Sunteți pe pagina 1din 2

Rezultatele olimpiadei raionale la disciplina Limba romn Data: 08.02.2014 ( c. alolingv). Total 100 p. Nr.

Codul Numele prenumele Instituia Profesor elevului cl.IX, X, XI 1. Na.1 Somnic Dina Gm. Cneazevca Hartea Tatiana 2. NA.2 Dragneva Inga Gm. Vozneseni Ogurova Ala 3. NA.3 DragnevaAntonina Gm. Colibabovca Carabadjac Maria 4. NA.4 Ardeleanu Silvia L.T. L.Tolstoi Olaru Sndel 5. Za.1 Micolinc Nina L.T. L.Tolstoi Ceban Svetlana 6. Za.2 Bordian Marina L.T. L.Tolstoi Ceban Svetlana 7. Ua.1 Vlas Emilia L.T. L.Tolstoi Ceban Svetlana 8. Da.1 Ivanova Ecaterina L.T. L.Tolstoi Nenescu E. coala naional, clasa a IX-a, proba oral i scris ( 50 +50 puncte) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1011. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. n.19 n.20 n.4 n.14 n.8 n.5 N.12 n.9 n.15 n.1 n.21 n.10 n.18 n.13 n.17 n.11 n.22 n.7 n.6 n.3 n.16 n.2 Curleac I. Cioinac D. Creu D. Cociu V. Nistorica M. Dimcea L. Chiet E. Diceanu D. Munteanu T. Ciobanu G. Gherghecic D. Ursu M. Cazacu Cr. Calmaui Ad. Cujb C. Crudu Ad. Navin V. intaru Mih. Ciubotaru D. Braicov A.. Vicol D. Condur E. Gm.Covurlui Gm.Betemac L.T. G.Vieru Gm.T. Rducani Gm.Ceadr Gm. Filipeni Gm.Srata Nou Gm.Cupcui L.T. C.Sptaru Gm. S.Rzei Gm. internat L.T. M.Viteazu Gm.Srma Gm.Hnsenii Noi Gm.Cazangic Gm.Srteni L.T. L.Blaga Gm. Baiu Gm. Borogani Srica Nou
L.T. M.Eminescu

Nr.puncte Total-100 74 72 23 66 83 88 79 80

locul

I II III II I II I

Neghin E. Coropceanu L. Savichi Elena Mocanu M. Scutelnic I. Parov Silvia Midoni E. Vrneanu Sv. Moraru N. Mantea Nina Nenescu E. Constantinescu Z. Cocodan P. Buzdugan Z. Chirilenco L. Prib R. Teac L. Cernenchi Elena Cebotariu Olga TbrNadejda Vicol V. Butnaru Elena

47+33 20+28 0+27 34+47 32+38 37+42 35+42 34+29 21+34 36+35 33+38 32+40 33+30 40+31 31+37 34+34 34+33 40+38 23+36 32+39 40+40 0+43

II

I III

II

Gm. Tigheci

coala naional, clasa a X-XI-a (proba oral i scris 40+ 40puncte), cl. a XII-a proba scris -100 p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. z.1 z.3 z.2 z.4 u.10 u.9 u.8 u.5 u.7 u.6 d.1 d.2 d.3 d.4 d.5 d.6 d.7 Baraghin Felicia Casian Cristina Macovei Felicia Miron Cristina Timofti Cristina Buza Tatiana Belea Viorica oimu Marcela Cotaru Mariana Remi Nicoleta Cristea Daniela Stanciu Alina Braga Doina Fulea Ctlina Popa Valentina Postic Victoria Lazarenco Veronica L.T. L.Blaga
L.T. M.Eminescu L.T. M.Eminescu

L.T. C.Sptaru L.T. C.Sptaru L.T. C.Sptaru L.T. G.Vieru


L.T. M.Eminescu

L.T. L.Blaga
L.T. M.Eminescu L.T. M.Eminescu L.T. M.Eminescu

L.T. M.Viteazul L.T. C.Sptaru L.T. L.Blaga L.T. C.Sptaru L.T. G.Vieru

leahtichi V. Codreanu Iu. Codreanu Iu. Bujoreanu R. Bujoreanu R. Movil N. Savichi E. Ciobanu D. leahtichi V. Codreanu Iu. Abuzan Aliona Abuzan Aliona Constantinescu Z. Ceban Svetlana Bucurov Nina Ceban Svetlana Cebotariu Olga

33+37 38+54 27+47 23+31 37+32 33+51 16+22 28+27 17+17 38+53 82 60 55 83 66 57 54

III I II II II

I II

I III