Sunteți pe pagina 1din 39

Importanta functiei de control a finantelor publice

PROIECT PENTRU OBTINEREA CERTIFICARII COMPETENTELOR PROFESIONALE CALIFICAREA PROFESIONALA "TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE - NIVELUL 3"

Calificare profesio ala! "Te# icia i ac$i%i$a$i eco o&ice'

SESIUNEA! IUNIE ()*3 AN SCOLAR! ()*(-()*3

1 din 39

I&por$a $a f+ c$iei ,e co $rol a fi a $elor p+-lice

2 din 39

SESIUNEA! IUNIE ()*3 AN SCOLAR! ()*(-()*3

CUPRINS
1.FUNCIILE FINANEL ! "U#LICE...............................................................................................$ 2.%EFINI!EA N IUNII %E C N&! L IN&E!N.............................................................................' 3. #IEC&I(ELE C N&! LULUI IN&E!N........................................................................................) *.CE!INELE C N&! LULUI IN&E!N...........................................................................................) +.C N&! LUL FINANCIA! "!E(EN&I(.......................................................................................1, $.1.-C " .I CA!AC&E!I-&ICI....................................................................................................11 $.2. C NINU& ..............................................................................................................................12 $.3. !/ANI0A!E.........................................................................................................................1* $.3.1. Controlul parlamentar.......................................................................................................1* $.3.2. Controlul 1u2ernamental..................................................................................................1* $.3.3. Controlul efectuat prin alte or1ani3me 3peciali4ate de control ale 3tatului......................1$ $.3.3.1. Curtea de Conturi ..............................................................................................1$ $.3.3.2. 5ini3terul Finan6elor "ublice ...........................................................................21 $.3.3.3. A1en6ia Na6ional7 de Admini3trare Fi3cal7 8ANAF9........................................21 $.3.3.*. /arda Financiar7 ...............................................................................................22 $.*. F !5E %E E:E!CI&A!E.....................................................................................................2+ $.*.1.Controlul Financiar "re2enti2 "ropriu .............................................................................2+ $.*.1.1. Controlul ierar;i4at 8 mana1erial 3au opera6ional9...........................................2$ $.*.2.Controlul Financiar "re2enti2 %ele1at..............................................................................2' '.C N&! L FINANCIA! "U#LIC .I AU%I& IN&E!N...................................................................29 '.1.F !5E %E AU%I& .I -FE!A %E A"LICA!E......................................................................3, '.2. #IEC&I(E .I !E/ULI A"LICA#ILE...................................................................................3, '.3. !/ANI0A!E..........................................................................................................................32 '.3.1. Comitetul pentru Audit "ublic Intern...............................................................................33 '.3.2. Uniunea Central7 de Armoni4are pentru Auditul "ublic Intern.......................................33 '.3.3. Compartimentul de Audit "ublic Intern...........................................................................3* C NCLU0II..........................................................................................................................................3$
3 din 39

ANE:E ..................................................................................................................................................3)

* din 39

AR.UMENT Ne2oile <i intere3ele publice 3e reali4ea47 de c7tre 3tat= >n principal prin bani. ?ntr@ade27r= c;eltuielile pe care le are de efectuat 3tatul nu 3e pot efectua decAt >n bani. F7r7 bani nu eBi3t7 nici finan6e publice. Acea3t7 caracteri3tic7 eBplic7 <i preocuparea pentru etimolo1ia cu2Antului finane. %up7 cAte 3e pare= no6iunea de finan6e pro2ine de la cu2intele latine<ti fiare 3au finis= care 3e traduc prin a termina= a >nc;eia un diferend= o ac6iune Cudiciar7 >n le17tur7 cu plata unei 3ume de bani. %e la ace3te cu2inte 3@a format financia 3au financia pecuniaria= adic7 plata >n bani. -e crede c7 din ace3te cu2inte latine<ti 3@a n73cut no6iunea finance folo3it7 >n Fran6a >n 3ecolele :(@:(I= care a2ea mai multe >n6ele3uri <i anumeD 3ume de bani= re3ur3e b7ne<ti= 2enit al 3tatului= iar les finances ec;i2ala cu 1o3pod7ria public7= patrimoniul 3tatului. Finan6ele publice repre4int7 forma b7nea3ca a rela6iilor economice= >n proce3ul reparti6iei produ3ului 3ocial <i 2enitului na6ional >n cadrul >ndeplinirii func6iilor 3tatului. Finan6ele publice 3unt a3ociate >ntotdeauna cu 3tatul= unit76ile admini3trati2@teritoriale= c;eltuielile= >mprumuturile <i datoria ace3tora. Finan6ele pri2ate 3unt a3ociate >ntotdeauna cu acti2it76ile financiare ale >ntreprinderilor economice= ale b7ncilor <i 3ociet76ilor de a3i1ur7ri pri2ate= >n le1atur7 cu re3ur3ele <i nece3it76ile ace3tora= >mprumuturile primite 3au acordate= crean6ele de >nca3at <i obli1a6iile de plat7= a3i1ur7rile <i rea3i1ur7rile de bunuri= per3oane <i r73pundere ci2il7. Finan6ele publice 3e a3eam7n7 cu cele pri2ate cel pu6in 3ub dou7 a3pecteD amAndou7 operea47 cu cate1orii financiare de ba47D moned7= credit= bani. amAndou7 3e confrunt7 cu probleme de ec;ilibru financiar= de re3ur3e financiare >n ultim7 in3tan67. ?ntre finan6ele publice <i cele cla3ice eBi3t7 o 3erie de deo3ebiri dup7 cum urmea47D re3ur3ele nece3are 3tatului pentru reali4area func6iilor <i 3arcinilor ace3tuia 3e procur7 pe calea impo4itelor <i taBelor= prin m73uri de con3trAn1ere >n principal= >n timp ce re3ur3ele >ntreprinderilor pri2ate <i ale per3oanelor fi4ice 3e procur7 de pe pia67= pe ba4e contractuale. 3tatul poate lua orice m73ur7 >n le1atur7 cu moneda na6ional7= >n timp ce >ntreprinderile pri2ate nu pot decAt 37 o folo3ea3c7. Finan6ele publice 3unt folo3ite >n principal >n 3copul 3ati3facerii ne2oilor 1enerale ale 3ociet76ii= >n timp ce finan6ele pri2ate 3unt folo3ite >n 3luCba reali47rii de profit de c7tre >ntreprin47torii particulari.

+ din 39

*/ FUNC0IILE FINAN0ELOR PUBLICE


Finan6ele publice 3unt nece3are= >n mod 3ubiecti2 <i obiecti2= deoarece contribuie la reali4area 3arcinilor <i func6iilor 3tatului= care nu ar putea fi >nf7ptuite f7r7 pAr1;iile financiare. 5iCloacele prin care finan6ele publice= ca rela6ii financiare ><i >ndepline3c ace3t rol= 3unt func6iile ace3toraD func6ia de reparti6ie <i func6ia de control A/ F+ c1ia ,e repar$i1ie 3e manife3t7 >n proce3ul reparti6iei produ3ului 3ocial 8produ3ului intern brut9 <i cuprinde dou7 fa4eD con3tituirea fondurilor 8re3ur3elor9 b7ne<ti <i redi3tribuirea 8utili4area9 ace3tora. ?n prima fa47 are loc formarea fondurilor publice de re3ur3e b7ne<ti= ac6iune la care particip7 3ociet76i comerciale= re1ii autonome= in3titu6ii publice= alte per3oane Curidice <i per3oanele fi4ice= indiferent dac7 3unt re4idente 3au nere4idente. !e3ur3ele din care 3e con3tituie fondurile publice pro2in din toate ramurile economice <i din toate 3ectoarele 3ocialeD public= pri2at= cooperati3t= miBt. ?n propor6ie co2Ar<itoare= re3ur3ele b7ne<ti ale finan6elor publice 3unt mobili4ate cu titlu definiti2 <i f7r7 contrapre3ta6ie. A doua fa47 a func6iei de reparti6ie o repre4int7 di3tribuirea fondurilor publice pe beneficiari E per3oane Curidice <i fi4ice. %i3tribuirea e3te dat7 >n competen6a autorit76ilor publice <i 3e face >n raport cu re3ur3ele financiare di3ponibile <i cererea de re3ur3e financiare. %i3tribuirea fondurilor publice >n3eamn7 3tabilirea c;eltuielilor publice pe de3tina6iiD >n2767mAnt= 37n7tate= cultur7= a3i1ur7ri 3ociale <i protec6ie 3ocial7= 1o3pod7rire comunal7 <i locuin6e= ap7rare na6ional7= ordine public7= admini3tra6ie public7= ac6iuni economice= datorie public7. ?n cadrul fiec7rei de3tina6ii= re3ur3ele 3e defalc7 pe beneficiari= obiecti2e <i ac6iuni. %i3tribuirea 3au redi3tribuirea produ3ului intern brut 8produ3ul 3ocial9 are loc >n dou7 modalit76iD >n cadrul aceluia<i tip de proprietate= cAnd are loc un tran3fer de re3ur3e b7ne<ti >ntre 3tat <i unit76ile 3ale >n ambele 3en3uriF cu 3c;imbarea titlului de proprietate cAnd tran3ferul are loc >ntre 3tat pe de o parte <i a1en6ii economici cu capital pri2at 3au miBt <i popula6ie pe de alta parte= <i in2er3. !edi3tribuirea 3e poate reali4a <i pe plan eBtern= prin contractarea de >mprumuturi eBterne= acordarea de >mprumuturi eBterne= ac;itarea coti4a6iilor <i contribu6iilor c7tre or1ani3me interna6ionale de c7tre 3tat 3au alte in3titu6ii publice= primirea 3au acordarea de aCutoare eBterne de c7tre 3tat= etc. B/ F+ c1ia ,e co $rol= a<a cum arat7 <i numele= 3e refer7 la controlul atAt a3upra le1alit76ii <i oportunit76ii ob6inerii 2eniturilor= cAt <i a3upra modului de efectuare a c;eltuielilor <i= mai ale3= a eficien6ei ace3tora. Func6ia de control a finan6elor publice 3e Cu3tific7 deoarece fondurile publice apar6in >ntre1ii 3ociet76i. -fera de manife3tare a func6iei de control e3te mai lar1a decAt cea a func6iei de reparti6ie= deoarece 2i4ea47= pe lAn17 con3tituirea <i reparti4area fondurilor financiare publice= <i modul de utili4are a re3ur3elor.
$ din 39

(/ 2EFINIREA NO0IUNII 2E CONTROL INTERN


rice acti2itatea uman7= pentru a fi eficient7= trebuie 37 3e de3f7<oare >n ba4a unor re1uli 3au norme. ?n acela<i timp= eBi3ten6a re1ulilor 3au normelor impune eBercitarea unui control a3upra modului >n care ace3tea 3unt re3pectate. %eci= >ntr@o manier7 foarte 3impl7= controlul >n3eamn7 aprecierea conformit76ii cu o norm7= un 3tandard= un model. ?ntr@o accep6iune mai lar17= controlul repre4int7 o acti2itate 3pecific uman7 8prin acea3ta >n6ele1And c7 3e de3f7<oar7 >n mod con<tient <i urm7re<te >ntotdeauna un 3cop9= care con3t7 >n 2erificarea <i anali4a permanent7= periodic7 3au inopinat7 a unor proce3e= fenomene= opera6ii= informa6ii= re4ultate dintr@un domeniu oarecare= >n 3copul pre>ntAmpin7rii <i lic;id7rii e2entualelor neaCun3uri. ?n ace3t fel= controlul a3i1ur7 cunoa<terea temeinic7 <i detaliat7 a realit76ilor economico@ 3ociale= dar nu 3e poate limita la atAt. 5ai important e3te= >n37= ca el 37 fac7 Cudec76i de conformitate= interpretAnd 3t7rile de lucruri con3tatate printr@o raportare continu7 a ace3tora la obiecti2ele de atin3= normele fiBate anticipat 3au re1ulile de de3f7<urare pre3tabilite. (a fi po3ibil= >n ace3t fel= 37 3e determine abaterile= 37 3e 3tabilea3c7 3emnifica6ia <i implica6iile lor= 37 3e identifice cau4ele care le@au Controlul e3te un proce3 de m73urare a performan6ei= de ini6iere <i >ntreprindere a unor ac6iuni care 37 a3i1ure re4ultatele dorite. "ri2it prin pri3me diferite controlul e3te con3ideratD f+ c1ie a &a a3e&e $+l+i E prin el fiecare mana1er 2rea 37 3e a3i1ure c7 acti2itatea decur1e conform pro1ramului pre3tabilit= c7 re3ur3ele 3unt utili4ate conform de3tina6iei 3tabilite <i c7 >n final performan6a real7 2a atin1e 3au 2a dep7<i obiecti2ele fiBate ini6ial a$ri-+$ al co ,+cerii E miCloc de perfec6ionare a acti2it76ii entit76ilor publice <i pri2ate= eBercitat 3ub forme diferite de 3tructuri or1ani4ate piramidal= cu re3pon3abilit76i <i obiecti2e clar preci4ate de le1eF &e$o,4 ,e %erificare a &o,+l+i ,e 3es$io are a res+rselor. Controlul 3e armoni4ea47 <i 3e >ntrep7trunde cu re3tul proce3ului de mana1ement. ?ntre func6iile de planificare ale mana1ementului <i control eBi3t7 o le17tur7 indi3olubil7= ace3tea influen6Andu@3e una pe alta= fapt ce face 37 fie denumite Gfra6ii 3iame4i ai mana1ementuluiH.

573uri de re1lareIautore1lare 8func6ionarea optim7 a 3i3temului9


' din 39

3/ OBIECTIVELE CONTROLULUI INTERN


Controlul financiar e3te acti2itatea care ofer7 cele mai importante 3ur3e de informa6ii nece3are de3f7<ur7rii ac6iunii de mana1ement 1eneral. Are ca principal efect furni4area tuturor elementelor nece3are fundament7rii unor deci4ii optime ce urmea47 a fi utili4ate de 3tat 3au de conduc7torul de acti2it76i economice pentru reali4area obiecti2elor propu3e. "rin re4ultatele 3ale= controlul financiar con3tituie una din pAr1;iile economice care ofer7 tuturor conduc7torilor= indiferent de treapta ierar;ic7 pe care 3e afl7= po3ibilitatea utili47rii= >n orice moment= a unui 3i3tem compleB= complet <i continuu de informa6ii >n le1atur7 cu 3tarea unui fenomen 3au a unei acti2it76i= dintr@un anumit domeniu economic de intere3 pentru factorii de deci4ie. ?n conformitate cu /. nr. 119I1999 pri2ind controlul intern <i controlul financiar pre2enti2= controlul intern are urm7toarele obiecti2e 1eneraleD reali4area= la un ni2el core3pun47tor de calitate= a atribu6iilor in3titu6iilor publice= 3tabilite >n concordan67 cu propria lor mi3iune= >n condi6ii de re1ularitate= eficacitate= economicitate <i eficien67F proteCarea fondurilor publice >mpotri2a pierderilor datorate erorii= ri3ipei= abu4ului 3au fraudeiF re3pectarea le1ii= a re1lement7rilor <i deci4iilor conduceriiF de42oltarea <i >ntre6inerea unor 3i3teme de colectare= 3tocare= prelucrare= actuali4are <i difu4are a datelor <i informa6iilor financiare <i de conducere= precum <i a unor 3i3teme <i proceduri de informare public7 adec2at7 prin rapoarte periodice.

5/ CERIN0ELE CONTROLULUI INTERN


Conduc7torul in3titu6iei publice trebuie 37 a3i1ure elaborarea= aprobarea= aplicarea <i perfec6ionarea 3tructurilor or1ani4atorice= re1lement7rilor metodolo1ice= procedurilor <i criteriilor de e2aluare= pentru a 3ati3face cerin6ele 1enerale <i 3pecifice de control intern. Ace3te cerinte de control intern 3unt= >n principal= urm7toareleD a9 cerin6e 1eneraleD a3i1urarea >ndeplinirii obiecti2elor 1enerale pre274ute la art. 3 prin e2aluarea 3i3tematic7 <i men6inerea la un ni2el con3iderat acceptabil a ri3curilor a3ociate 3tructurilor= pro1ramelor= proiectelor 3au opera6iunilorF a3i1urarea unei atitudini cooperante a per3onalului de conducere <i de eBecu6ie= ace3ta a2And obli1a6ia 37 r73pund7 >n orice moment 3olicit7rilor conducerii <i 37 3priCine efecti2 controlul internF a3i1urarea inte1rit76ii <i competen6ei per3onalului de conducere <i de eBecutie= a cunoa<terii <i >ntele1erii de c7tre ace3ta a importan6ei <i rolului controlului internF
) din 39

3tabilirea obiecti2elor 3pecifice ale controlului intern= a3tfel >ncAt ace3tea 37 fie adec2ate= cuprin47toare= re4onabile <i inte1rate mi3iunii in3titu6iei <i obiecti2elor de an3amblu ale ace3teiaF 3upra2e1;erea continu7 de c7tre per3onalul de conducere a tuturor acti2it76ilor <i >ndeplinirea de c7tre per3onalul de conducere a obli1a6iei de a ac6iona corecti2= prompt <i re3pon3abil ori de cAte ori 3e con3tat7 >nc76c7ri ale le1alit76ii <i re1ularit76ii >n efectuarea unor opera6iuni 3au >n reali4area unor acti2it76i >n mod neeconomic= ineficace 3au ineficient. b9 cerin6e 3pecificeD reflectarea >n documente 3cri3e a or1ani47rii controlului intern= a tuturor opera6iunilor in3titu6iei <i a tuturor e2enimentelor 3emnificati2e= precum <i >nre1i3trarea <i p73trarea >n mod adec2ata documentelor= a3tfel >ncAt ace3tea 37 fie di3ponibile cu promptitudine pentru a fi eBaminate de c7tre cei >n dreptF >nre1i3trarea de >ndat7 <i >n mod corect a tuturor opera6iunilor <i e2enimentelor 3emnificati2eF a3i1urarea aprob7rii <i efectu7rii opera6iunilor eBclu3i2 de c7tre per3oane 3pecial >mputernicite >n ace3t 3en3F 3epararea atribu6iilor pri2ind efectuarea de opera6iuni >ntre per3oane= a3tfel >ncAt atribu6iile de aprobare= control <i >nre1i3trare 37 fie= >ntr@o m73ur7 adec2at7= >ncredin6ate unor per3oane diferiteF a3i1urarea unei conduceri competente la toate ni2elurileF acce3area re3ur3elor <i documentelor numai de c7tre per3oane >ndept76ite <i repon3abile >n le17tur7 cu utili4area <i p73trarea lor. EBi3ten6a unor re1uli cu caracter imperati2 referitoare la 1e3tionarea fondurilor publice= impune eBercitarea unor ac6iuni de control care 37 1arante4e re3pectarea re1ulilor. A3tfel= prin rdonan6a /u2ernului nr. 119I1999 pri2ind controlul intern <i controlul financiar pre2enti2= 3@a 3tabilit obli1ati2itatea efectu7rii unor controale de le1alitate= conformitate <i re1ularitate a3upra opera6iunilor care afectea47 fondurile <i patrimoniul public. #a4a le1al7= repre4int7 i42orul drepturilor <i obli1a6iilor patrimoniale ale entit76ii <i= totodat7= ba4a autori47rii le1ale. Cum ba4a le1al7 a opera6iunilor patrimoniale e3te con3tituit7 din acte Curidice 8le1i= ordonan6e= acorduri 3au ;ot7rAri ale /u2ernului9= co $rol+l ,e le3ali$a$e 3e concentrea47 pe 2erificarea eBi3ten6ei <i re3pect7rii pre2ederilor actelor Curidice >n cau47. Co $rol+l ,e re3+lari$a$e urm7re<te re3pectarea de c7tre fiecare opera6iune= 3ub toate a3pectele= a principiilor <i re1ulilor procedurale <i metodolo1ice care 3unt aplicabile cate1oriei de opera6iuni din care face parte. Co $rol+l ,e co for&i$a$e 2i4ea47 eBi3ten6a creditului <i a concordan6ei dintre de3tina6ia creditului <i de3tina6ia c;eltuielii 1enerate prin actul Curidic indi2idual 8cel prin care ordonatorul de credite urmea47 37 cree4e 3au 37 con3tate obli1a6ia de plat7 >n 3arcina in3titu6iei9.
9 din 39

%e a3emenea= controlul de conformitate urm7re<te core3ponden6a dintre opera6iunile= actele <i faptele admini3trati2e produ3e >n cadrul unei entit76i publice <i politica a3umat7 >n mod eBpre3 >n domeniul re3pecti2 de c7tre entitatea >n cau47 3au de c7tre entitatea 3uperioar7 ace3teia. Controlul de conformitate cuprinde >n aria 3a normele procedurale care pre3criu imperati2 ac6iunea ordonatorului= precum <i normele procedurale interne 3tabilite de ordonator. "rin re3pectarea normelor procedurale 3e 1arantea47 utili4area fondurilor pentru c;eltuielile de intere3 public= re3pectarea principiului unei bune 1e3tiuni financiare= dar <i re3pectarea unor drepturi 3ubiecti2e prin >nc7lcarea c7rora 3e poate an1aCa r73punderea patrimonial7 a in3titu6iei. A3tfel de proceduri 3tabilite eBpre3 de le1e 3unt cele 3pecifice ac;i4i6iilor publice de bunuri= 3er2icii <i lucr7ri. ?n derularea contractelor de ac;i4i6ii publice 3unt an1renate importante fonduri publice ceea ce >n3eamn7 o mare re3pon3abilitate <i o 1riC7 deo3ebit7 pentru re3pectarea procedurilor de ac;i4i6ie= cu atAt mai mult cu cAt contractul e3te re4ultatul unei proceduri concuren6iale. %ac7 prin re3pectarea procedurilor 3e minimi4ea47 re3ur3ele nece3are pentru >ndeplinirea 3copului fiBat 3au 3e maBimi4ea47 efectele 2olumului de re3ur3e dat= atunci Gcontrolul de conformitateH 3au Gcontrolul de le1alitateH e3te <i un co $rol ,e -+ 4 3es$i+ e fi a ciar4.

6/ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV


Form7 a controlului intern= controlul financiar pre2enti2 se exercit asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public . Fac obiectul controlului financiar pre2enti2 proiectele de opera6iuni care 2i4ea47= >n principalD an1aCamente le1ale <i bu1etareF de3c;iderea <i reparti4area de credite bu1etareF modificarea reparti47rii pe trime3tre <i pe 3ubdi2i4iuni ale cla3ifica6iei bu1etare a creditelor aprobate= inclu3i2 prin 2ir7ri de crediteF ordonan6area c;eltuielilorF efectuarea de >nca37ri >n numerarF con3tituirea 2eniturilor publice= >n pri2in6a autori47rii <i a 3tabilirii titlurilor de >nca3areF reducerea= e<alonarea 3au anularea titlurilor de >nca3areF con3tituirea re3ur3elor proprii ale bu1etului Uniunii Europene= repre4entAnd contribu6ia !omAniei la ace3t or1ani3mF recuperarea 3umelor a2an3ate <i care ulterior au de2enit necu2eniteF 2An4area= 1aCarea= conce3ionarea 3au >nc;irierea de bunuri din domeniul pri2at al 3tatului 3au al unit76ilor admini3trati2@teritorialeF conce3ionarea 3au >nc;irierea de bunuri din domeniul public al 3tatului 3au al unit76ilor admini3trati2@teritorialeF alte tipuri de opera6iuni= 3tabilite prin ordin al mini3trului finan6elor publice.
1, din 39

?n func6ie de 3pecificul entit76ii publice= conduc7torul ace3teia poate decide eBercitarea controlului financiar pre2enti2 <i a3upra altor tipuri de proiecte de opera6iuni decAt cele enumerate. Controlul financiar cel mai important pentu a e2ita o acti2itate p71uboa37 e3te cel pre2enti2= de3f7<urat >nainte de acti2itate. Controlul financiar 3e mai poate reali4a <i concomitant cu acti2itatea re3pecti27 3au po3t factum 8ulterior acti2it76ii re3pecti2e9.

7/*/

SCOP 8I CARACTERISTICI

Controlul financiar pre2enti2 are drept 3cop identificarea proiectelor de opera6iuni care nu re3pect7 condi6iile de le1alitate <i re1ularitate <iI3au >ncadrarea >n limitele creditelor bu1etare 3au creditelor de an1aCament= dup7 ca4= <i prin a c7ror efectuare 3@ar preCudicia patrimoniul public <iI3au fondurile publice. %in 3impla ob3er2are a 3copului acti2it76ii de control financiar pre2enti2 3e de3prind cAte2a caracteri3tici ale ace3tuiaD e3te un control cu un pronun6at caracter patrimonial= fiind >ndreptat 3pre 2erificarea opera6iunilor 1eneratoare de drepturi <i obli1a6ii patrimonialeF e3te un control anticipat= pentru c7 3e de3f7<oar7 a3upra proiectelor de opera6iuni= >nainte de a fi aprobate <i efectuateF e3te un control de permanen67= deoarece 3e eBercit7 >n fiecare 4i= >n func6ie de opera6iuniF e3te un control documentar= >ntrucAt proiectele de opera6iuni= 3upu3e ace3tei forme de control= 3e 2erific7 pe ba4a documentelor primare >n care au fo3t con3emnate. %ac7 3e 6ine cont de 3tructura care eBecut7 controlul financiar pre2enti2= ace3ta poate fi con3ideratD form7 a controlului intern E or1ani4at <i eBercitat >n cadrul compartimentelor de 3pecialitate financiar@contabil7 a entit76ilor de care apar6in ace3teaF form7 a controlului eBtern E eBercitat de 5ini3terul Finan6elor "ublice prin controlori dele1a6i= numi6i de mini3trul finan6elor publice. ?n conformitate cu -trate1ia de42olt7rii controlului financiar public intern= direc6iile 3trate1ice 3pecifice >n de42oltarea controlului financiar pre2enti2 3untD inte1rarea >n 3fera r73punderii mana1eriale a controlului financiar pre2enti2= pe m73ur7 ce controlul mana1erial 2a a3i1ura eliminarea ri3curilor >n admini3trarea fondurilor publice= atin1erea ace3tui ni2el fiind e2aluat de auditul internF >nt7rirea rolului coordonator al 5ini3terului Finan6elor "ublice= prin re1lementarea controlului financiar pre2enti2 la toate entit76ile publice a3upra opera6iunilor pri2ind con3tituirea 2eniturilor <i utili4area fondurilor publice 8inclu3i2 a fondurilor comunitare9 3au care afectea47 patrimoniul public.

11 din 39

7/(/ CON0INUT
rdonan6a /u2ernului nr. 119I1999= cu modific7rile <i complet7rile ulterioare= define<te con6inutul controlului financiar pre2enti2 ca fiindD H[...] verificarea sistematic a proiectelor de operaiuni [...] din punctul de vedere al legalitii, regularitii i ncadrrii n limitele creditelor bugetare sau creditelor de anga!ament, dup caz, stabilite potrivit legii." %efini6ia cuprin37 >n cadrul art. 11 din / 119I1999= e3te operant7= >ntrucAt con6ine toate elementele con3tituti2e ale con6inutului controlului financiar pre2enti2. &otu<i unele preci47ri cu pri2ire la aria de cuprindere a controlului pre2enti2 de le1alitate trebuie f7cute. ?n 1eneral= 3fera de cuprindere a controlului pre2enti2 de le1alitate e3te re3trAn37 numai la con3tatarea re3pect7rii normelor care re1lementea47 acti2itatea financiar7 <i contabil7 a or1ani3melor 3tatului 8normele Curidice <i te;nice de contabilitate public7 @ finan6e publice9. Art. 2 litera 8o9 din / 119I1999= define<te le1alitatea ca o caracteristic unei operaiuni de a respecta toate prevederile legale care i sunt aplicabile, n vigoare la data efecturii acesteia.# = eBtin4And a3tfel 3fera de cuprindere a controlului financiar pre2enti2 de le1alitate la con3tatarea tuturor normelor de drept po4iti2 care re1lementea47 ordinea Curidic7 a 3tatului. "rin urmare= controlul pre2enti2 de le1alitate e3te de ordin 1eneral. %e3i1ur= acea3t7 concep6ie a le1iuitorului e3te de3tul de lar17= >n37 corect7= mai ale3 cAnd are >n 2edere inte1rarea controlului financiar pre2enti2 >n 3fera r73punderii mana1eriale. "rin controlul pre2enti2 trebuie a2ut >n 2edere a 3e >mpiedica ca un act al admini3tra6iei= cu con3ecin6e de ordin financiar @ c;iar numai par6ial E 37 capete o 2aloare Curidic7= dac7 nu 3e >ncadrea47 >n normele le1ale= de orice natur7 ar fi ele. %e<i= >n mod eBplicit= controlul financiar pre2enti2 e3te definit ca un control de le1alitate= acea3ta nu >n3eamn7 c7 nu 3e efectuea47 <i un control al aplic7rii principiului bunei 1e3tinuni financiare. Art.2 litera 829 al aceleia<i ordonan6e= define<te no6iunea de re1ularitate ca o #caracteristic unei operaiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor i regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaiuni din care face parte." &ermenii de conformitate= re1ularitate <i le1alitate 3unt utili4a6i >n diferite acceptiuni= ceea ce poate 1enera confu4ii= dar pentru a 3e clarifica lucrurile= e3te bine 37 3e pornea3c7 de la art. *' pct. 839 lit. 8a9 din !e1ulamentul financiar nr. 23*3I2,,2 al Comi3iei Europene= conform c7ruia controlul pre2enti2 e3te 6inut 37 con3tate Hregularitatea i conformitatea c$eltuielii n raport cu dispoziiile aplicabile, n special cele ale bugetului i ale reglementrilor pertinente, ca i ale tuturor actelor puse n execuie de tratate i reglementri [...]". %eci= conformitatea pre3upune controlul >ncadr7rii >n credite <i corecta imputare= iar re1ularitatea pre3upune 2erificarea din punct de 2edere Curidic <i financiar a normelor aplicabile. %eoarece corecta imputare <i >ncadrarea >n credit 3unt re1lementate prin norme Curidice de contabilitate public7= re4ult7 c7= >n fond= controlul de conformitate <i re1ularitate formea47 cate1oria mai lar17 de control de le1alitate.
12 din 39

"rin urmare= co $rol ,e le3ali$a$e 9 co $rol ,e co for&i$a$e : co $rol ,e re3+lari$a$e ?n ace3t conteBt= con6inutul controlului financiar pre2enti2 deri27 >n cea mai mare parte= din dubla autori4are bu1etar7 conform c7reia= orice c;eltuial7 pentru a fi efectuat7 trebuie 37 >ndeplinea3c7 urm7toarele condi6iiD eBi3ten6a unei ba4e le1ale 8autori4are le1al79F eBi3ten6a unui credit aprobat prin bu1et 8autori4are bu1etar79F re3pectarea de3tina6iei creditului ce urmea47 a fi imputat= potri2it cla3ifica6iei bu1etare <i aloc7rii pe pro1rame a re3ur3elor 83peciali4area creditelor9. Autori4area le1al7 e3te materiali4at7 >n di3po4i6ii le1ale care pre27d imperati2 re1ulile de reali4are a 2eniturilor publice <i de utili4are a ace3tora pentru 3ati3facerea unor nece3it76i de intere3 public. A3tfel= Le1ea nr. +,,I2,,2 pri2ind finan6ele publice preci4ea47 c7D %ici o c$eltuial nu poate fi nscris n bugetele prevzute la art. & alin. ' i nici o anga!at i efectuat din aceste bugete dac nu exist baza legal pentru respectiva c$eltuiala. %in con6inutul controlului financiar pre2enti2= re4ult7 c7 aprobarea prin le1ea bu1etar7 anual7 a creditelor pentru anumite c;eltuieli repre4int7 >n fapt= autori4area bu1etar7 a c;eltuielilor re3pecti2e= deci autori4area bu1etar7 e3te o con3ecin67 a autori47rii le1ale. &rebuie cuno3cut >n37= c7 autori4area bu1etar7 e3te o condi6ie nece3ar7 pentru efectuarea c;eltuielilor= dar nu <i o condi6ie 3uficient7 pentru c7= a<a cum preci4ea47 Le1ea pri2ind finan6ele publiceD %ici o c$eltuial din fondurile publice nu poate fi anga!at, ordonanat i pltit dac nu este aprobat potrivit legii i nu are prevederi bugetare. Autori4area bu1etar7 nu e3te 1lobal7= ci e3te dat7 pe cate1orii de c;eltuieli= a<a cum 3unt >n3cri3e >n bu1et c$eltuielile prevzute n capitole i articole au destinaia precis i limitat. Controlul financiar pre2enti2 nu ar a2ea finalitatea dorit7 dac7 nu ar urm7ri aplicarea principiului bunei 1e3tiuni financiare= al re3pect7rii normelor procedurale de ini6iere a unei opera6iuni. "entru acea3ta= ordonatorilor de credite le@au fo3t 3tabilite re3pon3abilit76i foarte clare= ei r73pun4And deD an1aCarea= lic;idarea <i ordonan6area c;eltuielilor >n limita creditelor bu1etare reparti4ate <i aprobateF reali4area 2eniturilorF an1aCarea <i utili4area creditelor bu1etare pe ba4a bunei 1e3tiuni financiareF inte1ritatea bunurilor >ncredin6ate in3titu6iei pe care o conduc etc. !eali4area unei bune 1e3tiuni financiare e3te de altfel o obli1a6ie a tuturor per3oanelor care 1e3tionea47 fonduri publice= ele ac6ionAnd pentru asigurarea legalitii, regularitii, economicitii, eficacitii i eficienei n utilizarea fondurilor publice i n administrarea patrimoniului public.

13 din 39

7/3/ OR.ANI;ARE
r1ani4area <i eBercitarea controlului la ni2elul entit76ilor locale e3te re1lementat7 de le1ea auditului intern= care in3tituie obli1ati2itatea >nfiin67rii de compartimente proprii la ni2elul in3titu6iilor publice care derulea47 un bu1et anual de pe3te 1,,.,,, EU! . "entru celelalte in3titu6ii publice controlul e3te a3i1urat de 5ini3terul Finantelor "ublice. Controlul 1eneral economic 3e eBercit7 direct de c7tre or1anele puterii de 3tat 8atAt de puterea le1i3lati27 cAt <i de puterea eBecuti279 3au prin intermediul unor or1ane 3peciali4ate ale admini3tra6iei de 3tat= cuprin4AndD controlul parlamentarF controlul 1u2ernamentalF controlul efectuat prin or1ani3mele 3peciali4ate de control al -tatului. 7/3/*/ Co $rol+l parla&e $ar Controlul parlamentar repre4int7 una dintre prero1ati2ele e3en6iale ale 3tatului de drept. "e lAn17 atribu6iile politice <i le1i3lati2e= cele dou7 camere ale "arlamentului >ndepline3c importante func6ii de control= inclu3i2 >n domeniul financiar <i 1e3tionar. A3emenea atribu6ii 3e eBercit7 3ub diferite forme <i >n di2er3e >mpreCur7ri. A2em >n 2edere= >n primul rAnd= controlul efectuat cu oca4ia anali4ei proiectelor= de4baterii <i apoi adopt7rii le1ilor cu caracter economic= financiar <i fi3cal. ?n e1al7 m73ur7= controlul parlamentar cuprinde anali4a <i aprobarea contului 1eneral de >nc;eiere a eBerci6iului bu1etar= controlul 1eneral a3upra acti2it76ii >ntre1ului aparat de 3tat= ca <i anali4ele efectuate de diferite comi3ii 8permanente <i temporare9 de3emnate de "arlament 3a cercete4e modul >n care 3e reali4ea47 >n di2er3e 3ectoare politica economic7 <i 3ocial7 a 3tatului. 7/3/(/ Co $rol+l 3+%er a&e $al Controlul 1u2ernamental e3te >n e3en6a lui un control admini3trati2= deri2And din 3arcinile compleBe <i 2ariate ce re2in puterii eBecuti2e. Ace3t control e3te mai cuprin47tor <i mai analitic decAt controlul parlamentar <i are un caracter atAt pre2enti2 cAt <i ulterior. El 2i4ea47 >ntrea1a acti2itate economic7 <i financiar7 a 3ectorului public al economiei 8re1ii autonome= 3ociet76i comerciale cu capital maCoritar de 3tat= in3titu6ii publice9= precum <i raporturile a1en6ilor economici pri2a6i cu 3ocietatea <i cu bu1etul 3tatului. Controlul 1u2ernamental 3e reali4ea47 >n practic7 >n dou7 forme di3tincte. 19 ?n primul ca4 a2em >n 2edere= a$ri-+1iile ,e co $rol ce re%i < &o, ,irec$ =i e&i>loci$ .+%er +l+i =i s$r+c$+rilor sale s+-or,o a$e 8mini3tere= departamente= prefecturi= prim7rii9. Ace3te atribu6ii 3e >mplete3c or1anic cu actele de admini3tra6ie propriu@4i3e <i cu 3arcinile de coordonare= 2i4And a3pecte cum 3untD elaborarea <i apoi reali4area planurilor 3au pro1ramelor de de42oltare 8inclu3i2 a celor de implementare a reformei9F
1* din 39

>ntocmirea <i eBecu6ia bu1etului de 3tatF corecta aplicare >n admini3tra6ia de 3tat a le1ilor adoptate de "arlament <i a ;ot7rArilor proprii. 29 ?n cel de@al doilea ca4= controlul 1u2ernamental 3e reali4ea47 pri i $er&e,i+l + or or3a is&e speciali?a$e= re3pecti2 (utoritatea de )ontrol a *uvernului +()/@ <i ,epartamentul pentru lupta antifraud. a9 Autoritatea de Control a Guvernului eBercit7 controlul admini3trati2 intern pri2ind re3pectarea pre2ederilor le1ale >n cadrul aparatului de lucru al /u2ernului= >n mini3tere= >n celelalte or1ane de 3pecialitate ale admini3tra6iei publice centrale= precum <i la re1iile autonome= companiile <i 3ociet76ile na6ionale 3au la 3ociet76ile comerciale cu capital inte1ral 3au maCoritar de 3tat. ?n reali4area rolului 37u= Autoritatea de Control a /u2ernului >ndepline<te urm7toarele atribuii eBercit7 controlul a3upra acti2it76ii autorit76ilor <i in3titu6iilor publice centrale <i localeF urm7re<te implementarea politicilor <i 3trate1iilor >n domeniul controluluiF ini6ia47 <i a2i4ea47 proiecte de acte normati2e >n domeniul controluluiF urm7re<te <i e2aluea47 periodic re4ultatele ob6inute din 2alorificarea actelor de control ale entit76ilor cu atribu6ii de control= >n colaborare cu 5ini3terul Finan6elor "ubliceF 3upra2e1;ea47 re3pectarea /;idului controlului <i a Codului de conduit7 >n 2ederea implement7rii m73urilor de re3pon3abili4are a per3onalului cu atribu6ii de controlF promo2ea47 politica de dialo1 3ocial pe probleme 3pecifice acti2it76ii de controlF 2erific7 3e3i47rile primite direct de la primul@mini3tru <i de la Admini3tra6ia "re4iden6ial7F propune m73uri de corectare a di3func6ionalit76ilor 3e3i4ate >n acti2itatea de control= pe care le >naintea47 primului@mini3tru 3au= dup7 ca4= mini3terelor de re3ort. b9 Departamentul pentru lupta antifraud e3te in3titu6ia de contact cu ficiul European de Lupt7 Antifraud7 <i are urm7toarele atribu6iiD a3i1ur7 coordonarea luptei antifraud7 <i proteCarea intere3elor financiare ale Uniunii Europene >n !omAniaF efectuea47 controlul ob6inerii= derul7rii 3au utili47rii fondurilor pro2enite din pro1ramele de a3i3ten67 ale Uniunii EuropeneF a3i1ur7 <i facilitea47 cooperarea dintre in3titu6iile na6ionale implicate >n protec6ia intere3elor financiare ale Uniunii Europene >n !omAnia= precum <i >ntre ace3tea= ficiul European de Lupt7 Antifraud7 <i 3tatele membre ale Uniunii EuropeneF ini6ia47 <i a2i4ea47 proiecte de acte normati2e pri2ind protec6ia intere3elor financiare ale Uniunii Europene >n !omAnia >n 2ederea armoni47rii le1i3lati2e >n domeniuF cule1e= anali4ea47 <i prelucrea47 datele >n 3copul reali47rii anali4elor rele2ante >n domeniul protec6iei intere3elor financiare ale Uniunii Europene >n !omAniaF

1+ din 39

elaborea47 <i coordonea47 pro1rame de perfec6ionare= 3ta1ii de pre17tire <i in3truire >n domeniul luptei antifraud7. %epartamentul prime<te 3e3i47rile ficiului European de Lupt7 Antifraud7 3au din alte 3ur3e ori 3e 3e3i4ea47 din oficiu cu pri2ire la po3ibile nere1uli ce afectea47 intere3ele financiare ale Uniunii Europene= efectuea47 controalele core3pun47toare <i pune la di3po4i6ia ficiului European de Lupt7 Antifraud7 actul de control cuprin4And a3pectele con3tatate= precum <i toate datele <i informa6iile cerute. ?n ca4ul con3tat7rii unor elemente de natur7 infrac6ional7 >n 1e3tionarea fondurilor comunitare= dup7 efectuarea tuturor opera6iunilor nece3are= actul de control e3te tran3mi3 parc;etului competent din punct de 2edere material 37 efectue4e urm7rirea penal7= >n 2ederea aplic7rii m73urilor le1ale pentru indi3ponibili4area fondurilor= recuperarea preCudiciului <i re3tituirea ace3tuia= precum <i pentru tra1erea la r73pundere penal7 a per3oanelor 2ino2ate. La 3olicitarea ficiului European de Lupt7 Antifraud7 repre4entan6ii ace3tuia pot participa direct la controalele efectuate de %epartament. !epre4entan6ii ficiului European de Lupt7 Antifraud7 au acce3 la toate datele <i informa6iile care au 3tat la ba4a >ntocmirii actului de control= >n condi6iile le1ii. 7/3/3/ Co $rol+l efec$+a$ pri al$e or3a is&e speciali?a$e ,e co $rol ale s$a$+l+i Controlul efectuat prin alte or1ani3me 3peciali4ate de control ale 3tatului e3te tot un control de e3en67 admini3trati27= dar care >n37 ><i limitea47 acti2itatea la domenii 3trict determinate ale 2ie6ii economice <i 3ociale= cum 3untD a3i1urarea calit76ii produ3elor <i 3er2iciilor= re3pectarea politicii 1u2ernamentale <i a pre2ederilor le1ale >n domeniul pre6urilor <i tarifelor= corecta utili4are a in3tala6iilor cu 1rad ridicat de pericol= acti2itatea comercial7= protec6ia concuren6ei= re3pectarea 3tandardelor romAne<ti <i interna6ionale= 3i3temati4are <i con3truc6ii= protec6ia mediului etc. "entru controlul ace3tor acti2it76i 3au a3pecte= 3@au >nfiin6at in3pec6ii= in3pectorate <i oficii de profil= care au rolul de a 2e1;ea la 3tricta re3pectare a le1i3la6iei pentru fiecare domeniu >n parte. Controlul financiar <i fi3cal eBercitat de c7tre 3tat 3e caracteri4ea47 prin aceea c7 e3te >n totalitate un control 3peciali4at= care urm7re<te >n principal con3olidarea ec;ilibrului financiar= monetar <i 2alutar= prin a3i1urarea re3ur3elor financiare ale 3tatului= >ncuraCarea 3au de3curaCarea unor acti2it76i economice= >nt7rirea monedei na6ionale <i re3pectarea 3trict7 a le1i3la6iei financiare <i fi3cale. El 3e eBercit7 la toate ni2elurile <i >n toate 3tructurile economiei na6ionale de c7tre or1ane apar6inAnd Cur6ii de Conturi= 5ini3terului Finan6elor "ublice. 6.3.3.1. Curtea de Conturi Curtea de Conturi e3te in3titu6ia 3uprem7 de control financiar ulteior eBtern= 3ubordonat7 "arlamentului E >n calitate de autoritate le1i3lati27= care eBercit7 ac6iuni de control financiar la cererea ace3tuia= a3upra modului de formare= admini3trare <i utili4are a re3ur3elor financiare ale 3tatului <i ale 3ectorului public= fiind or1ani4at7 <i func6ionAnd >n ba4a Le1ii 9*I1992= republicat7= modificat7 <i completat7.
1$ din 39

Curtea de Conturi ><i de3f7<oar7 acti2itatea >n conformitate cu pre2ederile art. 139 din Con3titu6ia !omAniei= cu le1ile 67rii= <i cu %eclara6ia de la Lima 83ec6iunea += alin.3 <i 3ec6iunea $= alin.29. Ea func6ionea47 pe lAn17 "arlament= dar ><i eBercit7 func6iile >n mod independent= >n conformitate cu Con3titu6ia <i celelalte le1i. Curtea decide >n mod autonom a3upra pro1ramului 37u de control. Ac6iunile de control ale Cur6ii 3e ini6ia47 din oficiu <i nu pot fi oprite decAt de "arlament <i numai >n ca4ul dep7<irii competen6elor le1ale. %e a3emenea= "arlamentul e3te 3in1urul care poate cere 8prin ;ot7rAre a -enatului 3au Camerei %eputa6ilor9 efectuarea unor anumite controale. Nici o alt7 autoritate public7 nu o mai poate obli1a Curtea de Conturi la acea3ta. Camera %eputa6ilor 3au -enatul= prin ;ot7rAri emi3e de ace3tea= pot cere Cur6ii de Conturi efectuarea unor controale= >n limitele competen6elor 3ale <i nici o alt7 autoritate nu poate impune efcetuarea unor a3tfel de controale. Acea3t7 in3titu6ie eBercit7 <i atribu6ii Curi3dic6ionale= care con3tau >n 3olu6ionarea= prin in3tan6ele de Cudecat7 ale Cur6ii= actelor de con3tatare >naintate de "rocurorul financiar <i rapoartelor inaintate de Completele Cur6ii de Conturi. La cererea -enatului 3au a Camerei %eputa6ilor= Curtea de Conturi a2i4ea47 proiectul bu1etului de 3tat <i proiectele de le1e din domeniul finan6elor <i al contabilit76ii publice 3au prin aplicarea c7rora ar re4ulta o diminuare a 2eniturilor 3au o maCorare a c;eltuielilor aprobate prin le1ea bu1etar7= precum <i >nfiin6area de c7tre /u2ern 3au mini3tere a unor or1ane de 3pecialitate >n 3ubordinea lor. Curtea de Conturi elaborea47 !aportul public anual pe care >l >naintea47 "arlamentului. Ace3t raport cuprinde ob3er2a6iile Cur6ii de Conturi a3upra conturilor de eBecu6ie a bu1etelor 3upu3e controlului 3au= conclu4iile de1aCate din controalele di3pu3e de Camera %eputatilor 3au de -enat 3au efectuate la re1ii autonome= 3ociet76i comerciale cu capital inte1ral 3au maCoritar de 3tat <i la celelalte per3oane Curidice 3upu3e controlului Cur6ii= >ncalc7rile de le1e <i m73urile de tra1ere la r73pundere luate= precum <i alte a3pecte pe care Curtea le con3ider7 nece3are. Curtea de Conturi ><i >ntocme<te bu1et propriu ce 3e pre2ede di3tinct >n bu1etul de 3tat. Curtea de Conturi urm7re<te <i anali4ea47 calitatea 1e3tiunii financiare din punct de 2edere al economicit76ii= eficien6ei <i eficacit76ii. biecti2ul principal al acti2it76ii de control eBercitate de c7tre Curtea de Conturi e3te de a efectua 2erificarea conturilor de eBecu6ie ale bu1etului de 3tat= bu1etului a3i1ur7rii 3ociale de 3tat= bu1etelor locale= bu1etelor fondurilor 3peciale <i ale fondurilor de te4aur precum <i a datoriei publice a 3tatului= >n 2ederea 3tabilirii modului de efectuare a urm7toarelor acti2it76iD formarea <i utili4area re3ur3elor bu1etului de 3tat= ale bu1etului a3i1ur7rilor 3ociale de 3tat <i ale bu1etelor unit76ilor admini3trati2@teritoriale= precum <i mi<carea fondurilor >ntre ace3te bu1eteF con3tituirea= utili4area <i 1e3tionarea fondurilor 3peciale <i ale fondurilor de te4aurF

1' din 39

formarea <i 1e3tionarea datoriei publice <i 3ituatia 1aran6iilor 1u2ernamentale pentru credite interne <i eBterneF utili4area aloca6iilor bu1etare pentru in2e3ti6ii= a 3ub2en6iilor <i tran3ferurilor 3au a altor forme de 3priCin financiar din partea 3tatului 3au a unit76ii admini3trati2@teritorialeF con3tituirea= admini3trarea <i utili4area fondurilor publice de c7tre autorit76ile publice= admini3trati2e autonome 3au cele >nfiin6ate prin le1e ori cele autonome de a3i1ur7ri 3ociale ale 3tatuluiF 3itua6ia= e2olu6ia <i modul de admini3trare a patrimoniului public <i pri2at al 3tatului 3au al unit76ilor admini3trati2@teritoriale de c7tre in3titu6ile publice= re1iile autonome= 3ociet76ile na6ionale= precum <i conce3ionarea 3au >nc;irierea de bunuri care fac parte din proprietatea public7F con3tituirea= utili4area <i 1e3tionarea re3ur3elor financiare pri2ind protec6ia mediului= >mbun7t76irea calit76ii condi6iilor de 2ia67 <i de munc7F utili4area fondurilor pu3e la di3po4i6ia !omAniei de c7tre Uniunea European7 prin pro1ramul -A"A!% <i a cofinan67rii aferenteF utili4area fondurilor pro2enite din a3i3ten6a financiar7 acordat7 !omAniei de Uniunea European7 <i din alte 3ur3e de finan6are interna6ional7F eBercitarea controlului cu pri2ire la re3pectarea de c7tre autorit76ile cu atribu6ii >n domeniul pri2ati47rii= a metodelor <i procedurilor de pri2ati4are= pre274ute de le1e= precum <i a3upra modului >n care ace3tea au a3i1urat re3pectarea clau4elor contractuale 3tabilite prin contractele de pri2ati4areF economicitatea= eficacitatea <i eficien6a ac;i4itiilor publiceF orice alte acti2it76i pentru care prin le1e i@a fo3t atribuit7 competen6a de control financiar. ?n conformitate cu Le1ea 9*I1992= republicat7= modificat7 <i completat7 prin Le1ea ''I2,,2= 3unt 3upu3e controlului Cur6ii de Conturi a !omAnieiD 3tatul <i unit76ile admini3trati2 teritoriale= >mpreun7 cu 3er2iciile <i in3titu6iile lor publice autonome <i neautonomeF #anca Na6ional7 a !omAnieiF re1iile autonomeF 3ociet76ile comerciale la care 3tatul= unit76ile admini3trati2 teritoriale= in3titu6ile publice 3au re1iile autonome de6in= >mpreun7 3au 3in1ure= inte1ral 3au mai mult de Cum7tate din capitalul 3ocialF or1ani3mele autonome de a3i1ur7ri 3ociale 3au de alt7 natur7 care 1e3tionea47 bunuri= 2alori 3au fonduri= >ntr@un re1im le1al obli1atoriu pre274ut prin le1e 3au prin 3tatutele lorF alte per3oane Curidice care D

1) din 39

o beneficia47 de 1aran6ii 1u2ernamentale pentru credite= 3ub2en6ii 3au alte forme de 3priCin financiar din partea 3tatului= a unit76ilor admini3trati2@teritoriale 3au a in3titu6iilor publiceF o admini3trea47 bunuri apar6inAnd domeniului public 3au pri2at al 3tatului 3au al unit76ilor admini3trati2@teritorialeF o nu ><i >ndepline3c obli1a6iile financiare c7tre 3tat= unit76ile admini3trati2@teitoriale 3au in3titu6ile publice= 2erific7rile efectuAndu@3e >mpreun7 cu repre4entan6ii in3titu6iilor competente din domeniul 3upu3 controlului F o 3unt 3ociet76i de in2e3ti6ii financiare= a3ocia6ii <i funda6ii care utili4ea47 fonduri publice= 2erific7rile urmAnd a 3e efectua >n le17tur7 cu le1alitatea utili47rii ace3tor fonduri. ?n eBercitarea atribu6iilor 3ale= Curtea de Conturi are acce3 ne>n1r7dit la toate actele= documentele <i informa6iile nece3are= indiferent care 3unt per3oanele Curidice 3au fi4ice de6in7toare. &oate per3oanele Curidice <i fi4ice 3upu3e controlului 3au Curi3dic6iei Cur6ii de Conturi 3unt obli1ate 37@i tran3mit7 actele= documentele <i informa6iile 3olicitate la termenele 3tabilite de Curte <i 37@i a3i1ure acce3ul >n 3ediile lor= dac7 acea3ta ;ot7r7<te efectuarea controlului 3au cercetarea la fa6a locului. Controlul eBecu6iei bu1etelor Camerei %eputa6ilor= -enatului= Admini3tra6iei pre4iden6iale= /u2ernului= Cur6ii -upreme de Ju3ti6ie= Cur6ii Con3titu6ionale= Con3iliului Le1i3lati2 <i A2ocatului "oporului 3e eBercit7 eBclu3i2 de Curtea de Conturi. !olul ace3tor controale e3te acela de a da de3c7rcarea de 1e3tiune pentru fiecare eBerci6iu financiar. &rebuie a2ut >n 2edere faptul c7 >n !omAnia= Curtea de Conturi e3te 3in1urul or1ani3m competent 37 ;ot7ra3c7 a3upra de3c7rc7rii de 1e3tiune pentru or1ani3mele <i in3titu6iile publice. rice deci4ie a autorit76ii eBecuti2e pri2ind de3c7rcarea de 1e3tiune nu e3te decAt pro2i4orie. Curtea de Conturi ><i eBercit7 func6iunea de control financiar ulterior eBtern a3upra modului de formare= de admini3trare <i de >ntrebuin6are a re3ur3elor financiare ale 3tatului <i ale 3ectorului public= precum <i a3upra modului de 1e3tionare a patrimoniului public <i pri2at al 3tatului <i al unit76ilor admini3trati2@teritoriale. "rin controlul 37u Curtea de Conturi urm7re<te re3pectarea le1ii >n 1e3tionarea miCloacelor materiale <i b7ne<ti. %e a3emenea= Curtea de Conturi anali4ea47 calitatea 1e3tiunii financiare din punct de 2edere al economicit76ii= eficien6ei <i eficacit76ii. Controlul ulterior al Cur6ii de Conturi 2i4ea47 toate 1e3tiunile publice. "rincipalele atribu6ii de control ulterior 3e refer7 la 2erificarea contului 1eneral anual de eBecu6ie a bu1etului de 3tat= contului anual de eBecu6ie a bu1etului a3i1ur7rilor 3ociale de 3tat= conturilor anuale de eBecu6ie a bu1etelor fondurilor 3peciale= conturilor fondurilor de te4aur= contului anual al datoriei publice a -tatului <i 3itua6iei 1aran6iilor 1u2ernamentale acordate pentru credite interne <i eBterne primite de c7tre alte per3oane Curidice. "rin 2erificarea conturilor Curtea con3tat7 dac7D
19 din 39

conturile 3upu3e controlului 37u 3unt eBacte <i conforme cu realitatea <i dac7 in2entarierea patrimoniului public a fo3t f7cut7 la termenele <i >n condi6iile 3tabilite de le1eF 2eniturile 3tatului= unit76ilor admini3trati2@teritoriale= a3i1ur7rilor 3ociale de 3tat <i ale in3titu6iilor publice finan6ate inte1ral 3au par6ial din miCloacele eBtrabu1etare au fo3t le1al 3tabilite <i >nca3ate la termenele pre274ute de le1eF c;eltuielile au fo3t an1aCate= lic;idate= ordonan6ate= pl7tite <i >nre1i3trate conform re1lement7rilor le1ale <i >n concordan67 cu pre2ederile le1ii bu1etareF modific7rile adu3e pre2ederilor ini6iale ale bu1etelor 3unt autori4ate <i dac7 3@au f7cut >n condi6iile le1iiF 3ub2en6iile <i aloca6iile pentru in2e3ti6ii 3@au acordat de la bu1et 3au din fonduri 3peciale= >n condi6iile le1ii= <i 3@au utili4at conform de3tina6iilor 3tabiliteF contractarea <i utili4area >mprumuturilor de 3tat= rambur3area ratelor 3cadente ale ace3tora <i plata dobAn4ilor aferente 3@au f7cut >n condi6iile le1iiF crean6ele <i obli1a6iile 3tatului <i ale unit76ilor admini3trati2@teritoriale 3unt >ndrept76ite 3au 1arantate= iar acti2ele 3unt proteCate potri2it le1ii. ?n afar7 de atribu6iile de control= Curtea de Conturi are <i alte atribu6ii <i competen6e= cum ar fiD 37 >nainte4e "arlamentului 3au= prin camerele de conturi Cude6ene= autorit76ilor publice deliberati2e ale unit76ilor admini3trati2@teritoriale rapoarte pe domeniile >n care e3te competent7= ori de cAte ori con3ider7 nece3arF 37 a2i4e4e a2i4ea47= la cererea -enatului 3au a Camerei %eputa6ilor= proiectul bu1etului de 3tat <i proiectele de le1e >n domeniul finan6elor <i al contabilit76ii publice 3au prin aplicarea c7rora ar re4ulta o diminuare a 2eniturilor 3au o maCorare a c;eltuielilor aprobate prin le1ea bu1etar7F 37 a2i4e4e >nfiin6area de c7tre /u2ern 3au mini3tere a unor or1ane de 3pecialitate >n 3ubordinea lorF 37 e2alue4e acti2itatea de control financiar propriu a per3oanelor Curidice controlateF 37 3olicite or1anelor de control financiar <i ale #7ncii Na6ionale a !omAniei 2erificarea= cu prioritate= a unor obiecti2e= >n cadrul atribu6iilor lor le1aleF 37 cear7 <i 37 utili4e4e= pentru eBercitarea func6iilor 3ale de control <i Curi3dic6ionale= rapoartele celorlalte or1ani3me cu atribu6ii de control financiar. ?n ba4a con3tat7rilor re4ultate din controlul efectuat= Curtea de Conturi are dreptul 37 decid7D 3u3pendarea aplic7rii m73urilor care contra2in re1lement7rilor le1ale din domeniul financiar= contabil <i fi3calF blocarea fondurilor bu1etare 3au 3peciale= atunci cAnd 3e con3tat7 utili4area nele1al7 3au ineficient7 a ace3toraF >nl7turarea nere1ulilor con3tatate >n acti2itatea financiar@contabil7 controlat7= corectarea bilan6urilor contabile= a conturilor de profit <i pierderi <i a conturilor de eBecu6ie.
2, din 39

6.3.3.2. Ministerul Finanelor Publi e 5ini3terul Finan6elor "ublice e3te autoritatea de coordonare <i re1lementare a controlului financiar pre2enti2 pentru toate entit76ile publice. ?n ace3t 3en3= elaborea47 ba4a le1al7= normele metodolo1ice 1enerale de eBercitare a controlului= cadrul 1eneral al opera6iunilor 3upu3e controlului financiar pre2enti2. %e a3emenea= are 3arcina coordonarii 3i3temului de formare profe3ional7 a controlorilor. ?n or1ani4area de contabilitate public7 8finan6ele publice9 din !omAnia= ba4at7 pe principiul de3centrali47rii <i re3pon3abili47rii ordonatorului= func6iile de control pre2enti2 ale 5ini3terului Finan6elor "ublice 3unt mult mai re3trAn3e decAt >n alte or1ani47ri de contabilitate public7 din 67rile membre ale Uniunii Europene. Acea3t7 caracteri3tic7 e3te >n concordan67 cu principiile reformei promo2ate prin !e1ulamentele financiare comunitare din 2,,2. %e3centrali4area <i re3pon3abili4area ordonatorului >n 1e3tiunea bu1etar7 3@a f7cut prin tran3ferarea func6iilor de control pre2enti2 de la contabilul @ ca a1ent al 5ini3terului Finan6elor "ublice 8tre4oreriei9 la contabilul @ ca a1ent inte1rat >n 3er2iciile ordonatorului. "rin ace3t tran3fer nu 3@a >nc7lcat nici unul din principiile fundamentale de or1ani4are ale contabilit76ii publiceD func6iile ordonatorului <i ale contabilului 8ca a1ent pl7titor al 5ini3terului Finan6elor "ublice9 3unt func6ii 3eparateF func6iile de ini6iere <i de 2erificare 8contabilul ca a1ent inte1rat >n 3er2iciile ordonatorului9 3unt func6ii 3eparate. 5ini3terul Finan6elor "ublice r7mAne 1e3tionarul an3amblului bu1etelor= 1e3tionarul fondurilor= re3pon3abil al ec;ilibrelor bu1etare etc.= el >ndeplinAnd urm7toarele func6ii de control pre2enti2eD controlor al modific7rii 3tructurii autori47rilor bu1etare <i a di3tribu6iei ace3tora pe trime3ter= pentru controlul financiar al abaterilor de la pro1ramul bu1etar ini6ial <i al ri3curilor a3ociateF controlor al ec;ilibrului b7ne3c al bu1etului pentru controlul financiar al deficitelorF controlor al unor opera6iuni pri2ind 1e3tiunea creditelor pentru controlul financiar al ri3curilor maCore >n 1e3tiunea ordonatorilor principaliF controlor al pl76ilor pentru controlul financiar al conformit76ii eBecu6iei de ca37. Ace3te controale fiind reali4ate prin direc6iile de bu1et= tre4orerii <i controlori dele1a6i. 6.3.3.3. A!enia "aional de Administrare Fis al #A"AF$ ?ncepAnd cu data de 1 octombrie 2,,3= a fo3t >nfiin6at7 A3e 1ia Na1io al4 ,e A,&i is$rare Fiscal4= entitate care >n1lobea47 toate func6iile de admini3trare fi3cal7 reali4ate anterior >n cadrul departamentului 3peciali4at din 5ini3terul Finan6elor "ublice.
21 din 39

biecti2ele 1enerale ale ANAF 3unt repre4entate de colectarea 2eniturilor bu1etului de 3tat= eBercitarea prero1ati2elor 3tabilite de le1e prin aplicarea unui tratament ec;itabil tuturor contribuabililor <i de aplicarea unitar7 a le1i3la6iei din domeniul 2amal. ANAF e3te autori4at7D 37 eBercite nemiClocit <i ne>n1r7dit in3pec6ia fi3cal7= controlul financiar <i 2amalF 37 dea di3po4i6ii a1en6ilor economici= >n urma controlului= 37 ia m73uri de re3pectare a le1iiF 37 aplice 3anc6iuni= >n condi6iile le1iiF 37 aprobe >nle3niri= re3tituiri <i compen37ri la plata impo4itelor <i taBelorF 37 ia m73urile a3i1ur7torii <i 37 aplice m73urile de eBecutare 3ilit7F 37 3olu6ione4e plAn1erile <i peti6iile care >i 3unt adre3ate. %in punct de 2edere al controlului= ne intere3ea47 >n mod deo3ebit acti2itatea de in3pec6ie fi3cal7 reali4at7 de A1en6ia Na6ional7 de Admini3trare Fi3cal7. I spec1ia fiscal4 3e eBercit7 eBclu3i2= nemiClocit <i ne>n1r7dit prin A1en6ia Na6ional7 de Admini3trare Fi3cal7 3au= dup7 ca4= de compartimentele de 3pecialitate ale autorit76ilor admini3tra6iei publice locale ori de alte autorit76i care 3unt competente= potri2it le1ii= 37 admini3tre4e impo4ite= taBe= contribu6ii 3au alte 3ume datorate bu1etului 1eneral con3olidat. In3pec6ia fi3cal7 3e eBercit7 a3upra tuturor per3oanelor= indiferent de forma lor de or1ani4are= care au obli1a6ii de 3tabilire= re6inere <i plat7 a impo4itelor= taBelor= contribu6iilor <i altor 3ume datorate bu1etului 1eneral con3olidatA pre274ute de le1e. 6.3.3.%. Garda Finan iar Conform pre2ederilor rdonan6ei de ur1en67 a /u2ernului nr. 91I2,,3 pri2ind or1ani4area /7r4ii Financiare 3i Kot7rArii /u2ernului nr. 132*I2,,9 pri2ind or1ani4area <i func6ionarea /7r4ii Financiare acea3t7 in3titu6ie e3te de3emnat7 ca or1an de 3pecialitate al admini3tra6iei publice centrale= aflat7 >n 3ubordinea 5ini3terului Finan6elor >n ceea ce pri2e<te re3pectarea re1lement7rilor financiarE contabile= care eBercit7 controlul operati2 <i inopinat pri2ind pre2enirea= de3coperirea <i combaterea oric7ror acte 3au fapte din domeniul economic= financiar <i 2amal= care au ca efect e2a4iunea <i frauda fi3cal7. .ar,a Fi a ciar4 e3te or1ani4at7 <i func6ionea47 >n 3ubordinea A1en6iei Na6ionale de Admini3trare Fi3cal7. Ea eBercit7 controlul operati2 <i inopinat pri2ind pre2enirea= de3coperirea <i combaterea oric7ror acte <i fapte care au ca efect e2a4iunea <i frauda fi3cal7= cu eBcep6ia 3tabilirii diferen6elor de impo4ite= taBe <i contribu6ii= precum <i a dobAn4ilor <i penalit76ilor aferente ace3tora= a urm7ririi= >nca37rii 2eniturilor bu1etare <i 3olu6ion7rii conte3ta6iilor. ?n 3copul >ndeplinirii ace3tor 3arcini= /arda Financiar7 are competen6e deo3ebite fa67 de alte or1ane de control financiar@fi3cal= a2And >n 3tructur7 Comi3ariatul 1eneral <i comi3ariatele re1ionale= re3pecti2 Comi3ariatul 5unicipiului #ucure<ti= care au >n componen67 3ec6iile Cude6ene arondate.

22 din 39

Comi3ariatul 1eneral e3te 3tructura central7 a /7r4ii Financiare= care= 3ub conducerea comi3arului 1eneral= a3i1ur7 reali4area 3trate1iei de control= urm7re<te modul de reali4are a atribu6iilor >ncredin6ate comi3ariatelor re1ionale <i Comi3ariatului 5unicipiului #ucure<ti= 3tabile<te m73uri operati2e pentru eficien6a controlului curent <i a controlului tematic. Comi3arii din Comi3ariatul 1eneral al /7r4ii Financiare au competen67 de control operati2 <i inopinat pe >ntre1 teritoriul 67rii. ?n 2ederea reali47rii atribu6iilor 3ale= pentru combaterea actelor <i faptelor de e2a4iune <i fraud7 fi3cal7= /arda Financiar7 efectuea47 controlul operati2 <i inopinat cu pri2ire laD re3pectarea actelor normati2e >n 3copul pre2enirii= de3coperirii <i combaterii oric7ror acte <i fapte inter4i3e de le1eF re3pectarea normelor de comer6= urm7rind pre2enirea= depi3tarea <i >nl7turarea opera6iunilor iliciteF modul de producere= depo4itare= circula6ie <i 2alorificare a bunurilor= >n toate locurile <i 3pa6iile >n care 3e de3f7<oar7 acti2itatea a1en6ilor economiciF participarea= >n colaborare cu or1anele de 3pecialitate ale altor mini3tere <i in3titu6ii 3peciali4ate= la ac6iuni de depi3tare <i combatere a acti2it76ilor ilicite care 1enerea47 fenomene de e2a4iune <i fraud7 fi3cal7. "er3onalul /7r4ii Financiare eBecut7 dou7 cate1orii de opera6iuni de controlD opera6iuni de control curentF opera6iuni de control tematic.

)ontrolul curent 3e eBecut7 operati2 <i inopinat= pe ba4a le1itima6iei de control= a in3i1nei de >mputernicire <i a ordinului de 3er2iciu= >n timp ce controlul tematic 3e eBecut7 de c7tre comi3arii /7r4ii Financiare >n ba4a ordinelor date de conducerea 5ini3terului Finan6elor "ublice <i de comi3arul 1eneral= ace3tea 3tabilind obiecti2ele de 2erificat= entit76ile 3upu3e controlului= perioada a3upra c7reia 3e efectuea47 2erificarea= precum <i durata controlului. ?n urma controalelor efectuate= /arda Financiar7 >nc;eie acte de control operati2 <i inopinat= con3tat7 prin proce3@2erbal contra2en6iile 372Ar<ite <i aplic7 amen4ile le1ale. &rebuie men6ionat c7 per3onalul /7r4ii Financiare nu poate fi antrenat >n ac6iuni de control fi3cal de natura celor pri2ind 3tabilirea= urm7rirea <i >nca3area 2eniturilor bu1etare. ?n >ndeplinirea atribu6iilor care le re2in= comi3arii /7r4ii Financiare 3unt >n dreptD 37 efectue4e controale >n 3pa6iile >n care 3e produc= 3e depo4itea47 3au 3e comerciali4ea47 bunuri ori 3e de3f7<oar7 acti2it76i ce cad 3ub inciden6a actelor normati2e >n 2i1oare cu pri2ire la pre2enirea= de3coperirea <i combaterea oric7ror acte <i fapte care 3unt inter4i3e de ace3teaF 37 2erifice re3pectarea re1lement7rilor le1ale pri2ind circula6ia m7rfurilor pe drumurile publice= >n porturi= c7i ferate <i flu2iale= aeroporturi= >n 2ecin7tatea punctelor 2amale= antrepo4ite= 4one libere= precum <i >n alte locuri >n care 3e de3f7<oar7 o a3emenea acti2itateF

23 din 39

37 2erifice le1alitatea acti2it76ilor de3f7<urate= eBi3ten6a <i autenticitatea documentelor Cu3tificati2e >n acti2it76ile de produc6ie <i pre3t7ri de 3er2icii ori pe timpul tran3portului= depo4it7rii <i comerciali47rii bunurilor <i 37 aplice 3i1ilii pentru a3i1urarea inte1rit76ii bunurilorF 37 di3pun7 m73uri cu pri2ire la confi3carea= >n condi6iile le1ii= a bunurilor a c7ror fabricare= depo4itare= tran3port 3au de3facere e3te ilicit7= precum <i a 2eniturilor reali4ate din acti2it76i comerciale 3au pre3t7ri de 3er2icii nele1ale <i 37 ridice documentele financiar@contabile <i de alt7 natur7 care pot 3er2i la do2edirea contra2en6iilor 3au= dup7 ca4= a infrac6iunilorF 37 3olicite= >n condi6iile <i potri2it Codului de procedur7 penal7= efectuarea de c7tre or1anele abilitate de le1e a perc;e4i6iilor >n localuri publice 3au particulare @ ca3e= cur6i= dependin6e <i 1r7dini @= dac7 eBi3t7 indicii c7 >n ace3te locuri 3unt a3cun3e documente= m7rfuri 3au 3e de3f7<oar7 acti2it76i care au ca efect e2a4iunea 3au frauda fi3cal7F 37 con3tate acte <i fapte care au a2ut ca efect e2a4iunea <i frauda fi3cal7= 37 3olicite or1anelor fi3cale 3tabilirea obli1a6iilor fi3cale >n >ntre1ime datorate= 37 cear7 or1anelor de eBecutare competente luarea m73urilor a3i1ur7torii ori de cAte ori eBi3t7 pericolul ca debitorul 37 3e 3u3tra17 de la urm7rire 3au 37 ><i a3cund7 ori 37 ><i ri3ipea3c7 a2erea <i 37 3e3i4e4e= dup7 ca4= or1anele de urm7rire penal7F 37 3olicite admini3tratorilor unit76ilor controlate <i per3oanelor implicate eBplica6ii= l7muriri= preci47ri 2erbale <iI3au >n 3cri3 cu pri2ire la faptele con3tatateF 37 3olicite copii certificate de pe documentele ori1inale= 37 prele2e4e probe= e<antioane= mo3tre etc.= nece3are finali47rii actului de controlF anali4a <i eBaminarea probelor= e<antioanelor <i mo3trelor 3e fac >n laboratoare de 3pecialitate= c;eltuielile pri2ind efectuarea ace3tora fiind 3uportate din fondurile 3pecial alocate >n bu1etul de 2enituri <i c;eltuieli al /7r4ii FinanciareF 37 con3tate contra2en6iile <i 37 aplice 3anc6iunile core3pun47toareF 37 >ntocmea3c7 acte de control operati2 <i inopinat pri2ind re4ultatele 2erific7rilor= 37 aplice m73uri <i 37 3e3i4e4e or1anele competente >n 2ederea 2alorific7rii con3tat7rilorF 37 oprea3c7 miCloacele de tran3port= >n condi6iile le1ii= pentru 2erificarea documentelor de >n3o6ire a bunurilor <i per3oanelor tran3portateF 37 3olicite in3titu6iilor financiar@bancare= de a3i1ur7ri <i rea3i1ur7ri date 3au documente= >n 3copul in3trument7rii <i fundament7rii con3tat7rilor cu pri2ire la 372Ar<irea unor fapte ce contra2in le1i3la6iei >n 2i1oareF ?n plu3= /arda Financiar7 poate= la 3olicitarea procurorului= 37 efectue4e con3tat7ri cu pri2ire la faptele care con3tituie >nc7lc7ri ale di3po4i6iilor <i obli1a6iilor a c7ror re3pectare o controlea47= >ntocmind proce3e@2erbale care con3tituie miCloace de prob7= potri2it le1ii. ?n ca4urile >n care eBi3t7 indicii de 372Ar<ire a unor fapte penale= /arda Financiar7 poate 37 3olicite 5ini3terului Admini3tra6iei <i Internelor 37 a3i1ure per3onalul nece3ar pentru a3i1urarea protec6iei <i 3i1uran6ei opera6iunilor de3f7<urate de comi3arii /7r4ii Financiare >n reali4area actului de
2* din 39

control. "er3onalul nece3ar 3e a3i1ur7 din cadrul 3ubunit76ilor 3peciali4ate de inter2en6ie rapid7 ale poli6iei. "entru >ndeplinirea atribu6iilor 3tabilite prin le1e= /arda Financiar7 are acce3 la informa6iile nece3are= >n mod operati2 <i 1ratuit= de la Autoritatea Na6ionala pentru "rotec6ia Con3umatorilor= ficiul Na6ional al !e1i3trului Comer6ului= Autoritatea Na6ional7 a (7milor= A1en6ia Na6ional7 de Admini3trare Fi3cal7= In3pectoratul /eneral al "oli6iei de Frontier7= %irec6ia /eneral7 de E2iden67 Informati4at7 a "er3oanei= -er2iciul "a<apoarte din cadrul 5ini3terului Admini3tra6iei <i Internelor= precum <i de la in3titu6iile financiar@bancare. Ace3te in3titu6ii furni4ea47 informa6iile 3olicitate <i eliberea47 copii certificate de pe documentele nece3are definiti27rii controlului. /arda Financiar7 cooperea47 cu or1anele cu atribu6ii 3imilare din alte 3tate= pe ba4a tratatelor interna6ionale la care !omAnia e3te parte 3au pe ba47 de reciprocitate= precum <i cu or1ani3mele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene= >n cau4ele de intere3 comun= potri2it protocoalelor >nc;eiate >n ace3t 3en3.

7/5/ FORME 2E EBERCITARE


Controlul financiar pre2enti2 3e or1ani4ea47 <i 3e eBercit7 >n urm7toarele formeD control financiar pre2enti2 propriu= la toate entit76ile publice <i a3upra tuturor opera6iunilor cu impact financiar a3upra fondurilor publice <i a patrimoniului publicF control financiar pre2enti2 dele1at= la ordonatorii principali de credite ai bu1etului de 3tat= bu1etului a3i1ur7rilor 3ociale de 3tat= precum <i ai bu1etului oric7rui fond 3pecial= la Fondul na6ional <i la a1en6iile de implementare a fondurilor comunitare= precum <i la alte entit76i publice cu ri3c ridicat= prin controlori dele1a6i ai 5ini3terului Finan6elor "ublice. 7/5/*/ Co $rol+l Fi a ciar Pre%e $i% Propri+ No6iunea de control propriu 3emnific7 faptul c7 el 3e or1ani4ea47 <i 3e eBercit7 din interiorul unit76ilor economico@3ociale 3au de la ni2elurile ierar;ice imediat 3uperioare ale ace3tora= f7r7 a putea dep7<i cadrul 3i3temului or1ani4atoric re3pecti2. Controlul propriu urm7re<te >n primul rAnd 3porirea operati2it76ii controlului <i cre<terea re3pon3abilit76ii a1en6ilor economici pentru admini3trarea patrimoniului propriu <i pentru calitatea <i eficien6a acti2it76ilor de3f7<urate. %intre formele proprii de control= cele mai repre4entati2e 3unt controlul ierar;i4at 8opera6ional 3au de compartiment9= controlul financiar pre2enti2 <i controlul 1e3tionar. anali47 3umar7 a le1i3la6iei actuale conduce la con3tatarea c7 numai controlul financiar pre2enti2 <i cel "financiar de 1e3tiune" au la ba47 norme Curidice <i metodolo1ice obli1atorii doar pentru 3ectorul de 3tat al economiei. Un a3emenea mod de punere a problemei ar putea induce >n eroare unit76ile patrimoniale 8<i >ndeo3ebi pe cele de talie mic79= care 2or fi tentate 37@<i re3trAn17 neCu3tificat controlul intern.
2+ din 39

A2em >n 2edere >n primul rAnd controlul efectuat pe cale ierar;ic7 de c7tre to6i re3pon3abilii de compartimente care a3i1ur7 protec6ia patrimoniului <i 3ucce3ul afacerilor. ?n al doilea rAnd= a2em >n 2edere formele de "control in2i4ibil" 8cuno3cute la noi <i 3ub denumirile tradi6ionale de control mutual 3au control reciproc9= forme care 3e inte1rea47 >n >n37<i 3tructurile de or1ani4are <i conducere ale >ntreprinderii. Controlul in2i4ibil e3te unui dintre factorii de 3ucce3 pentru foarte multe firme <i el nu poate fi ne1liCat. Formele de control propriu enumerate mai 3u3 8ierar;i4at= financiar pre2enti2= 1e3tionar9 3unt forme in3titu6ionali4ate= care implic7 3tabilirea de func6ii= 3arcini <i atribu6ii concrete fiBate prin norme Curidice= 3tatute 3au documente de ordine interioar7. ?n 3c;imb= controlul in2i4ibil repre4int7 numai un concept care 3t7 la ba4a or1ani47rii muncii <i a 3i3temelor informa6ionale din >ntreprindere. 6.%.1.1. Controlul ierar&i'at # mana!erial sau operaional$ Ace3t control 3e eBercit7 >n cadrul atribu6iilor 3au obli1a6iilor normale de 3er2iciu de c7tre toate per3oanele cu func6ii de conducere. ?n practica a1en6ilor economici= controlul ierar;i4at poate >mbr7ca forma a3i3ten6ei de 3pecialitate= a2And ca 3uport autoritatea adopt7rii deci4iilor operati2e= dobAndind a3tfel un caracter de >ndrumare <i 3priCin nemiClocit >n reali4area 3arcinilor curente. ?n ace3t ca4= controlul ierar;i4at are o 3fer7 de ac6iune foarte lar17= cuprin4And de fapt toate laturile acti2it76ilor de3f7<urate. Controlul ierar;i4at deri27 din acel principiu 1eneral "al delegrii autoritii de conducere i control"= potri2it c7ruia >ntr@o >ntreprindere modern7= fiec7rei func6ii trebuie 37 i 3e atribuie r73punderi bine preci4ate= >n3o6ite de autoritatea adec2at7 func6iei re3pecti2e= a3tfel >ncAt >ndeplinirea 3arcinilor 37 poat7 fi urm7rit7 <i m73urat7. %in punct de 2edere al eBercit7rii lui= controlul ierar;i4at poate >mbr7ca mai multe forme= cum 3untD in3pectarea 3au ob3er2area direct7= la fa6a locului= a compartimentelor 3au 3ectoarelor de acti2itate= >n 3copul cunoa<terii modului >n care 3e >ndepline3c 3arcinile curente= comparati2 cu pre2ederile ini6iale= cu normele de munc7 3au cu re1lement7rile >n 2i1oareF informarea per3onal7 3au or1ani4area unor di3cu6ii 8<edin6e operati2e9 >ntre conduc7tori <i 3ubordona6i= >n 3copul cunoa<terii <i anali4ei operati2e a reali47rii 3arcinilor= re4ultatelor ob6inute= factorilor de influen67= 1reut76ilor >ntAmpinate= etc.F folo3irea unor miCloace rapide de comunicare <i informare 8telefon= interfon= aparate de emi3ie@recep6ie= 3i3teme de telecomand79 3au utili4area tele2i4iunii cu circuit >nc;i3F >ntocmirea <i >naintarea periodic7 a unor rapoarte= 3itua6ii operati2e= documente centrali4atoare 3au comparati2e= d7ri de 3eam7 de di2er3e tipuriF 3tabilirea anticipat7 a unor 3arcini concrete 3au cifre de control= care urmea47 37 fie 2erificate 3au confruntate periodic. Controlul pre2enti2 propriu e3te inte1rat >n 3fera r73punderii mana1eriale. Ace3t fapt e3te re1lementat de art. +2 alin. 839 din Le1ea nr. +,,I2,,2D H .peraiunile specifice anga!rii, lic$idrii i
2$ din 39

ordonanrii c$eltuielilor sunt n competena ordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza avizelor compartimentelor de specialitate [...] L ?n func6ie de natura opera6iunii <i de con6inutul controlului= ace3te Ha2i4eL >mbrac7 diferite formeD a2i4e= certific7ri= 2i4e etc. r1ani4area controlului pre2enti2 intern intr7 >n competen6a ordonatorului de credite <i 3e ba4ea47 pe principiul 3epar7rii a1en6ilor 8compartimentelor9 care ini6ia47 operatiunea de cei care o 2erific7. Entit76ile publice= prin conduc7torii ace3tora= au obli1a6ia de a or1ani4a controlul financiar pre2enti2 propriu <i e2iden6a an1aCamentelor >n cadrul compartimentului contabil= cu re3pectarea di3po4itiilor le1ale. E2iden6a an1aCamentelor 3e or1ani4ea47= 3e 6ine= 3e actuali4ea47 <i 3e raportea47 conform normelor metodolo1ice aprobate prin ordin al mini3trului finan6elor publice. Ace3ta or1ani4ea47 controlul finaciar pre2enti2 propriu <i pentru opera6iunile pri2ind bu1etul tre4oreriei 3tatului= opera6iunile pri2ind datoria public7 <i alte opera6iuni 3pecifice. Controlul financiar pre2enti2 propriu 3e eBercit7= prin 2i47= de per3oane din cadrul compartimentelor de 3pecialitate= de3emnate >n ace3t 3en3 de c7tre conduc7torul entit76ii publice. Actul de numire 2a cuprinde <i limitele de competen67 >n eBercitarea controlului financiar pre2enti2 propriu= iar per3oanele de3emnate 37 efectue4e acea3t7 acti2itate 3unt altele decAt cele care ini6ia47 opera6iunea 3upu37 2i4ei. 7/5/(/ Co $rol+l Fi a ciar Pre%e $i% 2ele3a$ Ace3t control e3te o 3upra2erificare a opera6iunilor= pentru care 3@a dat deCa 2i4a de control financiar pre2enti2= eBercitat cu 3copul de a 3e elimina orice ri3c a3ociat an1aC7rii unit76ii >n re3pecti2ele opera6iuni. Controlul financiar pre2enti2 dele1at 3e or1ani4ea47 <i 3e eBercit7 de c7tre 5ini3terul Finan6elor "ublice prin controlori dele1a6i. Controlul financiar pre2enti2 dele1at eBercitat de controlori dele1a6i numi6i de mini3trul finan6elor publice 3e refer7 la opera6iuni care pot afecta eBecu6ia >n condi6ii de ec;ilibru a bu1etelor prin an1aC7ri patrimoniale ce afectea47 un 2olum mare de fonduri <i pentru care eBi3t7 ri3curi 3emnificati2e de eBecu6ie. "rin norme metodolo1ice aprobate de mini3trul finantelor publice 3e 3tabile3cD tipurile de opera6iuni ale c7ror proiecte 3e 3upun controlului financiar pre2enti2 dele1atF limitele 2alorice pe3te care 3e efectuea47 controlul financiar pre2enti2 dele1at= pe tipuri de opera6iuniF documentele Cu3tificati2e care trebuie 3a >n3o6ea3c7 diferitele tipuri de opera6iuniF modul >n care trebuie efectuat controlul financiar pre2enti2 dele1at pentru fiecare tip de opera6iune.
2' din 39

&ipurile de opera6iuni ce 3e 3upun controlului financiar pre2enti2 dele1at <i= dup7 ca4= limitele 2alorice core3pun47toare ace3tora pot diferi de la o in3titu6ie public7 la alta. Controlorii dele1a6i eBercit7 2i4a de control financiar pre2enti2 dele1at a3upra proiectelor de opera6iuni 2i4ate >n prealabil de c7tre controlul financiar pre2enti2 propriu al in3titu6iei publice. Controlorii dele1a6i ><i de3f7<oar7 acti2itatea la 3ediul in3titu6iilor publice la care au fo3t numi6i. Controlul financiar pre2enti2 dele1at 3e efectuea47 >n termenul cel mai 3curt= permi3 de durata efecti27 a 2erific7rilor nece3are= a3tfel >ncAt 37 nu afecte4e de3f7<urarea >n bune condi6ii <i >n termen a opera6iunii al c7rei proiect 3e 3upune controlului financiar pre2enti2 dele1at. ?n ca4uri eBceptionale controlorul dele1at are dreptul 3M prelun1ea3c7 perioada pre2a4ut7 la alin. 829 cu maBimum + 4ile lucr7toare= pe ba4a unui referat de Cu3tificare pe care are obli1a6ia 37 >l tran3mit7 de >ndat7 3pre informare controlorului financiar.

2) din 39

C/

CONTROL FINANCIAR PUBLIC 8I AU2IT INTERN

?ncepAnd cu eBerci6iul financiar al anului 2,,1 entit76ile ale c7ror 3itua6ii financiare 3unt 3upu3e auditului financiar 3unt obli1ate 37 or1ani4e4e <i 37 a3i1ure eBercitarea acti2it76ii profe3ionale de audit intern= potri2it normelor le1ale >n 2i1oare. Entit76ile 3upu3e auditului financiar 3untD companiile <i 3ociet76ile na6ionale= re1iile autonome= 3ociet76ile comerciale= b7ncile= 3ociet76ile de a3i1urare <i rea3i1urare= 3ociet76ile de 2alori mobiliare= alte 3ociet76i care operea47 pe pia6a de capital. "otri2it le1i3la6iei romAne<ti actuale= auditul intern repre4int7 acti2itatea de eBaminare obiecti27 a an3amblului acti2it76ilor entit76ii >n 3copul furni47rii unei e2alu7ri independente a mana1ementului ri3cului= controlului <i proce3elor de conducere a ace3teia. Acti2itatea de audit intern 3e eBercit7 >n cadrul entit76ii de c7tre per3oane din interiorul 3au eBteriorul ace3teia. "racticile de audit intern 3e diferen6ia47 >n func6ie de 3copul= m7rimea= 3tructura <i domeniile de acti2itate ale entit76ii. Auditul intern la in3titu6iile publice e3te o acti2itate relati2 recent re1lementat7. Cadrul Curidic al ace3tei acti2it76i a fo3t repre4entat= >n principal= deD rdonan6a /u2ernului nr. 119I1999 pri2ind auditul intern <i controlul financiar pre2enti2= rdinul 5ini3trului Finan6elor nr. 332I2,,, pri2ind aprobarea Normele metodolo1ice 1enerale de or1ani4are <i func6ionare a auditului intern= Kot7rArea /u2ernului nr. 3$2I2,,, pri2ind or1ani4area in3pec6iilor pentru audit intern. ?n pre4ent= acti2itatea de audit intern la in3titu6iile publice e3te or1ani4at7 >n ba4a Le1ii nr. $'2I2,,2 pri2ind auditul public intern. Le1ea auditului intern re1lementea47 modalit76ile de auditare a entit76ilor publice= cu pri2ire la admini3trarea patrimoniului public= formarea <i utili4area fondurilor publice. Ace3ta cuprindeD redefinirea func6iei de audit public intern >n conformitate cu defini6ia din -trate1ia de42olt7rii controlului financiar public intern <i /lo3arul Comi3iei EuropeneF re3pon3abilit76ile >n or1ani4area 3tructurilor de audit public internF atribu6iile Unit76ii Centrale de Armoni4are a Auditului "ublic Intern >n 2ederea reali47rii de c7tre 5ini3terul Finan6elor "ublice a func6iei de coordonare a auditului public internF >mbun7t76irea proce3ului de audit= referitor la planificare= de3f7<urare= raportare <i monitori4are= >n concordan67 cu 3tandardele de auditF tipurile de auditF pre2ederi pri2ind drepturile <i obli1atiile auditorilor= precum <i 3tatutul ace3tora >n 2ederea a3i1ur7rii independen6ei func6ionale a auditului intern.

29 din 39

C/*/ FORME 2E AU2IT 8I SFERA 2E APLICARE


Auditul public intern 3e eBercit7 a3upra tuturor acti2it76ilor de3f7<urate >ntr@o entitate public7= inclu3i2 a3upra acti2it76ilor entit76ilor 3ubordonate= cu pri2ire la formarea <i utili4area fondurilor publice= precum <i la admini3trarea patrimoniului public. Le1ea re1lementea47 urm7toarele tipuri de auditD a+,i$+l ,e sis$e&= care repre4int7 o e2aluare de profun4ime a 3i3temelor de conducere <i control intern= cu 3copul de a 3tabili dac7 ace3tea func6ionea47 economic= eficace <i eficient= pentru identificarea deficien6elor <i formularea de recomand7ri pentru corectarea ace3toraF a+,i$+l perfor&a 1ei= care eBaminea47 dac7 criteriile 3tabilite pentru implementarea obiecti2elor <i 3arcinilor entit76ii publice 3unt corecte pentru e2aluarea re4ultatelor <i aprecia47 dac7 re4ultatele 3unt conforme cu obiecti2eleF a+,i$+l ,e re3+lari$a$e= care repre4int7 eBaminarea ac6iunilor a3upra efectelor financiare pe 3eama fondurilor publice 3au a patrimoniului public= 3ub a3pectul re3pect7rii an3amblului principiilor= re1ulilor procedurale <i metodolo1ice care le 3unt aplicabile. -fera auditului public intern cuprindeD acti2it76ile financiare 3au cu implica6ii financiare de3f7<urate de entitatea public7 din momentul con3tituirii an1aCamentelor pAn7 la utili4area fondurilor de c7tre beneficiarii finali= inclu3i2 a fondurilor pro2enite din a3i3ten67 eBtern7F con3tituirea 2eniturilor publice= re3pecti2 autori4area <i 3tabilirea titlurilor de crean67= precum <i a facilit76ilor acordate la >nca3area ace3toraF admini3trarea patrimoniului public= precum <i 2An4area= 1aCarea= conce3ionarea 3au >nc;irierea de bunuri din domeniul pri2atIpublic al 3tatului ori al unit76ilor admini3trati2@teritorialeF 3i3temele de mana1ement financiar <i control= inclu3i2 contabilitatea <i 3i3temele informatice aferente.

C/(/ OBIECTIVE 8I RE.ULI APLICABILE


biecti2ele auditului intern 3untD 2erificarea conformit76ii acti2it76ilor din entitatea auditat7 cu politicile= pro1ramele <i mana1ementul ace3teiaF e2aluarea 1radului de adec2are <i aplicare a controalelor financiare <i nefinanciare di3pu3e <i efectuate de c7tre conducerea unit76ii >n 3copul cre<terii eficien6ei acti2it76ii entit76iiF

3, din 39

e2aluarea 1radului de adec2are a datelorIinforma6iilor financiare <i nefinanciare de3tinate conducerii pentru cunoa<terea realit76ii din entitateF proteCarea elementelor patrimoniale bilan6iere <i eBtrabilan6iere <i identificarea metodelor de pre2enire a fraudelor <i pierderilor de orice fel. !e1ulile aplicabile >n auditul intern 3unt 1rupate >nD re1uli de or1ani4are= re1uli de eBercitare <i re1uli de implementare. /egulile de organizare 3e refer7 la caracteri3ticile entit76ilor <i per3oanelor care eBercit7 acti2it76i de audit intern. /egulile de exercitare de3criu natura acti2it76ilor de audit intern <i furni4ea47 criterii de calitate pe ba4a c7rora eBercitarea ace3tor 3er2icii poate fi e2aluat7. /egulile de implementare 3e elaborea47 >n func6ie de tipurile 3pecifice de an1aCamente 8de eBempluD un audit de conformitate= in2e3ti1area unei fraude 3au un proiect de control pentru propria e2aluare9. "rincipiile <i re1ulile aplicabile auditorilor interni 3unt 3imilare celor aplicabile eBper6ilor contabili= pe care le@am pre4entat >n 3ec6iunea anterioar7 a lucr7rii noa3tre= fiind repre4entate deD integritate, independen i obiectivitate, confidenialitate, competen profesional i neutralitate politic. "entru a re3pecta principiul integritii= auditorii interni trebuie 37 3e 1;ide4e= >n acti2itatea lor= dup7 urm7toarele re1uliD 37 eBercite profe3ia cu one3titate= bun7@credin67 <i re3pon3abilitateF 37 re3pecte le1ea <i 37 ac6ione4e >n conformitate cu pre2ederile le1ale <i cu cerin6ele profe3ieiF 37 nu ia parte= cu bun7 <tiin67= la nici o acti2itate ile1al7 <i 37 nu 3e an1aCe4e >n acte care 37 di3credite4e profe3ia de auditor intern 3au entitatea. 0ndependena i obiectivitatea auditorilor interni pre3upun re3pectarea urm7toarelor re1uliD neimplicarea >n nici o acti2itate 3au rela6ie care 37 afecte4e o e2aluare obiecti27= acea3ta fiind >n conflict cu intere3ele entit76iiF neacceptarea nici unui fel de a2antaCe care ar putea afecta ra6ionamentul lor profe3ionalF de427luirea oric7rei informa6ii= care= dac7 nu e3te furni4at7= poate denatura raporturile acti2it76ii entit76ii 2erificate. !e1ulile de care trebuie 37 6in7 3eama auditorii interni= >n re3pectarea confidenialitii, 3untD pruden67 >n folo3irea <i proteCarea informa6iilor acumulate >n cur3ul acti2it76ii lorF nefolo3irea informa6iilor pentru nici un 3cop per3onal 3au >ntr@o manier7 care poate fi contrar7 le1ii 3au >n detrimentul obiecti2elor le1itime <i etice ale entit76ii.

31 din 39

C/3/

OR.ANI;ARE

Auditul intern 3e or1ani4ea47 >n mod independent= >n 3tructura fiec7rei in3titu6ii publice= 3ub forma unui compartiment 3peciali4at= con3tituit din una 3au mai multe per3oane= a3tfel >ncAt per3onalul de 3pecialitate an1aCat >n ace3ta 37 nu fie implicat >n 2reun fel >n >ndeplinirea acti2it76ilor pe care le auditea47. ?n reali4area atribu6iilor 3ale <eful compartimentului de audit intern 3au= dup7 ca4= per3oana care eBercit7 atribu6iile de audit intern 3e 3ubordonea47 <i raportea47 direct conduc7torului in3titu6iei publice. Auditul intern 3e eBercit7 a3upra tuturor acti2it76ilor de3f7<urate de in3titu6ia public7 3au care 3unt >n re3pon3abilitatea ace3teia= inclu3i2 a3upra acti2it76ii in3titu6iilor 3ubordonate <i a3upra utili47rii de c7tre ter6i= indiferent de natura Curidic7 a ace3tora= a fondurilor publice 1e3tionate de ace<tia din urm7 >n ba4a unei finan67ri reali4ate de c7tre in3titu6ia public7 >n cau47 3au de c7tre o in3titu6ie 3ubordonat7 ace3teia. )onducerea activitii de audit intern 3e efectuea47 de c7tre <eful eBecuti2 al auditului intern= care 2a 3tabili politicile <i procedurile pentru eBercitarea acti2it76ii de audit intern. Ace3ta trebuieD 37 3tabilea3c7 planurile de an1aCament= dup7 e2aluarea ri3curilor= pentru reali4area obiecti2elor de audit intern= >n conformitate cu obiecti2ele entit76ilorF 37 comunice planurile acti2it76ii de audit intern <i re3ur3ele nece3are= inclu3i2 3c;imb7rile interimare 3emnificati2e= con3iliului de admini3tra6ie 3au an1aCatorului 8clientului9= pentru re2i4uire <i aprobareF 37@<i coordone4e acti2itatea cu auditorul financiar= pentru a a3i1ura >ndeplinirea core3pun47toare a obiecti2elor de audit <i pentru a minimi4a 3uprapunerea. ?n func6ie de natura activitii= >n 3fera de ac6iune a auditului intern cuprindemD mana1ementul ri3curilor= ca4 >n care auditorii interni 2or a3i3ta entitatea >n 1e3tionarea ri3curilorF controalele efectuate= care 2or fi a3i3tate de c7tre auditorul intern >n 3copul eficienti47rii ace3toraF proce3ele de conducere= 3upu3e <i ele unei 3uper2i47ri. Auditorii interni 2or elabora un plan pentru fiecare an1aCament= care 2a con6ineD obiecti2ele an1aCamentului= re3ur3ele alocate= precum <i un pro1ram de acti2itate detaliat. Comunicarea re4ultatelor include obiecti2ele an1aCamentului= conclu4iile= recomand7rile= precum <i planurile de m73uri aplicate. %up7 ce au fo3t comunicate re4ultatele= <eful eBecuti2 al auditului 2a 3tabili proceduri de monitori4are a implement7rii m73urilor luate de c7tre cei >n drept. pera6iunile care fac obiectul auditului intern 3unt eBaminate= de re1ul7= pe tot parcur3ul ace3tora= din momentul ini6ierii pAn7 >n momentul finali47rii eBecut7rii lor efecti2e.

32 din 39

?n pre4ent= >n 3ectorul public din 6ara noa3tr7= auditul intern e3te or1ani4at a3tfelD Comitetul pentru Audit "ublic Intern 8CA"I9F Unitatea Central7 de Armoni4are pentru Auditul "ublic Intern 8UCAA"I9F compartimentele de audit public intern din entit76ile publice. C/3/*/ Co&i$e$+l pe $r+ A+,i$ P+-lic I $er )omitetul pentru (udit 1ublic 0ntern +)(102 3@a >nfiin6at pe lAn17 Unitatea Central7 de Armoni4are pentru Auditul "ublic Intern 8UCAA"I9= or1ani3m cu caracter con3ultati2= pentru a ac6iona >n 2ederea definirii 3trate1iei <i a >mbun7t76irii acti2it76ii de audit public intern= >n 3ectorul public. 5embrii CA"I= cu eBcep6ia directorului 1eneral al UCAA"I= nu pot face parte din 3tructurile 5ini3terului Finan6elor "ublice= iar modul de nominali4are a ace3tora 3e 2a 3tabili prin norme aprobate prin ;ot7rAre a /u2ernului. CA"I e3te condu3 de un pre<edinte= ale3 cu maCoritate 3impl7 de 2oturi dintre membrii comitetului= pentru o perioad7 de 3 aniF pre<edintele con2oac7 >ntAlnirile CA"I. ?n reali4area obiecti2elor 3ale= CA"I are urm7toarele atribuii principaleD de4bate planurile 3trate1ice de de42oltare >n domeniul auditului public intern <i emite o opinie a3upra direc6iilor de de42oltare a ace3tuiaF de4bate <i emite o opinie a3upra actului normati2 elaborat de UCAA"I >n domeniul auditului public internF de4bate <i a2i4ea47 raportul anual pri2ind acti2itatea de audit public intern <i >l pre4int7 /u2ernuluiF a2i4ea47 planul mi3iunilor de audit public intern de intere3 na6ional cu implica6ii multi3ectorialeF de4bate <i emite o opinie a3upra rapoartelor de audit public intern de intere3 na6ional cu implica6ii multi3ectorialeF anali4ea47 importan6a recomand7rilor formulate de auditorii interni >n ca4ul di2er1en6elor de opinii dintre conduc7torul entit76ii publice <i auditorii interni= emi6And o opinie a3upra con3ecin6elor neimplement7rii recomand7rilor formulate de ace<tiaF anali4ea47 acordurile de cooperare >ntre auditul intern <i cel eBtern referitor la definirea conceptelor <i la utili4area 3tandardelor >n domeniu= 3c;imbul de re4ultate din acti2itatea propriu@4i3a de audit= precum <i pre17tirea profe3ional7 comun7 a auditorilorF a2i4ea47 numirea <i re2ocarea directorului 1eneral al UCAA"I. C/3/(/ U i+ ea Ce $ral4 ,e Ar&o i?are pe $r+ A+,i$+l P+-lic I $er

33 din 39

?n cadrul 5ini3terului Finan6elor "ublice 3@a con3tituit 3niunea )entral de (rmonizare pentru (uditul 1ublic 0ntern +3)((102= 3tructurat7 pe compartimente de 3pecialitate= >n 3ubordinea direct7 a mini3trului finan6elor publice. UCAA"I e3te condu37 de un director 1eneral= numit de mini3trul finan6elor publice= cu a2i4ul CA"I. %irectorul 1eneral e3te func6ionar public <i trebuie 37 aib7 o >nalt7 calificare profe3ional7 >n domeniul financiar@contabil <iI3au al auditului= cu o competen67 profe3ional7 core3pun47toare= <i 3a >ndeplinea3c7 cerin6ele Codului pri2ind conduita etic7 a auditorului intern. ?n reali4area obiecti2elor 3ale= UCAA"I are urm7toarele atribuii principaleD elaborea47= conduce <i aplic7 o 3trate1ie unitar7 >n domeniul auditului public intern <i monitori4ea47 la ni2el na6ional acea3t7 acti2itateF de42olt7 cadrul normati2 >n domeniul auditului public internF de42olt7 <i implementea47 proceduri <i metodolo1ii uniforme= ba4ate pe 3tandardele interna6ionale= inclu3i2 manualele de audit internF de42olt7 metodolo1iile >n domeniul ri3cului mana1erialF elaborea47 Codul pri2ind conduita etic7 a auditorului internF a2i4ea47 normele metodolo1ice 3pecifice diferitelor 3ectoare de acti2itate >n domeniul auditului public internF de42olt7 3i3temul de raportare a re4ultatelor acti2it76ii de audit public intern <i elaborea47 raportul anual= precum <i 3inte4e= pe ba4a rapoartelor primiteF efectuea47 mi3iuni de audit public intern de intere3 na6ional cu implica6ii multi3ectorialeF 2erific7 re3pectarea normelor= in3truc6iunilor= precum <i a Codului pri2ind conduita etic7 a auditorului intern de c7tre compartimentele de audit public intern <i poate ini6ia m73urile corecti2e nece3are= >n cooperare cu conduc7torul entit76ii publice >n cau47F coordonea47 3i3temul de recrutare <i de pre17tire profe3ional7 >n domeniul auditului public internF a2i4ea47 numireaIde3tituirea <efilor compartimentelor de audit public intern din entit76ile publiceF cooperea47 cu Curtea de Conturi <i cu alte in3titu6ii <i autorit76i publice din !omAniaF cooperea47 cu autorit76ile <i or1ani4a6iile de control financiar public din alte 3tate= inclu3i2 din Comi3ia European7. C/3/3/ Co&par$i&e $+l ,e A+,i$ P+-lic I $er Compartimentul de audit public intern 3e con3tituie >n 3ubordinea direct7 a conducerii entit76ii publice <i= prin atribu6iile 3ale= nu trebuie 37 fie implicat >n elaborarea procedurilor de control intern <i >n de3f7<urarea acti2it76ilor 3upu3e auditului public intern.
3* din 39

Compartimentul de audit public intern 3e or1ani4ea47 a3tfelD conduc7torul in3titu6iei publice 3au= >n ca4ul altor entit76i publice= or1anul de conducere colecti27 are obli1a6ia in3tituirii cadrului or1ani4atoric <i func6ional nece3ar de3f7<ur7rii acti2it76ii de audit public internF la in3titu6iile publice mici= care nu 3unt 3ubordonate altor entit76i publice= auditul public intern 3e limitea47 la auditul de re1ularitate <i 3e efectuea47 de c7tre compartimentele de audit public intern ale 5ini3terului Finan6elor "ubliceF conduc7torul entit76ii publice 3ubordonate poate 3tabili <i men6ine un compartiment func6ional de audit public intern= cu acordul entit76ii publice de la ni2elul ierar;ic imediat 3uperior= iar dac7 ace3t compartiment nu 3e >nfiin6ea47= auditul entit76ii re3pecti2e 3e efectuea47 de c7tre compartimentul de audit public intern al entit76ii publice de la ni2elul ierar;ic imediat 3uperior. Conduc7torul compartimentului de audit public intern e3te numitIde3tituit de c7tre conduc7torul entit76ii publice= cu a2i4ul UCAA"IF pentru entit76ile publice 3ubordonate numireaIde3tituirea 3e face cu a2i4ul or1anului ierar;ic 3uperior. Conduc7torul compartimentului de audit public intern e3te re3pon3abil pentru or1ani4area <i de3f7<urarea acti2it76ilor de audit. Func6ia de auditor intern e3te incompatibil7 cu eBercitarea ace3tei func6ii ca acti2itate profe3ional7 orientat7 3pre profit 3au recompen37. Atribu6iile compartimentului de audit public intern 3untD elaborea47 norme metodolo1ice 3pecifice entit76ii publice >n care ><i de3f7<oar7 acti2itatea= cu a2i4ul UCAA"I 3au al or1anului ierar;ic 3uperior= >n ca4ul entit76ilor publice 3ubordonateF elaborea47 proiectul planului anual de audit public internF efectuea47 acti2it76i de audit public intern pentru a e2alua dac7 3i3temele de mana1ement financiar 3i control ale entit76ii publice 3unt tran3parente <i 3unt conforme cu normele de le1alitate= re1ularitate= economicitate= eficien67 <i eficacitateF informea47 UCAA"I de3pre recomand7rile ne>n3u<ite de c7tre conduc7torul entit76ii publice auditate= precum <i de3pre con3ecin6ele ace3toraF raportea47 periodic a3upra con3tat7rilor= conclu4iilor <i recomand7rilor re4ultate din acti2it76ile 3ale de auditF elaborea47 raportul anual al acti2it76ii de audit public internF >n ca4ul identific7rii unor ire1ularit76i 3au po3ibile preCudicii= raportea47 imediat conduc7torului entit76ii publice <i 3tructurii de control intern abilitate.

3+ din 39

CONCLUZII
-e poate afirma faptul c7= acti2itatea de control pre3upune cel pu6in trei elemente e3en6ialeD cunoa<tere= con3tatare= comparare= re3pecti2 cunoa<terea 3t7rilor de lucruri ideale= con3tatarea realit76ilor practice <i compararea ace3tora. Controlul are o 3fer7 de ac6iune aproape nelimitat7= fiind implicat >n toate acti2it76ile umane or1ani4ate. El 3e manife3t7 ca un atribut de ba47 al conducerii= contribuind la armoni4area ac6iunilor indi2iduale= la a3amblarea ace3tora >ntr@un tot or1anic <i unitar. Ne 1Andim la faptul c7 orice conducere are= pe lAn17 atributele 3ale de pre2edere= or1ani4are= coordonare <i comand7= <i 3arcina de a controla totalitatea ac6iunilor >ntreprin3e= pe toat7 durata de3f7<ur7rii lor. A3ta >n3eamn7 c7 mecani3mele controlului 3e manife3t7 ca atribut al conducerii atAt la ni2elul fiec7rei unit76i patrimoniale 8care e3te 2ital intere3at7 37@<i >mbun7t76ea3c7 performan6ele economice <i financiare9= cAt <i la ni2elul or1anelor admini3tra6iei publice 8care 1e3tionea47 intere3ele 3tatului <i ale colecti2it76ilor locale9 <i c;iar la ni2elul >ntre1ii 3ociet76i ci2ile 8inclu4And >n ace3t ca4 pe to6i prota1oni<tii 2ie6ii economice <i 3ociale= care trebuie 37 fie corect informa6i <i= prin acea3ta= proteCa6i >mpotri2a unor ri3curi poten6iale9. Func6ia de control a finan6elor publice nu 3e limitea47 la modul de con3titurire a fondurilor publice <i la reparti4area ace3tora pe beneficiari= ci urm7re<te <i le1alitatea= nece3itatea= oportunitatea <i eficien6a cu care in3titu6iile publice <i a1en6ii economici cu capital de 3tat utili4ea47 >n mod concret re3ur3ele b7ne<ti de care di3pun. Ea 3e reali4ea47 atAt concomitent cu func6ia de reparti6ie cAt <i 3eparat= prin intermediul unor in3titu6ii 3peciali4ate ale 3tatului.

3$ din 39

BIBLIO.RAFIE!
1. Ione3cu= /;.= /;eor1;e= <i colab.= 4anagement organizaional, Editura &ribuna Economic7= 2,,1= p. 3+*. 2. %eclara6ia de la Lima@ documentul de ba47 al r1ani4a6iei Interna6ionale a In3titu6iilor -upreme de Audit 8IN& -AI9= al c7rei membru e3te <i Curtea de Conturi a !omAniei 3. rdinul nr.12$'I21.,9.2,,, pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern= 5onitorul ficial al !omAniei nr.*),I,2.1,.2,,,
*.

rdonan6a de ur1en67 a /u2ernului nr. 91I2,,3 pri2ind or1ani4area /7r4ii Financiare

+. Kot7rArea /u2ernului nr. 132*I2,,9 pri2ind or1ani4area <i func6ionarea /7r4ii Financiare $. LE/E nr. +,,I2,,2 din 11 iulie 2,,2 pri2ind finantele publice '. Notite de cur3 ). Laborator te;nolo1ic

3' din 39

ANEXE
Func6ia de control ?ntre cele doua func6ii eBi3t7 raporturi de intercondi6ionare= >n 3en3ul c7 func6ia de reparti6ie ofer7 cAmp de manife3tare func6iei de control iar func6ia de control 1enerea47 uneori forme de manife3tare ale func6iei de reparti6ie. Controlul financiar 3e efectuea47 >n toate fa4ele reproduc6iei <i anumeD < fa?a repar$i1iei !pro2enien6a re3ur3elor= de3tina6ia ace3tora= ni2elul la care 3e con3tituie= titlul cu care 3e mobili4ea47 <i reparti4ea47 c7tre di2er<i beneficiari= 1radul de redi3tribuire >ntre 3ferele de acti2itate= 3ectoarele 3ociale= membrii 3ociet76ii <i >ntre 4onele <i re1iunile 1eo1rafice. < pro,+c1ie elementele produc6ieiD miCloacelor de munc7Fobiectelor munciiFfor6ei de munc7 83alaria6ilor9 F>ntre1ului circuit al fondurilor de la apro2i4ionare pAn7 la >nca3area produ3elor finite li2rate. < fa?a sc#i&-+l+i controlul financiar 2erific7 dac7 produ3ele ob6inute >n firmele cu capital de 3tat 3e reali4ea47 ca m7rfuri= dac7 2aloarea de >ntrebuin6are ><i do2ede<te utilitatea 3ocial7= dac7 c;eltuielile de produc6ie 3unt inferioare 2eniturilor= a3i1urAnd prin pre6ul de 2An4are ob6inerea de profit. < fa?a co s+&+l+i !con3umul producti2 al firmelor de 3tat <i con3umul final al in3titu6iilor publice. ?n !omAnia controlul financiar 3e eBercit7 de D Curtea de ConturiF 5ini3terul Finan6elorF or1anele 3peciali4ate de control ale mini3terelorF or1anele 3peciali4ate ale departamentelor <i in3titu6iilor publiceF or1anele de control ale firmelor de 3tat F %irec6iile /enerale ale Finan6elor "ublice Jude6eneF
3) din 39

/arda Financiar7. Atribu6ii de control mai au <i "arlamentul 3i /u2ernul.

39 din 39