $&re"!*im #ifere" i& i" 0 zo"e5 !or i!&l& %i me#ul&r& E. Ri"i!*ii %u" %i u& i #e o $&r e %i #e &l & & !olo&"ei (er ebr&le. 1$$. C contin )ona m &ulara a rinic8iului# A. Nefro"i B. Pir&mi#e M&l$i'*i C. Pel(i% re"&l D. Cor$u%!uli re"&li %i ubi uri"iferi E. Form& iu"i !u &%$e! riu"'*iul&r, !u (&rfurile "umi e $&$ile re"&le, orie" & e %$re $el(i%ul re"&l. 1$%. Cum s num st unitat a structurala si "unctionala a rinic8iului# A. C&li!e m&ri %i mi!i B. Nefro" C. Pir&mi#& re"&l& D. S ru! ur& form& & #i" !or$u%!ulul re"&l M&l$i'*i %i ubul uri"ifer E. .lomerul. 1$'. Car &in urmatoar l "ormatiuni intra in alcatuir a n "ronului# A. C&$%ul& Bo=m&" B. .lomerulul C. Tub !o" or $ro)im&l D. Pel(i% re"&l E. Cor$u%!ulul re"&l M&l$i'*i 1$(. Car &in urmatoar l r pr )inta cai urinar A. C&li!e m&ri %i mi!i B. Pel(i% re"&l C. Ure ere 2trar nal #

+<

D. Vezi!& uri"&r& E. Ure r&. 1$*. C contin )ona corticala a rinic8iului# A. Pir&mi#e re"&le B. Nefro"i C. .lomeruli %i ubi uri"iferi D. C&li!e E. P&$ile re"&le. 1$+. C st !lom rulul # A. .*em #e bu!le !&$il&re B. O !&$%ul& !u $ere ii #ubli C. O $&r e !om$o"e" & & "efro"ului D. O $&r e !om$o"e" & & !or$u%!ulului re"&l E. U" ub uri"ifer.

SISTEMUL REPRODUCATOR
1$,. Car a"irmatii & spr sist mul r pro&ucator sunt a& .arat # A. A%i'ur& %u$r&(ie uire& %$e!iei um&"e B. Nu e% e fu"! io"&l l& "&% ere C. E% e fu"! io"&l l& "&% ere D. De(i"e fu"! io"&l l& $uber & e E. Nu e% e e%e" i&l i" &%i'ur&re& %u$r&(ie urii i"#i(i#ului. 1$/. Sist mul r pro&ucator masculin "ormat &in # A. Te% i!ule B. Co"#u! e %$erm& i!e C. Vezi!ul& %emi"&l& %i $ro% & & D. S!ro E. Pe"i%. 1%1. Car &in urmatoar l sunt pro&ucatoar & 8ormoni an&ro! ni# A. Albu'i"ee& B. E$i#i#imul C. Celulele i" er% i i&le LeE#i' D. Tubii %emi"iferi !o" or i E. Pe"i%ul. 1%1. Car a"irmatii r " ritoar la sp rmato! n )a sunt a& .arat # A. E% e fu"! i& e)o!ri"& & e% i!ulelor B. E% e fu"! i& e"#o!ri"& & e% i!ulelor C. I"!e$e l& $uber & e D. Pre%u$u"e #ou& #i(iziu"i meio i!e E. E% e % imul& & #e e% o% ero". 1%$. Sist mul r pro&ucator " minin st "ormat &in # A. O(&re +>

B. Trom$e u eri"e C. U er D. V&'i" E. .l&"#e m&m&re. 1%%. D spr o.ar s poat a"irma ca # A. Are 0 zo"e5 me#ul&r& %i !or i!&l& B. Me#ul&r& !o" i"e foli!uli o(&rie"i C. Cor i!&l& !o" i"e foli!uli o(&rie"i D. E% e or'&" mu%!ulo% i" form& #e $&r& E. Re!e$ io"e&z&, re i"e %i *r&"e% e o(ulul fe!u"#& . 1%'. O.o! n )a# A. E% e $ro!e%ul #e form&re & '&me ilor femi"i"i B. Are lo! i" u er C. E% e re'l& & #e *ormo"ii %e)u&li D. Are lo! i" rom$ele u eri"e E. I"!e e&z& l& me"o$&uz&. 1%(. Car &in urmatoar l constitui or!an ! nital an 2 al sist mului r pro&ucator " m l# A. .l&"#ele m&m&re B. E"#ome rul C. Trom$ele u eri"e D. Vul(& E. Foli!ulii o(&rie"i. 1%*. D spr ciclul o.arian4 car a"irmatii sunt cor ct # A. Dure&z& 0> #e zile B. Are 0 f&ze5 foli!ul&r& %i lu e&l& C. Pre%u$u"e o(ul& i& D. Pre%u$u"e i" er(e" i& *ormo"ilor %e)u&li5 e% ro'e"i %i $ro'e% ero" E. Se fi"&lize&z& !u #e!l&"%&re& *emor&'iei me"% ru&le, #&!& o(ulul & fo% fe!u"#& . 1%+. Car a"irmatii sunt "als # A. Te% i!ulele %i o(&rele %e!re & *ormo"i %e)u&li B. S$erm& ozoi#ul e% e '&me ul m&%!ul C. O(o!i ul e% e '&me ul femel D. A & %i% emul re$ro#u!& or m&%!ul !& %i !el femel &u i" &l!& uire& lor 'o"&#ele, "umi e e% i!ule, re%$e! i( o(&re E. Ni!i o &firm& ie "u e% e f&l%&. 1%,. Cum s num st 8ormonul s cr tat & t sticul # A. A!rozom B. Te% o% ero" C. FS, D. L, E. ,ormo" #efere" . 1%/. Cum s num sc 8ormonii s cr tati & o.ar # A. Pro'e% ero" B. Miome ru C. E% ro'e"i D. FS, E. L,. +?

1'1. Car or!an apartinan& sist mului r pro&ucator sunt p r c8 # A. Pro% & & B. Te% i!ulul C. O(&rul D. .l&"#& m&m&r& E. Trom$& u eri"&.

TESTE ASOCIATI6E
1'1. Car &in urmatoar l r pr )inta or!anit c lular # A. A)o"ul B. Nu!leul C. Miofibrilele D. Al(eol& $ulmo"&r& E. Ci o$l&%m&. 1'$. Tipuri & t suturi &in or!anismul uman sunt# A. Ner(o% B. S&"'(i" C. Mu%!ul&r D. Re%$ir& or E. Co"-u"! i(. 1'%. Car structura n r.oasa r pr )inta s !m ntul c l mai & ).oltat al sist mului n r.os c ntral la om# A. M&#u(& %$i"&rii B. T&l&mu%ul C. Cerebelul D. S!o&r & !erebr&l& E. Ner(ii %$i"&li. 1''. Car r c ptori sunt stimulati & su0stant l o&orant # A. Celulele !u !o"uri B. Termi"& iile "er(o&%e libere #i" $iele C. Neuro"ii bi$ol&ri #i" mu!o&%& olf&! i(& D. Or'&"ul Cor i E. Re!e$ orii olf&! i(i. 1'(. La ni. lul caror or!an s poat r ali)a 2cr ti # A. Piele B. Pl&m&"i %i !&i re%$ir& orii C. I"im& D. S om&! E. Ri"i!*i %i !&i uri"&re. 1'*. Car 8ormoni stimul a)a & ).oltar a oas lor lun!i si sint )a & prot in # A. ST, %e!re & #e iroi#& B. ST, %e!re & #e *i$ofiz& C. Tiro ro$i"& 07

D. Pro'e% ero"ul E. I"%uli"&, ACT,1ul %i e% o% ero"ul. 1'+. Car c lul san!.in au rol in aparar a antiin" ctioasa# A. ,em& iile B. Neu rofilele C. Limfo!i ele D. Trombo!i ele E. A#i$o!i ele. 1',. Sp rmato! n )a si o.o! n )a r pr )inta "unctii# A. Ale 'o"&#elor B. E)o!ri"e C. E"#o!ri"e D. Ale 'l&"#elor %e)u&le E. Ale 'l&"#elor &"e)e &le %i% emelor re$ro#u!& o&re femi"i" %i m&%!uli". 1'/. Car st c l mai lun! s !m nt al tu0ului &i! sti.# A. S om&!ul B. I" e% i"ul 'ro% C. I" e% i"ul %ub ire D. Fi!& ul E. P&"!re&%ul. 1(1. Car or!an s a"la situat in ca.itat a a0&ominala# A. ,i$ofiz& B. Fi!& ul C. O(&rele D. .l&"#ele %eb&!ee E. S$li"&.

SUCCES ?

0+