Sunteți pe pagina 1din 106

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL


LEGE - CODUL PENAL
Parlamentul Romniei adopt preenta le!e"
1
CUPRINS
PARTEA GENERAL
TITLUL I
LEGEA PENAL I LIMITELE EI DE APLICARE Art" # $ #%
CAPITOLUL I $ PRINCIPII &ENERALE Art" # $ '
CAPITOLUL II $ APLICAREA LE&II PENALE Art" ( $ #%
Seciunea 1 Aplicarea legii penale n timp Art" ( $ )
Seciunea a 2-a Aplicarea legii penale n spaiu Art" * $ #%
TITLUL II
INFRACIUNEA
Art" #+ $ +'
CAPITOLUL I $ DISPO,III &ENERALE Art" #+ $ #)
CAPITOLUL II $ CAU,ELE -USTI.ICATI/E Art" #* $ ''
CAPITOLUL III $ CAU,ELE DE NEIMPUTA0ILITATE Art" '( $ (1
CAPITOLUL I/ $ TENTATI/A Art" (# $ ((
CAPITOLUL / $ UNITATEA 2I PLURALITATEA DE IN.RACIUNI Art" (% $ %%
CAPITOLUL /I $ AUTORUL 2I PARTICIPANII Art" %+ $ +'
TITLUL III
PEDEPSELE
Art" +( $ #13
CAPITOLUL I $ CATE&ORIILE PEDEPSELOR Art" +( $ ++
CAPITOLUL II $ PEDEPSELE PRINCIPALE Art" +3 $ 3%
Seciunea 1 Deteniunea pe via Art" +3 $ +4
Seciunea a 2-a nchisoarea Art" 31
Seciunea a 3-a Amenda Art" 3# $ 3%
CAPITOLUL III $ PEDEAPSA ACCESORIE 2I PEDEPSELE
COMPLEMENTARE
Art" 3+ $ )1
Seciunea 1 Pedeapsa accesorie Art" 3+
Seciunea a 2-a Pedepsele complementare Art" 33 $ )1
CAPITOLUL I/ $ CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR Art" )# $ )(
CAPITOLUL / $ INDI/IDUALI,AREA PEDEPSELOR Art" )% $ #13
Seciunea 1 Dispoziii generale Art" )%
Seciunea a 2-a ircumstanele atenuante !i agravante Art" )+ $ )4
Seciunea a 3-a "enunarea la aplicarea pedepsei Art" *1 $ *'
Seciunea a #-a

Am$narea aplicrii pedepsei Art" *( $ 41
Seciunea a %-a Suspendarea e&ecutrii pedepsei su'
supraveghere
Art" 4# $ 4*
Seciunea a (-a )i'erarea condiionat Art" 44 $ #13
2
TITLUL IV
MSURILE DE SIGURAN
Art" #1) $ ##(
CAPITOLUL I $ DISPO,III &ENERALE Art" #1) $ #1*
CAPITOLUL II $ RE&IMUL M5SURILOR DE SI&URAN5 Art" #14 $ ##(
TITLUL V
MINORITATEA
Art" ##% $ #(+
CAPITOLUL I $ RE&IMUL R5SPUNDERII PENALE A MINORULUI Art" ##% $ ##)
CAPITOLUL II $ RE&IMUL M5SURILOR EDUCATI/E NEPRI/ATI/E
DE LI0ERTATE
Art" ##* $ #'%
CAPITOLUL III $ RE&IMUL M5SURILOR EDUCATI/E PRI/ATI/E DE
LI0ERTATE
Art" #'+ $ #'*
CAPITOLUL I/ $ DISPO,III COMUNE Art" #'4 $ #(+
TITLUL VI
RSPUNDEREA PENAL A PERSOANEI JURIDICE Art" #(3 $ #+'
CAPITOLUL I $ DISPO,III &ENERALE Art" #(3 $ #(*
CAPITOLUL II $ RE&IMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE
APLICATE PERSOANEI -URIDICE
Art" #(4 $ #%3
CAPITOLUL III $ DISPO,III COMUNE Art" #%) $ #+'
TITLUL VII
CAUZELE CARE NLTUR RSPUNDEREA PENAL
Art" #+( $ #+4
TITLUL VIII
CAUZELE CARE NLTUR SAU MODIFIC EXECUTAREA
PEDEPSEI
Art" #31 $ #3%
TITLUL IX
CAUZELE CARE NLTUR CONSECINELE CONDAMNRII
Art" #3+ $ #)#
TITLUL X
NELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII N LEGEA PENAL
Art" #)' $ #*+
3
PARTEA SPECIAL
TITLUL I
INFRACIUNI CONTRA PERSOANEI
Art" #*3 $ ''3
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA /IEII Art" #*3 $ #41
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI CONTRA INTE&RIT5II CORPORALE
SAU S5N5T5II
Art" #4# $ #43
CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI S5/R2ITE ASUPRA UNUI MEM0RU
DE .AMILIE
Art" #4) $ #4*
CAPITOLUL I/ $ A&RESIUNI ASUPRA .5TULUI Art" #44 $ '11
CAPITOLUL / $ IN.RACIUNI PRI/IND O0LI&AIA DE ASISTEN5
A CELOR 6N PRIME-DIE
Art" '1# $ '1'
CAPITOLUL /I $ IN.RACIUNI CONTRA LI0ERT5II PERSOANEI Art" '1( $ '13
CAPITOLUL /II $ TRA.ICUL 2I E7PLOATAREA PERSOANELOR
/ULNERA0ILE
Art" '1) $ '#+
CAPITOLUL /III $ IN.RACIUNI CONTRA LI0ERT5II 2I
INTE&RIT5II SE7UALE
Art" '#3 8 ''#
CAPITOLUL I7 $ IN.RACIUNI CE ADUC ATIN&ERE DOMICILIULUI9
/IEII PRI/ATE 2I CORESPONDENEI
Art" ''' $ ''3
TITLUL II
INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Art" '') $ '+%
CAPITOLUL I $ .URTUL Art" '') $ '(1
CAPITOLUL II $ TL:5RIA 2I PIRATERIA Art" '(# $ '(+
CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
PRIN NESOCOTIREA 6NCREDERII
Art" '(3 $ '%3
CAPITOLUL I/ $ .RAUDE COMISE PRIN SISTEME IN.ORMATICE 2I
MI-LOACE DE PLAT5 ELECTRONICE
Art" '%) $ '+1
CAPITOLUL / $ DISTRU&EREA 2I TUL0URAREA DE POSESIE Art" '+# $ '+%
TITLUL III
INFRACIUNI PRIVIND AUTORITATEA I FRONTIERA DE STAT
Art" '++ $ '3(
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA AUTORIT5II Art" '++ $ '+4
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI PRI/IND .RONTIERA DE STAT Art" '31 8 '3(
4
TITLUL IV
INFRACIUNI CONTRA NFPTUIRII JUSTIIEI
Art" '3% $ '*)
TITLUL V
INFRACIUNI DE CORUPIE I DE SERVICIU
Art" '** $ (#(
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI DE CORUPIE Art" '** $ '4%
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI DE SER/ICIU Art" '4+ 8 (1*
CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI 6MPOTRI/A INTERESELOR
.INANCIARE ALE COMUNIT5ILOR EUROPENE
Art" (14 8 (#(
TITLUL VI
INFRACIUNI DE FALS
Art" (#% $ (('
CAPITOLUL I $ .ALSI.ICAREA DE MONEDE9 TIM0RE SAU DE ALTE
/ALORI
Art" (#% 8 ('1
CAPITOLUL II $ .ALSI.ICAREA INSTRUMENTELOR DE
AUTENTI.ICARE SAU DE MARCARE
Art" ('# 8 ('(
CAPITOLUL III $ .ALSURI 6N 6NSCRISURI Art" ('% 8 (('
TITLUL VII
INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI PUBLICE Art" ((( $ (3(
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA SI&URANEI CIRCULAIEI PE
C5ILE .ERATE
Art" ((( 8 (()
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI CONTRA SI&URANEI CIRCULAIEI
PE DRUMURILE PU0LICE
Art" ((* 8 (%+
CAPITOLUL III $ NERESPECTAREA RE&IMULUI ARMELOR9
MUNIIILOR9 MATERIALELOR NUCLEARE 2I AL MATERIILOR
E7PLO,I/E
Art" (%3 $ (+#
CAPITOLUL I/ $ IN.RACIUNI PRI/ITOARE LA RE&IMUL STA0ILIT
PENTRU ALTE ACTI/IT5I RE&LEMENTATE DE LE&E
Art" (+' 8 (++
CAPITOLUL / $ IN.RACIUNI CONTRA S5N5T5II PU0LICE Art" (+3 8 (3(
TITLUL VIII
INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAII
PRIVIND CONVIEUIREA SOCIAL
Art" (3% 8 (*#
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA ORDINII 2I LINI2TII PU0LICE Art" (3% 8 ()(
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI CONTRA .AMILIEI Art" ()% $ ())
CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI CONTRA LI0ERT5II RELI&IOASE 2I
RESPECTULUI DATORAT MORILOR
Art" ()* 8 (*#
TITLUL IX
INFRACIUNI ELECTORALE Art" (*' 8 (41
TITLUL X
INFRACIUNI CONTRA SECURITII NAIONALE Art" (4# 8 %1*
5
TITLUL XI
INFRACIUNI CONTRA CAPACITII DE LUPT A ARMATEI Art" %14 8 %'4
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI S5/R2ITE DE MILITARI Art" %14 8 %'%
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI S5/R2ITE DE MILITARI SAU DE CI/ILI Art" %'+ $ %'4
TITLUL XII
INFRACIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITII I DE RZBOI Art" %(1 8 %(3
CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI DE &ENOCID 2I CONTRA UMANIT5II Art" %(1 8 %(#
CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI DE R5,0OI Art" %(' 8 %(3
TITLUL XIII
DISPOZIII FINALE Art" %()
PARTEA GENERAL
TITLUL I
LEGEA PENAL I LIMITELE EI DE APLICARE
CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE
Art. L!"#$%t#t!# %&'r%(%&)r%%
;#< Le!ea penal pre=ede >aptele ?are ?on@tituie in>ra?Aiuni"
;'< Ni?i o per@oan nu poate >i @an?Aionat penal pentru o >apt ?are nu era pre=ut
de le!ea penal la data ?nd a >o@t @=rBit"

Art. * L!"#$%t#t!# +#&',%-&%$.r /! /r!0t 0!&#$
;#< Le!ea penal pre=ede pedep@ele apli?aCile Bi m@urile edu?ati=e ?e @e pot lua
>aA de per@oanele ?are au @=rBit in>ra?Aiuni9 pre?um Bi m@urile de @i!uranA ?e @e pot lua
>aA de per@oanele ?are au ?omi@ >apte pre=ute de le!ea penal"
;'< Nu @e poate apli?a o pedeap@ ori nu @e poate lua o m@ur edu?ati= @au
m@ur de @i!uranA da? a?ea@ta nu era pre=ut de le!ea penal la data ?nd >apta a
>o@t @=rBit"
;(< Ni?io pedeap@ nu poate >i @taCilit Bi apli?at Dn a>ara limitelor !enerale ale
a?e@teia"

CAPITOLUL II APLICAREA LEGII PENALE
S!',%-&!# A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! 1& t%(0
Art. 2 A't%3%t#t!# $!"%% 0!&#$!
Le!ea penal @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn timpul ?t ea @e a>l Dn =i!oare"
6
Art. 4 A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! /! /!5%&'r%(%&#r!
Le!ea penal nu @e apli? >aptelor @=rBite @uC le!ea =e?Ee9 da? nu mai @unt
pre=ute de le!ea nou" 6n a?e@t ?a9 eFe?utarea pedep@elor9 a m@urilor edu?ati=e Bi a
m@urilor de @i!uranA9 pronunAate Dn Caa le!ii =e?Ei9 pre?um Bi toate ?on@e?inAele penale
ale Eotrrilor Gude?toreBti pri=itoare la a?e@te >apte Dn?etea prin intrarea Dn =i!oare a
le!ii noi"

Art. 6 A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! (#% 7#3.r#8%$! 09&) $# :-/!'#r!# /!7%&%t%3) # '#-5!%
;#< 6n ?aul Dn ?are de la @=rBirea in>ra?Aiunii pn la Gude?area de>initi= a ?auei
au inter=enit una @au mai multe le!i penale9 @e apli? le!ea mai >a=oraCil"
;'< Di@poiAiile alin";#< @e apli? Bi a?telor normati=e ori pre=ederilor din a?e@tea
de?larate ne?on@tituAionale9 pre?um Bi ordonanAelor de ur!enA aproCate de Parlament ?u
modi>i?ri @au ?ompletri ori re@pin@e9 da? Dn timpul ?nd a?e@tea @$au a>lat Dn =i!oare au
?uprin@ di@poiAii penale mai >a=oraCile"
Art. ; A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! (#% 7#3.r#8%$! /-0) :-/!'#r!# /!7%&%t%3) # '#-5!%
;#< Cnd dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare Bi pn la eFe?utarea
?omplet a pedep@ei Dn?Ei@orii @au amenii a inter=enit o le!e ?are pre=ede o pedeap@ mai
uBoar9 @an?Aiunea apli?at9 da? depBeBte maFimul @pe?ial pre=ut de le!ea nou
pentru in>ra?Aiunea @=rBit9 @e redu?e la a?e@t maFim"
;'< Da? dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare la detenAiune pe =iaA Bi pn la eFe?utarea ei a
inter=enit o le!e ?are pre=ede pentru a?eeaBi >apt numai pedeap@a Dn?Ei@orii9 pedeap@a detenAiunii pe =iaA @e Dnlo?uieBte ?u
maFimul Dn?Ei@orii pre=ut pentru a?ea in>ra?Aiune"
;(< Da? le!ea nou pre=ede Dn lo?ul pedep@ei Dn?Ei@orii numai amenda9 pedeap@a apli?at @e Dnlo?uieBte ?u amenda9
>r a @e putea depBi maFimul @pe?ial pre=ut Dn le!ea nou" inndu$@e @eama de partea eFe?utat din pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e
poate Dnltura Dn totul @au Dn parte eFe?utarea amenii"
;%< M@urile edu?ati=e neeFe?utate Bi nepre=ute Dn le!ea nou nu @e mai eFe?ut9 iar ?ele ?are au ?ore@pondent Dn
le!ea nou @e eFe?ut Dn ?onAinutul Bi limitele pre=ute de a?ea@ta9 da? e@te mai >a=oraCil"
;+< Cnd le!ea nou e@te mai >a=oraCil Dn ?ondiAiile alin";#<$;%<9 pedep@ele ?omplementare Bi m@urile de
@i!uranA neeFe?utate Bi nepre=ute Dn le!ea nou nu @e mai eFe?ut9 iar ?ele ?are au
?ore@pondent Dn le!ea nou @e eFe?ut Dn ?onAinutul Bi limitele pre=ute de a?ea@ta.
;3< Da? le!ea nou e@te mai >a=oraCil numai @uC a@pe?tul pedep@elor
?omplementare @au m@urilor de @i!uranA a?e@tea @e eFe?ut Dn ?onAinutul Bi limitele
pre=ute de le!ea nou"
;)< Cnd o di@poiAie din le!ea nou @e re>er la pedep@e de>initi= apli?ate9 @e Aine @eama9 Dn ?aul pedep@elor
eFe?utate pn la data intrrii Dn =i!oare a a?e@teia9 de pedeap@a redu@ @au Dnlo?uit potri=it di@poiAiilor alineatelor pre?edente"
Art. < A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! t!(0.r#r!
;#< Le!ea penal temporar @e apli? in>ra?Aiunii @=rBite Dn timpul ?nd era Dn
=i!oare9 ?Eiar da? >apta nu a >o@t urmrit @au Gude?at Dn a?el inter=al de timp"
;'< Le!ea penal temporar e@te le!ea penal ?are pre=ede data ieBirii ei din =i!oare
@au a ?rei apli?are e@te limitat prin natura temporar a @ituaAiei ?are a impu@ adoptarea
@a"
S!',%-&!# # *-# A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! 1& +0#,%-
Art. = T!r%t.r%#$%t#t!# $!"%% 0!&#$!
;#< Le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite pe teritoriul Romniei"
7
;'< Prin Hteritoriul RomnieiI @e DnAele!e Dntinderea de pmnt Bi apele ?u @olul9
@uC@olul Bi @paAiul aerian9 ?uprin@e Dntre >rontierele de @tat"
;(< Prin Hin>ra?Aiune @=rBit pe teritoriul RomnieiI @e DnAele!e ori?e in>ra?Aiune
?omi@ pe teritoriul artat Dn alin" ;'< @au pe o na= @uC pa=ilion romne@? ori pe o aerona=
Dnmatri?ulat Dn Romnia"
;%< In>ra?Aiunea @e ?on@ider @=rBit pe teritoriul Romniei Bi atun?i ?nd pe a?e@t
teritoriu ori pe o na= @uC pa=ilion romne@? @au pe o aerona= Dnmatri?ulat Dn Romnia9 @$
a e>e?tuat un a?t de eFe?utare9 de in@ti!are @au de ?ompli?itate9 ori @$a produ@ reultatul
in>ra?Aiunii"

Art. > P!r+.&#$%t#t!# $!"%% 0!&#$!
;#< Le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de
?tre un ?etAean romn @au de o per@oan Guridi? romn9 da? pedeap@a pre=ut de
le!ea romn e@te detenAiunea pe =iaA ori Dn?Ei@oarea mai mare de #1 ani"
;'< 6n ?elelalte ?auri9 le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn a>ara
teritoriului Arii de ?tre un ?etAean romn @au de o per@oan Guridi? romn9 da? >apta
e@te pre=ut ?a in>ra?Aiune Bi de le!ea penal a Arii unde a >o@t @=rBit ori da? a >o@t
?omi@ Dntr$un lo? ?are nu e@te @upu@ Guri@di?Aiei ni?i unui @tat.
;(< Punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @e >a?e ?u autoriarea prealaCil a
pro?urorului !eneral al Par?Eetului de pe ln! Curtea de Apel Dn a ?rei ra teritorial @e
a>l par?Eetul mai Dnti @e@iat @au9 dup ?a9 a pro?urorului !eneral al Par?Eetului de pe
ln! 6nalta Curte de Ca@aAie Bi -u@tiAie"

Art. ? R!#$%t#t!# $!"%% 0!&#$!
;#< Le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de
?tre un @trin9 ?ontra @tatului romn9 ?ontra unui ?etAean romn ori a unei per@oane
Guridi?e romne"
;'< Punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @e >a?e ?u autoriarea prealaCil a
pro?urorului !eneral al Par?Eetului de pe ln! 6nalta Curte de Ca@aAie Bi -u@tiAie Bi numai
da? >apta nu >a?e oCie?tul unei pro?eduri Gudi?iare Dn @tatul pe teritoriul ?ruia @$a ?omi@"
Art. U&%3!r+#$%t#t!# $!"%% 0!&#$!
;#< Le!ea penal romn @e apli? Bi altor in>ra?Aiuni de?t ?elor pre=ute Dn art" #19
@=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de un @trin9 ?are @e a>l de Cun=oie pe teritoriul
Romniei9 Dn urmtoarele ?auriJ
a< @$a @=rBit o in>ra?Aiune pe ?are @tatul romn Bi$a a@umat oCli!aAia @ o reprime Dn
temeiul unui tratat internaAional9 indi>erent da? e@te pre=ut @au nu de le!ea penal a
@tatului pe al ?rui teritoriu a >o@t ?omi@K
C< @$a ?erut eFtrdarea @au predarea in>ra?torului Bi a?ea@ta a >o@t re>uat"
;'< Di@poiAiile alin";#< lit"C< nu @e apli? atun?i ?nd9 potri=it le!ii @tatului Dn ?are @$a
@=rBit in>ra?Aiunea9 eFi@t o ?au ?are Dmpiedi? punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @au
?ontinuarea pro?e@ului penal ori eFe?utarea pedep@ei9 @au ?nd pedeap@a a >o@t eFe?utat
ori e@te ?on@iderat ?a eFe?utat"
;(< Cnd pedeap@a nu a >o@t eFe?utat @au a >o@t eFe?utat numai Dn parte9 @e
pro?edea potri=it di@poiAiilor le!ale pri=itoare la re?unoaBterea Eotrrilor @trine"
Art. * L!"!# 0!&#$) @% tr#t#t!$! %&t!r&#,%.&#$!
Di@poiAiile ?uprin@e Dn art" *$## @e apli? da? nu @e di@pune alt>el printr$un tratat
internaAional la ?are Romnia e@te parte"
8
Art. 2 I(-&%t#t!# /! :-r%+/%',%!
Le!ea penal nu @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite de ?tre repreentanAii diplomati?i ai
@tatelor @trine @au de ?tre alte per@oane ?are9 Dn ?on>ormitate ?u tratatele internaAionale9
nu @unt @upu@e Guri@di?Aiei penale a @tatului romn"
Art. 4 EAtr)/#r!#
;#< EFtrdarea poate >i a?ordat @au @oli?itat Dn temeiul unui tratat internaAional la
?are Romnia e@te parte9 ori pe Ca de re?ipro?itate9 Dn ?ondiAiile le!ii"
;'< Predarea @au eFtrdarea unei per@oane Dn relaAia ?u @tatele memCre ale Uniunii
Europene @e a?ord @au @e @oli?it Dn ?ondiAiile le!ii"
;(< Predarea unei per@oane ?tre un triCunal penal internaAional @e a?ord Dn
?ondiAiile le!ii"
TITLUL II
INFRACIUNEA
CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE
Art. 6 Tr)+)t-r%$! !+!&,%#$! #$! %&7r#',%-&%%
;#< In>ra?Aiunea e@te >apta pre=ut de le!ea penal9 neGu@ti>i?at Bi imputaCil
per@oanei ?are a @=rBit$o"
;'< In>ra?Aiunea e@te @in!urul temei al r@punderii penale"
Art. ; S)39r@%r!# %&7r#',%-&%% '.(%+%3! 0r%& .(%+%-&!
In>ra?Aiunea ?omi@i= ?are pre@upune produ?erea unui reultat @e ?on@ider @=rBit
Bi prin omi@iune ?ndJ
a< eFi@ta o oCli!aAie le!al @au ?ontra?tual de a a?AionaK
C< autorul omi@iunii9 printr$o a?Aiune @au ina?Aiune anterioar9 a ?reat pentru =aloarea
@o?ial proteGat o @tare de peri?ol ?are a Dnle@nit produ?erea reultatului"
Art. < V%&.3),%#
;#< .apta nu e@te pre=ut de le!ea penal da? nu a >o@t @=rBit ?u >orma de
=ino=Aie ?erut de le!e"
;'< /ino=Aie eFi@t ?nd >apta e@te ?omi@ ?u intenAie9 din ?ulp @au ?u intenAie
depBit"
;(< .apta e@te @=rBit ?u intenAie ?nd >ptuitorulJ
a< pre=ede reultatul >aptei @ale9 urmrind produ?erea lui prin @=rBirea a?elei >apteK
C< pre=ede reultatul >aptei @ale Bi9 deBi nu$l urmreBte9 a??ept po@iCilitatea produ?erii
lui"
;%< .apta e@te @=rBit din ?ulp ?nd >ptuitorulJ
a< pre=ede reultatul >aptei @ale9 dar nu$l a??ept9 @o?otind >r temei ? el nu @e =a
produ?eK
C< nu pre=ede reultatul >aptei @ale9 deBi treCuia Bi putea @ Dl pre=ad"
;+< EFi@t intenAie depBit ?nd >apta ?on@tnd Dntr$o a?Aiune @au ina?Aiune
intenAionat9 produ?e un reultat mai !ra=9 ?are @e datorea ?ulpei >ptuitorului"
9
;3< .apta ?on@tnd Dntr$o a?Aiune @au ina?Aiune ?on@tituie in>ra?Aiune ?nd e@te
@=rBit ?u intenAie" .apta ?omi@ din ?ulp ?on@tituie in>ra?Aiune numai ?nd le!ea o
pre=ede Dn mod eFpre@"

CAPITOLUL II CAUZELE JUSTIFICATIVE
Art. = D%+0.5%,%% "!&!r#$!
;#< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta pre=ut de le!ea penal da? a >o@t ?omi@ Dn
?ondiAiile =reuneia dintre ?auele Gu@ti>i?ati=e pre=ute de le!e"
;'< E>e?tul ?auelor Gu@ti>i?ati=e @e eFtinde Bi a@upra parti?ipanAilor"
Art. > L!"%t%(# #0)r#r!
;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit Dn le!itim aprare"
;'< E@te Dn le!itim aprare per@oana ?are @=rBeBte >apta pentru a Dnltura un ata?
material9 dire?t9 imediat Bi inGu@t9 ?are pune Dn peri?ol per@oana @a9 a altuia9 drepturile
a?e@tora @au un intere@ !eneral9 da? aprarea e@te proporAional ?u !ra=itatea ata?ului"
;(< Se preum a >i Dn le!itim aprare9 Dn ?ondiAiile alin" ;'<9 a?ela ?are ?omite >apta
pentru a re@pin!e ptrunderea unei per@oane Dntr$o lo?uinA9 >r drept9 Dn timpul nopAii9 prin
=iolenA9 =i?lenie9 e>ra?Aie @au alte a@emenea miGloa?e"
Art. *? St#r!# /! &!'!+%t#t!
;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit Dn @tare de ne?e@itate"
;'< E@te Dn @tare de ne?e@itate per@oana ?are @=rBeBte >apta pentru a @al=a de la
un peri?ol imediat Bi ?are nu putea >i Dnlturat alt>el9 =iaAa9 inte!ritatea ?orporal @au
@ntatea @a ori a altei per@oane @au un Cun important al @u ori al altei per@oane @au un
intere@ !eneral9 da? urmrile >aptei nu @unt =dit mai !ra=e de?t ?ele ?are @$ar >i putut
produ?e Dn ?aul Dn ?are peri?olul nu era Dnlturat.

Art. * EA!r'%t#r!# -&-% /r!0t +#- 1&/!0$%&%r!# -&!% .8$%"#,%%
;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre=ut de le!ea penal ?on@tnd Dn eFer?itarea unui drept
re?uno@?ut de le!e @au Dn Dndeplinirea unei oCli!aAii impu@e de le!e9 ?u re@pe?tarea
?ondiAiilor Bi limitelor pre=ute de a?ea@ta"
;'< E@te de a@emenea Gu@ti>i?at >apta pre=ut de le!ea penal ?on@tnd Dn
Dndeplinirea unei oCli!aAii impu@ de autoritatea ?ompetent9 Dn >orma pre=ut de le!e9
da? a?ea@ta nu e@te Dn mod =dit ile!al"
Art. ** C.&+%(,)(9&t-$ 0!r+.#&!% 3)t)(#t!
;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit ?u ?on@imAmntul
per@oanei =tmate9 da? a?ea@ta putea @ di@pun Dn mod le!al de =aloarea @o?ial leat
@au pu@ Dn peri?ol"
;'< Con@imAmntul per@oanei =tmate nu produ?e e>e?te Dn ?aul in>ra?Aiunilor
?ontra =ieAii9 pre?um Bi atun?i '9&/ $!"!# !A'$-/! !7!'t-$ :-+t%7%'#t%3 #$ #'!+t-%#.
CAPITOLUL III CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE
Art. *2 D%+0.5%,%% "!&!r#$!
10
;#< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta pre=ut de le!ea penal ?omi@ Dn ?ondiAiile
=reuneia dintre ?auele de neimputaCilitate"
;'< E>e?tul ?auelor de neimputaCilitate nu @e eFtinde a@upra parti?ipanAilor"
Art. *4 C.&+tr9&"!r!# 7%5%')
Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit din ?aua unei
?on@trn!eri >ii?e ?reia >ptuitorul nu i$a putut rei@ta"
Art. *6 C.&+tr9&"!r!# (.r#$)
Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit din ?aua unei
?on@trn!eri morale9 eFer?itat prin ameninAare ?u un peri?ol !ra= pentru per@oana
>ptuitorului ori a altuia Bi ?are nu putea >i Dnlturat Dn alt mod"
Art. *; EA'!+-$ &!%(0-t#8%$
;#< Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit de per@oana a>lat
Dn @tare de le!itim aprare9 ?are a depBit9 din ?aua tulCurrii @au temerii9 limitele unei
aprri proporAionale ?u !ra=itatea ata?ului"
;'< Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana a>lat
Dn @tare de ne?e@itate9 ?are nu Bi$a dat @eama9 Dn momentul ?omiterii >aptei9 ? pri?inuieBte
urmri =dit mai !ra=e de?t ?ele ?are @$ar >i putut produ?e da? peri?olul nu era Dnlturat"

Art. *< M%&.r%t#t!# 7)0t-%t.r-$-%
Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal9 @=rBit de un minor ?are la
data ?omiterii a?e@teia nu Dndeplinea ?ondiAiile le!ale pentru a r@punde penal"
Art. *= Ir!+0.&+#8%$%t#t!#
Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana ?are9 Dn
momentul ?omiterii a?e@teia9 nu putea @$Bi dea @eama de a?Aiunile @au ina?Aiunile @ale9 ori
nu putea @ le ?ontrolee9 >ie din ?aua unei Coli p@iEi?e9 >ie din alte ?aue"
Art. *> I&t.A%'#,%#
Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana ?are9 Dn
momentul ?omiterii a?e@teia9 nu putea @$Bi dea @eama de a?Aiunile @au ina?Aiunile @ale9 ori
nu putea @ le ?ontrolee9 din ?aua intoFi?rii in=oluntare ?u al?ool @au alte @uC@tanAe
p@iEoa?ti=e"
Art. 2? Er.#r!#
;#< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta pre=ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana
?are9 Dn momentul ?omiterii a?e@teia9 nu ?unoBtea eFi@tenAa unei @tri9 @ituaAii ori DmpreGurri
de ?are depinde ?ara?terul penal al >aptei"
;'< Di@poiAiile alin";#< @e apli? Bi >aptelor @=rBite din ?ulp pe ?are le!ea penal le
pedep@eBte9 numai da? ne?unoaBterea @trii9 @ituaAiei ori DmpreGurrii re@pe?ti=e nu e@te ea
Dn@Bi reultatul ?ulpei"
;(< Nu ?on@tituie ?ir?um@tanA a!ra=ant @au element ?ir?um@tanAial a!ra=ant @tarea9
@ituaAia ori DmpreGurarea pe ?are in>ra?torul nu a ?uno@?ut$o Dn momentul @=rBirii
in>ra?Aiunii"
;%< Pre=ederile alin";#<8;(< @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi Dn ?aul ne?unoaBterii
unei di@poiAii le!ale eFtrapenale"
11
;+< Nu e@te imputaCil >apta pre=ut de le!ea penal @=rBit ?a urmare a
ne?unoaBterii @au ?unoaBterii !reBite a ?ara?terului ili?it al a?e@teia din ?aua unei
DmpreGurri ?are nu putea >i Dn ni?i un >el e=itat"

CAPITOLUL IV TENTATIVA
Art. 2 T!&t#t%3#
;#< Tentati=a ?on@t Dn punerea Dn eFe?utare a intenAiei de a @=rBi in>ra?Aiunea9
eFe?utare ?are a >o@t Dn@ Dntrerupt @au nu Bi$a produ@ e>e?tul"
;'< Nu eFi@t tentati= atun?i ?nd impo@iCilitatea de ?on@umare a in>ra?Aiunii e@te
?on@e?inAa modului ?um a >o@t ?on?eput eFe?utarea.
Art. 2* P!/!0+%r!# t!&t#t%3!%
;#< Tentati=a @e pedep@eBte numai ?nd le!ea pre=ede Dn mod eFpre@ a?ea@ta"
;'< Tentati=a @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea
?on@umat ale ?rei limite @e redu? la Gumtate" Cnd pentru in>ra?Aiunea @=rBit le!ea
pre=ede pedeap@a detenAiunii pe =iaA iar in@tanAa @$ar orienta @pre a?ea@ta9 tentati=a @e
@an?Aionea ?u pedeap@a Dn?Ei@orii de la #1 la '1 de ani"
Art. 22 D!+%+t#r!# @% 1(0%!/%'#r!# 0r./-'!r%% r!5-$t#t-$-%
;#< Nu @e pedep@eBte autorul ?are @$a de@i@tat ori a Dmpiedi?at mai Dnainte de
de@?operirea in>ra?Aiunii produ?erea reultatului"
;'< Da? a?tele Dndeplinite pn Dn momentul de@i@trii @au Dmpiedi?rii produ?erii
reultatului ?on@tituie o alt in>ra?Aiune9 @e apli? pedeap@a pentru a?ea@t in>ra?Aiune"
CAPITOLUL V UNITATEA I PLURALITATEA DE INFRACIUNI
Art. 24 U&%t#t!# %&7r#',%-&%% '.&t%&-#t! @% # '!$!% '.(0$!A!
;#< In>ra?Aiunea e@te ?ontinuat ?nd o per@oan @=rBeBte la di>erite inter=ale de
timp9 dar Dn realiarea a?eleiaBi reoluAii Bi Dmpotri=a a?eluiaBi @uCie?t pa@i=9 a?Aiuni @au
ina?Aiuni ?are preint9 >ie?are Dn parte9 ?onAinutul a?eleiaBi in>ra?Aiuni"
;'< In>ra?Aiunea e@te ?ompleF ?nd Dn ?onAinutul @u intr9 ?a element ?on@tituti= @au
?a element ?ir?um@tanAial a!ra=ant9 o a?Aiune @au ina?Aiune ?are ?on@tituie prin ea Dn@Bi o
>apt pre=ut de le!ea penal"
Art. 26 P!/!#0+# 0!&tr- %&7r#',%-&!# '.&t%&-#t) @% %&7r#',%-&!# '.(0$!A)
;#< In>ra?Aiunea ?ontinuat @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru
in>ra?Aiunea @=rBit9 al ?rei maFim @e poate maGora ?u ?el mult ( ani Dn ?aul pedep@ei
Dn?Ei@orii9 re@pe?ti= ?u ?el mult o treime Dn ?aul pedep@ei amenii"
;'< In>ra?Aiunea ?ompleF @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru
a?ea in>ra?Aiune"
;(< In>ra?Aiunea ?ompleF @=rBit ?u intenAie depBit9 da? @$a produ@ numai
reultatul mai !ra= al a?Aiunii @e?undare9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e
pentru in>ra?Aiunea ?ompleF ?on@umat"
Art. 2; R!'#$'-$#r!# 0!/!0+!% 0!&tr- %&7r#',%-&!# '.&t%&-#t) +#- '.(0$!A)
Da? ?el ?ondamnat de>initi= pentru o in>ra?Aiune ?ontinuat @au ?ompleF e@te
Gude?at ulterior Bi pentru alte a?Aiuni @au ina?Aiuni ?are intr Dn ?onAinutul a?eleiaBi in>ra?Aiuni9
12
Ainndu$@e @eama de in>ra?Aiunea @=rBit Dn Dntre!ul ei9 @e @taCileBte o pedeap@
?ore@puntoare9 ?are nu poate >i mai uBoar de?t ?ea pronunAat anterior"
Art. 2< C.&'-r+-$ /! %&7r#',%-&%
;#< EFi@t ?on?ur@ real de in>ra?Aiuni ?nd dou @au mai multe in>ra?Aiuni au >o@t
@=rBite de a?eeaBi per@oan9 prin a?Aiuni @au ina?Aiuni di@tin?te9 Dnainte de a >i
?ondamnat de>initi= pentru =reuna din ele" EFi@t ?on?ur@ real de in>ra?Aiuni Bi atun?i ?nd
una din in>ra?Aiuni a >o@t ?omi@ pentru @=rBirea @au a@?underea altei in>ra?Aiuni"
;'< EFi@t ?on?ur@ >ormal de in>ra?Aiuni ?nd o a?Aiune @au o ina?Aiune @=rBit de o
per@oan9 din ?aua DmpreGurrilor Dn ?are a a=ut lo? @au a urmrilor pe ?are le$a produ@9
realiea ?onAinutul mai multor in>ra?Aiuni"
Art. 2= P!/!#0+# 0r%&'%0#$) 1& '#5 /! '.&'-r+ /! %&7r#',%-&%
;#< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 @e @taCileBte pedeap@a pentru >ie?are in>ra?Aiune
Dn parte Bi @e apli? pedeap@a9 dup ?um urmeaJ
a< ?nd @$a @taCilit o pedeap@ ?u detenAiune pe =iaA Bi una @au mai multe pedep@e ?u
Dn?Ei@oare ori ?u amend9 @e apli? pedeap@a detenAiunii pe =iaAK
C< ?nd @$au @taCilit numai pedep@e ?u Dn?Ei@oare9 @e apli? pedeap@a ?ea mai !rea9 la
?are @e poate adu!a un @por de pn la Gumtate din totalul ?elorlalte pedep@e @taCiliteK
?< ?nd @$au @taCilit numai pedep@e ?u amend9 @e apli? pedeap@a ?ea mai !rea9 la ?are
@e poate adu!a un @por de pn la o Gumtate din totalul ?elorlalte pedep@e @taCiliteK
d< ?nd @$a @taCilit o pedeap@ ?u Dn?Ei@oare Bi o pedeap@ ?u amend9 @e apli?
pedeap@a Dn?Ei@orii9 la ?are @e adau! Dn Dntre!ime pedeap@a ameniiK
e< ?nd @$au @taCilit mai multe pedep@e ?u Dn?Ei@oare Bi mai multe pedep@e ?u amend
@e apli? pedeap@a Dn?Ei@orii ?on>orm lit" C< la ?are @e adau! Dn Dntre!ime pedeap@a
amenii ?on>orm lit" ?<"
;'< Atun?i ?nd @$au @taCilit mai multe pedep@e ?u Dn?Ei@oare9 da? prin adu!are la
pedeap@a ?ea mai !rea a unui @por de Gumtate din totalul ?elorlalte pedep@e ?u Dn?Ei@oare
@taCilite @$ar depBi ?u #1 ani @au mai mult maFimul !eneral al pedep@ei Dn?Ei@orii9 iar pentru
?el puAin una dintre in>ra?Aiunile ?on?urente pedeap@a pre=ut de le!e e@te Dn?Ei@oarea de
'1 ani @au mai mare9 @e poate apli?a pedeap@a detenAiunii pe =iaA"

Art. 2> C.&t.0%r!# 0!/!0+!$.r 0!&tr- %&7r#',%-&% '.&'-r!&t!
;#< Da? in>ra?torul ?ondamnat de>initi= e@te Gude?at ulterior pentru o in>ra?Aiune
?on?urent9 @e apli? di@poiAiile art" (*"
;'< Di@poiAiile art" (* @e apli? Bi Dn ?aul Dn ?are9 dup ?e o Eotrre de ?ondamnare
a rma@ de>initi=9 @e ?on@tat ? ?el ?ondamnat mai @u>eri@e o ?ondamnare de>initi=
pentru o in>ra?Aiune ?on?urent"
;(< Da? in>ra?torul a eFe?utat inte!ral @au parAial pedeap@a apli?at prin Eotrrea
anterioar9 ?eea ?e @$a eFe?utat @e @?ade din durata pedep@ei apli?ate pentru in>ra?Aiunile
?on?urente"
;%< Di@poiAiile pri=itoare la apli?area pedep@ei Dn ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @e
apli? Bi Dn ?aul Dn ?are ?ondamnarea la pedeap@a detenAiunii pe =iaA a >o@t ?omutat @au
Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii"
;+< 6n ?aul ?ontopirii pedep@elor ?on>orm alineatelor pre?edente @e Aine @eama Bi de
pedeap@a apli?at printr$o Eotrre de ?ondamnare pronunAat Dn @trintate9 pentru o
in>ra?Aiune ?on?urent9 da? Eotrrea de ?ondamnare a >o@t re?uno@?ut potri=it le!ii"
Art. 4? R!'%/%3#
13
;#< EFi@t re?idi= ?nd9 dup rmnerea de>initi= a unei Eotrri de ?ondamnare la
pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de un an Bi pn la reaCilitare @au Dmplinirea termenului de
reaCilitare9 ?ondamnatul @=rBeBte din nou o in>ra?Aiune pentru ?are le!ea pre=ede
pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de ' ani"
;'< EFi@t re?idi= Bi Dn ?aul Dn ?are una dintre pedep@ele pre=ute Dn alin";#< e@te
detenAiunea pe =iaA"
;(< Pentru @taCilirea @trii de re?idi= @e Aine @eama Bi de Eotrrea de ?ondamnare
pronunAat Dn @trintate9 pentru o >apt pre=ut Bi de le!ea penal romn9 da?
Eotrrea de ?ondamnare a >o@t re?uno@?ut potri=it le!ii"
Art. 4 C.&/#(&)r% '#r! &- #tr#" +t#r!# /! r!'%/%3)
La @taCilirea @trii de re?idi= nu @e Aine @eama de Eotrrile de ?ondamnare
pri=itoare laJ
a< >aptele ?are nu mai @unt pre=ute de le!ea penalK
C< in>ra?Aiunile amni@tiateK
?< in>ra?Aiunile @=rBite din ?ulp"
Art. 4* P!/!#0+# 1& '#5 /! r!'%/%3)
;#< Da? Dnainte ?a pedeap@a anterioar @ >i >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a
eFe?utat @e @=rBeBte o nou in>ra?Aiune Dn @tare de re?idi=9 pedeap@a @taCilit pentru
a?ea@ta @e adau! la pedeap@a anterioar neeFe?utat ori la re@tul rma@ neeFe?utat din
a?ea@ta"
;'< Cnd Dnainte ?a pedeap@a anterioar @ >i >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a
eFe?utat @unt @=rBite mai multe in>ra?Aiuni ?on?urente9 dintre ?are ?el puAin una @e a>l Dn
@tare de re?idi=9 pedep@ele @taCilite @e ?ontope@? potri=it di@poiAiilor re>eritoare la
?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 iar pedeap@a reultat @e adau! la pedeap@a anterioar
neeFe?utat ori la re@tul rma@ neeFe?utat din a?ea@ta"
;(< Da? prin Dn@umarea pedep@elor Dn ?ondiAiile alin";#< Bi ;'< @$ar depBi ?u mai mult
de #1 ani maFimul !eneral al pedep@ei Dn?Ei@orii9 iar pentru ?el puAin una dintre in>ra?Aiunile
@=rBite pedeap@a pre=ut de le!e e@te Dn?Ei@oarea de #+ ani @au mai mare9 Dn lo?ul
pedep@elor ?u Dn?Ei@oare @e poate apli?a pedeap@a detenAiunii pe =iaA"
;%< Cnd pedeap@a anterioar @au pedeap@a @taCilit pentru in>ra?Aiunea @=rBit Dn
@tare de re?idi= e@te detenAiunea pe =iaA9 @e =a eFe?uta pedeap@a detenAiunii pe =iaA"
;+< Da? dup ?e pedeap@a anterioar a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a
eFe?utat9 @e @=rBeBte o nou in>ra?Aiune Dn @tare de re?idi=9 limitele @pe?iale ale
pedep@ei pre=ute de le!e pentru noua in>ra?Aiune @e maGorea ?u Gumtate"
;3< Da? dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare pentru noua
in>ra?Aiune Bi mai Dnainte ?a pedeap@a @ >i >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat9 @e
de@?oper ? ?el ?ondamnat @e a>l Dn @tare de re?idi=9 in@tanAa apli? di@poiAiile din alin"
;#< 8 ;+<"
;)< Di@poiAiile alin" 3 @e apli? Bi Dn ?aul Dn ?are ?ondamnarea la pedeap@a
detenAiunii pe =iaA a >o@t ?omutat @au Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii"
Art. 42 P$-r#$%t#t!# %&t!r(!/%#r)
;#< EFi@t pluralitate intermediar de in>ra?Aiuni ?nd9 dup rmnerea de>initi= a
unei Eotrri de ?ondamnare Bi pn la data la ?are pedeap@a e@te eFe?utat @au
?on@iderat ?a eFe?utat9 ?ondamnatul @=rBeBte din nou o in>ra?Aiune Bi nu @unt Dntrunite
?ondiAiile pre=ute de le!e pentru @tarea de re?idi="
;'< 6n ?a de pluralitate intermediar pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune Bi pedeap@a
anterioar @e ?ontope@? potri=it di@poiAiilor de la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni"
14

Art. 44 P!/!0+!$! '.(0$!(!&t#r!, #''!+.r%% @% ()+-r%$! /! +%"-r#&,) 1& '#5 /!
0$-r#$%t#t! /! %&7r#',%-&%
;#< Da? pentru una dintre in>ra?Aiunile @=rBite @$a @taCilit Bi o pedeap@
?omplementar9 a?ea@ta @e apli? alturi de pedeap@a prin?ipal"
;'< Cnd @$au @taCilit mai multe pedep@e ?omplementare de natur di>erit9 @au ?Eiar
de a?eeaBi natur dar ?u un ?onAinut di>erit9 a?e@tea @e apli? alturi de pedeap@a
prin?ipal"
;(< Da? @$au @taCilit mai multe pedep@e ?omplementare de a?eeaBi natur Bi ?u
a?elaBi ?onAinutJ
a< Dn ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @au de pluralitate intermediar @e apli? ?ea mai !rea
dintre a?e@teaK
C< Dn ?a de re?idi=9 partea neeFe?utat din pedeap@a ?omplementar anterioar @e
adau! la pedeap@a @taCilit pentru noua in>ra?Aiune"
;%< 6n ?aul ?ondamnrilor @u??e@i=e pentru in>ra?Aiuni ?on?urente9 partea din
pedeap@a ?omplementar eFe?utat pn la data ?ontopirii pedep@elor prin?ipale @e @?ade
din durata pedep@ei ?omplementare apli?ate pe ln! pedeap@a reultat"
;+< Da? pe ln! pedep@ele prin?ipale au >o@t @taCilite una @au mai multe pedep@e
a??e@orii @e apli? di@poiAiile alin";#< $ ;(<9 pedeap@a a??e@orie reultat eFe?utndu$@e
pn la eFe?utarea @au ?on@iderarea ?a eFe?utat a pedep@ei prin?ipale"
;3< M@urile de @i!uranA de natur di>erit9 @au ?Eiar de a?eeaBi natur dar ?u un
?onAinut di>erit9 luate Dn ?aul in>ra?Aiunilor @=rBite9 @e ?umulea.
;)< Da? @$au luat mai multe m@uri de @i!uranA de a?eeaBi natur Bi ?u a?elaBi
?onAinut dar pe durate di>erite9 @e apli? m@ura de @i!uranA ?u durata ?ea mai mare"
M@urile de @i!uranA luate ?on>orm art" ##' Bi ##( @e ?umulea"
CAPITOLUL VI AUTORUL I PARTICIPANII
Art. 46 A-t.r-$
Autor e@te per@oana ?are @=rBeBte Dn mod nemiGlo?it >apta pre=ut de le!ea
penal"
Art. 4; C.#-t.r%%
Coautori @unt per@oanele ?are @=rBe@? nemiGlo?it a?eeaBi >apt pre=ut de le!ea
penal

Art. 4< I&+t%"#t.r-$
In@ti!ator e@te per@oana ?are9 ?u intenAie9 determin o alt per@oan @ @=rBea@?
o >apt pre=ut de le!ea penal"
Art. 4= C.(0$%'!$!
;#< Compli?e e@te per@oana ?are9 ?u intenAie9 Dnle@neBte @au aGut Dn ori?e mod la
@=rBirea unei >apte pre=ute de le!ea penal"
;'< E@te de a@emenea ?ompli?e per@oana ?are promite9 Dnainte @au Dn timpul
@=rBirii >aptei9 ? =a tinui Cunurile pro=enite din a?ea@ta @au ? =a >a=oria pe >ptuitor9
?Eiar da? dup @=rBirea >aptei promi@iunea nu e@te Dndeplinit"
Art. 4> P!/!#0+# 1& '#5-$ 0#rt%'%0#&,%$.r
15
Coautorul9 in@ti!atorul Bi ?ompli?ele la o >apt pre=ut de le!ea penal9 @=rBit
?u intenAie9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru autor" La @taCilirea
pedep@ei @e Aine @eama de ?ontriCuAia >ie?ruia la @=rBirea in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de
di@poiAiile art" )%"
Art. 6? C%r'-(+t#&,! 0!r+.&#$! @% r!#$!
;#< Cir?um@tanAele pri=itoare la per@oana autorului @au a unui parti?ipant nu @e
r@>rn! a@upra ?elorlalAi"
;'< Cir?um@tanAele pri=itoare la >apt @e r@>rn! a@upra autorului Bi a parti?ipanAilor
numai Dn m@ura Dn ?are a?eBtia le$au ?uno@?ut @au le$au pre=ut"
Art. 6 (0%!/%'#r!# +)39r@%r%% %&7r#',%-&%%
;#< Parti?ipantul nu @e pedep@eBte da? denunA Dn timp util @=rBirea in>ra?Aiunii Bi
a@t>el e@te Dmpiedi?at ?on@umarea ei9 @au da? Dmpiedi? el Dn@uBi ?on@umarea in>ra?Aiunii"
;'< Da? a?tele Dndeplinite pn Dn momentul denunArii @au Dmpiedi?rii ?on@tituie o
alt in>ra?Aiune9 parti?ipantului i @e apli? pedeap@a pentru a?ea@t in>ra?Aiune"
Art. 6* P#rt%'%0#,%# %(0r.0r%!
;#< Per@oana ?are9 ?u intenAie9 @=rBeBte nemiGlo?it o >apt pre=ut de le!ea
penal la ?are9 din ?ulp @au >r =ino=Aie9 ?ontriCuie ?u a?te de eFe?utare o alt per@oan9
@e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru >apta ?omi@ ?u intenAie"
;'< Determinarea9 Dnle@nirea @au aGutarea Dn ori?e mod9 ?u intenAie9 la @=rBirea din
?ulp de ?tre o alt per@oan9 a unei >apte pre=ute de le!ea penal9 @e @an?Aionea ?u
pedeap@a pre=ut de le!e pentru >apta ?omi@ ?u intenAie"
;(< Determinarea9 Dnle@nirea @au aGutarea Dn ori?e mod9 ?u intenAie9 la @=rBirea unei
>apte pre=ute de le!ea penal9 de ?tre o per@oan ?are ?omite a?ea >apt >r =ino=Aie9
@e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune"
;%< Di@poiAiile art" +1 Bi +# @e apli? Dn mod ?ore@puntor"
TITLUL III
PEDEPSELE
CAPITOLUL I CATEGORIILE PEDEPSELOR
Art. 62 P!/!0+!$! 0r%&'%0#$!
Pedep@ele prin?ipale @untJ
a< detenAiunea pe =iaAK
C< Dn?Ei@oareaK
?< amenda"

Art. 64 P!/!#0+# #''!+.r%!
Pedeap@a a??e@orie ?on@t Dn interi?erea eFer?itrii unor drepturi9 din momentul
rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare Bi pn la eFe?utarea @au ?on@iderarea ?a
eFe?utat a pedep@ei pri=ati=e de liCertate"
Art. 66 P!/!0+!$! '.(0$!(!&t#r!
Pedep@ele ?omplementare @untJ
a< interi?erea eFer?itrii unor drepturiK
16
C< de!radarea militarK
?< puCli?area Eotrrii de ?ondamnare"

CAPITOLUL II PEDEPSELE PRINCIPALE
S!',%-&!# D!t!&,%-&!# 0! 3%#,)
Art. 6; R!"%(-$ /!t!&,%-&%% 0! 3%#,)
DetenAiunea pe =iaA ?on@t Dn pri=area de liCertate pe durat nedeterminat Bi @e
eFe?ut potri=it le!ii pri=ind eFe?utarea pedep@elor"
Art. 6< N!#0$%'#r!# /!t!&,%-&%% 0! 3%#,)
Da? la data pronunArii Eotrrii de ?ondamnare in?ulpatul a Dmplinit =r@ta de 31 de
ani9 Dn lo?ul detenAiunii pe =iaA i @e poate apli?a pedeap@a Dn?Ei@orii pe timp de (1 de ani Bi
pedeap@a interi?erii eFer?itrii unor drepturi pe durata ei maFim"

Art. 6= &$.'-%r!# /!t!&,%-&%% 0! 3%#,)
6n ?aul Dn ?are ?el ?ondamnat la pedeap@a detenAiunii pe =iaA a Dmplinit =r@ta de 31
de ani Dn timpul eFe?utrii pedep@ei9 pedeap@a detenAiunii pe =iaA poate >i Dnlo?uit ?u
pedeap@a Dn?Ei@orii pe timp de (1 de ani Bi pedeap@a interi?erii eFer?itrii unor drepturi pe
durata ei maFim9 da? a a=ut o Cun ?onduit pe toat durata eFe?utrii pedep@ei9 a
Dndeplinit inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de ?ondamnare9 a>ar de ?aul
?nd do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?9 Bi a >?ut pro!re@e
?on@tante Bi e=idente Dn =ederea reinte!rrii @o?iale"
Art. 6> C#$'-$-$ 0!/!0+!% 1& '#5-$ '.(-t)r%% +#- 1&$.'-%r%% 0!/!0+!% /!t!&,%-&%%
0! 3%#,)
6n ?aul ?omutrii @au Dnlo?uirii pedep@ei detenAiunii pe =iaA ?u pedeap@a Dn?Ei@orii9
perioada de detenAiune eFe?utat @e ?on@ider ?a parte eFe?utat din pedeap@a Dn?Ei@orii"
S!',%-&!# # *-# &'B%+.#r!#
Art. ;? R!"%(-$ 1&'B%+.r%%
;#< 6n?Ei@oarea ?on@t Dn pri=area de liCertate pe durat determinat9 ?uprin@ Dntre
#+ ile Bi (1 de ani9 Bi @e eFe?ut Dn peniten?iare anume de@tinate"
;'< Re!imul de eFe?utare al pedep@ei Dn?Ei@orii e@te re!lementat Dn le!ea pri=ind
eFe?utarea pedep@elor"
S!',%-&!# # 2-# A(!&/#
Art. ; St#8%$%r!# #(!&5%%
;#< Amenda ?on@t Dn @uma de Cani pe ?are ?ondamnatul e@te oCli!at @ o
pltea@? @tatului"
17
;'< Cuantumul amenii @e @taCileBte prin @i@temul ilelor 8 amend" Suma
?ore@puntoare unei ile 8 amend9 ?uprin@ Dntre #1 lei Bi +11 lei9 @e DnmulAeBte ?u
numrul ilelor$amend ?are e@te ?uprin@ Dntre #+ ile Bi %11 de ile"
;(< In@tanAa @taCileBte numrul ilelor$amend potri=it ?riteriilor !enerale de
indi=idualiare a pedep@ei" Cuantumul @umei ?ore@puntoare unei ile 8 amend @e
@taCileBte Ainnd @eama de @ituaAia material a ?ondamnatului9 dar Bi de oCli!aAiile le!ale ale
a?e@tuia >aA de per@oanele a>late Dn DntreAinerea @a"
;%< Limitele @pe?iale ale ilelor $ amend @unt ?uprin@e DntreJ
a< 31 Bi #*1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit numai pedeap@a ameniiK
C< #'1 Bi '%1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a amenii alternati= ?u pedeap@a
Dn?Ei@orii de ?el mult doi aniK
?< #*1 Bi (11 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a amenii alternati= ?u pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de doi ani"
;+< Da? prin in>ra?Aiunea @=rBit @$a urmrit oCAinerea unui >olo@ patrimonial iar
pedeap@a pre=ut de le!e e@te numai amenda ori in@tanAa optea pentru apli?area
a?e@tei pedep@e9 limitele @pe?iale ale ilelor$amend @e pot maGora ?u o treime" La @taCilirea
?uantumului @umei ?ore@puntoare unei ile$amend @e =a Aine @eama Bi de =aloarea
>olo@ului patrimonial oCAinut @au urmrit"
;3< .ra?Aiile @taCilite de le!e pentru ?auele de atenuare @au a!ra=are a pedep@ei @e
apli? limitelor @pe?iale ale ilelor$amend pre=ute Dn alin";%< Bi ;+<"
Art. ;* A(!&/# '#r! 1&+.,!@t! 0!/!#0+# 1&'B%+.r%%
;#< Da? prin in>ra?Aiunea @=rBit @$a urmrit oCAinerea unui >olo@ patrimonial9 pe
ln! pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e poate apli?a Bi pedeap@a amenii"
;'< Limitele @pe?iale ale ilelor$amend pre=ute Dn art" 3# alin" ;%< lit" C< Bi ?< @e
determin Dn raport de durata pedep@ei Dn?Ei@orii @taCilit de in@tanA Bi nu pot >i redu@e @au
maGorate ?a e>e?t al ?auelor de atenuare ori a!ra=are a pedep@ei"
;(< La @taCilirea ?uantumului @umei ?ore@puntoare unei ile$amend @e =a Aine
@eama de =aloarea >olo@ului patrimonial oCAinut @au urmrit"

Art. ;2 &$.'-%r!# 0!/!0+!% #(!&5%% '- 0!/!#0+# 1&'B%+.r%%
;#< Da? per@oana ?ondamnat nu eFe?ut9 ?u rea ?redinA9 pedeap@a amenii9 Dn tot
@au Dn parte9 Bi nu poate >i eFe?utat @ilit9 numrul ilelor 8 amend neeFe?utate @e
Dnlo?uieBte ?u un numr ?ore@puntor de ile ?u Dn?Ei@oare"
;'< Da? amenda neeFe?utat a Dn@oAit pedeap@a Dn?Ei@orii9 numrul ilelor 8 amend
neeFe?utate @e Dnlo?uieBte ?u un numr ?ore@puntor de ile ?u Dn?Ei@oare9 ?are @e
adau! la pedeap@a Dn?Ei@orii9 pedeap@a a@t>el reultat >iind ?on@iderat o @in!ur
pedeap@"
;(< 6n ?aul Dnlo?uirii pedep@ei amenii ?u pedeap@a Dn?Ei@orii Dn ?ondiAiile alin";#< Bi
;'<9 unei ile 8 amend Di ?ore@punde o i de Dn?Ei@oare"
Art. ;4 EA!'-t#r!# 0!/!0+!% #(!&5%% 0r%& 0r!+t#r!# -&!% (-&'% &!r!(-&!r#t!
1& 7.$.+-$ '.(-&%t),%%
;#< 6n ?aul Dn ?are pedeap@a amenii nu poate >i eFe?utat Dn tot @au Dn parte din
moti=e neimputaCile per@oanei ?ondamnate9 ?u ?on@imAmntul a?e@teia9 in@tanAa
Dnlo?uieBte oCli!aAia de plat a amenii neeFe?utate ?u oCli!aAia de a pre@ta o mun?
neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii9 a>ar de ?aul Dn ?are9 din ?aua @trii de @ntate9
per@oana nu poate pre@ta a?ea@t mun?" Unei ile 8 amend Di ?ore@punde o i de mun?
Dn >olo@ul ?omunitAii"
;'< Da? amenda Dnlo?uit ?on>orm di@poiAiilor alin";#< a Dn@oAit pedeap@a Dn?Ei@orii9
oCli!aAia de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii @e eFe?ut dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii"
18
;(< Coordonarea eFe?utrii oCli!aAiei de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii @e >a?e de
@er=i?iul de proCaAiune"
;%< EFe?utarea mun?ii Dn >olo@ul ?omunitAii di@pu@ Dn ?ondiAiile alin";#< Dn?etea prin
plata amenii ?ore@puntoare ilelor$amend rma@e neeFe?utate"
;+< In@tanAa Dnlo?uieBte ilele$amend neeFe?utate prin mun? Dn >olo@ul ?omunitAii
?u un numr ?ore@puntor de ile ?u Dn?Ei@oare da?J
a< per@oana ?ondamnat nu eFe?ut oCli!aAia de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii Dn ?ondiAiile
@taCilite de in@tanAK
C< per@oana ?ondamnat @=rBeBte o nou in>ra?Aiune de@?operit Dnainte de
eFe?utarea inte!ral a oCli!aAiei de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii" ,ilele$amend neeFe?utate
prin mun? Dn >olo@ul ?omunitAii la data ?omiterii noii in>ra?Aiuni9 Dnlo?uite ?u Dn?Ei@oarea9 @e
adau! la pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune"
;3< Da? per@oana ?ondamnat9 a>lat Dn @ituaAia pre=ut Dn alin";#<9 nu DBi d
?on@imAmntul la pre@tarea unei mun?i neremunerate Dn >olo@ul ?omunitAii9 amenda
neeFe?utat @e Dnlo?uieBte ?u pedeap@a Dn?Ei@orii ?on>orm art" 3("
CAPITOLUL III PEDEAPSA ACCESORIE I PEDEPSELE COMPLEMENTARE
S!',%-&!# P!/!#0+# #''!+.r%!
Art. ;6 C.&,%&-t-$ @% (./-$ /! !A!'-t#r! # 0!/!0+!% #''!+.r%% # %&t!r5%'!r%%
!A!r'%t)r%% -&.r /r!0t-r%
;#< Pedeap@a a??e@orie ?on@t Dn interi?erea eFer?itrii drepturilor pre=ute Dn art"
33 alin";#< lit"a<9 C<9 d< $ n< a ?ror eFer?itare a >o@t interi@ de in@tanA ?a pedeap@
?omplementar"
;'< 6n ?aul pedep@ei detenAiunii pe =iaA9 pedeap@a a??e@orie ?on@t Dn interi?erea
de drept a eFer?itrii urmtoarelor drepturiJ
a< dreptul de a >i ale@ Dn autoritAile puCli?e @au Dn ori?e alte >un?Aii puCli?eK
C< dreptul de a o?upa o >un?Aie ?are impli? eFer?iAiul autoritAii de @tatK
?< dreptul @trinului de a @e a>la pe teritoriul RomnieiK
d< dreptul de a ale!eK
e< drepturile printeBtiK
>< dreptul de a >i tutore @au ?urator"
;(< Pedeap@a a??e@orie a interi?erii eFer?itrii unor drepturi @e eFe?ut din
momentul rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare Bi pn ?nd pedeap@a prin?ipal
pri=ati= de liCertate a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat"
;%< 6n ?aul detenAiunii pe =iaA9 pedeap@a a??e@orie pre=ut la alin";'< lit"?< @e
pune Dn eFe?utare la data liCerrii ?ondiAionate @au dup ?e pedeap@a a >o@t ?on@iderat ?a
eFe?utat"


S!',%-&!# # *-# P!/!0+!$! '.(0$!(!&t#r!
Art. ;; C.&,%&-t-$ 0!/!0+!% '.(0$!(!&t#r! # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r
/r!0t-r%
;#< Pedeap@a ?omplementar a interi?erii eFer?itrii unor drepturi ?on@t Dn
interi?erea eFer?itrii9 pe o perioad de la unu la + ani9 a unuia @au mai multora dintre
urmtoarele drepturiJ
19
a< dreptul de a >i ale@ Dn autoritAile puCli?e @au Dn ori?e alte >un?Aii puCli?eK
C< dreptul de a o?upa o >un?Aie ?are impli? eFer?iAiul autoritAii de @tatK
?< dreptul @trinului de a @e a>la pe teritoriul RomnieiK
d< dreptul de a ale!eK
e< drepturile printeBtiK
>< dreptul de a >i tutore @au ?uratorK
!< dreptul de a o?upa >un?Aia9 de a eFer?ita pro>e@ia @au me@eria ori de a de@>Bura
a?ti=itatea de ?are @$a >olo@it pentru @=rBirea in>ra?AiuniiK
E< dreptul de a deAine9 purta Bi >olo@i ori?e ?ate!orie de armeK
i< dreptul de a ?ondu?e anumite ?ate!orii de =eEi?ule @taCilite de in@tanAK
G< dreptul de a pr@i teritoriul RomnieiK
L< dreptul de a o?upa o >un?Aie de ?ondu?ere Dn ?adrul unei per@oane Guridi?e de drept
puCli?K
l< dreptul de a @e a>la Dn anumite lo?alitAi @taCilite de in@tanAK
m< dreptul de a @e a>la Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori
la alte adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK
n< dreptul de a ?omuni?a ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u per@oanele
?u ?are a ?omi@ in>ra?Aiunea @au ?u alte per@oane9 @taCilite de in@tanA9 ori de a @e apropia
de a?e@teaK
;'< Cnd le!ea pre=ede interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?9
in@tanAa di@pune interi?erea eFer?itrii drepturilor pre=ute Dn alin";#< lit"a< Bi C<"
;(< Interi?erea eFer?itrii drepturilor pre=ute la alin";#< lit"a< Bi C< @e di@pune
?umulati="
;%< Pedeap@a pre=ut Dn alin";#< lit"?< nu @e =a di@pune atun?i ?nd eFi@t moti=e
Dntemeiate de a ?rede ? =iaAa per@oanei eFpulate e@te pu@ Dn peri?ol9 ori ? per@oana =a
>i @upu@ la tortur @au alte tratamente inumane ori de!radante Dn @tatul Dn ?are urmea a >i
eFpulat"
Art. ;< A0$%'#r!# 0!/!0+!% '.(0$!(!&t#r! # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r
/r!0t-r%
;#< Pedeap@a ?omplementar a interi?erii eFer?itrii unor drepturi poate >i apli?at
da? pedeap@a prin?ipal @taCilit e@te Dn?Ei@oarea @au amenda Bi in@tanAa ?on@tat ?9 >aA
de natura Bi !ra=itatea in>ra?Aiunii9 DmpreGurrile ?auei Bi per@oana in>ra?torului9 a?ea@t
pedeap@ e@te ne?e@ar"
;'< Apli?area pedep@ei interi?erii eFer?itrii unor drepturi e@te oCli!atorie ?nd le!ea
pre=ede a?ea@t pedeap@ pentru in>ra?Aiunea @=rBit"
;(< Interi?erea dreptului @trinului de a @e a>la pe teritoriul Romniei nu @e apli? Dn
?aul Dn ?are @$a di@pu@ @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere"
Art. ;= EA!'-t#r!# 0!/!0+!% '.(0$!(!&t#r! # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r
/r!0t-r%
;#< EFe?utarea pedep@ei interi?erii eFer?itrii unor drepturi Dn?epeJ
a< de la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare la pedeap@a ameniiK
C< de la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare prin ?are @$a di@pu@
@u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!EereK
?< dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii9 dup !raAierea total ori a re@tului de
pedeap@9 dup Dmplinirea termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei @au dup
eFpirarea termenului de @upra=e!Eere a liCerrii ?ondiAionate"
;'< 6n ?aul Dn ?are @$a di@pu@ liCerarea ?ondiAionat9 interi?erea dreptului @trinului
de a @e a>la pe teritoriul Romniei @e eFe?ut la data liCerrii"
20
;(< Da? @e di@pune re=o?area @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere
@au Dnlo?uirea pedep@ei amenii ?u Dn?Ei@oarea9 pentru alte moti=e de?t @=rBirea unei noi
in>ra?Aiuni9 partea din durata pedep@ei ?omplementare a interi?erii eFer?itrii unor drepturi
neeFe?utat la data re=o?rii @au Dnlo?uirii @e =a eFe?uta dup eFe?utarea pedep@ei
Dn?Ei@orii"

Art. ;> D!"r#/#r!# (%$%t#r)
;#< Pedeap@a ?omplementar a de!radrii militare ?on@t Dn pierderea !radului Bi a
dreptului de a purta uni>orm de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare"
;'< De!radarea militar @e apli? Dn mod oCli!atoriu ?ondamnaAilor militari Dn
a?ti=itate9 Dn reer= @au Dn retra!ere9 da? pedeap@a prin?ipal apli?at e@te Dn?Ei@oarea
mai mare de #1 ani @au detenAiunea pe =iaA"
;(< De!radarea militar poate >i apli?at ?ondamnaAilor militari Dn a?ti=itate9 Dn reer=
@au Dn retra!ere pentru in>ra?Aiuni @=rBite ?u intenAie9 da? pedeap@a prin?ipal apli?at
e@te Dn?Ei@oarea de ?el puAin + ani Bi de ?el mult #1 ani"
Art. <? P-8$%'#r!# B.t)r9r%% /! '.&/#(&#r!
;#< PuCli?area Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare @e poate di@pune ?nd9 Ainnd
@eama de natura Bi !ra=itatea in>ra?Aiunii9 DmpreGurrile ?auei Bi per@oana ?ondamnatului,
in@tanAa apre?ia ? puCli?area =a ?ontriCui la pre=enirea @=rBirii altor a@emenea
in>ra?Aiuni"
;'< :otrrea de ?ondamnare @e puCli? Dn eFtra@9 Dn >orma @taCilit de in@tanA9 Dntr$
un ?otidian lo?al @au naAional9 o @in!ur dat"
;(< PuCli?area Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare @e >a?e pe ?Eeltuiala per@oanei
?ondamnate9 >r a @e de=lui identitatea per@oanei =tmate"
CAPITOLUL IV CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR
Art. < D-r#t# !A!'-t)r%%
;#< Durata eFe?utrii pedep@ei pri=ati=e de liCertate @e @o?oteBte din iua Dn ?are
?ondamnatul a Dn?eput eFe?utarea Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare"
;'< ,iua Dn ?are Dn?epe eFe?utarea pedep@ei Bi iua Dn ?are Dn?etea @e @o?ote@? Dn
durata eFe?utrii"
;(< Perioada Dn ?are ?ondamnatul9 Dn ?ur@ul eFe?utrii pedep@ei9 @e a>l Colna= Dn
@pital intr Dn durata eFe?utrii9 Dn a>ar de ?aul Dn ?are Bi$a pro=o?at Dn mod =oit Coala9 iar
a?ea@t DmpreGurare @e ?on@tat Dn ?ur@ul eFe?utrii pedep@ei"
;%< Permi@iunile de ieBire din peniten?iar9 a?ordate ?ondamnatului ?on>orm le!ii de
eFe?utare a pedep@elor9 intr Dn durata eFe?utrii pedep@ei"
Art. <* C.(0-t#r!# /-r#t!% ()+-r%$.r 0r!3!&t%3! 0r%3#t%3! /! $%8!rt#t!
;#< Perioada Dn ?are o per@oan a >o@t @upu@ unei m@uri pre=enti=e pri=ati=e de
liCertate @e @?ade din durata pedep@ei Dn?Ei@orii pronunAate" S?derea @e >a?e Bi atun?i ?nd
?ondamnatul a >o@t urmrit @au Gude?at9 Dn a?elaBi timp ori Dn mod @eparat9 pentru mai multe
in>ra?Aiuni ?on?urente9 ?Eiar da? a >o@t ?ondamnat pentru o alt >apt de?t ?ea ?are a
determinat di@punerea m@urii pre=enti=e"
;'< Perioada Dn ?are o per@oan a >o@t @upu@ unei m@uri pre=enti=e pri=ati=e de
liCertate @e @?ade Bi Dn ?a de ?ondamnare la pedeap@a amenii9 prin Dnlturarea Dn tot @au
Dn parte a ilelor $ amend"
21
;(< 6n ?aul amenii ?are Dn@oAeBte pedeap@a Dn?Ei@orii perioada Dn ?are o per@oan a
>o@t @upu@ unei m@uri pre=enti=e pri=ati=e de liCertate @e @?ade din durata pedep@ei
Dn?Ei@orii"
Art. <2 C.(0-t#r!# 0!/!0+!$.r @% ()+-r%$.r 0r!3!&t%3! !A!'-t#t! 1& #7#r# ,)r%%
;#< 6n ?aul in>ra?Aiunilor @=rBite Dn ?ondiAiile art" *9 49 #1 @au ##9 partea din
pedeap@9 pre?um Bi durata m@urilor pre=enti=e pri=ati=e de liCertate eFe?utate Dn a>ara
teritoriului Arii @e @?ad din durata pedep@ei apli?ate pentru a?eeaBi in>ra?Aiune Dn Romnia"
;'< Di@poiAiile alin";#< @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi Dn ?aul Dn ?are pedeap@a
eFe?utat Dn a>ara Arii e@te amenda"
CAPITOLUL V INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
S!',%-&!# D%+0.5%,%% "!&!r#$!
Art. <4 Cr%t!r%%$! "!&!r#$! /! %&/%3%/-#$%5#r! # 0!/!0+!%
;#< StaCilirea duratei ori a ?uantumului pedep@ei @e >a?e Dn raport ?u !ra=itatea
in>ra?Aiunii @=rBite Bi ?u peri?uloitatea in>ra?torului9 ?are @e e=aluea dup urmtoarele
?riteriiJ
a< DmpreGurrile Bi modul de ?omitere a in>ra?Aiunii9 pre?um Bi miGloa?ele >olo@iteK
C< @tarea de peri?ol ?reat pentru =aloarea @o?ial o?rotitK
?< Dntinderea pa!uCei materiale produ@eK
d< moti=ul @=rBirii in>ra?Aiunii Bi @?opul urmritK
e< natura Bi >re?=enAa in>ra?Aiunilor ?are ?on@tituie ante?edente penale ale in>ra?toruluiK
>< ?onduita dup @=rBirea in>ra?Aiunii Bi Dn ?ur@ul pro?e@ului penalK
!< ni=elul de edu?aAie9 =r@ta9 @tarea de @ntate9 @ituaAia >amilial Bi @o?ial"
;'< Cnd pentru in>ra?Aiunea @=rBit le!ea pre=ede pedep@e alternati=e9 @e Aine
@eama de ?riteriile pre=ute Dn alin";#< Bi pentru ale!erea uneia dintre a?e@tea"

S!',%-&!# # *-# C%r'-(+t#&,!$! #t!&-#&t! @% '%r'-(+t#&,!$! #"r#3#&t!
Art. <6 C%r'-(+t#&,! #t!&-#&t!
;#< Urmtoarele DmpreGurri ?on@tituie ?ir?um@tanAe atenuante le!aleJ
a< @=rBirea in>ra?Aiunii @uC @tpnirea unei puterni?e tulCurri @au emoAii9 determinat
de o pro=o?are din partea per@oanei =tmate9 produ@ prin =iolenA9 printr$o atin!ere !ra=
a demnitAii per@oanei @au printr$o alt a?Aiune ili?it !ra=K
C< depBirea limitelor le!itimei aprriK
?< depBirea limitelor @trii de ne?e@itate"
;'< Pot ?on@titui ?ir?um@tanAe atenuante Gudi?iareJ
a< e>orturile depu@e de in>ra?tor pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor
in>ra?AiuniiK
C< DmpreGurri le!ate de >apta ?omi@9 ?are diminuea !ra=itatea in>ra?Aiunii @au
peri?uloitatea in>ra?torului"

Art. <; E7!'t!$! '%r'-(+t#&,!$.r #t!&-#&t!
;#< 6n ?aul Dn ?are eFi@t ?ir?um@tanAe atenuante9 limitele @pe?iale ale pedep@ei
pre=ute de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e redu? ?u o treime"
22
;'< Da? pedeap@a pre=ut de le!e e@te detenAiunea pe =iaA9 Dn ?aul reAinerii
?ir?um@tanAelor atenuante @e apli? pedeap@a Dn?Ei@orii de la #1 la '1 de ani"
;(< Redu?erea limitelor @pe?iale ale pedep@ei @e >a?e o @in!ur dat9 indi>erent de
numrul '%r'-(+t#&,!$.r #t!&-#&t! r!,%&-t!.
Art. << C%r'-(+t#&,! #"r#3#&t!
Urmtoarele DmpreGurri ?on@tituie ?ir?um@tanAe a!ra=anteJ
a< @=rBirea >aptei de trei @au mai multe per@oane DmpreunK
C< @=rBirea in>ra?Aiunii prin ?ruimi @au @upunerea =i?timei la tratamente de!radanteK
?< @=rBirea in>ra?Aiunii prin metode @au miGloa?e de natur @ pun Dn peri?ol alte
per@oane @au CunuriK
d< @=rBirea in>ra?Aiunii de ?tre un in>ra?tor maGor9 da? a?ea@ta a >o@t ?omi@ Dmpreun
?u un minorK
e< @=rBirea in>ra?Aiunii pro>itnd de @tarea de =dit =ulneraCilitate a per@oanei
=tmate9 datorat =r@tei9 @trii de @ntate9 in>irmitAii @au altor ?aueK
>< @=rBirea in>ra?Aiunii Dn @tare de intoFi?aAie =oluntar ?u al?ool @au alte @uC@tanAe
p@iEoa?ti=e9 ?nd a >o@t pro=o?at Dn =ederea ?omiterii in>ra?AiuniiK
!< @=rBirea in>ra?Aiunii de ?tre o per@oan ?are a pro>itat de @ituaAia prileGuit de o
?alamitate9 de @tarea de a@ediu @au de @tarea de ur!enA"

Art. <= E7!'t!$! '%r'-(+t#&,!$.r #"r#3#&t!
;#< 6n ?aul Dn ?are eFi@t ?ir?um@tanAe a!ra=ante9 maFimul pedep@ei pre=ute de
le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e poate maGora ?u pn la ' ani Dn ?aul Dn?Ei@orii9
re@pe?ti= ?u pn la o treime din a?e@t maFim Dn ?aul pedep@ei amenii"
;'< MaGorarea limitelor @pe?iale ale pedep@ei @e >a?e o @in!ur dat9 indi>erent de
numrul ?ir?um@tanAelor a!ra=ante reAinute"
Art. <> C.&'-r+-$ 1&tr! '#-5! /! #t!&-#r! +#- /! #"r#3#r!
;#< Cnd Dn ?aul a?eleiaBi in>ra?Aiuni @unt in?idente dou @au mai multe di@poiAii
?are au ?a e>e?t redu?erea pedep@ei9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre=ute de le!e
pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e redu? prin apli?area @u??e@i= a di@poiAiilor pri=itoare la
tentati=9 ?ir?um@tanAe atenuante Bi ?auri @pe?iale de redu?ere a pedep@ei9 Dn a?ea@t
ordine"
;'< Da? @unt in?idente dou @au mai multe di@poiAii ?are au ?a e>e?t a!ra=area
r@punderii penale9 pedeap@a @e @taCileBte prin apli?area @u??e@i= a di@poiAiilor pri=itoare
la ?ir?um@tanAe a!ra=ante9 in>ra?Aiune ?ontinuat9 ?on?ur@ @au re?idi="
;(< Cnd Dn ?aul a?eleiaBi in>ra?Aiuni @unt in?idente una @au mai multe ?aue de
redu?ere a pedep@ei Bi una @au mai multe ?aue de maGorare a pedep@ei9 limitele @pe?iale
ale pedep@ei pre=ute de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e redu? ?on>orm alin";#<9 dup
?are limitele de pedeap@ reultate @e maGorea ?on>orm alin";'<"

S!',%-&!# # 2-# R!&-&,#r!# $# #0$%'#r!# 0!/!0+!%
Art. =? C.&/%,%%$! r!&-&,)r%% $# #0$%'#r!# 0!/!0+!%
;#< In@tanAa poate di@pune renunAarea la apli?area pedep@ei da? @unt Dntrunite
urmtoarele ?ondiAiiJ
a< in>ra?Aiunea @=rBit preint o !ra=itate redu@9 a=nd Dn =edere natura Bi Dntinderea
urmrilor produ@e9 miGloa?ele >olo@ite9 modul Bi DmpreGurrile Dn ?are a >o@t ?omi@9 moti=ul Bi
@?opul urmritK
23
C< Dn raport ?u per@oana in>ra?torului9 de ?onduita a=ut anterior @=rBirii in>ra?Aiunii9 de
e>orturile depu@e de a?e@ta pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?Aiunii9
pre?um Bi de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 in@tanAa apre?ia ? apli?area unei pedep@e
ar >i inoportun din ?aua ?on@e?inAelor pe ?are le$ar a=ea a@upra per@oanei a?e@tuia"
;'< Nu @e poate di@pune renunAarea la apli?area pedep@ei da?J
a< in>ra?torul a mai @u>erit anterior o ?ondamnare9 ?u eF?epAia ?aurilor pre=ute Dn art"
%# lit"a< Bi C< @au pentru ?are a inter=enit reaCilitarea ori @$a Dmplinit termenul de reaCilitareK
C< >aA de a?elaBi in>ra?tor @$a mai di@pu@ renunAarea la apli?area pedep@ei Dn ultimii ' ani
anteriori datei ?omiterii in>ra?Aiunii pentru ?are e@te Gude?atK
?< in>ra?torul @$a @u@tra@ de la urmrire penal ori Gude?at @au a Dn?er?at drni?irea
a>lrii ade=rului ori a identi>i?rii Bi tra!erii la r@pundere penal a autorului @au a
parti?ipanAilor"
;(< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 renunAarea la apli?area pedep@ei @e poate
di@pune da? pentru >ie?are in>ra?Aiune ?on?urent @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre=ute Dn
alin";#< Bi ;'<"

Art. = A3!rt%+(!&t-$
;#< Cnd di@pune renunAarea la apli?area pedep@ei9 in@tanAa apli? in>ra?torului un
a=erti@ment"
;'< A=erti@mentul ?on@t Dn preentarea moti=elor de >apt ?are au determinat
renunAarea la apli?area pedep@ei Bi atenAionarea in>ra?torului a@upra ?onduitei @ale =iitoare
Bi a ?on@e?inAelor la ?are @e eFpune da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni"
;(< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @e apli? un @in!ur a=erti@ment"
Art. =* E7!'t!$! r!&-&,)r%% $# #0$%'#r!# 0!/!0+!%
;#< Per@oana >aA de ?are @$a di@pu@ renunAarea la apli?area pedep@ei nu e@te
@upu@ ni?i unei de?deri9 interdi?Aii @au in?apa?itAi ?e ar putea de?ur!e din in>ra?Aiunea
@=rBit"
;'< RenunAarea la apli?area pedep@ei nu produ?e e>e?te a@upra eFe?utrii m@urilor
de @i!uranA Bi a oCli!aAiilor ?i=ile pre=ute Dn Eotrre"
S!',%-&!# # 4-#

A(9&#r!# #0$%')r%% 0!/!0+!%
Art. =2 C.&/%,%%$! #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!%
;#< In@tanAa poate di@pune amnarea apli?rii pedep@ei9 @taCilind un termen de
@upra=e!Eere9 da? @unt Dntrunite urmtoarele ?ondiAiiJ
a< pedeap@a @taCilit9 in?lu@i= Dn ?aul ?on?ur@ului de in>ra?Aiuni9 e@te amenda @au
Dn?Ei@oarea de ?el mult ' aniK
C< in>ra?torul nu a mai >o@t ?ondamnat anterior la pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?u eF?epAia
?aurilor pre=ute Dn art" %# lit" a< Bi C< @au pentru ?are a inter=enit reaCilitarea ori @$a
Dmplinit termenul de reaCilitareK
?< in>ra?torul Bi$a mani>e@tat a?ordul de a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul
?omunitAiiK
d< Dn raport de per@oana in>ra?torului9 de ?onduita a=ut anterior @=rBirii in>ra?Aiunii9 de
e>orturile depu@e de a?e@ta pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?Aiunii9
pre?um Bi de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 in@tanAa apre?ia ? apli?area imediat a unei
pedep@e nu e@te ne?e@ar9 dar @e impune @upra=e!Eerea ?onduitei @ale pentru o perioad
determinat"
24
;'< Nu @e poate di@pune amnarea apli?rii pedep@ei da? in>ra?torul @$a @u@tra@ de
la urmrire penal ori Gude?at @au a Dn?er?at drni?irea a>lrii ade=rului ori a identi>i?rii
Bi tra!erii la r@pundere penal a autorului @au a parti?ipanAilor"
;(< Amnarea apli?rii pedep@ei Dn?Ei@orii atra!e Bi amnarea apli?rii amenii ?are
Dn@oAeBte pedeap@a Dn?Ei@orii Dn ?ondiAiile art" 3'"
;%< E@te oCli!atorie preentarea moti=elor de >apt ?e au determinat amnarea apli?rii
pedep@ei Bi atenAionarea in>ra?torului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor la ?are
@e eFpune da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de @upra=e!Eere9 ori
nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de @upra=e!Eere"

Art. =4 T!r(!&-$ /! +-0r#3!"B!r!
;#< Termenul de @upra=e!Eere e@te de ' ani Bi @e ?al?ulea de la data rmnerii
de>initi=e a Eotrrii prin ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei"
;'< Pe durata termenului de @upra=e!Eere9 per@oana >aA de ?are @$a di@pu@
amnarea apli?rii pedep@ei treCuie @ re@pe?te m@urile de @upra=e!Eere Bi @ eFe?ute
oCli!aAiile ?e Di re=in9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA"

Art. =6 M)+-r%$! /! +-0r#3!"B!r! @% .8$%"#,%%$!
;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere9 per@oana >aA de ?are @$a di@pu@
amnarea apli?rii pedep@ei treCuie @ re@pe?te urmtoarele m@uri de @upra=e!EereJ
a< @ @e preinte la @er=i?iul de proCaAiune9 la datele >iFate de a?e@taK
C< @ primea@? =iitele ?on@ilierului de proCaAiune de@emnat ?u @upra=e!Eerea @aK
?< @ anunAe9 Dn prealaCil9 @?EimCarea lo?uinAei Bi ori?e depla@are ?are depBeBte + ile9
pre?um Bi Dntoar?ereaK
d< @ ?omuni?e @?EimCarea lo?ului de mun?K
e< @ ?omuni?e in>ormaAii Bi do?umente de natur a permite ?ontrolul miGloa?elor @ale de
eFi@tenA"
;'< In@tanAa poate impune per@oanei >aA de ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii
pedep@ei9 @ eFe?ute una @au mai multe din urmtoarele oCli!aAiiJ
a< @ urmee un ?ur@ de pre!tire B?olar ori de ?ali>i?are pro>e@ionalK
C< @ pre@tee o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii9 pe o perioad ?uprin@ Dntre
(1 Bi 31 de ile9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA9 a>ar de ?aul Dn ?are9 din ?aua @trii de
@ntate9 per@oana nu poate pre@ta a?ea@t mun?" Numrul ilni? de ore @e @taCileBte prin
le!ea de eFe?utare a pedep@elorK
?< @ >re?=entee un pro!ram de ?on@iliere derulat @au monitoriat de @er=i?iul de
proCaAiuneK
d< @ >re?=entee unul @au mai multe pro!rame de reinte!rare @o?ial derulate de ?tre
@er=i?iul de proCaAiune @au or!aniate Dn ?olaCorare ?u in@tituAii din ?omunitateK
e< @ @e @upun m@urilor de ?ontrol9 tratament @au Dn!riGire medi?alK
>< @ nu ?omuni?e ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u per@oanele ?u ?are
a ?omi@ in>ra?Aiunea @au ?u alte per@oane9 @taCilite de in@tanA9 ori @ nu @e apropie de
a?e@teaK
!< @ nu @e a>le Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte
adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK
E< @ nu ?ondu? anumite =eEi?ule @taCilite de in@tanAK
i< @ nu deAin9 @ nu >olo@ea@? Bi @ nu poarte ni?i o ?ate!orie de arme
G< @ nu pr@ea@? teritoriul Romniei >r a?ordul @er=i?iului de proCaAiune"
;(< Pentru @taCilirea ?onAinutului oCli!aAiilor pre=ute Dn alin";'< lit" a< $ e< in@tanAa =a
?on@ulta @er=i?iul de proCaAiune9 ?are e@te oCli!at @ >ormulee re?omandri Dn a?e@t @en@"
25
;%< Per@oana @upra=e!Eeat treCuie @ Dndeplinea@? inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite
prin Eotrre9 ?el mai triu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere"
Art. =;

S-0r#3!"B!r!#
;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere datele pre=ute Dn art" *+ alin";#< lit"?<9 d<
Bi e< @e ?omuni? @er=i?iului de proCaAiune"
;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor pre=ute Dn art" *+ alin";'< lit"a< $ >< Bi alin";%<
@e >a?e de @er=i?iul de proCaAiune" /eri>i?area modului de Dndeplinire a oCli!aAiilor pre=ute
Dn art" *+ alin";'< lit" !< $ G< @e >a?e de or!anele aCilitate9 ?are =or @e@ia @er=i?iul de
proCaAiune ?u pri=ire la ori?e Dn?l?are a a?e@tora"
;(< Ser=i?iul de proCaAiune =a lua m@urile ne?e@are pentru a a@i!ura eFe?utarea
oCli!aAiilor pre=ute Dn art" *+ alin";'< lit" a< 8 e< Dntr$un termen ?t mai @?urt de la data
rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare"
;%< Pe durata termenului de @upra=e!Eere @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @
@e@iee in@tanAa da?J
a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie
Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK
C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut9 Dn
?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?e Di re=inK
?< per@oana @upra=e!Eeat nu a Dndeplinit oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 ?el mai
triu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere"

Art. =< M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r
;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?
>ie impunerea unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor
eFi@tente9 in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@puntor9 pentru a a@i!ura
per@oanei @upra=e!Eeate Ban@e @porite de Dndreptare"
;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora din oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9
atun?i ?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar"

Art. == R!3.'#r!# #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!%
;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere per@oana @upra=e!Eeat9 ?u rea$
?redinA9 nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa
re=o? amnarea Bi di@pune apli?area Bi eFe?utarea pedep@ei"
;'< 6n ?aul ?nd9 pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere9 per@oana
@upra=e!Eeat nu DndeplineBte inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 in@tanAa
re=o? amnarea Bi di@pune apli?area Bi eFe?utarea pedep@ei9 a>ar de ?aul ?nd
per@oana do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?"
;(< Da? dup amnarea apli?rii pedep@ei per@oana @upra=e!Eeat a @=rBit o
nou in>ra?Aiune9 de@?operit Dn termenul de @upra=e!Eere9 pentru ?are @$a pronunAat o
?ondamnare ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 in@tanAa re=o? amnarea Bi di@pune
apli?area Bi eFe?utarea pedep@ei" Pedeap@a apli?at ?a urmare a re=o?rii amnrii Bi
pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune @e ?al?ulea ?on>orm di@poiAiilor pri=itoare la ?on?ur@ul
de in>ra?Aiuni"
Art. => A&-$#r!# #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!%
;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere @e de@?oper ? per@oana
@upra=e!Eeat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii prin ?are
@$a di@pu@ amnarea9 pentru ?are i @$a apli?at pedeap@a Dn?Ei@orii ?Eiar dup eFpirarea
26
a?e@tui termen9 amnarea @e anulea9 apli?ndu$@e9 dup ?a9 di@poiAiile pri=itoare la
?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 re?idi= @au pluralitate intermediar"
;'< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 in@tanAa poate di@pune amnarea apli?rii
pedep@ei reultate da? @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre=ute de art" *(" Da? @e di@pune
amnarea apli?rii pedep@ei9 termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data rmnerii
de>initi=e a Eotrrii prin ?are @$a pronunAat anterior amnarea apli?rii pedep@ei"

Art. >? E7!'t!$! #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!%
;#< Per@oanei >aA de ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei nu i @e mai apli?
pedeap@a Bi nu e@te @upu@ ni?i unei de?deri9 interdi?Aii @au in?apa?itAi ?e ar putea
de?ur!e din in>ra?Aiunea @=rBit9 da? nu a @=rBit din nou o in>ra?Aiune pn la eFpirarea
termenului de @upra=e!Eere9 nu @$a di@pu@ re=o?area amnrii Bi nu @$a de@?operit o ?au
de anulare"
;'< Amnarea apli?rii pedep@ei nu produ?e e>e?te a@upra eFe?utrii m@urilor de
@i!uranA Bi a oCli!aAiilor ?i=ile pre=ute Dn Eotrre"
S!',%-&!# # 6-# S-+0!&/#r!# !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r!
Art. > C.&/%,%%$! +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r!
;#< In@tanAa poate di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere da?
@unt Dntrunite urmtoarele ?ondiAiiJ
a< pedeap@a apli?at9 in?lu@i= Dn ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 e@te Dn?Ei@oarea de ?el
mult ( aniK
C< in>ra?torul nu a mai >o@t ?ondamnat anterior la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de un an9
?u eF?epAia ?aurilor pre=ute Dn art" %#9 @au pentru ?are a inter=enit reaCilitarea ori @$a
Dmplinit termenul de reaCilitareC
?< in>ra?torul Bi$a mani>e@tat a?ordul de a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul
?omunitAiiK
d< Dn raport de per@oana in>ra?torului9 de ?onduita a=ut anterior @=rBirii in>ra?Aiunii9 de
e>orturile depu@e de a?e@ta pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?Aiunii9
pre?um Bi de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 in@tanAa apre?ia ? apli?area pedep@ei e@te
@u>i?ient Bi9 ?Eiar >r eFe?utarea a?e@teia9 ?ondamnatul nu =a mai ?omite alte in>ra?Aiuni9
Dn@ e@te ne?e@ar @upra=e!Eerea ?onduitei @ale pentru o perioad determinat"
;'< Cnd pedeap@a Dn?Ei@orii e@te Dn@oAit de pedeap@a amenii apli?ate Dn ?ondiAiile
art" 3'9 amenda @e eFe?ut ?Eiar da? eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii a >o@t @u@pendat @uC
@upra=e!Eere"
;(< Nu @e poate di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere da?J
a< pedeap@a apli?at e@te numai amendaK
C< apli?area pedep@ei a >o@t iniAial amnat9 dar ulterior amnarea a >o@t re=o?atK
?< in>ra?torul @$a @u@tra@ de la urmrire penal ori Gude?at @au a Dn?er?at drni?irea
a>lrii ade=rului ori a identi>i?rii Bi tra!erii la r@pundere penal a autorului @au a
parti?ipanAilor"
;%< E@te oCli!atorie preentarea moti=elor de >apt ?e au determinat @u@pendarea
eFe?utrii pedep@ei Bi atenAionarea ?ondamnatului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a
?on@e?inAelor la ?are @e eFpune da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile
de @upra=e!Eere ori nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de
@upra=e!Eere"
Art. >* T!r(!&-$ /! +-0r#3!"B!r!
27
;#< Durata @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere ?on@tituie termen de
@upra=e!Eere pentru ?ondamnat Bi e@te ?uprin@ Dntre ' Bi % ani9 >r a putea >i Dn@ mai
mi? de?t durata pedep@ei apli?ate"
;'< Termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data ?nd Eotrrea prin ?are @$a
pronunAat @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere a rma@ de>initi="
;(< Pe durata termenului de @upra=e!Eere ?ondamnatul treCuie @ re@pe?te m@urile
de @upra=e!Eere Bi @ eFe?ute oCli!aAiile ?e Di re=in9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA"
Art. >2 M)+-r%$! /! +-0r#3!"B!r! @% .8$%"#,%%$!
;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere9 ?ondamnatul treCuie @ re@pe?te
urmtoarele m@uri de @upra=e!EereJ
a< @ @e preinte la @er=i?iul de proCaAiune9 la datele >iFate de a?e@taK
C< @ primea@? =iitele ?on@ilierului de proCaAiune de@emnat ?u @upra=e!Eerea @aK
?< @ anunAe9 Dn prealaCil9 @?EimCarea lo?uinAei Bi ori?e depla@are ?are depBeBte + ileK
d< @ ?omuni?e @?EimCarea lo?ului de mun?K
e< @ ?omuni?e in>ormaAii Bi do?umente de natur a permite ?ontrolul miGloa?elor @ale de
eFi@tenA"
;'< In@tanAa impune ?ondamnatului @ eFe?ute una @au mai multe din urmtoarele
oCli!aAiiJ
a< @ urmee un ?ur@ de pre!tire B?olar ori de ?ali>i?are pro>e@ionalK
C< @ >re?=entee un pro!ram de ?on@iliere derulat @au monitoriat de @er=i?iul de
proCaAiuneK
?< @ >re?=entee unul @au mai multe pro!rame de reinte!rare @o?ial derulate de ?tre
@er=i?iul de proCaAiune @au or!aniate Dn ?olaCorare ?u in@tituAii din ?omunitateK
d< @ @e @upun m@urilor de ?ontrol9 tratament @au Dn!riGire medi?alK
e< @ nu pr@ea@? teritoriul Romniei9 >r a?ordul @er=i?iului de proCaAiune"
;(< Pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere9 ?ondamnatul =a pre@ta o mun?
neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii pe o perioad ?uprin@ Dntre 31 Bi #'1 de ile9 Dn
?ondiAiile @taCilite de in@tanA9 a>ar de ?aul Dn ?are9 din ?aua @trii de @ntate9 per@oana
nu poate pre@ta a?ea@t mun?" Numrul ilni? de ore @e @taCileBte prin le!ea de eFe?utare
a pedep@elor"
;%< Pentru @taCilirea ?onAinutului oCli!aAiilor pre=ute Dn alin";'< lit"a< $ d< Bi alin";(<9
in@tanAa =a ?on@ulta @er=i?iul de proCaAiune9 ?are e@te oCli!at @ >ormulee re?omandri Dn
a?e@t @en@"
;+< Condamnatul treCuie @ Dndeplinea@? inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin
Eotrrea de ?ondamnare9 ?el mai triu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de
@upra=e!Eere"
Art. >4

S-0r#3!"B!r!# '.&/#(&#t-$-%
;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere datele pre=ute Dn art" 4( alin";#< lit" ?<9 d<
Bi e< @e ?omuni? @er=i?iului de proCaAiune"
;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor pre=ute Dn art" 4( alin";'<9 ;(< Bi ;+< @e >a?e
de @er=i?iul de proCaAiune"
;(< Ser=i?iul de proCaAiune =a lua m@urile ne?e@are pentru a a@i!ura eFe?utarea
oCli!aAiilor pre=ute Dn art" 4( alin";'< lit" a< 8 d< Bi alin";(< Dntr$un termen ?t mai @?urt de la
data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare"
;%< Pe durata termenului de @upra=e!Eere @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @
@e@iee in@tanAa da?J
a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie
Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK
28
C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut9 Dn
?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?are Di re=inK
?< per@oana @upra=e!Eeat nu a Dndeplinit oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 ?el mai
triu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere"

Art. >6 M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r
;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9
>ie impunerea unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor
eFi@tente9 in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@puntor9 pentru a a@i!ura
?ondamnatului Ban@e mai mari de Dndreptare"
;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora dintre oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9
?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar"

Art. >; R!3.'#r!# +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r!
;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere per@oana @upra=e!Eeat9 ?u rea$
?redinA9 nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut oCli!aAiile impu@e ori
@taCilite de le!e9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei"
;'< Da? pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere9 per@oana @upra=e!Eeat nu
DndeplineBte inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi
di@pune eFe?utarea pedep@ei9 a>ar de ?aul Dn ?are per@oana do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o
po@iCilitate @ le Dndeplinea@?"
;(< Da? pedeap@a amenii ?are a Dn@oAit pedeap@a Dn?Ei@orii Dn ?ondiAiile art" 3' nu a
>o@t eFe?utat Bi a >o@t Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii potri=it art" 3( alin";'< @au art" 3% alin"
;+< Bi ;3<9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei9 la ?are @e adau!
pedeap@a Dn?Ei@orii ?are a Dnlo?uit amenda"
;%< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere ?el ?ondamnat a @=rBit o nou
in>ra?Aiune9 de@?operit pn la Dmplinirea termenului Bi pentru ?are @$a pronunAat o
?ondamnare la pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 in@tanAa re=o?
@u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei"
;+< Pedeap@a prin?ipal pentru noua in>ra?Aiune @e @taCileBte Bi @e eFe?ut9 dup ?a9
potri=it di@poiAiilor re>eritoare la re?idi= @au la pluralitatea intermediar"
Art. >< A&-$#r!# +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r!
;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere @e de@?oper ? per@oana
?ondamnat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii prin ?are @$
a di@pu@ @u@pendarea9 pentru ?are i @$a apli?at pedeap@a Dn?Ei@orii ?Eiar dup eFpirarea
a?e@tui termen9 @u@pendarea @e anulea9 apli?ndu$@e9 dup ?a9 di@poiAiile pri=itoare la
?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 re?idi= @au pluralitate intermediar"
;'< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @au pluralitate intermediar9 in@tanAa poate
di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei reultate9 da? @unt Dndeplinite ?ondiAiile
pre=ute Dn art" 4#" Da? @e di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere9
termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de
?ondamnare prin ?are @$a pronunAat anterior @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC
@upra=e!Eere"
Art. >= E7!'t!$! +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r!
;#< Da? pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere ?ondamnatul nu a @=rBit
din nou o in>ra?Aiune9 nu @$a di@pu@ re=o?area @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC
@upra=e!Eere Bi nu @$a de@?operit o ?au de anulare9 pedeap@a @e ?on@ider eFe?utat"
29
;'< Su@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere nu produ?e e>e?te a@upra
m@urilor de @i!uranA Bi a oCli!aAiilor ?i=ile pre=ute Dn Eotrrea de ?ondamnare"
S!',%-&!# # ;-# L%8!r#r!# '.&/%,%.&#t)
Art. >> C.&/%,%%$! $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! 1& '#5-$ /!t!&,%-&%% 0! 3%#,)
;#< LiCerarea ?ondiAionat Dn ?aul detenAiunii pe =iaA poate >i di@pu@ da?J
a< ?el ?ondamnat a eFe?utat e>e?ti= '1 de ani de detenAiuneK
C< ?el ?ondamnat a a=ut o Cun ?onduit pe toat durata eFe?utrii pedep@eiK
?< ?el ?ondamnat a Dndeplinit inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de
?ondamnare9 a>ar de ?aul ?nd do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le
Dndeplinea@?K
d< in@tanAa are ?on=in!erea ? per@oana ?ondamnat @$a Dndreptat Bi @e poate reinte!ra
Dn @o?ietate"
;'< E@te oCli!atorie preentarea moti=elor de >apt ?e au determinat a?ordarea liCerrii
?ondiAionate Bi atenAionarea ?ondamnatului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor
la ?are @e eFpune9 da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de
@upra=e!Eere9 ori da? nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de
@upra=e!Eere"
;(< De la data liCerrii ?ondiAionate9 ?ondamnatul e@te @upu@ unui termen de
@upra=e!Eere de #1 ani"

Art. ?? C.&/%,%%$! $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! 1& '#5-$ 0!/!0+!% 1&'B%+.r%%
;#< LiCerarea ?ondiAionat Dn ?aul Dn?Ei@orii poate >i di@pu@ da?J
a< ?el ?ondamnat a eFe?utat ?el puAin dou treimi din durata pedep@ei9 Dn ?aul Dn?Ei@orii
?are nu depBeBte #1 ani9 @au ?el puAin trei ptrimi din durata pedep@ei9 dar nu mai mult de
'1 de ani9 Dn ?aul Dn?Ei@orii mai mari de #1 aniK
C< ?el ?ondamnat @e a>l Dn eFe?utarea pedep@ei Dn re!im @emide@?Ei@ @au de@?Ei@K
?< ?el ?ondamnat a Dndeplinit inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de
?ondamnare9 a>ar de ?aul ?nd do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le
Dndeplinea@?K
d< in@tanAa are ?on=in!erea ? per@oana ?ondamnat @$a Dndreptat Bi @e poate reinte!ra
Dn @o?ietate"
;'< 6n ?aul ?ondamnatului ?are a Dmplinit =r@ta de 31 de ani9 @e poate di@pune
liCerarea ?ondiAionat9 dup eFe?utarea e>e?ti= a Gumtate din durata pedep@ei9 Dn ?aul
Dn?Ei@orii ?e nu depBeBte #1 ani9 @au a ?el puAin dou treimi din durata pedep@ei9 Dn ?aul
Dn?Ei@orii mai mari de #1 ani9 da? @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre=ute Dn alin";#< lit"C< 8 d<"
;(< 6n ?al?ulul >ra?Aiunilor de pedeap@ pre=ute Dn alin";#< @e Aine @eama de partea
din durata pedep@ei ?e poate >i ?on@iderat9 potri=it le!ii9 ?a eFe?utat pe Caa mun?ii
pre@tate" 6n a?e@t ?a9 liCerarea ?ondiAionat nu poate >i di@pu@ Dnainte de eFe?utarea
e>e?ti= a ?el puAin Gumtate din durata pedep@ei Dn?Ei@orii9 ?nd a?ea@ta nu depBeBte #1
ani9 Bi a ?el puAin dou treimi9 ?nd pedeap@a e@te mai mare de #1 ani"
;%< 6n ?al?ulul >ra?Aiunilor de pedeap@ pre=ute Dn alin";'< @e Aine @eama de partea
din durata pedep@ei ?e poate >i ?on@iderat9 potri=it le!ii9 ?a eFe?utat pe Caa mun?ii
pre@tate" 6n a?e@t ?a9 liCerarea ?ondiAionat nu poate >i di@pu@ Dnainte de eFe?utarea
e>e?ti= a ?el puAin o treime din durata pedep@ei Dn?Ei@orii9 ?nd a?ea@ta nu depBeBte #1
ani9 Bi a ?el puAin Gumtate9 ?nd pedeap@a e@te mai mare de #1 ani"
;+< E@te oCli!atorie preentarea moti=elor de >apt ?e au determinat a?ordarea liCerrii
?ondiAionate Bi atenAionarea ?ondamnatului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor
30
la ?are @e eFpune9 da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de
@upra=e!Eere9 ori nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de @upra=e!Eere"
;3< Inter=alul ?uprin@ Dntre data liCerrii ?ondiAionate Bi data Dmplinirii duratei pedep@ei
?on@tituie termen de @upra=e!Eere pentru ?ondamnat"
Art. ? M)+-r%$! /! +-0r#3!"B!r! @% .8$%"#,%%$!
;#< Da? re@tul de pedeap@ rma@ neeFe?utat la data liCerrii e@te de ' ani @au mai
mare9 ?ondamnatul treCuie @ re@pe?te urmtoarele m@uri de @upra=e!EereJ
a< @ @e preinte la @er=i?iul de proCaAiune9 la datele >iFate de a?e@taK
C< @ primea@? =iitele per@oanei de@emnate ?u @upra=e!Eerea @aK
?< @ anunAe9 Dn prealaCil9 ori?e @?EimCare a lo?uinAei Bi ori?e depla@are ?are depBeBte +
ileK
d< @ ?omuni?e @?EimCarea lo?ului de mun?K
e< @ ?omuni?e in>ormaAii Bi do?umente de natur a permite ?ontrolul miGloa?elor @ale de
eFi@tenA"
;'< 6n ?aul pre=ut la alin";#<9 in@tanAa poate impune ?ondamnatului @ eFe?ute una
@au mai multe din urmtoarele oCli!aAiiJ
a< @ urmee un ?ur@ de pre!tire B?olar ori de ?ali>i?are pro>e@ionalK
C< @ >re?=entee un pro!ram de ?on@iliere derulat @au monitoriat de @er=i?iul de
proCaAiuneK
?< @ >re?=entee unul @au mai multe pro!rame de reinte!rare @o?ial derulate de ?tre
@er=i?iul de proCaAiune @au or!aniate Dn ?olaCorare ?u in@tituAii din ?omunitateK
d< @ nu pr@ea@? teritoriul RomnieiK
e< @ nu @e a>le Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte
adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK
>< @ nu ?omuni?e ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u parti?ipanAii la
@=rBirea in>ra?Aiunii @au ?u alte per@oane9 @taCilite de in@tanA9 ori @ nu @e apropie de
a?e@teaK
!< @ nu ?ondu? anumite =eEi?ule @taCilite de in@tanAK
E< @ nu deAin9 @ nu >olo@ea@? Bi @ nu poarte ni?io ?ate!orie de arme"
;(< OCli!aAiile pre=ute Dn alin";'< lit"d< $ E< pot >i impu@e Dn m@ura Dn ?are nu au >o@t
apli?ate Dn ?onAinutul pedep@ei ?omplementare a interi?erii eFer?itrii unor drepturi"
;%< M@urile de @upra=e!Eere Bi oCli!aAiile pre=ute Dn alin";'< lit"a< $ ?< @e eFe?ut
din momentul a?ordrii liCerrii9 pe o perioad e!al ?u o treime din durata termenului de
@upra=e!Eere9 dar nu mai mult de ' ani9 iar oCli!aAiile pre=ute Dn alin";'< lit"d< $ E< @e
eFe?ut pe toat durata termenului de @upra=e!Eere"
;+< Pentru @taCilirea ?onAinutului oCli!aAiilor pre=ute Dn alin";'< lit"a< $ ?< in@tanAa =a
?on@ulta @er=i?iul de proCaAiune9 ?are e@te oCli!at @ >ormulee re?omandri Dn a?e@t @en@"

Art. ?*

S-0r#3!"B!r!# '.&/#(&#t-$-%
;#< Pe durata @upra=e!Eerii datele pre=ute Dn art" #1# alin";#< lit"?< $ e< @e ?omuni?
@er=i?iului de proCaAiune"
;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor pre=ute Dn art" #1# alin";'< lit"a< $ ?< @e >a?e
de @er=i?iul de proCaAiune" /eri>i?area modului de Dndeplinire a oCli!aAiei pre=ute Dn art"
#1# alin";'< lit"d< $ E< @e >a?e de or!anele aCilitate9 ?are =or @e@ia @er=i?iul de proCaAiune ?u
pri=ire la ori?e Dn?l?are a a?e@teia"
;(< Supra=e!Eerea oCli!aAiei pre=ut Dn art" #1# alin";'< lit">< poate >i realiat Bi
printr$un @i@tem ele?troni? de @upra=e!Eere9 Dn ?ondiAiile pre=ute de le!ea @pe?ial"
;%< Pe durata @upra=e!Eerii9 @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @ @e@iee in@tanAa
da?J
31
a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie
Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK
C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut9 Dn
?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?e Di re=in"

Art. ?2 M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r
;#< Da? pe durata @upra=e!Eerii au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie impunerea
unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor eFi@tente9
in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@puntor9 pentru a a@i!ura
?ondamnatului Ban@e mai mari de reinte!rare @o?ial"
;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora din oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9 ?nd
apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar"

Art. ?4 R!3.'#r!# $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t!
;#< Da? pe durata @upra=e!Eerii per@oana ?ondamnat9 ?u rea$?redinAa9 nu re@pe?t
m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=o? liCerarea Bi
di@pune eFe?utarea re@tului de pedeap@"
;'< Da? dup a?ordarea liCerrii ?el ?ondamnat a @=rBit o nou in>ra?Aiune9 ?are a
>o@t de@?operit Dn termenul de @upra=e!Eere Bi pentru ?are @$a pronunAat o ?ondamnare la
pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 in@tanAa re=o? liCerarea Bi
di@pune eFe?utarea re@tului de pedeap@" Pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune @e @taCileBte Bi
@e eFe?ut9 dup ?a9 potri=it di@poiAiilor de la re?idi= @au pluralitate intermediar"
;(< Di@poiAiile alin";#< Bi ;'< @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi Dn ?aul liCerrii
?ondiAionate din eFe?utarea pedep@ei detenAiunii pe =iaA"

Art. ?6 A&-$#r!# $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t!
;#< Da?9 pe par?ur@ul termenului9 de @upra=e!Eere @e de@?oper ? per@oana
?ondamnat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune pn la a?ordarea liCerrii9 pentru ?are i @$a apli?at
pedeap@a Dn?Ei@orii ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 liCerarea @e anulea9 apli?ndu$
@e9 dup ?a9 di@poiAiile pri=itoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 re?idi= @au pluralitate
intermediar"
;'< 6n ?aul Dn ?are9 Dn raport de pedeap@a reultat9 @unt Dndeplinite ?ondiAiile
pre=ute Dn art" 44 @au #11 in@tanAa poate a?orda liCerarea ?ondiAionat" Da? @$a di@pu@
liCerarea9 termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data a?ordrii primei liCerri"
;(< Cnd9 dup anulare9 in@tanAa di@pune eFe?utarea pedep@ei reultate9 partea din
durata pedep@ei ?omplementare a interi?erii eFer?itrii unor drepturi neeFe?utat la data
anulrii @u@pendrii @e =a eFe?uta dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii"
Art. ?; E7!'t!$! $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t!
Da? pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere ?ondamnatul nu a @=rBit din
nou o in>ra?Aiune9 nu @$a di@pu@ re=o?area liCerrii ?ondiAionate Bi nu @$a de@?operit o ?au
de anulare9 pedeap@a @e ?on@ider eFe?utat"
TITLUL IV
MSURILE DE SIGURAN
CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE
32
Art. ?< S'.0-$ ()+-r%$.r /! +%"-r#&,)
;#< M@urile de @i!uranA au ?a @?op Dnlturarea unei @tri de peri?ol Bi
preDntmpinarea @=rBirii >aptelor pre=ute de le!ea penal"
;'< M@urile de @i!uranA @e iau >aA de per@oana ?are a ?omi@ o >apt pre=ut de
le!ea penal9 neGu@ti>i?at"
;(< M@urile de @i!uranA @e pot lua ?Eiar da? >ptuitorului nu i @e apli? o pedeap@"

Art. ?= C#t!".r%%$! ()+-r%$.r /! +%"-r#&,)
M@urile de @i!uranA @untJ
a< oCli!area la tratament medi?alK
C< internarea medi?alK
?< interi?erea o?uprii unei >un?Aii @au a eFer?itrii unei pro>e@iiK
d< ?on>i@?area @pe?ialK
e< ?on>i@?area eFtin@"
CAPITOLUL II REGIMUL MSURILOR DE SIGURAN
Art. ?> O8$%"#r!# $# tr#t#(!&t (!/%'#$
;#< Da? >ptuitorul9 din ?aua unei Coli9 in?lu@i= ?ea pro=o?at de ?on@umul ?roni?
de al?ool @au de alte @uC@tanAe p@iEoa?ti=e9 preint peri?ol pentru @o?ietate9 poate >i oCli!at
@ urmee un tratament medi?al pn la Dn@ntoBire @au pn la oCAinerea unei ameliorri
?are @ Dnlture @tarea de peri?ol"
;'< Cnd per@oana >aA de ?are @$a luat a?ea@t m@ur nu urmea tratamentul9 @e
poate di@pune internarea medi?al"
;(< Da? per@oana oCli!at la tratament e@te ?ondamnat la o pedeap@ pri=ati= de
liCertate9 tratamentul @e e>e?tuea Bi Dn timpul eFe?utrii pedep@ei"

Art. ? I&t!r&#r!# (!/%'#$)
Cnd >ptuitorul e@te Colna= p@iEi?9 ?on@umator ?roni? de @uC@tanAe p@iEoa?ti=e @au
@u>er de o Coal in>e?to$?onta!ioa@ Bi preint peri?ol pentru @o?ietate9 @e poate lua
m@ura internrii Dntr$o unitate @anitar de @pe?ialitate9 pn la Dn@ntoBire @au pn la
oCAinerea unei ameliorri ?are @ Dnlture @tarea de peri?ol"

Art. I&t!r5%'!r!# .'-0)r%% -&!% 7-&',%% +#- # !A!r'%t)r%% -&!% 0r.7!+%%
;#< Cnd >ptuitorul a @=rBit >apta datorit in?apa?itAii9 nepre!tirii @au altor ?aue
?are Dl >a? inapt pentru o?uparea unei anumite >un?Aii9 pentru eFer?itarea unei pro>e@ii @au
me@erii9 ori pentru de@>Burarea unei alte a?ti=itAi9 @e poate lua m@ura interi?erii
eFer?itrii dreptului de a o?upa a?ea >un?Aie ori de a eFer?ita a?ea pro>e@ie9 me@erie @au
a?ti=itate"
;'< M@ura de @i!uranA poate >i re=o?at la ?erere9 dup tre?erea unui termen de ?el
puAin un an9 da? @e ?on@tat ? temeiurile ?are au impu@ luarea ei au Dn?etat" O nou
?erere nu @e poate >a?e de?t dup tre?erea unui termen de ?el puAin un an de la data
re@pin!erii ?ererii anterioare"

Art. * C.&7%+'#r!# +0!'%#$)
;#< Sunt @upu@e ?on>i@?rii @pe?ialeJ
a< Cunurile produ@e prin @=rBirea >aptei pre=ute de le!ea penalK
33
C< Cunurile ?are au >o@t >olo@ite9 Dn ori?e mod9 @au de@tinate a >i >olo@ite la @=rBirea
unei >apte pre=ute de le!ea penal9 da? @unt ale >ptuitorului @au da?9 aparAinnd altei
per@oane9 a?ea@ta a ?uno@?ut @?opul >olo@irii lorK
?< Cunurile >olo@ite9 imediat dup @=rBirea >aptei9 pentru a a@i!ura @?parea
>ptuitorului @au p@trarea >olo@ului ori produ@ului oCAinut9 da? @unt ale >ptuitorului @au
da?9 aparAinnd altei per@oane9 a?ea@ta a ?uno@?ut @?opul >olo@irii lorK
d< Cunurile ?are au >o@t date pentru a determina @=rBirea unei >apte pre=ute de
le!ea penal @au pentru a r@plti pe >ptuitorK
e< Cunurile doCndite prin @=rBirea >aptei pre=ut de le!ea penal9 da? nu @unt
re@tituite per@oanei =tmate Bi Dn m@ura Dn ?are nu @er=e@? la de@p!uCirea a?e@teiaK
>< Cunurile a ?ror deAinere e@te interi@ de le!ea penal"
;'< 6n ?aul pre=ut Dn alin";#< lit"C< Bi ?<9 da? =aloarea Cunurilor @upu@e ?on>i@?rii
e@te =dit di@proporAionat >aA de natura Bi !ra=itatea >aptei9 @e di@pune ?on>i@?area Dn
parte9 prin e?Ei=alent Cne@?9 Ainnd @eama de urmarea produ@ @au ?are @$ar >i putut
produ?e Bi de ?ontriCuAia Cunului la a?ea@ta" Da? Cunurile au >o@t produ@e9 modi>i?ate @au
adaptate Dn @?opul @=rBirii >aptei pre=ute de le!ea penal9 @e di@pune ?on>i@?area lor Dn
Dntre!ime"
;(< 6n ?aurile pre=ute la alin";#< lit" C< Bi ?<9 da? Cunurile nu pot >i ?on>i@?ate
Dntru?t nu aparAin in>ra?torului9 iar per@oana ?reia Di aparAin nu a ?uno@?ut @?opul >olo@irii
lor9 @e =a ?on>i@?a e?Ei=alentul Dn Cani al a?e@tora9 ?u apli?area di@poiAiilor alin" ;'<"
;%< Di@poiAiile alin" ;#< lit" C< nu @e apli? Dn ?aul >aptelor @=rBite prin pre@"
;+< Da? Cunurile @upu@e ?on>i@?rii potri=it alin";#< lit"C< $ e< nu @e !@e@?9 Dn lo?ul lor
@e ?on>i@? Cani Bi Cunuri pn la ?on?urenAa =alorii a?e@tora"
;3< Se ?on>i@?9 de a@emenea9 Cunurile Bi Canii oCAinuAi din eFploatarea Cunurilor
@upu@e ?on>i@?rii pre?um Bi Cunurile produ@e de a?e@tea9 ?u eF?epAia Cunurilor pre=ute
Dn alin";#< lit"C< Bi ?<"
Art.2. C.&7%+'#r!# !At%&+)
;#< 6n ?aul Dn ?are per@oana e@te ?ondamnat pentru ?omiterea unei in>ra?Aiuni
pentru ?are le!ea pre=ede o pedeap@ ?u Dn?Ei@oarea mai mare de + ani Bi ?are e@te
@u@?eptiCil @ Di pro?ure un >olo@ material9 in@tanAa poate di@pune Bi ?on>i@?area altor Cunuri
de?t ?ele menAionate la art"##' da? @unt Dndeplinite urmtoarele ?ondiAiiJ
a< =aloarea Cunurilor doCndite de per@oana ?ondamnat9 Dntr$o perioad de ?in?i ani
Dnainte Bi9 da? e@te ?aul9 dup momentul @=rBirii in>ra?Aiunii pn la data punerii Dn
miB?are a a?Aiunii penale9 depBeBte Dn mod =dit =eniturile oCAinute de a?ea@ta Dn mod li?itK
C< in@tanAa are ?on=in!erea ? Cunurile re@pe?ti=e pro=in din a?ti=itAi de natura ?elor ?are
au atra@ ?ondamnarea"
;'< Pentru apli?area di@poiAiilor alin" ;#< @e =a Aine @eama Bi de =aloarea Cunurilor
tran@>erate de ?tre per@oana ?ondamnat @au de un terA unei per@oane Guridi?e a@upra
?reia per@oana ?ondamnat deAine ?ontrolul"
;(< Con>i@?area nu poate depBi =aloarea Cunurilor doCndite Dn perioada menAionat
artat la alin" ;#< ?are eF?ede ni=elului =eniturilor li?ite ale per@oanei ?ondamnate"

TITLUL V
MINORITATEA
CAPITOLUL I REGIMUL RSPUNDERII PENALE A MINORULUI
34
Art. 4 L%(%t!$! r)+0-&/!r%% 0!&#$!
;#< Minorul ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani nu r@punde penal"
;'< Minorul ?are are =r@ta Dntre #( Bi #3 ani r@punde penal numai da? @e
do=edeBte ? a @=rBit >apta ?u di@?ernmnt"
;(< Minorul ?are a Dmplinit =r@ta de #3 ani r@punde penal potri=it le!ii"
Art. 6 C.&+!'%&,!$! r)+0-&/!r%% 0!&#$!
;#< .aA de minorul ?are9 la data @=rBirii in>ra?Aiunii9 a=ea =r@ta ?uprin@ Dntre #( Bi
#* ani @e ia o m@ur edu?ati= nepri=ati= de liCertate"
;'< .aA de minorul pre=ut Dn alin" ;#< @e poate lua o m@ur edu?ati= pri=ati= de
liCertate Dn urmtoarele ?auriJ
a< da? a mai @=rBit o in>ra?Aiune9 pentru ?are i @$a apli?at o m@ur edu?ati= ?e a >o@t
eFe?utat Dnainte de ?omiterea in>ra?Aiunii pentru ?are e@te Gude?atK
C< atun?i ?nd pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit e@te Dn?Ei@oarea
de ) ani @au mai mare ori detenAiunea pe =iaA"

Art. ; M)+-r%$! !/-'#t%3!
;#< M@urile edu?ati=e @unt nepri=ati=e de liCertate @au pri=ati=e de liCertate"
#" M@urile edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate @untJ
a< @ta!iul de >ormare ?i=i?K
C< @upra=e!EereaK
?< ?on@emnarea la @>rBit de @ptmnK
d< a@i@tarea ilni?K
'" M@urile edu?ati=e pri=ati=e de liCertate @untJ
a< internarea Dntr$un ?entru edu?ati=K
C< internarea Dntr$un ?entru de detenAie"
;'< Ale!erea m@urii edu?ati=e ?are urmea @ >ie luat >aA de minor @e >a?e9 Dn
?ondiAiile art" ##%9 potri=it ?riteriilor pre=ute Dn art" )%"
Art. < R!7!r#t-$ /! !3#$-#r!
;#< 6n =ederea e>e?turii e=alurii minorului9 potri=it ?riteriilor pre=ute Dn art" )%9
in@tanAa =a @oli?ita @er=i?iului de proCaAiune Dnto?mirea unui re>erat ?are =a ?uprinde Bi
propuneri moti=ate re>eritoare la natura Bi durata pro!ramelor de reinte!rare @o?ial pe ?are
minorul ar treCui @ le urmee9 pre?um Bi la alte oCli!aAii ?e pot >i impu@e a?e@tuia de ?tre
in@tanA"
;'< Re>eratul de e=aluare pri=ind re@pe?tarea ?ondiAiilor de eFe?utare a m@urii
edu?ati=e @au a oCli!aAiilor impu@e @e Dnto?meBte Dn toate ?aurile Dn ?are in@tanAa di@pune
a@upra m@urilor edu?ati=e ori a@upra modi>i?rii @au Dn?etrii eFe?utrii oCli!aAiilor impu@e9
pre?um Bi la terminarea eFe?utrii m@urii edu?ati=e"
CAPITOLUL II REGIMUL MSURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE
Art. = St#"%-$ /! 7.r(#r! '%3%')
;#< M@ura edu?ati= a @ta!iului de >ormare ?i=i? ?on@t Dn oCli!aAia minorului de a
parti?ipa la un pro!ram ?u o durat de ?el mult dou luni9 pentru a$l aGuta @ DnAelea!
?on@e?inAele le!ale Bi @o?iale la ?are @e eFpune Dn ?aul @=rBirii de in>ra?Aiuni Bi pentru a$l
re@pon@aCilia ?u pri=ire la ?omportamentul @u =iitor"
35
;'< Or!aniarea9 a@i!urarea parti?iprii Bi @upra=e!Eerea minorului9 pe durata ?ur@ului
de >ormare ?i=i?9 @e >a? @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune9 >r a a>e?ta pro!ramul
B?olar @au pro>e@ional al minorului"
Art. > S-0r#3!"B!r!#
M@ura edu?ati= a @upra=e!Eerii ?on@t Dn ?ontrolarea Bi Dndrumarea minorului Dn
?adrul pro!ramului @u ilni?9 pe o durat ?uprin@ Dntre dou Bi patru luni9 @uC ?oordonarea
@er=i?iului de proCaAiune9 pentru a a@i!ura parti?iparea la ?ur@uri B?olare @au de >ormare
pro>e@ional Bi pre=enirea de@>Burrii unor a?ti=itAi @au intrarea Dn le!tur ?u anumite
per@oane ?are ar putea a>e?ta pro?e@ul de Dndreptare al a?e@tuia"
Art. *? C.&+!(&#r!# $# +79r@%t /! +)0t)(9&)
;#< M@ura edu?ati= a ?on@emnrii la @>rBit de @ptmn ?on@t Dn oCli!aAia
minorului de a nu pr@i lo?uinAa Dn ilele de @mCt Bi dumini?9 pe o durat ?uprin@ Dntre
% Bi #' @ptmni9 a>ar de ?aul Dn ?are9 Dn a?ea@t perioad9 are oCli!aAia de a parti?ipa la
anumite pro!rame ori de a de@>Bura anumite a?ti=itAi impu@e de in@tanA"
;'< Supra=e!Eerea @e >a?e @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune"
Art. * A+%+t#r!# 5%$&%')
;#< M@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e ?on@t Dn oCli!aAia minorului de a re@pe?ta un
pro!ram @taCilit de @er=i?iul de proCaAiune9 ?are ?onAine orarul Bi ?ondiAiile de de@>Burare a
a?ti=itAilor9 pre?um Bi interdi?Aiile impu@e minorului"
;'< M@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e @e ia pe o durat ?uprin@ Dntre ( Bi 3 luni9 iar
@upra=e!Eerea @e >a?e @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune"
Art. **

O8$%"#,%% '! 0.t 7% %(0-+! (%&.r-$-%
;#< Pe durata eFe?utrii m@urilor edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate9 in@tanAa poate
impune minorului una @au mai multe dintre urmtoarele oCli!aAiiJ
a< @ urmee un ?ur@ de pre!tire B?olar @au >ormare pro>e@ionalK
C< @ >re?=entee un pro!ram de ?on@iliere @au alte pro!rame de reinte!rare @o?ial
or!aniate @au ?oordonate de @er=i?iul de proCaAiuneK
?< @ nu depBea@?9 >r a?ordul @er=i?iului de proCaAiune9 limita teritorial @taCilit de
in@tanAK
d< @ nu @e a>le Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte
adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK
e< @ nu @e apropie Bi @ nu ?omuni?e ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u
parti?ipanAii la @=rBirea in>ra?Aiunii ori ?u alte per@oane @taCilite de in@tanAK
>< @ @e preinte la @er=i?iul de proCaAiune la datele >iFate de a?e@taK
!< @ @e @upun m@urilor de ?ontrol9 tratament @au Dn!riGire medi?al"
;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor impu@e de in@tanA @e >a?e @uC ?oordonarea
@er=i?iului de proCaAiune"
;(< Pe durata eFe?utrii m@urii edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate9 @er=i?iul de
proCaAiune are oCli!aAia @ @e@iee in@tanAa da?J
a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie
Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK
C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii edu?ati=e @au
nu eFe?ut9 Dn ?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?e Di re=in"

Art. *2

M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r
36
;#< Da?9 pe par?ur@ul @upra=e!Eerii9 au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie impunerea
unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor eFi@tente9
in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@puntor9 pentru a a@i!ura per@oanei
@upra=e!Eeate Ban@e mai mari de Dndreptare"
;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora dintre oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9
?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar"
Art. *4

Pr!$-&"%r!# +#- 1&$.'-%r!# ()+-r%$.r !/-'#t%3! &!0r%3#t%3! /! $%8!rt#t!
;#< Da? minorul nu re@pe?t9 ?u rea$?redinA9 ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii
edu?ati=e @au a oCli!aAiilor impu@e9 in@tanAa di@puneJ
a< prelun!irea m@urii edu?ati=e9 >r a putea depBi maFimul pre=ut de le!e pentru
a?ea@taK
C< Dnlo?uirea m@urii luate9 ?u o alt m@ur edu?ati= nepri=ati= de liCertate mai
@e=erK
?< Dnlo?uirea m@urii luate9 ?u internarea Dntr$un ?entru edu?ati=9 Dn ?aul Dn ?are9 iniAial9
@$a luat m@ura edu?ati= nepri=ati= de liCertate ?ea mai @e=er9 pe durata @a maFim"
;'< 6n ?aurile pre=ute Dn alin";#< lit" a< Bi C<9 da? ni?i de a?ea@t dat nu @unt
re@pe?tate ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii edu?ati=e @au a oCli!aAiilor impu@e9 in@tanAa
Dnlo?uieBte m@ura edu?ati= nepri=ati= de liCertate ?u m@ura internrii Dntr$un ?entru
edu?ati="
;(< Da? minorul a>lat Dn eFe?utarea unei m@uri edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate
@=rBeBte o nou in>ra?Aiune @au e@te Gude?at pentru o in>ra?Aiune ?on?urent @=rBit
anterior9 in@tanAa di@puneJ
a< prelun!irea m@urii edu?ati=e luate iniAial >r a putea depBi maFimul pre=ut de
le!e pentru a?ea@taK
C< Dnlo?uirea m@urii luat iniAial ?u o alt m@ur edu?ati= nepri=ati= de liCertate mai
@e=erK
?< Dnlo?uirea m@urii luat iniAial ?u o m@ur edu?ati= pri=ati= de liCertate"
;%< 6n ?aurile pre=ute Dn alin";#< lit" a< Bi C< Bi Dn alin" ;(< lit" a< Bi C<9 in@tanAa poate
impune noi oCli!aAii Dn @ar?ina minorului ori @poreBte ?ondiAiile de eFe?utare a ?elor
eFi@tente"

CAPITOLUL III REGIMUL MSURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE
Art. *6 I&t!r&#r!# 1&tr--& '!&tr- !/-'#t%3
;#< M@ura edu?ati= a internrii Dntr$un ?entru edu?ati= ?on@t Dn internarea
minorului Dntr$o in@tituAie @pe?ialiat Dn re?uperarea minorilor9 unde =a urma un pro!ram de
pre!tire B?olar Bi >ormare pro>e@ional potri=it aptitudinilor @ale9 pre?um Bi pro!rame de
reinte!rare @o?ial"
;'< Internarea @e di@pune pe o perioad ?uprin@ Dntre unu Bi ( ani"
;(< Da? Dn perioada internrii minorul @=rBeBte o nou in>ra?Aiune @au e@te Gude?at
pentru o in>ra?Aiune ?on?urent @=rBit anterior9 in@tanAa poate menAine m@ura internrii
Dntr$un ?entru edu?ati=9 prelun!ind durata a?e@teia9 >r a depBi maFimul pre=ut de le!e9
@au o poate Dnlo?ui ?u m@ura internrii Dntr$un ?entru de detenAie"
;%< 6n ?aul Dn ?are pe durata internrii minorul a do=edit intere@ ?on@tant pentru
Dn@uBirea ?unoBtinAelor B?olare Bi pro>e@ionale Bi a >?ut pro!re@e e=idente Dn =ederea
reinte!rrii @o?iale9 dup eFe?utarea a ?el puAin Gumtate din durata internrii9 in@tanAa poate
di@puneJ
37
a< Dnlo?uirea internrii ?u m@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e pe o perioad e!al ?u durata
internrii neeFe?utate dar nu mai mult de 3 luni9 da? per@oana internat nu a Dmplinit =r@ta
de #* aniK
C< liCerarea din ?entrul edu?ati=9 da? per@oana internat a Dmplinit =r@ta de #* ani"
;+< Odat ?u Dnlo?uirea @au liCerarea in@tanAa impune re@pe?tarea uneia @au mai
multora dintre oCli!aAiile pre=ute Dn art" #'' pn la Dmplinirea duratei m@urii internrii"
;3< Da? minorul nu re@pe?t9 ?u rea$?redinA9 ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii
a@i@trii ilni?e @au oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=ine a@upra Dnlo?uirii @au liCerrii Bi di@pune
eFe?utarea re@tului rma@ neeFe?utat din durata m@urii internrii Dntr$un ?entru edu?ati="
;)< 6n ?aul @=rBirii9 pn la Dmplinirea duratei internrii9 a unei noi in>ra?Aiuni de
?tre o per@oan ?are nu a Dmplinit =r@ta de #* ani Bi >aA de ?are @$a di@pu@ Dnlo?uirea
m@urii internrii Dntr$un ?entru edu?ati= ?u m@ura a@i@trii ilni?e9 in@tanAa re=ine a@upra
Dnlo?uirii Bi di@puneJ
a< eFe?utarea re@tului rma@ din durata m@urii internrii iniAiale9 ?u po@iCilitatea prelun!irii
duratei a?e@teia pn la maFimul pre=ut de le!eK
C< internarea Dntr$un ?entru de detenAie"

Art. *; I&t!r&#r!# 1&tr--& '!&tr- /! /!t!&,%!
;#< M@ura edu?ati= a internrii Dntr$un ?entru de detenAie ?on@t Dn internarea
minorului Dntr$o in@tituAie @pe?ialiat Dn re?uperarea minorilor9 ?u re!im de pa Bi
@upra=e!Eere9 unde =a urma pro!rame inten@i=e de reinte!rare @o?ial9 pre?um Bi pro!rame
de pre!tire B?olar Bi >ormare pro>e@ional potri=it aptitudinilor @ale"
;'< Internarea @e di@pune pe o perioad ?uprin@ Dntre ' Bi + ani9 a>ar de ?aul Dn
?are pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit e@te Dn?Ei@oarea de '1 de
ani @au mai mare ori detenAiunea pe =iaA9 ?nd internarea @e ia pe o perioad ?uprin@ Dntre
+ Bi #+ ani"
;(< Da? Dn perioada internrii minorul @=rBeBte o nou in>ra?Aiune @au e@te Gude?at
pentru o in>ra?Aiune ?on?urent @=rBit anterior9 in@tanAa prelun!eBte m@ura internrii
>r a depBi maFimul pre=ut Dn alin" ;'<9 determinat Dn raport ?u pedeap@a ?ea mai !rea
dintre ?ele pre=ute de le!e pentru in>ra?Aiunile @=rBite" Din durata m@urii edu?ati=e @e
@?ade perioada eFe?utat pn la data Eotrrii"
;%< 6n ?aul Dn ?are pe durata internrii minorul a do=edit intere@ ?on@tant pentru
Dn@uBirea ?unoBtinAelor B?olare Bi pro>e@ionale Bi a >?ut pro!re@e e=idente Dn =ederea
reinte!rrii @o?iale9 dup eFe?utarea a ?el puAin Gumtate din durata internrii9 in@tanAa poate
di@puneJ
a< Dnlo?uirea internrii ?u m@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e pe o perioad e!al ?u
durata internrii neeFe?utate dar nu mai mult de 3 luni9 da? per@oana internat nu a Dmplinit
=r@ta de #* aniK
C< liCerarea din ?entrul de detenAie9 da? per@oana internat a Dmplinit =r@ta de #* ani"
;+< Odat ?u Dnlo?uirea @au liCerarea in@tanAa impune re@pe?tarea uneia @au mai
multora dintre oCli!aAiile pre=ute Dn art" #'' pn la Dmplinirea duratei m@urii internrii"
;3< Da? minorul nu re@pe?t9 ?u rea$?redinA9 ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii
a@i@trii ilni?e @au oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=ine a@upra Dnlo?uirii @au liCerrii Bi di@pune
eFe?utarea re@tului rma@ neeFe?utat din durata m@urii internrii Dntr$un ?entru de
detenAie"
;)< 6n ?aul @=rBirii9 pn la Dmplinirea duratei internrii9 a unei noi in>ra?Aiuni de
?tre o per@oan ?are nu a Dmplinit =r@ta de #* ani Bi >aA de ?are @$a di@pu@ Dnlo?uirea
m@urii internrii Dntr$un ?entru de detenAia ?u m@ura a@i@trii ilni?e9 in@tanAa re=ine a@upra
Dnlo?uirii Bi di@puneJ
a< eFe?utarea re@tului rma@ din durata m@urii internrii Dntr$un ?entru de detenAieK
38
C< prelun!eBte durata a?e@tei internri Dn ?ondiAiile pre=ute Dn alin";(<"
Art. *< S'B%(8#r!# r!"%(-$-% /! !A!'-t#r!
Da? Dn ?ur@ul eFe?utrii unei m@uri edu?ati=e pri=ati=e de liCertate per@oana
internat9 ?are a Dmplinit =r@ta de #* ani9 are un ?omportament prin ?are in>luenAea
ne!ati= @au Dmpiedi? pro?e@ul de re?uperare Bi reinte!rare a ?elorlalte per@oane internate9
in@tanAa poate di@pune ?ontinuarea eFe?utrii m@urii edu?ati=e Dntr$un peniten?iar"
Art. *=

C#$'-$-$ /-r#t!% ()+-r%$.r !/-'#t%3!
6n ?aul m@urilor edu?ati=e pri=ati=e de liCertate di@poiAiile art" )#$)( @e apli? Dn
mod ?ore@puntor"
CAPITOLUL IV DISPOZIII COMUNE
Art. *> E7!'t!$! '#-5!$.r /! #t!&-#r! @% #"r#3#r!
6n ?aul in>ra?Aiunilor @=rBite Dn timpul minoritAii9 ?auele de atenuare Bi a!ra=are
@unt a=ute Dn =edere la ale!erea m@urii edu?ati=e Bi produ? e>e?te Dntre limitele pre=ute
de le!e pentru >ie?are m@ur edu?ati="

Art. 2? P$-r#$%t#t!# /! %&7r#',%-&%
;#< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @=rBite Dn timpul minoritAii9 @e @taCileBte Bi @e ia
o @in!ur m@ur edu?ati= pentru toate >aptele9 Dn ?ondiAiile art" ##+9 Ainnd @eama de
?riteriile pre=ute Dn art" )%"
;'< 6n ?aul @=rBirii a dou in>ra?Aiuni dintre ?are una Dn timpul minoritAii Bi una
dup maGorat9 pentru in>ra?Aiunea ?omi@ Dn timpul minoritAii @e ia o m@ur edu?ati= iar
pentru in>ra?Aiunea @=rBit dup maGorat @e @taCileBte o pedeap@9 dup ?areJ
a< da? m@ura edu?ati= e@te nepri=ati= de liCertate9 @e eFe?ut numai pedep@aK
C< da? m@ura edu?ati= e@te pri=ati= de liCertate iar pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea9 @e
apli? pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?are @e maGorea ?u o durat e!al ?u ?el puAin o ptrime din
durata m@urii edu?ati=e ori din re@tul rma@ neeFe?utat din a?ea@ta la data @=rBirii
in>ra?Aiunii ?omi@e dup maGoratK
?< da? pedeap@a apli?at pentru in>ra?Aiunea @=rBit dup maGorat e@te detenAiunea pe
=iaA9 @e eFe?ut numai a?ea@t pedeap@K
d< da? m@ura edu?ati= e@te pri=ati= de liCertate iar pedeap@a e@te amenda9 @e
eFe?ut m@ura edu?ati=9 a ?rei durat @e maGorea ?u ?el mult 3 luni9 >r a depBi
maFimul pre=ut de le!e pentru a?ea@ta"
;(< 6n ?aul pre=ut Dn alin";'< lit" C< din durata pedep@ei apli?ate @e @?ade ?eea ?e @$
a eFe?utat din momentul @=rBirii in>ra?Aiunii ?omi@e dup maGorat pn la data Gude?rii"
;%< 6n ?aul @=rBirii dup maGorat a dou @au mai multe in>ra?Aiuni ?on?urente9 @e
apli? mai Dnti re!ulile re>eritoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 dup ?are @e >a?e apli?area
di@poiAiilor alin";'<"
;+< Pedeap@a @taCilit potri=it di@poiAiilor alin";'< lit" C< nu poate >a?e oCie?tul
amnrii apli?rii pedep@ei @au al @u@pendrii eFe?utrii @uC @upra=e!Eere"
Art. 2 D!+'.0!r%r!# -&!% %&7r#',%-&% +)39r@%t! 1& t%(0-$ (%&.r%t),%%
Da? pe durata termenului de @upra=e!Eere al amnrii apli?rii pedep@ei9 al
@u@pendrii @uC @upra=e!Eere ori al liCerrii ?ondiAionate @e de@?oper ? per@oana
@upra=e!Eeat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune Dn timpul minoritAii pentru ?are @$a luat ?Eiar
dup eFpirarea a?e@tui termen o m@ur edu?ati= pri=ati= de liCertate9 amnarea9
39
@u@pendarea @au liCerarea @e anulea9 apli?ndu$@e Dn mod ?ore@puntor di@poiAiile art"
#(1 alin";'< 8 ;%<"
Art. 2* Pr!+'r%0,%# r)+0-&/!r%% 0!&#$! # (%&.r%$.r
Termenele de pre@?ripAie a r@punderii penale9 pre=ute Dn art" #++9 @e redu? la
Gumtate pentru ?ei ?are la data @=rBirii in>ra?Aiunii erau minori Bi @e Dntrerup @au @e
@u@pend Dn ?ondiAiile pre=ute de le!e pentru maGori"

Art. 22 Pr!+'r%0,%# !A!'-t)r%% ()+-r%$.r !/-'#t%3!
;#< M@urile edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate @e pre@?riu Dntr$un termen de ' ani de
la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii prin ?are au >o@t luate"
;'< M@urile edu?ati=e pri=ati=e de liCertate @e pre@?riu Dntr$un termen e!al ?u durata
m@urii edu?ati=e luate9 dar nu mai puAin de ' ani"
;(< Termenele de pre@?ripAie a eFe?utrii m@urilor edu?ati=e @e Dntrerup Bi @e
@u@pend Dn ?ondiAiile pre=ute de le!e pentru maGori"
;%< 6n ?aul Dnlo?uirii m@urilor edu?ati=e9 eFe?utarea @e pre@?rie Dn raport ?u m@ura
edu?ati= mai !rea Bi ?ur!e de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii prin ?are @$a di@pu@
Dnlo?uirea"

Art. 24 E7!'t!$! ()+-r%$.r !/-'#t%3!
M@urile edu?ati=e nu atra! interdi?Aii9 de?deri @au in?apa?itAi"

Art. 26 M%&.r-$ /!3!&%t (#:.r
;#< Di@poiAiile preentului titlu @e apli? Bi maGorilor ?are9 la data @=rBirii in>ra?Aiunii9
a=eau =r@ta ?uprin@ Dntre #( Bi #* ani"
;'< Cnd9 la data pronunArii Eotrrii prin ?are @$a luat o m@ur edu?ati= pri=ati=
de liCertate9 in>ra?torul a Dmplinit =r@ta de #* ani in@tanAa9 Ainnd @eama de po@iCilitAile @ale
de Dndreptare9 de =r@ta a?e@tuia pre?um Bi de ?elelalte ?riterii pre=ute Dn art" )%9 poate
di@pune eFe?utarea m@urii edu?ati=e Dntr$un peniten?iar"
TITLUL VI
RSPUNDEREA PENAL A PERSOANEI JURIDICE
CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE

Art. 2; C.&/%,%%$! r)+0-&/!r%% 0!&#$! # 0!r+.#&!$.r :-r%/%'!
;#< Per@oanele Guridi?e9 ?u eF?epAia @tatului Bi a autoritAilor puCli?e9 r@pund penal
pentru in>ra?Aiunile @=rBite Dn realiarea oCie?tului de a?ti=itate @au Dn intere@ul ori Dn
numele per@oanei Guridi?e"
;'< In@tituAiile puCli?e nu r@pund penal pentru in>ra?Aiunile @=rBite Dn eFer?itarea
unei a?ti=itAi ?e nu poate >a?e oCie?tul domeniului pri=at"
;(< R@punderea penal a per@oanei Guridi?e nu eF?lude r@punderea penal a
per@oanei >ii?e ?are a ?ontriCuit la @=rBirea a?eleiaBi >apte"
Art. 2< P!/!0+!$! #0$%'#8%$! 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< Pedep@ele apli?aCile per@oanei Guridi?e @unt prin?ipale Bi ?omplementare"
;'< Pedeap@a prin?ipal e@te amenda"
;(< Pedep@ele ?omplementare @untJ
40
a< diol=area per@oanei Guridi?eK
C< @u@pendarea a?ti=itAii @au a uneia dintre a?ti=itAile per@oanei Guridi?e pe o durat de la (
luni la ( aniK
?< Dn?Eiderea unor pun?te de lu?ru ale per@oanei Guridi?e pe o durat de la ( luni la ( aniK
d< interi?erea de a parti?ipa la pro?edurile de a?EiiAii puCli?e pe o durat de la unu la (
aniK
e< pla@area @uC @upra=e!Eere Gudi?iarK
>< a>iBarea @au puCli?area Eotrrii de ?ondamnare"
Art. 2= St#8%$%r!# #(!&5%% 0!&tr- 0!r+.#&# :-r%/%')
;#< Amenda ?on@t Dn @uma de Cani pe ?are per@oana Guridi? e@te ?ondamnat @ o
pltea@? @tatului"
;'< Cuantumul amenii @e @taCileBte prin @i@temul ilelor8amend" Suma
?ore@puntoare unei ile 8 amend9 ?uprin@ Dntre #11 Bi + 111 lei9 @e DnmulAeBte ?u
numrul ilelor$amend9 ?are e@te ?uprin@ Dntre #+ ile Bi 311 de ile"
;(< In@tanAa @taCileBte numrul ilelor8amend Ainnd ?ont de ?riteriile !enerale de
indi=idualiare a pedep@ei" Cuantumul @umei ?ore@puntoare unei ile 8 amend @e
determin Ainnd @eama de ?i>ra de a>a?eri Dn ?aul per@oanei Guridi?e ?u @?op lu?rati=9
re@pe?ti= de =aloarea a?ti=ului patrimonial Dn ?aul altor per@oane Guridi?e9 pre?um Bi de
?elelalte oCli!aAii ale per@oanei Guridi?e"
;%< Limitele @pe?iale ale ilelor$amend @unt ?uprin@e DntreJ
a< 31 Bi #*1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit numai
pedeap@a ameniiK
C< #'1 Bi '%1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult +
ani9 uni? @au alternati= ?u pedeap@a ameniiK
?< #*1 Bi (11 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult #1
aniK
d< '%1 Bi %'1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult '1
de aniK
e< (31 Bi +#1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de '1
de ani @au detenAiunea pe =iaAK
;+< Cnd prin in>ra?Aiunea @=rBit per@oana Guridi? a urmrit oCAinerea unui >olo@
patrimonial9 limitele @pe?iale ale ilelor$amend pre=ute de le!e pentru in>ra?Aiunea
?omi@ @e pot maGora ?u o treime9 >r a @e depBi maFimul !eneral al amenii" La @taCilirea
amenii @e =a Aine @eama de =aloarea >olo@ului patrimonial oCAinut @au urmrit"
CAPITOLUL II REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE
PERSOANEI JURIDICE

Art. 2> A0$%'#r!# @% !A!'-t#r!# 0!/!0+!$.r '.(0$!(!&t#r! 1& '#5-$ 0!r+.#&!%
:-r%/%'!
;#< Apli?area uneia @au mai multor pedep@e ?omplementare @e di@pune atun?i ?nd
in@tanAa ?on@tat ?9 >aA de natura Bi !ra=itatea in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de DmpreGurrile
?auei9 a?e@te pedep@e @unt ne?e@are"
;'< Apli?area uneia @au mai multor pedep@e ?omplementare e@te oCli!atorie ?nd
le!ea pre=ede a?ea@t pedeap@"
;(< Pedep@ele ?omplementare pre=ute Dn art" #() alin";(< lit"C< $ >< @e pot apli?a Dn
mod ?umulati="
41
;%< EFe?utarea pedep@elor ?omplementare Dn?epe dup rmnerea de>initi= a
Eotrrii de ?ondamnare"
Art. 4? D%5.$3#r!# 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< Pedeap@a ?omplementar a diol=rii per@oanei Guridi?e @e apli? atun?i ?nd J
a< per@oana Guridi? a >o@t ?on@tituit Dn @?opul @=rBirii de in>ra?AiuniK
C< oCie?tul @u de a?ti=itate a >o@t deturnat Dn @?opul ?omiterii de in>ra?Aiuni9 iar
pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit e@te Dn?Ei@oarea mai mare de (
ani"
;'< 6n ?a de neeFe?utare9 ?u rea$?redinA9 a uneia dintre pedep@ele ?omplementare
pre=ute Dn art" #() alin";(< lit"C< $ e<9 in@tanAa di@pune diol=area per@oanei Guridi?e"
;(< Pedeap@a ?omplementar a diol=rii per@oanei Guridi?e are ?a e>e?t de@?Eiderea
pro?edurii de li?Eidare9 potri=it le!ii9 iar o ?opie dup di@poiti=ul Eotrrii de>initi=e de
?ondamnare prin ?are @$a apli?at a?ea@t pedeap@ =a >i ?omuni?at9 de Dndat9 in@tanAei
?i=ile ?ompetente9 ?are =a pro?eda la de@emnarea li?Eidatorului"
Art. 4 S-+0!&/#r!# #'t%3%t),%% 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< Pedeap@a ?omplementar a @u@pendrii a?ti=itAii per@oanei Guridi?e ?on@t Dn
interi?erea de@>Burrii a?ti=itAii @au a uneia dintre a?ti=itAile per@oanei Guridi?e9 Dn
realiarea ?reia a >o@t @=rBit in>ra?Aiunea"
;'< 6n ?a de neeFe?utare9 ?u rea$?redinA9 a pedep@ei ?omplementare pre=ute Dn
art" #() alin";(< lit"><9 in@tanAa di@pune @u@pendarea a?ti=itAii @au a uneia dintre a?ti=itAile
per@oanei Guridi?e pn la punerea Dn eFe?utare a pedep@ei ?omplementare9 dar nu mai mult
de ( luni"
;(< Da? pn la Dmplinirea termenului pre=ut Dn alin";'< pedeap@a ?omplementar
nu a >o@t pu@ Dn eFe?utare in@tanAa di@pune diol=area per@oanei Guridi?e"

Art. 4* N!#0$%'#r!# /%5.$3)r%% +#- +-+0!&/)r%% #'t%3%t),%% 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< Pedep@ele ?omplementare pre=ute Dn art" #() alin";(< lit"a< Bi C< nu pot >i
apli?ate in@tituAiilor puCli?e9 partidelor politi?e9 @indi?atelor9 patronatelor Bi or!aniaAiilor
reli!ioa@e ori aparAinnd minoritAilor naAionale9 ?on@tituite potri=it le!ii"
;'< Di@poiAiile pre=ute Dn alin" ;#< @e apli? Bi per@oanelor Guridi?e ?are DBi
de@>Boar a?ti=itatea Dn domeniul pre@ei"
Art. 42 &'B%/!r!# -&.r 0-&'t! /! $-'r- #$! 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< Pedeap@a ?omplementar a Dn?Eiderii unor pun?te de lu?ru ale per@oanei Guridi?e
?on@t Dn Dn?Eiderea unuia @au mai multora dintre pun?tele de lu?ru aparAinnd per@oanei
Guridi?e ?u @?op lu?rati=9 Dn ?are @$a de@>Burat a?ti=itatea Dn realiarea ?reia a >o@t
@=rBit in>ra?Aiunea"
;'< Di@poiAiile pre=ute Dn alin";#< nu @e apli? per@oanelor Guridi?e ?are DBi
de@>Boar a?ti=itatea Dn domeniul pre@ei"
Art. 44 I&t!r5%'!r!# /! # 0#rt%'%0# $# 0r.'!/-r%$! /! #'B%5%,%% 0-8$%'!
Pedeap@a ?omplementar a interi?erii de a parti?ipa la pro?edurile de a?EiiAii
puCli?e ?on@t Dn interi?erea de a parti?ipa9 dire?t @au indire?t9 la pro?edurile pentru
atriCuirea ?ontra?telor de a?EiiAii puCli?e9 pre=ute de le!e"
Art. 46 P$#+#r!# +-8 +-0r#3!"B!r! :-/%'%#r)
42
;#< Pla@area @uC @upra=e!Eere Gudi?iar ?on@t Dn de@emnarea de ?tre in@tanA a
unui admini@trator Gudi?iar ?are =a @upra=e!Eea9 pe o perioad de la unu la ( ani9
de@>Burarea a?ti=itAii ?e a o?aionat @=rBirea in>ra?Aiunii"
;'< Mandatarul Gudi?iar are oCli!aAia de a @e@ia in@tanAa atun?i ?nd ?on@tat ?
per@oana Guridi? nu a luat m@urile ne?e@are Dn =ederea pre=enirii ?omiterii de noi
in>ra?Aiuni" 6n ?aul Dn ?are in@tanAa ?on@tat ? @e@iarea e@te Dntemeiat9 di@pune
Dnlo?uirea a?e@tei pedep@e ?u pedeap@a pre=ut de art" #%#"
;(< Pla@area @uC @upra=e!Eere Gudi?iar nu @e apli? Dn ?aul per@oanelor Guridi?e
menAionate la art" #%'"
Art. 4; A7%@#r!# +#- 0-8$%'#r!# B.t)r9r%% /! '.&/#(&#r!
;#< A>iBarea Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare @au puCli?area a?e@teia @e realiea
pe ?Eeltuiala per@oanei Guridi?e ?ondamnate"
;'< Prin a>iBarea @au puCli?area Eotrrii de ?ondamnare nu poate >i de=luit
identitatea per@oanei =tmate"
;(< A>iBarea Eotrrii de ?ondamnare @e realiea Dn eFtra@9 Dn >orma Bi lo?ul @taCilite
de in@tanA9 pentru o perioad ?uprin@ Dntre o lun Bi ( luni"
;%< PuCli?area Eotrrii de ?ondamnare @e >a?e Dn eFtra@ Bi Dn >orma @taCilit de
in@tanA9 prin intermediul pre@ei @?ri@e @au audio$=iuale ori prin alte miGloa?e de ?omuni?are
audio$=iual9 de@emnate de in@tanA"
;+< Da? puCli?area @e >a?e prin pre@a @?ri@ @au audio$=iual in@tanAa @taCileBte
numrul apariAiilor9 ?are nu poare >i mai mare de #19 iar Dn ?aul puCli?rii prin alte miGloa?e
audio$=iuale durata a?e@teia nu poate depBi ( luni"

CAPITOLUL III DISPOZIII COMUNE
Art. 4< R!'%/%3# 1& '#5-$ 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< EFi@t re?idi= pentru per@oana Guridi? atun?i ?nd9 dup rmnerea de>initi= a
unei Eotrri de ?ondamnare Bi pn la reaCilitare9 per@oana Guridi? @=rBeBte din nou o
in>ra?Aiune"
;'< 6n ?a de re?idi=9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre=ute de le!e pentru noua
in>ra?Aiune @e maGorea ?u Gumtate9 >r a depBi maFimul !eneral al pedep@ei amenii"
;(< Da? amenda anterioar nu a >o@t eFe?utat9 Dn tot @au Dn parte9 amenda @taCilit
pentru noua in>ra?Aiune potri=it alin";'<9 @e adau! la pedeap@a anterioar @au la re@tul
rma@ neeFe?utat din a?ea@ta"
;%< Di@poiAiile art" %# @e apli? Dn mod ?ore@puntor"
Art. 4= At!&-#r!# @% #"r#3#r!# r)+0-&/!r%% 0!&#$! # 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 pluralitate intermediar @au de ?aue de atenuare
ori a!ra=are a r@punderii penale9 per@oanei Guridi?e i @e apli? re!imul amenii pre=ut de
le!e pentru per@oana >ii?"
;'< 6n ?a de pluralitate de in>ra?Aiuni9 pedep@ele ?omplementare de natur di>erit9 ?u
eF?epAia diol=rii9 @au ?ele de a?eeaBi natur dar ?u ?onAinut di>erit @e ?umulea9 iar dintre
pedep@ele ?omplementare de a?eeaBi natur Bi ?u a?elaBi ?onAinut @e apli? ?ea mai !rea"
;(< 6n ?a de pluralitate de in>ra?Aiuni9 m@urile de @i!uranA luate ?on>orm art"##' Bi
##( @e ?umulea"
Art. 4> Pr!+'r%0,%# r)+0-&/!r%% 0!&#$!
43
R@punderea penal a per@oanei Guridi?e @e pre@?rie Dn ?ondiAiile pre=ute de le!e
pentru per@oana >ii?9 di@poiAiile pre=ute Dn art" #+%$#+) apli?ndu$@e Dn mod
?ore@puntor"
Art. 6? Pr!+'r%0,%# !A!'-t)r%% 0!/!0+!%
;#< Termenul de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei amenii apli?ate per@oanei Guridi?e
e@te de + ani"
;'< EFe?utarea pedep@elor ?omplementare apli?ate per@oanelor Guridi?e @e pre@?rie
Dntr$un termen de ( ani9 ?are ?ur!e de la data la ?are pedeap@a amenii a >o@t eFe?utat @au
?on@iderat ?a eFe?utat"
;(< Di@poiAiile pre=ute Dn art" #3#9 #3' alin";'<9 art" #3( Bi art" #3% @e apli? Dn mod
?ore@puntor"
Art. 6 R!#8%$%t#r!# 0!r+.#&!% :-r%/%'!
ReaCilitarea per@oanei Guridi?e are lo? de drept da?9 Dn de?ur@ de ( ani de la data la
?are pedeap@a amenii @au pedeap@a ?omplementar a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a
eFe?utat9 a?ea@ta nu a mai @=rBit ni?i o alt in>ra?Aiune"
Art.6* E7!'t!$! '.(#+)r%% @% /%3%5)r%% 0!r+.#&!% :-r%/%'!
;#< 6n ?aul pierderii per@onalitAii Guridi?e prin >uiune9 aC@orCAie @au di=iare
inter=enit dup ?omiterea in>ra?Aiunii9 r@punderea penal Bi ?on@e?inAele a?e@teia @e =a
an!aGaJ
a< Dn @ar?ina per@oanei Guridi?e ?reat prin >uiuneK
C< Dn @ar?ina per@oanei Guridi?e aC@orCanteK
?< Dn @ar?ina per@oanelor Guridi?e ?are au >o@t ?reate prin di=iare @au ?are au doCndit
>ra?Aiuni din patrimoniul per@oanei di=iate"
;'< 6n ?aul pre=ut la alin";#< la indi=idualiarea pedep@ei @e =a Aine @eama de ?i>ra
de a>a?eri9 re@pe?ti= de =aloarea a?ti=ului patrimonial al per@oanei Guridi?e ?are a ?omi@
in>ra?Aiunea9 pre?um Bi de partea din patrimoniul a?e@teia ?are a >o@t tran@mi@ >ie?rei
per@oane Guridi?e parti?ipante la operaAiune"
TITLUL VII
CAUZELE CARE NLTUR RSPUNDEREA PENAL
Art. 62 E7!'t!$! #(&%+t%!%
;#< Amni@tia Dnltur r@punderea penal pentru in>ra?Aiunea @=rBit" Da? inter=ine
dup ?ondamnare9 ea Dnltur Bi eFe?utarea pedep@ei pronunAate9 pre?um Bi ?elelalte
?on@e?inAe ale ?ondamnrii" Amenda Dn?a@at anterior amni@tiei nu @e re@tituie"
;'< Amni@tia nu are e>e?te a@upra m@urilor de @i!uranA Bi a@upra drepturilor
per@oanei =tmate"
Art. 64 Pr!+'r%0,%# r)+0-&/!r%% 0!&#$!
;#< Pre@?ripAia Dnltur r@punderea penal"
;'< Pre@?ripAia nu Dnltur r@punderea penal Dn ?aul in>ra?Aiunilor de !eno?id9
?ontra umanitAii Bi de rCoi"
44
Art.66 T!r(!&!$! /! 0r!+'r%0,%! # r)+0-&/!r%% 0!&#$!
;#< Termenele de pre@?ripAie a r@punderii penale @untJ
a< #+ ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a detenAiunii pe =iaA
@au pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de '1 de aniK
C< #1 ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare
de #1 ani9 dar ?are nu depBeBte '1 de aniK
?< * ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare
de + ani9 dar ?are nu depBeBte #1 aniK
d< + ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare
de un an dar ?are nu depBeBte + aniK
e< ( ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii ?are nu
depBeBte un an @au amendaK
;'< Termenele pre=ute Dn preentul arti?ol Dn?ep @ ?ur! de la data @=rBirii
in>ra?Aiunii" 6n ?aul in>ra?Aiunilor ?ontinue termenul ?ur!e de la data Dn?etrii a?Aiunii @au
ina?Aiunii9 Dn ?aul in>ra?Aiunilor ?ontinuate9 de la data @=rBirii ultimei a?Aiuni @au ina?Aiuni
iar Dn ?aul in>ra?Aiunilor de oCi?ei9 de la data @=rBirii ultimului a?t"
;(< 6n ?aul in>ra?Aiunilor pro!re@i=e9 termenul de pre@?ripAie a r@punderii penale
Dn?epe @ ?ur! de la data @=rBirii a?Aiunii @au ina?Aiunii Bi @e ?al?ulea Dn raport ?u
pedeap@a ?ore@puntoare reultatului de>initi= produ@"
;%< 6n ?aul in>ra?Aiunilor ?ontra liCertAii Bi inte!ritAii @eFuale9 @=rBite >aA de un
minor9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @ ?ur! de la data la ?are a?e@ta a de=enit maGor"
Da? minorul a de?edat Dnainte de Dmplinirea maGoratului9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @
?ur! de la data de?e@ului"
Art. 6; &tr!r-0!r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% r)+0-&/!r%% 0!&#$!
;#< Cur@ul termenului pre@?ripAiei r@punderii penale @e Dntrerupe prin Dndeplinirea
ori?rui a?t de pro?edur Dn ?au"
;'< Dup >ie?are Dntrerupere Dn?epe @ ?ur! un nou termen de pre@?ripAie"
;(< 6ntreruperea ?ur@ului pre@?ripAiei produ?e e>e?te >aA de toAi parti?ipanAii la
in>ra?Aiune9 ?Eiar da? a?tul de Dntrerupere pri=eBte numai pe unii dintre ei"
;%< Termenele pre=ute Dn art" #++9 da? au >o@t depBite ?u Dn? o Gumtate9 =or >i
@o?otite Dndeplinite ori?te Dntreruperi ar inter=eni"
;+< Admiterea Dn prin?ipiu a ?ererii de rede@?Eidere a pro?e@ului penal >a?e @ ?ur!
un nou termen de pre@?ripAie a r@punderii penale"
Art. 6< S-+0!&/#r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% r)+0-&/!r%% 0!&#$!
;#< Cur@ul termenului pre@?ripAiei r@punderii penale e@te @u@pendat pe timpul ?t o
di@poiAie le!al @au o DmpreGurare de nepre=ut ori de neDnlturat Dmpiedi? punerea Dn
miB?are a a?Aiunii penale @au ?ontinuarea pro?e@ului penal"
;'< Pre@?ripAia DBi reia ?ur@ul din iua Dn ?are a Dn?etat ?aua de @u@pendare"
Art.6= L%0+# 0$9&"!r%% 0r!#$#8%$!
;#< 6n ?aul in>ra?Aiunilor pentru ?are punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale e@te
?ondiAionat de introdu?erea unei pln!eri prealaCile de ?tre per@oana =tmat9 lip@a
a?e@tei pln!eri Dnltur r@punderea penal"
;'< .apta ?are a adu@ o =tmare mai multor per@oane atra!e r@punderea penal9
?Eiar da? pln!erea prealaCil @$a >?ut numai de ?tre una dintre ele"
;(< .apta atra!e r@punderea penal a tuturor per@oanelor >ii?e @au Guridi?e ?are au
parti?ipat la @=rBirea a?e@teia9 ?Eiar da? pln!erea prealaCil @$a >?ut numai ?u pri=ire
la una dintre a?e@tea"
45
;%< 6n ?aul Dn ?are ?el =tmat e@te o per@oan lip@it de ?apa?itate de eFer?iAiu ori
?u ?apa?itatea de eFer?iAiu re@trn@9 a?Aiunea penal @e poate pune Dn miB?are Bi din
o>i?iu"
;+< Da? per@oana =tmat a de?edat9 @au Dn ?aul per@oanei Guridi?e a?ea@ta a >o@t
li?Eidat9 Dnainte de eFpirarea termenului pre=ut de le!e pentru introdu?erea pln!erii9
a?Aiunea penal poate >i pu@ Dn miB?are din o>i?iu"
Art. 6> R!tr#"!r!# 0$9&"!r%% 0r!#$#8%$!
;#< Retra!erea pln!erii prealaCile poate inter=eni pn la pronunAarea unei Eotrri
de>initi=e9 Dn ?aul in>ra?Aiunilor pentru ?are punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale e@te
?ondiAionat de introdu?erea unei pln!eri prealaCile"
;'< Retra!erea pln!erii prealaCile Dnltur r@punderea penal a per@oanei ?u pri=ire
la ?are pln!erea a >o@t retra@"
;(< Pentru per@oanele lip@ite de ?apa?itate de eFer?iAiu retra!erea pln!erii prealaCile
@e >a?e numai de repreentanAii lor le!ali" 6n ?aul per@oanelor ?u ?apa?itate de eFer?iAiu
re@trn@ retra!erea @e >a?e ?u Dn?u=iinAarea per@oanelor pre=ute de le!e"
;%< 6n ?aul in>ra?Aiunilor pentru ?are punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale e@te
?ondiAionat de introdu?erea unei pln!eri prealaCile9 dar a?Aiunea penal a >o@t pu@ Dn
miB?are din o>i?iu Dn ?ondiAiile le!ii9 retra!erea pln!erii produ?e e>e?te numai da? e@te
Dn@uBit de pro?uror"

TITLUL VIII
CAUZELE CARE NLTUR SAU MODIFIC EXECUTAREA PEDEPSEI
Art. ;? E7!'t!$! "r#,%!r%%
;#< &raAierea are ?a e>e?t Dnlturarea9 Dn totul @au Dn parte9 a eFe?utrii pedep@ei ori
?omutarea a?e@teia Dn alta mai uBoar"
;'< &raAierea nu are e>e?te a@upra pedep@elor ?omplementare Bi ma@urilor edu?ati=e
nepri=ati=e de liCertate9 Dn a>ar de ?aul ?nd @e di@pune alt>el prin a?tul de !raAiere"
;(< &raAierea nu are e>e?t a@upra m@urilor de @i!uranA Bi a@upra drepturilor
per@oanei =tmate"
;%< &raAierea nu are e>e?te a@upra pedep@elor a ?ror eFe?utare e@te @u@pendat @uC
@upra=e!Eere9 Dn a>ar de ?aul ?nd @e di@pune alt>el prin a?tul de !raAiere"
Art. ; Pr!+'r%0,%# !A!'-t)r%% 0!/!0+!%
;#< Pre@?ripAia Dnltur eFe?utarea pedep@ei prin?ipale"
;'< Pre@?ripAia nu Dnltur eFe?utarea pedep@elor prin?ipale pronunAate pentru
in>ra?Aiunile de !eno?id9 ?ontra umanitAii Bi de rCoi"
Art. ;* T!r(!&!$! /! 0r!+'r%0,%! # !A!'-t)r%% 0!/!0+!%
;#< Termenele de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei pentru per@oana >ii? @untJ
a< '1 de ani9 ?nd pedeap@a ?are urmea a >i eFe?utat e@te detenAiunea pe =iaA @au
Dn?Ei@oarea mai mare de #+ aniK
C< + ani9 plu@ durata pedep@ei ?e urmea a >i eFe?utat9 dar nu mai mult de #+ ani9 Dn
?aul ?elorlalte pedep@e ?u Dn?Ei@oareaK
?< ( ani9 Dn ?aul ?nd pedeap@a e@te amenda"
;'< Termenele artate Dn alin";#< @e @o?ote@? de la data ?nd Eotrrea de
?ondamnare a rma@ de>initi="
46
;(< 6n ?aul re=o?rii @au anularii amnrii apli?rii pedep@ei9 @u@pendrii eFe?utrii
pedep@ei @uC @upra=e!Eere ori liCerrii ?ondiAionate9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @
?ur! de la data ?nd Eotrrea de re=o?are @au anulare a rma@ de>initi="
;%< 6n ?aul re=o?rii liCerrii ?ondiAionate9 Dn ?ondiAiile art" #1% alin";#<9 termenul de
pre@?ripAie Dn?epe @ ?ur! de la data ?nd Eotrrea de re=o?are a rma@ de>initi= Bi @e
?al?ulea Dn raport ?u re@tul de pedeap@ neeFe?utat"
;+< 6n ?aul Dnlo?uirii pedep@ei amenii ?u pedeap@a Dn?Ei@orii9 termenul de pre@?ripAie
?ur!e de la data ?nd Eotrrea Dnlo?uire a rma@ de>initi= Bi @e ?al?ulea Dn raport ?u
durata pedep@ei Dn?Ei@orii"
;3< Pedep@ele ?omplementare apli?ate per@oanei >ii?e Bi m@urile de @i!uranA nu @e
pre@?riu"
Art. ;2 &tr!r-0!r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% !A!'-t)r%% 0!/!0+!%
;#< Cur@ul termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei @e Dntrerupe prin Dn?eperea
eFe?utrii pedep@ei" Su@tra!erea de la eFe?utare9 dup Dn?eperea eFe?utrii pedep@ei9 >a?e
@ ?ur! un nou termen de pre@?ripAie de la data @u@tra!erii"
;'< Cur@ul termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii @e Dntrerupe Bi prin @=rBirea din
nou a unei in>ra?Aiuni"
;(< Cur@ul termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei amenii @e Dntrerupe Bi prin
Dnlo?uirea oCli!aAiei de plat a amenii ?u oCli!aAia de a pre@ta o mun? neremunerat Dn
>olo@ul ?omunitAii"
Art. ;4 S-+0!&/#r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% !A!'-t)r%% 0!/!0+!%
;#< Cur@ul termenului pre@?ripAiei eFe?utrii pedep@ei e@te @u@pendat Dn ?aurile Bi
?ondiAiile pre=ute Dn Codul de pro?edur penal"
;'< Pre@?ripAia DBi reia ?ur@ul din iua Dn ?are a Dn?etat ?aua de @u@pendare"
TITLUL IX
CAUZELE CARE NLTUR CONSECINELE CONDAMNRII
Art. ;6 R!#8%$%t#r!# /! /r!0t
ReaCilitarea are lo? de drept Dn ?aul ?ondamnrii la pedeap@a amenii9 la pedeap@a
Dn?Ei@orii ?are nu depBeBte doi ani @au la pedeap@a Dn?Ei@orii a ?rei eFe?utare a >o@t
@u@pendat @uC @upra=e!Eere9 da? Dn de?ur@ de ( ani ?ondamnatul nu a @=rBit o alt
in>ra?Aiune"

Art. ;; R!#8%$%t#r!# :-/!')t.r!#+')
;#< Condamnatul poate >i reaCilitat9 la ?erere9 de in@tanA dup Dmplinirea
urmtoarelor termeneJ
a< % ani9 Dn ?aul ?ondamnrii la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de ' ani9 dar ?are nu
depBeBte + aniK
C< + ani9 Dn ?aul ?ondamnrii la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de + ani9 dar ?are nu
depBeBte #1 aniK
?< 3 ani9 Dn ?aul ?ondamnrii la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de #1 ani @au Dn ?aul
pedep@ei detenAiunii pe =iaA9 ?omutat @au Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@oriiK
47
d< ) ani9 Dn ?aul ?ondamnrii la pedeap@a detenAiunii pe =iaA ?on@iderat eFe?utat ?a
urmare a !raAierii9 a Dmplinirii termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei @au a liCerrii
?ondiAionate"
;'< Condamnatul de?edat pn la Dmplinirea termenului de reaCilitare poate >i
reaCilitat da? in@tanAa9 e=alund ?omportarea ?ondamnatului pn la de?e@9 apre?ia ?
merit a?e@t Cene>i?iu"
Art. ;< C#$'-$-$ t!r(!&-$-% /! r!#8%$%t#r!
;#< Termenele pre=ute Dn art" #3+ Bi #33 @e @o?ote@? de la data ?nd a luat @>rBit
eFe?utarea pedep@ei prin?ipale @au de la data ?nd a?ea@ta @$a pre@?ri@"
;'< Pentru ?ei ?ondamnaAi la pedeap@a amenii9 termenul ?ur!e din momentul Dn ?are
amenda a >o@t a?Eitat inte!ral @au eFe?utarea ei @$a @tin@ Dn ori?e alt mod"
;(< 6n ?a de !raAiere total @au de !raAiere a re@tului de pedeap@9 termenul ?ur!e de
la data a?tului de !raAiere9 da? la a?ea dat Eotrrea de ?ondamnare era de>initi= @au de
la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare9 da? a?tul de !raAiere @e re>er la
in>ra?Aiuni Dn ?ur@ de Gude?at"
;%< 6n ?a de @u@pendare @uC @upra=e!Eere a eFe?utrii pedep@ei termenul ?ur!e de
la data Dmplinirii termenului de @upra=e!Eere"
;+< 6n ?aul ?ondamnrilor @u??e@i=e termenul de reaCilitare @e ?al?ulea Dn raport
?u pedeap@a ?ea mai !rea Bi ?ur!e de la data eFe?utrii ultimei pedep@e"

Art. ;= C.&/%,%%$! r!#8%$%t)r%% :-/!')t.r!@t%
Cererea de reaCilitare Gude?torea@? @e admite da? ?el ?ondamnat DntruneBte
urmtoarele ?ondiAiiJ
a< nu a @=rBit o alt in>ra?Aiune Dn inter=alul pre=ut Dn art" #33K
C< a a?Eitat inte!ral ?Eeltuielile de Gude?at Bi Bi$a Dndeplinit oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin
Eotrrea de ?ondamnare9 a>ar de ?aul ?nd a?e@ta do=edeBte ? nu a a=ut po@iCilitatea
@ le Dndeplinea@? @au ?nd partea ?i=il a renunAat la de@p!uCiri"

Art. ;> E7!'t!$! r!#8%$%t)r%% /! /r!0t +#- :-/!')t.r!@t%
;#< ReaCilitarea >a?e @ Dn?etee de?derile Bi interdi?Aiile9 pre?um Bi in?apa?itAile
?are reult din ?ondamnare"
;'< ReaCilitarea nu are ?a urmare oCli!aAia de reinte!rare Dn >un?Aia din ?are
?ondamnatul a >o@t @?o@ Dn urma ?ondamnrii ori de redare a !radului militar pierdut"
;(< ReaCilitarea nu are e>e?te a@upra m@urilor de @i!uranA"
Art. <? R!1&&.%r!# '!r!r%% /! r!#8%$%t#r! :-/!')t.r!#+')
;#< 6n ?a de re@pin!ere a ?ererii de reaCilitare9 nu @e poate introdu?e o nou ?erere
de?t dup un termen de un an9 ?are @e @o?oteBte de la data re@pin!erii ?ererii prin Eotrre
de>initi="
;'< CondiAiile pre=ute Dn art" #3* treCuie @ >ie Dndeplinite Bi pentru inter=alul de timp
?are a pre?edat noua ?erere"
;(< Cererea re@pin@ ?a urmare a neDndeplinirii unor ?ondiAii de >orm poate >i
reDnnoit potri=it Codului de pro?edur penal"
Art. < A&-$#r!# r!#8%$%t)r%%
ReaCilitarea Gude?torea@? =a >i anulat ?nd9 dup a?ordarea ei9 @$a de@?operit ?
?el reaCilitat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune ?are9 da? ar >i >o@t ?uno@?ut9 ar >i ?ondu@ la
re@pin!erea ?ererii de reaCilitare"
48
TITLUL X
NELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII N LEGEA PENAL
Art. <* D%+0.5%,%% "!&!r#$!
Ori de ?te ori le!ea penal >olo@eBte un termen @au o eFpre@ie din ?ele artate Dn
preentul titlu9 DnAele@ul a?e@tora e@te ?el pre=ut Dn arti?olele urmtoare9 a>ar de ?aul
?nd le!ea penal di@pune alt>el"
Art. <2 L!"!# 0!&#$)
Prin *lege penal* @e DnAele!e ori?e di@poiAie ?u ?ara?ter penal ?uprin@ Dn le!i
or!ani?e9 ordonanAe de ur!enA @au alte a?te normati=e ?are la data adoptrii lor a=eau
putere de le!e"
Art. <4 S)39r@%r!# -&!% %&7r#',%-&%
Prin +sv$r!irea unei in,raciuni- @au +comiterea unei in,raciuni- @e DnAele!e
@=rBirea ori?reia dintre >aptele pe ?are le!ea le pedep@eBte ?a in>ra?Aiune ?on@umat @au
?a tentati=9 pre?um Bi parti?iparea la ?omiterea a?e@tora Dn ?alitate de ?oautor9 in@ti!ator
@au ?ompli?e"
Art. <6 F-&',%.&#r
;#< H.uncionar- e@te per@oana ?are eFer?it9 permanent @au temporar9 atriCuAii ?are Di
permit @ ia de?iii9 @ parti?ipe la luarea de?iiilor @au @ in>luenAee luarea a?e@tora Dn
?adrul unei per@oane Guridi?e ?are de@>Boar o a?ti=itate ?e nu poate >a?e oCie?tul
domeniului pri=at"
;'< De a@emenea9 e@te ?on@iderat >un?Aionar Dn @en@ul le!ii penale per@oana ?are
eFer?it o a?ti=itate pentru ?are a >o@t Dn=e@tit de o autoritate puCli? Bi ?are e@te @upu@
?ontrolului a?e@teia"
Art. <; M!(8r- /! 7#(%$%!
;#< Prin +mem'ru de ,amilie- @e DnAele!eJ
a< a@?endenAii Bi de@?endenAii9 >raAii Bi @urorile9 ?opiii a?e@tora9 pre?um Bi per@oanele
de=enite prin adopAie9 potri=it le!ii9 a@t>el de rudeK
C< @oAulK
?< per@oanele ?are au @taCilit relaAii a@emntoare a?elora dinte @oAi @au dintre prinAi Bi
?opii9 Dn ?aul Dn ?are ?on=ieAuie@?"
;'< Di@poiAiile din le!ea penal pri=itoare la memCru de >amilie9 Dn limitele pre=ute
de alin";#< lit"a<9 @e apli?9 Dn ?a de adopAie9 Bi per@oanei adoptate ori de@?endenAilor
a?e@teia Dn raport ?u rudele >ireBti"

Art. << I&7.r(#,%% +!'r!t! /! +t#t @% 1&+'r%+-r% .7%'%#$!
;#< +/n,ormaii secrete de stat- @unt in>ormaAiile ?la@i>i?ate a@t>el de autoritAile
?ompetente9 potri=it le!ii"
;'< +nscris o,icial- e@te ori?e Dn@?ri@ ?are eman de la o per@oan Guridi? dintre ?ele
la ?are @e re>er art" #)+ alin";#< ori de la per@oana pre=ut Dn art" #)+ alin";'< @au ?are
aparAine unor a@emenea per@oane"

Art. <= Ar(!
49
;#< HArme- @unt in@trumentele9 di@poiti=ele @au pie@ele de?larate a@t>el prin di@poiAii
le!ale"
;'< Sunt a@imilate armelor ori?e alte oCie?te de natur a putea >i >olo@ite ?a arme Bi
?are au >o@t DntreCuinAate pentru ata?"
Art. <> I&+tr-(!&t /! 0$#t) !$!'tr.&%')
Prin +instrument de plat electronic- @e DnAele!e un in@trument ?are permite titularului
@ e>e?tuee retra!eri de numerar9 Dn?r?area Bi de@?r?area unui in@trument de moned
ele?troni? pre?um Bi tran@>eruri de >onduri9 altele de?t ?ele ordonate Bi eFe?utate de ?tre
in@tituAii >inan?iare"
Art. =? S%+t!( %&7.r(#t%' @% /#t! %&7.r(#t%'!
;#< Prin +sistem in,ormatic- @e DnAele!e ori?e di@poiti= @au an@amClu de di@poiti=e
inter?one?tate @au a>late Dn relaAie >un?Aional9 dintre ?are unul @au mai multe a@i!ur
prelu?rarea automat a datelor9 ?u aGutorul unui pro!ram in>ormati?
;'< Prin +date in,ormatice- @e DnAele!e ori?e repreentare a unor >apte9 in>ormaAii @au
?on?epte Dntr$o >orm ?are poate >i prelu?rat printr$un @i@tem in>ormati?"
Art. = EA0$.#t#r!# -&!% 0!r+.#&!
Prin He&ploatarea unei persoaneI @e DnAele!eJ
a< @upunerea la eFe?utarea unei mun?i @au Dndeplinirea de @er=i?ii9 Dn mod >orAat ori ?u
Dn?l?area normelor le!ale pri=ind ?ondiAiile de mun?9 @alariare9 @ntate Bi @e?uritateK
C< Ainerea Dn @tare de @?la=ie @au alte pro?edee a@emntoare de lip@ire de liCertate ori de
a@er=ireK
?< oCli!area la pra?ti?area pro@tituAiei9 la mani>e@tri porno!ra>i?e Dn =ederea produ?erii Bi
di>urii de materiale porno!ra>i?e @au la alte >orme de eFploatare @eFualK
d< oCli!area la pra?ti?area ?erBetorieiK
e< prele=area de or!ane"

Art. =* F#0t) +)39r@%t) 1& 0-8$%'
.apta @e ?on@ider @=rBit Dn puCli? atun?i ?nd a >o@t ?omi@J
a< Dntr$un lo? ?are prin natura @au de@tinaAia lui e@te totdeauna a??e@iCil puCli?ului9 ?Eiar
da? nu e@te preent ni?i o per@oanK
C< Dn ori?e alt lo? a??e@iCil puCli?ului9 da? @unt de >aA dou @au mai multe per@oaneK
?< Dn lo? nea??e@iCil puCli?ului9 Dn@ ?u intenAia ?a >apta @ >ie auit @au =ut Bi da?
a?e@t reultat @$a produ@ >aA de dou @au mai multe per@oaneK
d< Dntr$o adunare @au reuniune de mai multe per@oane9 ?u eF?epAia reuniunilor ?are pot >i
?on@iderate ? au ?ara?ter de >amilie9 datorit naturii relaAiilor dintre per@oanele parti?ipante"
Art. =2 T%(0 /! r)58.%
Prin +timp de rz'oi- @e DnAele!e durata @trii de moCiliare a >orAelor armate @au
durata @trii de rCoi"

Art. =4 C#$'-$-$ t%(0-$-%
;#< La ?al?ularea timpului iua @e @o?oteBte de '% de ore9 @ptmna de ) ile iar
anul de #' luni" Luna Bi anul @e @o?ote@? Dmplinite ?u o i Dnainte de iua ?ore@puntoare
datei de la ?are au Dn?eput @ ?ur!"
;'< Da? limita de pedeap@ e@te eFprimat Dntr$un termen pe luni ?are nu e@te
di=iiCil ?u >ra?Aia de maGorare @au redu?ere ?e ar urma @ @e apli?e9 >ra?Aia @e =a apli?a
a@upra termenului tran@>ormat Dn ile9 dup ?are durata oCAinut @e tran@>orm Dn luni" 6n
50
a?e@t ?a luna @e @o?oteBte de (1 de ile Bi @e iau Dn ?al?ul doar ilele Dntre!i reultate din
apli?area >ra?Aiei"
;(< 6n ?aul limitelor de pedeap@ eFprimate Dn ani9 @e apli? Dn mod ?ore@puntor
di@poiAiile alin" ;'<9 tran@>ormarea >?ndu$@e Dntre ani Bi luni"
Art. =6 P!/!#0+) 0r!3)5-t) /! $!"!
Prin +pedeaps prevzut de lege- @e DnAele!e pedeap@a pre=ut Dn teFtul de le!e
?are in?riminea >apta @=rBit Dn >orma ?on@umat9 >r luarea Dn ?on@iderare a ?auelor
de redu?ere @au de maGorare a pedep@ei"
PARTEA SPECIAL
TITLUL I
INFRACIUNI CONTRA PERSOANEI
CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA VIEII
Art. =; O(.r-$
;#< U?iderea unei per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. =< O(.r-$ '#$%7%'#t
;#< Omorul @=rBit Dn =reuna din urmtoarele DmpreGurriJ
a< ?u premeditareK
C< din intere@ materialK
?< pentru a @e @u@tra!e ori pentru a @u@tra!e pe altul de la tra!erea la r@pundere penal
@au de la eFe?utarea unei pedep@eK
d< pentru a Dnle@ni @au a a@?unde @=rBirea altei in>ra?AiuniK
e< de ?tre o per@oan ?are a mai ?omi@ anterior o in>ra?Aiune de omor Dn >orm
?on@umatK
>< a@upra a dou @au mai multor per@oaneK
!< a@upra unei >emei !ra=ideK
E< prin ?ruimi9
@e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. == U'%/!r!# $# '!r!r!# 3%'t%(!%
51
U?iderea @=rBit la ?ererea eFpli?it9 @erioa@9 ?onBtient Bi repetat a =i?timei ?are
@u>erea de o Coal in?uraCil @au de o in>irmitate !ra= ate@tate medi?al9 ?auatoare de
@u>erinAe permanente Bi !reu de @uportat @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani"
Art. => D!t!r(%&#r!# +#- 1&$!+&%r!# +%&-'%/!r%%
;#< .apta de a determina @au Dnle@ni @inu?iderea unei per@oane9 da? @inu?iderea a
a=ut lo?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani"
;'< Cnd >apta pre=ut Dn alineatul pre?edent @$a @=rBit >aA de un minor ?u
=r@ta ?uprin@ Dntre #( Bi #* ani @au >aA de o per@oan ?u di@?ernmnt diminuat9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #1 ani"
;(< Determinarea @au Dnle@nirea @inu?iderii9 @=rBit >aA de un minor ?are nu a
Dmplinit =r@ta de #( ani @au >aA de o per@oan ?are nu a putut @$Bi dea @eama de
?on@e?inAele a?Aiunilor @au ina?Aiunilor @ale ori nu putea @ le ?ontrolee9 da? @inu?iderea a
a=ut lo?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
;%< Da? a?tele de determinare @au Dnle@nire pre=ute Dn alin" ;#< 8 ;(< au >o@t
urmate de o Dn?er?are de @inu?idere9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
Art. >? U'%/!r!# /%& '-$0)
;#< U?iderea din ?ulp a unei per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la +
ani"
;'< U?iderea din ?ulp ?a urmare a nere@pe?trii di@poiAiilor le!ale ori a m@urilor
de pre=edere pentru eFer?iAiul unei pro>e@ii @au me@erii9 ori pentru e>e?tuarea unei anumite
a?ti=itAi9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" Cnd Dn?l?area di@poiAiilor le!ale
ori a m@urilor de pre=edere ?on@tituie prin ea Dn@Bi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind
?on?ur@ul de in>ra?Aiuni"
;(< Da? prin >apta @=rBit @$a ?auat moartea a dou @au mai multor per@oane9
limitele @pe?iale ale pedep@ei pre=ute Dn alineatele pre?edente @e maGorea ?u Gumtate"
CAPITOLUL II INFRACIUNI CONTRA INTEGRITII CORPORALE
SAU SNTII
Art. > L.3%r!# +#- #$t! 3%.$!&,!
;#< Lo=irea @au ori?e a?te de =iolenA ?auatoare de @u>erinAe >ii?e @e pedep@e@? ?u
Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend"
;'< .apta prin ?are @e produ? leiuni traumati?e @au e@te a>e?tat @ntatea unei
per@oane9 >iind ne?e@are Dn!riGiri medi?ale pentru =inde?are9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de
la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. >* V)t)(#r!# '.r0.r#$)
;#< .apta pre=ut Dn art"#4# ?are a ?auat =reuna din urmtoarele ?on@e?inAeJ
a< o in>irmitateK
C< un preGudi?iu e@teti? !ra= Bi permanentK
?< a=ortulK
d< punerea Dn primeGdie a =ieAii per@oanei9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Cnd >apta a >o@t @=rBit Dn @?opul produ?erii uneia dintre ?on@e?inAele
pre=ute Dn alin" ;#< lit" a< Bi C< pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani"
52
;(< Tentati=a la in>ra?Aiunea pre=ut Dn alin" ;'< @e pedep@eBte"
;%< A?Aiunea penal pentru >apta pre=ut Dn alin" ;#< @e pune Dn miB?are la
pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. >2 L.3%r%$! +#- 3)t)()r%$! '#-5#t.#r! /! (.#rt!
Da? =reuna dintre >aptele pre=ute Dn art" #4# Bi Dn art"#4' a a=ut ?a urmare
moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 la #' ani"
Art. >4 V)t)(#r!# '.r0.r#$) /%& '-$0)
;#< .apta pre=ut Dn art" #4# alin";'< @=rBit din ?ulp de ?tre o per@oan a>lat
@uC in>luenAa Cuturilor al?ooli?e ori a unei @uC@tanAe p@iEoa?ti=e @au Dn de@>Burarea unei
a?ti=itAi ?e ?on@tituie prin ea Dn@Bi in>ra?Aiune @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la
un an @au ?u amend"
;'< .apta pre=ut Dn art" #4' alin";#< @=rBit din ?ulp9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amenda"
;(< Cnd >apta pre=ut Dn alin" ;'< a >o@t @=rBit ?a urmare a nere@pe?trii
di@poiAiilor le!ale @au a m@urilor de pre=edere pentru eFer?iAiul unei pro>e@ii @au me@erii9
ori pentru e>e?tuarea unei anumite a?ti=itAi9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani
@au amenda"
;%< Da? urmrile pre=ute Dn alin" ;#< 8 ;(< @$au produ@ >aA de dou @au mai multe
per@oane9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime"
;+< Da? nere@pe?tarea di@poiAiilor le!ale ori a m@urilor de pre=edere @au
de@>Burarea a?ti=itAii ?are a ?ondu@ la ?omiterea >aptelor pre=ute Dn alin";#< Bi ;(<
?on@tituie prin ea Dn@Bi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni"
;3< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei
=tmate"
Art. >6 R!$!$! tr#t#(!&t! #0$%'#t! (%&.r-$-%
Punerea Dn primeGdie !ra=9 prin m@uri @au tratamente de ori?e >el9 a de=oltrii
>ii?e9 intele?tuale @au morale a minorului9 de ?tre prinAi @au de ori?e per@oan Dn !riGa
?reia @e a>l minorul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
Art. >; &')%!r#r!#
;#< Parti?iparea la o Dn?ierare Dntre mai multe per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Da? Dn ?ur@ul Dn?ierrii @$a ?auat o =tmare ?orporal uneia @au mai multor
per@oane Bi nu @e ?unoaBte ?are dintre parti?ipanAi a produ@ urmrile9 @e apli? tuturor
pedeap@a Dn?Ei@orii de la unu la + ani9 ?u eF?epAia =i?timei9 ?are r@punde potri=it alin" ;#<"
;(< Cnd prin >apta @=rBit Dn ?ondiAiile alin" ;'< @$a ?auat moartea unei per@oane
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 la #' ani9 iar da? @$a ?auat moartea a dou @au mai
multor per@oane9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime"
;%< Nu @e pedep@eBte ?el ?are a >o@t prin@ Dn Dn?ierare Dmpotri=a =oinAei @ale @au
?are a Dn?er?at @$i de@part pe alAii"
CAPITOLUL III INFRACIUNI SVDRITE ASUPRA UNUI MEMBRU DE FAMILIE
Art. >< V%.$!&,# 1& 7#(%$%!
53
;#< Da? >aptele pre=ute Dn art" #*39 art" #*)9 art" #4#$#4( @unt @=rBite a@upra
unui memCru de >amilie9 maFimul @pe?ial al pedep@ei pre=ute de le!e @e maGorea ?u o
ptrime"
;'< 6n ?aul in>ra?Aiunilor pre=ute Dn art" #4# Bi Dn art" #4% @=rBite a@upra unui
memCru de >amilie9 a?Aiunea penal poate >i pu@ Dn miB?are Bi din o>i?iu"
Art. >= U'%/!r!# .r% 3)t)(#r!# &.--&)+'-t-$-% +)39r@%t) /! ')tr! (#()
;#< U?iderea ?opilului nou$n@?ut imediat dup naBtere dar nu mai triu de '% de
ore9 @=rBit de ?tre mama a>lat Dn @tare de tulCurare p@iEi? @e @an?Aionea ?u
pedeap@a pre=ut Dn art" #*39 ale ?rei limite @pe?iale @e redu? la Gumtate"
;'< Da? >aptele pre=ute Dn art" #4#$#4( @unt @=rBite a@upra ?opilului nou$n@?ut
imediat dup naBtere dar nu mai triu de '% de ore9 de ?tre mama a>lat Dn @tare de
tulCurare p@iEi?9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"

CAPITOLUL IV AGRESIUNI ASUPRA FTULUI
Art. >> A3.rt-$
;#< 6ntreruperea ?ur@ului @ar?inii @=rBit Dn =reuna dintre urmtoarele DmpreGurriJ
a< Dn a>ara in@tituAiilor medi?ale @au a ?aCinetelor medi?ale autoriate Dn a?e@t @?opK
C< de ?tre o per@oan ?are nu are ?alitatea de medi? de @pe?ialitate oC@tetri?$
!ine?olo!ie Bi drept de liCer pra?ti? medi?al Dn a?ea@t @pe?ialitateK
?< da? =r@ta @ar?inii a depBit pai@pree?e @ptmni9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
;'< A=ortul @=rBit Dn ori?e ?ondiAii9 >r ?on@imAmntul >emeii Dn@r?inate9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Da? prin >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @$a ?auat >emeii Dn@r?inate o
=tmare ?orporal pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi9 iar da? >apta a a=ut ?a urmare moartea >emeii Dn@r?inate9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la 3 la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Cnd >aptele au >o@t @=rBite de un medi?9 pe ln! pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e =a
apli?a Bi interi?erea eFer?itrii pro>e@iei de medi?"
;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte"
;3< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune a=ortul terapeuti? e>e?tuat de un medi? de @pe?ialitate
oC@tetri?$!ine?olo!ie"
;)< Nu @e pedep@eBte >emeia Dn@r?inat ?are DBi Dntrerupe ?ur@ul @ar?inii"
Art. *?? V)t)(#r!# 7)t-$-%
;#< /tmarea >tului9 Dn timpul naBterii9 ?are a Dmpiedi?at in@talarea =ieAii eFtrauterine
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani"
;'< /tmarea >tului Dn timpul naBterii9 ?are a ?auat ulterior ?opilului o =tmare
?orporal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani9 iar da? a a=ut ?a urmare
moartea ?opilului pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani"
;(< /tmarea >tului Dn timpul @ar?inii9 prin ?are @$a ?auat ulterior ?opilului o
=tmare ?orporal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani9 iar da? a a=ut ?a
urmare moartea ?opilului pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani"
54
;%< /tmarea >tului @=rBit Dn timpul naBterii de ?tre mama a>lat Dn @tare de
tulCurare p@iEi?9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut Dn alin" ;#< Bi ;'<9 ale ?rei limite
@e redu? la Gumtate"
;+< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< $ ;%< au >o@t @=rBite din ?ulp limitele
@pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;3< Cnd >aptele pre=ute Dn alin" ;#< $ ;(< Bi ;+< au >o@t @=rBite de un medi?9 pe
ln! pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e =a apli?a Bi interi?erea eFer?itrii pro>e@iei de medi?"
;)< /tmarea >tului Dn perioada @ar?inii de ?tre >emeia Dn@r?inat9 nu @e
pedep@eBte"
CAPITOLUL V INFRACIUNI PRIVIND OBLIGAIA DE ASISTEN
A CELOR N PRIMEJDIE
Art. *? L)+#r!# 7)r) #:-t.r # -&!% 0!r+.#&! #7$#t! 1& /%7%'-$t#t!
;#< Omi@iunea de a da aGutorul ne?e@ar @au de a anunAa de Dndat autoritAile de ?tre
?el ?are a !@it o per@oan a ?rei =iaA9 inte!ritate ?orporal @au @ntate e@te Dn peri?ol Bi
nu are putinAa de a @e @al=a9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u
amend"
;'< .apta nu ?on@tituie in>ra?Aiune da?9 prin a?ordarea aGutorului9 autorul @$ar eFpune
unui peri?ol !ra= ?u pri=ire la =iaAa9 inte!ritatea ?orporal @au @ntatea @a"

Art. *?* (0%!/%'#r!# #:-t.r-$-%
6mpiedi?area inter=enAiei aGutoarelor pentru @al=area unei per@oane de la un peri?ol
iminent Bi !ra= pentru =iaAa9 inte!ritatea ?orporal @au @ntatea a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend"
CAPITOLUL VI INFRACIUNI CONTRA LIBERTII PERSOANEI
Art. *?2 L%0+%r!# /! $%8!rt#t! 1& (./ %$!"#$
;#< Lip@irea de liCertate a unei per@oane Dn mod ile!al @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la unu la ) ani"
;'< Se ?on@ider lip@ire de liCertate Bi rpirea unei per@oane a>late impo@iCilitatea de
a$Bi eFprima =oinAa ori de a @e apra"
;(< Da? >apta a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la )
la #+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte"

Art. *?4 A(!&%&,#r!#
;#< AmeninAarea ?u @=rBirea unei in>ra?Aiuni @au ?u produ?erea unei =tmri
inGu@te a unui drept @au intere@ le!itim9 Dndreptat Dmpotri=a @a ori a altei per@oane9 da?
a?ea@ta are aptitudinea de a alarma9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au
?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei
=tmate"
Art. *?6 #&t#:-$
55
;#< Con@trn!erea unei per@oane @ dea9 @ >a?9 @ nu >a? @au @ @u>ere ?e=a9 Dn
@?opul de a doCndi Dn mod inGu@t un >olo@ nepatrimonial9 pentru @ine ori pentru altul9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea ameninAarea ?u darea Dn =ilea! a unei
>apte reale @au ima!inare9 ?ompromiAtoare pentru per@oana ameninAat ori pentru un
memCru de >amilie al a?e@teia9 Dn @?opul pre=ut Dn alin" ;#<"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t ?omi@e Dn @?opul de a doCndi Dn
mod inGu@t un >olo@ patrimonial9 pentru @ine @au pentru altul9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de
la ' la ) ani"
Art. *?; E)r,-%r!#
;#< .apta per@oanei ?are9 Dn mod repetat9 urmreBte =i?tima ori Di @upra=e!Eea
lo?uinAa9 lo?ul de mun? @au alte lo?uri >re?=entate de ?tre a?ea@ta9 ?aundu$i a@t>el o
@tare de temere9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la 3 luni @au ?u amend"
;'< E>e?tuarea de apeluri tele>oni?e @au ?omuni?ri prin miGloa?e de tran@mitere la
di@tanA9 ?are prin >re?=enA @au ?onAinut alarmea =i?tima9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la o lun la ( luni @au ?u amend9 da? >apta nu ?on@tituie o in>ra?Aiune mai !ra="
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
CAPITOLUL VII TRAFICUL I EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE
Art. *?< S'$#3%#
;#< Punerea @au Ainerea unei per@oane Dn @tare de @?la=ie9 pre?um Bi tra>i?ul de
@?la=i9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. *?= Tr#7%'-$ /! 0!r+.#&!
;#< Re?rutarea9 tran@portarea9 tran@>erarea9 adpo@tirea @au primirea unei per@oane
Dn @?opul eFploatrii a?e@teia9 @=rBitJ
a< prin ?on@trn!ere9 rpire9 indu?ere Dn eroare @au aCu de autoritateK
C< pro>itnd de impo@iCilitatea de a @e apra @au de a$Bi eFprima =oinAa ori de @tarea de
=dit =ulneraCilitate a a?elei per@oaneK
?< prin o>erirea9 darea9 a??eptarea @au primirea de Cani ori de alte >oloa@e Dn @?EimCul
?on@imAmntului per@oanei ?are are autoritate a@upra a?elei per@oane9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Con@imAmntul per@oanei =i?tim a tra>i?ului nu ?on@tituie ?au Gu@ti>i?ati="
Art. *?> Tr#7%'-$ /! (%&.r%
;#< Re?rutarea9 tran@portarea9 tran@>erarea9 adpo@tirea @au primirea unui minor9 Dn
@?opul eFploatrii a?e@tuia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn ?ondiAiile art" '1* alin";#<9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Con@imAmntul per@oanei =i?tim a tra>i?ului nu ?on@tituie ?au Gu@ti>i?ati="
Art. *? S-0-&!r!# $# (-&') 7.r,#t) +#- .8$%"#t.r%!
56
.apta de a @upune o per@oan9 Dn alte ?auri de?t ?ele pre=ute de di@poiAiile
le!ale9 la pre@tarea unei mun?i Dmpotri=a =oinAei @ale @au la o mun? oCli!atorie9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani"
Art. * Pr.A!&!t%+(-$
;#< Determinarea @au Dnle@nirea pra?ti?rii pro@tituAiei ori oCAinerea de >oloa@e
patrimoniale de pe urma pra?ti?rii pro@tituAiei de ?tre una @au mai multe per@oane @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< 6n ?aul Dn ?are determinarea la Dn?eperea @au ?ontinuarea pra?ti?rii pro@tituAiei
@$a realiat prin ?on@trn!ere9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;(< Da? >aptele @unt @=rBite >aA de un minor9 limitele @pe?iale pedep@ei @e
maGorea ?u Gumtate"
;%< Prin pra?ti?area pro@tituAiei @e DnAele!e DntreAinerea de a?te @eFuale ?u di>erite
per@oane Dn @?opul oCAinerii de >oloa@e patrimoniale pentru @ine @au pentru altul"
Art. ** EA0$.#t#r!# '!r@!t.r%!%
;#< .apta per@oanei ?are determin un minor @au o per@oan ?u diaCilitAi >ii?e ori
p@iEi?e @ apelee Dn mod repetat la mila puCli?ului pentru a ?ere aGutor material9 @au
Cene>i?ia de >oloa@e patrimoniale de pe urma a?e@tei a?ti=itAi9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Da? >apta e@te @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ
a< de printe9 tutore9 ?urator ori de ?tre ?el ?are are Dn Dn!riGire per@oana ?are ?erBeBteK
C< prin ?on@trn!ere9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
Art. *2 F.$.+%r!# -&-% (%&.r 1& +'.0 /! '!r@!t.r%!
.apta maGorului ?are9 a=nd ?apa?itatea de a mun?i9 apelea Dn mod repetat la mila
puCli?ului9 ?ernd aGutor material9 >olo@indu$@e Dn a?e@t @?op de preenAa unui minor9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
Art. *4 F.$.+%r!# +!r3%'%%$.r -&!% 0!r+.#&! !A0$.#t#t!
.apta de a utilia @er=i?iile pre=ute Dn art" #*#9 pre@tate de o per@oan de@pre ?are
Cene>i?iarul Btie ? e@te =i?tim a tra>i?ului de per@oane ori a tra>i?ului de minori9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend9 da? >apta nu ?on@tituie o
in>ra?Aiune mai !ra="
Art. *6 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" '1)$ '14 Bi art" '## alin" ;'< @e pedep@eBte"
CAPITOLUL VIII INFRACIUNI CONTRA LIBERTII I INTEGRITII SEXUALE
Art. *; V%.$-$
;#< Raportul @eFual9 a?tul @eFual oral @au anal ?u o per@oan9 @=rBit prin
?on@trn!ere9 punere Dn impo@iCilitate de a @e apra ori de a$Bi eFprima =oinAa9 @au pro>itnd
de a?ea@t @tare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea ori?e alte a?te de penetrare =a!inal @au
anal ?omi@e Dn ?ondiAiile alin" ;#<"
57
;(< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi atun?i ?ndJ
a< =i?tima @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 paa @au tratamentul >ptuitoruluiK
C< =i?tima e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK
?< =i?tima nu a Dmplinit =r@ta de #+ aniK
d< >apta a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?eK
e< >apta a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal"
;%< Da? >apta a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la
#+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;+< A?Aiunea penal pentru >apta pre=ut Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pune Dn miB?are la
pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
;3< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< $ ;(< @e pedep@eBte"
Art. *< A"r!+%-&!# +!A-#$)
;#< A?tul de natur @eFual9 altul de?t ?ele pre=ute Dn art" '#39 ?u o per@oan
@=rBit prin ?on@trn!ere9 punere Dn impo@iCilitate de a @e apra @au de a$Bi eFprima =oinAa9
ori pro>itnd de a?ea@t @tare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi
atun?i ?ndJ
a< =i?tima @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 paa @au tratamentul >ptuitoruluiK
C< =i?tima e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK
?< =i?tima nu a Dmplinit =r@ta de #+ aniK
d< >apta a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?eK
e< >apta a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal"
;(< Da? >apta a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la )
la #+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Da? a?tele de a!re@iune @eFual au >o@t pre?edate @au urmate de @=rBirea
a?telor @eFuale pre=ute Dn art" '#3 alin" ;#< Bi ;'<9 >apta ?on@tituie =iol"
;+< A?Aiunea penal pentru >apta pre=ut Dn alin" ;#< @e pune Dn miB?are la pln!erea
prealaCil a per@oanei =tmate"
;3< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte"
Art. *= A't-$ +!A-#$ '- -& (%&.r
;#< Raportul @eFual9 a?tul @eFual oral @au anal9 pre?um Bi ori?e alte a?te de penetrare
=a!inal @au anal ?omi@e de un maGor ?u un minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< .apta pre=ut Dn alin" ;#< @=rBit de un maGor ?u un minor ?u =r@ta Dntre #( Bi
#+ ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;(< .apta pre=ut Dn alin" ;#< ?omi@ de un maGor ?u un minor ?u =r@ta Dntre #( Bi
#* ani9 de ?tre o per@oan ?are a aCuat de Dn?rederea =i?timei @au de autoritatea ori
in>luenAa @a a@upra a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;%< .apta pre=ut Dn alin" ;#< @e @an?Aionea ?u Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi atun?i ?ndJ
a< minorul e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK
C< minorul @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 paa @au tratamentul >ptuitoruluiK
?< a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?e"
;+< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta pre=ut Dn alin" ;'< Bi ;(<9 @=rBit
Dn ?ondiAiile alin" ;%< lit" ?<"
58

Art. *> C.r-0!r!# +!A-#$) # (%&.r%$.r
;#< Comiterea de ?tre un maGor Dmpreun ?u un minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #(
ani9 a unui a?t de natur @eFual9 altul de?t ?el pre=ut Dn art" '#*9 pre?um Bi
determinarea minorului @ @uporte ori @ e>e?tuee un a@t>el de a?t9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi
atun?i ?ndJ
a< minorul e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK
C< minorul @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 paa @au tratamentul >ptuitoruluiK
?< >apta a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?e"
;(< A?tul @eFual de ori?e natur @=rBit de un maGor Dn preenAa unui minor ?are nu a
Dmplinit =r@ta de #( ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
;%< Determinarea de ?tre un maGor a unui minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani
@ a@i@te la ?omiterea unor a?te ?u ?ara?ter eFEiCiAioni@t ori la @pe?ta?ole @au repreentaAii
Dn ?adrul ?rora @e ?omit a?te @eFuale de ori?e natur9 pre?um Bi punerea la di@poiAia
a?e@tuia de materiale ?u ?ara?ter porno!ra>i? @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un
an @au ?u amend"
Art. **? R#'.$#r!# (%&.r%$.r 1& +'.0-r% +!A-#$!
Propunerea >?ut de ?tre un maGor9 prin intermediul teEnolo!iilor de ?omuni?are Bi
in>ormare9 pentru a Dntlni minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani9 Dn @?opul ?omiterii unui
a?t din ?ele pre=ute la art" '#* @au '#49 da? propunerea a >o@t a??eptat de ?tre minor9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la ( luni @au ?u amend"
Art. ** E)r,-%r!# +!A-#$)
;#< Pretinderea9 Dn mod repetat9 de >a=oruri de natur @eFual9 Dn ?adrul unei relaAii de
mun? @au a unei relaAii @imilare9 da? prin a?ea@ta =i?tima a >o@t intimidat @au pu@ Dntr$o
@ituaAie umilitoare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
CAPITOLUL IX INFRACIUNI CE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI,
VIEII PRIVATE I CORESPONDENEI
Art. *** V%.$#r!# /! /.(%'%$%-
;#< Ptrunderea >r drept9 Dn ori?e mod9 Dntr$o lo?uinA9 Dn?pere9 dependinA @au lo?
DmpreGmuit Ainnd de a?e@tea9 >r ?on@imAmntul per@oanei ?are le >olo@eBte9 ori re>uul
de a le pr@i la ?ererea a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un ' ani @au
?u amend"
;'< 6n ?aul Dn ?are >apta e@te @=rBit de o per@oan Dnarmat9 Dn timpul nopAii ori
prin >olo@ire de ?alitAi min?inoa@e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au
amenda"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. **2 V%.$#r!# +!/%-$-% 0r.7!+%.&#$
;#< Ptrunderea >r drept9 Dn ori?e mod9 Dn @ediul @au lo?ul unde o per@oan Guridi?
@au >ii? DBi de@>Boar a?ti=itatea pro>e@ional9 ori re>uul de a le pr@i la ?ererea
per@oanei DndreptAite9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de le ( luni la ' ani @au ?u amend"
59
;'< 6n ?aul Dn ?are >apta e@te @=rBit de o per@oan Dnarmat9 Dn timpul nopAii ori
prin >olo@ire de ?alitAi min?inoa@e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au
amenda"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. **4 V%.$#r!# +!'r!t-$-% '.r!+0.&/!&,!%
;#< De@?Eiderea9 @u@tra!erea9 di@tru!erea @au reAinerea9 >r drept9 a unei
?ore@pondenAe adre@ate altuia pre?um Bi di=ul!area >r drept a ?onAinutului unei a@emenea
?ore@pondenAe9 ?Eiar atun?i ?nd a?ea@ta a >o@t trimi@ de@?Ei@ ori a >o@t de@?Ei@ din
!reBeal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Inter?eptarea9 >r drept9 a unei ?on=orCiri @au ?omuni?ri e>e?tuate prin tele>on
@au prin ori?e miGlo? ele?troni? de ?omuni?aAii @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la (
ani @au ?u amend"
;(< Di=ul!area9 di>uarea9 preentarea9 @au tran@miterea9 ?tre o alt per@oan @au
?tre puCli?9 >r drept9 a ?onAinutului unei ?on=orCiri @au ?omuni?ri inter?eptate9 ?Eiar Dn
?aul Dn ?are >ptuitorul a luat ?unoBtinA de a?ea@ta din !reBeal @au din Dntmplare9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"

Art. **6 V%.$#r!# 3%!,%% 0r%3#t!
;#< Atin!erea adu@ =ieAii pri=ate9 >r drept9 prinJ
a< a@?ultarea ?u miGloa?e teEni?e @au Dnre!i@trarea audio a unei per@oane a>late Dntr$o
lo?uinA9 Dn?pere9 dependinA ori lo? DmpreGmuit Ainnd de a?e@tea9 @au a unei ?on=orCiri
pri=ateK
C< >oto!ra>ierea9 ?aptarea @au Dnre!i@trarea de ima!ini ?u o per@oan a>lat Dntr$o
lo?uinA9 Dn?pere9 dependinA ori lo? DmpreGmuit Ainnd de a?e@tea9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend"
;'< Di=ul!area9 di>uarea9 preentarea @au tran@miterea9 >r drept9 a @unetelor9
?on=orCirilor ori a ima!inilor pre=ute Dn alin" ;#<9 ?tre o alt per@oan @au ?tre puCli?9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
;%< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta @=rBitJ
a< de ?tre ?el ?are a parti?ipat la Dntlnirea ?u per@oana =tmat Dn ?adrul ?reia au
>o@t @urprin@e @unetele9 ?on=orCirile @au ima!inile9 da? Gu@ti>i? un intere@ le!itimK
C< da? per@oana =tmat a a?Aionat eFpli?it ?u intenAia de a >i =ut ori auit de
>ptuitorK
?< da? >ptuitorul9 a>lat Dntmpltor Dntr$un anumit lo?9 @urprinde @=rBirea unei
in>ra?Aiuni @au ?ontriCuie la do=edirea @=rBirii unei in>ra?AiuniK
d< da? @urprinde >apte ?are pun Dn peri?ol un intere@ puCli?"
Art. **; D%3-$"#r!# +!'r!t-$-% 0r.7!+%.&#$
;#< Di=ul!area9 >r drept9 a unor date @au in>ormaAii pri=ind =iaAa pri=at a unei
per@oane9 de ?tre a?ela ?are a luat ?unoBtinA de@pre a?e@tea ?u ?on@imAmntul
per@oanei =tmate9 Dn =irtutea pro>e@iei ori >un?Aiei Bi ?are are oCli!aAia p@trrii
?on>idenAialitAii ?u pri=ire la a?e@te date9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani
@au ?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
TITLUL II
60
INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
CAPITOLUL I FURTUL

Art. **< F-rt-$
;#< Luarea unui Cun moCil din po@e@ia @au detenAia altuia9 >r ?on@imAmntul
a?e@tuia9 Dn @?opul de a Bi$l Dn@uBi pe nedrept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la (
ani @au ?u amend"
;'< .apta ?on@tituie >urt Bi da? Cunul aparAine Dn Dntre!ime @au Dn parte >ptuitorului9
dar Dn momentul @=rBirii a?el Cun @e !@ea Dn po@e@ia @au detenAia le!itim a altei
per@oane"
;(< Se ?on@ider Cunuri moCile Bi Dn@?ri@urile9 ener!ia ele?tri?9 pre?um Bi ori?e alt >el
de ener!ie ?are are =aloare e?onomi?"
;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. **= F-rt-$ '#$%7%'#t
;#< .urtul @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ
a< Dntr$un miGlo? de tran@port Dn ?omunK
C< Dn timpul nopAiiK
?< de o per@oan ma@?at9 de!Eiat @au tra=e@titK
d< prin e>ra?Aie9 e@?aladare @au prin >olo@irea >r drept a unei ?Eei ade=rate ori a unei
?Eei min?inoa@eK
e< prin @?oaterea din >un?Aiune a @i@temului de alarm ori de @upra=e!Eere9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Da? >urtul a >o@t @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ
a< a@upra unui Cun ?are >a?e parte din patrimoniul ?ulturalK
C< prin =iolare de domi?iliu @au @ediu pro>e@ionalK
?< de o per@oan a=nd a@upra @a o arm9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani"
;(< A?Aiunea penal pentru >apta pre=ut Dn alin" ;#< Bi alin";'< lit"a< @e pune Dn
miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. **> F-rt-$ 1& +'.0 /! 7.$.+%&,)
;#< .urtul ?are are ?a oCie?t un =eEi?ul9 @=rBit Dn @?opul de a$l >olo@i pe nedrept @e
@an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut Dn art" '') @au art" ''*9 ale ?rei limite @pe?iale @e
redu? ?u o treime"
;'< Cu pedeap@a pre=ut Dn alin" ;#< @e @an?Aionea >olo@irea >r drept a unui
terminal de ?omuni?aAii al altuia @au >olo@irea unui terminal de ?omuni?aAii ra?ordat >r
drept la o reAea9 da? @$a produ@ o pa!uC"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *2? S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn preentul ?apitol @e pedep@eBte"
CAPITOLUL II TDLERIA I PIRATERIA
Art. *2 T9$B)r%#
61
.urtul @=rBit prin DntreCuinAarea de =iolenAe @au ameninAri9 ori prin punerea =i?timei
Dn @tare de in?onBtienA @au neputinA de a @e apra9 pre?um Bi >urtul urmat de
DntreCuinAarea unor a@t>el de miGloa?e pentru p@trarea Cunului >urat @au pentru Dnlturarea
urmelor in>ra?Aiunii9 ori pentru ?a >ptuitorul @$Bi a@i!ure @?parea9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. *2* T9$B)r%# '#$%7%'#t)
;#< TlEria @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ
a< prin >olo@irea unei arme ori @uC@tanAe eFploi=e9 nar?oti?e @au paralianteK
C< prin @imularea de ?alitAi o>i?ialeK
?< de o per@oan ma@?at9 de!Eiat @au tra=e@titK
d< Dn timpul nopAiiK
e< Dntr$un miGlo? de tran@port @au a@upra unui miGlo? de tran@portK
>< prin =iolare de domi?iliu @au @ediu pro>e@ional9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi
atun?i ?nd tlEria a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal"
Art. *22 P%r#t!r%#
;#< .urtul ?omi@9 prin =iolenA @au ameninAare9 de ?tre o per@oan ?are >a?e parte
din e?EipaGul @au din pa@a!erii unei na=e a>lat Dn marea liCer9 a Cunurilor ?e @e !@e@? pe
a?el =a@ @au pe o alt na= @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu pedeap@a pre=ut Dn alin";#< @e @an?Aionea Bi ?apturarea unei na=e a>lat
Dn marea liCer @au >aptul de a pro=o?a9 prin ori?e miGlo?9 nau>ra!iul @au eBuarea a?e@teia9 Dn
@?opul de a$Bi Dn@uBi Dn?r?tura ei @au de a tlEri per@oanele a>late la Cord"
;(< Da? pirateria a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea
de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< EFi@t piraterie Bi da? >apta @$a ?omi@ pe o aerona= @au Dntre aerona=e Bi na=e"

Art. *24 T9$B)r%# +#- 0%r#t!r%# -r(#t) /! (.#rt!# 3%'t%(!%
Da? >aptele pre=ute Dn art" '(# $ '(( au a=ut ?a urmare moartea =i?timei
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. *26 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" '(# $ '(( @e pedep@eBte"
CAPITOLUL III INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
PRIN NESOCOTIREA NCREDERII
Art. *2; A8-5-$ /! 1&'r!/!r!
;#< 6n@uBirea9 di@punerea @au >olo@irea9 pe nedrept9 a unui Cun moCil al altuia9 de
?tre ?el ?ruia i$a >o@t Dn?redinAat Dn Caa unui titlu Bi ?u un anumit @?op9 ori re>uul de a$l
re@titui9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
62
Art. *2< A8-5-$ /! 1&'r!/!r! 0r%& 7r#-/#r!# 'r!/%t.r%$.r
;#< .apta deCitorului de a Dn@trina9 a@?unde9 deteriora @au di@tru!e9 Dn tot @au Dn
parte9 =alori ori Cunuri din patrimoniul @u ori de a in=o?a a?te @au datorii >i?ti=e Dn @?opul
>raudrii ?reditorilor @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta per@oanei ?are9 Btiind ? nu =a putea
plti9 a?EiiAionea Cunuri ori @er=i?ii produ?nd o pa!uC ?reditorului"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *2= B#&'r-t# +%(0$)
;#< Neintrodu?erea @au introdu?erea tardi=9 de ?tre deCitorul per@oan >ii? ori de
repreentantul le!al al per@oanei Guridi?e deCitoare9 a ?ererii de de@?Eidere a pro?edurii
in@ol=enAei Dntr$un termen ?are depBeBte ?u mai mult de 3 luni termenul pre=ut de le!e
de la apariAia @trii de in@ol=enA @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u
amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *2> B#&'r-t# 7r#-/-$.#+)
;#< .apta per@oanei ?are9 Dn >rauda ?reditorilorJ
a< >al@i>i?9 @u@tra!e @au di@tru!e e=idenAele deCitorului ori a@?unde o parte din a?ti=ul
a=erii a?e@tuiaK
C< Dn>AiBea datorii ineFi@tente @au preint Dn re!i@trele deCitorului9 Dn alt a?t @au Dn
@ituaAia >inan?iar @ume nedatorateK
?< Dn@trinea9 Dn ?a de in@ol=enA a deCitorului9 o parte din a?ti=e9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la + ani"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *4? G!+t%-&!# 7r#-/-$.#+)
;#< Pri?inuirea de pa!uCe unei per@oane9 ?u o?aia admini@trrii @au ?on@er=rii
Cunurilor a?e@tora9 de ?tre ?el ?are are ori treCuie @ aiC !riGa admini@trrii @au ?on@er=rii
a?elor Cunuri @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Cnd >apta pre=ut Dn alin";#< a >o@t @=rBit de admini@tratorul Gudi?iar9 de
li?Eidatorul a=erii deCitorului @au de un repreentant @au prepu@ al a?e@tora9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la # la + ani"
;(< .aptele pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< @=rBite Dn @?opul de a doCndi un >olo@
patrimonial @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *4 &+-@%r!# 8-&-$-% ")+%t +#- #:-&+ /%& !r.#r! $# 7)0t-%t.r
;#< .apta de a nu preda Dn termen de #1 ile un Cun !@it autoritAilor @au ?elui ?are l$
a pierdut9 @au de a di@pune de a?el Cun ?a de al @u9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o
lun la ( luni @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi Dn@uBirea pe nedrept a unui Cun
moCil ?e aparAine altuia9 aGun@ din eroare @au Dn mod >ortuit Dn po@e@ia >ptuitorului9 @au
nepredarea a?e@tuia Dn termen de #1 ile din momentul Dn ?are a ?uno@?ut ? Cunul nu Di
aparAine"
Art. *4* &@!$)'%-&!#
;#< Indu?erea Dn eroare a unei per@oane prin preentarea ?a ade=rat a unei >apte
min?inoa@e @au ?a min?inoa@ a unei >apte ade=rate9 Dn @?opul de a oCAine pentru @ine @au
63
pentru altul un >olo@ patrimonial inGu@t Bi da? @$a pri?inuit o pa!uC9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
;'< 6nBel?iunea @=rBit prin >olo@irea de nume @au ?alitAi min?inoa@e ori de alte
miGloa?e >rauduloa@e @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Da? miGlo?ul >raudulo@
?on@tituie prin el Dn@uBi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *42 &@!$)'%-&!# 0r%3%&/ #+%"-r)r%$!
;#< Di@tru!erea9 de!radarea9 adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare9 a@?underea @au
Dn@trinarea unui Cun a@i!urat Dmpotri=a di@tru!erii9 de!radrii9 uurii9 pierderii @au >urtului9 Dn
@?opul de a oCAine9 pentru @ine @au pentru altul9 @uma a@i!urat9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< .apta per@oanei ?are9 Dn @?opul pre=ut Dn alineatul pre?edent9 @imulea9 DBi
?auea @au a!ra=ea leiuni @au =tmri ?orporale produ@e de un ri@? a@i!urat9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *44 D!t-r&#r!# $%'%t#,%%$.r 0-8$%'!
.apta de a Dndeprta9 prin ?on@trn!ere @au ?orupere9 un parti?ipant de la o li?itaAie
puCli?9 ori DnAele!erea Dntre parti?ipanAi pentru a denatura preAul de adGude?are @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
Art. *46 EA0$.#t#r!# 0#tr%(.&%#$) # -&!% 0!r+.#&! 3-$&!r#8%$!
;#< .apta ?reditorului ?are9 ?u o?aia drii ?u Dmprumut de Cani @au Cunuri9 pro>itnd
de @tarea de =dit =ulneraCilitate a deCitorului9 datorat =r@tei9 @trii de @ntate9
in>irmitAii9 ori relaAiei de dependenA Dn ?are deCitorul @e a>l >aA de el9 Dl >a?e @ ?on@tituie
@au @ tran@mit9 pentru @ine @au pentru altul9 un drept real ori de ?reanA de =aloare =dit
di@proporAionat >aA de a?ea@t pre@taAie9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Punerea unei per@oane Dn @tare de =dit =ulneraCilitate prin pro=o?area unei
intoFi?aAii ?u al?ool @au @uC@tanAe p@iEoa?ti=e Dn @?opul de a o determina @ ?on@imt la
?on@tituirea @au tran@miterea unui drept real ori de ?reanA @au @ renunAe la un drept9 da?
@$a produ@ o pa!uC9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
Art. *4; S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" '() alin" ;#<9 art" '(4 Bi art" '%'$'%+ @e
pedep@eBte"
CAPITOLUL IV FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE I
MIJLOACE DE PLAT ELECTRONICE
Art. *4< Fr#-/# %&7.r(#t%')
Introdu?erea9 modi>i?area @au Bter!erea de date in>ormati?e9 re@tri?Aionarea a??e@ului
la a?e@te date ori Dmpiedi?area Dn ori?e mod a >un?Aionrii unui @i@tem in>ormati?9 Dn @?opul
de a oCAine un Cene>i?iu material pentru @ine @au pentru altul9 da? @$a ?auat o pa!uC
unei per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
Art. *4= E7!'t-#r!# /! .0!r#,%-&% 7%&#&'%#r! 1& (./ 7r#-/-$.+
64
;#< E>e?tuarea unei operaAiuni de retra!ere de numerar9 Dn?r?are @au de@?r?are a
unui in@trument de moned ele?troni? ori de tran@>er de >onduri9 prin utiliarea9 >r
?on@imAmntul titularului9 a unui in@trument de plat ele?troni?9 @au a datelor de
identi>i?are ?are permit utiliarea a?e@tuia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea e>e?tuarea uneia dintre operaAiunile
pre=ute la alin" ;#<9 prin utiliarea neautoriat a ori?ror date de identi>i?are @au prin
utiliarea de date de identi>i?are >i?ti=e"
;(< Tran@miterea neautoriat ?tre alt per@oan a ori?ror date de identi>i?are9 Dn
=ederea e>e?turii uneia dintre operaAiunile pre=ute la alin" ;#< @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
Art. *4> A''!0t#r!# .0!r#,%-&%$.r 7%&#&'%#r! !7!'t-#t! 1& (./ 7r#-/-$.+
;#< A??eptarea unei operaAiuni de retra!ere de numerar9 Dn?r?are @au de@?r?are a
unui in@trument de moned ele?troni? ori de tran@>er de >onduri9 ?uno@?nd ? e@te
e>e?tuat prin >olo@irea unui in@trument de plat ele?troni? >al@i>i?at @au utiliat >r
?on@imAmntul titularului @u9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea a??eptarea uneia dintre operaAiunile
pre=ute Dn alin" ;#<9 ?uno@?nd ? e@te e>e?tuat prin utiliarea neautoriat a ori?ror
date de identi>i?are @au prin utiliarea de date de identi>i?are >i?ti=e"
Art. *6? S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn preentul ?apitol @e pedep@eBte"
CAPITOLUL V DISTRUGEREA I TULBURAREA DE POSESIE
Art. *6 D%+tr-"!r!#
;#< Di@tru!erea9 de!radarea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare a unui Cun
aparAinnd altuia ori Dmpiedi?area lurii m@urilor de ?on@er=are @au de @al=are a unui a@t>el
de Cun9 pre?um Bi Dnlturarea m@urilor luate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la '
ani @au ?u amend"
;'< Di@tru!erea unui Dn@?ri@ @uC @emntur pri=at9 ?are aparAine Dn tot @au Dn parte
altei per@oane Bi @er=eBte la do=edirea unui drept de natur patrimonial9 da? prin a?ea@ta
@$a produ@ o pa!uC9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;(< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< pri=eBte Cunuri ?are >a? parte din patrimoniul
?ultural9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
;%< Di@tru!erea9 de!radarea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare a unui Cun
@=rBit prin in?endiere9 eFploie ori prin ori?e alt a@emenea miGlo?9 Bi da? e@te de natur
@ pun Dn peri?ol alte per@oane @au Cunuri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;+< Di@poiAiile pre=ute Dn alin" ;(< Bi ;%< @e apli? ?Eiar da? Cunul aparAine
>ptuitorului"
;3< Pentru >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< a?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la
pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
;)< Tentati=a >aptelor pre=ute Dn alin" ;(< Bi ;%< @e pedep@eBte "
Art. *6* D%+tr-"!r!# '#$%7%'#t)
;#< Da? >aptele pre=ute Dn art" '+# au a=ut ?a urmare un dea@tru9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
65
;'< Dea@trul ?on@t Dn di@tru!erea @au de!radarea unor Cunuri imoCile9 ori a unor
lu?rri9 e?Eipamente9 in@talaAii @au ?omponente ale a?e@tora Bi ?are a a=ut ?a urmare
moartea @au =tmarea ?orporal a dou @au mai multor per@oane"
Art. *62 D%+tr-"!r!# /%& '-$0)
;#< Di@tru!erea9 de!radarea ori adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare9 din ?ulp9 a
unui Cun9 ?Eiar da? a?e@ta aparAine >ptuitorului9 Dn ?aul Dn ?are >apta e@te @=rBit prin
in?endiere9 eFploie @au prin ori?e alt a@emenea miGlo? Bi da? e@te de natur @ pun Dn
peri?ol alte per@oane @au Cunuri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u
amend"
;'< Da? >aptele au a=ut ?a urmare un dea@tru9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la
#' ani"
Art. *64 T-$8-r#r!# /! 0.+!+%!
;#< O?uparea9 Dn Dntre!ime @au Dn parte9 >r drept9 prin =iolenA @au ameninAare9 ori
prin de@>iinAarea @au @trmutarea @emnelor de Eotar9 a unui imoCil a>lat Dn po@e@ia altuia9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
TITLUL III
INFRACIUNI PRIVIND AUTORITATEA I FRONTIERA DE STAT
CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA AUTORITII
Art. *66 U$tr#:-$
;#< AmeninAarea9 lo=irea @au alte =iolenAe9 =tmarea ?orporal9 lo=irile @au
=tmrile ?auatoare de moarte ori omorul @=rBite Dmpotri=a unui >un?Aionar ?are
DndeplineBte o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9 a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de
@er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei
limite @pe?iale @e maGorea ?u o treime"
;'< S=rBirea unei in>ra?Aiuni9 Dmpotri=a unui >un?Aionar ?are DndeplineBte o >un?Aie
?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat ori Dmpotri=a a Cunurilor a?e@tuia9 Dn @?op de intimidare
@au de rCunare9 Dn le!tur ?u eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u
pedeap@a pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea
?u o treime"
;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele ?omi@e Dn ?ondiAiile alin";'< da?
pri=e@? un memCru de >amilie al >un?Aionarului"
Art. *6; U5-r0#r!# /! '#$%t),% .7%'%#$!
;#< .olo@irea >r drept a unei ?alitAi o>i?iale ?are impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9
Dn@oAit @au urmat de Dndeplinirea =reunui a?t le!at de a?ea ?alitate9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta >un?Aionarului ?are ?ontinu @
eFer?ite o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9 dup ?e a pierdut a?e@t drept
?on>orm le!ii"
66
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin";#< @au ;'< au >o@t @=rBite de o per@oan ?are
poart9 >r drept9 uni>orme @au @emne di@tin?ti=e ale unei autoritAi puCli?e9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
Art. *6< S-+tr#"!r!# +#- /%+tr-"!r!# /! 1&+'r%+-r%
;#< Su@tra!erea ori di@tru!erea unui Dn@?ri@ ?are @e a>l Dn p@trarea ori Dn deAinerea
unei autoritAi puCli?e @au a per@oanei pre=ute Dn art"#)+ alin" ;'< @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Da? >apta e@te @=rBit de un >un?Aionar Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9
limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime"
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. *6= R-0!r!# /! +%"%$%%
;#< 6nlturarea ori di@tru!erea unui @i!iliu le!al apli?at @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit de ?u@tode9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la
' ani @au amenda"
Art. *6> S-+tr#"!r!# /! +-8 +!'B!+tr-
;#< Su@tra!erea unui Cun ?are e@te le!al @e?Ee@trat @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de
la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit de ?u@tode9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la
' ani @au amenda"
CAPITOLUL II INFRACIUNI PRIVIND FRONTIERA DE STAT
Art. *;? Tr!'!r!# 7r#-/-$.#+) # 7r.&t%!r!% /! +t#t
;#< Intrarea @au ieBirea din Aar prin tre?erea ile!al a >rontierei de @tat a Romniei @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< a >o@t @=rBitJ
a< Dn @?opul @u@tra!erii de la tra!erea la r@pundere penal @au de la eFe?utarea unei
pedep@e ori a unei m@uri edu?ati=e9 pri=ati=e de liCertateK
C< de ?tre un @trin de?larat indeiraCil ori ?ruia i$a >o@t interi@ Dn ori?e mod dreptul de
intrare @au de Bedere Dn Aar9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"
;%< .apta pre=ut Dn alin";#<9 @=rBit de o =i?tim a tra>i?ului de per@oane @au de
minori9 nu @e pedep@eBte"
Art. *; Tr#7%'-$ /! (%"r#&,%
;#< Ra?olarea9 Dndrumarea9 ?luirea9 tran@portarea9 tran@>erarea @au adpo@tirea
unei per@oane9 Dn @?opul tre?erii >rauduloa@e a >rontierei de @tat a Romniei9 @e pedep@eBte
?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Cnd >apta a >o@t @=rBitJ
a< Dn @?opul de a oCAine9 dire?t @au indire?t9 un >olo@ patrimonialK
C< prin miGloa?e ?are pun Dn peri?ol =iaAa9 inte!ritatea @au @ntatea mi!rantuluiK
?< prin @upunerea mi!rantului la tratamente inumane @au de!radante9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
67
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. *;* F#'%$%t#r!# @!/!r%% %$!"#$! 1& R.(9&%#
;#< .apta per@oanei ?are >a?ilitea9 prin ori?e miGloa?e9 rmnerea ile!al pe
teritoriul Romniei a unei per@oane9 =i?tim a unei in>ra?Aiuni de tra>i? de per@oane9 de
minori @au de mi!ranAi9 ?are nu are ?etAenia romn Bi ni?i domi?iliul Dn Romnia9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi" Da?
miGlo?ul >olo@it ?on@tituie prin el Dn@uBi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de
in>ra?Aiuni"
;'< Cnd >apta a >o@t @=rBitJ
a< Dn @?opul de a oCAine9 dire?t @au indire?t9 un >olo@ patrimonialK
C< de ?tre un >un?Aionar a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Cnd >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @unt @=rBite ?u pri=ire la un alt @trin
a>lat ile!al pe teritoriul Romniei9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? ?u o treime"
Art. *;2 S-+tr#"!r!# /! $# ()+-r%$! /! 1&/!0)rt#r! /! 0! t!r%t.r%-$ R.(9&%!%
Su@tra!erea de la eFe?utarea oCli!aAiilor in@tituite de autoritAile ?ompetente9 de ?tre
@trinul >aA de ?are @$a di@pu@ m@ura Dndeprtrii de pe teritoriul Romniei9 ori a >o@t
di@pu@ interi?erea dreptului de Bedere9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani
@au ?u amend"
TITLUL IV
INFRACIUNI CONTRA NFPTUIRII JUSTIIEI
Art. *;4 N!/!&-&,#r!#
;#< .apta per@oanei ?are9 lund ?unoBtinA de ?omiterea unei >apte pre=ute de
le!ea penal ?ontra =ieAii @au ?are a a=ut ?a urmare moartea unei per@oane9 nu DnBtiinAea
de Dndat autoritAile9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
;'< NedenunAarea @=rBit de un memCru de >amilie9 nu @e pedep@eBte"
;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are9 Dnainte de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale
Dmpotri=a unei per@oane pentru @=rBirea >aptei nedenunAate9 Dn?unoBtinAea autoritAile
?ompetente de@pre a?ea@ta @au ?are9 ?Eiar dup punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale9 a
Dnle@nit tra!erea la r@pundere penal a autorului Bi a parti?ipanAilor"
Art. *;6 O(%+%-&!# +!+%5)r%%
;#< .un?Aionarul ?are9 lund ?unoBtinA de @=rBirea unei >apte pre=ute de le!ea
penal Dn le!tur ?u @er=i?iul Dn ?adrul ?ruia DBi DndeplineBte @ar?inile9 omite @e@iarea de
Dndat a or!anelor de urmrire penal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au
?u amend"
;'< Cnd >apta e@te @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( luni la un
an @au amenda"
Art. *;; I&/-'!r!# 1& !r.#r! # .r"#&!$.r :-/%'%#r!
;#< Se@iarea penal9 >?ut prin denunA @au pln!ere9 ?u pri=ire la eFi@tenAa unei
>apte pre=ute de le!ea penal ori Dn le!tur ?u @=rBirea unei a@emenea >apte de ?tre
68
o anumit per@oan9 ?uno@?nd ? a?ea@ta e@te nereal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Produ?erea @au ti?luirea de proCe nereale9 Dn @?opul de a do=edi eFi@tenAa unei
>apte pre=ute de le!ea penal ori @=rBirea a?e@teia de ?tre o anumit per@oan9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are a @=rBit indu?erea Dn eroare a or!anelor
Gudi?iare9 da? de?lar9 Dnainte de reAinerea9 are@tarea @au de punerea Dn miB?are a a?Aiunii
penale Dmpotri=a ?elui >aA de ?are @$a >?ut denunAul @au pln!erea ori @$au produ@ proCele9
? denunAul9 pln!erea @au proCele @unt nereale"

Art. *;< F#3.r%5#r!# 7)0t-%t.r-$-%
;#< AGutorul dat >ptuitorului Dn @?opul Dmpiedi?rii @au Dn!reunrii ?er?etrilor Dntr$o
?au penal9 tra!erii la r@pundere penal9 eFe?utrii unei pedep@e @au m@uri pri=ati=e de
liCertate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani @au ?u amend"
;'< Pedeap@a apli?at >a=oriatorului nu poate >i mai mare de?t pedeap@a pre=ut
de le!e pentru >apta @=rBit de autor"
;(< .a=oriarea @=rBit de un memCru de >amilie nu @e pedep@eBte"
Art. *;= T)%&-%r!#
;#< Primirea9 doCndirea9 tran@>ormarea ori Dnle@nirea =alori>i?rii unui Cun9 de ?tre o
per@oan ?are9 >ie a ?uno@?ut9 >ie a pre=ut din DmpreGurrile ?on?rete9 ? a?e@ta pro=ine
din @=rBirea unei >apte pre=ute de le!ea penal9 ?Eiar >r a ?unoaBte natura a?e@teia9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend"
;'< Pedeap@a apli?at tinuitorului nu poate >i mai mare de?t pedeap@a pre=ut de
le!e pentru >apta @=rBit de autor"
;(< Tinuirea @=rBit de un memCru de >amilie nu @e pedep@eBte"
Art. *;> S0)$#r!# /! 8#&%
;#< OperaAiunea Guridi? de ori?e >el9 e>e?tuat Dn @?opul Dmpiedi?rii identi>i?rii
ori!inii ili?ite9 a @iturii9 a ?ir?ulaAiei9 a titularului real al dreptului de proprietate ori a eFi@tenAei
altor drepturi ?u pri=ire la un Cun9 de ?tre o per@oan ?are9 >ie a ?uno@?ut9 >ie a pre=ut din
DmpreGurrile ?on?rete9 ? a?e@ta pro=ine din @=rBirea unei >apte pre=ute de le!ea
penal9 ?Eiar >r a ?unoaBte natura a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani
Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< .apta ?on@tituie in>ra?Aiune Bi atun?i ?nd a?ea@ta a >o@t @=rBit de autor @au de
un parti?ipant la >apta pre=ut de le!ea penal din ?are pro=ine Cunul"
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. *<? O8+tr-',%.&#r!# :-+t%,%!%
;#< Per@oana ?are9 >iind a=ertiat a@upra ?on@e?inAelor >aptei @aleJ
a< Dmpiedi? or!anul de urmrire @au in@tanAa @ e>e?tuee9 Dn ?ondiAiile le!ii9 un a?t
pro?eduralK
C< re>u @ pun la di@poiAia or!anului de urmrire penal9 in@tanAei @au Gude?torului
@indi?9 Dn tot @au Dn parte9 datele9 in>ormaAiile9 Dn@?ri@urile @au Cunurile deAinute9 ?are i$au >o@t
@oli?itate Dn ?ondiAiile le!ii9 Dn =ederea @oluAionrii unei ?aue9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Di@poiAiile alin" ;#< nu @e apli? Dn ?aul per@oanei urmrite @au Gude?ate pentru
in>ra?Aiunea ?are >ormea oCie?tul pro?e@ului penal"
Art. *< I&7$-!&,#r!# /!'$#r#,%%$.r
69
;#< 6n?er?area de a determina @au determinarea unei per@oane9 indi>erent de ?alitatea
a?e@teia9 prin ?orupere9 prin ?on@trn!ere ori prin alt >apt ?u e>e?t =dit intimidant9
@=rBit a@upra @a ori a@upra unui memCru de >amilie al a?e@teia9 @ nu @e@iee or!anele
de urmrire penal9 @ nu dea de?laraAii9 @ DBi retra! de?laraAiile9 @ dea de?laraAii
min?inoa@e ori @ nu preinte proCe9 Dntr$o ?au penal9 ?i=il @au Dn ori?e alt pro?edur
Gudi?iar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Da? a?tul de intimidare @au
?orupere ?on@tituie prin el Dn@uBi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de
in>ra?Aiuni"
;'< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune DnAele!erea patrimonial dintre in>ra?tor Bi per@oana
=tmat9 inter=enit Dn ?aul in>ra?Aiunilor pentru ?are a?Aiunea penal @e pune Dn miB?are
la pln!ere prealaCil"
Art. *<* M)rt-r%# (%&'%&.#+)
;#< .apta martorului ?are9 Dntr$o ?au penal9 ?i=il @au Dn ori?e alt pro?edur Dn
?are @e a@?ult martori9 >a?e a>irmaAii min?inoa@e9 ori nu @pune tot ?e Btie Dn le!tur ?u
>aptele @au DmpreGurrile e@enAiale ?u pri=ire la ?are e@te DntreCat9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Mrturia min?inoa@ @=rBitJ
a< de un martor ?u identitate proteGat ori a>lat Dn Pro!ramul de prote?Aie a martorilorK
C< de un in=e@ti!ator @uC a?operireK
?< de o per@oan ?are Dnto?meBte un raport de eFperti9 ori de un interpretK
d< Dn le!tur ?u o >apt pentru ?are le!ea pre=ede pedeap@a detenAiunii pe =iaA ori
Dn?Ei@oarea de #1 ani @au mai mare9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;(< Autorul nu @e pedep@eBte da? DBi retra!e mrturia9 Dn ?auele penale Dnainte de
reAinere9 are@tare @au de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale9 ori Dn alte ?aue Dnainte de a
@e >i pronunAat o Eotrre @au de a @e >i dat o alt @oluAie9 ?a urmare a mrturiei min?inoa@e"
Art. *<2 R)58-&#r!# 0!&tr- #:-t.r-$ /#t :-+t%,%!%
S=rBirea unei in>ra?Aiuni Dmpotri=a unei per@oane ori a unui memCru de >amilie al
a?e@teia9 pe moti= ? a @e@iat or!anele de urmrire penal9 a dat de?laraAii ori a preentat
proCe Dntr$o ?au penal9 ?i=il @au Dn ori?e alt pro?edur dintre ?ele pre=ute Dn art"')'9
@e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite
@pe?iale @e maGorea ?u o treime"
Art. *<4 S-+tr#"!r!# +#- /%+tr-"!r!# /! 0r.8! .r% /! 1&+'r%+-r%
;#< Su@tra!erea9 di@tru!erea9 reAinerea9 a@?underea ori alterarea de miGloa?e
materiale de proC @au de Dn@?ri@uri9 Dn @?opul de a Dmpiedi?a a>larea ade=rului Dntr$o
pro?edur Gudi?iar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani.
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Dmpiedi?area9 Dn ori?e alt mod9 ?a un
Dn@?ri@ ne?e@ar @oluAionrii unei ?aue9 emi@ de ?tre un or!an Gudi?iar @au adre@at a?e@tuia
@ aGun! la de@tinatar"
Art. *<6 Pr!+%-&% #+-0r# :-+t%,%!%
De?laraAiile puCli?e de>imtoare la adre@a Gude?torului ori a or!anelor de urmrire
penal9 >?ute Dn @?op de intimidare @au de in>luenAare a a?e@tora9 de ori?are dintre prAi9 de
@u@pe?t9 de per@oana =tmat ori de repreentanAii lor9 Dn le!tur ?u o pro?edur Gudi?iar
Dn ?ur@ de de@>Burare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
Art. *<; C.(0r.(%t!r!# %&t!r!+!$.r :-+t%,%!%
70
;#< Di=ul!area9 >r drept9 de in>ormaAii ?on>idenAiale pri=ind data9 timpul9 lo?ul9 modul
@au miGloa?ele prin ?are urmea @ @e admini@tree o proC9 de ?tre un >un?Aionar ?are a
luat ?unoBtinA de a?e@tea Dn =irtutea >un?Aiei9 da? prin a?ea@ta poate >i Dn!reunat @au
Dmpiedi?at urmrirea penal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u
amend"
;'< De=luirea9 >r drept9 de miGloa?e de proC @au de Dn@?ri@uri o>i?iale dintr$o
?au penal9 Dnainte de a @e di@pune o @oluAie de netrimitere Dn Gude?at ori de @oluAionarea
de>initi= a ?auei9 de ?tre un >un?Aionar ?are a luat ?unoBtinA de a?e@tea Dn =irtutea
>un?Aiei9 @e pedep@eBte ?u amend"
;(< De=luirea9 >r drept9 de in>ormaAii dintr$o ?au penal9 de ?tre un martor9
eFpert @au interpret9 atun?i ?nd a?ea@t interdi?Aie e@te impu@ de le!ea de pro?edur
penal9 @e pedep@eBte ?u amend"
;%< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta prin ?are @unt di=ul!ate ori de=luite a?te @au
a?ti=itAi ile!ale ?omi@e de autoritAi Dntr$o ?au penal"
Art. *<< S7%/#r!# %&+t#&,!%
6ntreCuinAarea de ?u=inte ori !e@turi Gi!nitoare @au oC@?ene de ?tre o per@oan ?are
parti?ip @au a@i@t la o pro?edur ?are @e de@>Boar Dn >aAa in@tanAei9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"

Art. *<= U$tr#:-$ :-/%'%#r
;#<AmeninAarea9 lo=irea @au alte =iolenAe9 =tmarea ?orporal9 lo=irile @au
=tmrile ?auatoare de moarte ori omorul9 @=rBite Dmpotri=a unui Gude?tor9 pro?uror9
poliAi@t @au Gandarm a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a
pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u
Gumtate"
;'<S=rBirea unei in>ra?Aiuni Dmpotri=a unui Gude?tor9 pro?uror9 poliAi@t @au Gandarm
ori Dmpotri=a Cunurilor a?e@tuia9 Dn @?op de intimidare @au de rCunare9 Dn le!tur ?u
eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru
a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u Gumtate"
;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele ?omi@e Dn ?ondiAiile alin";'< da?
pri=e@? un memCru de >amilie al Gude?torului9 pro?urorului9 poliAi@tului @au Gandarmului"
;%< Di@poiAiile alin";#< $ ;(< @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi >aptelor ?omi@e
Dmpotri=a unui a=o?at @au a unui memCru de >amilie al a?e@tuia Dn le!tur ?u eFer?itarea
pro>e@iei de a=o?at"
Art. *<> C!r'!t#r!# #8-5%3)
6ntreCuinAarea de promi@iuni9 ameninAri @au =iolenAe Dmpotri=a unei per@oane
urmrite @au Gude?ate Dntr$o ?au penal9 de ?tre un or!an de ?er?etare penal9 un
pro?uror @au un Gude?tor9 pentru a o determina @ dea ori @ nu dea de?laraAii9 @ dea
de?laraAii min?inoa@e ori @ DBi retra! de?laraAiile9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la )
ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?"
Art. *=? S-0-&!r!# $# r!$! tr#t#(!&t!
;#< Supunerea unei per@oane la eFe?utarea unei pedep@e9 m@uri de @i!uranA @au
edu?ati=e Dn alt mod de?t ?el pre=ut de di@poiAiile le!ale9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la 3 luni la ( ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?"
;'< Supunerea la tratamente de!radante ori inumane a unei per@oane a>late Dn @tare
de reAinere9 deAinere ori Dn eFe?utarea unei m@uri de @i!uranA @au edu?ati=e9 pri=ati=e de
71
liCertate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului
de a o?upa o >un?Aie puCli?"
Art. *= T.rt-r#
;#< .apta >un?Aionarului9 ?are DndeplineBte o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de
@tat9 @au a altei per@oane ?are a?Aionea la in@ti!area @au ?u ?on@imAmntul eFpre@ ori
ta?it al a?e@tuia9 de a pro=o?a unei per@oane puterni?e @u>erinAe >ii?e ori p@iEi?eJ
a< Dn @?opul oCAinerii de la a?ea@t per@oan @au de la o terA per@oan in>ormaAii @au
de?laraAiiK
C< Dn @?opul pedep@irii ei pentru un a?t pe ?are a?ea@ta @au o terA per@oan l$a ?omi@ ori
e@te Cnuit ? l$a ?omi@K
?< Dn @?opul de a o intimida @au de a >a?e pre@iuni a@upra ei ori de a intimida @au a >a?e
pre@iuni a@upra unei terAe per@oaneK
d< pe un moti= Caat pe ori?e >orm de di@?riminare9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< a a=ut ?a urmare o =tmare ?orporal9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Tortura ?e a a=ut ?a urmare moartea =i?timei @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
#1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Tentati=a la in>ra?Aiunea pre=ut Dn alin" ;#< @e pedep@eBte"
;+< Ni?io DmpreGurare eF?epAional9 ori?are ar >i ea9 >ie ? e@te =orCa de @tare de
rCoi @au de ameninAri ?u rCoiul9 de in@taCilitate politi? intern @au de ori?e alt @tare
de eF?epAie9 nu poate >i in=o?at pentru a Gu@ti>i?a tortura" De a@emenea9 nu poate >i in=o?at
ordinul @uperiorului ori al unei autoritAi puCli?e"
;3< Nu ?on@tituie tortur durerea @au @u>erinAele ?e reult eF?lu@i= din @an?Aiuni
le!ale Bi ?are @unt inerente a?e@tor @an?Aiuni @au @unt o?aionate de ele"
Art. *=* R!0r!+%-&!# &!/r!#0t)
;#< .apta de a pune Dn miB?are a?Aiunea penal9 de a lua o m@ur pre=enti=
nepri=ati= de liCertate ori de a trimite Dn Gude?at o per@oan9 Btiind ? e@te ne=ino=at9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa
o >un?Aie puCli?"
;'< ReAinerea @au are@tarea ori ?ondamnarea unei per@oane9 Btiind ? e@te
ne=ino=at9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii
dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?"
Art. *=2 A+%+t!&,# @% r!0r!5!&t#r!# &!$.%#$)
;#< .apta a=o?atului @au a repreentantului unei per@oane ?are9 Dn DnAele!ere
>rauduloa@ ?u o per@oan ?u intere@e ?ontrare Dn a?eeaBi ?au9 Dn ?adrul unei pro?eduri
Gudi?iare @au notariale9 =atm intere@ele ?lientului @au ale per@oanei repreentate9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea DnAele!erea >rauduloa@ Dntre a=o?at @au
repreentantul unei per@oane Bi un terA intere@at de @oluAia ?e @e =a pronunAa Dn ?au9 Dn
@?opul =tmrii intere@elor ?lientului @au ale per@oanei repreentate"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *=4 E3#/#r!#
;#< E=adarea din @tarea le!al de reAinere @au de deAinere @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
72
;'< Cnd e=adarea e@te @=rBit prin >olo@ire de =iolenAe @au arme9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Se ?on@ider e=adareJ
a< nepreentarea neGu@ti>i?at a per@oanei ?ondamnate9 la lo?ul de deAinere9 la
eFpirarea perioadei Dn ?are @$a a>lat le!al Dn @tare de liCertateK
C< pr@irea9 >r autoriare9 de ?tre per@oana ?ondamnat9 a lo?ului de mun?9
a>lat Dn eFteriorul lo?ului de deAinere"
;%< Pedeap@a apli?at pentru in>ra?Aiunea de e=adare @e adau! la re@tul rma@
neeFe?utat din pedeap@ la data e=adrii"
;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte"
Art. *=6 &$!+&%r!# !3#/)r%%
;#< 6nle@nirea prin ori?e miGloa?e a e=adrii @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu
la + ani"
;'< 6nle@nirea e=adriiJ
a< @=rBit prin >olo@ire de =iolenAe9 arme9 @uC@tanAe nar?oti?e @au paraliante K
C< a dou @au mai multor per@oane Dn a?eeaBi DmpreGurareK
?< unei per@oane reAinute @au are@tate pentru o in>ra?Aiune @an?Aionat de le!e ?u
pedeap@a detenAiunii pe =iaA ori ?u pedeap@a Dn?Ei@orii de #1 ani @au mai mare9 ori
?ondamnate la o a@t>el de pedeap@9
@e @an?Aionea ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @unt @=rBite de o per@oan ?are
a=ea Dndatorirea de a$l pi pe ?el reAinut @au deAinut9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e
maGorea ?u o treime"
;%< 6nle@nirea e=adrii9 @=rBit din ?ulp9 de ?tre o per@oan ?are a=ea
Dndatorirea de a pi pe ?el ?are a e=adat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani"
;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< 8 ;(< @e pedep@eBte"
Art. *=; N!r!+0!'t#r!# B.t)r9r%$.r :-/!')t.r!@t%
;#< Nere@pe?tarea unei Eotrri Gude?toreBti @=rBit prinJ
a< opunerea de rei@tenA >aA de or!anul de eFe?utareK
C< re>uul or!anului de eFe?utare de a pune Dn apli?are o Eotrre Gude?torea@?9 prin
?are e@te oCli!at @ Dndeplinea@? un anumit a?tK
?< re>uul de a @priGini or!anul de eFe?utare Dn punerea Dn apli?are Eotrrii9 de ?tre
per@oanele ?are au a?ea@t oCli!aAie ?on>orm le!iiK
d< neeFe?utarea Eotrrii Gude?toreBti9 prin ?are @$a di@pu@ reinte!rarea Dn mun? a
unui @alariatK
e< neeFe?utarea Eotrrii Gude?toreBti pri=ind plata @alariilor Dn termen de #+ ile de la
data ?ererii de eFe?utare adre@ate an!aGatorului de ?tre partea intere@atK
>< Dmpiedi?area unei per@oane de a >olo@i9 Dn tot @au Dn parte9 un imoCil deAinut Dn Caa
unei Eotrri Gude?toreBti9 de ?tre ?el ?ruia Di e@te opoaCil Eotrrea9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
;'< 6n ?aul >aptelor pre=ute la lit" d< $ ><9 a?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la
pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *=< N!!A!'-t#r!# +#&',%-&%$.r 0!&#$!
;#< Su@tra!erea de la eFe?utare ori neeFe?utarea ?on>orm le!ii a unei pedep@e
?omplementare ori a??e@orii9 @au a m@urii de @i!uranA pre=ut Dn art"#1* lit" C< Bi ?<9 de
73
?tre per@oana >ii? >aA de ?are @$au di@pu@ a?e@te @an?Aiuni9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la ( luni la ' ani @au ?u amend9 da? >apta nu ?on@tituie o in>ra?Aiune mai !ra="
;'< Su@tra!erea de la eFe?utarea unei m@uri edu?ati=e pri=ati=e de liCertate prin
pr@irea >r drept a ?entrului edu?ati= @au a ?entrului de detenAie9 ori prin nepreentarea
dup eFpirarea perioadei Dn ?are @$a a>lat le!al Dn @tare de liCertate9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
;(< NeeFe?utarea pedep@elor ?omplementare apli?ate unei per@oane Guridi?e dintre
?ele pre=ute Dn art" #%'9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
TITLUL V
INFRACIUNI DE CORUPIE I DE SERVICIU
CAPITOLUL I INFRACIUNI DE CORUPIE
Art. *== L-#r!# /! (%t)
;#< .apta >un?Aionarului ?are9 dire?t @au indire?t9 pentru @ine @au pentru altul9 pretinde
ori primeBte Cani @au alte >oloa@e ?are nu i @e ?u=in9 ori a??ept promi@iunea unor a@t>el de
>oloa@e9 Dn le!tur ?u Dndeplinirea9 neDndeplinirea9 ur!entarea ori Dntrierea Dndeplinirii unui
a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu9 @au Dn le!tur ?u Dndeplinirea unui a?t ?ontrar
a?e@tor Dndatoriri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii
dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli? @au de a eFer?ita pro>e@ia @au a?ti=itatea Dn
eFe?utarea ?reia a @=rBit >apta"
;'< .apta pre=ut Dn alin" ;#< @=rBit de una dintre per@oanele artate Dn art" #)+
alin" ;'< ?on@tituie in>ra?Aiune numai ?nd e@te ?omi@ Dn le!tur ?u neDndeplinirea9
Dntrierea Dndeplinirii unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale le!ale @au Dn le!tur ?u e>e?tuarea
unui a?t ?ontrar a?e@tor Dndatoriri"
;(< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< a >o@t @=rBit de o alt per@oan de?t ?ele
artate Dn art" #)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;%< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri primite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 potri=it art"##'"

Art. *=> D#r!# /! (%t)
;#< Promi@iunea9 o>erirea @au darea de Cani ori alte >oloa@e9 Dn ?ondiAiile artate Dn art"
'**9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn le!tur ?u o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art"
#)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;(< .apta pre=ut Dn alin" ;#< Bi ;'< nu ?on@tituie in>ra?Aiune atun?i ?nd mituitorul a
>o@t ?on@trn@ prin ori?e miGloa?e de ?tre ?el ?are a luat mita"
;%< Mituitorul nu @e pedep@eBte da? denunA >apta mai Dnainte ?a or!anul de
urmrire penal @ >i >o@t @e@iat ?u pri=ire la a?e@ta"
;+< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri @e re@tituie per@oanei ?are le$a dat9 Dn ?aurile
pre=ute Dn alin" ;(< Bi ;%<"
;3< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri o>erite @au date @unt @upu@e ?on>i@?rii9 iar
?nd a?e@tea nu @e mai !@e@? @e di@pune ?on>i@?area prin e?Ei=alent"
Art. *>? Tr#7%'-$ /! %&7$-!&,)
74
;#< Pretinderea9 primirea ori a??eptarea promi@iunii de Cani @au alte >oloa@e9 dire?t
@au indire?t9 pentru @ine @au pentru altul9 @=rBit de ?tre o per@oan ?are are in>luenA
@au la@ @ @e ?read ? are in>luenA a@upra unui >un?Aionar Bi ?are promite ? Dl =a
determina pe a?e@ta @ Dndeplinea@?9 @ nu Dndeplinea@? ori @ Dntrie Dndeplinirea unui
a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu @au @ Dndeplinea@? un a?t ?ontrar a?e@tor
Dndatoriri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn le!tur ?u o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art"
#)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;(< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri primite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 potri=it art"##'"
Art. *> C-(0)r#r!# /! %&7$-!&,)
;#< Promi@iunea9 o>erirea @au darea de Cani @au alte >oloa@e9 dire?t @au indire?t9 unei
per@oane ?are are in>luenA @au la@ @ @e ?read ? are in>luenA a@upra unui >un?Aionar9
pentru a$l determina pe a?e@ta @ Dndeplinea@?9 @ nu Dndeplinea@? ori @ Dntrie
Dndeplinirea unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu @au @ Dndeplinea@? un a?t
?ontrar a?e@tor Dndatoriri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn le!tur ?u o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art"
#)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;(< .ptuitorul nu @e pedep@eBte da? denunA >apta mai Dnainte ?a or!anul de
urmrire penal @ >i >o@t @e@iat ?u pri=ire la a?ea@ta"
;%< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri @e re@tituie per@oanei ?are le$a dat @au o>erit Dn
?aul pre=ut Dn alin" ;(<"
;+< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri date @au o>erite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 iar
da? a?e@tea nu @e mai !@e@? @e di@pune ?on>i@?area prin e?Ei=alent"
Art. *>* A8-5-$ /! 7-&',%!
;#< .apta >un?Aionarului de a$Bi >olo@i in>luenAa ori autoritatea Dn @?opul oCAinerii pentru
@ine @au pentru altul de >oloa@e ne?u=enite @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Da? >apta a >o@t @=rBit de o per@oan ?are deAine o >un?Aie de ?ondu?ere Dntr$
un partid9 @indi?at @au patronat9 ori Dn ?adrul unei per@oane Guridi?e >r @?op patrimonial
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani"
;(< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri primite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 potri=it art"##'"
Art. *>2 F#0t! +)39r@%t! /! ')tr! (!(8r%% %&+t#&,!$.r /! #r8%tr#: +#- 1& $!")t-r)
'- #'!@t%#
Di@poiAiile art" '** Bi '*4 @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi per@oanelor ?are9 pe
Caa unui a?ord de arCitraG9 @unt ?Eemate @ pronunAe o Eotrre ?u pri=ire la un liti!iu ?e le
e@te dat @pre @oluAionare de ?tre prAile la a?e@t a?ord9 indi>erent da? pro?edura arCitral
@e de@>Boar Dn Caa le!ii romne ori Dn Caa unei alte le!i"
Art. *>4 F#0t! +)39r@%t! /! ')tr! 7-&',%.&#r% +tr)%&% +#- 1& $!")t-r) '- #'!@t%#
Pre=ederile a?e@tui ?apitol @e apli?9 dup ?a9 Bi Dn pri=inAaJ
a< >un?Aionarilor @au per@oanelor ?are DBi de@>Boar a?ti=itatea pe Caa unui ?ontra?t de
mun? ori altor per@oane ?are eFer?it atriCuAii @imilare Dn ?adrul unei or!aniaAii puCli?e
internaAionale la ?are Romnia e@te parteK
C< memCrilor adunrilor parlamentare ale or!aniaAiilor internaAionale la ?are Romnia
e@te parteK
?< >un?Aionarilor @au per@oanelor ?are DBi de@>Boar a?ti=itatea pe Caa unui ?ontra?t de
mun? ori altor per@oane ?are eFer?it atriCuAii @imilare9 Dn ?adrul ComunitAilor EuropeneK
75
d< per@oanelor ?are eFer?it >un?Aii Guridi?e Dn ?adrul in@tanAelor internaAionale a ?ror
?ompetenA e@te a??eptat de Romnia9 pre?um Bi >un?Aionarilor de la !re>ele a?e@tor
in@tanAeK
e< >un?Aionarilor unui @tat @trinK
>< memCrilor adunrilor parlamentare @au admini@trati=e ale unui @tat @trin"
CAPITOLUL II INFRACIUNI DE SERVICIU
Art. *>6 D!$#0%/#r!#
;#< 6n@uBirea9 >olo@irea @au tra>i?area de ?tre un >un?Aionar9 Dn intere@ul @u ori
pentru altul9 de Cani9 =alori @au alte Cunuri pe ?are le !e@tionea @au le admini@trea9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o
>un?Aie puCli?"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. *>; P-rt#r!# #8-5%3)
;#< 6ntreCuinAarea de eFpre@ii Gi!nitoare >aA de o per@oan9 de ?tre ?el a>lat Dn
eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u
amend"
;'< AmeninAarea ori lo=irea @au alte =iolenAe @=rBite Dn ?ondiAiile alin";#<9 @e
@an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite
@pe?iale @e maGorea ?u o treime"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *>< A8-5-$ 1& +!r3%'%-
;#< .apta per@oanei ?are9 Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 nu DndeplineBte un a?t
@au Dl DndeplineBte Dn mod de>e?tuo@ Bi prin a?ea@ta ?auea o pa!uC ori o =tmare a
drepturilor @au intere@elor le!itime ale unei per@oane >ii?e @au ale unei per@oane Guridi?e9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi >apta per@oanei ?are9 Dn eFer?itarea
atriCuAiilor de @er=i?iu9 Dn!rdeBte eFer?itarea unui drept al unei per@oane9 ori ?reea pentru
a?ea@ta o @ituaAie de in>erioritate pe temei de ra@9 naAionalitate9 ori!ine etni?9 limC9
reli!ie9 @eF9 orientare @eFual9 apartenenA politi?9 a=ere9 =r@t9 diaCilitate9 Coal ?roni?
ne?onta!ioa@ @au in>e?Aie :I/MSIDA"
;(< .aptele pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< @=rBite de un >un?Aionar @e pedep@e@? ?u
Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?"
;%< A?Aiunea penal pentru >aptele pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< @e pune Dn miB?are la
pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *>= N!"$%:!&,# 1& +!r3%'%-
;#< 6n?l?area din ?ulp9 de ?tre un >un?Aionar9 a unei Dndatoriri de @er=i?iu9 prin
neDndeplinirea a?e@teia @au prin Dndeplinirea ei de>e?tuoa@9 da? prin a?ea@ta @e ?auea
o pa!uC ori o =tmare a drepturilor @au intere@elor le!itime ale unei per@oane >ii?e @au
ale unei per@oane Guridi?e @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. *>>

F.$.+%r!# #8-5%3) # 7-&',%!% 1& +'.0 +!A-#$
76
;#< .apta >un?Aionarului ?are9 Dn @?opul de a Dndeplini9 a nu Dndeplini ori a Dntria
Dndeplinirea unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu9 @au Dn @?opul de a >a?e un a?t
?ontrar a?e@tor Dndatoriri9 pretinde ori oCAine >a=oruri de natur @eFual de la o per@oan
intere@at dire?t @au indire?t de e>e?tele a?elui a?t de @er=i?iu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la 3 luni la ( ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli? @au de a
eFer?ita pro>e@ia ori a?ti=itatea Dn eFe?utarea ?reia a @=rBit >apta"
;'< Pretinderea @au oCAinerea de >a=oruri de natur @eFual9 de ?tre un >un?Aionar
?are @e pre=alea @au pro>it de o @ituaAie de autoritate ori de @uperioritate a@upra =i?timei9
?e de?ur!e din >un?Aia deAinut9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u
amend Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli? @au de a eFer?ita
pro>e@ia @au a?ti=itatea Dn eFe?utarea ?reia a @=rBit >apta"
Art. 2?? U5-r0#r!# 7-&',%!%
.apta >un?Aionarului ?are Dn timpul @er=i?iului DndeplineBte un a?t ?e nu intr Dn
atriCuAiile @ale9 da? prin a?ea@ta @$a produ@ una dintre urmrile pre=ute Dn art"'4)9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
Art. 2? C.&7$%'t-$ /! %&t!r!+!
;#< .apta >un?Aionarului ?are9 Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 a Dndeplinit un a?t
ori a parti?ipat la luarea unei de?iii prin ?are @$a oCAinut9 dire?t @au indire?t9 un >olo@
patrimonial9 pentru @ine9 pentru @oAul @u9 pentru o rud ori pentru un a>in pn la !radul II
in?lu@i=9 @au pentru o alt per@oan ?u ?are @$a a>lat Dn raporturi ?omer?iale ori de mun? Dn
ultimii + ani9 @au din partea ?reia a Cene>i?iat ori Cene>i?ia de >oloa@e de ori?e natur9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa
o >un?Aie puCli?"
;'< Di@poiAiile alin";#< nu @e apli? Dn ?aul emiterii9 aproCrii @au adoptrii a?telor
normati=e"
Art. 2?* F.$.+%r!# /! %&7.r(#,%% 0r%3%$!"%#t!
.apta >un?Aionarului de a >olo@i9 dire?t @au indire?t in>ormaAii ?e nu @unt de@tinate
puCli?itAii9 de ?are a luat ?unoBtinA Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 ori permiterea
a??e@ului unor per@oane neautoriate la a@t>el de in>ormaAii9 Dn @?opul oCAinerii pentru @ine
@au pentru altul a unor >oloa@e ne?u=enite9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
Art. 2?2 D%3-$"#r!# %&7.r(#,%%$.r +!'r!t! /! +t#t
;#< Di=ul!area9 >r drept9 a unor in>ormaAii @e?rete de @tat9 de ?tre ?el ?are le
?unoaBte datorit atriCuAiilor de @er=i?iu9 da? prin a?ea@ta @unt a>e?tate intere@ele unei
per@oane Guridi?e dintre ?ele pre=ute Dn art"#)+ alin" ;#<9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de
la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< DeAinerea9 >r drept9 Dn a>ara Dndatoririlor de @er=i?iu9 a unui do?ument ?e ?onAine
in>ormaAii @e?rete de @tat9 da? poate a>e?ta a?ti=itatea uneia dintre per@oanele Guridi?e
pre=ute Dn art" #)+ alin" ;#<9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni ' ani @au ?u
amend"

Art. 2?4 D%3-$"#r!# %&7.r(#,%%$.r +!'r!t! /! +!r3%'%- +#- &!0-8$%'!
;#< Di=ul!area9 >r drept9 a unor in>ormaAii @e?rete de @er=i?iu @au ?are nu @unt
de@tinate puCli?itAii9 de ?tre ?el ?are le ?unoaBte datorit atriCuAiilor de @er=i?iu9 da? prin
a?ea@ta @unt a>e?tate intere@ele @au a?ti=itatea unei per@oane Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
77
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea di=ul!area9 >r drept9 de date @au
in>ormaAii prin ?are e@te identi>i?at @au poate >i identi>i?at un in=e@ti!ator @uC a?operire9 un
martor proteGat @au o per@oan in?lu@ Dn Pro!ramul de prote?Aie a martorilor"
;(< Da? urmare >aptei pre=ute Dn alin" ;'< @$a @=rBit o in>ra?Aiune Dmpotri=a
in=e@ti!atorului @uC a?operire9 a martorului proteGat @au a per@oanei in?lu@e Dn Pro!ramul de
prote?Aie a martorilor9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani9 iar da? @$a ?omi@ ?u
intenAie o in>ra?Aiune ?ontra =ieAii9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani"

Art. 2?6 N!"$%:!&,# 1& 0)+tr#r!# %&7.r(#,%%$.r
;#< Ne!liGenAa ?are are drept urmare di@tru!erea9 alterarea9 pierderea @au @u@tra!erea
unui do?ument ?e ?onAine in>ormaAii @e?rete de @tat9 pre?um Bi ne!liGenAa ?are a prileGuit altei
per@oane a>larea unei a@emenea in>ormaAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la un
an @au ?u amend"
;'< Da? >aptele pre=ute Dn art" (1( alin" ;#< Bi art" (1% au >o@t @=rBite din ?ulp9
limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
Art. 2?;

O8,%&!r!# %$!"#$) /! 7.&/-r%
;#< .olo@irea ori preentarea de do?umente @au date >al@e9 ineFa?te ori in?omplete9
pentru primirea aproCrilor @au !aranAiilor ne?e@are a?ordrii >inanArilor ramCur@aCile prin
?ontra?tarea datoriei puCli?e9 da? are ?a reultat oCAinerea pe nedrept a a?e@tor >onduri9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2?< D!t-r&#r!# /! 7.&/-r%
;#< S?EimCarea de@tinaAiei >ondurilor CneBti ori a re@ur@elor materiale alo?ate unei
autoritAi puCli?e @au in@tituAii puCli?e9 >r re@pe?tarea pre=ederilor le!ale9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi @?EimCarea9 >r re@pe?tarea
pre=ederilor le!ale9 a de@tinaAiei >ondurilor pro=enite din >inanArile ramCur@aCile9 ?ontra?tate
dire?t @au !arantate de @tat ori de unitAile admini@trati=$teritoriale"
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"

Art. 2?= P!r+.#&! '#r! !A!r'%t) -& +!r3%'%- /! %&t!r!+ 0-8$%'
Di@poiAiile art" '4+9 art" (1(9 art" (1+ $ (1)9 nu @e apli? Dn ?aul per@oanelor
pre=ute de art" #)+ alin" ;'<"
CAPITOLUL III INFRACIUNI MPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE
ALE COMUNITILOR EUROPENE
Art. 2?>

O8,%&!r!# %$!"#$) /! 7.&/-r% !-r.0!&!
;#< .olo@irea @au preentarea de do?umente ori de?laraAii >al@e9 ineFa?te @au
in?omplete9 da? are ?a reultat oCAinerea pe nedrept de >onduri din Cu!etul !eneral al
ComunitAilor Europene @au din Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea unor drepturi"
78
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi omi@iunea de a >urnia datele ?erute
potri=it le!ii pentru oCAinerea de >onduri din Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au
din Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9 da? >apta are ?a reultat oCAinerea
pe nedrept a a?e@tor >onduri"

Art. 2? D!t-r&#r!# /! 7.&/-r% !-r.0!&!
;#< S?EimCarea9 >r re@pe?tarea pre=ederilor le!ale9 a de@tinaAiei >ondurilor oCAinute
din Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au din Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori
Dn numele lor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi @?EimCarea9 >r re@pe?tarea
pre=ederilor le!ale9 a de@tinaAiei unor a=antaGe >inan?iare oCAinute Dn mod le!al9 da? >apta
are ?a reultat diminuarea ile!al a re@ur@elor ?e treCuie =irate la Cu!etul !eneral al
ComunitAilor Europene @au la Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor"
Art. 2 D%(%&-#r!# 7.&/-r%$.r !-r.0!&!
;#< .olo@irea @au preentarea de do?umente ori de?laraAii >al@e9 ineFa?te @au
in?omplete9 da? are ?a reultat diminuarea ile!al a re@ur@elor ?e treCuie =irate la Cu!etul
!eneral al ComunitAilor Europene @au la Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi omi@iunea de a >urnia9 datele ?erute
potri=it le!ii9 da? >apta are ?a reultat diminuarea ile!al a re@ur@elor ?e treCuie =irate la
Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au la Cu!etele admini@trate de a?e@tea9 ori Dn
numele lor"
Art. 2* N!"$%:!&,# 1& +!r3%'%- 1& /#-&# 8-"!t!$.r C.(-&%t),%$.r E-r.0!&!
NeDndeplinirea @au Dndeplinirea de>e?tuoa@9 din ?ulp9 a unei Dndatoriri de @er=i?iu de
?tre dire?torul9 admini@tratorul @au alt per@oan ?u atriCuAii de ?ondu?ere ori de ?ontrol Dn
?adrul unei per@oane Guridi?e ?u @?op lu?rati=9 da? a a=ut ?a reultat @=rBirea de ?tre o
per@oan a>lat Dn @uCordinea @a Bi ?are a a?Aionat Dn numele a!entului e?onomi?9 a uneia
dintre in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" (14

8 (##9 a unei in>ra?Aiuni de ?orupAie ori de @plare de
Cani Dn le!tur ?u >ondurile ComunitAilor Europene9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3
luni la ( ani @au ?u amend Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 22 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" (14 alin";#<9 art" (#1

Bi art" (## alin";#<

@e
pedep@eBte"
TITLUL VI
INFRACIUNI DE FALS
CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
Art. 24 F#$+%7%'#r!# /! (.&!/!
;#< .al@i>i?area de moned ?u =aloare ?ir?ulatorie @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >al@i>i?area unei monede9 emi@e de ?tre
autoritAile ?ompetente9 Dnainte de punerea o>i?ial Dn ?ir?ulaAie a a?e@teia"
79
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 26 F#$+%7%'#r!# /! t%t$-r% /! 'r!/%t +#- %&+tr-(!&t! /! 0$#t)
;#< .al@i>i?area de titluri de ?redit9 titluri @au in@trumente pentru e>e?tuarea plAilor9
@au a ori?ror alte titluri ori =alori a@emntoare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la )
ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< pri=eBte un in@trument de plat ele?troni?9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2; F#$+%7%'#r!# /! t%(8r! +#- !7!'t! 0.@t#$!
;#< .al@i>i?area de timCre de ori?e >el9 mr?i poBtale9 pli?uri poBtale9 ?rAi poBtale @au
?upoane r@pun@ internaAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u
amend"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2< P-&!r!# 1& '%r'-$#,%! /! 3#$.r% 7#$+%7%'#t!
;#< Punerea Dn ?ir?ulaAie a =alorilor >al@i>i?ate artate Dn art" (#%$(#3 pre?um Bi
primirea9 deAinerea @au tran@miterea a?e@tora9 Dn =ederea punerii lor Dn ?ir?ulaAie9 @e
@an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea de >al@i>i?are prin ?are au
>o@t produ@e"
;'< Punerea Dn ?ir?ulaAie a =alorilor >al@i>i?ate artate Dn art" (#%$(#39 @=rBit de
?tre autor @au un parti?ipant la in>ra?Aiunea de >al@i>i?are @e @an?Aionea ?u pedeap@a
pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea de >al@i>i?are prin ?are au >o@t produ@e"
;(< Repunerea Dn ?ir?ulaAie a uneia dintre =alorile artate Dn art" (#%$(#39 de ?tre o
per@oan ?are a ?on@tatat9 ulterior intrrii Dn po@e@ia a?e@teia9 ? e@te >al@i>i?at9 @e
@an?Aionea ?u pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea de >al@i>i?are prin ?are au
>o@t produ@e9 ale ?rei limite @pe?iale @e redu? la Gumtate"
;%< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2= D!,%&!r!# /! %&+tr-(!&t! 1& 3!/!r!# 7#$+%7%')r%% /! 3#$.r%
;#< .aCri?area9 primirea9 deAinerea @au tran@miterea de in@trumente @au materiale ?u
@?opul de a @er=i la >al@i>i?area =alorilor @au titlurilor artate Dn art" (#%9 art" (#+ alin";#< Bi art"
(#3 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< .aCri?area9 primirea9 deAinerea @au tran@miterea de e?Eipamente9 in?lu@i=
EardNare @au @o>tNare9 ?u @?opul de a @er=i la >al@i>i?area in@trumentelor de plat
ele?troni?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are9 dup ?omiterea =reuneia dintre >aptele
pre=ute Dn alin" ;#< @au ;'<9 Dnainte de de@?operirea a?e@tora Bi Dnainte de a @e >i tre?ut la
@=rBirea >aptei de >al@i>i?are9 pred in@trumentele @au materialele deAinute autoritAilor
Gudi?iare9 ori Dn?unoBtinAea a?e@te autoritAi de@pre eFi@tenAa lor"
Art. 2> E(%t!r!# 7r#-/-$.#+) /! (.&!/)
;#< Con>e?Aionarea de moned autenti? prin >olo@irea de in@talaAii @au materiale
de@tinate a?e@tui @?op9 ?u Dn?l?area ?ondiAiilor @taCilite de autoritAile ?ompetente @au >r
a?ordul a?e@tora9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea punerea Dn ?ir?ulaAie a monedei
?on>e?Aionate Dn ?ondiAiile alin" ;#< pre?um Bi primirea9 deAinerea @au tran@miterea a?e@teia9
Dn =ederea punerii ei Dn ?ir?ulaAie"
80
Art. 2*? F#$+%7%'#r!# /! 3#$.r% +tr)%&!
Di@poiAiile ?uprin@e Dn a?e@t ?apitol @e apli? Bi Dn ?aul ?nd in>ra?Aiunea pri=eBte
monede9 timCre9 titluri de =aloare ori in@trumente de plat emi@e Dn @trintate"
CAPITOLUL II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE
SAU DE MARCARE
Art. 2* F#$+%7%'#r!# /! %&+tr-(!&t! .7%'%#$!
;#< .al@i>i?area unui @i!iliu9 Btampile @au a unui in@trument de mar?are de ?are @e
>olo@e@? per@oanele pre=ute Dn art" #)+9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani
@au amend"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2** F.$.+%r!# %&+tr-(!&t!$.r 7#$+!
.olo@irea in@trumentelor >al@e artate Dn art" ('# @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la (
luni la ( ani @au amend"
Art. 2*2 F#$+%7%'#r!# /! %&+tr-(!&t! /! #-t!&t%7%'#r! +tr)%&!
Di@poiAiile ?uprin@e Dn preentul ?apitol @e apli? Bi atun?i ?nd >apta pri=eBte
in@trumente de autenti>i?are @au de mar?are >olo@ite de autoritAile unui @tat @trin"
CAPITOLUL III FALSURI N NSCRISURI
Art. 2*4 F#$+-$ (#t!r%#$ 1& 1&+'r%+-r% .7%'%#$!
;#< .al@i>i?area unui Dn@?ri@ o>i?ial prin ?ontra>a?erea @?rierii ori a @uC@?rierii @au prin
alterarea lui Dn ori?e mod9 de natur @ produ? ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
;'< .al@ul pre=ut Dn alineatul pre?edent9 @=rBit de un >un?Aionar Dn eFer?iAiul
atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;(< Sunt a@imilate Dn@?ri@urilor o>i?iale Ciletele9 ti?Eetele @au ori?e alte imprimate
produ?toare de ?on@e?inAe Guridi?e"
;%< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2*6 F#$+-$ %&t!$!'t-#$
;#< .al@i>i?area unui Dn@?ri@ o>i?ial ?u prileGul Dnto?mirii a?e@tuia9 de ?tre un >un?Aionar
a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 prin ate@tarea unor >apte @au DmpreGurri
ne?ore@puntoare ade=rului ori prin omi@iunea ?u BtiinA de a in@era unele date @au
DmpreGurri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2*; F#$+-$ 1& 1&+'r%+-r% +-8 +!(&)t-r) 0r%3#t)
81
;#< .al@i>i?area unui Dn@?ri@ @uC @emntur pri=at prin =reunul din modurile artate Dn
art" ('% @au ('+9 da? >ptuitorul >olo@eBte Dn@?ri@ul >al@i>i?at ori Dl Dn?redinAea altei
per@oane @pre >olo@ire9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
Art. 2*< U5-$ /! 7#$+
.olo@irea unui Dn@?ri@ o>i?ial ori @uC @emntur pri=at9 ?uno@?nd ? e@te >al@9 Dn
=ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani
@au ?u amend ?nd Dn@?ri@ul e@te o>i?ial9 Bi ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u
amend ?nd Dn@?ri@ul e@te @uC @emntur pri=at"
Art. 2*= F#$+%7%'#r!# -&!% 1&r!"%+tr)r% t!B&%'!
;#< .al@i>i?area unei Dnre!i@trri teEni?e prin ?ontra>a?ere9 alterare ori prin
determinarea ate@trii unor DmpreGurri ne?ore@puntoare ade=rului @au omi@iunea
Dnre!i@trrii unor date @au DmpreGurri9 da? a >o@t urmat de >olo@irea de ?tre >ptuitor a
Dnre!i@trrii9 ori de Dn?redinAarea a?e@teia unei alte per@oane @pre >olo@ire9 Dn =ederea
produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u
amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >olo@irea unei Dnre!i@trri teEni?e >al@i>i?ate
Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e"
;(< Prin Dnre!i@trare teEni?9 Dn @en@ul preentului arti?ol9 @e DnAele!e ate@tarea unei
=alori9 !reutAi9 m@uri ori a de@>Burrii unui e=eniment9 realiat9 Dn tot @au Dn parte9 Dn mod
automat9 prin intermediul unui di@poiti= teEni? omolo!at9 Bi ?are e@te de@tinat a proCa un
anumit >apt9 Dn =ederea produ?erii de ?on@e?inAe Guridi?e"
Art. 2*> F#$+-$ %&7.r(#t%'
.apta de a introdu?e9 modi>i?a @au Bter!e9 >r drept9 date in>ormati?e ori de a
re@tri?Aiona9 >r drept9 a??e@ul la a?e@te date9 reultnd date ne?ore@puntoare
ade=rului9 Dn @?opul de a >i utiliate Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 ?on@tituie
in>ra?Aiune Bi @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
Art. 22? F#$+-$ 1& /!'$#r#,%%
De?lararea ne?ore@puntoare ade=rului9 >?ut unei per@oane dintre ?ele
pre=ute Dn art" #)+9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 pentru @ine @au pentru
altul9 atun?i ?nd9 potri=it le!ii ori DmpreGurrilor9 de?laraAia >?ut @er=eBte la produ?erea
a?elei ?on@e?inAe9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
Art. 22 F#$+-$ 0r%3%&/ %/!&t%t#t!#
;#< Preentarea @uC o identitate >al@ ori atriCuirea unei a@emenea identitAi altei
per@oane9 prin >olo@irea >rauduloa@ a unui a?t ?e @er=eBte la identi>i?are9 le!itimare ori la
do=edirea @trii ?i=ile @au a unui a@t>el de a?t >al@i>i?at9 pentru a indu?e @au a menAine Dn
eroare un >un?Aionar9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 pentru @ine ori pentru
altul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
;'< Cnd preentarea @$a >?ut prin DntreCuinAarea identitAii reale a unei per@oane9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la # la + ani"
;(< 6n?redinAarea unui a?t ?e @er=eBte la identi>i?are9 le!itimare ori la do=edirea @trii
?i=ile @pre a >i >olo@it >r drept @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u
amend"
82
Art. 22* I&7r#',%-&% /! 7#$+ '.(%+! 1& $!")t-r) '- #-t.r%t#t!# -&-% +t#t +tr)%&
Di@poiAiile ?uprin@e Dn preentul ?apitol @e apli? Bi atun?i ?nd >apta pri=eBte a?te
emi@e de autoritatea ?ompetent a unui @tat @trin9 @au de?laraAii ori o identitate a@umate Dn
>aAa a?e@teia"
TITLUL VII
INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI PUBLICE
CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI CIRCULAIEI PE
CILE FERATE
Art. 222 N!1&/!0$%&%r!# 1&/#t.r%r%$.r /! +!r3%'%- +#- 1&/!0$%&%r!# $.r
/!7!'t-.#+)
;#< NeDndeplinirea Dndatoririlor de @er=i?iu @au Dndeplinirea lor de>e?tuoa@9 de ?tre
an!aGaAii ?are !e@tionea in>ra@tru?tura >ero=iar9 ori a operatorilor de tran@port9 inter=enAie
@au mane=r9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei miGloa?elor de
tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la
+ ani"
;'< Da? >apta a a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale >erat9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani"

Art. 224 N!1&/!0$%&%r!# 1&/#t.r%r%$.r /! +!r3%'%- +#- 1&/!0$%&%r!# $.r
/!7!'t-.#+) /%& '-$0).
;#< NeDndeplinirea Dndatoririlor de @er=i?iu @au Dndeplinirea lor de>e?tuoa@9 din ?ulp9
de ?tre an!aGaAii ?are !e@tionea in>ra@tru?tura >ero=iar9 ori a operatorilor de tran@port9
inter=enAie @au mane=r9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa miGloa?elor de
tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni
la ( ani @au ?u amend"
;'< Cnd >apta a a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale >erat9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
Art. 226 P)r)+%r!# 0.+t-$-% @% 0r!5!&,# $# +!r3%'%- +-8 %&7$-!&,# #$'..$-$-% +#- #
#$t.r +-8+t#&,!
;#< Pr@irea po@tului9 Dn ori?e mod Bi @uC ori?e >orm9 de an!aGaAii ?u atriCuAii pri=ind
@i!uranAa ?ir?ulaAiei miGloa?elor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 da?
prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei a?e@tor miGloa?e9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Dndeplinirea Dndatoririlor de @er=i?iu de
?tre un an!aGat a=nd atriCuAii pri=ind @i!uranAa ?ir?ulaAiei miGloa?elor de tran@port9
inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 ?are are o DmCiCaAie al?ooli? de pe@te 19* !Ml
al?ool pur Dn @n!e ori @e a>l @uC in>luenAa unor @uC@tanAe p@iEoa?ti=e"
;(< Cnd >aptele pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< au a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale
>erat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea unor drepturi"
83
Art. 22; D%+tr-"!r!# +#- +!(&#$%5#r!# 7#$+)
;#< Di@tru!erea9 de!radarea ori adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare a liniei de ?ale
>erat9 a materialului rulant9 a in@talaAiilor de ?ale >erat ori a ?elor de ?omuni?aAii >ero=iare9
pre?um Bi a ori?ror altor Cunuri @au dotri a>erente in>ra@tru?turii >ero=iare9 ori aBearea de
oC@ta?ole pe linia >erat9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa miGloa?elor de
tran@port9 mane=r @au inter=enAie pe ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la )
ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea @=rBirea de a?te de @emnaliare >al@
@au @=rBirea ori?ror a?te ?are pot indu?e Dn eroare per@onalul ?are a@i!ur ?ir?ulaAia
miGloa?elor de tran@port mane=r @au inter=enAie pe ?alea >erat Dn timpul eFe?utrii
@er=i?iului9 da? prin a?e@te >apte @e ?reea un peri?ol de a??ident de ?ale >erat"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale
>erat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Cnd >aptele pre=ute Dn alin" ;#< $ ;(< @unt @=rBite din ?ulp9 limitele @pe?iale
ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte"
Art. 22< A''%/!&t-$ /! '#$! 7!r#t)
A??identul de ?ale >erat ?on@t Dn di@tru!erea @au de!radarea adu@ miGloa?elor de
tran@port9 materialului rulant @au in@talaAiilor de ?ale >erat Dn ?ur@ul ?ir?ulaAiei @au mane=rei
miGloa?elor de tran@port9 mane=r9 DntreAinere @au inter=enAie pe ?alea >erat"
CAPITOLUL II INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI CIRCULAIEI PE
DRUMURILE PUBLICE
Art. 22= P-&!r!# 1& '%r'-$#,%! +#- '.&/-'!r!# -&-% 3!B%'-$ &!1&(#tr%'-$#t
;#< Punerea Dn ?ir?ulaAie @au ?ondu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul @au
a unui tram=ai9 neDnmatri?ulat @au neDnre!i@trat9 potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la unu la ( ani @au ?u amend"
;'< Punerea Dn ?ir?ulaAie @au ?ondu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul @au
a unui tram=ai ?u numr >al@ de Dnmatri?ulare @au Dnre!i@trare @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la unu la + ani @au ?u amend"
;(< Tra?tarea unei remor?i neDnmatri?ulate @au neDnre!i@trate ori ?u numr >al@ de
Dnmatri?ulare @au Dnre!i@trare @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u
amend"
;%< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul @au tra?tarea unei remor?i
ale ?rei pl?uAe ?u numrul de Dnmatri?ulare @au de Dnre!i@trare au >o@t retra@e9 @au a unui
=eEi?ul Dnmatri?ulat Dn alt @tat9 ?are nu are drept de ?ir?ulaAie Dn Romnia9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
Art. 22> C.&/-'!r!# -&-% 3!B%'-$ 7)r) 0!r(%+ /! '.&/-'!r!
;#< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul ori a unui tram=ai de ?tre o
per@oan ?are nu po@ed permi@ de ?ondu?ere @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la +
ani"
;'< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede
oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere de ?tre o per@oan al ?rei permi@ de
?ondu?ere e@te ne?ore@puntor ?ate!oriei @au @uC?ate!oriei din ?are >a?e parte =eEi?ulul
84
re@pe?ti= ori permi@ul i$a >o@t retra@ @au anulat9 ori ?reia eFer?itarea dreptului de a ?ondu?e
i$a >o@t @u@pendat @au ?are nu are dreptul de a ?ondu?e auto=eEi?ule Dn Romnia9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi per@oana ?are Dn?redinAea un =eEi?ul
pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere pentru
?ondu?erea pe drumurile puCli?e9 unei per@oane de@pre ?are Btie ? @e a>l Dn una dintre
@ituaAiile pre=ute Dn alin" ;#< @au ;'<9 @au @uC in>luenAa al?oolului ori a unor @uC@tanAe
p@iEoa?ti=e"
Art. 24? C.&/-'!r!# -&-% 3!B%'-$ +-8 %&7$-!&,# #$'..$-$-% +#- #$t.r +-8+t#&,!
;#< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede
oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere de ?tre o per@oan ?are9 la momentul
prele=rii mo@trelor Ciolo!i?e9 are o DmCiCaAie al?ooli? de pe@te 19*1 !Ml al?ool pur Dn @n!e9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi per@oana9 a>lat @uC in>luenAa unor
@uC@tanAe p@iEoa?ti=e9 ?ondu?e un =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii
permi@ului de ?ondu?ere"
;(< Da? per@oana a>lat Dn una dintre @ituaAiile pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< e>e?tuea
tran@port puCli? de per@oane9 tran@port de @uC@tanAe @au produ@e peri?uloa@e ori @e a>l Dn
pro?e@ul de in@truire pra?ti? a unor per@oane pentru oCAinerea permi@ului de ?ondu?ere @au
Dn timpul de@>Burrii proCelor pra?ti?e ale eFamenului pentru oCAinerea permi@ului de
?ondu?ere9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani"
Art. 24 R!7-5-$ +#- +-+tr#"!r!# /! $# 0r!$!3#r!# /! (.+tr! 8%.$."%'!
Re>uul ori @u@tra!erea ?ondu?torului unui =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede
oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere ori a in@tru?torului auto9 a>lat Dn pro?e@ul de
in@truire9 @au a eFaminatorului autoritAii ?ompetente9 a>lat Dn timpul de@>Burrii proCelor
pra?ti?e ale eFamenului pentru oCAinerea permi@ului de ?ondu?ere9 de a @e @upune prele=rii
de mo@tre Ciolo!i?e ne?e@are Dn =ederea @taCilirii al?oolemiei ori a preenAei unor @uC@tanAe
p@iEoa?ti=e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
Art. 24* P)r)+%r!# $.'-$-% #''%/!&t-$-% .r% (./%7%'#r!# +#- @t!r"!r!# -r(!$.r
#'!+t-%#
;#< Pr@irea lo?ului a??identului9 >r Dn?u=iinAarea poliAiei @au a pro?urorului ?are
e>e?tuea ?er?etarea lo?ului >aptei9 de ?tre ?ondu?torul =eEi?ulului @au de ?tre
in@tru?torul auto9 a>lat Dn pro?e@ul de in@truire9 ori de ?tre eFaminatorul autoritAii
?ompetente a>lat Dn timpul de@>Burrii proCelor pra?ti?e ale eFamenului pentru oCAinerea
permi@ului de ?ondu?ere9 impli?at Dntr$un a??ident de ?ir?ulaAie @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi >apta ori?rei per@oane de a modi>i?a
@tarea lo?ului @au de a Bter!e urmele a??identului de ?ir?ulaAie din ?are a reultat u?iderea
@au =tmarea inte!ritAii ?orporale ori a @ntAii uneia @au mai multor per@oane9 >r
a?ordul e?Eipei de ?er?etare la >aAa lo?ului"
;(< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune pr@irea lo?ului a??identului ?ndJ
a< Dn urma a??identului @$au produ@ doar pa!uCe materialeK
C< ?ondu?torul =eEi?ulului9 Dn lip@a altor miGloa?e de tran@port9 tran@port el Dn@uBi
per@oanele rnite la ?ea mai apropiat unitate @anitar Dn m@ur @ a?orde a@i@tenA
medi?al ne?e@ar Bi la ?are a de?larat datele per@onale de identitate Bi numrul de
Dnmatri?ulare @au Dnre!i@trare a =eEi?ulului ?ondu@9 ?on@emnate Dntr$un re!i@tru @pe?ial9
da? @e Dnapoia imediat la lo?ul a??identuluiK
85
?< ?ondu?torul auto=eEi?ulului ?u re!im de ?ir?ulaAie prioritar anunA de Dndat poliAia9
iar dup terminarea mi@iunii @e preint la @ediul unitAii de poliAie pe a ?rei ra de
?ompetenA @$a produ@ a??identul9 Dn =ederea Dnto?mirii do?umentelor de ?on@tatareK
d< =i?tima pr@eBte lo?ul >aptei9 iar ?ondu?torul de =eEi?ul anunA imediat e=enimentul
la ?ea mai apropiat unitate de poliAie"
Art. 242 (0%!/%'#r!# +#- 1&"r!-&#r!# '%r'-$#,%!% 0! /r-(-r%$! 0-8$%'!
;#< In@talarea de miGloa?e de @emnaliare rutier @au modi>i?area poiAiilor a?e@tora9
>r autoriaAie eliCerat de autoritAile ?ompetente9 de natur @ indu? Dn eroare
parti?ipanAii la tra>i? ori @ Dn!reunee ?ir?ulaAia pe drumul puCli? @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
;'< Parti?iparea Dn ?alitate de ?ondu?tor de =eEi?ul la Dntre?eri neautoriate pe
drumurile puCli?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la un an @au ?u amend"
;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea aBearea de oC@ta?ole ?are Dn!reunea
@au Dmpiedi? ?ir?ulaAia pe drumul puCli?9 da? @e pune Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei ori @e
adu?e atin!ere dreptului la liCera ?ir?ulaAie a ?elorlalAi parti?ipanAi la tra>i?"
;%< L@area >r @upra=e!Eere pe partea ?aro@aCil a drumului puCli? a unui =eEi?ul
?are tran@port produ@e @au @uC@tanAe peri?uloa@e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu
la ( ani @au ?u amend"
Art. 244 N!r!+0!'t#r!# #tr%8-,%%$.r 0r%3%&/ 3!r%7%'#r!# t!B&%') .r% !7!'t-#r!#
r!0#r#,%%$.r
;#< 6ndeplinirea de>e?tuoa@ @au neDndeplinirea atriCuAiilor de =eri>i?are teEni? ori
in@pe?Aie teEni? periodi? a auto=eEi?ulelor9 remor?ilor @au tram=aielor ori a ?elor
re>eritoare la e>e?tuarea unor reparaAii @au inter=enAii teEni?e de ?tre per@oanele ?are au
a@emenea atriCuAii9 da? din ?aua @trii teEni?e a =eEi?ulului @$a pu@ Dn peri?ol @i!uranAa
?ir?ulaAiei pe drumurile puCli?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u
amend"
;'< Da?9 urmare >aptei pre=ute Dn alin" ;#<9 @$a produ@ un a??ident de ?ir?ulaAie
?are a a=ut ?a urmare =tmarea inte!ritAii ?orporale @au a @ntAii uneia @au mai multor
per@oane pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani iar da? @$a produ@ moartea uneia
@au mai multor per@oane pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t @=rBite din ?ulp limitele
@pe?iale ale pedep@ei @e redu? ?u o treime"
;%< Repararea auto=eEi?ulelor9 remor?ilor9 tram=aielor @au mopedelor a=nd urme de
a??ident9 >r a >i Dndeplinite ?ondiAiile pre=ute de le!e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de
la ( luni la ' ani @au ?u amend"
Art. 246 E7!'t-#r!# /! $-'r)r% &!#-t.r%5#t! 1& 5.&# /r-(-$-% 0-8$%'
;#< E>e?tuarea unor lu?rri de ?on@truire9 modi>i?are9 moderniare @au reaCilitare a
drumului puCli? ori de amenaGare a a??e@ului rutier la drumul puCli?9 >r autoriaAie de
?on@tru?Aie eliCerat Dn ?ondiAiile le!ii ori ?u Dn?l?area ?ondiAiilor @taCilite Dn autoriaAie9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Ampla@area unor ?on@tru?Aii9 panouri @au re?lame puCli?itare Dn ona drumului9
>r autoriaAie de ?on@tru?Aie eliCerat Dn ?ondiAiile le!ii ori ?u Dn?l?area ?ondiAiilor @taCilite
Dn autoriaAie9 da? prin a?ea@ta @e ?reea un peri?ol pentru @i!uranAa ?ir?ulaAiei9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la un an @au ?u amend"
;(< Per@oana autoriat de admini@tratorul ?ii >erate ?are nu ia m@urile
?ore@puntoare pentru @emnaliarea tre?erilor la ni=el ?u ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oarea de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
86
;%< Cu pedeap@a pre=ut Dn alin" ;(< @e @an?Aionea Bi per@oana autoriat de
?tre admini@tratorul unui drum puCli? @au eFe?utantul unei lu?rri pe partea ?aro@aCil9 ?are
nu ia m@urile ?ore@puntoare pentru @emnaliarea oC@ta?olelor @au a lu?rrilor pe
drumurile puCli?e9 da? prin a?ea@ta @$a produ@ un a??ident de ?ir?ulaAie"
CAPITOLUL III NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNIIILOR,
MATERIALELOR NUCLEARE I AL MATERIILOR EXPLOZIVE
Art. 24; N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% #r(!$.r @% #$ (-&%,%%$.r
;#< DeAinerea9 portul9 ?on>e?Aionarea pre?um Bi ori?e operaAiune pri=ind ?ir?ulaAia
armelor letale9 a muniAiilor9 me?ani@melor @au di@poiti=elor a?e@tora @au >un?Aionarea
atelierelor de reparare a armelor letale9 >r drept9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu la
+ ani"
;'< DeAinerea @au portul >r drept de arme neletale din ?ate!oria ?elor @upu@e
autoririi @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au amend"
;(< Su@tra!erea armelor @au muniAiilor pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;(< au ?a oCie?t arme interi@e @au muniAii9
me?ani@me ori di@poiti=e ale a?e@tora9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o
treime"
Art. 24< U5-$ /! #r() 7)r) /r!0t
;#< Uul de arm letal @au interi@9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
unu la ( ani"
;'< Uul de arm neletal din ?ate!oria ?elor @upu@e autoririi9 >r drept9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani"
Art. 24= t!r"!r!# +#- (./%7%'#r!# (#r'#:!$.r /! 0! #r(! $!t#$!
2ter!erea @au modi>i?area9 >r drept9 a mar?aGelor de pe arme letale @e pedep@eBte
?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend"
Art. 24> N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% (#t!r%#$!$.r &-'$!#r! +#- #$ #$t.r (#t!r%%
r#/%.#'t%3!
;#< Primirea9 deAinerea9 >olo@irea9 ?edarea9 modi>i?area9 Dn@trinarea9 di@per@area9
eFpunerea9 tran@portul @au deturnarea materialelor nu?leare ori a altor materii radioa?ti=e9
pre?um Bi ori?e operaAie pri=ind ?ir?ulaAia a?e@tora9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Su@tra!erea materialelor nu?leare @au a altor materii radioa?ti=e9 @e pedep@eBte
?u Dn?Ei@oare de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au pu@ Dn peri?ol alte per@oane @au
Cunuri9 au produ@ =tmarea ?orporal a uneia @au mai multor per@oane9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la ) la #+ ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< 6n ?aul Dn ?are >aptele pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< au a=ut ?a urmare moartea
uneia @au mai multor per@oane9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 de ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"

Art. 26? N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% (#t!r%%$.r !A0$.5%3!
87
;#< Produ?erea9 eFperimentarea9 prelu?rarea9 deAinerea9 tran@portul ori >olo@irea
materiilor eFploi=e @au ori?e alte operaAiuni pri=ind ?ir?ulaAia a?e@tora9 >r drept9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Su@tra!erea materiilor eFploi=e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Cnd >aptele pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< pri=e@? o ?antitate mai mare de # L!
e?Ei=alent trotil @au ?nd ?antitatea eFploi= e@te Dn@oAit de materiale de iniAiere9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< 6n ?aul Dn ?are >aptele pre=ute Dn alin";#< $ ;(< au a=ut ?a urmare moartea uneia
@au mai multor per@oane9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
Art. 26 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art"(%3 alin" ;#< Bi ;(<9 art"(%4 alin";#< Bi ;'< Bi
art"(+1 alin";#< Bi ;'<9 @e pedep@eBte"
CAPITOLUL IV INFRACIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE
ACTIVITI REGLEMENTATE DE LEGE
Art. 26* EA!r'%t#r!# 7)r) /r!0t # -&!% 0r.7!+%% +#- #'t%3%t),%
EFer?itarea9 >r drept9 a unei pro>e@ii @au a?ti=itAi pentru ?are le!ea ?ere autoriaAie9
ori eFer?itarea a?e@tora Dn alte ?ondiAii de?t ?ele le!ale9 da? le!ea @pe?ial pre=ede ?
@=rBirea unor a@t>el de >apte @e @an?Aionea potri=it le!ii penale9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
Art. 262 N!$-#r!# ()+-r%$.r $!"#$! /! +!'-r%t#t! @% +)&)t#t! 1& (-&')
;#< Neluarea =reuneia din m@urile le!ale de @e?uritate Bi @ntate Dn mun? de ?tre
per@oana ?are a=ea Dndatorirea de a lua a?e@te m@uri9 da? @e ?reea un peri?ol iminent
de produ?ere a unui a??ident de mun? @au de DmColn=ire pro>e@ional9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< .apta pre=ut Dn alin" ;#< @=rBit din ?ulp @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
( luni la un an @au ?u amend"
Art. 264 N!r!+0!'t#r!# ()+-r%$.r $!"#$! /! +!'-r%t#t! @% +)&)t#t! 1& (-&')
;#< Nere@pe?tarea de ?tre ori?e per@oan a oCli!aAiilor Bi a m@urilor @taCilite ?u
pri=ire la @e?uritatea Bi @ntatea Dn mun?9 da? prin a?ea@ta @e ?reea un peri?ol iminent
de produ?ere a unui a??ident de mun? @au de DmColn=ire pro>e@ional9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea repunerea Dn >un?Aiune a in@talaAiilor9
maBinilor Bi utilaGelor9 anterior eliminrii tuturor de>i?ienAelor pentru ?are @$a luat m@ura
opririi lor"
;(< .aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @=rBite din ?ulp @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare
de la ( luni la un an @au ?u amend
Art. 266 C#()t#
Darea de Cani ?u doCnd9 ?a Dndeletni?ire9 de ?tre o per@oan neautoriat9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
88
CAPITOLUL V INFRACIUNI CONTRA SNTII PUBLICE
Art. 26; Z)/)r&%'%r!# '.(8#t!r%% 8.$%$.r
;#< Nere@pe?tarea m@urilor pri=itoare la pre=enirea @au ?omCaterea Colilor in>e?to$
?onta!ioa@e da? a a=ut ?a urmare r@pndirea unei a@emenea Coli9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
;'< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< e@te @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la o lun la 3 luni @au amenda"
Art. 26< C.&t#(%&#r!# 3!&!r%')
;#< Tran@miterea unei Coli =eneri?e9 prin raport @eFual @au alte a?te @eFuale9 de ?tre
o per@oan ?are Btie ? @u>er de o a@t>el de Coal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni
la ( ani @au ?u amend"
;'< In@tanAa de Gude?at =a di@pune m@ura de @i!uranA a oCli!rii la tratament
medi?al"
Art. 26= Tr#&+(%t!r!# +%&/r.(-$-% %(-&./!7%'%t#r /.89&/%t
;#< Tran@miterea9 prin ori?e miGloa?e9 a @indromului imunode>i?itar doCndit 8 SIDA 8
de ?tre o per@oan ?are Btie ? @u>er de a?ea@t Coal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
( la #1 ani"
;'< Tran@miterea9 prin ori?e miGloa?e9 a @indromului imunode>i?itar doCndit 8 SIDA 8
de ?tre o alt per@oan de?t ?ea pre=ut Dn alin";#<9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
+ la #' ani"
;(< Da? prin >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @$a produ@ moartea =i?timei9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ ani"
;%< Cnd >apta pre=ut Dn alin";'< a >o@t @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani9 iar da? a ?auat moartea =i?timei pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani"
;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn alin";#< Bi ;'< @e pedep@eBte"
Art. 26> R)+09&/%r!# 8.$%$.r $# #&%(#$! +#- 0$#&t!
;#< Nere@pe?tarea m@urilor pri=itoare la pre=enirea @au ?omCaterea Colilor in>e?to$
?onta!ioa@e la animale @au plante ori a duntorilor9 da? a a=ut ?a urmare r@pndirea
unei a@emenea Coli ori a duntorilor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au
amend"
;'< Da? >apta e@te @=rBit din ?ulp9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la
Gumtate"
Art. 2;? I&7!'t#r!# #0!%
;#< In>e?tarea prin ori?e miGloa?e a @ur@elor @au reAelelor de ap9 da? apa de=ine
duntoare @ntAii oamenilor9 animalelor @au plantelor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
3 luni la ( ani @au ?u amend"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
89
Art. 2; F#$+%7%'#r!# +#- +-8+t%t-%r!# /! #$%(!&t! .r% #$t! 0r./-+!
;#< Prepararea9 o>erirea @au eFpunerea @pre =nare de alimente9 Cuturi ori alte
produ@e >al@i>i?ate @au @uC@tituite9 da? @unt =tmtoare @ntAii9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Prepararea9 o>erirea @au eFpunerea @pre =nare de medi?amente ?ontra>?ute
@au @uC@tituite ?are @unt =tmtoare @ntAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la (
ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2;* C.(!r'%#$%5#r!# /! 0r./-+! #$t!r#t!
;#< /narea de alimente9 Cuturi @au alte produ@e ?uno@?nd ? @unt alterate ori ?u
perioada de =alaCilitate depBit9 da? @unt =tmtoare @ntAii9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea punerea Dn ?on@um de ?arne @au produ@e
din ?arne9 pro=enite din tieri de animale @u@tra@e ?ontrolului =eterinar9 da? @unt
=tmtoare @ntAii"
;(< /narea de medi?amente ?uno@?nd ? @unt ?ontra>?ute9 alterate ori ?u
perioada de =alaCilitate depBit9 da? @unt =tmtoare @ntAii ori Bi$au pierdut Dn tot @au
Dn parte e>i?ienAa terapeuti?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2;2 Tr#7%'-$ /! 0r./-+! +#- +-8+t#&,! t.A%'!
;#< Produ?erea9 deAinerea pre?um Bi ori?e operaAiune pri=ind ?ir?ulaAia produ@elor ori
@uC@tanAelor toFi?e9 ?ulti=area Dn @?op de prelu?rare a plantelor ?are ?onAin a@t>el de
@uC@tanAe ori eFperimentarea produ@elor @au @uC@tanAelor toFi?e9 >r drept9 @e pedep@eBte
?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Tentati=a @e pedep@eBte"
TITLUL VIII
INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAII
PRIVIND CONVIEUIREA SOCIAL
CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA ORDINII I LINITII PUBLICE
Art. 2;4 C.&+t%t-%r!# -&-% "r-0 %&7r#',%.&#$ .r"#&%5#t
;#< IniAierea @au ?on@tituirea unui !rup in>ra?Aional or!aniat9 aderarea @au @priGinirea9
@uC ori?e >orm9 a unui a@t>el de !rup @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cnd in>ra?Aiunea ?are intr Dn @?opul !rupului in>ra?Aional or!aniat e@te
@an?Aionat de le!e ?u pedeap@a detenAiunii pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oarea mai mare de #1 ani
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t urmate de @=rBirea unei
in>ra?Aiuni9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni"
;%< Nu @e pedep@e@? per@oanele ?are au ?omi@ >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'<9
da? denunA autoritAilor !rupul in>ra?Aional or!aniat9 Dnainte ?a a?e@ta @ >i >o@t de@?operit
Bi @ @e >i Dn?eput @=rBirea =reuneia dintre in>ra?Aiunile ?are intr Dn @?opul !rupului"
90
;+< Da? per@oana ?are a @=rBit una dintre >aptele pre=ute Dn alin" ;#< $ ;(<
Dnle@neBte9 Dn ?ur@ul urmririi penale9 a>larea ade=rului Bi tra!erea la r@pundere penal a
unuia @au mai multor memCri ai unui !rup in>ra?Aional or!aniat9 limitele @pe?iale ale
pedep@ei @e redu? la Gumtate"
;3< Prin !rup in>ra?Aional or!aniat @e DnAele!e !rupul @tru?turat9 >ormat din trei @au
mai multe per@oane9 ?on@tituit pentru o anumit perioad de timp Bi pentru a a?Aiona Dn mod
?oordonat Dn @?opul ?omiterii uneia @au mai multor in>ra?Aiuni"
Art. 2;6 I&+t%"#r!# 0-8$%')
;#< .apta de a Dndemna puCli?ul9 =erCal9 Dn @?ri@ @au prin ori?e alte miGloa?e9 @
@=rBea@? in>ra?Aiuni9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au ?u amend9
>r a @e putea depBi pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea la @=rBirea ?reia
@$a in@ti!at"
;'< Da? >apta pre=ut Dn alin" ;#< e@te ?omi@ de un >un?Aionar9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi9 >r a @e putea depBi
pedeap@a pre=ut de le!e pentru in>ra?Aiunea la @=rBirea ?reia @$a in@ti!at"
;(< Da? in@ti!area puCli? a a=ut ?a urmare ?omiterea in>ra?Aiunii la ?are @$a in@ti!at9
pedeap@a e@te ?ea pre=ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune"
Art. 2;; I&'%t#r!# $# -r) +#- /%+'r%(%&#r!
In?itarea puCli?ului9 prin ori?e miGloa?e9 la ur @au di@?riminare Dmpotri=a unei
?ate!orii de per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"

Art. 2;< &'!r'#r!# /! # /!t!r(%&# +)39r@%r!# -&!% %&7r#',%-&%
6n?er?area de a determina o per@oan9 prin ?on@trn!ere @au ?orupere9 @ ?omit o
in>ra?Aiune pentru ?are le!ea pre=ede pedeap@a detenAiunii pe =iaA @au pedeap@a Dn?Ei@orii
mai mare de #1 ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend"
Art. 2;= T-$8-r#r!# .r/%&%% @% $%&%@t%% 0-8$%'!
.apta per@oanei ?are9 Dn puCli?9 prin =iolenAe ?omi@e Dmpotri=a per@oanelor @au
Cunurilor9 ori prin ameninAri @au atin!eri !ra=e adu@e demnitAii per@oanelor9 tulCur
ordinea Bi liniBtea puCli?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend"
Art. 2;> T-$8-r#r!# .r/%&%% 0-8$%'! 0r%& #/-&)r% &!#-t.r%5#t!
;#< Parti?iparea la o adunare puCli? neautoriat9 Dn ?adrul ?reia @e ?omit a?te de
=iolenA Dmpotri=a per@oanelor @au Cunurilor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un
an @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea re>uul de a @e @upune @omaAiei e>e?tuate9
potri=it le!ii9 de ?tre or!anele de ordine9 pentru di@per@area unei adunri puCli?e
neautoriate prin ?are @$a Clo?at tra>i?ul pe un drum naAional ori pe ?alea >erat"
Art. 2<? P.rt-$ +#- 7.$.+%r!# 7)r) /r!0t /! .8%!'t! 0!r%'-$.#+!
;#< .apta de a purta la =edere9 >r drept9 la adunri puCli?e9 mani>e@tri ?ultural$
@porti=e9 Dn lo?uri de di@tra?Aie ori a!rement @au Dn miGloa?e de tran@port Dn ?omunJ
a< ?uAitul9 pumnalul9 CoFul @au alte a@emenea oCie?te >aCri?ate @au ?on>e?Aionate anume
pentru tiere9 DnAepare @au lo=ireK
C< arme neletale ?are nu @unt @upu@e autoririi ori di@poiti=e pentru Bo?uri ele?tri?eK
?< @uC@tanAe iritant la?rimo!ene @au ?u e>e?t paraliant9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
91
;'< .olo@irea9 >r drept9 la adunri puCli?e9 mani>e@tri ?ultural$@porti=e9 Dn lo?uri de
di@tra?Aie ori a!rement @au Dn miGloa?e de tran@port Dn ?omun a oCie?telor @au @uC@tanAelor
pre=ute Dn alin" ;#< @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
;(< Portul9 >r drept9 al oCie?telor @au @uC@tanAelor pre=ute Dn alin" ;#< Dn @ediul
autoritAilor puCli?e9 in@tituAiilor puCli?e @au al altor per@oane Guridi?e de intere@ puCli?9 ori Dn
@paAiile reer=ate de@>Burrii pro?e@ului ele?toral @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la
( ani @au ?u amend"
Art. 2< (0%!/%'#r!# /!+7)@-r)r%% -&!% #/-&)r% 0-8$%'!
6mpiedi?area9 prin ori?e miGloa?e9 a de@>Burrii unei adunri puCli?e ?are a >o@t
autoriat potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
Art. 2<* P.r&."r#7%# %&7#&t%$)
;#< Produ?erea9 eFpunerea @au di@triCuirea9 Dn ori?e mod9 pre?um Bi deAinerea Dn
=ederea eFpunerii @au di@triCuirii de materiale porno!ra>i?e ?u minori9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
;'< Da? >aptele pre=ute Dn alineatul pre?edent au >o@t @=rBite printr$un @i@tem
in>ormati? @au alt miGlo? de @to?are a datelor in>ormati?e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la
unu la + ani"
;(< Prin materiale porno!ra>i?e ?u minori @e DnAele!e ori?e material ?are preint un
minor a=nd un ?omportament @eFual eFpli?it @au ?are9 deBi nu preint o per@oan real9
@imulea9 Dn mod ?rediCil9 un minor a=nd un a@t>el de ?omportament"
Art. 2<2 U$tr#:-$ '.&tr# 8-&!$.r (.r#3-r%
.apta per@oanei ?are9 Dn puCli?9 eFpune @au di@triCuie >r drept ima!ini ?e preint
eFpli?it o a?ti=itate @eFual9 alta de?t ?ea la ?are @e re>er art" ()'9 ori @=rBeBte a?te de
eFEiCiAioni@m @au alte a?te @eFuale eFpli?ite9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la '
ani @au ?u amend"
CAPITOLUL II INFRACIUNI CONTRA FAMILIEI
Art. 2<4 B%"#(%#
;#< 6n?Eeierea unei noi ?@torii de ?tre o per@oan ?@torit @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au amend"
;'< Per@oana ne?@torit ?are Dn?Eeie o ?@torie ?u o per@oan pe ?are o Btie
?@torit9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la un an @au ?u amend"

Art. 2<6 A8#&/.&-$ /! 7#(%$%!
;#< S=rBirea de ?tre per@oana ?are are oCli!aAia le!al de DntreAinere9 >aA de ?el
DndreptAit la DntreAinere9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ
a< pr@irea9 alun!area @au l@area >r aGutor9 eFpunndu$l la @u>erinAe >ii?e @au
moraleK
C< neDndeplinirea9 ?u rea$?redinA9 a oCli!aAiei de DntreAinere pre=ut de le!eK
?< neplata9 ?u rea ?redinA9 timp de trei luni9 a pen@iei de DntreAinere @taCilit pe ?ale
Gude?torea@?9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend"
;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei
=tmate"
92
;(< .apta nu @e pedep@eBte9 da? Dnainte de terminarea urmririi penale9 in?ulpatul DBi
DndeplineBte oCli!aAiile"
;%< Da?9 pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare9 in?ulpatul DBi
DndeplineBte oCli!aAiile9 in@tanAa di@pune9 dup ?a9 amnarea apli?rii pedep@ei @au
@u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere9 ?Eiar da? nu @unt Dndeplinite ?ondiAiile
pre=ute de le!e pentru a?ea@ta"

Art. 2<; N!r!+0!'t#r!# ()+-r%$.r 0r%3%&/ 1&'r!/%&,#r!# (%&.r-$-%
;#< ReAinerea de ?tre un printe a ?opilului @u minor9 >r ?on@imAmntul ?eluilalt
printe @au al per@oanei ?reia i$a >o@t Dn?redinAat minorul potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la o lun la ( luni @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta per@oanei ?reia i @$a Dn?redinAat
minorul prin Eotrre Gude?torea@? @pre ?reBtere Bi edu?are9 de a Dmpiedi?a9 Dn mod
repetat9 pe ori?are dintre prinAi @ aiC le!turi per@onale ?u minorul9 Dn ?ondiAiile @taCilite
de prAi @au de ?tre or!anul ?ompetent"
;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"

Art. 2<< (0%!/%'#r!# #''!+-$-% $# 1&3),)(9&t-$ "!&!r#$ .8$%"#t.r%-
;#< Printele @au per@oana ?reia i$a >o@t Dn?redinAat9 potri=it le!ii9 un minor Bi ?are9 Dn
mod neGu@ti>i?at9 Dl retra!e @au Dl Dmpiedi? prin ori?e miGloa?e @ urmee ?ur@urile
Dn=Amntului !eneral oCli!atoriu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u
amend"
;'< .apta nu @e pedep@eBte da? Dnainte de terminarea urmririi penale in?ulpatul
a@i!ur reluarea >re?=entrii ?ur@urilor de ?tre minor"
;(< Da? pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare in?ulpatul a@i!ur
reluarea >re?=entrii ?ur@urilor de ?tre minor9 in@tanAa di@pune9 dup ?a9 amnarea
apli?rii pedep@ei @au @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere9 ?Eiar da? nu
@unt Dndeplinite ?ondiAiile pre=ute de le!e pentru a?ea@ta"
CAPITOLUL III INFRACIUNI CONTRA LIBERTII RELIGIOASE I
RESPECTULUI DATORAT MORILOR
Art. 2<= (0%!/%'#r!# !A!r'%t)r%% $%8!rt),%% r!$%"%.#+!
;#< 6mpiedi?area @au tulCurarea liCerei eFer?itri a ritualului unui ?ult reli!io@9 ?are
e@te or!aniat Bi >un?Aionea potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani
@au ?u amend"
;'< OCli!area unei per@oane9 prin ?on@trn!ere9 @ parti?ipe la @er=i?iile reli!ioa@e ale
unui ?ult ori @ Dndeplinea@? un a?t reli!io@ le!at de eFer?itarea unui ?ult @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend"
;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea oCli!area unei per@oane9 prin =iolenA @au
ameninAare9 @ Dndeplinea@? un a?t interi@ de ?ultul9 or!aniat potri=it le!ii9 ?ruia Di
aparAine"
;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"
Art. 2<> Pr.7#&#r!# $)'#@-r%$.r +#- .8%!'t!$.r /! '-$t
Pro>anarea unui l?aB @au a unui oCie?t de ?ult9 aparAinnd unui ?ult reli!io@ ?are e@te
or!aniat Bi >un?Aionea potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au
?u amend"
93
Art. 2=? Pr.7#&#r!# /! '#/#3r! +#- (.r(%&t!
;#< Su@tra!erea9 di@tru!erea @au pro>anarea unui ?ada=ru9 ori a ?enuBei reultate din
in?inerarea a?e@tuia @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
;'< Pro>anarea prin ori?e miGloa?e a unui mormnt9 a unei urne >unerare @au a unui
monument >unerar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au amend"
Art. 2= Pr!$!3#r!# %$!"#$) /! ,!+-t-r% +#- .r"#&!
Prele=area de Ae@uturi @au or!ane de la un ?ada=ru9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend"
TITLUL IX
INFRACIUNI ELECTORALE
Art. 2=* (0%!/%'#r!# !A!r'%t)r%% /r!0t-r%$.r !$!'t.r#$!
;#< 6mpiedi?area9 prin ori?e miGloa?e9 a liCerului eFer?iAiu al dreptului de a ale!e @au
de a >i ale@9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani"
;'< Ata?ul9 prin ori?e miGloa?e9 a@upra lo?alului @e?Aiei de =otare9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2=2 C.r-0!r!# #$!")t.r%$.r
;#< O>erirea @au darea de Cani9 Cunuri ori de alte >oloa@e Dn @?opul determinrii
ale!torului @ =otee @au @ nu =otee o anumita li@t de ?andidaAi ori un anumit ?andidat9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Nu intr Dn ?ate!oria Cunurilor pre=ute Dn alin" ;#< Cunurile ?u =aloare @imColi?9
in@?ripAionate ?u Dn@emnele unei >ormaAiuni politi?e"
Art. 2=4 Fr#-/# $# 3.t
;#< .apta per@oanei ?are =oteaJ
a< >r a a=ea a?e@t dreptK
C< de dou @au mai multe oriK
?< prin introdu?erea Dn urn a mai multor Culetine de =ot de?t are dreptul un ale!tor9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea utiliarea unei ?rAi de ale!tor @au a unui
a?t de identitate nul ori >al@9 @au a unui Culetin de =ot >al@"
Art. 2=6 Fr#-/# $# 3.t-$ !$!'tr.&%'
Tiprirea Bi utiliarea de date de a??e@ >al@e9 a??e@area >rauduloa@ a @i@temului de
=or ele?troni? @au >al@i>i?area prin ori?e miGloa?e a Culetinelor de =ot Dn >ormat ele?troni? @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
Art. 2=; V%.$#r!# '.&7%/!&,%#$%t),%% 3.t-$-%
;#< /iolarea prin ori?e miGloa?e a @e?retului =otului @e pedep@eBte ?u amend"
;'< Da? >apta a >o@t ?omi@ de un memCru al Ciroului ele?toral al @e?Aiei de =otare9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au amenda Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
94
Art. 2=< N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% -r&!% /! 3.t
;#< De@?Eiderea urnelor9 Dnainte de ora @taCilit pentru Dn?Eiderea =otrii9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
;'< 6n?redinAarea urnei @pe?iale altor per@oane de?t memCrilor Ciroului ele?toral al
@e?Aiei de =otare9 ori tran@portarea a?e@teia de ?tre alte per@oane @au Dn alte ?ondiAii de?t
?ele pre=ute de le!e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2== F#$+%7%'#r!# /.'-(!&t!$.r @% !3%/!&,!$.r !$!'t.r#$!
;#< .al@i>i?area9 prin ori?e miGloa?e a Dn@?ri@urilor de la Cirourile ele?torale @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi Dn@?rierea Dn ?opia de pe li@ta ele?toral
permanent a unor per@oane ?are nu >i!urea Dn a?ea@t li@t"
;(< Introdu?erea Dn u @au >olo@irea unui pro!ram in>ormati? ?u =i?ii ?are alterea
Dnre!i@trarea ori Dn@umarea reultatelor oCAinute Dn @e?Aiile de =otare @au determin
repartiarea mandatelor Dn a>ara pre=ederilor le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la )
ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea introdu?erea de date9 in>ormaAii @au
pro?eduri ?are du? la alterarea @i@temului in>ormaAional naAional ne?e@ar @taCilirii reultatelor
ale!erilor"
Art. 2=> F#0t! +)39r@%t! 1& $!")t-r) '- -& r!7!r!&/-(
;#< Di@poiAiile art" (*' $ (** @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi Dn ?aul >aptelor
@=rBite ?u prileGul unui re>erendum"
Art. 2>? S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" (*' Bi art" (*% $ (** @e pedep@eBte"
TITLUL X
INFRACIUNI CONTRA SECURITII NAIONALE
Art. 2> Tr)/#r!#
.apta ?etAeanului romn de a intra Dn le!tur ?u o putere @au ?u o or!aniaAie
@trin ori ?u a!enAi ai a?e@tora9 Dn @?opul de a @uprima @au BtirCi unitatea Bi indi=iiCilitatea9
@u=eranitatea @au independenAa @tatului9 prinJ
a< pro=o?are de rCoi ?ontra Arii @au de Dnle@nire a o?upaAiei militare @trineK
C< @uCminare e?onomi?9 politi? @au a ?apa?itAii de aprare a @tatuluiK
?< a@er=ire >aA de o putere @au or!aniaAie @trinK
d< aGutarea unei puteri @au or!aniaAii @trine pentru de@>Burarea unei a?ti=itAi o@tile
Dmpotri=a @e?uritAii naAionale9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2>* Tr)/#r!# 0r%& tr#&+(%t!r! /! %&7.r(#,%% +!'r!t! /! +t#t
Tran@miterea de in>ormaAii @e?rete de @tat unei puteri @au or!aniaAii @trine ori
a!enAilor a?e@tora9 pre?um Bi pro?urarea ori deAinerea de do?umente @au date ?e ?on@tituie
in>ormaAii @e?rete de @tat de ?tre ?ei ?are nu au ?alitatea de a le ?unoaBte9 Dn @?opul
tran@miterii lor unei puteri @au or!aniaAii @trine ori a!enAilor a?e@tora9 @=rBite de un
95
?etAean romn9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
Art. 2>2 Tr)/#r!# 0r%& #:-t#r!# %&#(%'-$-%
.apta ?etAeanului romn ?are9 Dn timp de rCoiJ
a< pred teritorii9 oraBe9 poiAii de aprare9 depoite ori in@talaAii ale >orAelor armate
romne @au ?are @er=e@? aprriiK
C< pred na=e9 aerona=e9 maBini9 aparate9 armament @au ori?e alte materiale ?are pot
@er=i purtrii rCoiuluiK
?< pro?ur inami?ului oameni9 =alori @au materiale de ori?e >elK
d< tre?e de partea inami?ului @au e>e?tuea alte a?Aiuni ?are @unt de natur @ >a=oriee
a?ti=itatea inami?ului ori @ @lCea@? puterea de lupta a >orAelor armate romne @au a
armatelor aliateK
e< lupt @au >a?e parte din >ormaAii de lupt Dmpotri=a @tatului romn @au a aliaAilor @i9
@e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2>4 A',%-&%$! .+t%$! '.&tr# +t#t-$-%
.aptele pre=ute Dn art" (4# Bi Dn art" (4(9 @=rBite de un ?etAean @trin @au
apatrid9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
Art. 2>6 S0%.&#:-$
.aptele pre=ute Dn art" (4'9 @=rBite de un ?etAean @trin @au apatrid9 @e
pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2>; At!&t#t-$ '#r! 0-&! 1& 0!r%'.$ +!'-r%t#t!# &#,%.&#$)
Atentatul ?ontra =ieAii @=rBit Dmpotri=a unei per@oane ?are deAine o >un?Aie de
demnitate puCli?9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u
detenAiune pe =iaA @au Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"

Art. 2>< At!&t#t-$ '.&tr# -&!% '.$!'t%3%t),%
Atentatul @=rBit ?ontra unei ?ole?ti=itAi prin otr=iri Dn ma@9 pro=o?are de epidemii
@au prin ori?e alt miGlo?9 Dn @?opul Dn!reunrii @au Dmpiedi?rii eFer?itrii puterii de @tat9 @e
pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
Art. 2>= A't!$! /! /%3!r+%-&!
Di@tru!erea9 de!radarea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare9 Dn Dntre!ime @au
Dn parte9 prin eFploii9 in?endii @au Dn ori?e alt mod9 a in@talaAiilor indu@triale9 ?ilor de
?omuni?aAie9 miGloa?elor de tran@port9 miGloa?elor de tele?omuni?aAie9 ?on@tru?Aiilor9
produ@elor indu@triale @au a!ri?ole9 ori a altor Cunuri9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea
naAional9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
Art. 2>> A',%-&% 1(0.tr%3# .r/%&%% '.&+t%t-,%.&#$!
;#< A?Aiunea armat Dntreprin@ Dn @?opul @?EimCrii ordinii ?on@tituAionale ori al
Dn!reunrii @au Dmpiedi?rii eFer?itrii puterii de @tat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #+ la
'+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
96
;'< 6ntreprinderea de a?Aiuni =iolente Dmpotri=a per@oanelor @au Cunurilor @=rBite de
mai multe per@oane Dmpreun9 Dn @?opul @?EimCrii ordinii ?on@tituAionale ori al Dn!reunrii
@au Dmpiedi?rii eFer?itrii puterii de @tat9 da? @e pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 4?? C.(-&%'#r!# /! %&7.r(#,%% 7#$+!
Comuni?area @au r@pndirea9 prin ori?e miGloa?e9 de Btiri9 date @au in>ormaAii >al@e ori
de do?umente >al@i>i?ate9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
Art. 4? Pr.0#"#&/# 0!&tr- r)58.%
;#< Propa!anda pentru rCoi de a!re@iune9 pre?um Bi r@pndirea de Btiri
tendenAioa@e @au in=entate9 Dn @?opul pro=o?rii unui rCoi de a!re@iune9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele pre=ute Dn alin" ;#<9 @=rBite Dn
@?opul pro=o?rii unui rCoi de a!re@iune Dmpotri=a Romniei"
Art. 4?* C.(0r.(%t!r!# -&.r %&t!r!+! /! +t#t
Di@tru!erea9 alterarea ori a@?underea unui do?ument @au Dn@?ri@ Dn ?are @unt @taCilite
drepturi ale @tatului romn Dn raport ?u o putere @trin9 da? prin a?ea@ta @unt pu@e Dn
peri?ol @au =tmate intere@ele de @tat9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 4?2 D%3-$"#r!# +!'r!t-$-% '#r! 0!r%'$%t!#5) +!'-r%t#t!# &#,%.&#$)
;#< Di=ul!area unor do?umente @au a unor date ?are ?on@tituie in>ormaAii @e?rete de
@tat9 de ?tre ?el ?are le ?unoaBte datorit atriCuAiilor de @er=i?iu9 da? >apta pune Dn peri?ol
@e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
;'< DeAinerea Dn a>ara Dndatoririlor de @er=i?iu a unui do?ument ?e ?onAine in>ormaAii
@e?rete de @tat9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la + la #1 ani"
;(< Da? >aptele pre=ute Dn alineatele pre?edente @unt @=rBite de ori?e alt
per@oan9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
Art. 4?4 I&7r#',%-&% '.&tr# 0!r+.#&!$.r '#r! +! 8-'-r) /! 0r.t!',%!
%&t!r&#,%.&#$)
;#< Atentatul ?ontra =ieAii @=rBit Dmpotri=a repreentantului unui @tat @trin @au a altei
per@oane ?are @e Cu?ur de prote?Aie Dn ?on>ormitate ?u ?on=enAiile internaAionale9 a>lat Dn
mi@iune o>i?ial Dn Romnia9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au Dn?Ei@oare de la #+
la '+ de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< In>ra?Aiunile intenAionate ?ontra inte!ritAii ?orporale9 @ntAii @au liCertAii9
@=rBite Dmpotri=a unei per@oane dintre ?ele menAionate Dn alin" ;#<9 @e @an?Aionea ?u
pedeap@a pre=ut de le!e pentru >apta @=rBit9 ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea
?u Gumtate"

Art. 4?6 C.&+t%t-%r!# /! +tr-'t-r% %&7.r(#t%3! %$!"#$!
IniAierea9 or!aniarea @au ?on@tituirea pe teritoriul Romniei a unor @tru?turi
in>ormati=e Dn @?opul ?ule!erii de in>ormaAii @e?rete de @tat9 ori de@>Burarea de ?tre
97
a?e@tea a unei a?ti=itAi de ?ule!ere @au prelu?rare de a@emenea in>ormaAii9 Dn a>ara ?adrului
le!al9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 de ani Bi interi?erea unor drepturi"
Art. 4?; N!/!&-&,#r!# -&.r %&7r#',%-&% '.&tr# +!'-r%t),%% &#,%.&#$!
;#< .apta per@oanei ?are9 lund ?unoBtinA de@pre pre!tirea @au ?omiterea =reuneia
dintre in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" (4# $ (449 art" %1' $ %1+9 nu DnBtiinAea de Dndat
autoritAile @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< NedenunAarea @=rBit de un memCru de >amilie9 nu @e pedep@eBte"
;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are9 Dnainte de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale
Dmpotri=a unei per@oane pentru @=rBirea >aptei nedenunAate9 Dn?unoBtinAea autoritAile
?ompetente de@pre a?ea@ta @au ?are9 ?Eiar dup punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale9 a
Dnle@nit tra!erea la r@pundere penal a autorului Bi a parti?ipanAilor"
Art. 4?< C#-5! /! r!/-'!r! # 0!/!0+!%
Da? per@oana ?are a @=rBit una dintre in>ra?Aiunile pre=ute Dn preentul titlu
Dnle@neBte9 Dn ?ur@ul urmririi penale9 a>larea ade=rului Bi tra!erea la r@pundere penal a
autorului @au parti?ipanAilor9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate"
Art. 4?= S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
;#< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn preentul titlu @e pedep@eBte"
;'< Se ?on@ider tentati= Bi produ?erea @au pro?urarea miGloa?elor ori
in@trumentelor9 pre?um Bi luarea de m@uri Dn =ederea ?omiterii in>ra?Aiunilor pre=ute Dn
art" (4'9 art" (4(9 art" (4+ 8 (44 Bi art" %1% Bi art" (4% raportat la in>ra?Aiunea de trdare prin
aGutarea inami?ului

TITLUL XI
INFRACIUNI CONTRA CAPACITII DE LUPT A FORELOR ARMATE
CAPITOLUL I INFRACIUNI SVDRITE DE MILITARI
Art. 4?> A8+!&,# &!:-+t%7%'#t)
AC@enAa neGu@ti>i?at a ori?rui militar de la unitate @au de la @er=i?iu9 ?are a depBit %
ore9 dar nu mai mult de '% de ore9 Dn timp de rCoi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii
de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au amend"
Art. 4? D!5!rt#r!#
;#< AC@enAa neGu@ti>i?at de la unitate @au de la @er=i?iu9 ?are depBeBte ( ile9 a
ori?rui militar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend"
;'< AC@enAa neGu@ti>i?at a ori?rui militar de la unitate @au de la @er=i?iu9 ?are a
depBit '% de ore9 Dn timp de rCoi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani @au amend"
98
Art. 4 &')$'#r!# '.&+!(&-$-%
;#< 6n?l?area re!ulilor @er=i?iului de pa9 inter=enAie9 Dn@oAire @au de @e?uritate9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi pr@irea ?omenii @au ori?rui alt po@t
de ?tre militar"
;(< 6n?l?area ?on@emnului de ?tre @antinela a>lat Dn @er=i?iu de !ard @au de pa
pe ln! depoitele de armament9 muniAii @au materiale eFploi=e ori Dn alte po@turi de un
deo@eCit intere@ militar @au de @tat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani"
;%< .aptele pre=ute Dn alin" ;#< 8 ;(< @=rBite Dn timp de rCoi9 pe durata @trii de
a@ediu @au a @trii de ur!enA @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani"
Art. 4* I&+-8.r/.&#r!#
;#< Re>uul de a eFe?uta un ordin ?u pri=ire la Dndatoririle de @er=i?iu @e pedep@eBte
?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"
;'< Da? >apta e@te @=rBit de un o>iAer9 de un mai@tru militar @au @uCo>iAer9 de un
@oldat ori de un !radat =oluntar9 de doi @au mai mulAi militari Dmpreun ori Dn >aAa >ormaAiei
adunate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la # la + ani"
;(< 6n timp de rCoi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 pedeap@a
pentru >apta pre=ut Dn alin" ;#< e@te Dn?Ei@oare de la ' la ) ani9 iar pentru >apta pre=ut
Dn alin" ;'<9 de la ( la #1 ani"
Art. 42 L.3%r!# +-0!r%.r-$-% .r% # %&7!r%.r-$-%
;#< Lo=irea @uperiorului de ?tre in>erior @au a Be>ului de ?tre @uCordonat9 atun?i
?nd @uperiorul @au Be>ul @e a>l Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 ori pentru a?te
Dndeplinite Dn le!tur ?u a?e@te atriCuAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la # la + ani @au ?u
amend"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi lo=irea @=rBit de ?tre @uperior @au
Be> Dmpotri=a in>eriorului @au a @uCordonatului9 atun?i ?nd in>eriorul @au @uCordonatul @e
a>l Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 ori pentru a?te Dndeplinite Dn le!tur ?u a?e@te
atriCuAii"
;(< Cnd >aptele pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t ?omi@e Dn timp de rCoi9 pe
durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea
?u o treime"
Art. 44 C#0%t-$#r!#
Predarea Dn minile inami?ului de ?tre ?omandant a >orAelor armate pe ?are le
?omand9 l@area Dn minile inami?ului9 di@tru!erea @au adu?erea Dn @tare de
neDntreCuinAare de ?tre ?omandant a miGloa?elor de lupt @au a altor miGloa?e ne?e@are
pentru purtarea rCoiului9 >r ?a =reuna dintre a?e@tea @ >i >o@t determinat de ?ondiAiile
de lupt9 @e pedep@e@? ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 46 P)r)+%r!# '9(0-$-% /! $-0t)
Pr@irea ?mpului de lupt @au re>uul de a a?Aiona9 @=rBite Dn timpul luptei9 ori
predarea Dn ?apti=itate @au @=rBirea altor a@emenea >apte de natur a @er=i ?auei
inami?ului @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi
interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
99
Art. 4; Z8.r-$ &!#-t.r%5#t
;#< ,Corul ?u o aerona= aparAinnd >orAelor armate ale @tatului romn9 >r prealaCil
autoriare9 pre?um Bi nere@pe?tarea re!ulilor de Cor9 da? prin a?ea@ta @e peri?litea
@e?uritatea Corului Dn @paAiul aerian @au a aerona=ei @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu
la ( ani @au ?u amend"
;'< Da? >apta a a=ut ?a urmare di@tru!erea @au de!radarea aerona=ei pedeap@a
e@te Dn?Ei@oarea de la + la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi9 iar da? a a=ut ?a
urmare un dea@tru9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
Art. 4< P)r)+%r!# &#3!%
;#< Pr@irea unei na=e militare Dn ?a de nau>ra!iu de ?tre ?omandant9 Dnainte de a$
Bi >i eFer?itat pn la ?apt Dndatoririle de @er=i?iu9 pre?um Bi de ?tre ori?e alte per@oane ?e
>a? parte din e?EipaGul na=ei9 >r ordinul ?omandantului9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la
unu la + ani"
;'< Da? >apta e@te @=rBit Dn timp de rCoi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii
de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
Art. 4= P)r)+%r!# '.(!&5%%
;#< Pr@irea ?omenii de ?tre ?omandantul unei na=e militare @au al unei !rupri de
na=e militare9 Dn @ituaAii ?are ar >i putut peri?lita na=a militar @au na=ele militare ori e?EipaGul
a?e@tora9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< 6n ?aul Dn ?are pr@irea ?omenii @$a @=rBit Dn timpul luptei9 de ?tre
?omandantul unei na=e militare @au al unei !rupri de na=e militare9 pedeap@a e@te
Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 4> N!$-#r!# ()+-r%$.r &!'!+#r! 1& .0!r#,%-&%$! &#3#$!
.apta ?omandantului unei na=e militare @au !rupri de na=e militare ?are >r a >i >o@t
oprit prin =reun ordin9 @au >r a >i >o@t Dmpiedi?at de mi@iunea @pe?ial pe ?are o a=eaJ
a< nu ia m@urile ne?e@are @ ata?e9 @ lupte Dmpotri=a inami?ului9 @ aGute o na= a
@tatului romn @au a unei Ari aliate9 urmrit de inami? ori an!aGat Dn luptK
C< nu ia m@urile ne?e@are pentru a di@tru!e un ?on=oi inami?K
?< nu urmreBte na=ele de rCoi @au ?omer?iale ale inami?ului9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 4*? C.8.r9r!# 0#3%$%.&-$-%
CoCorrea pa=ilionului Dn timpul luptei9 Dn @?opul de a @er=i ?aua inami?ului9
@=rBit de ?tre ?omandantul unei na=e militare @au al unei !rupri de na=e militare9
pre?um Bi de ?tre ori?e alt per@oan amCar?at9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la
'1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 4* C.$%5%-&!#
;#< .apta ?omandantului unei na=e militare @au a ori?rei per@oane a>late la Cordul
na=ei9 ?are a produ@ o ?oliiune @au punerea pe u@?at a na=ei9 da? >apta a a=ut ?a urmare
a=arierea !ra=9 a a?e@teia @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #' de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< 6n ?aul Dn ?are >apta pre=ut Dn alineatul pre?edent a >o@t @=rBit din ?ulp9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la de la 3 luni la ( ani"
100
;(< .apta pre=ut Dn alin" ;#< @=rBit Dn timp de rCoi9 pe durata @trii de a@ediu
@au a @trii de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
Art. 4** S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!%
Tentati=a la in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" %#%$%#*9 art" %'19 art" %'# alin" ;#< @e
pedep@eBte"
Art. 4*2 I&7r#',%-&% 0r%3%t.#r! $# #!r.&#3! (%$%t#r!
Di@poiAiile art" %#3 $ %#*9 art" %'# Bi art" %'' @e apli? Dn mod ?ore@puntor Bi Dn
?aul aerona=elor militare"
Art. 4*4 P-&!r!# 1& (%@'#r! # #',%-&%% 0!&#$!
A?Aiunea penal pentru in>ra?Aiunile pre=ute Dn art" %14 $ %#' @e pune Dn miB?are
numai la @e@iarea ?omandantului"
CAPITOLUL II INFRACIUNI SVDRITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

Art. 4*6 S-+tr#"!r!# /! $# +!r3%'%-$ (%$%t#r 1& t%(0 /! r)58.%
.apta per@oanei ?are Dn timp de rCoi @au pe durata @trii de a@ediu9 DBi pro=oa?
=tmri inte!ritAii ?orporale @au @ntAii9 @imulea o Coal @au o in>irmitate9 >olo@eBte
Dn@?ri@uri >al@e @au ori?e alte miGloa?e9 Dn @?opul de a @e @u@tra!e de la @er=i?iul militar9 @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"

Art. 4*; S-+tr#"!r!# /! $# $-#r!# 1& !3%/!&,# (%$%t#r)
;#< Su@tra!erea de la luarea Dn e=idenAa militar9 @ele?Aia9 @taCilirea aptitudinilor Bi a
opAiunilor pri=ind modul de Dndeplinire a Dndatoririlor militare9 Dn timp de pa?e9 @e pedep@eBte
?u amend"
;'< Da? >apta e@te @=rBit Dn timp de rCoi @au pe durata @trii de a@ediu9
pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani"
Art. 4*< N!0r!5!&t#r!# $# 1&'.r0.r#r! +#- '.&'!&tr#r!
;#< Nepreentarea la Dn?orporare9 ?on?entrare @au moCiliare Dn timp de rCoi @au
pe durata @trii de a@ediu9 Dn termenul pre=ut Dn ordinul de ?Eemare9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi nepreentarea ?elui Dn?orporat @au
?on?entrat la unitatea la ?are a >o@t repartiat9 pre?um Bi a ?elui ?are9 eFe?utnd potri=it
le!ii9 @er=i?iul alternati=9 nu @e preint Dn termen la an!aGator"
;(< Termenele de preentare pre=ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e prelun!e@? ?u #1 ile9 Dn
?aul Dn ?are ?el ?Eemat @e a>l Dn @trintate"
Art. 4*= J!7-%r!# '!$.r ')5-,% 0! '9(0-$ /! $-0t)
;#< -e>uirea pe ?mpul de lupt a morAilor @au rniAilor @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta pre=ut Dn alin" ;#<9 ?are9 >r @ >ie
@=rBit pe ?mpul de lupt9 e@te urmarea unor operaAii de rCoi"
101
Art. 4*> F.$.+%r!# !(8$!(!% Cr-'!# R.@%! 1& t%(0-$ .0!r#,%-&%$.r (%$%t#r!
.olo@irea9 >r drept9 Dn timp de rCoi @au pe durata @trii de a@ediu9 Dn le!tur ?u
operaAiunile militare9 a emClemei ori denumirii de HCru?ea RoBieI @au a ?elor a@imilate
a?e@teia @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"
TITLUL XII
INFRACIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITII I DE RZBOI
CAPITOLUL I INFRACIUNI DE GENOCID I CONTRA UMANITII
Art. 42? G!&.'%/-$
;#< S=rBirea9 Dn @?opul de a di@tru!e9 Dn Dntre!ime @au Dn parte9 un !rup naAional9
etni?9 ra@ial @au reli!io@9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ
a< u?iderea de memCri ai !rupuluiK
C< =tmarea inte!ritAii >ii?e @au mintale a unor memCri ai !rupuluiK
?< @upunerea !rupului la ?ondiAii de eFi@tenA de natur @ du? la di@tru!erea >ii?9
total @au parAial9 a a?e@tuiaK
d< impunerea de m@uri =ind Dmpiedi?area naBterilor Dn ?adrul !rupuluiK
e< tran@>erul >orAat de ?opii aparAinnd unui !rup Dn alt !rup9
@e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Da? >aptele de la alin";#< @unt @=rBite Dn timp de rCoi9 pedeap@a e@te
detenAiunea pe =iaA"
;(< 6nAele!erea Dn =ederea @=rBirii in>ra?Aiunii de !eno?id @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la + la #1 de ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< In?itarea la @=rBirea in>ra?Aiunii de !eno?id9 ?omi@ Dn mod dire?t9 Dn puCli? @e
pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 42 I&7r#',%-&% '.&tr# -(#&%t),%%
;#< S=rBirea9 Dn ?adrul unui ata? !eneraliat @au @i@temati?9 lan@at Dmpotri=a unei
populaAii ?i=ile9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ
a< u?iderea unor per@oaneK
C< @upunerea unei populaAii @au prAi a a?e@teia9 Dn @?opul de a o di@tru!e Dn tot @au Dn
parte9 la ?ondiAii de =iaA menite @ determine di@tru!erea >ii?9 total @au parAial9 a
a?e@teiaK
?< @?la=ia @au tra>i?ul de >iinAe umane9 Dn @pe?ial de >emei @au ?opiiK
d< deportarea @au tran@>erarea >orAat9 ?u Dn?l?area re!ulilor !enerale de drept
internaAional9 a unor per@oane a>late Dn mod le!al pe un anumit teritoriu9 prin eFpularea
a?e@tora @pre un alt @tat @au @pre un alt teritoriu9 ori prin >olo@irea altor m@uri de
?on@trn!ereK
e< torturarea unei per@oane a>late @uC paa >ptuitorului @au a@upra ?reia a?e@ta eFer?it
?ontrolul Dn ori?e alt mod9 ?aundu$i =tmri >ii?e @au p@iEi?e9 ori @u>erinAe >ii?e @au
p@iEi?e !ra=e9 ?e depBe@? ?on@e?inAele @an?Aiunilor admi@e de ?tre dreptul internaAionalK
102
>< =iolul @au a!re@iunea @eFual9 ?on@trn!erea la pro@tituAie9 @teriliarea >orAat @au
detenAia ile!al a unei >emei rma@ !ra=id Dn mod >orAat9 Dn @?opul modi>i?rii ?ompoiAiei
etni?e a unei populaAiiK
!< =tmarea inte!ritAii >ii?e @au p@iEi?e a unor per@oaneK
E< pro=o?area di@pariAiei >orAate a unei per@oane9 Dn @?opul de a o @u@tra!e de @uC
prote?Aia le!ii pentru o perioad Dndelun!at9 prin rpire9 are@tare @au deAinere9 la ordinul
unui @tat @au al unei or!aniaAii politi?e9 ori ?u autoriarea9 @priGinul @au a@entimentul
a?e@tora9 urmate de re>uul de a admite ? a?ea@t per@oan e@te pri=at de liCertate @au
de a >urnia in>ormaAii reale pri=ind @oarta ?are Di e@te reer=at ori lo?ul unde @e a>l9 de
Dndat ?e a?e@te in>ormaAii au >o@t @oli?itateK
i< DntemniAarea @au alt >orm de pri=are !ra= de liCertate9 ?u Dn?l?area re!ulilor
!enerale de drept internaAionalK
G< per@e?utarea unui !rup @au unei ?ole?ti=itAi determinate9 prin pri=are de drepturile
>undamentale ale omului @au prin re@trn!erea !ra= a eFer?itrii a?e@tor drepturi9 pe moti=e
de ordin politi?9 ra@ial9 naAional9 etni?9 ?ultural9 reli!io@9 @eFual ori Dn >un?Aie de alte ?riterii
re?uno@?ute ?a inadmi@iCile Dn dreptul internaAionalK
L< alte a@emenea >apte inumane ?e ?auea @u>erinAe mari @au =tmri ale inte!ritAii
>ii?e @au p@iEi?e9
@e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele pre=ute Dn alin" ;#<9 @=rBite Dn
?adrul unui re!im in@tituAionaliat de oprimare @i@temati? Bi de dominare a unui !rup ra@ial
a@upra altuia9 ?u intenAia de a menAine a?e@t re!im"
CAPITOLUL II INFRACIUNI DE RZBOI
Art. 42* I&7r#',%-&% /! r)58.% '.&tr# 0!r+.#&!$.r
;#< S=rBirea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat9 ?u @au >r ?ara?ter internaAional9 a@upra
uneia @au mai multor per@oane proteGate de dreptul internaAional umanitar9 a uneia dintre
urmtoarele >apteJ
a< u?idereaK
C< luarea de o@tati?iK
?< apli?area de tratamente ?u ?ruime @au inumane9 ?aundu$i =tmri ale inte!ritAii
>ii?e @au p@iEi?e9 ori @u>erinAe >ii?e @au p@iEi?e !ra=e9 Dn @pe?ial prin tortur @au mutilareK
d< =iolul @au a!re@iunea @eFual9 ?on@trn!erea la pro@tituAie9 @teriliarea >orAat @au
detenAia ile!al a unei >emei rma@ !ra=id Dn mod >orAat9 Dn @?opul modi>i?rii ?ompoiAiei
etni?e a unei populaAiiK
e< deportarea @au tran@>erarea >orAat9 ?u Dn?l?area re!ulilor !enerale de drept
internaAional9 a unor per@oane a>late Dn mod le!al pe un anumit teritoriu9 prin eFpularea
a?e@tora @pre un alt @tat @au un alt teritoriu9 ori prin >olo@irea altor m@uri de ?on@trn!ereK
>< apli?area @au eFe?utarea unei pedep@e @e=ere9 Dn @pe?ial pedeap@a ?u moartea @au o
pedeap@ pri=ati= de liCertate9 Dmpotri=a unei per@oane ?are nu a >o@t Gude?at Dn ?adrul
unei pro?eduri le!ale Bi imparAiale9 ?are @ o>ere !aranAiile impu@e de dreptul internaAionalK
!< eFpunerea unei per@oane la un peri?ol de moarte @au atin!ere !ra= adu@ @ntAii
prinJ
103
#" e>e?tuarea a@upra a?e@teia de eFperienAe ?u pri=ire la ?are ea nu a ?on@imAit Dn
mod =oluntar9 eFpre@ Bi prealaCil @au ?are nu @unt ne?e@are pentru @ntatea
a?e@teia9 ori nu @unt e>e?tuate Dn intere@ul @uK
'" prele=area de Ae@uturi @au or!ane de la a?ea@ta Dn @?opul tran@plantului9 ?u
eF?epAia prele=rii de @n!e @au piele e>e?tuate Dn @?op terapeuti?9 Dn ?on>ormitate ?u
prin?ipiile medi?ale !eneral re?uno@?ute Bi ?u ?on@imAmntul =oluntar9 eFpre@ Bi
prealaCil al per@oaneiK
(" @upunerea a?e@teia la metode de tratament nere?uno@?ute medi?al9 >r ?a
a?e@tea @ >ie ne?e@are pentru @ntatea per@oanei Bi >r ?a ea @ >i ?on@imAit9 Dn
mod =oluntar9 eFpre@ Bi prealaCilK
E< @upunerea unei per@oane la un tratament de!radant9
@e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi interi?erea
eFer?itrii unor drepturi"
;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea re?rutarea @au Dn?orporarea minorilor ?are
nu au Dmplinit =r@ta de #+ ani Dn >orAele armate @au Dn !rupuri armate9 pre?um Bi
determinarea a?e@tora9 prin ori?e miGloa?e9 @ parti?ipe a?ti= la o@tilitAi"
;(< Rnirea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAional9 a unui
memCru al >orAelor armate inami?e @au a unui ?omCatant al prAii inami?e dup ?e a?e@ta @$
a predat >r ?ondiAii9 @au ?are a >o@t @?o@ din lupt Dn ori?e mod9 @e pedep@eBte ?u
Dn?Ei@oare de la + la #' ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;%< S=rBirea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAional9 a uneia dintre
urmtoarele >apteJ
a< menAinerea ile!al Dn detenAie @au Dntrierea neGu@ti>i?at a repatrierii uneia @au mai
multor per@oane dintre ?ele pre=ute Dn alin" ;+< lit" a<K
C< tran@>erarea9 Dn mod dire?t @au indire?t9 de ?tre un a!ent al puterii o?upante9 a unei
prAi a populaAiei ?i=ile ?reia el Di aparAine9 Dn teritoriul o?upatK
?< ?on@trn!erea9 prin =iolenA @au ameninAare9 a uneia @au mai multor per@oane dintre
?ele pre=ute Dn alin" ;+< lit" a< @ @er=ea@? Dn >orAele armate ale inami?uluiK
d< ?on@trn!erea re@orti@anAilor puterii inami?e @ ia parte la operaAiunile de rCoi
Dndreptate Dmpotri=a Arii lor9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;+< Per@oanele proteGate de dreptul internaAional umanitar @untJ
a< Dntr$un ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAionalJ per@oanele proteGate Dn @en@ul
Con=enAiilor de la &ene=a din #' au!u@t #4%4 Bi al Proto?olului AdiAional I din * iunie #4))9
Dn @pe?ial rniAii9 Colna=ii9 nau>ra!iaAii9 prionierii de rCoi Bi ?i=iliiK
C< Dntr$un ?on>li?t armat >r ?ara?ter internaAionalJ rniAii9 Colna=ii9 nau>ra!iaAii Bi
per@oanele ?are nu parti?ip dire?t la o@tilitAi Bi ?are @e !@e@? @uC puterea prAii inami?eK
?< Dntr$un ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAionalJ memCrii >orAelor armate Bi
?omCatanAii prAii inami?e9 ?are au depu@ armele @au ?are9 din ori?e alt ?au9 nu @e mai
pot apra Bi ?are nu @e a>l @uC puterea prAii inami?e"
Art. 422 I&7r#',%-&% /! r)58.% '.&tr# 0r.0r%!t),%% @% #$t.r /r!0t-r%
;#< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter
internaAional9 Ge>uieBte @au9 ?u Dn?l?area dreptului internaAional Bi >r ?a a?ea@ta @ >ie
Gu@ti>i?at de ne?e@itAi militare9 di@tru!e9 DBi Dn@uBeBte @au re?EiiAionea Cunuri ale prAii
inami?e9 a>late @uC puterea prAii ?reia Di aparAine >ptuitorul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare
de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< De?lararea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAional9 ?a >iind @tin@e9
@u@pendate @au inadmi@iCile Dn Gu@tiAie9 drepturile Bi a?Aiunile tuturor re@orti@anAilor prAii
104
inami?e @au ale unei prAi importante a a?e@tora9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1
ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
Art. 424 I&7r#',%-&% /! r)58.% '.&tr# .0!r#,%-&%$.r -(#&%t#r! @% !(8$!(!$.r
;#< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter
internaAionalJ
a< de?lanBea un ata? Dmpotri=a per@onalului9 in@talaAiilor9 materialului9 unitAilor @au
=eEi?ulelor ?are parti?ip la o mi@iune de aGutor umanitar ori la o mi@iune de menAinere a
p?ii9 ?on>orm Cartei NaAiunilor Unite9 Bi ?are @e Cu?ur de prote?Aia pe ?are dreptul
internaAional umanitar o !arantea ?i=ililor @au Cunurilor ?u ?ara?ter ?i=ilK
C< de?lanBea un ata? Dmpotri=a per@onalului9 ?ldirilor9 unitAilor @anitare @au
miGloa?elor de tran@port @anitare9 ?are utiliea @emnele di@tin?ti=e pre=ute de
Con=enAiile de la &ene=a9 Dn ?on>ormitate ?u di@poiAiile dreptului internaAional umanitar9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter
internaAional9 utiliea >r drept @emnele di@tin?ti=e pre=ute de Con=enAiile de la
&ene=a9 @tea!ul de parlamentare9 drapelul9 in@i!nele militare @au uni>orma inami?ului ori ale
Or!aniaAiei NaAiunilor Unite9 ?aund9 a@t>el9 moartea @au =tmarea ?orporal a uneia @au
mai multor per@oane9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi interi?erea eFer?itrii
unor drepturi"
Art. 426 Ut%$%5#r!# /! (!t./! %&t!r5%+! 1& .0!r#,%-&%$! /! $-0t)
;#< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter
internaAionalJ
a< de?lanBea un ata? prin miGloa?e militare Dmpotri=a populaAiei ?i=ile @au a unor ?i=ili
?are nu parti?ip dire?t la o@tilitAiK
C< de?lanBea un ata? prin miGloa?e militare Dmpotri=a Cunurilor ?i=ile proteGate ?a atare
de dreptul internaAional umanitar9 Dn @pe?ial ?ldiri ?on@a?rate ?ultului reli!io@9
Dn=Amntului9 artei9 BtiinAei9 a?Aiunilor ?aritaCile9 a monumentelor i@tori?e9 @pitalelor9
lo?urilor unde Colna=ii @au rniAii @unt adunaAi9 pre?um Bi a oraBelor9 @atelor9 lo?uinAelor @au
?ldirilor neaprate ori a onelor demilitariate9 @au a@upra in@talaAiilor ori e?Eipamentelor ?e
?onAin @uC@tanAe peri?uloa@e9 Dn m@ura Dn ?are a?e@tea nu @unt >olo@ite ?a oCie?ti=e
militareK
?< de@>Boar un ata? prin miGloa?e militare9 Btiind ? el =a ?aua pierderi de =ieAi
omeneBti Dn rndul populaAiei ?i=ile9 rniri ale per@oanelor ?i=ile9 di@tru!eri de Cunuri ?u
?ara?ter ?i=il9 ?are ar >i =dit di@proporAionate Dn raport ?u an@amClul a=antaGului militar
?on?ret Bi dire?t aBteptatK
d< utiliea o per@oan proteGat de di@poiAiile dreptului internaAional umanitar pentru a
e=ita ?a anumite pun?te9 one @au >orAe militare @ de=in Aint a operaAiunilor militare ale
prAii inami?eK
e< utiliea9 ?a metod de purtare a rCoiului9 Dn>ometarea deliCerat a ?i=ililor9
pri=ndu$i de Cunurile indi@pen@aCile @upra=ieAuirii9 @au Dmpiedi?nd9 ?u Dn?l?area
di@poiAiilor dreptului internaAional umanitar9 primirea aGutoarelor de@tinate a?e@toraK
>< de?lar @au ordon ? nu =a eFi@ta Dndurare pentru Dn=inBiK
!< u?ide @au rneBte9 prin =i?lenie9 un memCru al >orAelor armate inami?e @au un
?omCatant al >orAelor inami?e9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
;'< De@>Burarea unui ata? prin miGloa?e militare9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u
?ara?ter internaAional9 Btiind ? el =a ?aua mediului Dn?onGurtor daune eFtin@e9 de durat Bi
!ra=e9 ?are ar >i =dit di@proporAionate Dn raport ?u an@amClul a=antaGului militar ?on?ret Bi
105
dire?t aBteptat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi interi?erea eFer?itrii unor
drepturi"
Art. 42; Ut%$%5#r!# /! (%:$.#'! %&t!r5%+! 1& .0!r#,%-&%$! /! $-0t)
.apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat9 ?u @au >r ?ara?ter internaAionalJ
a< utiliea otra= @au arme ?u @uC@tanAe otr=itoareK
C< utiliea !ae a@>iFiante9 toFi?e @au a@imilate Bi ori?e li?Eide9 materii @au pro?edee
@imilareK
?< utiliea !loanAe ?are @e dilat @au @e aplatiea ?u uBurinA Dn ?orpul uman9 ?um
@unt !loanAele al ?ror Dn=eliB dur nu a?oper Dn Dntre!ime miGlo?ul @au @unt per>orate de
in?iii9
@e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi interi?erea eFer?itrii unor drepturi"
TITLUL XIII
DISPOZIII FINALE
Art. 42< I&tr#r!# 1& 3%".#r!
Preentul ?od intr Dn =i!oare la un an de la data puCli?rii Dn Monitorul O>i?ial"
106