Sunteți pe pagina 1din 1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autoritãþ ii contractante /

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Cãtre

(denumirea autoritãþ ii contractante ºi adresa completã)

Ca urmare a invitaþ iei de participare

din

(ziua/luna/anul) prin care suntem invitaþ i sã prezentãm ofertã în scopul atribuirii contractului

noi

(denumirea contractului de achiziþ ie publicã) vã transmitem alãturat urmãtoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Documentul

privind garanþ ia pentru

(tipul, seria/numãrul, emitentul)

participare, în cuantumul ºi în forma stabilite de dumneavoastrã prin documentaþ ia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat ºi marcat în mod vizibil, conþ inând, în original ºi

într-un numãr de

copii:

a) oferta;

b) documentele care însoþ esc oferta.

Avem speranþ a cã oferta noastrã este corespunzãtoare ºi vã satisface

cerinþ ele.

Data completãrii

Cu stimã,

Ofertant,

(semnãtura autorizatã)