Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: BARARIU MONA-LIGIA,GAIU SOFIA UNITATEA COLAR: C.T.A.T ,,DUMITRU MOTOC DATA: 14 III,24 III 2014 CLS.: a-9-a A SUBIECTUL: Ecosisteme ac atice. R!"# TIPUL LEC$IEI: Comunicare i n!uire "e noi cuno#in$e TIMPUL: %0 minu#e SCOPUL LEC$IEI: s% &'(e#ea)% com*#e+itatea a#c%t"i,ii "'"i ecosistem ac atic, s% co'-tie'ti.e.e 'e oia /e a *,ote0a a*e#e -i s% c"'oasc% ,isc",i#e *o#"%,ii acesto,a& COMPETEN$E SPECIFICE: C1- enumerarea eco!i!#eme'or ac(a#ice n )unc$ie "e !u*!#ra# i "e #i+u' a+ei, C2- recunoa#erea ce'or "ou- .one eco'o/ice a'e unui r0u, C1- +reci.area carac#eri!#ici'or *io#o+u'ui ce'or "ou- .one, C4- i"en#i)icarea +'an#e'or i anima'e'or !+eci)ice ce'or "ou- .one, C%- "e.(o'#area unei a#i#u"ini eco'o/ice re!+on!a*i'e& STRATE1IA DIDACTIC a) METODE I PROCEDEE: e2+unerea, o*!er(a$ia, "emon!#ra$ia, con(er!a$ia euri!#ic-, n(-$area +rin "e!co+erire i 3Bu'a "u*'-3& b) FORME DE ORGANIZARE: )ron#a'- i in"i(i"ua'-& c) RESURSE: ca+aci#-$i'e "e n(-$are a'e e'e(i'or i cuno#in$e'e 'or an#erioare& d) MIJLOACE DIDACTICE: 4re.en#are 4o5er 4oin#, )i'me "i"ac#ice, (i"eo+roiec#or, ca'cu'a#or& e) BIBLIOGRAFIE: 1& 2& 1& 4& A& Mi6ai', G6& Mo6an, Biologie - cls. VIII, 1997, 8"& A'', Bucure#i I& Ior"ac6e, Metodica predrii biologiei, 199%, 8"& Uni(er!i#-$ii A'&I& Cu.a, Iai M& Cio*anu, Didactica tiinelor biologice, 2007, 8"i#ura 9i"ac#ic- i 4e"a/o/ic-, Bucure#i Maria 8'i.a 9u'am- : 3Metode , strategii i tehnici didactice activizante, 2002, 8"i#ura C'u!ium, C'u;Na+oca %& 6##+<== 555& +e!cui#-!+or#i(&ro= !+ecii-"e-+e#i >& G6& Mo6an, A& Ar"e'ean, !cologie i protecia "edi#l#i, 1991, 8"& Scaiu', Bucure#i& ?& MANUAL 98 CLASA A-9-A 98 8COGI8 G8N8RALA,NICULINA G@8N8SCU,G@8ORG@8 9RAGUSOIU

Desf !"a"ea #ec$%e% 2Ecosisteme ac atice. R!"#34 c#s. a4I54a


N,. c,t. 7. 8. E e'ime'te#e #ec(iei Mome't"# o,)a'i.ato,ic 9e,i6ica,ea -i ,eact"a#i.a,ea c"'o-ti'(e#o, &'s"-ite a'te,io, Ca*ta,ea -i o,ie'ta,ea ate'(iei Acti itatea *,o6eso,"#"i -no#ea.- a*!en$ii, -+re/-#e#e ma#eria'e'e "i"ac#ice +en#ru nce+erea orei& - c6e!#ionea.- ora' +re/-#irea 'ec$ii'or !cosiste"#l #nei pa$iti i !cosiste"#l #nei peteri. Acti itatea e#e "#"i - un e'e( anun$- a*!en$ii, - !e +re/-#e!c +en#ru "e!)-urarea orei& - r-!+un" 'a n#re*-ri Meto/e -i *,oce/ee /i/actice -conversaia -conversaia - %nvarea prin descoperire -conversaia e#ristic - %nvarea prin descoperire - observaia -conversaia I'st,"me't e /e e a#"a,e ora'-

:.

- !o'ici#- e'e(i'or !- urm-rea!c- -urm-re!c )i'mu' un )i'm cu r0u'& - i"en#i)ic- eco!i!#emu'

ora'-

;.

A'"'(a,ea s"<iect"#"i #ec(iei 'oi Di,i0a,ea &' %(%,ii

- anun$- i no#ea.- #i#'u' 'ec$iei +e #a*'-< 2Ecosisteme ac atice. R!"#3 -anun$- e'e(i'or com+e#en$e'e !+eci)ice, -!o'ici#- e'e(i'or o c'a!i)icare a a+e'or n )unc$ie "e #i+u' "e !u*!#ra# i n )unc$ie "e #i+u' a+ei, -ara#- e'e(i'or ima/ini cu r0u' "in .ona "e mun#e i 'e !o'ici#- !i"en#i)ice carac#eri!#ici'e *io#o+u'ui "in .ona !u+erioar-, -no#ea.- +e #a*'- cacarac#eri!#ici'e *io#o+u'ui "in .ona !u+erioar-, -!o'ici#- e'e(i'or !- i"en#i)ice +'an#e'e i anima'e'e !+eci)ice .onei !u+erioare, -no#ea.- +e #a*'- re+re.en#an$ii *ioceno.ei,

-+re/-#e!c caie#e'e, c-r$i'e +en#ru "e!)-urarea 'ec$iei -no#ea.- #i#'u' 'ec$iei n caie# -r-!+un" 'a !o'ici#are -i"en#i)ic- carac#eri!#ici'e *io#o+u'ui -no#ea.n caie#e carca#eri!#ici'e .onei !u+erioare -nume!c +'an#e'e i anima'e'e n#0'ni#e n#run r0u "e mun#e -no#ea.+'an#e'e i anima'e'e n#0'ni#e n#run r0u "e mun#e

Ora'-

=.

Scri!-

-e&p#nerea' -de"onstraia' -observaia' -conversaia e#ristic' -%nvarea

-ara#- e'e(i'or ima/ini cu r0u' "in .ona "e "ea'=c0m+ie i 'e !o'ici#!i"en#i)ice carac#eri!#ici'e *io#o+u'ui "in .ona in)erioar-, -no#ea.- +e #a*'- cacarac#eri!#ici'e *io#o+u'ui "in .ona in)erioar-, -!o'ici#- e'e(i'or !- i"en#i)ice +'an#e'e i anima'e'e !+eci)ice

-no#ea.n caie#e prin carca#eri!#ici'e .onei descoperire in)erioare -nume!c +'an#e'e i anima'e'e n#0'ni#e n#run r0u "e "ea'=c0m+ie -no#ea.+'an#e'e i anima'e'e n#0'ni#e n#r-

>.

Fi+a,ea c"'o-ti'(e#o, *,e/ate -i e a#"a,ea ),a/"#"i /e &'s"-i,e I'/ica,ea temei *e't," acas%

.onei in)erioare, -no#ea.- +e #a*'- re+re.en#an$ii *ioceno.ei, -!o'ici#- e'e(i'or !- +reci.e.e +rinci+a'e'e ac#i(i#-$i a'e oameni'or care con#ri*ue 'a +o'uarea r0uri'or, -cere e'e(i'or !- +reci.e.e e)ec#e'e +o'u-rii r0uri'or, - n"eamn- +e e'e(i !- cau#e !o'u$ii +en#ru a re"uce +o'uarea a+e'or& - (eri)ic- cuno#in$e'e n!ui#e +rin com+ararea ce'or "ou- .one a'e r0u'ui&

un r0u "e "ea'=c0m+ie -r-!+un" 'a n#re*-ri

-conversaia - r-!+un" 'a n#re*-ri'e +ro)e!oru'ui, -+reci.ea.a!em-n-ri'e="eo!e*iri'e n#re ce'e "ou- .one a'e r0u'ui -B#la d#bl ora'-

?.

Rea'i.area unui )i'm "e!+re ce'e - no#ea.- #ema n caie# "ou- .one a'e r0u'ui )o'o!in" +ro/ramu' Ain"o5! Mo(ie MaBer

-conversaia

SC&I'A LEC'IEI 2Ecosisteme ac atice. R!"#3 R0u' e!#e un eco!i!#em ac(a#ic, care +re.in#- "ou- .one< - .ona !u+erior- - 3.ona +-!#r-(u'uiC - .ona in)erior- - 3.ona cra+u'uiC ZONA SUPERIOAR( B%)*)+ : - s"<st,at- !#0nco! - a#<ie- n/u!#- a*a - 'im+e"e - *o/a#- n o2i/en - (i#e.- mare "e cur/ere - tem*e,at",a a*ei- !c-.u#B%)ce,)-a: - *#a'te :a'/e (er.i i muc6i "e a+4 a'ima#e :!coici, 'i+i#ori, +-!#r-( e#c& ZONA SUPERIOAR( B%)*)+ : 4 s"<st,at - m0'o! i ni!i+o! - a#<ie - 'a#- a*a : #u'*ure - con$ine mai +u$in o2i/en - (i#e.- "e cur/ere mai mic- tem*e,at",a a*ei - mai ri"ica#B%)ce,)-a: - *#a'te :a'/e (er.i, muc6i "e a+-, !-/ea#a a+ei, +a+ura, !a'cia 4 a'ima#e:!coici, 'i+i#ori, +-ian;eni "e a+-, cra+, cara!, !omn, roioar- e#c&