Sunteți pe pagina 1din 54

BURCEA V.

MARIN

METODOLOGIA I METODICA CERCETRII SOCIALE

TIINIFICE N TIINELE

Mai 2012

Capitolul 1. Introducere........................................................................................................................3 Capitol 2. Conceptul de metodologie n tiin ele !ociale....................................................................." Capitolul 3. Cercetarea !ocial#...........................................................................................................$ 3.1 Regulile cercet#rii !ociale...........................................................................................................$ 3.2. Cla!i%icarea cercet#rilor.............................................................................................................& 3. 3. Cercetarea empiric#................................................................................................................11 3.' (a)ele cercet#rii !ociologice.....................................................................................................13 Capitolul '. *copul+ o,iecti-ele i !c.ema opera ional# a cercet#rii..................................................1" '.1 *copul cercet#rii.......................................................................................................................1" '.2 /,iecti-ele cercetarii................................................................................................................1" '.3 *c.ema opera ional# a cercet#rii..............................................................................................1" Capitolul ". 0ocumentarea din !ur!e !tati!tice..................................................................................1& ". 1. Ce !unt !tati!ticile o%iciale1....................................................................................................1& ".2. 0e ce e2i!t# !tati!ticei o%iciale1...........................................................................................1& ".3. *ur!ele !tati!ticilor o%iciale..................................................................................................23 ".'. Acce!ul la !tati!ticile o%iciale.............................................................................................21 ".". 0e ce %olo!im !tati!ticile o%iciale 1......................................................................................22 ".4. 5ro,lemele !tati!ticilor o%iciale...........................................................................................23 ". 6. 7m,un#t# irea acurate ii !tati!ticilor o%iciale......................................................................24 Capitolul 4. Ipote)ele cercet#rii.........................................................................................................2$ Capitolul 6. Eantionarea n cercetarea !ocial#..................................................................................33 Capitolul $. C.e!tionarul n cercetarea !ociologic#......................................................................'4 Capitolul &. Inter-iul !ociologic.........................................................................................................'& Capitolul 13. 5re)entarea i interpretarea datelor cercet#rii !ociale..................................................."3 Bi,liogra%ie........................................................................................................................................."'

Capitolul 1. Introducere
0e ce un cur! de metodologia cercet#rii1 pentru o nelegere a limbajului tiinific %olo!it n tran!miterea cunotin elor din domeniul !ocial. 8ran!miterea unor cunotin e teoretice implic# utili)area unor elemente !peci%ice lim,a9ului tiin i%ic+ cum !unt cele de no iune+ concept+ de%ini ie+ dimen!iune+ indicatori+ opera ionali)are+ %unc ionare+ !tructur# etc.+ care+ dac# nu !unt ,ine preci)ate+ ri!c# !# induc# multe con%u)ii greu de !t#p:nit ulterior. pentru a putea delimita produsele o,iecti-e+ cu caracter tiinific, de alte forme de cunoatere social+ care coe2i!t# la un moment dat ;lim,a9ul ideologic+ 9urnali!tic+ !tereotipuri etc.<. 5entru -iitorul !peciali!t n domeniul a%acerilor e!te %oarte important !#=i %orme)e o g:ndire alternati-#+ care !#=i permit# !# identi%ice+ din an!am,lul in%orma iilor i cunotin elor di!poni,ile la un moment dat n domeniul de acti-itate+ pe acelea care !unt o,iecti-e i rele-ante pentru re)ol-area unei !itua ii particulare. El tre,uie !#=i n!uea!c# lim,a9ul tiin i%ic pentru a putea pri-i critic at:t produ!ele intelectuale de pe pia #+ c:t i pe cele netiin i%ice+ pe care le poate utili)a ca in%orma ie primar# n propriul !#u demer! analitic. pentru a c:tiga mai mult# rigoare i precizie n comunicarea cu pro%e!orii i n ela,orarea lucr#rilor !olicitate. Metodologia e!te >gramatica? lim,a9ului tiin i%ic. @a un cur!+ pro%e!orul tran!mite cunotin e de!pre o anumit# tem# %olo!ind regulile ace!tei gramatici+ o anumit# logic# e2plicati-# pe care ade!ea+ !tudentul+ n a,!en a unor preno iuni metodologice+ nu o contienti)ea)# ca atare. 5rin urmare+ el -a tinde !# re in# doar cunotin ele noi ;in%orma iile< primite+ pe care -a %i tentat !# le reproduc#+ utili):nd g:ndirea proprie+ anterioar#+ necontienti)at# i netran!%ormat#. @a !eminar !au la lucr#rile !cri!e+ !tudentul ri!c# !# !e raporte)e e2clu!i- la cunotin ele acumulate+ men in:ndu=i propria logic#+ ade!ea netiin i%ic#. 0i!cur!ul re)ultat -a %i unul ine2act+ cantonat n !%era opiniilor ne!tructurate. C:tigul !#u !e -a limita la acumularea i !i!temati)area unor cunotin e noi+ ri!c:nd a!!t%el !# piard# dimen!iunea creatoare pre)ent# la acea!t# -:r!t#+ n proce!ul de %ormare i de)-oltare pro%e!ional#. pentru a putea copera e%icient cu di-eri !pecialiti

0e!igur+ nu to i -re i !# a9unge i cercet#tori n cadrul unei in!titu ii !peciali)ate. E!te ne-oie+ n!#+ de un ni-el minim de cunotin e de!pre metoda tiin i%ic#+ pentru a uura comunicarea ulterioar# cu per!oane !peciali)ate n cercetarea !ociologic# a domeniului a%acerilor. C:nd coman)i un !onda9 de opinie e!te ,ine !# ai de9a un !et de cunotin e de ,a)# de!pre ceea ce n!eamn#A popula ia int#+ repre)entati-itatea unui eantion+ ela,orarea unui c.e!tionar+ ipote)ele de lucru etc. = pentru a ti !# !olici i i !# pretin)i e2pertului !au in!titutului de !onda9 date c:t mai preci!e i mai rele-ante pentru tema alea!#. @a ace!t cur!+ accentul !e -a pune pe contienti)area+ n-# area i e2er!area lim,a9ului i metodei tiin i%ice.

'

Capitol 2. Conceptul de metodologie n tiinele sociale


2.1. Definirea met ! " #iei$ a %ie&t'"'i !e (t'!i' Cercetarea tiin i%ic# a !ocialului are urm#toarele )remi(eA = e2i!ten a o,iecti-# a !ociet# ii+ independent# de cercet#torB = realitatea !ocial# e!te !tructurat# n rela ia cau)#=e%ect+ iar e-olu ia ei e!te gu-ernat# de principiul determini!muluiB = ade-#rul tiin i%ic deri-# din anali)a o,iecti-# prin mi9loace de o,!er-are i de m#!urare. Re)ult# c# (& )'" cercet#rii tiin i%ice a !ocialului con!t# n de!coperirea acelor in%orma ii de!pre realitatea !ocial# ce pot %i utili)ate n predic ii de!pre e-enimente i proce!e !ociale. Ca !efinitie Metodologia cercet#rii n tiin ele !ociale este studiul metodelor i tehnicilor utilizate pentru ndeplinirea obiectivelor i scopurilor, pe baza unei ipoteze . Metodologia are printre preocup#ri i clari%icarea n ele!ului conceptelor+ corectitudinea de%inirii lor+ anali)a lim,a9ului utili)at. E!te una dintre cele mai di%icile mi!iuni a-:nd n -edere c# i!toria %olo!irii termenilor+ a %aptului c# termeni curen i ai lim,a9ului tiin i%ic au n ele!uri %oarte di-er!e. Metodologia cercet#rii n tiin ele !ociale e!te a"&*t'it* dinA = enun urile teoretice %undamentale !ocotite ca re%eren ial pentru !tructura unei teorii i tran!%ormate n principii metodologice de anali)# a realit# ii !ocialeB = metode i te.nici de culegere a datelor empirice = procedee de prelucrare a datelor i in%orma iilor empirice+ de ordonare+ !i!temati)are i corelare a ace!toraB = procedee de anali)#+ interpretare i con!truc ieCrecon!truc ie pe ,a)a datelor empirice care !tau la ,a)a proce!ului de ela,orare a de!crierilor+ tipologiilor+ e2plica iilor i predic iilor teoretice. 5aul @a)ar!%eld ;1&"&< a remarcat c# metodologia are a!e teme principale de !tudiuA = delimitarea o,iectului de !tudiuB = anali)a conceptelorB = anali)a metodelor i te.nicilor de cercetareaB = anali)a raportului dintre metodele i te.nicile utili)ateB = !i!temati)area datelor o, inute n cercetarea empiric#B

"

= %ormali)area ra ionamentelor. Ana"i+a met ! " #i&* -i)ea)# punerea n rela ie a metodelor+ te.nicilor+ procedeelor i in!trumentelor de in-e!tiga ie+ adec-area lor la o,iectul de !tudiu. Anali)a metodologic# ine at:t de preg#tirea teoretic# c:t i de e2perien a cercet#torului. Alt%el !pu! metodologia poate %i con!iderat# i o art# + o >tiin #? a alegerii metodelor i te.nicilor pentru ndeplinirea o,iecti-elor i !copurilor propu!e+ n ,a)a unor ipote)e. Alt%el !pu! Metodologia e!te o teorie a ceea ce e!te numit n mod curent >e2perien #?. 2.2. N ,i'ni ata(ate & n&e)t'"'i !e Met ! " #ie- met !*$ te.ni&*$ )r &e!e'$ in(tr'ment !e &er&etare N ,i'nea !e met !* -ine de la cu-:ntul grece!c methodos, care n!emna cale+ mi9loc. Metoda este modul de cercetare, sistemul de reguli i principii de cunoatere. Ea e!te o modalitate general#+ !trategic# de a,ordarea realit# ii. 7n cercetarea !ociologic# cea mai nt lnit# metod# e!te anc.eta !ociologic#. Te.ni&a !e &er&etare. 8ermenul de te.nic# -ine de la cu-:ntul grece!c > tekne?+ care n!eamn# procedeu+ -icleug. Tehnicile sunt forme concrete ale metodelor+ ceea ce determin# ca o metod# !# capete %orm#. Tehnicile de cercetare investigheaz operaional realitatea . Anc.eta e!te o metod#+ iar c.e!tionarul e!te o te.nic#. 0e aceea unei metode i !unt a%erente mai multe te.nici. Anc.etei i core!punde mai multe te.niciA c.e!tionarul+ inter-iul+ %iele !tati!tice de nregi!trare. In(tr'ment'" !e &er&etare e!te un mi9loc de culegere a in%orma iilor+ nc:t !e poate !pune c# el !e interpune ntre cercet#tor i realitate. /r &e!e'" este modul de utilizare a instrumentelor de cercetare+ adic# uneltele materiale utili)ate de cunoatere tiin i%ic# a proce!elor !ocialeA g.idul de inter-iu+ %oaia de o,!er-a ii+ %ia de nregi!trare. 2.0. C"a(ifi&area met !e" r Con!tantin *c.i%irne ;2333<+ cla!i%ic# metodele dup# mai multe criteriiA a temporalA

= metode tran!-er!ale D !e de!coper# rela ia dintre proce!ele umane !au !ociale !ta,ileA te!te !ociometrice+ o,!er-a ia+ anc.etaB = metode longitudinale D care !tudia)# e-olu ia proce!elor !ociale n timpA ,iogra%ia+ !tudiul de ca)+ !tudiile panelB b din punct de vedere al reactivitii + a gradului de inter-en ie a cercet#torului a!upra o,iectului de !tudiu e2i!t#A = metode e2perimentale ;e2perimentul<B = metode c-a!ie2perimentaleA anc.eta+ !onda9ul de opinie+ ,iogra%ia !ocial# pro-ocat#B = metode de o,!er-a ieA !tudiul documentelor !ociale+ o,!er-a iaB c dup numrul unitilor sociale luate n studiu = metode !tati!tice = anc.ete !ocio=demogra%ice+ !onda9ele de opinieB = metode ca)ui!tice D %olo!ite n !tudiul integral al c:tor-a unit# i !ocialeA ,iogra%ia+ !tudiul de ca)+ monogra%ia !ocial#. Cea mai r#!p:ndit# cla!i%icare a met !elor e!te nA = &antitati1e D m#!oar# inten!itatea !au m#rimea %enomenelor i proce!elor !ociale prin -alori cantitati-e. 5entru a a9unge la e-alu#ri cantitati-e e!te ne-oie de cuanti%icare+ opera ie ce con!t# n alegerea unor indicatori c#rora li !e atri,uie -alori numerice. Cantitati-ul m,rac# dou# %ormeA cea de numarare i cea de m#!urare;Eule i Fendall+ 1&&4+ apud Rotariu+ Ilu + 1&&4+ p.26<. Num#rarea indic# o cantitate de entit# i i !e e2prim# ntotdeauna printr=o %rec-en #. M#!urarea pre!upune atri,uirea unei -alori numerice care red# inten!itatea cu care !e mani%e!t# o caracteri!tic#+ o n!uire a unei entita i empirice. M#!urarea -i)ea)# ntotdeauna o caracteri!tic# a >o,iectului? -i)at i nu Go,iectul? n !ine.A!t%el+ nu m#!ur#m o ,ucat# de p:n)#+ ci lungimea ei. = &a"itati1* D e2prim# caracteri!ticile %enomenelor i proce!elor !ociale. 0eci)ia de a cerceta cantitati- !au calitati- ine de cadrul teoretic !ta,ilit i de !copul pentru care e!te ini iat !tudiul unei teme.

Capitolul 3. Cercetarea social

3.1 Regulile cercetrii sociale


1. prioritatea faptelor n raport cu opiniile subiecilor . Un !tudiu !ociologic e!te -alid daca a pornit de la %apte+ de la cercetarea lor pe teren cu a9utorul te.nicilor adec-ate ale o,!er-a iei+ e2perimentului+ anc.etei. *ociologul Armand Cu-illier %ormulea)# regula concretului. El a !u,liniat %aptul c# !ociologia nu e!te o meta%i)ic# a !ociet# ii+ ci o tiin # e2perimentala a %aptelor !ociale. 5rima regula e!te e!t eprin urmare+ aceea de a pleca de la concret. 2. unitatea dintre teoretic i empiric, dintre principii, legi i fapte . 7n ca)ul ace!tei ace!tei !e aplic# riguro! cerin a celor trei ni-ele ale oric#rei in-e!tiga ii !ociologiceA opera ionali)area conceptelor+ anc.eta de teren+ conceptuali)area datelor cule!e. 3. regula setului de tehnici . 5otri-it c#reia orice in-e!tiga ie !ociologic# pre!upune utili)area mai multor te.nici i in!trumente de cercetare. Nici o in-e!tiga ie !ociologic# nu poate duce la re)ultate !ati!%#c#toare dac# !=a !pri9init pe datele o%erite de o !ingura te.nic# de cercetare + oric:t de per%ec ionat# ar %i acea!ta. '. regula cercetrii interdisciplinare i a perspectivei zonale B adic# !tudiul tre,uie a,ordat din mai multe per!pecti-eCdi!cipline i tre,uie ncadrat ntr=un conte2t mai larg. ". regula ignoranei contienteB !ociologul tre,uie !# ia drept principiu !entimentul c# nu tie nimic de!pre ace!tea+ de!pre caracteri!ticile lor i de!pre cau)ele de care depind. 4. regula obiectivitii. Emil 0urH.eim a atra! aten ia a!upra o,iecti-it# ii pe care tre,uie !=o ai,# datele i in%orma iile !ociologice recoltate din terenA >%aptele !ociale tre,uie tratate drept lucruritratat+ adic# tre,uie !# li !e recunoa!c# o,iecti-itatea+ adic# e2i!ten a real# n a%ara e2i!tenei reale n a%ara contiin ei indi-iduale? a%irma el In regulile metodei !ociologice. 6. !egula determinrii faptelor sociale a obiectului sociologic %ormulat# de Armand Cu-illier.Urm#rind !tudiul %aptelor+ regula o,iecti-it# ii impune delimitarea i de%inirea lor c:t mai e2act# a !tructurii i raporturilor dintre ele. 0eterminarea domeniului i a o,iectului de cercetare e!te mult mai nece!ar# n !ociologie dec:t n alte tiin e deoarece cunoaterea comun# i >no iunile -ulgare? !unt in!u%iciente cunoaterii !ociologice. $. !egula totalitii solidare !e re%er# la nece!itatea !tudiului tuturor elementelor con!tituti-e ale o,iectului de cercetat.

&. !egula respingerii sociologiei spontane+ adic# a !ociologiei care d# !entimentul %amiliarit# ii+ %#ra a da i cunoaterea %enomenelor. *ociologul tre,uie !# dep#!ea!c# preno iunile i ideile preconcepute. 13. regula utilizrii metodelor i tehnicilor obiective n studiul fenomenelor sociale + deri-at# de o,icei din regula priorit# ii %aptelor i din regula o,iecti-it# ii domeniului cercetat. 11. regula cercetrii cauzale cu prioritate %a # de cercetarea %unc iilor !au a altor dimen!iuni ale domeniului !au %enomenului.

3.2. Clasificarea cercetrilor


1. !')* (& )'" &er&et*ri" r ( &i 2'mane a Cercetri descriptive+ !e a2ea)# pe de!crierea realit# iii !ociale. E2 cercet#rii monogra%ice orientate cu prec#dere de !inteti)area in%orma iilor de!pre o unitate !ocial#. Conclu)iile unei a!t%el de cercet#ri !unt comentarii !tati!tice la !tructurarea r#!pun!urilor !u,iec ilor la di%eri i itemi. b cercetrile e"plicative+ -eri%ic# rela iile dintre %enomenele cercetate. e2. Cum in%luen ea)# ni-elul -eniturilor comportamentul poli ieiB ce rela ii e2i!t# ntre mediu re)iden ial i op iunile politice. In-e!tigarea ace!tor r#!pun!uri n!eamn# a da un r#!pun! la cau)ele care determin# mani%e!tarea unor comportamente politice !au e2aminarea unor anumite op iuni politice. Aadar !tudiul empiric nu !e oprete la !impla de!criere a %aptelor+ %enomenelor i proce!elor legate de tema men ionat#+ ci el urm#rete de!ci%rarea cau)elor e2i!ten ei lor. 7n practic# !e nt:lne!c cercet#ri deopotri-# de!cripti-e i e2plicati-e. /rice cercetare e2plicati-# !e ,a)ea)# indu,ita,il pe un demer! de!cripti- pentru c# numai a!t%el ea poate !# o%ere e2plica ii la %apte i proce!e ,ine delimitate. Cercet#rile e2plicati-e urm#re!c te!tarea ipote)elor iar cele de!cripti-e !au in%orma ii nece!are %ormularea ipote)elor. E2 !tudiind cla!a managerial# o -om de!crie pentru a cunoate componentele ei+ programele economice+ moti-a iile pentru acti-itatea economic#. 0in datele o, inute putem !# %ormul#m o ipote)# pri-ind rela ia dintre e%icien a ac iunii manageriale a unor categorii de manageri i e2perien e lor economic#+ ipote)# ce -a %i te!tat# de o cercetare e2plicati-#.

&

2. D')* im) rtanta i) te+e" r te(tate3 &er&et*ri f'n!amenta"e (i &er&et*ri a)"i&ati1e Cercetri fundamentale Ace!tea urm#re!c cunoaterea legit# ii de producere a %aptelor+ %enomenelor i proce!elor !ociale. 0up# cum aprecia Fu.n ;1&64< >determinarea %aptului !emni%icati- potri-irea %aptelor cu teoria i articularea teoriei? !unt componente ale cercet#rii %undamentale. Cercet#rile %undamentale n tiin ele !ocio=umane !tudia)# !tructura !ociet# ii+ rela iile !ociale. *copurile cercet#rii %undamentaleA a# stabilirea acordurilor dintre teorie i societate A!em#n#tor tiin elor naturii+ teoriile !ocio=umane nu pot %i te!tate direct pentru a -eri%ica acordul ace!tora cu %aptele i de aceea cercet#torii !e opre!c la ipote)e cu ni-el mediu de generalitate i la ipote)e de lucru. E2 teoria grupurilor ;apud C.elcea+ 1&&$+ p. 1'3 D 1'1< a %o!t ini iate de Jcoala de la C.icago. *=a de)-oltat apoi un num#r de teorii cu ni-el mediu de generalitate cu pri-ire la normele de grup+ con%ormare i de-ian a+ !c.im,area normelor de grup. Cu timpul !=a a9un! la un acord mai mare ntre teoria grupurilor i realitatea !ocial# a grupului. b# eliminarea ambiguitilor i clarificarea problemelor 0e %apt a pune n di!cu ie rela ia dintre atitudini i comportamente. 5rin cunoaterea atitudinilor !e pot pre)ice comportamentele celor !tudia i. E2perien a !onda9elor preelectorale i e2it poll=urile con%irm# leg#tura dintre atitudinile politice i comportamentul de -ot. Kallup Raport 1&34 D 1&$' D !u,linia ca !onda9ele politice prelelectorale au a-ut o a,atere 2+1L %a # de re)ultatele -otului.

13

Cercetri aplicative *unt cercet#ri reali)ate cu !copul preci! de r#!pun! la o comand# !ocila# !au la cunoaterea unor pro,leme concrete. 8re,uie !# %acem c:te-a preci)#ri terminologice. A-em mai mul i termeni care de!emnea)# acti-itatea de in-e!tigare concret# a realit# iiA = = = = cercetarea !ociologic# empiric#B anc.eta !ociologic#B in-e!tiga ia !ociologic#B !onda9.

Cercetarea e!te acti-itatea de recoltare i prelucrare a in%orma iilor o,iecti- -eri%icate+ n -ederea %ormul#rii de e2plica ii tiin i%ice la proce!ele i %enomenele !ociale.

3. 3. Cercetarea empiric
Cercetarea empiric !e reali)ea)# prin o,!er-area direct# a realit# ii prin aplicarea unor metode i te.nici !peci%ice de o, inere a in%orma iilor D anc.eta+ e2perimentul+ c.e!tionarul etc. D de prelucrare a lor D corela ii+ te!te de !emni%ica ie !tati!tic#. Cercetarea empiric# !e de%#oar# dup# anumite principii = = = = unit# ile dintre teorie i empiricB ra ionamenetele re)ultate din teorie !tau la ,a)a cercet#rii empiriceB unit# ii dintre n elegere i e2plica ie care are n -edere raportul dintre !u,iectul i o,iectul cunoateriiB unit# ii dintre cantitati- i calitati-B

Ancheta sociologic e!te metoda de culegere a in%orma iilor prin !tudiul realit# ii !ociale prin c.e!tionare i inter-iu. Anc.eta !ociologic# are un grad relati- !c#)ut de control al cercet#torului a!upra -aria,ilelor anali)ate. 5entru acoperirea ace!tora !e apelea)# la !tudiul documentelor i la o,!er-a ia tiin i%ic#. 8ermenul de sondaj e!te !inonim cu cel de >cercetare !electi-#? !au de >eantionare?. $ondaj e!te te.nic# de in-e!tigare pe ,a)a unui eantionB !onda9ul e!te !pecie a anc.etei !ociologice.

11

Aadar anc.eta !ociologic# !e di!tinge de alte tipuri de cercetare prinA = = = utili)area c.e!tionarului i inter-iului n recoltarea in%orma iilorB nerecurgerea la e2perimentB !pre deo!e,ire de !onda9ul de opinie ea urm#rete cunoaterea a!pectelor !u,iecti-e ;opinii+ atitudini+ a!pira ii+ intere!e< i o,iecti-e ;condi ii de -ia #+ -enituri etc.< i nu recurge ntotdeauna la eantionare. Anc.eta !ociologic# are multe a%init# i cu anc.etele din alte domeniiA 9uridic+ antropologic+ i!toric+ a!i!ten a !ocial# unde !e aplelea)# la te.nica interog#rii+ inter-ie-#rii cu !copul o, inerii unor in%orma ii. E2. Anc.eta penal# urm#rete cunoaterea de la inculpat+ -ictim# i martori a cau)elor+ moti-elor i conte2telor n care !=a !#-:rit o in%rac iune+ pentru ca n temeiul !# !e adopte o .ot#r:re. E2. Anc.eta antropologic# !e re%era la interogarea unor grupuri de oameni cu pri-ire la mani%e!tarea tradi iilor i a o,iceiurilor !peci%ice unei comunit# i umane. Anc.eta !ociologic# o, ine in%orma ii de!pre opiniile+ atitudinile+ intere!ele+ op iunile indi-i)ilor de!pre proce!ele !ociale ce au loc n grupuri !au n !tructuri organi)a ionale. 7n toate celelalte !copul e!te de a reduce la minimum dimen!iunea !u,iecti-# i de aceea nu !unt interogate intere!ele !au op iunile ci numai ceea ce ei cunoe!c de!pre un %apt !au proce! antropologic !au i!toric.

12

3.4 Fazele cercetrii sociologice


a = = definirea i delimitarea problemei cercetate opera ionali)ea)# conceptele e%erente temeiB !electea)# !u,iectele ce merit# !# %ie !tudiate tiin i%ic. 0eci+ !e %ormulea)# o,iecti-ele i !copul cercet#rii. ,. %ocumentarea n literatura de specialitate e!te oportun# pentru a nu repeta greelile altora i pentru a nu repeta ceea ce !=a mai !tudiat i de al ii.. c. &ormularea ipotezelor e!te %a)a n care in-e!tigatorul aea)# rela iile dintre -aria,ile ntr=o %orm# care permite m#!urarea prin %apte !emni%icati-e+ o,!er-a,ile. / cercetare poate !# te!te)e+ n %unc ie de tema i o,iecti-e+ mai multe ipote)e. d. stabilirea eantionului ;lotului< de cercetat. 0in popula ia total# !e !electea)#+ con%orm unor criterii !tati!tice+ un num#r de per!oane con!iderate repre)entati-e ce urmea)# a %i !u,iec ii cercet#rii. e. stabilirea metodologiei i a tehnicilor de cercetare . 5ractic ele !unt deci!e dup# parcurgerea primelor patru %a)e ntruc:t n raport de tem#+ ipote)# i eantion !unt !ta,ilite metodele. 7nainte de aplicarea ace!tora e!te ne-oie de o prete!tarea+ pentru a cunoate mai e2act -irtu ile i limitele lor+ pe care apoi !# le per%ec ione)i+ pentru ndeplinirea mai ,un# a !copurilor i o,iecti-elor propu!e.Urmare a prete!t#rii !e %inali)ea)#+ !e de%initi-ea)# metodologia i te.nicile de cercetare. %. !ecoltarea datelor n con%ormitate cu planul de cercetare Accentul deo!e,it e!te pu! pe re!pectarea cerin elor+ pe !elec ia !u,iec ilor pentru inter-iu. g. 'rezentarea datelor i comentarea lor tre,uie !# %ie complet# i clar#. E2punerea tre,uie n!o it# de !curte comentarii care !u ro!tul de a le ordona i a le %ace acce!i,ile. .. (nterpretarea datelor cercetrii !e reali)ea)# n !copul anali)ei empirice n raport cu cadrul teoretic+ n %unc ie de pro,lematica in-e!tigat# i de ipote)e. Interpretarea n!eamn# %ormularea de e2plica ii la !itua iile de!prin!e din cercetarea empiric#+ care tre,uie !# demon!tre)e condi iile de mani%e!tare a rela iilor de determinare ntre proce!ele !au %enomenele care %ac o,iectul in-e!tiga iei. E-ident c# tre,uie comparate cu date !au in%orma ii din alte cercet#ri. i. Concluziile !inteti)ea)# principalele date i idei ce !=au conturat pe parcur!ul cercet#rii i din interpretareB ele tre,uie !# conci!e+ clare+ n concordan # cu tema i !copul cercet#rii.

Aici cercet#torulA

13

Una !au maui multe conclu)ii -i)ea)# n mod nece!ar ipote)a !au ipote)ele cercet#rii i tre,uie !# con!emne)e dac# ele !=au con%irmat !au in%irmat prin cercetare. j )valuarea utilitii investigaiei ncheie raportul de cercetare 7n acea!t# etap# e!te pre)ent# modalitatea de -alori%icare a re)ultatelor i conclu)iilor cercet#rii. 5rintre cele mai nt:lnite modalit# i de -alori%icare enumer#mA o !uge!tii pentru optimi)area domeniului cercetat+ pentru in!titu iile care ge!tionea)# pro,lemele !emnalate de o in-e!tiga ie empiric#B o pu,licarea n re-i!te de !pecialitate+ ela,orarea de c#r i !au de comunic#ri tiin i%iceB o !timularea unor cercet#ri care !# ad:ncea!c# pro,lematica re!pecti-#B *olu iile preconi)ate tre,uie !# %ie concrete+ cu trimitere la proce!e i %apte !ociale reale pentru ca numai a!t%el ele ar putea %i -alori%icate.

1'

Capitolul 4. Scopul, obiectivele i sc ema operaional a cercetrii

4.1 Scopul cercetrii

4.2 Obiectivele cercetarii

4.3 Schema operaio al a cercetrii


S&.ema )era,i na"* !e &er&etare cuprinde totalitatea elementelor ce alc#tuie!c o cercetare

!ociologic# empiric#. E!te modalitatea preg#titoare a culegerii datelor. 5rin !c.em# domeniul cercetat e!te pu! n rela ie cu toate componentele con!iderate a a-ea !emni%ica ie pentru cercetarea unei teme 5aul @a)ar!%eld a de%init !c.ema opera ional# de cercetare a de%init !c.ema opera ional# ca o acti-itate de con!truc ie a -aria,ilelor i a !pa iului de atri,ute pe patru ni-eluriA = = = = repre)entarea imagi!tic# a conceptuluiB !peci%icarea dimen!iunilorB !electarea indicatorilorB ela,orarea indicilor empirici

Cercetarea !ociologic# !e reali)ea)# ca in-e!tiga iei a realit# ii prin concepte+ dimen!iuni+ -aria,ile+ indicatori+ indice. *c.ema opera ional# de cercetare cuprindeA 1. conceptele 2. dimen!iunile 3. indicatorii '. indicii domeniului cercetat O)era,i na"i+area & n&e)te" r e!te actul de rede%inire cu preci)ie a conceptelor din cercetarea !ociologic#.

1"

(a)e ale proce!ului de opera ionali)are a conceptelorA 1. repre)entarea imagi!tic# a conceptuluiA !e e2trag din literatur# !au o,!er-a ii directe cunotin ele oportune cercet#rii+ pentru ca !# ela,ore)e cadrul teoretic !emni%icati-B 2. reali)area unui raport de core!ponden # ntre de%ini ia nominal# i cea opera ional# pentru ca !tudiul !# !e %ac# pe pro,leme reale. /pera ionali)area e!te dependent# de !peci%icul domaniului de !tudiat i de o,iecti-ele !tudiului. Dimen(i'ni"e !unt concepte care re%lect# un anumit grad de generalitate al unui %enomen !au proce! !ocial !tudiar i !unt !u,ordonate unui alt concept cu grad mare de generalitate. Ceea ce apare ca dimen!iune a unui concept mai general ntr=un conte2t+ poate %i concept de re%erin # pentru alte de%ini ii ntr=un alt conte2t. / alta accep iune+ %olo!it# n general n gruparea indicatorilor+ e!te cea de !peci%icCung.i de cercetare a temei ; e2 dimen!iune economic#+ !ocial#<. In!i&at rii !unt !emne o,!er-a,ile i m#!ura,ile cu a9utorul c#rora pot %i caracteri)ate unit# ile !ociale i calitatile ace!tora. Un %apt o,!er-a,il ; tipul de locuin # n proprietate<+ r#!pun!ul la o ntre,are ; care e!te pro%e!ia d-!.1< !au raportul ntre dou# m#rimi %unc ionea)# ca indicatori pentru de%inirea conceptelor ; de e2. Conceptul de >!tatu! !ocial?. I con!truc ii conceptuale deri-ate prin raportarea la un concept !au dimen!iune. Indicatorii !ociologici reali)ea)# unitatea determin#rilor cantitati-e i a celor calitati-e cu care !e !tudia)# un anumit domeniu al -ie ii !ociale. In!i&ii !unt e!en a cercet#rii empirice. 5rin indice ;inde2< !e n elege >o -aria,il# unidimen!ional# cu r -alori pe care !unt ordonate v cla!e de po!i,ile com,in#ri de caracteri!tici dintr=un !pa iu de atri,ute multidimen!ional? MaMnt) i cola,.+ 1&4&+ p''+ apud *.C.elcea+ 1&&$+ p.11&. 5entru c# ma9oritatea conceptelor cu care operam n tiin ele !ociale !unt multidimen!ionale;e2.!tatu! !ocial+ coe)iunea grupului+ !ati!%ac iea muncii< !e pune pro,lema cla!i%ic#rii unit# ilor !ociale+ a o,iectelor din realitatea concret#+ concomitent pe mai multe criterii. A-em o con%u)ie ntre indicatori i indici. 0e multe ori !unt %olo!i i ca !inonimi+ iar rigoarea !ociologic# indicii !unt con!truit prin raportare a unui indicator la altul. El re!tr:nge !%era de m#!urare la e!en a cercet#rii !ociologice. E4. 1 indicele ;inde2ul< de)-olt#rii comunitare calculat de 0orel A,ra.am+ in cadrul raportului *tiinti%ic *!om+nia, )valuarea i monitorizarea impactului social !aportul stadiului baseline (anuarie -../0 ela,orat pentru Agen ia Na ional# de 0e)-oltare a Nonelor Miniere. *copul calcul#rii e!te ierar.i)area localita ilor miniere n %unc ie de !corul o, inut pentru %iecare dimen!iune i pe total. Indicele a %o!t calculate pe ,a)a unor indicatori colectati de In!titutul National de *tati!tica. 14

(a)eA =I=!electare a indicatorilor rele-anti pentru calcularea inceluiB = II= gruparea pe dimen!iuni a indicatorilor reali)ati. 0emogra%ici *ociali = III= calcularea indicatorilorB. = IV= re!calarea unor indicatori n -ederea a!igur#rii !en!ului logic a!cendent+ a!t%el nc:t -aloarea ma2im# !# repre)inte !itua ia cea mai %a-ora,il# = V= normali)area;!tandardi)area< %iec#rui indicator. *copul normali)#rii e!te po!i,ilitatea compati,ili)#rii datelor pentru prelucrarea unitar#. 5entru a reali)a e-aluarea %iec#rei localit# i n %unc ie de !corul lor de de)-oltare comunitar#+ -aloarea %iec#rui indicator a %o!t normali)at# ;!tandardi)at#< prin a,aterea %a # de -aloarea minim# ;prin %ormula utilit# ii ma2imale<. Aadar+n primul r:nd datelor li !=a a!igurat compara,ilitatea prin !ituarea lor pe un inter-al de la 3 la 1.7n al doilea r:nd+ !=a urm#rit ca toate datele+ pentru %iecare indicator !# %ie di!tri,uite pe o !cal# cu un continuum de la negati- la po)iti-. = VI= calcularea !corului de)-olt#rii localitatilor+ pe dimen!iuni i apoi pe total. 7n %inal+ toate cele 4 ierar.ii de localit# i n %unc ie de !corurile o, inute pe cele " dimen!iuni i pe total au %o!t cla!i%icate n trei grupuri !au tipuri de comunit# iA o treime cu de)-oltare comunitar# 16 Mortalitate la 1333 de locuitori Mortalitate in%antil# la 1333 de locuitori N#!cu i -ii la 1333 de locuitori Emigran i din cau)a !c.im,#rii permanente a re)iden ei la 1333 de locuitori Emigran i n ,a)a !c.im,#rii reedin ei la 1333 de locuitori Imigran i n ,a)a !c.im,#rii permanente a re)iden ei la 1333 de locuitori Imigran i n ,a)a !c.im,#rii reedin ei la 1333 de locuitori Num#r de locuitori la un medic Rata anga9arii L *upra%a # locui,il#Clocuitor Nr. per!oane pe locuin # Copii n!crii n gr#dini e la 1333 de locuitori Ele-i n!criI n !coli la 1333 de locuitori Ele-i n!crii n coli pe cadru didactic Numar po!turi tele%onice la 1333 de locuitori @ungimea retelei de di!tri, a apei pota,ile la 1.333 locuitori @ungimea retelei de canali)are la 1.333 locuitori @ungimea retelei de di!tri, a ga)elor la 1.333 locuitori *upra%a # ara,il# la )ona agricol# L

Migra ie

Culturali ;educa ionali< Al ii

pe!te medie+ o treime cu de)-oltare la medie i o treime cu de)-oltare comunitar# !u, medie. Modalitatea cea mai nt:lnit# de repre)entarea indicelui e!te cea !u, .orma de .arta.

1$

Capitolul !. "ocumentarea din surse statistice


!. 1. Ce su t statisticile oficiale"
*tati!ticile o%iciale !unt documente cu caracter o%icial+ ntocmite de organi!me pu,lice+ pe ,a)a num#r#rii elementelor ce pre)int# anumite caracteri!tici.

!.2. "e ce e#ist statisticei o$iciale%


*tati!ticile o%iciale au %o!t reali)ate n ultimul !ecol de c#tre !tat n cele mai multe dintre !ociet# ile indu!triale. Ele !e ntocme!c de c#tre di-er!e agen ii ale !tatului prin nregi!tr#ri i redactarea !u, %orm# de documente a ace!tor nregi!tr#ri. 7n conte2tul plani%ic#rii !ociale i economice+ care a luat propor ii n ultimii "3 de ani+ !tati!ticile au de-enit o !ur!# important# de m#!urare i cuanti%icare a tendin elor !ociale i a inter-en iilor o%iciale. 0e aceea+ !tati!ticile o%iciale au cuno!cut o puternic# de)-oltare n acea!t# perioad#. 0epartamentele gu-ernamentale ;ca i corpora iile pri-ate< au de a!emenea ne-oie !# i monitori)e)e acti-it# ile proprii. 0in ace!t moti-+ ele pot !# reali)e)e !tati!tici care !# le a9ute. E2i!ten a !tati!ticile o%iciale ar tre,ui !# nle!nea!c# o core!ponden # ridicat# ntre anumite ne-oi !ociale i !er-iciile de!tinate !# le !ati!%ac#. A!t%el+ ele pot %i %olo!ite pentru a in%orma admini!tra ia !tatului cu pri-ire la num#rul pro%e!orilor de care e!te ne-oie n coli ;i de care ar putea %i ne-oie n -iitor<+ ntr=o anumit# regiune. *au pot in%orma !tatul cu pri-ire la num#rul de doctori de care e!te ne-oie ntr=o anumit# )on#+ la nece!it# ile de locuire etc. *tati!ticile o%iciale tre,uie !# %ie !tandardi)ate n di%erite moduri pentru a putea %i uor de n ele! i ace!te cla!i%ic#ri !tandard tre,uie !# r#m:n# ne!c.im,ate n timp pentru a ar#ta anumite tendin e. (ormele !tandardi)ate de culegere a datelor !unt de o,icei reali)ate de %iecare !tat i de aceea ele di%er# ade!ea ntre !tate. 8ipurile de date care !e adun# i %orma de culegere pot %i %oarte di%erite n !tatele Europei. 0e aceea+ di%erite in!titu ii interna ionale au %#cut e%orturi n ncercarea de a reali)a !tandarde interna ionale pentru culegerea i nregi!trarea datelor. /rgani)a ia Interna ional# a Muncii ;/IM< !au /rgani)a ia pentru Cooperare i 0e)-oltare Economic# ;/EC0< i Uniunea European# ;UE< au in!trumentat de)-oltarea ace!tor !tandarde de cla!i%icare. O#rile care %ac parte din ace!te organi)a ii !unt oarecum o,ligate !#=i reali)e)e m#car o parte din !tati!ticile lor n acea!t# %orm# !tandard. 0e!igur+ ele pot a-ea mai multe %orme de cla!i%icare a !tati!ticilor n ceea ce pri-ete+ de e2emplu+ oma9ul.

1&

!.3. Sursele statisticilor o$iciale


E2i!t# trei !ur!e principaleA anc.etele gu-ernamentale+ anc.etele interna ionale i e-iden ele di-er!elor in!titu ii. Anchetele guvernamentale !unt reali)ate la anumite inter-ale de timp pentru a nregi!tra in%orma iile generale !au !peci%ice de!pre popula ie. Una dintre cele mai importante !ur!e ale !tati!ticilor o%iciale o repre)int# recensm+ntul+ care are loc n ma9oritatea !tatelor o dat# la 13 ani. Acum+ ace!te in%orma ii !unt de o,icei di!poni,ile pe !uport electronic !au !u, %orma unor rapoarte i ta,ele pu,licate. Recen!#m:ntul e!te o anc.et# e2.au!ti-#+ ceea ce n!eamn# c# %iecare per!oan# din popula ie e!te acoperit#. 0in ace!t moti-+ recen!#m:ntul e!te !ur!a de in%orma ii cea mai demn# de ncredere. Recen!#m:ntul %urni)ea)# in%orma ii de!preA = num#rul i !tructura popula iei n %unc ie de caracteri!ticile demogra%iceA !e2+ -:r!t#+ !tare ci-il#+ %ertilitatea popula iei %eminine+ caracteri!tici educa ionale;ni-elul i %elul colii a,!ol-ite<+ caracteri!tici etnice i con%e!ionaleA na ionalitatea+ lim,a matern#+ religiaB = popula ia acti-# i inacti-# dup# caracteri!ticile !ocio=economice i demogra%iceA !tatut pro%e!ional+ ocupa ie+ ramur# de acti-itate+ !e2+ grupe de -:r!t#+ ni-el de in!truire. 7n Rom:nia+ ultimul recen!#m:nt !=a e%ectuat n 1&&2. 0eoarece datele !unt di!poni,ile n principal la ni-el de localitate+ recen!#m:ntul e!te %oarte important pentru proiectul *IM datorit# %aptului c# permite o, inerea unei imagini corecte de!pre )onele miniere. 8otui+ recen!#m:ntul e!te dep#it nc# dinainte ca urm#torul !# %ie reali)at. 0eci+ l putem utili)a ca !ur!# de in%orma ii numai pentru a de!prinde c:te ce-a de!pre !itua ia din regiunile miniere+ dar nu putem o, ine prea mult de!pre !itua ia pre)ent#+ a-:nd n -edere di!poni,ili)#rile de amploare i !c.im,#rile n domeniul locurilor de munc# ce au a-ut loc din 1&&2 ncoace. Alte anc.ete gu-ernamentale !unt Anc.eta Integrat# n Ko!pod#rii i Anc.eta a!upra (or ei de Munc# n Ko!pod#rii. 1ncheta integrat n gospodrii e!te o cercetare multi%unc ional# permanent# reali)at# de In!titutul Na ional de *tati!tic#. Eantionul anc.etei e!te repre)entati- la ni-elul #rii i cuprinde anual apro2imati- 34333 de locuin e ampla!ate n "31 centre de cercetare din localit# i ur,ane i rurale. Completarea datelor n c.e!tionarele anc.etei !e e%ectuea)# pe ,a)a nregi!tr#rilor )ilnice ale capului go!pod#riei !au ale altei per!oane din go!pod#rie i a inter-iurilor e%ectuate de c#tre per!oane !peciali)ate.

23

1ncheta asupra forei de munc n gospodrii are ca o,iecti- principal m#!urarea popula iei acti-e = ocupate i n oma9 = i a popula iei inacti-e. 7nregi!trarea in%orma iilor !e reali)ea)# prin inter-ie-area per!oanelor de 1" ani i pe!te+ la domiciliul go!pod#riilor din locuin ele cercetate. Anc.eta !e reali)ea)# pe un eantion aleator de 1$.334 locuin e+ repre)entati- la ni-el na ional+ at:t n ceea ce pri-ete !tructura go!pod#riilor+ c:t i di!tri,u ia popula iei pe medii+ !e2e i grupe de -:r!t#. Eantionul e!te con!truit pe ,a)a unui procedeu de rotire a locuin elor ;!c.ema G2=2=2G<A o locuin # e!te cercetat# 2 trime!tre+ !coa!# din eantion 2 trime!tre+ cercetat# din nou 2 trime!tre i apoi !coa!# de%initi-. 7n %iecare trime!tru !e p#!trea)# "3L din locuin ele in-e!tigate n trime!trul anterior+ 2"L re-in celor care au !tat 2 trime!tre+ iar 2"L !unt noi. Anchetele internaionale !unt reali)ate n cadrul unei anumite categorii de #ri+ ntr=un mod care !# permit# compararea datelor. Ca e2emple de anc.ete interna ionale de!%#urate n Rom:nia putem men ionaA 1ncheta asupra forei de munc ;eantionul P 3&.333 per!oane < Acea!ta e!te o anc.et# care !e de!%#oar# trime!trial+ n r:ndul per!oanelor care au loc de munc#. 5une ntre,#ri cu pri-ire la !alarii+ condi ii de munc# etc. E!te o !ur!# important# pentru !tati!ticile de!pre pia a muncii. E!te %olo!it# de di%erite organi!me interna ionale+ inclu!i- I@/+ EU i altele. Evidenele diverselor instituii !unt in%orma ii adunate la ni-el gu-ernamental !au al autorit# ilor locale+ n general n !copul monitori)#rii interne. 8otui+ ace!tea pot %i %olo!ite pentru a o%eri in%orma ii !tati!tice generale+ dac# !unt regrupate i reanali)ate. 0e o,icei+ !unt uor de n ele! i de aceea repre)int# o important# !ur!# de in%orma ii !tati!tice. E2emple de e-iden e de ace!t tip n Rom:nia !unt statisticile despre nregistrarea omerilor i a persoanelor ocupate+ o%erite de Agen iile Qude ene de /cupare i (ormare 5ro%e!ional# i statisticile n domeniul sntii o%erite de direc iile !anitare 9ude ene.

!.4. &ccesul la statisticile o$iciale


E2i!t# mai multe %eluri n care putem a-ea acce! la !tati!ticile o%iciale. 0e e2emplu+ putem atepta ca ele !# %ie a!am,late i pu,licate de In!titutul Na ional de *tati!tic# n ,uletinele lunare+ catalogul !#u anual ;!au n alt# pu,lica ie<. 0ei ne o%er# o in%orma ie general# de!pre popula ie util#+ acea!ta e!te de o,icei recoltat# cel pu in cu un an n urm# i aa)# in%orma iile ntr=o %orm# agregat# la ni-el na ional+ aa nc:t e!te di%icil !# -edem ce !e nt:mpl# ntr=o anume regiune indi-idual#. 7n cele mai multe #ri+ a!t%el de date !unt pu!e la di!po)i ie n %orma unor ta,ele pu,licate+ deci)ia pri-ind tipurile de in%orma ii care !unt

21

inclu!e n ace!te ta,ele apar in:nd In!titutului Na ional de *tati!tic#. 0e aceea+ de o,icei+ putem cere in%orma ii !uplimentare pentru a le %olo!i ntr=o %orm# di%erit#+ in%orma ii care pot e2i!ta+ dar care nu apar n cataloagele anuale !au n rapoartele pu,licate. Ace!tea !unt de regul# di!poni,ile+ dar contra unor ta2e !au pl# i. 5entru a o, ine in%orma ii curente i la ni-el local+ e!te nece!ar !# mergem direct la ,irourile locale ;de e2emplu la poli ie pentru !tati!ticile poli iei !au la ,iroul de oma9 pentru !tati!ticile pri-ind oma9ul < i !# cerem in%orma ii n mod direct+ ri!c:nd uneori !# nu ni !e acorde acce!ul la ace!te !tati!tici. 0e a!emenea+ !e poate nt:mpla ca ace!te date !# nu %ie >cur# ate? !au -eri%icate i de aceea pot %i ntr=o %orm# de)organi)at# !au incon!i!tent#.

0in ce n ce mai de! datele !unt pu!e la di!po)i ie pe !uport magnetic+ ceea ce a9ut# enorm anali)a !ocial#+ deoarece o%er# po!i,ilitatea !toc#rii mai multor in%orma ii dec:t rapoartele pu,licate+ iar cercet#torul !ocial poate acce!a orice parte din ace!te in%orma ii care l intere!ea)#. !.!. "e ce $olosim statisticile o$iciale %
*tati!ticile o%iciale repre)int# %orma cea mai complet# i mai larg# a in%orma iilor de!pre popula ie. *pre deo!e,ire de anc.etele i culegerea datelor pe care le ntreprind al ii+ !tati!ticile o%iciale !unt de o,icei e2.au!ti-e !au au eantion %oarte mare. 0e a!emenea+ repre)int#+ de o,icei+ cea mai !igur# !ur!# de date deoarece !unt %oarte mul i oameni anga9a i n !tandardi)area i actuali)area in%orma iilor. Ele !unt reali)ate dup# un model !tandard+ a!t%el nc:t putem urm#ri !c.im,#rile produ!e n timp. *tati!ticile o%iciale con!tituie un o,iect de anali)# n !ine+ ele o%erind r#!pun!uri la tipurile ma9ore de interoga ieA GCe !e ntmpl# 1?+ core!pun)#toare a,ord#rii de!cripti-e+ de de%inire a realit# ii+ re!pecti- G0e ce !e ntmpl# 1?+ core!pun)#toare a,ord#rii e2plicati-e. Qoac# rolul de cadru de re%erin # n e-aluarea datelor cule!e prin alte metode. / ci%r# n !ine nu n!eamn# %oarte mare lucru+ ea de-ine rele-ant# prin compara ieA de e2emplu+ in%orma ia pri-ind num#rul de omeri din Valea Qiului n anul 2333 cap#t# !emni%ica ii noi dac# o compar#m cu num#rul de omeri din Runedoara+ din Rom:nia !au din Uniunea European#.

*tati!ticile o%iciale permit anali)e longitudinale i+ deci+ e-iden ierea dinamicii %enomenelor !ociale. 5ermit+ de a!emenea+ e%ectuarea de cercet#ri ancorate+ din punct de -edere al cadrului temporal+ n trecut.

22

A-:nd n -edere toate ace!tea+ !tati!ticile o%iciale ne pot a9uta !# pla!#m alte tipuri de in%orma ii ;cum ar %i re)ultatele propriilor noa!tre anc.ete !au %ocu! = grupuri< ntr=un conte2t mai larg.

!.'. (roblemele statisticilor o$iciale


(iind reali)ate pe ,a)a unor metodologii te!tate+ con in n an!am,lu in%orma ii -alide. %orme de di!tor!iune i in%luen are. Valoarea in%ormati-# a !tati!ticilor o%iciale e!te a%ectata de dou# tipuri de eroriA nregi!trate ntr=un !en! !au altulB 2ii# erori nt+mpltoare ce !unt re)ultatul ac iunii unor %actori aleatori. Ace!te erori apar n proce!ul de culegere a datelor i au drept !ur!eA = eantionareaA unit# ile de anali)# !elec ionate n eantion nu reproduc corect caracteri!ticile popula iei n an!am,lul !#uB = in!trumentele de nregi!trare a datelor ;c.e!tionare+ %ie<A erorile apar datorit# %ormul#rii de%ectuoa!e a ntre,#rilor+ inadec-#rii grilei de categorii utili)ate pentru nregi!trarea r#!pun!urilor+ te.noredact#rii i gra%icii %ormularelorB = operatorii care culeg in%orma ia prin completarea %ielor !au aplicarea c.e!tionarelor. @ip!a de re!pon!a,ilitate i contiincio)itate a ace!tor operatori poate di!tor!iona gra- corectitudinea datelor cule!eB = re!ponden iiA n ca)ul unor teme !en!i,ile+ cum ar %i+ de e2emplu+ plata ta2elor+ con!umul de alcool+ per%ormarea de roluri n go!pod#rie+ r#!pun!urile oamenilor !unt a%ectate de de)ira,ilitatea !ocial#A tendin a !u,iec ilor de a da r#!pun!uri n con%ormitate cu ceea ce e de dorit din punct de -edere !ocial+ de a ap#rea ntr=o lumin# %a-ora,il#+ n concordan # cu un !et de norme i -alori !ocial=acceptate ;e2emple de dimen!iuni=indicatori a%ecta i de de)ira,ilitateA con!umul cultural+ educa ia<. Nici cercet#rile e2.au!ti-e+ cum !unt recen!#mintele+ nu !unt lip!ite de erori. 0e pild#+ recen!#m:ntul reali)at n 1&&2 n Rom:nia a nregi!trat un num#r de '33.333 de rromi. Alte e-alu#ri indic# e2i!ten a a pe!te 1 milion de romi. 7n ace!t ca) + ci%rele !unt in%luen ate cu !iguran #+ printre altele+ de modul n care !e %ace nregi!trarea na ionalit# iiA prin auto=de%inire ; declara ia re!pondentului< !au .etero=de%inire ;e-aluarea celui care completea)# %ormularele<. Corectitudinea !tati!ticilor o%iciale e!te de a!emenea a%ectat# de urm#toarele pro,lemeA ;i< erori sistematice, ce pro-in din ac iunea con!tant# a unui %actor+ care produce o depla!are a -alorilor 0ar+ cu

toate c# !tati!ticile o%iciale ar tre,ui !# %ie !igure i e2acte pe c:t po!i,il+ ele !unt o,iectul a di%erite

23

3 %iferite surse, diferite date 0i%erite departamente gu-ernamentale adun# in%orma ii n %eluri di%erite i din di%erite moti-e. 0e aceea+ putem o,!er-a c# ade!ea reali)ea)# di%erite !tati!tici care nu !unt compara,ile ntre ele+ cu toate c# !unt menite !# m#!oare aceleai %enomene. 1. (nformaii inconsecvente C.iar i n cadrul aceleiai !ur!e !tati!tice+ in%orma iile pot di%erit. Un departament poate culege in%orma iile ntr=un anumit %el+ altul ntr=un %el re!pon!a,ili !unt %unc ionarii n nregi!trarea e-iden elor. 0e o,icei+ acea!t# munc# nu repre)int# o prioritate i e!te reali)at# de %unc ionari cu o preg#tire !c#)ut#. 2. Manipularea deliberat. Uneori e-iden ele !tati!tice !unt manipulate n mod inten ionat. 0e e2emplu+ e%ul poli iei locale care ar dori !# ai,# mai mul i o%i eri de poli ie+ ar putea !# !e a!igure c# toate in%rac iunile !unt con!emnate+ c.iar i acelea care nu !unt con!emnate ca regul#+ pentru a genera >ne-oia? unui num#r mai mare de poli iti. 3. (ncompatibilitatea semnificaiilor. / ci%r# poate !emni%ica lucruri di%erite pentru per!oane di%erite. '. $tatisticile oficiale sunt realizate ntr4un conte"t politic A!t%el+ ade!ea gu-ernele pre%er# !# nu pun# n e-iden # in%orma iile !t:n9enitoare pentru ele+ ci !# accentue)e in%orma iile care le pun ntr= o lumin# %a-ora,il#. 0in acea!t# cau)#+ e2i!t# multe in%orma ii de!pre con!truc ia de locuin e+ dar %oarte pu ine de!pre per!oanele care nu au unde !# locuia!c#+ multe date de!pre n!crierea n coli+ dar nu prea multe de!pre anal%a,eti!m etc. 8ipurile de !tati!tici reali)ate i pu,licate pot -aria n cadrul unor gu-erne di%erite+ deoarece un gu-ern de dreapta poate a-ea priorit# i di%erite de cele ale unui gu-ern de !t:nga. ". %e obicei definiiile folosite n statisticile oficiale reflect prioritile guvernului i nu pe cele ale celorlali A!t%el+ cei ce apar nregi!tra i ca omeri pot !# nu treac# drept omeri n comunit# ile lor. 7nregi!tr#rile o%iciale ale oma9ului !u,e!timea)#+ aproape ntotdeauna+ num#rul real al omerilor ;cu toate c# n anumite circum!tan e pot e2agera num#rul omerilor dac# au anumite ,ene%icii !au dac# munca la negru nregi!trea)# un ni-el %oarte ridicat<. 4. %efiniiile folosite de guvern sau de birourile locale se pot schimba n timp Acea!ta !e nt:mpl#+ n mod !igur+ n momentul n care anali)#m !tati!ticile de acum 1" ani n compara ie cu cele actuale. 8otui e!te i ca)ul ultimilor cinci ani n ceea ce pri-ete indicatorii de oma9. A!t%el+ n Anuarul *tati!tic din Rom:nia pe anul 1&&"+ con%orm metodologiei Anc.etei (or ei de Munc# n Ko!pod#rii+ categoria per!oanelor ocupate include toate per!oanele de pe!te 1' ani+ care de!%#oar# o acti-itate economic# produc:nd ,unuri !au !er-icii+ pe parcur!ul cel pu in al unei ore n perioada de re%erin #+ cu !copul de a o, ine -enituri !au !alariu+ pl# i n natur# !au alte ,ene%icii. 7n 1&&6+ de%ini ia r#m:ne ne!c.im,at#+ cu e2cep ia %aptului c# limita de -:r!t# !e ridic# la 1" ani.

2'

6. 5uvernele pot manipula statisticile !c.im,:nd de%ini iile ;de e2emplu+ pentru a reduce num#rul omerilor+ pot %olo!i de%ini ii mai re!tricti-e<+ e2trapol:nd tendin ele+ manipul:nd >a9u!t#ri? !tati!tice i a!cun):nd anumi i itemi n !patele categoriei Galtele? !au omi :ndu=i pur i !implu. 6 (ncompletitudinea informaiilor primare = Gminciuna? prin trunc.iere. / di!tor!iune %rec-ent# e!te aceea c# dintr=o !tructur# !e de!crie cantitati- doar un !ingur element. 0e e2empluA pentru e-aluarea calit# ii a!i!ten ei medicale !e utili)ea)# doar indicatoriiA = num#rul de paturi n !pitaleB = num#rul de medici la 1333 de locuitori. Indicatorii re!pecti-i !unt rele-an i+ dar nu !unt !u%icien i+ %iindc# dei e-aluea)# corect elemente ale re!ur!elor !tructurale+ nu !pun nimic de!pre calitatea e%ecti-# a a!i!ten ei medicale. Al i indicatori rele-an i !untA !pitali)at<. num#rul de dolari U*A c.eltui i pe cap de locuitor pentru a!i!ten # medical#B num#rul de dolari U*A c.eltui i n medie pentru un ,olna- nregi!trat ;am,ulator+

E4em)"'" 13 Stati(ti&i"e 5 ma6'"'i


*tati!ticile oma9ului !unt a%ectate de multe dintre pro,lemele de!cri!e mai !u!. Ace!tea i includ doar pe cei care !unt nregi!tra i ca omeri n di%erite categorii. 7n Rom:nia+ mul i oameni care nu munce!c nu !unt nregi!tra i i de aceea nu !e num#r# printre omeri. Anc.etele a!upra ocup#rii+ care i ntrea,# pe oameni dac# !unt omeri !au caut# un loc de munc#+ de o,icei nregi!trea)# o rat# mai ridicat# a oma9ului. Ce n!eamn# a %i omer1 Unii omeri ie! la pen!ie mai de-reme !au !olicit# a9utoare pentru per!oane cu .andicap+ deoarece n ace!t mod pot a-ea un -enit lunar+ cu toate c# moti-ul real a %o!t lip!a unui loc de munc#. (emeile cu copii nu !e nregi!trea)# de o,icei ca omeri+ c.iar dac# ar pre%era !# ai,# un loc de munc#. 5e de alt# parte+ o per!oan# care %igurea)# drept omer poate a-ea un loc de munc# nenregi!trat+ pro%ita,il !au c.iar ar putea lucra n !tr#in#tate. 0e%ini ia oma9ului !e !c.im,# %oarte de! n timp+ iar de%ini iile %olo!ite la ni-el interna ional pot !# di%ere de cele %olo!ite de gu-ernele na ionale. Cu toate c# !unt multe de%ini ii ale oma9ului+ e2i!t# ncerc#ri de a le !tandardi)a la ni-el interna ional+ %apt care e!te pro,a,il !# in%luen e)e i modul de culegere a datelor n Rom:nia ;-e)i capitolul 1.$.<.

E4em)"'" 23 Stati(ti&i"e infra&,i na"it*,ii

2"

*tati!ticile de!pre in%rac iuni ,a)ate pe e-iden ele poli iei ntotdeauna !u,e!timea)# in%rac ionalitatea+ deoarece nu !unt nregi!trate toate in%rac iunile care au loc. 8ipurile de in%rac iuni nregi!trate tind !# re%lecte %enomene e2terioare+ de e2empluA %amiliile ade!ea o-#ie n reclamarea -iolurilor !au a atacurilor %i)ice care au loc n cadrul %amilial+ din pricina ruinii+ dar de o,icei raportea)# a!t%el de incidente dac# au loc n a%ara %amiliei. (urturile de ,unuri de multe ori nu !unt raportate la poli ie deoarece nu e2i!t# nici o an!# con!idera,il# de a le recupera. 8otui+ e!te pro,a,il !# %ie raportate n ca)ul n care e2i!t# o poli # de a!igurare.
Nu toate in%rac iunile care !unt raportate !unt nregi!trate de c#tre poli ie. 5oli ia poate !# nu -rea !# a%ecte)e reputa ia unei per!oane nregi!tr:nd in%rac iunea+ !au poate re)ol-a pro,lema ntr=un mod >in%ormal?+ de e2emplu+ di!cut:nd cu p#rin ii in%ractorilor tineri. Acea!ta !e nt:mpl# de o,icei n ca)ul in%rac ionalit# ii 9u-enile. 5oli ia poate a-ea pre9udec# i etnice !au !e2uale+ care !# o determine !# nu raporte)e atacurile a!upra %emeilor+ a!upra minorit# ilor !e2uale !au a!upra minorit# ilor etnice. 5er!oanele apar in:nd ace!tor minorit# i ar putea !# ai,# anumite re ineri n declararea in%rac iunilor la poli ie din aceleai moti-e. /%i erii de poli ie mani%e!t# di!cre ie n ceea ce pri-ete modul de de%inire a in%rac ionalit# ii i %elul n care o tratea)#. C.iar atunci c:nd o in%rac iune e!te nregi!trat#+ ade!ea nu !e a9unge la un proce! !au+ dac# !e a9unge la tri,unal+ in%ractorul poate !# nu %ie condamnat. 0e aceea+ ni-elul in%rac ionalit# ii e!te n general mult mai mare dec:t cel nregi!trat n !tati!tici. Ca i n ca)ul !tati!ticilor oma9ului+ anc.etele de!coper# un ni-el de in%rac ionalitate mult mai ridicat dec:t reie!e din !tati!ticile o%iciale.

!. ). *mbuntirea acurateii statisticilor o$iciale


7n ciuda tuturor pro,lemelor men ionate mai !u!+ !tati!ticile o%iciale r#m:n una dintre cele mai importante !ur!e de in%orma ie. 8otui ar tre,ui !# lu#m n con!iderare tipurile de di!tor!iuni la care ace!tea !unt !upu!e i !# pla!#m datele n conte2tul celorlalte tipuri de in%orma ii adunate+ prin intermediul triangula iei. 8riangula ia repre)int# anali)area unei pro,leme utili):nd mai multe !ur!e de in%orma ii+ inclu):nd !tati!ticile o%iciale+ in%orma iile din anc.ete+ %ocu! = grupuri i inter-iuri calitati-e. 7n ace!t %el putem m,un#t# i -eridicitatea tuturor metodelor.

24

Computeri)area i creterea acce!ului pu,licului la !tati!ticile o%iciale m,un#t# ete de a!emenea -eridicitatea lor+ deoarece %ace po!i,il# -eri%icarea ace!tor in%orma ii. Interna ionali)area !tati!ticilor a9ut# ca ele !# %ie !tandardi)ate ntr=un mod general recuno!cut.

26

Capitolul '. Ipote+ele cercetrii


I) te+a Ipote)a e!te un enun care st la baza interpretrii faptelor sociale i e"plicriii prealabile asupra proceselor sociale i a relaiilor dintre ele. 5entru a n elege mai ,ine !peci%icitatea ipote)ei !e cu-ine !# o delimit#m de alte enun uri cu care !e inter%erea)#. principiul D enun ul care !t# la ,a)a unei deduc ii i o%er# e2plica ii pentru un num#r mare de %apte+ -eri%icate continuu. El are -ala,ilitate din -eri%ic#rile empirice anterioare. a"ioma D are mai ale! o conota ie matematic#+ adic# ceea ce e!te ade-#rat prin de%ini ie i are un nalt grad de a,!trac ie. Ea nu e!te direct te!ta,il#. postulatul = e!te propo)i ia al c#rei ade-#r a %o!t demon!trat anterior prin cercet#ri empirice. presupunerea = e!te in enun care nu !e identi%ic# cu realitatea. bnuiala = e!te ec.i-alentul ippote)ei la ni-elul cunoaterii comune. 0in o,!er-a iile !pontane !e deduc enun uri de!pre lag#tura dintre %enomene. (a # de toate ace!te %orme ale g:ndirii tiin i%ice !au ale !i!temului comun ipote)a e!te un enun care tre,uie -eri%icat#. Ipote)a con!titue o,iect de intere! al oamenilor de !tiinta+ al curentelor !tiinti%ice !i in con!ecint# e!te de!cri!# in moduri di%erite. 0e%initiile date ipote)ei pot %i cla!i%icate a!t%el ; *orin Radule!cu+ 1&&'+ p."4<A 1. 2. 3. '. ". 4. o propo)itie relati-a la e2plicatia %enomenelor+ admi!a pro-i)oriu inainte de a %i !upu!a e2perienteiB o con9ectura pri-ind e2plicatia !au po!i,ilitatea aparitiei unui e-enimentB o !upo)itie %acuta a!upra unui lucru po!i,il !au nu !i de!pre care !e de!prinde o !erie de con!ecinte care tre,uie -eri%icateB un enunt care a%irma o relatie intre anumite %apte !i care+ te!tate empiric+ tre,uie -eri%icat !au re!pin!B o a%irmatie de!pre relatiile intre doua !au mai multe %enomene !au de!pre o anumita proprietate a elementelor e2i!tente intr=un domeniu de !tudiatB un enunt empiric cu -aloare pro-i)orie care !ta,ile!te o cla!a unitara de proprietati !ta,ilite !au a%irma e-enimente certe+ corelate !au !ucce!i-eB

2$

6. $. &.

o pre!upunere enuntata pe ,a)a unor %apte cuno!cute cu pri-ire la anumite cone2iuni intre %enomene care nu pot %i o,!er-ate directB o !upo)itie !ugerata in mod pro-i)oriu ca o e2plicatie a %enomenelorB o propo)itie care tre,uie te!tata pentru a=!i do-edi -ala,ilitatea !i care poate %i corecta !au incorecta+ dar duce oricum la plicarea unui te!t empiric.

0eci nu orice enunt de!pre e2i!tenta unei relatii pro,a,ile dintre doua !au mai multe -aria,ile repre)inta o ipote)aB un enunt pentru a %i o ipote)a e!te nece!ar ca el !a %ie te!tat. In !ociologie + ipote)a e!te un enun care re%lect# cu un anumit grad de pro,a,ilitate %iin area unei rela ii cau)ale ntre %enomene !i proce!e !ociale. 0imen!iunile ipote)ei Qo.an Kaltung ;1&46< a preci)at )ece condi ii pe care tre,uie !# le !ati!%ac# o ipote)# pentru a %i -alid#A 1. 5eneralitatea D repre)int# calitatea ipote)ei de a re%letca proce!e i %apte !ociale generale+ rela ia dintre ele -aria,ile %iind adec-ate+ dincolo de condi iile !pa io=temporale. E2A Cu c:t calitatea -ia ii politice e!te mai mare cu at:t participarea politic# e!te mai mare D !e re%er# la toate grupurile i per!oanele indi%erent de caracteri!ticile !ocio D demogra%ice. 2. 3. '. pro,a,ili!tice. ". &alsificabilitatea D e!te o dimen!iune a ipote)ei ca un criteriu de demarca ie ntre enun urile ade-#rate i cel %al!e. F. 5opper ; 1&$1+ p.$3< ?un !i!tem al tiin elor empirice tre,uie !# poat# eua n con%runtarea cu e2perien a? El !pune c# n cercet#rile empirice !unt re inute numai ipote)ele te!ta,ile. 4. 6. $. 'redictibilitatea D !e re%er# la %unc ia de de!criere i e2plicare a proce!elor i Comunicabilitatea -irtutea ipote)ei de a tran!mite !pecialitilor i ne!pecialitilor o !eproductibilitatea D indic# nece!itatea ca ipote)# !# o%ere po!i,ilitatea repet#rii %enomenelor !ociale. imagine c:t mai adec-ata de!pre proce!ele !au %enemonele !ociale cercetate. cercet#rii i decel#rii acelorai conclu)ii. Comple"itate D !e re%er# la gradul de cuprindere a pro,lematicii !tudiate. $pecificitatea D -i)ea)# num#rul de -alori. 0e pre%erat !unt ipote)ele n care %eterminarea D repre)int# delimitarea cu rigoare a proce!ului !au %enomenului

-aria,ilele au trei -alori. !ocial ce tre,uie relectat. Ipote)ele cu un grad mai mare de determinare !unt pre%era,ile celor nalt

2&

&. permanenet. 13.

Testabilitatea D enun ul de!pre un proce! !au %enomen !ocial !# %ie te!ta t 7tilitatea D rele-# rolul ipote)ei n cercetarea empiric#.

Ti)'ri !e i) te+e (poteze teoretice D re%lect# interpret#rile noi date proce!elor i %enemenelor !ociale i !unt indirect te!ta,ile. (poteze de lucru D !unt enun uri direct te!ta,ile de c#tre cercet#rile empirice. Cercet#torii caut# de pild# !# e2plice de ce delic-en a !e mani%e!t# mai puternic la -:r!ta adole!cen ei. Madeleine KraSit) ! ela,orat o cla!i%icare a ipote)elor de lucruA 1. 2. ipote)e de!pre !upo)i ia uni%ormit# ii ca)urilor cercetate. E2A !e ncearc# -eri%icarea ipote)e care con%irm# corela ii empirice. 0ac# r#manem la e2emplul cu ipote)ei c# rata di-or urilor e!te mai mare la categoriile !ocilae cu -enituri mai ridicate. di-or ialitatea !e pot %ormula multe ipote)eA rela ia dintre alcooli!m !i di-or ialitateB comportament agre!i- D di-or ialitate. 3. Ipote)e care re%lect# rela iile dintre -aria,ilele analitice. Ele pre!upun un e%ort de ela,orare mai amplu pentru !ta,ilirea unor rela ii pro,a,ile ntre -aria,ilele comple2e ni-el economic D di-or ialitate+ religie D di-o ialitate.

M !a"it*,i !e e"a% rare a i) te+e" r a< deducerea ipote)elor din teorie 0in tiin a !ociologic# !e pot e2trage ipote)e de ni-el intermediar de generalitate + i din ace!tea ipote)e de lucru te!ta,ile prin cercet#ri empirice. 0e e2empluA >8oate !ociet# ile cuno!c proce!e de !trati%icare !ocial#? e!te o ipote)# cu un ni-el ma2im de generalitate. 0in acea!ta ipote)# !e pot deduce ipote)e de lucruA >n anumite condi ii i!torice di%eren ele dintre grupurile !ociale !unt mai mici?. ,< e2perien a direct#. Cunoaterea realit# ii prin contactul nemi9locit i o%er# cercet#torului po!i,ilitatea de a con!tata leg#turi intre proce!e !ociale. *eptimiu C.elcea ; 1&&$+ p '$< a%irma c# >n !ta,ilirea leg#turilor dintre -aria,ilele cercetate !e pleac# de la ceea ce e!te T-i)i,il cu oc.iul li,erU+ e-iden iindu=!e di%eren elor Tcare !trig#U pentru ca apoi+ pe m#!ura cunoaterii+ !# c#uta di%eren ele Tcare opte!cU?.

33

c<

Analogia. Unul dintre ntemeietorii !ociologiei E. 0urH.eim remarca c# analogia

>e!te !ingurul mi9loc practic de care -om di!pune pentru a a9unge !# %acem lucruri inteligi,ile? / ipote)# %ormulat# ntr=un anumit domeniu al tiin ei poate !# a9ute la ela,orarea altei ipote)e dintr=o alt# tiin #. Vil%redo 5areto prin analogie cu ipote)a din tiin ele economice de!pre .omo oeconomicu! a emi! ipote)a de!pre .omo !ociologicu!. >Analogi!mul poate con!titui n!# un pericol pentru orice tiin #+ n m#!ura n care poate %acilita reduc ioni!mul i tran!%erul ilegitim al paradigmei unei tiin e la domeniul altei tiin e ; *. R#dule!cu+ 1&&'+ p.13<. 7a"i!itatea i) te+e" r 5entru a %i -alide ipote)ele tre,uie !# !e ,a)e)e pe %apte reale i !# %ie -eri%ica,ile+ adic# !# utili)e)e concepte opera ionale i !# %ie !peci%ice = !# nu !e piard# n generalit# i. 0upa epi!temologul Mircea (lonta ipote)ele tre,uie !# %ie enun uri cu un con inut nou. 5entru el o ipote)# e!te ndr#)nea # dac# areA = un nalt grad de generalitate+ dac# e2plic# o mare -arietate de %apte i legi tiin i%ice cuno!cute+ inclu!i- ntre %apte ntre care nu != -a)ut p:n# acum nicio leg#tur#. = con inut ,ogat+ mult pe!te ce !=a !pu! p:n# acumB = de!criere !trcuctural# a lumii+ dincolo de aparen e i realitatea de!cri!# de ace!at# ipote)#B = dace predic ii de!pre e-enimenlte i %enomene o,!er-a,ile nc# necuno!cute. = ndr#)neal# i caracterul ei ri!cant !pore!c pe m#!ur# ce cre!c num#rul+ -arietatea i e2actitatea ace!tei predic ii ; Mircea (lonta+ 1&$1+ p3'= 3"3. In opina altor autori ; Adrian K.era!im+ 233"+ p 2'=2"< ipote)ele !e pot %ormula in termeni %oarte e2pliciti D e2. Cre!tea c.eltuielilor de pu,licitate cu 13L conduce !pre !porirea -olumului de -an)ari cu 'L = !au in termeni generali D inten!i%icarea e%ortului pu,licitar conduce la cre!terea -an)arilor. / a!%el de %ormulare a ipote)elor >mi)ea)a pe doua tipuri de e%ecte po)iti-eA 1. de!copumpunerea pro,lemei de cercetat intr=o !erie de !u,pro,leme !i de !eturi de intre,ari+ care conduc mai clar !pre tipuri de date nece!are+ u!urand a!t%el planul cercetariiB 2. determina cercetatorii !a %aca e2plicite unele pro,leme implicite+ ipote)ele ii pot determina pe ace!tia !a=!i clari%ice !au !a=!i !c.im,e unele opinii c.iar inainte de a trece e%ecti- la reali)are cercetarii? ; A. K.era!im+ 233"+ p.2"<. (potezele empirice iau forma unor implicatii logice , V>daca W atunci E?B V Cu cat cre!te ; de!cre!te< W+ cu atat cre!te ; de!cre!te< E?. 5rin ipote)e !e pot %ormula e2plicatii cau)ale !au %unctionale. 31

Modul de formulare a ipotezelor implicata realizarea de tipuri de cercetari specifice pentru a o,tine in%ormatii rele-ante . 0e e2emplu pentru te!tarea ipote)ei A > Cu cat pregatirea !colara e!te mai inalta cu atat mai %rec-ent per!oanele re!pecti-e tind !a utili)e)e utili)e)e metode mai !o%i!ticate de per%ectionare pro%e!ionala? poate %i %olo!ita o !impla anali)a corelationala pe datel o,tinute intr=o anc.eta. In !c.im, + pentru te!tarea ipote)ei A > Cu cat cre!te gradul de e2punerea la me!a9e comerciale + cu atat cre!te !i %rec-enta comportamentului de acea!ta %actura in randul populatiei? e!te ne-oie de montarea unui e2periment + prin care !a !e urmarea!ca relatia dintre in%ormatia comerciala !i !c.im,area atitudinal D comportamentala. In plu! dat %iind !peci%icul ipote)elor + prima are !an!e de a %i con%irmata pe colecti-itati relati- mari + ceea de=a doua are !an!e !a %ie con%irmata doar pentru anumite grupuri de populatie. *eptimiu C.elcea ; 1&&$+ p. "3< a%irma ca ela,orarea ipote)elor depinde de o !erie de %actori+ intre care mentionaA conditiile pra2iologice+ ni-elul de de)-oltare al a!tiintei !i calitatile per!onale ale cercetatorului.

32

Capitolul ). ,antionarea n cercetarea social


Defini,ia e5anti n*rii- a"te & n&e)te 8nt9"nite 8n &a!r'" e5anti n*rii 5rin eantionare !e urm#rete reali)area unei cercet#ri repre)entati-e prin !tudierea numai a unei p#r i din uni-er!ul cercet#rii+ care alc#tuiete o colec ie !tati!tic# de unit# i ;elemente<. E!antionarea intervine n cercet#ri reali)ate prin anc.et# de tipul !onda9elor de opinie pu,lic#+ de marHeting+ de audine #+ de con!um etc+ dar i n !tudiul documentelor !ociale ca i n di-er!e alte cercet#ri ;de e2emplu+ !e determin# num#rul de -i)ite nece!are n o,!er-a ia in!tntanee<. E!antionarea const n e2tragerea+ n condi ii !peci%icate a unui num#r de unit# i !tati!tice din uni-er!ul cercet#rii. 7n con!ecin #+ eantionul e!te un model la !car# mic# al uni-eer!ului cercet#rii. 0atele o, inute din !tudierea eentionului ;!tati!tic# >!?< pot %i e2tin!e pa ni-elul colecti-it# ii totale ;parametrul >p?<+ cu anumite limite de -aria ie+ la un ni-el de pro,a,ilitate ;preci)ie< !ta,ilit. $e bazeaz pe dou# teorii !tati!ticeA legea numerelor mari i calculul po!i,ilit# ilor. @egea numerelor mari ;Bernoulli+ 5oi!!on< %undamentea)# m#rimea eantionului ;n<+ iar calculul pro,a,ilit# ilor reglementea)# !elec ia !u,iec ilor n eantion. Repre)entati-itatea e!te dependent# deA = = m#rimea eantionuluB !c.ema de eantionare utili)at#.

Repre)entati-itatea ;e%icient#< e!te cu at:t mai ,un# cu c:t a-em de=a %ace cu erori mai mici. *copurile cercet#rii !electice !unt A = = =e!timarea parametrilor ;media+ propor ia< ce caracteri)ea)# popula ieiB te!tare a unor ipote)e !tati!tice de!pre popula ie. A!upra e!antionarii !e concentrea)a atat !ociologul cat !i !tati!ticianulB !ociologul accentuea)# proiectarea eantionului i culegerea datelor. *tati!ticianul e!te preocupat mai mult de e!tim#ri i in%orma ii. 7ntre,area de ,a)#A C:t de mare tre,uie !# %ie un eantion1 R#!pun! orientati-A >!u%icient de mare pentru a %i repre)entati-? 8eoretic D m#rimea eantionului e!te in-er! propor ional# cu p#tratul erorii de eantionareB deci+ pentru a reduce eroarea la 9um#tate tre,uie !# cre!c# de patru ori -olumul eantionului. o anumit# caracteri!tic# a

33

Calcularea m#rimii eantionului pre!upune cunoaterea caracteri!ticilor di!tri,u iei -aria,ilelor colecti-it# ii totale+ con!iderate crieterii de eantionare. E2. / colecti-itate relati- omogen#A m#rime mai mic#B Eterogen#A m#rime mai mareB 5ro,a,ilitatea e2prim# ni-elul la care !e %ac e!tim#rile de la eantion la colectii-tatea total#. Eroarea de eantionare de%inete !pa iul de -aria ie a -alorilor e!timate+ re!pecti- eroarea !tandard a mediei !au procentului. 7n practica !ociologic# !=a con-enit ca ni-elul pro,a,ilit# ii cu care !e %ac e!tim#rile !# nu %ie mai mic de 3+&" D adic# -aloarea e!timat# pentru colecti-it# ile totale !e !ituea)# n !pa iul de -aria ie n &" de ca)uri din 133 eantion ;1& ca)uri din 23<. Eroarea de e!timare a -alorilor eantionului e!te acceptat# pe inter-alul de "LB a!t%el !pu!+ o -aloare determinat# la ni-el de eantion i e!timat# n popula ia total# ia -aloarea cuprin!# n !pa iul delimitat de -aloarea de eantion eroarea de e!timare pentru o pro,a,ilitate dat#. E2. 5artidul cu "3L notorietate n eantion conduce la o -aloare e!timat# n colecti-itatea total# de '& D "1L pentru o eroare de 1L+ !au '" D ""L pentru o eroare de "L. 0eci c:te-a elemente de orientare a eantion#riiA a. pentru a o, ine re)ultate accepta,ile nu e!te nece!ar !# !tudiem ntreaga colecti-itate+ dac# e!te relati- mare. @a comunit# ile mici+ eantionarea e!te nea-enit#. 7n ultimul ca) tre,uie !# !e !tudie)e ntreaga popula ie !au loturi ale popula iei. ,. m#rime eantionului nu !e determin# ca o propor ie din colecti-itatea total#B c. Ri!curile de eroare !unt importante+ a-:nd n -edere c# !e !tudia)# un !ingur eantion+ comparati- cu num#rul practic ina,orda,il de mare ce !=ar putea con!titui pentru colecti-it# ile mari. d. e2 colecti-itate de 1" milioane D 13 333 eantion de 1 "33 per!oane. 5ro,a,ilitate 3+&" D & "33 din 13 333 !# %ie n limita !pa iului de -aria ie+ iar n "33 ca)uri !# %ie a%ar#. e. eroarea de eantionare e2prim# -aria ia de la un eantion la altulX Cu toate a!tea+ !e pot o, ine e!tim#ri accepta,ile ale -alorilor n colecti-itatea total# cu un !ingur eantion. M*rimea e5anti n*rii M#rimeaa unui eantion e!te re)ultatul unui proce! de anali)#A elemente !tati!tice+ co!turile+ alte a!pecte.

3'

(ormulele teoretice de determinae a m#rimii unui eantion !unt -aria,ile pentru eantionarea !impl# aleatorie i !unt di%eriteA a< -aria,ile cantitati-e D c:nd !e poate calcula media ;m< i a,aterea !tandard a mediei ;< nPt2V2Ce2 ,< -aria,ilele calitati-e ;atri,ute< !au ori de c:te ori -aloarea -aria,ilei !e e2prim# n procente !au proportii nPt25;133=5<Ce2 nPt2p;1=p<Ce2 t D -aloarea care core!punde ni-elului de pro,a,ilitate e D eroarea de e!timare a -alorii medii ;!au eroarea !tandard< 5 D pro,a,ilitatea p= propor ia 5P"3 5P"3 5P"3 5P"3 tP2 tP2 tP2 tP2 eP"L nP 'V"3;133="3<C2" nP233V"3C2"P'33 eP3L nPt25;133=5<Ce2 eP2 eP3 nPt25;133=5<Ce2 nPt2p;133=5<Ce2 nP'V"3;133Y"3<C& nP'V"3;133Y"3<C' nP'V"3;133Y"3< nP233V"3C&P1 3$3 nP233V"3C'P2 "33 nP233V"3P13 333

Eroare de eantionare = !e !ta,ilete n %unc ie de ni-elul dorit al erorii de e!timare a -alorilor popula iei totale pe inter-alul 1="LB recomanda,il e!te o -aloare a erorii de 3+2 !au c.iar 1 cu o pro,a,iltate de 3+&"B 3+&6B 3+&$ !au 3+&&. Ti)'ri !e e5anti ane Criteriul principal de di%eren iere al eantion#rii e!te legat de caracterul probabilist 2aleatoriu# respectiv neprobabilist 1. eantion probabilist D %iecare unitate ;element< !tati!tic din uni-er!ul cercet#rii are an!a cuno!cut# de a %i !electat pentru cercetare. 0atorit# ace!tui %apt n eantionarea pro,a,ili!t# !e poate calcula eroarea !tandard de e!timare a ni-elului unei -alori o, inute n cercetare i a!t%el !e pot e2tinde re)ultatele la ni-elul colecti-it# ii totale. Eantionarea pro,a,ili!t# e!te de dou# tipuriA a< *impl# D aleatorie ,< *trati%icat#

3"

7n cadrul eantion#rii !imple+ aleatorie uni-er!ul cercet#rii e!te tratat ca un tot nedi%eren iat. *elec ia unit# ilor !tati!tice !e e%ectuea)# direct din an!am,lul uni-er!ului cercet#rii+ iar pro,a,ilitatea unei unit# i !tati!tice de a %i alea!# n eantion e!te egal# cu %rac ia de eantionare ;pP%PnCN<. *e reali)ea)# o di-i)iune a uni-er!ului cercet#rii n !ec iuni ;!traturi< !emni%icati-e determinate de num#rul -alorilor -aria,ilelor %olo!ite drept criteriu de cla!i%icare. *trati%icare !e %ace pentru a a!igura !elec ia propor ional# din %iecare !trat. Ace!t %apt e!te important c:nd !traturile !unt de dimen!iuni di%erite. 7n eantionarea !trati%icat# !e determin# c:te un !u,eantion pentru %iecare !trat+ eantionul total e!te !uma !u,eantioanelor pe !traturi. Num#rul !traturilor crete pe m#!ura creterii num#rului de -aria,ile i a num#rului de di-i)iuni ale ace!tora. E2 !trati%icarea dup# !e2+ dup# -:r!t# cu "=13 inter-ale + conturat# dup# !e2 i -:r!t# ar a-ea 13+ re!pecti- 23 !traturi. 0i%icultatea practic#rii eantion#rii pro,a,ili!te !e re%er# laA = ntocmirea li!tei+ ntr=o ordine nt:mpl#toare ;randomi)ate< cu toate unit# ile ;mem,rii< din uni-er!ul cercet#rii. @a eentioanele pro,a,ili!t=!trati%icate !unt nece!are li!tele pentru %iecare !trat n parteB = = = = = co!tul ridicatB timpul nece!ar reali)#rii cercet#rilor. numerelor nt:mpl#toareB loterieiB pa!ului mecanicC!tati!tic.

5rocedurile de !elec ie pro,a,ili!t# !unt cele aleA

5rocedura numerelor nt:mpl#toare pre!upune atri,uirea %iec#rei unit# i !tati!tice a unui num#r+ generarea unui ta,el cu numere nt:mpl#toare. 5entru eantionarea !implu=aleatorie a popula iei adulte a Rom:niei ne=ar tre,ui un ta,el cu numere nt:mpl#toare din c:te $ ci%re ;33333331= 16 333 333<. Metoda loteriei ;a urnei< !e utili)ea)# c:nd num#rul colec iei din care !e %ace e2tragerea e!te relatimic+ de ordinul c:tor-a )eci. *e e2trage ca la loto. Metoda pa!ului mecanic ;!elec ia !i!tematic#< !e mparte num#rul la num#rul de unit# i i re)ult# pa!ulB !e iau i re)er-e 13=23L. 0atorit# mpr#tierii mari a eantioanelor na ionale i a lip!ei codului general de eantionare !e practic# ade!eori !c.eme de eantionare cu mai multe !tadii. A!t%el+ cercetarea empiric# !e -a concentra pe anumite )one+ iar li!tele cu unit# ile !tati!tice din care !e %ace !elec ia !e ntocme!c numai pentru )onele re!pecti-e. 34

7n eantionarea ,i!tadial# !e !electea)# mai nt:i )onele ;localit# ile+ )one n cadrul localit# ilor< Ar %i !ec iile de -otare+ )one de recen!#m:ntnumite clu!tere<+ iar n !tadiul al doilea !e !electea)# !u,iec ii de pe li!tele )onelor re inute pentru !tudiu. 7n eantionarea cu mai multe !tadii !e impune !# a-em in%orma ii de!pre )onele ce con!tituie o,iect de !elec ieA c:te !unt+ o li!t# a lor+ delimit#ri clare+ indicatori !intetici de caracteri)are+ po!i,ilitatea procur#rii li!telor cu unit# i !tati!tice ce -or %i !upu!e !elec iei. 7n lip!a ace!tor ultime li!te+ !e poate trece la e%ectuarea de microrecen!#m:nturi n )onele de re%erin #. Metoda @. Fi!. ;de)-oltat# n deceniile 4=6 la In!titutul de Cercet#ri *ociale din Ann Ar,or+ Mic.igan+ *.U.A< pentru eantionaea la ni-el local i na ional. >Ruta !tradal#? nu e!te !c.em# pro,a,ili!t#+ dac# !trada nu a %o!t !electat# pro,a,ili!t. E2A !c.ema multi!tadial# de eantion pro,a,ili!t !trati%icat# utili)ea)# ca i criterii de !trati%icareA regiunea i!toric#+ mediul re)iden ial i m#rimea localit# ii ur,ane. ;a-em &3 !traturi< Regiunea Moldo-a Muntenia 0o,rogea /ltenia 8ran!il-ania Cri!ana Maramure! Banat Bucure!ti AriaCQudtul Bc+Nt+*-+Vn. Kl+ I! Bt+V! Ag+0,+5. B)+Br Kr+8r+Il+Cl+I% Ct+8l 09+M.+/t K9+Vl A,+Rd B-+*, C9+M! C-+Rg Bn+*9 Ar+B. Mm+*m C!+ 8m Buc. 8otal :R;AN Mici 1.632$ 3.3"&6 3.'131 1.1&$" 3.2331 1.3$3" 3."12" 3.&233 3.6263 1.'123 3.&3'& 3.4$$& 3."342 3.33&2 3.$21" 3.6&3$ 3.6"$3 3 13.'3$3 R:RAL Medii 3.""44 3.1&'2 3.6$4$ 1.3$"3 3.16&1 1.4&44 3.&43" 3."232 3.''"6 1.33'2 3.'213 3.6"36 3.4'$1 3.44"3 3.3333 3.1&31 3."&3' 3 11.3332 Mari 2.2"1' 3.3333 3."336 3.6663 3.41&1 3.3333 3.3333 3.'$23 3.'&4& 3.3333 3.61'' 3.4&23 3.3333 3.3333 3.6&61 1.1462 3.3333 3 $."2$1 (oarte mari 3.3333 2.$"$" 3.3333 1.362" 3.&&64 3.3333 1.'323 1.3&"6 3.3333 3.3333 1.3126 1.'44" 3.3333 3.3333 3.&"33 3.3333 1.'4"2 $.$$"1 21.$3$4 4.23&1 3.2131 2.'"4$ ".233& 1.&$13 '.$"'3 1."64" 3.633" 2.322$ 1.2$&' 1.33$& 2.3223 1.3'43 1.4362 2.324& 1.$&"6 1.$'4& 3.3333 '".22'4 8/8A@ 13.66&& 4.42"" '.1$6' &.334& '.33&& 6.43'' '.'$1" 6.3"$3 3.4&2' '.33"4 '.441& ".&23' 2."334 2."$1' '.$&$" '.3'4$ '.443$ $.$$"1 133.3333

7n primul !tadiu !e !electea)# localit# ile+ n al doilea !tadiu !unt !electate !ec iie de -otare din localit# ile anterior !electate+ iar !tadiul trei l con!tituie !u,iec ii de pe li!tele electorale. 7n locul pro-incilor i!torice !e pot determina di%erite arii !ocio=culturale ;0. *andu+ *tati!tica n tiin ele !ociale<. Eantionarea neprobabilist 7n cadrul eantion#rii nepro,a,ili!te !elec ia per!oanelor urmea)# o procedur# pre%eren ial# ;con-enience< !au ,a)at# pe e2perien # ;9udgment<.

36

Cea mai cuno!cut# !c.em# de eantionare nepro,a,ili!t# e!te cea pe cote. 7n %a)a de proiectare acea!t# !c.em# !e a!eam#n# cu con!tituirea !traturilor n eantionarea pro,a,ili!t#. 0i%eren a con!t# n %aptul c# dac# la eantionarea pro,a,ili!t n !elec ia per!oanelor !e urmea)# o procedur# aleatoare+ n eantionarea pe cote !e reparti)ea)# operatorilor doar num#rul i !tructura de reali)at+ urm:nd ca ei !# %ac# !elec ia cu o procedur# nepro,a,ili!t#. Eantionarea pe cote are un caracter tiin i%ic. Ea permite o, inerea de re)ultate !ati!%#c#toare i la co!turi mult mai mici. 0e%icien ele eantion#rii pe cote !untA = = %aptul c# nu !e poate determina eroarea de eantionareB nu !e pot %ace inter%eren e de la eantion la colecti-itatea total#.

8otui+ !e pot o, ine in%orma ii uneori mai rele-ante dec:t ntr=un !tudiu pro,a,ili!t inadec-ant reali)at. 0ac# nu !e a!igur# !elec ia pro,a,ili!tic# ntr=o !c.em# a!t%el de%init#+ ca i atunci c:nd eroarea e!te inaccepta,il de mare+ ne conduce n %apt tot !pre !itua ia unei eantion#ri nepro,a,ili!te. 7n eantionarea nepro,a,ili!t# !e re!pect# una din cerin ele eantion#riiA m#rimea eantionului+ de unde i ndrept# irea utili)#rii termenenului. /,iecti-ele di%erite ale cercet#rii+ urm#rite ntr=un ca) !au altul+ conduc la adoptarea unor tipuri di%erite de eantionare+ cum ar %iA = = eantioanele unice ;utili)at eo !ingur# dat#<B eantioanele panel ;utili)ate n mai multe cercet#ri<.

8 alt clasificare a eantioanelor se refer la caracterul unitii statistice finale de selecie Acea!ta poate %i con!tituit# dintr=un !ingur element i !e poate -or,i de eantion indi-idual !au din mai multe elemente D eantion de grup ;clu!ter<. Eantionul de grup !emni%ic# %aptul c# unitatea !tati!tic# %inal# e!te un grup care !e !tudia)# ca i n totalitate ;cla!e de ele-i dintr=o coal#+ ec.ipe de lcuru dintr=o %a,ric#<. R. BlalocH !punea c# !traturile tre,uie !# %ie c:t mai omogene n interior i mai di%erite unele de altele+ iar clu!terii c:t mai a!em#n#tori ntre ei i c:t mai di%eri i n interior. 8 alt clasificare a eantioanelor tot n fucie de obiective este n = eantioane de ,a)#+ unde !e e2trage un eantion mare din care ulterior !e -a ela,ora eantioane repre)entati-eB = eantioane multi%a)ice D dintr=un eantion utili)at la un moment dat !e e2trag eantioane mai mici+ pentru unele !tudii par iale ;8raian Rotaru+ 5etre Ilu + 1&&6<. Eantionul panel !er-ete la m#!urarea !c.im,#rii i la anali)a !en!ului principal al determin#rii n ca)ul -aria,ilelor ce !e in%luen ea)# reciproc. A-anta9ele eantion#rii panel !untA 3$

= =

co!turi redu!e ;nu !e mai proiectea)# de %iecare dat#<B in%orma ia o, inut# cel mai ade!ea e!te mai complet# i mai !igur# dec:t n cadrul anc.etelor !ociologice unice ;C.elcea+ M#rginean+ Cauc+ 1&&$<.

5ro,lemele eantionului panel !unt n principalA = participarea+ adic# de regul# doar 6+ $ din 13 accept# o -iitoare inter-ie-are i atunci !unt pro,leme metodologice de genul cine !unt cei care accept# i cei care re%u)#B = >mortalitatea? eantionului+ n !en!ul c# per!oane i !c.im,# adre!a+ i modi%ic# !tatutul .a.B = condi ionarea D !e modi%ic# comportamentul celui care accept# !# conlucre)e. Modalit# ile de corectare a eantioanelor panel i p#!trarea repre)entati-it# ii !unt n principal dou#A = = ad#ugarea de per!oane !electate aleatoriu de pe o li!t# de re)er-e+ compararea re)ultatelor cu cele ale unui eantion alternati-.

3&

Capitolul -. .e nici de scalare


$calarea D e!te o te.nic# prin care !e de!crie cantitati-+ !e cuanti%ic# o realitate i con!t# n m#!urarea inten!it# ii de mani%e!tare a di%eritelor propriet# i ale proce!elor !ociale. $e realizeaz prin ordonarea propriet# ilor pe un !pa iu liniar unidimen!ional+ ce !e ntinde de la o e2trem# negati-# ;ne%a-ora,il#< la e2trema po)iti-# ;%a-ora,il#<. *pa iul linear e!te !cala. *e utilli)ea)# numai c:nd %enomenele cercetate au una !au mai multe propriet# i ce !e ordonea)# n %unc ie de gradul de inten!itate. $cala e!te in!trumentul de m#!urare utili)at n opera iunile de !calare. E!te alc#tuit dintr=un !et de propo)i ii+ e2pre!ii !imple !au !im,oluri ce con!tituie un !pa iu linear unidimen!ional gradat+ de=a lungul c#ruia !e di!tri,uie elementele !ale componente+ n %unc ie de inten!itatea pe care o e2prim#. (iec#rui element component al !calei i core!punde o anumit# -aloare ;num#r !au numeral<. 8rice procedur de scalare se compune din 3 elemente+ proprii+ de alt%el+ tuturor opera iunilor de m#!urare. a. %enomenul ce urmea)# !# %ie !calat ;o,iectul de m#!urat<B ,. !cala !au in!trumentul de m#!uratB c. reguli de atri,uie a -alorilor !calei %enomenului !tudiat+ n %unc ie de inten!itatea caracteri!ticilor !ale. a. (enomenul care poate %i !calatA opinii+ 9udec# i+ a!pira ii+ moti-a ii+ con-ingeri+ !ati!%ac ii+ atitudini+ -alori+ comportamente umane. ,. 5rin intermediul !calelor !e reali)ea)# o conceptuali)are a domeniului !tudiatA itemii inclui n !cale concreti)ea)# indicatorii domeniului re!pecti-. c. Reguli de atri,uire a -alorilor de !cal# permit reali)area core!ponden ei dintre domeniul in-e!tigat i in!trumentul de m#!urare. @a o !erie de te.nici de !calare !e ela,ora)# reguli e2plicite de atri,uire+ pe c:nd la altele+ atri,uirea de -alori !au !e deduce din conte2tul %ormul#rilor -er,ale. 8peraiile principale ale scalrii cu menionarea etapelor de cercetare tiinific ce le corespundA = = de%inirea %enomenului cercetat. 0eterminarea propriet# ilor ace!toraA caracteri!tici+ dimen!iuni D 1naliza conceptual i de clasificareB ela,orarea indicatorilor+ %ormulare itemilor ce alc#tuie!c !cala D operaionalizareaB

'3

= = = = = =

ela,orarea modelului de!crierii cantitati-e+ marcarea gradelor de inten!itate de=a lungul continuum=ului de%init D cuantificareB culegerea de in%orma ii nece!are con!truc iei !calei D ancheta pilotB de%inirea !calei D obinerea instrumentului de msuratB aplicarea !calei ela,orate n ceretarea %enomenului a-ut n aten ie D m#!urarea propriu=)i!# ;cercetarea concret#<B anali)a i interpretarea in%orma iei o, inute D e2plicareaB integrarea re)ultatelor n an!am,lul teoreti)area. cunotin elor re%eritoare la %enomenul !tudiat D

1vantajele scalrii = = repre)int# o anumit# !tandardi)are a acti-it# ii+ ceea ce permite o mai ,un# compati,ilitate a in%orma iilor o, inute n di-er!e cercet#riB !e o, ine o in%orma ie ;la ni-el ordinal !au c.iar cardinal<+ apt# de a %i prelucrat# printr=un calcul matematic di-er!i%icatB 7n ca)ul n care n domeniul cercetat !e do-edete a a-ea o natur# multidimen!ional#+ %iecare dimen!iune e!te anali)at# prin intermediul unei !cale. C"a(e$ ti)'ri 5i f rme !e (&a"e An!am,lul !calelor utili)ate n cercetarea !ocial# !le poate grupa n dou# mari cla!e+ n %unc ie de !tructura lorA ,< !cale !imple D con!tau dintr=un !ingur item ;indicator< ale c#rui caracteri!tici !unt ordonate pe un continuum i c#rora le !unt acordate -alori n %unc ie de gradul de inten!itate pe care l repre)int#. c< *cale compu!e D !unt alc#tuite dintr=un !et de indicatori care !e re%er# la aceeai proprietate ;dimen!iune< a %enomenului anali)at. (iecare item are o anumit# po)i ie pe continuum=ul ce repre)int# !cal# i+ deci+ o -aloare proprie atri,uit# n acord cu po)i ia ocupat#. a< *cale !imple D pot %i grupate n dou# tipuri principale n %unc ie de de!tina ia pe care o auA a.1. !cale de ierar.i)are ;ierar.i)#rile<B *cale de ierar.i)are D !unt utili)ate pentru a de!crie comportamentul -er,al al !u,iec ilor in-e!tiga i n cadrul di%eritelor cercet#ri.Ele con!tau dintr=un !et de e2pre!ii -er,ale !au !im,olice di!pu!e pe un continuum n %unc ie de gradul de inten!itate pe care l e2prim#.5rin intermediul ierar.i)#rilor !e ordonea)# -ariante de r#!pun! la ntre,#ri deA '1

D D D D

opinie D modelea)# e2primarea p#rerilorB !ati!%ac ieB moti-a ie+ in%ormare.

*calele de opinie D urm#re!c !emni%ica iile acordate e-enimentelor a c#ror e2i!ten # e!te independent# de opinia e2primat#. 0eci !emni%ica ii+ la di%erite inten!it# i. *cale de in%ormare D e2. Cet# enii din localitatea d-!. !unt con!ulta i atunci c:nd urmea)# !# !e ia o deci)ie de c#tre Con!iliul @ocal1 7ntotdeauna+ de cele mai multe ori+ rar+ %oarte rar+ deloc. a.2. !cale de notare !u e-aluare. *cale de notare ;rating !cale< D con inutul !calelor !e con!tituie din 9udec# i o,iecti-e ;nu din opinii<+ iar r#!pun!urile !unt %ormulate urm#rindu=!e o !erie de criterii de e-aluare. *eriile de date !e o, in printr=o notare ;e-aluare< e%ectuate de 9udec#tori !au codi%icatori+ con%orm unor in!truc iuni primite. Notarea re!pecti-# !e e%ectueat# n raport cu o anumit# caracteri!tic# ;per%orman #+ calitate<. &orme de scale simpleA 9 !cale itemi)ateB V !cale de ordonareB V!cale gra%ice. Aplicarea unei %orme !au a alteia de !cal# depinde de !peci%icul temei i o,iecti-ele urm#rite n cercetare. E2A !cale ierar.i)are !cale itemi)ate D !unt compu!e dintr=o !erie de categorii -er,ale ordonate+ de aceea !e mai nume!c i !cale categoriale. 0atorit# impreci)iei -er,ale+ nu permite ntotdeauna o ,un# di!criminare ntre gradele de inten!itate D e!te o !cal# par ial ordonat#. E2. Ce repre)int# munca pentru d-!.1 1. n primul r:nd un mi9loc de c#tigare a e2i!ten eiB 2. n primul r:nd un mi9loc de c#tigare a e2i!ten ei i apoi o -aloare !ocial#B 3. n egal# m#!ur# mi9loc de c:tigare a e2i!ten ei dar i o -alaore !ocial#B '. n primul r:nd o -aloare !ocail# i apoi un mi9loc de c:tigare a e2i!ten eiB ". n e2clu!i-itate o -aloare !ocial#.

'2

!cale de ordonare D %orme !peci%ice de !cale ce con!tau dintro !erie ordonat# de elemente n %unc ie de importan a ce li !e acord# de c#tre !u,iec ii in-e!tiga i. E2A -# rug#m !# indica i importan a unor caracteri!tici ale munciiA re!pon!a,ilitate+ creati-itate+ di-er!itate+ noutate+ ini iati-# per!onal#. 5e locul 1 cea mai important#+ pe ultimul loc cea mai pu in important#. !cale gra%ice D repre)int# cel mai utili)at procedeu de ierar.i)are a -ariantelor de r#!pun!uri la ntre,#ri de opinieB ele apro2imea)# un ni-el cardinal de m#!ur# %#r# a demon!tra egalitatea di!tan ei dintre punctele !calei. A-em un !egment de dreapt# orientat. *unt delimitate grade di%erite de inten!itate D %ie n num#r impar D @iHert+ %ie n num#r par . E2A nota i po)i ia pe !cal# n %unc ie de r#!pun!uri =1 =1 e2empleA 1< -alori care ncep cu 1 pu in util# 2< !cale gra%ice cu cinci grade de inten!itate ;tip R. @iHert< 1 utilitate % mic# 2 utilitate mic# 3 utilitate medie ' utilitate mare " utilitate %oarte mare 2 util# 3 %oarte util# 3 3 1 Y1 a!ociate e2pre!iilor -er,aleA

3< !cal# cu 6 grade de inten!itate ;tip 8. Adorno< =3


de)acord puternic

=2
de)acord

=1
par ial

3
lip!# opinie

1
acord par ial

2
acord

3
acord puternic

'< !cala ad9ecti-elor polare ;M. /!good< !e%ul direct e!te organi)atorA !la, 1 2 3 ' " 4 6 ,un

"< !cal# gra%ic# cu 13 grade de inten!itate po)i iaA unde !itua i me!eria d-!.1 5e o !cal# de la 1 la 13 n care 1 e!te cel mai pu in ,un# i 13 cea mai ,un# me!erie

'3

0eciA = = = = ierar.i)#rile nu pre!pun un model !tati!tico=matematic care !# %urni)e)e un criteriu o,iectipentru continuum i punctele !aleB !e ,a)ea)# numai pe anali)a logic#B e%icien a lor depinde de e2perien a cercet#torului+ i de capacitatea lui n de%inirea continuum=ului care tre,uie !#=l ai,# !calaB !# ai,# aceai !emni%ica ie pentru to i !u,iec ii !tudia i.

A-anta9eA = = = = uni%ormitate n de!%#urarea in-e!tiga iei !tandardi)ate ;op+ !ati!%+ in%<B economie de timp n culegerea datelorB po!i,ilitatea unor prelucr#ri multipleB e%ectuarea de compara ii ntre -alori indi-iduale i de grupB

@imiteA po!i,ilitatea de in%luen are prin !ugerarea r#!pun!urilor. E2. de !cale de notare *cal# itemi)at# -i)ea)# n principal de)intere! !au preocupareB participare limitat# !au participare deplin#. *pre pild# Acreati-itatea+ ca tem# pentru con!truirea unei !cale. *cal# ordonat# D ordonarea unui grup de me!erii n %unc ie de creati-itatea Bdup# ce n preala,il !e de%inete creati-itate n munc# i !e ela,orea)# reguli pe ,a)a c#rora !e %ace notarea. 7n %inal re)ult# o li!t# ordonat# !e me!erii n %unc ie de e-aluarea gradului lor de creati-itate de c#tre per!oanele !tudiate ;9udec#tori<. *cala gra%ic# In!truc iuniA = = = = inten!itatea prin e-aluare !au autoe-aluareB mai mul i 9udec#tori !au ar,itriB -aloarea real# e!te -aloarea medie a not#rilor 9udec#torilor+ dac# a-em notarea n %unc ie de mai multe caracteri!tici !e o, in not#ri pentru %iecare caracteri!tic# i apoi !e agreg# re)ultatele pentru a !e o, ine o !ingur# !cal#. Cel mai !implu procedeu de agregare e!te n!umarea -alorilor indi-idualeB ponderea caracteri!ticilor n %unc ie de importan a pe care le=o atri,uim. Erori !i!tematiceA ''

= = = = = = = =

e%ectul .olo ;contaminarea re)ultatelor<B eroarea genero)it# iiB e-itarea po)i iilor e2tremeB eroarea contra!tului D 9udecarea altor oameni ca %ind opui celui care e%ectuea)# notarea<. con inuturilor !caleiB puncte de re%erin #B criterii pe ,a)a c#rora !e %ace e-aluareB in!truirea core!pun)#taore a 9udec#torilor pentru a a!igura uni%ormitate n notare.

5entru eliminarea erorilor e ne-oie de de%ini ii clare aA

'"

Capitolul #. Chestio arul $ cercetarea sociologic


<.1. Ce e(te 'n &.e(ti nar !e &er&etare 5tiin,ifi&* C.e!tionarul ;dup# *. C.elcea+ 1&6"+ p. 1'3+ 0ic ionarul de *ociologie+ Nam%ir i Vl#!ceanu< de cercetare repre)int# o te.nic# i+ core!pun)#tor+ un in!trument de in-e!tigare con!t:nd dintr= un an!am,lu de ntre,#ri !cri!e i+ e-entual imagini gra%ice+ ordonate logic i p!i.ologic+ care+ prin admini!trarea de c#tre operatorii de anc.et# !au prin autoadmini!trare+ determin# din partea per!oanelor anc.etate r#!pun!uri ce urmea)# a %i nregi!trate n !cri!. 0eci+ !ucce!iune de ntre,#ri !au imagini %i2ate n !cri!+ gra%ic+ com,inarea e!te logic# dar i p!i.ologic#. Implicit !au e2plicit nu e2i!t# c.e!tionar care !# nu pornea!c# de la ipote)e mai mult !au mai pu in clar conturat#. E2 0e unde cump#ra i p:ine1 Cu e2cep ia ntre,#rileA 0e ce1 7n toate !e re%lect# po)i ia teoretic#+ ideologic#+ repre)ent#rile+ ntre,#rile i V11autorului. <.2. C"a(ifi&arera 8ntre%*ri" r$ !')* f rma 8ntre%*ri" r 1. c.e!tionare cu ntre,#ri nc.i!e 2. c.e!tionare cu ntre,#ri de!c.i!e Cele nc.i!e !untA = -ariante de r#!pun! di.otomiceA D daCnu B = cu mai multe -ariante precodi%icate de r#!pun!B = =-ariante de r#!pun! !calate. 5entru corectitudinea ntre,#rilor !e o%er# aceleai num#r de -ariante de r#!pun! po)iti-e i negati-e <.0. C"a(ifi&area &.e(ti nar'"'i$ !')* f'n&,ia 8ntre%*ri" r 1. introducti-e+ de contact !au de >!part g.ea a? 2. ntre,#ri de trecere !au tamponB 3. nte,#ri %iltru '. ntre,#ri ,i%urcate ". >de ce?B 4. de control 6. ntre,#ri de identi%icare VV 1. 7ntre,#rile introducti-e D au rolul de a >nc#l)i? atmo!%era+ de a da !u,iectului !entimentul de ncredere n anc.etator i n el n!uiB

'4

Nu -i)ea)# date per!onale Nu -i)ea)# lucruri complicate D direc ia *e recomand# !# %ie nc.i!# ;0e ce1< pentru a r#!punde %#r# mare e%ort. Nu !e recomand# ntre,#ri %actuale la nceput+ ncepi direct cu pro,lema. 2. 7ntre,#ri de trecere D au !copul de a marca n !tructura lor apari ia unei noi grupe de ntre,#ri. *e !ta,ilete cadrul re%eren ial pentru r#!pun!uri i !e ncearc# a !e moti-a ace!te r#!pun!uri. 7n c.e!tionar a-em o nl#n uire de !timuli intercondi ionat. Ac iunea unuia dintre aceti !timuli e!te preg#tir# de ac iunea !timulului anterior. 7ntre,#rile de trecere repre)int# momente de de!tindere n cadrul c.e!tionarului i duc la concentrarea aten iei !u,iectului a!upra pro,lemelor ce urmea)# a %i !tudiate. E2 3. 7ntre,#rile %iltru Au o %unc ie contrar# ntre,#rilor de trecereA ele opre!c trecerea unor categorii de !u,iec i la ntre,#rile !ucce!i-e+ repre)ent:nd n acelai tip un control al calit# ii r#!pun!ului. (oarte ade!ea intere!ea)# opiniile unei anumite categorii de popula ie. E2 '. 7ntre,#ri ,i%urcate D intere!ea)# opinile tuturor+ dar !egmentate pe op iuni >pro? !au >contra?. E2 Con!truirea unor ntre,#ri ,i%urcate e!te %oarte util# c:nd ntre !en!urile >pro? i >contra? ale unor opinii !e intercalea)# !erii de ntre,#ri ce ar ngreuna+ din partea !u,iectului i a operatorului de anc.et# urm#rirea logicii c.e!tionarului. ". 7ntre,#rile >0e ce1? au %unc ia de a pro-oca e2plica ii n raport cu di%eritele opinii e2plicate. Aten ieA !unt nelip!ite din c.e!tionare !unt un e2emplu eloc-ent de impreci)ie. *e 9u!ti%ic# opinia a%irmat# anterior+ dardin per!pecti-a primului argument care=ii -ine n minte. *olu ia con!t# n preci)area conte2tului n care e!te %olo!it# ntre,area. E2 0e ce %olo!i i ... 4. 7ntre,#rile de control nu aduc in%orma ii noi+ ci -eri%ic# %idelitatea con!i!ten a opiniei e2primate e2 pe!te 13 ani rolul cunotin elor legate de %olo!irea 5C n ocuparea unui loc de munc -a %i 1. mult mai mare 2. mai mare 3. ca i a!t#)i '. mai mic ". mult mai mic &. N* dac# !e ateapt# %idelitatea %a # de acea!t# opinie e!te pro,at# de o ntre,are de control.

'6

Crede i c# pe!te 13 ani cunotin ele de 5C -or 9uca un rol mult mai n!emnat n ocuparea unui loc de munc#1 1. da 2. Nu 3. N* 7ntre,#rile de control dau a!igur#ri a!upra %aptului dac# !u,iec ii au n ele! e2act !en!ul ntre,#rilor. 6. intre,arile de cla!i%icare ; de identi%icare< !er-e!c la anali)a ra!pun!urilor din c.e!tionar. E!te ,ine ca ace!te intre,ari pri-ind A !e2ul+ -ar!ta+ ni-elul de in!tructie+ !ituatia pro%e!ionala+ etc !a inc.eie c.e!tionarul 8.4 eguli !n "ormularea !ntrebrilor V Kri9# pentru %ormularea ntre,#rilor D un !ingur n ele! V 0e regul# !e merge pe un num#r de ntre,#ri concrete+ !peci%ice dec:t una general#. V 0e re inut Ar#!pun!urile tre,uie anali)ate prin pri!ma ntre,#rii+ iar %ormul#ri di%erite !au r#!pun!uri di%erite. V (ormularea ntre,#rilor tre,uie !# %ie clar#+ !impl#+ %#r# n%lorituri !tili!tice+ gramatical V Mai ,ine n elea!# dac# ea e!te po)iti-#...capcana du,lei nega ii V Mena9area amorului propriu al !u,iectului prin utili)area optati-ului V 0ac# o atitudine e!te !ocial neacceptat# tre,uie %cut# alu)ie c# e2i!t#

'$

Capitolul /. Interviul sociologic


Te.ni&i !e inter1i' ( &i " #i& 1. Inter1i'" (tr'&t'rat (a' !ire&ti1 / li!t# de ntre,#ri preci!#+ a c#ror %ormulare i ordine !unt pre!ta,ilite. = !er-ete uneori ca !u,!titut al c.e!tionarului. 0atorit# %aptului c# o%er# contactul per!onal+ di!cu ia directi-# e!te mai atr#g#toare dec:t c.e!tionarul+ cu o rat# mai mare de r#!pun!. = e!te de pre%erat c.e!tionarului c:nd dorim !# -eri%ic#m cum n eleg participan ii ntre,#rile ce le !unt pu!e. = !e alege ace!t# te.nic# dac# tematica e!te %oarte preci!#+ opera ionale la un ni-el ridicat i dac# indicatorii di%eritelor -aria,ile au %o!t de9a -alidate anterior. = -a %i pre%era,il# altor metode de inter-iu atunci c:nd inter-ie-atorii de care di!punem le lip!ete e2perien a. 2. inter1i'" (emi(tr'&t'rat = pro,a,il cea mai utili)at# te.nic# de inter-iu n cercetare B!e !ituea)# la mi9loc ntre dicu iile !tandardi)ate i cele non=directi-eB inter-ie-atorul di!pune de un g.id !tructurat n %unc ie de %lu2ul con-er!a ional i al reac iilor interlocutoruluiB rolul inter-ie-atorului -a %i acela de a %ocali)a di!cu ia pe tematicile !tudiate+ pun:nd nte,#ri adec-ate n momente preci!e. 0. inter1i'" "i%er (a' n n2!ire&ti1 doar tematica !er-ete doar g.id >a priori?. Cele ce -or orienta atitudinile i ntre,#rile ace!tuia-or %i mai mult dinamica interac iunii i %lu2ul con-er!a ional. 8otui cercet#torul tre,uieA = !# %ormule)e i !# de!crie pro,lematica pe care o -a in-e!tigaB = tipul optim de ac iune ce tre,uie !ta,ilit n cur!ul inter-iului ;rolul de inter-ie-ator i de inter-ie-at+ !pa iul acordat a%ecti-it# ii<B = !# re%lecte)e a!upra genului de in%orma ii pe care -a tre,ui !# le o, in# de la interlocutor. =. Di(&',ia e4)" rat rie = te.nic# utili)at# pentru a completa lectura %#cut# n leg#tur# cu o tem# de cercetareB !e adre!ea)# e2per ilor n domeniu+ actorilor -i)a i de pu,licul int# i unor per!oane din pu,licu int#B

'&

!copulA !pre un nou c.e!tionar i !pre de!coperirea de !a!pecte ale pro,lematicii ignorate p:n# acum. /re#*tirea #.i!'"'i !e inter1i' K.idul de inter-iu D un in!trument capa,il !# produc# toate in%orma iile nece!are pentru a te!ta ipote)ele cercet#rii. 1. partea introducti-# preala,il# a inter-iului 2. cea con!acrat# elementelor de de!criere a participantului 3. criteriile includerii n eantion '. li!ta ntre,#rilor /artea intr !'&ti1* D crucial# determin# moti-a ia ini ial# a !u,iectului de a participa la di!cu ieB !# con%ere ncredereB !# pre)inteA = inter-ie-atorul i comanditarul cercet#riiB = tipul de in%orma ie ce urmea)# a %i o, inut i !copul eiB = e2plicite)e condi iile inter-iului D con%iden ialitate+ con!im #m:nt li,er+ denato11 = 0e!crie ,ene%iciile pentru participan iB = *# cear# permi!iunea de a trece la inter-ie-ae. E"emente !e(&ri)ti1e D !#=i dea !eama dac# interlocutorul re!pect# criteriile de includere n eantion. A!t%el+ reia o !erie de ntre,#ri de!cripti-e care !# reia caracteri!ticile nece!are particip#rii. 5reg#tirea materialului *arciniA redactarea ntre,#rilorB = aran9area ntr=un g.id de inter-iu. *copul redact#riiA circum!crierea con inuturilor pertinente pentru o,iecti-ele cercet#riiB Utili)area unui lim,a9 clar i purt#tor de !en! pentru popula ia int#1 (ormele de pre)entare care !# ma2imi)e)e -aliditatea i -ia,ilitatea r#!pun!urilor. Aran9area nte,#rilor tre,uie !# a!igure un %lu2 con-er!an ional i reducerea e)it#rii n pri-in a ordinii ntre,#rilor. Ela,orarea an!am,lului ntre,#rilor Criterii %lu2ul con-er!a ional D %ra)e de tran)i ie. Am -or,it de...+ .aide i !# -or,im i de!pre...? ordinea ntre,#rilor E%ecte legate de ordinea ntre,#rilor "3

,. e%ectul de con!i!ten # D inter-iul c:nd %ace corelarea r#!pun!ului cu ce a r#!pun! anteriorB ne-oia de rede%inire a ni-eluluiB c. e%ectul de o,o!eal# D timpul e!te prea lung i i=a epui)at concentrareaB d. e%ectul de redundan # D ideea c# ntre,area !e repet#. Criterii pri-ind organi)area ntre,#rilor 2. !# nceap# cu ntre,#ri la care !e poate r#!punde um#r i !# re%lecte o,iectul cercet#riiB 3. !# pla!e)e ntre,#rile comple2eC!en!i,ile dup# ce != a !ta,ilit raportul de ncredere+ dar nainte !# o,o!ea!c#B '. !# ordone)e ntre,#rile logic+ !# ai,# !en! pentru inter-ie-atB ". gruparea ntre,#rilor pe temeB 4. n tem# !# !e mearg# de la general la particularB 6. !# utili)e)e comentarii de tran)i ie. Etapele reali)#rii unui inter-iu = Contactul ini ial Ao,iecti-e D moti-area interlocutorului +!# ai,# ncredere pentru a r#!punde one!t ;one!t+ con%iden ial<B !# contracare)e un e-entual re%u)B !# contracare)e e-entuale ntre,#ri. = 7ntre,#rile de!cripti-e D rolul de a -eri%ica dac# int)er-ie-atul e!te per!oana nece!ar# cercet#rii. = Con inutul inter-iului . Mi!iunea inter-i-atorului !e -a limita laA Re%ormularea nte,#rilor+ %#r# a pierde !en!ulB Reorientarea re!pondentului dac# !e pierde n -reo digre!iune11B 0i!cu ia moti-#rii interlocutorului i men ionerea aten iei la un ni-el optimB Aten ieA !# nu=i mani%e!te acordul !au de)acordul pentru a nu pertur,a ntreaga di!cu ie. = = *%:ritul inter-iuluiA mul umirea+ e-itarea di!con%ortului pe tema lui1 Codarea in%orma iilor D !uport audio+ -ideo. atitudine ,ine-oitoare %a # de interlocutorB regi!trul -er,al+ tonul optim ce tre,uie adoptat -a m,ina !imultan re!pectul i mode!tia+ in!pir:nd !iguran aB e-itarea e2prim#rii laconiceB *tilul D de!c.idere D inter-ie-atul !e e2prim# n proprile categorii mentale A, inere de la orice comentariu+ !t#p:nirea re!pira iei+ mimic#.

Atitudinea general# a inter-ie-atorului A neutralitate+ empatie+ non=directi-itate

"1

Regi!trul non=-er,alA D di!tan a optim# 1 mB Atent la atitudinea i po)i ie n raport cu per!oana inter-ie-at#B 9o! de!p#r i i de o ma!# !au ,irou+ ,ra ele pe ma!#+ uor apecat n %a # pentru a da impre!ia de aten ie .

"2

Capitolul 10. (re+entarea i interpretarea datelor cercetrii sociale

"3

1ibliogra$ie
Burcea Marin+2336+ Metodologia i metodica cercet#rii tiin i%ice n tiin ele !ociale+ !uport de cur! C.elcea *eptimiu ; 2336< Metodologia cercetrii sociologice Metode cantitative si calitative )di ia a (((4a, Editura EconomicaA BucuretiB C.elcea *eptimiu+ M#rginean Ioan+ Cauc Ion ;1&&$< Cercetarea sociologic Metode i tehnici, Editura 0e!tinA 0e-aB M#rginean Ioan ;2333< 'roiectarea cercetrii sociologice+ Editura 5oliromA Iai M#rginean Ioan ;1&$2< Msurarea n sociologie+ Editura tiin i%ic# i enciclopedic# BucuretiB Rotariu 8raian+ Ilu 5etru ;1&&6< 1ncheta sociologic i sondajul de opinie+ Editura 5oliromA IaiB Mo!co-ici *erge+ Bu!c.ini (a,rice;coord.< ;2336< Metodologia tiinelor socio4umane+Editura 5oliromA Iai

"'