Sunteți pe pagina 1din 343

ACADEMIA DE +TIIN|E A MOLDOVEI

Institutul de Lingvistic[

G R A M AT I C A
uzual[ a limbii rom`ne

LITERA
Chi=in[u 2000

CZU 811.135.1 36 (075)


G 76

Prezenta edi\ie a ap[rut cu sprijinul


Funda\iei Soros Moldova
Lucrarea a fost elaborat[ de:
Ion B{RBU|{, Armenia CICAL{, Elena CONSTANTINOVICI,
Teodor COTELNIC, Alexandru D}RUL
Coordonator: Teodor COTELNIC
Redactori responsabili:
Mioara AVRAM =i Silviu BEREJAN

Coperta: Vladimir Zmeev

ISBN 9975-74-295-5

LITERA, 2000

PREFA|{
Prezenta gramatic[ este normativ[ prin faptul c[ structura limbii se descrie de pe
pozi\ia vorbirii normate, adic[ a folosirii mijloacelor de exprimare caracteristice formei
literare a limbii rom`ne. }n acest sens, orice gramatic[ are caracter normativ.
}n linii mari, norma ]n limb[ nu este altceva dec]t statutul social de reglementare a
utiliz[rii vorbirii ]n cadrul societ[\ii ]n epoca dat[. }ntruc]t norma este legat[ de folosirea
limbii ]n procesul comunic[rii, scopul ei este de a asigura ]n exprimare reproducerea corect[
a sunetelor, a cuvintelor, a modului de construire a propozi\iilor =i a frazelor. Norma
presupune respectarea obligatorie de c[tre reprezentan\ii colectivit[\ii glotice (lingvistice)
date a unor reguli unice ]n actele concrete de comunicare.
Limba rom`n[ ca =i toate celelalte limbi na\ionale dispune de mai multe forme
de manifestare, dintre care principale s]nt trei: forma literar[, forma dialectal[, forma
uzual[ a vorbirii curente.
Dintre toate formele de manifestare a limbii na\ionale tocmai forma literar[ are sarcina
de a imprima procesului de comunicare un caracter unitar. Acest lucru se explic[ prin
faptul c[:
forma literar[ are cel mai larg c]mp de ]ntrebuin\are, deservind, de fapt, toate
sferele de cultur[ din societate;
forma literar[ este cea mai bogat[, dispun]nd de un amplu =i variat vocabular ce se
refer[ la diverse domenii de activitate uman[;
forma literar[ este cea mai ]ngrijit[ form[ a limbii na\ionale (la elaborarea ei au
contribuit scriitori de seam[, oameni de cultur[, savan\i de prestigiu, care au stabilit mostre
de folosire exemplar[ a limbii ]n scris);
forma literar[ este cea mai stabil[ form[ a limbii na\ionale, fix]nd ]n uz pentru
]ntreaga colectivitate variantele recomandabile (la nivel fonetic, lexical =i gramatical) pentru
perioade lungi de timp.
Necesitatea normelor ]n utilizarea formei literare a limbii na\ionale este determinat[
de func\ia ei de baz[ aceea de a servi drept mijloc principal de comunicare =i de ]n\elegere
reciproc[ ]ntre reprezentan\ii colectivit[\ii date. Norma are menirea de a stabili limitele
arbitrarului individual ]n vorbire, urm[rind scopul de a conserva unitatea vorbirii fapt ce
garanteaz[ men\inerea unui nivel ]nalt de cultur[ la membrii societ[\ii ]n diverse sfere =i la
diferite perioade.
Prin caracterul s[u normativ, forma literar[ a limbii na\ionale se opune altor forme de
manifestare a acesteia, ]n special vorbirii dialectale, de=i la baza limbii literare se afl[
anume vorbirea dialectal[, de obicei, unul dintre dialectele limbii na\ionale.
Norma se refer[ la toate nivelurile structurale ale limbii (fonetic[, vocabular, derivare,
gramatic[) =i se manifest[ ]n cazul ]n care din dou[ sau mai multe variante posibile e
necesar[ alegerea doar a uneia dintre acestea.
Variantele fonetice apar atunci c]nd ]n aceea=i pozi\ie ]n cuv]nt se roste=te un sunet sau
altul, apropiat din punct de vedere articulatoriu de primul (comp. cas[ cas], perete
p[reti parete, =arpe =[rpi =erpe, =apte =[pti =epte, trei trii, umplu ]mplu,

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

c[ma=[ c[me=[, intru ]ntru etc.). Dintre variantele existente una este recomandat[
drept norm[ (de obicei, cea cu r[sp]ndire mai larg[: dintre cele fonetice citate mai sus,
drept norm[ ortoepic[ =i ortografic[ s-au impus formele: cas[, perete, =arpe, =apte, trei,
umplu, c[ma=[, intru).
}n cazurile ]n care unele substantive apar cu forme diferite de gen, norma recomand[,
de obicei, doar una: dintre perechile un fruct o fruct[, un genunchi o genunche drept
normative s]nt considerate primele.
Dintre variantele ]n -e =i -i ale formei de plural a unor substantive feminine norma
recomand[ numai pe cele ]n -e: albine (nu albini), cire=e (nu cire=i), c]rje (nu c]rji), credin\e
(nu credin\i).
Dat fiind c[ norma e legat[ ]n mare parte de forma cuv]ntului (de felul cum se roste=te
=i se scrie acesta), s-a g[sit de cuviin\[ ca ]n gramatica de fa\[ s[ se expun[, pe l]ng[
normele morfologice =i sintactice, =i principalele norme ortoepice =i ortografice.
Deci ]n afar[ de cele dou[ compartimente tradi\ionale ale gramaticii (Morfologia =i
Sintaxa), prezenta lucrare mai cuprinde unul Fonetica, ]n care se descrie sistemul sonor
al limbii rom`ne. De asemenea s]nt expuse regulile normative de ortoepie =i de ortografie,
care s]nt necesare, deoarece exist[ fluctua\ii ]n rostire =i scriere, determinate de vorbirea
dialectal[ =i de vorbirea curent[.
Morfologia, prin descrierea paradigmelor caracteristice p[r\ilor de vorbire ]n limba
literar[, promoveaz[ norma privind formele proprii limbii rom`ne.
C]t despre sintax[, aceasta descrie, sub aspect normativ, modul ]n care se ]mbin[ formele
cuvintelor ]n propozi\ii =i fraze.
***
Lucrarea a fost scris[ dup[ cum urmeaz[:
Fonetica Al. D]rul (except]nd Silaba\ia =i trecerea cuvintelor dintr-un r]nd ]n altul,
Semnele ortografice, Scrierea cu majuscul[ de T. Cotelnic); Morfologia. No\iuni generale
Elena Constantinovici; Substantivul I. B[rbu\[; Adjectivul I. B[rbu\[; Pronumele
Al. D]rul; Numeralul T. Cotelnic; Verbul Elena Constantinovici; Adverbul T. Cotelnic;
Prepozi\ia Al. D]rul; Conjunc\ia Al. D]rul; Interjec\ia T. Cotelnic; Sintaxa. No\iuni
generale Al. D]rul; Clasificarea propozi\iilor dup[ sensul =i scopul comunic[rii Al.
D]rul; P[r\ile de propozi\ie Al. D]rul; Subiectul Elena Constantinovici; Predicatul
Armenia Cical[ (except]nd Predicatul nominal de I. B[rbu\[); Acordul predicatului cu
subiectul T. Cotelnic; P[r\ile de propozi\ie subordonate Armenia Cical[ (except]nd
Apozi\ia de T. Cotelnic); Elementul predicativ suplimentar T. Cotelnic; P[r\ile de
propozi\ie multiple T. Cotelnic; Elementele nelegate gramatical ]n propozi\ie T. Cotelnic;
Sintaxa frazei. No\iuni generale T. Cotelnic; Propozi\iile coordonate T. Cotelnic;
Propozi\iile subordonate Armenia Cical[ (except]nd Propozi\iile subiectiv[, predicativ[,
atributiv[, apozitiv[ =i predicativ[ suplimentar[ de T. Cotelnic); Fraze cu mai multe
propozi\ii subordonate =i coordonate T. Cotelnic; Perioada T. Cotelnic; Dezvoltarea
p[r\ilor de propozi\ie subordonate =i contragerea propozi\iilor subordonate ]n p[r\i de
propozi\ie T. Cotelnic; Vorbirea direct[ =i indirect[ T. Cotelnic; Topica cuvintelor ]n
propozi\ie =i a propozi\iilor ]n fraz[ T. Cotelnic.
Coordonatorul lucr[rii T. Cotelnic.

FONETICA

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

NO|IUNI GENERALE
Unit[\ile de baz[ ale limbii morfemele (adic[ r[d[cinile, afixele, desinen\ele),
cuvintele, sintagmele (grupurile de cuvinte), propozi\iile poart[ caracter bilateral:
pe de o parte, ele au o expresie material[ (s]nt reprezentate printr-o serie de
sunete) =i o anumit[ valoare semantic[ (exprim[ un sens); pe de alta, unit[\ile
limbii au acelea=i propriet[\i ca =i semnele: ele se prezint[ ca semnificante,
adic[ entit[\i materiale care pot fi percepute cu ajutorul organelor de sim\, =i,
totodat[, ca semnificate, fiind unit[\i ce exprim[ sensuri, valori, adic[ entit[\i
ideale. Leg[tura dintre semnificat (valoare semantic[) =i semnificant (combina\ie
de sunete) este arbitrar[ =i nu natural[.
De exemplu, prin combinarea de sunete m - a - s - [ numim un obiect de
mobil[ format dintr-o plac[ orizontal[, de obicei, de lemn, sprijinit[ pe unul
sau c]teva picioare, pe care se m[n]nc[, la care se scrie etc. }ntre sunetele
respective =i sensul dat nu exist[ vreo leg[tur[ organic[: corela\ia s-a stabilit ]n
mod arbitrar ]n procesul evolu\iei limbii. Starea aceasta de lucruri este confirmat[
=i de faptul c[ obiectul dat este exprimat prin combina\ii diferite de sunete ]n
limbi diferite (cf. : rus. stol, germ. Tisch ti=, fr. table tabl).
Astfel, se poate afirma c[ principalele unit[\i ale limbii, fiind semne, se
caracterizeaz[ prin latura lor material[ de semnificant, reprezentat[ de sunete
combinate ]ntr-un mod anumit. Dat fiind c[ unit[\ile limbii, sub aspect material,
s]nt legate (]n mod conven\ional, bine]n\eles) de sunete, putem conchide c[
toate disciplinele lingvistice care analizeaz[ aceste unit[\i nu se pot lipsi de
fonetic[, ramur[ care studiaz[ producerea, transmiterea, receptarea =i evolu\ia
sunetelor limbii.
Fonetica, ocup]ndu-se de sunete, le cerceteaz[ ]n sistem, deoarece ]ntre ele
exist[ rela\ii de interdependen\[.

Sunetele
i mijloacele fonice

F o n e t i c a, pe l]ng[ studierea s u n e t e l o r =i a c o m b i n [ r i l o r d e
s u n e t e, se ocup[ =i de m i j l o a c e l e f o n i c e pe care se folose=te limba, ]n
parte de a c c e n t =i i n t o n a \ i e.
Sunetele, combin]ndu-se ]n diferite moduri, servesc la diferen\ierea
cuvintelor ]ntre ele. Aceasta se poate observa u=or chiar schimb]nd un singur
sunet dintr-o ]mbinare semnificativ[ de sunete (a se compara: bare, zare, dare,
mare, tare, sare, pare, care, rare).
Prin accentul cuv]ntului ]n\elegem eviden\ierea prin anumite mijloace fonice
ridicarea tonului, intensitatea vocii, durata rostirii a unei silabe din cuv]nt
sau dintr-un grup de cuvinte. O astfel de silab[ se prezint[ ca un centru ]n jurul
c[ruia este organizat[ entitatea sonor[ care constituie cuv]ntul. Accentul
serve=te la diferen\ierea cuvintelor sau a logoformelor care con\in acelea=i sunete
(de ex.: pra par, alnec[ alunec[).
Intona\ia este un ansamblu de mijloace fonice (melodic[, ritm, intensitate,
tempo, timbru), cu ajutorul c[rora, la nivelul propozi\iei, s]nt exprimate at]t
valori =i categorii sintactice, c]t =i nuan\e expresive =i emotive.
Prin mijlocirea intona\iei se disting diferite tipuri de enun\uri, chiar dac[
au, formal, aceea=i componen\[. A se compara urm[toarele trei propozi\ii:
A venit Vasile.
A venit Vasile?
A venit Vasile!
Prin prima propozi\ie se constat[ un fapt; prin cea de a doua se cere o
informa\ie; prin a treia se exprim[ o stare afectiv[.
Din mijloacele fonice face parte =i accentul logic sau sintactic (accentul
frazei), gra\ie c[ruia se deosebesc enun\urile ce au componen\[ lexical[ =i
structur[ sintactic[ identic[ (comp.: Vasile s-a ]ntors Vasile s-a ]ntors).
Sunetele =i accentul cuv]ntului se studiaz[ ]n cadrul foneticii =i, fiind
elemente prin care se disting unit[\ile semnificative ale vorbirii (cuvintele =i
logoformele), \in de lexic =i de morfologie. Intona\ia =i accentul logic (al frazei)
s]nt elemente cu ajutorul c[rora se exprim[ valorile enun\urilor =i se refer[ la
sintax[.
Vorbirea este o ]nl[n\uire de sunete care se segmenteaz[ ]n anumite unit[\i
fonice: fraze, tacturi, cuvinte fonetic e, silabe =i sunet e.
F r a z a f o n e t i c [, cea mai mare unitate fonic[, constituie un segment
integral al vorbirii care, din punctul de vedere al sensului, este ]nso\it de o
intona\ie specific[ =i desp[r\it de alte unit[\i fonice prin pauze temporale.

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Ta c t u l v o r b i r i i sau sintagma constituie un grup de cuvinte (de regul[,


cuvinte semnificative legate ]ntre ele prin instrumente gramaticale) reunite ]n
jurul unui singur accent.
C u v ] n t u l reprezint[ o secven\[ de sunete av]nd un singur accent, secven\[
ce se afl[ ]n corela\ie cu un segment al realit[\ii.
Cuvintele se ]mpart ]n s i l a b e, iar acestea, la r]ndul lor, ]n sunete.
S i l a b a este o unitate fonic[ const]nd dintr-un sunet sau un grup de sunete
rostite printr-un singur impuls al expira\iei. Drept centru al silabei, c]nd aceasta
]ntrune=te mai multe sunete, apare ]ntotdeauna o vocal[. Vocalele s]nt sunetele care
alc[tuiesc silabele. Vocala poate ap[rea =i singur[ ca silab[. C]t despre consoane, acestea
singure nu pot constitui silabe. La fel nu formeaz[ singure silabe nici semivocalele.
Silabele se ]mpart ]n d e s c h i s e =i ] n c h i s e, ]n func\ie de pozi\ia vocalei
]n cadrul silabei. Silabele s]nt considerate deschise c]nd se termin[ printr-o vocal[
(de ex.: pa-r[, ma-s[, pe-te). Silabele s]nt ]nchise c]nd se termin[ printr-o consoan[
sau o semivocal[ (de ex.: car-ton, c]n-tec, bur-tos, cui-bul, (tu) r[s-torni).
Afar[ de aceasta, ]n func\ie de faptul dac[ ]ncep printr-o consoan[ sau
printr-o vocal[, silabele se ]mpart ]n a c o p e r i t e =i n e a c o p e r i t e. Silaba
se nume=te a c o p e r i t [ dac[ ]ncepe cu o consoan[ (de ex.: ca-s[, c]n-tec,
de-can) =i n e a c o p e r i t [ dac[ ]ncepe cu o vocal[ (de ex.: an, o-ul).
NO|IUNEA DE SUNET
Sunetul limbii este cea mai mic[ unitate sonor[ indivizibil[ cu care se
formeaz[ cuv]ntul.
Producerea sunetelor ]n timpul vorbirii este legat[ de procesul fiziologic
expira\ia. Aerul din pl[m]ni, trec]nd prin trahee, ]nt]lne=te ]n calea sa coardele
vocale, f[c]ndu-le s[ vibreze. Vibra\ia coardelor vocale creeaz[ tonul sunet
muzical diferit de zgomot, care e lipsit de muzicalitate.
}nfrunt]nd coardele vocale, curentul de aer ajunge ]n cavitatea bucal[, prin
care, dac[ trece liber, tonul r[m]ne curat =i formeaz[ sunete v o c a l e. Dac[
]ns[ el ]nt]mpin[ obstacole (limb[, din\i, buze), tonul se altereaz[ prin zgomotul
produs de impactul curentului de aer cu aceste obstacole (limba apropiat[ de
palatul moale sau de din\i, de buzele ]nchise) =i creeaz[ sunete, numite
c o n s o a n e.
Zgomotul ce ]nso\e=te tonul poate fi diferit, dup[ cum e diferit =i obstacolul
din cavitatea bucal[. Diferitele tipuri de consoane se datoreaz[ corela\iilor diferite
dintre ton =i zgomot ]n procesul articul[rii lor.
l. C]nd tonul predomin[ asupra zgomotului, se produc consoane numite
sonante: m, n, l, r.
2. C]nd tonul =i zgomotul particip[ ]n m[sur[ egal[, se produc consoane
numite sonore: b, d, g, j, z, v, =i g, g.
3. C]nd zgomotul predomin[ asupra tonului, se produc consoane numite
surde: p, t, c, s, =, f, h =i k, , \.
Deosebirea ]n rostirea sunetelor se datoreaz[ dimensiunilor cavit[\ii bucale, care
pot fi schimbate prin unghiul de deschidere a gurii, prin pozi\ia limbii =i a buzelor.
Organele care particip[ la rostirea sunetelor s]nt numite organe de articulare. Diferitele
pozi\ii ale organelor de articulare asigur[ producerea diferitelor sunete ale limbii.
^

FONETICA

VOCALELE
Pronun\area vocalelor se ob\ine prin modificarea dimensiunilor cavit[\ii
bucale, care constituie rezonatorul articul[rii sunetelor, adic[ prin schimbarea
pozi\iei limbii (pe vertical[ =i pe orizontal[), prin varierea gradului de deschidere
a gurii, prin participarea sau neparticiparea buzelor.
Astfel, la clasificarea vocalelor urmeaz[ s[ se \in[ cont de aceste criterii.
1. Din punctul de vedere al pozi\iei limbii pe vertical[, vocalele pot fi de trei feluri:
vocale la rostirea c[rora limba ocup[ pozi\ia de sus (superioar[): i, ], u;
vocale la rostirea c[rora limba ocup[ pozi\ia de mijloc (medie):
e, [, o;
vocale la rostirea c[rora limba ocup[ pozi\ia de jos (inferioar[): a.
Celor trei pozi\ii ale limbii pe vertical[ le corespund trei grade de deschidere
a gurii, conform c[rora vocalele se ]mpart ]n:
a) ]nchise (grad minim de deschidere a gurii): i, ], u;
b) medii (grad mijlociu de deschidere a gurii): e, [, o;
c) deschise (grad maxim de deschidere a gurii): a.
2. Din punctul de vedere al pozi\iei limbii pe orizontal[, vocalele se ]mpart ]n:
a) anterioare (limba este ]naintat[ spre alveole): i, e;
b) centrale (limba ocup[ pozi\ia de centru): ], [, a;
c) posterioare (limba se retrage ]n partea posterioar[ a cavit[\ii bucale): u, o.
3. Din punctul de vedere al particip[rii/neparticip[rii buzelor la rostire,
vocalele se ]mpart ]n:
a) labiale (buzele particip[ la rostire): o, u;
b) nelabiale (buzele nu particip[ la rostire): a, [, e, i, ].
}n conformitate cu aceste criterii se poate face caracteristica fiec[rei vocale:
a deschis[, central[, nelabial[;
e medie, anterioar[, nelabial[;
[ medie, central[, nelabial[;
i ]nchis[, anterioar[, nelabial[;
] ]nchis[, central[, nelabial[;
o medie, posterioar[, labial[;
u ]nchis[, posterioar[, labial[.
Vocalele se deosebesc ]ntre ele prin cel pu\in una dintre caracteristicile mai
sus men\ionate. De exemplu, vocala ] se deosebe=te de vocala i prin pozi\ia
limbii pe orizontal[: prima este central[, cea de a doua anterioar[. Vocala o
]ns[ se deosebe=te de i prin trei caracteristici: prin gradul de ridicare a limbii
(prin unghiul gurii), prin pozi\ia orizontal[ a limbii, prin participarea buzelor.
Clasificarea vocalelor poate fi prezentat[ schematic prin tabelul urm[tor:
participarea/neparticiparea buzelor
pozi\ia
pozi\ia
limbii pe
limbii pe
unghiul de des- orizontal[
vertical[
chidere a gurii

superioar[
mijlocie
inferioar[

]nchis
mediu
deschis

labiale

nelabiale
anterioar[

central[

i
e

]
[
a

posterioar[

u
o

10

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

}n limba rom`n[ exist[ un grup de semivocale care, asem[n[tor


consoanelor, singure nu formeaz[ silabe. Spre deosebire de vocale,
semivocalele se caracterizeaz[ printr-o rostire mai redus[, ceea ce ]nseamn[
c[ din punctul de vedere al suflului expirator ele au o amplitudine a vibra\iilor
mai mic[.
Semivocalele au nevoie de sprijinul vocalelor, form]nd ]mpreun[ cu acestea
diftongi =i triftongi (de exemplu: nea, leu, tigroaic[, cuib).
Grafic, ele s]nt notate prin acelea=i semne ca =i vocalele respective. De
exemplu, ]n cuv]ntul copii primul i reprezint[ o vocal[ propriu-zis[, iar al
doilea o semivocal[. }n limba rom`n[ s]nt urm[toarele semivocale: e, i,
o, u.
La formarea diftongilor semivocala precede sau succede vocala. }n primul
caz se formeaz[ diftongi ascenden\i, iar ]n cel de-al doilea diftongi
descenden\i.
Dintre diftongii ascenden\i fac parte: ia (iarn[), ea (team[), ie (piele),
io (iod), iu (iubire), oa (poart[), u[ (nou[).
Dintre diftongii descenden\i fac parte: ai (cai), eu (leu), iu (viu),
ou (bou), [u (r[u), ]u (br]u), ei (lei), ii (copii), oi (strigoi), ui (cui),
[i (n[t[r[i), ]i (l[m]i).
La formarea triftongilor particip[ dou[ semivocale, dintre care una precede
vocala, iar alta o succede. De exemplu: leoaic[, tigroaic[, r[m]neau, aripioar[,
leoarc[ etc.
CONSOANELE
Spre deosebire de vocale, la rostirea consoanelor, al[turi de ton, particip[ =i
zgomotul. Uneori zgomotul chiar prevaleaz[ =i atunci consoanele pot fi sesizate
numai datorit[ vocalelor pe l]ng[ care se folosesc. De aceea nici nu exist[ cuvinte
care ar consta numai din consoane1, pe c]nd cuvinte alc[tuite numai din vocale
se ]nt]lnesc.
Consoanele s]nt mai numeroase dec]t vocalele =i se grupeaz[ ]n c]teva tipuri,
]n func\ie de m[sura ]n care la rostire particip[ tonul =i zgomotul, de locul de
formare a obstacolului care genereaz[ zgomotul (buze, din\i, limb[) =i de felul
obstacolului care determin[ modul de articulare a consoanei (explozie, vibra\ie,
suflu, nazalizare etc.).
La clasificarea consoanelor se pun la baz[ anume aceste criterii.
1. Dup[ cum s]nt pronun\ate, cu sau f[r[ zgomot, consoanele se ]mpart ]n
sonante =i nesonante.
Sonante s]nt consoanele la rostirea c[rora tonul prevaleaz[ asupra
zgomotului: l, m, n, r. Toate celelalte s]nt nesonante sau zgomotoase.
Acestea, la r]ndul lor, se ]mpart ]n s o n o r e =i s u r d e. Sonore s]nt consoanele
la rostirea c[rora tonul =i zgomotul particip[ ]n m[sur[ egal[: b, d, g,
g, g, j, v, z.
^

1
}n unele limbi (]n limba rus[, de exemplu) exist[ prepozi\ii (, , ), reprezentate prin
c]te o singur[ consoan[, dar ele se rostesc ]mpreun[ cu numele ]naintea c[ruia se situeaz[.

11

FONETICA

Surde s]nt consoanele la rostirea c[rora prevaleaz[ zgomotul, adic[ nu


particip[ coardele vocale: p, t, k,k, f, s, =, h, .
2. Din punctul de vedere al locului de formare a obstacolului, consoanele se
]mpart ]n l a b i a l e (dac[ principalul obstacol ]l constituie buzele), l i n g u a l e
(dac[ principalul obstacol ]l constituie limba), d e n t a l e (dac[ principalul
obstacol ]l constituie din\ii).
De regul[, obstacolul format la rostirea consoanelor este complex.
Dac[ particip[ buzele =i din\ii, consoanele se numesc labiodentale: f, v.
Dac[ particip[ din\ii =i limba, ele se numesc linguodentale: t, d, n, s, z.
Dac[ particip[ doar buzele, consoanele se numesc bilabiale: m, b, p.
}n func\ie de pozi\ia limbii, consoanele pot fi prelinguale: t, d, n, s,
z, \, l, r, mediolinguale sau anteropalatale: =, j, k, g,
postlinguale sau velare: k, g, , g, h.
3. Din punctul de vedere al modului de articulare, adic[ dup[ felul
obstacolului ce produce zgomotul, consoanele se ]mpart ]n:
oclusive (obstacolul format de organele de articulare este ]nl[turat prin
explozie): p, b, t, d, k, g, k, g;
fricative sau continue (organele de articulare formeaz[ un canal ]ngust
prin care aerul trece treptat: f, v, s, z, j, =, h;
nazale (cavitatea bucal[ este ]nchis[ de limb[ =i din\ii incisivi =i aerul se
strecoar[ prin cavitatea nasului): m, n;
vibrante (aerul propulsat prin cavitatea bucal[ face s[ vibreze limba): r;
laterale (aerul trece prin p[r\ile laterale ale limbii): l;
africate (]n procesul rostirii sunetelor respective organele de articula\ie
]=i modific[ pozi\ia: la ]nceput ele se afl[ ]n pozi\ia pe care o iau la pronun\area
dentalelor, iar apoi ]n pozi\ia de rostire a fricativelor: \, g, .
Dac[ \inem cont de modalit[\ile de articulare, consoanele ar putea fi
prezentate schematic prin tabelul urm[tor:
^

Localizarea obstacolului

sonante

bilabiale labiodentale linguodentale


(prelinguale)

oclusive

sonore
surde

fricative

sonore
surde

africate

sonore
surde

lichide

vibrante
laterale

r
l

nazale

b
p
v
f

anteropalatale(mediolinguale)

postlinguale

d
t

nesonante

Modul de
articulare

g
k

g
c

z
s

j
=

h
^

Prezen\a sau
absen\a
zgomotului

12

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Dup[ cum reiese din tabel, fiecare consoan[ se caracterizeaz[ printr-un


ansamblu de tr[s[turi individualizatoare. De exemplu, sunetul b este consoan[
zgomotoas[, oclusiv[, bilabial[, sonor[; sunetul s este consoan[ surd[,
fricativ[, linguodental[ =. a. m. d.
Consoanele se pot deosebi ]ntre ele printr-o tr[s[tur[ sau prin mai multe.
Bun[oar[, consoana p se deosebe=te de b printr-o singur[ tr[s[tur[: ]n timp
ce b este sonor[, p este surd[. }n rest, caracteristicile lor coincid: ambele
s]nt zgomotoase, oclusive, bilabiale. Consoana s, ]ns[, se deosebe=te de b
prin c]teva tr[s[turi: este =i ea zgomotoas[ ca =i b, dar ]n timp ce b este
bilabial[, oclusiv[, sonor[, s este fricativ[, linguodental[, surd[.
NO|IUNI GENERALE DESPRE FONOLOGIE
Sunetele, fiind lipsite de con\inut semantic propriu, s]nt totodat[ mijloace
cu ajutorul c[rora se deosebesc ]ntre ele cuvintele care au con\inut semantic.
Cu ajutorul sunetelor cuv]ntul se identific[ din punct de vedere at]t formal, c]t
=i semantic. Astfel, prin ]mbinarea de sunete cas[ se red[ o unitate lexical[
care posed[ un sens concret (cl[dire servind drept locuin\[ omului). Schimb]nd
primul sunet al acestei ]mbin[ri de sunete prin altele, se pot ob\ine cuvinte noi
cu alte con\inuturi semantice: mas[, las[, pas[, ras[, ias[.
Sau, prin combinarea diferit[ a sunetelor a, c, r se pot ob\ine cuvinte
cu diferite sensuri: car, rac, arc.
Sunetul privit din punctul de vedere al identific[rii cuv]ntului, adic[ sub
aspect func\ional, se nume=te fonem. Cu ajutorul fonemelor se identific[ nu
numai cuvinte aparte, ci =i logoforme ale aceluia=i cuv]nt: cas[ case casei
casele; mas[ mese mesei; ar[ ara aram...
Ramura foneticii care se ocup[ cu studierea fonemelor se nume=te
fonologie. Analizate din punct de vedere fizic, sunetele unei limbi reprezint[
ni=te entit[\i care nu s]nt strict delimitate. De exemplu, ]n cuv]ntul perete vocala
e din prima silab[ poate fi rostit[ ]n mod diferit de persoane diferite sau de
aceea=i persoan[ ]n momente diferite, modurile de pronun\are variind de la un
e p]n[ la un [ (p[rete) =i chiar a (parete). Acela=i lucru se poate spune
=i despre modul de rostire a vocalei e din cuv]ntul muncitoarei, care poate fi
foarte variat[, oscil]nd ]ntre e =i i =. a. m. d.
|in]nd seama de num[rul mare de nuan\e fonetice prin care se
caracterizeaz[ rostirea aceluia=i sunet al vorbirii, putem afirma c[ diferen\a
dintre dou[ sunete nu este totdeauna destul de distinct[. Aceasta prive=te, ]n
primul r]nd, sunetele apropiate prin articulare, mai ales cele ce se deosebesc
printr-o singur[ caracteristic[ fonic[. E vorba, ]n parte, de perechile de vocale:
e i; e [; u o; ] [; i ], precum =i de multiplele
perechi de consoane.
Fonologia nu \ine seama de nuan\ele care se pot sesiza la rostirea aceluia=i
sunet al limbii, consider]nd c[ ]n fiecare din aceste cazuri e vorba de aceea=i
entitate sonor[ cu ajutorul c[reia se identific[ un cuv]nt sau o logoform[. De
exemplu, se afirm[ c[ ]n diferitele rostiri ale entit[\ii fonetice e din segmentul
sonor perete avem de a face cu acela=i cuv]nt purt[tor al aceleia=i
semnifica\ii.

FONETICA

13

Rostirea diferit[ a aceluia=i sunet al limbii este determinat[ ]n mare parte


de pozi\ia acestuia ]n cuv]nt, de lan\ul vorbirii ]n genere. De exemplu, consoana
m ]n func\ie de sunetul imediat urm[tor (de ex.: m]n[, miere, ]ndemn, mare,
mut, ]mpotrivire =. a.) se va rosti cu nuan\e diferite (]n rostirea dialectal[ ]n
unele pozi\ii ea alterneaz[ chiar cu alt sunet: miere niere), dar de fiecare
dat[ va fi receptat[ ca aceea=i unitate sonor[. E vorba de un sunet-tip.
Privit sub acest aspect, sunetul-tip al limbii reprezint[ un fonem. Se poate
afirma deci c[ fonemul este un sunet generalizator, de fapt o abstrac\ie, care
]ntrune=te rostiri pozi\ionale diferite, servind la diferen\ierea =i identificarea unui
cuv]nt sau a unei logoforme. Exist[ totu=i anumite reguli de rostire corect[
recomandabil[ pentru purt[torii limbii literare. Aceste reguli s]nt stabilite de
Ortoepie.
NO|IUNI GENERALE DESPRE ORTOEPIE
Ortoepia (gr. orthos drept, corect =i epos vorbire) reprezint[ un
ansamblu de reguli privind pronun\area normativ[ ]n vorbirea literar[.
Normele ortoepice privesc rostirea diferitelor cuvinte ]n multiplele lor
]mbin[ri.
Apari\ia normelor ortoepice este determinat[ de necesitatea combaterii
rostirii dialectale sau a celei ce caracterizeaz[ vorbirea ne]ngrijit[, precum =i a
fluctua\iilor ]n pronun\are condi\ionate de pozi\ia sunetului ]n cuv]nt. Norma
ortoepic[ vizeaz[ =i unele ]mprumuturi recente din alte limbi, ]n care semnele
grafice respective au alte valori fonetice dec]t ]n limba noastra (de ex.: business
pronun\at engleze=te biznis).
Dat fiind caracterul fonetic al ortografiei limbii noastre (scriem cum
rostim), deosebiri ]nsemnate ]ntre ortoepie =i ortografie nu exist[, astfel
c[ regulile ortoepice coincid, ]n fond, cu cele ortografice. Devierile ortoepiei
de la ortografie se rezum[ la c]teva elemente. }n unele situa\ii se simte
nevoia ca regula ortografic[ sa fie completat[ prin recomand[ri de ordin
ortoepic.
}n fond, rostirea literar[ (ortoepia reprezint[ norma rostirii literare) este
]n opozi\ie cu rostirea dialectal[ sau cu cea oral[ ne]ngrijit[, resping]nd
pronun\area dialectal[ palatalizat[ a unor consoane ]naintea prepalatalelor
e, i, care face ca aceste consoane s[ se altereze, fiind chiar ]nlocuite prin
altele (bine ghine dine, vi\el ji\[l hi\[l ghi\[l,
fier =er sier her. Regula ortoepic[ combate rostirea dialectal[
(ghine, dine ji\[l, hi\[l, ghi\[l, =er, sier, her), recomand]nd
formele: bine, vi\el, fier.
Vorbind despre norm[ ]n rostire trebuie s[ recunoa=tem c[ recomand[rile
privind rostirea unui sunet se pot face doar cu aproxima\ie, c[ci norma aici este
doar o abstrac\ie, de=i bazat[ pe realit[\ile concrete de limb[ pe care le are ]n
con=tiin\a sa fiecare vorbitor.
}n fluxul vorbirii sunetul nu se prezint[ izolat, ci ]n corela\ie cu sunetele
vecine, care exercit[ asupra lui o anumit[ influen\[ (e vorba de a=a-numita
coarticulare a sunetelor): organele vorbirii ]n procesul rostirii sunetului
respectiv trebuie s[-=i schimbe pozi\ia pentru preg[tirea pozi\iei necesare

14

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

rostirii sunetului urm[tor, fapt care implic[ unele modific[ri ]n articularea


primului sunet. Astfel, ]n func\ie de locul s[u ]n cuv]nt, de caracterul sunetelor
vecine (iar pentru vocale =i de pozi\ia fa\[ de accent), acela=i sunet poate fi
rostit ]n mod diferit: un i poate fi rostit ca ], un e ca i, un b ca p,
un v ca f =. a. m. d.
Pronun\area ]n aceea=i pozi\ie fie a diftongului oa, fie a lui ua duce la
ezit[ri ]n rostirea aceluia=i cuv]nt, fapt ce se reflect[ =i ]n scriere: toalet[
tualet[; coafur[ cuafur[, aluat aloat; (a) lua (a) loa =. a.
Fluctua\iile ]n rostire impun unele recomand[ri de ordin ortoepic. }n cele
de mai jos vor fi men\ionate doar cele mai importante dintre ele.
ROSTIREA VOCALELOR
(

Vocala la ]nceput de cuv]nt trebuie pronun\at[ clar, f[r[ un adaos de rostire


a unei alte vocale apropiate dup[ articulare. Se roste=te: om, nu uom; inel
nu inel; epoc[, nu epoc[. Excep\ie fac cuvintele din fondul vechi care
]ncep cu e (eu, el, este, eram), pronun\ate cu un i de sprijin: eu, el,
este, eram.
}ntruc]t vocalele, datorit[ coarticul[rii, ]=i pot modifica timbrul sub
influen\a vocalei din silaba urm[toare, mai ales c]nd prima se afl[ ]n pozi\ie
neaccentuat[, ortoepia recomand[ pronun\area nealterat[ a primei vocale.
Deci trebuie rostit:
^

m[slin[, nu maslin[;
n[fram[, nu nafram[;
p]n[, nu p[n[;
vopsea, nu v[psea;
amor\it, nu amur\it;
matricol[, nu matricul[;
articol, nu articul;
v]ltoare, nu vultoare;
c[p[\]n[, nu c[p[\in[;

risip[, nu r]sip[;
desear[, nu disar[;
duminic[, nu duminec[;
s]mb[t[, nu simb[t[;
s[lbatic, nu s[lbatec;
trimite, nu trimete;
j[ratic, nu jeratic, sau jaratic;
maz[re, nu mazere =. a. m. d.

Vocala final[ neaccentuat[ trebuie pronun\at[ clar, f[r[ ca organele de


articula\ie, sub influen\a consoanei precedente, s[ lunece spre pozi\ia de rostire
a altei vocale. Se recomand[ a evita rostirea, la sf]r=it de cuv]nt, a vocalelor ]
]n loc de [, i ]n loc de e, ] ]n loc de i, [ ]n loc de e:
r]de, nu r]di;
vorbe, nu vorbi;
tandre\e, nu tandre\[;
b[tr]ne\e, nu b[tr]ne\[;
m[tase, nu m[tas[ =. a. m. d.
^

ap[, nu ap];
glug[, nu glug];
inim[, nu inim];
l]n[, nu l]n];
curte, nu curti;

Un loc deosebit printre sunetele finale ]l ocup[ i. Trebuie s[ se \in[ seama


c[ ]n unele cazuri el apare ca semivocal[ ce face parte dintr-un diftong (de ex.:
cai, lei, =tii, iar ]n altele se caracterizeaz[ printr-o articula\ie redus[ cu
durat[ minim[ (lupi, garduri, papuci).

15

FONETICA

ROSTIREA DIFTONGILOR

seam[, nu sam[;
zeam[, nu zam[;
sear[, nu sar[;
seac[, nu sac[;
iu\eal[, nu iu\al[;

Diftongul este alc[tuit, dup[ cum s-a men\ionat, dintr-o vocal[ =i o


semivocal[. Aceasta din urm[ este pronun\at[ ]n mod diferit ]n func\ie de pozi\ia
sa fa\[ de vocal[, adic[ face parte dintr-un diftong ascendent ia, ea, iu, ua, uo,
oa, u[ sau descendent ai, au, ou, ei. Articularea semivocalei depinde de
sunetul precedent. De exemplu, i cap[t[ la rostire nuan\[ ]nchis[ fricativ[,
c]nd se afl[ ]n componen\a diftongului ascendent ce urmeaz[ dup[ o bilabial[:
miere, piatr[, biat[, piept, fier, obiect; i poart[ caracter mai deschis
c]nd diftongul ascendent din componen\a c[ruia face parte urmeaz[ dup[ o
vocal[: b]ntuie, claie, v[paie, femeie, toiag, paie.
Trebuie evitat[ la rostire substituirea diftongului ea prin a dup[ z, \,
s, j, = ]n cuvinte ca:
\eav[, nu \av[;
searb[d, nu sarb[d;
\eap[n, nu \ap[n;
\east[, nu \ast[ =. a. m. d.

Deseori dou[ vocale s]nt rostite gre=it ca diftong (]ntr-o singur[ silab[),
]n timp ce ele trebuie rostite ]n hiat, ca apar\in]nd la dou[ silabe aparte. Se
roste=te deci:
(

A-ustria, nu Austria;
a-uster, nu auster;
iluzi-ile, nu iluziile;
sfi-iciune, nu sfiiciune =. a. m. d.
(

(
( ( (

na\i-une, nu na\iune1;
de-odat[, nu deodat[;
a-ure-ol[, nu aureol[;
di-optrie, nu dioptrie;

Este nerecomandabil[ rostirea diftongat[ e a vocalei e din hiaturile:


a-e, u-e, o-e ]n cuvintele neologice:
^

siluet[, nu siluiet[;
agreez, nu agreiez =. a. m. d.
^

alee, nu aleie;
poet, nu poiet;
^

ROSTIREA CONSOANELOR
La rostire, consoana ]=i modific[ timbrul ]n func\ie de vocala urm[toare:
consoana se palatalizeaz[ ]naintea vocalelor prepalatale e =i i, devine rotunjit[
]naintea vocalelor labiale o =i u, r[m]ne neutr[ ]naintea vocalelor centrale
a, [ =i ]. A se compara:
neutre
palatale
rotunjite
ap[, par
ape, piatr[
apoi, poart[
b[nui, bab[
biberon, biat[
bour, bun
mare, tare
miere, umil
moale, motor
Se recomand[ rostirea palatalizat[ a unor consoane finale urmate de
semivocala i, ]ntruc]t ea serve=te la deosebirea diferitelor forme gramaticale
Prin semnul

se noteaz[ rostirea diftongat[ a vocalelor respective.

16

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

(pluralul de singular la unele substantive =i adjective, persoana a II-a de persoana


I singular la verbe =. a.):
so\ so\i;
la= la=i;
osta= osta=i;
lup lupi;
]ngra= ]ngra=i;
visez visezi.
S]nt ]ns[ inadmisibile ]n vorbirea literar[ cazurile de palatalizare care duc
la substituiri de sunete, fenomen caracteristic pentru vorbirea dialectal[. Astfel,
se roste=te:
bine, nu bghine, ghine sau dine,
piept, nu tept sau chiept,
miere, nu nere,
vi\el, nu ji\[l, hi\[l sau ghi\[l,
ceaun, nu =eaun, sau seaun.
Consoanele finale trebuie rostite clar, ]ntruc]t rostirea lor =tears[ poate duce
la confundarea unor perechi de cuvinte, care difer[ ]ntre ele doar prin opozi\ia
consoanelor finale: sonor[ surd[. A se compara: cad cat, cod
cot, crap crab, roz ros =. a.
Trebuie evitat[ omiterea la rostire a unei consoane dintr-un grup consonantic. Astfel, s]nt inadmisibile rostiri ca:
alceva pentru altceva;
todeauna pentru totdeauna;
]m[rmurit pentru ]nm[rmurit;
c]nva pentru c]ndva;
v]rsnic pentru v]rstnic;
estrem pentru extrem =. a.
N o t [. Unele cuvinte de origine str[in[ au semne grafice c[rora, ]n rostire, nu le corespunde
nici un sunet. E vorba de cazuri ca:
rhyton
rostit
riton
catharsis
rostit
catarsis
ghanez
rostit
ganez,
Martha
rostit
Marta =. a. m. d.

Nu este corect[ pronun\area =c ]n loc de sc ]n cuvinte ca:


=cen[ pentru scen[;
ec=cep\ie pentruexcep\ie;
di=ciplin[ pentru disciplin[;
de=chide pentru deschide.
Sonoritatea sau surditatea consoanei influen\eaz[ asupra consoanei
precedente. De exemplu, se sonorizeaz[ consoana s din componen\a prefixului
des- (ca =i ]nainte de vocale), dac[ acesta este urmat de o consoan[ sonor[:
dezbate, dezgropa, dezva\[. C]nd prefixul ]n cauz[ este urmat de o
consoan[ surd[, sunetul s se p[streaz[: descoase, desface, desp[gubi.
Prin tradi\ie (aici a contribuit ]n mare m[sur[ scrierea care a influen\at
rostirea), ]n condi\ii similare, ]n unele cazuri, s-a impus rostirea cu consoan[
sonor[, iar ]n altele, cu consoan[ surd[: plasm[, schism[, fantasm[, dar:
pizm[, bezn[, cazn[.
Cazurile de tipul acestora urmeaz[ a fi verificate dup[ dic\ionarul ortografic
sau cel ortoepic.

FONETICA

17

ACCENTUL

Caracterul dinamic sau expirator al accentului ]n limba rom`n[ const[ ]n


faptul c[ silaba accentuat[ se caracterizeaz[ printr-o intensitate =i o durat[
mai mare, precum =i printr-un ton mai ridicat.
Accentul ]n limba rom`n[ cade pe silabe diferite. Grupuri diferite de
cuvinte poart[ accentul pe prima, pe a doua, sau pe a treia silab[ de la sf]r=itul
cuv]ntului. }n cazuri rare, accentul cade pe silaba a patra de la sf]r=it =i ]n
cazuri foarte rare pe a cincea (de ex.: basm, sn[, mfor[, nsprezece,
al ptsprezecelea).
E greu de stabilit anumite reguli privind accentuarea, lu]nd la baz[ aspectul
formal al cuv]ntului. Totu=i, c]teva reguli pot fi formulate.
Uneori schimb]nd locul accentului deosebim o form[ gramatical[ de alta
(de ex. : adn[ adun[) sau dou[ omografe ]ntre ele (de ex.: anfor[
anafr[).
Au accent pe ultima silab[, fiind numite oxitone:
substantivele feminine terminate la singular N., nearticulat ]n -a, ea:
balam, basm, musac, r]nde, m[se;
imperfectul, gerunziul =i participiul tuturor verbelor, precum =i infinitivul
celor de conjugarea I, a II-a =i a IV-a: a m]nc, a declar, a sc]ntei,
a =ede, a zid, a cobor], arm, tr[im, aranjt, ]mpotmolt,
form]nd, t[m]nd, pomennd =. a. ;
substantivele =i adjectivele masculine =i neutre adultr, atlz,
antihrst, autobz, aviatr, azbst, bobr, bolnv, bitm,
exprt, imprt, microbz, mirs, n[p]rstc, nonsns, rezonatr,
senatr, =ervt, =ofr, tambr, troleibz, vatmn, vectr,
vibratr =. a.
Accentul cade pe penultima silab[, fiind numite paroxitone:
infinitivele verbelor de conjugarea a III-a: a fce, a mrge, a trce,
a prefce, a zce =. a.;
substantivele =i adjectivele masculine =i neutre: bmbus, bber, bbslei,
corctor, crdit, cmul, dbit, dmon, ertic, fxtrot, ghzdav,
hlpav, inspctor, jriu, lto, mzer, pmpos, pulver, reprter,
rcsac, scrpul, suprter, tmpo, trnzit, vlei, vrso =. a.;
substantivele feminine afaze, avare, androfobe, antipate,
anarhe, prere, amniste, academe, agone =. a.

N o t [. Trecerea verbelor de la o form[ la alta implic[ uneori =i schimbarea locului accentului:


ar[ arser[.

Au accentul pe antepenultima silab[, fiind numite proparaxitone:


substantivele feminine acrpol[, cvil[, gri=[, mfor[, ncor[,
ul[, zim[, dplom[, poc[, fbul[, fstul[, frfot[, grdin[,
g=tin[, grni\[, indstrie, mnghin[, mlim[, nmil[, necrpol[,
bcin[, ob]r=ie, prcin[, prpur[, rcil[, sincdoc[, stvil[,
stnghie =. a.
Au accentul pe a patra silab[ de la sf]r=it, fiind numite proproparaxitone,
substantivele feminine polisilabice vechi de tipul: bvoli\[, frfeni\[, ggori\[,
lpovi\[, lbeni\[, r[zmeri\[, =lbovi\[ =. a.

18

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Pentru unele substantive norma admite dubla accentuare:


rip[ =i arp[;
dhor =i dihr;
antem[ =i anatm[;
Cuvintele compuse, pe l]ng[ accentul de baz[, mai pot avea =i unul secundar,
acesta caracteriz]ndu-se printr-o intensitate mai mic[: xtraordinr,
sprasolicitt, mdiopalatl, psholingvstic[ =. a.
REDAREA GRAFIC{ A SUNETULUI

Principiul fonetic dup[ care se conduce scrierea rom`neasc[ (Scriem cum


vorbim) faciliteaz[ corela\ia dintre vorbire =i scriere.
}n principiu, fiecare liter[ din alfabetul limbii noastre red[ c]te un singur
sunet (fonem). Exist[ ]ns[ =i unele abateri:
prin aceea=i liter[ se noteaz[ sunete (foneme) diferite;
acela=i sunet (fonem) este redat prin dou[ sau trei litere;
un singur sunet (fonem) este notat printr-o combinare de litere;
litera nu noteaz[ nici un sunet;
o singur[ liter[ red[ un grup de sunete.
1. Astfel, litera w poate reda (]n cuvinte ]mprumutate de diferite origini)
at]t un v: wagnerian (pron. vagnerian), c]t =i un u: wigwam (pron.
uiguam), western (pron. uestern).
2. Literele c, k =i q noteaz[ acela=i sunet k ]n cuvinte de diferite origini:
cort, kilometru, quasar.
Literele ] =i ` noteaz[ acela=i sunet ] ]n cuvinte rom`ne=ti, ]n func\ie de
pozi\ia lor ]n cuv]nt.
3. Prin literele c, g se noteaz[, pe de o parte, consoanele c, g (caz, gard,
coard[, gr[din[), iar pe de alt[ parte africatele , g ]nainte de e, i (ceas,
circ, ger, geam, ginga=, deci, acesta, giuvaier =. a).
4. Litera h ]n cuvinte ca ghem, cheie, ching[, ghea\[ nu noteaz[ nici un sunet,
ci serve=te drept indice al rostirii palatalizate a literelor c, g.
5. Prin litera x se noteaz[ grupurile de consoane cs, gz: examen pronun\at
egzamen, maxim pronun\at macsim, exerci\iu =. a. (]n afar[ de cazuri ca fucsie,
cocs, cocsifica, micsandr[, ticsit, vacs, v[csui, v[csuitor etc.).
Literele k, q, w, y vin s[ dubleze ]n ]mprumuturi literele existente ]n alfabetul
nostru (k = c, q = c, w = v, w = u, y = i).
}n leg[tur[ cu folosirea numelor str[ine, a cuvintelor ]mprumutate recent
trebuie men\ionat c[ literele adesea au aici alt[ valoare fonetic[ dec]t ]n limba
rom`n[.
Astfel, grupul de litere ch noteaz[, ]n ]mprumuturi, uneori africata :
charlston (pron. cearlston), charter (pron. ceart[r), iar alteori fricativa =:
chalon (pron. =alon).
Litera j noteaz[ uneori africata g: Jon (pron. gion), iar alteori velara
h: Juan (pron. huan; junta (pron. hunta).

19

FONETICA

Grupul de litere sh noteaz[ fricativa =: shop (pron. =op); show (pron. =ou).
Grupul tz noteaz[ africata \: hertz (pron. her\).
Litera x noteaz[ velara h: Mexico (pron. mehico), Texas (pron. Tehas).
Grupul zz noteaz[ africata \: intermezzo (pron. interme\o), pizza
(pron. pi\a).
Modul de interpretare specific[ a unor litere din cuvintele =i din numele
proprii str[ine ]mprumutate recent face s[ ne ciocnim de unele dificult[\i la
ortografierea acestora. }n asemenea situa\ii trebuie s[ consult[m dic\ionare
ortografice, liste de nume str[ine anexate la ele, dic\ionare de neologisme =i
alte surse de informare. Sistematizat, alfabetul nostru se prezint[ ]n felul urm[tor:
Litera
majuscul[

minuscul[

Pronun\area
3

A
{
~

a
[
`

a
[
]

Condi\iile ce determin[ o
valoare sau alta a literei
4

Exemple
5

}n cuvintele rom`n =i ]n
derivatele acestuia,
]n unele nume proprii

rom`n, Rom`nia,
rom`ne=te, arom`n,
istrorom`n =. a.
Br`ncu=i, P`rvan
=. a.

}nainte de consoan[;
]nainte de vocalele
a, [, ], o, u;
la sf]r=it de cuv]nt

clopot, (a) ]ncasa

}nainte de e, i

cerc, cinematograf,
ceas, c[ci

}n ]mbinarea ch ]nainte
de e, i

chem, cheltui,
chibzui, chip

}n componen\a diftongilor

team[, seam[,
telemea

}nainte de consoan[;
]nainte de vocalele
a, [, ], o, u;
la sf]r=it de cuv]nt

grev[, gloat[, gard

}nainte de e, i

ger, geam, ginga=,


fulgi

}n ]mbinarea gh ]nainte
de e, i

gherghef, ghind[

e
e

c]nd, coda=, cunoscut


ad]nc, copac

g]t, goan[, gust, g[si


beteag, covrig

20

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE


1

f[r[ valoare
fonologic[

}n grupurile ch, gh ]nainte de


e, i

ghem, chef, ghind[,


chirie

i (plin)

De regul[, dup[ consoan[ sau


]nainte de consoan[ c]nd apare
singur ca vocal[ ]n silab[

inim[, nimic, iste\,


pilire

i (scurt)

}n componen\a diftongilor
(ascenden\i =i descenden\i)

rai, cui, iarb[, iesle,


dul[i, chei

i (redus)

De regul[, la sf]r=it de cuv]nt


dup[ consoane

to\i, cununi, d]rji,


calmi, osta=i, tari

}n diferite pozi\ii, cu excep\ia diftongului oa

om, cont, contopire,


prompt, pronume,
bot, dor

}n componen\a diftongului
ascendent oa

coam[, oameni,
toamn[

}n toate pozi\iile, cu excep\ia


diftongilor

un, crunt, codru,


dur, cumnat

}n componen\a diftongilor
(ascenden\i =i descenden\i)

ou, dau, ziua, rou[,


lui, r[u

}
J
K
L
M
N
O

]
j
k
l
m
n
o

]
j
k
l
m
n
o

o (scurt)
P
Q
R
S
+
T
|
U

p
q
r
s
=
t
\
u

p
k
r
s
=
t
\
u
(

u (scurt)

hain[, hram

}n cuvinte, ]n fond, de origine


german[

watt, weber,
wattormetru

}n cuvinte, ]n fond, de
origine englez[

whisky, wigwam,
western

ks

}n pozi\ii diferite

xilofon, lux,
xerograf, reflexiv,
textologie

21

FONETICA
1

Uneori ]ntre vocale

examen, exil, exulta

}nainte sau dup[ consoane

ytriu, hobby

}n componen\a diftongilor

yoga, boy

gz

i (scurt)
Z

NO|IUNI GENERALE DESPRE ORTOGRAFIE


Ortografia (gr. orthos drept =i graphia scris), fiind o totalitate a
regulilor de scriere corect[, apare ca disciplin[ lingvistic[ din necesitatea de a
unifica scrierea. Studierea ortografiei urm[re=te scopul de a lichida fluctua\iile
]n scriere, determinate de rostirea diferit[ a aceluia=i sunet, cuv]nt. Rostirea
diferit[ poate fi condi\ionat[, la r]ndul s[u, de coarticularea sunetelor.
}n func\ie de sunetul vecin (precedent sau urm[tor), sunetul ]=i poate
modifica ]ntruc]tva articula\ia, f[c]nd ca pronun\area s[ oscileze ]ntre dou[
sunete, de regul[, cu articula\ie afonizat[. Uneori coarticula\ia are ca urmare
substituiri de semne grafice acceptate de ortografie. De exemplu, sonanta
linguodental[ n, ]nainte de consoanele bilabiale b, p, ]ncepe s[ fie rostit[
cu o nuan\[ de bilabialitate, substituindu-se prin sonanta bilabial[ m, fapt
reflectat =i de ortografie:
]n parte,
]n buc[\i,
]n pietre,
]n barc[,

dar
dar
dar
dar

(el) ]mparte,
(a) ]mbuc[\i,
(a) ]mpietri,
(el) ]mbarc[ =. a.

Fluctua\ii la rostire =i, respectiv, la scriere genereaz[ utilizarea vocalei a


]n loc de diftongul ea dup[ consoanele fricative \ s, z =i a prepalatalelor
j, =. De exemplu, se scrie uneori gre=it sar[ ]n loc de sear[, \av[ ]n loc de
\eav[, zam[ ]n loc de zeam[, s[ pr[jasc[ ]n loc de s[ pr[jeasc[, or[=an ]n loc de
or[=ean =. a. m. d.
Fluctua\iile la scriere pot fi determinate =i de faptul c[ acela=i sunet sau
grup de sunete poate avea reflexe diferite ]n ]mprumuturi din diferite limbi.
Astfel, ezit[rile ]n scrierea cu x sau cs s]nt o urmare a faptului c[ unele
]mprumuturi con\in ]mbinarea de litere cs (de ex.: cocs < germ. kocs; comics <
engl. comics; rucsac < germ. Rucksack, tocsin < fr. tocsin; eczem[ < fr. ecseme),
iar altele grafemul x (xilofon, linx, sfinx =. a.).
Regula ortografic[ poart[, ]n fond, caracter conven\ional (se alege, prin
]n\elegere, o form[ sau alta), \in]ndu-se seama la formularea ei de caracterul
sunetelor vecine, de pozi\ia sunetului ]n cuv]nt (]n r[d[cin[, ]n sufix), de tradi\ie.
De ex., dup[ j, = ]n rostire se aude c]nd a, c]nd ea. Regula vine s[ precizeze
lucrurile, recomand]nd s[ se scrie a ]n r[d[cina cuv]ntului (a=a, jar, =arpe,
jale), dar ea ]n sufix (cri=ean, clujean).
}ntruc]t regula nu poart[ caracter general, exhaustiv, ea este ]nso\it[, de
cele mai multe ori, de o list[ a excep\iilor.

22

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Regulile poart[ caracter de prescrip\ie: se recomand[ scrierea cut[rei sau


cut[rei litere, ]n conformitate cu pozi\ia ei ]n cuv]nt, excluz]ndu-se, totodat[,
alte scrieri. Faptul acesta ]=i afl[ reflectare ]n titlul regulii: A (nu {, nici EA); E
(nu {); } (nu I); M (nu N); CS (nu X) =. a. m. d.
SCRIEREA VOCALELOR
Se scrie:

A (nu {, nici EA)

]n r[d[cina cuv]ntului dup[ j, =: a=a, a=az[, deja, de=art[, dojan[, jalb[,


jale, =a, =ade, =ale, =apte, =arpe =. a.
A (nu IA)
^

dup[ i ]n hiat ]n cuvintele vechi: apropiat (pron. apropiiat), h]rtia (pron.


h]rtiia), istoria (pron. istoriia), mia (pron. miia), ro=ia (pron. ro=iia),
sub\iam (pron. sub\iiam) =. a.;
]n cuvintele neologice dup[ -e-, -i- ]n hiat: (a) agrea (pron. agreia),
(a) crea (pron. creia), (a) varia (pron. variia) =. a.
^

{ (nu E)
dup[ j, = ]n r[d[cina unor cuvinte ca: de=[n\at, j[lbar, =tej[ri=, =[n\ule\,
=[trar =. a.;
dup[ j, = ]n sufixul substantivelor la forma de plural: amenaj[ri, corij[ri,
deranj[ri, desc[tu=[ri, ]nduio=[ri, ]ngr[=[ri =. a.;
dup[ s ]n r[d[cina cuvintelor s[, s[m]n\[, s[rb[toare, s[u, (a) \es[la =. a.,
dar: (a) sem[n, semin\e, chiseli\[, secar[, secui;
dup[ b ]n r[d[cina unor cuvinte ca: b[jenie, b[jenar, (a) b[jen[ri,
(a) b[jeni, (a) b[rbieri, b[=ic[, foraib[r, greab[n, leb[d[ =. a., dar: galben, oberliht.
E (nu {)
dup[ j, = ]n r[d[cina unor cuvinte ca: (a) de=erta, de=ert, mu=e\el,
(a) jecm[ni, (a) jeli, (a) jelui, jerpelit, p[ianjen, st]njen, jertf[, =ed, =edin\[, =epcar,
=epc[rie, =erpui, =erpar, =erpesc, =ervet, =esime =. a.;
dup[ \ la sf]r=itul substantivelor: b[tr]ne\e, brusche\e, delicate\e, fine\e,
frumuse\e, june\e, noble\e, polite\e, stricte\e, triste\e =. a.;
dup[ s la sf]r=itul substantivelor: m[tase, tuse;
dup[ z ]n r[d[cina unor cuvinte ca: muzeu, r[ze=, r[ze=ie, reazem, (a) rezema,
zece, zeghe, zemos, zer, ze\ui =. a.; dar: maz[re, z[nat, z[rz[rel, z[ng[neal[ etc.;
dup[ \ ]n r[d[cina unor cuvinte ca: (a) ]n\elege, o\et, \elin[, \encu=[, \epi,
\epos, \epu=[, (a) \es[la, (a) \ese, \es[tor, \es[torie, \estos, \evar, \evi=oar[ =. a.,
dar: (a) ]n\[rca, \[poi, \[ran, \[ru=;
dup[ v ]n r[d[cina unor cuvinte ca: (a) dezveli, (a) ]nveli, vecui, vedri\[,
veleat, dar: lev[n\ic[, reav[n.
E (nu IE)
la ]nceput de cuv]nt sau de silab[ postvocalic[ ]n ]mprumuturile
neologice: agreez, alee, etic[, epoc[, er[, etaj, lactee, maree, poet, siluet[ =. a.;

23

FONETICA
^

dup[ i ]n hiat ]n cuvintele fondului vechi: h[rnicie (pron. h[rniciie), lozie


(pron. loziie), p[t[ranie (pron. p[t[raniie), (a) scrie (pron. scriie) =. a.;
la ]nceput de cuv]nt, ]n unele ]mprumuturi vechi (majoritatea din greac[)
de tipul: ectenie, edec, efendi, efor, egumen, eparhie, episcop, epitrop, eres, eretic,
evanghelie, evreu =. a.;
formele pronominale =i verbale: eu, el, ei, ele, e=ti, e, eram, erai, era, era\i,
erau, precum =i interjec\iile: e! eh! ei! ehei!
^

I (nu })
]nainte de m, n ]n cuvinte ca: imbold, (a) impieta, (a) incrimina,
indemniza\ie, (a) inocula, (a) intabula, interes, (a) intra, intrepid, (a) introduce,
introducere, (a) insufla;
dup[ j, =, s, \, z ]n r[d[cina unor cuvinte ca: jig[raie, (a) jigui, jilav, jil\,
(a) jimba, (a) jindui, jir, jitar, pr[jin[, ma=in[, mojic, r[=in[, ru=ine, sprijin, sihl[,
strea=in[, =indril[, =ir, =i=tar, vi=in[, (a) sili, simbrie, (a) sim\i, singur, (a se) \icni,
\igaie, \ine, \int[, \inut, (a) \ipa, \i=tar, zi, zice, zidi, zim\os, zimbru =. a.;
dup[ j, = ]n sufixele formelor nepredicative ale verbelor: descojit, descojind,
t]njind, vestejit, cer=ind, ]n[bu=ind, ]n[bu=it, pr[bu=ind =. a.
} (nu {)
dup[ m ]n r[d[cina cuv]ntului: lum]nare, m]n[tarc[, m]nu=i\[, m]zg[li (se
admit variantele cu ambele vocale ]n m[n[stire/m]n[stire =i ]n derivatele acestora);
dup[ p, r ]n r[d[cina cuv]ntului: p]n[, p]rc[lab, p]r]u, vr]ncean (dar:
r[=chitor, r[zg]ia);
dup[ t ]n r[d[cina cuv]ntului: ]nt]i, ]nt]lni, p[st]rnac, t]lhar, (a) t]nd[li,
t]rziu =. a., dar: t[lmaci, (a) t[lm[ci, (a) t[rb[ci, t[tar, t[tarc[, t[v[lug.
} (nu I)
]nainte de n ]n pozi\ia ini\ial[ ]n cuvinte ca: (a) ]ncasa, (a) ]nvedera, (a)
]nsera (= a amurgi), dar (a) insera (= a introduce), (a) ]nvesti (= a acorda un
drept), dar (a) investi (= a plasa un capital), a ]mboldi, dar: imbold, (a) ]nhuma,
]nhumare, dar: inhuma\ie, (a) ]nsufle\i, dar: (a) insufla;
dup[ s, \, z ]n r[d[cina unor cuvinte ca: s]mbure, s]n, s]nziene, \]fnos, \]nc,
\]r[, (a) \]=ni, \]\]n[, z]n[, z]zanie =. a.;
dup[ j, =, \ ]n sufixul gerunzial al verbelor: admi\]nd, amenaj]nd, angaj]nd,
comi\]nd, corij]nd, deranj]nd, ]mbr[\i=]nd, ]nf[\i=]nd, permi\]nd, protej]nd, sco\]nd;
dup[ v ]n r[d[cina cuvintelor din fondul mai vechi: v]rtos, v]rto=ie, v]rtute,
v]scos, dar: virtuos, virtuoz, virtuozitate, viscoz[, viscozitate =. a.
U (nu })
]n pozi\ie ini\ial[ la verbele: (a) umbla, (a) umfla, (a) umple =i derivatele lor.
SCRIEREA DIFTONGILOR
EA (nu A)
dup[ s, \, z ]n r[d[cina unor cuvinte ca: asear[, seam[, seam[n, sear[,
searb[d, \eap[, \eap[n, \east[, \eav[, zeam[ =. a., dar: za (zale), \ar[;

24

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

dup[ s, \, z, =, j ]n termina\ii =i sufixe verbale: cosea, i\ea, (s[) ]nc[lzeasc[,


]mbr[\i=eaz[, ]nf[\i=eaz[, (s[) p[r[seasc[, (s[) ro=easc[, (s[) t]njeasc[ =. a.;
dup[ j, s, =, \, v, z ]n sufixe substantivale: ame\eal[, betejeal[, c[l[r[=ean,
clujean, gre=eal[, g[l[\ean, moldovean, umezeal[, iu\eal[, z[pu=eal[, oboseal[,
pricopseal[, prahovean, lipovean =. a.
EA (nu IA)
^

dup[ consoanele prepalatale c, g (, g) ]n r[d[cina cuv]ntului: acea,


am[geasc[, atingea, briceag, ceas, ceaf[, ceap[, a zecea, ducea, fugea, geam, geam[n,
gean[, mergea, (s[) munceasc[ =. a. Fac excep\ie: buciard[, ciacon[, ciadian, giardiaz[;
dup[ ch, gh: blocheaz[, cheam[, cheag, cheal[, desperecheaz[, ghear[,
gheat[, ghea\[, jgheab, lichea, (s[) ocheasc[, vegheaz[ =. a., dar: chiar, chiabur,
ghiaur, unchia=, maghiar;
dup[ consoanele labiodentale d, l, n, r, s, t, \, z: deas[, leac, neam\, reav[n,
sear[, teaf[r, \eap[, zeam[, neao=, prea, seam[, teatru, al[turea, nimenea, mar\ea,
vinerea =. a. Dar se scrie ia (adesea ]n hiat) ]n cuvinte ca: adiacent, coniac, diabet,
diavol (=i ]n derivatele lor), ace=tia, at]\ia, lian[, dania, bucuria, tiar[, ra\ia, ziar =. a.;
la sf]r=itul formelor articulate ale substantivelor numiri de zile ale
s[pt[m]nii: lunea, mar\ea, miercurea, vinerea, dar: joia;
dup[ vocal[ (]n special e) ]n neologisme de tipul: aleea, aloea, caldeean
(de la Caldeea), coreean, guineean (de la Guineea), epopeea, ideea, moscheea,
agreeaz[, creeaz[ =. a.
IA (nu EA)
la ]nceput de cuv]nt sau la ]nceput de silab[ postvocalic[: ia (de la a lua),
iarn[, iad[, iap[, iasc[, (s[) ias[, iarb[, iasomie, iatac, iazm[, b[iat, (s[) d[ltuiasc[,
(a) ]mb[ia, iaca, iacobin, iactant, iad, iade=, iahnie, iaht, iarn[, iamb, ianuarie, iar,
iar[=i, iard, iarmaroc, (a) iaroviza, iasc[, iatagan, sc]nteiaz[, (s[) vremuiasc[ =. a.;
dup[ consoanele bilabiale b, p, m =i labiodentale v, f: piatr[, amiaz[,
fiare, dezmiard[, (s[) fiarb[, obial[, piapt[n[, (s[) piar[, pia\[, via\[ =. a.
IE (nu E)
la ]nceput de cuv]nt =i la ]nceput de silab[ postvocalic[ ]n elemente lexicale
vechi: aievea, baie, baier[, b[ie\i, boier, condeier, cuier, giuvaier, foaie, femeie, fluier,
gutuie, ieder[, ied, ieftin, iei (de la a lua), ienicer, iepure, ieri, (a) ierna, (a) ierta,
ie=ean, (a) ie=i, ierunc[, iesle, ]ndoaie, oierit, l[m]ie, oaie, t[m]iez, ]mb[iez, ]ngreuiez,
=uier, (el) moaie, suie =. a.;
dup[ vocal[ ]n unele forme ale verbelor neologice cu infinitivul ]n -ia
sau -i: ambreiez, bruiez, constituie, debreiez, deraiez, destituie, remaniez, restituie,
substituie =. a.;
]n ]mprumuturi noi care au p[strat ie din limba de origine: caiet, castaniet[,
iezuit, paiet[, proiect, proiec\ie, proiector, statuie, traiectorie, =ifonier, viniet[ =. a.;
dup[ consoane, ]n special dup[ c(h), g(h), t, d ]n cuvinte ca: a=chie, dajdie,
rochie, p]rghie, p]rtie, pr[pastie, r[sp]ntie, stinghie, unghie, urticarie =. a., dar:
buche, bute, cobe, elice, falce, helge, lance, veghe =. a. S]nt admise ambele variante:
muchie =i muche.
]n denumirile lunilor anului: ianuarie, februarie, martie, aprilie, iunie,
iulie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie;

FONETICA

25

dup[ labialele b, p, m, t, v ]n cuvinte ca biet, dezmierd, fier, (a) fierbe,


]mpiedica, piersic([), pietre, pie\e, pierde, piezi=, pieptene, piedic[, obiect, piept,
piele, miere, mierl[, miercuri, (a) mieuna, viespe, (a) vie\ui, viezure =. a.
N o t [. Cuvintele provenite de la aceea=i r[d[cin[ latin[ ]n perioade diferite de dezvoltare se comport[
]n mod diferit: cele mo=tenite (=i toate derivatele lor) se scriu cu ie, iar cele ]mprumutate cu e:
fier, fierar, fier[rie, ]nfiera
(cale) ferat[, feros, feruginos, ferur[,
fero-aliaj, feromagnetism;
miercuri
Mercur, mercurial;
miere, mieros
melifer, melivor;
piept, pieptar, piepti=, pieptos, pieptu\
pectoral;
pietre, pietros, (a) ]mpietri
(a) petrifica, petrograf;
vierme, vierm[nos
vermial, vermicular, vermiform;
viers melodie, (a) viersui a c]nta
vers, verset, (a) versifica.

IO (nu EO)
la ]nceput de cuv]nt =i la ]nceput de silab[ postvocalic[: b[l[ior, fuior,
maior, ploios, iob[gie, iod, iol[, iorgovan, iot, iot[, taior, voios =. a;
dup[ , g, ch, gh: ciob, cioban, ciocan, ciocoi, ciond[ni, ciorap, c[rucior,
ghiol, gionat, chior, chio=c, ghiozdan, neghiob =. a.
^

N o t [. Diftongul eo apare, de regul[, dup[ consoana l- : (a) leorp[i, leorb[ial[, (a) bleojdi,
(a) bleotoc[ri, (a) pleosc[i, (a) pleo=ti =. a.

}I (nu })
]n cuvintele: c]ine, m]ine, m]ini (sg. m]n[), p]ine, precum =i ]n derivatele =i
logoformele lor.
}I (nu {I)
la verbele formate de la interjec\ii ce con\in vocala ]: (a) b]lb]i, (a) c]r]i,
(a) f]lf]i, (a) m]r]i, (a) p]r]i, (a) sc]r\]i, (a) s]c]i, (a) v]j]i, (a) zb]rn]i =. a.
{I (nu }I)
la verbele formate de la interjec\ii ce con\in alte vocale dec]t ]: chir[i,
fle=c[i, groh[i, l[l[i, morm[i, ron\[i, trop[i, zorn[i =. a.
OA (nu UA)
]n pozi\ie ini\ial[ la cuvinte ca: oabl[, oac, oac[r, oache=, oaie, oal[, oameni,
oar[, oare, oarb[, oaspete, oaste, oarecare, oarecine, oaz[ =. a.;
la mijloc de cuv]nt, c]nd diftongul alterneaz[ cu vocala o: idioat[ /
idiot, mioap[ /miop, perioad[ /periodic, coase /cos, doare /dor, goal[ /gol,
joac[ / joc) =. a.;
]ntr-o serie de cuvinte c]nd nu are loc o astfel de alternan\[: angoas[,
boare, doar, foarte, ]ncoace, poal[ =. a.; mai ales ]n neologisme: (a) coafa,
croazier[, culoar, exploata, fermoar, foaier, lavoar, moar, pavoaz, (a) pavoaza,
pledoarie, poant[, savoare, toast =. a.
UA (nu OA)
la sf]r=itul substantivelor feminine articulate (forma hot[r]t[): basmaua,
beizadeaua, cacaua, cafeaua, mantaua, caua, neaua, steaua, ziua, roua, piua =. a.

26

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

la unele forme ale verbelor cu tema ]n -u: (a) ]n=eua, (a) oua, (a) ploua =. a.;
la derivate formate de la cuvinte cu tema ]n u (semivocal[): b[c[uan
(<Bac[u), fl[c[uan, fl[c[ua= (<fl[c[u) =. a.
UA (nu VA)
]ntr-o serie de neologisme dup[ c, g, q: acuarel[, cuant[, cuar\, cuaternar,
(a) descuama, ecuadorian, scuar, guano, guarani, guard, gua=[, guatemalez, iguan[,
paraguayan, uruguayan, quarc, quasar, quattrocento =. a., dar: acvatic, acvariu,
acvamarin, cvadrig[, cvadrilion =. a.
SCRIEREA CONSOANELOR
K (nu C sau CH)
]n cuvinte de origine str[in[, inclusiv ]n nume proprii: kamikaze, karate,
kaizer, karling, kibbutz, khmer, kazah, kirghiz, kiwi, koine, kilogram, kilometru,
kilowatt, kinescop, ba=kir, quaker, rock, joker, lock-out, marketing, pick-up,
tomahawk, turkmen, volapuk, week-end, wisky, yankeu, irakian, bikini, New York
(newyorkez), Kazan, Kaluga, Kant (kantian), Kennedy, Kekkonen, Kenya, Kerenski,
Kovalevski, Kiev, Kurdistan, Novokuzne\k, Tiktin, Tokio, Tokaj =. a.;
]n unele abrevieri =i simboluri interna\ionale: kc (kilociclu), K (kaliu),
k. d. (cnocdaun-nocdaun), k. o. (cnocaut-nocaut), Kr. (kripton), Bk (berkeliu),
O. K. (okey), kcal (kilocalorie), kg (kilogram), kgf (kilogram-for\[),
kHz (kilohertz), kJ (kilojoule), kl (kilolitru), km (kilometru), km/h (kilometru
pe or[), kt (kiloton[), kV (kilovolt), kW (kilowatt), kWh (kilowatt-or[),
MKS (sistemul metru-kilogram-secund[).
H (nu CH)
]n cuvinte ca: arahid[, drahm[, exhibi\ie, haos, hart[, holer[, himer[,
hrisov, ipohondru, tehnic, arheolog, arhitect, dihofiz[, dihotomie, autohton,
psihologie, tehnologie =. a.
C (nu CH)
]n cuvinte ca: scolastic, clor, cor, coleric, crestoma\ie, crizantem[, crem,
cronic[, hipocondru (termen anatomic), cartografie, clorofil[, melancolie,
condriosfer[, coregrafie, cronologie, sincronie =. a.;
]n prenumele Cristian(a), Cristina, Cristofor;
CH (nu C sau K)
]nainte de e, i ]n cuvinte ca: alchimie, chiasm, chiasm[, chimie, chiromant,
chiroman\ie, chirurg, schem[, schematic, schism[ =. a.
Cu sau f[r[ H ini\ial
}n ]mprumuturi din diferite perioade care aveau la origine un h ini\ial, acesta
uneori a fost p[strat, iar alteori a fost omis. Acest lucru a cauzat multiple
fluctua\ii ]n rostire =i scriere, astfel ]nc]t s-a sim\it nevoia de a se ]ntocmi listele
de cuvinte care se scriu ]ntr-un mod sau altul.

FONETICA

27

Se scriu f[r[ h ini\ial cuvinte ca: alvi\[, alvi\ar, angara, arac, arap, arman,
arm[sar, arpagic, ar\ag, ar\[gos, a=chie, (a) oropsi, ursuz; elice, emisfer[, emistih,
igien[, igienic, ilaritate, uman, umor, ipostaz[ (situa\ie), dar hipostaz[ (termen
medical), ipohondru (bolnav), dar hipocondru (termen anatomic), ipocrit, ipotec[,
ipotenuz[, eterogen, omofag, omofor, omoform, omogen, omogenitate, omograf,
omolog, (a) omologa, omonim, omoplat =. a.
Se scriu cu h ini\ial cuvinte ca: hai, haide, halva, halvagiu, ham, hambar,
harababur[, harbuz, hasma\uchi, havuz, h[\, (a) hurduca, hu\a, halebard[, halogen,
hangar, harna=ament, harp[ (harf[), harpon, hazard, hebdomadar, hecatomb[,
hectar, hectolitru, hegemon, hegemonie, hermeneutic[, hemoglobin[, hemoragie,
hermin[, hernie, hibrid, hidalgo, hidr[, hidrocentral[, hidroavion, hidrobiciclet[,
hieratic, hieroglif[, hieroglific, hispanic, histrion, hotel, hexaedru, hexagon, hipic,
hipodrom, histologie, homeopat, homocromie, homicid, hominid, humeral =. a.
M (nu N)
]nainte de b, p: alambic, (a) combina, companie, compatriot, imprevizibil,
improbabil, (a) ]mbina, (a) ]mp[r\i, (a) plimba, plomb[, saltimbanc =. a.
N o t [. Regula nu se refer[ la numele proprii str[ine: Istanbul, Steinbeck.

S (nu Z)
]n secven\ele fonice -asm([), -easm([) =i -ism([): agheasm[, catapeteasm[,
fantasm[, marasm, mireasm[, plasm[, pleonasm, sarcasm, spasm, schism[,
simbolism, sofism, totalitarism =. a.;
]n cuvintele: balsam, cens, chermes[, corosiv, desinen\[, episod, laser,
n[prasnic, peisaj, premis[, rucsac, smal\, (a) smuci, (a) smulge, smicea.
Z (nu S)
]n cuvinte ca: autobuz, atlaz (stof[), azbest, bazin, barcaz, bezmetic, bezn[,
cazn[, izlaz, microbuz, omnibuz, ov[z, pizm[, siloz, troleibuz, virtuoz.
X (nu CS)
]n cuvinte de origine str[in[: anex[, ax[, box, box[, excursie, exigent,
extrac\ie, extremism, exuberan\[, ortodox, sfinx, sintax[, toxic, vexat =. a.
CS (nu X)
]n cuvintele din fondul vechi: bucs[u, (a) ]mb]csi, micsandr[ s. a.;
]n unele ]mprumuturi care p[streaz[ acest grup consonantic din limba
de origine: cocs, rucsac, vacs, vecsel =. a.
N o t [. Conform tradi\iei, se p[streaz[ cs ]n numele poetului Alecsandri.

Mai sus au fost prezentate regulile ortografice care vizeaz[, ]n fond,


fluctua\iile ]n rostirea =i, respectiv, scrierea literelor condi\ionate de pozi\ia lor
]n cuv]nt (ini\ial[, medie sau final[), de caracterul sunetelor vecine, de faptul
dac[ se afl[ sub accent sau nu, de caracterul silabei precedente.
C]t prive=te regulile legate de formele gramaticale =i derivative, acestea vor
fi descrise ]n compartimentele respective.

28

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

SILABA|IA +l TRECEREA CUVINTELOR


DINTR-UN R}ND }N ALTUL
}mp[r\irea cuvintelor ]n silabe (numit[ pe scurt silaba\ie) nu se face la
]nt]mplare, ci dup[ anumite reguli. Aceste reguli se bazeaz[ pe particularit[\ile
de structur[ sonor[ =i, par\ial, morfologic[ a limbii respective. Pentru limba
rom`n[ s]nt importante urm[toarele reguli:
1. Dou[ vocale al[turate, care nu formeaz[ un diftong, apar\in la silabe
diferite: a-ur, a-e-ri-si, a-si-du-u, a-u-zi, ce-re-a-le, ca-si-e-ri-e, i-gi-e-n[, i-de-al,
la-u-d[, de-u-n[zi, ple-u-r[, so-ci-e-ta-te, vi-o-let, vr[-bi-u-\[ etc.
2. Diftongii =i triftongii formeaz[ o singur[ silab[: aut, au-gust, coa-fur[,
co-niac, cuar\, iot, (al) doi-lea, (al) trei-lea, fias-co, fer-moar, o-biect, pie-di-c[,
seif, tea-tru, a-ri-pioa-r[, le-oai-c[, leoar-c[, ho-\oai-c[, cre-ioa-ne, t[-m]-ioa-s[,
vo-ioa-s[ etc.
3. Dac[ o vocal[ este urmat[ de un diftong sau de un triftong, desp[r\irea
se face ]ntre vocal[ =i diftong sau triftong: ce-ea, ro-ua, cre-ioa-ne, t[-ioa-s[.
4. Dac[ exist[ doi diftongi al[tura\i, desp[r\irea se face ]ntre ei: m[-sea-ua,
ploa-ia, oa-ia.
5. Semivocalele i =i u aflate ]ntre dou[ vocale trec la silaba urm[toare: cle-ios,
bo-ier, cre-ier, fu-ior, ma-ior, ra-ion, ]n-doa-ie, do-u[, no-u[, ro-u[ etc.
N o t [. I asilabic final, care arat[ c[ sunetul consonantic precedent este palatalizat, formeaz[
silab[ cu vocala anterioar[ consoanei: oa-meni, l[-c[-tu=i, vezi, mari etc.

6. Consoana situat[ ]ntre dou[ vocale, ]ntre un diftong sau un triftong =i o


vocal[, ori ]ntre doi diftongi, intr[ la silaba urm[toare: bu-ni-c[, a-poi, doi-n[,
tai-c[, ie-pu-roai-c[, lu-poai-c[, floa-re etc.
N o t a 1. Deoarece grupurile de litere ch, gh urmate de e sau de i noteaz[ c]te o singur[
consoan[ k, g, ele nu se despart la ]mp[r\irea ]n silabe: ve-che, ve-ghe, li-chior, u-re-che, a-chiu etc.
N o t a 2. Aceast[ regul[ este valabil[ =i pentru cuvintele cu litera x intervocalic, care, de=i
noteaz[ un grup de dou[ consoane ks sau gz, reprezint[ o unitate grafic[: a-x[, bo-x[, e-xact,
e-xa-ge-ra, e-xe-cu-tiv.

Dac[ litera x este urmat[ de o alt[ consoan[, ea trece la silaba precedent[,


iar consoana urm[toare trece la alt[ silab[: ex-ca-va-tor, ex-po-nent, tex-tu-al.
7. }n grupurile de dou[ consoane intervocalice, prima trece la silaba
dinainte, iar cealalt[ la silaba urm[toare: ac-cent, al-bi-n[, ar-t[, as-cult,
b[r-b[-te=-te, crean-g[, ir-lan-dez, m[s-lui, mier-l[, mus-ta-\[, pas-t[, toam-n[,
un-d[ etc.
N o t [. Excep\ie fac grupurile biconsonantice formate dintr-o oclusiv[ (b, c, d, g, h, p, t) sau o
constrictiv[ labial[ (f, v) urmate de lichidele l sau r care trec la silaba urm[toare: a-tlet, du-blu, ta-bl[,
i-cre, li-vret, ca-dru, a-ple-cat, a-gre-a-bil, ne-gru, sa-cru, su-flet, =o-fran, vi-dr[, su-fle-ca, su-fra-ge-rie,
ne-vred-nic etc.

8. Dac[ ]ntre dou[ vocale se afl[ trei sau mai multe consoane, prima trece de
cele mai multe ori la silaba dinainte, iar celelalte la silaba urm[toare: ab-stract,
as-pru, ]m-pre-u-n[, cin-ste, is-pra-v[, ]n-gri-jit, ob-=ti-me, san-gvin, nos-tru etc.

FONETICA

29

N o t [. Fac excep\ie grupurile consonantice lpt, mpt, c\, c=, pt, nc=, nc\, ndv, rct, rtf =i stm. Primele
dou[ consoane ale acestor grupuri trec la silaba anterioar[, iar a treia apar\ine silabei urm[toare:
arc-tic, con-junc-\i-e, punc-taj, somp-tu-os, sanc-\i-u-ne, sfinc-=ii, punc-\i-e, jert-fi-re etc.

}n grupul rstn separarea se face dup[ a treia consoan[: v]rst-nic.


Desp[r\irea se face ]naintea ]ntregului grup de litere c]nd acesta noteaz[ o
singur[ consoan[, ]n neologisme neadaptate, ca tch = c: ke-tchup.
Grupurile de litere sh, th, tsch, ts, tz din neologismele neadaptate complet la
scrierea rom`neasc[ nu se despart: fla-shul, ca-thar-sis, jiu-ji-tsu, ki-tschul,
kib-bu-tzuri.
La ]mp[r\irea ]n silabe a compuselor sau a derivatelor cu prefixe nu se aplic[
regulile fonetice generale, ci se \ine seama de p[r\ile componente ale cuvintelor,
consoanelor intervocalice: dez-a-cord, alt-fel, c]nd-va, ]ntr-a-ju-to-ra-re, dintr-un,
opt-zeci, un-spre-zece, drept-unghi, port-a-vi-on, trans-port, unt-de-lemn etc.
Silaba\ia are o mare importan\[ practic[ la scriere, deoarece trecerea unui
cuv]nt dintr-un r]nd ]n altul se poate realiza numai dup[ silabe ]ntregi. }ntruc]t
silaba reprezint[ unitatea fonic[ minim[, ea nu poate fi divizat[ ]n alte p[r\i
componente. De aceea cuvintele monosilabice (indiferent de lungimea lor) nu
pot fi trecute dintr-un r]nd ]n altul: chiar, corb, ochi, pom, trunchi, unchi, str]mt,
=chiop, =treang etc.
Nu se divizeaz[ de asemenea abrevierile (O. N. U., U. T. A., a. c., =. a. m. d.),
numeralele ordinale notate prin cifre plus -a sau -lea: a 3-a, al XX-lea. Se evit[
l[sarea sau trecerea ]n r]nduri diferite a silabelor ini\iale =i, mai ales, finale
constituite dintr-o singur[ vocal[ (a-p[, a-le-e, e-r[, gli-e, i-ni-m[, o-r[, am-bi-gu-u),
a cuvintelor formate dintr-un singur sunet sau cele monosilabice care intr[ ]n
componen\a grupurilor de cuvinte conjuncte: m-au (luat), \i-am (spus).
Nu se recomand[ nici divizarea cuvintelor compuse ]n locul unde st[ cratima.
SEMNELE ORTOGRAFICE
}n scrierea actual[ se folosesc urm[toarele semne ortografice: c r a t i m a
sau l i n i u \ a d e u n i r e, a p o s t r o f u l =i, ]n anumite ]mprejur[ri, p u n c t u l,
b a r a =i l i n i a d e p a u z [ (]ntrebuin\ate, cu excep\ia apostrofului, =i ca semne
de punctua\ie).
Cratima sau liniu\a de unire (-) serve=te la legarea ]ntre ele a dou[ sau
mai multe cuvinte care se rostesc ]mpreun[. }n aceast[ func\ie ea marcheaz[
grafic: 1) rostirea ]ntr-un diftong sau triftong a vocalei finale a unui cuv]nt cu
vocala ini\ial[ a cuv]ntului urm[tor (de-o parte, cartea-i nou[); 2) dispari\ia sau
elidarea (suprimarea) uneia dintre cele dou[ vocale (m-a=, n-am fost, ]ntr-adins,
dintr-o); 3) alipirea unor cuvinte neaccentuate, cu sau f[r[ includerea ]ntr-o
silab[ comun[ (din parte-mi, a-=i face, l-oi ajuta, veni-voi). Rostirea ]mpreun[
este frecvent[ mai ales c]nd cel pu\in unul dintre cuvintele al[turate este
monosilabic: un pronume neaccentuat, un verb auxiliar, o prepozi\ie, un articol
nehot[r]t sau adverbul negativ nu (s-a dus, ]ntr-o, nu-i acas[ Ion =. a.).
Folosirea ]n scris a cratimei este uneori obligatorie, alteori facultativ[. E
obligatorie c]nd cuvintele pe care le une=te se rostesc ]ntotdeauna ]mpreun[. De
exemplu, ]ntre unele forme neaccentuate de dativ ale pronumelor personale
sau reflexive =i forma de acuzativ o (ne-o spune, =i-o ia), la formele inversate ale

30

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

verbelor ]nso\ite sau nu de pronume (auzit-ai, f[c]ndu-li-se mil[), la junctura


formelor neaccentuate ale pronumelor personale sau reflexive =i ale verbelor
auxiliare cu alte cuvinte pe care le ]nso\esc (te-a auzit, mi-i foame, l-am v[zut,
ad[-i). Exist[ ]ns[ situa\ii c]nd se poate alege ]ntre construc\ia cu cratim[ =i cea
f[r[ cratim[ (nu am sau n-am, m[ a=teapt[ sau m-a=teapt[, de obicei sau
de-obicei, pe aproape sau pe-aproape). Prima e specific[ rostirii literare, a doua
red[ vorbirea cotidian[ caracterizat[ printr-un tempo mai mult sau mai pu\in
rapid.
Ca semn ortografic, cratima se mai folose=te =i la scrierea unor derivate cu
prefixe (ex-ministru, str[-str[vechi) sau sufixe (rousseau-ism, C. F. R.-ist), a unor
cuvinte compuse (floarea-soarelui), a unor abrevieri (d-ta = dumneata, d-tale =
dumitale, S-E = sud-est), precum =i la desp[r\irea cuvintelor ]n silabe (is-pra-v[,
nos-tru), la separarea elementului formativ enclitic al numeralelor ordinale
transcrise cu cifre romane sau arabe (secolul al XIX-lea, clasa a 9-a), la prepozi\ia
compus[ de-a din componen\a locu\iunilor prepozi\ionale =i adverbiale (de-a
curmezi=ul, de-a gata, de-a baba-oarba).
Cratima este folosit[ de asemenea ]n lucr[ri de lingvistic[ la notarea unor
segmente izolate dintr-un cuv]nt: a- din alene, -aj din limbaj, -va din
c]ndva =i a unor forme pronominale =i verbale exclusiv conjuncte: pronumele
mi-(-mi, -mi-), \i-(-\i, -\i-), te-(-te, -te-), ne-(-ne, -ne-) =. a, forma scurt[ s- (-s, -s-) a
verbului a fi.
N o t [. Se pune cratim[ ]ntre toate silabele unui cuv]nt sau ale unui enun\ scurt ]n situa\iile ]n
care se reproduce pronun\area sacadat[, motivat[ de ]mprejur[ri afective sau obiective: Tot stadionul
scanda: Ma-ra-do-na! Ma-ra-do-na!; Bolnavul are le-u-ce-mi-e.

Apostroful () indic[ grafic c[derea accidental[ ]n rostire a unor sunete de


la ]nceputul, de la mijlocul sau de la sf]r=itul unui cuv]nt: nea\a! ]n loc de bun[
diminea\a!; domle! ]n loc de domnule!; Hai scoal! ]n loc de Hai scoal[! Apostroful
poate marca de asemenea absen\a primelor cifre ale nota\iei unui an: Revolu\ia
de la 48 ]n loc de Revolu\ia de la 1848.
Ca semn ortografic, punctul (.) se folose=te la abrevieri: a. c. (= anul curent),
lt.-col. (= locotenent-colonel), acad. ( = academician), str. ( = strad[), prof.
(= profesor), C. F. R. (= C[ile Ferate Rom`ne), O. M. S. (= Organiza\ia Mondial[
a S[n[t[\ii), I. (= Ion) Creang[ =. a.
Se scriu f[r[ punct simbolurile fizice, chimice, matematice, muzicale:
F (= for\[), O (= oxigen), cos (= cosinus), pp (= pianissimo); abrevierile oficiale
ale unit[\ilor de m[sur[: cm (= centimetru), ha (= hectar), kg (= kilogram),
l (= litru), kwh (= kilowatt-or[); abrevierile compuse din litere ini\iale =i partea
final[: dra, drei (= domni=oara, domni=oarei), cca (= circa), bd (= bulevard);
simbolurile punctelor cardinale (E (= est), N (= nord), S (= sud), V (= vest));
abrevierile ce con\in fragmente de cuvinte (Telecom (= Telecomunica\ii), AGEPPI
(= Agen\ia pentru Protec\ia Propriet[\ii Intelectuale), TAROM (Transportul Aerian
Rom`n); abrevierile ]mprumutate din alte limbi, ]n care ele se folosesc f[r[
punct: NATO, UNESCO, FIAT.
Linia de pauz[ () se folose=te la scrierea unor cuvinte compuse formate
dintr-un termen simplu =i altul compus sau din doi termeni compu=i care se
scriu fiecare cu cratim[: anglovest-german, sud-vestnord-est.
N o t [. Uneori se admite =i folosirea cratimei ]n locul liniei de pauz[ (anglo-vest-german).

FONETICA

31

Bara (/) se utilizeaz[ ]n prescurtarea prefixului contra- =i a cuv]ntului care


urmeaz[ dup[ el: c/val (= contravaloare), c/exp. (= contraexpertiz[), precum =i
]n abrevieri de felul: m/sec (= metru pe secund[), km/h (= kilometru pe or[).
SCRIEREA CU MAJUSCUL{
De=i difer[ de la o limb[ la alta, scrierea cu majuscul[ (liter[ mare) transmite
o informa\ie ]n plus fa\[ de cea cu minuscul[ (liter[ mic[). }n limba rom`n[,
ini\iala majuscul[ marcheaz[ ]n scris ]nceputul unui enun\, deosebe=te grafic
substantivele proprii de cele comune, ajut[ la eviden\ierea anumitor formule
sau pronume de polite\e, abrevieri =i simboluri, poate avea diferite ]ntrebuin\[ri
stilistice. }n cele ce urmeaz[, ne vom limita doar la unele reguli privind scrierea
cu ini\ial[ majuscul[.
I
1. Oric]t de scurt ar fi un text, el ]ncepe ]n mod obligatoriu cu ini\ial[
majuscul[:
A=a. Bun. Frumos. S[ vedem ce facem mai departe. (I. D r u \ [)
2. Conform acestei reguli, se scrie cu ini\ial[ majuscul[ primul cuv]nt al
titlului sau al capitolului unui text, primul cuv]nt care urmeaz[ dup[ titlu,
primul cuv]nt al unei adrese (Profesorului Ion Moraru, C[tre asocia\ia...), primul
cuv]nt al unei formule de adresare ]n vocativ la ]nceputul unei scrisori (Scump[
mam[, Iubi\i p[rin\i), primul cuv]nt al notelor din subsolul paginii ]n textele
=tiin\ifice (Op. cit., Ibidem).
3. Majuscula se folose=te de asemenea dup[ anumite semne de punctua\ie:
punct, semnul ]ntreb[rii, semnul exclam[rii, puncte de suspensie, dou[ puncte.
4. Este obligatorie marcarea cu ini\ial[ majuscul[ a primului cuv]nt dup[
punct ca semn de punctua\ie, nu =i dup[ punct ca semn ortografic (]n abrevieri):
Cerne un fum argintiu =i sub\ire pe acoperi=ul casei b[tr]ne=ti. Fac focul =i vecinii
din dreapta =i cei din st]nga. Fumeg[ casele satului ]ntreg... (I. D r u \ [)
Pe la patru dup[-amiaz[ am fost acas[.
5. Dup[ celelalte semne de punctua\ie (semnul exclam[rii, semnul
interog[rii, puncte de suspensie, dou[ puncte) majuscula se folose=te numai
atunci c]nd ]ncepe o nou[ comunicare:
Bravo, Filip! Ai facut o treab[ grozav[. (A. B u s u i o c)
Ce mai nou e pe acas[? Ce se mai aude-n sat? (L. D e l e a n u)
Apoi unul a zis: Acum hai s[ facem un monument iernii. (S. Va n g h e l i)
Coloana dispare... Abia se mai aude de undeva, de printre v[i toaca c[ru\elor... (I. D r u \ [)
Dac[ semnele de punctua\ie numite nu indic[ sf]r=itul unei idei, textul continu[
cu liter[ mic[: Duminicile b]z]iam la stran[ =i h]r=ti! c]te-un colac! (I. Creang[)
E bucurie mare: s-a ]ntors un om (I. D r u \ [)
D-apu... m[i tu Onache, m[i... cum de te-o ajuns capu?! (I. D r u \ [)
Tot cu ini\ial[ mic[ se scriu =i cuvintele autorului dup[ vorbirea direct[ sau
dup[ un citat:
}ncotro \ine\i calea, cre=tinilor? nu le d[du vornicul r[gaz. (S. L e s n e a)

32

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

6. Ca excep\ie, se scrie cu ini\ial[ majuscul[ primul cuv]nt al textului unei


scrisori, al unei cereri sau al unui memoriu (de=i dup[ formula de adresare se
pune virgul[):
B[die Mihai,
Ai plecat =i mata din Ie=i, l[s]nd ]n sufletul meu sc]rb[ =i am[real[. (Ion Creang[
c [ t r e M i h a i E m i n e s c u)
Domnule primar,
Subsemnatul, Ion Doru, domiciliat ]n Chi=in[u...
7. Se scrie, de obicei, cu ini\ial[ majuscul[ primul cuv]nt al fiec[rui vers,
f[r[ a se \ine cont de punctua\ie.
Nu ajunge, vream s[ zic,
S[ fii mare cu cel mic,
C[ puterea se adun[
Din to\i micii ]mpreun[. (T. A r g h e z i)
Mai drept ca mine e acest popor
Ce \ine vatra \[rii, nu se plimb[,
+i pre\uit sau nu de-un impostor,
Nu poate s[ existe f[r[ limb[. (L. L a r i)
}n poezia modern[ ]ns[ aceast[ regul[ poate s[ nu se respecte:
Pe meleagul meu str[bun
calc[ totul ]n picioare,
l[ud]ndu-se cu-n tun
c[ pot spulbera popoare. (N. D a b i j a)
8. Se poate scrie cu ini\ial[ majuscul[ orice cuv]nt ]n cadrul unui text pentru
a-i atribui o semnifica\ie simbolic[ specific[:
+i cine / Au ]ndr[znit s-arunce-n noi cu a=a ru=ine, / Ca s[ vedem M[rirea
c[zut[-n ]njosire / +i Eroismul sacru pl[tit cu umilire? (V. A l e c s a n d r i)
II
Scrierea cu ini\ial[ majuscul[ sau minuscul[ are rolul de a deosebi grafic
numele proprii de cele comune. De=i s-ar p[rea c[ regula este simpl[
(substantivele proprii se scriu cu ini\ial[ majuscul[, iar cele comune cu ini\iala
minuscul[), aplicarea ei ]n practic[ este uneori dificil[. Ridic[ probleme, ]n
primul r]nd, substantivele proprii compuse. Nu totdeauna e clar dac[ se scrie
cu ini\ial[ majuscul[ fiecare termen din componen\a lor (cu excep\ia
instrumentelor gramaticale prepozi\ii, conjunc\ii, articole) sau numai primul
termen (chiar dac[ e instrument gramatical).
Conform Normelor ortografice ]n vigoare exist[ mai multe reguli ]n aceast[
privin\[. Astfel, se scriu cu majuscul[:
1. Numele de persoan[ (prenumele =i numele de familie), pseudonimele =i
poreclele: Alexandra, Alexei, Ani=oara, Corneliu, Ileana, Petric[, Viorel; Cazacu,
Ciobanu, Gr[jdieru, P[curaru, Scobioal[; Bostan, Buzil[, D]rlog, Ghebosu, +chiopu,
|]ncu, P[cal[, Pr]slea =. a.
2. Numele proprii ce indic[ comunit[\i ]ntregi formate pe baz[ de rudenie
(dinastii, clanuri =. a.), folosite la plural:
Erau, pe semne, ni=te r[fuieli str[vechi ce se duceau cu veacurile, pentru c[

FONETICA

33

acum nimeni n-ar fi putut spune ce au Ciobanii cu Olarii =i de ce Ungurenii nu-i


pot suferi pe Olari, iar Ciobanii pe C[r[bu=i. (I. D r u \ [)
Str[nepo\ii Ureche=tilor, Dragomire=tilor, Movile=tilor i-ar zice ]n versuri,
]n ode =i ]n proz[. (A l. R u s s o)
R[m]ne\i ]n umbr[ sf]nt[, Basarabi =i voi Mu=atini, / Desc[lec[tori de \ar[,
d[t[tori de legi =i datini. (M. E m i n e s c u)
3. Numele de persoan[ compuse ale c[ror elemente s-au contopit: Ababei,
Barb[neagr[, Cincilei, Delavrancea, M]n[scurt[, Taievorb[ =. a.
4. Numele proprii de personaje mitice =i religioase: Alah, Aghiu\[, Buda,
Hristos, Dumnezeu, Domnul (cu sens de Dumnezeu), Iehova, Jupiter, Mesia,
Mahomed, M]ntuitorul, Precista, Profetul, Scarao\chi, Venera, Zeus s. a.
5. Denumirile geografice simple: Anglia, Atena, Brazilia, Bucovina, Carpa\i,
C[l[ra=i, Crimeea, Dardanele, Ecuador, Himalaia, Madagascar, Mexic, Tokio,
Volintiri, Vulc[ne=ti =. a.
6. Denumirile simple de specii =i soiuri de plante =i animale folosite ca
termeni =tiin\ifici: Aurora (floarea-soarelui), Feteasca (vi\[ de vie), Victoria (ro=ii),
Cardinal (vi\[ de vie) =. a.
7. Numele punctelor cardinale folosite ca toponime sau ca p[r\i componente
ale acestora: Apus, Nord, R[s[rit, Vest, Occident, Est, Sud-Vest =. a.; B[l\i-Nord,
C[l[ra=i-Sud =. a.
+i nu m[-nv]rt cum v]ntul bate/ Din R[s[rit sau din Apus. (P. Z a d n i p r u)
N o t [. }n restul cazurilor numele punctelor cardinale se scriu cu liter[ mic[: v]nt de nord, sat din
sudul republicii, partea de est a ora=ului =. a.

8. Numele simple de a=tri =i de constela\ii: Berbecul, Dragonul, G[inu=a,


Leb[da, Marte, Mercur, Rari\a, Saturn, |apul, V[rs[torul =. a.
N o t [. Substantivele Lun[, P[m]nt, Soare se scriu cu majuscul[ ]n terminologia astronomic[,
fiind nume proprii de a=tri. }n limbajul obi=nuit ele se scriu cu ini\ial[ mic[.

9. Denumirile simple ale tuturor s[rb[torilor: Arminden, Boboteaz[, Cr[ciun,


Dr[gaica, Mo=i, Pa=ti, Rusalii, S]nziene =. a.
10. Denumirile simple ale produselor agricole =i industriale: Albina (ma=in[
de g[urit), Doina, Fluiera= (\ig[ri), Iarna (frigider), Codru (coniac), Vierul
(tractor) =. a. (]n text se scriu ]ntre ghilimele).
11. Numele de animale: Azor, Grivei, B[laia, Duman, Joian, Joiana, Murgu,
Pl[van, Rujana, +argu, Zefir, Ursu, Lupu =. a.
12. Simbolurile elementelor chimice: C (= carbon), O (= oxigen),
H (= hidrogen) =. a.
13. Simbolurile punctelor cardinale: E (= est), V (= vest), N (= nord),
S (= sud), S-E (= sud-est) =. a.
14. Simbolurile unor unit[\i de m[sur[: A (= amper), CP (= cal-putere),
VA (= volt-amper) =. a.
15. Abrevierile formate din litere ini\iale: O.Z.N. (= obiect zbur[tor
neidentificat), F.M.I. (= Fondul Monetar Interna\ional), O.N.U. (= Organiza\ia

34

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Na\iunilor Unite), M. S. (= Maiestatea sa), P. S. S. (= Preasfin\ia sa), N. B. (= nota


bene = fii atent), P. S. (= post-scriptum) =. a.
N o t [ . La unele formule de polite\e abreviate se scrie cu majuscul[ numai prima liter[: D-lor (= Domniile
lor), D-lui (= Domnia lui), D-sa (= Domnia sa), D-sale (= Domniei sale), D-ta (= Domnia ta), D-tale (= Domniei
tale), Dv. (= Domnia voastr[), Dvs. (= Domnia voastr[), dar =i dvs., dv., d-voastr[ (= dumneavoastr[).

16. Denumirile geografice compuse (continente, ape, forme de relief etc.)


=i teritorial-administrative (toate elementele componente, except]nd cuvintele
auxiliare): Baurci-Moldoveni, Extremul Orient, Marea Britanie, Asia Mijlocie,
Poiana de la Lac, Jora de Jos =. a.
17. Denumirile geografice compuse, ]n care termenul generic (alee, balt[,
bulevard, chei, c]mpie, cale, deal, delt[, insul[, istm, mare, munte, ocean, pasaj,
peninsul[, pia\[, podi=, r]u, sat, stat, \ar[, vale, v]rf =. a.), indiferent de pozi\ia pe
care o ocup[, face corp cu celelalte elemente constitutive fiind concepute ca o
singur[ unitate: Aleea Clasicilor (parc), Balta Alb[, Codrii Cosminului, Dealul
Crucii (str.), Dumbrava Ro=ie, Cheile Bicazului, C]mpia Lipcanilor, Coasta de Azur,
Arhipelagul Britanic, Insula Pa=telui, Insula +erpilor, Lacul S[rat, Peninsula
Scandinavic[, Pia\a Unirii Principatelor, Poiana Cunicea, Podul }nalt, Satu-Nou,
|ara Rom`neasc[, Valea B]cului; C[u=eni-Gar[, Bucov[\-Sat, Bocancea-Schit,
Cop[ceni-Deal, Bro=teni-Vale =. a.
N o t [ . C]nd termenii generici nu fac parte organic[ din numele geografice, teritorial-administrative, ei se scriu cu ini\ial[ mic[: parcul La Izvor, pia\a Ovidiu, peninsula Florida, str]mtoarea
Bosfor, =oseaua Balcani =. a.

18. Denumirile astronomice compuse (toate elementele, cu excep\ia


cuvintelor auxiliare): Calea-Laptelui, Calea-Robilor, Carul-Mare, Ciobanul-cu-Oile,
Clo=ca-cu-Pui, C]inele-Mare, Cornul-Caprei, Steaua Polar[, Ursa-Mic[ =. a.
19. Denumirile compuse ale organelor =i organiza\iilor de stat =i politice,
na\ionale sau interna\ionale, ale ]ntreprinderilor =i institu\iilor, indiferent de
natura =i importan\a lor: Federa\ia Sindical[ Mondial[, Muzeul Republican de
Arte, Academia Agricol[, Institutul de Cercet[ri ]n Domeniul Industriei U=oare din
Moldova, Camera Lorzilor, Camera Comunelor, Ministerul Afacerilor Interne,
Organiza\ia Interna\ional[ a Muncii =. a.
N o t [ . C]nd denumirile con\in un nume propriu sau un nume simbolic, acesta se scrie cu
ini\ial[ majuscul[ =i se ia ]ntre ghilimele: Capela Corala Academia, Universitatea Pedagogic[ de Stat
Ion Creang[ din Chi=in[u, Fabrica de }nc[l\[minte Zorile =. a.

20. Denumirile compuse de s[rb[tori (toate elementele, cu excep\ia


cuvintelor auxiliare): Anul Nou, Buna-Vestire, Duminica Mare, Patruzeci-de-Sfin\i,
Ziua Independen\ei, Ziua Interna\ional[ a Copiilor =. a.
N o t [: }n denumirile compuse care ]ncep cu o cifr[, numele lunii se scrie cu ini\ial[ majuscul[:
1 Mai, 1 Decembrie, 31 August =. a.

21. Denumirile de ordine, medalii, premii, distinc\ii =i titluri onorifice (ele


se iau de obicei ]ntre ghilimele): Meritul Militar, Pentru Vitejie, Meritul Civic,
Ordinul Republicii, Me=ter-Faur, Maestru al Literaturii, Maestru ]n Art[,
Premiul de Stat al Republicii Moldova =. a.

FONETICA

35

III
Se scriu cu ini\ial[ majuscul[ la primul cuv]nt (=i la altele numai c]nd s]nt
nume proprii):
1. Denumirile de monumente: Arcul de triumf, Biserica Adormirii Maicii
Domnului, Coloana f[r[ sf]r=it, Masa t[cerii, Palatul po=telor, Poarta Brandeburg =. a.
2. Titlurile publica\iilor periodice, ale operelor social-politice, literare,
=tiin\ifice, religioase etc.: Bugetul de stat al Republicii Moldova pe anul 2000, Decretul
p[cii, Regulamentul organic, Frunze de dor (nuvela), Capra cu trei iezi (poveste),
Dacia literar[ (revist[), Se caut[ un paznic (film), Lacul lebedelor (balet) =. a.
3. Denumirile compuse de soiuri =i specii folosite ca termeni =tiin\ifici (]n
literatura de specialitate): Coarn[ neagr[ (vi\[ de vie), Galben moldovenesc
(piersic), Marele alb (porcin[), Brun[ leton[ (bovin[), +asla muscat (vi\[ de vie),
Ro=ie de step[ (bovin[), Uria=ul sur (iepure) =. a.
4. Denumirile compuse ale m[rcilor de produse industriale =i agricole: Flori
de c]mp (s[pun), Lapte-de-pas[re (bomboane), Roz de mas[ (vin) =. a.
5. Formulele de polite\e de tipul: Alte\a sa (voastr[), Domnia sa (ei, lui, ta,
voastr[), Excelen\a sa (ta, voastr[), Maiestatea sa (ta, voastr[), Preacuvio=ia sa
(ta, voastr[), Preasfin\ia sa (ta, voastr[).
N o t a 1. }n textele comunicatelor =i ale altor documente oficiale se scriu cu ini\ial[ majuscul[
toate cuvintele din structura formelor de reveren\[: }naltele P[r\i Contractante.
N o t a 2. Nu se scriu cu ini\ial[ majuscul[ pronumele de polite\e dumneata, dumneavoastr[,
dumnealui, dumneaei.

IV
Se scriu cu ini\ial[ mic[:
1. Numele comune simple =i compuse care au la baz[ personaje literare sau
folclorice folosite pentru tipizarea caracterelor omene=ti: donchihote, donjuan,
gobseck, adonis, cicerone, harpagon, hercule, narcis, prometeu, mecena, pepelea =. a.
2. Numele de fiin\e mitice c]nd se folosesc ca nume comune: drac, diavol,
elf, nimf[, rusalie, satir, trol, z]n[ =. a.
3. Denumirile unor obiecte sau unit[\i de m[sur[ care au la baz[ un nume
propriu (al inventatorului sau al creatorului lor): boicot, diesel, faeton, raglan,
sandvi=, savarin[, stradivarius, ford, amper, ohm, rntgen, watt, weber =. a.
4. Numele unor obiecte denumite dup[ ora=ul sau \ara de origine: americ[,
astrahan, bengal, boston, bristol, cotnar, damasc, havan[, niagar[, oland[ =. a.
5. Denumirile subdiviziunilor unor organiza\ii, institu\ii =i ]ntreprinderi
(servicii, sec\ii, sectoare etc.): laboratorul de fizic[ nuclear[ (al Institutului de
Fizic[ Teoretic[), catedra de romanistic[ (a Universit[\ii...), direc\ia de transport
(a Ministerului...) =. a.
6. Numele de popoare: chinez, bulgar, iugoslav, rus, englez, polonez, mongol,
italian =. a.
7. Numele lunilor =i ale zilelor s[pt[m]nii: august, ianuarie, februarie, iunie,
iulie; mar\i, miercuri =. a.

36

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

8. Numele obiectelor de studiu: aritmetica, botanica, geografia, desenul, limba


=i literatura rom`n[ =. a.
9. Denumirile epocilor istorice, geografice: antichitate, capitalism, feudalism,
socialism; mezozoic, paleozoic, cretaceu, paleolitic, perioada glaciar[ =. a.
10. Denumirile simple =i compuse ale func\iilor de stat, biserice=ti, politice
=i militare: arhiepiscop, cancelar, cardinal, consilier, deputat, domn (domnitor),
general, han, ]mp[rat, mare=al, ministru, mitropolit, pa=[, patriarh, pre=edinte,
rege, =ah, secretar, senator, voievod, prim-ministru, prim-vicepre=edinte, ministru
adjunct =. a.

38

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

NO|IUNI GENERALE
Morfologia este o disciplin[ lingvistic[ (parte component[ a gramaticii)
care studiaz[ modific[rile formale, flexiunea, caracteristicile gramaticale,
posibilit[\ile de variere ale cuv]ntului (ca unitate ontologic[ a limbii =i ca element
al sistemului lexical) pentru a exprima raporturile asociative (paradigmatice)
dintre diferitele sale forme (a=a-numitele logoforme).
Pentru morfologie cuv]ntul este, ]n primul r]nd, un sistem de logoforme ce
reflect[ un complex de sensuri gramaticale. Astfel, logoformele admir, admiri,
admir[, admir[m, admira\i, admir[, forme flexionare ale cuv]ntului a admira,
p[str]nd intact sensul lexical al acestuia, exprim[ diferite sensuri gramaticale.
Chiar dac[ sensul lexical al lexemului a admira nu este cunoscut pentru to\i, el
poate fi lesne g[sit ]n dic\ionare. }ns[ dic\ionarele explicative nu con\in toate
informa\iile necesare pentru a caracteriza orice logoform[ a unui cuv]nt (lexem).
Ele nu ]nregistreaz[ verbe la perfectul simplu, pers. a III-a, plural, substantive
la num[rul singular, cazul dativ, forma nehot[r]t[, adjective feminine la plural,
cazul genitiv etc. Informa\iile acestea pot fi aflate numai din morfologie.
Fiind biplan, nivelul morfologic ca =i cel lexical ]=i organizeaz[ unit[\ile
prin corela\ia dintre latura lor ideal[ (planul con\inutului) =i cea material[
(planul expresiei). Planul con\inutului este constituit din totalitatea sensurilor
(lexicale =i gramaticale), iar planul expresiei este conturat de mijloacele
formale prin care s]nt redate aceste sensuri. }n =irul de logoforme verbale de
mai sus elementele de expresie gramatical[ s]nt: -i, -[, -[m, -a\i, -[, iar cele de
con\inut gramatical prezent, indicativ, pers. IIII, singular =i plural.
De remarcat c[ numai unit[\ile planului expresiei se afl[ ]n c]mpul
observa\iei directe, pe c]nd cele din planul con\inutului nu se v[d cu ochiul, ele
trebuie reconstituite prin anumite opera\ii ale g]ndirii. Astfel, ]n =irul de
logoforme: luptam, biruiam, muream oricine poate observa c[ segmentul -am se
repet[. }ns[ ceea ce exprim[ acest segment este ascuns de privirea unui simplu
observator. Numai cei ce au ]nv[\at =i ]nva\[ gramatica =tiu c[ -am este
corespondentul material al sensului gramatical imperfect, pers. I sau a III-a.
Morfologia, deci, studiaz[ variatele corela\ii dintre sensurile gramaticale ale
cuvintelor =i mijloacele prin care s]nt exprimate ele.
Printre no\iunile de baz[ ale morfologiei se num[r[: s e n s u l g r a m a t i c a l,
l o g o f o r m a, p a r a d i g m a, c a t e g o r i a g r a m a t i c a l [, p a r t e a d e
v o r b i r e. }n cele ce urmeaz[ ele vor fi examinate fiecare ]n parte.

39

Sensul gramatical

Ca obiect de studiu al morfologiei, s e n s u l g r a m a t i c a l reprezint[ latura


abstract[ (de con\inut) a unui lexem. El ]nso\e=te ]n mod obligatoriu sensul
lexical al acestuia =i se caracterizeaz[ prin regularitate, adic[ prin repetare
regulat[ ]n diverse cuvinte omogene. Spre deosebire de sensul lexical, care este
individual =i distinge net un cuv]nt de altul, sensul gramatical este comun unei
clase ]ntregi de cuvinte. De exemplu, ceea ce reune=te urm[toarele logoforme
foarte ]ndep[rtate ca sens lexical: aduc, adorm, aflu, birui, cuget, c]nt, caut, chem,
doinesc, g[sesc, ]mpart, ]n=el, ]nv[\, merg, muncesc, mor, ofer, pl]ng, sper, strig este
con\inutul lor gramatical comun, alc[tuit din urm[toarele sensuri gramaticale:
indicativ, prezent, persoana I, singular, diateza activ[.
MIJLOACELE DE EXPRIMARE A SENSURILOR GRAMATICALE
Orice cuv]nt este reprezentat la nivel morfologic (]n planul expresiei) de un
sistem de forme proprii, numite logoforme. Logoformele aceluia=i cuv]nt se
reunesc prin identitatea sensului lexical =i se deosebesc prin diversele sensuri
gramaticale pe care le exprim[. Bun[oar[, seria de logoforme concureaz[,
concura, concurase, concur[ exprim[ acela=i sens lexical a lua parte la un
concurs, dar ele se deosebesc prin sensurile gramaticale: prezent imperfect
mai mult ca perfect perfect simplu, iar seria concuram, concurai, concura,
concuram, concura\i, concurau const[ din logoforme care, pe l]ng[ sensul lexical
comun, au =i un sens gramatical comun imperfect, de=i se deosebesc prin alte
sensuri gramaticale, cele de persoan[ =i num[r.
Logoforma este, a=adar, unitatea de expresie a nivelului morfologic, care
constituie una din modific[rile regulate ale aceluia=i lexem. Logoforma exprim[,
de obicei, un complex de sensuri gramaticale (v. exemplele de mai sus), dar poate
fi =i purt[toarea unui singur sens gramatical (cuvintele neflexibile: asear[, deci,
m]ine, devreme, t]rziu etc. s]nt considerate logoforme cu raport de unu la unu
]ntre con\inut =i expresie). Pe l]ng[ aceasta, logoforma p[streaz[ sensul abstract
al p[r\ii de vorbire din care face parte lexemul pe care-l reprezint[. Astfel, seriile
de logoforme: 1) mas[, masa, mesei, mesele, meselor; 2) bogat[, bogata, bogatele,
bogatelor; 3) lucrez, lucreaz[, lucrase, lucra se deosebesc, ]n primul r]nd, prin faptul
c[ \in de clase morfologice diferite (substantiv, adjectiv, verb). Fiecare dintre aceste
serii de logoforme, pe l]ng[ sensul lexical (sememul) comun, p[streaz[ respectiv
=i sensul abstract (numit categorial) de obiect, calitate, proces, propriu
claselor morfologice din care fac parte. Sensul categorial, fiind abstract =i general,
nu este actualizat ]n cadrul logoformei printr-o anumit[ unitate de expresie, pe

40

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

c]nd sensurile lexicale =i cele gramaticale s]nt exprimate prin unit[\i distincte ale
expresiei. Acestea s]nt morfemele (p r e f i x, r [ d [ c i n [, s u f i x pentru
semantica lexical[ =i s u f i x g r a m a t i c a l sau d e s i n e n \ [ pentru
semantica morfologic[). Prefixul, sufixul =i desinen\a se mai numesc a f i x e.
R [ d [ c i n a este segmentul (indivizibil ]n unit[\i similare mai mici) comun
pentru o familie de cuvinte, adic[ pentru cuvintele ]nrudite. Este purt[toarea
sensului lexical =i are ]ntotdeauna realizare pozitiv[: copil, copil-ul, copil-ului,
copil-a= etc.
P r e f i x u l este un segment afixal plasat ]naintea r[d[cinii. Rolul lui de
baz[ este cel derivatologic, adic[ de formare a cuvintelor. De aceea prefixului i se
confer[, de obicei, valoare lexical[: a ]n-noda, a dez-noda, a con-lucra, a de-veni.
Uneori ]ns[ prefixele contribuie =i la exprimarea anumitor sensuri gramaticale
(de ex.: gradul superlativ: arhi-plin, extra-fin, hiper-tensiv, ultra-modern).
S u f i x u l este un segment afixal plasat dup[ r[d[cin[. Spre deosebire de
prefixe, care nu s]nt susceptibile de a exprima sensuri gramaticale, sufixele
exprim[ ]n egal[ m[sur[ at]t sensuri lexicale, c]t =i sensuri gramaticale. Exist[,
de aceea, sufixe de dou[ feluri: lexicale =i gramaticale. Sufixele lexicale servesc
la formarea cuvintelor noi (a gaz-ifica, a ideal-iza, lucr-[tor, frumu=ic-[), iar
cele gramaticale, la modific[ri ]n cadrul sistemului de logoforme ale p[r\ilor de
vorbire (lucr-ez, iub-esc, hot[r-[sc, b[u-r[m).
D e s i n e n \ a este un afix gramatical prin excelen\[. Ea exprim[ numai
sensuri gramaticale. Spre deosebire de r[d[cin[, desinen\a poate avea realizare
negativ[ (zero). Desinen\a se deosebe=te de celelalte elemente componente ale
unui cuv]nt, deoarece se deta=eaz[ net de tema pe l]ng[ care st[ (dac[ st[).
Celelalte elemente componente prefixul, r[d[cina =i sufixul fac parte din
tem[ =i exprim[ ]mpreun[ sensul lexical, comun pentru toate logoformele
paradigmei cuv]ntului. Modific[rile formale ale cuv]ntului realizate cu ajutorul
sufixelor gramaticale =i al desinen\elor poart[ numele de f l e x i u n e e x t e r n [,
iar cele realizate prin varierea r[d[cinii, prin alternan\a sunetelor poart[ numele
de f l e x i u n e i n t e r n [.
N o t [. Pentru denumirea mijloacelor de exprimare a sensurilor gramaticale se folose=te
termenul morf. Morful reprezint[ un segment de expresie, indivizibil ]n alte unit[\i semnificative mai
mici, cu ajutorul c[ruia se exprim[ numai sensuri gramaticale. }n logoformele t]n[r/, tiner/i, t]n[r/[,
tiner/e, elementele finale izolate prin bare s]nt morfe, adic[ elemente din planul expresiei, care
exprim[ sensurile gramaticale de gen =i num[r. }n acest sens morful se deosebe=te de morfem, care
este o unitate bilateral[ (at]t de expresie, c]t =i de con\inut). Morfele pot fi segmentale (sufixele,
desinen\a =i cuvintele auxiliare), nesegmentale (desinen\a zero, de exemplu) =i suprasegmentale
(accentul =i intona\ia). Alternan\a sunetelor este un fenomen morfologic =i fonologic totodat[. De
aceea elementele expresiei cu ajutorul c[rora se realizeaz[ acest fenomen se numesc morfoneme.

Logoformele cuv]ntului pot fi analitice =i sintetice. Analitice s]nt


logoformele care realizeaz[ semantica gramatical[ printr-o structur[ complex[
(un element-baz[ =i un element auxiliar), ]n care modificarea elementului-baz[ are loc concomitent cu modificarea elementului auxiliar. Elementul
auxiliar nu face parte din corpul cuv]ntului, ci se plaseaz[ l]ng[ acesta (am
c]ntat, voi c]nta, voi fi c]ntat, c]ntat-am etc.). Sintetice se numesc logoformele
care realizeaz[ semantica gramatical[ prin modific[ri ]n cadrul aceluia=i cuv]nt
(lucrez, lucr[m, lucrai, lucrasem =. a.).
Totalitatea logoformelor constituie p a r a d i g m a cuv]ntului. Paradigmele

MORFOLOGIA

41

pot fi p a r t i c u l a r e =i c o m p l e t e. Sistemul de logoforme, care exprim[ un


sens gramatical comun, formeaz[ o paradigm[ particular[. Astfel, logoformele
lucrez, lucrezi, lucreaz[, lucr[m, lucra\i, lucreaz[ exprim[ toate acela=i sens: timpul
prezent al verbului a lucra. Paradigma complet[ a unui cuv]nt este alc[tuit[ din
totalitatea unor astfel de paradigme particulare. Paradigma complet[ a unui
cuv]nt ce \ine de clasa verbului va fi alc[tuit[ din 86 de logoforme (numai la
diateza activ[). Deci, cuv]ntul e privit ]n morfologie ca o totalitate de logoforme,
care exprim[ cu diferite mijloace (sufixe, desinen\e, alternan\a sunetelor, accent,
elemente auxiliare) diferite categorii gramaticale.
CATEGORIA GRAMATICAL{
Categoria gramatical[ constituie un sistem de sensuri gramaticale (cel pu\in
dou[), care se afl[ ]n raport opozi\ional, adic[ difer[ ]n cadrul unei baze comune.
Deci, nu orice deosebire dintre formele unui cuv]nt constituie o categorie
gramatical[, ci numai acelea care intr[ ]n raport de reciprocitate cu elementele
din planul opus.
De exemplu, clasa verbelor ]n -a se distinge sub aspect formal de cea a
verbelor ]n -i. Dar distinc\ia aceasta nu se bazeaz[ pe un raport de con\inut
(gramatical). De aceea nu exist[ o categorie gramatical[ a conjug[rii. Pe de
alt[ parte, substantivele abstracte se deosebesc de cele concrete sub aspectul
con\inutului, dar, deoarece aceast[ distinc\ie nu este marcat[ prin nici un fel de
mijloace formale specifice, nu se poate vorbi de o categorie morfologic[ nici ]n
acest caz. }n situa\ie similar[ se afl[ =i aspectul verbal ]n limba rom`n[. Cu
toate c[ ea poate exprima diverse sensuri aspectuale (de perfectiv, imperfectiv,
durativ, momentan), acestea s]nt exprimate, de regul[, prin mijloace lexicale,
nu printr-un sistem organizat de logoforme.
Din aceast[ cauz[ categoria gramatical[ a aspectului, caracteristic[, de
exemplu, pentru limba rus[, nu exist[ ]n limba rom`n[. Articolele ]ns[, hot[r]t
=i nehot[r]t, pot fi reunite ]n categoria determin[rii, deoarece elementele de
con\inut s]nt corelative cu elemente specifice de expresie: un / o, unui / unei,
ni=te / unor s]nt morfeme ce exprim[ sensul gramatical de n e h o t [ r ] t, =i
-l/-a, -i/-le, -lui/-ei s]nt morfeme ce exprim[ sensul gramatical de h o t [ r ] t.
N o t [. Categoria determin[rii, despre care se vorbe=te deja ]n unele lucr[ri de specialitate, nu
are ]nc[ un statut general recunoscut de categorie morfologic[. Gramaticile existente consider[
conceptul determin[rii ca entitate sintactic[, specific[ pentru rela\iile dintre elementele subordonate
=i cele regente. Determinarea minim[, paradigmatic[, adic[ organizat[ ]ntr-un sistem de logoforme
opozi\ionale (hot[r]t/nehot[r]t) continu[ s[ fie dizolvat[ ]n clasa morfologic[ a articolului, al c[rui
statut de parte de vorbire este ]ns[ discutabil.

Unanim recunoscute =i relativ bine studiate s]nt urm[toarele categorii


gramaticale: g e n, n u m [ r, c a z, g r a d e d e c o m p a r a \ i e, m o d, t i m p,
p e r s o a n [, d i a t e z [. }n func\ie de posibilitatea limbii de a exprima sensurile
gramaticale prin serii de logoforme (adic[ prin mijloace morfologice) sau prin
cuvinte (adic[ prin mijloace lexicale), categoriile gramaticale se ]mpart ]n
categorii f l e x i o n a r e =i c l a s i f i c a t o a r e. S]nt flexionare categoriile
gramaticale care dispun ]n planul expresiei de serii de logoforme opozi\ionale:
d e g e n, n u m [ r =i c a z (la adjective), d e c a z (la pronume =i substantive),

42

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

d e g r a d d e c o m p a r a \ i e (la adjective =i la adverbe), d e d i a t e z [, m o d,


t i m p, p e r s o a n [, n u m [ r (la verbe). Clasificatoare s]nt categoriile
gramaticale exprimate prin cuvinte diferite: g e n u l la substantive, n u m [ r u l
la pronume, a s p e c t u l la verbe.
Unele dintre aceste categorii s]nt comune pentru mai multe clase de cuvinte,
altele s]nt specifice exclusiv pentru anumite clase. Astfel, n u m [ r u l =i c a z u l
s]nt comune pentru clasa numelui (adic[ pentru substantive, adjective, pronume
=i numerale). Num[rul (sporadic, =i genul) s]nt proprii =i verbului.
G r a d e l e d e c o m p a r a \ i e caracterizeaz[ adjectivul =i adverbul, persoana pronumele (unele clase) =i verbul (modurile personale).
Categoria determin[rii este specific[ pentru clasa morfologic[ a
substantivului. D i a t e z a, m o d u l =i t i m p u l s]nt caracteristice ]n exclusivitate
clasei verbului.
P{R|ILE DE VORBIRE
Fiecare cuv]nt din vocabularul limbii este susceptibil de a exprima doar
sensuri gramaticale ce \in de anumite categorii gramaticale din cele examinate
mai sus. De exemplu, logoformele pere\ii =i casei con\in morfeme ce exprim[
genul, num[rul, cazul, determinarea, iar lucreaz[ =i c]nt[ morfeme ce exprim[
diateza, modul, timpul, persoana. Are loc a=a-zisa specializare gramatical[ a
cuvintelor, care le asigur[ un anumit loc ]n procesul de comunicare. Dup[ cum
s-a men\ionat ]n lucr[rile de specialitate, aceast[ specializare gramatical[ nu
are caracter individual, ea cuprinde clase ]ntregi de cuvinte. Repartizarea
cuvintelor ]n clase cu tr[s[turi semantice, morfologice =i sintactice omogene
este cunoscut[ gramaticii de la primii ei pa=i. Indiferent de criteriile de repartizare
=i de termenii folosi\i pentru denumirea acestui fenomen, conceptului respectiv
(parte de vorbire) i-a fost rezervat un loc central ]n gramaticile de diferite tipuri.
S-a constatat de la bun ]nceput c[ p[r\ile de vorbire nu totdeauna corespund
realit[\ilor pe care le semnific[. Aceea=i realitate poate fi exprimat[ prin cuvinte
ce \in de diferite clase morfologice =i realit[\i diferite s]nt denumite prin cuvinte
ce \in de aceea=i clas[ morfologic[. De exemplu, calitatea poate fi exprimat[
prin cuvinte din clasa adjectivului (cald, abil, trist, alb) =i din clasa substantivului
(c[ldur[, abilitate, triste\e, albul), ac\iunea poate fi exprimat[ prin cuvinte din
clasa verbului (a iubi, a intra, a r]de, a pl]nge) =i a substantivului (iubire, intrare,
r]s, pl]ns).
Pe de alt[ parte, din aceea=i clas[ morfologic[ fac parte cuvinte cu sensuri
lexicale complet diferite (noapte =i zi, lumin[ =i ]ntuneric, bucurie =i durere, dragoste
=i ur[), iar cuvintele ]nrudite semantic (]n[l\ime, ]nalt, a ]n[l\a; frumuse\e, frumos,
a ]nfrumuse\a) se includ ]n clase diferite.
Exist[ trei criterii de clasificare a lexemelor ]n p[r\i de vorbire: criteriul
semantic, criteriul morfologic (formal) =i criteriul sintactic (func\ional). De=i
cele trei criterii se afl[ ]n raport complementar, preponderent este considerat
totu=i criteriul semantic, care determin[ sensul categorial de clas[: obiect,
proces, semn al obiectului, semn al procesului (semn al semnului), care
stau la baza diviz[rii lexicului ]n clase relativ unitare.
Criteriul semantic exprim[, pe de o parte, raportul cuvintelor fa\[ de

MORFOLOGIA

43

realitatea obiectiv[, adic[ fa\[ de substan\a concret[ reflectat[ de ele, iar, pe de


alt[ parte, fa\[ de realitatea no\ional[, adic[ fa\[ de redarea unei no\iuni prin
intermediul g]ndirii.
Dup[ cum s-a ar[tat foarte explicit =i conving[tor ]n lucr[rile de specialitate,
din punct de vedere logic numai cuvintele incluse ]n clasa substantivului exprim[
no\iuni, adic[ entit[\i ale g]ndirii. Cele din clasa adjectivului, verbului =i
adverbului nu exprim[ no\iuni, ci diverse caracteristici ale no\iunilor respective.
Adic[, sensul categorial obiect (entitate) este caracteristic numai pentru
unit[\ile din clasa substantivului =i implicit ale pronumelui, pe c]nd pentru clasa
adjectivului este caracteristic sensul categorial semn al obiectului (]n
terminologia tradi\ional[ calitate, ]nsu=ire), pentru cuvintele din clasa
verbului sensul categorial proces (ac\iune, stare prezentat[ ca proces),
pentru cuvintele din clasa adverbului sensul categorial semn al procesului.
Cu excep\ia substantivului, considerat ca exprim]nd un sens primar, celelalte
p[r\i de vorbire exprim[ sensuri secundare, adic[ dependente de substantiv, pe
care ]l determin[ ]ntr-un fel sau altul. }n enun\ul Omul voinic merge repede,
lexemul omul exprim[ no\iunea care se afl[ ]n leg[tur[ direct[ cu obiectul
respectiv real; lexemul voinic completeaz[ aceast[ no\iune din punctul de vedere
al calit[\ii, merge din punctul de vedere al ac\iunii ]nf[ptuite; repede
din punctul de vedere al modului de desf[=urare a acestei ac\iuni. Deci, voinic,
merge, repede determin[ semantic aceea=i entitate, exprimat[ de logoforma omul,
care ]n anumite condi\ii contextuale poate fi substituit[ prin logoforma el
(pronume). }n acest mic enun\ ]=i afl[ locul c]te un exponent din cinci clase
morfologice: a substantivului sau a pronumelui (omul, el), a adjectivului (voinic),
a verbului (merge) =i a adverbului (repede), care reflect[ dou[ tipuri de sens:
categorial =i lexical concret.
Complet]nd enun\ul de mai sus, c[p[t[m un altul (dezvoltat): Omul voinic
merge repede la deal, iar la vale =i mai =i, ]n care atest[m apari\ia elementelor la,
iar, =i, ce nu mai determin[ no\iunea ]n cauz[, ci s]nt elemente de leg[tur[ ]n
conexiunea sintagmatic[, adic[ s]nt segmente rela\ionale (numite instrumente
gramaticale) prepozi\ia =i conjunc\ia. De aceea=i natur[ s]nt =i lexemele vai!,
of!, ah! =. a., care ar putea s[ completeze ]n continuare enun\ul examinat. |in]nd
de clasa interjec\iei, ele nu au nici sens c a t e g o r i a l, nici sens l e x i c a l.
A=adar, pe baza criteriului s e m a n t i c lexemele se organizeaz[ ]n clase
s e m n i f i c a t i v e (autosemantice) =i n e s e m n i f i c a t i v e (sinsemantice).
P[r\ile de vorbire autosemantice cuprind cuvinte care au ]n planul con\inutului
sens categorial =i sens lexical concret: substantive, adjective, verbe, adverbe =i
numerale. Clasele sinsemantice cuprind cuvintele ce nu au sens categorial
no\ional =i nici sens lexical concret. Ele au un sens de rela\ie. E vorba de prepozi\ie
=i conjunc\ie.
Din acest punct de vedere, o situa\ie aparte ocup[ pronumele, care nu are
sens lexical concret, deci nu poate exprima no\iuni, dar exprim[ implicit sens
categorial de obiect, fiind un substitut al substantivului.
Conform criteriului semantic, clasa substantivului de\ine, a=adar, o pozi\ie
dominant[ ]n sistemul p[r\ilor de vorbire. Celelalte p[r\i de vorbire depind de
substantiv, determin]ndu-l =i complet]ndu-l. S-ar putea afirma c[ nici interjec\iile
nu au sens lexical, deoarece ele nu denumesc, ci doar sugereaz[ existen\a
senza\iilor, sentimentelor, st[rilor suflete=ti etc.

44

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Criteriul morfologic constituie punctul de reper pentru organizarea


paradigmatic[ a clasei ]n sistemul p[r\ilor de vorbire. Conform acestui criteriu,
fac parte dintr-o clas[ morfologic[ unit[\ile lexicale (lexemele) susceptibile de
a exprima un anumit complex de sensuri gramaticale, fapt ce le imprim[ aceea=i
configura\ie flexionar[. De exemplu, logoformele de tipul patria, geamului,
fra\ilor, omului, icoanele, respect fac parte din aceea=i clas[ (a substantivului),
deoarece exprim[ categoriile gramaticale de g e n, n u m [ r, c a z, d e t e r m i n a r e.
Seria de logoforme merg, am fost, venisem, iubeam, vr[jii, a= face, o fi fiind, s[
c]nte etc. \ine de clasa verbului, deoarece exprim[ alt complex de categorii
gramaticale: d i a t e z [, m o d, t i m p, p e r s o a n [, n u m [ r. Paradigmele
verbului s]nt evident distincte de cele ale substantivului.
Din punctul de vedere al posibilit[\ii de exprimare a sensurilor gramaticale,
p[r\ile de vorbire se ]mpart ]n flexibile =i neflexibile. Flexibile s]nt clasele de
cuvinte care ]=i modific[ forma (p[str]ndu-=i intact sensul lexical) ]n raport cu
categoriile gramaticale specifice: substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul
=i verbul. Neflexibile s]nt clasele de cuvinte care nu-=i modific[ forma (adverbul,
prepozi\ia, conjunc\ia =i interjec\ia).
Criteriul func\ional vizeaz[ rolul lexemelor ]n propozi\ie, adic[
comportamentul lor ]n conexiunea sintagmatic[, precum =i posibilit[\ile lor
combinatorii. Conform criteriului dat, ]ntr-o clas[ s]nt incluse cuvintele care se
comport[ identic ]n contexte similare, adic[ au func\ii sintactice omogene. Din
acest punct de vedere, materialul lexical se grupeaz[ ]n clase de cuvinte cu
func\ie sintactic[ ]n propozi\ie (ele reprezint[ p[r\ile de propozi\ie) =i clase de
cuvinte f[r[ func\ie sintactic[ propriu-zis[ (acestea nu reprezint[ p[r\i de
propozi\ie), dar care servesc la stabilirea diferitelor tipuri de rela\ii dintre p[r\ile
de propozi\ie sau dintre propozi\ii. Din primul grup fac parte clasele de cuvinte
autosemantice (substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul,
adverbul), iar din cel de al doilea cele sinsemantice (prepozi\ia =i conjunc\ia).
}n afara acestei clasific[ri r[m]n cuvintele din clasa interjec\iei, care, de
obicei, nu pot avea nici func\ie sintactic[, nici rol rela\ional, deoarece ele, de
fapt, nu se ]ncadreaz[ ]n propozi\ie, fiind de cele mai multe ori o expresie
redundant[ a con\inutului acesteia ]n conexiunea sintagmatic[ (excep\ie:
interjec\iile integrate ]n propozi\ie). De exemplu, ]n Of, m[ doare! interjec\ia of
exprim[ acela=i con\inut ca =i m[ doare, deci i-ar putea prelua rolul comunicativ.
De aceea cuvintele din clasa interjec\iei s]nt considerate substitute ale enun\urilor.
Dup[ cum se poate constata din cele men\ionate mai sus, nici unul dintre
criteriile examinate, luat aparte, nu este suficient ]n problema clasific[rii
cuvintelor ]n p[r\i de vorbire. Numai complet]ndu-se reciproc ele asigur[ o solu\ie
definitorie ]n aceast[ problem[.
A=adar, p[r\ile de vorbire reprezint[ clase de cuvinte ce au o comunitate
semantic[, un inventar de categorii gramaticale specifice =i vecin[t[\i (ocuren\e)
omogene ]n acelea=i tipuri de contexte.
Din aceast[ perspectiv[ ]n limba rom`n[ exist[ nou[ p[r\i de vorbire:
substantivul, adjectivul, verbul, adverbul, numeralul, pronumele, prepozi\ia,
conjunc\ia =i interjec\ia. Nucleul sistemului este constituit din p[r\ile de vorbire
autosemantice (primele cinci), iar periferia lui din p[r\ile de vorbire
sinsemantice.

MORFOLOGIA

45

Cuvintele din clasa substantivului exprim[ no\iuni. Sensurile (sememele)


lor includ, de regul[, dou[ tipuri de seme: seme lexicale concrete =i semul
categorial obiect. Organizarea paradigmatic[ a logoformelor substantivului
este conform[ cu modific[rile formale impuse de categoriile gramaticale de
gen, num[r, caz =i determinare, rolul definitoriu revenind cazului. Func\ia
sintactic[ primar[ a cuvintelor din aceast[ clas[ e cea de subiect, vecin[tatea
contextual[ proxim[ este, de regul[, un lexem din clasa adjectivului.
Cuvintele din clasa adjectivului completeaz[ con\inutul no\ional al
lexemelor din clasa precedent[. Sensurile lor includ seme lexicale concrete =i
semul categorial semn al obiectului. Logoformele adjectivului s]nt susceptibile
de a exprima categoriile gramaticale de gen, num[r, caz =i grad de compara\ie.
Are func\ia primar[ de atribut =i un context specific vecin[tatea lexemelor
din clasa substantivului.
Clasa verbului cuprinde cuvinte care se caracterizeaz[ prin seme lexicale
=i semul categorial proces. Logoformele verbale reflect[ categoriile gramaticale
de diatez[, mod, timp, persoan[ =i num[r. Preponderent[ ]n organizarea
paradigmatic[ a verbului este categoria timpului. Func\ia sintactic[ primar[
predicat, iar vecin[tatea lexeme din clasa adverbului.
Clasa adverbului cuprinde cuvinte al c[ror con\inut semantic include seme
lexicale concrete =i semul categorial semn al procesului. Cuvintele din aceast[
clas[ manifest[ indiferen\[ fa\[ de categoriile gramaticale (cu excep\ia gradelor
de compara\ie) =i de aceea s]nt neflexibile. Func\ia sintactic[ primar[ este cea
de complement =i apare ]n vecin[tate contextual[ cu verbul.
Numeralul reprezint[ o clas[ de cuvinte care exprim[ sens lexical concret
=i sensul categorial cantitate. Modific[rile formale nu s]nt regulate pentru
toate logoformele din aceast[ clas[. Func\ia sintactic[ depinde de pozi\ia
contextual[ a numeralelor, care poate fi echivalent[ cu cea a cuvintelor din
clasa substantivului, adjectivului =i uneori a adverbului.
Clasa pronumelui include lexeme ce nu au sens lexical concret, dar exprim[
indirect semul categorial obiect, supun]ndu-se cerin\elor de clas[ ale
substantivului.
Prepozi\ia este o clas[ de cuvinte sinsemantice =i neflexibile. Menirea
cuvintelor din aceast[ clas[ este de a efectua leg[tura dintre segmente ]n cadrul
unor reuniuni sintactice de propor\ii mici (enun\uri).
Conjunc\ia este o clas[ care const[ tot din cuvinte sinsemantice =i neflexibile,
dar care, spre deosebire de prepozi\ie, exprim[ raporturi dintre segmente =i ]n
cadrul unor reuniuni sintactice de propor\ii mai mari (fraze). Cuvintele din
ultimele dou[ clase s]nt elemente de rela\ie.
Interjec\ia, fiind un echivalent func\ional al propozi\iei, are, dup[ cum s-a
men\ionat mai sus, un statut aparte ]n sistemul p[r\ilor de vorbire.
N o t [. Articolul, ]n majoritatea lucr[rilor de gramatic[, este tratat ca parte de vorbire auxiliar[
de sine st[t[toare, care ]nso\e=te un substantiv =i serve=te la marcarea categoriilor morfologice ale
acestuia.
}n studiile mai recente ]ns[ articolul nu mai este interpretat ca o clas[ morfologic[ de sine
st[t[toare. El este examinat la p[r\ile de vorbire pe care le caracterizeaz[ =i ]n cadrul acelor categorii
morfologice a c[ror marc[ formal[ este. Aceast[ dispersare a articolului se explic[ prin faptul c[
unit[\ile care-l constituie s]nt eterogene din punct de vedere semantic =i func\ional =i prin faptul c[
semnifica\ia lor nu poate fi sesizat[ independent de partea de vorbire pe care o ]nso\esc.

46

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Astfel, articolul hot[r]t =i cel nehot[r]t func\ioneaz[ ca morfe ale num[rului, cazului =i determin[rii
minime la substantiv. Iar articolul posesiv (genitival) serve=te la diferen\ierea cazului genitiv de
dativ. C]t prive=te articolul demonstrativ (adjectival), el face leg[tura ]ntre adjectiv =i substantivul
determinat, acord]ndu-se cu acesta ]n gen, num[r =i caz.
Prin urmare, lu]ndu-se ]n considera\ie lipsa de omogenitate semantic[ =i pierderea independen\ei
func\ionale, ]n lucrarea de fa\[ articolul va fi examinat ca indice al categoriilor morfologice respective,
nu ca o clas[ de cuvinte aparte.
Cu toate acestea, este ra\ional ca aici s[ fie prezentate ]n ansamblu toate tipurile de articole
proprii limbii rom`ne (cel pu\in ]ntr-un tabel sinoptic ca cel ce urmeaz[).
}n limba rom`n[ se disting urm[toarele tipuri de articole morfe.
1) Articolul nehot[r]t (proclitic)
Cazul

masculin

feminin

singular

plural

N.-A.

un (frate)

ni=te (fra\i)

o (copil[)

ni=te (copile)

G.-D.

unui (frate)

unor (fra\i)

unei (copile)

unor (copile)

singular

plural

2) Articolul hot[r]t (enclitic)


Cazul

N.-A.
G.-D.

masculin
singular

-l,-le,-a
(pomul, muntele, popa)
-lui,-i (pomului, muntelui, popii)

feminin
plural

singular

plural

-i (pomii, mun\ii,
popii)

-a (p[durea)

-le (p[durile)

-lor (pomilor,
mun\ilor, popilor)

-i (p[durii)

-lor (p[durilor)

3) Articolul posesiv (genitival)


Cazul

masculin
singular

feminin
plural

singular

plural

N.-A.

al

ai

ale

G.-D.

alor

alor

4) Articolul demonstrativ (adjectival)


Cazul

masculin

feminin

singular

plural

singular

plural

N.-A.

cel

cei

cea

cele

G.-D.

celui

celor

celei

celor

Pe l]ng[ numele proprii de persoan[ =i pe l]ng[ unele substantive comune nearticulabile


enclitic, articolul la G.-D. lui este a=ezat ]naintea acestora (lui Vasile, lui vod[ etc.).

47

Substantivul

Substantivul este partea de vorbire autosemantic[, flexibil[, care


desemneaz[ obiecte ]n sens larg. }n gramatic[, la fel ca =i ]n logic[, no\iunea de
obiect se define=te ca o entitate autonom[. Ea cuprinde nu numai corpurile
fizice, ci =i diferite entit[\i abstracte concepute de con=tiin\a uman[ ca av]nd
existen\[ de sine st[t[toare. Datorit[ acestui fapt, substantivele pot semnifica
lucruri (plug, potcoav[, st]nc[, =coal[), fiin\e (boboc, copil, lup, vulpe), plante
(brad, c]nep[, fag, tei), substan\e (aram[, f[in[, miere, plumb), ansambluri de
obiecte (st]nc[rie, studen\ime, tineret), unit[\i de timp (an, diminea\[, lun[, var[),
evenimente (grev[, lupt[, r[scoal[, spectacol), ac\iuni (recoltare, risipire, spargere),
st[ri (prosperitate, triste\e, tr]nd[vie), rela\ii (apartenen\[, dependen\[), ]nsu=iri
(bun[tate, sensibilitate, pruden\[) etc.
Categoriile morfologice specifice substantivului s]nt: num[rul, cazul =i
determinarea minimal[.
Genul la substantiv este o categorie clasificatoare. Substantivele nu au forme
diferite de gen. Pe baza genului ele se ]mpart ]n trei clase flexionare.
}n propozi\ie, substantivul poate ]ndeplini toate func\iile sintactice. Unele
dintre acestea s]nt specifice (primare), iar altele nespecifice (secundare) pentru
aceast[ clas[ morfologic[.
}n func\iile sintactice primare se manifest[ plenar toate caracteristicile semantice
=i morfologice ale clasei date. Acestea s]nt func\iile de subiect, complement direct,
complement indirect, complement de agent, complement sociativ, complement
instrumental, complement de rela\ie =i complement opozi\ional.
Func\iile sintactice secundare ale substantivului s]nt cele de atribut, nume
predicativ, element predicativ suplimentar =i diferite complemente circumstan\iale. }n aceste func\ii, substantivul este privat de anumite propriet[\i
categorial-semantice =i morfologice. De exemplu, ]n pozi\ia de atribut se
neutralizeaz[ opozi\ia de num[r, uneori =i cea de determinare. Astfel, ]n grupul
de cuvinte c]ntec de leag[n substantivul leag[n poate fi folosit numai la singular,
utilizarea formei de plural este exclus[.
CLASIFICAREA LEXICO-SEMANTIC{ A SUBSTANTIVELOR
Clasa substantivului cuprinde urm[toarele subclase corelative:
1) substantive comune / proprii;
2) substantive concrete / abstracte;
3) substantive apelative / colective / nume de materie / unice;
4) substantive animate / inanimate.

48

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

SUBSTANTIVE COMUNE +I PROPRII


Divizarea clasei substantivului ]n c o m u n e =i p r o p r i i are la baz[ criteriul
semantic =i cel func\ional. }n ceea ce prive=te aspectul semantic, substantivele
comune dispun de o structur[ semantic[ complex[, care reflect[ ansamblul de
semne esen\iale ale obiectului denumit. De exemplu, cuv]ntul cas[ nume=te
obiectul respectiv, indic]nd semnele lui distinctive (cl[dire servind ca locuin\[).
Din acest punct de vedere, substantivele proprii se caracterizeaz[ printr-o
structur[ semantic[ mai s[rac[. Ele ne pot comunica doar cele mai generale
date despre denotat. Dup[ numele propriu, de exemplu, putem s[ ne d[m seama
c[ e vorba fie de o fiin\[ uman[, fie de o vietate, fie de o localitate. Numele de
persoan[ ne poate furniza o anumit[ informa\ie referitoare la apartenen\a
na\ional[, la sex, la v]rst[ etc.
Particularit[\ile semantice ale acestor subclase determin[ =i specificul lor
func\ional. Astfel, substantivele comune ]ndeplinesc dou[ func\ii: 1) func\ia
semnificativ[, care const[ ]n generalizarea =i reflectarea semnelor esen\iale
distinctive ale denotatului =i 2) func\ia nominativ[. Ele denumesc obiecte ce fac
parte dintr-o clas[ de acela=i fel. De exemplu, arbore, cal, iepure.
Substantivele comune s]nt foarte variate sub aspect semantic. Ele numesc
lucruri (zid, scut, camion), fiin\e (furnic[, leu, elev), plante (iarb[, m[r, nuc, urzic[),
substan\e (cear[, nisip, sare, praf), no\iuni abstracte (domnie, dreptate, vizit[) etc.
Substantivele proprii au o singur[ func\ie cea nominativ-distinctiv[. Ele
numesc obiecte aparte, desprinse din clasa lor =i considerate unice ]n felul lor,
f[r[ a se referi la semnele lor caracteristice. Deci substantivele proprii servesc la
individualizarea unui obiect dintr-o clas[ de obiecte de acela=i fel sau chiar la
eviden\ierea unei clase ]ntregi de obiecte. De exemplu, numele de autoturism
Dacia este purtat de o clas[ ]ntreag[ de obiecte.
Substantivele proprii se clasific[ ]n func\ie de tipul obiectelor denumite. Ele
pot desemna persoane antroponimele (Maria, Victor, Ciobanu, P[unescu),
locuri terestre sau cosmice toponimele (Asia, Carpa\i, Europa, Saturn),
evenimente istorice crononimele (Rena=terea, Comuna din Paris, Unirea
Principatelor), animale zoonimele (Duman, Grivei, Joiana), plante
fitonimele (Renglot, Feteasca), opere ale activit[\ii spirituale a oamenilor
ideonimele (Luceaf[rul, Descrierea Moldovei), s[rb[tori (Anul Nou, Cr[ciunul,
Pa=tele), ]ntreprinderi =i institu\ii (Ateneul Rom`n, Muzeul Na\ional de Arte),
produse industriale (Aurica ma=in[ de sp[lat, Mercedes autoturism).
Clasificarea substantivelor ]n comune =i proprii este important[ pentru
ortografierea lor: toate substantivele comune se scriu cu ini\ial[ minuscul[,
iar cele proprii cu majuscul[.
SUBSTANTIVE CONCRETE +I ABSTRACTE
Clasa substantivelor comune se divizeaz[, la r]ndul ei, ]n subclasa
substantivelor concrete =i ]n cea a substantivelor abstracte. Aceast[ distinc\ie
cunoa=te dou[ modalit[\i de interpretare ]n func\ie de modul ]n care s]nt definite
no\iunile de concret =i abstract.
}n primul caz, prin no\iunea de concret se sub]n\elege materialul, iar prin
cea de abstract idealul. }n felul acesta s]nt considerate concrete substantivele

MORFOLOGIA

49

ce denumesc obiecte materiale, care pot fi percepute senzorial (b[iat, bolovan,


gard, munte, roat[ etc.). S]nt abstracte substantivele care desemneaz[ entit[\i
ideale ce pot fi concepute numai cu ajutorul con=tiin\ei (func\ie, no\iune, num[r,
obicei etc.).
Cea de a doua clasificare define=te concretul ca pe o entitate ce se caracterizeaz[
printr-un ansamblu de semne, iar abstractul ca pe o latur[ a concretului. Astfel,
]n procesul g]ndirii con=tiin\a omului desprinde unele semne ale obiectului =i
opereaz[ cu ele de parc[ acestea ar exista independent de purt[torul lor. De exemplu,
om s[rac s[r[cie; copil harnic h[rnicie; pas[rea zboar[ zborul (p[s[rii).
Prin urmare, substantivele concrete denumesc obiectul ]n totalitatea semnelor
lui esen\iale, iar substantivele abstracte desemneaz[ unul dintre aceste semne
independent de obiectul c[ruia ]i apar\ine, prezent]ndu-l ca entitate autonom[.
Categoria substantivelor concrete este numeroas[ =i eterogen[. Ele denumesc
viet[\i, plante, corpuri fizice (cal, colib[, lup, m[rar, vi=in etc.).
Substantivele abstracte exprim[ ]nsu=iri, ac\iuni, st[ri =i s]nt, de obicei, de
origine adjectival[ sau verbal[. Ele se formeaz[ prin conversiune sau prin derivare
cu ajutorul sufixelor -itate, -[tate, -anie, -enie, -ur[, -[tur[, -[m]nt, -e\e, -itur[,
-in\[, -eal[, -ial[, -ie, -an\[, -en\[, -re, -ime etc. Substantivele care semnific[ ]nsu=iri
s]nt numite =i abstracte adjectivale (greutate, bun[tate, vitejie, iscusin\[), iar cele
care numesc ac\iuni, st[ri, deveniri poart[ numirea de abstracte verbale
(a=teptare, c[l[torie, cerin\[, izbitur[).
SUBSTANTIVE APELATIVE, COLECTIVE,
NUME DE MATERIE +I UNICE
Substantivele apelative numesc obiecte sau fiin\e care fac parte dintr-o
clas[ comun[ (avion, cle=te, claie, roat[, vioar[ etc.).
Ele pot semnifica at]t clasa ]ntreag[, c]t =i fiecare element aparte al acesteia. }n
primul caz, substantivul are un sens generic, iar ]n cel de al doilea un sens
concretizat. De exemplu: Lupul este un mamifer carnivor =i Lupul (sau un lup) a intrat
]n sat. Prin posibilitatea de a fi ]ntrebuin\ate cu sens generic, substantivele apelative
se deosebesc de toate celelalte tipuri de substantive, care nu admit o asemenea valoare.
Din punct de vedere semantic, ele s]nt foarte variate =i o clasificare complet[
a lor este de fapt irealizabil[.
Substantivele colective desemneaz[ ansambluri de no\iuni omogene
concepute ca un tot unitar. Ele pot indica:
1) colectivit[\i de persoane, =i anume: grupuri sociale (ciocoime, mo=ierime,
nobilime, \[r[nime), grupuri na\ionale (ar[pime, turcime, \ig[nime), grupuri
profesionale (]nv[\[torime, muncitorime, ost[=ime, studen\ime), grupuri de
persoane dup[ v]rst[ (b[ie\ime, b[tr]nime, tineret);
2) colectivit[\i de animale (brosc[rie, mot[nime, musc[rime);
3) clase de plante (ag[\[toare, apetale, p[ioase);
4) ansambluri de obiecte (b[net, m[t[s[rie, ruf[rie, sticl[rie).
Din cauza semanticii lor, substantivele colective r[m]n ]n afara opozi\iei de
num[r. Ele prezint[ de asemenea un anumit specific =i ]n ceea ce prive=te categoria
determin[rii. }n majoritatea cazurilor de folosire, ele s]nt articulate hot[r]t (turcimea,
cre=tin[tatea); ]mbinarea lor cu articolul nehot[r]t ]nt]mpin[ anumite restric\ii.

50

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Substantivele nume de materie desemneaz[ diferite substan\e (ap[, font[,


p[m]nt, sticl[). Denota\ii lor nu exist[ sub forma unor exemplare aparte, ci
reprezint[ ni=te mase amorfe, continue =i unitare, care pot fi m[surate, ]ns[ nu
pot fi num[rate. Se preteaz[ la aceast[ opera\ie doar fragmentele =i sortimentele
acestor substan\e. Din cauza acestui specific al semanticii lor, numele de materie
nu cunosc opozi\ia de num[r =i nu se pot combina direct cu numeralele. Acest
lucru este posibil numai ]n cazul c]nd substantivele date s]nt ]nso\ite de un
cuv]nt ce denume=te un fragment al substan\ei sau diferite recipiente: bucat[,
pic[tur[, ton[, butoi etc. De exemplu: dou[ pic[turi de ap[, trei kilograme de
zah[r, zece sticle de ulei etc.
Subgrupa numelor de materie are un anumit specific =i ]n privin\a categoriei
determin[rii. Pe l]ng[ forma lor de singular poate ap[rea =i articolul nehot[r]t
ni=te, care ]ns[ nu mai are func\ia sa obi=nuit[ de a marca ]mpreun[ cu
substantivul o mul\ime necunoscut[, neindividualizat[ de obiecte, ci semnific[
o anumit[ parte, o cantitate nedefinit[ a unei substan\e (ni=te br]nz[, ni=te ulei).
Substantivele unice semnific[ obiecte care exist[ ]n realitate ]ntr-un singur
exemplar (lun[, luceaf[r, soare). Datorit[ specificului lor semantic, aceste substantive
nu admit forma de plural =i, de regul[, atunci c]nd s]nt f[r[ determinative, apar
articulate mai ales cu articol hot[r]t: Pe cer str[luce=te soarele (=i nu un soare).
SUBSTANTIVE ANIMATE +I INANIMATE
Substantivele animate denumesc oameni, animale, p[s[ri, insecte (copil,
g]z[, pisic[, vultur).
Substantivele inanimate desemneaz[ obiecte ne]nsufle\ite =i plante (arm[,
pelin, st]nc[).
Clasificarea substantivelor ]n animate =i inanimate prezint[ o anumit[
importan\[ pentru categoria genului, deoarece la unele dintre numele de animate
genul are o motivare semantic[, fiind condi\ionat de sexul natural al fiin\ei
denumite. La numele de inanimate genul are doar o func\ie structural[,
asemantic[. }n afar[ de aceasta, o parte dintre numele de animate, =i anume
substantivele nume de persoan[, se deosebesc de cele inanimate prin faptul c[,
atunci c]nd ]ndeplinesc func\ia sintactic[ de complement direct, s]nt precedate de
prepozi\ia pe. De exemplu: Elevii ]l ascult[ pe profesor, dar Pic[tura sparge piatra.
Clasificarea lexico-semantic[ a substantivelor ar putea fi prezentat[
schematic ]n felul urm[tor:
substantive
proprii

comune
concrete
apelative

colective

abstracte
nume de
materie

unice

51

MORFOLOGIA

GENUL SUBSTANTIVELOR
Genul la substantive nu este o categorie flexionar[, ci una clasificatoare.
Aceasta ]nseamn[ c[ substantivele nu-=i schimb[ forma dup[ gen. Genul nu
caracterizeaz[ diferite forme ale aceluia=i lexem, ci diferite lexeme. Dup[ m[rcile
lor morfologice, sintactice =i par\ial semantice, toate substantivele limbii rom`ne
se repartizeaz[ ]n trei genuri: m a s c u l i n, f e m i n i n =i n e u t r u.
INDICII FORMALI AI GENULUI
Mijloacele formale care indic[ genul substantivelor s]nt: termina\ia (la cazul
nominativ singular nearticulat), articolul substantival =i forma de gen a
determinan\ilor adjectivali.
Substantivele celor trei genuri au la forma nearticulat[ nominativ
urm[toarele termina\ii:
Genul masculin

consoan[
-u
-e
-i
-[

Genul feminin

corb
codru
frate
tei
tat[

-[
-e
-a
-i

frunz[
floare
stea
zi

Genul neutru

consoan[
-u
-i
-e

punct
tablou
obicei
nume

ARTICOLUL
}n ceea ce prive=te articolul substantival, unit[\ile celor trei genuri se
caracterizeaz[ prin urm[toarele tr[s[turi:
I. Substantivele masculine primesc articolul nehot[r]t un la singular =i ni=te
la plural =i articolul hot[r]t -l (-le, -a) la singular =i -i la plural.
II. Substantivele feminine primesc articolul nehot[r]t o la singular =i ni=te la
plural =i articolul hot[r]t -a la singular =i -le la plural.
III. Substantivele neutre prezint[ un anumit specific fa\[ de primele dou[:
la singular au indicii genului masculin, iar la plural pe cei ai genului feminin.
Astfel, substantivele neutre s]nt ]nso\ite la singular de articolul nehot[r]t un =i
de articolul hot[r]t -l (-le), iar la plural de articolul nehot[r]t ni=te =i de articolul
hot[r]t feminin -le.
FORMA DE GEN A DETERMINAN|ILOR
Genul substantivului poate fi identificat =i dup[ forma determinan\ilor de
tip adjectival, ]ntruc]t majoritatea acestora au forme speciale pentru masculin
=i pentru feminin. }nso\ind un substantiv, prin forma lor, adjectivele vor marca,
suplimentar, genul substantivului:
ochi albastru
floare albastr[
creion albastru

ochi alba=tri
flori albastre
creioane albastre

masculin;
feminin;
neutru.

52

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Genul unui substantiv poate fi indicat =i de articolul adjectival care are


forme speciale de gen:
elevul cel bun
elevii cei buni
masculin;
casa cea ]nalt[
casele cele ]nalte
feminin;
lacul cel albastru
lacurile cele albastre
neutru.
Genul substantivului poate fi recunoscut mai ales dup[ forma adjectivelor
pronominale (demonstrative si posesive), precum =i cu ajutorul numeralului
cardinal. Substantivele celor trei genuri apar ]n urm[toarele contexte:
acest
ace=ti
meu mei
un doi
masculin;
aceast[ aceste
mea mele
o
dou[ feminin;
acest
aceste
meu mele
un dou[ neutru.
}n sf]r=it, ultimul indice al genului unui substantiv este substituirea acestuia
prin pronumele personal corespunz[tor: substantivele masculine pot fi ]nlocuite
cu pronumele elei, cele feminine, cu eaele, iar cele neutre, cu elele.
GENUL +I SEMANTICA SUBSTANTIVULUI
La o parte din substantivele animate indicii de gen ]ndeplinesc =i o func\ie
semantic[ exprim]nd distinc\ia natural[ dintre fiin\ele de sex masculin =i cele
de sex feminin. }n leg[tur[ cu acest fapt, apare necesitatea examin[rii corela\iei
dintre gen =i semantica substantivului.
Din perspectiva acestei corela\ii, toate substantivele animate ar putea fi
repartizate ]n trei categorii.
l) Substantive animate la care exist[ o concordan\[ ]ntre sexul fiin\ei =i
genul gramatical. Ele pot fi numai de genul masculin sau de genul feminin. }n
cazul acestor substantive, indicii de gen ]ndeplinesc =i o func\ie semantic[,
]ntruc]t ei exprim[ o realitate existent[ obiectiv.
Dup[ modalitatea de redare a acestei opozi\ii semantice, se disting mai multe situa\ii:
a) distinc\ia dintre sexe este exprimat[ prin perechi de cuvinte cu teme
diferite (b[iatfat[; b[rbatfemeie; fratesor[; unchim[tu=[; coco=g[in[;
cotoipisic[; \apcapr[ etc.);
b) distinc\ia dintre sexe este exprimat[ prin intermediul unor perechi de
cuvinte derivate de la acela=i radical.
De obicei, substantivele feminine se formeaz[ de la cele masculine, dar se
]nt]lnesc =i cazuri inverse.
Primele se formeaz[ prin ad[ugarea desinen\ei de feminin -[ (student, -[;
nepot, nepoat-[; coleg, -[; prieten, -[; matematician, -[; v[r, var-[) sau a sufixelor:
-c[ (american, -c[; italian, -c[; or[=ean, -c[; fiu, fiic[; s[tean, -c[; \[ran, -c[);
-eas[ (buc[tar, -eas[; croitor, -eas[; jup]n, -eas[; mo=ier, -eas[; preot, -eas[);
-es[ (conte, -es[; duce, -es[; negru, -es[; principe, -es[);
-i\[ (baci, -i\[; casier, -i\[; pictor, -i\[; =colar, -i\[);
-oaic[ (cerb, -oaic[; leu, -oaic[; zmeu, -oaic[; chinez, -oaic[; englez, -oaic[;
turc, -oaic[; t[tar, -oaic[).
Substantivele feminine se pot forma de la cele masculine =i prin substituirea sufixelor:
-tor prin -toare (]nv[\[tor, -toare; vizitator, -toare; muncitor, -toare);
-el prin -ic[ sau -ea (nepo\el, -ic[; purcel, -ic[, -ea; mielu=el, -ea, -ic[).

MORFOLOGIA

53

Formarea substantivelor masculine de la cele feminine este un procedeu


mai pu\in productiv. El se realizeaz[ cu ajutorul sufixelor:
-an (cioc]rlie, -an; curc[, -an; g]sc[, -an);
-oi (ra\[, -oi; broasc[, -oi; maimu\[, -oi; vrabie, -oi; vulpe, -oi);
-el (r]ndunic[, -el).
c) distinc\ia dintre sexe este exprimat[ numai cu ajutorul articolului
nehot[r]t =i al determinan\ilor adjectivali (la substantivele nume de persoan[,
care posed[ o singur[ form[ pentru ambele genuri a=a-zisele substantive cu
gen comun). Comp.: un n[t[flea\[ / o n[t[flea\[; un gur[-casc[ / o gur[-casc[;
un v]ntur[-lume / o v]ntur[-lume.
2) Substantive animate (]n special nume de animale) la care nu exist[
concordan\a ]ntre sexul fiin\ei =i genul gramatical. Forma de gen la aceste
substantive este nemotivat[ =i ]ndepline=te doar o func\ie asemantic[, structural[.
Din aceast[ clas[ fac parte:
a) unele nume de vie\uitoare (barz[, fluture, =oim, viespe), precum =i numele
generice (animal, dobitoc, fiin\[, jivin[, vie\uitoare, vit[).
Aceste substantive a=a-numitele substantive e p i c e n e au forma unui
singur gen, dar semnifica\ia ambelor genuri naturale. Aici avem de a face cu
neutralizarea distinc\iei dintre genuri. Dup[ indicii formali, substantivele date
pot fi masculine (elefant, iepure, \]n\ar, =oarece), feminine (albin[, furnic[, vrabie,
veveri\[, musc[) sau neutre (animal, dobitoc).
b) unele nume de profesiuni, ocupa\ii la care de asemenea este neutralizat[
distinc\ia dintre sexe (medic, inginer, chirurg, pilot, cosmonaut). }n cazul acestor
substantive este mai important[ informa\ia despre profesiune ca atare, distinc\ia
genului natural fiind nesemnificativ[.
Genul natural al fiin\elor denumite de substantivele epicene poate fi indicat
=i cu ajutorul mijloacelor lexicale: substantivului i se al[tur[ drept apozi\ie
cuv]ntul b[rbat / femeie la desemnarea persoanelor =i b[rb[tu=, mascul / femeiu=c[,
femel[ la denumirea animalelor (femeie-pilot, femeie-ministru, fluture-mascul,
fluture-femel[). Modalitatea ]n cauz[ ofer[ posibilitatea de a se evita derivatele
de tip leb[doi, veveri\oi, decan[, care s]nt nerecomandabile.
3) Substantive animate care au forma unui gen =i semnifica\ia genului
opus. De exemplu, substantivele beizadea, c[tan[, calf[, ordonan\[, santinel[,
c[l[uz[, slug[ s]nt de genul feminin, de=i denumesc persoane de sex masculin.
FLUCTUA|IILE DE GEN LA SUBSTANTIVE
}n vorbirea curent[, ne]ngrijit[, genul substantivelor este deseori modificat.
Fluctua\iile genului s]nt condi\ionate de schimbarea nejustificat[ a desinen\ei
substantivelor. Ele s]nt de dou[ tipuri:
1) fluctua\ii de gen care nu implic[ =i modificarea semanticii lexicale a
substantivului.
Astfel apar variantele: anecdot[ / anecdot, beret[ / beret, carcas[ / carcas, cooperativ[
/ cooperativ, crem[ / crem, pres[ / pres, salat[ / salat, =ans[ / =ans =i multe altele,
dintre care corecte s]nt numai primele, cele cu form[ de feminin (desinen\a -[).
Dar exist[ =i varia\ia invers[, c]nd se transform[ ]n feminine substantivele
neutre, ad[ug]ndu-li-se desinen\a -[, ceea ce e incorect: fonem / fonem[, morfem
/ morfem[, sistem / sistem[, preambul / preambul[ =. a.

54

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

2) fluctua\ii de gen care implic[ schimbarea semanticii lexicale a substantivului.


}n limba rom`n[ exist[ perechi de cuvinte cu opozi\ie formal[ de gen, care
]ns[ nu exprim[ diferen\a de sex, ci serve=te la diferen\ierea lor semantic[. De
exemplu, ]n perechile alun / alun[, cais / cais[, cire= / cirea=[, nuc / nuc[, piersic
/ piersic[, vi=in / vi=in[, primele cuvinte denumesc pomul, iar cele de pe locul al
doilea fructul pomului respectiv. Au sensuri diferite =i cuvintele pom copac
fructifer =i poam[ fructul unor plante, program plan de activitate a unei
organiza\ii =i program[ expunere a materiei de predare ]n =coli.
NUM{RUL SUBSTANTIVELOR
Num[rul este categoria morfologic[ a substantivului care exprim[ distinc\ia
existent[ ]n realitate ]ntre un exemplar =i o mul\ime de exemplare ale unui obiect.
Limba rom`n[ are dou[ forme de num[r: s i n g u l a r =i p l u r a l.
ORGANIZAREA PARADIGMATIC{
A CATEGORIEI NUM{RULUI
Aceast[ categorie se exprim[ formal prin modificarea desinen\ei, ]nso\it[,
uneori, de schimb[ri ]n corpul radicalului =i, suplimentar, prin formele articolului
substantival (hot[r]t =i nehot[r]t), precum =i prin mijloace sintactice (adic[ prin
formele determinan\ilor, atunci c]nd substantivul are aceea=i form[ at]t pentru
singular, c]t =i pentru plural).
A. Marcarea opozi\iei de num[r prin modificarea desinen\ei
Din punctul de vedere al capacit[\ii de a-=i schimba desinen\a ]n func\ie de
num[r, substantivele se ]mpart ]n v a r i a b i l e =i i n v a r i a b i l e.
Substantivele variabile formeaz[ pluralul:
1) prin alipirea desinen\ei respective la forma de singular (snopsnopi,
prieten prieteni, scaun scaune, lac lacuri);
2) prin ]nlocuirea desinen\ei de singular cu cea de plural: (arbore arbori,
tigru tigri, cas[ case, padure p[duri);
3) prin simpla suprimare a desinen\ei de singular (gutuie gutui, l[m]ie l[m]i).
Substantivele variabile diferen\iaz[ singularul de plural cu ajutorul urm[toarelor perechi de desinen\e, care s]nt clasate dup[ genuri.
I. Desinen\ele de singular =i de plural ale substantivelor masculine s]nt:
-i: fecior feciori, me=ter me=teri, pom pomi, stejar stejari,
-
\[ran \[rani, vi=in vi=ini;
-u -i: cedru cedri, socru socri, tigru tigri, ministru mini=tri,
leu lei, boiangiu boiangii, spahiu spahii, uliu ulii, fiu fii,
cafegiu cafegii, scafandru scafandri;
-e -i: arbore arbori, rege regi, iepure iepuri, t[ciune t[ciuni,
perete pere\i, frate fra\i;
-[ -i: pap[ papi, pa=[ pa=i, pop[ popi, tat[ ta\i, vl[dic[ vl[dici.
II. Desinen\ele de singular =i de plural ale substantivelor feminine s]nt:
-[ -e: fat[ fete, salb[ salbe, cas[ case, coas[ coase, form[ forme,
glum[ glume, piatr[ pietre, suli\[ suli\e, traist[ traiste;

MORFOLOGIA

55

-[ -i:

pisic[ pisici, lacrim[ lacrimi, furtun[ furtuni, f]nt]n[


f]nt]ni, ramur[ ramuri, arip[ aripi, lumin[ lumini,
furnic[ furnici;
-[ -uri: alam[ al[muri, aram[ ar[muri, blan[ bl[nuri, cea\[
ce\uri, dulcea\[ dulce\uri, ghea\[ ghe\uri, iarb[ ierburi,
leaf[ lefuri, lips[ lipsuri, l]n[ l]nuri, marf[ m[rfuri,
treab[ treburi, verdea\[ verde\uri;
-e -i: lume lumi, mare m[ri, privire priviri, ureche urechi,
=ez[toare =ez[tori, comisie comisii, istorie istorii,
primejdie primejdii, constela\ie constela\ii, defini\ie defini\ii,
salcie s[lcii, sabie s[bii;
-e -uri: carne c[rnuri, favoare favoruri, sare s[ruri, vreme
vremuri (dar =i vremi), m[tase m[t[suri;
: baie b[i, cheie chei, foaie foi, odaie od[i, sc]nteie
-e -:
sc]ntei, nevoie nevoi, oaie oi, claie cl[i, ploaie ploi;
-a -le: stea stele, m[sea m[sele, viorea viorele, andrea andrele,
cafenea cafenele, ci=mea ci=mele, lalea lalele, du=umea
du=umele, v]lcea v]lcele;
-a -ele: nuia nuiele, raia raiele, saia saiele;
-le: basma basmale, para parale, manta mantale, mahala
-
mahalale, cazma cazmale, =andrama =andramale, zi zile;
-ic[ -ele: floricic[ floricele, buc[\ic[ buc[\ele, p[s[ric[ p[s[rele,
r[muric[ r[murele, r]ndunic[ r]ndunele, turturic[ turturele,
surcic[ surcele.
N o t [. Apari\ia cuplului desinen\ial -ic[ -ele este determinat[ de faptul c[ unele dintre
aceste substantive au la singular dou[ forme: r]ndunic[, r]ndunea; turturic[, turturea. Corela\ia
ini\ial[ a formelor de singular =i a celor de plural se prezenta astfel:
r]ndunea r]ndunele
turturea turturele
r]ndunic[ r]ndunici
turturic[ turturici
Ele se ]ncadrau ]n perechile cunoscute deja: -a -le =i -[ -i. Din cauza sinonimiei, aceste
forme s-au contaminat, unele ]ncep]nd s[ ias[ din uz sau s[ aib[ o frecven\[ mai redus[. Drept
urmare, s-a format un nou cuplu desinen\ial: r]ndunic[ r]ndunele. De altfel, majoritatea
substantivelor ]n cauz[ nici nu pot alc[tui ast[zi pluralul ]n -ici, ele av]nd dou[ forme de singular =i
o singur[ form[ de plural (purcea, -ic[, purcele; viorea, -ic[, viorele).

III. Desinen\ele de singular =i de plural ale substantivelor neutre s]nt:


-uri: stol stoluri, val valuri, bloc blocuri, cioc ciocuri, sfat
-
sfaturi, veac veacuri, trunchi trunchiuri, beci beciuri,
temei temeiuri, roi roiuri, zero zerouri, radio radiouri;
indigo indigouri;
-e: caier caiere, c]rlig c]rlige, ora= ora=e, condei condeie,
-
pai paie, butoi butoaie, cui cuie, curmei curmeie;
-u -uri: ansamblu ansambluri, ciclu cicluri, titlu titluri, lucru
lucruri, cifru cifruri, cadou cadouri, tablou tablouri,
tricou tricouri, defileu defileuri, interviu interviuri;
-u -e: c[p[stru c[pestre, cli=eu cli=ee, teatru teatre, timbru
timbre, exemplu exemple, jubileu jubilee, muzeu muzee,
chipiu chipie (dar =i chipiuri);
-u -ie: br]u br]ie, fr]u fr]ie, resteu resteie;

56

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

-u -i:
-i -e:

domeniu domenii, exerci\iu exerci\ii, fluviu fluvii, serviciu


servicii, imperiu imperii, deceniu decenii, consiliu consilii;
bici bice, ghiveci ghivece, g]rbaci g]rbace.

N o t [. Nu se ]ncadreaz[ ]n aceste perechi desinen\ele de num[r ale substantivului ou, care


formeaz[ pluralul ]n -[: ou[. C]teva substantive formeaz[ pluralul neregulat: m. om oameni,
f. sor[ surori, nor[ nurori, n. cap capete.
masculin

genul

Perechile desinen\iale

num[rul

singular

-
-u
-e
-[

neutru

feminin
plural

-i

singular

-[
-e
-a
-
-ic[

plural

-e
-i
-uri
-i
-uri
-
-le
-ele
-le
-ele

singular

-
-u

-i

plural

-uri
-e
-uri
-e
-ie
-i
-e

Substantivele invariabile au form[ comun[ pentru ambele numere. }n


acest caz se vorbe=te de a=a-numitul num[r comun. Opozi\ia de num[r la
asemenea substantive se exprim[ cu ajutorul articolului substantival =i prin
mijloace contextuale.
Substantive invariabile exist[ ]n cadrul celor trei genuri.
I. Substantivele masculine invariabile se termin[ ]n:
-i semivocalic: ardei, bei, broscoi, caprifoi, cintezoi, ciocoi, cioroi, costrei, cotei,
cotoi, crai, cristei, gutui, holtei, l[m]i, lupoi, maimu\oi, mar\afoi, moroi, pisoi,
pistrui, pi\igoi, pui, r[\oi, scai, secui, slugoi, strigoi, tei, trifoi, usturoi, vulpoi.
N o t [. S]nt invariabile toate substantivele masculine formate cu sufixul augmentativ -oi.

-i asilabic: arici, baci, c]rmaci, c]rpaci, genunchi, gonaci, licurici, mu=chi, ochi,
pogonici, pricolici, pu=ti, rinichi, t[lmaci, unchi;
-i vocalic: colibri, culi, dandi.
II. Substantivele feminine invariabile se termin[ ]n:
-e: bractee, camee, canoe, carapace, cicatrice, cobe, complice, cornee, cu\itoaie,
elice, iesle, leghe, luntre, lupoaie, maree, matrice, pacoste, stirpe, streche, tran=ee, vintre.
N o t [. S]nt invariabile toate substantivele feminine nume de persoan[ derivate de la verbe cu
sufixul -toare (]nv[\[toare, mulg[toare, trec[toare, vizitatoare), precum =i numele de clase de plante
=i animale (pr[=itoare, r[pitoare, t]r]toare, zbur[toare) =i numele generic vie\uitoare.
Substantivele feminine nume de animale, plante, obiecte, ac\iuni formate cu acela=i sufix -toare s]nt
variabile av]nd la plural desinen\a -i (cioc[nitoare, -i, privighetoare, -i, cing[toare, -i, zic[toare, -i, v]n[toare,
-i). Unele dintre substantivele ]n -toare pot denumi at]t persoana, c]t =i obiectul. Invariabile s]nt numai
cele care denumesc persoana, celelalte s]nt variabile: secer[toare, -i ma=in[ agricol[ de secerat.

III. Substantivele neutre invariabile se termin[ ]n:


-e: apendice, cle=te, codice, laringe, nume, p]ntece, portavoce, prenume, pronume, spate;
-i semivocalic: parasc]ntei, portchei.

MORFOLOGIA

57

B. Marcarea opozi\iei de num[r prin flexiune intern[ (modificarea


r[d[cinii)
La o parte din substantive schimbarea desinen\ei de num[r este ]nso\it[ =i
de modific[ri ]n r[d[cin[, numite alternan\e fonetice. Din acest punct de vedere,
substantivele se ]mpart ]n substantive cu r[d[cina variabil[ =i substantive cu
r[d[cina invariabil[.
}n func\ie de tipul sunetelor ce se modific[ ]n r[d[cin[, se disting alternan\e
vocalice =i alternan\e consonantice.
La substantivele cu r[d[cina variabil[, diferen\a dintre singular =i plural
este marcat[ cu ajutorul urm[toarelor perechi de a l t e r n a n \ e v o c a l i c e:
a/[:
mare m[ri, pas[re p[s[ri, dalt[ d[l\i, cetate cet[\i,
dumbrav[ dumbr[vi;
N o t [. }n unele cuvinte mai noi, alternan\a a/[ nu are loc: fabric[ fabrici, organiza\ie
organiza\ii, sta\ie sta\ii.

a/e:

fat[ fete, fa\[ fe\e, pan[ pene, via\[ vie\i, piatr[ pietre,
var[ veri, b[iat b[ie\i, toiag toiege;
[/e:
pav[z[ paveze, osp[\ ospe\e, cum[tru cumetri, v[r veri,
m[r mere;
]/i:
cuv]nt cuvinte, morm]nt morminte, s[m]n\[ semin\e,
sf]nt sfin\i;
ea/e:
creast[ creste, p[durean p[dureni, european europeni,
diminea\[ dimine\i, meteahn[ metehne;
oa/o:
moar[ mori, culoare culori, noapte nop\i;
o/oa:
cuptor cuptoare, etimon etimoane, excavator excavatoare,
camion camioane;
o/u:
sor[ surori, nor[ nurori;
=i cu ajutorul urm[toarelor a l t e r n a n \ e c o n s o n a n t i c e:
c/:
g]ndac g]ndaci, colac colaci, epoc[ epoci, furnic[ furnici,
c]ntec c]ntece, mac maci;
g/g:
creang[ crengi, mag magi, mo=neag mo=negi, dung[
dungi, verig[ verigi;
t/\:
gr[unte gr[un\i, laborant laboran\i, frate fra\i, carte c[r\i;
d/z:
gr[mad[ gr[mezi, grind[ grinzi, lespede lespezi, individ indivizi;
s/=:
lotus lotu=i, urs ur=i, pas pa=i, sas sa=i, iris iri=i;
st/=t:
poveste pove=ti, artist arti=ti, naturalist naturali=ti;
str/=tr: astru a=tri, pilastru pila=tri, ministru mini=tri;
sc/=t:
masc[ m[=ti, musc[ mu=te, etrusc etru=ti, broasc[ broa=te,
g]sc[ g]=te;
=c/=t:
mori=c[ mori=te, pu=c[ pu=ti;
z/j:
cneaz cneji, boz boji, grunz grunji, grumaz grumaji,
m]nz m]nji, obraz obraji, viteaz viteji, praz praji;
l/:
miel miei, mi=el misei, cale c[i, cercel cercei, clopo\el
clopo\ei, porumbel porumbei, sugel sugei.
}n leg[tur[ cu condi\iile de realizare a alternan\elor, se pot face unele
observa\ii numai ]n ceea ce prive=te alternan\ele z/j =i l/. Astfel, alternan\a z/j
afecteaz[ doar cuvintele din fondul vechi (grumaji, m]nji, obraji), de=i s]nt totu=i

58

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

c]teva cuvinte vechi care ]l p[streaz[ pe z =i la plural (solz solzi, bulz


bulzi). La cuvinte neologice aceast[ alternan\[ este inadmisibil[ (matrozi, englezi,
francezi). La fel e =i cu alternan\a l/, care se ]nt]lne=te la cuvintele vechi (miei,
cercei, sugei), la substantivele derivate cu sufixul diminutival -el (b[ie\ei, tinerei,
col[cei) =i la neologismul colonel (colonei). R[d[cina substantivelor neologice
nu cunoa=te o asemenea alternan\[ (amiral amirali, discipol discipoli).
Un num[r mare de substantive au r[d[cina invariabil[ (fecior, st]lp, strun[,
margine, ceas, g]nd).
C. Marcarea opozi\iei de num[r prin formele articolului substantival
Opozi\ia de num[r la substantive este exprimat[ =i prin intermediul
articolului substantival care, posed]nd forme speciale de num[r =i caz,
echivaleaz[, din punct de vedere func\ional, cu desinen\ele (de altfel, articolul
hot[r]t =i sub aspectul formei se aseam[n[ cu desinen\a, fiind ata=at
substantivului). Repartizarea formelor articolului substantival (hot[r]t =i
nehot[r]t) ]n func\ie de num[r =i gen se prezint[ ]n felul urm[tor:
articolul nehot[r]t
articolul hot[r]t
sg.
pl.
sg.
pl.
m.
un ...
ni=te ...
... -l(-le, -a)
... -i
f.
o ...
ni=te ...
... -a
... -le
n.
un ...
ni=te ...
... -l(-le)
... -le
Pe l]ng[ substantivele variabile, articolul este, al[turi de desinen\[, un indice
suplimentar =i redundant al num[rului. }n cazul substantivelor invariabile, care
au o form[ comun[ pentru ambele numere, articolul serve=te la dezambiguizarea formelor omonimice. De exemplu, un tei ni=te tei, o ]nv[\[toare ni=te
]nv[\[toare, un nume ni=te nume.
}n ceea ce prive=te articolul hot[r]t, el indic[ ]n mod sincretic num[rul,
cazul =i determinarea substantivului. Majoritatea substantivelor limbii rom`ne
este articulabil[ enclitic, adic[ poate s[ fie ]nso\it[ de articolul hot[r]t. Exist[
]ns[ =i un num[r mic de substantive invariabile nearticulabile care, din cauza
structurii lor morfematice, nu se pot combina cu articolul definit (tanti, dandi,
culi, colibri, michidu\[, sarsail[, setil[, ochil[, t]ndal[ =.a.)
D. Marcarea opozi\iei de num[r la substantive prin mijloace sintactice
Ultimul mijloc de exprimare a num[rului la substantiv este reluarea sau
anticiparea caracteristicilor de num[r prin indicii formali ai determinan\ilor, de
tip adjectival. Ca =i ]n cazul articolului, aceast[ modalitate de marcare a opozi\iei
de num[r este suplimentar[ la substantivele variabile =i unica posibil[ la
substantivele invariabile (pu=ti cuminte pu=ti cumin\i, ascult[toare atent[
ascult[toare atente, codice interesant codice interesante).
SUBSTANTIVE OMONIME CU FLEXIUNE DE NUM{R
CE DIFEREN|IAZ{ SENSURILE
}n limba rom`n[ exist[ o serie de substantive cu forme diferite de plural.
Flexiunea de num[r a unor asemenea substantive constituie un mijloc de
diferen\iere lexical[, servind la rezolvarea omonimiei. Substantivele ]n cauz[
\in fie de genuri diferite, fie de unul =i acela=i gen.

MORFOLOGIA

59

Printre substantivele de acest fel, se includ:


cap capete (n.) = extremitate superioar[ a corpului omenesc;
cap capi (m.) = c[petenie;
cap capuri (n.) = proeminen\[ a uscatului;
car care (n.) = vehicul;
car cari (m.) = insect[;
car caruri (n.) = pies[ a ma=inii de scris;
col\ col\uri (n.) = punct unde se ]nt]lnesc muchiile unui obiect;
col\ col\i (m.) = dinte;
termen termeni (m.) = cuv]nt;
termen termene (n.) = dat[, interval ]n timp.
Se ]nt]lnesc =i substantive omonime la singular =i cu forme diferite la plural
care s]nt de acela=i gen:
trec[toare invar. (f.) = drumea\[, c[l[toare;
trec[toare trec[tori (f.) = loc de trecere;
spat[ spate (f.) = parte a r[zboiului de \esut;
spat[ spete (f.) = os lat care sus\ine articula\ia um[rului.
}n cadrul genului neutru se includ doar c]teva substantive omonime cu
desinen\e diferite de plural:
mijloc mijlocuri (n.) = punct central;
mijloc mijloace (n.) = procedeu;
ocol ocoluri (n.) = mi=care ]n jurul unui punct fix;
ocol ocoale (n.) = loc ]ngr[dit;
raport raporturi (n.) = rela\ie;
raport rapoarte (n.) = dare de seam[.
Utilizarea corect[ a flexiunii de num[r la aceste perechi omonimice are o
mare importan\[, deoarece tipul de flexiune este legat aici nu numai de
diferen\ierea morfologic[, ci =i de diversificarea semantic[ a omonimelor. Este
incorect[, bun[oar[, folosirea formelor de plural raporturi ]n loc de rapoarte,
ocoluri ]n loc de ocoale, col\i ]n loc de col\uri, sem[n[toare ]n loc de sem[n[tori etc.
NUM{RUL +I SEMANTICA SUBSTANTIVULUI
}n func\ie de capacitatea substantivelor de a avea ambele forme de num[r,
ele se ]mpart ]n urm[toarele trei clase:
1) substantive ce denumesc obiecte numerabile;
2) substantive ce denumesc obiecte nenumerabile;
3) substantive ce denumesc obiecte unice.
Semantica substantivelor numerabile admite opozi\ia singular / plural, adic[
au o paradigm[ de num[r complet[ (o \ar[ ni=te \[ri). Din aceast[ clas[ fac
parte substantivele comune apelative.
Substantivele nenumerabile denumesc entit[\i care nu admit sau nu necesit[
o determinare cantitativ[, deoarece ele nu pot fi num[rate. Semantica unor
atare substantive este incompatibil[ cu semantica num[rului. Drept rezultat,
ele au o paradigm[ de num[r incomplet[, defectiv[, fiind repartizate, din punctul
de vedere al formei, fie la singular, fie la plural. Aceste substantive s]nt numite

60

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

s i n g u l a r i a t a n t u m sau p l u r a l i a t a n t u m. Clasa substantivelor


nenumerabile cuprinde substantivele abstracte, colective =i numele de materie
(delicate\e, \[r[nime, cear[, lap\i).
Substantivele unice au de asemenea o paradigm[ de num[r incomplet[,
deoarece denota\ii lor, care exist[ ]ntr-un singur exemplar, nu se preteaz[ la
opera\ia pluraliz[rii (luceaf[r, lun[, soare).
Din punctul de vedere al structurii paradigmei de num[r, substantivele se
]mpart ]n substantive cu paradigma de num[r complet[ =i substantive cu
paradigma de num[r incomplet[.
Clasa substantivelor cu paradigm[ complet[ cuprinde substantivele
numerabile a c[ror paradigm[ de num[r include dou[ forme corelative (drum
drumuri, scut scuturi).
Clasa substantivelor cu paradigm[ incomplet[ cuprinde substantivele
nenumerabile care au o singur[ form[ de num[r, adic[ substantivele
s i n g u l a r i a t a n t u m =i p l u r a l i a t a n t u m. Din subclasa substantivelor
singularia tantum fac parte:
1) unele substantive proprii (Atena, Canada, Dacia, Dun[rea);
2) o serie de substantive aflate la limita dintre substantivele comune =i
cele proprii: nume de rase de animale (angora, ca=mir), epitete afective
(s[r[cil[, setil[, lungil[), nume de specii sau variet[\i de plante (razachie, teraz,
risling), nume de epoci (sarma\ian, cretacic, paleolitic), nume de boli (acnee,
cenuroz[), nume de dansuri (alunelul, ciuleandra), numele lunilor (ianuarie,
februarie) etc.;
3) unele substantive abstracte (flexibilitate, vioiciune, uzur[, naturale\e,
]ncredere, imensitate);
4) unele substantive colective (negustorime, boierime, arg[\ime);
5) substantive nume de materie (petrol, fosfor, aluminiu).
Din subclasa substantivelor pluralia tantum fac parte:
1) unele nume proprii (B[l\i, Flore=ti, C[l[rasi, Carpa\i);
2) unele substantive cu statut intermediar ]ntre substantivele comune =i
cele proprii: nume de s[rb[tori (Florii, Saturnale, Bacanale); nume de segmente
temporale (c]nt[tori, c]=legi, zori); nume de constela\ii (Gemenii, Pe=tii); numiri
de boli (z]mbre, friguri, varice); numiri de st[ri fizice =i psihice (istericale, nazuri,
n[b[d[i, toane, nevricale, r[cori, temeri);
3) substantivele colective care desemneaz[ popoare, colectivit[\i de persoane
reale sau fantastice (iele, miri, oficialit[\i, autorit[\i);
4) nume de ansambluri de obiecte (albituri, catrafuse, od[jdii, rechizite,
zorzoane);
5) unele substantive nume de materie: nume de produse alimentare (crupe,
f[inoase, usc[turi); nume de substan\e, r[m[=i\e, de=euri (c]l\i, l[turi, ogrinji,
vapori);
6) nume de obiecte alc[tuite din mai multe p[r\i componente (anale,
bazilicale, note);
7) nume de ac\iuni de lung[ durat[ (aplauze, alegeri, preliminarii,
preparative, taclale, funeralii, tratative);
8) nume de obiecte formate dintr-o pereche de elemente identice (berneveci,
galen\i, i\ari, n[dragi, ochelari, ghilimele, cioareci, =alvari).

MORFOLOGIA

61

REGULI PRIVIND FOLOSIREA CORECT{


A DESINEN|ELOR DE NUM{R LA SUBSTANTIVE
O parte din substantivele rom`ne=ti au dou[ (uneori c]teva) forme
nearticulate de num[r. De regul[, una dintre ele este normativ[, literar[, iar
cealalt[ sau celelalte s]nt neliterare, nerecomandabile.
Se pot face c]teva recomand[ri privind folosirea corect[ a desinen\elor de num[r:
substantivele feminine cu sufixul -e\e au la singular desinen\a -e, nu -[.
bl]nde\e, c[runte\e, frumuse\e, juste\e, noble\e, tandre\e, tinere\e etc.;
substantivele m[tase, tuse au de asemenea la singular desinen\a -e, nu -[;
La pluralul substantivelor feminine se constat[ o concuren\[ ]ntre
desinen\ele -e =i -i:
formeaz[ pluralul cu -e substantivele: albin[, bani\[, biruin\[, br]ndu=[,
bro=[, c[p=un[, c]rj[, crati\[, credin\[, cuno=tin\[, doni\[, f[g[duin\[, garaf[,
movil[, mreaj[, palm[, pia\[, plaj[, poli\[, a\[, ruin[, salat[, schij[, st]n[, suli\[,
=tiin\[, telegram[, \[ranc[, virgul[, uli\[, uzin[;
formeaz[ pluralul cu -i substantivele: boal[, buruian[, coal[,
caracteristic[, c[ma=[, coaj[, coad[, diminea\[, fa=[, grij[, gogoa=[, jumar[, lamp[,
m[nu=[, m[tu=[, musta\[, p[nu=[, p[pu=[, poman[, regul[, remarc[, replic[,
republic[, roat[, straj[, =coal[, talp[, tav[, \iganc[, vam[, via\[, vin[, vraj[;
N o t [. C]teva dintre aceste substantive apar cu desinen\a -e numai ]n unele expresii idiomatice:
a pune be\e ]n roate, a pune pe roate, a b[ga ]n boale.

substantivele terminate ]n -a accentuat formeaz[ pluralul cu -(a)le, nu


cu -([)li: balama, basma, cazma, manta, mahala, mu=ama, =andrama.
La pluralul substantivelor neutre are loc o concuren\[ ]ntre desinen\ele -e =i -uri:
formeaz[ pluralul cu -e substantivele: blestem, bici, burghiu, control, cote\,
ghem, morm]nt, refren, vis;
formeaz[ pluralul cu -uri substantivele: adaos, albu=, chibrit, defileu, imn,
hotel, obicei, simbol;
N o t [. Substantivul obicei se ]ntrebuin\eaz[ cu desinen\a -e la plural numai ]n expresia c]te
bordeie, at]tea obiceie.

substantivul p]r]u are pluralul p]raie;


formele recomandabile de plural ale substantivelor radio =i zero s]nt
radiouri, zerouri;
N o t [. Unele substantive neutre au forme de plural paralele admise de norm[: chipie / chipiuri,
seminarii / seminare, tuneluri / tunele.

substantivele masculine =i neutre terminate la singular nearticulat ]n -iu


=i cele feminine terminate ]n -ie au pluralul ]n -ii: fiu fii, uliu ulii, deceniu
decenii, exerci\iu exerci\ii, c]mpie c]mpii, primejdie primejdii, salcie s[lcii.
CAZUL SUBSTANTIVELOR
Cazul este categoria morfologic[ prin care se exprim[ raporturile sintactice
ale substantivului ]n cadrul enun\ului.
Tradi\ional, ]n limba rom`n[ se disting cinci cazuri: nominativ, genitiv, dativ,
acuzativ =i vocativ. Dup[ mijloacele de exprimare de baz[ (articol substantival,
desinen\[), cazul nominativ coincide cu acuzativul, iar genitivul este identic cu
dativul. Formele cazurilor care coincid pot fi diferen\iate prin valorile sintactice

62

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

exprimate, dup[ termenul regent, cu ajutorul prepozi\iilor =i cu ajutorul


pronumelor personale neaccentuate. Genitivul se mai deosebe=te de dativ =i prin
faptul c[ ]n anumite contexte con\ine articolul genitival al, a, ai, ale.
STRUCTURA CAZURILOR
a) la forma articulat[ nehot[r]t
Genul Num[rul Cazul

N.
G.
D.
A.

pl.

N.
G.
D.
A.

masculin

sg.

N.
G.
D.
A.

pl.

N.
G.
D.
A.

sg.

N.
G.
D.
A.

neutru

feminin

sg.

pl.

N.
G.
D.
A.

Structura formei cazuale


articolul
substantivul
genitival
nehot[r]t

(al, a, ai, ale)

(al, a, ai, ale)

(al, a, ai, ale)

(al, a, ai, ale)

(al, a, ai, ale)

(al, a, ai, ale)

un
unui
unui
un
ni=te
unor
unor
ni=te
o
unei
unei
o
ni=te
unor
unor
ni=te
un
unui
unui
un
ni=te
unor
unor
ni=te

forma de sg.

forma de pl.

forma de sg.
forma de
G.-D.= pl.
forma de sg.
forma de pl.

forma de sg.

forma de pl.

Exemple

un
(al, a, ai, ale) unui
unui
un

b[iat
b[iat
b[iat
b[iat

ni=te
(al, a, ai, ale) unor
unor
ni=te

b[ie\i
b[ie\i
b[ie\i
b[ie\i

o
(al, a, ai, ale) unei
unei
o

fat[
fete
fete
fat[

ni=te
(al, a, ai, ale) unor
unor
ni=te

fete
fete
fete
fete

un
(al, a, ai, ale) unui
unui
un

drum
drum
drum
drum

ni=te
(al, a, ai, ale) unor
unor
ni=te

drumuri
drumuri
drumuri
drumuri

b) la forma articulat[ hot[r]t


Genul Num[rul Cazul

N.
G.
D.
A.

pl.

N.
G.
D.
A.

masculin

sg.

Structura formei cazuale


articolul
articolul
substantivul
genitival
hot[r]t

(al, a, ai, ale)

forma de sg.

(al, a, ai, ale) forma de pl.

Exemple

-(u)l
-(u)lui
-(u)lui
-(u)l

b[iatul
(al, a, ai, ale) b[iatului
b[iatului
b[iatul

-i
-lor
-lor
-i

b[ie\ii
(al, a, ai, ale) b[ie\ilor
b[ie\ilor
b[ie\ii

63

sg.

N.
G.
D.
A.

pl.

N.
G.
D.
A.

sg.

N.
G.
D.
A.

neutru

feminin

MORFOLOGIA

pl.

N.
G.
D.
A.

(al, a, ai, ale)

forma de sg.
forma de
G.-D.= pl.
forma de sg.

(al, a, ai, ale)

forma de pl.

(al, a, ai, ale)

forma de sg.

(al, a, ai, ale)

forma de pl.

-a
-i
-i
-a

fata
(al, a, ai, ale) fetei
fetei
fata

-le
-lor
-lor
-le

fetele
(al, a, ai, ale) fetelor
fetelor
fetele

-(u)l
-(u)lui
-(u)lui
-(u)l

drumul
(al, a, ai, ale) drumului
drumului
drumul

-le
-lor
-lor
-le

drumurile
(al, a, ai, ale) drumurilor
drumurilor
drumurile

CARACTERISTICA MIJLOACELOR DE EXPRIMARE A CAZURILOR


1. Articolul substantival (hot[r]t =i nehot[r]t). Cu ajutorul acestui
articol se face distinc\ie ]ntre cazurile N.-A. si G.-D. Dup[ pozi\ia sa,
articolul nehot[r]t este proclitic =i se scrie separat de substantivul pe care
]l ]nso\e=te. Articolul hot[r]t, de obicei, este enclitic, fiind ata=at
substantivului. La cazurile G.-D. el ]ns[ poate fi =i proclitic. Acest articol
este folosit ]n antepunere cu substantivele nearticulabile enclitic. Din
aceast[ clas[ fac parte:
substantivele proprii masculine: Andrei, Ion, Gheorghe, +tefan etc.;
unele substantive proprii feminine care nu s-au adaptat sistemului
morfologic al limbii rom`ne: Carmen, Jeni, Lili etc.;
unele substantive comune simple sau compuse: ianuarie, iunie, tanti,
vod[, michidu\[, sarsail[, fl[m]nzil[, pierde-var[, fluier[-v]nt etc.
Modele de declinare
N.
G.
D.
A.

Ion
(al, a, ai, ale) lui Ion
lui Ion
Ion

Carmen
ianuarie
(al, a, ai, ale) lui Carmen (al, a, ai, ale) lui ianuarie
lui Carmen
lui ianuarie
Carmen
ianuarie

N o t [. C]teva substantive masculine, folosite mai ales ca termeni de adresare, se pot


declina at]t cu articol enclitic, c]t =i cu articol proclitic: badei / lui badea, b[di\ei / lui b[di\a, tatei /
lui tata etc.

Primesc articolul proclitic lui la G.-D. si unii termeni de rudenie de genul


masculin, c]nd s]nt ]nso\i\i de un adjectiv posesiv: lui frate-meu, lui bunicu-meu.
2. Desinen\a. Cu ajutorul desinen\ei se face distinc\ie numai ]ntre cazurile
N.-A. si G.-D. la substantivele feminin singular. O desinen\[ specific[ au si unele
forme ale cazului vocativ.

64

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Din punctul de vedere al capacit[\ii de a-=i schimba desinen\a dup[ caz,


substantivele se ]mpart ]n dou[ clase:
1) substantive masculine =i neutre cu o desinen\[ la singular =i o desinen\[ la plural:
sg.
pl.
N.-A.
un prieten
ni=te prieteni
G.-D.
unui prieten
unor prieteni
2) substantive feminine cu dou[ desinen\e la singular =i cu o desinen\[
pentru toate cazurile la plural. Desinen\a de G.-D. singular a acestor substantive
coincide cu desinen\a de plural:
sg.
pl.
N.-A.
o prieten[
ni=te prietene
G.-D.
unei prietene
unor prietene
N o t [ . Nu se includ ]n nici una dintre aceste clase:
a) substantivele feminine terminate ]n -ie ]n hiat: c]mpie, vie, farmacie, bucurie etc. Specificul lor
const[ ]n faptul c[ la forma articulat[ hot[r]t ele p[streaz[ la G.-D. desinen\a formei nearticulate de N.-A.:
sg.
pl.
sg.
pl.
N.-A.
via
viile
N.-A. o vie
ni=te vii
G.-D.
viei
viilor
G.-D. unei vii
unor vii
b) substantivele feminine cu desinen\a de plural -uri: blan[, marf[, iarb[, sare etc. Ele au dou[
desinen\e de caz la singular =i o desinen\[ comun[ pentru toate cazurile la plural, care difer[ de
desinen\a de G.- D. singular:
sg.
pl.
N.-A.
o leaf[
ni=te lefuri
G.-D.
unei lefi
unor lefuri
Unele dintre aceste substantive au la plural dou[ forme, care s]nt admise de normele limbii
literare: bl[ni/bl[nuri, m[rfi/m[rfuri, trebi/treburi. }n aceste cazuri, G.-D. singular coincide cu una
dintre formele de plural.
e) substantivele masculine, feminine =i neutre invariabile dup[ num[r: ochi, pui, elice, iesle,
nume etc. Ele au o desinen\[ comun[ pentru toate cazurile la sg. =i pl.:
sg.
pl.
N.-A.
un nume
ni=te nume
G.-D.
unui nume
unor nume

3. Articolul genitival. Acest articol apare ca element component al unei


variante pozi\ionale a cazului genitiv, func\ion]nd ca element de leg[tur[ ]ntre
substantivul ]n G. =i cuv]ntul determinat, cu care se acord[ ]n gen =i num[r.
Formele articolului genitival
m.

f.

sg.

al

un b[iat al vecinului

pl.

ai

ni=te b[ie\i ai vecinului

sg.

o carte a elevului

pl.

ale

ni=te c[r\i ale elevului

Forma cazului genitiv f[r[ articolul genitival se folose=te atunci c]nd


substantivul ]n G. se afl[ ]n vecin[tatea imediat[ a substantivului determinat
care este articulat hot[r]t: b[iatul vecinului, cartea elevului.

MORFOLOGIA

65

Forma cazului genitiv cu articolul genitival se utilizeaz[ ]n urm[toarele


contexte:
a) substantivul ]n G. determin[ un substantiv articulat nehot[r]t: o carte a
elevului, un b[iat al vecinului;
b) substantivul ]n G. determin[ un substantiv nearticulat: aceast[ carte a
elevului, acest b[iat al vecinului;
e) substantivul ]n G. este separat de substantivul determinat prin alte
determinative: cartea de istorie a elevului, b[iatul cel mic al vecinului;
d) substantivul ]n G. st[ ]naintea substantivului determinat: ale Patriei
meleaguri, ale codrului c[r[ri;
e) substantivul ]n G. apare f[r[ substantivul determinat: cartea este a
elevului.
Vocativul are dou[ tipuri de forme: 1) vocativul nearticulat =i 2) vocativul
articulat.
Vocativul nearticulat are c]teva variante: a) o variant[ omonim[ cu forma
nearticulat[ a substantivului =i b) o variant[ cu desinen\[ special[.
Vocativul nearticulat identic cu forma nearticulat[ de N.-A. se ]nt]lne=te
la unele substantive masculine =i feminine terminate ]n -e sau ]n -[: frate!,
nene!, mam[!, tat[! La o serie de substantive aceast[ variant[ de vocativ este
posibil[ numai atunci c]nd s]nt ]nso\ite de adjective: om bun!, stimate coleg!
Vocativul nearticulat poate fi utilizat =i la pluralul unor substantive: b[ie\i!
prieteni!
Varianta desinen\ial[ a vocativului nearticulat se formeaz[ cu ajutorul
desinen\elor -e, -o, -[. Vocativul cu desinen\a -e este posibil la substantivele
masculine comune sau proprii terminate ]n consoan[ sau ]n -u: c[pitane!, \[rane!,
cumetre!, nepoate!, vecine!, Alexandre!, Constantine! Desinen\a -o apare doar la
substantivele feminine fato!, noro!, soro!
Vocativul articulat (hot[r]t) are dou[ variante: a) o variant[ articulat[
hot[r]t f[r[ desinen\[ =i b) o variant[ articulat[ hot[r]t cu desinen\[ special[.
Prima variant[ a V. este omonim[ cu forma de N.-A. articulat[ definit: copilul
meu!, fr[\ii mei! Acest tip de V. este marcat ]n vorbire prin intona\ie specific[
redat[ ]n scris prin semnul exclam[rii. Afar[ de aceasta, el se caracterizeaz[
prin particularit[\i de ordin sintagmatic: este utilizat numai fiind ]nso\it de
anumite determinative. Acestea pot fi: un pronume posesiv (copilul meu!, dragul
meu!), un substantiv la genitiv (odorul mamei!), un nume propriu cu rol de
apozi\ie (studenta Smochin[!).
La plural aceast[ variant[ a V. este omonim[ cu forma de D., deosebindu-se
de ultima numai prin intona\ie de chemare: b[ie\ilor!, copilelor!
Cea de a doua variant[ a V. are la baz[ forma articulat[ definit de N.-A., singular,
la care se adaug[ desinen\a -e: bunicul + e = bunicule!, unchiul + e = unchiule!
Se consider[ c[ la substantivele comune aceast[ variant[ de vocativ s-a
extins de la vocativul normal cu desinen\a -e al numelor proprii cu articol
enclitic: Radu(l) + e = Radule!, +tef[nescu(l) + e = +tef[nescule! Deci prin analogie:
b[iatul + e = b[iatule! Sub aspect stilistic, V. articulat (=i cu desinen\a -e) uneori
are o nuan\[ afectiv[: fie dezmierd[toare, fie peiorativ[.

66

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Varianta V.

1) nearti- a) f[r[ deculat[


sinen\[

Se formeaz[
de la
substantivele

frate!, nene!,
mam[!, tat[!

om bun!

forma nearticulat[ pl.

b[ie\i!, copii!

m. comune sau proprii terminate ]n


consoan[ sau ]n -u

tema +

-e

c[pitane!, \[rane!, prietene!, Alexandre!, Ioane!

f. terminate ]n -[

tema +

-o

feti\o!, noro!,
soro!

f. proprii terminate
]n -a

tema +

-[

An[!, Ilean[!,
Ioan[!

f. proprii terminate ]n -ia

tema +

-e

Marie!,
Vitalie!

m. sau f. ]nso\ite de
anumite determinative

forma articulat[
definit a cazului N.

copilul meu!,
odorul mamei!, copiii
mei!

pl.

m. sau f.

forma articulat[
definit a cazului D.

b[ie\ilor!,
fetelor!

sg.

m.

forma articulat[
hot[r]t a cazului N.

-e

f., m. terminate
]n -e, -[

pl.
sg.

2) articu- a) f[r[ de- sg. =i


pl.
lat[ definit sinen\[

b) cu desinen\a special[

Exemple

sg.

]nso\ite de adjective

b) cu desinen\[ special[

Tema
sau
forma omonim[

Desinen\a

Num[rul

Tabelul sinoptic al variantelor de vocativ

forma-tip (forma
nearticulat[ sg.)

b[iatule!, fiule!, omule!, Radule!

FUNC|IILE SINTACTICE
+I VALORILE SEMANTICE ALE CAZURILOR
Cazurile substantivului ]n limba rom`n[ s]nt polifunc\ionale (aceea=i form[
de caz poate servi la exprimarea mai multor func\ii sintactice). Cu toate acestea,
se vorbe=te despre o anumit[ specializare a formelor cazuale. Func\iile sintactice
specifice cazurilor s]nt:
N. cazul subiectului (cine?, ce?)
G. cazul atributului (al, a, ai, ale cui?)
D. cazul complementului indirect (cui?)
A. cazul complementului direct (pe cine? ce?)

MORFOLOGIA

67

Acestea s]nt cele mai frecvente func\ii sintactice ale cazurilor, ]ns[ ele pot
]ndeplini =i un =ir de alte func\ii secundare, nespecifice.
N o m i n a t i v u l. Substantivul la cazul nominativ poate ]ndeplini
urm[toarele func\ii sintactice:
1) subiect: Un greier r[gu=it c]nta ]n sob[. (M. E m i n e s c u)
2) nume predicativ: Dealu-ntreg e un morm]nt. (G. C o = b u c)
3) apozi\ie: Iar v]ntul, r[sf[\at copil, s-apropie tiptil, tiptil. (G. C o = b u c)
G e n i t i v u l. Substantivul ]n cazul genitiv poate fi utilizat: a) f[r[ prepozi\ie
=i b) cu prepozi\ie.
Genitivul f[r[ prepozi\ie determin[ un substantiv =i ]ndepline=te func\iile
sintactice de:
1) atribut substantival: Cu ochii ]n cadrul albastru al ferestrei, t]n[rul c[zuse
deodat[ ]ntr-un somn f[r[ vise. (M. S a d o v e a n u)
2) nume predicativ: Povestea-i a ciocanului ce cade pe il[u. (M. E m i n e s c u)
3) complement indirect al unui adjectiv: pas[re prevestitoare a prim[verii.
}ndeplinind func\ia sintactic[ de atribut, genitivul poate avea diverse valori
semantice:
genitivul posesiv: casa vecinului, ghiozdanul elevului, haina prietenului;
genitivul apartenen\ei: frunza copacului, coarnele taurului, urechea acului;
genitivul subiectului: sclipirea stelelor, murmurul izvoarelor, str[lucirea
soarelui;
genitivul obiectului: culesul viei, v]natul ur=ilor, ap[rarea drepturilor;
genitivul calit[\ii: omul drept[\ii, \ara r[ului;
genitivul obiectului calificat: nem[rginirea firii, duio=ia sufletului,
bl]nde\ea ochilor;
genitivul superlativului: frumoasa frumoaselor, voinicul voinicilor, problema
problemelor;
genitivul localiz[rii: nisipul m[rii (= nisipul din mare), z[pada mun\ilor
(= z[pada din mun\i);
genitivul temporal: c[ldura verii (= c[ldura din timpul verii), lini=tea nop\ii
(= lini=tea din timpul nop\ii).
genitivul denumirii: |ara Moldovei, Cetatea Neam\ului.
Genitivul cu prepozi\ie poate determina at]t un substantiv, c]t =i un verb,
fiind introdus prin prepozi\iile sau locu\iunile prepozi\ionale: asupra, contra,
deasupra, dinaintea, ]mpotriva, ]naintea, ]napoia, ]n[untrul, din dreptul, ]n dreptul,
]n ciuda, ]n fruntea, ]n afara, ]n scopul, ]n vederea, ]n susul, ]n josul, din cauza, ]n
timpul etc. Poate avea urm[toarele func\ii sintactice:
1) atribut substantival: lupta contra cotropitorilor.
2) complement indirect: Voi n[v[li ... ]mpotriva unor tran=ee ]n\esate de
armata du=man[. (C a m i l Pe t r e s c u)
3) complement circumstan\ial de loc: Eu m-am dat ]n dosul frunzarului. (M. S a d o v e a n u)
4) complement circumstan\ial de cauz[: Din cauza muntelui, s-a ]ntunecat
de tot. (C a m i l Pe t r e s c u)
D a t i v u l. Substantivul ]n cazul dativ poate fi ]ntrebuin\at: a) f[r[ prepozi\ie
sau b) cu prepozi\ie.

68

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Dativul f[r[ prepozi\ie poate determina un verb, un adjectiv sau un


substantiv de origine verbal[ ]ndeplinind func\iile sintactice de:
1) complement indirect: Spui mun\ilor durerea / Prin jalnice c]nt[ri. (G. C o = b u c)
2) atribut: decernarea de premii ]nving[torilor.
3) complement circumstan\ial de loc: Au stat locului.
Valoarea semantic[ a substantivului la D. este cea de destinatar, adic[ de
obiect ]n favoarea sau defavoarea c[ruia se face ac\iunea.
Dativul cu prepozi\ie poate determina un verb cu ajutorul prepozi\iilor
datorit[, gra\ie, mul\umit[, ]ndeplinind func\iile sintactice de complement
instrumental: Am ajuns la timp datorit[ prietenilor.
A c u z a t i v u l. Cazul acuzativ poate fi folosit: a) f[r[ prepozi\ie sau b) cu
prepozi\ie.
Acuzativul f[r[ prepozi\ie poate determina un verb ]ndeplinind func\ia
sintactic[ de complement direct: Luna plin[ lumina gr[dinile adormite =i c[su\ele
pitite ]n livezi. (M. S a d o v e a n u)
Acuzativul cu prepozi\ie poate determina un verb cu ajutorul prepozi\iilor
simple: a, cu, de, din, dup[, f[r[, ]n, ]ntre, ]ntru, la, l]ng[, pe, pentru, peste, p]n[,
prin, spre, sub etc., al prepozi\iilor compuse: de la, f[r[ de, pe la, de c[tre, de din,
de dup[, de pe, de pe la etc., precum =i cu ajutorul locu\iunilor prepozi\ionale: ]n
afar[ de, al[turi de, ]nainte de, ]n sus de, ]n jos de etc., ]ndeplinind urm[toarele
func\ii sintactice:
1) complement direct: A g[sit pe urm[ satul / Pe \[ran el l-a g[sit.
(G. C o = b u c)
2) atribut: }n \ara mea dulce s]nt drumuri de flori. (V. A l e c s a n d r i)
3) nume predicativ: Masa este de brad.
4) complement de agent: C]nt]nd le-aduce aminte / De-o fat[ din vecini, / De
mame =i de-ogorul / Umplut acum de spini. (G. C o = b u c)
5) complement indirect: Calul nechez[ ]ncet =i-=i ]ntinse botul spre st[p]n.
(M. S a d o v e a n u)
6) complement sociativ: +i g]ndirea mea furat[ se tot duce-ncet la vale / Cu
cel r]u care-n veci curge, f[r-a se opri din cale. (V. A l e c s a n d r i)
7) complement instrumental: C[l[re\ii umplu c]mpul =i roiesc dup[ un semn /
=i ]n caii lor s[lbatici bat cu sc[rile de lemn. (M. E m i n e s c u)
8) complemente circumstan\iale:
a) de timp: A=a sta vremea de o s[pt[m]n[. (G. G a l a c t i o n)
b) de loc: Pe c]mpia ]n[lbit[, neted[, str[lucitoare / Se v[d insule de codri,
s-aud c]ini de v]n[toare. (V. A l e c s a n d r i)
c) de mod: La amiaz[ m[ repezeam acas[ =i ]mbucam ]n fug[ m]ncarea.
(M. S a d o v e a n u)
d) cauzal: Codrul clocoti de zgomot =i de arme =i de bucium. (M. Eminescu)
e) condi\ional: }n caz de pericol, pleca\i imediat.
f) de excep\ie: }ncolo, afar[ de argatul care ]mi ]ngrijea de cai, nu mai aveam
pe nimeni. (M. S a d o v e a n u)
g) concesiv: Cu tot acest cuv]nt blajin =i plin de m]ng]iere, femeile nu se lini=tir[
=i ie=ir[ tot n[c[jite. (M. S a d o v e a n u)

MORFOLOGIA

69

REGULI ORTOGRAFICE PRIVIND }NTREBUIN|AREA


FORMELOR CAZUALE LA SUBSTANTIVE
O parte dintre substantivele feminine ]n -e\e au la G.-D. singular desinen\a -e:
(al) unei acurate\e, (al) unei gentile\e, (al) unei juste\e, (al) unei noble\e, (al) unei
tandre\e, (al) unei stricte\e; acurate\ei, gentile\ei, juste\ei, noble\ei, tandre\ei,
stricte\ei. Altele primesc la G.-D. sg. desinen\a -i: (al) unei b[tr]ne\i, (al) unei
bl]nde\i, (al) unei fine\i, (al) unei frumuse\i, (al) unei tinere\i, (al) unei triste\i;
b[tr]ne\ii, bl]nde\ii, fine\ii, frumuse\ii, tinere\ii, triste\ii.
Substantivele proprii feminine formeaz[ G.-D. cu ajutorul articolului enclitic
-i ca =i substantivele comune feminine, deosebindu-se astfel de cele proprii
masculine care primesc la G.-D. articolul proclitic lui. Deci s]nt corecte formele
Anei, Mariei, Olg[i, Sandei (=i nu lui Ana, lui Maria, lui Olga, lui Sanda). De
asemenea s]nt recomandabile formele de G.-D. bunic[i / bunicii, mamei, na=ei,
surorii (=i nu lui bunica, lui mama, lui na=a, lui sora).
Pentru a face acordul articolului genitival (al, a, ai, ale) cu substantivul
determinat e necesar s[ se precizeze num[rul =i genul cuv]ntului determinat =i
s[ se utilizeze forma de num[r =i de gen corespunz[toare a articolului genitival.
Realizarea acordului nu este dificil[ atunci c]nd substantivul ]n G. este
al[turat cuv]ntului regent, afl]ndu-se imediat dup[ acesta sau imediat ]naintea
lui: un drum al satului, ale \[rii plaiuri.
Nu apar probleme nici atunci c]nd genitivul este distan\at de regentul s[u
printr-un atribut adjectival (lumina clar[ a lunii) sau c]nd el ]ndepline=te func\ia
sintactic[ de nume predicativ (Caietul este al elevului).
Mai complicat este acordul atunci c]nd ]ntre genitiv =i regentul s[u este
intercalat un atribut exprimat printr-un substantiv cu prepozi\ie. }n cadrul
acestor sintagme genitivul se poate raporta fie la primul substantiv, =i atunci
articolul genitival se va acorda ]n gen =i num[r cu acesta (centrul de pres[ al
guvernului), fie la cel de-al doilea, ]n care caz articolul genitival se va acorda cu
substantivul respectiv (centrul de dirijare a zborului).
Verificarea se face prin al[turarea substantivului ]n G. la fiecare dintre cele
dou[ substantive pentru a se stabili cuv]ntul regent pentru genitiv. Astfel, ]n
prima construc\ie e vorba de centrul guvernului =i nu de presa guvernului, iar ]n
cea de a doua se are ]n vedere nu centrul zborului, ci dirijarea zborului.
Acordul articolului genitival cu substantivul regent este foarte important ]ntruc]t,
uneori, ]n func\ie de forma de acord, se poate schimba sensul ]ntregii construc\ii.
N o t [. Trebuie evitat[ folosirea variantei invariabile a articolului genitival a pentru toate cazurile:
acest cal a \[ranului (]n loc de al)
ace=ti cai a \[ranului (]n loc de ai)
aceste c[r\i a elevului (]n loc de ale).

CATEGORIA DETERMIN{RII MINIMALE


Determinarea este categoria morfologic[ a substantivului care exprim[,
prin forme corelative, opozi\ia obiect necunoscut / obiect cunoscut. Baza
semantic[ a categoriei determin[rii o constituie aprecierea obiectului din punctul
de vedere al cunoa=terii sau necunoa=terii lui de c[tre cel ce vorbe=te. Indicele
formal al categoriei determin[rii este articolul substantival (hot[r]t =i nehot[r]t).

70

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

ORGANIZAREA PARADIGMATIC{ A CATEGORIEI


DETERMIN{RII (MINIMALE) LA SUBSTANTIVE
Paradigma categoriei determin[rii are la baz[ opozi\ia dintre forma
articulat[ nehot[r]t (cu articolul nehot[r]t) =i forma articulat[ hot[r]t (cu
articolul hot[r]t) ale substantivului. Orice substantiv are =i o form[
nearticulat[, care este forma-tip a acestuia =i care nu \ine de paradigma
determin[rii minimale. Structura acestei categorii ar putea fi prezentat[
astfel:
Forma-tip (forma nearticulat[)
Paradigma
determin[rii
minimale

munte

forma articulat[ nehot[r]t

un munte

forma articulat[ hot[r]t

muntele

Forma articulat[ nehot[r]t a substantivului este alc[tuit[ cu ajutorul


articolului nehot[r]t:
genul
cazul

num[rul

masculin
singular

N.-A.

un

G.-D.

unui

feminin
plural

unor

singular

plural

ni=te

unei

unor

Articolul nehot[r]t este antepus substantivului f[r[ a forma corp comun


cu acesta: un izvor, o furnic[. Uneori ]ntre articol =i substantiv poate fi intercalat
un determinativ adjectival: un lung drum, o albastr[ mare. +i ]n aceste grupuri
articolul se refer[ la substantiv, nu la adjectiv.
Forma articulat[ hot[r]t a substantivului este alc[tuit[ cu ajutorul articolului
hot[r]t:
genul

masculin
num[rul

feminin

singular

plural

N.-A.

-l (-1e, -a)

-i

-a

-le

G.-D.

-lui (-i)

-lor

-i

-lor

cazul

singular

plural

Articolul hot[r]t este postpus substantivului, alc[tuind ]mpreun[ cu acesta


o unitate aglutinat[: izvorul, furnica. C]nd substantivul este precedat de un
adjectiv, articolul este preluat formal de acesta: b[tr]nul stejar, dulcea
l[crimioar[. Din punct de vedere semantic, =i ]n acest caz articolul
caracterizeaz[ substantivul.

MORFOLOGIA

71

VALORILE SEMANTICE ALE CATEGORIEI DETERMIN{RII


Opozi\ia semantic[ de baz[ a categoriei determin[rii minimale cuprinde
dou[ valori: cunoscut / necunoscut.
Func\ia articolului substantival ca indice formal al determin[rii minimale
const[ ]n deta=area =i individualizarea unui obiect dintr-o clas[ de obiecte de
acela=i fel. Diferen\a dintre valorile celor dou[ tipuri de articol rezid[ ]n gradul
de individualizare: articolul nehot[r]t al[turat substantivului individualizeaz[
un obiect necunoscut, iar cel hot[r]t un obiect cunoscut.
Articolul nehot[r]t, utilizat pe l]ng[ un substantiv, serve=te la eviden\ierea
unui obiect necunoscut dintr-o clas[ de obiecte omogene. Astfel, substantivul
determinat nehot[r]t exprim[ sensul un oarecare obiect dintr-o clas[ de obiecte
de acela=i fel. De exemplu: un caiet, o carte.
Articolul hot[r]t, ata=at unui substantiv, trimite la un obiect cunoscut, care
este unicul posibil ]n situa\ia dat[ de comunicare. Substantivul articulat definit
are semnifica\ia obiectul acesta, obiectul cunoscut, obiectul despre care a
mai fost vorba. De exemplu: caietul (dat), cartea (dat[).
CONDI|IILE UTILIZ{RII ARTICOLULUI HOT{R}T +I NEHOT{R}T
Drept baz[ pentru opozi\ia obiect cunoscut / obiect necunoscut serve=te
gradul de informare a vorbitorului asupra obiectelor denumite.
}n ceea ce prive=te condi\iile concrete de cunoa=tere sau necunoa=tere a
obiectelor, s]nt de men\ionat urm[toarele.
Substantivul articulat nehot[r]t denume=te unul dintre reprezentan\ii
clasei date. Din perspectiva situa\iei de comunicare, un obiect poate fi
necunoscut ]n cazul c]nd exist[ o clas[ de obiecte de acela=i fel, caracterul
necunoscut al obiectului fiind determinat de posibilitatea alegerii unui obiect
dintr-o mul\ime de obiecte omogene. De exemplu: un arbore, un cal =. a. m. d.,
]n anumite situa\ii, pot fi necunoscu\i vorbitorului, ]ntruc]t ]n realitate exist[
mul\imi, clase de asemenea obiecte, cu care obiectul de referin\[ ar putea fi
confundat. Pe de alt[ parte, obiectele unice s]nt inconfundabile =i deci prin
prisma categoriei determin[rii apar ca fiind cunoscute. Numele acestor obiecte
]n enun\ s]nt articulate hot[r]t. De exemplu, este corect[ propozi\ia R[sare
soarele =i nu R[sare un soare.
Func\ia de baz[ a articolului hot[r]t const[ ]n individualizarea unui obiect
cunoscut. Prin acest articol se accentueaz[ unicitatea obiectului ]n situa\ia dat[
de comunicare, subliniindu-se imposibilitatea alegerii alternative.
Dup[ specificul s[u func\ional =i semantic, articolul hot[r]t este un element
de natur[ anaforic[ =i deictic[, asem[n]ndu-se cu adjectivul pronominal
demonstrativ. Caracterul dublu al articolului dat este determinat de factorii pe
baza c[rora obiectul se consider[ cunoscut.
}n primul r]nd, obiectul apare ca fiind cunoscut c]nd el se afl[ ]n c]mpul
vizual al vorbitorilor (Iat[ lacul!). }n acest caz se face sim\it caracterul deictic al
articolului hot[r]t.
}n al doilea r]nd, obiectul apare ca fiind cunoscut datorit[ faptului c[ numele
lui a fost pomenit anterior, adic[ la repetarea numirii lui. O atare utilizare a
articolului poart[ un caracter anaforic, ]ntruc]t el trimite la numele obiectului

72

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

pomenit mai ]nainte ]n text. Tr[ia odat[ o bab[ =i un mo=neag. Baba avea o
g[in[ =i mo=neagul un cuco=. (I. C r e a n g [)
}n al treilea r]nd, obiectul apare ca fiind cunoscut vorbitorului din experien\a
lui precedent[.
}n sf]r=it, apar ca fiind ]ntotdeauna cunoscute obiectele existente ]n realitate
]ntr-un singur exemplar (A r[s[rit luna).
REGULI PRIVIND UTILIZAREA CORECT{
A ARTICOLULUI SUBSTANTIVAL
Substantivele feminine terminate la singular nearticulat ]n -ie ]n hiat sau
diftong se scriu la forma articulat[ cu -ia (nu cu -iia sau -ea): c]mpia, fantezia,
f[clia, istoria, teoria (nu c]mpiia, fanteziia etc.); cheia, sc]nteia, v[paia (nu cheea,
sc]nteea etc.).
Substantivele feminine terminate ]n -ee ]n hiat =i cele ]n -e dup[ consoan[
se scriu la forma de singular articulat[ hot[r]t cu -ea (nu cu -eia): epopeea,
ideea, mareea, orhideea, tran=eea, cererea, delicate\ea, imaginea, lancea.
Numele zilelor terminate ]n -i asilabic dup[ consoan[ se scriu de asemenea
la forma articulat[ hot[r]t cu -ea: lunea, mar\ea, miercurea, vinerea, dar joia.
Substantivele masculine cu pluralul ]n -ii se scriu la forma articulat[ hot[r]t
cu -iii: copii copiii, fii fiii, harabagii harabagiii, surugii surugiii,
vizitii vizitiii etc.
DECLINAREA SUBSTANTIVULUI
Totalitatea modific[rilor pe care le suport[ un substantiv pentru a marca
opozi\iile gramaticale de caz, num[r =i determinare constituie declinarea lui.
Ea se realizeaz[ cu ajutorul articolului substantival =i al desinen\ei.
}n cadrul substantivului se disting trei tipuri flexionare sau trei subclase
care se caracterizeaz[ printr-o modalitate identic[ de modificare dup[ caz,
num[r =i determinare. Modelele de declinare a substantivelor rom`ne=ti au la
baz[ cele trei genuri ale substantivului:
1) modelul substantivelor masculine;
2) modelul substantivelor feminine;
3) modelul substantivelor neutre.
Are un anumit specific declinarea substantivelor proprii, fa\[ de cea a
substantivelor comune, =i declinarea substantivelor compuse, fa\[ de cea a
substantivelor simple sau derivate.
E necesar s[ se men\ioneze c[, deoarece formele de N. =i de A., pe de o
parte, =i cele de G. =i D., pe de alt[ parte, s]nt omonime (par\iale sau totale), ]n
cele ce urmeaz[, formele cazuale vor fi grupate c]te dou[, deci N.-A. =i G.-D.
Declinarea cu articol nehot[r]t

N.-A.
G.-D.

Substantivele masculine
singular
plural
un codru
N.-A.
ni=te codri
unui codru
G.-D.
unor codri

MORFOLOGIA

N.-A.
G.-D.

singular
o ramur[
unei ramuri

N.-A.
G.-D.

un tren
unui tren

Substantive feminine
plural
N.-A.
ni=te ramuri
G.-D.
unor ramuri
Substantive neutre
N.-A.
ni=te trenuri
G.-D.
unor trenuri
Declinarea cu articol hot[r]t

N.-A.
G.-D.

codrul
codrului

N.-A.
G.-D.

ramura
ramurii

N.-A.
G.-D.

trenul
trenului

Substantive masculine
N.-A.
codrii
G.-D.
codrilor
Substantive feminine
N.-A.
ramurile
G.-D.
ramurilor
Substantive neutre
N.-A.
trenurile
G.-D.
trenurilor

DECLINAREA SUBSTANTIVULUI CU ADJECTIVUL ANTEPUS


Declinarea cu articol nehot[r]t

N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.

Substantive masculine
singular
plural
un bun prieten
N.-A.
ni=te buni prieteni
unui bun prieten
G.-D.
unor buni prieteni
Substantive feminine
o minunat[ poveste
N.-A.
ni=te minunate pove=ti
unei minunate pove=ti
G.-D.
unor minunate pove=ti
Substantive neutre
un frumos tablou
N.-A.
ni=te frumoase tablouri
unui frumos tablou
G.-D.
unor frumoase tablouri
Declinarea cu articol hot[r]t

N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.

Substantive masculine
bunul prieten
N.-A.
bunii prieteni
bunului prieten
G.-D. bunilor prieteni
Substantive feminine
minunata poveste
N.-A.
minunatele pove=ti
minunatei pove=ti
G.-D.
minunatelor pove=ti
Substantive neutre
frumosul tablou
N.-A.
frumoasele tablouri
frumosului tablou
G.-D.
frumoaselor tablouri

73

74

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

DECLINAREA SUBSTANTIVULUI CU ADJECTIVUL POSTPUS


Declinarea cu articol nehot[r]t

Substantive masculine

N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.

singular
plural
un prieten bun
N.-A.
ni=te prieteni buni
unui prieten bun
G.-D.
unor prieteni buni
Substantive feminine
o poveste minunat[
N.-A.
ni=te pove=ti minunate
unei pove=ti minunate
G.-D.
unor pove=ti minunate
Substantive neutre
un tablou frumos
N.-A.
ni=te tablouri frumoase
unui tablou frumos
G.-D.
unor tablouri frumoase
Declinarea cu articol hot[r]t

N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.

Substantive masculine
prietenul bun
N.-A.
prietenii buni
prietenului bun
G.-D.
prietenilor buni
Substantive feminine
povestea minunat[
N.-A.
pove=tile minunate
pove=tii minunate
G.-D.
pove=tilor minunate
Substantive neutre
tabloul frumos
N.-A.
tablourile frumoase
tabloului frumos
G.-D.
tablourilor frumoase
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR COMPUSE

Substantivele compuse se caracterizeaz[ prin anumite particularit[\i


flexionare =i de articulare, determinate de tipul elementelor constituente =i de
gradul de unitate morfologic[.
}n ceea ce prive=te capacitatea lor de a se combina cu articolele, hot[r]t =i
nehot[r]t, substantivele compuse se ]mpart ]n:
substantive compuse care se declin[ numai cu articolul nehot[r]t: un
t]r]ie-br]u, un pierde-var[, un coate-goale, un burt[-verde etc.;
substantive compuse care se declin[ at]t cu articolul hot[r]t, c]t =i cu cel nehot[r]t.
Articolul nehot[r]t este antepus substantivului compus, iar cel hot[r]t este
postpus fie primului, fie celui de al doilea component:
un redactor-=ef redactorul-=ef;
un botgros botgrosul.
Din punctul de vedere al variabilit[\ii desinen\ei propriu-zise, compusele
formeaz[ c]teva subclase:
a) compuse invariabile;
b) compuse cu primul termen variabil;
c) compuse cu cel de al doilea termen variabil;
d) compuse cu ambii termeni variabili.
Declinarea substantivelor compuse ar putea fi prezentat[ cu ajutorul
tabelului ce urmeaz[:

Structura
substantivelor
compuse

Caracterul
articul[rii

1. S.+S.

a) hot. /
nehot.

Termenul
articulat
enclitic

Termenii
variabili

ambii

Exemple =i modele de declinare a substantivelor compuse


singular

plural

N.-A. c]inele-lup*
G.-D. c]inelui-lup

c]inii-lupi
c]inilor-lupi

N.-A. pu=ca-mitralier[
G.-D. pu=tii-mitraliere

pu=tile-mitraliere
pu=tilor-mitraliere

N.-A. pas[rea-lir[
G.-D. p[s[rii-lir[

p[s[rile-lir[
p[s[rilor-lir[

c) hot. /
nehot.

II

ambii

N.-A. general-maiorul
G.-D. general-maiorului

generali-maiorii
generali-maiorilor

2. S.+S. (G.)

hot. /
nehot.

N.-A. floarea-soarelui
G.-D. florii-soarelui

florile-soarelui
florilor-soarelui

3. S.+Prep.+S.

a) hot. /
nehot.

N.-A. drumul-de-fier
G.-D. drumului-de-fier

drumurile-de-fier
drumurilor-de-fier

b) hot. /
nehot.

II

II

N.-A. untdelemnul
G.-D. untdelemnului

c) nehot.

N.-A. un br]nz[-n-sticl[
G.-D. unui br]nz[-n-sticl[

ambii

N.-A. floarea-domneasc[
G.-D. florii-domne=ti

florile-domne=ti
florilor-domne=ti

N.-A. buna-credin\[
G.-D. bunei-credin\e

bunele-credinte
bunelor-credin\e

N.-A. dreptunghiul
G.-D. dreptunghiului

dreptunghiurile
dreptunghiurilor

4. S. +Adj. sau
Adj.+S.

b) hot. /
nehot.

II

II

75

* La substantivele articulabile hot[r]t =i nehot[r]t s]nt prezente numai formele articulate hot[r]t, ]ntruc]t articolul nehot[r]t st[ totdeauna
]naintea substantivului compus.

MORFOLOGIA

b) hot. /
nehot.

Caracterul
articul[rii

c) hot. /
nehot.

Termenul
articulat
enclitic

II

Termenii
variabili

II

Exemple =i modele de declinare a substantivelor compuse


singular

plural

N.-A. bun[voin\a
G.-D. bun[voin\ei
N.-A. liber-cuget[torul
G.-D. liber-cuget[torului

d) nehot.

un coate-goale, un burt[-verde,
un ma\e-pestri\e, un vorb[-lung[

a) hot. /
nehot.

II

II

N.-A. prim[vara
G.-D. prim[verii

liber-cuget[torii
liber-cuget[torilor

prim[verile
prim[verilor

N.-A. prim-ministrul (=i primul-ministru)


G.-D. prim-ministrului (=i primului-ministru)
N.-A. prim-mini=trii (=i primii-mini=tri)
G.-D. prim-mini=trilor (=i primilor-mini=tri)
b) hot. /
nehot.

ambii

N.-A. prima-balerin[
G.-D. primei-balerine

primele-balerine
primelor-balerine

c) nehot.

un doi-fra\i, un cinci-degete, un nou[-ochi

6. S.+V.
sau V.+S.

neartic.
enclitic

invar.

un gur[-casc[, un me=ter-stric[, un prinde-mu=te,


un t]r]ie-br]u, un zg]r]ie-br]nz[, un v]ntur[-lume

7. Adv.+S.

hot. /
nehot.

II

II

N.-A. binefacerea
G.-D. binefacerii

binefacerile
binefacerilor

8. Prep.+S.

hot. /
nehot.

II

II

N.-A. f[r[delegea
G.-D. f[r[delegii

f[r[delegile
f[r[delegilor

9. Propozi\ii
sau fraze

nehot.

un duc[-se-pe-pustii, un ucig[-l-toaca, un l[-m[-mam[,


un du-te-vino, un las[-m[-s[-te-las

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

5. Num.+S.
sau S.+Num.

76

Structura
substantivelor
compuse

MORFOLOGIA

77

DECLINAREA SUBSTANTIVELOR PROPRII


Din punctul de vedere al categoriei num[rului, toate substantivele proprii
s]nt fie singularia tantum, fie pluralia tantum =i se declin[ respectiv numai la
singular sau numai la plural:
Singularia tantum
N.-A.
Andrei
Moldova
Dun[rea
G.-D. (al, a, ai, ale) lui Andrei
Moldovei
Dun[rii
Pluralia tantum
N.-A.
Alpii
Apeninii
Carpa\ii
G.-D. (al, a, ai, ale) Alpilor
Apeninilor
Carpa\ilor
Sub aspect lexico-semantic, substantivele proprii se ]mpart ]n dou[ subclase:
nume proprii de animate =i nume proprii de inanimate. Din prima subclas[ fac
parte antroponimele (numele de persoan[) =i zoonimele (numele de animale). }n
cea de a doua intr[ ]n primul r]nd toponimele (numirile geografice).
}n rest, substantivele proprii se declin[ ca =i cele comune, prezent]nd doar
anumite particularit[\i.
Numele de persoan[ masculine primesc la G.-D. articolul proclitic lui:
N.-A.
Alexandru
Gheorghe
Ion
G.-D. (al, a, ai, ale) lui Alexandru
lui Gheorghe
lui Ion
Majoritatea numelor de persoan[ feminine formeaz[ G.-D. ca =i substantivele
comune feminine cu ajutorul articolului enclitic -i: Anei, Mariei (=i nu lui Ana,
lui Maria). Fac excep\ie substantivele proprii feminine de origine str[in[
nearticulabile enclitic. Ele primesc la G.-D. articolul proclitic lui (ca =i numele
de persoan[ masculine): lui Mimi, lui Lili.
Numele de persoan[ feminine articulabile enclitic au la G.-D. desinen\ele
-[(i) =i -e(i). Prima desinen\[ este proprie substantivelor cu tema ]n -c, -g, iar a
doua tuturor celorlalte: Floric[i, Olg[i; Anei, Angelei, Mariei, Cristinei.
Un alt specific al numelor proprii feminine la G. D. este p[strarea intact[,
nealterat[ a temei. Pentru ele nu s]nt specifice nici alternan\ele vocalice, nici
cele consonantice proprii substantivelor comune. Comp.:
N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.
floarea / florii,
dar
Ioana
/ Ioanei
poiana / poienei,
Adriana
/ Adrianei
pas[rea / p[s[rii,
Smaranda / Smarandei
leoaica / leoaicei,
Aurica
/ Auric[i
creanga / crengii,
Olga
/ Olg[i
grinda
/ grinzii,
Rusanda
/ Rusandei
harta
/ h[r\ii,
Marta
/ Martei
Vocativul numelor de persoan[ feminine, de regul[, este omonim cu forma
de N.-A. De la unele nume de persoan[ feminine se pot forma =i vocative cu
desinen\ele -o sau -e (Ano! Ileano! Marie! Iulie!), ele ]ns[ s]nt nerecomandabile.
La A. toate numele proprii de animate cu func\ie sintactic[ de complement
direct s]nt ]nso\ite de prepozi\ia pe: L-am ]nt]lnit pe Gheorghe.
Numele proprii de inanimate (numirile geografice sau toponimele) se
declin[ ca =i substantivele comune.

78

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

N.-A.
Prutul
Apeninii
Bucovina
Atena
G.-D.
Prutului
Apeninilor
Bucovinei
Atenei
C]t prive=te substantivele proprii compuse, ele se declin[ dup[ modelele
substantivelor compuse comune.
FORMAREA SUBSTANTIVELOR
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN PREFIXARE
Prefixarea este un procedeu pu\in mai productiv ]n cazul substantivelor.
Cele mai importante prefixe s]nt:
anti-: antimaterie, antiistorism, antispumant;
ne-:
neadev[r, nefiin\[, nehot[r]re, nenoroc;
con-: (cu variantele fonetice com-, co-): coautor, concet[\ean, confrate,
compatriot;
des-:
(cu variantele fonetice dez-, de-): desfr]u, dezgust, dezn[dejde,
dezordine, desublimare;
str[-: str[bun, str[bunic, str[nepot;
r[s-:
(cu varianta fonetic[ r[z-): r[scruce, r[sp[r, r[stimp, r[zbunare;
re-:
recircula\ie, renume;
post-: postfa\[;
pre-:
preforjare;
sub-: subnutri\ie.
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN SUFIXARE
Sufixarea este cel mai productiv procedeu de formare a substantivelor ]n
limba rom`n[. Drept baz[ pentru alc[tuirea noilor substantive prin acest
procedeu servesc temele adjectivale, verbale =i substantivale.
}n tabelul de mai jos s]nt sistematizate =i prezentate sufixele substantivale
]n ordinea semnifica\iei lor.
Semnifica\ia general[
a sufixelor
1

1. Diminutivitate
(exprim[ ideea de micime
a obiectului =i/sau o not[
afectiv[)

Sufixele

Exemple

-el
-ea
-a=
-u=
-u=[
-ic
-ic[
-icic[
-ulic[
-ice
-uc
-uc[
-uic[

b[tr]nel, clopo\el, g]nd[cel


p[s[rea, potecea, r[murea
ciob[na=, flutura=, p]ria=
inelu=, picioru=, vi\elu=
c[ld[ru=[, g[inu=[, urechiu=[
nenic, fr[tic, t[tic
papu=ic[, p]inic[, ulcic[
c[rticic[, floricic[, pietricic[
mo=ulic[, ursulic[, ziulic[
g[urice, m[turice, p[durice
n[suc, p[tuc, s[tuc
m[muc[, duduc[
nev[stuic[, ferestruic[

79

MORFOLOGIA
1

-u=c[
-ior
-ioar[
-cior
-cioar[
-i=or
-i=oar[
-u=or
-u=oar[
-i\[
-uli\[
-u\
-u\[
-e\
-ule\
-uie

femeiu=c[, r[\u=c[
dul[pior, fr[\ior, pantofior
aripioar[, inimioar[, must[cioar[
gl[scior, n[scior, oscior
c[scioar[, mescioar[
ani=or, ochi=or
fe\i=oar[, \[ri=oar[, vii=oar[
cuibu=or, pufu=or, plugu=or
lefu=oar[, trebu=oar[, v[cu=oar[
chei\[, copili\[, poieni\[
g]sculi\[, neiculi\[, puiculi\[
br[du\, c[lu\, mo=negu\
c[su\[, pisicu\[, potecu\[
pode\, horne\
cercule\, ghemule\, roibule\
c[r[ruie, cet[\uie, fl[c[ruie

2. Augmentativitate
(exprim[ ideea de m[rime
excesiv[ a obiectului =i/sau
un sens depreciativ)

-oi
-oaie
-an
-andru

c[soi, moviloi, pietroi


buzoaie, str[chinoaie, t[lpoaie
bog[tan, lungan
b[ie\andru, fl[c[iandru,
c[\elandru

3. Colectivitate sau cantitate mare

-ime
-et
-[tate
-[rie

boierime, mot[nime, negustorime


b[net, tineret
gol[tate, cre=tin[tate, p[g]n[tate
ap[rie, dantel[rie, vierm[rie

4. Loc pe care se afl[


ansambluri, mul\imi de
obiecte

-i=
-i=te
-et

bolov[ni=, m[r[cini=, zmeuri=


c]nepi=te, p[puri=te, trifoi=te
alunet, br[det, prunet

5. Agent al ac\iunii (dup[


func\ie, dup[ profesiune
sau dup[ apartenen\a la un
curent, organiza\ie etc.)

-ar
-a=
-er
-e\
-giu
-tor
-ist
-nic
-toare
-eas[
-i\[

cojocar, morar, rotar


arca=, c[ru\a=, v]sla=
cimpoier, oier, str[jer
drume\, c]nt[re\
barcagiu, macaragiu, sacagiu
croitor, mijlocitor, scriitor
farmacist, pa=optist, =ahist
paharnic, paznic, vistiernic
mulg[toare, servitoare, \es[toare
croitoreas[, negustoreas[,
sp[l[toreas[
c[lug[ri\[, mor[ri\[, =col[ri\[

6. Persoan[ (dup[ apartenen\a local[)

-an
-(e/i)an
-ez

american, belgian, orheian


ardelean, b[l\ean
chinez, cubanez, olandez

7. Func\ie, ocupa\ie, starea


social[

-ie
-it

actorie, plug[rie, r[ze=ie


albin[rit, p[storit, vierit

8. Sediu, local, atelier,


magazin

-ie

brut[rie, fier[rie, lemn[rie

80

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE


1

9. Instrument,
unealt[, mecanism

-ar
-tor
-toare

br[zdar, col\ar, degetar


r[=chitor, r[zuitor, sucitor
dep[n[toare, sem[n[toare,
v]ntur[toare

10. Obiect, persoan[ care


se caracterizeaz[ printr-o
]nsu=ire

-il[
-u=
-(i/[)tur[

buzil[, lungil[, setil[


albu=, alunecu=, g[lbenu=
cotitur[, sucitur[, fund[tur[

11. Obiect care constituie


rezultatul unei ac\iuni sau
care serve=te drept mijloc
]n realizarea unei ac\iuni

-(e/i)al[
-([/i)tur[
-ur[
-u=
-et

momeal[, pl[m[deal[, urzeal[


crest[tur[, fiertur[, \es[tur[
str]nsur[, scursur[
picu=, rumegu=
fo=net, pocnet, r[cnet

12. Teorii, doctrine, curente

-ism

descriptivism, ortodoxism,
pa=optism

13. }nsu=ire

-([/i)tate

bun[tate, exactitate,
inventivitate
de=tept[ciune, moliciune,
usc[ciune
am[real[, fierbin\eal[, r[ceal[
d[rnicie, ging[=ie, vitejie
cur[\enie, d]rzenie, omenie
iscusin\[, nes[buin\[, u=urin\[
bl]nde\e, stricte\e, triste\e
ad]ncime, cruzime, desime

-([/i)ciune
- eal[
-ie
-enie
-in\[
-e\e
-ime
14. Ac\iune, stare, rela\ie

-re
-(a/e)nie
-(e/i)al[
-(a/i)n\[
-([/i)tur[
-[m]nt
-([)ciune
-(i/]/u)=

salinizare, sclipire, sublimare


desp[r\enie, ]mp[rt[=anie,
str[danie
b[l[ceal[, jecm[neal[,
s[puneal[
cutezan\[, chibzuin\[, poc[in\[,
silin\[
cus[tur[, ]nghi\itur[, ]mpuns[tur[
consim\[m]nt, deznod[m]nt,
leg[m]nt
]n=el[ciune, plec[ciune
cobor]=, m[riti=, urcu=

SUBSTANTIVE FORMATE PRIN COMPUNERE


Dup[ cuvintele de baz[ care intr[ ]n componen\a lor, substantivele compuse
s]nt de dou[ feluri:
a) substantive compuse formate din cuvinte ]ntregi sau r[d[cini;
b) substantive formate din elemente de compunere (de regul[, interna\ionalisme), care nu exist[ independent ]n limba rom`n[.

MORFOLOGIA

81

Cele mai productive modele de formare a substantivelor compuse din cuvinte


]ntregi sau r[d[cini s]nt urm[toarele:
1) substantiv la nominativ + substantiv la nominativ: c]ine-lup, inginer-=ef,
pu=c[-mitralier[;
2) substantiv la nominativ + substantiv la genitiv: Calea-Robilor, gura-leului,
traista-ciobanului;
3) substantiv la nominativ + prepozi\ie + substantiv: buhai-de-balt[,
coco=-de-munte, drum-de-fier;
4) substantiv la nominativ + adjectiv sau adjectiv + substantiv la nominativ:
argint-viu, coate-goale, bun[-cuviin\[, bun[stare, dreptunghi;
5) numeral + substantiv la nominativ sau substantiv la nominativ + numeral:
trei-fra\i, cinci-clopo\ei;
6) substantiv + verb sau verb + substantiv: gur[-casc[, soare-apune,
]ncurc[-lume, pierde-var[, t]r]ie-br]u;
7) substantive formate prin contopirea unei propozi\ii imperative:
duc[-se-pe-pustii, nu-m[-uita, las[-m[-s[-te-las, l[-m[-mam[, ucig[-l-toaca.
Cele mai frecvente elemente de compunere s]nt:
aero(= de aer): aeronav[;
auto- I (= de la sine): autoaprindere;
auto- II (= de automobil): autobaz[;
bio(= via\[): biodinamic[;
foto(= de fotografie): fotoreportaj;
hidro- (= de ap[): hidrocentral[;
micro- (= de propor\ii mici): microautobuz;
moto(= cu motor): motonav[;
neo(= de factur[ nou[): neonazism;
poli(= cu multiple elemente): polivitamin[;
port(= purt[tor de..., sus\in[tor de... ): portchei, portdrapel;
pseudo- (= de factur[ fals[): pseudodemocra\ie;
tele(= realizat de la distan\[): telesemnalizare;
termo- (= de c[ldur[): termocentral[, termoizolare;
vice(= adjunct): vicepre=edinte, viceamiral.
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN CONVERSIUNE
Procedeul de trecere a unor cuvinte ]n clasa substantivului este numit
substantivizare.
}n limba rom`n[ contemporan[ se ]nt]lnesc mai multe modele concrete de
substantivizare:
1) A d j e c t i v s u b s t a n t i v: (cer) albastru > albastrul (cerului), (om)
bolnav > bolnav, (om) lene= > lene=, (om) viclean > viclean.
Substantivele de origine adjectival[ pot avea sensul abstract de ]nsu=ire:
(z[pad[) alb[ > albul (z[pezii) sau sensul concret de purt[tor al ]nsu=irii
(persoan[, obiect): (om) s[rac > s[rac. De regul[, substantivele deadjectivale
cu sens concret admit opozi\ia de num[r (un bolnav > ni=te bolnavi), pot fi
]nso\ite de ambele articole substantivale (un s[rac > s[racul), precum =i de
articolul adjectival (Cel bogat nu-l crede pe cel s[rac).

82

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

C]t prive=te substantivele deadjectivale abstracte, ele au numai forma de


singular =i de cele mai multe ori apar articulate hot[r]t (firescul, pitorescul,
sublimul, amarul).
Tot de acest model \ine =i substantivizarea participiilor =i gerunziilor, ]ntruc]t
ele au ini\ial valoare adjectival[: (osta=ul) r[nit > r[nitul, (omul) p[\it > p[\itul,
(femeia) suferind[ suferinda.
2) Ve r b s u b s t a n t i v. Conform acestui model se substantivizeaz[
supinele cu valoare verbal[ (cosit, roit, treierat) =i temele verbale (cutremur < a
cutremura, dezinteres < a dezinteresa, ]nghe\ < a ]nghe\a). Ca =i ]n cazul modelului
precedent, substantivele postverbale pot avea un sens abstract desemn]nd
procesul ]n stare pur[: apusul (soarelui), cititul (c[r\ilor), potcovitul (calului),
]ndemnul (fratelui), portul (armei) sau un sens concret de rezultat al ac\iunii:
amestec, c]=tig, strop, =uier etc.
De men\ionat c[ substantivizarea temelor verbale este tratat[ uneori ca
derivare regresiv[ prin care se ]n\elege constituirea unui substantiv ca rezultat
al suprim[rii sufixului verbal (a se ast]mp[ra > ast]mp[r, a crede > crez).
3) N u m e r a l s u b s t a n t i v: un doi, un opt.
4) P r o n u m e s u b s t a n t i v. C]teva pronume apar ca substantive fiind
]nso\ite de articolul hot[r]t (eul, sinea), altele primesc ]ns[ numai articolul
nehot[r]t (un nimic, un cineva, un altul).
5) A d v e r b s u b s t a n t i v. Folosite ca substantive, adverbele nu posed[
toate categoriile morfologice ale noii clase. De regul[, adverbele substantivizate
au numai forma de singular (bine, r[u, m]ine). Unele dintre ele apar at]t cu
articol nehot[r]t, c]t =i cu articol hot[r]t (un bine > binele, un greu > greul, un
r[u > r[ul), altele ]ns[ s]nt fie numai articulate hot[r]t (susul, josul), fie numai
articulate nehot[r]t (un ieri, un m]ine, un azi).
6) I n t e r j e c \ i e s u b s t a n t i v: of! > un of > ofuri; ura! > urale.
ORTOGRAFIA SUBSTANTIVELOR DERIVATE
I. Ortografia derivatelor formate prin prefixare
a) Prefixul con- are trei variante fonetice: con-, com-, co-.
Con- se scrie ]n urm[toarele cuvinte ]mprumutate sau formate pe teren
propriu: concet[\ean, confedera\ie, cons[tean, consens, cons]ngean, con=tiin\[.
Com- apare ]n compatriot, compunere.
Co- se ]nt]lne=te ]n cuvintele: coacuzat, coasociat, coautor, codirector, coechipier,
colocatar, comesean, cona\ional, coparticipare, cop[rta=, coproduc\ie, coproprietar,
coraport, coreferat, cotutel[.
b) Prefixul des- are urm[toarele variante fonetice: des-, dez-, de-.
Des- se scrie ]nainte de consoane surde: descentralizare, desc]ntec,
descompunere, desconsidera\ie, desfr]u, deshidratare.
Dez- se scrie ]nainte de vocale =i de consoane sonore =i sonante: dezacord,
dezagregare, dezangajare, dezarmare, dezasimila\ie, dezavantaj, dezbatere,
dezechilibru, dezgust, deziluzie, dezinfec\ie, dezinfectare, dezinteres, dezmin\ire,
dezn[dejde, deznod[m]nt, dezordine, dezvinov[\ire.
De- se scrie ]n derivatele a c[ror tem[ ]ncepe cu s: des[v]r=ire, desecare,
desensibilizare, desublimare, desulfitare, desulfurare, precum =i ]n cuvintele:

MORFOLOGIA

83

debusolare, decalcifiere, decarburare, decolonizare, decompensare, dedublare,


dedurizare, demilitarizare, demodulare, denuclearizare, denutri\ie, deparazitare,
depersonalizare, depigmentare.
c) Prefixul r[s- are variantele r[s- =i r[z-.
R[s- se scrie ]n cuvintele a c[ror tem[ ]ncepe cu o consoan[ surd[: r[scroial[,
r[scruce, r[scump[rare, r[sf[\, r[sfoire, r[sfr]ngere, r[sp[r, r[splat[, r[sputere,
r[st[lm[cire, r[stimp, r[sturnare.
R[z- se scrie ]naintea vocalelor =i a consoanelor sonore =i sonante:
r[zbunare, r[zbunic, r[znepot.
II. Ortografia derivatelor formate prin sufixare
Sufixul -(e/i)an
1. Varianta -an a acestui sufix se scrie:
dup[ temele terminate ]n consoanele c (k) =i g: african, american,
costarican, dominican, mexican, mozambican, ha\egan etc. Excep\ie: c]mpulungean
< C]mpulung Moldovenesc;
dup[ temele terminate ]n -i: algeri-an, australi-an, belgi-an, brazili-an,
columbi-an, etiopi-an, haiti-an, indi-an, indonezi-an, itali-an, orhei-an, puhoi-an,
siri-an, vaslui-an etc.
Excep\ii: Basarabia basarab-ean, Macedonia macedon-ean, Transilvania transilv[n-ean;
dup[ unele teme terminate ]n -u: nicaraguan, peruan.
Acest sufix se ]nt]lne=te =i dup[ alte consoane dec]t c, g, la unele substantive
mai vechi: budapestan, persan, tibetan.
La toate aceste clase de cuvinte, cu excep\ia celor care au tema terminat[
]n -i, la forma de plural, sufixul r[m]ne neschimbat: africani, americani,
dominicani, peruani, mahomedani, dar australieni, belgieni etc.
2. Varianta -ean se scrie ]n cuvintele cu tema terminat[ ]n orice alt[
consoan[, ]n afar[ de c (k) =i g: ardelean, belgr[dean, c[l[r[=ean, european,
f[le=tean, ie=ean, kievean, moldovean, sucevean etc. Tot cu -ean se scriu =i derivatele
de la numele proprii terminate ]n -ea: Coreea > coreean, Guineea > guineean,
Tulcea > tulcean, Vrancea > vr]ncean, Dobrogea > dobrogean.
Verificarea scrierii cu -ean se face prin forma de plural. }n cazul acestei variante
a sufixului, are loc alternan\a ea/e (ean/eni): ardeleni, belgr[deni, c[l[r[=eni etc.
3. Varianta -ian se scrie ]n cuvintele: argentinian, atenian, canadian, chi=in[uian,
ecuadorian, irakian, iranian, israelian, palestinian, parizian, salvadorian etc.
Pentru aceast[ variant[, ]n cazul opozi\iei de num[r, este caracteristic[
alternan\a ia/ie (-ian/-ieni): argentinian argentinieni, atenieni, canadieni etc.
Sufixul -([/e/ie)rie
1. Varianta -[rie poate constitui un sufix simplu (copil + [rie) sau poate fi
alc[tuit[ din dou[ sufixe (gr[din[ + ar + ie).
Ca sufix simplu, ea se scrie dup[ temele terminate ]n consoan[, ]n afar[ de
k, g =i c, g: albin[rie, ap[rie, dr[c[rie, juc[rie, lut[rie, ma=in[rie, s[r[rie etc.
Ca sufix compus (ar + ie), varianta dat[ se scrie ]n derivatele formate de la
cele cu sufixul -ar: berar > ber[rie, dogar > dog[rie, fierar > fier[rie, gr[dinar >
gr[din[rie etc.
2. Varianta -erie se scrie dup[ temele terminate ]n consoanele , g, =i c, g
sau semivocala -i: cazangerie, tutungerie, oierie, escrocherie, dulgherie.

84

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

3. Varianta -ierie se scrie ]n cuvintele ]mprumutate sau formate pe teren


propriu cu sufixul -ier: casierie, pionierie.
Sufixul -(e/i)al[
1. Varianta -eal[ se scrie dup[ temele terminate ]ntr-o consoan[: c[ptu=eal[,
co=coveal[, gre=eal[, ]nv[lm[=eal[, ]mb]cseal[, oboseal[, umezeal[. }n cadrul
opozi\iei de num[r se produce alternan\a ea/e (-eal[/-eli): gre=eal[ gre=eli,
tocmeal[ tocmeli.
2. Varianta -ial[ se scrie ]n cuvintele formate de la verbele terminate ]n -i
dup[ o vocal[: c[p[tuial[, chibzuial[, morm[ial[, r[fuial[, =ov[ial[.
Sufixul -e\e
}n substantivele formate de la adjective, el are termina\ia -e =i nu -[: b[tr]ne\e,
bl]nde\e, c[runte\e, fine\e, juste\e, noble\e, tandre\e, tinere\e, triste\e etc.
Sufixul -ism
Se scrie cu s, nu cu z: aeromodelism, agnosticism, birocratism, capitalism,
expresionism, extremism, hegelianism, metamorfism etc.
ORTOGRAFIA SUBSTANTIVELOR COMPUSE
Se scriu cu cratim[:
substantivele compuse alc[tuite din dou[ substantive la cazul nominativ:
cal-putere, c]ine-lup, contabil-=ef, l[c[tu=-mecanic, ma=in[-unealt[, pu=c[-mitralier[ etc.;
substantivele alc[tuite dintr-un substantiv ]n cazul nominativ =i altul ]n
genitiv: Calea-Robilor, carul-z]nelor, floarea-soarelui, gura-leului, ochiul-boului etc.;
substantivele alc[tuite din dou[ substantive legate prin prepozi\ie:
bou-de-balt[, cal-de-mare, coco=-de-munte, drum-de-fier, vierme-de-m[tase etc.;
substantivele alc[tuite dintr-un substantiv =i un adjectiv: argint-viu,
gur[-spart[, m]n[-lung[, bun[-credin\[, bun[-cuviin\[, rea-voin\[;
substantivele alc[tuite dintr-un numeral =i un substantiv sau dintr-un
substantiv =i un numeral: doi-din\i, trei-fra\i, secretar-prim;
substantivele compuse care includ ]n structura lor un verb: bate-drumuri,
]ncurc[-lume, sare-garduri, duc[-se-pe-pustii, ]mpu=c[-n-lun[, las[-m[-s[-te-las;
substantivele compuse cu prefixul ex- (cu sensul de fost): ex-director,
ex-ministru.
Se scriu ]mpreun[:
substantivele alc[tuite din elemente de compunere care nu exist[
independent ]n limba rom`n[: aero-, auto-, bio-, foto-, hidro-, micro-, moto-,
neo-, poli-, port-, pseudo-, tele-, termo-, vice-, -fon, -graf, -log etc.: aeromodel,
automi=care, biodinamic[, fotomontaj, microfon etc.;
unele substantive compuse formate dintr-un adjectiv =i un substantiv al
c[ror ultim component este declinabil: bun[stare, bun[voin\[, botgros,
dreptunghi, duraluminiu etc.;
substantivele proprii compuse: Barb[neagr[, Botgros, Boub[tr]n, Captare,
Cat[r[u, Cincilei, Paierele, |ar[lung[, +aptesate etc.;
substantivele alc[tuite prin contopirea prepozi\iei de cu un substantiv
sau cu un participiu substantivizat: de]mp[r\it, de]nmul\it, demers, dem]ncare,
dem]ncat, deochi, desc[zut.

85

Adjectivul

Adjectivul este o parte de vorbire autosemantic[, flexibil[, care exprim[


]nsu=iri ale obiectelor.
Sub aspect morfologic, adjectivul se caracterizeaz[ prin urm[toarele
categorii: g r a d d e c o m p a r a \ i e, g e n, n u m [ r =i c a z.
Adjectivul ]nso\e=te de cele mai multe ori un substantiv. Func\ia sa sintactic[
primar[ este cea de atribut, mai poate ]ns[ ]ndeplini =i func\iile sintactice de nume
predicativ, element predicativ suplimentar, complement indirect =i circumstan\ial.
CLASIFICAREA LEXICO-SEMANTIC{ A ADJECTIVELOR
Sub aspect lexico-semantic, se disting urm[toarele subclase de adjective:
adjective calitative (calificative, descriptive);
adjective relative;
adjective pronominale.
ADJECTIVE CALITATIVE
Adjectivele calitative desemneaz[ ]nsu=iri intrinsece ale obiectelor. Ele au
forme speciale pentru exprimarea gradelor de compara\ie. Majoritatea acestor
adjective pot forma, prin derivare, unit[\i noi diminutivale cu nuan\[ apreciativ-afectiv[ (buni=or, m[ri=or, micu\). Ele pot servi de asemenea =i drept baz[
derivativ[ pentru substantive, verbe =i adverbe (greu > greutate, iste\ > iste\ime,
galben > a se ]ng[lbeni, moral> moralice=te etc.).
Adjectivele calitative pot fi apreciativ-senzoriale =i apreciativ-ra\ionale.
Primele denumesc ]nsu=iri care s]nt percepute cu ajutorul organelor de sim\.
}n func\ie de tipul organului de sim\, se disting:
]nsu=iri percepute cu ajutorul v[zului (alb, verde, lung, scurt, mic, gras,
str]mb, rotund);
]nsu=iri percepute cu ajutorul auzului (puternic, clar);
]nsu=iri percepute cu ajutorul mirosului (iute, greu);
]nsu=iri percepute cu ajutorul gustului (acru, dulce, s[rat);
]nsu=iri percepute cu ajutorul pip[itului (cald, umed, aspru);
]nsu=iri percepute printr-un efort muscular (greu, u=or, elastic).
Adjectivele apreciativ-ra\ionale exprim[ ]nsu=iri care nu s]nt percepute
nemijlocit cu ajutorul organelor de sim\, ci s]nt deduse ]n urma aprecierii calit[\ii
obiectului de c[tre vorbitor. Printre acestea se includ:
]nsu=iri de caracter (bl]nd, r[u);
]nsu=iri legate de starea fizic[ (s[n[tos, mut, orb);

86

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

]nsu=iri legate de durata existen\ei (t]n[r, vechi, proasp[t);


]nsu=iri legate de intelect (de=tept, ager, tont);
]nsu=iri legate de starea emo\ional[ (vesel, trist);
]nsu=iri legate de aprecierea estetic[ (frumos, ur]t, elegant);
]nsu=iri legate de aprecierea pragmatic[ (necesar, folositor, nociv).
ADJECTIVE RELATIVE

Adjectivele din aceast[ subclas[ prezint[ ca ]nsu=iri rela\iile obiectului cu


alte obiecte, ac\iuni, circumstan\e. }n majoritatea lor adjectivele relative s]nt
derivate de la teme substantivale, verbale sau adverbiale. Acestea pot exprima:
obiectul la care se raporteaz[ lucrul calificat: lumesc, diplomatic;
materialul din care este f[cut obiectul calificat: cartilaginos, pietros, lemnos;
elementele din care const[ obiectul calificat: =col[resc, m[rin[resc;
persoana c[reia ]i apar\ine obiectul calificat: (castel) ]mp[r[tesc, (cas[)
\[r[neasc[;
subiectul unor ac\iuni: (ac\iune) banditeasc[, (]ntrecere) sportiv[;
obiectul unor ac\iuni: (alegeri) preziden\iale;
locul de care e legat obiectul calificat: muntos, p[m]ntesc, ceresc, occidental,
insular;
timpul de care e legat obiectul calificat: prim[v[ratic, nocturn, renascentist;
ac\iunea pe care a ]nf[ptuit-o obiectul calificat: adormit, plecat, citit,
b[ut, arz]nd.
}n afar[ de participiile =i gerunziile adjectivizate, din aceast[ categorie fac
parte adjectivele derivate de la verbe: trec[tor, r[t[citor, alerg[tor, ]nfloritor,
sup[r[cios, z]mb[re\;
ac\iunea suportat[ de obiectul calificat: ab[tut, l[udat, prins, arestat.
Adjectivele relative nu se caracterizeaz[ prin categoria gradelor de
compara\ie. Aceasta se explic[ prin faptul c[ rela\iile prezentate de ele ca ]nsu=iri
nu presupun o varia\ie a gradualit[\ii lor.
ADJECTIVE PRONOMINALE
Adjectivele date s]nt la origine pronume. Folosite cu valoare adjectival[,
acestea nu substituie un nume, ci ]l determin[ ]ndeplinind func\ia de atribut.
Exist[ urm[toarele tipuri de adjective pronominale:
posesive: meu, t[u, s[u, nostru, vostru; mea, ta, sa, noastr[, voastr[;
demonstrative: de apropiere: acest(a), aceast[(a), ace=ti(a), aceste(a); de
dep[rtare: acel(a), acea (aceea), acei(a), acele(a); de identitate: acela=i, aceea=i,
aceia=i, acelea=i; de diferen\iere: cel[lalt, cealalt[, ceilal\i, celelalte;
de ]nt[rire: ]nsumi, ]nsu\i, ]nsu=i etc. Unit[\ile din aceast[ subclas[ se folosesc
]n limba contemporan[ mai ales ca adjective =i doar foarte rar, ca pronume.
interogativ-relative: care, ce, c]t. Acestea intr[ ]n componen\a propozi\iilor
interogative, ]ndeplinind func\ia sintactic[ de atribut, sau servesc ca elemente
de rela\ie ]n cadrul propozi\iilor subordonate.
nehot[r]te: ceva, c]teva, fiecare, oricare, ori=icare, ori=ice, oric]t, alt, vreun,
vreo, fiece, niscai, niscaiva;
negative: nici un, nici o.

MORFOLOGIA

87

CLASELE FLEXIONARE ALE ADJECTIVULUI


La clasificarea morfologic[ a adjectivelor se ia ]n considerare capacitatea
lor de a-=i schimba forma ]n func\ie de genul, num[rul =i cazul cuv]ntului
determinat. Din punctul acesta de vedere, adjectivele se ]mpart ]n variabile =i
invariabile. Adjectivele variabile au forme speciale pentru marcarea opozi\iilor
de gen, num[r =i caz, iar adjectivele invariabile s]nt cele care nu sufer[ nici
un fel de schimb[ri la modificarea caracteristicilor gramaticale ale
determinatului.
Adjectivele variabile s]nt repartizate ]n mai multe c l a s e f l e x i o n a r e
]n func\ie de num[rul de forme pe care le pot avea la fiecare categorie gramatical[
]n parte sau la c]teva categorii luate ]n bloc.
Dup[ num[rul de forme de care dispun (la cazul nominativ singular) pentru
a se acorda cu determinatul ]n gen, ele se grupeaz[ ]n adjective cu dou[
termina\ii (bun bun[, alb alb[, ]nalt ]nalt[) =i adjective cu o singur[
termina\ie pentru toate genurile (cuminte, dulce, fierbinte, limpede, mare, moale,
rece, sub\ire, tare, tulbure, verde). Acestea din urm[ s]nt terminate ]n -e.
Dac[ se \ine cont de num[rul total de forme admise de adjectivele variabile
pentru a se acorda cu substantivul determinat ]n gen =i num[r, ele pot fi ]mp[r\ite
]n c]teva clase flexionare:
adjective cu patru forme dou[ la nominativ singular =i dou[ la plural
(bun bun[ / buni bune, alb alb[ / albi albe, frumos frumoas[ /
frumo=i frumoase, greu grea / grei grele, acru acr[ / acri acre);
adjective cu trei forme, care s]nt de dou[ feluri: cu dou[ forme la
nominativ singular =i una comun[ la plural (drag drag[ / dragi, ad]nc
ad]nc[ / ad]nci, firesc fireasc[ / fire=ti, cenu=iu, cenu=ie / cenu=ii) =i cu dou[
forme la masculin =i una comun[ la feminin (ascult[tor / ascult[tori m. =i
ascult[toare f. pentru ambele numere, instantaneu / instantanei m. =i instantanee
f. pentru ambele numere);
adjective cu dou[ forme, omonime dou[ c]te dou[ fie dup[ gen, fie dup[
num[r (mare pentru masculin =i pentru feminin la N. sg., mari la pl. pentru
masculin =i pentru feminin; vioi pentru masculin singular =i plural, vioaie pentru
feminin singular =i plural; vechi pentru masculin singular =i plural =i pentru
feminin plural =i G.-D. sg., veche pentru feminin N.-A. singular; tenace pentru
masculin singular =i pentru feminin singular =i plural, tenaci pentru masculin
plural).
Adjectivele invariabile au o form[ unic[, indiferent de indicii gramaticali
ai substantivului determinat. Caracterul invariabil al acestor adjective este
determinat de mai mul\i factori =i ]n primul r]nd de originea lor.
Unele dintre ele provin de la unit[\i lexicale neflexibile, cum ar fi adverbul
=i interjec\ia (aievea, anume, asemenea, a=a, bine, dimpotriv[, dimprejur, gata,
odat[ de la adverbe, halal de la interjec\ie).
Celelalte adjective invariabile s]nt ]mprumuturi din alte limbi care nu s-au
adaptat sistemului morfologic al limbii rom`ne (ac[t[rii, antitanc, bej, bis, bleu,
bleumarin, bordo, co=cogea, co=cogeamite, clo=, crem, ditai, ditamai, forte, gri,
kaki, leoarc[, maro, mov, otova, roz, sadea, vernil, factice etc.).
S]nt invariabile =i unele adjective compuse: cumsecade, get-beget, purs]nge.

88

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

CATEGORIILE GRAMATICALE ALE ADJECTIVULUI


GRADELE DE COMPARA|IE
}n limba rom`n[ adjectivul are o form[-tip care exprim[ ]nsu=irea, o serie
de forme analitice care exprim[ varia\ia gradual[ a ]nsu=irii la diferite obiecte
sau la unul =i acela=i obiect ]n situa\ii diferite.
Organizarea paradigmatic[ a acestei categorii se prezint[ ]n felul
urm[tor:
Forma-tip a adjectivului (numit[ =i grad pozitiv)

de superioritate
de egalitate
de inferioritate

1) gradul comparativ
Gradele de
compara\ie
2) gradul superlativ

relativ

de superioritate
de inferioritate

absolut

de superioritate
de inferioritate

FORMA-TIP A ADJECTIVULUI
Forma-tip a adjectivului desemneaz[ o ]nsu=ire a unui obiect sau a unei
fiin\e f[c]nd abstrac\ie de variabilitatea ei. Aceasta este forma adjectivului
]nregistrat[ ]n dic\ionare (alb, bl]nd, important, neted, putred, s[lbatic).
Forma-tip serve=te drept baz[ pentru constituirea gradelor de compara\ie.
Considerat[ de majoritatea lingvi=tilor ca fiind gradul pozitiv al adjectivului, ea
nu poate fi inclus[ ]n cadrul acestei categorii, ]ntruc]t nu exprim[ intensitatea
]nsu=irii.
GRADUL COMPARATIV
Gradul comparativ exprim[ intensitatea ]nsu=irii unui obiect ]n raport cu
alte obiecte sau cu el ]nsu=i ]n diferite ]mprejur[ri. Comparativul are trei aspecte:
de superioritate, de egalitate =i de inferioritate.
1. Comparativul de superioritate exprim[ un grad mai mare al ]nsu=irii
unui obiect. El are urm[toarea structur[: adverbul mai + adjectiv.
Comparativul de superioritate poate fi utilizat ]n urm[toarele construc\ii:
dec]t
El este + comparativul de superioritate + ca
+ ea
de cum + este + ea
Exemplu: Ion este mai ]nalt dec]t Andrei.

89

MORFOLOGIA

}n cadrul acestor construc\ii, cel de al doilea termen este introdus prin


dec]t =i ca, dac[ acesta este exprimat printr-o parte de propozi\ie, =i prin dec]t
sau de cum dac[ este o propozi\ie.
El este +

comparativul
+
de superioritate

dec]t
+
ca
de cum

(era)

circumstan\ial de loc
sau
de timp

E x e m p l u: Ion este mai bun dec]t (era) alt[dat[.


El este +

mai mult
mai cur]nd + adjectivul I + dec]t +
mai degrab[

adjectivul al II-lea

E x e m p l u: Ion este mai mult mort dec]t viu. }n acest caz, este vorba de dou[
]nsu=iri opuse ale aceluia=i obiect.
N o t [. Construc\ia alc[tuit[ dintr-un adjectiv la gradul comparativ de superioritate poate fi
]ntrebuin\at[ =i f[r[ cel de al doilea termen c]nd obiectul denumit de acesta este cunoscut sau
sub]n\eles. De exemplu: Maria este mai harnic[ (dec]t sora ei).
N o t [. Comparativul de superioritate poate fi ]nso\it =i de adverbele mult sau =i pentru a
intensifica inegalitatea ]nsu=irii: Ion este mult mai ]nalt dec]t Andrei.

}n limb[ exist[ construc\ii echivalente semantic cu cele formate de un


adjectiv la gradul comparativ de superioritate. Ele s]nt alc[tuite dintr-un adjectiv
la forma-tip urmat de locu\iunile prepozi\ionale fa\[ de, pe l]ng[, ]n compara\ie
cu, ]n raport cu, prin care se introduce al doilea termen al compara\iei: Ion este
]nalt ]n compara\ie cu Andrei.
2. Comparativul de egalitate exprim[ o ]nsu=ire ce caracterizeaz[ ]n aceea=i
m[sur[ obiectele comparate. Acest grad are structura:
la fel de + adjectiv; tot a=a de adjectiv; tot at]t de + adjectiv.
Comparativul de egalitate poate fi ]ntrebuin\at ]n urm[toarele construc\ii:

El este comparativul de egalitate

ca (=i)
c]t(=i) ea
(pre)cum este ea

E x e m p l u: Ion este tot a=a de ]nalt ca =i Andrei.


N o t [. Conectivele ca (=i), c]t (=i) s]nt ]ntrebuin\ate c]nd al doilea element este o parte de
propozi\ie, iar cum =i precum, atunci c]nd acesta este o propozi\ie (El este la fel de puternic cum a fost
=i tat[l s[u).

ca (=i)
circumstan\ial
El este + comparativul de egalitate + c]t
+ (era) de loc sau
(pre)cum
de timp

90

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

E x e m p l u: Ion este tot a=a de puternic cum era alt[dat[.


El este pe c]t de adjectivul I pe at]t de adjectivul al II-lea
E x e m p l u: Ion este pe c]t de ]nalt pe at]t de puternic.
3. Comparativul de inferioritate exprim[ un grad mai sc[zut al unei
]nsu=iri la obiectele comparate. Structura acestui grad se prezint[ schematic
astfel: mai pu\in adjectiv.
Comparativul de inferioritate poate fi utilizat ]n urm[toarele construc\ii:
dec]t
El este comparativul de inferioritate ca ea
de cum este ea
E x e m p l u: Ion este mai pu\in ]nalt dec]t Andrei.
dec]t
circumstan\ial
(era) de loc sau
El este comparativul de inferioritate ca
de cum
de timp
E x e m p l u: Ion este mai pu\in puternic dec]t era alt[dat[.
GRADUL SUPERLATIV
Superlativul exprim[ gradul cel mai ]nalt sau cel mai sc[zut al ]nsu=irii
unui obiect. Gradul superlativ are dou[ aspecte: superlativul relativ =i
superlativul absolut.
I. Superlativul relativ exprim[ cel mai ]nalt sau cel mai sc[zut grad
al ]nsu=irii unui obiect stabilit pe baza unei compara\ii directe dintre
obiectele care se compar[. Acest aspect al superlativului are dou[ forme:
1) superlativul relativ de superioritate =i 2) superlativul relativ de
inferioritate.
1) Superlativul relativ de superioritate arat[ c[ un obiect dintr-o clas[
]ntreag[ de obiecte posed[ o ]nsu=ire ]n cel mai ]nalt grad. El se formeaz[ de
la gradul comparativ de superioritate al adjectivului la care se adaug[ forman\ii cel, cea, cei, cele. Schematic structura lui ar putea fi reprezentat[ ]n
felul urm[tor:
cel
cea
cei
cele

forma comparativului de superioritate

MORFOLOGIA

91

Superlativul relativ de superioritate se folose=te ]n construc\ii care au ]n


pozi\ia celui de al doilea termen o ]mbinare alc[tuit[ din:
prepozi\iile dintre, printre + un substantiv sau un pronume la
plural;
prepozi\iile din =i ]n + un substantiv la singular ce denume=te ansamblul
din care face parte obiectul comparat;
prepozi\ia de + un adverb.
dintre elevi, dintre ei
El este cel mai ]nalt
din clas[
de acolo
N o t [. }n foarte multe cazuri, cel de-al doilea termen poate r[m]ne neexprimat,
sub]n\eleg]ndu-se din context: Au fost trimi=i cei mai buni osta=i (din unitate). Ea este cea mai t]n[r[
(dintre noi).

2) Superlativul relativ de inferioritate exprim[ cel mai sc[zut grad al ]nsu=irii


unui obiect ]n raport cu un ansamblu de obiecte de acela=i fel. Este format de la
gradul comparativ de inferioritate precedat de forman\ii cel, cea, cei, cele. El are
urm[toarea structur[:
cel
cea
cei
cele

gradul comparativ de inferioritate

E x e m p l u: Elevul acesta este cel mai pu\in atent din clas[.


Ambele forme ale superlativului relativ s]nt posibile numai atunci c]nd se
compar[ un obiect cu un grup alc[tuit din cel pu\in trei obiecte.
II. Superlativul absolut exprim[ gradul cel mai ]nalt sau cel mai sc[zut
al ]nsu=irii unui obiect f[r[ a se face o compara\ie direct[ cu alte obiecte.
Punctul de referin\[ ]n raport cu care se stabile=te gradul ]nsu=irii ]n acest caz
]l constituie norma, etalonul acestei ]nsu=iri. Superlativul absolut are dou[
forme: superlativul absolut de superioritate =i superlativul absolut de inferioritate.
1. Superlativul absolut de superioritate exprim[ cel mai ]nalt grad al
]nsu=irii unui obiect ]n raport cu norma ei.
El se formeaz[ cu ajutorul adverbului foarte: foarte bun, foarte frumoas[,
foarte harnic.
}n limba rom`n[ exist[ =i alte mijloace de exprimare a superlativului absolut
de superioritate. Acestea ]ns[ nu s]nt gramaticalizate, av]nd un caracter mai
mult expresiv. Printre ele se includ:
grupul alc[tuit dintr-un adverb de intensitate cu prepozi\ia de: amarnic
de, colosal de, considerabil de, deosebit de, destul de, exagerat de, excep\ional de,
excesiv de, extraordinar de, extrem de, fantastic de, formidabil de, groaznic de,
grozav de, ]ngrozitor de, minunat de, ne]nchipuit de, nemaipomenit de, nemaiv[zut
de, neobi=nuit de, nespus de, neverosimil de, sim\itor de, stra=nic de, surprinz[tor
de, teribil de, uimitor de, uluitor de.

92

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

grupul alc[tuit dintr-o locu\iune adverbial[ cu prepozi\ia de: peste m[sur[


de, peste orice limit[ de, peste poate de, din cale afar[ de, nevoie mare de, de mai
mare dragul de. C]nd grupul respectiv este postpus adjectivului, prepozi\ia de nu
se folose=te: o problem[ peste m[sur[ de dificil[ o problem[ dificil[ peste m[sur[;
construc\iile exclamative a=a de, at]t de, c]t de, ce;
accentuarea specific[, lungirea vocalelor (bu-u-un!);
repetarea adjectivului (mic-mic, mare-mare);
]mbinarea adjectivului cu un substantiv cu valoare adverbial[ (scump
foc, ]nghe\at bocn[);
acela=i substantiv reluat la genitiv (frumoasa frumoaselor, voinicul
voinicilor, minunea minunilor);
prefixele arhi-, extra-, hiper-, str[-, super-, supra-, prea-, ultra- (str[vechi,
arhiplin, extrafin);
sufixul -isim (rarisim).
2. Superlativul absolut de inferioritate exprim[ cel mai sc[zut grad al
]nsu=irii unui obiect ]n raport cu norma ei. El are urm[toarea structur[: foarte
pu\in + adjectiv. De ex.: foarte pu\in bun, foarte pu\in vesel.
Semnifica\ia acestui grad de compara\ie poate fi redat[ =i cu ajutorul
locu\iunilor adverbiale: extrem de pu\in, grozav de pu\in, uluitor de pu\in, de abia,
mult prea pu\in, insuficient de, nesatisf[c[tor de, ad[ugate adjectivului.
ADJECTIVE COMPARABILE +I ADJECTIVE NECOMPARABILE
}n func\ie de capacitatea lor de a avea sau nu grade de compara\ie, adjectivele
se ]mpart ]n dou[ clase: adjective comparabile =i adjective necomparabile.
}n prima clas[ se includ majoritatea adjectivelor calitative. }nsu=irile
denumite de acestea pot avea diferite grade de intensitate: scump, mai scump, la
fel de scump, mai pu\in scump, cel mai scump, cel mai pu\in scump, foarte scump,
foarte pu\in scump.
Clasa a doua cuprinde adjectivele care semnific[ ]nsu=iri invariabile, altfel
spus, ]nsu=iri cu variabilitatea zero. Acestea s]nt adjectivele relative, care
denumesc ]nsu=iri ce nu se pot manifesta ]ntr-o m[sur[ mai mare sau mai
mic[. Astfel, un fenomen este sau nu social, ]ns[ el nu poate fi mai social, cel
mai social =. a. m. d. Dintre aceste adjective pot fi men\ionate urm[toarele:
agricol, american, central, civil, colectiv, francez, industrial, istoric, manual, material,
mecanic, militar, mijlociu, mondial, nuclear, oficial, politic, popular, prezent, public,
regional, rom`n, secundar, =colar, =tiin\ific etc.
Tot din aceast[ clas[ fac parte =i adjectivele pronominale. }n sf]r=it, s]nt
invariabile =i unele adjective calitative ce denumesc ]nsu=iri absolute: bej, brut,
chior, crem, dement, dreptunghiular, etern, fix, fr]nt, infinit, infirm, mort, murg, nud,
orb, roib, viu, oval, p[trat, prismatic, triunghiular, ve=nic, =chiop, rotund, sferic.
O situa\ie aparte ocup[ adjectivele care, prin ]nsu=i con\inutul lor lexical,
denot[ un anumit grad de compara\ie: superior, inferior, extrem, suprem, maxim,
minim, optim, proxim, colosal, co=cogea, enorm, imens, excelent, gigantic, infim,
microscopic, minuscul, major, minor, principal, uria=, arhiplin, arhicunoscut,
extraordinar, extrafin, hipersensibil, hipercorect, r[scopt, prea]n\elept, preaputernic,
str[vechi, supraaglomerat, ultrasensibil etc.

MORFOLOGIA

93

REGULI PRIVIND UTILIZAREA GRADELOR DE COMPARA|IE


La formarea gradelor de compara\ie e necesar s[ se \in[ cont de urm[toarele
reguli:
nu se admite formarea gradelor de compara\ie de la adjectivele
necomparabile;
s]nt inadmisibile construc\iile pleonastice tip: cel mai optim, cel mai
vast etc.;
este gre=it[ utilizarea conjunc\iei =i la comparativul de superioritate sau
de inferioritate: e mai atent ca =i tine ]n loc de e mai atent ca tine;
nu este permis[ substituirea lui de prin dec]t ]n structura
comparativului cu sens cantitativ: mai ]nalt dec]t trei metri ]n loc de mai ]nalt
de trei metri;
nu este admis[ folosirea comparativului de superioritate sau de
inferioritate ]n locul superlativului relativ: El este cel mai iste\ dintre to\i, =i nu El
este mai iste\ dintre to\i;
c]nd se leag[ prin coordonare un adjectiv la forma-tip =i altul la un
grad de compara\ie, cel de al doilea este postpus: Ea este grijulie =i foarte
atent[;
la repetarea c]torva comparative este necesar ca adverbul mai =i, respectiv,
mai pu\in s[ fie reluat ]naintea fiec[rui adjectiv: El devine mai b[nuitor =i mai
ne]ncrez[tor;
la coordonarea mai multor superlative relative articolul cel, cea, cei,
cele poate fi ]ntrebuin\at o singur[ dat[: El este cel mai capabil =i mai preg[tit
student;
la coordonarea mai multor superlative absolute adverbul foarte trebuie
reluat ]naintea fiec[rui adjectiv (foarte dibaci =i foarte ager).
GENUL +I NUM{RUL
Majoritatea adjectivelor au un sistem de forme prin intermediul c[rora
se exprim[ opozi\iile masculin/feminin =i singular/plural. Prezentarea ]n
bloc a acestor dou[ categorii gramaticale se explic[ prin faptul c[ una =i
aceea=i flexiune a adjectivului marcheaz[ ]n mod sincretic at]t genul, c]t =i
num[rul lui.
Organizarea paradigmatic[ a num[rului la adjective este la fel ca =i a
categoriei corespunz[toare a substantivului. La ambele p[r\i de vorbire,
aceast[ categorie se realizeaz[ prin opozi\ia a doi termeni: singularul =i
pluralul.
Structura paradigmatic[ a genului la cele dou[ p[r\i de vorbire este ]ns[
diferit[. }n cadrul adjectivului categoria genului are numai dou[ forme:
masculin =i feminin. Pentru genul neutru adjectivele nu au forme specifice:
c]nd determin[ un substantiv neutru, ele au la singular forma de masculin, iar
la plural forma de feminin.
Opozi\iile de gen =i de num[r la adjectiv s]nt marcate prin modificarea
desinen\ei, ]nso\it[ uneori de alternan\e fonetice.

94

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

}n cele ce urmeaz[, s]nt prezentate schimb[rile desinen\elor adjectivale dup[


gen =i num[r ]n fiecare dintre clasele flexionare stabilite mai sus, urm]nd ca
alternan\ele fonetice s[ fie date aparte.
FORMELE DE GEN +I DE NUM{R ALE ADJECTIVELOR
1. Adjectivele cu patru forme flexionare marcheaz[ opozi\iile de gen =i de
num[r la N.-A. prin intermediul urm[toarelor perechi de desinen\e:
Num[rul

m.

Genul

f.

Exemple

sg.
pl.

-
-i

-[
-e

exigent exigent[, modest modest[


exigen\i exigente, mode=ti modeste

sg.
pl.

-u
-i

-[
-e

aspru aspr[, tandru tandr[


aspri aspre, tandri tandre

N o t [. Fac excep\ie de la regula general[ adjectivele greu =i r[u:


greu grea
r[u rea
grei grele
r[i rele

2. Adjectivele cu trei forme flexionare marcheaz[ opozi\ia de gen =i de num[r


la N.-A. cu ajutorul urm[toarelor perechi de desinen\e:
la adjectivele cu o singur[ form[ de plural pentru ambele genuri:
Num[rul

m.

Genul

Exemple

f.

sg.
pl.

-
-i

-[
-i

mic mic[
mici

vitejesc vitejeasc[
viteje=ti

sg.
pl.

-u
-i

-e
-i

azuriu azurie
azurii

brum[riu brum[rie
brum[rii

N o t [. Nu se ]ncadreaz[ ]n acest sistem adjectivele nou =i ro=u: nou nou[ noi, ro=u
ro=ie ro=ii.

la adjectivele cu o singur[ form[ de feminin pentru ambele numere:


Num[rul

Genul
m.

f.

Exemple

sg.
pl.

-
-i

-e
-e

ascult[tor ascult[toare, fermec[tor fermec[toare


ascult[tori ascult[toare, fermec[tori fermec[toare

sg.
pl.

-u
-i

-e
-e

instantaneu instantanee, marmoreu marmoree


instantanei instantanee, marmorei marmoree

N o t [. O paradigm[ aparte are adjectivul june jun[, juni june.

3. Adjectivele cu dou[ forme flexionare marcheaz[ opozi\ia de gen =i de


num[r la N.-A. cu ajutorul urm[toarelor perechi de desinen\e:

95

MORFOLOGIA

la adjectivele cu o singur[ form[ pentru ambele genuri la singular =i cu


o singur[ form[ pentru ambele genuri la plural:
Num[rul

Genul

Exemple

m.

f.

sg.

-e

-e

dulce, rece, cuminte

pl.

-i

-i

dulci, reci, cumin\i

la adjectivele cu o form[ pentru ambele numere la masculin =i cu o


form[ pentru ambele numere la feminin:
Num[rul

Genul

Exemple

m.

f.

sg.

-e

greoi greoaie,

vioi voaie

pl.

-e

greoi greoaie,

vioi vioaie

Num[rul

m.

Genul

Exemple

f.

sg.

-i

-e

dibaci dibace,

st]ngaci st]ngace

pl.

-i

-e

dibaci dibace,

st]ngaci st]ngace

la adjectivele cu o form[ pentru ambele numere la masculin =i feminin


plural =i alta pentru feminin singular.
Num[rul

m.

Genul

Exemple

f.

sg.

-e

am[rui am[ruie,

verzui verzuie

pl.

am[rui

verzui

N o t [. Din aceast[ subclas[ face parte =i adjectivul vechi (cu derivatele lui):
vechi veche, vechi

la adjectivele cu o form[ pentru ambele genuri la singular =i feminin


plural =i alta pentru masculin plural:
Num[rul

Genul

Exemple

m.

f.

sg.

-e

-e

feroce,

precoce

pl.

-i

-e

feroci feroce,

precoci precoce

Adjectivele diminutivale terminate ]n -el marcheaz[ opozi\ia de gen =i de


num[r la N.-A. prin modificarea nu numai a desinen\ei, ci =i a sufixului. La
feminin ele au dou[ forme: una mai frecvent[ ]n -ic[ =i cealalt[ (marcat[
stilistic) ]n -ea. Pluralul feminin al acestor adjective se formeaz[ cu ajutorul
sufixului -ele. De exemplu:

96

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE


Num[rul

m.

sg.

bunicel

pl.

bunicei

Genul

f.

bunicic[
(bunicea)
bunicele

Num[rul

m.

sg.

frumu=el

pl.

frumu=ei

Genul

f.

frumu=ic[
(frumu=ea)
frumu=ele

ALTERNAN|ELE FONETICE
La adjective, la fel ca la substantive, modificarea desinen\ei externe este
]nso\it[ uneori =i de varierea temei, adic[ de alternan\e fonetice. La modificarea
lor dup[ gen =i num[r au loc urm[toarele alternan\e:
consonantice:
vocalice:
c/c:
voinic/voinici
[/e:
geam[n/gemeni
d/z:
timid/timizi
a/e:
canadian/canadieni
g/g:
lung/lungi
]/i:
t]n[r/tineri
s/=:
frumos/frumo=i
e/ea: =iret/=ireat[
st/=t:
]ngust/]ngu=ti
o/oa: prietenos/prietenoas[
str/=tr: albastru/alba=tri
t/\:
chibzuit/chibzui\i
z/j:
treaz/treji
sc/=t:
p[rintesc/p[rinte=ti
l/:
s[tul/s[tui, u=urel/u=urei
^

ADJECTIVE DEFECTIVE DE UNELE FORME DE GEN +I DE NUM{R


Exist[ un num[r nu prea mare de adjective variabile care determin[, de
regul[, substantive numai de un anumit gen sau num[r =i deci nu s]nt folosite
la toate genurile sau numerele (de=i teoretic pot avea formele respective). Aceste
adjective au capacitate combinatorie limitat[ (uneori pot determina doar un
singur substantiv).
Din punctul de vedere al formelor de gen =i de num[r de care dispun, aceste
adjective s]nt de diferite feluri:
adjective cu form[ de masculin / neutru singular (ele determin[, de
regul[, substantive singularia tantum): arn[ut (gr]u), cianhidric (acid), cov[sit
(lapte), exantematic (tifos), farin (zah[r), tos (zah[r), gregorian (calendar), gordian
(nod), sulfurat (hidrogen) etc.;
adjective cu form[ de feminin singular: lactee (calea), motrice (for\[),
ponce (piatr[), princeps (edi\ie), tifoid[ (febr[), \uc[r[ (fasole) etc.;
adjective cu forme de masculin singular =i masculin plural: abductor
(mu=chi), anofel (\]n\ar), bisect (an) etc.;
adjective cu forme de feminin singular =i feminin plural: buc[laie (oaie),
cinerar[ (urn[), diatonic[ (gam[), relict[ (specie), sesil[ (frunz[), sterlin[ (lir[),
sudoripar[ (gland[) etc.;
adjective cu forme de masculin singular =i feminin plural (determin[
substantive neutre): aneroid (barometru), bengal (foc), circumflex (accent), epicen
(substantiv), liberian (vas) etc.

MORFOLOGIA

97

REGULI PRIVIND }NTREBUIN|AREA CORECT{ A FORMELOR DE GEN


+I DE NUM{R ALE ADJECTIVULUI
1) Adjectivele terminate la masculin singular nearticulat ]n -iu au pluralul
nearticulat ]n -ii: argintiu/argintii, cafeniu/cafenii, cenu=iu/cenu=ii, fumuriu/fumurii,
liliachiu/liliachii, viu/vii etc. Tot -ii la plural are =i adjectivul neregulat ro=u ro=ii.
2) Alternan\a o/oa, prin care se diferen\iaz[ forma masculin[ de cea
feminin[ a unor adjective, nu este admis[ la femininul adjectivelor neologice
de tipul autohton[, baroc[, benevol[, echivoc[, erbivor[, limitrof[, monoton[,
reciproc[, univoc[ etc;
3) Alternan\a l/, care are loc la adjectivele vechi (cur[\el, gol, mititel, s[tul
etc.), nu este admis[ la formarea pluralului adjectivelor neologice de tipul abil,
abisal, amabil, astral, civil, credul, esen\ial, gentil, liceal, normal etc. =i nici la
unele adjective vechi ca domol, fudul.
4) Alternan\a z/j, proprie adjectivelor vechi (breji, treji, viteji etc.), nu este
admis[ la formarea pluralului adjectivelor neologice de tipul obezi, burghezi,
confuzi =i la cele care indic[ apartenen\a etnic[: englezi, francezi etc.;
5) La adjectivele terminate ]n -d (bl]nd, crud, l]nced, muced, r]nced, surd, =ubred,
ud, umed etc.) are loc alternan\a d/z =i nu d/j (bl]nd/bl]nzi, crud/cruzi etc.);
6) Adjectivele terminate la singular ]n -x fac pluralul ]n -c=: convex/convec=i,
fix/fic=i, perplex/perplec=i, prolix/prolic=i etc.
CAZUL
Cazul la adjectiv ]ndepline=te o func\ie structural-sintactic[, realiz]nd acordul
dintre adjectiv =i substantivul determinat.
Mijloacele de exprimare a cazului la adjective s]nt desinen\a =i alternan\a
sunetelor.
1. Desinen\a. Cu ajutorul desinen\ei se face distinc\ie ]ntre forma de N.-A.
=i cea de G.-D. la feminin singular ale celor mai multe adjective. Desinen\a de
G.-D. coincide (ca =i la substantive) cu desinen\a de plural:
sg.
pl.
-[ -e
N.-A. o floare albastr[
ni=te flori albastre
-e -e
G.-D. unei flori albastre
unor flori albastre
Au desinen\[ special[ de G.-D. la feminin singular toate adjectivele cu patru
forme flexionare (bun, m]ndru), majoritatea adjectivelor cu trei forme flexionare
(mic, cenu=iu), precum =i cele cu dou[ forme flexionare (dulce, am[rui). Restul
adjectivelor, adic[ cele cu o singur[ form[ de feminin la singular =i plural
(ascult[tor, instantaneu), cele cu o singur[ form[ de masculin =i o singur[ form[
de feminin pentru ambele numere (greoi, greoaie), precum =i cele de tipul eficace
nu fac distinc\ie ]ntre forma de N.-A. =i cea de G.-D. la feminin singular.
C]nd se declin[ cu un substantiv masculin sau neutru, adjectivele au o
singur[ desinen\[ pentru toate cazurile la singular =i o desinen\[ pentru plural:
Masculin
sg.
pl.
- -i
N.-A. un copil vesel
ni=te copii veseli
- -i
G.-D. unui copil vesel
unor copii veseli

98

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

-[ -e
-e -e

Feminin
ni=te fete vesele
unor fete vesele

N.-A. o fat[ vesel[


G.-D. unei fete vesele

2. Alternan\a sunetelor. Distinc\ia dintre cazurile N.-A. =i G.-D. la feminin


singular este marcat[ suplimentar, la unele adjective, =i prin intermediul
alternan\ei sunetelor. Alternan\ele care diferen\iaz[ formele cazuale la feminin
singular coincid cu cele prin care se deosebesc formele de num[r ale adjectivelor.
STRUCTURA CAZULUI VOCATIV
Vocativul adjectivelor folosite ]n postpunere coincide cu N.-A.: om bun!,
fat[ frumoas[ =i harnic[!, oameni buni!
Vocativul adjectivelor antepuse se caracterizeaz[ prin urm[toarele
particularit[\i flexionare:
este identic cu forma cazului N.-A. nearticulat: stimat[ coleg[!, drag[
sor[!, stima\i oaspe\i!, iubi\i compatrio\i!;
este identic cu forma articulat[ hot[r]t de N.-A. c]nd este desp[r\it de
substantivul determinat printr-un adjectiv posesiv: scumpul meu b[iat!, buna
mea ]nv[\[toare!, scumpii mei p[rin\i!, dragile mele surori!;
la unele adjective se formeaz[ cu -ule c]nd preced[ un substantiv masculin
la singular: bunule prieten!;
se formeaz[ cu -lor c]nd preced[ un substantiv la plural: scumpilor
prieteni!, ]ndr[gitelor meleaguri!;
unele adjective cap[t[ forme ]n -e: iubite dasc[le!, luminate ]mp[rate!,
stimate domn! Acestea s]nt adjective apreciative: b[tr]ne, binecuv]ntate, ilustre,
iubite, ]nalte, ]ndr[gite, l[udate, m[rite, nepre\uite, prea]n[l\ate, prealuminate,
preamilostive, preasfin\ite, preasl[vite, s[rmane, scumpe, sl[vite, stimate, str[lucite,
tinere, venerate etc.
MIJLOACE SUPLIMENTARE DE EXPRIMARE A GENULUI,
NUM{RULUI +I CAZULUI LA ADJECTIVE
1. Articolul adjectival. Acest articol face leg[tura ]ntre adjectivul postpus
=i substantivul articulat hot[r]t: lumea cea mare, fratele cel mic.
El are urm[toarele forme:
num[rul
genul
cazul

sg.
m.

pl.
f.

m.

f.

N.-A.

cel

cea

cei

cele

G.-D.

celui

celei

celor

celor

Articolul adjectival nu are o semnifica\ie proprie, de aceea ]n cadrul grupului


nominal el ]ndepline=te doar o func\ie structural[, realiz]nd suplimentar acordul
adjectivului cu substantivul determinat ]n gen, num[r =i caz:

MORFOLOGIA

Masculin

pl.
brazii cei ]nal\i
brazilor celor ]nal\i
Fe m i n i n
sg.
pl.
N.-A. casa cea veche
casele cele vechi
G.-D. casei celei vechi
caselor celor vechi
Neutru
sg.
pl.
N.-A. r]ul cel lin
r]urile cele line
G.-D. r]ului celui lin
r]urilor celor line
Articolul adjectival din componen\a numelor proprii este invariabil. Aici el
nu-=i schimb[ forma pentru a se acorda cu substantivul determinat ]n caz:
N.-A.
Mircea cel B[tr]n
G.-D. lui Mircea cel B[tr]n (nu lui Mircea celui B[tr]n)
2. Articolul substantival hot[r]t. La adjectivele a=ezate ]naintea unui
substantiv cu valoare definit[, genul, num[rul =i cazul s]nt marcate =i cu ajutorul
articolului substantival, care se ata=eaz[ ]ntotdeauna primului termen:
Masculin
sg.
pl.
-l -i
N.-A. bunul prieten
bunii prieteni
-lui -lor
G.-D. bunului prieten
bunilor prieteni
Fe m i n i n
sg.
pl.
-a -le
N.-A. ]nalta st]nc[
]naltele st]nci
-i -lor G.-D. ]naltei st]nci
]naltelor st]nci
Neutru
sg.
pl.
-l -le
N.-A. lungul drum
lungile drumuri
-lui -lor G.-D. lungului drum
lungilor drumuri
N.-A.
G.-D.

sg.
bradul cel ]nalt
bradului celui ]nalt

99

REGULI PRIVIND UTILIZAREA CORECT{


A FORMELOR DE CAZ ALE ADJECTIVULUI
Forma de G.-D. nearticulat[ enclitic a adjectivelor la feminin singular este
identic[ cu cea a cazului N.-A. plural nearticulat =i are desinen\ele -e sau -i.
Verificarea se face deci prin aceast[ form[:
sg.
pl.
N.-A.
o cas[ mare
N.-A. ni=te case mari
G.-D.
unei case mari
G.-D. unor case mari
sg.
pl.
N.-A.
o c[prioar[ sprinten[
N.-A. ni=te c[prioare sprintene
G.-D.
unei c[prioare sprintene
G.-D. unor c[prioare sprintene
Forma de G.-D. articulat[ definit a celor mai multe adjective la feminin singular
se formeaz[ de la G.-D. nearticulat, la care se adaug[ articolul definit -i:

100

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

-e + i = ei: (unei) m[ri lini=tite (G.-D.) lini=titei m[ri


-i + i = ii: (unei) voci dulci (G.-D.) dulcii voci
Fac excep\ie de la aceast[ regul[ adjectivele terminate la N.-A. feminin singular
]n -ie. G.-D. articulat definit al acestor adjective la singular feminin are la baz[
forma cazului N.-A. singular nearticulat, la care se adaug[ articolul definit -i:
-e + i = ei: toamna aurie (N.-A.) (G.-D.) auriei toamne (nu auriii).
MODELE DE DECLINARE
I. A d j e c t i v u l e s t e a = e z a t ] n u r m a s u b s t a n t i v u l u i
cu articol nehot[r]t
Masculin
Singular
Plural
N. un om bun
N. ni=te oameni buni
G. (al, a, ai, ale) unui om bun
G. (al, a, ai, ale) unor oameni buni
D. unui om bun
D. unor oameni buni
A. (pe) un om bun
A. (pe) ni=te oameni buni
Fe m i n i n
Singular
Plural
N. o fat[ frumoas[
N. ni=te fete frumoase
G. (al, a, ai, ale) unei fete frumoase G. (al, a, ai, ale) unor fete frumoase
D. unei fete frumoase
D. unor fete frumoase
A. (pe) o fat[ frumoas[
A. (pe) ni=te fete frumoase
cu articol hot[r]t
Masculin
Singular
Plural
N. omul (cel) bun
N. oamenii (cei) buni
G. (al, a, ai, ale) omului (celui) bun G. (al, a, ai, ale) oamenilor (celor) buni
D. omului (celui) bun
D. oamenilor (celor) buni
A. (pe) omul (cel) bun
A. (pe) oamenii (cei) buni
Fe m i n i n
Singular
Plural
N. fata (cea) frumoas[
N. fetele (cele) frumoase
G. (al, a, ai, ale) fetei (celei) frumoase G. (al, a, ai, ale) fetelor (celor) frumoase
D. fetei (celei) frumoase
D. fetelor (celor) frumoase
A. (pe) fata (cea) frumoas[
A. (pe) fetele (cele) frumoase
II. Adjectivul este a=ezat ]naintea substantivului
cu articol nehot[r]t
Masculin
Singular
Plural
N. un bun om
N. ni=te buni oameni
G. (al, a, ai, ale) unui bun om
G. (al, a, ai, ale) unor buni oameni
D. unui bun om
D. unor buni oameni
A. (pe) un bun om
A. (pe) ni=te buni oameni

MORFOLOGIA

101

Fe m i n i n
Singular
Plural
N. o frumoas[ fat[
N. ni=te frumoase fete
G. (al, a, ai, ale) unei frumoase fete G. (al, a, ai, ale) unor frumoase fete
D. unei frumoase fete
D. unor frumoase fete
A. (pe) o frumoas[ fat[
A. (pe) ni=te frumoase fete
cu articol hot[r]t
Masculin
Singular
Plural
N. bunul om
N. bunii oameni
G. (al, a, ai, ale) bunului om
G. (al, a, ai, ale) bunilor oameni
D. bunului om
D. bunilor oameni
A. (pe) bunul om
A. (pe) bunii oameni
Fe m i n i n
Singular
Plural
N. frumoasa fat[
N. frumoasele fete
G. (al, a, ai, ale) frumoasei fete
G. (al, a, ai, ale) frumoaselor fete
D. frumoasei fete
D. frumoaselor fete
A. (pe) frumoasa fat[
A. (pe) frumoasele fete
FORMAREA ADJECTIVELOR
1. Adjective formate prin prefixare
Derivarea cu prefixe sau prefixarea este un procedeu de formare a
adjectivelor mai pu\in productiv ]n limba rom`n[. Prin acest procedeu
adjectivele se pot forma numai de la alte adjective. Din punct de vedere semantic,
prefixele pot fi:
prefixe cu sens negativ sau de opozi\ie:
in-(im-): incalificabil, intraductibil, imperceptibil;
an-(a-): anaerob, anorganic, amoral;
ne-: neimportant, ne]ndem]natic, nelegitim, nemuritor, nepreten\ios,
nesigur;
dez- (des-): dezagreabil, dezavantajos;
de-: defavorabil, decolorat;
anti-: antiepidemic, antiimperialist, antistatal, antitanc;
contra-: contraindicat;
prefixe care exprim[ gradul de intensitate maxim[ a ]nsu=irii:
arhi-: arhicunoscut, arhiplin, arhipopulat;
extra-: extradur, extraprecis;
hiper-: hipercorect;
supra-: supraabundent, supraelastic, suprapopulat;
super-: superfin, superluxos;
ultra-: ultramodern, ultrascurt;
prea-: preacurat, prealuminat, prea]n\elept, preaputernic;
str[-: str[bun, str[limpede, str[vechi;

102

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

prefixe care semnific[ raporturi temporale sau spa\iale, precum =i rela\ii


de alt[ natur[:
ante-: antebelic;
post-: postbelic, postliceal, postuniversitar;
pre-: precapitalist, preelectoral, premonopolist, pre=colar;
inter-: interjude\ean, interstatal;
extra-: extragalactic, extra=colar, extraurban;
sub-: subacvatic, subcarpatic, subcutanat, subp[m]ntean;
supra-: supranatural, supraomenesc, suprarenal;
trans-: transcarpatic, transatlantic.
2. Adjective formate prin sufixare
Derivarea cu sufixe sau sufixarea este cel mai productiv procedeu de formare
a adjectivelor. Prin sufixare adjectivele se pot forma de la substantive, verbe sau
de la alte adjective. Dup[ natura temei derivative, noile forma\ii s]nt numite
desubstantivale, deverbale sau deadjectivale.
Adjectivele desubstantivale se formeaz[ de la tema substantivelor comune
sau proprii la care se adaug[ sufixele:
-os: apos, deluros, muntos, noduros, omenos, r[coros;
-(ic)esc: fr[\esc, lumesc, omenesc, \[r[nesc, unguresc, actoricesc, scriitoricesc;
-(el)nic: dornic, falnic, jalnic, puternic, vremelnic;
-iu: argintiu, brum[riu, fumuriu, liliachiu, s]ngeriu, timpuriu, vi=iniu;
-(u)al: anual, epocal, catastrofal, mintal, s[pt[m]nal, vamal;
-(ul)ar: aluvionar, inelar, fugar, unghiular;
-(a/u)t: buzat, dungat, gulerat, gu=at, \intat, v[rgat, limbut;
-a=: bucluca=, coda=, l[tura=, n[r[va=, nevoia=;
-e=: chipe=, gure=, lene=, trupe=;
-atic: iernatic, prim[v[ratic, tomnatic, v[ratic;
-([r)e\: b[lt[re\, m[l[ie\, p[dure\;
-(e/i)an: apusean, c]mpean, codrean, nistrean, r[s[ritean, eminescian, orheian.
Adjectivele deverbale se formeaz[ de la verbe cu ajutorul sufixelor:
-tor: ascult[tor, atr[g[tor, insult[tor, ]n\eleg[tor, plictisitor;
-bil: controlabil, l[udabil, vindecabil;
-([r)e\: cert[re\, plimb[re\, pl]ng[re\, s[lt[re\, vorb[re\, cite\, ]ndr[zne\;
-(a/e)lnic: pr[dalnic, zburdalnic, prielnic, sfielnic, =ov[ielnic;
-([r)os: ar[tos, fumegos, ]ntunecos, l[ud[ros, lunecos;
-atic: flu=turatic, ]ndem]natic;
-u=: b[t[u=, juc[u=;
-iu: str[veziu.
Adjectivele deadjectivale se formeaz[ de la alte adjective cu ajutorul
sufixelor:
-el: cumin\el, frumu=el, m[run\el, u=urel;
-u\: c[ldu\, dr[gu\, micu\, negru\, nou\;
-(i)or: b[l[ior, boln[vior, limpejor, rotunjor;
-(i/])u: acriu, dulciu, negriu, suriu, am[r]u;
-ui: albui, am[rui, g[lbui, verzui;

MORFOLOGIA

103

-(ul)ean: gr[sulean, greulean;


-([l)a=: dr[g[la=, gola=;
-(i/u)=or: lungu=or, m[ri=or, albu=or;
-os: albicios, b[tr]ncios, boln[vicios, negricios, s[r[c[cios;
-oi: greoi, m[roi.
Derivatele care includ sufixele -el, -u\, -(i)or, -(i/])u, -ui, -(ul)ean, -([l)a=,
-(u/i)=or exprim[, de regul[, un grad inferior al intensit[\ii unei ]nsu=iri,
iar cele cu sufixele -os, -oi redau un grad superior. Majoritatea lor au =i o
nuan\[ afectiv[.
3. Adjective formate prin compunere
Adjectivele compuse s]nt de dou[ tipuri: adjective alc[tuite din cuvinte
existente independent ]n limb[ sau din radicale =i adjective cu elemente de
compunere de origine str[in[.
}n cadrul primului tip de adjective se disting urm[toarele modele de
compunere:
adjectiv + adjectiv: alb-g[lbui, galben-verde, militar-industrial, social-economic,
tehnico-=tiin\ific etc.;
adverb + adjectiv: binef[c[tor, nou-n[scut, a=a-zis, sus-pomenit, sus-pus;
a + tot adjectiv: atotbiruitor, atotputernic, atot=tiutor, atotv[z[tor;
ne + mai + adjectiv: nemaiauzit, nemai]nt]lnit, nemaipomenit, nemaiv[zut.
La cel de al doilea tip se includ adjectivele formate dintr-un element de
compunere =i un adjectiv simplu:
mono-: monocelular, monofazic;
uni-: unicameral;
bi-: bianual, bilunar, bisilabic;
multi-: multimilenar, multina\ional, multisecular;
poli-: polisemantic;
semi-: semiobscur, semioficial, semiparazit.
4. Adjective formate prin conversiune
Se pot adjectiviza participiile, gerunziile, substantivele =i adverbele. Ca
rezultat al adjectiviz[rii, aceste unit[\i ob\in caracteristicile gramaticale ale
adjectivului. Ele pot s[ ]ndeplineasc[ func\ia de atribut, se acord[, de regul[, cu
substantivul ]n gen, num[r =i caz, iar uneori pot avea categoria gradelor de
compara\ie. Exist[ urm[toarele tipuri de adjectivizare:
adjectivizarea participiilor: locuri cunoscute, om educat, carte citit[, timp
pierdut, voce stins[;
adjectivizarea gerunziilor: m]ini tremur]nde, inim[ s]nger]nd[, ap[
clocotind[, aripi flutur]nde, p]ine aburind[;
adjectivizarea substantivelor: c]ini mai b[rba\i (Miori\a), telegram[-fulger,
copila-mi murmurare (M. Eminescu);
adjectivizarea adverbelor: a=a vremuri, toamn[ t]rzie, sem[nat
devreme etc.

104

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

ORTOGRAFIA ADJECTIVELOR DERIVATE +I COMPUSE


1. Adjectivele formate prin prefixare =i prin sufixare
Prefixul in- are variantele im- =i i-: in- se scrie ]nainte de vocale =i de consoane,
]n afar[ de b, p (inadaptabil, inanimat, incombustibil, incomod, indirect, insesizabil
etc.), im- se scrie ]nainte de b, p (imbatabil, impersonal, impopular, imposibil
etc.) =i i- se scrie ]nainte de consoane sonante (imaterial, imoral, ilegal, ilogic,
ira\ional, ireal etc.).
Sufixele -e\, -esc se scriu dup[ temele terminate ]n consoan[ (glume\, m[re\,
p[dure\, ost[=esc, vitejesc, englezesc, fr[\esc, regesc), iar variantele lor -ie\, -iesc se
adaug[ la temele terminate ]n vocal[ (m[l[ie\, l[m]ie\, ciocoiesc, femeiesc etc.).
2. Adjectivele compuse
Se scriu cu cratim[:
adjectivele compuse din dou[ adjective existente independent ]n limb[
cu sau f[r[ vocal[ de leg[tur[ (alb-g[lbui, albastru-]nchis, instructiv-educativ,
economico-social, fizico-matematic, greco-latin, tehnico-=tiin\ific etc.);
adjectivele alc[tuite dintr-un adverb =i un adjectiv (a=a-numit, a=a-zis,
nou-n[scut, propriu-zis, sus-pus etc.).
Se scriu ]ntr-un cuv]nt:
adjectivele alc[tuite din elemente de compunere care nu se ]ntrebuin\eaz[
independent ]n limba rom`n[ (autocritic, aeropurtat, bilunar, hidroenergetic,
polisemantic etc.);
adjectivele formate dup[ modelele a + tot + adjectiv =i ne + mai + adjectiv
(atotbiruitor, atotputernic, atot=tiutor, atotv[z[tor, nemaiauzit, nemai]nt]lnit,
nemaipomenit etc.).

105

Pronumele

Pronumele este o parte de vorbire flexibil[ care substituie un nume (substantiv,


adjectiv, numeral), pentru a nu fi repetat c]nd e nevoie de reluarea acestuia.
De exemplu: Ion a cobor]t din autobuz. El se ]ntorcea din satul vecin. Satul
acesta se afl[ la o distan\[ de 5 km de aici.
Pronumele substituie uneori fragmente de enun\ sau chiar enun\uri ]ntregi. De ex.:
Ast[zi pluralismul de opinii a devenit o norm[. Aceasta este o urmare a noii
orient[ri politice.
Apa se evapor[ mai repede dec]t uleiul. Aceasta se poate dovedi u=or pe cale
experimental[.
Indica\iile referitoare la obiectul desemnat de numele substituit prin pronume
s]nt de natur[ diferit[: ]n unele cazuri cu ajutorul pronumelui se stabile=te
corela\ia dintre persoane participante / neparticipante la procesul comunic[rii
(eu, tu, el); ]n alte cazuri se precizeaz[ pozi\ia obiectelor (apropiate / ]ndep[rtate)
fa\[ de vorbitori (acesta, acela, aceia, ceilal\i); s]nt =i cazuri c]nd pronumele indic[
apartenen\a obiectelor desemnate (al meu, a ta, al nostru, ale ei etc.).
}n conformitate cu specific[rile respective, pronumele s]nt de mai multe feluri:
1. personale: eu, tu, el (ea), noi, voi, ei (ele); dumneata, dumneavoastr[ =. a.;
2. reflexive: sie, sine, ]=i, se =. a.;
3. de ]nt[rire: ]nsumi, ]ns[\i, ]nse=i =. a.;
4. posesive: meu, mea, t[u, ta, lui, lor, noastr[ =. a.;
5. demonstrative: acesta, acela, aceasta, acelea =. a.;
6. interogative: cine?, ce?, care?, c]t?, al c]telea?;
7. relative: cine, ce, care;
8. nehot[r]te (nedefinite): oricine, fiecine, altcineva, unii, fiecare, orice =. a.;
9. negative: nimeni, nici unul, nimic.
Pentru pronume s]nt caracteristice categoriile gramaticale proprii numelui
(cazul, num[rul, genul), la care se mai adaug[ categoria persoanei, specific[
unor tipuri de pronume (personale, reflexive, de ]nt[rire, posesive). Unele tipuri
de pronume, ]n primul r]nd cele personale, se caracterizeaz[ printr-un num[r
mare de forme supletive, mo=tenite din latin[.
Spre deosebire de substantiv =i adjectiv, pronumele constituie un sistem
]nchis, ]ntrunind un inventar relativ redus de unit[\i ce fac parte din lexicul cu
caracter mai mult gramatical.
}n majoritatea lor pronumele (excep\ie f[c]nd doar cele personale =i
reflexive) se folosesc paralel cu func\ie substantival[ =i cu func\ie adjectival[
(de ex.: acesta omul acesta; al meu so\ul meu; ]ns[=i ]ns[=i v]nz[toarea;
fiecare fiecare cet[\ean etc.).

106

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Pronumele cu func\ie determinativ[ se acord[ cu substantivul determinat


]n gen, num[r =i caz, fiind numite a d j e c t i v e p r o n o m i n a l e (de ex.: acest
creion, aceast[ carte, ace=ti elevi; fiec[rui cet[\ean, patimile voastre =. a.).
}n func\ie de capacitatea lor de a-=i schimba forma ]n raport cu categoria
persoanei, pronumele se ]mpart ]n dou[ clase: a) pronume care au categoria
persoanei =i b) pronume care nu au categoria persoanei.
PRONUME CARE AU CATEGORIA PERSOANEI
PRONUMELE PERSONAL
Pronumele personal indic[ persoana ]n raport cu vorbitorul. Exist[ forme
speciale de persoan[ pentru singular =i pentru plural:
formele de persoana I indic[ la singular persoana care vorbe=te (eu), iar
la plural persoanele ]n numele c[rora se vorbe=te (noi);
formele de persoana a II-a indic[ la singular persoana cu care se vorbe=te
(tu), iar la plural persoanele (voi) c[rora le este adresat[ vorbirea;
formele de persoana a III-a indic[ la singular o persoan[ sau un obiect
(el, ea), iar la plural, mai multe persoane sau mai multe obiecte (ei, ele), despre
care se vorbe=te, cu specificarea genului acestora.
Pronumele personal mai are forme speciale de caz (mie, pe mine) =i de num[r
(nou[), iar cel de persoana a III-a =i de gen (el, ei, ea, ele).
Pronumele personal are forme cazuale a c c e n t u a t e (li se mai spune
p l i n e sau l u n g i) =i n e a c c e n t u a t e (numite =i a t o n e sau s c u r t e): \ie ]\i
(spun), pe tine te (]ntreb), lui i(-am dat).
Formele neaccentuate pot ap[rea ]n propozi\ie singure sau ]mpreun[ cu
formele respective accentuate, dubl]ndu-le (]\i spun, te ]ntreb, i-am dat ]\i
spun \ie, te ]ntreb pe tine, i-am dat lui).
Spre deosebire de substantive sau adjective, la declinarea c[rora N. coincide
cu A., iar G. cu D., pronumele personale au forme speciale de dativ =i de acuzativ
(de ex.: N. eu, D. mie, A. pe mine). Acest fapt ne permite s[ vorbim despre valori
gramaticale diferite ale cazurilor =i la substantive =i la adjective, unde la N.-A. =i
G.-D. formele, cu excep\ia celor feminine la singular nehot[r]t, coincid.
Declinarea pronumelor personale
Persoana

Singular

Num[rul

Cazul

acc. / neacc.

a III-a

a II-a

m. =i n.

f.

N.

acc.

eu

tu

el

ea

G.

acc.

lui

ei

D.

acc.
neacc.

mie
]mi, mi, mi-,
-mi, -mi-

\ie
]\i, \i, \i-, -\i,
-\i-

lui
]i, i, i-, -i,
-i-

ei
]i, i, i-, -i,
-i-

A.

acc.
neacc.

tine
te, te-, -te, -te-

el
]l, l-, -l, -l-

V.

acc.

mine
m[, m[-, -m[,
-m[-, m-, -m

tu!

ea
o, o-, -o,
-o

107

MORFOLOGIA
Persoana

Plural

Num[rul Cazul

acc. / neacc.

a III-a

a II-a

m.

f. =i n.

N.

acc.

noi

voi

G.

acc.

lor

lor

D.

acc.
neacc.

nou[
ne, ni, ne-, -ne,
-ne-, ni-, -ni-

vou[
v[, vi, v[-, -v[, v-,
-v-, vi-,-vi-

lor
le, li, le-, -le,
-le-, li-,-li-

lor
le, li, le-, -le,
-le-, li-,-li-

A.

acc.
neacc.

noi
ne, ne-, -ne, ne-

voi
v[, v[-, v-, -v-

ei
]i, i-, -i, -i-

ele
le, le-, -le, -le-

V.

acc.

voi!

ei

ele

Formele neaccentuate (atone) ale pronumelor personale s]nt folosite fie ca


unit[\i aparte nelegate de alte cuvinte (]mi spune, m[ duce, ]l cheam[), fie ca
unit[\i legate de cuvintele ]nvecinate (spune-mi, du-m[, cheam[-l). Ultimele pot
sta ]naintea cuv]ntului (mi-aminte=ti, m-aude, \i-am spus), ]n urma lui (d[-i,
a=teapt[-l, adu-mi), sau ]ntre alte dou[ cuvinte (duce-le-a=, ]ntoarce-mi-l).
Folosirea izolat[ sau legat[ a formei neaccentuate este determinat[ de c]\iva
factori, printre care: tempoul vorbirii, pozi\ia fa\[ de verb (]nainte sau dup[),
prezen\a vocalei la ]nceputul sau la sf]r=itul cuv]ntului vecin, prezen\a ]n
vecin[tatea imediat[ a altor pronume neaccentuate (nu-l trimite nu ]l trimite;
]mi dai d[-mi; \i-amintesc ]\i amintesc; m-ajut[ m[ ajut[; ne-a=teapt[
ne a=teapt[).
La ortografierea pronumelor personale trebuie s[ se \in[ cont de faptul c[
formele neaccentuate care ]ncep cu vocala ]- (]mi, ]\i, ]i, ]l) nu se leag[ prin
cratim[ de cuvintele vecine (]mi spune, ]\i amintesc, ]i avertizeaz[, ]i m[rturisise,
]l ]ntreab[). Se folosesc legate prin cratim[ de cuvintele vecine formele paralele
f[r[ ]- (mi-aduse veste, spune-i noutatea, p[streaz[-l bine, \i-am povestit).
Formele neaccentuate legate se unesc prin cratim[ de cuv]ntul ]nvecinat ]n
urm[toarele cazuri:
1. C]nd preced verbul auxiliar la perfectul compus al modului indicativ =i la
toate timpurile modului condi\ional-optativ. E vorba de formele m-, v-, l-; te-,
ne-, le-; mi-, \i-, i- (te-am ]ntrebat, \i-am spus, l-am ]nt]lnit, ne-ai povestit; m-a=
duce, te-ai ]ntoarce, l-a= fi a=teptat, \i-a= fi spus, v-am povestit).
Forma de feminin -o se folose=te numai la sf]r=itul formelor verbale respective,
fiind legat[ prin cratim[ (am ]ntrebat-o, a= opri-o, a sf[tuit-o).
2. C]nd se afl[ dup[ verbe la imperativ sau la gerunziu (]ntreab[-m[,
opre=te-le, ]nt]lnind-o, duc]ndu-l).
3. C]nd apar dup[ s[ din componen\a modului conjunctiv (s[-\i
povesteasc[, s[-i fi spus la timp, vrea s-o opreasc[, dar: s[ ne povesteasc[, s[ v[
fi spus, vrea s[ le opreasc[); dup[ aceea=i conjunc\ie din structura viitorului I
indicativ (am s[-i spun, are s[-\i aduc[ un cadou, au s[-l bat[), precum =i dup[

108

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

a din componen\a infinitivului (f[r[ a-mi spune ceva, f[r[ a-l ]ntreba; ]ns[
f[r[ a o ]ntreba, ]nainte de a le spune).
4. C]nd apar dup[ nega\ia nu (nu-mi strica dispozi\ia, n-o ]ndep[rta,
nu-\i dau nimic), dup[ pronumele interogative sau relative (cine-l ]ntreab[?,
ce-o cau\i?, care-\i spunea), dup[ alte pronume terminate ]n vocal[ (tu-mi
amintisei, toate-l mul\umesc, ea-\i spunea, dar: tu ne aminte=ti, toate vi s-au
spus, ea v[ spunea), dup[ adverbe terminate ]n vocal[ (unde-l duci? at]ta-\i
pot spune, a=a-\i ]ntoarce cartea), dup[ conjunc\ii terminate ]n vocal[
(dac[-i spuneai, de-\i amintea, de-o ]nt]lneam, =i-i spuse, ci-l oprise), dup[
substantive, adjective, numerale, c]nd acestea se termin[ ]n vocal[ (cartea-mi
trebuia, pe=tele-\i vine la picioare, dulce-i place, patru-\i dau =. a.). La
substantivele masculine =i neutre la forma hot[r]t[ singular, ]n asemenea
situa\ii, poate fi omis articolul -l (h]rle\u-mi trebuie, vinu-i place, oratoru-l
plictise=te); articolul -le, ]ns[, se p[streaz[ (c]inele-l mu=case; pe=tele-mi
place).
5. C]nd formele de dativ -mi, -\i, -i, -ne, -v[, -le s]nt folosite cu sens posesiv pe
l]ng[ substantive =i adjective (prietena-\i prietena ta, via\a-mi via\a mea, ]n
juru-i ]n jurul lui, stimatu-mi prieten stimatul meu prieten, lunga-i cale
lunga lui cale).
6. C]nd apar pe l]ng[ interjec\ii cu valoare imperativ[ (na-v[, iat[-l,
uite-i).
7. C]nd un pronume neaccentuat la acuzativ singular urmeaz[ dup[ un
pronume neaccentuat la dativ (mi-l, \i-o, \i-i, ni-l, vi-l, li-i, ne-o, v-o, le-o).
N o t [. S[ nu se confunde pronumele aton \i cu termina\ia de plural a verbului la modul
imperativ: pune-\i-l ( tu s[ \i-l pui \ie) =i pune\i-l ( voi s[-l pune\i).

***
Pe l]ng[ pronumele personale el, ea, ei, ele, la persoana a III-a se mai
folosesc pronumele personale d]nsul, d]nsa, d]n=ii, d]nsele. Ele au ap[rut pe
baza formelor mai vechi ale pronumelui personal ]nsul, ]nsa, ]n=ii, ]nsele,
forme ce se mai p[streaz[ doar ]n construc\ii cu prepozi\iile ]ntru, dintru,
printru (]ntr-]nsul, dintr-]n=ii, printr-]nsa, ]ntr-]nsa).
Pronumele d]nsul are forme de gen, num[r =i caz =i se declin[ ca =i
substantivele articulate:
singular
plural
m.
f.
m.
f.
N.-A. d]nsul
d]nsa
d]n=ii
d]nsele
G.-D. d]nsului
d]nsei
d]n=ilor
d]nselor
Spre deosebire de el, ea, ei, ele, pronumele d]nsul, d]nsa, d]n=ii, d]nsele au o
]ntrebuin\are mai redus[, substituind nume de persoan[.
De pronumele personale \in de asemenea a=a-zisele p r o n u m e d e
p o l i t e \ e (de reveren\[), care constituie o subclas[ a primelor. Pronumele de
polite\e se folose=te ]n vorbirea cu persoanele fa\[ de care se exprim[ o atitudine
de respect sau de distan\[.

MORFOLOGIA

109

Pronumele de polite\e au forme numai pentru persoana a II-a =i a III-a:


sg. dumneata, dumneavoastr[;
pl. dumneavoastr[;
sg. dumneasa, dumnealui, dumneaei;
pers. a III-a
pl. dumnealor
pers. a II-a

Dup[ cum se vede, numai pers. a III-a sg. are forme speciale de masculin
(dumnealui) =i de feminin (dumneaei).
Dumneata =i dumneasa, spre deosebire de celelalte forme ale pronumelor de
polite\e, au forme speciale pentru G.-D. :
N.-A. dumneata, dumneasa;
G.-D. dumitale, dumisale.
Dumneavoastr[ are o singur[ form[ pentru am]ndou[ numere.
Formele mata, matale, rezultate din dumneata, dumitale, s]nt folosite ]n special
]n exprimarea oral[.
Pronumele de polite\e s]nt formate din substantivul domnia, care ]n urma
unor modific[ri fonetice s-a contopit cu formele pronominale ta (tale), sa (sale),
voastr[, lui, ei, lor.
Pentru a sublinia reveren\a, uneori se folose=te construc\ia ini\ial[,
scris[ ]n dou[ cuvinte aparte (primul ]ncep]nd cu liter[ mare): Domnia ta,
Domniei tale, Domnia sa, Domnia voastr[. }n calitate de construc\ii
pronominale de polite\e se folosesc =i locu\iuni pronominale de polite\e:
}n[l\imea sa, Maiestatea voastr[, Lumin[\ia ta, Excelen\a voastr[. Se admite
(]n anumite situa\ii speciale) scrierea cu majuscul[ =i a celui de al doilea
element: Excelen\a Voastr[, Preasfin\ia Sa, Alte\a Sa. Ele reprezint[ de fapt
formele protocolare din titulatura persoanelor care ocup[ anumite pozi\ii
sociale sau profesionale. Pronumele de polite\e ]n scris apar adesea
prescurtate:
d-sa (= dumneasa),
d-ta (= dumneata),
d-sale (= dumisale),
d-tale (= dumitale),
d-voastr[,
dvs. sau dv. (= dumneavoastr[),
d-lui (= dumnealui),
d-lor (= dumnealor).
d-ei (= dumneaei),
Nu se abreviaz[, de regul[, locu\iunile pronominale de polite\e cu
substantivul Domnia: Domnia ta, Domnia lui, Domnia voastr[, Domniile lor.
Pronumele de polite\e, ca =i celelalte pronume personale, se acord[ ]n num[r
=i gen cu verbul predicativ. Face excep\ie doar dumneavoastr[ c]nd se refer[ la
pers. a II-a singular, verbul predicativ fiind folosit tot la forma de plural:
dumneavoastr[ a\i vorbit, dumneavoastr[ pleca\i, dumneavoastr[ r[m]ne\i. Numai
c]nd predicatul este exprimat printr-un verb la diateza pasiv[ sau ]n cadrul
predicatului nominal, se face distinc\ia de gen =i num[r: dumneavoastr[ a\i fost
chemat, dumneavoastr[ a\i fost chema\i, dumneavoastr[ s]nte\i amabil[,
dumneavoastr[ s]nte\i amabile.

110

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

PRONUMELE REFLEXIV
Pronumele reflexiv se folose=te ca morfem distinctiv al verbelor reflexive
(Vasile se duce, el se uit[, ea ]=i aminte=te) =i pe l]ng[ verbele tranzitive, av]nd
menirea de a ar[ta c[ ac\iunea lor se r[sfr]nge asupra celui care o realizeaz[
(Ion se spal[, m[ sp[l pe m]ini, ei se ap[r[, ei ]=i ap[r[ drepturile).
Pronumele reflexiv are forme speciale numai pentru persoana a III-a cazul
acuzativ (se) =i cazul dativ (]=i), identice pentru singular =i plural.
La conjugarea verbelor reflexive pentru persoana I =i a II-a (singular =i
plural), paradigma este completat[ cu formele corespunz[toare ale pronumelor
personale de acuzativ sau de dativ:
eu ]mi amintesc
eu m[ m]ndresc
tu ]\i aminte=ti
sg.
sg.
tu te m]ndre=ti
el (ea) ]=i aminte=te
el (ea) se m]ndre=te
noi ne amintim
noi ne m]ndrim
voi v[ aminti\i
pl.
pl.
voi v[ m]ndri\i
ei (ele) ]=i amintesc
ei (ele) se m]ndresc
Pronumele reflexiv, pe l]ng[ formele neaccentuate, mai are =i forme
accentuate. Acestea s]nt:
sg. =i pl.
D. sie, sie=i
A. (pe) sine
Pronumele reflexive neaccentuate, folosite ]n calitate de complemente pe
l]ng[ verbele tranzitive, s]nt reluate adesea prin formele lor accentuate, ca =i ]n
cazul pronumelor personale: se auzea pe sine, ]=i spunea sie=i; ]nso\it[ de diferite
prepozi\ii, forma accentuat[ de acuzativ a pronumelui reflexiv poate fi folosit[
=i singur[: poveste=te despre sine; cump[r[ (ceva) pentru sine.
Dat fiind c[ ]n rol de morfem ]n paradigma conjug[rii verbelor reflexive
pentru persoanele I =i a II-a s]nt folosite formele de dativ =i de acuzativ ale
pronumelui personal, condi\iile lor de ]ntrebuin\are =i de ortografiere s]nt acelea=i
(vezi: Pronumele personal).
C]t despre ortografia pronumelui reflexiv se =i ]=i (persoana a III-a), aici
trebuie s[ se \in[ seama de urm[toarele.
Folosit ]naintea verbelor, pronumele se se scrie separat de verb, cu
urm[toarele excep\ii:
c]nd dup[ se urmeaz[ un verb care ]ncepe cu ], acesta se poate omite,
verbul leg]ndu-se cu pronumele prin cratim[: se-ntreab[, se-nte\e=te, se-ncepe;
c]nd preced[ verbul auxiliar din cadrul timpurilor compuse, pronumele
reflexiv se, redus la s-, se leag[ prin cratim[ de auxiliar: s-a ]ntors, s-au ]nt]lnit,
s-ar interesa, s-ar fi oprit, s-o fi culcat;
c]nd urmeaz[ dup[ gerunziu, pronumele reflexiv se leag[ de acesta
prin cratim[. Gerunziul ]n cazul acesta ]=i al[tur[ vocala -u: duc]ndu-se,
]ntorc]ndu-se, ]nt]lnindu-se;
Tot prin cratim[ se leag[ se =i atunci c]nd dup[ gerunziu mai urmeaz[ un
pronume personal neaccentuat: spun]ndu-i-se, propun]ndu-mi-se, ]ntorc]ndu-li-se.
Pronumele reflexiv neaccentuat ]n dativ, ca =i pronumele personal

MORFOLOGIA

111

neaccentuat ]n dativ, are o form[ plin[ (]=i), care se scrie aparte (Mihai ]=i suflec[
m]necile), =i una scurt[ (=i), care se scrie aparte c]nd (i) este rostit plin (m]necile
=i le suflec[), dar cu cratim[ c]nd (i) este rostit redus (suflec]ndu-=i m]necile).
Pronumele scurt =i se leag[ prin liniu\[ de verbul care-l urmeaz[ c]nd acesta:
]ncepe cu una din vocalele a, ] sau o: =i-aduce aminte;
este la un timp compus format cu verbul auxiliar a avea: =i-a ]ntors
spatele, =i-a spus numele, =i-ar fi amintit;
]l intercaleaz[ ]ntre morfemele componente ale conjunctivului sau ale
infinitivului: s[-=i ]ntoarc[, s[-=i spun[, a-=i ]nchipui, a-=i aminti.
Pronumele se leag[ de asemenea prin liniu\[ de unire c]nd urmeaz[ dup[
un verb la gerunziu (]ntorc]ndu-=i spatele, lu]ndu-=i r[mas-bun) =i c]nd este urmat
de unele forme atone ale pronumelui personal la acuzativ (=i-i aminte=te, =i-i
]nchipuie, =i-o ]ntoarce).
N o t [. Pronumele reflexiv neaccentuat =i se poate rosti ]mpreun[ =i cu alte p[r\i de vorbire
(adverbe, conjunc\ii, pronume, prepozi\ii), c]nd se vorbe=te ]ntr-un tempo rapid, fapt reflectat ]n
scris tot prin liniu\[ de unire: nu-=i aminte=te, c[-=i =tie locul, cine-=i caut[ de treab[.

PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL DE }NT{RIRE


Cu ajutorul pronumelui de ]nt[rire se eviden\iaz[, subliniindu-se ]n mod
deosebit, persoana despre care este vorba (]nsu=i a venit).
Pronumele de ]nt[rire se ]nt]lne=te relativ rar, fiind sim\it ca ]nvechit:
Du-te de mori pentru binele mo=iei dumitale, cum ziceai ]nsu\i. (C. N e g r u z z i)
Incomparabil mai frecvent este ]n vorbire adjectivul pronominal de ]nt[rire,
care ]nso\e=te un alt pronume (de obicei, personal) sau un substantiv:
Auzind feciorul ]mp[ratului toate acestea, hot[r] s[ se duc[ el ]nsu=i s[ o cear[
de so\ie. (Fo l c l o r)
+i cea dint]i =col[ri\[ a fost ]ns[=i Sm[r[ndi\a popii. (I. C r e a n g [)
}ntre pronumele de ]nt[rire =i adjectivele pronominale de ]nt[rire nu exist[
deosebiri; ele au forme identice de persoan[, num[r =i gen:
Singular
Plural
m.
f.
m.
f.
I
]nsumi
]ns[mi
]n=ine
]nsene
II
]nsu\i
]ns[\i
]n=iv[
]nsev[
III
]nsu=i
]ns[=i
]n=i=i
]nse=i, ]nsele
Forme de caz pot avea numai la feminin singular:
I (eu, pe mine) ]ns[mi
I (mie) ]nsemi
N.-A.
II (tu, pe tine) ]ns[\i
G.-D.
II (\ie) ]nse\i
III (ea, pe ea) ]ns[=i
III (a ei, ei) ]nse=i
La ortografierea pronumelor (respectiv a adjectivelor pronominale) de
]nt[rire trebuie s[ se \in[ seama de urm[toarele:
elementul de baz[ al formelor de masculin singular este ]nsu- (]nsumi,
]nsu\i, ]nsu=i);
elementul de baz[ al formelor de masculin plural este ]n=i- (]n=ine,
]n=iv[, ]n=i=i);

112

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

elementul de baz[ al formelor de feminin singular este ]ns[- pentru


N.-A. (]ns[mi, ]ns[\i, ]ns[=i) =i ]nse- pentru G.-D. (]nsemi, ]nse\i, ]nse=i);
elementul de baz[ al formelor de feminin plural este ]nse- (]nsene, ]nsev[,
]nse=i, ]nsele).
Elementele variabile s]nt forme ale pronumelui personal =i reflexiv.
La rostire =i scriere, acordul pronumelui (=i adjectivului pronominal) de
]nt[rire ]n persoan[, gen =i num[r cu numele pe care ]l substituie (respectiv cu
substantivul sau pronumele pe care ]l determin[) este obligatoriu.
Folosit pe l]ng[ un substantiv neutru, adjectivul pronominal de ]nt[rire are
form[ masculin[ la singular (]nsu=i deta=amentul) =i form[ feminin[ la plural
(]nse=i deta=amentele).
Formele feminine de singular ale adjectivului pronominal de ]nt[rire se
acord[ cu substantivul sau pronumele nu numai ]n persoan[, gen =i num[r, ci
=i ]n caz (a venit ]nv[\[toarea ]ns[=i, dar: i s-a spus ]nv[\[toarei ]nse=i).
PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV
Pronumele posesiv ]nlocuie=te at]t numele posesorului, c]t =i numele
obiectului posedat. De exemplu, ]n fraza Petre =i-a luat numai caietul s[u, iar pe
al t[u, Vasile, l-a l[sat pe mas[ pronumele al t[u ]ndepline=te o dubl[ func\ie
pronominal[: pe de o parte, el \ine locul numelui posesorului (Vasile), iar pe de
alta al numirii obiectului posedat (caietul).
Spre deosebire de pronumele posesiv, adjectivul pronominal posesiv
s[u (din ]mbinarea caietul s[u) ]nlocuie=te numai numele posesorului
(Petre).
Pronumele posesiv poate indica un singur obiect posedat =i un singur
posesor (al meu, a ta, a lui), un singur obiect posedat =i mai mul\i posesori
(al nostru, a voastr[, a lor), mai multe obiecte posedate =i un singur posesor
(ai mei, ale tale, ai lui), mai multe obiecte posedate =i mai mul\i posesori (ai
no=tri, ale voastre, ai lor).
Dac[ pronumele posesiv ]ntotdeauna este precedat de articolul genitival
sau posesiv (al, ai, a, ale), adjectivul pronominal posesiv, c]nd urmeaz[
nemijlocit dup[ substantivul articulat, se folose=te f[r[ acest articol (masa
mea, c[l[toria ta, =coala noastr[; dar: ale mele g]nduri, p[l[ria cea alb[ a ta,
ultimele poezii ale sale).
Formele pronumelui posesiv s]nt urm[toarele:
Posesorul
Obiectul
posedat

Un singur
obiect posedat
Mai multe
obiecte posedate

Un singur posesor

Persoana
Genul

m.
f.
m.
f.

al meu
a mea
ai mei
ale mele

II

al t[u
a ta
ai t[i
ale tale

Mai mul\i posesori


III

al s[u
a sa
ai s[i
ale sale

al nostru
a noastr[
ai no=tri
ale noastre

II

al vostru
a voastr[
ai vo=tri
ale voastre

III

al lor
a lor
ai lor
ale lor

Prin analogie cu persoana a III-a pentru mai mul\i posesori, unde e


folosit[, dup[ cum se vede, forma invariabil[ lor, care coincide cu genitivul

MORFOLOGIA

113

plural al pronumelui personal de persoana a III-a, =i la persoana a III-a


singular pentru un singur posesor, paralel cu formele s[u, sa, s[i, sale, se
]ntrebuin\eaz[ formele invariabile de genitiv singular lui, ei ale aceluia=i
pronume personal.
N o t [. }n aceast[ func\ie, pronumele personale lui, ei se deosebesc de cele posesive prin faptul
c[ indic[ =i genul posesorului. A se compara: o carte a lui o carte a ei, dar: o carte a sa (=i a lui Vasile,
=i a Mariei).

Norma literar[ permite folosirea at]t a formelor posesive, c]t =i a celor


personale cu func\ie posesiv[, c[ci ]n felul acesta se pot evita confuziile la care
poate duce uneori folosirea exclusiv[ a formelor de posesiv ca, de exemplu, ]n
propozi\ia: Grosol[nia sa a trezit ura sa.
C]t despre declinarea pronumelui (respectiv, a adjectivului pronominal)
posesiv, se pot constata unele particularit[\i specifice.
Pentru exprimarea sensului de dativ se folose=te forma de acuzativ a
pronumelui ]nso\it[ de prepozi\ia la: Le-am scris la ai mei, s[ le spui la ai
vo=tri.
N o t [. Se ]nt]lne=te de asemenea o form[ special[ de genitiv-dativ plural obi=nuit[ prin
modificarea articolului posesiv: alor mei, alor t[i, alor s[i, alor no=tri, alor vo=tri:
}n zadar ienicerii se \in seme\i ]mpotriva alor no=tri... (N. B[lcescu)
El g[si de cuviin\[ s[ spuie =i alor s[i ceea ce era s[ se ]nt]mple fiului lor. (P. Ispirescu)

Adjectivul pronominal posesiv se declin[ ca =i adjectivul ]mpreun[ cu substantivul determinat.


Adjectivul posesiv are forme speciale de genitiv-dativ numai c]nd urmeaz[
un substantiv feminin la singular:
N.-A. cartea mea (ta, sa, noastr[, voastr[)
G.-D. c[r\ii mele (tale, sale, noastre, voastre)
N.-A. o carte a mea (a ta, a sa, a noastr[, a voastr[)
G.-D. unei c[r\i a mele (a tale, a sale, a noastre, a voastre)
La masculin, adjectivele posesive au o singur[ form[ pentru toate cazurile
la singular =i alta pentru toate cazurile la plural dup[ un substantiv at]t la
forma hot[r]t[, c]t =i la cea nehot[r]t[:
Singular
nehot.
hot.
N.-A. un cal
al meu (al t[u, al s[u, al
N.-A. calul
meu (t[u, s[u,
G.-D. unui cal nostru, al vostru)
G.-D. calului nostru, vostru)
Plural
nehot.
hot.
N.-A. ni=te cai ai mei (ai tai, ai s[i, ai
N.-A. caii
mei (t[i, s[i,
G.-D. unor cai no=tri, ai vo=tri)
G.-D. cailor
no=tri, vo=tri)
Locul obi=nuit al adjectivului posesiv este dup[ substantiv.
C]nd substantivul are forma articulat[ hot[r]t, adjectivul posesiv se folose=te
f[r[ articolul al, a, ai, ale: prietena mea (ta, sa, noastr[, voastr[), prietenul meu
(t[u, s[u, nostru, vostru), prietenele mele (tale, sale, noastre, voastre).
C]nd adjectivul posesiv este distan\at, prin alte cuvinte, de substantiv

114

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

(indiferent de forma acestuia), ]n fa\a adjectivului posesiv apare articolul posesiv:


prietenul drag al meu (al t[u, al s[u, al nostru), un prieten al meu (al t[u, al s[u,
al nostru).
Adjectivul posesiv apare cu articol posesiv =i c]nd st[ ]naintea substantivului:
a ta prieten[, al t[u glas. Articolul al, a, ai, ale se omite dac[ adjectivul posesiv
este precedat de un determinativ al aceluia=i substantiv: gloriosul vostru trecut,
dragul meu prieten, prima sa carte, numeroasele sale c[l[torii.
Dac[ adjectivul pronominal posesiv determin[ un substantiv feminin
articulat nehot[r]t la genitiv sau dativ singular, articolul posesiv nu-=i schimb[
forma. Astfel, se spune unei colege a mele (tale, sale, noastre, voastre), =i nu unei
colege ale mele (tale, sale, noastre, voastre).
Adjectivul pronominal posesiv meu, mea, t[u, ta, s[u, sa, urm]nd dup[ forma
nearticulat[ a unui substantiv-nume de rudenie, se leag[ de acesta prin liniu\[
de unire: maic[-mea, frate-s[u, tat[-t[u, bunic[-ta, tat[-meu, sor[-ta, cumnat[-mea s. a.
Dac[ substantivul-nume de rudenie ]n asemenea grupuri este de genul
feminin, la genitiv-dativ ]=i schimb[ forma numai adjectivul pronominal posesiv:
sor[-mei, bunic[-sei, mam[-tei, cumnat[-sei.
PRONUME CARE NU AU CATEGORIA PERSOANEI
PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV
Pronumele (respectiv adjectivul pronominal) demonstrativ ]nlocuie=te
numele unui obiect, indic]nd, totodat[, pozi\ia lui de apropiere sau dep[rtare
]n spa\iu sau ]n timp, pozi\ia fa\[ de alt obiect, identitatea sau asem[narea
acestuia cu alte obiecte. Uneori pronumele demonstrativ \ine locul numelui
unui obiect despre care a fost vorba, ]ndeplinind func\ia pronumelui personal
de persoana a III-a.
Coco=il[ se opri la marginea poienii =i r[mase acolo ]n picioare, parc[ n-ar fi
vrut s[ se amestece cu ceilal\i. (M a r i n P r e d a)
}n conformitate cu informa\ia privind pozi\ia obiectului, pronumele
(respectiv adjectivele pronominale) demonstrative s]nt de c]teva feluri:
de apropiere: acest, aceasta, ace=ti, acestea;
de dep[rtare: acela, aceea, aceia, acelea;
de identitate: acela=i, aceea=i, aceia=i, acelea=i;
de diferen\iere: cel[lalt, [st[lalt, ceilal\i;
de calificare: (ca) atare.
1) Pronumele (adjectivul) demonstrativ de apropiere ]nlocuie=te numele
obiectului ar[t]nd totodat[ c[ acesta se afl[ al[turi de vorbitor sau c[ este prezent
]n momentul vorbirii; alteori ]ndepline=te rolul pronumelui personal de persoana
a III-a, substituind numele obiectului despre care e vorba. El are forma acest(a),
cu variet[\i de gen =i num[r (aceast[/aceasta, ace=ti/ace=tia, aceste/acestea).
Mai are =i variante vorbite [st/[sta, ast[/asta, [=ti/[=tia, aste/astea; aist/aista,
ist/ista, aiast[/aiasta, ai=ti/ai=tia, aieste/aiestea, cest/cesta, ceast[/ceasta, ce=ti/
ce=tia, ceste/cestea.

MORFOLOGIA

115

Adjectivele pronominale se folosesc la forma hot[r]t[ sau nehot[r]t[ ]naintea


sau dup[ substantivul determinat. Ca =i pronumele, ele se declin[:
Singular
Plural
N.-A. acesta, [sta
ace=tia, [=tia
m. G.-D. acestuia, [stuia
acestora, [stora
N.-A. aceasta, asta
acestea, astea
f.
G.-D. acesteia, asteia/[steia
acestora, [stora
ace=ti, [=ti
m. N.-A. acest, [st
G.-D. acestui, [stui
acestor, [stor
N.-A.
aceast[,
ast[
aceste,
aste
f.
G.-D. acestei, astei/[stei
acestor, [stor
N o t a 1. Una dintre caracteristicile pronumelui demonstrativ de apropiere este folosirea formei
feminine de singular aceasta (asta) cu valoare de pronume personal neutru de concluzie: aceasta
]nseamn[..., aceasta reiese.., aceasta confirm[ faptul c[... etc.
N o t a 2. Forma ast[ se ]nt]lne=te ]n componen\a unor adverbe sau locu\iuni adverbiale, scriindu-se
]mpreun[ cu al doilea element (ast[zi), izolat (ast[ sear[, de ast[ dat[) sau cu cratim[ (ast[-noapte,
ast[-sear[, ast[-iarn[).
N o t a 3. La ortografierea pronumelui demonstrativ de apropiere trebuie s[ se \in[ seama de
faptul c[ forma de masculin plural (N.-A.) se scrie cu -ia, =i nu cu -ea: ace=tia, nu ace=tea.
Adjectivul demonstrativ urmeaz[ un substantiv =i cap[t[ aceea=i form[ de caz ca =i substantivul:
G.-D. copilului acestuia, copiilor acestora, elevei acesteia, elevelor acestora.
N o t a 4. Dac[ pe l]ng[ acela=i substantiv, afar[ de adjectivul demonstrativ, se mai folose=te un
alt adjectiv, atunci adjectivul demonstrativ preced[ substantivul: aceast[ poezie minunat[ (nu poezia
aceasta minunat[).

2) Pronumele (adjectivul) demonstrativ de dep[rtare \ine locul numelui


unui obiect care se afl[ la o anumit[ distan\[ de vorbitor (]n timp sau ]n spa\iu).
El are forma acel(a) cu variet[\ile de gen =i num[r: acea/aceea, acei/aceia, acele/
acelea. Exist[ =i variante vorbite cela, ceea, ceia, celea; [la, , aia, [ia, alea.
At]t pronumele, c]t =i adjectivele demonstrative de dep[rtare se declin[:
Masculin
Singular
Plural
Singular
Plural
N.-A. acela, [la
N.-A. aceia, [ia
N.-A. acel, [l
N.-A. acei, [i
G.-D. aceluia, [luia G.-D. acelora, [lora
G.-D. acelui, [lui G.-D. acelor, [lor
Fe m i n i n
N.-A. aceea, aia
N.-A. acelea, alea
N.-A. acea, a
N.-A. acele, ale
G.-D. aceleia, [leia G.-D. acelora, [lora
G.-D. acelei, [lei G.-D. acelor, [lor
De fapt, singura form[ literar[ este acel (acea, acei, acele), cu variantele
acela, aceea, aceia, acelea.
N o t a 1. }n limba literar[, cel (cea, cei, cele) se folose=te ca pronume ]n componen\a pronumelui
relativ compus: cel ce (cea ce, cei ce, cele ce).
N o t a 2. C]nd substantivul urmat de adjectivul demonstrativ de dep[rtare se afl[ la G.-D.,
adjectivul cap[t[ =i el forma respectiv[ de caz: casei aceleia, castelului aceluia, elevelor acelora.
N o t a 3. La ortografierea pronumelui (adjectivului postpus) demonstrativ de dep[rtare trebuie
s[ se \in[ seama de deosebirea dintre forma feminin[ de singular aceea (casa aceea) =i forma masculin[
de plural aceia (elevii aceia), identice ca pronun\are. Trebuie de asemenea s[ se \in[ cont de scrierea
diferen\iat[ a termina\iilor feminine de singular: aceea (N.-A.) aceleia (G.-D.)

116

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Pronumele (respectiv adjectivul) demonstrativ cel (cea, cei, cele) nu trebuie


confundat cu articolul adjectival.
Adjectivul demonstrativ de dep[rtare e folosit uneori =i postpus f[r[ -a final.
... pe ]nserate (Ivan) ajunge la cur\ile cele. (I. C r e a n g [)
+i noi pe c[ldurile cele ne ungeam cu le=ie tulbure... (I. C r e a n g [)
Adjectivul demonstrativ cel (cea, cei, cele) cu func\ie de pronume este folosit
]n limba literar[, fiind urmat de cele mai multe ori de un substantiv ori pronume,
adesea ]nso\it de prepozi\ie sau adverb:
Femeia asta trebuie s[ fie de pe alt[ lume; cele de la noi s]nt mai prietenoase. (M. S a d o v e a n u)
Cine se love=te cu capul de pragul de sus vede =i pe cel de jos. (P r o v e r b)
}n \ara orbilor cel cu-n ochi e ]mp[rat. (P r o v e r b)
3) Pronumele (adjectivul) demonstrativ de identitate subliniaz[ c[ obiectul
numit de substantivul pe care-l ]nlocuie=te sau ]l determin[ (ca adjectiv
demonstrativ) este identic cu obiectul despre care se vorbe=te.
... o aristocra\ie a banului s-a ridicat, =i, dac[ firmele s-au schimbat, figurile
au r[mas acelea=i. (D. A n g h e l)
Am]ndoi (fratele =i sora) sem[nau =i aveau acelea=i fe\e bune =i aceia=i ochi
arz[tori. (M. S a d o v e a n u)
Formele pronumelui ]n discu\ie s]nt alc[tuite din formele pronumelui
demonstrativ de dep[rtare la care se adaug[, fiind scris[ ]mpreun[, particula
invariabil[ -=i (acela=i, aceea=i, aceia=i, acelea=i etc.).
Spre deosebire de celelalte tipuri de adjective pronominale demonstrative,
care se folosesc at]t ]naintea, c]t =i ]n urma substantivului, adjectivul demonstrativ
de identitate se folose=te numai antepus.
Pronumele (adjectivul) demonstrativ de identitate se declin[:
Singular
Plural
m. N.-A. acela=i
m. N.-A. aceia=i
G.-D. aceluia=i
G.-D. acelora=i
N.-A.
aceea=i
N.-A. acelea=i
f.
f.
G.-D. aceleia=i
G.-D. acelora=i
La declinare se schimb[ de fapt numai elementul component acela (aceea,
aceia, acelea), respect]ndu-se normele de scriere ca =i la pronumele demonstrativ
de dep[rtare (vezi mai sus).
N o t a 1. Norma literar[ cere diferen\ierea ]n scriere a formei de feminin singular aceea=i de
forma de masculin plural aceia=i, de=i s]nt rostite la fel.
N o t a 2. La G.-D. femininul singular are forma aceleia=i =i nu aceleea=i sau acelea=i (ultima este
forma de N.-A. plural feminin).
N o t a 3. Cu func\ie de pronume demonstrativ, se folosesc de asemenea construc\iile: tot acela
(tot aceea, tot aceia, tot acelea), unul =i acela=i (una =i aceea=i, unii =i aceia=i, unele =i acelea=i). }n
construc\ia tot acela se declin[ numai elementul al doilea (tot aceluia, tot acelora, tot aceleia), pe c]nd
]n construc\ia unul =i acela=i se declin[ ambele elemente (unuia =i aceluia=i, uneia =i aceleia=i, unora =i
acelora=i).

4) Pronumele (adjectivul) demonstrativ de diferen\iere indic[ obiectul ce se


afl[ al[turi de alt obiect (obiecte). Acest pronume mai poate preciza c[ obiectul
e departe de vorbitor (cel[lalt, cealalt[, ceilal\i, celelalte) sau c[ e aproape ([st[lalt,

117

MORFOLOGIA

ast[lalt[, [=tilal\i, astelalte). }n vorbire, se folosesc =i alte variante ale acestui


pronume: acelalalt, acest[lalt (cu formele respective de gen =i num[r), [l[lalt
(ailalt[, [ilal\i, ailalte), celalalt, cellalt, [lalt, [l[lalt, aistlalt, istlalt =. a.
Adjectivul demonstrativ de diferen\iere coincide prin form[ cu pronumele
=i nu-=i modific[ forma ]n func\ie de pozi\ia sa fa\[ de cuv]ntul determinat.
Se declin[ ca =i pronumele:
Singular
Plural
N.-A. (a)cel[lalt
N.-A. (a)ceilal\i
m.
m.
G.-D. (a)celuilalt
G.-D. (a)celorlal\i
N.-A. (a)cealalt[
N.-A. (a)celelalte
f.
f.
G.-D. (a)celeilalte
G.-D. (a)celorlalte
Singular
Plural
N.-A.
(a)cest[lalt
N.-A.
(a)ce=tilal\i
m.
m.
G.-D. (a)cestuilalt
G.-D. (a)cestorlal\i
N.-A. (a)ceast[lalt[
N.-A. (a)cestelalte
f.
f.
G.-D. (a)cesteilalte
G.-D. (a)cestorlalte
m.
f.

N.-A. [st[lalt
m.
G.-D. [stuilalt
N.-A. ast[lalt[
f.
G.-D. asteilalte/[steilalte

N.-A.
G.-D.
N.-A.
G.-D.

[=tilal\i
[storlal\i
astelalte
asteilalte / [storlalte

N o t [. }n vorbirea ]ngrijit[ trebuie evitate formele de tipul cel[lant, ceilant[, ceilan\i, celelante
sau formele hibride ceilalt[, ceealalt[, ceialal\i =. a.

5) Printre pronumele demonstrative ]n unele gramatici este inclus =i cuv]ntul


atare ]n ]mbinarea ca atare (Con\inutul operei ca atare ]l interesa mai pu\in, ]l
atr[gea muzica).
Acesta e numit pronume demonstrativ de calificare. Dar e folosit mai des ]n
calitate de adjectiv demonstrativ de calificare, situ]ndu-se numai ]naintea
substantivului determinat: un atare b[rbat, o atare sarcin[.
N o t [. Cu valoare de adjectiv demonstrativ de calificare, se folosesc =i unele cuvinte
polifunc\ionale de tipul asemenea, a=a, astfel de toate invariabile =i ]ntrebuin\ate numai ]naintea
cuv]ntului determinat: (o) asemenea situa\ie, a=a condi\ii, astfel de explica\ii.

6) Printre pronumele =i adjectivele demonstrative ar trebui s[ fie inclus =i


ultimul (ultima, ultimii, ultimele), care e folosit ]n func\ia dat[ destul de frecvent.
PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV
Pronumele interogativ se folose=te ]n cadrul ]ntreb[rilor, \in]nd locul
cuv]ntului (de obicei substantiv sau pronume) despre care se ]ntreab[ (=i care
urmeaz[ s[ apar[ ]n virtualele r[spunsuri).
Cine a venit?
Vasile. (A venit Vasile.)
Ce vrea?
Bani. (Vrea bani.)
Al cui creion a r[mas pe mas[?
Al lui Ion. (Pe mas[ a r[mas creionul lui Ion.)

118

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Pronume interogative s]nt: cine, ce, care, c]t, al c]telea. Cu excep\ia


pronumelui cine (N.-A.), ele s]nt folosite =i cu valoare de adjectiv
pronominal.
Adjectivul pronominal interogativ, folosit ]n ]ntreb[ri, \ine locul cuv]ntului
cu func\ie determinativ[ din virtualul r[spuns.
Ce carte ai cump[rat?
O carte de matematic[. (Cartea pe care am cump[rat-o este o carte de
matematic[.)
Pronumele =i adjectivele interogative s]nt folosite nu numai ]n propozi\ii
interogative propriu-zise, ci =i ]n ]ntreb[ri retorice.
Cine nu recunoa=te ast[zi c[ P[m]ntul este rotund! (To\i recunosc ast[zi c[
P[m]ntul este rotund).
Ce este invariabil =i se folose=te ]n propozi\ii exclamative de tipul:
Ce recolt[ bogat[! Ce ne-am mai bucurat!
Numai cine are forme de caz:
N. cine
G. al (a, ai, ale) cui
D. cui
A. pe cine
N o t [. Cine \ine, de regul[, locul substantivelor care numesc obiecte animate, pe c]nd ce
(invariabil) \ine locul substantivelor ce denumesc obiecte inanimate. Ca adjectiv pronominal interogativ,
ce se poate referi =i la nume de animate ( Ce om e Vasile?).

Care are forme de num[r numai la G.-D., iar forme de gen numai la
G.-D. singular: G. (al) c[rui(a), (al) c[rei(a), (al) c[ror(a); D. c[rui(a),
c[rei(a), c[ror(a).
Spre deosebire de cine, folosit numai ca pronume, care se ]ntrebuin\eaz[ =i
ca adjectiv pronominal interogativ la toate cazurile.
N o t [. }n timp ce pronumele cine, ce se ]ntrebuin\eaz[ cu forma de singular a verbului (de ex.:
Cine a venit? Ce vine? Ce s-aude? Cine pl]nge?), care se construie=te at]t cu singularul, c]t =i cu pluralul
(Care a venit? Care au venit? Care se duce? Care se duc?).

Pronumele (respectiv adjectivul pronominal) interogativ c]t are forme de


gen =i num[r, iar la plural =i forme de caz:
Singular
Plural
m.
f.
m.
f.
N.-A. c]t
c]t[
c]\i
c]te
G.-D.

c]tor
c]tor
N o t [. Forma de G.-D. plural este folosit[ relativ rar. Mai fireasc[ este construc\ia pronumelui
dat cu prepozi\ia: La c]\i (prieteni) te-ai adresat?

Pronumele (respectiv adjectivul pronominal) interogativ al c]telea (a c]ta)


se folose=te ]n propozi\ia interogativ[ cu scopul de a preciza locul numeric
al unui obiect dintr-un =ir, grup, succesiune de obiecte (Al c]telea te-ai ]ntors?
}n a c]ta camer[ te afli?) =i are forme numai pentru singular (masculin =i
feminin).
N o t [. S]nt nerecomandabile formele al c]tulea, al c]t[lea, a c]tea.

MORFOLOGIA

119

PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV


Pronumele relativ, afl]ndu-se pe unul din primele locuri ]n propozi\iile
subordonate, preia locul unui substantiv din regent[ =i face totodat[ leg[tura
dintre cele dou[ propozi\ii.
... s-a iscat de la o vreme o buruian[... c[reia ]i zice chir. (M. S a d o v e a n u)
}n cea de a doua propozi\ie, prin pronumele c[reia se ]nlocuie=te substantivul
buruian[ din regent[ (buruienii ]i zice chir), servind =i ca element de leg[tur[ cu
prima propozi\ie.
Pronumele relativ ]ndepline=te func\ia conjunc\iei. El se deosebe=te ]ns[ de
conjunc\ia propriu-zis[ prin faptul c[, stabilind rela\ia dintre propozi\ii, are
totodat[ rol de parte de propozi\ie, ceea ce nu e caracteristic pentru conjunc\ie.
Pronumele relative s]nt omonime cu pronumele interogative cine, ce, care,
c]t (c]t[, c]\i, c]te). Excep\ie face doar al c]telea (a c]ta), care nu e folosit ca pronume
(respectiv adjectiv) relativ. Aceast[ omonimie face ca ]n unele gramatici cele
dou[ tipuri de pronume s[ fie unite, purt]nd numele comun de pronume relativinterogative sau interogativ-relative. Cu toate c[ cele dou[ tipuri de pronume
coincid prin form[, ]ntre ele exist[ deosebiri de ordin func\ional =i semantic.
Ca =i ]n cadrul interogativelor, se disting pronume relative =i adjective
pronominale relative, dintre care unele se declin[.
Pronumele care la nominativ =i acuzativ apare cu o singur[ form[, f[r[
desinen\e de num[r =i gen (formele cari, carele, carea s]nt ]nvechite =i nu s]nt
admise de norma literar[ actual[). }n func\ia de complement direct care (la
acuzativ) este ]nso\it de prepozi\ia pe (L-am ]nt]lnit pe Ion pe care nu-l v[zusem
de doi ani).
N o t [. Folosirea pronumelui care f[r[ prepozi\ia pe ]n asemenea cazuri este neliterar[. Trebuie
deci evitate construc\iile de tipul: }\i dau cartea care ai cerut-o. S-a prezentat elevul care l-am chemat.

Ca =i pronumele interogativ omonim, care are forme de G.-D. pentru singular


=i plural, iar la singular =i forme de gen (Am ]nt]lnit elevul c[ruia ]i
]mprumutasem o carte). La G.-D. care cap[t[ num[rul, iar la singular =i genul
substantivului ]nlocuit din propozi\ia regent[ (Am ]nt]lnit elevii c[rora le-am
f[cut ieri observa\ie; o elev[ c[reia ]i d[dusem un caiet).
Pronumele relativ care la G. poate fi at]t antepus, c]t =i postpus substantivului
determinat. }n al doilea caz, el cap[t[ termina\ia a: un student ]n cartea c[ruia
am citit; studenta de cuno=tin\ele c[reia m-am mirat.
N o t [. Uneori se comit gre=eli de acord al pronumelui =i al articolului posesiv cu substantivul
substituit. Pentru evitarea lor e nevoie s[ se \in[ seama de urm[toarele: pronumele la G. se acord[
]n num[r, iar la singular =i ]n gen, cu substantivul din regent[ pe care-l ]nlocuie=te ]n subordonat[;
articolul posesiv se acord[ ]n gen =i num[r cu substantivul din subordonat[ determinat de
pronumele relativ:
Am o l[di\[ al c[rei capac se deschide u=or.
Am dou[ l[di\e ale c[ror capace se deschid u=or.
Cunosc un cet[\ean a c[rui fiic[ ]nva\[ la universitate.
Cunosc o cet[\eanc[ al c[rei fiu ]nva\[ la universitate.
C]nd substantivul urmat de pronumele relativ este articulat, articolul posesiv nu se folose=te:
Am o l[di\[ pe capacul c[reia s]nt pictate flori.
Cunosc un cet[\ean cu fiul c[ruia am fost coleg de facultate.
Este inadmisibil acordul adjectivului relativ cu substantivul pe care-l determin[ ]n subordonat[:
l[di\[ a c[rui capac; cet[\ean al c[rei fiic[ (]n loc de: l[di\[ al c[rei capac, cet[\ean a c[rei fiic[).

120

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Ce are numai func\ie de pronume relativ:


... se auzea r[sun]nd glasul unui p]r[ua= ce venea ca =i noi din deal la
vale. (I. C r e a n g [)
}naintam pe o =osea ce duce spre grani\[. (A. V l a h u \ [)
}n func\ia dat[ ce este folosit ]n propozi\ii atributive ca =i pronumele care,
f[r[ ]ns[ a-i face concuren\[, c[ci apare doar ca mijloc stilistic, ]n parte, pentru
a se evita repetarea sup[r[toare a pronumelui care, =i ca mijloc prozodic (are
cu o silab[ mai pu\in dec]t care), precum =i pentru a se evita cacofoniile generate
de ]mbinarea cu elementul lexical anterior =. a.
Cine poate introduce o propozi\ie atributiv[ numai cu forma de G.-D.
S[ ne-ntoarcem la mo=iile cui ne =tiu. (Fo l c l o r)
Pronumele c]t (c]t[, c]\i, c]te) este folosit relativ rar, implic]nd o nuan\[
cantitativ[:
Du-te chiar acum la st[p]nul mo=iei =i spune-i c[ te prinzi s[-i dai ]n girezi tot
gr]ul c]t ]l are sem[nat. (I. C r e a n g [)
Folosit ]n secundar[, c]t are de obicei ]n principal[ corelativul at]t cu formele
de gen, num[r =i caz respective: D[-i at]ta c]t va cere.
De altfel, elemente corelative (acel, acela, cel) au =i alte pronume relative:
C]=tiga acela care venea primul. Dintre acestea, cel (ceea, cei, cele), ]mbin]ndu-se
cu ce, a devenit pronume relativ compus cu forme proprii de gen, num[r =i caz:
N.-A. cel ce, ceea ce, cei ce, cele ce;
G.-D. celui ce, celei ce, celor ce.
N o t [. Pronumele relativ compus, de=i formeaz[ o unitate, se scrie ]n dou[ cuvinte.

Forma de feminin singular (ceea ce) a c[p[tat un sens neutru, fiind


echivalent[ cu faptul care =i indic]nd ansamblul circumstan\elor men\ionate
anterior:
Tocmai de ceea ce te-ai p[zit, n-ai sc[pat. (I. C r e a n g [)
N o t a 1. Faptul c[ pronumele compus ceea ce are valoare de pronume relativ o dovede=te
posibilitatea substituirii acestuia printr-un pronume relativ propriu-zis (comp.: Ce \ie nu-\i place,
altuia nu-i face. Ceea ce \ie nu-\i place, altuia nu-i face).
N o t a 2. Pronumele relativ compus are la baz[ elemente care la ]nceput \ineau de propozi\ii
diferite (unul afl]ndu-se ]n secundara, iar altul ]n regenta ei). Acest lucru se observ[ ]n exemple ca:
Tat[, a venit vremea s[-mi dai ceea ce mi-ai f[g[duit. (P. Ispiresc u)
N o t a 3. At]t ca pronume relativ simplu, c]t =i ]n componen\a pronumelui relativ compus, ce
poate fi legat prin liniu\[ cu unele forme scurte ale verbului auxiliar sau cu forme neaccentuate ale
pronumelui personal: Ce-\i place \ie, po\i face =i altuia. Cel ce-a plecat nu s-a mai ]ntors.

PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL NEHOT{R}T


Pronumele nehot[r]t \ine locul unui substantiv, ar[t]nd c[ e vorba de un
oarecare nume animat sau inanimat, f[r[ a preciza care anume.
Dumneata, femeie, ]l urm[re=ti pe careva pentru o datorie? (M. S a d o v e a n u)
D[ fiec[ruia ce i se cuvine =i \ie ajung[-\i ce r[m]ne. (N. I o r g a)
Drept pronume (respectiv adjective pronominale) nehot[r]te s]nt folosite unit[\i
lexicale cu diferite valori referen\iale (de ex.: unul, altul, totul, fiecare, oricine, cutare,
at]ta, cineva, ceva, orice, niscaiva, vreunul =. a.). Multe pronume nehot[r]te s]nt
formate cu ajutorul particulelor fie-, ori(=i)-, oare-, -va ad[ugate la alte pronume:

MORFOLOGIA

121

fiecine, fiecare, fiece, oricare, oricine, orice, oric]t, ori=icare, ori=ice, ori=icine, ori=ic]t,
oarecine, oarecare, oarece, careva, cineva, ceva, altcineva, altcareva, altceva =. a.
Cu func\ie de pronume nehot[r]t se folose=te =i pronumele relativ care: C]nt[
care cum ]l duce capul. Venise care cu h]rle\, care cu c[ldare, care cu grebl[.
O parte din unit[\ile lexicale men\ionate func\ioneaz[ numai ca pronume
(careva, cineva, altceva, altcineva, fiecine, oricine), alt[ parte, numai ca adjective
(ni=te, oarecare, fiece, alde, niscai, niscaiva). Dar multe apar at]t ca pronume, c]t
=i ca adjective (ceva, c]tva, cutare, fiecare, oricare, orice, oric]t).
Exist[ de asemenea unele locu\iuni cu func\ie de pronume nehot[r]t (nu
=tiu ce, nu =tiu cine, nu =tiu c]t, cine =tie ce, cine =tie cine, cine =tie c]t, te miri ce =. a.).
Dintre pronumele =i adjectivele nehot[r]te se declin[ unul (una, unii, unele),
altul (alta, al\ii, altele), cutare, fiecare, oricare, vreunul, c]tva, oric]t, at]t(a),
altcineva, fiecine, cineva, oricine. O parte din acestea (unul, altul, vreunul) au
paradigma complet[, celelalte necomplet[.
Pronumele =i adjectivele nehot[r]te se declin[ ca =i cuvintele pe baza c[rora
s]nt formate.
N o t a 1. Tot apare cu func\ie de pronume =i la forma articulat[: Totul s-a rezolvat de la sine.
N o t a 2. }n locul formei de dativ tuturor(a) se folose=te adesea construc\ia cu prepozi\ia la (la
to\i le-am dat).

S]nt invariabile pronumele (adjectivele) nehot[r]te altceva, careva, ceva,


ni=te, oarecare, orice, precum =i formele populare alde, fiece, niscai, niscaiva.
Pronumele (adjectivele pronominale) nehot[r]te compuse se scriu ]ntr-un
singur cuv]nt (cineva, ceva, vreun(ul), orice, oricare, altcineva, oricine, fiecare =. a.).
N o t a 1. Regula aceasta nu se refer[ la locu\iunile pronominale nehot[r]te: te miri ce, cine =tie ce =. a.
N o t a 2. Spre deosebire de numeralul cardinal unu, pronumele nehot[r]t se scrie cu -l la sf]r=it:
unul. Forma adjectivului pronominal nehot[r]t coincide cu forma articolului nehot[r]t un, o.
N o t a 3. Spre deosebire de articolul nehot[r]t un, o, prin care se subliniaz[ caracterul
nedeterminat al obiectului denumit de substantiv, adjectivul pronominal nehot[r]t un, o arat[ c[
obiectul denumit de substantivul pe l]ng[ care st[ este deosebit de alt obiect (alte obiecte) de acela=i
fel. Acest lucru se vede u=or c]nd, ]n enun\, el este opus altui adjectiv pronominal, ca ]n exemplul:
Un elev intr[ ]n clas[, altul r[mase afar[.

Adjectivele pronominale nehot[r]te, ]n marea lor majoritate, stau ]naintea


substantivului determinat: at]ta zarv[, fiec[rui cet[\ean, orice cre=tin, c]torva case,
orice ]ncercare =. a. m. d. Adjectivele pronominale nehot[r]te cutare, oarecare, tot
(toat[, to\i, toate), mult (multe...), pu\in (pu\in[...) pot ap[rea at]t ]naintea, c]t =i
]n urma substantivului: cutare s[tean s[teanul cutare, (un) oarecare t]n[r
(un) t]n[r oarecare, to\i cons[tenii cons[tenii to\i =. a.
Majoritatea pronumelor nehot[r]te au numai form[ de singular =i se folosesc,
respectiv, cu formele personale ale verbului la singular (de ex.: oricine cite=te,
fiecare vine, cineva s-a apropiat). Trebuie deci evitate construc\iile de felul: Oricine
(fiecare) dintre ei puteau pleca.
PRONUMELE +I ADJECTIVUL PRONOMINAL NEGATIV
Prin pronumele negative se exprim[ lipsa, excluderea unui obiect (sau a
unor obiecte).
Principalele pronume negative s]nt: nimeni (cu varianta nimenea) =i nimic (cu
varianta nimica). Nimeni se refer[ la animate (Nimeni n-a venit.), iar nimic la
obiectele inanimate (}n cutie nu era nimic.).

122

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Pronumele nimeni nu are forme pentru exprimarea genului =i a num[rului,


schimb]ndu-se doar dup[ caz:
N.-A. nimeni (nimenea),
G.-D. nim[nui (nim[nuia)
Pe l]ng[ nimeni =i nimic, care apar numai cu func\ie de pronume, mai exist[
locu\iunea nici unu, nici un (nici una, nici o), care are func\ie de pronume negativ
=i de adjectiv pronominal negativ. Aceast[ locu\iune dispune de forme speciale
de gen =i de caz at]t ]n calitate de pronume, c]t =i ]n calitate de adjectiv:
Pronume
Adjectiv
m.
f.
m.
f.
N.-A. nici unul
nici una
nici un
nici o
G.-D. nici unuia
nici uneia
nici unui
nici unei
}n func\ia de adjectiv pronominal, locu\iunea nici un (nici o) st[ ]ntotdeauna
]naintea substantivului determinat.
At]t pronumele (nici unul), c]t =i adjectivul pronominal (nici un) se scriu ]n
dou[ cuvinte.
N o t a 1. Trebuie f[cut[ distinc\ie ]ntre pronumele negativ compus nici unul (nici una) =i
pronumele nehot[r]t unul (una) ]nso\it de adverbul negativ nici. Comp.: N-a venit nici unul? (N-a
venit nimeni), dar N-a venit nici unul, nici altul? (N-a venit nici Ion, nici Vasile).
N o t a 2. Pronumele negativ se acord[ numai cu forma de singular a verbului. S]nt gre=ite
construc\iile cu verbul la plural de tipul Nimeni din ei n-au venit.

123

Numeralul

Numeralul este partea de vorbire autosemantic[ flexibil[ care exprim[


determinarea numeric[ a obiectelor.
Din punct de vedere func\ional, numeralul are particularit[\i comune cu
alte p[r\i de vorbire. Astfel, unele numerale care ]nso\esc =i determin[
substantive se comport[ ca adjectivele (cinci prieteni, casa a patra de la col\,
c]=tig ]ntreit). }n absen\a substantivului determinat (c]nd numeralul indic[
un num[r abstract doi =i cu trei fac cinci sau c]nd el substituie numele
obiectelor concrete a c[ror ]nsu=ire cantitativ[ o exprim[ Din echip[ f[ceau
parte treisprezece juc[tori. Doi erau ]n rezerv[), numeralul are comportament
substantival. Uneori, exprim]nd ]nsu=irea cantitativ[ a ac\iunilor, numeralele
cap[t[ valoare adverbial[ (a venit de dou[ ori, au intrat c]te doi). Din aceast[
cauz[ unii cercet[tori consider[ c[ numeralul nu constituie o parte de vorbire
independent[.
De=i numeralul are tangen\e cu substantivul (numeralele sut[, mie,
milion, miliard, trilion etc. s]nt substantive propriu-zise cu sens cantitativ),
cu adjectivul (ca determinant veritabil al acestuia), cu adverbul (numeralele
adverbiale =i par\ial cele distributive =i cele multiplicative determin[
realmente un verb doar ]n mod cantitativ) =i cu pronumele (ca =i acesta, el
substituie un nume), exist[ totu=i ceva ce ]l individualizeaz[ ca parte de
vorbire.
Spre deosebire de substantiv, adjectiv, pronume, adverb, numeralul
exprim[ sub diferite aspecte cantitatea, care este constituit[ ]ntr-un sistem
numeric bine organizat. Chiar unit[\ile lexicale de tipul zece, sut[, mie, doime,
treime, p[trime etc., de=i ca form[ s]nt substantive, \in totu=i de clasa
numeralului, deoarece reprezint[ elemente constituente ale sistemului
numeric.
Exprim]nd un num[r abstract, un num[r concret, ordinea numeric[ a
obiectelor sau a ac\iunilor ]n timp sau ]n spa\iu, clasa numeralului se
caracterizeaz[ =i prin anumite particularit[\i gramaticale specifice. Pentru
numerale nu s]nt caracteristice categoria num[rului (cu excep\ia
numeralelor-substantive) =i categoria genului (cu excep\ia numeralelor
ordinale). Numeralul nu cunoa=te nici opozi\ia cazual[ (marcat[ prin
desinen\e sau articole), de=i ca element subordonat numelui se supune
regimului cazual al acestuia. Genitivul =i dativul unora din formele sale este
redat cu ajutorul prepozi\iilor a =i la (reprezentan\i a dou[ regiuni, dau c[r\i la
dou[zeci de elevi) sau al articolelor adjectivale cel, cea ]nso\ite de prepozi\ia de
(cel de-al doilea, cea de-a doua).

124

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

E specific de asemenea felul numeralelor de a se uni cu substantivele


determinate. Spre deosebire de alte determinative, majoritatea numeralelor (cele
cardinale) preced[ cuv]ntul determinat, leg]ndu-se cu acesta prin prepozi\ia de
(cincizeci de caiete, o sut[ dou[zeci de saci). Fac excep\ie numai numeralele de la
1 p]n[ la 19 =i compusele cu ele (cinci caiete, paisprezece elevi, o sut[ unsprezece
lei, o mie nou[ sute nou[sprezece copii).
STRUCTURA MORFEMATIC{ A NUMERALELOR
Dup[ aspectul structurii lor morfematice, numeralele se ]mpart ]n: numerale
simple =i numerale compuse.
S]nt simple numeralele (mo=tenite =i cele ]mprumutate) alc[tuite dintr-un
singur cuv]nt: unu (una), doi (dou[), trei, patru..., zece, sut[, mie, milion, miliard,
bilion, trilion; doime, treime, sutime, miime; dublu, triplu; ]nsutit, ]nmiit; ]nt]i (]nt]ia),
primul (prima) etc.
S]nt compuse numeralele formate din dou[ sau mai multe cuvinte juxtapuse
sau legate cu ajutorul prepozi\iilor, dintre care cel pu\in unul este numeral
primar: unsprezece, doisprezece, treisprezece, treizeci, patruzeci, nou[zeci; al doilea
(a doua), patruzeci =i opt, o mie trei sute nou[zeci =i =ase; dou[ treimi, cinci zecimi;
de dou[ ori, de trei ori etc.
Clasificarea
Din punctul de vedere al sensului pe care-l exprim[, numeralele se ]mpart
]n dou[ clase: cardinale =i ordinale1. La r]ndul lor, numeralele cardinale se
subdivid ]n:
1) numerale cardinale propriu-zise (unu, doi, trei, patru, unsprezece, milion,
miliard, bilion, trilion);
2) numerale frac\ionare: o doime (jum[tate), o p[trime (un sfert), a cincea
parte, o sutime, o miime;
3) numerale colective: am]ndoi am]ndou[, ambii ambele, to\i trei
tustrei; c]te=itrei c]te=itrele;
4) numerale multiplicative: ]nsutit, ]nnoit, ]mp[trit, dublu, triplu, cvadruplu,
cvintuplu;
5) numerale distributive: c]te una, c]te trei, c]te cinci, c]te zece, doi c]te doi,
la c]te trei;
6) numerale adverbiale: o dat[, de dou[ ori, de cinci ori.
NUMERALELE CARDINALE
NUMERALELE CARDINALE PROPRIU-ZISE
Numeralele cardinale exprim[ un num[r concret c]nd ]nso\esc un
substantiv (dou[ peni\e, trei creioane, cincisprezece pomi) sau c]nd substituie
numele unui obiect a c[rui ]nsu=ire cantitativ[ o exprim[ (doi erau ]n rezerv[)
ori un num[r abstract c]nd nu s]nt legate de un substantiv (doi =i cu trei fac
cinci, cinci ]nmul\it cu zece fac cincizeci). Pe baza lor se formeaz[ celelalte
1

}n literatura de specialitate exist[ =i alte clasific[ri ale numeralelor.

MORFOLOGIA

125

feluri de numerale. Simple s]nt cele de la 1 p]n[ la 10 inclusiv, precum =i


numeralele zero, sut[, mie, milion, miliard, bilion, trilion..., considerate
numerale de baz[ ale limbii rom`ne. Combinate ]ntre ele, numeralele de
baz[ permit s[ se exprime un num[r nelimitat de numere. Orice numeral
cardinal compus con\ine unul dintre numeralele simple men\ionate. Astfel,
numeralele unsprezece nou[sprezece au ca punct de plecare numeralul
primar zece, c[ruia i se adaug[ unul dintre cele nou[ numerale simple (1 9).
Leg[tura dintre aceste unit[\i componente se ]nf[ptuie=te cu ajutorul
prepozi\iei spre: unsprezece, doisprezece, treisprezece, cincisprezece,
=aptesprezece, optsprezece, nou[sprezece.
Numeralele cardinale propriu-zise care exprim[ zeci ]ntregi (de la 20 p]n[
la 90) se formeaz[ din pluralul lui zece precedat de unitatea (de la 2 la 9) care
indic[ num[rul zecilor: dou[zeci, treizeci, patruzeci, cincizeci, =aptezeci, optzeci,
nou[zeci.
Numeralele de la 11 la 19 =i num[rul zecilor (de la 20 la 90) se scriu
]mpreun[, pe c]nd toate celelalte numerale compuse se scriu separat: treizeci =i
cinci, o sut[ patruzeci =i opt, patru mii =ase sute dou[zeci =i nou[.
La numeralele compuse (de la 21 la 99) unit[\ile se leag[ de num[rul zecilor
prin conjunc\ia =i: dou[zeci =i patru, patruzeci =i nou[, =aptezeci =i patru. Leg[tura
]n cadrul numeralelor ]ncep]nd cu o sut[ se realizeaz[ f[r[ =i (trei sute patruzeci,
o mie nou[ sute, =ase sute patru, cinci mii patru sute).
De la 20 ]n sus, numeralul se leag[ de substantivul determinat cu
ajutorul prepozi\iei de, inclusiv atunci c]nd numeralul este notat prin cifre:
dou[zeci de c[r\i, cincizeci =i doi de colegi, o sut[ treizeci =i dou[ de case,
treizeci de copii.
Dac[ numeralul este scris cu cifre, iar dup[ d]nsul urmeaz[ numirea
prescurtat[ a unei unit[\i de m[sur[, prepozi\ia de nu se scrie, cu toate c[ se
roste=te: 45 kg, 120 l, 37%, 87 m/sec.
Numeralele compuse de la 100 ]n sus se construiesc ]n felul urm[tor: ]naintea
cuvintelor sut[, mie, milion... (la singular sau la plural) se ]ntrebuin\eaz[
numeralele primare de la 1 la 9 care arat[ respectiv num[rul sutelor, miilor,
milioanelor etc.: patru sute, cinci mii, =ase miliarde... Dup[ ele urmeaz[ zecile =i
unit[\ile (o sut[ dou[zeci, patru mii trei sute unsprezece, opt milioane nou[ sute
treizeci =i =apte de mii =ase sute treisprezece). Leg[tura dintre miliarde =i milioane,
dintre milioane =i mii, dintre mii =i sute, dintre sute =i zeci sau unit[\i se face
prin juxtapunere.
Dac[ num[rul miilor, milioanelor, miliardelor... e mai mare dec]t
nou[sprezece, apare ca element de leg[tur[ prepozi\ia de: patru sute cincizeci de
mii opt sute =aptezeci =i unu, nou[ milioane cinci sute treizeci =i =apte de mii opt
sute treisprezece, dou[ miliarde =ase sute patruzeci de milioane nou[ sute
cincisprezece mii trei sute patruzeci =i doi.
Excep\ie fac doar numeralele compuse ]n componen\a c[rora drept ultim
element apare unul din numeralele dintre 1 =i 19: o mie trei sute patru saci, o mie
cinci sute unsprezece lei.
}n corpul unor numerale compuse unele numerale simple =i-au
modificat aspectul fonetic: patru > pai-, =ase > =ai-. Astfel, au devenit ast[zi
norm[ (]n pronun\are =i ]n scris) formele paisprezece, =aisprezece, =aizeci

126

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

(nu patrusprezece, =asesprezece, =asezeci). S]nt nerecomandabile variantele


vorbite cinsprezece, cinzeci, formele literare fiind cincisprezece, cincizeci.
Modific[rile acestea fonetice se datoreaz[, probabil, tendin\ei de a reduce
numeralul care arat[ unitatea la o singur[ silab[, prin analogie cu alte
numerale din aceast[ categorie (paisprezece, =aisprezece, ca =i unsprezece,
doisprezece).
De la 20 ]n sus numeralele se rostesc de multe ori f[r[ elementul zeci. Astfel,
]n vorbirea mai pu\in ]ngrijit[ ]nt]lnim forme neliterare (incorecte) ca: dou[=doi
(do=doi), =ai=trei, pa=opt (formele pa=opti=m =i pa=optist au fost acceptate de
norm[), patru=patru (pa=patru), =apte=doi etc.
DECLINAREA NUMERALELOR CARDINALE PROPRIU-ZISE
Spre deosebire de substantiv =i adjectiv, numeralul cardinal propriu-zis se
schimb[ doar par\ial dup[ num[r, gen =i caz. Astfel, numeralele unu / una (un / o)
au numai forme de singular, iar doi / dou[, trei, patru, cinci etc. numai forme
de plural. Numeralele zece, sut[, mie, milion, miliard, trilion, ca =i substantivele
obi=nuite, au forme de singular =i de plural exprimat fie prin desinen\[ (zece
zeci, sut[ sute), fie prin desinen\[ =i alternan\[ fonetic[ (milion milioane,
trilion trilioane).
Forme de gen au numai numeralele simple un(u) una / o =i doi / dou[,
precum =i cele compuse cu acestea: doisprezece dou[sprezece, dou[zeci
=i unu dou[zeci =i una, treizeci =i doi treizeci =i dou[ (cu excep\ia lui
unsprezece care are gen unic). Tot gen unic au =i zero, zece, sut[, mie,
milion, miliard, bilion, trilion, dintre care zece, sut[, mie s]nt feminine
(la singular pot fi ]nso\ite de o, iar la plural de dou[) =i zero, milion,
miliard, bilion, trilion s]nt neutre (la singular pot fi ]nso\ite de un, iar la
plural de dou[).
Singurul numeral cardinal propriu-zis care se declin[ este unu una
(un o). Formele nearticulate se folosesc c]nd ]nso\esc un substantiv, cele
articulate s]nt de sine st[t[toare. Se declin[ ca =i articolul sau ca pronumele
nehot[r]t, cu care s]nt omonime:
Pe l]ng[ substantive
N. un (copac)
o (cas[)
G. (al, a, ai, ale) unui (copac)
(al, a, ai, ale) unei (case)
D. unui (copac)
unei (case)
A. (pe) un (copac)
(pe) o (cas[)
F[r[ substantive
N. unu, unul
una
G. (al, a, ai, ale) unuia
(al, a, ai, ale) uneia
D. unuia
uneia
A. (pe) unu, unul
(pe) una
N o t a 1. Numeralul unu nu se articuleaz[ c]nd este folosit ca num[r abstract (unu + unu + doi),
dar se articuleaz[ c]nd are valoare pronominal[ (unul dintre noi).
N o t a 2. Exprim]nd un num[r, numeralul un sau o se raport[ la alt num[r (numeral) care, de
cele mai multe ori, figureaz[ ]n acela=i text. Compar[ exemplul:

MORFOLOGIA

127

Trecu o zi, trecur[ trei


+i iar[=i noaptea vine
Luceaf[rul deasupra ei
Cu razele-i senine. (M. Eminescu)

Numeralele zece, sut[, mie, milion, miliard, bilion, trilion se declin[ ca =i


substantivele feminine sau neutre, av]nd at]t forme articulate, c]t =i forme
nearticulate: Zecile m[rit[ secile, sutele m[rit[ slutele, miile m[rit[ urgiile. Am
primit un zece la chimie.
Celelalte numerale cardinale propriu-zise se declin[ precedate de articolul
adjectival la plural cei, cele, care devine marc[ a cazului (]=i schimb[ forma
dup[ genul, num[rul =i cazul substantivului pe care ]l ]nso\e=te, numeralele
r[m]n]nd neschimbate):
N.-A. cei opt (osta=i)
cele =apte (fete)
G.-D. celor opt (osta=i)
celor =apte (fete)
Articolul adjectival, care ]nso\e=te numeralele cardinale de la doi ]n sus, se
acord[ ]n gen cu substantivul determinat de numeral: cei trei studen\i, cele nou[
studente, cei o sut[ treizeci de muncitori, cele o sut[ treizeci de muncitoare.
N o t [. }ncep]nd cu dou[ sute, acordul ]n gen se face fie cu substantivul, fie cu numeralul, ]n
func\ie de ceea ce vrea s[ scoat[ ]n eviden\[ vorbitorul. Comp.: cei trei sute de lei =i cele trei sute de lei;
cei dou[ mii cinci sute de dolari =i cele dou[ mii cinci sute de dolari.

C]nd numeralele nu s]nt precedate de articolul adjectival la plural cei, cele, ele
exprim[ cazul genitiv cu ajutorul prepozi\iei a (care nu trebuie confundat[ cu articolul
al, a, ai, ale) plus acuzativul. Este deci corect: Tat[ a (nu al) doi copii. Reprezentan\i a
(nu ai) =apte =coli. Dativul se exprim[ cu prepozi\ia la: Dau de m]ncare la zece iepuri.
N o t [. Prin acelea=i mijloace se realizeaz[ raporturile cazuale de genitiv-dativ =i la numeralele
sut[, mie, milion: Premiile a o sut[ de oameni (nu unei sute de oameni). Dau premii la o mie de oameni
(nu unei mii de oameni).

Valori numerice au =i substantivele pereche =i duzin[. Echival]nd cu numeralul


doi, pereche ]nseamn[ grup de dou[ obiecte de acela=i fel cu ]ntrebuin\are
simultan[ (o pereche de boi, o pereche de =ireturi) sau obiect format din dou[
p[r\i identice =i simetrice (o pereche de ochelari, o pereche de pantaloni). Duzin[
are semnifica\ia de grup de dou[sprezece obiecte de acela=i fel care formeaz[
un tot (o duzin[ de c[m[=i, o duzin[ de p[l[rii).
}NTREBUIN|AREA NUMERALELOR CARDINALE PROPRIU-ZISE
Dup[ cum s-a men\ionat, numeralele cardinale propriu-zise pot exprima
un num[r precis abstract, nefiind legate de obiecte concrete. A=a se folosesc ele
]n matematic[ (unu ]nmul\it cu unu fac unu, treizeci =i cinci ]mp[r\it la =apte fac
cinci, =apte e mai mic dec]t nou[). Numeralele cardinale mai pot exprima cantit[\i
precise de obiecte concrete. }n cazul acesta, numeralul este urmat de substantivul
respectiv care prin semantica lui denume=te obiectele num[rate:
Avea =i d]nsul trei feciori. (G. C o = b u c)
Tot o cantitate exact[ de obiecte concrete exprim[ =i numeralul atunci c]nd
este folosit independent: Zece dintre ei erau b[=tina=i, =apte str[ini.

128

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

N o t [. Numeralele singure sau construc\iile ]n care s]nt incluse pot exprima sensuri absolute.
De aceea ele de\in simboluri ale anilor (Era ]n 1940, adic[ ]n anul 1940), zilelor (Vine pe 20, adic[ ]n
ziua de 20), orelor (P]n[ la 15. 00 termin[m, adic[ p]n[ la ora 15. 00), minutelor (Este nou[ =i
cincisprezece, adic[ ora nou[ =i cincisprezece minute), v]rstelor (}mpline=te =aptezeci, adic[ 70 de ani),
ale numerelor purtate de vehicule (Vin cu unsprezece, adic[ cu troleibuzul 11), ale distan\elor (Mergeam
cu o sut[ dou[zeci pe or[, adic[ cu 120 km pe or[), notelor, etajelor, cotelor, articolelor de lege, sumelor
de bani, cantit[\ilor comerciale etc.

}n vorbirea curent[ se manifest[ tot mai pregnant tendin\a de a ]nlocui


numeralele ordinale prin cele cardinale propriu-zise, care s]nt mai scurte =i se
rostesc mai u=or, datorit[ corpului lor fonetic mai redus: pagina =apte (]n loc de
a =aptea), capitolul doi (]n loc de al doilea), am urcat la etajul cinci (]n loc de al
cincilea), r]ndul zece (]n loc de al zecelea), secolul dou[zeci (]n loc de al dou[zecilea),
volumul doi (]n loc de al doilea), s]nt la anul trei (]n loc de al treilea), felul doi (]n
loc de al doilea), regimentul opt (]n loc de al optulea), articolul nou[ (]n loc de al
nou[lea). Fenomenul a p[truns =i ]n limba scris[.
N o t a 1. Numeralele unu (una) =i doi (dou[) ]mpreun[ cu alte cuvinte formeaz[ anumite
expresii, r[sp]ndite mai ales ]n limba popular[ =i ]n limbajul familiar, ]n care acestea ]=i pierd chiar
valoarea de numeral: eu unul (eu una); tot unul =i unul (tot una =i una); tot una; din dou[ una; nici
una, nici dou[ pe nea=teptate; cu una, cu dou[ u=or, repede; una, dou[ mereu, una =i bun[;
una din dou[; a face una cu p[m]ntul a nimici; unul ca unul de calitate superioar[; p]n[ la unul
to\i etc.
N o t a 2. }n anumite condi\ii numeralele una, dou[ au valoare substantival[, f[r[ ca substantivul
respectiv s[ fie amintit anterior: I-a tras una (= o lovitur[), de l-a doborit la p[m]nt. C]nd i-a lipit dou[
(= dou[ palme), a v[zut stele verzi.

Cu ajutorul numeralelor cardinale, singure sau combinate cu alte numerale


ori cu alte cuvinte (vreo, cam, aproximativ, circa, aproape la, p]n[ la etc.), se
exprim[ num[rul aproximativ (imprecis) al obiectelor.
Nuan\a de aproxima\ie numeric[ poate fi redat[ =i prin succesiunea a
dou[ numerale (al doilea fiind mai mare dec]t primul), urmate de substantivul
determinat. }n acest caz numeralele al[turate se scriu cu liniu\[ (unu-doi;
trei-patru; dou[zeci =i doi-dou[zeci =i trei; o sut[-dou[ etc.). C]nd acestea privesc
unit[\i, se ]mbin[, de regul[, dou[ numerale succesive (doi-trei oameni,
cinci-=ase copaci). C]nd e vorba de cantit[\i mai mari, se ]mbin[ numerale
dintre care ultimul reprezint[ o valoare superioar[ (zece-cincisprezece creioane,
dou[zeci-treizeci de copii). Dar unit[\ile se ]mbin[ cu unit[\i, zecile cu zeci,
sutele cu sute etc.
N o t a 1. C]nd se succed numeralele unu =i doi, substantivul se intercaleaz[ ]ntre ele.
Ia poftim... de-\i lua din masa noastr[ oleac[ de gustare =-un pahar, dou[ de vin... (I. Creang[)
+i merg ei o zi, merg dou[, =i merg patruzeci =i nou[, p]n-ce de la o vreme intr[ colea ]n
codru. (I. Creang [)
Ca =i substantivele, se intercaleaz[ ]ntre unu =i doi (dou[) numeralele sut[, mie, milion, miliard
(o sut[-dou[ de elevi, un milion-dou[ de lei). }n celelalte cazuri, ele urmeaz[ dup[ cel de al doilea
numeral (trei-patru sute de studen\i, =ase-=apte mii de dolari).
N o t a 2. Exprimarea unei cantit[\i nedeterminate care e aproape de cantitatea indicat[ de
numeralul respectiv, dar o dep[=e=te, se realizeaz[ prin ]ntrebuin\area ]naintea acestuia a cuvintelor
peste, mai bine de, mai mult de, nu mai pu\in de =. a. (peste cincizeci, mai bine de dou[ sute) sau a
cuvintelor =i ceva, =i mai bine, =i mai mult ]n postpozi\ie (o mie =i ceva, dou[ sute =i mai bine).
Numeralele din aceste construc\ii indic[ o cifr[ rotund[.

Sensul de aproxima\ie se exprim[ =i prin folosirea formelor de plural ale


numeralelor: zeci, sute, mii, milioane.

MORFOLOGIA

129

Cre=teau / }n cer a lui aripe, / +i c[i de mii de ani treceau / }n tot at]tea
clipe. (M. E m i n e s c u)
... Mii de ur[tori treceau iute aproape de noi. (V. A l e c s a n d r i)
Redarea unei cantit[\i imense se accentueaz[ prin repetarea formei de plural
a numeralelor respective, legate prin conjunc\ia =i (mii =i mii, sute =i mii):
Crezi tu c[ vom putea noi singuri secera =i str]nge at]ta gr]u, c[ doar sute =i mii
de bra\e trebuie acolo, nu =ag[. (I. C r e a n g [)
NUMERALELE COLECTIVE
Numeralele colective exprim[ gruparea obiectelor ]n ansamblu
determinate numeric. Ele s]nt reduse ca num[r.
Pentru dou[ obiecte luate ca o totalitate se folose=te numeralul colectiv
mo=tenit am]ndoi, care are forme gramaticale de gen =i caz, declin]ndu-se ]n
felul urm[tor:
Masculin
Feminin
N. am]ndoi
am]ndou[
G. (al, a, ai, ale) am]nduror(a)
(al, a, ai, ale) am]nduror(a)
D. am]nduror(a)
am]nduror(a)
A. (pe) am]ndoi
(pe) am]ndou[
N o t [. Forma de genitiv-dativ a numeralului dat se ]nt]lne=te relativ rar, av]nd o nuan\[ arhaic[.
Am]nduror se folose=te ca determinativ antepus (le-am dat am]nduror elevelor), iar am]ndurora ca
determinativ postpus (le-am dat elevelor am]ndurora).

Genitiv-dativul se marcheaz[ =i prin prepozi\ii (la am]ndoi, ]naintea


am]ndurora, datorit[ am]ndurora).
Numeralul colectiv am]ndoi are ]n limba literar[ =i sinonimul neologic ambii
(]n limba veche exista forma ]mbii, mo=tenit[ din latin[). Ca =i forma am]ndoi,
ambii se declin[:
Masculin
Feminin
N. ambii
ambele
G. (al, a, ai, ale) ambilor
(al, a, ai, ale) ambelor
D. ambilor
ambelor
A. (pe) ambii
(pe) ambele
Spre deosebire de celelalte numerale colective care preced sau succed
substantivul determinat, ambii, ambele stau ]ntotdeauna ]nainte =i s]nt articulate,
substantivele determinate fiind nearticulate (ambii vecini, ambele vecine).
Numeralele colective de la trei p]n[ la opt se formeaz[ de la numeralele
cardinale propriu-zise, precedate de adjectivul pronominal nehot[r]t to\i
(transformat ]n morfemul tus-) sau de c]te + particula -=i: tustrei, tuspatru, tuscinci,
tus=ase, tus=apte, tusopt; c]te=itrei, c]te=ipatru, c]te=icinci etc.
C]nd au fost tustrei laolalt[ ]n cas[ =i s-au privit la lumina l[mpii, omul cel
de-al doilea a-n\eles. (M. S a d o v e a n u)
Scoase inimile din c]te=i=apte cai. (M. E m i n e s c u)
}ntrebuin\ate mai ales ]n vorbirea popular[, aceste numerale nu au forme
deosebite nici de gen, nici de caz, excep\ie f[c]nd doar numeralele compuse cu
trei care au form[ special[ de feminin (tustrele/c]te=itrele).

130

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

La noi de jale povestesc/ A codrilor desi=uri/


+i jale duce Mur[=ul/ +i duc tustrele Cri=uri. (O. G o g a)
C]te=itrele metodele fur[ ]ncercate. (B. P. H a s d e u)
La genitiv-dativ s]nt folosite prepozi\iile (juc[riile a tuspatru copii, s-a dat
la tustrei).
Pentru numere mai mari (de la trei ]n sus) ]n calitate de numerale colective se
folosesc construc\ii alc[tuite dintr-un numeral cardinal propriu-zis precedat de
adjectivul pronominal nehot[rit to\i: to\i cincizeci, to\i o sut[ treisprezece =. a. m. d.
Toate numeralele colective au at]t valoare adjectival[, c]t =i valoare substantival[:
Nu sem[nau am]ndou[ surorile. (A l. V l a h u \ [)
Au stat t[cu\i, c[ i-a cuprins / O jale pe-am]ndoi. (G. C o = b u c)
Tustrei feciorii babei umblau ]n c[r[u=ie. (I. C r e a n g [)
Ochil[ atunci se ia =i el dup[ Harap-Alb =i pornesc tuscinci ]nainte. (I. Creang[)
NUMERALELE MULTIPLICATIVE
Numeralele multiplicative arat[ ]n ce propor\ie cre=te o calitate sau o
cantitate. Se formeaz[ de la numeralele cardinale propriu-zise, de regul[, simple
(cu excep\ia lui unu), cu ajutorul prefixului ]n-(]m-) =i a sufixului -it (adic[ dup[
modelul adjectivelor participiale ]n -it): ]n + doi > a ]ndoi > ]ndoit; ]n + patru > a
]mp[tri > ]mp[trit. }n principiu, multiplicativele se pot forma de la orice numeral
cardinal propriu-zis. }n limba literar[, ]ns[, au circula\ie doar numeralele
multiplicative formate pe baza numeralelor de la doi p]n[ la =apte inclusiv (]ntreit,
]ncincit), precum =i pe baza numeralelor zece, sut[, mie (]nzecit, ]nsutit, ]nmiit).
N o t [. De=i ]n limba rom`n[ nu exist[ verbele a ]n=esi, a ]n=epti, numeralele multiplicative
]n=esit, ]n=eptit s-au format prin analogie cu ]ndoit, ]ntreit etc.

Sinonime cu ]ndoit =i ]ntreit s]nt neologismele dublu, triplu. }n limbajul =tiin\ific


se folose=te uneori cvadruplu (]mp[trit), cvintuplu (]ncincit) =i sextuplu (]n=esit).
Numeralele multiplicative au valoare adjectival[ sau adverbial[. C]nd s]nt
folosite ca adjective, multiplicativele se acord[ cu substantivul determinat ]n
gen =i num[r: c]=tig ]ntreit, c]=tiguri ]ntreite; dob]nd[ ]ndoit[ dob]nzi ]ndoite.
Cu valoare adverbial[, numeralele multiplicative s]nt invariabile: munce=te
]ntreit, dob]nde=te ]ndoit, c]=tig[ ]mp[trit. Ca adverbe, numeralele multiplicative
de tipul ]ndoit, ]ntreit s]nt sinonime cu numeralele adverbiale de dou[ ori mai
mult, de trei ori mai mult etc.
NUMERALELE DISTRIBUTIVE
Numeralele distributive arat[ gruparea numeric[ =i repartizarea obiectelor.
Ele se formeaz[ din numerale cardinale propriu-zise sau frac\ionare precedate
de cuv]ntul invariabil c]te (c]te doi, c]te cinci, c]te zece, c]te o treime, c]te un sfert,
c]te dou[zeci =i patru), care comunic[ locu\iunii date sensul de grupare ]n
cantit[\i indicate de numeralul folosit.
Pentru a sublinia modul de grupare, se repet[ fie numai numeralul (doi c]te
doi sau c]te doi, doi), fie toat[ construc\ia (c]te zece, c]te zece).
Numeralele distributive nu se declin[. Numai locu\iunea c]te unu are la
genitiv-dativ formele c]te unuia c]te uneia. Rela\iile cazuale s]nt exprimate cu

MORFOLOGIA

131

ajutorul prepozi\iilor plasate ]naintea distributivului (cinci caiete a c]te 50 de


bani bucata; de c]te zece ani).
Numai numeralele distributive care au ]n componen\a lor numeralele unu
=i doi (cu excep\ia lui unsprezece) au forme speciale de gen: c]te unu c]te una;
c]te doi c]te dou[; c]te doisprezece c]te dou[sprezece; c]te patruzeci =i doi
c]te patruzeci =i dou[ etc.
Substantivul care urmeaz[ dup[ numeralul distributiv se leag[ de acesta
ca =i numeralul cardinal propriu-zis: p]n[ la nou[sprezece direct (c]te
optsprezece lei), de la dou[zeci cu ajutorul prepozi\iei de (c]te treizeci de nuci;
c]te optzeci =i =apte de bani).
NUMERALELE FRAC|IONARE
Numeralele ce exprim[ cota frac\ionar[ luat[ dintr-un ]ntreg s]nt numite
numerale frac\ionare. Ele se formeaz[ de la numeralul cardinal care indic[ ]n
c]te p[r\i este frac\ionat ]ntregul la care se adaug[ sufixul -ime (doime, treime,
cincime, zecime, sutime, miime, milionime etc.), precedat de numeralul cardinal ce
arat[ c]te p[r\i frac\ionare s]nt luate (dou[ treimi, trei p[trimi, cinci =esimi etc.).
Prin cifre numeralele frac\ionare se redau sub form[ de frac\ii ordinare (1/5
o cincime, 2/3 dou[ treimi, 3/10 trei zecimi, 7/100 =apte sutimi) sau sub
form[ de frac\ii zecimale (0,5 cinci zecimi, 0,02 dou[ sutimi, 0,003 trei miimi).
Drept sinonime ale numeralelor frac\ionare o doime, o p[trime se folosesc
cuvintele jum[tate, sfert. Acestea s]nt, de fapt, substantive, dar care, ca =i
numeralele frac\ionare, arat[ cota ce se ia dintr-o unitate.
Substantivele feminine derivate de la numerale cardinale cu sufixul -ime,
ca =i toate substantivele de acest gen, au forme de num[r, de caz =i forme
nearticulate =i articulate: treime, treimi, treimea, treimile, unei treimi, treimii, unor
treimi, treimilor.
}n limbajul =tiin\ific, numeralele frac\ionare redau linia de separare dintre
num[r[torul =i numitorul unei frac\ii prin prepozi\ia pe sau supra: 3/5 trei pe
cinci sau trei supra cinci.
C]nd num[rul urmeaz[ dup[ un num[r ]ntreg, el se leag[ de primul prin
conjunc\ia =i care este obligatorie: patru =i o doime sau patru =i jum[tate; =ase =i
trei p[trimi sau =ase =i trei sferturi, opt (]ntregi) =i dou[ cincimi.
Fiind un tip de numerale frac\ionare, frac\iile zecimale se leag[ de num[rul
]ntregilor prin conjunc\ia =i: nou[ (]ntregi) =i trei miimi corespunde not[rii cifrice
9,003, iar doi (]ntregi) =i patru sutimi nota\iei 2,04. Aceste numerale pot fi
redate la citire prin numeralele cardinale corespunz[toare legate ]ntre ele prin
cuv]ntul virgul[: nou[ virgul[ zero zero trei, respectiv doi virgul[ zero patru.
Echivalente semantic cu numeralele frac\ionare s]nt construc\iile alc[tuite
din numeralul ordinal cu form[ feminin[ urmat de cuv]ntul parte (a doua parte,
a =asea parte, a zecea parte etc.) sau din numeralul cardinal propriu-zis la forma
feminin[ urmat de numeralul ordinal, tot la forma feminin[ (dou[ a treia, trei
a cincea, nou[ a zecea etc.). Ambele construc\ii s]nt invariabile, fiind utilizate
mai ales ]n domeniul matematicii.
Tot frac\ionare trebuie considerate construc\iile alc[tuite dintr-un numeral
cardinal propriu-zis urmat de numeralele sut[, mie, precedate de prepozi\ia
la: cincizeci la sut[ (notat cifric 50%), =aptezeci =i cinci la sut[ (notat 75%),

132

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

treizeci =i cinci la mie (notat 35%0). }n aceste cazuri se utilizeaz[ =i substantivele


procent, respectiv promil[, pe l]ng[ numeralul cardinal: =apte procente,
unsprezece promile.
N o t [. Trebuie evitate al[tur[rile pleonastice optzeci de procente la sut[, un procent de optzeci la
sut[, precum =i ]mbin[rile nelogice patruzeci de procente la mie, un procent de patruzeci la mie.

Substantivul determinat de numeralul frac\ionar este, de obicei, postpus =i


se leag[ de el cu ajutorul prepozi\iilor de, din, dintre, dintru (o treime din elevi, un
sfert de p]ine, dou[ cincimi dintre cei prezen\i, o =esime dintr-o clas[).
Leg[tura dintre ele se poate face de asemenea =i prin intermediul articolului
posesiv, substantivul determinat c[p[t]nd forma de genitiv (trei p[trimi ale
continentului).
N o t a 1. C]nd ]ns[ numeralul frac\ionar ]mpreun[ cu cel cardinal propriu-zis formeaz[ un
num[r mixt, substantivul se plaseaz[ imediat dup[ numeralul cardinal, dup[ care urmeaz[ cel
frac\ionar, legat prin conjunc\ia =i (trei ore =i un sfert, treisprezece metri =i jum[tate). La notarea ]n cifre
a num[rului mixt, substantivul se plaseaz[ ]ns[ dup[ frac\ie, adic[ la sf]r=it (9 3/5 kg).
N o t a 2. Substantivul care urmeaz[ dup[ numeralele frac\ionare st[, de obicei, la singular,
]ntruc]t se are ]n vedere frac\iunea unui singur ]ntreg (o treime din sum[, dou[ treimi din clas[).
Form[ de plural cap[t[ c]nd e vorba de un grup de obiecte omogene, luate ca un tot ]ntreg (o treime
din banii aduna\i, dou[ treimi din elevi).

NUMERALELE ADVERBIALE
Numeralele adverbiale arat[ de c]te ori se ]ndepline=te o ac\iune sau de
c]te ori calitatea (cantitatea) unui obiect o dep[=e=te pe a altuia. Ele constau
dintr-un grup de cuvinte cu caracter de locu\iune, care asemenea adverbelor
determin[ un verb, un adjectiv sau un alt adverb. Numeralele adverbiale se
formeaz[ din numerale cardinale propriu-zise precedate de prepozi\ia de =i
urmate de substantivul ori (pluralul lui oar[): de dou[ ori, de trei ori, de zece ori,
de o sut[ de ori. Excep\ie: o dat[ care e constituit din numeralul o =i substantivul
dat[ (sinonim al lui oar[).
Tot numerale adverbiale s]nt =i construc\iile cu numeralul ordinal urmat
de substantivul oar[ (sinonim cu dat[): a doua oar[, a zecea oar[, a mia oar[,
a o sut[ mia oar[ etc.
N o t a 1. Nu trebuie confundat numeralul adverbial o dat[ (scris ]n dou[ cuvinte, precedat
adeseori de adverbele de mod numai, doar, ]nc[) cu adverbul simplu odat[ diferit =i ca scriere
(]ntr-un singur cuv]nt) =i ca sens (]nseamn[ c]ndva, odinioar[).
N o t a 2. C]nd numeralul adverbial se construie=te cu formele de plural ale numeralelor sut[,
mie, milion, el nu denume=te un num[r exact, ci serve=te pentru a sublinia c[ ac\iunea se repet[ de
foarte multe ori (de sute de ori, de mii de ori, de milioane de ori).
N o t a 3. Uneori ]n corpul numeralului adverbial dup[ prepozi\ia de se intercaleaz[ elementul
c]te: de c]te dou[ ori, de c]te patru ori, de c]te nou[ ori etc. }n acest caz adverbialele au =i valoare
distributiv[, exprim]nd periodicitatea unei ac\iuni:
G[ina babei se oua de c]te dou[ ori pe zi. (I. Creang[)

Ca numerale adverbiale, neologismele bis de dou[ ori, ter de trei ori


indic[ numerotarea unor obiecte (case, pagini, exemplare): locuiesc la 9 bis,
paginile 15 bis =i 15 ter.
Bis cu sens de ]nc[ o dat[ se ]ntrebuin\eaz[ adesea ]n s[lile de spectacol,
ca indica\ie de repetare a unui pasaj dintr-o oper[ literar[ sau muzical[.

MORFOLOGIA

133

NUMERALELE ORDINALE
Numeralele ordinale exprim[ ordinea numeric[, locul pe care-l ocup[
obiectele sau ac\iunile ]ntr-o succesiune.
+irul numeralelor ordinale ]ncepe cu ]nt]iul (]nt]ia), cel (cea) dint]i sau primul
(prima), dup[ care urmeaz[ al doilea (a doua), al treilea (a treia), al patrulea (a
patra)... =i se sf]r=e=te cu locu\iunea adjectival[ cel (cea) din urm[ sau cu ultimul
(ultima). La acestea s-ar mai putea ad[uga =i neologismul secund (secund[),
care este sinonim cu al doilea (a doua). Comp.: c[pitan secund, vioar[ secund[.
Sinonimul lui al treilea (a treia) este ter\ (ter\[). Comp.: datorii c[tre ter\, o
ter\[ persoan[.
Celelalte numerale ordinale se formeaz[ din numeralele cardinale propriu-zise ]nso\ite de morfemele discontinue al antepus =i -le- + particula -a
postpuse pentru masculin sau a antepus =i -a postpus pentru feminin: al doilea
a doua, al treilea a treia, al patrulea a patra, al cincilea a cincea,...,
al zecelea a zecea...
N o t [. }n structura numeralelor ordinale nu se poate vorbi de articolele posesive al, a =i hot[r]te
-le, -a, deoarece rolul acestor elemente se reduce aici la derivarea numeralelor ordinale de la cele
cardinale. Cu ajutorul forman\ilor al, a este exprimat[ ideea de ordine, iar cu ajutorul forman\ilor
-le, -a, distinc\ia de gen (al =aselea a =asea).

Uneori, numeralele ordinale s]nt precedate de articolul adjectival cel (cea)


singur sau ]nso\it de prepozitia de, care formeaz[ sau nu o silab[ ]mpreun[ cu
formantul proclitic (al numeralului ordinal al (a): cel (cea) dint]i, cel de-al doilea
(cea de-a doua), cel de-al treilea, cel de-al zecelea etc.
Iar mar\i dez-diminea\[ puse tarni\ele =i desagii pe cai =i, leg]ndu-i frumu=el cu
c[p[strul, pe cel de al doilea de coada celui dint]i, pe cel de al treilea de coada
celui al doilea, pe cel de al patrulea de coada celui al treilea, cum ]i leag[
muntenii, a zis... (I. C r e a n g [)
La numeralele compuse marca postpus[ a numeralului ordinal apare numai
la ultimul component: al dou[zeci =i unulea a dou[zeci =i una, al o sut[ nou[zeci
=i optulea a o sut[ nou[zeci =i opta, al trei miilea a trei mia etc.
N o t a 1. La formarea numeralelor ordinale cu opt =i milion (terminate ]n consoan[), din motive
de ordin fonetic ]ntre numeralul cardinal =i formantul ordinal -lea se ]ntercaleaz[ vocala de leg[tur[
-u- (nu -[-): al optulea, al milionulea. Forma feminin[ a acestui numeral este a milioana (nu a miliona).
N o t a 2. Dac[ la masculin-neutru o sut[ =i o mie p[streaz[ pe o (al o sut[lea pom, al o mielea
vizitator), la feminin o este facultativ (e corect at]t a suta, a mia, c]t =i a o suta, a o mia). La ordinalele
corespunz[toare numeralelor cardinale un milion, un miliard preluarea lui un este facultativ[ la
masculin-neutru (e corect at]t al un milionulea, c]t =i al milionulea).

Numeralele ordinale formate de la unsprezece p]n[ la nou[sprezece se


pronun\[ =i se scriu corect al unsprezecelea, al doisprezecelea, al treisprezecelea,....
al nou[sprezecelea (nu al unsprezecilea, al doisprezecilea etc.), pentru c[ ele s]nt
formate de la unsprezece, doisprezece etc., spre deosebire de al dou[zecilea, al
treizecilea,...al nou[zecilea, formate de la dou[zeci,..., nou[zeci.
Numeralele formate de la sut[, mie =i milion se pronun\[ =i se scriu corect
astfel: al o sut[lea (format de la o sut[), a suta; al mielea (format de la o mie), a
mia; al milionulea (format de la un milion), a milioana; al sutelea (format de la
sute: al dou[ sutelea); al miilea (format de la mii: al dou[ miilea), al milioanelea
(format de la milioane: al dou[ milioanelea).

134

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

La numeralele ordinale, formate de la corespunz[toarele lor cardinale ]n a


c[ror structur[ intr[ prepozi\ia de, aceasta se omite ]naintea ultimului component.
Astfel, de la dou[zeci de mii ordinalul este al dou[zeci miilea, a dou[zeci mia, de la
=aptezeci de milioane se formeaz[ al =aptezeci milioanelea, a =aptezeci milioana.
N o t [. Numeralul ordinal este ]nso\it, de obicei, de substantiv =i se prezint[ ca un determinativ
al acestuia, asem[n]ndu-se prin func\ie cu adjectivul. Uneori ]ns[, el apare singur:
L[ncile se in=ir[ ]n linia prim[, iar ]n a doua... se-ntinsese pu=tile cele mici de munte. (M. Eminescu)
Poftim, om bun, de-i osp[ta ]mpreun[ cu noi, ziser[ cei doi drume\i, c[ci unde m[n]nc[ doi, mai
poate osp[ta =i al treilea. (I. Creang[)

Spre deosebire de celelalte numerale ordinale, care nu dispun dec]t de o


singur[ form[ din punctul de vedere al determin[rii, ]nt]i are dou[ forme: hot[r]t[
(articulat[) c]nd preced[ substantivul determinat (]nt]iul copil, ]nt]ia scrisoare)
=i nehot[r]t[ (nearticulat[) c]nd urmeaz[ dup[ acesta, ultima fiind comun[
pentru am]ndou[ genurile (anul ]nt]i, ziua ]nt]i).
Sinonimul lui ]nt]i, numeralul ordinal neologic primul (prima) apare de
asemenea ]naintea substantivului determinat ]n forma sa articulat[ (primul
exemplar, prima r]ndunic[), iar ]n componen\a unor compuse (de tipul:
prim-ministru, prim-plan, prim-secretar, prima-balerin[ etc.) =i ]n costruc\ii libere
(un prim exemplu, o prim[ observa\ie) poate fi nearticulat.
Alt[ particularitate a numeralelor ordinale ]nt]i =i prim este faptul c[ au =i
form[ de plural pentru ambele genuri (]nt]ii, primii; ]nt]ile, primele), ca =i ultimul.
DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE
Forme cazuale speciale at]t la masculin, c]t =i la feminin are numai numeralul
ordinal ]nt]i c]nd este articulat enclitic. Deci el se declin[ ca adjectivele, adic[
atunci c]nd st[ ]naintea substantivului determinat, se schimb[ dup[ cazuri, iar
c]nd st[ dup[, r[m]ne neschimbat (vezi Declinarea adjectivelor).
Numeralul prim este de obicei articulat hot[r]t =i variabil (primul solist,
primului solist, prima cosmonaut[, primei cosmonaute), dar uneori poate s[ apar[
=i nearticulat (aceast[ prim[ edi\ie, acestei prime edi\ii).
La fel ca =i prim se comport[ ]n privin\a formei neologismul secund. Dac[
preced[ regentul, este articulat hot[r]t enclitic (secundul ofi\er, secundului ofi\er,
secunda ]nt]mplare, secundei ]nt]mpl[ri) =i nearticulat dac[ succed[ termenul
regent (arbitru secund, ]nt]mplare secund[).
Neologismul ter\, c]nd preced[ regentul, este utilizat ]n structur[ nearticulat[
(o ter\[ persoan[, unei ter\e persoane) sau articulat hot[r]t enclitic (ter\a
persoan[, ter\ei persoane).
Celelalte numerale ordinale se declin[, ca =i numeralele cardinale, cu ajutorul
articolului adjectival cel, urmat de prepozi\ia de. Genul, num[rul =i cazul s]nt
marcate prin formele articolului adjectival, numeralul r[m]n]nd invariabil:
Singular
Plural
m. =i n.
f.
m.
f. =i n.
N.-A. cel de-al
cea de-a
cei de-al
cele de-al
=aptelea
=aptea
=aptelea
=aptelea
G.-D. celui de-al
celei de-a
celor de-al =aptelea
=aptelea
=aptea

MORFOLOGIA

135

N o t [. La N.-A. singular numeralele ordinale pot fi folosite =i f[r[ articolul adjectival urmat de
prepozi\ia de (al patrulea, a patra).

Tot cu articolul adjectival se declin[ =i numeralul dint]i, care st[, de obicei,


]naintea substantivului (cel dint]i, celei dint]i, celor dint]i).
C]nd se scriu cu cifre romane, numeralele ordinale, ]n afar[ de primul din
serie (]nt]i, primul), s]nt precedate la masculin =i la neutru de al =i urmate de
-lea, iar la feminin precedate de a =i urmate de -a: Napoleon al III-lea, student ]n
anul al V-lea, congresul al VII-lea, secolul al XIX-lea; clasa a II-a, clasa a X-a (dar
Napoleon I, clasa I).
N o t [. Este gre=it[ scrierea f[r[ a ]naintea numeralului ordinal, c]nd acesta st[ dup[ un substantiv
feminin: clasa opta ]n loc de clasa a opta, brigada treia ]n loc de brigada a treia.

}NTREBUIN|AREA NUMERALELOR ORDINALE


Numeralele ordinale pot avea valoare de adjectiv, de substantiv =i adverb.
Au valoare adjectival[ c]nd ]nso\esc un substantiv =i arat[ ordinea obiectului
denumit de substantiv (A fi a cincea roat[ la c[ru\[). Preced]nd sau urm]nd
substantivul pe care-l determin[, ele se acord[ cu acesta ]n gen, num[r =i caz.
Acordul se face fie prin forma numeralului (primul elev, primele flori, (al)
primilor elevi), fie prin articolul cel, cea (cel dint]i copil, cele dint]i legume,
celor dint]i copii (legume).
C]nd s]nt ]ntrebuin\ate singure, numeralele ordinale au valoare de
substantiv:
C]nd doi se ceart[, al treilea c]=tig[. (Fo l c l o r)
Intr[ ]n vorb[ cu cel dint]i. (M. E m i n e s c u)
Dac[ determin[ un verb, numeralul ordinal se folose=te adverbial:
... C]nd sirena suna a doua oar[, oamenii se ]ndreptau spre ie=ire.
(N. C o s t e n c o)
El a sosit ]nt]i.
Func\iile sintactice ale numeralului
Numeralele cu valoare adjectival[ (cardinale, colective, multiplicative,
distributive, ordinale) au func\ia sintactic[ de:
atribut adjectival:
Am cinci degete la m]ini/+apte zile-n s[pt[m]ni. (G. V i e r u)
Amindoi prietenii =i-au str]mbat nasurile unul c[tre altul. (M. S a d o v e a n u)
+i cea dint]i =col[ri\[ a fost ]ns[=i Sm[r[ndi\a popii. (I. C r e a n g [)
Cu o putere ]ndoit[, cu bra\e de fier smuci pe bab[ de mijloc. (T. A r g h e z i)
Craiul primind cartea, ]ndat[ cheam[ tustrei feciorii ]naintea sa. (I. Creang[)
Munca ne-a adus o satisfac\ie ]nzecit[.
Numeralele cu valoare substantival[ au acelea=i func\ii sintactice ca =i
substantivul:
subiect:
Tustrei au ascultat poemul oamenilor =i naturii noastre. (E. C a m i l a r)
C]te trei se sculau s[ spuie ce =tiu. (B. D e l a v r a n c e a)

136

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

atribut substantival:
Banii am]ndurora au fost restitui\i.
El avea o bancnot[ de zece.
Datoriile celui de-al doilea erau mici.
nume predicativ:
Unde erau trei, eu eram al patrulea. (I. C r e a n g [)
Cu noi se face zece. (M. S a d o v e a n u)
Bucuria lui era ]ntreit[.
complement direct:
+apte pe unul nu-l a=teapt[.
Juriul i-a premiat pe tustrei.
I-am v[zut acas[ pe am]ndoi.
complement indirect:
Au putere at]ta, / c]t le trebuie la doi. (M. E m i n e s c u)
Dar am]ndurora le f[g[duise dorin\a s[ le ]mplineasc[. (C. S t a m a t i)
I-am comunicat celui de-al doilea s[ vin[.
Numeralele cu valoare adverbial[ au func\ia sintactic[ de complement
circumstan\ial.
Ipate se ]mbog[\ise ]nsutit =i ]nmiit de c]nd a venit Chiric[ ]n slujb[ la
d]nsul. (I. C r e a n g [)
De zece ori m[soar[ =i o dat[ taie. (Fo l c l o r)
Unul c]te unul copiii au ie=it din clas[. (S. Va n g h e l i)

137

Verbul

Verbul este o parte de vorbire flexibil[ care denume=te procese ]n sens larg
(ac\iuni, st[ri, deveniri etc.). Verbul actualizeaz[ urm[toarele categorii
gramaticale: diatez[, mod, timp, persoan[, num[r.
Menirea comunicativ[ a verbului este ]n anumite privin\e similar[ cu a
adjectivului, deoarece ca =i acesta determin[ ]ntr-o oarecare m[sur[ obiectul,
indic]nd diferite propriet[\i active, semne ale acestuia. Deosebirea const[ ]n faptul
c[ verbele marcheaz[ acele semne ale obiectului care au proprietatea de a se
desf[=ura ]n timp, pe c]nd adjectivele desemneaz[ o calitate indiferent de
reprezentarea ei dinamic[.
CLASIFICAREA VERBELOR
Clasificarea verbelor are la baz[ trei criterii: semantic, sintagmatic =i morfologic.
CRITERIUL SEMANTIC. CLASE LEXICALE
Axat[ pe categoriile semantice ac\iune, devenire, stare, sfera lexico-semantic[ a celor aproximativ 6.000 de verbe existente ]n limba rom`n[ este foarte
variat[.
}n studiile de lexicologie s]nt depistate grupuri lexico-semantice care au o
tr[s[tur[ semantic[ integratoare, comun[ ]ntregului grup, =i tr[s[turi semantice
distinctive, proprii fiec[rei unit[\i verbale ]n parte.
Dup[ tr[s[tura semantic[ integratoare verbele se ]mpart ]n:
verbe ale mi=c[rii: a merge, a se deplasa, a zbura, a ajunge, a fugi,
a c[l[tori, a ]nota, a alerga, a veni, a pleca etc.;
verbe ale cuget[rii: a g]ndi, a cugeta, a medita, a crede, a presupune,
a reflecta etc.;
verbe ale zicerii: a spune, a zice, a vorbi, a povesti, a ]ntreba, a r[spunde,
a declara, a afirma, a amu\i, a apela, a bodog[ni, a morm[i, a se g]ng[vi, a se b]lb]i etc.;
verbe ale crea\iei: a crea, a confec\iona, a produce, a me=teri, a face,
a fabrica, a pl[smui, a coace, a picta, a tricota, a construi, a sculpta, a inventa etc.;
verbe ale sim\irii: a vedea, a sim\i, a auzi, a mirosi, a pip[i, a se
]ntrista, a se emo\iona etc.;
verbe ale existen\ei =i st[rii: a exista, a tr[i, a se afla, a locui, a =edea,
a z[cea, a d[inui, a fiin\a etc. (de acest grup \in =i verbele care exprim[ diferite
manifest[ri ale activit[\ii fiziologice =i psihice a omului: a tu=i, a dormi, a dormita,
a r]de, a pl]nge, a suspina etc.);

138

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

verbe ale rela\iei: a avea, a apar\ine, a poseda, a depinde, a st[p]ni,


a echilibra etc.;
verbe factitive: a dezghe\a, a aprinde, a fierbe, a ]mbun[t[\i, a ast]mp[ra,
a ]nfrumuse\a, a desp[duri, a dezmor\i etc.;
verbe ce exprim[ procese atmosferice: a fulgera, a ploua, a tuna,
a ninge, a se ]nsenina, a se ]nnora, a se ]ntuneca, a se dezl[n\ui etc.;
verbe ce denumesc sunete din natur[: a h[m[i, a f]=]i, a fo=ni, a mieuna,
a m[c[i, a m]r]i, a covi\a, a mugi etc.
Lipsa categoriei gramaticale a aspectului ]n structura limbii rom`ne este
compensat[ de posibilitatea verbelor de a exprima valoarea acesteia prin
semantica lor, adic[ prin mijloace lexicale. Din aceast[ perspectiv[, verbele se
]mpart ]n 3 clase mari: durative, momentane =i iterative.
Verbele durative exprim[ ac\iuni care dureaz[ ]n timp f[r[ a presupune o
limit[ intern[: a arde, a aduce, a aduna, a alerga, a a=tepta, a c[l[tori, a curge,
a dormi, a dura, a se plimba, a r[bda, a r[m]ne, a trece, a tulbura, a umbla, a unge,
a veghea etc.
Verbele momentane exprim[ ac\iuni de scurt[ durat[ a c[ror limit[ este
determinat[ de cauze interne, care nu se perpetueaz[ temporal: a adormi,
a aprinde, a da, a a\ipi, a muri, a deceda, a decola etc.
Verbele iterative exprim[ ac\iuni care se produc cu intermiten\e, care se
repet[ ]n timp: a schel[l[i, a lic[ri, a se perinda, a trepida, a undui, a zv]cni etc.
Semantica acestor grupuri verbale impune anumite restric\ii ]n ceea ce
prive=te folosirea lor la anumite timpuri: verbele momentane nu se folosesc, de
regul[, la imperfect, iar cele durative la perfectul simplu dec]t ]n contexte
unde exist[ preciz[ri suplimentare referitor la desf[=urarea lor ]n timp (dormii
o clip[; aprindeam focul, c]nd a intrat Ion; murea senin =i dulce; arse ]ntr-o clipit[).
VERBE DE MODALITATE +I DE ASPECT
Un grup aparte formeaz[ verbele de modalitate =i de aspect care, pe l]ng[
caracteristici lexicale, au =i anumite particularit[\i gramaticale.
Prin con\inutul lor lexical, verbele de modalitate exprim[ urm[toarele
nuan\e modale: posibilitatea (a putea), necesitatea (a trebui, a avea),
iminen\a (a fi), dorin\a (a vrea, a-i veni), aparen\a (a p[rea).
Verbele de aspect exprim[ urm[toarele valori aspectuale: ]nceputul,
continuarea =i sf]r=itul ac\iunii. Printre ele se num[r[: a ]ncepe, a porni, a prinde,
a termina, a ispr[vi, a sf]r=i etc.
Din punct de vedere gramatical, aceste verbe au capacitatea de a se construi
cu alte verbe la conjunctiv, la infinitiv, la participiu sau la supin: poate s[ vin[,
poate veni, trebuie s[ spun[, trebuie spus, era s[ cad[, vrea s[ plece, ]ncepe s[
ning[, termin[ de citit, a prins a pl]nge, are a face etc.
CRITERIUL SINTAGMATIC. CLASE VALEN|IALE
Structura sintagmatic[ a verbului include totalitatea participan\ilor implica\i
de verb =i rela\iile lor cu procesul. Dintre to\i participan\ii (actan\ii) necesari
pentru descrierea oric[rui proces (printre care se num[r[: agentul, pacientul,

MORFOLOGIA

139

instrumentul, destinatarul, asociatul etc.) de o importan\[ major[ s]nt agentul


=i pacientul. Primul reprezint[ participantul activ care ini\iaz[ =i realizeaz[
procesul. Cel de-al doilea este participantul pasiv, care, ]ntr-un fel sau altul,
sufer[ efectele procesului.
Rela\ia agentprocespacient (analizat[ ]n integritatea sa) proiecteaz[
diverse situa\ii din realitate care ]=i g[sesc reflectare ]n structura sintagmatic[ a
verbului. Astfel, tipul acestui raport dup[ num[rul de participan\i la situa\ie,
dup[ direc\ia lui de orientare st[ la baza subcategoriz[rii verbelor ]n clase
sintagmatice ale c[ror unit[\i, pe l]ng[ acelea=i tr[s[turi valen\iale, au =i
tr[s[turi semantice comune.
}n func\ie de num[rul de participan\i, procesele din realitate se ]mpart ]n
trei tipuri: 1) procese care implic[ doi protagoni=ti un agent =i un pacient; 2)
procese care implic[ numai un protagonist agentul =i 3) procese care nu pot
avea nici un protagonist. Primul tip cuprinde procese orientate ce implic[ un
punct ini\ial de la care pornesc =i un punct final asupra c[ruia se ]ndreapt[.
Acest tip de procese este exprimat prin clasa verbelor tranzitive.
Verbele tranzitive s]nt bivalente. Ele deschid dou[ pozi\ii libere care s]nt
ocupate respectiv de subiect =i de complementul direct (Z[pada acoper[ p[m]ntul,
Mama taie p]ine). Valen\a complementului direct este obligatorie. F[r[ asemenea
complinire sensul verbului r[m]ne necunoscut p]n[ la limita necesar[, iar enun\ul
neclar. Lipsite de compliniri, enun\urile Z[pada acoper[, Mama taie s]nt v[duvite
de un element esen\ial, strict necesar pentru realizarea inten\iei comunicative a
vorbitorului. Dependen\a verbului tranzitiv de obiectul direct este foarte puternic[
mai ]nt]i de toate ]n plan semantic. De aceea verbele tranzitive s]nt considerate
insuficiente semantic, iar valen\a complementului direct obligatorie.
Cel de-al doilea tip de procese, av]nd un singur protagonist agentul, este
calificat ca desemn]nd procese neorientate. Specific pentru acest tip de procese
este faptul c[ ele nu se extind nici asupra unui obiect din exterior, nici asupra
agentului ]nsu=i, deoarece ]n cadrul lor agentul este implicat ]n ]ntregime ]n
proces: a merge, a dormi, a se nelini=ti, a se sup[ra. Acest tip de procese este
exprimat prin clasa verbelor intranzitive.
Verbele intranzitive s]nt monovalente. Ele deschid o singur[ pozi\ie liber[
ocupat[ de subiect =i se caracterizeaz[ prin imposibilitatea de a se combina cu
un complement direct. Cu alte cuvinte, ac\iunea exprimat[ de verbele intranzitive
nu dep[=e=te sfera subiectului =i nu trece asupra unui obiect. Verbele intranzitive
s]nt suficiente din punctul de vedere al con\inutului lor semantic =i nu necesit[
compliniri. Enun\urile Copilul pl]nge, Bunica ]nc[run\e=te, Soarele r[sare, Dreptatea
triumf[, Pisica miaun[, V]ntul adie, Speran\a ]nvie, Sportivul alearg[, Elevul ]nt]rzie
etc. realizeaz[ plenar scopul comunic[rii. Mesajele s]nt clare, f[r[ echivocuri,
verbele nu cer un complement direct. Ele admit doar complemente indirecte =i
circumstan\iale (dac[ e nevoie s[ se precizeze situa\iile reflectate). Se poate spune:
Copilul pl]nge mult, Bunica ]nc[run\e=te frumos, Soarele r[sare diminea\a, Pisica
miaun[ la u=[, V]ntul adie r[coros, Speran\a ]nvie lent, Elevul ]nt]rzie regulat,
Profesorul intr[ ]n clas[, Mediteaz[ asupra problemei, Locuie=te cu p[rin\ii etc.
A=adar, tranzitivitatea =i intranzitivitatea s]nt tr[s[turi sintagmatice ale
verbului, determinate de con\inutul lui semantic intrinsec, =i desemneaz[ diferite
forme ale orient[rii ac\iunii pe axa agentprocespacient. Definitorie pentru

140

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

distinc\ia tranzitiv/intranzitiv este =i inegala disponibilitate a verbelor de a exprima


diateza. Raportul dintre tranzitivitate =i diatez[ este relevant numai pentru verbele
tranzitive care s]nt compatibile cu opozi\ia activ/pasiv: Tata face fluiere/Fluierele
s]nt f[cute de c[tre tata; Mama taie p]ine/P]inea este t[iat[ de c[tre mama etc.
Verbele intranzitive nu marcheaz[ prin logoforme distincte opozi\ia activ/
pasiv =i aceast[ tr[s[tur[ integrant[ devine totodat[ distinctiv[ pentru raportul
tranzitiv/intranzitiv. Capacitatea combinatorie a verbelor tranzitive este deosebit[
de cea a verbelor intranzitive. Tranzitivele admit, de regul[, un singur complement
direct care realizeaz[ valen\a obligatorie la dreapta. Complementul poate fi simplu
(ur[sc nedreptatea) sau multiplu (ur[sc nedreptatea, f[\[rnicia, ipocrizia).
C]teva verbe (a ruga, a sf[tui, a ]ntreba, a chestiona, a trece etc.) cer dou[
complemente directe: un complement direct al persoanei, cel[lalt al obiectului:
Profesorul ]ntreab[ pe elev lec\ia, L-am trecut Dun[rea. Ele se numesc d u b l u
t r a n z i t i v e.
Uneori complementul direct nu este actualizat =i atunci se consider[ c[
tranzitivele au o ]ntrebuin\are absolut[ (s]nt tranzitive implicite): mama coace,
copilul cite=te, elevul scrie, sora ]mplete=te, el c]nt[, ea recit[, bunica \ese etc.
Unele verbe intranzitive de tipul a lupta, a tr[i, a zbura, a visa, a juca etc.
pot primi =i ele complement direct, a=a-numitul c o m p l e m e n t i n t e r n, care
se deosebe=te prin faptul c[ este exprimat printr-un substantiv a c[rui r[d[cin[
e comun[ cu a verbului: a visa un vis, a trece o trec[toare, a zbura un zbor, a tr[i
un trai, a lupta o lupt[ =. a. }n unele studii, aceste verbe s]nt incluse ]n clasa
tranzitivelor, fiind numite p s e u d o t r a n z i t i v e.
Clasificarea verbelor ]n tranzitive =i intranzitive nu este rigid[. Cu excep\ia
verbelor mi=c[rii =i a verbului a fi, care s]nt ]ntotdeauna intranzitive, si a unui
grup relativ mare de verbe care s]nt ]ntotdeauna tranzitive (a r[scoli, a r[scroi,
a saluta, a sanc\iona, a satiriza, a satisface, a sc[rm[na, a tachina, a tarifa,
a tolera, a transcrie, a transfera, a tria, a troieni, a tr[da, a citi, a ]nchide,
a ]ncorona =. a.), majoritatea verbelor (cele polisemantice) pot fi tranzitive ]n
unul din sensurile lor =i intranzitive ]n altul.
Astfel, a suna, cu sensurile a produce un sunet =i a se face auzit este
intranzitiv (clopo\elul sun[, felefonul sun[, ]mi sun[ ]n urechi, sun[ a gol), iar cu
sensul a anun\a cu ajutorul unor sunete tranzitiv (sun[ alarma, sun[
de=teptarea etc.). Sau verbul a r[spunde este, de fapt, intranzitiv (a r[spunde ]n
doi peri, a r[spunde la ]ntrebare, a r[spunde la scrisoare, a r[spunde la salut,
a r[spunde la apel etc.), dar cu sensul a aduce la cuno=tin\[ el devine tranzitiv
=i este urmat de o propozi\ie completiv[ direct[ (a r[spuns c[ nu e la curent,
a r[spuns c[ are obiec\ii).
}n sf]r=it, cel de al treilea tip de procese, care ar putea fi caracterizate ca
procese-fenomene, nu implic[ nici ideea de agent, nici ideea de obiect afectat.
Este vorba despre procesele al c[ror agent nu exist[ ]n realitate sau este
considerat de c[tre purt[torii limbii ca fiind neimportant. Aceste procese s]nt
exprimate prin verbe impersonale.
Verbele impersonale s]nt avalente. Ele nu se pot ]mbina cu nume care ar
desemna subiectul sau obiectul. Din punctul de vedere al formei, ele pot fi at]t
nepronominale (plou[, tun[, ninge), c]t =i pronominale (se ]ntunec[, se lumineaz[,
se desprim[v[reaz[). Utilizarea acestor verbe este limitat[ doar la persoana a
III-a sg., fapt determinat de specificul lor semantic-valen\ial.

MORFOLOGIA

141

VERBE PRONOMINALE +I NEPRONOMINALE


Dup[ capacitatea lor de a se construi sau nu cu pronume reflexive, verbele
se ]mpart ]n pronominale (numite =i reflexive) =i nepronominale.
Verbele pronominale au ]n structura infinitivului (=i la persoana a III-a sg. =i
pl. la toate timpurile =i modurile, cu excep\ia modurilor nepersonale: participiu =i
supin) formele de acuzativ =i de dativ ale pronumelui reflexiv se, ]=i: a se duce, a se
g]ndi, a se c[s[tori, a se ]n\elege, a-=i aminti, a-=i ]nchipui. }n restul paradigmei lor,
ele includ formele corespunz[toare de persoana I =i a II-a ale pronumelor personale.
Clasa verbelor pronominale este numeroas[ =i eterogen[. Simpl[ =i accesibil[
ar fi delimitarea ]n cadrul acestei clase a trei subclase de verbe pronominale:
1) Verbele numai pronominale, care nu se utilizeaz[ f[r[ pronume (a se m]ndri,
a se l[f[i, a se zbuciuma, a se o\[r] etc.) sau, dac[ se utilizeaz[ cu pronume, au cu
totul alt sens (a se uita a privi a uita a nu \ine minte, a se duce a pleca
a duce a purta, a se afla a se g[si a afla a c[p[ta o informa\ie etc.).
2) Verbe intranzitive pronominale, care semnific[: a) participarea intens[,
interesat[ a autorului verbele dinamice (a se g]ndi, a-=i aminti, a se ruga, a-=i
procura); b) trecerea ]n alt[ stare, ]n alt[ faz[, ]n alt[ ipostaz[ verbele eventive
(a se ]ntrista a deveni trist, a se ]ns[n[to=i a deveni s[n[tos, a se ]nro=i a
deveni ro=u etc.) sau st[ri fizice ori psihice (a se ]mboln[vi a fi cuprins de
boal[, a se emo\iona a fi cuprins de emo\ie, a se gr[bi a deveni bolnav etc.);
c) inexisten\a unui autor al ac\iunii verbele impersonale (a se ]nsera, a se ]nnora).
3) Verbe reciproce (a se certa, a se bate, a se saluta, a se s[ruta etc.).
Verbele din prima subclas[ s]nt pronominale propriu-zise, deoarece numai
cu pronumele ]nglobat ]n toate formele paradigmei lor ele exprim[ sensul
primordial pe care ]l au.
Verbele din a doua subclas[ (formate, de regul[, de la adjective sau
substantive ce denumesc o stare) pot avea perechi nepronominale tranzitive,
care au sens factitiv (a ]ntrista a face s[ se ]ntristeze, a ]ns[n[to=i a face s[ se
]ns[n[to=easc[, a ]nro=i a face s[ se ]nro=easc[ etc.). Din aceast[ subclas[
fac parte =i o serie de verbe ce denumesc fenomene ale naturii (a se lumina (de
ziu[), a se ]ntuneca, a se ]nsera, a se desprim[v[ra, a se ]nnora, a se ]nsenina, a se
r[zbuna, a se ]nnopta, a se ]nnegura etc.). Unele dintre ele se folosesc =i f[r[
pronume cu acela=i sens, dar =i atunci r[m]n tot intranzitive (comp.: ]nsereaz[,
]nnopteaz[, ]nnoreaz[, ]ntunec[).
Verbele din a treia subclas[ au =i ele corelative nepronominale care ]ns[ au
un caracter tranzitiv foarte pronun\at (a certa, a bate, a saluta, a s[ruta).
Morfemul se ad[ugat la aceste verbe tranzitive le detranzitiveaz[ =i arat[
c[ ac\iunea este realizat[ concomitent de dou[ (sau mai multe) persoane. Dac[
verbul tranzitiv a certa se construie=te cu complementul direct pe cineva sau
ceva, corelativul s[u intranzitiv a se certa se construie=te ]ntotdeauna numai cu
complementul indirect cu cineva sau cu ceva. De aceea verbele reciproce trebuie
considerate unit[\i lexicale autonome =i definite ]n articole separate ]n dic\ionare.
La analiza gramatical[, reflexivul se =i echivalentele lui personale m[, te, ne, v[
trebuie incluse ]n componen\a verbului ca morfem constitutiv al acestuia,
deoarece ele nu au func\ie sintactic[ proprie.
Mai mul\i lingvi=ti consider[ drept verbe pronominale (numite r e f l e x i v e)
=i o serie ]ntreag[ de verbe tranzitive (a sp[la, a ]mbr[ca, a piept[na), de=i

142

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

elementul se al[turat lor nu face parte din structura verbului =i indic[ obiectul
verbului: ]n propozi\iile Maria se ]mbrac[ =i Maria te ]mbrac[ sau ]n Eu m[ sp[l
=i Eu ]l sp[l avem de fa\[ verbele tranzitive ]mbrac[ =i sp[l =i complementele
directe pronominale se, te, m[, ]l, adic[ nu avem a face cu morfeme ale verbelor
a se ]mbr[ca =i a se sp[la care nu exist[ ca unit[\i ]ntregi.
}ntre Maria se spal[ =i Maria ]l spal[ nu exist[ nici o deosebire ]n ceea ce
prive=te verbul predicat. +i ]ntr-un caz =i ]n cel[lalt avem de-a face cu acela=i
verb a sp[la (nu cu dou[).
Tot tranzitive ar fi =i unele verbe considerate reflexive cum s]nt a se l[uda,
a se contrazice, a se ]ntreba, ]n care pronumele reflexiv este complement direct
(a se l[uda pe sine, a se ]ntreba pe sine etc.) =i nu morfem al unor unit[\i
independente, deosebite de cele tranzitive.
N o t [. Nu s]nt verbe pronominale aparte nici construc\iile pronominale invariabile cu verbul la
persoana a III-a (sg. =i pl.) ]n care pronumele reflexiv se atribuie construc\iilor valoare de diatez[ pasiv[.
Cartea se cite=te Cartea este citit[; Congresul se organizeaz[ Congresul este organizat; M[rfurile se
v]nd M[rfurile s]nt v]ndute. Cu alte cuvinte, verbele ]n cazul dat nu s]nt pronominale. Aceste verbe se
construiesc cu pronumele reflexiv se numai ]n calitate de echivalente ale logoformelor de pasiv.

PREDICATIVITATEA
Predicativitatea asigur[ unit[\ilor din clasa verbului calitatea de nucleu al
comunic[rii =i, respectiv, un loc central ]n sistemul sintactic al limbii.
Predicativitatea reprezint[ sensul sintactic de baz[ al clasei verbului. Din aceast[
perspectiv[ verbele se clasific[ ]n predicative =i nepredicative.
P r e d i c a t i v e s]nt verbele care ]n condi\ii adecvate pot exprima singure
sensul dat, adic[ pot ]ndeplini func\ia de predicat.
N e p r e d i c a t i v e s]nt verbele care nu pot exprima sensul dat =i deci nu pot
]ndeplini singure func\ia de predicat.
Majoritatea unit[\ilor din clasa verbului s]nt predicative. Doar un grup
restr]ns de verbe se actualizeaz[ ]n anumite condi\ii ca nepredicative, de=i, c]nd
s]nt utilizate cu sensurile lor primare, pot juca =i rol de predicat. Ele se folosesc
cu diferite func\ii. O parte din acestea este gramaticalizat[ =i trecut[ ]n clasa
morfemelor, dat[ fiind desemantizarea lor complet[. Ele cap[t[ valoarea de
instrumente gramaticale servind la formarea modurilor, a timpurilor compuse
=i a diatezei pasive (adapt]ndu-=i =i formele corespunz[toare pentru aceast[
func\ie). Acestea s]nt verbele a u x i l i a r e a fi, a avea =i a vrea.
Al doilea grup de verbe care se actualizeaz[ ca nepredicative s]nt cele care
verbalizeaz[ numele predicativ intr]nd ]n componen\a predicatului nominal.
Acestea s]nt verbele numite copulative (a fi, a deveni, a ajunge, a ie=i, a se face etc.).
De re\inut c[ realizarea predicativ[ sau nepredicativ[ a verbelor depinde ]n
exclusivitate de condi\iile de func\ionare sintagmatic[. Unul =i acela=i verb poate
fi predicativ sau nepredicativ, ]n func\ie de ce exprim[ el ]n text. Astfel, verbul
a fi este predicativ c]nd semnific[ existen\a: Acum la franzel[rie este p]ine. Ca
verb predicativ a fi este sinonim cu a exista, a se afla, a trece, a se ]nt]mpla =i de
cele mai multe ori poate fi ]nlocuit cu aceste verbe: Universitatea este (se afl[) pe
strada M. Kog[lniceanu; Este (a trecut) mult timp de atunci; A fost (s-a ]nt]mplat)
un caz nemaipomenit; Este (exist[) o p[rere contrar[ etc. C]nd verbul a fi ]=i pierde
sensul, el se actualizeaz[ ca auxiliar (Casa este construit[), ca semiauxiliar (Era

MORFOLOGIA

143

s[ cad, era s[ pl]ng...) =i copulativ (Cerul este senin; Poporul este st[p]nul \[rii). }n
felul acesta verbul a fi este caracterizat ca plurifunc\ional; el poate ocupa toate
pozi\iile legate de predicativitate: predicativ, auxiliar, semiauxiliar =i copulativ.
VERBELE AUXILIARE
}n calitate de verbe auxiliare func\ioneaz[ logoformele verbelor a fi, a avea
=i a vrea, care ]nso\esc alte verbe =i ]ndeplinesc exclusiv func\ia de marc[ a
categoriilor gramaticale de diatez[, mod =i de timp. Ca auxiliare verbele a fi,
a avea, a vrea se desemantizeaz[ =i devin instrumente gramaticale cu valoare de
morfem. Datorit[ rolului esen\ial al acestora ]n flexiune (s]nt echivalente
func\ional cu desinen\ele), ele se mai numesc auxiliare morfologice. Intr]nd ]n
structura logoformelor verbale analitice, auxiliarele stau ]naintea verbului de
baz[ sau dup[ d]nsul (]n inversiuni), dar nu fac corp comun cu acesta. De aceea
logoforma analitic[ poate fi disociat[, intercal]nd alte elemente ]ntre p[r\ile ei
componente. S[ se compare: am c[utat am mai c[utat; am pl]ns am tot
pl]ns; m-am gr[bit m-am cam gr[bit; am crezut am prea crezut; voi spera
voi mai spera etc. Posibilit[\i mai mari de disociere a structurii are diateza pasiv[:
Limba rom`n[ va fi mai devreme sau mai t]rziu ]nsu=it[ de to\i cet[\enii.
Evident, asemenea intercal[ri modific[ configura\ia predicatulul =i cer o
aten\ie sporit[ la analiza sintactic[.
Auxiliarul a fi este, ]n primul r]nd, marc[ a diatezei pasive: apare ]n structura
logoformelor de pasiv la toate modurile =i timpurile, atribuindu-i participiului
din construc\ia pasiv[ valoare verbal[ =i indic]nd modul, timpul, persoana =i
num[rul acestei forme compuse a verbului. Din aceast[ cauz[ a fi din structura
logoformei de pasiv nu se deosebe=te din punct de vedere formal de predicativul
a fi, av]nd acelea=i forme (s]nt stimat, eram stimat, fusesem stimat, voi fi stimat,
s[ fi fost stimat, a= fi stimat, a= fi fost stimat etc.).
La diateza activ[ auxiliarul a fi apare ca marc[ a:
viitorului anterior =i prezumtivului perfect (ve\i fi scris, vei fi iubit, va fi zis);
conjunctivului perfect (s[ fi =tiut);
condi\ional-optativului perfect (ar fi =tiut);
prezumtivului prezent (vei fi =tiind);
infinitivului perfect (a fi =tiut).
Auxiliarul a avea se actualizeaz[ ]n structura perfectului compus =i a
viitorului construit cu conjunctivul, ambele fiind timpuri ale modului indicativ.
Participarea auxiliarului a avea la formarea acestor dou[ timpuri este diferit[.
La perfectul compus formele auxiliarului a avea folosit la timpul prezent se
deosebesc la persoana a III-a sg. =i la persoana I =i a II-a pl. de formele
corespunz[toare ale predicativului a avea: noi am (nu noi avem), voi a\i (nu voi
ave\i). La viitor formele predicativului a avea coincid cu formele acestui verb
]ntrebuin\at ca auxiliar la toate persoanele: am, ai, are, avem, ave\i, au (+
conjunctivul prezent al verbului de conjugat).
N o t [. La verbele pronominale, pronumele reflexiv st[ ]naintea auxiliarului =i se leag[ de
acesta cu cratim[: m-am dus, te-ai dus, s-a dus, ne-am dus, v-a\i dus, s-au dus. Formele inverse se scriu
cu dubl[ cratim[: dusu-m-am, dusu-te-ai, dusu-s-a, dusu-ne-am, dusu-v-ati, dusu-s-au. Vocala u
(aglutinat[ verbului de conjugat) apare ]n aceste cazuri din necesit[\i eufonice, fiind vocal[ de
leg[tur[: p[r[situ-m-ai, ]n\elesu-v-a\i etc.

144

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

A avea se mai actualizeaz[ ca auxiliar ]n structura condi\ionalului prezent


=i perfect. }n acest caz are logoforme specifice: a=, ai, ar, am, a\i, ar. La prezent
ele s]nt ]nso\ite de infinitivul verbului de conjugat (a= visa, ai visa,... etc.), iar la
perfect (]n componen\a condi\ionalului prezent al auxiliarului a fi) de
participiul verbului de conjugat (a= fi visat, ai fi visat,... etc.). }n aceste structuri
auxiliarul a avea nu prezint[ dificult[\i de ortografiere. Este necesar[ o aten\ie
sporit[ la logoforma a= (pers. I sg.) care se scrie f[r[ -i. }n formele inverse
auxiliarul este legat de pronume prin cratim[: duce-m-a=, jelui-m-a=.
Ca auxiliar, a vrea se actualizeaz[ ]n structura viitorului I, a viitorului
anterior (indicativ) =i a prezumtivului prezent =i perfect.
La cele dou[ forme ale viitorului indicativ auxiliarul a vrea are flexiune
proprie, deosebit[ de cea a predicativului a vrea (la indicativ prezent).
Omonime s]nt doar logoformele lui a vrea la pers. a III-a pl. (vor lucra =i ei vor).
La viitorul I auxiliarul este ]nso\it de infinitivul verbului de conjugat
(voi face, vei face, ... etc.), iar la viitorul anterior (]n componen\a viitorului I
al auxiliarului a fi) de participiul verbului de conjugat. Func\ia de indice
al persoanei =i num[rului ]i revine ]n exclusivitate auxiliarului.
Aceea=i func\ie o ]ndepline=te auxiliarul a vrea =i ]n structura prezumtivului
prezent, format cu viitorul auxiliarului a fi =i gerunziul verbului de conjugat
(voi fi c]nt]nd). Paradigma prezumtivului perfect este omonim[ cu cea a viitorului
anterior.
VERBELE COPULATIVE
Limba rom`n[ cunoa=te un singur verb copulativ propriu-zis a fi, care
constituie predicatul nominal ]mpreun[ cu numele predicativ. Ca =i auxiliarele,
a fi, ]n aceast[ func\ie, devine un instrument gramatical, pe de o parte, sintactic,
exprim]nd predicativitatea, iar, pe de alt[ parte, morfologic, exprim]nd categoriile
gramaticale verbale, pe care numele predicativ nu le poate marca. Indic]nd
modul, timpul, persoana =i num[rul, verbul copulativ nu contribuie la realizarea
predicatului din punct de vedere semantic. Func\ia lui de baz[ este cea de
leg[tur[. De aceea verbul copulativ poate lipsi atunci c]nd se d[ preponderen\[
altor mijloace de leg[tur[: pauz[, intona\ie =. a.:
Religia o fraz[ de d]n=ii inventat[. (M. E m i n e s c u)
}n afar[ de a fi, se ]ntrebuin\eaz[, cu func\ie copulativ[, o serie de alte
verbe: a deveni (este ]ntotdeauna copulativ), a ajunge, a se face, a ie=i (c]nd s]nt
sinonime cu a deveni), a r[m]ne (]n contexte de tipul A r[mas repetent[), a ]nsemna
(]n contexte de tipul Via\a ]nseamn[ lupt[), a p[rea (]n contexte de tipul Ziua
pare frumoas[), a se numi, a se chema (]n contexte de tipul Asta se nume=te/se
cheam[ neaten\ie).
VERBELE PERSONALE +I IMPERSONALE
}n func\ie de comportamentul lor fa\[ de categoria persoanei, verbele limbii
rom`ne se divizeaz[ ]n dou[ clase: personale =i impersonale.
Pe r s o n a l e s]nt verbele cu forme distincte pentru toate persoanele, adic[
acele verbe care au capacitatea de a realiza rela\ia sintagmatic[ subiectpredicat.

MORFOLOGIA

145

Aceste verbe admit un subiect gramatical acord]ndu-se cu numele (substantiv,


pronume etc.) care exprim[ acest subiect.
Marea majoritate a verbelor rom`ne=ti s]nt personale. Ca atare se consider[
=i a=a-numitele verbe unipersonale, care admit =i ele un subiect, dar un subiect
specific, care nu poate fi la pers. I (]n postura vorbitorului) =i a II-a (]n postura
interlocutorului) din motive semantice (nu pentru c[ n-ar putea avea formele
corespunz[toare). De aceea ele func\ioneaz[ numai la pers. a III-a sg. =i pl.
E vorba, ]n primul r]nd, de verbele onomatopeice =i cele care exprim[ sunetele
caracteristice ale animalelor =i ale p[s[rilor (a m[c[i, a beh[i, a mieuna, a cotcod[ci,
a l[tra, a ciripi, a cronc[ni, a necheza, a gui\a etc.). }n al doilea r]nd, e vorba de
unele verbe ale st[rii =i chiar ale ac\iunii, al c[ror con\inut semantic impune
anumite restric\ii ]n ceea ce prive=te exprimarea persoanei: a durea, a ustura,
a podidi etc. Aceste verbe s]nt personale pentru c[ admit un anumit tip de subiect,
dar, ]n virtutea specificului sensului lor lexical, func\ioneaz[ numai la pers.
a III-a (sg. =i pl.). Ele s]nt cunoscute ]n gramatic[ sub numele de verbe
unipersonale (defective de persoan[). Tot unipersonal este =i verbul modal a trebui.
I m p e r s o n a l e s]nt verbele care nu admit subiecte gramaticale (fiind neutre
]n raport cu agentul ac\iunii denumite, care de cele mai multe ori nici nu exist[): a viscoli, a ninge, a bureza, a fulgera, a ploua, a amurgi etc. Formal, ele
func\ioneaz[ numai la pers. a III-a sg., av]nd de asemenea doar c]te o form[
invariabil[ de persoan[: viscole=te, a viscolit, va viscoli, s[ viscoleasc[ etc. }n
afar[ de ac\iuni din natur[, ele pot denumi =i st[ri ce se produc de la sine:
a rezulta, a reie=i etc. Acestea s]nt verbe impersonale propriu-zise.
}n anumite vecin[t[\i sintactice o serie de verbe personale se actualizeaz[
ca impersonale: a p[rea, a auzi, a spune, a zice. Un mijloc de impersonalizare a
acestora este utilizarea pe l]ng[ ele a pronumelui reflexiv: se pare, se aude, se
zice, se =tie, se obi=nuie=te etc. Acestea se numesc verbe i m p e r s o n a l e
i m p r o p r i i.
CRITERIUL MORFOLOGIC. CLASE FLEXIONARE
Din perspectiva particularit[\ilor de exprimare a sensurilor gramaticale
(adic[ dup[ criteriul morfologic), verbele rom`ne=ti se grupeaz[ ]n clase cu
acela=i model de organizare paradigmatic[, numite c o n j u g [ r i. Verbele
rom`ne=ti se modific[ dup[ 4 modele principale =i se divizeaz[ din acest punct
de vedere ]n 4 conjug[ri. Indicele de grupare dup[ conjug[ri este sufixul
infinitivului prezent.
Clasificarea dat[ are la baz[ tipurile de conjugare din latin[. Gramaticile
normative pornesc ]ntotdeauna de la schema clasic[ a celor 4 conjug[ri, mai
avantajoas[ prin faptul c[ este simpl[ =i accesibil[.
Conjugarea I cuprinde verbele care se termin[ la infinitiv ]n -a (a c]nta,
a lucra, a memoriza, a vibra, a declara, a linia, a sublinia, a se m]nia, a sc]nteia,
a veghea, a ]ngenunchea etc.).
Conjugarea a II-a cuprinde verbele care se termin[ la infinitiv ]n -ea (a bea,
a vedea, a sc[dea etc.).
N o t [. Deosebirea dintre a veghea, a ]mperechea de conj. I =i a vedea, a sc[dea de conj. a II-a
apare clar la conjugare. Comp.: veghez, veghezi, vegheaz[ (conj. I) =i v[d, vezi, vede (conj. a II-a).

146

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Conjugarea a III-a cuprinde verbele care se termin[ la infinitiv ]n -e


(a trece, a merge, a r]de, a tinde, a cuprinde, a vinde, a zice etc.).
Conjugarea a IV-a cuprinde verbele care se termin[ la infinitiv ]n -i =i -]
(a iubi, a veni, a oglindi, a hot[r], a cobor], a ur] etc.).
La conjug[rile I, a II-a =i a IV-a accentul cade pe sufixele infinitivului.
Numai la conjugarea a III-a accentul cade pe r[d[cin[. Aceste patru conjug[ri
s]nt inegale ]n ceea ce prive=te num[rul de verbe =i productivitatea lor.
Conjug[rile I =i a IV-a s]nt vii =i productive. Ele ]=i ]mbog[\esc permanent
inventarul cu lexeme verbale noi, formate pe teren propriu sau ]mprumutate
din alte limbi. Celelalte dou[ clase s]nt reduse numeric (au ]mpreun[ mai pu\in
de 300 de verbe) =i aproape neproductive (adic[, dup[ aceste modele, nu se
mai formeaz[ verbe noi).
}n cadrul acestor 4 mari clase flexionare, se delimiteaz[ subclase ce prezint[
diferen\e de flexiune. Prima divizare ]n acest sens are loc ]n cadrul conjug[rilor
I =i a IV-a. Aici se disting dou[ subclase:
1) Subclasa verbelor sufixate, adic[ a celor care primesc ]n structura
flexionar[ a prezentului indicativ =i conjunctiv =i a imperativului sufixele
gramaticale -ez (conj. I) =i -esc/-[sc (conj. a IV-a): a lucra lucrez s[ lucrez;
a forma formez s[ formez; a br[zda br[zdez s[ br[zdez; a iubi
iubesc s[ iubesc; a hot[r] hot[r[sc s[ hot[r[sc.
2) Subclasa verbelor nesufixate, care formeaz[ prezentul indicativ =i
conjunctiv f[r[ sufixe: a l[uda laud s[ laud; a ad[uga adaug s[
adaug; a aproba aprob s[ aprob; a fugi fug s[ fug; a cobor] cobor
s[ cobor.
N o t [. Unele verbe admit ambele posibilit[\i de formare a prezentului indicativ =i conjunctiv,
dar, de regul[, numai una din ele (prima) e normativ[, cealalt[ fiind dialectal[, vorbit[ sau ]nvechit[
(comp.: ]nv]rtesc ]nv]rt, ]mpart ]mp[r\esc, ignorez ignor, ]nsemn ]nsemnez, zv]nt zv]ntez,
mint min\esc, st[rui st[ruiesc =. a.). S]nt normative ambele variante numai c]nd exist[ anumite
diferen\e de sens, c[ci marcheaz[ verbele omonime la infinitiv: a manifesta, manifest tranz.
(sentimente, atitudini) a exprima (prin comportare); a manifesta, manifestez intranz. a face
manifesta\ii, a participa la o manifesta\ie; a ordona, ordon intranz. a da un ordin; a porunci;
a ordona, ordonez tranz. a pune ]n ordine; a aranja; a reflecta, reflect tranz. (lumina)
a schimba direc\ia de propagare; a reflecta, reflectez intranz. a g]ndi profund; a cugeta;
a absolvi, absolvesc tranz. (o institu\ie de ]nv[\[m]nt) a termina ciclul prev[zut =i a primi actul
respectiv; a absolvi, absolv tranz. (acuza\i, vinova\i) a scuti de pedeaps[.

Clasele verbelor ]n -a (conj. I), -i =i -] (conj. a IV-a) ]=i organizeaz[


paradigmele dup[ o singur[ tem[ flexionar[ cea a infinitivului: toate
modurile =i timpurile lor se formeaz[ de la aceast[ tem[. Clasele verbelor ]n
-ea (conj. a II-a) =i -e (conj. a III-a) au la baza organiz[rii paradigmatice
dou[ teme flexionare: a prezentului =i a perfectului. De la tema prezentului,
care coincide cu cea a infinitivului, se formeaz[ prezentul =i imperfectul
indicativ, conjunctivul prezent, condi\ionalul prezent, imperativul pozitiv,
gerunziul. De la tema perfectului se formeaz[ perfectul simplu =i mai mult
ca perfectul indicativ, supinul =i participiul. Timpurile compuse de la diferite
moduri se formeaz[ cu ajutorul participiului. Opt verbe de conj. a III-a (plus
derivatele lor prefixale): a coace, a rupe, a sparge, a fierbe, a suge, a fr]nge,
a ]nfige, a frige au trei teme flexionare: a prezentului, a perfectului =i a
participiului.

MORFOLOGIA

147

CATEGORIILE GRAMATICALE ALE VERBULUI


Caracteristice pentru verb s]nt urm[toarele categorii gramaticale: diateza,
modul, timpul, persoana =i num[rul. Sporadic apar exprimate ]n flexiunea
verbului =i categoriile genului =i cazului, dar acestea nu s]nt antrenate ]n opozi\iile
de con\inut ale sistemului verbal (ele fiind prin defini\ie categorii nominale).
La con\inutul propriu-zis al procesului (semn categorial specific al
verbului) se refer[ diateza, modul, timpul (care s]nt prin excelen\[ categorii
verbale). Num[rul =i persoana caracterizeaz[ verbul numai ]n m[sura ]n care
unit[\ile din clasa verbului ]nregistreaz[, ]n conexiunea sintagmatic[, rela\ii de
interdependen\[ cu unit[\ile din clasa numelui. De aceea aceste dou[ categorii
se consider[ categorii de ]mprumut pentru clasa verbului.
Dintre cele trei categorii caracteristice ]n exclusivitate pentru verb, cel mai
bine conturat[ dup[ con\inut =i expresie este categoria timpului. Verbul este
unica parte de vorbire care exprim[ timpul gramatical la un ]nalt grad de
abstractizare. Paradigmele temporale constituie pivotul ]ntregului sistem
flexionar verbal. Categoria timpului este esen\ial[ pentru clasa verbului, deoarece
se refer[ la semnifica\ia fundamental[ a acestuia. Modul dezv[luie importante
opozi\ii de con\inut, dar este slab prezentat ]n planul expresiei. Diateza, bazat[
pe rela\iile dintre pozi\iile sintagmatice agent pacient, este de natur[ implicit
sintactic[. Opozi\iile formale (din planul expresiei) ale diatezei influen\eaz[
foarte pu\in tabloul flexionar al verbului. De obicei, sistemul flexionar se
contureaz[ pe baza logoformelor diatezei active. De aceea, ]n compara\ie cu
categoria timpului, diateza, modul, persoana =i num[rul s]nt considerate
categorii secundare.
A=adar, ]n structura flexionar[ a verbului rolul predominant revine
paradigmelor temporale, prin care s]nt implicate celelalte categorii. Orice
logoform[ exprim[ diateza, modul, persoana =i num[rul, numai ]mpreun[ cu
timpul (nu aparte). O logoform[ verbal[ actualizeaz[ de aceea c]te un sens
gramatical din fiecare categorie. De exemplu, logoforma pl]ngi exprim[ sensul
de prezent (categoria timpului) =i totodat[ sensurile de indicativ (categoria
modului), de pers. a II-a (categoria persoanei), de singular (categoria num[rului)
=i de activ (categoria diatezei).
PERSOANA +I NUM{RUL
}n cadrul verbului categoriile persoanei =i num[rului nu se refer[ la ac\iune,
ci la agentul (sau pacientul) acesteia =i s]nt, prin urmare, caracteristice verbului
prin rela\iile de interdependen\[ dintre ac\iune =i participan\ii la actul
comunicativ =i num[rul lor.
Categoria persoanei exprim[ raportul dintre participan\ii la actul
comunicativ =i ac\iune. Categoria persoanei are deci un sistem tridimensional:
1) pers. I persoana care vorbe=te (emi\[torul); 2) pers. a II-a persoana
c[reia i se vorbe=te (receptorul); 3) pers. a III-a obiectul despre care se vorbe=te
(o alt[ persoan[ ]n afar[ de cei doi vorbitori).
Este important de re\inut c[ ]n procesul comunic[rii persoana gramatical[
]=i modific[ sensul determinat de sistem prin folosirea frecvent[ a unei forme
personale ]n locul alteia. Factori de ordin psihic care stau la baza actului

148

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

comunicativ (cum ar fi: rela\iile reciproce dintre interlocutori, suportul lor emotiv,
confruntarea cu alte persoane care particip[ indirect la actul comunicativ,
situa\iile neobi=nuite ]n care decurge comunicarea, scopurile deosebite ]n
constituirea enun\urilor etc.) influen\eaz[ ]n modul cel mai direct con\inutul
formelor de persoan[ gramatical[. Neconcordan\a dintre persoana marcat[
gramatical =i cea real[, ce se poate observa ]n unele situa\ii speciale, ]mbog[\e=te
con\inutul logoformelor de persoan[ cu sensuri noi, numite sensuri contextuale
sau sintagmatice. }n exemplul: Stai, m[i porcane, c[ te c[ptu=e=te ea, M[rioara,
acu=i! (I. C r e a n g [), verbul este folosit la pers. a III-a cu toate c[ ]n realitate
este vorba de pers. I (stai, c[ te c[ptuse=c eu acu=i!). Aceste dou[ enun\uri s]nt
absolut identice din punct de vedere denotativ, dar deosebite din punct de vedere
formal =i stilistic.
Actualizarea sensurilor gramaticale de persoan[ depinde de categoriile de
mod =i timp. Categoria persoanei se realizeaz[ integral ]n sistemul flexionar al
modurilor indicativ, condi\ional =i prezumtiv. La conjunctiv diferen\e de persoan[
prezint[ numai timpul prezent. Perfectul conjunctivului nu diferen\iaz[ persoana
paradigmatic (prin form[), identificarea ei se face numai ]n context.
Imperativul realizeaz[ formal numai pers. a II-a singular =i plural.
Modurile infinitiv, gerunziu, participiu =i supin s]nt neutre fa\[ de categoria
persoanei.
Categoria num[rului se realizeaz[ ]n sistemul flexionar al modurilor
personale concomitent cu cea de persoan[. La participiu num[rul se exprim[
]mpreun[ cu genul (b[tut/b[tu\i; b[tut[/b[tute). Uniform =i univoc opozi\ia de
num[r =i persoan[ este marcat[ formal numai la pers. a II-a sg. =i pl. respectiv
prin desinen\ele -i/-\i: admir-i/admira-\i; =ez-i/=ede-\i; merg-i/merge-\i; love=t-i/
lovi-\i; admira-i/admira-\i; =edea-i/=edea-\i; mergea-i/mergea-\i; ai admirat, a\i
admirat; vei admira/ve\i admira etc. (indiferent de conjugare, de mod =i de timp).
N o t [. }n structura formelor de perfect simplu =i mai mult ca perfect, opozi\ia singular/plural
este marcat[ suplimentar =i de morful -r[, care apare ]naintea desinen\ei de persoan[ la toate
logoformele de plural: admira-r[-\i, lovi-r[-\i admirase-r[-\i, lovise-r[-\i etc.
Pentru pers. a II-a pl. acest morf este de fapt redundant, deoarece opozi\ia de num[r este
suficient marcat[ de raportul i/\i.

Persoana I sg. =i pl. =i a III-a sg. =i pl. nu se caracterizeaz[ prin uniformitate ]n


marcarea opozi\iei de num[r. Distinct[ la prezent /-m (eu admir/noi admir[-m;
eu lovesc /noi lovi-m; eu vin/noi veni-m etc.) =i la perf. simplu -i/-m (eu admira-i/
noi admira-r[-m, opozi\ia de num[r la pers. I sg. =i pl. se neutralizeaz[ la imperfect
(eu admiram/ noi admiram; eu veneam/noi veneam; eu loveam/noi loveam) =i la
perfectul compus (eu am admirat/noi am admirat; eu am venit/noi am venit),
fiind marcat[ printr-un singur morf -m. La mai mult ca perfect aceast[ omonimie
este ]nl[turat[ de -r[, care apare la pers. I pl. (eu admirase-m/noi admirase-r[-m;
eu hot[r]se-m/ noi hot[r]se-r[-m).
}n structura formal[ a timpurilor compuse ale indicativului =i ale
condi\ional-optativului, la modul prezumtiv =i la diateza pasiv[ persoana =i
num[rul s]nt marcate prin auxiliarele respective.
Imperativul (pozitiv =i negativ) marcheaz[ opozi\ia de num[r numai la pers.
a II-a sg. =i pl. La plural toate verbele la ambele forme ale imperativului au
desinen\[ unic[ -\i, comun[ =i altor moduri (c]nta\i!, cobor]\i!). La singular

MORFOLOGIA

149

(forma afirmativ[) se ]nt]lnesc desinen\ele: -[ (la verbele de conj. I =i a IV-a ]n


-] f[r[ -[sc; -i (la verbele regulate de conj. a II-a, a III-a =i a IV-a ]n -i) =i -e (la
verbele tranzitive de conj. a III-a =i la cele de conj. a IV-a cu sufixe de prezent).
Comp.: c]nt[!, coboar[!, vezi!, treci!, fugi!, prinde!, iube=te!, hot[r[=te!
Paradigma conjunctivului trecut nu marcheaz[ num[rul prin mijloace
formale (s[ fi admirat, s[ fi pl]ns, s[ fi plecat).
O particularitate a verbului rom`nesc const[ ]n capacitatea de a exprima
clar persoana prin logoforme. De aceea este redundant[ marcarea suplimentar[
a persoanei prin pronume. Mai ales dac[ subiectul propozi\iei nu este exprimat
(prin substantiv sau printr-un substitut al acestuia), verbul se ]ntrebuin\eaz[
f[r[ pronume (Citesc o carte. Coase o rochie. Vei pleca m]ine. Ai tricotat vesta? Ce
faci? De unde vii? C]t cost[? Pleac[ de aici!). Folosirea pronumelui ]n aceste cazuri
este improprie =i contravine normei literare.
N o t [. Erori de tipul Ce tu faci?; De unde tu vii; C]t ea cost[? etc. au fost comb[tute de nenum[rate
ori ]n lucr[rile de cultivare a limbii ap[rute la noi ]n decursul anilor.

Prezen\a pronumelui e justificat[ numai ]n cazurile de omonimie a


persoanelor =i atunci c]nd situa\ia cere eviden\ierea persoanelor care s[v]r=esc
ac\iunea: Eu lucrez, dar tu dormi. Tu lucreaz[, iar eu te-oi ajuta.
MODUL
Categoria gramatical[ a modului reprezint[ un sistem de forme verbale ce
exprim[ sensuri gramaticale, numite moduri: indicativ, conjunctiv, condi\ional,
prezumtiv =i imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu =i supin. Primele cinci
sensuri formeaz[ nucleul categoriei =i se afl[ ]n raport de opozi\ie ]ntre ele.
La baza rela\iilor de opozi\ie din cadrul sistemului dat se afl[ raportul dintre
ac\iune =i realitate, adic[ dintre proces =i atitudinea vorbitorului fa\[ de el.
Opozi\iile modale au un caracter relativ =i subiectiv, deoarece categoria modului
nu are un substrat ontologic. Valorile modale nu modific[ natura intrinsec[,
obiectiv[ a ac\iunii, denumit[ de verbe, ci exprim[ doar atitudinea subiectiv[ a
celui ce vorbe=te fa\[ de ea. Deci modurile nu reflect[ latura calitativ[ a procesului.
}n raport cu realitatea emotiv-pragmatic[, toate ac\iunile privite ca proces
pot fi ]ncadrate ]n sensurile limit[ realitate irealitate, certitudine
incertitudine, fiind calificate ca reale (sigure, certe) =i posibile (cu diferite
grade de realizare a certitudinii), ca realizabile (dar incerte, condi\ionate), ca
dorite (situate ]ntre certitudine =i incertitudine), ca presupuse (ipotetice, incerte),
ca poruncite (cu certitudine sub]n\eleas[) etc. Distinc\ia dintre realitate =i
posibilitate grupeaz[ cele cinci modalit[\i de a exprima procesul (incluse ]n
categoria modului) ]n dou[ grupuri cu opozi\ie semantic[ bine marcat[: pe de
o parte, i n d i c a t i v u l, care exprim[ o ac\iune cu certitudine real[, iar, pe de
alt[ parte, celelalte moduri, care exprim[ posibilitatea ]n diverse ipostaze.
}nf[ptuirea ac\iunilor posibile sau virtuale depinde de felul cum s]nt concepute:
ca o ac\iune posibil[ realizabil[, deci ca posibilitate propriu-zis[
(conjunctiv);
ca o ac\iune posibil[ a c[rei ]nf[ptuire depinde de o condi\ie, deci ca
posibilitate condi\ionat[ (condi\ional);
ca o ac\iune posibil[, dar nesigur[, ca posibilitate dorit[ (optativ);

150

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

ca o ac\iune presupus[, nesigur[, ca posibilitate ipotetic[ (prezumtiv);


ca o ac\iune impus[, deci ca posibilitate cerut[ (imperativ).
Inegal propor\ionate ]n sistem sub raportul de 1 la 4, modurile intr[ ]n
rela\ii specifice: fiecare mod poate fi ]ntrebuin\at ]n sfera de func\ionare a altor
moduri, ]mbog[\indu-=i con\inutul cu diverse semnifica\ii contextuale. Cu toate
acestea, modurile au con\inut semantic propriu =i reflect[ principalele
caracteristici ale procesului, astfel ]nc]t verbele care au logoforma de i n d i c a t i v,
c o n j u n c t i v, c o n d i \ i o n a l, p r e z u m t i v =i i m p e r a t i v exprim[ explicit
(prin desinen\e distincte) persoana, num[rul, timpul =i ocup[ constant pozi\ia
de predicat. De aceea modurile respective se numesc personale =i predicative.
La periferia con\inutului categorial modal se afl[ infinitivul, gerunziul,
participiul =i supinul, numite mai des forme nominale ale verbului din cauz[
c[ se afl[ ]n sfera de interferen\[ a spa\iului semantic =i gramatical al verbului
=i al numelui. La infinitiv =i gerunziu predomin[ caracterul verbal, iar la
participiu =i supin caracterul nominal. }ntrebuin\ate la aceste moduri, verbele
nu au logoforme ce ar indica timpul, num[rul, persoana (s]nt nepersonale) =i
nu pot ]ndeplini func\ia de predicat (s]nt nepredicative). C]nd intr[ ]n
componen\a unor tipuri de predicate, nu particip[ singure la realizarea func\iei
predicative, ci numai ]mpreun[ cu alt verb personal.
Fiecare mod (=i form[ nominal[) se caracterizeaz[ printr-o semnifica\ie
specific[ =i prin particularit[\i flexionare =i sintagmatice proprii.
MODURILE PERSONALE
Indicativul reprezint[ baza con\inutului semantic al categoriei modului.
Logoformele indicativului exprim[ ac\iuni reale =i sigure, fixate riguros ]n timp.
Este modul cu cel mai complex sistem temporal. Are 7 timpuri: prezent, perfect
compus, imperfect, perfect simplu, mai mult ca perfect, viitor =i viitor anterior.
Opun]ndu-se ]n planul con\inutului celorlalte moduri luate ]n bloc prin
semele realitate, certitudine, indicativul este nemarcat ]n planul expresiei.
Se caracterizeaz[ prin absen\a ]n structura sa a unui indice formal specializat
pentru marcarea sensului gramatical de indicativ, cum este s[ la conjunctiv (s[
ajung), formele specializate ale auxiliarului a avea la condi\ional (a= ajunge) =i
intona\ia la imperativ. Se consider[ c[ indicativul are marca zero care ]l
deosebe=te de celelalte moduri. }ns[ distinc\ia formal[ dintre indicativ =i alte
moduri nu se face numai dup[ m[rcile propriu-zis modale, ci mai ales dup[
cele temporale (vezi mai jos paradigmele temporale).
}n condi\iile func\ion[rii sintagmatice, logoformele modului indicativ
exprim[ valori semantice ale altor moduri.
}ntrebuin\at ]n subordonate introduse prin dac[ (sau de) =i ]n regentele lor,
imperfectul modului indicativ exprim[ ac\iuni a c[ror ]nf[ptuire depinde de o
condi\ie, adic[ red[ con\inutul modului condi\ional. Enun\ul Dac[ t[ceai, filozof
r[m]neai este identic din punct de vedere semantic cu Dac[ ai fi t[cut, ai fi r[mas
filozof. Deci imperfectul indicativului devine echivalent ]n aceste condi\ii
contextuale cu perfectul condi\ionalului.
Pronun\ate cu intona\ia specific[ imperativului, logoformele prezentului
indicativ (pers. a II-a) exprim[ con\inutul semantic al modului imperativ: Te
prezin\i imediat la decanat! Stingi chiar acum lumina =i te culci!

MORFOLOGIA

151

La nivel sintactic indicativul ocup[ constant pozi\ia de predicat, ]n special


]n propozi\iile principale =i enun\iative (dar se folose=te =i ]n subordonate, =i ]n
enun\uri interogative, iar, ]n unele situa\ii, =i ]n cele hortative).
Conjunctivul semnific[ ac\iuni din sfera semantic[ a posibilit[\ii reale sau
ireale, av]nd dou[ timpuri: prezent =i perfect. La prezent el indic[ posibilitatea
real[, adic[ o ac\iune posibil[ care poate fi realizat[ ]n momentul de fa\[ sau ]n
viitor (s[ fac, s[ cite=ti, s[ lucrezi). La perfect semnific[ posibilitatea ireal[, adic[
o ac\iune care ar fi fost posibil[ ]n trecut, dar nu s-a realizat (s[ fi f[cut, s[ fi
citit, s[ fi lucrat). Logoformele conjunctivului exprim[, a=adar, ac\iuni posibile,
a c[ror realizare este sub semnul nesiguran\ei, incertitudinii.
Conjunctivul este marcat prin morful s[, considerat semn distinctiv al acestui
mod. La pers. a III-a opozi\ia conjunctiv/indicativ este exprimat[ =i cu ajutorul
desinen\elor: s[ adoarm[/adoarme; s[ lucreze/lucreaz[, ceea ce face posibil[
]ntrebuin\area conjunctivului la aceast[ persoan[ f[r[ marca s[: adoarm[, lucreze.
Opozi\ia conjunctiv/imperativ este marcat[ prin desinen\e doar la unele
verbe (s[ vii/vino; s[ pleci/pleac[; s[ lucrezi/lucreaz[, s[ c]n\i/c]nt[). Majoritatea
verbelor ]ns[ nu au pentru aceasta desinen\e speciale (s[ dormi/dormi; s[ pl]ngi/
pl]ngi; s[ fii/fii; s[ fugi/fugi etc. =i opozi\ia este marcat[ ]n structura lor formal[
numai de s[ =i de intona\ie.
La nivel sintactic, conjunctivul ocup[ consecvent pozi\ia de predicat, dar se
]ntrebuin\eaz[ mai ales ]n subordonate, din care cauz[ este considerat un mod
al subordon[rii.
Pozi\ia de subordonare ]n cadrul rela\iilor sintactice influen\eaz[ asupra
conjunctivului, modific]ndu-i semnifica\ia modal[ =i subordon]nd-o modului
indicativ. }n exemple ca: M[ duc s[ fac o cafea, Te rog s[ pleci, Ai spus s[ vin,
M-ai chemat s[-\i ajut, }ndr[znesc s[ te rog, Renun\ s[ fac etc., conjunctivul exprim[
ac\iuni reale =i sigure racordate la semantica logoformelor indicativului.
Echivalen\a semantic[ conjunctiv/indicativ se profileaz[ =i ]n alte ]mbin[ri ]n
care folosirea conjunctivului este cerut[ de verbul regent:
1) dup[ verbele de aspect (]ncepe s[ ning[, continu[ s[ tac[, d[ s[ intre, se
apuc[ s[ citeasc[, urmeaz[ s[ vin[);
2) dup[ verbele de modalitate (trebuie s[ vin[, vreau s[ ]nv[\, doresc s[ aflu,
pot s[-\i aduc, ]mi vine s[ strig, am reu=it s[ termin).
}n cazurile c]nd verbul regent este la condi\ional (prezent sau perfect),
conjunctivul ]=i subordoneaz[ semnifica\ia modal[ condi\ionalului. }n exemple
ca: Te-a= ruga s[ pleci, A= veni s[ te v[d, I-a= spune s[ vin[, Ar renun\a s[ fac[,
I-a= spune s[ a=tepte, conjunctivul exprim[ ac\iuni posibile condi\ionale, racordate
la semantica logoformelor condi\ionalului. }n ]mbin[ri cu condi\ionalul perfect,
conjunctivul prezent exprim[ ac\iuni ireale (Ar fi trebuit s[ vin[, Ar fi putut s[
fac[, I-a= fi spus s[ a=tepte). Cu toate c[ este considerat mod al subordon[rii,
conjunctivul este frecvent =i ]n propozi\ii principale sau regente.
}n pozi\ie independent[ conjunctivul ]=i manifest[ din plin sensul de baz[:
semnific[ posibilitatea cu numeroasele ei nuan\e modale (deliberarea, ]ndemnul,
porunca, entuziasmul, urarea, dorin\a, indignarea, surprinderea, ne]ncrederea,
]ndoiala, protestul, ironia, presupunerea, nedumerirea etc.). Formal valorile
exprimate de conjunctiv s]nt marcate de tonul intona\ional al propozi\iei:
s[ r[m]n, s[ nu r[m]n? (deliberarea);
s[ fie oare adev[rat? (ne]ncrederea);

152

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

s[ nu =tii tu aceasta? (surprinderea);


s[ muncim pentru binele \[rii! (entuziasmul);
s[-mi fac[ mie una ca aceasta?! (revolta);
s[ tr[i\i, s[ ]nflori\i! (urarea);
s[ plec de aici! (hot[r]rea);
s[ te duci imediat (porunca);
s[ =tie el aceasta? (presupunerea).
Dup[ cum arat[ exemplele, conjunctivul poate fi folosit ]n sfera de
func\ionare a altor moduri. Notabil[ este transpozi\ia conjunctiv-imperativ,
care, pe l]ng[ nuan\[rile semantice respective, completeaz[ insuficien\a
formal[ a imperativului. Logoformele conjunctivului pot exprima porunca,
sfatul, ]ndemnul la toate persoanele, spre deosebire de imperativ, care are
logoforme speciale numai pentru pers. a II-a sg. =i pl. S[ ne iubim istoria =i
neamul! (iubi\i-v[ istoria =i neamul). S[ vin[ imediat ( vino imediat).
E viabil[ tendin\a mai veche a conjunctivului de a ]nlocui infinitivul, ceea ce
explic[ frecven\a considerabil[ a celui dint]i ]n limb[: =tie s[ vorbeasc[ ]n loc de
=tie a vorbi; ]i place s[ citeasc[ ]n loc de ]i place a citi; ]ncepe s[ ning[ ]n loc de ]ncepe
a ninge. S-a constatat c[ substituirea infinitivului prin conjunctiv este posibil[ ]n
majoritatea cazurilor de utilizare a infinitivului. Limba vorbit[ prefer[ conjunctivul,
ale c[rui logoforme precizeaz[ persoana =i concretizeaz[ ac\iunea (S[-\i cinste=ti
p[rin\ii este o datorie sf]nt[). Limba scris[ prefer[ infinitivul tocmai pentru c[
prezint[ ac\iunea generalizat =i abstract (A-\i cinsti p[rin\ii e o datorie sf]nt[).
Condi\ionalul semnific[ ac\iuni din sfera semantic[ a posibilit[\ii
condi\ionate sau dorite. Con\inutul acestui mod este constituit din trei sensuri
de baz[: de condi\ional, de optativ =i de poten\ial, care concretizeaz[ felul ]n
care se realizeaz[ ac\iunea =i condi\iile trecerii ei din sfera posibilului ]n cea a
realului sau a irealului. Are dou[ timpuri: prezent =i perfect. La timpul prezent
ac\iunea este prezentat[ ca posibil[ =i realizabil[, la perfect ca nerealizat[ =i
deci ireal[. Condi\ionalul prezent exprim[ o ac\iune nerealizat[ ]nc[ ]n raport
cu momentul vorbirii, a c[rei realizare depinde de ]ndeplinirea ]n viitor a unor
condi\ii sau de dorin\a vorbitorului. Condi\ionalul perfect exprim[ ac\iuni ce
s-ar fi putut realiza ]n trecut, dar nu s-au realizat, au r[mas ]n sfera irealului,
fiindc[ au lipsit condi\iile necesare pentru realizarea lor.
Con\inutul modului condi\ional include =i alte nuan\e semantice:
eventualitate, ]ndoial[, aparen\[, concesie, ezitare etc., ]ns[ definitorii pentru
acest mod s]nt cele trei sensuri de baz[ men\ionate mai sus.
Mai frecvent s]nt actualizate valorile de condi\ional =i optativ, care
caracterizeaz[ ac\iunea din perspectiv[ dinamic[.
Valoarea condi\ional[ semnific[ ac\iuni dependente de o anumit[ condi\ie
absolut necesar[ pentru realizarea lor: Dac[ ai vrea, ai face. Dac[ ai fi ]ncercat,
ai fi reu=it. Dac[ a\i iubi, a\i =ti ce e durerea. Structura sintactic[ ]n care poate fi
actualizat[ valoarea de condi\ional este fraza compus[ prin subordonare. Verbul
predicat din subordonata condi\ional[ exprim[ condi\ia, iar cel din propozi\ia
principal[ ac\iunea dependent[ de aceast[ condi\ie: De-ar =ti omul ce-ar p[\i,
dinainte s-ar p[zi; Dac[ te-a= mai vedea o dat[, a= fi fericit. }n aceste exemple
ambele predicate s]nt la modul condi\ional, dar valoarea propriu-zis[ de
condi\ional o exprim[ numai cel din propozi\ia principal[. La actualizarea acestei

MORFOLOGIA

153

valori contribuie condi\ia formulat[ ]n subordonat[ cu ajutorul conjunc\iilor


subordonatoare dac[, de.
Valoarea optativ[ semnific[ ac\iuni dorite, a c[ror realizare este dependent[
de aspira\ia vorbitorului. Apare, de obicei, ]n propozi\ii independente: A= admira
un peisaj. A= face totul pentru tine. De-ar veni mai repede vacan\a. M-a= duce ]n
lumea mare. +-ar odihni ]ntr-o poieni\[ cu flori. A= bea ap[ rece. Un pronun\at
caracter afectiv comport[ aceast[ semnifica\ie ]n impreca\ii: bate-te-ar norocul,
arde-te-ar focul, lovi-te-ar tr[snetul.
Valoarea poten\ial[ semnific[ ac\iuni pur =i simplu posibile, prezentate din
perspectiva unor virtualit[\i interne ale acestora: Ai zice c[ s-a spart cerul. Cine
ar fi crezut c[ anume a=a se va ]nt]mpla. Nu mi-a= fi ]nchipuit c[ e ]n stare de a=a
ceva. Sensul poten\ial se actualizeaz[ ]n propozi\ii principale =i este exprimat
mai frecvent prin structura condi\ionalului perfect.
Condi\ionalul este marcat de formele specializate pentru acest scop ale
auxiliarului a avea: a=, ai, ar, am, a\i, ar.
La nivel sintactic, logoformele condi\ionalului ocup[ constant pozi\ia
predicatului =i se folosesc at]t ]n propozi\iile principale, c]t =i ]n subordonatele
condi\ionale. }n conexiunea sintagmatic[, condi\ionalul intr[ ]n procesul de
realizare a concordan\ei timpurilor ]n variate corela\ii cu alte moduri. Mai
frecvente s]nt corela\iile condi\ional/conjunctiv (M-a= fi m]ndrit s[ te =tiu cuminte)
=i condi\ional/indicativ (Dac[ aflam la timp, n-a= fi suferit at]tea. Dac[ te-ai fi
\inut de cuv]nt, te stimam mai mult). }n ultimul caz, logoformele imperfectului =i
ale condi\ionalului trecut s]nt libere s[ ocupe pozi\ia de predicat fie ]n
subordonat[, fie ]n regent[. }n ambele cazuri enun\urile vor fi corecte: Dac[ nu
min\eai de at]tea ori, te-a= fi crezut =i Dac[ n-ai fi min\it de at]tea ori, te credeam.
Prezumtivul semnific[ ac\iuni din sfera semantic[ a posibilit[\ii, dar le
pune sub semnul unei nesiguran\e accentuate. O ac\iune presupus[, probabil[,
ipotetic[ poate fi exprimat[ =i de alte moduri din spa\iul semantic al posibilit[\ii.
Prezumtivul ]ns[ subliniaz[ caracterul ipotetic al realiz[rii ac\iunii.
Prezumtivul are tot dou[ timpuri: prezentul =i perfectul. }n planul expresiei
este marcat prin verbul auxiliar a fi, care poate intra ]n componen\a structurii
sale morfologice sub diferite forme flexionare:
1) a fi la indicativ viitor + verbul de conjugat la gerunziu (pentru prezent) =i
la participiu (pentru perfect): vei fi crez]nd; vei fi crezut;
2) a fi la conjunctiv prezent + verbul de conjugat la gerunziu, respectiv la
particpiu: s[ fi crezind, s[ fi crezut;
3) a fi la condi\ional prezent + tema verbului de conjugat la gerunziu,
respectiv la participiu: ai fi crez]nd, ai fi crezut.
La nivel sintactic, prezumtivul ocup[ pozi\ia de predicat ]n propozi\ia
principal[ urmat[, de regul[, de o subordonat[ completiv[.
Imperativul semnific[ ac\iuni din sfera semantic[ a posibilit[\ii voite =i
impuse (prin ordin). Esen\a volitiv[ a acestui mod este destul de pronun\at[ =i
de aceea certitudinea procesului denotat este mai mult dec]t posibil[. Deci fiind
un mod al posibilit[\ii, imperativul se apropie de indicativ, mod al realit[\ii,
pentru c[, semnific]nd ac\iuni voit realizabile, sugereaz[ caracterul indiscutabil
al s[v]r=irii lor. }n c]mpul realit[\ii afectiv-pragmatice a vorbitorului ac\iunile
exprimate de logoformele imperativului s]nt ca =i reale, deoarece actul volitiv al

154

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

celui care porunce=te declan=eaz[ executarea ne]nt]rziat[ a poruncii: Taci odat[!


+ezi bini=or! Fugi\i mai repede!
Celelalte valori semantice, manifestate prin ]ndemn (M[n]nc[, m[n]nc[),
prin sfat (Hai, nu mai pl]nge), rug[minte (Adu-mi, te rog, cartea), completeaz[
con\inutul semantic al acestui mod.
Semnul volitiv reprezint[ tr[s[tura semantic[ ce opune imperativul celorlalte
moduri. Dar ]n vorbire imperativul ]=i neutralizeaz[ deseori semnul distinctiv de
baz[ =i logoformele lui pot fi folosite ]n condi\iile de func\ionare ale altor moduri.
Cel mai des el se poate substitui modului indicativ: C]nd se scoal[ baba ]n zori, ia
nurori, dac[ ai de unde (I. C r e a n g [). Substituirea are remarcabile efecte stilistice,
se substituie =i persoana a III-a cu a II-a, imprim]nd textului vioiciune =i dramatism.
Imperativul nu are timpuri. Cu toate c[ planul temporal al imperativului
este prezentul, mai exact, momentul emiterii ordinului, ]ndemnului, sfatului
etc., ac\iunea exprimat[ nu se realizeaz[ ]n prezent. Realizarea ei depinde de
caracterul ordinului, care poate fi de ]ndeplinire sau de interzicere a ac\iunii.
Atunci c]nd ordinul vizeaz[ ]ndeplinirea, ac\iunea la imperativ urmeaz[ s[ se
realizeze dup[ momentul vorbirii, adic[ ]n viitor. Dar lucrul acesta nu este
exprimat formal prin logoforme opozabile.
Marca principal[ a imperativului este intona\ia exclamativ[, care ]l opune
celorlalte moduri. Intona\ional variaz[ ]n func\ie de context, care poate actualiza
o gam[ ]ntreag[ de nuan\e volitiv-hortative ale ac\iunii (de la ordin la rug[minte).
Marca segmental[ care red[ intona\ia specific[ a imperativului este semnul
exclam[rii: Pleac[ imediat! Vino mai repede! Nu te mi=ca! Uneori poate fi folosit
]ns[ =i punctul: }mbrac[-te elegant. Nu te bizui pe spusele ei. Nu s[pa groapa altuia.
Imperativul se caracterizeaz[ =i prin num[rul redus de forme ]n compara\ie
cu celelalte moduri. El nu are forme de timp =i are forme numai pentru o singur[
persoan[: pers. a II-a sg. =i pl.
Un alt semn distinctiv al imperativului este exprimarea opozi\iei afirmativ
(sau pozitiv)/negativ prin logoforme distincte: c]nt[/nu c]nta, zi/nu zice, mergi/
nu merge, vino/nu veni, m[n]nc[/nu m]nca, alearg[/nu alerga. +i pe baza acestei
caracteristici imperativul se opune celorlalte moduri, care nu disting afirmativul
de negativ prin mijloace flexionare, ci prin simpla plasare a nega\iei nu ]naintea
logoformei, a c[rei structur[ morfologic[ r[m]ne neschimbat[: c]nt/nu c]nt, voi
c]nta/nu voi c]nta, c]ntasem/nu c]ntasem, s[ merg/s[ nu merg etc. Imperativul
are ]n acest sens dou[ serii de logoforme: una afirmativ[ (vino, pleac[, dormi
etc.) =i una negativ[ (nu veni, nu pleca, nu dormi), dar numai la singular. La
plural forma verbal[ r[m]ne =i la negativ neschimbat[ (c]nta\i/nu c]nta\i, pleca\i/
nu pleca\i etc.) =i coincide cu forma de pers. a II-a a indicativului prezent (cu
excep\ia verbului a fi, unde, spre deosebire de indicativul s]nte\i, forma de
imperativ, at]t pozitiv[, c]t =i negativ[, este fi\i).
Doar c]teva verbe, cum ar fi a duce, a aduce, a conduce, a zice, a prezice, a face,
a preface, a desface, a reface, a veni, a reveni, au la imperativul pozitiv singular logoforme
mo=tenite din latin[: du, condu, adu, zi, f[, ref[, pref[, desf[, vino, revino. }n rest, verbele
la imperativul pozitiv au la singular flexiune identic[ cu pers. a II-a sau a III-a sg. a
indicativului prezent, iar la forma negativ[ imperativul coincide cu infinitivul.
Cu persoana a II-a sg. a indicativului prezent coincide imperativul pozitiv al
verbelor de conj. a II-a, cu excep\ia verbelor a bea =i a c[dea (=ezi, cazi, vezi,
taci), al verbelor intranzitive de conj. a III-a (mergi, pl]ngi, treci, crezi, r[m]i),

MORFOLOGIA

155

al verbelor intranzitive nesufixate de conj. a IV-a cu infinitivul ]n -i (adormi,


fugi, ie=i) =i al verbului de conj. I a sta (stai).
Mai multe s]nt verbele al c[ror imperativ pozitiv la singular coincide cu
persoana a III-a sg. indicativ prezent:
cele de conj. I, cu excep\ia lui a sta (c]nt[, lucreaz[, ascult[, subliniaz[);
aproape toate verbele de conj. a IV-a, cu excep\ia celor men\ionate mai
sus (iube=te, hot[r[=te, coboar[);
cele tranzitive de conj. a III-a: str]nge, petrece, vinde, prinde;
c]teva verbe de conj. a II-a (bea, scade).
La singular structura morfologic[ a imperativului negativ este constituit[
din tema de infinitiv prezent precedat[ de nega\ia nu (nu lucra!, nu pl]nge! nu
vorbi!, nu bate!, nu bea!).
La plural imperativul negativ coincide, dup[ cum s-a men\ionat mai sus,
cu pers. a II-a pl. a indicativului prezent precedat[ de adverbul de nega\ie nu
(nu lucra\i!, nu merge\i!, nu rupe\i!).
Verbele a putea, a vrea, a =ti nu au logoforme de imperativ: sensul de imperativ
este exprimat prin conjunctiv (s[ po\i, s[ =tii, s[ vrei).
La nivel sintactic, imperativul apare numai ]n propozi\ii principale, ]n
adres[ri directe. De cele mai multe ori este ]nso\it de vocativ. O particularitate
sintagmatic[ a imperativului const[ ]n pozi\ia lui proclitic[ fa\[ de subiect (de
obicei inclus): explic[ tu!, vino tu!, c]nta\i voi!, vino tu, Mihai! =i fa\[ de
complementul direct sau indirect, exprimat prin formele scurte ale pronumelui
personal: cheam-o, viziteaz[-l, spune-i.
La verbele pronominale, pronumele de asemenea se plaseaz[ dup[ verbul
predicat la imperativ: du-te, m]ndre=te-te, m]ndri\i-v[.
N o t [. Formele scurte ale pronumelor care urmeaz[ dup[ verbul la imperativ se leag[ de
acesta prin cratim[: vezi-\i de treab[!, cump[r[-\i caiete, adu-l ]ncoace, spune-i s[ vin[! Pericolul de a
gre=i este iminent la verbele de conj. a III-a (a vinde, a pune, a spune, a prinde), care atunci c]nd s]nt
urmate de forma scurt[ a pronumelui la pers. a II-a sg. -\i se despart de acesta prin cratim[ spre
deosebire de pers. a II-a pl., unde \i nu mai este pronume, ci desinen\[ =i se scrie ]mpreun[ cu verbul.
Comp. : prinde-\i/prinde\i; vinde-\i/vinde\i; spune-\i/ spune\i; scrie-\i/scrie\i. Un mijloc sigur de control
este posibilitatea relu[rii pronumelui prin forma neaccentuat[ \ie: Prinde-\i (\ie) o floare la p[l[rie.
(Spre deosebire de Prinde\i ho\ul). }n caz de necesitate contextual[, =i formele de plural ale
imperativului pot fi folosite cu pronume, dar cu pronume la num[rul plural (v[), care se va desp[r\i
de asemenea prin cratim[: prinde\i-v[, nota\i-v[, pune\i-v[.

FORMELE NOMINALE (MODURILE NEPERSONALE)


Dubla denumire pe care o au infinitivul, gerunziul, participiul =i supinul se
datoreaz[ dualit[\ii lor ]n sistemul morfologic al limbii. Aceste logoforme verbale,
incluse prin tradi\ie ]n categoria modului, includ ]n con\inutul lor gramatical
at]t propriet[\i verbale, c]t =i nominale. }n unele cercet[ri se face o distinc\ie
tran=ant[ ]ntre caracteristicile verbale =i cele nominale.
Infinitivul constituie forma-tip neutr[, care reprezint[ ac\iunea denumit[
de un verb. Anume ]n forma aceasta verbele s]nt ]nregistrate ]n dic\ionare. De
aceea forma de infinitiv a verbului se aseam[n[ cu forma de nominativ singular
nearticulat[ a substantivului. Ambele s]nt forme-tip ce reprezint[ clasele
morfologice respective.

156

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Infinitivul nu face dec]t s[ denumeasc[ ac\iunea f[r[ a-i eviden\ia caracterul


dinamic, f[r[ a exprima atitudinea vorbitorului fa\[ de calitatea ei.
Con\inutul gramatical al infinitivului ]mbin[ valori substantivale =i verbale.
De substantiv ]l apropie faptul c[ poate ocupa aproape toate pozi\iile
sintactice proprii substantivului:
de subiect (A ierta e u=or, a uita e greu);
de atribut (Speran\a de a salva neamul. Metafora este modul de a visa al omenirii);
de complement direct (Cu for\e comune putem redresa situa\ia);
de complement circumstan\ial (Muncim pentru a tr[i bine).
Cu toate c[ ]ndepline=te func\ii sintactice de substantiv, infinitivul nu se
]ncadreaz[ ]n re\eaua de rela\ii morfologice proprii substantivului: el nu
actualizeaz[ categoriile morfologice proprii substantivului, nu prime=te articol =i
nu poate avea determin[ri atributive. Excep\ie fac infinitivele lungi formate cu
sufixul -re (reminiscen\[ a infinitivului latinesc). Formele verbale lucrare, c]ntare,
odihnire, adormire, ]nchinare au trecut, de fapt, ]n clasa substantivelor, posed]nd
toate caracteristicile nominale: au forme de caz, se pot articula, pot fi determinate
de adjectiv. Ele nu mai s]nt sim\ite ca verbe dec]t ]n c[zuri foarte rare.
Caracteristicile verbale ale infinitivului s]nt mai pregnante:
actualizeaz[ opozi\ii de timp =i diatez[ (a c]nta a fi c]ntat);
poate ocupa pozi\ia sintactic[ de predicat (A se respecta regulile de
circula\ie. Nu avem ce ad[uga. Acum n-are cine m[ ]mb[rb[ta);
poate primi un complement direct (A cinsti str[mo=ii e o datorie);
poate fi determinat de un adverb (A munci bine. A pl]nge amarnic).
Infinitivul lung are statut verbal doar ]n formulele fixe ce exprim[ impreca\ii
=i blesteme, atunci c]nd st[ ]naintea verbului auxiliar (Fire-ai s[ fii, dare-ar dracul
]n tine, ]nchinare-a= =i n-am cui).
}n planul expresiei infinitivul este marcat prin morful a (considerat semn
distinctiv al lui) =i morfele sufixale -a, -ea, -e, -i, -] (care determin[ configura\ia
lui paradigmatic[).
Morful preinfinitival a (la origine prepozi\ie) nu are statut de prepozi\ie,
cum se men\ioneaz[ de obicei. }ncorporat ]n structura morfologic[ a formei de
infinitiv, a devine parte organic[ a acesteia. +i, cu toate c[ ]n anumite situa\ii
contextuale (strict limitate), infinitivul func\ioneaz[ f[r[ morful a, logoforma
de infinitiv este perceput[ ca atare numai ]n cuplu cu morful a. E drept c[ acest
cuplu poate fi disociat prin inserarea ]ntre elementele sale a adverbelor modale
mai, cam, =i, tot (S-a s[turat a mai a=tepta. }ncepuse a cam ]nghe\a. Porni a =i
pl]nge. Nu pregeta a tot zice), a adverbului de nega\ie nu (a nu fuma, a nu obosi,
a nu bea, a nu cunoa=te), a formelor neaccentuate ale pronumelor reflexive =i
personale (A-l durea capul. A te ]mboln[vi. A-=i cump[ra. A ne bizui). }ns[ acest
fapt nu pericliteaz[ integritatea structural[ a infinitivului.
O particularitate sintagmatic[ a infinitivului este utilizarea lui cu prepozi\ii.
Construc\iile infinitivale cu diverse prepozi\ii =i locu\iuni prepozi\ionale (]n, f[r[,
de, ]nainte de, p]n[, ]n loc de, spre) s]nt foarte frecvente ]n limb[ (p]n[ a se scula,
]n loc de a veni, spre a ajunge, f[r[ a pretinde, ]nainte de a afla).
Morful a poate lipsi din structura logoformei doar ]n urm[toarele cazuri:
dup[ verbul a putea =i foarte rar dup[ a =ti (nu pot dormi, poate face,
putem uni, eu nu =tiu c]nta);
dup[ verbele a avea =i a fi ]nso\ite de pronumele relative cine, ce sau de

157

MORFOLOGIA

adverbele unde, cum, c]nd (avem ce cump[ra; nu este ce cump[ra; ai unde dormi;
ai cum ie=i; ai c]nd citi?);
]n componen\a formelor verbale compuse: viitorul indicativ (voi spera, va
spera), condi\ionalul prezent (a= face, ai spera) =i imperativul negativ (nu spera!).
O alt[ marc[ a infinitivului o constituie accentul. Cu excep\ia conjug[rii a
III-a ]n -e care este neaccentuat (a trce, a mrge, a spne), ]n celelalte cazuri
accentul cade pe sufixul infinitivului (a lucr, a vede, a iub, a ur).
Infinitivul are logoforme pentru dou[ timpuri (prezent =i perfect) =i pentru
dou[ diateze (activ[ =i pasiv[):
prezent activ
prezent pasiv
a c]nta
a fi c]ntat
perfect activ
perfect pasiv
a fi c]ntat
a fi fost c]ntat
}n componen\a diatezei pasive, spre deosebire de cea activ[, participiul se acord[
]n gen =i num[r cu substantivul (sau pronumele) subiect (a fi v[zut[, a fi v[zu\i).
Este frecvent[ ]ns[ doar forma infinitivului prezent activ. Celelalte au o
]ntrebuin\are redus[.
Infinitivul marcheaz[ explicit persoana =i num[rul c]nd este ]nso\it de
pronumele reflexive =i de cele personale cu valoare reflexiv[ (a m[ duce, a te
duce, a v[ duce, a se duce).
La nivel sintagmatic, infinitivul ]ndepline=te numeroase func\ii sintactice,
combin]ndu-se cu aproape toate clasele de cuvinte autosemantice: cu
substantivele (dorin\a de a ]nvinge, bucuria de a prospera, datoria de a munci), cu
adjectivele (dornic de a cunoa=te, nevoit a se supune), cu adverbele (e u=or a zice,
e greu a face), cu verbele (]ncepe a ninge, are a se duce, =tie a face).
Gerunziul, care nu are ]ntrebuin\are independent[, semnific[ un proces ]n
desf[=urare.
Aceast[ tr[s[tur[ semantic[ este distinctiv[ pentru gerunziu, opun]ndu-se
celorlalte moduri.
}n planul expresiei, marca gerunziului este reprezentat[ de morfele sufixale
-]nd =i -ind plasate dup[ tema prezentului:
verbele de conj. I (terminate ]n a dup[ consoan[), a II-a, a III-a =i a IV-a
]n -] formeaz[ gerunziul cu ajutorul sufixului -]nd (convers]nd, bucur]nd, trec]nd,
c[z]nd, spun]nd, cobor]nd); la unele verbe de conj. a II-a =i a III-a cu tema
prezentului ]n -d sau -t are loc alternan\a d/z (a vedea v[d v[z]nd, a =edea
=ed =ez]nd, a prinde prind prinz]nd, a vinde v]nd v]nz]nd) sau t/\
(a admite admit admi\]nd, a comite comit comi\]nd, a demite demit
demi\]nd, a omite omit omi\]nd);
verbele de conj. I ]n -a dup[ vocal[ =i de conj. a IV-a ]n -i formeaz[
gerunziul cu ajutorul sufixului -ind (subliniind, liniind, iubind, citind, cur[\]nd).
}n cazurile c]nd tema prezentului con\ine sufixele -ez, -esc, -[sc, la formarea
gerunziului acestea se omit (lucrez lucr]nd, citesc citind, iubesc iubind,
hot[r[sc hot[r]nd). De aceea este mai bine s[ se spun[ c[ gerunziul se
formeaz[ de la r[d[cina temei de prezent.
O parte din verbele neregulate formeaz[ gerunziul de la tema infinitivului
(a =ti =tiind, a lua lu]nd, a da d]nd, a fi fiind, a veni venind, a avea av]nd).

158

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

O marc[ suprasegmental[ a gerunziului ]n planul expresiei este accentul,


care cade ]ntotdeauna pe sufixele gerunziale -]nd, -ind (c[l[tornd, convennd,
adun]nd, prev[z]nd).
Gerunziul poate determina un substantiv acord]ndu-se cu acesta ]n gen,
num[r =i caz (leb[da murind[, lumini izvor]nde, zeam[ aburind[, m]ini
tremur]nde). Dar ]n asemenea cazuri gerunziile s]nt adjective propriu-zise =i
trebuie examinate ]n cadrul adjectivului. Atunci ]ns[ c]nd gerunziul are subiect
propriu (deosebit de al verbului regent), el nu se acord[ cu acesta =i ]=i
p[streaz[ propriet[\ile verbale (Comp.: am v[zut copii pl]ng]nd, admir florile
]mbobocind).
Spre deosebire de celelalte moduri nepersonale, gerunziul nu are nici o
tangen\[ cu substantivul.
Comportamentul sintagmatic al gerunziului ]l situeaz[ ]n sfera verbului: el are
]ntotdeauna subiect =i rec\iune verbal[ (subiectul este, de regul[, comun cu al
verbului regent): Osta=ii merg c]nt]nd un mar=. A=teptam verdictul tremur]nd de fric[.
S]nt ]ns[ frecvente =i construc\iile gerunziale cu subiect propriu (exprimat,
de regul[, prin pronume ]n acuzativ): ]l aud vorbind, ]l v[d apropiindu-se, le simt
tres[rind, l-am v[zut trec]nd, parc[ le vedeam zb[t]ndu-se).
Ca element formativ, gerunziul apare ]n structura prezumtivului prezent
(va fi c]nt]nd).
Pe l]ng[ aceasta, gerunziul are un comportament sintactic similar cu cel al
adverbului. El determin[ un verb ]ndeplinind func\ia de complement
circumstan\ial de diferite tipuri (de mod, de timp, de cauz[, concesiv, condi\ional,
instrumental etc.).
N o t [. Gerunziile urmate de formele atone ale pronumelui (personal =i reflexiv) se rostesc
]mpreun[ cu acestea, iar ]n scris se despart prin cratim[: v[z]ndu-l, v[z]ndu-m[, descoperindu-i,
auzindu-te etc. Vocala de leg[tur[ cu care apare ]n aceste cazuri din necesit[\i eufonice se alipe=te la
tema gerunziului. Ea lipse=te numai ]n cazurile c]nd gerunziul este urmat de forma scurt[ a pronumelui
personal feminin de pers. a III-a sg. -o (v[z]nd-o, privind-o, urm[rind-o). C]teva verbe de conj. a IV-a
]n -i (a =ti, a fi), precum =i verbele de conj. I ]n -ia se scriu la gerunziu cu doi de i: =tiind, fiind, liniind,
invidiind, apropiind, copiind.
Aten\ie la o situa\ie aparent similar[: verbele de conj. I ]n -ia dup[ vocal[ (a ]ncuia, a desfoia,
a m]ng]ia, a ]nmuia, a t[m]ia, a ]ncheia, a t[ia) se scriu la gerunziu cu un singur -i: ]ncuind, desfoind,
m]ng]ind, ]nmuind, t[m]ind, t[ind.

Gerunziul cu prefixul ne- formeaz[ un singur cuv]nt (neg[sind, nevorbind,


nea=tept]nd); chiar =i atunci c]nd este ]nso\it de adverbul mai, se scrie ]mpreun[
cu acesta: nemaiauzind, nemaivorbind, nemaiav]nd.
Participiul semnific[ o stare sau o ]nsu=ire a unui obiect, ca rezultat al
unei ac\iuni: stejar dobor]t, pedeaps[ meritat[, copil alintat, carte citit[. Nu
cunoa=te opozi\ii temporale, av]nd valoarea permanent[ de trecut.
Structura formal[ a participiului este marcat[ de:
sufixul -t, ata=at la tema perfectului: la verbele de conj. I (lucrat, c]ntat,
liniat, subliniat, zg]riat) =i de conj. a II-a (b[ut, v[zut, c[zut, prev[zut), la o parte
din verbele de conj. a III-a (v]ndut, f[cut, cernut, pref[cut, crezut) =i la 8 verbe (=i
derivate ale lor) cu sufixul -se la perfectul simplu (spart, copt, rupt, fiert, fr]nt,
]nfipt, supt, fript), precum =i la cele de conj. a IV-a (venit, iubit, cobor]t, ur]t, dobor]t);
sufixul -s la verbele de conj. a III-a cu sufixul -se la perfectul simplu
(mers, r[mas, ]ntors, dus, adus, compus, redus).

MORFOLOGIA

159

Accentul ]n structura participiului cade pe ultima silab[ (c]ntt, b[t, trect,


iubt, dobor]t, r[ms, ]ntrs, ads, comps, reds).
Denumind o ac\iune suferit[ de obiect, participiul o poate prezenta
d i n a m i c (sub form[ de ac\iune) =i atunci are afinit[\i cu verbul, sau s t a t i c
(sub form[ de ]nsu=ire) =i ]n aceste cazuri are afinit[\i cu adjectivul. Prin urmare,
participiul ]mbin[ caracteristici proprii verbului =i adjectivului.
Natura verbal[ a participiului se manifest[ prin urm[toarele caracteristici:
exprimarea sensurilor activ/pasiv ]n func\ie de caracterul tranzitiv sau
intranzitiv al verbului: copac ]nfrunzit, copil r[cit, om ]nfumurat (sens activ) =i
carte citit[, ap[ b[ut[, cas[ construit[ (sens pasiv);
admite compliniri specifice verbului: complement de agent (casa construit[
de zidari), complement indirect (via\[ d[ruit[ patriei), complement circumstan\ial
(u=[ ]nchis[ cu z[vorul). Nu poate fi determinat ]ns[ de un complement direct;
intr[ ca element formativ ]n structura formelor compuse ale verbului la
diateza activ[ (perfectul compus =i viitorul anterior la indicativ, conjunctiv,
condi\ional =i prezumtiv perfect), precum =i ]n componen\a tuturor formelor
diatezei pasive; ]n primul caz participiile s]nt invariabile, iar ]n cel de al doilea
variabile, av]nd desinen\e de gen =i num[r ca =i adjectivul.
Natura adjectival[ a participiului se manifest[ ]n faptul c[:
actualizeaz[ toate categoriile gramaticale ale adjectivului: genul
(construit, construit[), num[rul (construit, construi\i), cazul (pere\ii cl[dirii
construite), determinare cu articolul adjectival (peretele cel construit);
se poate substantiviza cu ajutorul articolului enclitic (priceputul, mul\umitul);
determin[ un substantiv ]ndeplinind func\ia de atribut (ochi pl]n=i, fa\[
m]hnit[);
prime=te prefixul ne- (neauzit, nev[zut, necunoscut, ne]ntrerupt), acesta
se scrie ]mpreun[ cu participiul chiar =i atunci c]nd ]ntre el =i participiu se
intercaleaz[ adverbul mai (nemaiauzit, nemaiv[zut, nemaipomenit).
Supinul denume=te ac\iunea verbal[ v[zut[ ca scop, ca finalitate.
Supinul este marcat ]n planul expresiei de prepozi\ia de (mai rar la, pentru),
plasat[ ]naintea formei de participiu a verbului: de cules (la cules), de pr[=it (la
pr[=it), de v]ndut (pentru v]ndut).
Supinul are complinirile verbului, inclusiv complementul direct (s-a dus la
cules cire=e, m-am s[turat de pr[=it via, termin[ de scris cartea).
De supin \in =i structurile de + participiu, care ]mbin[ caracteristici
nominale =i verbale atunci c]nd ]ndeplinesc func\iile sintactice de nume predicativ
(groaza era de ne]nchipuit; multe s]nt de f[cut =i pu\ine de vorbit) =i de subiect (e
greu de lucrat ]n condi\ii nefavorabile).
TIMPUL
Categoria gramatical[ a timpului este definit[ ca un sistem de forme ale
verbului ce exprim[ raportul ac\iunii fa\[ de momentul vorbirii sau fa\[ de o
alt[ ac\iune de pe una din axele temporale existente. Sistemul temporal al
indicativului este alc[tuit din microsistemul timpurilor absolute (prezentul,
perfectul compus, perfectul simplu, imperfectul =i viitorul) =i microsistemul celor
dou[ timpuri relative (mai mult ca perfectul, ce exprim[ raporturile din sfera

160

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

temporal[ a trecutului, =i viitorul anterior, ce exprim[ raporturile din sfera


temporal[ a viitorului). Modurile conjunctiv, condi\ional =i prezumtiv au doar
c]te dou[ timpuri: prezentul =i perfectul, iar modul imperativ nu are timpuri.
Dup[ structura formal[ timpurile se clasific[ ]n simple =i compuse. Simple
s]nt timpurile sintetice, ale c[ror forme au o structur[ morfic[ unitar[ (s]nt
exprimate printr-o singur[ unitate lexical[): m[n]nc, lucrez, m]ncam, lucra=i,
m]ncasem. Formele timpurilor compuse au o structur[ morfic[ analitic[,
con\in]nd dou[ (sau mai multe) unit[\i lexicale neaglutinate ]ntre ele: am f[cut,
s[ fac, a= face, voi face, am s[ fac, a= fi f[cut etc.
TIMPURILE INDICATIVULUI
Prezentul semnific[ o ac\iune simultan[ cu momentul vorbirii.
Prezentul indicativ, prin caracteristicile sale paradigmatice, este un timp
absolut. }ns[ ]n func\ie de pozi\ia sa sintactic[, prezentul poate fi ]ntrebuin\at
=i ca timp relativ. }n propozi\iile coordonate, al c[ror plan temporal este
coordonat direct cu momentul vorbirii, verbul-predicat la prezent este prin
excelen\[ un timp absolut (Stau pe litoral =i admir marea). }n propozi\ii
subordonate, al c[ror plan temporal este legat de ac\iunea verbului regent,
verbul-predicat la prezent are valoare de timp relativ (Am recunoscut atunci c[
gre=esc. Voi spune c[ nu am bani).
Dup[ structur[ prezentul este un timp simplu (sintetic), marcat printr-o
diversitate a sufixelor =i a desinen\elor.
Exist[ dou[ teme de prezent: tema I pentru formele pers. I, a II-a =i a
III-a sg. =i pers. a III-a pl, =i tema a II-a pentru pers. I. =i a II-a pl.
Pentru tema I de prezent s]nt caracteristice 4 sufixe:
, -ez, -esc, -[sc, care se adaug[ la radicalul verbului.
Sufixul este cel mai frecvent, caracteriz]nd toate clasele flexionare: conj.
I (aprob/); conj. a II-a (v[d/), conj. a III-a (merg/, trec/), conj. a IV-a
(vin/, cobor/).
Sufixul -ez apare la o serie de verbe de conj. I (lucr/ez, desen/ez, contempl/ez,
formul/ez) =i la verbele de tipul a veghea, a ]ngenunchea (vegh/ez, ]ngenunch/ez).
Verbele cu r[d[cina terminat[ ]n j, = primesc de asemenea sufixul -ez (deranj/ez,
dirij/ez, protej/ez, afi=/ez, bro=/ez).
N o t [. S[ nu se confunde sufixul -ez din tema prezentului cu -ez din r[d[cina infinitivului. La
verbele de tipul a a=eza, a bureza, a boteza, a necheza etc., -ez nu este sufix gramatical de prezent.

Sufixul -esc apare la unele verbe de conj. a IV-a ]n -i (cit/esc, sos/esc,


cos/esc, iub/esc).
Sufixul -[sc apare la unele verbe de conj. a IV-a ]n -] (hot[r/[sc, ur/[sc,
am[r/[sc, p]r/[sc).
Pentru tema a II-a de prezent s]nt caracteristice sufixele: -[(a), -i, -] =i -e,
care se adaug[ la r[d[cina verbului de conjugat.
Sufixul -[(-a) apare la verbele de conj. I (lucr/[/m, lucr/a/\i; formul/[/m,
formul/a/\i).
Sufixul -i apare la verbele de conj. a IV-a cu infinitivul ]n -i (ven/i/m, ven/i/\i;
auz/i/m, auz/i/\i).
Sufixul -] apare la verbele de conj. a IV-a ]n -] (hot[r/]/m, hot[r/]/\i;
cobor/]/m, cobor/]/\i).

161

MORFOLOGIA

Sufixul -e apare la verbele de conj. a II-a =i a III-a (p[r/e/m, merg/e/m,


trec/e/m, pl]ng/e/m).
Tabloul desinen\elor dup[ clase flexionare la prezent este urm[torul:
Modele de conjugare
Conjugarea I
aflu
apropii
continuu
afli
apropii
continui
afl[
apropie
continu[
afl[m
apropiem
continu[m
afla\i
apropia\i
continua\i
afl[
apropie
continu[

admir
admiri
admir[
admir[m
admira\i
admir[

anulez
anulezi
anuleaz[
anul[m
anula\i
anuleaz[

N o t [. S]nt omonime logoformele la pers. a III-a sg. =i a III-a pl.

Conjugarea
pot
po\i
poate
putem
pute\i
pot

a II-a
cad
cazi
cade
c[dem
c[de\i
cad

Conjugarea a III-a
fac
umplu
scriu
faci
umpli
scrii
face
umple
scrie
facem
umplem
scriem
face\i
umple\i
scrie\i
fac
umplu
scriu

N o t [. S]nt omonime logoformele la pers. I sg. =i a III-a pl.

aud
auzi
aude
auzim
auzi\i
aud

C o n j u g a r e a a I V- a
(cu infinitivul ]n -i)
iubesc
contribui
iube=ti
contribui
iube=te
contribuie
iubim
contribuim
iubi\i
contribui\i
iubesc
contribuie

ofer
oferi
ofer[
oferim
oferi\i
ofer[

N o t [. S]nt dou[ serii de omonimii: pers. I sg. =i a III-a pl. la verbele a auzi, a iubi =i pers. a IIIa sg. =i pl. la verbele a contribui, a oferi.

(cu infinitivul ]n -])


dobor
ur[sc
dobori
ur[=ti
doboar[
ur[=te
dobor]m
ur]m
dobor]\i
ur]\i
doboar[
ur[sc
La verbele nesufixate s]nt omonime logoformele de pers. a III-a sg. =i pl.
La verbele sufixate s]nt omonime logoformele de pers. I =i a III-a pl.
Accentul cade pe sufix, dac[ acesta are realizare pozitiv[ (lucrz, deranjz,
brodz, iubsc, ur[sc, hot[r[sc).
C]nd sufixul este -, accentul cade pe r[d[cin[ (admr, admr[, c]nt[,
cobor[, mrge, trce, vne).

162

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

La verbele de conjugarea a III-a accentul cade pe r[d[cin[ =i la plural, corect[


fiind pronun\area: mrgem, mrge\i, trcem, trce\i, vndem, vnde\i.
N o t [. C]teva verbe prezint[ dificult[\i de ortografiere.
1. Verbele a agrea, a crea (a procrea, a recrea) se deosebesc de celelalte verbe de conj. I prin
faptul c[ r[d[cina lor se termin[ ]n vocala -e =i, fiind sufixate (cu sufixul -ez), paradigma lor con\ine
doi de e (]n afar[ de pers. I =i a II-a pl.):
eu creez, agreez
tu creezi, agreezi
el(ei) creeaz[, agreeaz[
2. Verbele de conj. a IV-a ]n -i cu r[d[cin[ terminat[ ]n vocala -u (a trebui, a contribui, a se
zbengui, a zgudui, a dezv[lui, a destitui, a sui) se scriu =i se pronun\[ la pers. a III-a sg. =i pl. cu -ie
(trebuie, contribuie, zbenguie, dezv[luie, destituie, suie).
3. Verbul a scrie (a transcrie, a subscrie) la pers. I =i a II-a pl. are formele corecte scriem, scrie\i (nu
scrim, =cri\i).
4. Verbele a =ti, a veni, a deveni, a scrie la pers. II sg. se ortografiaz[ cu doi de -i (=tii, vii, devii, scrii).
5. Desinen\a de pers. a II-a pl. -\i nu trebuie confundat[ cu forma neaccentuat[ a pronumelui
personal neaccentuat de pers. a II-a sg. -\i (aduce\i =i adu-\i; privi\i =i prive=te-\i; c]nta\i c]nt[-\i),
c[ci aceasta nu apare niciodat[ dup[ un verb la indicativ prezent, ci numai dup[ un verb la
imperativ.
6. La verbele cu infinitivul ]n -ia bisilabic (a sublinia, a linia, a aprecia, a invidia, a remania, a vicia
etc.) -i asilabic, prezent ]n rostire, nu apare ]n scris (subliniez, apreciez, invidiaz[, remaniaz[, viciez,
premiez, nu subliniiez etc.), ele scriindu-se la fel ca =i verbele cu infinitivul ]n -ia monosilabic (a sc]nteia,
a ]ntemeia), unde s]nt corecte logoformele sc]nteiez, sc]nteiezi, sc]nteiaz[).
7. La verbele ]n -a dup[ vocala -u (a dilua, a evalua, a insinua, a efectua) -i asilabic, prezent ]n
rostire ]naintea sufixului de prezent, nu apare ]n scris (diluez, nu diluiez; accentuez, nu accentuiez).
8. La verbele cu r[d[cina terminat[ ]n consoana -n (a veni, a pune, a m]na, a spune, a \ine etc.) la
pers. I sg. -n se men\ine nealterat: vin, pun, m]n, am]n, spun, \in (nu viu, pui, m]i, spui etc.). Ortografierea
cu -i sau cu -u ]n loc de -n nu este admis[.
Logoformele iotacizate: vii, pui, m]i, am]i, spui s]nt corecte pentru pers a II-a sg.
Formarea prezentului indicativ
Desinen\a
persoana
suf.

II

III

persoana
suf.

plural
I

II

Conjugarea

III

-, -u,
-u
(asilabic),
-i

-i

-i

-e

1 -e
2
3 -

-m

-\i

II

-,
-u

-i

-e

1 -e
2
3 -

-m

-\i

-
-u

III

-
-esc
-[sc

-
-i,
-u

-i

-e, -[

-m

-\i

-ez
r[d[cina verbului +

singular

-[, -e

1 -[
2 -a

-m

-\i

3 -; -eaz[

1 -], -i
2
3 -, -esc,
-[sc

-[

-
-[
-e
-u

IV

a alerga
a afla
a lucra
a veghea
a continua
a preceda
a vedea
a =edea
a merge
a umple
a dormi
a =ti
a contribui
a iubi
a ur]

MORFOLOGIA

163

Imperfectul semnific[ o ac\iune ne]ncheiat[, anterioar[ momentului vorbirii.


Imperfectul este un timp a b s o l u t. Valoarea absolut[ se realizeaz[ ]n
propozi\ii independente (Mergea pe drum) =i ]n fraze formate prin coordonare
(Tr[gea ad]nc ]n piept aerul proasp[t al dimine\ii =i z]mbea). }n fraze formate
prin subordonare are valoare de timp relativ (Citeam c]nd a sosit mama).
Imperfectul este un timp sintetic cu cea mai simpl[ structur[ ]n planul
expresiei.
Marca temei de imperfect este morful sufixal -a ad[ugat la r[d[cina
verbelor de conj. I (cu excep\ia verbelor a ]ngenunchea, a veghea, a ]mperechea,
a ]ntortochea) =i de conj. a IV-a ]n -] =i morful sufixal -ea ad[ugat la r[d[cina
verbelor de conj. a II-a, a III-a (cu excep\ia lui a scrie) =i a IV-a ]n -i. Desinen\ele
s]nt de asemenea acelea=i pentru toate verbele (-m, -i, -, -m, -\i, -u).
Modele de conjugare
C o n j u g a r e a I = i a I V- a ] n - ]
conversam
lucram
uram
coboram
conversai
lucrai
urai
coborai
conversa
lucra
ura
cobora
conversam
lucram
uram
coboram
conversa\i
lucra\i
ura\i
cobora\i
conversau
lucrau
urau
coborau
C o n j u g a r e a a II- a , a I I I - a = i a I V- a ] n - i
c[deam
mergeam
iubeam
c[deai
mergeai
iubeai
c[dea
mergea
iubea
c[deam
mergeam
iubeam
c[dea\i
mergea\i
iubea\i
c[deau
mergeau
iubeau
La ambele tipuri de conjugare s]nt omonime logoformele pers. I sg. =i pl.
Accentul cade pe sufix ]n toat[ paradigma imperfectului f[r[ nici o excep\ie.
N o t [. 1. Verbele de conj. a IV-a ]n -i cu r[d[cina terminat[ ]n consoanele j, = (a ]ngriji, a coji,
a ie=i, a cople=i, a gre=i, a ro=i, a p[=i) au ]n tema imperfectului sufixul -ea ca toate celelalte verbe de conj.
a IV-a ]n -i. De aceea s]nt corecte logoformele ]ngrijeam, ]ngrijeai; ie=eam, ie=eai; ro=eam, ro=eai; gre=eam,
gre=eai (nu ]ngrijam, ro=am, gre=am etc.). Verbele de conj. I cu r[d[cina terminat[ ]n j, = (a dirija,
a angaja, a proteja, a descuraja, a ]mbr[\i=a, a repro=a, a ata=a etc. au ]n tema imperfectului, conform
regulii generale, sufixul -a nu -ea, corecte fiind logoformele dirijam, dirijai; angajam, angajai; ata=am,
ata=ai; ]mbr[\i=am, ]mbr[\i=ai; repro=am, repro=ai (nu dirijeam, ata=eai, repro=eai etc.).
2. Verbele de conj. I cu infinitivul ]n -ia dup[ o vocal[ (a sc]nteia, a ]ntemeia, a bruia) p[streaz[
diftongul ia ]n paradigma imperfectului, corecte fiind logoformele sc]nteiam, sc]nteiau; ]ntemeiam,
]ntemeiai etc. Verbele de conj. I terminate ]n -ia bisilabic dup[ o consoan[ (a linia, a invidia, a copia,
a aprecia) marcheaz[ tema imperfectului prin sufixul -a-, care coincide la aceste verbe cu termina\ia
infinitivului, la care se adaug[ doar desinen\ele respective (liniam, liniai; invidiam, invidiai etc.).
Aceea=i situa\ie este =i la verbele de conj. I terminate ]n -ea bisilabic (a crea, a agrea), care ]=i adaug[
la forma de infinitiv desinen\ele imperfectului (cream, creai; agream, agreai).
3. Verbele de conj. a IV-a ]n -i dup[ o vocal[ (a sui, a m]r]i, a dest[inui, a m]nui, a ogoi) formeaz[
imperfectul prin ad[ugarea sufixului tematic -a =i a desinen\elor respective direct la forma de infinitiv
a verbelor (suiam, suiai; ogoiam, ogoiai). Dac[ vocala precedent[ este tot i (ca la verbele a ]nmii, a prii,
a se sfii), atunci sufixul =i desinen\ele imperfectului se adaug[ la tema infinitivului, suprim]ndu-i
sufixul (m[ sfiam, te sfiai). La verbul a scrie se suprim[ de asemenea sufixul infinitivului -e =i se
adaug[ sufixul =i desinen\ele imperfectului (scriam, scriai, scria).

164

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE


Formarea imperfectului
Desinen\a

r[d[cina verbului +

persoana
suf.

plural

singular
I

II

III

II

Conjugarea

III

-a
-ea

-m

-i

-m

-\i

-u

a lucra
a veghea

-ea

-m

-i

-m

-\i

-u

II

a vedea

-ea

-m

-i

-m

-\i

-u

III

a merge
a scrie

-a
-ea

-m

-i

-m

-\i

-u

IV

a cobor]
a iubi

Perfectul compus semnific[ o ac\iune ]ncheiat[, anterioar[ momentului vorbirii.


Perfectul compus este un timp absolut. Dup[ structur[, este un timp analitic,
alc[tuit cu ajutorul formelor speciale ale auxiliarului a avea (am, ai, a, am, a\i,
au) =i participiul verbului de conjugat. Desinen\ele auxiliarului (-m, -i, -, -m,
-\i, -u) s]nt omonime cu cele ale imperfectului.
Modele de conjugare
am c]ntat
lucrat
b[ut
trecut
mers
iubit
ai c]ntat
-----a c]ntat
-----am c]ntat
-----a\i c]ntat
-----au c]ntat
-----Logoforma perfectului compus poate fi disociat[. Ea permite intercalarea
]ntre auxiliar =i participiu a adverbelor mai, cam, tot, =i, prea, care exprim[ diferite
nuan\e modale (am tot vorbit, ai prea iubit, au mai venit =. a.). Formele neaccentuate
ale pronumelor personale sau reflexive preced auxiliarul (excep\ie -o) =i s]nt legate
de acesta cu cratim[ (s-a dus, mi-am procurat, te-ai ]mbr[cat, ne-am sp[lat). }n
anumite situa\ii auxiliarul poate avea pozi\ie enclitic[, leg]ndu-se de participiu cu
cratim[ (v[zut-am, trecut-ai, auzit-a\i etc.). Acestea s]nt a=a-numitele forme inverse
ale perfectului compus. Accentul cade ]ntotdeauna pe tema participiului.
N o t [. La verbele pronominale =i ]n cazurile c]nd perfectul compus este succedat de un
complement exprimat prin pronume neaccentuat, pronumele se intercaleaz[ la formele inverse
]ntre participiu =i auxiliar, leg]ndu-se cu cratim[ (dusu-s-a, spusu-le-am, ]nchipuitu-=i-a, v[zutu-i-am).
La participiu ]n aceste cazuri apare vocala de leg[tur[ u.
S[ nu se confunde pers. a II-a a verbului auxiliar ai (sg.) =i a\i (pl.) din structura perfectului
compus cu ortogramele a-i =i a-\i ce reprezint[ dou[ unit[\i distincte: morful infinitival a =i pronumele
neaccentuate -i =i -\i. Pentru verificare trebuie avut ]n vedere c[ primele s]nt urmate de un participiu,
iar celelalte de un infinitiv =i se scriu cu cratim[ (a-i aminti, a-\i aminti).
Aten\ie la omonimia cu ia, iau, ia-\i (logoforme ale verbului a lua) atunci c]nd auxiliarul este
precedat de pronumele neaccentuat -i: i-a amintit, i-au amintit, i-a\i amintit.
La forma negativ[ perfectul compus este precedat de adverbul nu legat de auxiliar cu cratim[:
n-am crezut
n-am crezut
n-ai crezut
n-a\i crezut
n-a crezut
n-au crezut.

MORFOLOGIA

165

Perfectul simplu semnific[ o ac\iune ]ncheiat[, anterioar[ momentului


vorbirii. Dup[ valoarea temporal[, perfectul simplu nu se deosebe=te de perfectul
compus. Faptul c[ perfectul simplu semnific[ o ac\iune trecut[, ]ncheiat[, de
scurt[ durat[ (momentan[) =i care nu are nici o leg[tur[ cu prezentul implic[
o vag[ diferen\[ mai mult aspectual[ fa\[ de perfectul compus, care semnific[
o ac\iune terminat[, f[r[ a se specifica durata ei =i considerat[ ca atare.
Logoforma de perfect simplu este fireasc[ la verbele momentane (a adormi,
a se opri, a lovi, a aprinde, a a\ipi, a pocni, a plesni). La celelalte verbe perfectul
simplu apare de obicei ]nso\it de specificatori lexicali ce limiteaz[ durata (o
clip[, o or[, dou[ minute etc.): Se g]ndi o clip[. Opera\ia dur[ o or[.
C]nd se folose=te ca timp al nara\iunii, aceast[ cerin\[ nu se respect[.
Perfectul simplu este un timp absolut =i sintetic format de la tema perfectului
cu variate sufixe =i desinen\e.
La verbele de conj. I =i a IV-a sufixele perfectului simplu coincid cu sufixul
infinitival (afar[ de pers. a III-a sg. a verbelor de conj. I, unde dup[ consoan[
sufixul -a trece ]n -[, iar dup[ o vocal[ el trece ]n -e). Verbele de conj. a II-a =i a
III-a au sufixe specifice de perfect simplu, respectiv -u =i -se.
La plural pe l]ng[ sufixul infinitival apare morful flexionar:
-r[- (lucrar[m, lucrar[\i, lucrar[).
Desinen\ele perfectului simplu s]nt:
-i
-m
-=i
-\i
-
-
Modele de conjugare
Conjugarea I
C o n j u g a r e a a I V- a
eliberai
]nfiai
venii
hot[r]i
elibera=i
]nfia=i
veni=i
hot[r]=i
eliber[
]nfie
veni
hot[r]
eliberar[m
]nfiar[m
venir[m
hot[r]r[m
eliberar[\i
]nfiar[\i
venir[\i
hot[r]r[\i
eliberar[
]nfiar[
venir[
hot[r]r[
Conjugarea a II-a =i a III-a
v[zui
mersei
v[zu=i
merse=i
v[zu
merse
v[zur[m
merser[m
v[zur[\i
merser[\i
v[zur[
merser[
Accentul cade pe sufixul perfectului simplu (la majoritatea verbelor). Numai
la verbele de conj. a III-a cu sufixul -se-, accentul r[m]ne pe r[d[cin[ la
majoritatea persoanelor, cu excep\ia persoanei I =i a II-a sg. (mrse, prnse,
mrser[m, prnser[m).
O parte din verbele de conj. I cu sufixul -a au la pers. a III-a sg. logoforme
omonime cu ale prezentului. }n aceste cazuri rolul de marc[ distinctiv[ ]l joac[
accentul, care la prezent cade pe r[d[cin[, iar la perfectul simplu pe sufix
(adn[/adun[, c]nt[/ c]nt[/ gst[/gust[).

166

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Logoformele verbelor de conj. a IV-a ]n -i se scriu la pers. I sg cu doi i,


unul av]nd rol de sufix, cel[lalt de desinen\[ (venii, citii, r[sfoii). La pers. a
III-a sg. aceste verbe se scriu cu un singur i, deoarece desinen\a este zero
(veni, citi, r[sfoi).
Formarea perfectului simplu
Desinen\a
singular

tema perfectului +

persoana
suf.

II

III

-a

-i

-=i

-u

-i

-=i

-se

-i

-i
-]

-i

persoana
suf.

plural
Conjugarea

II

III

-r[

-m

-\i

a lucra

-r[

-m

-\i

II

a vedea

-=i

-r[

-m

-\i

III

a merge

-=i

-r[

-m

-\i

IV

a iubi
a cobor]

Mai mult ca perfectul semnific[ o ac\iune ]ncheiat[ ]n trecut, anterioar[


altei ac\iuni tot trecute. Mai mult ca perfectul este un timp de rela\ie prin
excelen\[. Se folose=te, de obicei, ]n contexte unde planul trecutului este clar
conturat fie prin logoforme verbale la unul din timpurile trecute, fie prin
circumstan\iale de timp (c]nd mi-a telefonat, terminasem lucrul).
Poate fi ]ntrebuin\at =i independent, av]nd aparen\a unui timp absolut
(visase de mult la o c[l[torie pe mare). }n uzul curent mai mult ca perfectul
se ]ntrebuin\eaz[ rar. S-a specializat mai mult ca timp narativ ]n stilul
beletristic.
Formarea mai mult ca perfectului
Desinen\a

tema perfectului +

persoana
suf.

singular

persoana
suf.

plural
II

III

Conjugarea

-m

-\i

a alerga

-se -r[

-m

-\i

II

a vedea

-se -r[

-m

-\i

III

a merge

-se -r[

-m

-\i

IV

a ur]
a iubi

II

III

-se

-m

-=i

-se -r[

-se

-m

-=i

-se

-m

-=i

-se

-m

-=i

Mai mult ca perfectul este un timp simplu, format de la tema perfectului la

167

MORFOLOGIA

care se adaug[ sufixul -se- (acela=i pentru toate verbele), iar la plural =i morful
-r[- + desinen\ele de num[r =i persoan[: -m, -=i, -, -m, -\i, -.
}n structura mai mult ca perfectului exist[ dou[ teme =i respectiv dou[
sufixe tematice, tema primar[ a perfectului simplu cu sufixele respective =i
tema secundar[ cu sufixul -se. De acest lucru trebuie s[ se \in[ cont mai ales la
verbele care con\in ]n tema primar[ sufixul -se. La formarea temei mai mult ca
perfectului ele vor realiza secven\a -sese (dusesem, dusese=i, dusese).
alergasem
alergase=i
alergase
alergaser[m
alergaser[\i
alergaser[

Modele de conjugare
v[zusem
mersesem
v[zuse=i
mersese=i
v[zuse
mersese
v[zuser[m
merseser[m
v[zuser[\i
merseser[\i
v[zuser[
merseser[

ur]sem
ur]se=i
ur]se
ur]ser[m
ur]ser[\i
ur]ser[

N o t [. Aten\ie la pers. a II-a sg., unde desinen\[ este -=i, nu -i (m]ncase=i, vorbise=i, venise=i etc.).
Logoformele m]ncasei, vorbisei, venisei etc. s]nt considerate variante neliterare.

Morful -r[- din structura logoformelor de plural are func\ie distinctiv[ =i de


aceea este acceptat de limba literar[ actual[. E redundant numai la pers. a II-a
plural, care exprim[ opozi\ia de num[r numai cu ajutorul desinen\elor =i/\i. }n
schimb la pers. I =i a III-a morful -r[- ]nl[tur[ posibilitatea omonimiei cu singularul:
v[zusem (eu)/v[zuser[m (noi), v[zuse (el)/v[zuser[ (ei, ele), deoarece desinen\ele
de persoan[ =i num[r s]nt comune. Logoformele f[r[ -r[- s]nt sim\ite ca arhaice.
Accentul ]n paradigma mai mult ca perfectului are un loc fix: cade
]ntotdeauna pe sufixul temei primare, adic[ pe sufixul temei perfectului simplu
(dormsem, citsem, l[udsem, admirsem etc.).
N o t [. Ortografierea logoformelor la mai mult ca perfect nu ]nt]mpin[ mari dificult[\i.
Aten\ie sporit[ cer logoformele de pers. a II-a =i a III-a sg., deoarece desinen\a -=i =i sufixul -se
din structura lor pot fi confundate cu pronumele reflexive neaccentuate: =i (dativ), se (acuzativ).
Corect[ este scrierea ]ntr-un singur cuv]nt a logoformelor de mai mult ca perfect: admirase=i,
admirase, auzise=i, auzise etc. }n nici un caz nu trebuie s[ se scrie admirase-=i, auzise-=i, admira-se,
auzi-se, v[zu-se, deoarece =i la mai mult ca perfect pronumele neaccentuate stau tot numai
]naintea verbului, nu dup[ el: =i-admirase copilul, =i-auzise verdictul, se-admirase ]ndelung ]n oglind[,
se v[zuse mireas[ etc.

Pe l]ng[ formele sintetice, mai mult ca perfectul cunoa=te forme sinonime


analitice (perifrastice). Formate cu ajutorul perfectului compus al verbului a fi
(am fost) + participiul invariabil al verbului de conjugat (am fost scris, am fost
zis), construc\iile perifrastice circul[ =i ast[zi ]n limba vorbit[.
Viitorul semnific[ o ac\iune posterioar[ momentului vorbirii =i cunoa=te
]n limba rom`n[ dou[ ipostaze de realizare: ca timp absolut (4 paradigme) =i
ca timp de rela\ie (1 paradigm[ viitorul anterior).
Viitorul absolut este un timp compus cu o structur[ analitic[. Exist[ patru
tipuri de viitor.
1) Structura primei paradigme are drept elemente componente auxiliarul
a vrea =i infinitivul verbului de conjugat (f[r[ morful a). Verbul auxiliar ]=i
schimb[ forma dup[ num[r =i persoan[ (voi, vei, va, vom, ve\i, vor), iar infinitivul
r[m]ne invariabil.

168

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Modele de conjugare
voi conversa
c[dea,
trece,
merge,
iubi,
ur]
vei conversa
-----va conversa
-----vom conversa
-----ve\i conversa
-----vor conversa
-----Acest tip este considerat ]n toate gramaticile exclusiv literar.
Structura logoformei este disociabil[, permite intercalarea unor adverbe
(mai, tot, =i, prea etc.) ]ntre auxiliar =i tema infinitivului (Mereu se vor tot bate,
tu vei dormi mereu. (M. E m i n e s c u)
Pozi\ia auxiliarului ]n paradigm[ este proclitic[. }ns[ el poate ocupa =i pozi\ie
enclitic[ ]n formele inverse ale viitorului I. }n aceste cazuri auxiliarele se leag[
de verb prin cratim[ (c]nta-vei, sl[vi-vom, auzi-va etc.). +i structura formelor
inverse poate fi disociat[, dar numai prin forme neaccentuate ale pronumelor
personale =i reflexive, care se leag[ de tema infinitivului =i de auxiliar prin cratim[
(c]nta-le-voi, sl[vi-o-vom, auzi-ne-va).
Auxiliarul fiind monosilabic, accentul cade pe tema infinitivului. Tema
infinitivului se accentueaz[ conform clasei flexionare respective pe sufixul tematic
la verbele de conj. I, a II-a, a IV-a =i pe r[d[cin[ la verbele de conj. a III-a.
2) Varianta popular[ a viitorului I constituie a doua paradigm[ a viitorului
absolut =i are urm[toarea structur[:
oi face
om face
]i face
]\i face
o face
or face
E lesne de observat c[ aici e vorba de anumite modific[ri fonetice ]n
logoformele auxiliarului, dintre care cea mai perceptibil[ este pierderea consoanei
ini\iale v. Tema infinitivului r[m]ne nealterat[. Comportamentul func\ional al
acestei variante este similar celui al structurii de baz[.
3) Structura celei de a treia paradigme a viitorului absolut are drept elemente
componente prezentul indicativ al auxiliarului a avea + conjunctivul prezent al
verbului de conjugat.
Auxiliarul se schimb[ dup[ persoan[ =i num[r (am, ai, are, avem, ave\i, au)
ca =i formele corespunz[toare de conjunctiv (s[ c]nt, s[ c]n\i etc.).
Modele de conjugare
am s[ c]nt
liniez
beau trec
merg
iubesc
ur[sc
ai s[ c]n\i
liniezi
bei
treci
mergi
iube=ti
ur[=ti
are s[ c]nte
linieze
bea
treac[
mearg[
iubeasc[
urasc[
avem s[ c]nt[m liniem
bem
trecem mergem
iubim
ur]m
ave\i s[ c]nta\i linia\i
be\i
trece\i
merge\i
iubi\i
ur]\i
au s[ c]nte
linieze
bea
treac[
mearg[
iubeasc[
urasc[
Disocierea logoformelor de tipul acesta se poate face doar ]n structura
conjunctivului prin intercalarea unor adverbe sau forme neaccentuate ale
pronumelor personale =i reflexive (am s[ mai trec, ave\i s[ tot veni\i, au s[ =i
plece, am s[-l vad, are s-o tot priveasc[ etc.).
Accentul cade pe auxiliar =i pe verbul din structura conjunctivului.

MORFOLOGIA

169

4) Cea de a patra paradigm[ const[ din elementul invariabil o =i conjunctivul


prezent al verbului de conjugat:
o s[
ador
lucrez
beau
vin
adori
lucrezi
bei
vii
adore
lucreze
bea
vin[
o s[
ador[m
lucr[m
bem
venim
adora\i
lucra\i
be\i
veni\i
adore
lucreze
bea
vin[
}n aceast[ paradigm[ num[rul =i persoana s]nt marcate prin formele
verbului la conjunctiv.
N o t [. Una dintre cele mai r[sp]ndite gre=eli la ortografierea logoformelor de viitor este scrierea
cu cratim[ a auxiliarului la pers. a III-a sing. (v-a veni, v-a ajunge etc.). Ortograma v-a, frecvent folosit[
]n limb[, este constituit[ din dou[ cuvinte: pronumele personal pers. a II-a pl. cazul dativ sau
acuzativ + forma a a auxiliarului a avea din structura perfectului compus (v-a venit, v-a ajuns, v-a
trimis, v-a declarat etc.). Deci ortograma v-a se scrie cu cratim[ numai c]nd e urmat[ de participiu. }n
structura viitorului I va se scrie ]ntotdeauna ]ntr-un singur cuv]nt, deoarece reprezint[ logoforma
auxiliarului a vrea la pers. a III-a sg. Dup[ ea urmeaz[ ]n mod obligatoriu infinitivul unui verb.

Viitorul anterior semnific[ o ac\iune posterioar[ momentului vorbirii, dar


pus[ ]n rela\ie de anterioritate fa\[ de o alt[ ac\iune viitoare (un viitor ]n trecut).
Viitorul anterior este un timp de rela\ie.
Dup[ structura sa morfologic[, este un timp compus, analitic alc[tuit din
viitorul I al auxiliarului a fi + participiul verbului de conjugat. Num[rul =i
persoana s]nt marcate de auxiliarul a vrea, verbul a fi =i verbul de conjugat
r[m]n]nd invariabile.
Modele de conjugare
voi fi lucrat
b[ut
mers
venit
ur]t
vei fi lucrat
----va fi lucrat
----vom fi lucrat
----ve\i fi lucrat
----vor fi lucrat
----Omonimia perfect[ cu paradigma prezumtivului trecut =i nuan\a modal[
de prezumtiv proprie viitorului anterior le fac confundabile.
Viitorul anterior are o frecven\[ redus[ ]n limb[. Fiind prin excelen\[ timp
de rela\ie, depinde ]n mare m[sur[ de context, ]n care trebuie s[ existe un alt
verb la viitorul I:
Voi fi b[tr]n =i singur, vei fi murit demult. (M. E m i n e s c u)
TIMPURILE CONJUNCTIVULUI
Prezentul conjunctiv semnific[ o ac\iune realizabil[ ]ntr-un cadru temporal
posterior momentului vorbirii (dac[ se folose=te ca timp absolut) sau momentului
ac\iunii din regent[ (dac[ se manifest[ ca timp de rela\ie).
Timp absolut: S[-mi c]n\i, cobzar b[tr]n, ceva,
S[-mi c]n\i ce =tii mai bine.
Timp relativ: }i spun s[ vin[ la noi.

170

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Este un timp cu frecven\[ considerabil[ ]n limb[ datorit[ mul\imii de valori


pe care le poate exprima.
Dup[ structura sa morfologic[, prezentul conjunctiv se aseam[n[ foarte
mult cu prezentul indicativ. La pers. I =i a II-a sg. =i pl. logoformele prezentului
conjunctiv s]nt omonime cu ale prezentului indicativ. Marca distinctiv[ este
semnul conjunctivului s[. Diferen\e la nivelul desinen\elor apar numai la pers.
a III-a: desinen\a -e la verbele de conj. I =i a IV-a ]n -] f[r[ sufixul -[sc la prezent:
s[ converseze, s[ adore, s[ omoare etc.;
desinen\a -[ la verbele de conjugarea a-II-a, a III-a =i a IV-a (minus cele ]n
-] f[r[ sufixul -[sc): s[ cad[, s[ mearg[, s[ iubeasc[.
Dup[ cum se poate observa, =i la pers. a III-a desinen\ele prezentului
conjunctiv s]nt acelea=i ca ale prezentului indicativ, ]ns[ inversate: verbele care
la indicativ prezent au desinen\a -[ la conjunctiv prezent primesc -e, iar verbele
care la indicativ au desinen\a -e la conjunctiv o preschimb[ ]n -[. Aceast[
regularitate cuprinde, cu mici excep\ii, toate verbele.
Modele de conjugare
s[ visez
s[ cad
s[ merg
s[ iubesc
s[ visezi
s[ cazi
s[ mergi
s[ iube=ti
s[ viseze
s[ cad[
s[ mearg[
s[ iubeasc[
s[ vis[m
s[ c[dem
s[ mergem
s[ iubim
s[ visa\i
s[ c[de\i
s[ merge\i
s[ iubi\i
s[ viseze
s[ cad[
s[ mearg[
s[ iubeasc[
Deci numai la pers. a III-a prezentul conjunctiv se diferen\iaz[ net de
indicativul prezent prin logoforme proprii (omonime, ce-i drept, la singular
=i plural), din care cauz[ aceast[ logoform[ este singura care poate fi
actualizat[ f[r[ semnul distinctiv al conjunctivului s[. De re\inut c[ nu toate
verbele pot fi folosite f[r[ s[ la conjunctivul prezent (a=a-zisul conjunctiv
amputat). Se preteaz[ la o asemenea ]ntrebuin\are verbele care apar\in
fondului vechi (a da, a arde, a veni, a tr[i, a ajunge, a face, a zice, a p[zi,
a r[m]ne etc.) numai ]n anumite situa\ii contextuale, c]nd exprim[ o urare,
o impreca\ie sau diverse concesii:
}nfloreasc[-al nostru plai!
Ard[-l focul, om viclean!
Zic[ lumea orice-ar vrea!
Logoformele prezentului conjunctiv pot fi disociate prin intercalarea
diverselor elemente ]ntre s[ =i verb. Se actualizeaz[ des ]n aceast[ ipostaz[
nega\ia nu =i alte adverbe, care la analiza gramatical[ se iau ]mpreun[ cu verbul
la conjunctiv (s[ nu a=tepta\i, s[ mai vii, s[ nu mai visezi, s[ tot lucrezi etc.).
Foarte frecvent apar ]n aceast[ situa\ie formele neaccentuate ale pronumelor,
care, de cele mai multe ori, se leag[ de s[ prin cratim[ (s[-i aduc[, s[-l cau\i, s[
m[ a=tepte, s[-mi aduci, s[-\i aminte=ti).
Dac[ prezentul conjunctiv con\ine ]n structura sa nega\ia nu, atunci
pronumele urmeaz[ dup[ ea: s[ nu-l cau\i, s[ nu m[ a=tep\i, s[ nu-i aduc[, s[ nu
ne ]nt]lneasc[. Forma neaccentuat[ a pronumelui personal de pers. a III-a sg.
feminin o se intercaleaz[ ]n structura conjunctivului prezent leg]ndu-se prin

171

MORFOLOGIA

cratim[ de conjunc\ia s[ sau de nega\ia nu: s-o vad[, s-o aud[, s-o caute, s-o
admire, s[ n-o vad[, s[ n-o aud[, s[ n-o caute, s[ n-o admire.
Perfectul conjunctiv semnific[ o ac\iune anterioar[ timpului de referin\[,
care este determinat de condi\iile sintagmatice ]n care se actualizeaz[ acest
sens gramatical. Dac[ este ]ntrebuin\at cu valoare de timp absolut ]n propozi\ii
independente, situarea ]n timp a ac\iunii se face cu referire la momentul vorbirii:
S[ fi r[mas fecior de plug,
S[ fi r[mas la coas[... (O. G o g a)
Formarea prezentului conjunctiv
Desinen\a
Plural

Singular

tema prezentului +
morful discontinuu
alc[tuit din s[ ...
desinen\[

Persoana

Conjugarea

II

III

II

III

s[ ... ,
-u (asilabic), -i

s[ ... i

s[ ... e

s[ ... m

s[ ... \i

s[ ... e

a lucra
a afla
a apropia

s[ ...

s[ ... i

s[ ... [

s[ ... m

s[ ... \i

s[ ... [

II

a vedea

s[ ... ,
-u

s[ ... i

s[ ... [
s[ ... e

s[ ... m

s[ ... \i

s[ ... [
s[ ... e

III

a merge
a umple

s[ ... ,
-i, -u

s[ ... i

s[ ... [
s[ ... e

s[ ... m

s[ ... \i

s[ ... [
s[ ... e

IV

a iubi
a dobor]

Formarea perfectului conjunctiv


Plural

Singular
Persoana

prez. conj. al
verb. auxiliar a fi

s[ fi

+ participiul
verbului de
conjugat

II

III

II

III

Conjugarea

invariabil

lucrat

a lucra

b[ut

II

a bea

v]ndut
mers

III

a vinde
a merge

ur]t
iubit

IV

a ur]
a iubi

Dac[ este ]ntrebuin\at cu valoare de timp de rela\ie ]n subordonate, plasarea


]n timp a ac\iunii se face cu referire la verbele din regent[: A plecat f[r[ s[ ne fi
dat de =tire. S[ nu fi luat cu noi merinde, muream de foame. Eu nu cred ca el s[ se
fi r[t[cit etc.
Diverse nuan\e modale (dorin\a, ]ndoiala, b[nuiala, presupunerea etc.)
completeaz[ con\inutul semantic al acestui timp.
Perfectul conjunctiv are o frecven\[ redus[ ]n limb[.

172

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Dup[ structur[ este un timp compus, analitic, const]nd din prezentul


conjunctiv al verbului a fi (cu forma invariabil[ s[ fi) =i participiul verbului de
conjugat.
Paradigma perfectului conjunctiv este alc[tuit[ din logoforme omonime ce
nu prezint[ diferen\e de persoan[ =i num[r.
Modele de conjugare
eu s[ fi jurat
b[ut
mers
venit
cobor]t
tu s[ fi jurat
----el s[ fi jurat
----noi s[ fi jurat
----voi s[ fi jurat
----ei s[ fi jurat
----Identificarea persoanei =i num[rului se face numai ]n context dup[ subiect
(s[ fi mers mai repede, ajungeam la timp, s[ fi mers mai repede, nu r[m]nea ]n
urm[, s[ fi mers mai repede, ]l g[seai acas[).
Structura perfectului conjunctiv este disociabil[ (mai ales prin adverbele
tot, mai, cam, nu). Punctul de disociere este ]ntre morful s[ =i logoforma invariabil[
fi (s[ tot fi mers, s[ mai fi a=teptat etc.). Prin formele neaccentuate ale pronumelor
personale =i reflexive perfectul conjunctiv se disociaz[ frecvent (s[-l fi a=teptat,
s[-i fi rugat, s-o fi ]ngrijit, s[ ne fi ]nt]lnit, s[ le fi adus). Regula de ortografiere ]n
cazul dat este aceea=i ca =i la disocierea celorlalte timpuri compuse.
TIMPURILE CONDI|IONALULUI
Prezentul condi\ional semnific[ o ac\iune realizabil[, simultan[ cu
momentul vorbirii. El red[ ac\iuni prezente ]ntr-o perspectiv[ de viitor, c]nd este
]ntrebuin\at ca timp absolut (A= bea cu pl[cere un pahar de ap[ rece), =i ac\iuni
simultane sau posterioare ac\iunii verbului din regent[, c]nd este ]ntrebuin\at
ca timp de rela\ie (}mi p[rea c[ ar ascunde ceva. Mi-a transmis c[ ar veni).
Prezentul condi\ional este un timp compus cu o structur[ analitic[,
constituit[ din logoformele auxiliarului a avea (a=, ai, ar, am, a\i, ar) + infinitivul
verbului de conjugat (f[r[ morful a).
Modele de conjugare
a= jura
vedea
trece
iubi
cobor]
ur]
ai jura
-----ar jura
-----am jura
-----a\i jura
-----ar jura
-----Auxiliarul marcheaz[ num[rul =i persoana, deoarece infinitivul este
invariabil. Structura condi\ionalului prezent este disociabil[ prin adverbele
specializate ]n acest scop (a= mai dori, ai cam obosi, a\i prea iubi, am tot asculta
etc.). Formele inverse al prezentului condi\ional se disociaz[ foarte frecvent
prin formele neaccentuate ale pronumelor personale =i reflexive, componentele
structurii leg]ndu-se prin cratim[ (jelui-m-a= =i n-am cui,/jelui-m-a= codrului).
Formele inverse s]nt folosite mai ales ]n impreca\ii care au forme fixe, de multe

MORFOLOGIA

173

ori cu infinitivul lung (vedea-l-a= la fundul m[rii!; Fire-ai afurisit s[ fii!; r[m]nere-a\i de cap! etc.).
N o t [. Aten\ie la scrierea corect[ a logoformelor a=, ai, a\i din componen\a prezentului
condi\ional: a= se scrie f[r[ i la sf]r=it =i ele toate nu trebuie confundate cu omofonele a-=i, a-i, a-\i,
unde a este morf infinitival, iar -=i, -i, -\i forme neaccentuate ale pronumelui personal =i reflexiv.
a= face
a-=i face bagajele (sie)
ai face
a-i face dreptate (lui)
a\i face
a-\i face parte (\ie)

Condi\ionalul prezent negativ este precedat de adverbul nu, legat de


logoformele auxiliarului prin cratim[:
n-a= crede
n-am crede
n-ai crede
n-a\i crede
n-ar crede
n-ar crede
Perfectul condi\ional semnific[ o ac\iune trecut[ nerealizat[, ceea ce implic[
valoarea de ireal (S[ fi =tiut ce m[ a=teapt[, m-a= fi preg[tit din timp. Dac[ ai fi avut
prieteni, ai fi fost mai bogat). Se actualizeaz[ mai ales ca timp de rela\ie.
Cu nuan\[ de optativ, perfectul condi\ional semnific[ o ac\iune simultan[
cu momentul vorbirii, plasat[ doar aparent ]n trecut (A= fi vrut s[ te rog ceva. A\i
fi dorit s-o mai vede\i o dat[).
Perfectul condi\ional este un timp compus, cu structur[ analitic[ alc[tuit[
din prezentul condi\ional al verbului auxiliar a fi =i participiul verbului de conjugat.
Dup[ persoan[ =i num[r se modific[ numai auxiliarul a avea. A fi =i
participiul s]nt invariabile.
Modele de conjugare
a= fi jurat
b[ut
mers
trecut
dormit
ai fi jurat
----ar fi jurat
----am fi jurat
----a\i fi jurat
----ar fi jurat
----Paradigma este aceea=i pentru toate verbele, indiferent de clasa flexionar[.
Deosebirile \in doar de tema participiului.
Structura perfectului condi\ional este disociabil[: adverbele specializate ]n
acest scop s]nt intercalate ]ntre auxiliarul a avea =i verbul a fi (A= mai fi vrut s[
ascult o pies[. Ar cam fi acceptat propunerea =. a.).
TIMPURILE PREZUMTIVULUI
Prezentul prezumtiv semnific[ o ac\iune realizabil[ ]n momentul vorbirii
sau ]n viitor. Amplitudinea prezent-viitoare a prezumtivului este concretizat[ ]n
context (Ce vei fi f[c]nd tu acum? ac\iunea verbului este simultan[ cu
momentul vorbirii. Vei fi plec]nd duminic[ ]n excursie? ac\iunea verbului este
posterioar[ momentului vorbirii).
Func\ioneaz[ ca timp absolut (]n propozi\ii independente) =i ca timp de
rela\ie (]n subordonate). Ca timp de rela\ie are drept moment de referin\[
ac\iunea verbului din regent[ (Cred c[ n-o fi suferind mult).

174

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Prezentul prezumtiv este un timp compus cu structur[ analitic[. Are


paradigme ce se deosebesc dup[ formele folosite ale auxiliarului a fi: cele de
viitor indicativ (tipurile voi fi =i oi fi), de prezent conjunctiv (cu forma
invariabil[ s[ fi) sau de prezent condi\ional. Verbul de conjugat este
]ntotdeauna la gerunziu.
Modele de conjugare
a) cu auxiliarul la viitor
voi fi lucr]nd
c[z]nd
trec]nd
iubind
vei fi lucr]nd
---va fi lucr]nd
---vom fi lucr]nd
---ve\i fi lucr]nd
---vor fi lucr]nd
---b) cu auxiliarul la conjunctiv
eu s[ fi lucr]nd
c[z]nd
trec]nd
iubind
tu s[ fi lucr]nd
---el (ea) s[ fi lucr]nd
---noi s[ fi lucr]nd
---voi s[ fi lucr]nd
---ei (ele) s[ fi lucr]nd
---c) cu auxiliarul la condi\ional
a= fi lucr]nd
c[z]nd
trec]nd
iubind
ai fi lucr]nd
---ar fi lucr]nd
---am fi lucr]nd
---a\i fi lucr]nd
---ar fi lucr]nd
---Perfectul prezumtiv semnific[ o ac\iune presupus[, anterioar[ momentului
vorbirii. Cadrul temporal trecut este clar conturat at]t ]n ipostaza de timp absolut,
c]t =i ]n cea de timp de rela\ie (Prietenii no=tri ne vor fi a=teptat mult ]n ziua
aceea timp absolut. Cine =tie c]t ne-or fi a=teptat ei? timp de rela\ie).
Perfectul prezumtiv este un timp compus cu structur[ analitic[ format[ cu
ajutorul auxiliarului a fi la viitor indicativ (tipul voi/oi fi) + participiul verbului
de conjugat.
Modele de conjugare
voi fi lucrat
c[zut
trecut
mers
iubit
ur]t
vei fi lucrat
-----va fi lucrat
-----vom fi lucrat
-----ve\i fi lucrat
-----vor fi lucrat
-----Perfectul prezumtiv este omonim cu viitorul anterior. Cu sens de prezumtiv,
func\ioneaz[ =i perfectul conjunctiv, perfectul condi\ional =i, foarte rar, infinitivul
perfect (Pare a fi putut face ceva. Probabil a fi =tiut el cauza etc.).

MORFOLOGIA

175

DIATEZA
Categoria diatezei e constituit[ din dou[ elemente opozitive activ =i pasiv,
care reprezint[ dou[ modalit[\i de exprimare a aceluia=i tipar rela\ional:
agentprocespacient.
C]nd pe prim-plan se pune informa\ia despre agent, axa rela\ional[ agent
procespacient =i axa sintactic[ subiectpredicatcomplement direct
coincid. Adic[ subiectul (= agent) efectueaz[ o ac\iune (= proces), pe care o
sufer[ complementul direct (= pacient).
O asemenea informa\ie este redat[ ]n planul expresiei prin construc\ia activ[:
Mama leag[n[ copilul.
P[durarul a ]mbl]nzit c[prioara.
C]nd pe prim-plan (]n func\ie de scopul comunicativ) se pune informa\ia
despre pacient, pozi\ia participan\ilor se schimb[ =i la nivel sintactic subiectul
nu mai exprim[ agentul, ci pacientul, iar complementul nu exprim[ pacientul,
ci agentul. }n felul acesta se creeaz[ situa\ia c]nd subiectul gramatical nu
realizeaz[, ci suport[ ac\iunea efectuat[ de agent. O asemenea informa\ie este
redat[ ]n planul expresiei prin construc\ia pasiv[:
Copilul este leg[nat de c[tre mama.
C[prioara a fost ]mbl]nzit[ de c[tre p[durar.
De fapt, pe axa rela\ional[ nu intervine nici o schimbare. Orientarea ac\iunii
r[m]ne aceea=i: de la agent spre pacient. Limba ]ns[, ]n func\ie de importan\a
pe care o acord[ vorbitorul celor doi poli ai procesului (agentul =i pacientul),
folose=te dou[ modalit[\i de exprimare a aceleia=i realit[\i prin diverse forme
ale verbului ce exprim[ raporturi sintactice diferite.
Deoarece categoria gramatical[ a diatezei se bazeaz[ pe un raport specific
dintre cei doi poli ai procesului agentul =i pacientul ea nu este proprie
pentru toate cuvintele din clasa verbului, ci numai pentru verbele tranzitive,
care, fiind bivalente, reclam[ existen\a unui subiect =i a unui obiect asupra
c[ruia s[ se r[sfr]ng[ ac\iunea. Verbele intranzitive, neutre fa\[ de obiect
(pacient), nu au forme speciale pentru exprimarea opozitiei activ/pasiv. Acestor
verbe nu le este deci proprie categoria diatezei.
Diateza activ[ reflect[ situa\ia ]n care pozi\ia sintactic[ a subiectului
coincide cu pozi\ia rela\ional[ a agentului. Adic[ subiectul gramatical efectueaz[
ac\iunea pe care o suport[ un obiect ce ocup[ pozi\ia sintactic[ a complementului
direct (Mama coace p]ine. Eu scriu o scrisoare. V]ntul mi=c[ frunzele).
}n planul expresiei, diateza activ[ nu are o marc[ special[ nici la nivelul
morfologic, nici la cel sintactic. Se consider[ c[ aceast[ diatez[ are marca zero
(anume ea joac[ rolul distinctiv).
Exprim]nd categoriile morfologice proprii verbului ]n genere (modul, timpul,
persoana =i num[rul), formele verbale marcheaz[ concomitent =i sensul de
diatez[ activ[. Logoforma verbului la diateza activ[ respect[ rela\iile obi=nuite
cu actan\ii, astfel ]nc]t pozi\ia sintactic[ a subiectului =i a complementului
exprim[ univoc pozi\ia rela\ional[ a agentului =i a pacientului.
Diateza pasiv[ reflect[ situa\ia c]nd pozi\ia sintactic[ a subiectului nu
coincide cu cea a agentului, ci cu cea a pacientului. +i invers, pozi\ia sintactic[
a complementului nu reflect[ pozi\ia pacientului, ci pe cea a agentului. Adic[
subiectul gramatical nu efectueaz[ ac\iunea, ci o suport[.

176

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Semnifica\ia diatezei pasive poate fi exprimat[ prin intermediul a dou[ structuri:


1) auxiliarul a fi + participiul verbului de conjugat (Simpozionul a fost
organizat de c[tre... Cartea era citit[ de c[tre... U=a e deschis[ de...);
2) pronumele reflexiv se + logoforma respectiv[ a verbului de conjugat
(Simpozionul s-a organizat de... Cartea se citea de... U=a se deschide de...).
Auxiliarul a fi exprim[ prin formele corespunz[toare modul =i timpul,
persoana =i num[rul, iar participiul variaz[ numai ]n func\ie de gen =i num[r.
Modele de conjugare
a) cu ajutorul auxiliarului a fi
Indicativ
prezent:
s]nt l[udat([), e=ti l[udat([) etc.;
imperfect:
eram l[udat([), erai l[udat([) etc.;
perfect compus:
am fost l[udat([), ai fost l[udat([) etc.;
perfect simplu:
fui l[udat([), fu=i l[udat([) etc.;
mai mult ca perfect:
fusesem l[udat([), fusese=i l[udat([) etc.;
viitor tipul 1:
voi fi l[udat([), vei fi l[udat([) etc.;
viitor tipul 3:
am s[ fiu l[udat([), ai s[ fii l[udat([) etc.;
viitor anterior:
voi fi fost l[udat([), vei fi fost l[udat([) etc.
Conjunctiv
prezent:
s[ fiu l[udat([), s[ fii l[udat([) etc.;
perfect:
s[ fi fost l[udat([), s[ fi fost l[udat([) etc.
Condi\ional
prezent:
a= fi l[udat([), ai fi l[udat([) etc.;
perfect:
a= fi fost l[udat([), ai fi fost l[udat([) etc.
Prezumtiv
prezent:
voi fi fiind l[udat([), vei fi fiind l[udat([) etc.;
perfect:
voi fi fost l[udat([), vei fi fost l[udat([) etc.
Imperativ
afirmativ:
fii l[udat([), fi\i l[uda\i(e)
negativ:
nu fi l[udat([), nu fi\i l[uda\i(e)
Infinitivul
prezent:
a fi l[udat([)
perfect:
a fi fost l[udat([)
Gerunziu
fiind l[udat([)
fiind l[uda\i(e)
Pa r t i c i p i u
l[udat, l[udat[, l[uda\i, l[udate
Supin
de l[udat
Logoformele diatezei pasive s]nt disociabile. Punctul de disociere este ]ntre
auxiliar =i participiu (Era ]nt]i =i ]nt]i cuprins[ de fric[. A fost de mai multe ori avertizat.
Fusese aspru =i crunt pedepsit). Dup[ cum arat[ exemplele, limba ofer[ largi posibilit[\i
pentru disociere (ele nu s]nt limitate aici la adverbele specializate ]n acest scop).

MORFOLOGIA

177

Norma prevede ca auxiliarul ]n construc\ia pasiv[ s[ se afle ]naintea temei


de participiu (a se vedea paradigmele).
Logoformele de pasiv pot fi uneori inversate (mai ales ]n limbajul artistic):
Adormi\i s]nt copila=ii,
Mamele-i privesc cu dor.
b) cu ajutorul pronumelui reflexiv
Indicativ
prezent:
se organizeaz[;
imperfect:
se organiza;
perfect compus:
s-a organizat;
mai mult ca perfect:
se organizase;
perfect simplu:
se organiz[;
viitor:
se va organiza;
viitor anterior:
se va fi organizat.
Conjunctiv
prezent:
s[ se organizeze;
perfect:
s[ se fi organizat.
Condi\ional
prezent:
s-ar organiza;
perfect:
s-ar fi organizat.
Prezumtiv
prezent:
se va fi organiz]nd;
perfect:
se va fi organizat.
Infinitiv
prezent:
a se organiza;
perfect:
a se fi organizat.
Gerunziu
organiz]ndu-se.
Cele dou[ modalit[\i de exprimare a pasivului nu s]nt ]ntru totul egale dup[
importan\a lor func\ional[.
Pasivul format cu ajutorul auxiliarului a fi are paradigm[ complet[ (la toate
modurile, timpurile, persoanele =i numerele) =i fiecare logoform[ de pasiv are corelativ
la diateza activ[ (s]nt l[udat laud, e=ti l[udat lauzi, eram l[udat l[udam, voi
fi l[udat voi l[uda, s[ fiu l[udat s[ laud, a= fi l[udat a= l[uda etc.).
Pasivul format cu ajutorul pronumelui reflexiv se are forme numai la pers.
a III-a, sfera func\ional[ fiindu-i astfel considerabil limitat[. +i din punct de
vedere semantic utilizarea pasivului cu se are restric\ii: el se ]ntrebuin\eaz[ doar
]n contexte cu agentul generalizat sau nonpersonal (Libr[riile se ]nchid t]rziu.
Marfa se vinde u=or. Apa se bea repede).
CONJUGAREA VERBELOR PRONOMINALE
Flexiunea verbelor pronominale este identic[ cu a celorlalte unit[\i din clasa
verbului. Paradigma acestor verbe se deosebe=te prin prezen\a formelor
neaccentuate ale pronumelui reflexiv ]n cazul acuzativ (m[, te, se, ne, v[, se)
sau ]n cazul dativ (]mi, ]\i, ]=i, ne, v[, ]=i). Pronumele st[ de obicei ]naintea formei

178

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

verbale. Numai la gerunziu, la formele inverse ale unor timpuri =i la imperativul


pozitiv pronumele se situeaz[ dup[ verb.
Modele de conjugare
a se revolta
a-=i aminti
I N D I C AT I V

prezent

m[ revolt
te revol\i
se revolt[
ne revolt[m
v[ revolta\i
se revolt[

imperfect

m[ revoltam
te revoltai
etc.

]mi amintesc
]\i aminte=ti
]=i aminte=te
ne amintim
v[ aminti\i
]=i amintesc
]mi aminteam
]\i aminteai
etc.

perfect compus
m-am revoltat
mi-am amintit
te-ai revoltat
\i-ai amintit
etc.
etc.
perfect simplu
m[ revoltai
]mi amintii
te revolta=i
]\i aminti=i
etc.
etc.
mai mult ca perfect
m[ revoltasem
]mi amintisem
te revoltase=i
]\i amintise=i
etc.
etc.
viitor (tipul 1)
m[ voi revolta
]mi voi aminti
te vei revolta
]\i vei aminti
etc.
etc.
viitor (tipul 3)
am s[ m[ revolt
am s[-mi amintesc
ai s[ te revol\i
ai s[-\i aminte=ti
etc.
etc.
viitor anterior
m[ voi fi revoltat
]mi voi fi amintit
te vei fi revoltat
]\i vei fi amintit
etc.
etc.
CONJUNCTIV

s[ m[ revolt
s[ te revol\i
etc.
s[ m[ fi revoltat
s[ te fi revoltat
etc.

prezent

perfect

s[-mi amintesc
s[-\i aminte=ti
etc.
s[-mi fi amintit
s[-\i fi amintit
etc.

179

MORFOLOGIA
CONDI|IONAL

prezent

m-a= revolta
te-ai revolta
etc.
m-a= fi revoltat
te-ai fi revoltat
etc.

perfect

PREZUMTIV

prezent
m[ voi fi revolt]nd
te vei fi revolt]nd
etc.
perfect
m[ voi fi revoltat
te vei fi revoltat
etc.

I M P E R AT I V

revolt[-te
revolta\i-v[
nu te revolta
nu v[ revolta\i
revolt]ndu-m[
revolt]ndu-te
etc.

afirmativ
negativ
GERUNZIU

mi-a= aminti
\i-ai aminti
etc.
mi-a= fi amintit
\i-ai fi amintit
etc.
]mi voi fi amintind
]\i vei fi amintind
etc.
]mi voi fi amintit
]\i vei fi amintit
etc.
aminte=te-\i
aminti\i-v[
nu-\i aminti
nu v[ aminti\i
amintindu-mi
amintindu-\i
etc.

CONJUGAREA VERBELOR NEREGULATE


Paradigmele verbelor neregulate se caracterizeaz[ prin varia\ii considerabile
ale r[d[cinii =i prin modalit[\i specifice de realizare a afixelor. Flexiunea acestor
verbe prezint[ pregnante neregularit[\i, care s]nt ]ns[ explicabile din punct de
vedere etimologic =i evolutiv.
Gramaticile rom`ne=ti atest[ c]teva verbe ale c[ror paradigme con\in
logoforme neregulate: a fi, a avea, a vrea, a lua, a da, a bea, a sta, a m]nca,
a usca, a =ti, a preda etc. Ele constituie nucleul grupului de verbe neregulate.
Gradul de deviere de la model este diferit: de la varia\ii par\iale ale r[d[cinii =i/
sau ale afixelor p]n[ la substituirea total[ a formelor (forme supletive).
Verbul a fi are numeroase logoforme supletive. Paradigma lui se
caracterizeaz[ prin cel mai ]nalt grad de neregularitate. A da =i a sta au paradigme
asem[n[toare. A avea =i a fi au serii de logoforme paralele la perfectul simplu.
N o t [. Formele ]s (pers. I sg.) =i ]i (pers. a III-a sg.) ale auxiliarului a fi s]nt neliterare, dialectale =i
nu se folosesc ]n vorbirea ]ngrijit[. Formele scurte -s (= s]nt, pers. I sg. =i pl.) =i -i (= este, pers. a III-a sg.)
se folosesc frecvent. Fiind nesilabice, ele se leag[ de cuvintele ]nvecinate prin liniu\[:
Unde-i unul nu-i putere
Unde-s doi puterea cre=te
La nevoi =i la durere.
+i du=manul nu spore=te. (V. Alecsandr i)

180

Conjugarea verbelor neregulate


Modul

prezent
mai mult ca
perfect

conjunctiv

imperativ
(afirmativ =i
negativ)

prezent
perfect

prezent

imperfect

a fi
a fi fost

s]nt, -s
e=ti
este, e, ]i
s]ntem
s]nte\i
s]nt, -s

eram
erai
era
eram
era\i
erau

fui/fusei
fu=i/fuse=i
fu/fuse
fur[m/fuser[m
fur[\i/fuser[\i
fur[/fuser[

fusesem
fusese=i
fusese
fusese(r[)m
fusese(r[)\i
fuseser[

s[ fiu
s[ fii
s[ fie
s[ fim
s[ fi\i
s[ fie

fii
fi\i
nu fi
nu fi\i

a avea
a fi avut

am
ai
are
avem
ave\i
au

aveam
aveai
avea
aveam
avea\i
aveau

avui/avusei
avu=i/avuse=i
avu/avuse
avur[m/avuser[m
avur[\i/avuser[\i
avur[/avuser[

avusesem
avusese=i
avusese
avusese(r[)m
avusese(r[)\i
avuseser[

s[ am
s[ ai
s[ aib[
s[ avem
s[ ave\i
sa aib[

ai
ave\i
nu avea
nu ave\i

a vrea
a fi vrut

vreau
vrei
vrea
vrem
vre\i
vor

vream
vreai
vrea
vream
vrea\i
vreau

vrui
vru=i
vru
vrur[m
vrur[\i
vrur[

vrusesem
vrusese=i
vrusese
vrusese(r[)m
vrusese(r[)\i
vruseser[

s[ vreau
s[ vrei
s[ vrea
s[ vrem
s[ vre\i
s[ vrea

a da
a fi dat

dau
dai
d[
d[m
da\i
dau

d[deam
d[deai
d[dea
d[deam
d[dea\i
d[deau

d[dui
d[du=i
d[du
d[dur[m
d[dur[\i
d[dur[

d[dusem
d[duse=i
d[duse
d[duse(r[)m
d[duse(r[)\i
d[duser[

s[ dau
s[ dai
s[ dea
s[ d[m
s[ da\i
s[ dea

perfect simplu

d[
da\i
nu da
nu da\i

gerunziu

fiind

av]nd

vr]nd

d]nd

participiu

fost
fost[
fo=ti
foste

avut
avut[
avu\i
avute

vrut
vrut[
vru\i
vrute

dat
dat[
da\i
date

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Paradigmele

Timpul

indicativ

infinitiv

Modul

prezent
perfect

prezent

imperfect

perfect simplu

mai mult ca
perfect

prezent
conjunctiv

imperativ
(afirmativ =i
negativ)

a lua
a fi luat

iau
iei
ia
lu[m
lua\i
iau

luam
luai
lua
luam
lua\i
luau

luai
lua=i
lu[
luar[m
luar[\i
luar[

luasem
luase=i
luase
luase(r[)m
luase(r[)\i
luaser[

s[ iau
s[ iei
s[ ia
s[ lu[m
s[ lua\i
s[ ia

ia
lua\i
nu lua
nu lua\i

a bea
a fi b[ut

beau
bei
bea
bem
be\i
beau

beam
beai
bea
beam
bea\i
beau

b[ui
b[u=i
b[u
b[ur[m
b[ur[\i
b[ur[

b[usem
b[use=i
b[use
b[use(r[)m
b[use(r[)\i
b[user[)

s[ beau
s[ bei
s[ bea
s[ bem
s[ be\i
s[ bea

bea
be\i
nu bea
nu be\i

a sta
a fi stat

stau
stai
st[
st[m
sta\i
stau

st[team (stam)
st[teai (stai)
st[tea (sta)
st[team (stam)
st[tea\i (sta\i)
st[teau (stau)

st[tui
st[tu=i
st[tu
st[tur[m
st[tur[\i
st[tur[

st[tusem
st[tuse=i
st[tuse
st[tuse(r[)m
st[tuse(r[)\i
st[tuser[

s[ stau
s[ stai
s[ stea
s[ st[m
s[ sta\i
s[ stea

a m]nca
a fi m]ncat

m[n]nc
m[n]nci
m[n]nc[
m]nc[m
m]nca\i
m[n]nc[

m]ncam
m]ncai
m]nca
m]ncam
m]nca\i
m]ncau

m]ncai
m]nca=i
m]nca
m]ncar[m
m]ncar[\i
m]ncar[

m]ncasem
m]ncase=i
m]ncase
m]ncase(r[)m
mincase(r[)\i
m]ncaser[

s[ m[n]nc
s[ m[n]nci
s[ m[n]nce
s[ m]nc[m
s[ m]nca\i
s[ m[n]nce

stai
sta\i
nu sta
nu sta\i

m[n]nc[
m]nca\i
nu m]nca
nu m]nca\i

gerunziu

lu]nd

b]nd

st]nd

m]nc]nd

participiu

luat
luat[
lua\i
luate

b[ut
b[ut[
b[u\i
b[ute

MORFOLOGIA

Paradigmele

Timpul

indicativ

infinitiv

stat

m]ncat
m]ncat[
m]nca\i
m]ncate

181

182

Modul

mai mult ca
perfect

prezent
conjunctiv

prezent
perfect

prezent

a usca
a fi uscat

usuc
usuci
usuc[
usc[m
usca\i
usuc[

uscam
uscai
usca
uscam
usca\i
uscau

uscai
usca=i
usc[
uscar[m
uscar[\i
uscar[

uscasem
uscase=i
uscase
uscase(r[)m
uscase(r[)\i
uscaser[

s[ usuc
s[ usuci
s[ usuce
s[ usc[m
s[ usca\i
s[ usuce

=tiu
=tii
=tie
=tim
=ti\i
=tiu

=tiam
=tiai
=tia
=tiam
=tia\i
=tiau

=tiui
=tiu=i
=tiu
=tiur[m
=tiur[\i
=tiur[

=tiusem
=tiuse=i
=tiuse
=tiuse(r[)m
=tiuse(r[)\i
=tiuser[

s[ =tiu
s[ =tii
s[ =tie
s[ =tim
s[ =ti\i
s[ =tie

predau
predai
pred[
pred[m
preda\i
predau

predam
predai
preda
predam
preda\i
predau

predai
preda=i
pred[
predar[m
predar[\i
predar[

predasem
predase=i
predase
predase(r[)m
predase(r[)\i
predaser[

s[
s[
s[
s[
s[
s[

a =ti
a fi =tiut

a preda
a fi predat

imperfect

perfect simplu

predau
predai
predea
pred[m
preda\i
predea

imperativ
(afirmativ =i
negativ)

usuc[
usca\i
nu usca
nu usca\i

pred[
preda\i
nu preda
nu preda\i

gerunziu

usc]nd

=tiind

pred]nd

participiu

uscat
uscat[
usca\i
uscate

=tiut
=tiut[
=tiu\i
=tiute

predat
predat[
preda\i
predate

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Paradigmele

Timpul

indicativ

infinitiv

183

Adverbul

Adverbul este partea de vorbire autosemantic[ neflexibil[ care exprim[ o


caracteristic[ a ac\iunii sau a st[rii (merge repede, doarme afar[, s-a oprit aici).
Este deci ]n primul r]nd un determinant verbal. Afar[ de verb, adverbul poate
determina ]ns[ =i un adjectiv (pu\in ur]t[, problem[ foarte grea), un adverb
(absolut sigur, vine aproape totdeauna), un substantiv (scrisoare de acas[), un
pronume (cei de acolo), un numeral (]nc[ doi) sau o interjec\ie (ei bine, hai
]n[untru).
N o t [. Exist[ adverbe ce constituie singure propozi\ii. De exemplu, da =i nu sau adverbele
predicative cu rol de regente ale unor propozi\ii subiective: bine]n\eles, desigur, fire=te (c[ va veni).
Unele adverbe (chiar, tocmai, nu numai, poate) atribuie o nuan\[ suplimentar[ de ]n\eles unei
propozi\ii ]ntregi sau numai unei p[r\i a acesteia. De exemplu:
Tocmai ast[-diminea\[ am sosit la Floren\a... (V. Alecsandr i)
Poate demult s-a stins ]n drum/}n depart[ri albastre. (M. E m i n e s c u)
Aceste adverbe n-au ]ns[ func\ie de parte de propozi\ie.

Spre deosebire de celelalte p[r\i de vorbire semnificative, adverbul este


neflexibil, adic[ nu se declin[, nu se conjug[ =i nu se schimb[ dup[ genuri.
Unele adverbe pot avea grade de compara\ie, ca =i adjectivul, exprimate tot
analitic, cu ajutorul unor cuvinte auxiliare.
CLASIFICAREA ADVERBELOR DUP{ ORIGINE +I FORMARE
Dup[ originea =i formarea lor adverbele se ]mpart ]n primare, secundare
(provenite din alte p[r\i de vorbire prin derivare, compunere =i conversiune) =i
locu\iuni adverbiale.
ADVERBELE PRIMARE
Primare s]nt numite adverbele mo=tenite din latin[ sau ]mprumutate ]n
diferite perioade din alte limbi. Num[rul lor este destul de restr]ns: abitir, agale,
azi, aidoma, acum, aici, allegro, anapoda, angro, apropo, apoi, aproape, atunci,
a=a, aiurea, ba=ca, bine, deja, doar, jos, ieri, cum, c]nd, lesne, mereu, m]ine, nic[ieri,
sus, taman, tocmai, unde, foarte, forte, ]nainte, ]nc[, ]ncoace, ]ncotro, iar =. a.
ADVERBELE PROVENITE DIN ALTE P{R|I DE VORBIRE
}n categoria acestora se disting trei grupe: adverbe derivate, adverbe create
prin compunere =i adverbe formate prin conversiune (adverbializare).

184

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

ADVERBELE DERIVATE
Acestea se formeaz[, ]n primul r]nd, cu sufixul special adverbial -e=te, care
este cel mai vechi =i cel mai productiv ]n limba rom`n[. Ata=at la substantive =i
adjective, el genereaz[ adverbe propriu-zise: b[rb[te=te, viteje=te, rom`ne=te,
moldovene=te, lupe=te, p[rinte=te, ]mp[r[te=te, haiduce=te, nebune=te, proste=te,
omene=te, suflete=te, trupe=te =. a. Un sufix ceva mai nou, dar mai pu\in productiv
dec]t -e=te, este -ice=te: istorice=te, moralice=te, politice=te, teoretice=te.
N o t [. Sufixele adverbiale -e=te, -ice=te nu mai s]nt at]t de productive ]n limba actual[, deoarece
cap[t[ dezvoltare tendin\a de a folosi drept adverbe chiar adjectivele cu forma de masculin singular.
}n loc de fizice=te, logice=te, artistice=te, geometrice=te, democratice=te =. a., ]n zilele noastre se prefer[
adjectivele adverbializate fizic, logic, artistic, geometric, democratic =. a.

Un alt sufix, care nu a c[p[tat ]ns[ extindere prea larg[, este -i= (-]=). Cu
acesta s-a format un anumit num[r de adverbe de la substantive, verbe =i adjective:
chior]=, chiondor]=, lungi=, l[\i=, mor\i=, orbi=, piepti=, piezi=, pituli=, ponci=, t]r]=,
furi=, f[\i= =. a. }n limba actual[ sufixul adverbial -i= (-]=) nu mai este productiv.
Dup[ modele str[ine (francez =i italian), limba rom`n[ a format sau, mai
bine zis, a ]mprumutat o serie de adverbe cu sufixul (-a)mente. Adverbele de
acest tip s-au ]ntrebuin\at ini\ial numai ]n stilurile publicistic, =tiin\ific =i
administrativ. }n a doua jum[tate a secolului al XIX-lea ele devin caracteristice
=i pentru operele beletristice. Scriitorii reali=ti ai secolului trecut au ridiculizat
abuzul lor, astfel ]nc]t ast[zi adverbele cu acest sufix se folosesc rar. Cele mai
r[sp]ndite dintre ele s]nt: actualmente, absolutamente, completamente, literalmente,
realmente, socialmente, totalmente =i alte c]teva.
N o t a 1. Forma\iilor cu (-a)mente le s]nt preferate formele adjectivelor simple, f[r[ sufix:
absolut ]n loc de absolutamente, legal ]n loc de legalmente =. a. m. d.
N o t a 2. Unele adverbe pot avea variante formate cu anumite particule adverbiale (deictice) (-a,
-le/-lea, -=i) ce constituie ni=te dublete stilistice. Cele mai r[sp]ndite s]nt adverbele cu particula adverbial[
-a, care apare ]n forme ca: acum acuma, aici aicea, al[turi al[turea, asemeni asemenea, at]t
at]ta, atunci atuncea, nic[ieri nic[ierea, pretutindeni pretutindenea, pururi pururea =. a.
Variantele f[r[ -a s]nt specifice mai mult pentru limba literar[ (]n special, pentru stilurile =tiin\ific =i
administrativ), pe c]nd cele cu -a au un caracter popular, familiar, fiind r[sp]ndite mai mult ]n beletristic[.
Dubletele create cu particula -le/-lea au un pronun\at caracter popular sau regional: adic[te/
adic[tele/adic[telea, altminteri/altmintrele/altmintrelea.

ADVERBELE COMPUSE
Multe adverbe se combin[ cu alte cuvinte, form]nd astfel adverbe noi. Ele
s]nt foarte variate at]t ca structur[, c]t =i ca sens. Cele mai r[sp]ndite tipuri s]nt
cele ce constau din:
a) adverb + substantiv: m]ine-sear[, azi-diminea\[, ieri-noapte, ieri-sear[ =. a.;
b) prepozi\ie + adverb: de abia, de dinainte, dincotro, de aiurea, ]n l[turi, ]n
sus, ]ntocmai, p]n[ c]nd, p]n[ acum, p]n[ afar[ =. a.;
c) adverb + verb: c]ndva, undeva, ]ncotrova (va este o form[ scurt[ a verbului a vrea);
d) adverb + adverb (cu sau f[r[ conjunc\ie): oarecum, ori=icum, ori=ic]nd,
ori=iunde, oriunde, ori=ic]t =. a.
N o t [. A face o distinc\ie net[ ]ntre adverbele simple =i cele compuse e destul de complicat.
Adverbe ca numai, numaidec]t, oarecum, ale c[ror elemente s-au sudat ]ntr-un singur cuv]nt ]ntr-o
epoc[ mai mult sau mai pu\in ]ndep[rtat[, s]nt tratate ast[zi de majoritatea gramaticilor ca adverbe

MORFOLOGIA

185

simple. De asemenea e greu s[ se fac[ o demarcare ]ntre adverbele compuse =i locu\iunile adverbiale.
Astfel, cuvinte ca acas[, adesea, alt[dat[, anevoie, bun[oar[, deun[zi, deocamdat[, devreme, c]teodat[,
odinioar[, pretutindeni, totu=i, totdeauna, uneori, ]mpreun[ =. a., care la ]nceputul existen\ei lor au fost
locu\iuni adverbiale, nu se deosebesc prin nimic de adverbele propriu-zise (abia, acolo, aici, apoi,
aproape, bine, chiar, oare, foarte, ]nc[, prea, unde). Astfel de cuvinte ]=i justific[ ast[zi numele de
locu\iuni numai privite ]n plan istoric.

ADVERBELE FORMATE PRIN CONVERSIUNE (ADVERBIALIZARE)


Adverbul se ]mbog[\e=te =i pe baza altor p[r\i de vorbire, f[r[ ca acestea s[
sufere vreo modificare formal[. Procesul dat poart[ numele de a d v e r b i a l i z a r e.
Elementele lexicale supuse adverbializ[rii paralel cu modific[rile de ordin formal
gramatical suport[ =i modific[ri semantice, fapt ce le d[ posibilitatea s[ capete
toate tr[s[turile caracteristice ale adverbelor propriu-zise. }n categoria
adverbelor pot trece adjectivele, substantivele, numeralele, pronumele =i verbele.
Una din tr[s[turile semantice de baz[ ale adjectivelor =i adverbelor calitative
const[ ]n faptul c[ ambele exprim[ ]nsu=iri =i calit[\i. Datorit[ acestei apropieri,
o mul\ime de a d j e c t i v e au c[p[tat posibilitatea de a trece ]n categoria
adverbului, cumul]nd astfel ambele valori gramaticale: de adjectiv =i de adverb
(=i ]n dic\ionare ele s]nt consemnate ca dou[ cuvinte separate): absolut, asemenea,
bun, v]rtos, contrar, deplin, destul, direct, drept, exact, exclusiv, lung, mult, pu\in,
pu\intel, repede, r[u, scurt, serios, str]mb, str]ns, t]rziu, u=or, u=urel, frumos, ]ncet,
]ncetinel, avan, atent, bl]nd, bucuros, lacom, milos, r[u, sprinten, trist, iute =. a.
N o t [. Unele dintre ele, la origine adjective, ast[zi se folosesc ]n limb[ numai ca adverbe propriu-zise. Astfel chiar, mo=tenit din latinescul clarus cu sensul limpede, clar, se folosea ]n textele vechi
=i ca adjectiv =i ca adverb. Cu timpul ]ns[ ]n procesul evolu\iei istorice chiar, ca adjectiv, a ie=it din uz (cu
sens de adjectiv el se p[streaz[ numai ]n ]mbinarea stabil[ ap[ chioar[ ce provine din lat. aqua clara,
unde clara a evoluat ]n chiar[, iar apoi ]n chioar[). Sau cuv]ntul mereu, provenit din adjectivul maghiar
mer, se folose=te ast[zi numai cu valoare de adverb, av]nd sensul ne]ncetat, necontenit, continuu.

Tot ]n grupa adjectivelor adverbializate trebuie ]ncadrate =i unele participii,


deoarece ele au acelea=i particularit[\i ca =i adjectivele obi=nuite: al[turat,
anticipat, ap[sat, garantat, dezl]nat, des[v]r=it, deslu=it, l[murit, mocnit, rotunjit,
str]ns, unit, uscat, ]nfipt.
Nu se preteaz[ adverbializ[rii adjectivele cu circula\ie restr]ns[ ]n limb[,
specifice unor anumite domenii (de exemplu, limbajului =tiin\ific =i tehnic) sau
adjectivele ce indic[ culoarea (alb, albastru, galben, negru, ro=u, violet), starea (viu,
beat, umed, treaz), ]nsu=iri fizice ale fiin\elor (b[tr]n, voinic, gras, chel, orb, miop,
ple=uv, rotofei, t]n[r), propriet[\i ale diferitelor obiecte (]ngust, lucios, mirositor).
N o t a 1. De fapt, o distinc\ie net[ ]ntre adjectivele adverbializate =i cele neadverbializate nu se
poate face, deoarece unul =i acela=i determinativ ]ntr-un caz caracterizeaz[ numai verbul-predicat,
iar ]n altul caracterizeaz[ simultan at]t predicatul, c]t =i subiectul. De exemplu, ]n versurile:
C[ci poezia ad]nc r[sun[/}ntre popor (V. Alecsandri)
Mi-au sosit voios ]n \ar[/Dr[guli\[ prim[var[ (V. Alecsandri)
cuvintele ad]nc =i voios, determin]nd verbele r[sun[ =i au sosit, s]nt adverbe propriu-zise, pe c]nd ]n versurile:
+i prin tufele de m[turi ce cresc verzi, ad]nce, dese,
P[s[ri ]mbl]nzite-n cuiburi disting penele alese. (M. Eminescu)
R]ndunicile c]nd pleac[, se g]ndesc la prim[var[,
ca s[ se ]ntoarc[ voioase iar ]n cuiburile lor (B. P. Hasdeu),
determin]nd verbele a cre=te =i a se ]ntoarce, se acord[ simultan ]n gen =i num[r cu substantivele tufele
=i r]ndunicile, adic[ nu pot fi considerate adverbe, ci adjective.

186

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

N o t a 2. Datorit[ apropierii semantice =i func\ionale dintre adverb =i adjectiv (ambele s]nt


determinante), ]n limba actual[ are loc nu numai adverbializarea adjectivului, ci =i procesul invers,
adjectivizarea adverbului: aiurea (vorb[ aiurea), bine (femeie bine), gata (haine gata), repede (ap[
repede). Distinc\ia dintre adjectivul calitativ =i adverbul de mod se face \in]nd seama de cuv]ntul pe care-l
determin[: ca adjectiv el se raport[ la un nume, iar ca adverb la un verb (eventual la un adjectiv sau
alt adverb): a=a vreme a face a=a a=a bun; om grozav vorbe=te grozav grozav de mare.

Pe l]ng[ adjectivele folosite cu valoare de adverb f[r[ modificarea aspectului


morfologic, se ]ntrebuin\eaz[ ]n calitate de adverbe =i unele s u b s t a n t i v e. E
vorba, ]n primul r]nd, de substantivele (de genul feminin) care exprim[ prin
sensul lor un segment de timp, denumind anotimpurile (iarna, vara, toamna,
prim[vara), zilele s[pt[m]nii (luni, mar\i, miercuri, joi, vineri, s]mb[t[, duminic[)
=i unele p[r\i componente ale zilei (diminea\[, zi, sear[, noapte). Ele se
]ntrebuin\eaz[ ca adverbe ]n forma lor articulat[ de singular sau de plural:
Adesea la vorb[ st[m noaptea... (G. M e n i u c)
... duminicile veneau b[tr]nii... (I. D r u \ [)
Numele de zile =i substantivul diminea\[ pot ap[rea ca adverbe =i ]n forma
lor nearticulat[:
C]nd ie=ise din ograd[, diminea\[ tare, pusese ]n porti\[ un b[\, semn c[
nu-i nimeni acas[. (E u s e b i u C a m i l a r)
... M-a l[sat Gheorghi\[ luni. (N. C o s t e n c o)
N o t a 1. Substantivele nume de anotimpuri sau de p[r\i ale zilei, c]nd s]nt determinate, se
]ntrebuin\eaz[ cu valoare adverbial[ de asemenea sub forma nearticulat[: an-iarn[, ast[-noapte,
m]ine-sear[ etc.
N o t a 2. Func\ia de adverb de loc o ]ndepline=te =i a=a-numitul dativ locativ, adic[ un
substantiv la cazul dativ pe l]ng[ o serie de verbe (]n special a sta =i a se a=terne, primul cu substantivul
loc (a sta locului), iar al doilea cu alte c]teva substantive).
}n cazul dat nu poate fi vorba de o particularitate specific[ a cuv]ntului locului, deoarece =i alte cuvinte
pot ap[rea, ce e drept mai rar, cu aceea=i func\ie ]n construc\ii similare. De pild[, drum, c]mp, pustiu, v]nt:
S-a=terneau pustiilor. (M. Eminesc u)
Fug caii du=i de spaim[ =i v]ntului s-a=tern. (M. Eminesc u)
A=terne-te drumului/Ca =i iarba c]mpului. (V. Alecsandri)

Valoare de adverb cap[t[ de asemenea substantivele din cadrul unor expresii


verbale stabile care exprim[ o caracteristic[ a unui verb =i mai rar a unui adjectiv
calitativ: (a dormi) bu=tean, (a t[cea) chitic, (a se \ine) b[\, (a se str]nge) pung[,
(umflat) butuc, (singur) cuc, (a privi) \int[, (a merge) strun[, (a r[m]ne) balt[,
(beat) turt[, lemn, cuc, (a curge) g]rl[, (a dormi) tun, (gol) pistol, pu=c[ =. a.
Majoritatea acestor expresii au fost la origine compara\ii: a dormi ca un
bu=tean, a zbura ca glontele, des ca m[tura (p]sla), tare ca piatra, a t[cea ca
chiticul, a se \ine ca scaiul, a luci ca oglinda =. a. m. d.
N o t [. Nu ]ntotdeauna compara\ia ini\ial[ din asemenea construc\ii poate fi reconstituit[, c[ci
substantivele s]nt folosite ]n ele metaforic: a se uita (a privi) \int[, a merge strun[, a r[m]ne balt[, tuns
chilug, a veni pu=c[ =. a.

Asemenea construc\ii comparative, de altfel foarte expresive, cu timpul au ]nceput


s[-=i piard[ expresivitatea. S-a sim\it de aceea necesitatea unui alt mijloc stilistic
pentru stabilirea expresivit[\ii lor. Noul procedeu a constat ]n renun\area la
compara\ie =i trecerea la metafor[, care din punct de vedere logic presupune un
grad mai ]nalt de abstrac\ie. Construc\iile metaforice, fiind ni=te compara\ii sub]n\elese,
prescurtate sau eliptice, au condi\ionat apropierea substantivului folosit metaforic
de adverbele calitative, contribuind la transformarea lui ]n adverb propriu-zis.

MORFOLOGIA

187

N o t [. De=i folosirea unor astfel de substantive metaforice este limitat[ de semantica verbelor
sau adjectivelor determinate (beat turt[, doarme tun), totu=i unele din ele pot determina un num[r
destul de mare de verbe, f[r[ a-=i modifica sensul. Astfel, substantivul buluc, de exemplu, apare pe
l]ng[ verbele a veni, a intra, a alerga, a se str]nge, a sta, a se duce, a porni, a se gr[m[di, a da =. a.
Substantivul adverbializat \int[ poate determina de asemenea mai multe verbe: a trage, a se
uita, a privi, a c[ta =. a., p[str]ndu-=i ]n toate cazurile sensul.

Adverbele-substantive au putut ap[rea nu numai pe baza compara\iilor, ci


=i pe baza unor construc\ii substantivale cu prepozi\ii prin omiterea prepozi\iei
respective: a sta fa\[ < a sta de fa\[, a sta straj[ < a sta la straj[, a porni (a veni,
a intra) fuga < a porni (a veni, a intra) la (cu) fuga, a se ]ndrepta c]rd < a se
]ndrepta ]n c]rd, plin v]rf < plin cu (p]n[ ]n) v]rf =. a.
}ntrebuin\ate ]n calitate de adverb, at]t substantivele din construc\iile
comparative, c]t =i cele care la origine au fost ]nso\ite de prepozi\ii ]=i pierd
capacitatea de a-=i modifica forma (dup[ cazuri =i numere).
Cap[t[ valoare adverbial[ =i p r o n u m e l e, ce e drept, foarte rar. Astfel, tot,
pronume nehot[r]t la origine, apare cu sensul adverbial ]nc[, mereu,
]ntotdeauna:
Vai! Tot mai g]nde=ti la anii c]nd visam ]n academii... (M. E m i n e s c u)
Femeia tot femeie, zice L[pu=neanul z]mbind. (C. N e g r u z z i)
Dac[ tot este urmat de un comparativ sau de un verb, el exprim[ o grada\ie
de intensitate, adic[ sensul din ce ]n ce, ]nc[:
... apoi ]n[l\]ndu-se tot mai sus. (I. C r e a n g [)
Pronumele interogativ-relativ ce de asemenea poate s[ ]ndeplineasc[ func\ia
de adverb, c[p[t]nd sensul de c]t de:
Ce u=or e s[ zbori! (M. E m i n e s c u)
+i unele n u m e r a l e au valoare adverbial[. E vorba ]n special de numeralele
multiplicative (]ndoit, ]ntreit, ]nzecit, ]nsutit, dublu, triplu =. a.). De asemenea,
numeralul cardinal un (cu form[ de feminin) se ]ntrebuin\eaz[ ca adverb,
exprim]nd ideea de perseveren\[ (\ine una).
N o t [. Prepozi\ia ]n construc\ii eliptice poate fi folosit[ =i ea ca adverb (singur[, f[r[ s[ fie
urmat[ de nume): eu eram pentru, el mergea dup[.

LOCU|IUNILE ADVERBIALE
Locu\iunea adverbial[ este o construc\ie perifrastic[ cu sens unitar care,
din punct de vedere gramatical, se comport[ ca un adverb.
Unele locu\iuni adverbiale, fiind frazeologisme, au un sens idiomatic, figurat,
]ndeplinind astfel, pe l]ng[ func\ia comunicativ[, =i una expresiv-emotiv[.
Ceea ce deosebe=te locu\iunile adverbiale de adverbele obi=nuite este faptul
c[ ele au un con\inut semantic mai comprimat =i mai ]ngust, dar ]n schimb
posed[ o putere expresiv[ mai mare.
Unele locu\iuni adverbiale pot determina practic diverse verbe ca =i adverbele
propriu-zise. De exemplu, ]n doi timpi =i trei mi=c[ri imediat, pe zi ce trece
treptat, um[r la um[r al[turi, de c]nd lumea =i p[m]ntul dintotdeauna, ]n
lung =i ]n lat pretutindeni =. a.
Altele se combin[ numai cu anumite verbe. De exemplu: la botul calului numai
cu a bea (a cinsti), cu noaptea ]n cap numai cu a se scula, cu jum[tate de gur[
numai cu a vorbi, cuv]nt cu cuv]nt numai cu a traduce, ]n floarea v]rstei numai cu
a muri, ca ochii din cap sau ca lumina ochilor numai cu a p[zi (a p[stra) =. a.

188

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Din punct de vedere morfologic, locu\iunile adverbiale s]nt foarte rigide,


p[r\ile lor componente fiind contopite ]ntr-o form[ unic[ =i invariabil[ (v[z]nd
cu ochii, claie peste gr[mad[, c]t ai bate din palme), astfel ]nc]t orice schimbare a
elementelor componente duce la destr[marea lor ca frazeologisme. De exemplu,
nu se poate spune v[z]nd cu ochiul, cl[i peste gr[mad[, c]t ai b[tut din palme,
c[ci locu\iunea constituie o unitate morfologic[ osificat[, ]mpietrit[.
Locu\iunile adverbiale s]nt foarte variate dup[ elementele lor componente.
Se disting din acest punct de vedere c]teva clase de locu\iuni.
N o t [ . Pe l]ng[ locu\iunile adverbiale propriu-zise, ]n aceast[ clas[ s]nt incluse diferite expresii
idiomatice, frazeologisme, segmente de fraz[ =i propozi\ii ]ntregi ce au un sens unitar, ]ndeplinind
func\ii adverbiale.

1. Locu\iuni adverbiale formate dintr-un substantiv, adjectiv sau adverb cu


una sau cu mai multe prepozi\ii: cu greu, cu de-a sila, de-a curmezi=ul, de-a
dreapta, de-a lungul, de-a rostogolul, de alalt[ieri, de pe afar[, din nou, ]n jos, ]n
l[turi, ]ntr-o doar[, pe de rost, pe dinainte, ]n veci, cu totul, de cu sear[, de la o
vreme, de cu timp, la fel, la repezeal[, pe vremuri, f[r[ ]ncetare, f[r[ discu\ie, ]n
dep[rtare, ]n continuare =. a.
Tot din aceast[ clas[ fac parte =i locu\iunile alc[tuite dintr-un participiu
]n -e, precedat de prepozi\ia pe (mai rar de, din, ]ntru): pe ]nserate, din auzite,
]ntr-alese, pe nev[zute, pe sf]r=ite, pe neg]ndite, ]ntr-ascuns =. a. Uneori participiile
au particula -le: pe apucatele, pe dibuitele, pe alesele =. a.
N o t [ . Unele locu\iuni adverbiale din clasa dat[ pot ]ndeplini func\ii prepozi\ionale. Atunci ele
cer compliniri ]n mod obligatoriu (comp.: se afl[ ]n fa\[ func\ie adverbial[, se afl[ ]n fa\a casei
func\ie prepozi\ional[).
Pentru a face distinc\ie ]ntre locu\iunile adverbiale =i cele prepozi\ionale, trebuie verificat[
func\ia lor sintactic[. Primele joac[ singure rol de parte de propozi\ie (privea ]n urm[), iar celelalte
introduc p[r\i de propozi\ie, ]n special complementul circumstan\ial, fiind antepuse unui substantiv
(a ap[rut ]n urma unei ]nt]mpl[ri).

2. Locu\iuni adverbiale tautologice formate prin repetarea aceluia=i nume


la diferite cazuri. Componentele pot fi diferite:
a) substantiv (adjectiv) + prepozi\ie + substantiv (adjectiv):
pas cu pas, um[r la um[r, cot la cot, cap ]n cap, zi de zi, nas ]n nas, gur[ ]n gur[,
an cu an, m]n[ ]n m]n[, fa\[ ]n fa\[, zi cu zi, ochi ]n ochi, hat ]n hat, cap la cap, an de
an, corp la corp, perete ]n perete, pic cu pic, pic[tur[ cu pic[tur[, fir cu fir, bob cu bob
=. a.;
b) prepozi\ia din + substantiv (adverb) + prepozi\ia ]n + substantiv corelativ:
din an ]n an, din c]nd ]n c]nd, din clip[ ]n clip[, din vorb[ ]n vorb[, din gur[ ]n
gur[, din loc ]n loc, din ce ]n ce, din noapte ]n noapte, din cuv]nt ]n cuv]nt, din
scoar\[ ]n scoar\[, din vreme ]n vreme, din m]n[ ]n m]n[ =. a.
N o t [ . Uneori substantivul corelativ este reluat de un alt substantiv din acela=i grup semantic:
din joi ]n Pa=ti, din an ]n Pa=ti, din Pa=ti ]n Cr[ciun =. a.

3. Locu\iuni adverbiale formate din perechi de cuvinte apropiate ca sens sau


compatibile semantic unite printr-o prepozi\ie sau prin conjunc\ia =i: zi =i noapte,
claie peste gr[mad[, luntre =i punte, scurt =i cuprinz[tor, pur =i simplu, colac peste pup[z[,
scurt =i clar, unde =i unde, pe rud[, pe s[m]n\[; cu chiu, cu vai; de bine, de r[u =. a.
4. Locu\iuni adverbiale formate dintr-un determinat =i un determinativ de
natur[ diferit[, dar legate cu ajutorul prepozi\iilor. Ele pot consta din:

MORFOLOGIA

189

a) prepozi\ie + substantiv (la acuzativ) + substantiv (la genitiv): de florile m[rului,


pe vremea lui Papur[-Vod[, la miezul nop\ii, din capul locului, la pa=tele calului, ]n
dorul lelii, de ochii lumii, la cap[tul p[m]ntului, cu iu\eala fulgerului, la urma urmei, la
rev[rsatul zorilor, ]n goana calului, ]n ruptul capului, la spartul t]rgului =. a.;
b) prepozi\ie + substantiv + substantiv (la acuzativ cu sau f[r[ prepozi\ie):
cu noaptea ]n cap, ]n zori de zi, de flori de cuc, cu m]inile ]n s]n, din mo=i-str[mo=i,
]n r]nd cu lumea, cu tragere de inim[, cu neb[gare de seam[, din tat[ ]n fiu =. a.;
c) prepozi\ie + un determinativ substantival (adjectiv, numeral...) + substantiv
(cu sau f[r[ prepozi\ie): din toat[ inima, ]ntr-o bun[ zi, cu jum[tate de gur[, ]n
doi peri, ]ntre patru ochi, de bun[ seam[, la tot pasul, cu orice pre\, la prima
vedere, la fiecare pas, f[ra mult[ vorb[, ]n tot bunul, de bun[ voie, cu nepus[
mas[, din piatr[ seac[, ]ntre dou[ v]rste =. a.
5. Locu\iuni adverbiale formate din mai multe elemente (a=a-zise frazeologisme
complexe): din zori =i p]n[ ]n noapte, nici c]t un v]rf de ac, cu o falc[-n cer =i cu alta ]n
p[m]nt, peste nou[ m[ri =i nou[ \[ri, din cap p]n[ ]n picioare, pentru nimic ]n lume, f[r[
pierdere de vreme, p]n[ la ultima pic[tur[ de s]nge, ]n doi timpi =i trei mi=c[ri, ]ntre ciocan
=i nicoval[, zi de var[ p]n[-n sear[, ]n toat[ puterea cuv]ntului, c]t ]i ziulica de mare =. a.
6. Locu\iuni adverbiale formate din construc\ii comparative, devenite stabile:
ca frunza pe ap[, ca ochii din cap, ca lumina ochilor, ca frunza =i (ca) iarba, ca
prin urechile acului =. a.
7. Locu\iuni adverbiale formate din combinarea mai multor adverbe (cu
ajutorul unor prepozi\ii sau conjunc\ii): a=a =i a=a; c]nd =i c]nd; ba ici, ba colo;
nici mai mult, nici mai pu\in; de bine, de r[u; ]n lung =i ]n lat; pe ici, pe colo =. a.
8. Locu\iuni adverbiale formate din combinarea mai multor pronume (cu
ajutorul unor prepozi\ii sau conjunc\ii): din una ]n alta, una peste alta, nici una,
nici alta, ei ]nde ei, unul dup[ altul =. a.
9. Locu\iuni adverbiale formate din construc\ii sau propozi\ii ]ntregi: pe zi ce
trece, de c]nd e lumea =i p[m]ntul, v[z]nd cu ochii, c]t ai zice pe=te, unde =i-a pierdut
dracul potcoavele, unde a ]n\[rcat dracul copiii, c]t ai zice c]r, nici c]t ai sc[p[ra din
amnar, cum scrie la carte, c]t vezi cu ochii, c]nd se ]ng]n[ ziua cu noaptea =. a.
10. Locu\iuni adverbiale formate din dou[ construc\ii negative ]mbinate:
nici ]n car, nici ]n c[ru\[; nici alb, nici negru; nici ]n clin, nici ]n m]nec[; nici laie,
nici b[laie; nici r[u, nici bine =. a.
11. Locu\iuni adverbiale formate din cuvinte rimate: calea-valea, harcea-parcea,
nitam-nisam, mort-copt, talme=-balme=, t]r]=-gr[pi= =. a.
12. Locu\iuni adverbiale cu structura ]n mod un adjectiv: ]n mod benevol,
]n mod concret, ]n mod concis, ]n mod delicat, ]n mod optimist, ]n mod serios =. a.
Clasa locu\iunilor adverbiale se completeaz[ permanent pe contul diferitelor
construc\ii =i expresii =i de aceea e destul de greu s[ se fac[ o clasificare exhaustiv[
a acestora din punctul de vedere al elementelor componente.
CLASIFICAREA SEMANTIC{ A ADVERBELOR
+I A LOCU|IUNILOR ADVERBIALE
Din punctul de vedere al sensului lor lexical, adverbele =i locu\iunile
adverbiale se ]mpart ]n mai multe grupe, exprim]nd:
modul realiz[rii ac\iunii: abia, de asemenea, aievea, agale, alene, altfel,
anevoie, bine, degeaba, ]mpreun[, ]n lung =i-n lat, fa\[-n fa\[, cu de-a sila, pe de

190

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

rost, cu m]inile ]n s]n, de bun[ voie, cu orice pre\, cu drag[ inim[ =. a., precum =i
adjectivele (participiile) adverbializate =i derivatele cu sufixele adverbiale speciale
-e=te, -]=(-i=), -(-a)mente;
locul realiz[rii ac\iunii: acas[, aici, al[turi, afar[, aproape, aiurea,
deasupra, dedesubt, departe, dinapoi, dincoace, dincolo, dind[r[t, din[untru, jos,
]napoi, ]nainte, ]ncoace, ]ncolo, ]ncotrova, ici-colo, nic[ieri, niciunde, ori]ncotro,
oriunde, pretutindeni, sus, unde, unde =i unde, undeva, de-a dreptul, de-a dreapta,
de-a st]nga, din loc ]n loc, la dracul ]n din\i, la fa\a locului, la tot pasul, la cap[tul
p[m]ntului etc.;
timpul realiz[rii ac\iunii: acum, apoi, asear[, m]ine, ast[zi, c]nd, c]ndva,
c]teodat[, cur]nd, deocamdat[, diminea\a, demult, duminica, iar[=i, ieri, odat[,
odinioar[, niciodat[, t]rziu, totdeauna, uneori, p]n[ t]rziu, din c]nd ]n c]nd, din zi
]n zi, din mo=i-str[mo=i, de pe vremea lui Papur[-Vod[, la spartul t]rgului, pe la
vremea mesei, de la o bucat[ de vreme, de c]nd lumea =i p[m]ntul =. a.;
scopul ac\iunii: anume, dinadins, expres, ]nadins, ]ntr-adins, cu tot
dinadinsul =. a.;
cauza realiz[rii ac\iunii: de aceea, pentru aceea, de at]ta, ]n zadar =. a.;
o concesie: totu=i, cu toate acestea. Ele se folosesc, de obicei, pentru a
lega propozi\ii concesive;
cantitatea: at]t, cam, destul, mult, pu\in, oleac[, enorm, c]t, oric]t, c]tva,
]ntruc]tva, c]t[ frunz[ =i iarb[ =. a.;
durata, continuitatea, revenirea: mereu, ]nc[, mai, continuu, necontenit,
ne]ncetat, ne]ntrerupt, permanent, tot, iar[, iar[=i, din nou =. a.;
o compara\ie: aidoma, asemenea, ]ntocmai, ca, cum, precum =. a.;
o afirma\ie: da, desigur, evident, fire=te, negre=it, sigur, de bun[ seam[, nu
]ncape ]ndoial[, f[r[ doar =i poate =. a. }n propozi\ie ele ]ndeplinesc, de obicei,
rolul unor cuvinte incidente;
o nega\ie: ba, nu, nici, nicic]t, nicicum, nicidecum, deloc, defel, ]n nici un
caz, nici c]tu=i de pu\in, nici ]n ruptul capului =. a.;
o ]ndoial[, o probabilitate sau o posibilitate: oare, parc[, pesemne, poate,
probabil, posibil =. a.;
o aproxima\ie: aproape, gata, mai, c]t pe ce =. a. Ele s]nt adeseori ]nt[rite
prin repetare: aproape-aproape, mai-mai, gata-gata, c]t-c]t =. a.;
restric\ie: barem, ]ncaltea, m[car, doar, exclusiv, numai =. a.;
o precizare sau o confirmare: chiar, =i, tocmai.
N o t [. Adverbul de confirmare =i nu trebuie confundat cu conjunc\ia omonim[ =i. Diferen\ierea
lor se face ]n context.

ADVERBE CU VALORI MULTIPLE


}n limba contemporan[ o serie de adverbe pot c[p[ta, ]n context, sensuri
diferite =i, prin urmare, pot fi ]ncadrate concomitent ]n mai multe grupe
semantice. Astfel, adverbele de loc aici, ]nainte, ]napoi, ]ncoace, ]ncolo, aproape,
departe =. a. se ]ntrebuin\eaz[ =i ca adverbe de timp:
+i de mii de ani ]ncoace/Lumea-i vesel[ =i trist[. (M. E m i n e s c u)
Popa Duhul aci era la Socola, aci ]n Ia=i... (I. C r e a n g [)
De nu i-ar muri mul\i ]nainte. (I. C r e a n g [)

MORFOLOGIA

191

Unele adverbe de mod apar cu valoare temporal[:


De-abia apucasem a adormi =i un vis fantastic veni. (C. N e g r u z z i)
ADVERBELE PRONOMINALE
Dup[ cum s-a v[zut mai sus, sensul unor adverbe se precizeaz[ ]n context.
}ntruc]t ele pot substitui alte cuvinte =i construc\ii, la fel ca =i pronumele, au
c[p[tat denumirea de adverbe pronominale. Astfel, adverbul unde poate ]nsemna
]n ora=, pe strad[, ]n c]mp, la p[dure, l]ng[ munte, ]n dulap =. a.
Adverbele pronominale se ]ntrebuin\eaz[, de regul[, ]n ]ntreb[rile puse cu
privire la modul, timpul =i locul realiz[rii ac\iunii sau ca elemente de leg[tur[
]ntre dou[ propozi\ii (cea subordonat[ =i regenta ei). Au deci func\ie de
conjunc\ie (cuv]nt conjunctiv). Ca =i pronumele nepersonale, adverbele
pronominale formeaz[ c]teva subgrupe:
1. Adverbe pronominale demonstrative ce exprim[ ideea de apropiere sau
dep[rtare a ac\iunii ]n spa\iu =i ]n timp: aici acolo, aproape departe, ]ncoace
]ncolo, acum atunci =. a.
2. Adverbe pronominale interogativ-relative ce intr[ ]n componen\a unor
]ntreb[ri sau servesc la exprimarea unor rela\ii dintre propozi\ii: cum, c]nd, c]t,
]ncotro, unde.
Adverbele relative s]nt omonime ca form[ cu cele interogative. Ele ]ndeplinesc
de asemenea func\ia unor conjunc\ii, realiz]nd jonc\iunea dintre subordonat[
=i regenta ei:
Cum ]\i vei a=terne, a=a vei dormi. (P r o v e r b)
3. Adverbe pronominale nehot[r]te ce exprim[ ideea de loc, de timp sau de
mod ]ntr-o form[ general[, imprecis[: c]ndva, c]tva, c]teodat[, cumva, fiec]nd,
fiecum, fieunde, oarecum, odat[, odinioar[, oric]nd, oric]t, oricum, ori]ncotro,
oriunde =. a.
4. Adverbe pronominale negative ce exprim[ negarea locului, timpului,
modului de realizare a ac\iunii: nicic]nd, nicic]t, nicicum, nicidecum, niciodat[,
niciunde, nic[ieri =. a.
ORTOGRAFIA ADVERBELOR +I A LOCU|IUNILOR ADVERBIALE
Adverbele de mod formate din substantive sau verbe cu sufixul -i=/-]= se
scriu f[r[ -i la sf]r=it (cruci=, piepti=, furi=, chior]=, t]r]=), spre deosebire de adverbele
iar[=i, c]tu=i, totu=i, precum =i formele populare sau arhaice acu=i, cumva=i, care
au -i final, deoarece s]nt formate din iar[ + =i, c]t(u) + =i, tot(u) + =i (adic[ din
adverb + conjunc\ie).
Adverbele aicea, aievea, aiurea, al[turea, asemenea, a=ijderea, atuncea,
nic[ierea, pururea =i alte c]teva care au =i forme ]n -ea nu se scriu cu -ia (chiar
dac[ varianta f[r[ -a se termin[ ]n -i: aici, al[turi, asemeni, atunci, nic[ieri,
pururi).
La fel se ortografiaz[ adverbele de timp provenite prin conversiune de la
substantive feminine cu articol hot[r]t (la singular): lunea, mar\ea, miercurea,
vinerea (excep\ie face joia).
Se scrie =i se roste=te corect ]ncontinuu, nu incontinuu.

192

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Adverbele =i locu\iunile adverbiale alc[tuite din mai multe p[r\i de vorbire


se scriu ]ntr-un cuv]nt, separat sau cu cratim[ (linie de unire).
1. Se ortografiaz[ ]ntr-un singur cuv]nt adverbele cu un grad avansat de
integrare a elementelor componente ce nu-=i mai p[streaz[ fiecare individualitatea
semantic[ =i se comport[ ca un singur cuv]nt. Printre ele men\ion[m:
adverbele compuse care au ca prim element o prepozi\ie sudat[ cu
termenul urm[tor (care poate fi adverb, substantiv, numeral, pronume): acas[,
adeseori, al[turi, alene, alocuri, arar, arareori, asear[, deasupra, dec]t, degeaba,
degrab[, dedesubt, defel, deloc, demult, deodat[, desigur, deopotriv[, departe,
desear[, devreme, dinadins, dinainte, dinafar[, dinapoi, din[untru, dincoace,
dincolo, dincotro, dind[r[t, dintotdeauna, dimpotriv[, dimprejur, dimpreun[,
]nadins, ]napoi, ]ncolo, ]ndat[, ]ntocmai, ]ntruna, laolalt[, pesemne, precum, prejos,
presus, primprejur =. a.;
adverbele compuse formate din prepozi\iile ]n + de + alt[ parte de vorbire:
]ndeajuns, ]ndeaproape, ]ndem]n[, ]ndeob=te, ]ndeosebi, ]ndesear[ =. a.;
adverbele compuse cu pronumele sau adjectivele alt([), alalt[: altc]ndva,
altcumva, alt[dat[, (de) altfel, altundeva, alteori, alalt[ieri, alalt[sear[ =. a.;
adverbele ]n componen\a c[rora intr[ unul dintre elementele invariabile
de compunere fie, oare(=i), ori(=i), va: fiec]nd, fiecum, fieunde, oarec]nd, oarec]t,
oarecum, oareunde, oare=ic]nd, oare=icum, oricum, ori]ncotro, oriunde, ori=ic]nd,
ori=ic]t, ori=icum, ori=iunde, c]ndva, c]tva, ]ncotrova, undeva, uneori, adeseori,
rareori, alteori =. a.;
N o t [. Excep\ie fac locu\iunile adverbiale ori de c]te ori, ori de unde, ori de c]nd.

adverbul odat[ =i cele mai multe compuse ale lui: deodat[, c]teodat[,
niciodat[, totodat[, vreodat[ =. a. (excep\ie face locu\iunea adverbial[ dintr-o
dat[, format[ cu numeralul o dat[, opus lui de dou[ ori);
adverbele compuse cu nici-: nicic]nd, nicic]t, nicicum, nicidecum, niciodat[,
niciunde =. a.;
adverbele compuse cu -mite: ]nc[mite, pas[mite;
alte adverbe compuse din elemente eterogene: ast[zi, bine]n\eles,
cumsecade, numai, numaidec]t, parc[, valv]rtej =. a.
N o t [. Adverbele compuse redate grafic ]ntr-un cuv]nt nu trebuie confundate cu ]mbin[rile
libere sau cu locu\iunile adverbiale formate din aceia=i termeni care se scriu separat:
alt[dat[ odinioar[, demult, dar alt[ dat[ (vii alt[ dat[); altfel altminteri, ]n alt mod, dar
alt fel cu pluralul alte feluri, (alt fel de bucate); bine]n\eles fire=te, evident, dar bine ]n\eles
(mesajul este bine ]n\eles); c]teodat[ din c]nd ]n c]nd, uneori, dar c]te o dat[ (fiecare c]te o
dat[); dec]t ca, doar, numai, dar de c]t (de c]t timp are nevoie); defel nicidecum, deloc, dar de fel
(este de fel din ora=); deloc nicidecum, c]tu=i de pu\in, dar de loc (de loc din Ucraina); demult
odinioar[, c]ndva, dar de mult (m[ a=tep\i de mult?); deoparte ]n l[turi, izolat, retras, dar de o
parte (de o parte a str[zii cresc platani); devale ]n jos, dar de vale (a trecut dincolo de vale);
devreme din timp, de timpuriu, dar de vreme (uitat de vreme); ]ntruna mereu, tot timpul, dar
]ntr-una (]ntr-una din zile); nicic]nd niciodat[, dar nici c]nd (nu m-a ]ntrebat nici c]nd a venit,
nici c]nd a plecat); nicic]t deloc, defel, dar nici c]t (nici c]t e negru sub unghie); nicicum defel,
deloc, dar nici cum (nici cum ai spus nu e bine); nicidecum ]n nici un caz, dar nici de cum (nu
vorbe=te nici de cum a ajuns, nici de cum a fost primit); niciodat[ nicic]nd, dar nici o dat[ (nu a
m]ncat azi nici o dat[); niciunde nic[ieri, dar nici unde (nu s-a dus nici unde a promis); numai
doar, dec]t, dar nu mai (nu mai pot a=tepta); numaidec]t imediat, ]ndat[, dar numai de c]t (a
vorbit numai de c]t a cheltuit); odat[ odinioar[, mai demult, c]ndva, dar o dat[ (mai scrie o dat[);
totodat[, ]n acela=i timp, simultan, dar tot o dat[ (tot o dat[ a fost =i el); totuna oricum, dar tot
una (tot una din primele sale lucr[ri).

MORFOLOGIA

193

2. Se scriu cu cratim[ adverbele =i locu\iunile adverbiale alc[tuite din mai


multe cuvinte nesudate ]ntre ele, =i anume:
cele ]n care primul termen de compunere este prepozi\ia ]ntru sau dintru
(care au pierdut vocala -u ]naintea unui cuv]nt ce ]ncepe cu o vocal[): dintr-acolo,
dintr-adins, dintr-at]t, dintr-o dat[, ]ntr-aceea, ]ntr-acolo, ]ntr-adev[r, ]ntr-adins,
]ntr-aiurea, ]ntr-ales, ]ntr-at]t, ]ntr-ascuns, ]ntr-un r]nd =. a.;
cele formate din prepozi\ia dup[ sau din adjectivul demonstrativ ast[ =i
un substantiv cu sens temporal: dup[-amiaz[, dup[-mas[, dup[-pr]nz, ast[-iarn[,
ast[-noapte, ast[-prim[var[, ast[-sear[, ast[-toamn[, ast[-var[ =. a. (face
excep\ie adverbul ast[zi);
cele formate prin unirea a dou[ substantive, a unui substantiv cu un
adverb, a dou[ adverbe, a dou[ interjec\ii sau a dou[ elemente rimate ce nu
se ]ntrebuin\eaz[ independent ]n limb[: an-var[, azi-diminea\[, c]ine-c]ine=te,
ieri-diminea\[, ieri-noapte, jur-]mprejur, ]ncet-]ncet, hara-para, harcea-parcea,
m]ine-sear[, nitam-nisam, prea-prea, talme=-balme=, treac[-mearg[, trela-lela,
t]r]=-gr[pi=, tac-pac, vr]nd-nevr]nd =. a., precum =i locu\iunile adverbiale
de-adev[rat, dis-de-diminea\[.
Scrierea cu cratim[ marcheaz[ nu numai gradul intermediar de sudur[ a
unor adverbe compuse (ast[-noapte, ieri-sear[), dar =i fenomene fonetice ca
eliziunea =i contragerea (]ntr-adev[r, dintr-acolo). Tot prin cratim[ se red[
rostirea ]mpreun[ a cuvintelor ]ntr-un tempo mai mult sau mai pu\in rapid:
de-acum, de-ajuns, de-aproape (de=i ]n mod obi=nuit ele se scriu separat; vezi
punctul 3).
3. Se scriu separat locu\iunile adverbiale =i adverbele compuse ale c[ror
cuvinte componente ]=i p[streaz[ independen\a lexical[ =i gramatical[: de aceea,
de aproape, de asemenea, de obicei, de ob=te, de cu sear[, de cu vreme, de jur ]mprejur,
din cale afar[, c]tu=i de pu\in, din c]nd ]n c]nd; ]n definitiv, ]n adev[r, ]n afar[, ]n
fine; la ]ndem]n[, la minimum, la o parte; pe de l[turi, pe de o parte, pe de alt[
parte, pe de rost, pe nedrept, pe neg]ndite, p]n[ una alta =. a.
La fel se scriu locu\iunile adverbiale formate cu prepozi\ia compus[ de-a:
de-a berbeleacul, de-a binelea, de-a c[lare, de-a curmezi=ul, de-a dreptul, de-a dura,
de-a gata, de-a poarca, de-a prinselea, de-a puia-gaia, de-a pururi, de-a r]ndul,
de-a rostogolul, de-a surda, de-a tumba =. a.
N o t [. Se scriu cu dou[ cratime locu\iunile adverbiale cu prepozi\ia compus[ de-a, c]nd primul
sunet al cuv]ntului urm[tor se suprim[: de-a-nd[r[telea, de-a-ndoaselea, de-a-npicioarelea.

GRADELE DE COMPARA|IE
Asemenea adjectivului, unele adverbe au grade de compara\ie. E vorba de
adverbele de mod (mai ales de cele provenite din adjective: frumos, ur]t, r[u), de
loc (aproape, departe, ]ncolo, la dreapta, la st]nga, ]n urm[, ]n fa\[) =i de timp
(cur]nd, devreme, de diminea\[, din timp, t]rziu).
Procedeele de formare a gradelor de compara\ie =i de intensitate s]nt exact
acelea=i ca =i la adjective, cu deosebirea c[ la superlativul relativ articolul
demonstrativ cel este invariabil, adic[ nu se schimb[ dup[ gen =i num[r. Astfel,
=i la adverb se disting trei grade de compara\ie:

194

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Forma-tip a adverbului (numit[ =i grad poyitiv): bine, r[u, aproape, t]rziu


mai bine, mai r[u, mai aproape,
de superioritate
mai t]rziu
Comparativ:

Superlativ:

de egalitate

la fel de bine, la fel de r[u,


tot a=a de aproape,
tot at]t de t]rziu

de inferioritate

mai pu\in bine,


mai pu\in r[u,
mai pu\in aproape,
mai pu\in t]rziu

relativ de superioritate

cel mai bine,


cel mai r[u,
cel mai aproape,
cel mai t]rziu

cel mai pu\in bine,


relativ de inferioritate cel mai pu\in r[u,
cel mai pu\in aproape,
cel mai pu\in t]rziu
absolut de superioritate

foarte (prea, stra=nic de,


grozav de, extraordinar de) bine,
r[u, aproape, t]rziu

absolut de inferioritate

foarte pu\in bine


foarte pu\in r[u, foarte pu\in t]rziu

Superlativ:

N o t [. Compara\ia unor adverbe se poate ob\ine ]n vorbirea popular[ =i cu ajutorul sufixelor


diminutivale: devremior, bini=or, dep[rti=or, frumu=el, ]ncetinel, ]nceti=or, olecu\[, r[ru\, repejor, t]rzior,
susi=or, u=urel =. a.

Ca =i adjectivele, nu toate adverbele pot avea grade de compara\ie (de


exemplu, unele adverbe de mod ca excelent, definitiv, extrem, foarte, optim, prea,
ulterior, formidabil =. a.). Av]nd sens de superlativ, ele servesc drept mijloace de
redare a superlativului absolut la alte adverbe.
N o t [. Cu valoare de superlativ absolut s]nt folosite =i anumite adverbe-substantive: (beat)
turt[, (a merge) strun[, (a bate) m[r, (a lega) burduf, (a curge) g]rl[, precum =i unele locu\iuni
adverbiale: de mama focului, c]t ai zice pe=te.

Ideea de superlativ poate fi redat[ =i prin alte procedee =i mijloace cu


valori expresive ca: prelungirea unui sunet (biineee), repetarea adverbului
(cur]nd-cur]nd, departe-departe), compara\ia (a zbura ca g]ndul, a t[cea ca
pe=tele ]n ap[).
FUNC|IILE SINTACTICE ALE ADVERBULUI
Adverbele =i locu\iunile adverbiale se ]ntrebuin\eaz[ ]n mod obi=nuit cu
func\ia de complement circumstan\ial, dar pot ]ndeplini =i func\ia sintactic[ de
atribut (de regul[, adverbul cu func\ia de atribut se leag[ de substantivul sau
pronumele determinat printr-o prepozi\ie):
Lucrul de azi nu-l l[sa pe m]ine. (P r o v e r b)

MORFOLOGIA

195

N o t [. C]nd adverbul face parte din componen\a unei locu\iuni prepozi\ionale (aproape de,
departe de, ]mpreun[ cu, pe deasupra etc.), conjunc\ionale (ca =i c]nd, de parc[, ca =i cum =. a.), el este
lipsit de independen\[ gramatical[ =i nu ]ndepline=te singur nici un fel de func\ii sintactice.
Nu pot fi singure p[r\i de propozi\ie nici adverbele de tipul barem, bat]r, chiar, cam, cic[, doar,
dec]t, iar, ]nc[, ]ncaltea, m[car, nici, numai, oare, =i, tocmai =. a.
Nu are func\ie sintactic[ proprie nici adverbul de nega\ie nu care ]nso\e=te un verb. Fiind
echivalent cu prefixul ne-, acesta formeaz[ ]mpreun[ cu verbul o singur[ unitate gramatical[
forma negativ[ a verbului (nu =tiu, nu plec).

Adverbul din expresiile verbale impersonale, formate cu verbul copulativ


a fi, ]ndepline=te func\ia de nume predicativ (e bine, e clar, e r[u, e drept, e necesar,
e posibil, e probabil, a=a e =. a.):
A=a e \[ranul pretutindeni, m[ rog. (L. R e b r e a n u)
Adverbele =i locu\iunile adverbiale de mod binein\eles, cu siguran\[, de bun[
seam[, f[r[ doar =i poate, f[r[ ]ndoial[, nici vorb[ =. a. pot fi urmate de o propozi\ie
subordonat[ introdus[ prin conjunc\ia subordonatoare c[, mai rar s[:
Negre=it c[ trebuie s[ te fi chemat.. (B. P. H a s d e u)
De-a mai mare dragul s[ fi privit pe Davidic[.... (I. C r e a n g [)
Adverbele de afirma\ie =i de nega\ie (ba, da, nu), care ]n dialog apar ca r[spuns
la o propozi\ie sau o fraz[ interogativ[, s]nt substitute ale enun\ului precedent:
Tu e=ti, Mircea? Da-mp[rate! (M. E m i n e s c u)
+i, ]n sf]r=it, adverbele apar uneori izolate, cu func\ia de cuvinte incidente
(fire=te, cic[ =. a.).
O serie de adverbe au capacitatea de a realiza raporturi de subordonare
]ntre propozi\ii. Astfel, adverbele relative (c]nd, c]t, cum, ]ncotro, oric]nd, oriunde,
unde) au valoare de conjunc\ii, deoarece leag[ propozi\iile subordonate de
regentele lor. Spre deosebire de conjunc\iile propriu-zise, adverbele men\ionate
]=i p[streaz[ func\ia sintactic[ ]n propozi\iile subordonate pe care le introduc.
Ele au adesea corespondente cu aceea=i func\ie sintactic[ ]n propozi\ia regent[
(a=a cum, atunci c]nd, acolo unde, at]t c]t), numite cuvinte corelative.
ADVERBELE PSEUDOADJECTIVIZATE
Ca urmare a interferen\ei morfologico-sintactice dintre clasa adverbelor =i
cea a adjectivelor, ]n unele ]mbin[ri adverbial-adjectivale adverbului i se atribuie
]n mod gre=it valoare adjectival[. Astfel, ]n loc de criterii riguros =tiin\ifice se
spune criterii riguroase =tiin\ifice sau ]n loc de ghiocei nespus de mul\i auzim
ghiocei nespu=i de mul\i =. a. m. d.
Este vorba de o gre=eal[ datorat[ atrac\iei exercitate de cuvintele flexibile
aflate ]n vecin[tate (=tiin\ifice, mul\i).
Tendin\a de confundare a adverbului cu adjectivul trebuie comb[tut[, deoarece
fenomenul p[trunde tot mai mult din limba vorbit[ ]n cea literar[, ]ndeosebi la
cuvintele compuse de tipul liber-cuget[tor, liber-profesionist, nou-n[scut, unde se tinde
s[ se pun[ la plural ]n mod gre=it ambele componente: liberi-cuget[tori, liberi-profesioni=ti, noi-n[scu\i (]n timp ce primele elemente trebuie s[ r[m]n[ invariabile).
N o t [. Se confund[ adverbul cu adjectivul =i ]n construc\iile cu adverb ]nainte de supin (saci
grei de transportat, problem[ imposibil[ de rezolvat). +i ]n aceste cazuri adverbul trebuie s[ r[m]n[
invariabil: saci greu de transportat, problem[ imposibil de rezolvat.

A=adar, adverbele ]n discu\ie s]nt tratate gre=it ca adjectivate. De=i apar dup[ nume,
ele r[m]n totu=i adverbe (deci invariabile) ce determin[ adjective sau alte adverbe.

196

Prepoziia

Prepozi\ia este partea de vorbire auxiliar[ neflexibil[ cu ajutorul c[reia se


face leg[tura substantivului (sau a unui substitut al acestuia) cu alt cuv]nt din
propozi\ie. Stabilind rela\ii de subordonare ]ntre cuvintele semnificative, prepozi\ia
serve=te totodat[ drept indice al raporturilor (spa\iale, temporale, cauzale, modale,
instrumentale =. a.) dintre no\iunile numite de aceste cuvinte (Ion st[ la mas[.
Elevul se ]ntoarce dup[ amiaz[. Vasile pescuie=te cu undi\a. C[\elul tremur[ de frig).
Prepozi\ia preced[ cuv]ntul pe care ]l ]nso\e=te =i poate fi dep[rtat[ de el
prin determinative ale acestuia: Elevul se ]ntoarce pe aceea=i strad[. A r[spuns
dup[ o ]ndelungat[ pauz[.
}nso\ind un cuv]nt cu valoare de conjunc\ie sau f[c]nd parte dintr-o
locu\iune conjunc\ional[, prepozi\ia apare =i drept indice al raportului spa\ial,
temporal, cauzal, final etc. dintre con\inutul propozi\iei secundare =i cel al
regentei (S[ mearg[ pe unde a mai mers. F[ dup[ cum ]\i spun. N-a plecat pentru
c[ n-a putut).
Uneori prepozi\ia serve=te pentru a deosebi o parte de propozi\ie de alta. Astfel,
]ntruc]t forma de acuzativ a substantivului nu se deosebe=te de cea de nominativ,
pentru a diferen\ia func\ia de complement direct de cea de subiect al acestuia,
mai ales ]n cazul ]nc[lc[rii topicii directe, se folose=te prepozi\ia pe av]nd drept
element corelativ un pronume personal neaccentuat (Anton l-a invitat pe Vasile).
CLASIFICAREA PREPOZI|IILOR
Prepozi\iile formeaz[ o clas[ ]nchis[ de cuvinte relativ redus[ numeric, dar
cu frecven\[ foarte ridicat[ ]n vorbire.
Baza acestei clase o constituie prepozi\iile propriu-zise, ]n fond cele
mo=tenite din latin[ (a, de, cu, ]n, sub =. a.), unele dintre care mai t]rziu =i-au
modificat forma, uneori contopindu-se c]te dou[ ]ntr-o singur[ unitate (asupra,
p]n[, peste, prin, din =. a.). Pe l]ng[ acestea ]ns[, exist[ un grup de prepozi\ii
provenite din cuvinte semnificative care ]n anumite condi\ii sintactice ]ndeplinesc
rolul de instrument gramatical (deasupra cl[dirii), fiind numite prepozi\ii
secundare. Grupurile de dou[ sau mai multe cuvinte care ]mpreun[ au valoare
de prepozi\ie se numesc locu\iuni prepozi\ionale (al[turi de cl[dire; cu privire
la bolile contagioase).
1. Prepozi\iile propriu-zise, numite =i primare, exprim[ raporturile dintre
no\iunile denumite de cuvintele autosemantice. Aceea=i prepozi\ie poate exprima
cele mai diferite raporturi dintre cuvinte, dup[ cum se poate observa =i din
urm[toarele ]mbin[ri: c]ntec de dragoste, cas[ de piatr[, om de condi\ie, pantofi de

MORFOLOGIA

197

lac, cas[ de locuit, v]n[t de frig, carte de pove=ti, cas[ de copii, sufer[ de o boal[, are de
lucru, r[spunde de toate, tremur[ de frig, gur[ de tun, pahar de ap[, carne de porc =. a.
Sub aspectul formei, prepozi\iile primare se ]mpart ]n s i m p l e =i c o m p u s e.
Prepozi\iile simple constau dintr-un singur cuv]nt, ]n mare parte
monosilabic, av]nd la baz[ prepozi\ii sau adverbe din latin[ (a, de, din, ca, ]n,
spre, la, pe, prin, sub, l]ng[, p]n([), peste, dup[ =. a.). Unele din ele s]nt compuse
la origine (de ex.: din < de + ]n, prin < pre + ]n, peste < pre + spre =. a.).
Prepozi\iile compuse au rezultat din ]mbinarea a dou[ sau trei prepozi\ii
simple, prezentate, ]n scris, respectiv prin dou[ sau trei cuvinte (de la, de sub, de pe,
de pe la, de pe l]ng[, de pe sub, p]n[ pe sub, p]n[ pe l]ng[, p]n[ peste, p]n[ sub =. a.).
Cu ajutorul prepozi\iilor compuse poate fi redat un raport complex dintre no\iunile
denumite de cuvintele autosemantice. Astfel, ]n propozi\ia Vasile scoate o lad[ de
sub mas[ prepozi\ia compus[ de sub red[ simultan dou[ nuan\e ]n cadrul
raporturilor spa\iale: sub indic[ locul static ]n spa\iu, iar prin ad[ugarea lui de se
concretizeaz[ punctul incipient al mi=c[rii, locul de unde este scoas[ lada.
Formarea prepozi\iilor compuse nu se face printr-o combinare mecanic[ a celor
simple. S]nt fire=ti, de exemplu, prepozi\iile de la, pe ling[, p]n[ la, de prin, de pe sub
s. a., dar cu totul inacceptabile peste prin, cu f[r[, dup[ sub, la pe, de pentru =. a.
La o examinare mai atent[ se poate observa c[ pentru mai multe prepozi\ii
compuse este caracteristic un sens general exprimat de componentul comun =i
altul individual propriu celui de al doilea component al grupului. De exemplu, ]n
prepozi\iile compuse de la, de pe, de dup[, de sub, de peste, de l]ng[, de prin =. a.,
drept component comun apare prepozi\ia de care indic[ punctul de unde ]ncepe
mi=carea, ]n timp ce al doilea component precizeaz[ acest punct fa\[ de obiectul
numit de substantivul ce urmeaz[ dup[ prepozi\ie. Comp.: Ion vine de la (de sub,
de l]ng[, de dup[, de prin) p[dure.
De fapt, prepozi\iile compuse au drept prim component trei prepozi\ii simple
de, pe =i p]n[. Cu ajutorul lor s]nt indicate punctele de baz[ la care pot fi reduse
raporturile spa\iale: punctul ini\ial (de), punctul fix static (pe) =i punctul final
(p]n[). Al doilea (iar uneori =i ai treilea) component precizeaz[ mi=carea ]n spa\iu:
de c[tre
pe dup[
p]n[ c[tre
de cu
pe la
p]n[ dup[
de dup[
pe l]ng[
p]n[ la
de la
pe din
p]n[ l]ng[
de l]ng[
pe dup[
p]n[ pe
de pe
pe sub
p]n[ pe la
de pe la
p]n[ pe l]ng[
de pe ling[
p]n[ pe sub
de pe sub
p]n[ peste
de peste
p]n[ prin
de prin
p]n[ printre
de printre
p]n[ spre
de p]n[
p]n[ sub
de sub
=. a.
}n procesul evolu\iei limbii componentele unor prepozi\ii compuse s-au
sudat, astfel ]nc]t nu mai s]nt concepute ca prepozi\ii compuse, fiind trecute ]n
categoria celor simple: din (<de + ]n), dintre (<de + ]ntre), prin (<pre + ]n),
pentru (<pe + ]ntru), peste (<preste < pre + spre), printre (<pre + ]ntre) =. a.

198

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

N o t [. Pre- este forma veche a prepozi\iei pe. Prepozi\ia de-a (scris[ cu liniu\[) este folosit[, de
regul[, ]n componen\a locu\iunilor adverbiale de tipul de-a curmezi=ul, de-a dreptul, de-a valma, de-a
berbeleacul =. a.

2. Prepozi\iile secundare s]nt formate prin conversiune: unele cuvinte


autosemantice (adverbe, substantive, participii) care prin sensul lor numesc
anumite no\iuni spa\iale sau temporale, ]n anumite condi\ii sintactice, cap[t[
valoare de prepozi\ie. Astfel unit[\ile lexicale ]mprejurul, deasupra, ca =i
prepozi\iile, pot indica locul ]n spa\iu fa\[ de obiectul numit de substantivul pe
care-l ]nso\esc: ]mprejurul p[durii.
C]nd devin prepozi\ii, multe adverbe ]=i modific[ ]ntruc]tva forma, c[p[t]nd
o termina\ie asem[n[toare cu aceea a substantivului articulat la nominativ
singular (comp.: ]nainte adv. /]naintea prepoz., ]mprejur adv. /]mprejurul
prepoz.). Aceasta permite a ]mbina adverbul cu func\ie de prepozi\ie cu
substantivul ce-l urmeaz[ ca =i ]n cazul combin[rii a dou[ substantive (mijlocul
lacului ]mprejurul lacului). C]teodat[ cap[t[ func\ii de prepozi\ie =i anumite
forme verbale (datorit[, mul\umit[, potrivit, privind), unele adjective (contrar,
conform, asemenea, referitor).
3. Locu\iunile prepozi\ionale s]nt grupuri de cuvinte cu ]n\eles unitar,
av]nd valoarea unor prepozi\ii: al[turi de, ]n fa\a, ]n preajma etc. De cele mai
multe ori sensul raportului exprimat de locu\iunile prepozi\ionale este con\inut
]n ]ns[=i semantica substantivului sau adverbului din componen\a lor. Prin
aceasta se =i explic[ faptul c[, de exemplu, din pricina, din cauza s]nt folosite
pentru a indica raporturi cauzale, ]n scopul, ]n vederea raporturi finale, ]nainte
de, ]n preajma, ]n timpul, ]n vremea raporturi temporale, al[turi de, ]nainte de,
]n fa\a, ]n urma, ]n preajma raporturi spa\iale etc. Dac[ drept element de
leg[tur[ cu substantivul urm[tor apare o prepozi\ie simpl[, adverbul nu-=i
modific[ forma (al[turi de lac, ]mpreun[ cu tine).
ELEMENTUL REGENT +I CEL SUBORDONAT AL }MBIN{RILOR
(SINTAGMELOR) PREPOZI|IONALE
Prepozi\ia, preced]nd substantivul sau un substitut al acestuia, ]l pune ]n
raport de subordonare fa\[ de alt cuv]nt care se prezint[ drept element regent
al ]ntregii sintagme (ciople=te cu b[rdi\a, d[ ap[ la cai, cas[ de v]nzare, alb la
cap, slab de minte, se ]ntoarce din c[l[torie, departe de sat, sus pe deal =. a.),
]ndeplinind o func\ie asem[n[toare ]ntruc]tva cu aceea a desinen\ei cazuale.
}n calitate de element regent apare, de regul[, un verb, un substantiv, un
adjectiv, un adverb sau chiar o interjec\ie (vai de capul lui).
Afar[ de substantiv, prepozi\ia poate preceda: un pronume (vine la noi), un
numeral (munce=te pentru doi), un adjectiv (vopse=te ]n verde), un supin (ma=in[
de tocat), un infinitiv (dorin\a de a se ]ntoarce), un adverb (merge pe al[turi).
FORMA SUBSTANTIVULUI PRECEDAT DE PREPOZI|IE
Substantivul, un alt nume sau pronume, precedat de o prepozi\ie propriu-zis[ (simpl[ sau compus[) st[, de regul[, la cazul acuzativ (l]ng[ foc, pentru
tine); la fel, st[ ]n acuzativ substantivul sau pronumele precedat de o locu\iune

MORFOLOGIA

199

prepozi\ional[ terminat[ ]ntr-o prepozi\ie simpl[: al[turi de parc, ]mpreun[ cu


mine. C]nd substantivul urmeaz[ dup[ prepozi\iile propriu-zise asupra =i contra,
precum =i dup[ majoritatea prepozi\iilor secundare =i a locu\iunilor
prepozi\ionale, el cap[t[ form[ de genitiv (contra inunda\iilor, ]mprejurul turnului,
]n fa\a coloanei).
}ntruc]t pronumele personale de pers. I =i a II-a nu au form[ special[ de
genitiv, dup[ prepozi\iile =i locu\iunile prepozi\ionale ]n cauz[ se folose=te
pronumele posesiv, care se acord[ ]n gen cu termina\ia acestora (]n jurul t[u,
]naintea mea, ]n fa\a noastr[, din cauza voastr[, asupra voastr[, contra mea). }n
locul pronumelui posesiv ]n asemenea situa\ii pot fi ]ntrebuin\ate formele atone
de dativ ale pronumelui personal (]n urma-i, pe dinainte-mi). Folosirea formei
atone de dativ a pronumelui personal dup[ prepozi\iile ]n cauz[ caracterizeaz[
limba scris[ =i, ]n primul r]nd, poezia. Dup[ prepozi\iile secundare datorit[,
conform, contrar, gra\ie, mul\umit[, potrivit, substantivul se afl[ la cazul dativ
(potrivit datelor, conform =tirilor, gra\ie ajutorului, contrar p[rerii).
Dup[ prepozi\iile propriu-zise ]nsu=i substantivul apare la forma
nearticulat[ sau articulat[ nehot[r]t (dup[ mas[, peste mun\i, de fric[, ]ntr-o
=edin\[, pe dulap, pe o crac[), iar c]nd este urmat de un determinativ =i la
forma articulat[ (pe un munte ]nalt, dar =i pe muntele ]nalt, l]ng[ o cas[ de
c[r[mid[, dar =i l]ng[ casa lui).
Excep\ie de la regula general[ face prepozi\ia de-a, care apare ]ntotdeauna
cu substantivul articulat hot[r]t (de-a berbeleacul, de-a rostogolul, de-a dura,
de-a prinselea =. a.). Cu prepozi\ia cu substantivul apare la forma articulat[
hot[r]t, indiferent de faptul dac[ e singur sau ]nso\it de cuvinte determinante,
dar numai atunci c]nd ]ndepline=te func\ia sintactic[ de complement
circumstan\ial instrumental sau sociativ (t[iau cu toporul, s[pam cu cazmalele,
veneai cu fratele t[u).
Dup[ prepozi\ie, substantivul poate fi at]t la singular, c]t =i la plural. Doar
dup[ c]teva prepozi\ii simple substantivul apare numai la plural. Astfel, dup[
dintre, ]ntre, printre substantivul are form[ de plural (printre oameni, ]ntre
prieteni). Forma de plural a substantivului poate fi ]nlocuit[ prin dou[ substantive
la singular coordonate (]ntre ciocan =i nicoval[).
Numai cu singularul se construiesc prepozi\iile dintru, ]ntru, printru (]ntru
]nt]mpinare).
C]nd substantivul ce urmeaz[ dup[ astfel de prepozi\ii este precedat de
articolul nehot[r]t singular un, o, el se leag[ prin liniu\[ de prepozi\ia care-l
pierde pe -u (printr-un codru, dintr-o cl[dire, ]ntr-un copac).
VALOAREA SEMANTIC{ A PREPOZI|IILOR
(RAPORTURILE EXPRIMATE DE ELE)
F[c]nd parte din clasa cuvintelor sinsemantice, prepozi\ia are menirea de a
exprima raporturile dintre cuvintele autosemantice ]mbinate ]ntre ele. Aceea=i
prepozi\ie ]n componen\a diferitelor ]mbin[ri de cuvinte, dup[ cum s-a
men\ionat, poate s[ apar[ drept indice al mai multor raporturi.
Sensul prepozi\iei poate fi intuit numai ]n componen\a ]mbin[rii de
cuvinte. Deci nu se poate vorbi despre un sens independent al prepozi\iei ]n
afara cuvintelor autosemantice care denumesc no\iuni.

200

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

}ntruc]t ]ns[ prepozi\ia se prezint[ de multe ori ca singurul mijloc de


diferen\iere a raporturilor dintre cuvinte (comp.: \ine de m]n[, \ine cu m]na, \ine
sub m]n[, \ine ]n m]n[, \ine pe m]n[), se creeaz[ impresia c[ anume prepozi\iei i
se datore=te cutare sau cutare sens.
La prepozi\iile secundare =i la locu\iunile prepozi\ionale, datorit[
leg[turii cu unit[\ile autosemantice de la care s-au format, sensul
prepozi\ional se simte mult mai bine: Vasile lucreaz[ ]mpreun[ cu Ion; Vasile
lucreaz[ al[turi de Ion; Ion merge ]naintea c[ru\ei; Vasile p[=e=te ]n urma
plugului; Petric[ a ]ntreprins o c[l[torie ]n timpul vacan\ei. Astfel, prin
prepozi\iile secundare se exprim[ mai precis raportul respectiv dec]t prin
prepozi\iile simple (comp. cu cele de mai sus: Vasile lucreaz[ cu Ion; Vasile
lucreaz[ l]ng[ Ion; Vasile p[=e=te dup[ plug; Petric[ a ]ntreprins o c[l[torie ]n
vacan\[).
Printre raporturile exprimate de prepozi\ii ]n ]mbin[rile de cuvinte un loc
deosebit revine raporturilor spa\iale: pe mas[, la mas[, sub mas[, l]ng[ mas[,
dup[ mas[, peste mas[ etc.
Datorit[ afinit[\ii dintre raporturile abstracte =i cele concrete, prepozi\iile,
care ini\ial exprimau raporturi spa\iale =i temporale, au ]nceput a fi folosite
pentru redarea raporturilor cauzale, finale, distributive, deliberative, succesive
=. a. De regul[, au capacitatea de a exprima mai multe raporturi prepozi\iile
propriu-zise simple (a, cu, de, la, ]n, pe =. a.). Prepozi\iile secundare =i locu\iunile
prepozi\ionale, precum =i unele dintre prepozi\iile propriu-zise compuse
(deasupra, cu privire la, privind, potrivit, gra\ie, ]naintea, ]n urma, p]n[ pe la,
referitor la =. a.) s]nt limitate ]n exprimarea raporturilor.
Acela=i raport poate fi exprimat cu ajutorul a dou[ sau a mai multe prepozi\ii
care se afl[ ]n raport de sinonimie (comp.: =edin\a din 3 decembrie =edin\a de
la 3 decembrie; c]nt[ la fluier c]nt[ din fluier; colaci de cumetrie colaci pentru
cumetrie; ]nalt de statur[ ]nalt la statur[ =. a.).
Prepozi\iile sinonime se afl[ ]n rela\ii de distribu\ie complementar[: una se
folose=te cu o clas[ semantic[ de cuvinte autosemantice, iar cealalt[ cu o
alt[ clas[. Astfel, at]t prepozi\ia ]n, c]t =i la se folosesc pentru a indica locul
static sau punctul final al unei mi=c[ri ]n spa\iu, dar ]n apare cu numele de \[ri
(pleac[ ]n Germania, tr[ie=te ]n China, vine ]n Moldova, ajunge ]n Polonia, se ]ntoarce
]n Fran\a, se duce ]n Italia), iar la cu numele de ora=e (sose=te la Oslo, se afl[
la Viena, vine la Moscova, se duce la Berlin, se ]ntoarce la Roma).
Se disting =i prepozi\iile sinonime pe =i ]n: =ade pe scaun =ade ]n fotoliu,
doarme pe cuptor doarme ]n pat.
Dac[ nu se \ine seama de valen\a combinatorie, pot ap[rea ]mbin[ri nefire=ti
de tipul am plecat ]n Berlin sau locuiesc la Germania. Se observ[ =i fluctua\ii ]n
folosirea unor perechi de prepozi\ii, ]ntruc]t ]ntrebuin\area alternativ[ a acestora
este posibil[. Astfel, de=i pentru a indica materia din care e f[cut un obiect pare
a fi mai potrivit[ prepozi\ia din (gard din nuiele, pantofi din piele), norma
recomand[ pe de (gard de nuiele, pantofi de piele).
Norma recomand[ de asemenea de, =i nu pentru, ]n sintagme ca piese de
automobil, colaci de v]nzare, coad[ de topor; de, nu cu ]n sintagme ca pahar de
ap[, sticl[ de lapte, co= de p]ine; la, nu din ]n sintagme ca a c]nta la vioar[ (la
cobz[, la trompet[).

MORFOLOGIA

201

Raporturile exprimate de prepozi\ii s]nt foarte variate. Cele mai r[sp]ndite s]nt:
raporturile spa\iale (cartea se afl[ pe mas[, dup[ mas[, sub mas[, l]ng[
mas[, al[turi de mas[; cartea de pe mas[, de sub mas[, de l]ng[ mas[, de dup[
mas[ =. a.);
raporturile temporale (se ]ntoarce la mas[, p]n[ la mas[, dup[-mas[,
c[tre mas[; va face ]ntr-un an, dup[ un an, peste un an);
raporturile cauzale (c]nt[ de bucurie, geme de durere);
raporturile finale (ma=in[ de cusut, colaci de nunt[, se preg[te=te de
examene, sare de bucate);
raporturile modale (poveste=te cu haz, z]mbe=te a bucurie); aspectul
negativ al acestor raporturi se exprim[ cu ajutorul prepozi\iei f[r[ (]nainteaz[
f[r[ zgomot);
raporturile instrumentale (doine=te din fluier, prinde cu plasa, taie cu
toporul); raporturile instrumentale negative se exprim[ cu ajutorul prepozi\iei
f[r[ (c]nt[ f[r[ note, cite=te f[r[ ochelari);
raporturile sociative (lucrez cu Vasile, Ion cu Petre c[l[toresc); la exprimarea
aspectului negativ e folosit[ prepozi\ia f[r[ (Ion lucreaz[ azi f[r[ Vasile);
raporturile limitative (ager la minte, ]nalt de statur[, gros de obraz, lat
]n spate);
raporturile distributive (]mparte la elevi, se ]mpr[=tie pe la case);
raporturile deliberative (conversa\ie despre viitor, discu\ie asupra
problemei, opineaz[ asupra criticii);
raporturile transgresive (s-a ]ntors ]n lapovi\[, se preface ]n ghea\[);
raporturile ablative (se abate de la discu\ie, s-a l[sat de prostii, l-au
eliminat din =coal[);
raporturile de succesiune (ma=in[ dup[ ma=in[, an cu an);
raporturile de atribuire (a unei func\ii) (ales ca pre=edinte, numit drept
arbitru, desemnat ]n func\ia de director);
raporturile de schimb valoric (a da cinstea pe ru=ine, a schimba boii pe
tr[sur[, a da tihna pe onoruri);
raporturile de origine (sau provenien\[) (fat[ din gospodari, vin de
Cotnari, br]nz[ de Olanda);
raporturile de reciprocitate (pace ]ntre oameni, ceart[ ]ntre femei, se
sf[tuiesc ]ntre ei);
raporturile cantitative (zboar[ ]n stoluri, n[v[lesc cu miile, p[trund cu sutele);
raporturile dativale (dau ap[ la cai, ]mpart caiete la to\i, am apelat la =efi);
raporturile de agent (obosit de drum, b[tut de grindin[, ales de c[tre colectiv);
raporturile determinative de materie (tichie de m[rg[ritar, cas[ de piatr[,
grind[ de stejar);
raporturile de con\inut (pahar de ap[, sticl[ de vin, saci cu orz);
raporturile determinative de apartenen\[ (fereastr[ cu gratii, fat[ cu cercei);
raporturile partitive (zi din via\[, bucat[ de p[m]nt, parte din vie, unii
dintre elevi, grup de studen\i);
raporturile posesive (n[zdr[v[nii de-ale sp]nului, haine de-ale copiilor);
raporturile constitutive (=irag de m[rgele, c]rd de cocoare, ceat[ de haiduci);
raporturile de m[sur[ (ulcior de un litru, groap[ de doi metri, concediu
de trei s[pt[m]ni).

202

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Raporturile enumerate mai sus nu epuizeaz[ nici pe departe raporturile


care pot fi redate prin mijlocirea prepozi\iilor ]n componen\a ]mbin[rilor de
cuvinte. Num[rul mare de raporturi redate cu ajutorul unui num[r relativ redus
de prepozi\ii se datore=te de fapt semanticii cuvintelor legate prin acestea. De
aceea chiar ]mbin[ri de cuvinte const]nd din acelea=i p[r\i de vorbire =i construite
cu aceea=i prepozi\ie pot exprima cele mai diferite raporturi.
Sub aspect semantic, de exemplu, raportul dintre elementele pahar =i vin
este altul dec]t cel dintre elementele pahar =i sticl[. }n primul caz se pot stabili
doar dou[ raporturi: de vreme ce pahar ]nseamn[ o capacitate, iar vin un
lichid (o substan\[ lichid[), e logic ca mintea vorbitorului s[ stabileasc[ ]ntre
aceste no\iuni fie un raport de con\inut lichidul constituie con\inutul
recipientului, fie un raport de destina\ie recipientul dat este destinat pentru
lichidul dat. C]t despre elementele pahar =i sticl[, primul denumind un recipient,
iar al doilea materia, ]ntre ele nu se pot stabili dec]t raporturi determinative
de materie, astfel c[ ]mbinarea pahar de sticl[ poate fi interpretat[, sub aspect
semantic, numai ca pahar f[cut din sticl[, =i ]n nici un caz ca pahar care
con\ine sticl[.
PREPOZI|IA PRINTRE CELELALTE INSTRUMENTE GRAMATICALE
Prepozi\ia se aseam[n[ ]n unele privin\e cu articolul ]n func\ie de desinen\[
cazual[. Substantivul precedat de prepozi\ie echivaleaz[ deseori ca sens =i ca
func\ie cu substantivul la una dintre formele sale cazuale. Astfel, unele
substantive precedate de prepozi\ie s]nt sinonime:
cu genitivul (]nceput de iarn[ ]nceputul iernii, gura de la beci gura
beciului, parte din vie parte a viei);
cu dativul (]mparte caiete la elevi ]mparte caiete elevilor, a supune la
pedeaps[ a supune pedepsei);
cu acuzativul ]n func\ie de obiect direct (l-am v[zut pe preot am v[zut
preotul).
O anumit[ afinitate exist[ ]ntre prepozi\ie =i conjunc\ie. Ea se manifest[, ]n
parte, prin faptul c[ prepozi\ia intr[ ]n componen\a unor conjunc\ii =i locu\iuni
conjunc\ionale (pentru ca, ]n timp ce, pe m[sur[ ce, pe l]ng[ c[, dup[ ce, f[r[ ca).
Prepozi\ia cu, la exprimarea raporturilor sociative, apare ca sinonim al
conjunc\iei coordonatoare =i (Ion cu Petre lucreaz[ Ion =i Petre lucreaz[). Mai
mult chiar, prepozi\ia cu ]mpreun[ cu conjunc\ia =i pot forma un tot ]ntreg
exprim]nd raporturi sociative (Ion =i cu Petre c[l[toresc).
Prepozi\iile p]n[, f[r[ ]ndeplinesc chiar func\ia de conjunc\ie, introduc]nd
o propozi\ie subordonat[: P]n[ pleac[ Ion, se ]ntoarce Petre. Petre a plecat f[r[
s[-l informeze pe Ion.
Prepozi\ia f[r[ introduce propozi\ii secundare ale c[ror predicate s]nt
exprimate prin verbe la conjunctiv.

203

Conjuncia

Conjunc\ia este partea de vorbire auxiliar[ neflexibil[ cu ajutorul c[reia se


leag[ dou[ propozi\ii ]ntr-o fraz[ (prin coordonare ori prin subordonare) sau
dou[ cuvinte ]n propozi\ie (prin coordonare).
Vremea vinde lemnele, iar nevoia le cump[r[. (P r o v e r b)
Doinele, pove=tile, muzica =i poezia s]nt arhivele popoarelor. (A. R u s s o)
De=i, ca =i prepozi\ia, conjunc\ia este un mijloc de leg[tur[ ]ntre cuvinte,
ele au =i particularit[\i distincte. Mai ]nt]i, dac[ prepozi\ia leag[ dou[ cuvinte
prin subordonare, conjunc\ia face leg[tura ]ntre p[r\i de propozi\ie coordonate
(comp.: c[r\i pentru copii c[r\i =i copii).
Chiar =i atunci c]nd conjunc\ia stabile=te, ca =i prepozi\ia, raporturi de
subordonare, aceste raporturi difer[ ]ntre ele. }n timp ce prepozi\ia
subordoneaz[ un substantiv sau un substitut al verbului, adjectivului sau al
unui alt substantiv, conjunc\ia pune ]n raport de subordonare ]ntre ele dou[
forme verbale personale care s]nt, de fapt, predicatele propozi\iilor legate prin
subordonare (Lucreaz[ bine c[ s]nt pl[ti\i bine. A declarat demult c[ ]n cur]nd va
demisiona).
N o t [. Prepozi\ia poate stabili =i ea un raport de subordonare ]ntre verbe, dar numai atunci
c]nd unul este nepredicativ (lucreaz[ pentru a c]=tiga, merge f[r[ a se uita).

Partea de propozi\ie introdus[ prin conjunc\ie se prezint[, ]n fond, drept o


propozi\ie subordonat[ eliptic[. Astfel, ]n propozi\ia ...=i ea r[sufla ad]nc, de=i
]ncet. (M. E m i n e s c u), partea de propozi\ie de=i ]ncet echivaleaz[ cu propozi\ia:
de=i r[sufla ]ncet.
Propozi\ia secundar[ introdus[ printr-o conjunc\ie subordonatoare poate
depinde nu numai de o form[ verbal[ predicativ[ (personal[), ci =i de una
nepredicativ[ (gerunziu, infinitiv, participiu, supin):
V[z]nd eu c[ mi-am aprins paie ]n cap cu asta, am =terpelit-o de-acas[...
(I. C r e a n g [)
}n unele cazuri, rare ]ns[, conjunc\ia poate ap[rea =i ]n componen\a
propozi\iilor independente (De s-ar face dealul vale. C[ bine zici, cum[tr[!).
Astfel de propozi\ii optative cu conjunc\ia la ]nceput pot ap[rea =i ca
propozi\ii principale ]n cadrul unei fraze:
De-ar mai veni vara s[ se mai joace =i pe-afar[... (I. C r e a n g [)
O propozi\ie independent[ poate ]ncepe prin conjunc\ia c[ atunci c]nd
urmeaz[ dup[ o interjec\ie (Of! C[ r[u am p[\it-o!).
La ]nceput de propozi\ie este folosit[ adesea =i conjunc\ia coordonatoare =i,
stabilind leg[tura cu cele spuse anterior (+i unde nu ]ncepe o ploaie!).

204

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Conjunc\iile coordonatoare, ]n primul r]nd cele conclusive, pot sta at]t la


]nceputul propozi\iei, c]t =i la mijlocul ei (Deci se duce Vasile la Petre. Dar =i Se
duce deci Vasile la Petre).
ROLUL CONJUNC|IEI }N PROPOZI|IE +I }N FRAZ{
Prin actualizarea a dou[ ac\iuni, conjunc\iile pot fi puse ]n raport de cauz[
=i efect, de instrument =i scop vizat, de condi\ie =i posibilitatea de realizare a
ac\iunii, ]ntre ele se pot stabili rela\ii temporale, locale, sociative etc.
De=i, ]n principiu, raportul respectiv (temporal, cauzal, final, condi\ional etc.)
decurge din semantica enun\urilor, ]n majoritatea cazurilor drept indice al
raportului apare totu=i conjunc\ia. (Comp.: Spune-i lui Vasile c[ pleci. Spune-i
lui Vasile dac[ pleci).
Conjunc\ia, dac[ ne referim la cea subordonatoare, este indicele leg[turii
dintre verbul-predicat al subordonatei cu verbul-predicat din regent[ (mai rar
cu alt[ parte a acesteia). Pronumele =i adverbele cu func\ie de conjunc\ii
subordonatoare joac[, de regul[, =i rolul de parte a propozi\iei secundare:
S[ te duci unde-a dus surdul iapa =i mutul roata. (Fo l c l o r)
Spre deosebire de conjunc\iile subordonatoare, cu ajutorul c[rora se
stabile=te leg[tura dintre propozi\ii eterogene din cadrul frazei, conjunc\iile
coordonatoare servesc drept indice al leg[turii dintre propozi\ii omogene sau
dintre p[r\i de propozi\ie omogene (conjunc\ia coordonatoare se poate repeta
pe l]ng[ fiecare dintre elementele coordonate):
Hai d[ r[spuns cucoanei, ori a=a, ori a=a... (I. C r e a n g [)
Nu exist[ deosebire ]ntre folosirea conjunc\iei coordonatoare ca element
de leg[tur[ a propozi\iilor sau a p[r\ilor de propozi\ie. Conjunc\ia poate lega la
fel dou[ substantive-subiecte (Ion =i Petre c]nt[) =i dou[ verbe-predicate (Ion
c]nt[ =i danseaz[).
Paralel cu conjunc\iile propriu-zise, drept conjunc\ii pot fi folosite =i cuvinte
autosemantice sau chiar unele grupuri de cuvinte (locu\iuni conjunc\ionale). E
vorba, ]n primul r]nd, de pronumele relative =i de unele adverbe (ce, cine, care,
c]nd, unde, ]ncotro, cum, precum, c]t =. a.), precum =i de locu\iunile adverbiale
]nso\ite adesea de conjunc\ii propriu-zise (]n timp ce, drept aceea, prin urmare,
precum =i, numai c[, ]n consecin\[, ]n caz etc.). Prin unit[\ile lexicale autosemantice
din componen\a locu\iunilor conjunc\ionale se nume=te de fapt raportul ce
se stabile=te ]ntre propozi\iile din fraz[. Astfel, locu\iunile conjunc\ionale prin
urmare, ]n consecin\[, ]n concluzie =. a. indic[ ]n mod direct c[ e vorba de rela\ii
conclusive, locu\iunile ]n timp ce, ]n vreme ce, ]ndat[ ce, atunci c]nd c[ e vorba
de rela\ii temporale, iar locu\iunile din cauz[ c[, din pricin[ c[, pe motiv c[, sub
pretext c[ =. a. c[ e vorba de rela\ii cauzale.
CLASIFICAREA CONJUNC|IILOR DUP{ FORM{
Conjunc\iile se deosebesc ]ntre ele din punctul de vedere al structurii
morfematice.
Conjunc\iile propriu-zise (din num[rul acestora fac parte conjunc\iile
mo=tenite din latin[ sau cele formate pe teren rom`nesc, dar care nu mai

MORFOLOGIA

205

p[streaz[ leg[tura cu unit[\ile lexicale de la care s-au format) se ]mpart ]n


dou[ subclase: conjunc\ii simple =i conjunc\ii compuse.
}n afar[ de acestea, cu func\ie de conjunc\ie se ]ntrebuin\eaz[ unele pronume
=i adverbe, precum =i unele ]mbin[ri de cuvinte (construc\ii) numite locu\iuni
conjunc\ionale.
C o n j u n c \ i i l e s i m p l e s]nt formate, de cele mai multe ori, dintr-un
singur element lexical neanalizabil, acesta av]nd aspectul unui cuv]nt
independent =i const]nd, ]n majoritatea cazurilor, dintr-o singur[ silab[ (c[, or,
ori, =i, ba, dar, iar, sau, ci, de, fie, c]t, cum, dac[, p]n[ =. a.).
N o t [ . Nu trebuie confundate conjunc\ia neao=[ ori, sinonim[ cu sau, =i conjunc\ia neologic[ or
de altfel. S[ nu se confunde de asemenea conjunc\ia iar cu adverbul iar([).

Unii cercet[tori includ printre conjunc\iile simple =i fosta conjunc\ie s[,


actualmente element component al formei de conjunctiv, morfem distinctiv al
acestui mod, marca lui morfologic[, consider]nd ]n mod nejustificat c[ acest
element este folosit drept mijloc cu ajutorul c[ruia se leag[ o propozi\ie
subordonat[ de cea regent[. Comp.: ...doar nu eram eu a=a de prost s[ nu ]n\eleg
at]ta lucru. (I. C r e a n g [)
De fapt, ]n asemenea cazuri subordonata cu predicatul la conjunctiv se
leag[ de predicatul regentei prin simpl[ juxtapunere (]n afar[ de cazurile c]nd
nu apar anumite cuvinte conjunctive prepozi\ii, pronume, adverbe: ca, pentru
ca, f[r[, ce, dup[ ce, cum, unde, c]nd etc.), care se plaseaz[ ]naintea predicatului
la modul conjunctiv. Faptul produce impresia eronat[ c[ morfemul conjunctival
s[ ar forma ]mpreun[ cu conjunc\ia dat[ o conjunc\ie compus[ de tipul ca s[,
de s[, =i s[, nici s[, ori s[ =. a., de=i despre conjunc\ii compuse ]n asemenea
cazuri se poate vorbi doar ]n mod conven\ional.
C o n j u n c \ i i l e c o m p u s e s]nt formate din dou[ sau mai multe elemente:
ci =i, dar =i, fie c[, ]nc]t =i =. a. S]nt considerate compuse conjunc\iile ]n care
p[r\ile componente se simt ca elemente distincte indiferent dac[ se scriu izolat
sau ]mpreun[. Sub aspect ortografic trebuie s[ se \in[ seama c[ se scriu ]ntr-un
singur cuv]nt conjunc\iile compuse a=adar, dec]t, deoarece, de=i, fiindc[.
Atunci c]nd elementele componente s-au sudat astfel ]nc]t nu pot fi
recunoscute ca ni=te cuvinte aparte, conjunc\iile s]nt trecute la subclasa celor
simple: dac[ (<de c[), c[ci (<c[ ce), deci (<de aci).
C u v i n t e l e c o n j u n c t i v e =i l o c u \ i u n i l e c o n j u n c \ i o n a l e. Cuvinte
conjunctive s]nt pronumele (respectiv adjectivele) relative, precum =i unele
adverbe, numite =i ele relative, care ]ndeplinesc concomitent rol de parte de
propozi\ie ]n subordonat[.
Locu\iunile conjunc\ionale s]nt alc[tuite din cuvinte autosemantice
(adverbe, verbe, adjective, pronume, substantive, cu sau f[r[ prepozi\ii), ]nso\ite
de regul[ de conjunc\ii propriu-zise: drept aceea, ]n timp ce, dat fiind c[, prin
urmare, numai c[, c]t =i, precum =i, a=a c[, care va s[ zic[, din cauz[ c[, de ciud[
c[, ]n caz c[, sub motiv c[, chit c[, m[car de, f[r[ ca, pe m[sur[ ce, sub pretext c[,
din moment ce =. a.
De fapt, drept element de leg[tur[ ]ntre propozi\ii serve=te conjunc\ia
propriu-zis[, iar uneori cuv]ntul conjunctiv din componen\a locu\iunilor
conjunc\ionale. Celelalte elemente precizeaz[ raportul ce se stabile=te ]ntre
enun\urile ]mbinate.

206

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

CLASIFICAREA CONJUNC|IILOR DUP{ FUNC|IE


Numeroasele raporturi dintre enun\urile ]mbinate sau dintre p[r\i ale acestora
s]nt de dou[ categorii: raporturi dintre elemente omogene coordonate ]ntre ele =i
raporturi dintre elemente neomogene subordonate unul altuia. Respectiv se disting
dou[ clase de conjunc\ii coordonatoare =i subordonatoare, care la r]ndul
lor se ]mpart ]n subclase. Din cadrul acestor subclase fac parte =i locu\iunile
conjunc\ionale.
CONJUNC|IILE COORDONATOARE
Exist[ c]teva subclase de conjunc\ii coordonatoare.
Conjunc\iile copulative (=i, precum =i, nici) leag[ ]ntre ele p[r\i de propozi\ie
omogene sau propozi\ii independente, indic]nd ideea de asociere, reunire de
obiecte, ac\iuni, calit[\i.
Cea mai r[sp]ndit[ conjunc\ie copulativ[ este =i. La unele p[r\i omogene de
propozi\ie conjunc\ia =i apare adesea ]nso\it[ de prepozi\ia cu (iedul cel mare =i
cu cel mijlociu). Prepozi\ia cu cap[t[ valoare asem[n[toare cu cea a conjunc\iei
=i, put]nd chiar s-o substituie (iedul cel mare cu cel mijlociu).
}n propozi\iile negative cu valoare copulativ[ apare conjunc\ia nici (n-a
venit Ion, nici Vasile).
Conjunc\iile copulative =i, nici pot fi repetate pe l]ng[ fiecare propozi\ie sau
parte de propozi\ie:
Nici mi-i foame, nici mi-i sete, nici mi-i dor de iarb[ verde. (M i o r i \ a)
Scoal[-te c[ am g[sit =i secure, =i fr]nghie, =i sfredel. (I. C r e a n g [)
Conjunc\ia copulativ[ =i poate avea cuvinte corelative ]n alt[ propozi\ie. }n
asemenea cazuri =i apare ]nso\it de conjunc\ia ci sau dar (nu numai..., ci =i; nu
numai c[..., dar =i):
Vasile nu numai c[ va veni la =edin\[, dar =i va \ine o cuv]ntare.
Conjunc\iile disjunctive exprim[ ideea de disjunc\ie, de excludere reciproc[
a obiectelor, calit[\ilor, ac\iunilor numite de propozi\iile sau de p[r\ile de
propozi\ie unite cu ajutorul lor. Cele mai r[sp]ndite s]nt: sau, ori, fie.
Conjunc\ia disjunctiv[ poate lega dou[ propozi\ii cu acela=i predicat, ]ntr-un
caz acesta fiind pozitiv, iar ]n altul negativ.
}n asemenea situa\ii propozi\ia negativ[ poate fi prezentat[ doar prin
adverbul negativ nu sau ba, care se leag[ de propozi\ia precedent[ printr-o
conjunc\ie disjunctiv[:
Ne observa de dormim ori ba. (M. E m i n e s c u)
Va fi fost a=a ori nu, unul Dumnezeu =tie... (Z. A r b o r e)
Conjunc\ia disjunctiv[ poate fi repetat[ ]naintea fiec[rei propozi\ii sau p[r\i
de propozi\ie aflate ]n raporturile corespunz[toare:
Ori oi izbuti, ori nu, dar ]\i f[g[duiesc... (I. C r e a n g [)
Pentru redarea raporturilor disjunctive se folosesc =i adverbele repetate (ba...,
ba; c]nd..., c]nd; acum..., acum; aci..., aci). Datorit[ sensului =i folosirii lor ]n
pereche, ele mai s]nt numite conjunc\ii a l t e r n a t i v e.
Conjunc\iile ori, sau s]nt folosite deseori ]naintea unor apozi\ii:
Candelabrul, sau lustra, at]rna deasupra capului nostru. (M. E m i n e s c u)

MORFOLOGIA

207

Conjunc\iile adversative leag[ propozi\iile sau p[r\ile de propozi\ie ]ntre


care, din punct de vedere semantic, se stabilesc raporturi de opozi\ie. Cele mai
r[sp]ndite s]nt ci, dar, iar, ]ns[, or.
N o t [. }n vorbirea ne]ngrijit[ ]n loc de conjunc\ia adversativ[ dar se folose=te adesea varianta
ei trunchiat[ da, care echivaleaz[ cu iar din exprimarea literar[.

Conjunc\iile conclusive leag[ ]ntre ele propozi\ii dintre care una exprim[
urmarea, concluzia ce decurge din cealalt[. Ele s]nt doar c]teva: deci, dar, a=adar([).
Una din tr[s[turile specifice ale conjunc\iei conclusive const[ ]n faptul c[
ea poate fi folosit[ nu numai la ]nceputul propozi\iei, ci =i la mijlocul ei:
Acum, dar[, f[ bine de ]napoie=te un leu tovar[=ului dumitale. (I. C r e a n g [)
N o t [. De fapt, conjunc\iile conclusive se apropie de a=a-numitele cuvinte incidente de
regul[ adverbe care atribuie propozi\iei anumite nuan\e de sens:
Vasile, totu=i, nu s-a l[sat b[tut.
}n cele din urm[, s-au convins c[ e a=a.

CONJUNC|IILE SUBORDONATOARE
Conjunc\iile date servesc pentru a indica numeroase raporturi de subordonare
dintre dou[ forme verbale personale (Scrie c[ va veni; Va veni, dac[ va avea timp).
Conjunc\iile (respectiv locu\iunile conjunc\ionale) subordonatoare dup[
raporturile de subordonare pe care le exprim[ se ]mpart ]n dou[ subclase:
C o n j u n c \ i i s u b o r d o n a t o a r e n e c i r c u m s t a n \ i a l e, cu ajutorul
c[rora se leag[ de propozi\ia regent[ subordonatele subiective, predicative,
atributive, completive (c[, dac[, ce, de, cum =. a.):
Spune-le c[ am plecat.
Ce-a fost verde s-a uscat, ce-a fost dulce s-a m]ncat. (Fo l c l o r)
Lumea-i cum este... =i ca d]nsa s]ntem noi. (M. E m i n e s c u)
Vezi dac[ au venit to\i.
C o n j u n c \ i i s u b o r d o n a t o a r e c i r c u m s t a n \ i a l e, care leag[ de
regent[ propozi\iile circumstan\iale de loc, de timp, de mod, finale, cauzale,
condi\ionale, concesive, consecutive, rela\ionale etc., fiind totodat[ un indice al
raporturilor circumstan\iale respective. Cele mai cunoscute s]nt unde, c]nd, cum,
deoarece, fiindc[, dac[, de=i, de, c[ci =. a.
Nu-l vezi c[-i o tigoare de b[iet, cob[it =i lene=, de n-are pereche... Cum ]l scoli,
cere de m]ncare. (I. C r e a n g [)
Pentru exprimarea raporturilor de subordonare dintre dou[ forme verbale
predicative (adic[ dintre dou[ propozi\ii) s]nt folosite pe larg =i diferite locu\iuni
conjunc\ionale =i cuvinte conjunctive.
De vreme ce este a=a, iat[ f[g[duiesc a nu iubi niciodat[. (C. N e g r u z z i)
Afinitatea dintre propozi\iile subordonate =i p[r\ile de propozi\ie face posibil[
realizarea cu ajutorul unor prepozi\ii a leg[turii subordonatelor cu regenta. De
fapt, prepozi\iile se ]ntrebuin\eaz[ mai ales pe l]ng[ cuvintele conjunctive =i
cuvintele autosemantice din componen\a locu\iunilor conjunc\ionale (pe unde,
de unde, p]n[ unde, de c]nd, pe c]nd, pe l]ng[ faptul c[, din care cauz[, ]n leg[tur[
cu f[ptul c[, ca =i c]nd, ca =i cum, de vreme ce, din motivul c[, f[r[ ca, dup[ ce, ]n
timp ce, dup[ cum, pe c]t, pe m[sur[ ce =. a.).

208

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

CONJUNC|II CORELATIVE
Conjunc\ia care introduce o propozi\ie ]n fraz[ poate avea un element
corelativ ]n propozi\ia regent[, subliniind ]n mod deosebit raportul dintre
propozi\ii.
}n cadrul leg[turii prin coordonare formeaz[ perechi acele elemente
conjunctive (conjunc\ii, adverbe) care exprim[ raporturi disjunctive =i copulative:
ba..., ba; acum..., acum; c]nd..., c]nd; nici..., nici; sau..., sau; ori..., ori; fie..., fie =. a.
Ele pot lega at]t propozi\ii, c]t =i p[r\i de propozi\ie.
Nici usturoi n-a m]ncat, nici gura nu-i miroase. (P r o v e r b)
Tot m[ am]nai ba azi, ba m]ine. (M. E m i n e s c u)
Uneori drept corelativ al conjunc\iei coordonatoare apare un alt element
dec]t conjunc\ia respectiv[ (nu numai..., ci =i; at]t..., c]t =i; nu numai c[..., dar =i;
nu numai..., dar nici =. a.).
El nu numai c[ nu =tia, dar nici c[ voia s[ =tie la ce tr[ie=te. (M. E m i n e s c u)
N o t [. }n cazul repet[rii conjunc\iei, prin virgul[ se izoleaz[ a doua =i urm[toarele propozi\ii:
C]nd o salcie pletoas[ lin pe balt[ se coboar[,
C]nd o mrean[ salt[-n aer dup[-o viespe sprinteoar[... (V. Alecsandr i)
Nici pe dracul s[-l vezi, nici cruce s[-\i faci. (Prover b)
}n cazul p[r\ilor de propozi\ie omogene, virgula se pune ]naintea conjunc\iei repetate cu
excep\ia primei utiliz[ri:
Noi am rupt-o cu trecutul fie ca limb[, fie ca idee, fie ca mod de a privi =i a cugeta. (M. Eminescu)

}n cadrul leg[turii prin subordonare conjunc\iile subordonatoare


formeaz[ perechi fie prin repetarea aceleia=i conjunc\ii, fie prin folosirea
altor cuvinte corelative (dar mai rar dec]t ]n cazul coordon[rii). Apar mai
des repetate conjunc\iile =i locu\iunile conjunc\ionale de ce..., de ce; cum...,
cum; cu c]t..., cu c]t =. a.
De ce mergeau ]nainte, de ce lui Harap Alb i se tulburau min\ile. (I. C r e a n g [)
Aici este mai caracteristic[ folosirea ]n calitate de corelative a unit[\ilor
lexicale care nu reproduc, nu repet[ conjunc\iile respective: at]t..., ]nc]t; a=a de...,
]nc]t; ]ntr-at]t(a)..., ]nc]t; cu c]t..., cu at]t; a=a..., precum; acolo..., unde; cu toate
c[..., totu=i; de aceea..., pentru c[; de c]te ori..., de at]tea ori; pe c]t..., pe at]t =. a.
Cu c]t c[ciula era mai mare, cu at]t omul era mai ]nsemnat... (A. R u s s o)
Unde nu te g]nde=ti, acolo-l g[se=ti. (V. A l e c s a n d r i)
Elementul corelativ al conjunc\iei subordonatoare este plasat adesea la
sf]r=itul regentei, f[c]nd astfel un tot ]ntreg cu conjunc\ia (respectiv cu locu\iunea
conjunc\ional[ sau cuv]ntul conjunctiv) prin care ]ncepe subordonata. Drept
rezultat apar locu\iuni conjunc\ionale de tipul astfel ]nc]t, a=a ]nc]t, at]t(a) c]t,
a=a cum, ]ndat[ ce, ]ntocmai cum =. a.
CONJUNC|II CU VALORI MULTIPLE
Unele conjunc\ii sau locu\iuni conjunc\ionale s]nt folosite pentru exprimarea
mai multor feluri de raporturi ]ntre propozi\ii. Acest lucru se explic[ prin faptul
c[ natura raportului depinde nu at]t de elementul conjunctiv, c]t de sensurile
propozi\iilor unite ]n fraz[.
Dintre conjunc\iile cu multe valori fac parte c[, dac[, de, =i, dar, iar. De

MORFOLOGIA

209

exemplu, conjunc\ia c[ serve=te pentru redarea raporturilor subordonatoare


subiective, predicative, completive directe sau indirecte, atributive, cauzale,
consecutive, concesive. Prin mijlocirea conjunc\iei =i se stabilesc raporturi
coordonatoare copulative, adversative, conclusive =. a. m. d.
LEG{TURA CONJUNC|IEI CU ALTE P{R|I DE VORBIRE
Conjunc\ia, dup[ cum s-a subliniat mai sus, are tangen\[ cu alte p[r\i de
vorbire =i, ]n primul r]nd, cu prepozi\ia. Aceasta din urm[ intr[ ca parte
component[ ]n numeroase locu\iuni conjunc\ionale, se folose=te pe l]ng[
cuvintele conjunctive, preciz]nd caracterul raporturilor dintre enun\urile ce se
afl[ ]n diferite raporturi ]ntre ele. Mai mult chiar, unitatea lexical[ p]n[ este at]t
prepozi\ie, c]t =i conjunc\ie (comp.: Ion lucreaz[ p]n[ s]mb[t[ Ion lucreaz[
p]n[ vine Vasile).
Leg[tura conjunc\iei cu adverbul, cu pronumele, cu substantivul =i chiar
cu verbul este demonstrat[ de folosirea acestor p[r\i de vorbire ]n componen\a
cuvintelor conjunctive =i a locu\iunilor conjunc\ionale. Cu ajutorul lor fie c[ e
numit direct raportul dintre propozi\ii ]n fraz[, fie c[, ]ndeplinind concomitent
rol de parte de propozi\ie, pe de o parte, ]n secundar[, iar, pe de alta, ]n regent[,
se face leg[tura ]ntre dou[ verbe =i, respectiv, ]ntre dou[ propozi\ii.

210

Interjecia

Interjec\ia este partea de vorbire neflexibil[ care exprim[ senza\ii,


sentimente, manifest[ri de voin\[ sau care imit[ diverse sunete =i zgomote din
lumea ]nconjur[toare.
Interjec\iile s]nt cuvinte de tip special ce se deosebesc at]t de p[r\ile de vorbire
autosemantice (substantive, adjective, verbe =. a.) care denumesc no\iuni propriu-zise (obiecte, ]nsu=iri, ac\iuni etc.), c]t =i de instrumentele gramaticale
(prepozi\ii =i conjunc\ii) ce exprim[ raporturile dintre no\iuni. Ele pot s[
echivaleze deseori cu o propozi\ie ]ntreag[. Interjec\iile nu au con\inut no\ional.
Ele nu denumesc, ci redau direct diferite emo\ii, sentimente, impulsuri de voin\[
ale vorbitorului sau zgomote din natur[. Sensul lor se contureaz[ numai ]n
situa\ia ]n care apar, adic[ este ]ntregit de context, de intona\ia special[ cu care
s]nt rostite. Adesea rostirea lor este ]nso\it[ =i de anumite gesturi (de mi=c[ri ale
fe\ei, m]inilor), deoarece ele singure nu s]nt apte s[ exprime pe deplin starea
fizic[ sau psihic[ a vorbitorului. Cu toate acestea, ]n condi\ii specifice, interjec\iile
pot s[ transmit[ o informa\ie mult mai bogat[ dec]t un cuv]nt obi=nuit sau
chiar dec]t o propozi\ie ]ntreag[. Iat[ un exemplu edificator:
... opre=te calul =i strig[ c]t ]l \ine gura amenin\]nd cu nagaica:
{-[-[! Hai, hai! (I. D r u \ [)
+i din punct de vedere morfologic, interjec\iile difer[ de celelalte cuvinte.
Ele s]nt amorfe, adic[ nu se schimb[ dup[ gen, num[r, caz, mod =. a. m. d.
Excep\ie face interjec\ia haide, care, fiind folosit[ cu valoare de predicat, a fost
sim\it[ ca verb =i a dezvoltat unele desinen\e verbale, astfel ]nc]t are forme
speciale pentru persoana I =i a II-a plural: haidem! haide\i!
Schimb[rile de form[, cum ar fi durata unui sunet (ura-a-a, bre-e-e, zv]r-r-r)
sau repet[rile (de tipul m[i, m[i; hai, hai; bre, bre) nu pot fi considerate drept
modific[ri morfologice regulate, ]ntruc]t apar doar ocazional.
Interjec\iile se caracterizeaz[ printr-o mul\ime de variante ]n care apar (aoleu,
aleu, v[leu, alei; \]=ti, \u=ti, hu=ti; ha-ha-ha, hi-hi-hi, ho-ho-ho, he-he-he). Uneori
]n componen\a lor pot ap[rea sunete sau grup[ri de sunete neobi=nuite
sistemului fonetic al limbii (de pild[, r silabic ]n brrr sau grupele ptru, ptiu). Din
cauza aceasta ]n scris ele s]nt redate doar cu aproxima\ie.
Sensurile interjec\iilor se precizeaz[ doar ]n situa\iile contextuale ]n care
s]nt plasate =i de care s]nt dependente (mai mult dec]t alte cuvinte).
Interjec\iile apar totdeauna cu valori afective, pe care le redau mai nuan\at
dec]t cuvintele obi=nuite. Ele apar\in de fapt mesajului vorbit, ]n textul scris
fiind doar m[rci ale oralit[\ii =i ap[r]nd exclusiv ]n stilul beletristic, ]n vorbirea

MORFOLOGIA

211

popular[ =i familiar[. Frecven\a interjec\iilor ]ntr-un text este deci un indice al


expresivit[\ii =i al oralit[\ii acestuia.
Unele interjec\ii servesc drept baz[ pentru formarea unor p[r\i de vorbire
flexibile (comp.: of> oft, oftat, a ofta; vai > vaiet, a se v[ita; poc > a pocni,
pocnit, pocnet =. a.) sau se includ ]n componen\a unor unit[\i frazeologice (vai
=i amar; cu chiu, cu vai; aoleu =i vai de mine).
CLASIFICAREA INTERJEC|IILOR
DUP{ MODUL DE FORMARE +I DUP{ ORIGINE
Dup[ modul de formare =i originea lor interjec\iile se ]mpart ]n dou[ clase
mari: interjec\ii primare =i interjec\ii secundare, provenite din alte p[r\i de
vorbire.
I n t e r j e c \ i i l e p r i m a r e s]nt de fapt interjec\ii propriu-zise. Ele se
utilizeaz[ ]n vorbire numai ca interjec\ii. Dup[ structura morfematic[ se clasific[
]n interjec\ii s i m p l e =i c o m p u s e.
Interjec\iile simple s]nt alc[tuite dintr-un singur component, fiind divizate ]n:
a) interjec\ii alc[tuite dintr-o singur[ vocal[: A! O! E! I! }! {! U!
O, t]n[r s]n de mam[,
Tu, graiul meu etern! (G r. V i e r u)
A, dac[-a= zv]cni atunce / Spre stele, / S-ar smulge =i vi\a de vie / Cu t[lpile
mele. (G r. V i e r u)
b) interjec\ii alc[tuite dintr-un diftong: Au! Ei! Ia! Iu! Ui! =. a.
Ei, ei! acum groapa este gata, zise Sf]nta Duminic[. (I. C r e a n g [)
c) interjec\ii alc[tuite dintr-o vocal[ =i o consoan[: Ah! Of! Ho! He! H[! A=!
Uf! Eh! etc.
Ah =i of, Ionu\, se t]ngui comisoaia... (M. S a d o v e a n u)
d) interjec\ii bisilabice: Aha! Aho! Uha! Oho! Elei! Ehe! Ehei! Ceal[! H[isa! etc.
Aha! Ia acu i-am g[sit locul, zice ea ]n g]ndul s[u. (I. C r e a n g [)
Interjec\iile c o m p u s e s]nt alc[tuite din dou[ sau mai multe componente:
balanga-langa! cioca-boca! c]r-m]r! gog]l\-gog]l\! hodoronc-tronc! he-he-he! lipa-lipa!
pif-paf-puf! =u-=u-=u! tic-tac! teleap-teleap! tronca-bonca! trosc-pleosc! \iric-\iric!
hop-=a! etc.
De inima c[ru\ei at]rnau p[corni\a cu fele=tiocul =i posteuca, care se izbeau
una de alta =i f[ceau: tronca-tronca! tronca-tronca! (I. C r e a n g [)
... surugiii plesneau din bice... =i roatele sf]r]iau din nou balanga-langa-langalanga. (A l. M a c e d o n s k i)
Tot ]n clasa acestora trebuie incluse =i interjec\iile simple repetate: of, of! ei,
ei! hei! hei! cirip-cirip! cling-cling! cu\u-cu\u! mu-mu! etc.
Interjec\iile s e c u n d a r e (provenite din alte p[r\i de vorbire) s]nt destul de
productive, c[ci diferite cuvinte =i ]mbin[ri de cuvinte, datorit[ unei ]ntrebuin\[ri
foarte frecvente, ]=i pierd sensul lexical de baz[, cap[t[ o valoare afectiv[ =i
devin interjec\ii.
Cu valoare de interjec\ie pot fi folosite at]t cuvinte separate =i ]mbin[ri de
cuvinte, c]t =i propozi\ii ]ntregi.
Astfel, pot deveni interjec\ii unele substantive (Doamne! p[cat! ajutor! ru=ine!
halal! foc! Dumnezeule! amar! mam[, m[iculi\[! pojar! frate! sor[! etc.), verbe la

212

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

imperativ (auzi! vezi! taci! las! uite! stai! poftim! =. a.), adjective (s[r[can, cu
variantele: aracan, ar[can, [racan, ]racan =. a.), adverbe (a= cu variantele: a=a!
a=i!, unde, aiurea), conjunc\ii (dar! dac[! =. a.).
Pot ]ndeplini func\ia de interjec\ii =i unele grupuri de cuvinte ]nso\ite sau
nu de interjec\ii propriu-zise: aracan de mine =i de mine! aoleu =i vai de mine! m[i
al dracului! m[i al naibii! Doamne sfinte =i p[rinte! apoi iaca! apoi d[! ia p[cate!
da de unde! halal de voi! vai =i amar! ia nevoie! of =i v[leu! ptiu comedie! of Doamne!
drag[ Doamne! maic[ m[iculi\[! ei drace! =. a.
S-au specializat cu valoare interjec\ional[ =i o serie de propozi\ii: Acu-i acu!
Aici e aici! Auzi colo! D[-o dracului! Doamne iart[-m[! Ca s[ vezi! Las-o naibii!
Na-\i-o bun[! Nu mai spune! Ian cat[, bre! Ia te uit[! Ce spui! =. a.
Afar[ de aceasta, num[rul interjec\iilor spore=te ]n mod considerabil =i pe
baza ]mprumuturilor din alte limbi: slav[ (bogdaproste! na!), turco-t[tar[
(aferim! aman!, bre! carnaxi! hai! hareci! halal!), francezo-italian[ (adio! alo!
aport! basta! bravo! vivat! mersi! pardon! salve!), greac[ (amin! aleluia! varda!
evrica! chiraleisa! osana!), german[ (caput! \al! \uruc! fain! =. a.).
CLASIFICAREA INTERJEC|IILOR DUP{ SENS
Dup[ sensul lor interjec\iile se ]mpart ]n trei clase mari.
I. I n t e r j e c \ i i e m o \ i o n a l e ce redau o senza\ie fizic[ sau o stare
sufleteasc[. Cu ajutorul lor exterioriz[m senza\ii =i sentimente de tot felul: durere,
nemul\umire, team[, sup[rare, necaz, regret, mirare, satisfac\ie, admira\ie,
entuziasm =. a. (ah!, of!, vai!, aoleu!, ei!, na!, brrr!, hei!, o!, oho!, bre!, ura!,
bravo!).
Interjec\iile emo\ionale s]nt, de regul[, poliexpresive, un rol hot[r]tor juc]nd
intona\ia cu care s]nt rostite.
Aceea=i interjec\ie, folosit[ ]n diverse contexte =i intonat[ diferit, poate
exprima sentimente variate, uneori chiar opuse ca mesaj. Astfel, interjec\ia ah!
poate s[ exprime:
admira\ie:
Ah, ce livad[ frumoas[ =i bogat[! (I. D r u \ [)
]nc]ntare:
Ah! e-at]t de alb[ noaptea parc-ar fi c[zut z[pad[. (M. E m i n e s c u)
nostalgie:
Ah! unde-i vremea ceea, c]nd eu cercam un vad / S[ ies ]n lumea larg[.
(M. E m i n e s c u)
durere:
Ah! ce foc simt c[ m[ arde,... strig[ bolnavul... (C. N e g r u z z i)
dorin\[:
Ah! ce fioros de dulce pe buza ta cuv]ntu-i. (M. E m i n e s c u)
necaz:
Ah! De c]te ori voit-am ca s[ sp]nzur lira-n cui. (M. E m i n e s c u)
stare sufleteasc[:
Ah, mam[, tu! Ce slab[ e=ti. (G. C o = b u c)

MORFOLOGIA

213

satisfac\ie:
Ah! bun somn am dormit. (M. S a d o v e a n u)
p[rere de r[u:
Ah! cui i-ar fi trecut prin g]nd
+i-ar fi crezut vreodat[
C[ mul\i lipsi-vor ]n cur]nd
Din m]ndra noastr[ ceat[. (V. A l e c s a n d r i)
Interjec\ia a! poate exprima bucuria, sup[rarea, regretul; ei! mirarea,
ner[bdarea, regretul; aoleu! durerea, spaima, surprinderea, admira\ia; vai!
durerea, oboseala, teama, spaima, dezn[dejdea, am[r[ciunea, regretul,
nostalgia; of! durerea, nemul\umirea, am[r[ciunea, ner[bdarea etc.
II. I n t e r j e c \ i i c a r e r e d a u m a n i f e s t a r e a u n e i v o i n \ e s a u
d o r i n \ e =i care s]nt mai pu\in numeroase. Av]nd un sens apropiat de cel al
imperativului sau al vocativului, ele servesc pentru semnalizarea unor acte de
voin\[: adres[ri, rug[min\i, porunci, ]ndemnuri (alo!, fa!, m[i!, hai!, haide!, ia!,
na!, hei!, stop!, tiva!, pa=ol!, aho!, ho!).
Trebuie men\ionat c[ nu totdeauna se poate trage o linie net[ de demarca\ie
]ntre interjec\iile emo\ionale =i cele care redau manifestarea unei voin\e sau
dorin\e. Aceea=i interjec\ie poate exterioriza at]t st[ri psihice emo\ionale, c]t =i
voli\ionale (m[i, de exemplu, poate avea valoare de adresare, dar poate exprima
=i uimirea (mai ales c]nd e repetat de dou[-trei ori).
III. O n o m a t o p e e s a u c u v i n t e i m i t a t i v e, care constituie clasa cea
mai numeroas[ de interjec\ii. Cu ajutorul lor s]nt redate cu aproxima\ie diverse
sunete =i zgomote din natur[ (bang!, poc!, b]ld]b]c!, v]j!, g]l-g]l!, dang!, jap!, zb]rrr!,
zdrong!, zdup!, clanc!, clang!, cling!, pleosc!, sc]r\!, tic-tac!, tronc!, trop-trop!, trosc!,
=tiob]lc!, hodoronc!, hu=tiuliuc!, cioc!), sunete =i zgomote emise de animale, p[s[ri,
insecte (ham!, behehe!, groh!, gui\!, covi\!, cotcodac!, cucu!, cucurigu!, c]r!, mac!,
miau!, mehehe!, mor!, m]r-m]r!, oac!, piu-piu!, pu-pu!, schel[l[u!, \]r-\]r!), sunete
=i zgomote produse de om (gog]l\!, sfor-sfor!, hapciu!, h]c!, ic!).
FUNC|IA SINTACTIC{ A INTERJEC|IILOR
Interjec\iile, ]n primul r]nd cele emo\ionale, nu s]nt legate gramatical cu
alte cuvinte din propozi\ie, singure \in]nd de fapt locul unor propozi\ii. Numai
cuvintele onomatopeice pot ap[rea ca parte de propozi\ie (celelalte doar c]nd se
substantiveaz[).
Interjec\iile ]ntrebuin\ate ca p[r\i de propozi\ie ]=i pierd ]ntr-o oarecare
m[sur[ caracterul emotiv.
Cea mai frecvent[ func\ie sintactic[ a interjec\iei este aceea de predicat. }n
aceast[ func\ie pot fi mai ales:
a) interjec\iile care exprim[ un ]ndemn, o porunc[ sau o comand[, al c[ror
sens se apropie de cel al imperativului: aho!, cea!, hai!, h[is!, hi!, ho!, mar=!, na!,
nani!, pa=ol!, pst!, sst!, stop!, tiva! etc.
Aho! car nebun, aho! C]nd te-oi ]nc[rca zdrav[n cu saci de la moar[..., atunci
s[ mergi a=a. (I. C r e a n g [)
Pst! i-auzi, vorbi Lizuca, ]n[l\]nd un deget. (M. S a d o v e a n u)
Hai s[ vals[m, iubito, hohotind. (G. B a c o v i a)

214

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

b) interjec\iile de adresare, care solicit[ aten\ia interlocutorului: ia, iac[,


iat[, uite, vezi etc.
Da frate mai ai? Am. Iaca, \]ncu ista de sor[. (M. S a d o v e a n u)
Uite, grauri pe lunc[, / Veseli, ferici\i ce s]nt! (G. C o = b u c)
Ei, vezi, m[ rog, ce n[t[r[u. (A l. D o n i c i)
c) interjec\iile-onomatopee care reproduc diferite sunete =i zgomote: b]ld]b]c!,
hu=tiuliuc!, p]c!, poc!, pleosc!, sc]r\! =tiob]lc!, tranc!, tronc!, trosc!, v]jj!, zv]rr! etc.
Pup[za zbrr! pe-o dughean[. (I. C r e a n g [)
+i numai hu=tiuliuc! ]n jos =i =tiob]lc! ]n fundul f]nt]nii. (I. C r e a n g [)
B[iatul s-a ferit repede-n l[turi =i o dat[ b]ld]b]c! =i zdrong! (I. L. C a r a g i a l e)
d) interjec\iile care redau repeziciunea unei ac\iuni: ha\!, h]\!, h]r=ti!, \u=ti!,
jap!, zv]c!
Eu atunci ha\! de sumanul mo=neagului. (I. C r e a n g [)
Duminicile b]z]iam la stran[ =i h]r=ti! c]te un colac. (I. C r e a n g [)
Ajunge la el =i jap! ]nc[ una.
N o t [. Cuvintele onomatopee =i interjec\iile care redau repeziciunea unei ac\iuni s]nt urmate
adesea de un verb ce exprim[ ac\iunea la care se refer[ =i interjec\ia. De exemplu:
+i cum osp[ta el, \]=ti! cade f[r[ de sine ]n groapa cu j[ratic. (I. Creang [)
+i calul, \]=ti! sare de trei st]njeni. (B. Delavrancea)
}n asemenea situa\ii interjec\ia are numai valoare stilistic[, nu =i func\ie sintactic[. Ca
]nso\itoare a predicatului verbal, ea serve=te numai pentru a reproduce zgomotul sau pentru a
ar[ta repeziciunea ac\iunii.

Comport]ndu-se ca un verb, interjec\iile cu func\ie de predicat cer o


complinire sintactic[. }n pozi\ie de termen regent ele pot avea:
a) complement sau subordonat[ completiv[:
+i nici una, nici dou[, ha\! pe ied de g]t. (I. C r e a n g [)
+i zv]rr! cu pravila cea mare dup[ c[lug[ri. (I. C r e a n g [)
Vai, ce-ntuneric s-a f[cut. (V. A l e c s a n d r i)
b) complement circumstan\ial sau subordonat[ circumstan\ial[:
Eu, gr[bit, \]=ti dincolo ]ntr-un picior. (B. D e l a v r a n c e a)
Hai mai iute, c[ nu-i chip altfel. (C. H o g a =)
Dup[ unele interjec\ii pot ap[rea dative posesive:
Na-\i bani ]n locul gr]ului... (I. C r e a n g [)
Iat[-\i viitorul.
La fel pot ocupa pozi\ia de dublu regent, dac[ acesta este o interjec\ie care
exprim[ un ]ndemn sau o porunc[ (cu sens apropiat de cel al imperativului):
Eu a=a am b[tut g[ina =i iac[t[-o cum se ou[. (I. C r e a n g [)
}n afar[ de predicat, interjec\iile ]ndeplinesc =i func\iile sintactice de:
subiect:
S-auzea c]te un jart, trosc, pleosc, aoleu! (B. + t. D e l a v r a n c e a)
nume predicativ:
S[rim =i noi/=i turcii sar/+i-i moartea-n =an\/e vai =i amar. (G. C o = b u c)
atribut:
Se auzir[ strig[tele, de ast[ dat[ r[zle\ite, h[p! h[p! (M. P r e d a)
complement direct:
Clo=ca cum l-a v[zut a ]nceput s[ strige c]rr! clonc! clonc. (I. G. S b i e r a)
Nu zice hop! p]n[ n-ai s[rit. (Fo l c l o r)

MORFOLOGIA

215

N o t [. Interjec\iile cu func\ia de complement direct apar ]n propozi\ii cu predicatul exprimat


prin verb tranzitiv la diateza activ[. Ele nu trebuie confundate cu cele cu func\ia de subiect care
determin[, de regul[, un verb reflexiv impersonal. De ex.: ... Se aude al[turi ]n livada de pruni: lip-lip!
lip-lip! (I. A l. Br[tescu-Voine=t i)

complement circumstan\ial:
+i gog]l\, gog]l\, gog]l\, ]i mergeau sarmalele ]ntregi pe g]t. (I. C r e a n g [)
+i odat[ pornesc ei, teleap, teleap, teleap! (I. C r e a n g [)
Interjec\iile echivaleaz[ c]teodat[ cu o propozi\ie (independent[ sau mai
rar subordonat[):
Na! c-am stins focul =i am uitat s[-mi aprind luleaua. (I. C r e a n g [)
Propozi\iile, exprimate prin interjec\ii, se leag[ de restul frazei fie prin
juxtapunere, fie cu ajutorul conjunc\iilor:
Iat[ vine nunta-ntreag[ vornicel e-un grierel. (M. E m i n e s c u)
Boc[ne=te el c]t boc[ne=te, c]nd p]rr! Cade copacul peste car. (I. C r e a n g [)
Interjec\ia din al doilea exemplu ]ndepline=te func\ia de propozi\ie subordonat[
circumstan\ial[ =i se leag[ de cea principal[ cu ajutorul elementului de rela\ie c]nd.
Interjec\iile pot ap[rea la ]nceputul propozi\iei, intercalate ]ntr-o propozi\ie
sau la sf]r=itul acesteia:
Bre, bre, bre, da multe soiuri de dih[nii mai s]nt ]n Ie=i. (V. A l e c s a n d r i)
Tu, m[i, e=ti bun de tr[it ]n p[dure cu lupii. (I. C r e a n g [)
}ncalec[ pe mine =i hai! (I. C r e a n g [)
ORTOGRAFIA INTERJEC|IILOR
Se scrie ]mpreun[ un num[r mic de interjec\ii, ai c[ror termeni s-au sudat
=i formeaz[ o unitate: behehe, behe, hurup, huhuhu, iac[t[, =o=o=o, tralala,
tinghilinghi, uiuiu, uliuliu.
Interjec\iile compuse din dou[ sau mai multe elemente identice =i sinonime
sau din elemente care formeaz[ o unitate se scriu, de regul[, cu liniu\[ de unire:
boca-boca, cioc-cioc, cioca-boca, cra-cra-cra, gog]l\-gog]l\, ha-ha-ha, ham-ham,
he-he-he, hi-hi-hi, haide-ha, hop-a=a, hopa-\upa, hodoronc-tronc, iha-ha, teleap-teleap,
tic-tac, tronca-tronca, trosc-pleosc, tura-vura, \iric-\iric etc.
N o t [. Unele interjec\ii repetate, mai ales c]nd se rostesc cu pauze ]ntre ele, se pot desp[r\i ]n
scris =i prin virgule: boca, boca; lipa, lipa; nani, nani; =ont]c, =ont]c; =ov]lc, sov]lc; tic, tic etc.

PUNCTUA|IA INTERJEC|IILOR
Interjec\iile au o intona\ie exclamativ[, care poate fi mai ]nalt[ sau mai
pu\in ]nalt[, de aceea dup[ interjec\ie se pune semnul exclam[rii sau virgul[,
potrivit cu ]n[l\imea intona\iei:
O, vin ]n p[rul t[u b[lai/S-anin cununi de stele... (M. E m i n e s c u)
Ura! m[re\ se-nal\[-n v]nt/Stindardul Rom`niei. (V. A l e c s a n d r i)
De regul[, se pune semnul exclam[rii dup[ interjec\iile emo\ionale ce redau
o senza\ie fizic[ sau o stare sufleteasc[ puternic[.
Pentru a sublinia ]n scris intensificarea tonului, dup[ unele interjec\ii se
pot pune mai multe semne ale exclam[rii:
M[i!!! s-a trecut cu =aga, zic eu ]n g]ndul meu... (I. C r e a n g [)

216

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Dup[ interjec\iile predicative se pune ]ntotdeauna semnul exclam[rii, iar


cuv]ntul imediat urm[tor se ortografiaz[ cu litera mic[:
+i c]nd r[cne=te o dat[ c]t se poate, eu zvrr! chibriturile din m]n[ =i \u=ti! la
spatele lui Zaharia... (I. C r e a n g [)
Interjec\iile de adresare m[i, m[, fa, bre se pot folosi singure sau ]nso\ite de
un substantiv la vocativ. }ntrebuin\ate singure, s]nt izolate prin virgul[:
Ia asculta\i, m[i, dar de c]nd a\i pus voi st[p]nire pe mine. (I. C r e a n g [)
Dragostea, bre, dragostea, p]rdalnica de dragoste... (C. H o g a =)
Dac[ interjec\ia ]nso\e=te un substantiv la vocativ singur sau cu
determinative, atunci se desparte, de regul[, ]ntregul grup prin virgul[:
M[i Zaharie, nu mai ai tu vreo po=t[ de cele pe undeva? (I. C r e a n g [)
Apoi, d[, m[i nevast[, s]ngele ap[ nu se face. (I. C r e a n g [)
Sta\i, bre oameni buni! (M. S a d o v e a n u)
Dup[ interjec\iile care exprim[ un ]ndemn sau o porunc[ (sens apropiat de
cel al imperativului), dac[ s]nt urmate de un complement sau de o subordonat[
completiv[ care le determin[, nu se pune nici un semn de punctua\ie:
Hai la maica de m[ cere. (Fo l c l o r)
Na-v[ de cheltuial[... (I. C r e a n g [)
Iat[-ne =i aproape de v]rful codrului. (I. C r e a n g [)
Iaca ce-mi scrie frate-meu. (I. C r e a n g [)
}n celelalte cazuri se despart prin virgul[ sau prin semnul exclam[rii, ]n
func\ie de intona\ia lor:
Hai! c]t s[-\i dau pe an, ca s[ te tocme=ti la mine? (I. C r e a n g [)
Haide, lua\i-l de-l da\i norodului. (C. N e g r u z z i)
Iat[! Doi vine\i ochi ]n suflet m[ s[geat[. (+ t. O. I o s i f)
Interjec\ia ia urmat[ de un verb la imperativ sau la conjunctiv nu se desparte
de verb:
Ia acum hai la lupt[. (M. E m i n e s c u)
Ia s[-mi fac[ Nic[ O=lobanu ]ncredin\area... (I. C r e a n g [)
Ia mai strig[, Vasile, c]inii. (M. S a d o v e a n u)
C]nd se repet[ interjec\ii de acela=i fel, ele se despart prin virgul[ sau prin
liniu\[, iar dup[ ultima se pune semnul exclam[rii sau virgul[ ]n func\ie de
intona\ia ei: Boc-boc-boc! Ei, ei! He-he! Ha-ha-ha! M[i, m[i, m[i! Pu-pu-pup!
Pic-pic-pic! Cri-cri-cri! Mac-mac-mac! Tic-tac, tic-tac! =. a.
Ei, ei! toate bune =i frumoase la vremea lor. (I. C r e a n g [)
Na, na, na, M[ria ta! parc[ ast[ grij[ am eu acum? (I. C r e a n g [)
Pic-pic-pic! Pic-pic-pic!/Cade-o ploaie pe colnic. (L. D e l e a n u)

218

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

NO|IUNI GENERALE
Luate izolat, cuvintele reprezint[ unit[\i de limb[ cu ajutorul c[rora s]nt
definite obiecte =i fenomene din realitatea ]nconjur[toare: persoane, lucruri,
semne, caracteristici, ac\iuni, circumstan\e etc. Privite din punctul acesta de
vedere, cuvintele, vocabularul ]n genere, constituie sistemul nominativ al limbii,
propriet[\ile c[rora s]nt prezentate ]n dic\ionare explicative.
Propriet[\ile comunicative ale cuvintelor apar atunci c]nd acestea din urm
s]nt ]mbinate ]ntre ele (de exemplu: Elevul scria. }nv[\[torul a ]nm]nat c[r\i
elevilor). Intr]nd ]n rela\ie cu alte cuvinte pentru a constitui unit[\i mai mari cu
ajutorul c[rora vorbitorii comunic[ ntre ei, cuv]ntul, de regul[, ia alt[ form[
dec]t cea nominativ[, ]nregistrat[ ]n dic\ionar. Astfel, dac[ ne referim la cuvintele
din componen\a celor dou[ propozi\ii de mai sus, ele s]nt prezentate ]n dic\ionar
]n formele: elev, (a) scrie; ]nv[\[tor, (a) ]nm]na, carte, elev. Forma pe care o cap[t[
cuv]ntul ]n propozi\ie, comunic[ acestuia un sens suplimentar, determinat de
func\ia pe care o ]ndepline=te ]n propozi\ie. De exemplu, prin forma scria se
relateaz[ c[ agentul ac\iunii este cineva (pers. a III-a sg.), c[ ac\iunea se
desf[=oar[ ]n trecut ca real[; iar prin forma elevilor se men\ioneaz[ c[ e vorba
de mai multe persoane cunoscute, c[ ac\iunea se realizeaz[ ]n favoarea lor etc.
}n genere sensul cuv]ntului (de exemplu, al verbului a da) se actualizeaz[
anume ]n ]mbinarea lui cu alte cuvinte (comp.: a da cadouri, a da cu vopsea,
a da peste Vasile, a da de piatr[ =. a.).
Forma cuv]ntului ]ns[ nu este singurul indice al func\iei lui sintactice. }n
acela=i scop se folosesc cuvinte auxiliare, succesiunea cuvintelor ]n propozi\ie,
intona\ia.
Proprietatea cuvintelor de a se combina ]ntre ele este dictat[ de semantica
acestora. Semantica verbului a citi, de exemplu, cere ca el s[ fie urmat de un
substantiv care denume=te obiectul lecturii. Spunem citesc o carte (o scrisoare,
o pies[, un roman, o poezie, o istorie, o poveste, o povestire etc.) =i nu citesc un
copac (un fier, un scaun, un palton, o cas[ etc.). Sau, de exemplu, dou[ substantive
aranjate ]ntr-un mod anumit exprim[ un raport de posesie, dac[ unul din ele
denume=te obiectul posedat, iar altul posesorul acestuia. S]nt fire=ti astfel
]mbin[rile: cartea elevului, p]inea b[iatului, calul lui Vasile etc., dar s]nt
neobi=nuite, contravenind firii limbii, ]mbin[ri ca: b[iatul p]inii, laptele apei,
copacul crengii etc.
Restric\iile combinatorii ale cuvintelor pot fi riguroase sau mai pu\in
riguroase, aceasta depinde de caracterul raporturilor exprimate de ]mbinarea
respectiv[. Bun[oar[, ]n cazul c]nd ]mbin[rile cu verbul a c]nta (]n calitate de

SINTAXA

219

element regent) exprim[ raporturi instrumentale, num[rul substantivelor,


]nso\ite de o prepozi\ie, este relativ redus, limit]ndu-se, ]n fond, la numirile de
instrumente muzicale. De exemplu: (Vasile c]nt[ la pian (la vioar[, la cimpoi,
la armonic[, la trompet[ etc.). Totodat[, ]mbin[rile cu acela=i verb regent, ce
exprim[ raporturi spa\iale, se pot construi cu un num[r impun[tor de
substantive, variate din punct de vedere semantic, ]nso\ite de prepozi\ii sau
adverbe de loc (Ion c]nt[ ]n strad[ (sub copac, la =coal[, acas[, aici, sub pod,
]n codru, pe scen[, departe, ]ntr-o curte, l]ng[ poart[ etc.).
Unit[\ile limbii care particip[ la formarea structurilor sintactice se supun
anumitor reguli de ]mbinare, constituind sfera sintagmaticii sintactice.
Din aceasta reiese una din sarcinile sintaxei analiza =i stabilirea legit[\ilor
dintre cuvinte sub aspect formal =i semantic, descrierea tipurilor de structuri
ob\inute prin ]mbinarea cuvintelor.
O aten\ie deosebit[ ]n sintax[ se acord[ analizei propozi\iei, aceasta
reprezent]nd o unitate elementar[ de redare a unei informa\ii ]ncheiate, corelate
cu planul temporal, ]n care-=i realizeaz[ poten\ele semantico-func\ionale
logoforma =i ]mbinarea de cuvinte ]n toat[ plin[tatea lor. Sintaxa are sarcina
de a delimita propozi\ia, care devine unitate a actului comunicativ datorit[
predicativit[\ii, de o ]mbinare obi=nuit[ de cuvinte, care nu are statut de unitate
comunicativ[. A se compara: a m]nca pl[cinte (]mbinare de cuvinte) m[n]nc[
pl[cinte (propozi\ie).
De fapt, ]mbin[rile reprezint[ doar elemente, blocuri de construc\ie a
unit[\ilor comunicative (propozi\ie, fraz[). E vorba de structuri de tipul: a tr[i
la \ar[, cartea elevului, copil[rie fericit[, casa de sub deal, c]rd de g]=te, evenimentele
dintre cele dou[ r[zboaie, rotund la fa\[, lat ]n umeri, pe malul st]ng al r]ului, fat[
cu cercei, mireas[ cu zestre, sus pe munte, copila mo=neagului etc. Din ]mbin[rile
men\ionate mai sus se pot ob\ine unit[\i comunicative, cum ar fi: Vasile tr[ie=te
]n casa de sub deal.
De altfel, ]n anumite situa\ii (]n denumiri, titluri, inscrip\ii) ]mbinarea de
cuvinte poate func\iona =i ]n afara unit[\ii comunicative, independent, ca unitate
nominativ[ (comp.: Sanie cu zurg[l[i, P[durea sp]nzura\ilor, Istoria Imperiului
Otoman, Departamentul pentru Turism etc.). }n cazurile acestea ]mbinarea se
apropie de cuv]ntul folosit cu func\ie nominativ[.
Sintaxa are sarcina de a delimita =i a descrie coraportul dintre cuv]nt,
]mbinare de cuvinte =i propozi\ie.
Descrierea particularit[\ilor gramaticale ale propozi\iei ]n sintax[ ]=i afl[
materializare ]n stabilirea caracteristicilor ei formale =i func\ional-semantice, a
modului de intonare, care s]nt determinate de scopul =i sarcina comunicativ[.
Sintaxa stabile=te condi\iile ]n care =irul de logoforme devine propozi\ie (av]nduse ]n vedere elementele obligatorii ale acesteia).
}n planul expresiei, sintaxei ]i revine sarcina de a stabili legit[\ile de utilizare
a logoformelor ]n procesul comunicativ, a construc\iilor perifrastice formate cu
ajutorul instrumentelor gramaticale, a locului pe care-l ocup[ logoforma sau
construc\ia ]n structura comunicativ[. }n planul con\inutului, sarcina sintaxei
const[ ]n stabilirea =i descrierea func\iilor pe care le cap[t[ ]n propozi\ie
logoforma sau construc\ia perifrastic[: de realizator al ac\iunii (subiect), de
proces ]n realizare (predicat), de pacient (complement direct), de beneficiar

220

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

(complement indirect), de semn, caracteristic[ (atribut), de modul realiz[rii


procesului (complemente circumstan\iale de loc, de timp, de cauz[, de scop
etc.), numite ]n sintax[ p [ r \ i d e p r o p o z i \ i e. Astfel, prin constatarea Elevul
scrie o scrisoare, logoforma elevul (substantiv masculin la cazul nominativ
singular, forma articulat[ hot[r]t) ]ndepline=te func\ia de subiect, logoforma
scrie (verb la prezent indicativ, persoana a III-a singular) func\ia de predicat,
iar o scrisoare (substantiv feminin, la cazul acuzativ singular, forma articulat[
nehot[r]t) func\ia de complement direct. }n spe\[, atribuind substantivului
elevul func\ia de subiect, not[m c[ persoana numit[ de acest substantiv este
agentul ac\iunii; acord]ndu-i logoformei scrie rolul de predicat, afirm[m c[
ac\iunea se desf[=oar[ ]n prezent =i are ca agent o persoan[ anumit[;
substantivului o scrisoare ]i revine func\ie de complement direct, relat]nd astfel
c[ obiectul, numit prin substantivul dat, este rezultatul ac\iunii a scrie.
Pe l]ng[ descrierea p[r\ilor de propozi\ie, ce reprezint[, de fapt, o modelare
a structurii semantice a propozi\iei, sintaxa se ocup[ =i de elementele propozi\iei
care formal nu s]nt legate de restul propozi\iei, dar cu ajutorul c[rora se exprim[
o atitudine a vorbitorului fa\[ de cele spuse, se precizeaz[ rela\iile dintre locutori.
E vorba, ]n principiu, de adres[ri, de cuvintele =i de propozi\iile incidente etc. De
exemplu, prin introducerea ]n propozi\ia Vasile a venit a unor cuvinte incidente
(cum ar fi: probabil, desigur, precis, poate, pesemne =. a.), vorbitorul ]=i exprim[
atitudinea subiectiv[ fa\[ de cele comunicate: ]ndoial[, presupozi\ie (comp.:
Vasile, probabil, a venit. Vasile, desigur, a venit. Vasile, pesemne, a venit).
Sau, de exemplu, ]n propozi\ia Vasile, m]ine ]ncep jocurile la volei, substantivul
propriu Vasile formal nu este legat cu restul propozi\iei: prezen\a sau lipsa
acestuia nu schimb[ sensul propozi\iei. Rolul lui este ]ns[ de a indica persoana
c[reia ]i este adresat[ informa\ia respectiv[.
Sintaxa are sarcina de a studia aceste elemente nelegate gramatical de restul
propozi\iei, de a determina statutul lor, mijloacele de identificare ]n scris a
acestora.
Sintaxa se ocup[ =i de examinarea corela\iei dintre propozi\ie =i unit[\ile
comunicative, care, de=i nu s]nt totdeauna p[r\i componente obligatorii a unei
propozi\ii, au acelea=i sarcini ca =i propozi\ia propriu-zis[. E vorba de construc\ii
de tipul: }n sf]r=it! Lini=te! C]nd? Cum? =. a. folosite ]n procesul comunicativ,
adesea ca replici ]n dialog.
De=i private de tr[s[turile gramaticale caracteristice propozi\iei, unit[\ile
comunicative date, utilizate, ]n fond, ]n vorbirea dialogat[, pot fi totu=i considerate structuri sintactice aparte, ]ntruc]t se construiesc dup[ un anumit calapod,
form]nd tipuri speciale de unit[\i comunicative. Spre deosebire ]ns[ de propozi\ie,
al c[rei sens poate fi perceput f[r[ context, ]n\elesul enun\ului este legat de o
situa\ie comunicativ[ concret[, precizat[ de context.
Propozi\iile, ca unit[\i comunicative elementare, particip]nd la formarea
textului, se unesc ]n unit[\i mai mari fraze, ]ntre propozi\iile constituente
stabilindu-se raporturi semantico-func\ionale de diferite feluri. Sintaxei ]i revine
=i sarcina de a releva modelele de fraz[, leg[turile dintre propozi\iile constitutive,
mijloacele cu ajutorul c[rora s]nt exprimate aceste leg[turi (conjunc\iile
coordonatoare =i subordonatoare, cuvintele conjunctive, intona\ia). Raporturile
dintre propozi\iile ce constituie fraza s]nt asem[n[toare raporturilor dintre

SINTAXA

221

p[r\ile de propozi\ie. La r]ndul lor, propozi\iile secundare se prezint[ ca ni=te


p[r\i de propozi\ie dezvoltate, deosebindu-se de acestea, ]n primul r]nd, prin
predicativitate (cf.: Vasile a ]nt]lnit o feti\[ cu cercei. Vasile a ]nt]lnit o feti\[ care
purta cercei). Sintaxa eviden\iaz[ acest paralelism prin folosirea unei terminologii
similare (subiect propozi\ie secundar[ subiectiv[; atribut propozi\ie
secundar[ atributiv[; complement propozi\ie secundar[ completiv[;
circumstan\ial de timp propozi\ie secundar[ circumstan\ial[ de timp etc.).
Ca =i ]n cazul rela\iilor dintre p[r\ile de propozi\ie, raporturile dintre
propozi\iile din cadrul frazei s]nt determinate de semantica elementelor
constituente. De aceea, paralel cu analiza mijloacelor de leg[tur[ dintre propozi\ii
]n fraz[, sintaxa se ocup[ =i de examinarea raporturilor semantice dintre acestea.
Astfel, constat]nd c[ ]n fraza Vasile a plecat la dentist, fiindc[ ]l dureau din\ii,
unde leg[tura dintre propozi\ii se realizeaz[ cu ajutorul conjunc\iei fiindc[,
relat[m totodat[ c[ ]ntre cele dou[ propozi\ii se stabile=te un raport de
cauzalitate: prima propozi\ie (Vasile a plecat la dentist) exprim[ o ac\iune
rezultat[ ca urmare a cauzei exprimate ]n cea de a doua propozi\ie (...]l dureau
din\ii). Acela=i raport de cauzalitate ]l red[ =i propozi\ia Vasile a plecat la dentist
din cauza durerii de din\i.
Un rol deosebit ]n constituirea unit[\ilor comunicative ]i revine intona\iei.
Anume datorit[ ei propozi\ia cap[t[ caracter finit (f[r[ intona\ia corespunz[toare avem de a face cu o simpl[ ]n=irare de cuvinte). Chiar nedeslu=ind bine
cuvintele, dup[ intona\ie ne putem u=or da seama c[ cel ce vorbe=te poveste=te
pur =i simplu ceva, ]ntreab[, cere sau ordon[. Prin intona\ie se actualizeaz[ =i
sensul propozi\iei. De exemplu, ]n func\ie de modul de intonare a construc\iei
Ce te-ai ]ntors se pot ob\ine unit[\i comunicative cu sensuri diferite: l) Ce, te-ai
]ntors? (= s]nt surprins c[ te-ai ]ntors), 2) Ce, te-ai ]ntors! (= \i-am spus eu c[
ai s[ te ]ntorci), 3) Ce te-ai ]ntors? (= din ce cauz[ te-ai ]ntors?). Sau, de
exemplu, construc\ia Vasile deschide u=a, dac[ este rostit[ cu intona\ie narativ[
(povestitoare), actualizeaz[ o ac\iune care se desf[=oar[ ]n prezent, iar rostit[
cu intona\ie imperativ[ o ac\iune care abia trebuie s[ se desf[=oare (]n ultimul
caz cuv]ntul Vasile are rol de adresare =i ]n scris se izoleaz[ de restul propozi\iei
prin virgul[: Vasile, deschide u=a).
Cu ajutorul intona\iei se eviden\iaz[ rema element nou al unit[\ii
nucleul acestei unit[\i. Fiecare dintre elementele unit[\ii comunicative Vasile a
sosit ieri cu trenul de la Berlin poate fi prezentat prin mijlocirea intona\iei drept
rem[ a unit[\ii: Vasile (=i nu altcineva) a sosit ieri cu trenul de la Berlin Vasile
a sosit (nu a plecat) ieri cu trenul de la Berlin Vasile a sosit ieri (nu altc]ndva)
cu trenul de la Berlin Vasile a sosit ieri cu trenul (nu cu avionul) de la Berlin
Vasile a sosit ieri cu trenul de la Berlin (=i nu din alt[ parte).
Intona\ia este o categorie suprasegmental[ =i caracterizeaz[ aspectul oral
al unit[\ii comunicative. }n scris structurile intona\ionale ale unit[\ilor
comunicative s]nt redate cu ajutorul semnelor de punctua\ie. De exemplu,
structura intona\iei enun\iative se semnaleaz[ prin punct, cea a intona\iei
interogative prin semnul ]ntreb[rii, cea a intona\iei exclamative prin
semnul de exclamare (A venit Vasile. A venit Vasile? A venit Vasile!). Pentru a
deosebi o propozi\ie imperativ[ cu substantiv ]n func\ie de adresare de o propozi\ie
enun\iativ[ cu acela=i substantiv ]n func\ie de subiect, ]n primul caz substantivul

222

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

dat se izoleaz[ prin virgul[ (comp.: Vasile, c]nt[. Vasile c]nt[). Cu ajutorul
virgulei se relev[ ]n scris intonarea diferitelor elemente ale propozi\iei =i ale
frazei. Virgula se folose=te pentru redarea ]n scris a rostirii specifice a cuvintelor
incidente, a atributelor explicative, a apozi\iei, a propozi\iilor incidente, a
leg[turii dintre propozi\ii ]n cadrul frazei etc. Astfel, ]n propozi\ia Vasile =tia,
f[r[ ]ndoial[, despre acea ]nt]mplare ]ntreruperea structurii intona\ionale a
propozi\iei enun\iative prin rostirea cu alt ton a sintagmei f[r[ ]ndoial[ se red[
]n scris prin luarea ]ntre virgule.
Diferite variet[\i de intona\ie s]nt semnalate prin diferite semne de punctua\ie
(punct =i virgul[, liniu\a de unire, parantez[, ghilimele =. a.).
Regulile privind utilizarea semnelor de punctua\ie constituie domeniul
sintaxei practice. Par\ial ele s]nt cuprinse =i ]n diferite compartimente ale lucr[rii
de fa\[.
Trebuie men\ionat ]ns[ c[ prin regulile ]n vigoare de folosire a semnelor
de punctua\ie nu se acoper[ nici pe departe toat[ varietatea de nuan\e
intona\ionale ce caracterizeaz[ vorbirea oral[. Doar contextul ne ajut[ s[ ne
d[m seama cum trebuie s[ inton[m unele propozi\ii pentru a actualiza un
sens sau altul ]n cazul polisemantismului propozi\iei. Anume contextul este
acela care atribuie propozi\iei: O s[-\i ]ntoarc[ Vasile datoria sens afirmativ
sau negativ. }n acest scop s]nt folosite elementele contextuale de tipul A=teapt[!
Cum s[ nu! etc., care preced[ sau urmeaz[ propozi\ia =i arat[ c[ ea trebuie
rostit[ pe un ton zeflemitor ce face s[ se ]n\eleag[ contrariul celor exprimate.
De aceea unitatea de limb[ discutat[ se citeaz[ ]ntr-un context mai larg dec]t
propozi\ia.

223

Sintaxa propoziiei
CLASIFICAREA PROPOZI|IILOR DUP{ SENSUL
+I SCOPUL COMUNIC{RII
Func\ia de baz[ a propozi\iei este de a comunica ceva, de a transmite o
informa\ie despre lucrurile =i fenomenele din lumea ]nconjur[toare. Dar ea
se folose=te =i cu scopul de a ob\ine o anumit[ informa\ie despre lucruri =i
fapte necunoscute ]nc[. Tot cu ajutorul propozi\iei poate fi exprimat[ starea
emotiv[ a vorbitorului, hot[r]rea sau dorin\a de a ini\ia o fapt[, de a se angaja
]ntr-o ac\iune sau de a ob\ine ceva, d]nd cuiva o dispozi\ie sau un ordin,
adres]ndu-i o rug[minte. Situa\iile acestea pot fi sesizate f[c]nd compara\ie
]ntre propozi\ii ca:
1) Pe deasupra de pr[p[stii s]nt zidiri de cet[\uie,
Ag[\at de pietre sure un voinic cu greu le suie. (M. E m i n e s c u)
2) Auzi, m[i lene=ule: te prinzi s[ moi posmagii singur ori ba? (I. C r e a n g [)
3) De-a= avea o puiculi\[ cu flori galbene-n cosi\e... (V. A l e c s a n d r i)
4) P[ze=te-te de c[rbunele acoperit. (P r o v e r b)
5) Cum =uier[ cumplita vijelie! (A. V l a h u \ [)
6) Bun ]nt]lni=ul, om bun! (I. C r e a n g [)
Dup[ cum se poate u=or observa, propozi\iile mai sus ]n=irate se deosebesc
]ntre ele dup[ scopul comunic[rii: se constat[ o realitate (l), se pune o ]ntrebare
(2), se exprim[ o dorin\[ (3), se face o avertizare (4), se descrie cu ]nfiorare un
fapt (5), se exprim[ o salutare (6).
Pentru redarea numeroaselor =i variatelor aspecte care s-au men\ionat mai
sus se folosesc diferite mijloace lexicale, gramaticale =i prosodice.
Astfel, pentru exprimarea ac\iunilor reale (]n trecut, prezent sau viitor) ]n
propozi\ie se folosesc, de regul[, predicate exprimate prin verbe la modul indicativ:
Pe un deal ]n dep[rtare un foc tainic str[luce=te. (V. A l e c s a n d r i)
Caii se smuncir[ ]n ham; c[ru\a s[lta pe =osea ]n galopul cailor. (+t. B[nulescu)
Exprimarea unor ac\iuni realizabile ]n plan de dorin\[, posibilitate, necesitate
se poate ob\ine prin ]ntrebuin\area verbului-predicat la modurile conjunctiv,
condi\ional-optativ, imperativ:
Ia s[ d[m buzna ]n cas[ la bab[... (I. C r e a n g [)
Zdrobi\i or]nduiala cea crud[ =i nedreapt[,
Ce lumea o ]mparte ]n mizeri =i boga\i! (M. E m i n e s c u)
De la unii am auzit spun]nd c[ i-ar fi dat balaurului lapte de vac[ neagr[ =i cu
aceasta l-ar fi f[cut s[ se ridice la cer. (I. C r e a n g [)
Cu ajutorul intona\iei se actualizeaz[ propozi\ia (datorit[ intona\iei, un grup
de cuvinte devine, de fapt, propozi\ie), deosebind ]ntrebarea de declara\ie, ordinul
de simplul enun\, ]ntrebarea de dispozi\ie etc. Mai mult chiar, intona\ia serve=te
uneori drept unic mijloc de deosebire ]ntre tipurile de propozi\ii. A se compara:

224

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

R[m]i pe loc. (constatare: S-a spus s[ nu pleci nic[ieri);


R[m]i pe loc? (]ntrebare: Nu vei pleca nic[ieri?);
R[m]i pe loc! (dispozi\ie: S[ nu ]ndr[zne=ti s[ pleci undeva!).
Sau, de exemplu, propozi\ia Vine, ]n func\ie de intona\ie, poate
transmite cele mai diferite nuan\e de sens: un sentiment de bucurie (Vine!
Hai s[-l ]nt]mpin[m!), fric[ (Vine! Am p[\it-o), dezaprobare (Vine. Iar ]l
aduce naiba) etc.
Prin schimbarea ordinii cuvintelor ]n propozi\ie (]n combinare cu intona\ia)
fa\[ de ordinea din enun\ul obi=nuit imprim[m, comunic[m celor exprimate o
anumit[ emotivitate, enun\[m o dispozi\ie. A se compara:
Zilele de toamn[ s]nt foarte frumoase prin p[r\ile noastre.
=i Foarte frumoase s]nt zilele de toamn[ prin p[r\ile noastre!
Gheorghe, m]n[ boii bine.
=i M]n[, Gheorghe, boii bine!
Se schimb[ radical orientarea semantic[ a propozi\iei prin includerea ]n
aceasta a unor cuvinte speciale: pronume, adverbe, interjec\ii etc.
Da nu mai spune, cum[tr[! (I. C r e a n g [)
Ce grele s]nt ]nceputurile de via\[. (T. V i a n u)
Ah! E at]t de alb[ noaptea, parc-ar fi c[zut z[pad[. (M. E m i n e s c u)
Cu ajutorul mijloacelor intona\ionale, gramaticale, lexicale de care s-a vorbit
mai sus se exprim[ diferite raporturi care se pot stabili ]ntre cele trei elemente
de baz[ ale actului de comunicare: vorbitor, interlocutor =i con\inutul enun\ului.
}n conformitate cu tipurile de rela\ii dintre aceste elemente, fapt ce determin[
sensul =i scopul comunic[rii, se disting urm[toarele tipuri de propozi\ii:
enun\iative, interogative, exclamative, imperative, optative, dubitative.
N o t [. Exist[ =i alte clasific[ri ale propozi\iilor din punctul de vedere al con\inutului =i scopului
comunic[rii. Cea mai r[sp]ndit[ este clasificarea ce cuprinde trei tipuri de propozi\ii: e n u n \ i a t i v e,
i n t e r o g a t i v e =i e x c l a m a t i v e.

PROPOZI|IA ENUN|IATIV{
Enun\iativ[ este considerat[ propozi\ia prin care vorbitorul enun\[, expune
desf[=urarea unei ac\iuni, comunic[ ceva despre un fapt, despre un fenomen
din realitate. Interlocutorul, adic[ cel c[ruia ]i este adresat enun\ul, nu este
antrenat activ ]n procesul comunicativ, lui nu i se cere nici o informa\ie, nici o
precizare, el nu este obligat s[ ]ndeplineasc[ vreo ac\iune; rolul lui este acela de
ascult[tor, de receptor.
Stelele par ]nghe\ate, cerul pare o\elit,
Iar z[pada cristalin[ pe c]mpii str[lucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce sc]r\]ie sub picioare. (V. A l e c s a n d r i)
}n propozi\ia enun\iativ[ cele comunicate apar ca fapte reale, realizabile
sau ireale, cu ajutorul c[rora se exprim[ un act al cunoa=terii lumii
]nconjur[toare, se caracterizeaz[ un fenomen prin atribuirea unor caracteristici,
]nsu=iri sau calit[\i, prin corelarea acestuia cu alte fenomene.
V]ntul =uier[ prin hornuri, r[sp]ndind ]nfiorare.
Boii rag, caii r]ncheaz[, c]inii latr[ la un loc,
Omul, trist, cade pe g]nduri =i s-apropie de foc. (V. A l e c s a n d r i)

SINTAXA

225

+-apoi mun\ii V[raticului s]nt a=a de ]nal\i, p[durile at]t de umbroase, f]ne\ele
at]t de dese, de ]nalte =i de ]nflorite, aerul at]t de ]mb[ls[mat, ]nc]t sufletul cel mai
zglobiu se simte ]nmuiat de o dulce melancolie =i ochiul c[l[torului se opre=te vis[tor,
c]nd pe o frunz[ de mesteac[n tremur[toare, c]nd pe potirul rum[n al unei flori ce
se leag[n[ molatic sub m]ng]ierea dulce a v]ntului, c]nd pe g]za care, vesel[ c[ a
izbutit s[ se suie pe spetele unui bolovan greoi, trece pe ceea parte, ]i spune o glum[
=i-=i urmeaz[ drumul ]nainte, sc[ld]ndu-se ]n raze de soare. (C. H o g a =)
Intona\ia ]n propozi\ia enun\iativ[, neutr[ din punctul de vedere al
afectivit[\ii, este ascendent-descendent[: tonul, obi=nuit la ]nceputul propozi\iei,
se ridic[ treptat, sc[z]nd spre sf]r=it. Pe un ton mai ]nalt se roste=te elementul
care poart[ accent logic ]n propozi\ie. }n scris, la sf]r=itul propozi\iei se pune
punct:
Vasile se uit[ mirat spre tabl[.
C]nd propozi\ia enun\iativ[ mai con\ine =i o nuan\[ afectiv[ determinat[
de starea emotiv[ a vorbitorului (admira\ie, m]nie, regret, desperare etc.), ea se
caracterizeaz[ printr-un ton mai ridicat la sf]r=it, marcat ]n scris prin semnul
exclam[rii:
Dar s[rmanii g]g]lici de cruzi s-au mai dus! (I. C r e a n g [)
Propozi\ia enun\iativ[ afectiv[, ]n asemenea cazuri, se caracterizeaz[ printr-o
topic[ specific[, prin utilizarea unor elemente lexicale suplimentare (ce, ce mai,
ce de mai, c]t, cum, a=a, unde, unde nu, iat[, nu altceva etc.):
... =i unde nu s-au a=ternut [caprele] pe m]ncare =i pe b[ute, veselindu-se
]mpreun[... (I. C r e a n g [)
Verbul predicativ din componen\a propozi\iei enun\iative poate sta nu numai
la modul real (indicativ), ci =i la unul din modurile ireale (condi\ional-optativ,
conjunctiv, prezumtiv), propozi\iile enun\iative exprim]nd o ac\iune poten\ial[,
posibil[:
Eu a= putea g[si o pietricic[ mi=to! (I. D r u \ [)
Cine =tie, va fi aflat ceva. (I. S l a v i c i)
Va fi fiind un drac la mijloc. (M. S a d o v e a n u)
Caracterul poten\ial al ac\iunii poate fi redat =i cu ajutorul verbelor la modul
indicativ:
De voi prinde a c]nta,
Mun\ii to\i s-or leg[na. (Fo l c l o r)
PROPOZI|IA OPTATIV{
Cu ajutorul propozi\iilor optative se exprim[ inten\ia, dorin\a de a (se) realiza
o ac\iune, de a se stabili o stare, de a se ob\ine ceva etc.:
S-ajungi mireas[, s-ajungi cr[ias[,
Calea s[-\i fie numai cu flori. (V. A l e c s a n d r i)
Din categoria celor optative fac parte =i propozi\iile-impreca\ii:
Dar ce frumoas[ se f[cu / +i m]ndr[, arz-o focul. (M. E m i n e s c u)
Arz[-te focul, p[dure,
+-ai c[dea sub o secure. (V. A l e c s a n d r i)
Norocul meu, g]ndesc eu, s[ tr[iesc bine! ... Luate-ar dracul de
javr[! (I. L. C a r a g i a l e)

226

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Realizatorul posibil al ac\iunii poate fi at]t vorbitorul (pers. I), ct =i


interlocutorul (pers. a II-a) sau cineva din afar[ (pers. a III-a).
Eu a= sta, dar nu vrea el (carul) s[ steie. (I. C r e a n g [)
Apoi cum ar face ei ca s[-i deie din colhoz vreo trei =tiubeie. (I. D r u \ [)
De i-ar ]mpinge p[catul s[-mi deschid[ u=a, halal s[-mi fie! (I. C r e a n g [)
M-a= duce =i eu gr[i Lic[ dar nu m[ las[ mama. (I. S l a v i c i)
Propozi\iile optative pot func\iona fie independent, fie ]n componen\a frazei,
av]nd verbul predicativ la modul optativ sau conjunctiv. La sf]r=itul propozi\iei
optative se pune punct sau semnul exclam[rii c]nd propozi\ia este rostit[ cu un
ton mai ridicat.
De-a= avea eu at]\ia gonitori ]n ocol =i dumneata at]\ia b[ie\i, bine ar mai fi de
noi. (I. C r e a n g [)
S[-\i fie de bine, n[na=ule! (I. C r e a n g [)
Exist[ cazuri c]nd ]n propozi\ia optativ[ este omis verbul. E vorba de
construc\ii cu ajutorul c[rora s]nt redate ur[ri de bine, salut[ri, bine\e (noapte
bun[, la mul\i ani, noroc =i s[n[tate, bun[ ziua etc.). Dup[ ele urmeaz[, de obicei,
semnul exclam[rii:
Bun[ vreme, cum[tro! (I. C r e a n g [)
O mie! zice unul, menind cu veselie. Noroc =i road[ bun[! adaoge un
alt. (V. A l e c s a n d r i)
PROPOZI|IA IMPERATIV{
Cu ajutorul propozi\iilor imperative vorbitorul emite o decizie, d[ un ordin,
se adreseaz[ cu o rug[minte, cu un sfat, ]ndeamn[ la realizarea unei ac\iuni etc.
Cobori ]n jos, luceaf[r bl]nd,
Alunec]nd pe-o raz[,
P[trunde-n cas[ =i ]n g]nd
+i via\a-mi lumineaz[. (M. E m i n e s c u)
Ia coco=ul ist obraznic =i-l d[ ]n f]nt]na aceea. (I. C r e a n g [)
Mo=nege, zice ea (baba) ru=inat[, d[-mi =i mie ni=te galbeni. (I. C r e a n g [)
De regul[, verbul din propozi\ia imperativ[ se afl[ la modul imperativ (forma
pozitiv[ sau negativ[). Uneori ]n asemenea propozi\ii verbul predicativ se afl[
la modul conjunctiv:
Numai tu s[ nu cumva s[ te r[sufli cuiva, ca s[ prind[ el (lupul) de
veste. (I. C r e a n g [)
Z[u, b[ie\i, s[ mai veni\i pe la mine... (A. + a l a r i)
}n propozi\ia imperativ[ verbul predicativ se afl[ la persoana a II-a singular
sau plural, ]ntruc]t porunca, rug[mintea, dispozi\ia s]nt adresate interlocutorului. }n unele cazuri ]ns[ ]ndemnul vizeaz pers. a III-a sg. =i pl. =i I pl.
Asemenea propozi\ii se construiesc, de regul[, cu verbul la conjunctiv.
S[ unim p[m]nturile, sa unim haturile... (S. L e s n e a)
Propozi\ia imperativ[ se caracterizeaz[ printr-o intona\ie ascendent[, care poate
varia, ]n func\ie de scopul informativ urm[rit de vorbitor. De exemplu, propozi\ia
S[ mi te adresezi =i alt[ dat[! ]n func\ie de varierea intona\iei, poate exprima, pe de
o parte, un ]ndemn, o chemare (poftim, te po\i adresa =i alt[ dat[), iar pe de alta
o amenin\are (numai s[ ]ncerci s[ mi te adresezi =i alt[ dat[...).

SINTAXA

227

Poart[ amprenta afectivit[\ii ]n special propozi\iile imperative eliptice de


predicat, acestea fiind rostite cu o deosebit[ intona\ie ascendent[: Vorba! M]inile!
Gura! }nainte! Sus! Repede! La sf]r=itul acestora se pune semnul exclam[rii.
La cada cu dubal[, cum[tre lup, c[ nu-i de chip! (I. C r e a n g [)
}napoi, cucoane! (C. H o g a =)
Uneori, cu valoare de propozi\ie imperativ[ s]nt folosite interjec\iile, cu
ajutorul c[rora se exprim[ o interdic\ie, un apel sau un ]ndemn. Tonul ridicat
prin care se caracterizeaz[ rostirea interjec\iilor-propozi\ii imperative este redat
]n scris tot prin semnul exclam[rii. Interjec\ia poate forma singur[ propozi\ia
sau poate fi completat[ cu alte elemente, ]n spe\[ cu vocative. }n asemenea
situa\ii substantivul comun la vocativ se scrie cu ini\ial[ minuscul[ (liter[ mic[)
chiar c]nd dup[ interjec\ie st[ semnul exclam[rii:
Aho! car nebun, aho! (I. C r e a n g [)
PROPOZI|IA INTEROGATIV{
Interogative s]nt propozi\iile prin care se formuleaz[ o ]ntrebare cu scopul
de a ob\ine o informa\ie sau de a preciza anumite lucruri.
Departe ai l[sat pe vod[, voinicule? (I. C r e a n g [)
De obicei, propozi\ia interogativ[ este parte component[ a unui dialog:
Dar cum te tocme=ti tu?
Eu m[ tocmesc pe trei ani o dat[.
... +i ce mi-i cere pentru trei ani?
... Ia s[-mi dai de m]ncare =i de purtat. (I. C r e a n g [)
Uneori, ]n loc de r[spuns, interlocutorul poate pune =i el o ]ntrebare:
Dar bobocul?
Care boboc? (I. D r u \ [)
Auzi, prietene Anania, dumneata ce zici?
Mda, eu ce s[ fac? (M. S a d o v e a n u)
}n cazuri ca cele examinate mai sus, ]ntrebarea constituie o propozi\ie
independent[, numit[ ]ntrebare direct[. Atunci c]nd face parte din componen\a
frazei, devenind propozi\ie dependent[, ea poart[ numele de ]ntrebare indirect[:
Vasile a ]ntrebat c]t mai r[m]ne s[ a=tepte.
Propozi\iile interogative se ]mpart ]n: l) p r o p o z i \ i i i n t e r o g a t i v e
t o t a l e =i 2) p r o p o z i \ i i i n t e r o g a t i v e p a r \ i a l e. Spre deosebire de
propozi\iile interogative totale, care ]ncep, de regul[, cu predicatul (Ai fost la =coal[?
Te duci la plimbare? Vrei s[ mergi cu mine?), propozi\iile interogative par\iale ]ncep
printr-un adverb sau un pronume interogativ (cine? cui? ce? cum? c]nd? unde?
]ncotro? etc.: Unde pleci? Cine vine? C]nd ne ]ntoarcem? C]t dureaz[ tratamentul?).
Propozi\iile interogative totale se caracterizeaz[ printr-o intona\ie
ascendent[, tonul cresc]nd spre sf]r=itul lor. V]rful intona\iei poate oscila, ce-i
drept, de la un caz la altul, ]n func\ie de accentul logic: Te ]ntorci devreme? Au
venit to\i?, dar: Mergem cu to\ii la cinema?
}n propozi\iile interogative par\iale cuv]ntul interogativ de la ]nceput este rostit
cu un ton ridicat care scade spre sf]r=itul enun\ului: Cine nu s-a prezentat la timp?
Uneori, ]n dialog, propozi\ia interogativ[ par\ial[ apare eliptic[ de predicat,
fiind reprezentat[ doar prin cuv]ntul interogativ:

228

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Maria tr[ie=te?
Tr[ie=te!
+i copiii?
+i copiii. (E. B a r b u)
M[ Costic[ !... =tii tu ... de cine am vorbit noi acuma?
De cine?
De tine.
Ei, a=?
Z[u, de tine. (I. L. C a r a g i a l e)
Dat fiind c[ ]ntrebarea se poate referi la fapte reale, posibile, ]ndoielnice,
dorite etc., verbul predicativ al propozi\iei interogative poate sta la modul indicativ,
conjunctiv, condi\ional-optativ, prezumtiv.
Doamne! Cine-i la porti\[?
Om s[ fie? (G. C o = b u c)
... Astfel de noapte bogat[
cine pe ea n-ar da via\a lui toat[? (M. E m i n e s c u)
S[ v[d oare cu cosi\[
Sta-mi-ar bine? (G. C o = b u c)
Cu propozi\iile interogative au afinitate propozi\iile retorice, care, fiind
interogative prin intona\ie, constat[ ceva, accentu]nd totodat[ c[ adev[rul celor
expuse nu poate fi contestat:
P[i se poate s[ nu vin =i eu? Tocmai eu se poate s[ nu vin? (A. B u s u i o c)
Prin intona\ia interogativ[ se exprim[ oarecum mirarea c[ ar mai putea fi
pus[ la ]ndoial[ veridicitatea celor constatate. Propozi\iile retorice con\in adesea
]n componen\a lor unul din adverbele au, parc[, oare =. a.
Parc[ este pe lumea asta om s[ se cread[ mai prost dec]t altul? (I. C. C i o b a n u)
Deoarece printr-o propozi\ie retoric[ se exprim[ mirarea vorbitorului c[
cineva poate contesta adev[rul celor declarate, propozi\ia formal-negativ[ devine
pozitiv[ prin sens =i invers. A se compara:
Mai r[m]ne vorb[ despre asta? (= nu mai r[m]ne vorb[ despre
asta!) (I. C r e a n g [)
Nu \i-am spus eu? (= doar \i-am spus eu!)
La sf]r=itul propozi\iei interogative se pune semnul ]ntreb[rii. Dac[ dup[
semnul ]ntreb[rii urmeaz[ o nou[ propozi\ie, ea ]ncepe cu majuscul[. }n dialog,
c]nd ]ntrebarea este comentat[, cuvintele autorului care urmeaz[ dup[ semnul
]ntreb[rii ]ncep cu minuscul[.
De unde e=ti, h]dule? l-a ]ntrebat Iochim. (M. P r e d a)
C]nd propozi\ia interogativ[ devine propozi\ie secundar[, transform]ndu-se
din vorbire direct[ ]n indirect[, ea nu se izoleaz[ de principal[ prin virgul[. La
sf]r=it se pune punct.
Ion l-a ]ntrebat pe Vasile dac[ a fost la scoal[.
PROPOZI|IA DUBITATIV{
S]nt considerate dubitative propozi\iile ]n care expunerea este ]nso\it[ de
un dubiu, o nesiguran\[, o nehot[r]re, o b[nuial[. Dubitative pot fi at]t propozi\iile
independente, c]t =i propozi\ii din componen\a unei fraze.
M[tu=a a stat o clip[ la ]ndoial[ s[ intre, s[ nu intre. (I. D r u \ [)

SINTAXA

229

Propozi\iile dubitative se construiesc cu verbul predicativ la unul din modurile


prezumtiv, condi\ional-optativ, conjunctiv, indicativ:
O fi fost, pesemne, c]ine vrednic... acela de care-ai pomenit. (I. D r u \ [)
Cic[ Michidu\[ privea =i el la hor[ ]n sat =i s-ar fi ascuns de lume ]ntr-o oal[
dintr-un par. (I. C. C i o b a n u)
A=a a fi, n-a fi a=a, zise mama, vreu s[-mi fac b[iatul pop[. (I. C r e a n g [)
C]nd propozi\ia dubitativ[ este independent[, dup[ ea se pune punct.
Dou[zeci de ani s[ fi trecut de atunci. (I. D r u \ [)
Nuan\a de dubiu, b[nuial[, =ov[ire etc. se datoreaz[ deseori unor elemente
lexicale care se introduc ]n propozi\ie sau fraz[. Printre ele: cic[, care nu cumva,
cred c[, mai =tii, nu cumva, oare, oare nu cumva, pesemne, poate, poate c[, poate fi
c[, se vede (c[), =tiu eu =. a. Deoarece au o nuan\[ de interoga\ie sau de exclama\ie,
acestea s]nt notate respectiv prin semnul ]ntreb[rii =i semnul exclam[rii.
Doamne, cum[tr[, Doamne! Oare nu cumva nenea Martin a dat raita pe la
dumneata pe-acas[? (I. C r e a n g [)
O fi a=tept]nd, ce crezi! Parc[ l-a f[cut singur[? O fi av]nd =i ea pe cine s[
a=tepte... (T. M u = a t e s c u)
PROPOZI|IILE AFIRMATIVE +I CELE NEGATIVE
Propozi\iile care prezint[ fenomenele din realitate sau raporturile dintre
ele ca existente sau inexistente se numesc a f i r m a t i v e =i, respectiv, n e g a t i v e.
Primele exprim[ st[ri de lucruri, raporturi ce exist[ sau pot exista, atribuie
obiectelor sau fenomenelor anumite caracteristici (semne, particularit[\i,
tr[s[turi), prezint[ ac\iunile ca reale sau realizabile:
Copilul doarme. Cl[direa a fost reparat[. Vasile este harnic. Aparatul
func\ioneaz[.
Propozi\iile care prezint[ aceste st[ri de lucruri ca inexistente se numesc
propozi\ii negative.
Copilul nu doarme. Cl[direa n-a fost reparat[. Vasile nu este harnic. Aparatul
nu func\ioneaz[.
Propozi\ia negativ[ se opune celei afirmative (pozitive) din punctul de vedere
al sensului =i se deosebe=te formal de aceasta prin adverbul nu, folosit ]naintea
verbului predicativ.
Sensul negativ al verbului-predicat poate fi exprimat nu numai prin folosirea
adverbului negativ. Uneori acest lucru este redat cu ajutorul intona\iei, a
prefixului negativ ne- sau in-, al prepozi\iei f[r[, al adverbului pu\in sau al unor
verbe cu sens corespunz[tor:
Moldoveanul, de un natural vesel =i molatic, e pu\in grijuliu pentru a doua zi.
(= nu e prea grijuliu) (C. N e g r u z z i)
Po\i opri v]ntul, apa =i gurile oamenilor? (= nu po\i opri) (I. C r e a n g [)
Un domn grec al c[rui nume ingrata istorie a uitat a ni-l p[stra era un
mare m]nc[u de pl[cinte. ( ingrata istorie nu ni l-a p[strat) (C. N e g r u z z i)
PROPOZI|IA FORMAL-NEGATIV{, DAR CU SENS AFIRMATIV
Nu ]ntotdeauna prezen\a adverbului negativ este un indice c[ propozi\ia ]n
cauz[ este negativ[. Astfel, ]n fraza Mo= Nichifor nu era dintre aceia care s[ nu
=tie c[ nu-i bine s[ te pui vezeteu la cai albi =i slug[ la femei... (I. C r e a n g [)

230

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

primele dou[ nega\ii se anihileaz[ (sensul primelor dou[ propozi\ii este afirmativ,
de fapt: Mo= Nichifor era dintre aceia care =tia...).
Negarea se anihileaz[ =i ]n construc\iile ]n care adverbul nu intr[ ]n corela\ie
cu un prefix negativ (ne-, in-) sau cu prepozi\ia f[r[. De exemplu: nu era
nevinovat? = era vinovat; nu era imposibil? = era posibil; nu f[r[ =tirea =efului?
= cu =tirea =efului.
N o t [. Anihilarea nega\iilor n-are loc c]nd s]nt legate prin coordonare =i c]nd s]nt repetate: Nu
=i nu! Nu, nu, nu-l l[sa! Nu, nu, =i iar[=i nu.

}=i pierde valoarea negativ[ adverbul nu din componen\a propozi\iilor retorice:


Cine nu-=i aduce aminte de maiorul Bacinschi, alerg]nd la foc... (A. R u s s o)
... d[, iarmaroc nu era! (I. C r e a n g [)
S]nt numeroase cazurile c]nd prezen\a sau lipsa lui nu schimb[ sensul
propozi\iei, ca ]n exemplul:
... +-apoi vai de urechile mamei p[n ce nu mi-o sp[rgea (be=ica de porc) de
cap. (I. C r e a n g [) (comp.: p]n[ ce mi-o sp[rgea de cap).
Adverbul nu schimb[ sensul:
]n unele propozi\ii interogative:
Nu \i-i de v]nzare =i c]t mi-i cere pe d]nsa (pe capr[)? (I. C r e a n g [) (comp.:
\i-i de v]nzare...?);
]n propozi\iile care ]ncep cu unul din pronumele sau adverbele orice,
oricine, oric]t, oricum, cine, ce, cum, c]t =. a., ale c[ror predicate s]nt de obicei
exprimate prin verbe la modul prezumtiv:
Oricum nu l-ar fi ]ntors (sacul cu merinde), p[rea c[ duce pietre ]n spate.
(I. D r u \ [) (comp.: oricum l-ar fi ]ntors);
Orice n-ar fi ]nceput, era anume lucrul care-l a=tepta. (I. D r u \ [) (comp.:
Orice ar fi ]nceput...);
]n subordonatele temporale introduse prin conjunc\ia p]n[ sau prin
locu\iuni formate cu prepozi\ia p]n[:
Str]nge repede ce mai ai p]n[ c]nd nu vine baba =i hai s[ fugim cu pluta ceea la
fratele meu Vasile. (I. C r e a n g [) (comp.: p]n[ c]nd vine baba);
]n unele propozi\ii (exclamative) efective ce \in de stilul vorbit:
+i unde nu ]ncep a fugi de-mi sc[p[rau picioarele... (I. C r e a n g [) (comp.: =i
unde ]ncep a fugi);
]n subordonatele ce depind de verbe sau de locu\iuni verbale cu sensul
de a se teme:
... l-a cuprins un fel de spaim[ s[ nu r[m]n[ cu un mort al[turi. (I. D r u \ [)
(comp.: c[ va r[m]ne cu un mort...).
MIJLOACELE DE EXPRIMARE A AFIRMA|IEI
Aspectul afirmativ al propozi\iei nu este marcat. Identificarea propozi\iei
afirmative (pozitive) se face prin opozi\ia acesteia cu propozi\ia de negare, care
are marc[ special[ (de regul[, adverbul nu). Cu toate acestea, exist[ caracteristici
specifice =i pentru propozi\iile afirmative. }n dialog, de exemplu, drept replic[-r[spuns la o ]ntrebare apare doar o parte din propozi\ia a=teptat[:
De la lucru vii?
De la lucru. (I. D r u \ [)

SINTAXA

231

Adverbul da poate constitui singur r[spunsul pozitiv la ]ntrebare sau ]nso\it


de o parte a propozi\iei-]ntrebare:
Vrei s[-mi pa=ti iepele, poate?
Da! (M. E m i n e s c u)
De fa\[ s]nt to\i?
Da, to\i.
Drept r[spuns pozitiv la ]ntrebare se folosesc =i alte adverbe sau expresii
adverbiale: a=a (a=a-i, chiar a=a, a=a este), adev[rat, bine, desigur, neap[rat,
negre=it, perfect, sigur, fire=te, ]ntr-adev[r, ]ntocmai =. a. De exemplu:
H]rzobeanu. ...}ntr-un cuv]nt, cinstea =i dreptatea domnesc peste toate. Nu-i a=a?
To \ i. A=a, a=a. (V. A l e c s a n d r i)
Unele adverbe =i expresii ]n calitate de r[spunsuri pozitive au o anumit[
coloratur[ afectiv[ =i se folosesc pentru a spori expresivitatea. De exemplu:
+i mata? Ai fost la Chi=in[u?
Cum s[ nu. De trei ori. (I. D r u \ [)
... pe urm[ ne-om aduna noi ]ntr-o sear[ cu un butoia= de tulburel la mijloc.
Un butoia= ]ntreg?
D-apoi! (I. D r u \ [)
Din r]ndul construc\iilor de afirma\ie ferm[ fac parte =i expresiile: de bun[
seam[, f[r[ doar =i poate, f[r[ ]ndoial[, nici vorb[, numaidec]t =. a.
MIJLOACELE DE EXPRIMARE A NEGA|IEI
De=i mijloacele de exprimare a nega\iei s]nt destul de variate (intona\ie, adverbe,
prepozi\ii, pronume, ]mbin[ri de cuvinte), cel mai des folosit este totu=i adverbul nu.
E considerat[ negativ[ propozi\ia ]n care unul dintre elementele componente
este ]nso\it de particula nu:
Pe atunci nu exista poli\ie =i comunic[rile ]ntre \inuturi erau foarte grele. (A. Russo)
... |iganii au venit ]n \[rile noastre nu de peste Dun[re c[ci i-ar fi ]nregistrat
istoricii bizantini... (B. P. H a s d e u)
N o t [. Un anumit specific prezint[ modurile nepersonale ale verbului: gerunziul =i participiul
la forma negativ[ se construiesc cu prefixul ne- (neav]nd, nev[zut), iar infinitivul cu prepozi\ia f[r[
(f[r[ a vedea). C]nd adverbul nu preced[ predicatul propozi\iei, ea este total negativ[ (de ex.: Vasile
n-a venit azi la lucru). C]nd nu ]nso\e=te orice alt[ parte de propozi\ie, ea este considerat[ par\ial
negativ[ (de ex.: Nu ca=caval a cump[tat azi Vasile). }n ultimul caz negarea nu se refer[ la ]ntreaga
propozi\ie, ci numai la una dintre p[r\ile ei (]n enun\ul dat se subliniaz[ doar c[ Vasile n-a cump[rat
ca=caval, ci altceva: lapte, br]nz[, sm]nt]n[ etc.).

Adverbul nu este folosit ca echivalent al ]ntregii propozi\ii negative fie ca


replic[-r[spuns la ]ntrebare, fie ca o concluzie negativ[ rezultat al unei
cuget[ri, fie ca obiec\ie:
G[situ-mi-ai pe Rare=?
Nu, murmur[ tremur]nd Fliondor. (B. P. H a s d e u)
Da nu ]n\elege\i ce vrea m[muca?
Nu, ziser[ ei (feciorii). (I. C r e a n g [)
N o t [. Cele dou[ func\ii ale adverbului nu (folosirea lui ]n componen\a propozi\iei ca indice al
nega\iei pe l]ng[ predicat sau alt[ parte de propozi\ie, pe de o parte, =i utilizarea lui ca echivalent al unei
propozi\ii negative, pe de alta) difer[ mult ]ntre ele, astfel c[ ]n unele limbi exist[ chiar unit[\i diferite
de exprimare (de exemplu =i ]n rus[, non =i ne... pas ]n francez[, nein =i nicht ]n german[ =. a.).

232

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Repetarea nega\iei nu ]nt[re=te =i mai mult negarea:


Acele nu erau fantomele torturei... Nu! =i iar[=i nu! (C. S t a m a t i- C i u r e a)
S o b i e s c h i. S[ se retrag[ ]naintea unei cet[\ui de nimic[, ei care au ap[rat
cetatea Vienii... Nu, nu, niciodat[! (V. A l e c s a n d r i)
... Nu, domnule! ... Asta nu noi, eu =i cu dumneata; asta, statul trebuie!
...}n\elegi? (I. L. C a r a g i a l e)
}n componen\a frazei formate prin coordonare pot figura propozi\ii negative
eliptice (trunchiate) formate fie numai din subiecte, fie din complemente directe
sau indirecte, fie din complemente circumstan\iale, fie chiar din c]teva p[r\i de
propozi\ie, bine]n\eles, cu excep\ia predicatului.
... saloanele vor fi saloane =i nu birouri de genealogie... (A. R u s s o)
F[-te om, iar nu mi=el din tulpin[ putred[. (V. A l e c s a n d r i)
Posibilitatea trunchierii propozi\iei negative se explic[ prin faptul c[ ea con\ine mai
multe elemente comune cu propozi\ia afirmativ[, cu excep\ia unuia care le deosebe=te.
Pentru a nu se repeta, elementele comune se omit ]n propozi\ia negativ[, p[str]ndu-se
aici doar elementul specific ]nso\it de nega\ie (S[ cumperi ca=caval, nu br]nz[).
C]nd cele dou[ propozi\ii care se opun au acelea=i elemente, deosebindu-se
doar prin adverbul nu, propozi\ia de negare poate fi prezentat[ doar prin nega\ie.
Ori oi izbuti, ori nu, dar ]\i f[g[duiesc dinainte c[ odat[ pornit din casa dumitale,
]napoi nu m-oi ]ntoarce. (I. C r e a n g [)
De mi-i da ceva adaos, poate s[ \i-l dau, iar[ de nu, norocul g]=telor
de-acas[... (I. C r e a n g [)
ADVERBUL NEGATIV BA
Ba se folose=te ]n calitate de r[spuns negativ ]n dialog, echival]nd cu o
propozi\ie negativ[. Spre deosebire ]ns[ de nu, ba are o pronun\at[ coloratur[
arhaic[ sau arhaizant[:
B u r s u m f l e s c u. Ah, fraged[ muz[, / Las[ pe-a ta buz[/ S[-l (raiul) culeg.
Ta r s i \ a. Ba, ba. (V. A l e c s a n d r i)
}n r[spunsuri negative ba poate fi ]nso\it de adverbul nu.
R a d u. S]nt un nebun... a=a-i?
E l e n a. Ba nu... (V. A l e c s a n d r i)
... A=a c[ te-a ]nv[\at doftorul neam\?
Ba nu, m[tu=ico. (B. P. H a s d e u)
Ba, la fel ca =i nu, se folose=te ca propozi\ie negativ[ eliptic[:
Lupul p[ru-=i schimb[, da n[ravul ba. (P r o v e r b)
Ba poate fi utilizat =i ]n r[spunsuri afirmative, dac[ ]ntrebarea este negativ[.
N-ai fost la cinema?
Ba da.
PRONUMELE +I ADVERBELE NEGATIVE
Pronumele =i adverbele negative (nimeni, nimic, nicic]nd, niciodat[, nic[ieri, nicicum
=. a.), de regul[, se folosesc ]n propozi\ie ]mpreun[ cu adverbul nu. De exemplu:
Diavolul deocamdat[ n-a r[spuns nimic... (Al. R u s s o)
B[taia =i ocara nu se ]ntoarce niciodat[. (P r o v e r b)

SINTAXA

233

}n propozi\ii eliptice de predicat pronumele =i adverbele negative se folosesc


singure ]n calitate de nega\ie:
L [ p u = n e a n u l. C]nd am cuprins Ardealul, ce erai tu?
To m a. Nimic. (V. A l e c s a n d r i)
... Ave\i pe cineva cunoscut acolo unde merge\i?
Pe nimeni! mi-a r[spuns el. (C. S t a m a t i- C i u r e a)
C]nd se uit[ mo= Nichifor la belciug, b[rdi\a nic[ieri! (I. C r e a n g [)
NICI }N PROPOZI|IA NEGATIV{
Conjunc\ia (=i adverbul) nici, antonimul lui =i, se folose=te ]n propozi\ii =i ]n
fraze de negare =i leag[ prin coordonare propozi\ii sau p[r\i de propozi\ie:
Nici cu coasa nu cosesc,
Nici cu sapa nu pr[=esc,
Banii la chimir sporesc. (Fo l c l o r)
... =i nu ies din cuv]ntul ei (mamei) nici cu fapta, nici cu vorba. (I. C r e a n g [)
Doar ]n unele cazuri nici se folose=te singur ca nega\ie, de regul[, ]n propozi\iile
eliptice de predicat, ]n replicile dialogale, ]n propozi\iile nominale. De exemplu:
Po s t e l n i c e a s a. +tiu at]ta c[ de c]teva nop\i nu dorm lini=tit[.
Ta r s i \ a. Nici eu. (V. A l e c s a n d r i)
Numai ]n cazuri foarte rare nici e folosit singur ca negare a con\inutului
propozi\iei ]ntregi cu predicatul la un mod personal:
Nici pe dracul s[-l vezi, nici cruce s[-\i faci. (P r o v e r b)
Azi nici m[car ]mi pare r[u c[ trec cu mult mai rar. (M. E m i n e s c u)
F{R{ }N PROPOZI|IA NEGATIV{
Prepozi\ia f[r[ ]naintea conjunctivului ]ndepline=te func\ia de nega\ie:
Cel care poate s[ aud[ adev[rul f[r[ s[ se supere, a =i pornit pe drumul
]n\elepciunii. (A. R u s s o)
Nu-i po\i zice bun[ diminea\a f[r[ s[-i faci o declara\ie de amor. (C. Negruzzi)
PREFIXUL NEGATIV CA MIJLOC DE NEGARE }N PROPOZI|IE
Prefixul negativ (ne-, in-) ]ndepline=te rolul de negare ]n propozi\ie c]nd cuv]ntul
cu un astfel de prefix are func\ie de nume predicativ sau de atribut. De exemplu:
Este imposibil, deoarece poate s[ fie prea t]rziu. (Z. A r b u r e)
... gustul sociabilit[\ii... e necunoscut ]n \inuturile mai apropiate de Orient. (A. Russo)
Formele nepersonale ale verbului, ]n special participiul =i gerunziul au, de
regul[, corespondent negativ, construit cu prefixul ne- (neacoperit, necuprins,
nelegat etc.). Construc\iile gerunziale sau participiale negative s]nt echivalente
ca sens cu ni=te propozi\ii propriu-zise de negare:
Nemul\umindu-se ]ns[ de at]ta, ei c]rnesc ]nspre mun\i =i apuc[ de-a dreptul
prin c]mpie (= nu s-au mul\umit de at]ta). (A. R u s s o)
Ne=tiind ce s[ fac[, turcii n[v[lir[ pentru a treia oar[. (= nu =tiau ce s[ fac[).
(B. P. H a s d e u)
Lucru nevisat ]n vise, nepovestit ]n poveste!... (= lucru care nu e visat ]n vise,
nu e povestit ]n poveste). (B. P. H a s d e u)

234

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

MIJLOACELE AFECTIVE DE EXPRIMARE


A NEGA|IEI }N PROPOZI|IE
}n vorbirea afectiv[ se folosesc unele mijloace de exprimare a nega\iei care
pot imprima propozi\iei negative o nuan\[ de ironie, insisten\[, ]ndoial[,
presupunere, mirare etc. E vorba de anumite mijloace stilistice afective.
Un pronun\at caracter afectiv are negarea exprimat[ prin intona\ie. E vorba
de intona\ia interogativ[ retoric[, care atribuie un sens negativ predicatului
propozi\iei:
Ce-mi pas[ mie, moldovean ruginit, de scenele voastre din Italia... (= nu-mi
pas[ mie...). (A. R u s s o)
Acum =esezeci de ani trecu\i unde se pomeneau =coli ca a lui Balo= ]n Moldova?
(= nu se pomeneau =coli ca...). (I. C r e a n g [)
Se impune prin caracterul s[u afectiv =i negarea exprimat[ cu ajutorul
unor unit[\i lexicale cum ar fi: pu\in, a lipsi, a ]mpiedica =. a. Negarea ]n
asemenea cazuri are caracter eufemistic:
... de-ar fi mul\i ca d]nsul ]n domnia mea, pu\in[ lips[ ar duce \ara la nevoi
(= n-ar duce \ara mult[ lips[ la nevoi). (I. C r e a n g [)
Celor doi fra\i ]ns[ pu\in ce le pas[ de cobeala muierilor (= nu le pas[...). (I. Dru\ [)
Cu sens negativ afectiv se folosesc =i unele interjec\ii sau propozi\ii eliptice
const]nd dintr-un substantiv sau adverb: |ss! Vorba! Gura! Stop! Ele pot fi urmate
chiar de propozi\ii de negare propriu-zise, care le precizeaz[ sensul:
Pst! i-auzi! vorbi iar Lizuca, ]n[l\]nd un deget. (M. S a d o v e a n u)
Afectivitatea propozi\iei de negare se poate ob\ine prin folosirea pe l]ng[
predicatul negativ a unor substantive sau locu\iuni substantivale ce denumesc
obiecte de dimensiuni extrem de mici, unit[\i minimale de m[sur[, lucruri lipsite
de orice valoare (para chioar[, bob, gr[unte, clip[, secund[, gram, iot[, pai, c]t
negru sub unghie). Acestea pot ap[rea ]nso\ite sau nu de adverbul nici =i din
punct de vedere semantic se apropie mult de pronumele negativ nimic sau
adverbul deloc, dar cu o nuan\[ afectiv[ mai pronun\at[. De exemplu:
S[rmane omule! Dac[ nu =tii boab[ de carte, cum ai s[ m[ ]n\elegi? (I. Creang[)
O=lobanu prost-prost, dar s[ nu-l ating[ cineva cu c]t negru sub unghie,
c[-=i azv]rle \[rn[ dup[ cap. (I. C r e a n g [)
Din aceea=i categorie fac parte =i unit[\i lexicale cum ar fi: \ipenie (de om),
duh (de om), suflare (de om), neam de neamul (cuiva); ]n veci, ]n via\[, ]n vecii
vecilor, de c]nd lumea, de c]nd lumea =i p[m]ntul =. a. (ultimele echivalente semantic
cu adverbele nicic]nd, niciodat[). De exemplu:
D-apoi neam de neamul meu n-a m]ncat a=a bucate. (I. C r e a n g [)
Pe acolo pe unde trec drumurile lui, nu mai ]nt]lne=ti \ipenie de om. (I. D r u \ [)
Propozi\ia de negare cap[t[ caracter afectiv c]nd nega\ia pe care o con\ine
e ]nso\it[ de o interjec\ie:
O nu! aceasta ar fi un act de infamie. (C. S t a m a t i- C i u r e a)
Caracter afectiv ]i pot atribui propozi\iei de negare expresii de tipul: Doamne
fere=te, ferit-a sf]ntul, fereasc[ Dumnezeu:
Ferit-a sf]ntul! ]n via\a mea nu m-am pl]ns nim[nui... (I. D r u \ [)
}n vorbirea afectiv[ expresiile date pot fi folosite =i ca r[spunsuri negative
]n dialog:

SINTAXA

235

L i p i c e s c u. }ncarci la izvod f[r[ nici o m[sur[ =i f[r[ nici o durere de st[p]n.


S t o l n i c u l. Fereasc[ Dumnezeu, cucona=ule! (V. A l e c s a n d r i)
Propozi\ia subordonat[ condi\ional[ poate avea sens negativ afectiv c]nd
regenta ei exprim[ o impreca\ie:
Ia s[ plesnesc eu, dac[ ]n\eleg ceva. (N. M a r k o v)
Propozi\ia de negare cap[t[ nuan\[ afectiv[ =i atunci c]nd pe l]ng[ nega\ia
propriu-zis[ se folosesc unele compara\ii de tipul: nici c]t ai bate din palme, nici
c]t ai clipi din ochi, nici c]t ai zice pe=te s. a. De exemplu:
Pot zice c[ ]n noaptea aceea la f]nt]n[ mi-a fost masul =i n-am ]nchis ochii nici
c]t ai sc[p[ra din amnar. (I. C r e a n g [)
P{R|ILE DE PROPOZI|IE
Cuvintele ]n fluxul vorbirii nu apar izolat, ci ]n anumite ]mbin[ri, leg[tura
lor p[str]ndu-se =i atunci c]nd o replic[ dintr-un dialog, de exemplu, este prezentat[
printr-un singur element lexical. Chiar =i ]n cazul acesta unitatea lexical[ dat[
este legat[, semantic =i gramatical, de enun\ ]n genere. Astfel, ]ntr-un dialog ca:
C]nd va veni Vasile? M]ine, prin replica-r[spuns (m]ine) se sub]n\elege
o ]ntreag[ propozi\ie (Vasile va veni m]ine), ]n care adverbul ]n cauz[ (m]ine)
este legat de celelalte elemente ale enun\ului, ]n particular, de verbul va veni,
indic]nd timpul realiz[rii ac\iunii.
De altfel, prin sensul =i forma cuv]ntului nu numai c[ se face leg[tura ]ntre
elementele propozi\iei, ci se exprim[ =i raporturile dintre propozi\ii ]ntr-o fraz[
sau un enun\. Astfel, ]n fraza Du-te ]n parc, unde te a=teapt[ prietenul, cu ajutorul
adverbului (unde) se face leg[tura dintre regenta Du-te ]n parc =i subordonata te
a=teapt[ prietenul, iar ]n enun\ul La gar[ m-a ]nt]lnit Vasile. El m-a condus la
tren, pronumele (el) din cea de a doua propozi\ie face leg[tura cu prima,
]nlocuind substantivul propriu (Vasile).
Sintaxa se ocup[ de studierea modului ]n care se comport[ cuv]ntul ]n fluxul
vorbirii =i, ]n primul r]nd, ]n cadrul propozi\iei. Ocup]ndu-se de structura
propozi\iei, sintaxa examineaz[ elementele componente ale acesteia sub aspect
semantico-func\ional, leg[tura semantic[ =i formal[ dintre ele =i urm[re=te
cuv]ntul ]n dinamica colocvial[.
Unit[\ile de baz[ ale sintaxei s]nt p[r\ile de propozi\ie =i p[r\ile frazei. }n
cele ce urmeaz[ ne vom opri la cele dint]i.
P{R|I DE PROPOZI|IE +I P{R|I DE VORBIRE
}n timp ce morfologia opereaz[ cu termenul p[r\i de vorbire, sintaxa
folose=te pentru denumirea unit[\ilor sale de baz[ termenul p[r\i de propozi\ie.
}ntre ele exist[ o anumit[ corela\ie. Fixarea acestor doi termeni paraleli a avut
loc relativ t]rziu, c]nd s-a sim\it necesitatea delimit[rii celor dou[ p[r\i ale
gramaticii, morfologia =i sintaxa, ]n scopul unei studieri mai aprofundate a
structurii gramaticale a limbii. Folosirea a doi termeni este determinat[ =i de
faptul c[, ]n timp ce ]n cadrul morfologiei unitatea lexical[ este analizat[ din
punct de vedere paradigmatic, sintaxa o examineaz[ sub aspect sintagmatic.
Cu alte cuvinte, ]n timp ce morfologia analizeaz[ cuv]ntul din punctul de vedere

236

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

al formei sale (ca logoform[), ]n mod static, sintaxa ]l examineaz[ ]n dinamic[,


]n corela\ie cu elementele ce constituie ]mpreun[ enun\ul.
Corela\ia dintre propozi\ie =i judecat[ a determinat faptul c[ sintaxa, cel
pu\in la ]nceputul s[u, a recurs la terminologia de care se folosea logica. Astfel,
precum logica distinge ]n cadrul judec[\ii subiectul partea despre care se
comunic[ ceva, =i predicatul partea prin care se spune ceva despre subiect,
adic[ se determin[ subiectul, la fel =i sintaxa opereaz[ cu no\iunile =i termenii
de subiect =i predicat ca p[r\i principale ale propozi\iei.
De exemplu, propozi\ia P[durea ]nverze=te exprim[ o judecat[, ]n care
subiectul ei (p[durea) corespunde subiectului propozi\iei, iar predicatul
(]nverze=te) corespunde predicatului propozi\iei.
P[r\ile de propozi\ie se afl[ ]ntr-o anumit[ corela\ie cu p[r\ile de vorbire.
Astfel, subiectul este exprimat, de regul[, prin substantiv sau pronume la
nominativ, predicatul printr-o form[ personal[ a verbului, atributul prin
adjectiv, complementul circumstan\ial prin adverb etc. Corela\ia aceasta e
departe ]ns[ de a fi univoc[, c[ci substantivul, de exemplu, la diferite forme,
]nso\it de diverse prepozi\ii, poate ]ndeplini nu numai func\ia de subiect, ci =i de
complement (direct, indirect, circumstan\ial), de atribut =i de nume predicativ
sau element predicativ suplimentar. Totu=i, sensul categorial al cuv]ntului
determin[ func\ia lui ca parte de propozi\ie: un cuv]nt poate fi subiect ]n
propozi\ie pentru c[ este substantiv =i nu invers (adic[ nu se poate afirma c[ un
cuv]nt este substantiv numai pentru c[ ]ndepline=te func\ia de subiect ]n
propozi\ie). Faptul c[ =i alt[ parte de vorbire poate ]ndeplini func\ia de subiect
se datoreaz[ anume capacit[\ii acesteia de a c[p[ta valoare de substantiv.
Num[rul p[r\ilor de propozi\ie nu corespunde totdeauna num[rului
cuvintelor din enun\. O parte de propozi\ie poate consta din mai multe cuv]nte,
iar unele cuvinte (articole, prepozi\ii, conjunc\ii) ]n genere nu ]ndeplinesc singure
rol de parte de propozi\ie.
Datorit[ propriet[\ilor sale lexico-semantice, cuv]ntul poate s[-=i subordoneze
alt cuv]nt ]ntr-o form[ sau alta, fiind subordonat =i el, la r]ndul s[u. Forma cuv]ntului
autosemantic, care dispune de bogate posibilit[\i de a se ]mbina cu alte cuvinte,
serve=te totodat[ drept indice al raporturilor lui semantice cu alte cuvinte. Astfel, ]n
enun\ul }nv[\[torul ]l pedepse=te pe elevul lene=, substantivul ]nv[\[torul nu numai
c[ nume=te o fiin\[ uman[ a c[rei profesie e de a ]nv[\a pe cineva, dar =i arat[, prin
forma sa (cazul nominativ) =i prin pozi\ia sa fa\[ de verb, c[ e vorba de un agent al
ac\iunii denumite de acesta. Prin forma verbal[ pedepse=te nu numai c[ este numit[
ac\iunea respectiv[, dar =i se indic[ totodat[ c[ ac\iunea dat[ este realizat[ de un
agent anume ]n momentul vorbirii. Prin logoforma elevul, ]nso\it[ de prepozi\ia pe
=i de forma aton[ a pronumelui (]l), este notat[ o persoan[, indic]ndu-se totodat[
c[ ea sufer[ efectele ac\iunii ]n cauz[. Prin logoforma lene=, care se acord[ gramatical
cu substantivul elevul, se noteaz[ c[ respectiva caracteristic[ de indolent, tr]ndav
se refer[ la persoana desemnat[ prin substantivul elevul.
Se poate afirma astfel c[ at]t conexiunile dintre cuvinte, c]t =i raporturile
dintre obiectele =i no\iunile denumite de cuvintele autosemantice se ob\in prin
mijlocirea flexiunii, a cuvintelor auxiliare =i a topicii.
A=adar, dac[ luat izolat cuv]ntul se prezint[ ca unitate a nomina\iei, ]n
propozi\ie el apare ]n corela\ie cu alte elemente ca unitate a comunic[rii. Prin

SINTAXA

237

no\iunile sintactice subiect, predicat, agent, atribut, complement (direct,


indirect, circumstan\ial etc.) se determin[ specificul comunicativ al unui cuv]nt
sau al unei expresii ]n cadrul unui enun\.
P{R|ILE PRINCIPALE +I SECUNDARE ALE PROPOZI|IEI
Propozi\iile independente pot fi nedezvoltate =i dezvoltate. }n leg[tur[ cu
aceasta se disting p[r\i principale (=i obligatorii) de propozi\ie, care constituie
nucleul structural =i semantic al propozi\iei, =i p[r\i secundare (facultative) de
propozi\ie, care se grupeaz[ ]n jurul celor principale, determin]ndu-le,
dezvolt]ndu-le =i complet]ndu-le.
P[r\i principale de propozi\ie s]nt considerate subiectul =i predicatul, c[ci
anume ele formeaz[ esen\a structurii formale =i semantice a propozi\iei =i f[r[
ele existen\a acesteia este imposibil[. Astfel, ]n propozi\ia nedezvoltat[ Capra
pa=te, avem doar dou[ elemente (subiect =i predicat), ele form]nd minimul
necesar al existen\ei propozi\iei.
P[r\i secundare de propozi\ie s]nt mai multe: atributul, complementul
necircumstan\ial (direct =i indirect), complementul circumstan\ial (de loc, de
timp, de mod, de scop, de cauz[, instrumental, sociativ, de rela\ie, condi\ional,
concesiv, opozi\ional, cumulativ, de excep\ie). Cu ajutorul lor se dezvolt[ structura
propozi\iei, complet]ndu-se con\inutul ei. Astfel, ]n propozi\ia dezvoltat[ Capra
cea neagr[ a lui Vasile pa=te iarb[ verde pe ima=ul de pe coast[, cele dou[ p[r\i
principale de propozi\ie capra =i pa=te s]nt precizate, ]ntregite: subiectul capra
este determinat de atributele cea neagr[ =i a lui Vasile, iar predicatul pa=te are
compliniri sub forma complementului direct iarb[ =i a complementului
circumstan\ial de loc pe ima=. La r]ndul s[u, substantivul-complement direct
iarb[ este determinat de atributul verde, iar complementul pe ima= de atributul
de pe coast[. Se poate observa deci c[ p[r\ile secundare precizeaz[ =i determin[
nu numai p[r\ile principale de propozi\ie, ci =i pe cele secundare.
Informa\ia ad[ugat[ de p[r\ile secundare poate fi de importan\[ diferit[
pentru structura semantic[ a propozi\iei. Uneori partea secundar[ poate avea
caracter explicativ, alteori ea poate constitui chiar esen\a propozi\iei, dup[ cum
o dovede=te replica-r[spuns din urm[torul dialog:
Unde a plecat Dan?
La =coal[.
Circumstan\ialul la =coal[ constituie, dup[ cum u=or se vede, esen\a
structurii semantice a propozi\iei eliptice.
Unele p[r\i de propozi\ie, ]n special cele exprimate prin verbe sau adjective
cu semantic[ specific[ ce necesit[ ]n mod obligatoriu compliniri, manifest[ o
leg[tur[ foarte str]ns[ cu p[r\ile de propozi\ie ce le determin[, ceea ce poate
pune la ]ndoial[ delimitarea lor ]n p r i n c i p a l e =i s e c u n d a r e. De exemplu,
]n propozi\ii ca Profesorul ]mparte caiete =colarilor. Noi alegem un pre=edinte. Radu
e demn de ]ncredere, sensul predicatelor ]mparte, alegem, e demn f[r[ complinirile
respective r[m]ne neclar.
Afar[ de aceasta, propozi\ia poate con\ine =i elemente care nu s]nt considerate
p[r\i de propozi\ie. E vorba de interjec\ii, adres[ri, cuvinte incidente =. a., cu ajutorul
c[rora se face aprecierea celor comunicate, se pun ]n corela\ie circumstan\ele
actului de comunicare, se confer[ emotivitate =i expresivitate vorbirii.

238

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

SUBIECTUL
Subiectul este partea principal[ a propozi\iei care desemneaz[ obiectul
despre care se comunic[ ceva prin intermediul predicatului.
Subiectul poate ar[ta:
1) cine ]nf[ptuie=te ac\iunea unui predicat realizat printr-un verb la diateza
activ[ (Mama spal[ copilul);
2) cine sufer[ ac\iunea unui predicat realizat printr-un verb la diateza pasiv[
(Copilul este sp[lat de mama);
3) cui i se atribuie o ]nsu=ire sau o caracteristic[ exprimat[ de predicatul
nominal (Copilul este curat);
4) un obiect (de obicei, un fenomen al naturii) a c[rui existen\[ se afirm[
(Iarn[. Ger. Soare. Var[).
N o t [. }n propozi\iile bimembre cu predicat exprimat printr-un verb la diateza pasiv[ se poate
vorbi despre a=a-numitul subiect logic, reprezentat prin complementul de agent al propozi\iei. Astfel,
]n enun\ul Copilul este sp[lat de mama, pozi\ia sintactic[ de subiect logic este ocupat[ de cuv]ntul
mama. }n construc\ii de acest fel subiectul logic arat[ cine s[v]r=e=te ac\iunea, iar subiectul gramatical
cine o sufer[.

Uneori ]n aceea=i propozi\ie exist[ dou[ subiecte: unul pentru ]ntreaga


propozi\ie =i altul pentru construc\iile cu forme nominale ale verbului (gerunziu,
infinitiv, supin). Ultimul poate coincide cu subiectul verbului regent (Termin]nd
lucrul, eu am plecat acas[) sau poate fi diferit de acesta (Muncitorii termin]nd
lucrul, inginerul a plecat acas[).
Exist[ propozi\ii f[r[ subiect. E vorba de propozi\iile cu predicat exprimat
printr-un verb impersonal, pentru care subiectul e de neconceput (Plou[. Ninge.
Fulger[. Tun[).
Locul subiectului ]n propozi\ie nu este strict determinat. El st[, de obicei,
]naintea predicatului, dar poate sta =i ]n postpozi\ia lui. Subiectul se acord[ cu
predicatul ]n num[r =i persoan[ (c]nd predicatul e verbal), ]n num[r, persoan[
=i ]n gen (c]nd predicatul e nominal). Subiectul r[spunde la ]ntreb[rile cine? ce?
Subiectul constituie punctul ini\ial al oric[rui enun\. }ns[ subiectul poate
lipsi uneori din propozi\ie f[r[ a periclita func\ia ei comunicativ[. Spre deosebire
de subiect, predicatul nu poate lipsi dec]t ]n cazuri excep\ionale. De aceea o
importan\[ primordial[ i se atribuie totu=i predicatului.
Subiectul poate fi exprimat explicit sau implicit (celui din urm[ i se mai spune
subiect neexprimat). Subiectul implicit poate fi inclus, sub]n\eles =i nedeterminat.
Exist[ propozi\ii cu mai multe subiecte coordonate (Cire=ii, piersicii, prunii
=i vi=inii au dat ]n floare). Acestea se numesc subiecte multiple.
EXPRIMAREA SUBIECTULUI
Subiectul se exprim[ printr-un nume (substantiv, pronume, numeral), prin
orice unitate lexical[ cu valoare de substantiv, prin unele forme nominale ale
verbului sau printr-o ]ntreag[ propozi\ie.
}n func\ie de subiect pot ap[rea astfel:
substantive (proprii sau comune, simple sau compuse):
+tefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei. Ochii s]nt oglinda sufletului.
+arpele cu clopo\ei tr[ie=te ]n \[rile calde.

SINTAXA

239

pronume (personale, demonstrative, posesive, relativ-interogative,


nehot[r]te, negative):
El pleac[, tu r[m]i. Acesta n-a fost la adunare. Ai no=tri au venit. Cine lipse=te
ast[zi? C]nd pleac[ unul, altul vine. Nimic nu se ]nt]mpl[.
numerale (cardinale, ordinale, colective, frac\ionare):
Doi nu s-au prezentat. Al doilea r[spunse c[ nu =tie. Tustrei au plecat cu trenul.
adjective (substantivizate):
Zg]rcitul mai mult pierde. Lene=ul mai mult alearg[.
cuvinte cu valoare de substantiv:
Departe este un adverb. }ns[ este o conjunc\ie. La este o prepozi\ie.
verb la infinitiv:
A ierta e u=or, a uita e greu.
verb la supin:
R[m]ne de v[zut cine are dreptate.
grup de cuvinte (]mbinare de cuvinte liber[) care exprim[ o singur[ no\iune:
Limba literar[ este aspectul cel mai ]ngrijit al limbii na\ionale. Luna lui
august este lun[ de var[. O m]ndre\e de fat[ mergea pe strad[.
Substantivele (=i substitutele lor) care exprim[ subiectul s]nt, de regul[, la
cazul nominativ.
Uneori ]ns[ numele care exprim[ subiectul st[ la cazul genitiv (Ai casei
s]nt pleca\i).
}n construc\iile cu valoare cantitativ[ subiectul este exprimat prin substantiv
la acuzativ cu prepozi\ia la (S-au adunat la furnici!).
Pronumele relativ cine poate exprima subiectul =i c]nd st[ la dativ (Cui nu-i
place, n-are dec]t s[ plece).
DIVERSE TIPURI DE SUBIECT
Pe l]ng[ subiectul indicat precis =i exprimat prin diferite p[r\i de vorbire
exist[ trei tipuri de subiecte care s]nt sim\ite, dar nu s]nt exprimate explicit. E
vorba de subiectele incluse, sub]n\elese =i nedeterminate.
Subiectul inclus este exprimat implicit prin logoforma verbului care
realizeaz[ predicatul. }n cazul acesta pronumele-subiect devine redundant,
deoarece logoforma verbului indic[ persoana. Subiecte incluse avem ]n
propozi\iile cu verbul-predicat la pers. I =i a II-a singular =i plural:
+tiu (eu) prea bine ce vrei (tu) s[-mi spui. Venim (noi) cu to\ii, a=tepta\i-ne (voi).
La pers. a III-a, care diferen\iaz[ pronumele dup[ gen, exprimarea
subiectului e obligatorie. Un enun\ ca Vine la ora cinci este ambiguu, dac[ nu se
indic[ explicit subiectul (sora, fratele, mama, tata, el, ea, ele).
C]nd se insist[ asupra subiectului, pronumele redundant nu se suprim[:
Noi nu ne ]n\elegem. Voi vre\i a noastr[ limb[/ S-o ]nnoi\i, surp]ndu-i temeiurile
vechi. (A. M a t e e v i c i)
Dac[ voi nu m[ vre\i, eu v[ vreau... +i dac[ voi nu m[ iubi\i, eu v[ iubesc pre
voi. (C. N e g r u z z i)
Subiectul sub]n\eles este cunoscut, de regul[, din propozi\ia anterioar[
sau poate fi dedus din context =i de aceea el nu se mai exprim[ a doua oar[,
adic[ nu se repet[:
}n vaduri ape repezi curg
+i vuiet dau ]n vale. (G. C o = b u c)

240

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

}n versul al doilea subiectul este tot substantivul ape, care, fiind exprimat ]n
propozi\ia precedent[, nu se mai cere repetat. Acest tip de subiect este prezent
mai ales ]n dialoguri:
Mama a venit?
A venit.
}n propozi\ii cu predicate coordonate subiectul se exprim[ o singur[ dat[,
]naintea primului predicat:
Copiii c]nt[, danseaz[, recit[ poezii.
Subiectul nedeterminat apare ]n dou[ cazuri:
1) c]nd ac\iunea verbului prin care se exprim[ predicatul nu se refer[ la o
persoan[ concret[ (Au anun\at demobilizarea);
2) c]nd ac\iunea verbului e general[ =i poate fi atribuit[ oricui (La aer curat
se doarme ad]nc).
Subiectul nedeterminat este exprimat implicit prin:
persoana a III-a singular a verbelor pronominale (Aici nu se fumeaz[);
persoana a III-a singular =i plural a unor verbe nepronominale (Au
transmis la radio c[ va ploua);
persoana a II-a singular (Nu te lua dup[ capul altuia);
persoana I plural a modului conjunctiv (S[ p[str[m cur[\enia);
cuv]ntul generalizator omul (De-ar =ti omul ce-ar p[\i, dinainte s-ar p[zi).
RECUNOA+TEREA SUBIECTULUI
}n general subiectul se recunoa=te u=or. Numai ]n c]teva cazuri g[sirea
subiectului cere mai mult[ aten\ie:
l) C]nd predicatul propozi\iei este realizat prin pasivul reflexiv sau prin
reflexivul impersonal. }n acest caz subiectul st[ dup[ predicat =i poate fi
confundat cu complementul direct care r[spunde tot la ]ntrebarea ce? (Se vede
o umbr[).
2) C]nd predicatul este exprimat prin verbul predicativ a fi, subiectul poate
fi confundat cu numele predicativ (}n p[dure este o poieni\[).
3) C]nd predicatul este exprimat printr-un verb la imperativ pe l]ng[ care
st[ un substantiv la vocativ, care denume=te persoana ce trebuie s[ s[v]r=easc[
ac\iunea (Du-te, (tu) omule, acas[). }n acest, caz subiectul poate fi confundat
cu substantivul la cazul vocativ.
PREDICATUL
Predicatul este partea principal[ a propozi\iei care denume=te o ac\iune, o
stare sau o ]nsu=ire atribuit[ subiectului. Predicatul, de fapt, arat[ ce face, ce,
cine sau cum este subiectul: Copilul pl]nge; Copilul st[ nemi=cat; Copilul este
de=tept. De aceea el r[spunde anume la una dintre ]ntreb[rile: ce face? ce este?
cine este? cum este?
Predicatul este elementul esen\ial al comunic[rii, constituind ]mpreun[ cu
subiectul baza comunicativ[ a propozi\iei. }n propozi\iile monomembre
impersonale, predicatul, nefiind ]n corela\ie cu un subiect, exprim[ pur =i simplu
o ac\iune (Plou[. Tun[. Ninge) sau o stare (E cald).

SINTAXA

241

Deoarece fiecare predicat formeaz[ nucleul unei propozi\ii de sine st[t[toare,


dup[ num[rul de predicate dintr-un enun\ afl[m din c]te propozi\ii const[ el.
Astfel, ]n enun\ul Lume de peste lume vine s[-=i petreac[ s[rb[torile, se
]nt]lne=te, se bucur[, sf[tuie=te... (I. D r u \ [), unde identific[m cinci predicate,
spunem c[ avem cinci propozi\ii.
Clasele morfologice de cuvinte care pot ]ndeplini func\ia de predicat s]nt
verbul, numele (]n corela\ie cu anumite verbe), adverbul, interjec\ia. De aceea
distingem c]teva tipuri de predicat: v e r b a l (Feti\a danseaz[), n o m i n a l (Feti\a
e frumoas[), i n t e r j e c \ i o n a l (Hai cu noi), a d v e r b i a l (Desigur c[ voi veni!).
Un tip aparte de predicat este cel realizat prin dou[ verbe f[r[ con\inut
no\ional =i un nume (Copilul ]ncepe s[ fie capricios). Acesta este numit predicat
verbal-nominal.
Deci, ]n limba rom`n[ clasificarea predicatelor ar putea fi urm[toarea:
l. Predicat verbal
4. Predicat interjec\ional
2. Predicat nominal
5. Predicat adverbial
3. Predicat verbal-nominal
PREDICATUL VERBAL
Predicatul verbal poate fi realizat:
l) printr-un verb la unul dintre modurile personale (indicativ, conjunctiv,
condi\ional-optativ, imperativ =i prezumtiv la diateza activ[ sau pasiv[: Dac[
port cu u=urin\[ =i cu z]mbet a lor ur[, / Laudele lor desigur m-ar m]hni peste
m[sur[. (M. E m i n e s c u). Zdrobi\i or]nduiala cea crud[ =i nedreapt[...
(M. E m i n e s c u); Parc[ mie nu mi-ar fi ajuns un locu=or s[ =ed =i eu a=a cum
=ede\i voi. (I. D r u \ [). Acum ori c-a fi tr[ind calul, ori c[ n-a fi tr[ind aceasta
m[ prive=te pe mine... (I. C r e a n g [). }nchin]nd ale lor versuri la puternici, la
cucoane, / S]nt c]nta\i ]n cafenele =i fac zgomot ]n saloane. (M. E m i n e s c u)
N o t a 1. A nu se confunda predicatele verbale simple realizate prin verbe la diateza pasiv[ cu
predicatele nominale realizate prin verbul copulativ a fi =i printr-un participiu adjectivizat. Comp.:
Copilul a fost lini=tit de mama =i Copilul este lini=tit. }n primul caz avem de-a face cu un predicat
verbal simplu, deoarece participiul ca atare are valoare verbal[ =i este pus ]n corela\ie cu un
complement de agent. }n cel de al doilea caz avem de-a face cu un predicat nominal deoarece
participiul, av]nd valoare adjectival[, arat[ o ]nsu=ire atribuit[ substantivului.
N o t a 2. Consider[m c[ predicatul verbal poate fi realizat =i printr-un verb la unul dintre
modurile nepersonale (infinitiv, gerunziu, participiu) numai dac[ acestea satisfac anumite condi\ii.
Astfel, infinitivul poate fi predicat doar: a) dup[ prepozi\iile (locu\iunile prepozi\ionale) p]n[ =i
]nainte de av]nd subiect propriu (altul dec]t al propozi\iei regente): }nainte de a spune el ceva, ea
dovedise s[ plece. P]n[ a nu se aduna to\i, =edin\a nu putea fi ]nceput[; b) c]nd are valoare de imperativ
sau de conjunctiv, de asemenea av]nd subiect propriu: A nu se fuma! A se p[stra la rece! Ei au fost
ruga\i a nu l[sa s[ intre nimeni.
Verbele la gerunziu pot func\iona ca predicate numai dac[ s]nt puse ]n leg[tur[ cu un subiect:
C[ci voi murind ]n s]nge, ei pot s[ fie mari. (M. E m i n e s c u)
De-ar veni luna lui mai s[-mi aud cerul tun]nd, sa v[d norii fulger]nd. (V. A l e c s a n d r i)
Verbele la participiu pot func\iona ca predicat numai ]n construc\ii eliptice de verbul auxiliar
a fi: P[r[sit de to\i, copilul ]ncepu s[ pl]ng[ (= Deoarece fusese p[r[sit de to\i, copilul ]ncepu s[ pl]ng[).
Un asemenea predicat e pus ]n corela\ie, de obicei, cu un complement de agent.

2) prin locu\iuni verbale sau prin expresii frazeologice:


C[ci singura mea rug[-i uit[rii s[ m[ dai. (M. E m i n e s c u); }ntr-o clip[
sar din c[ru\[ =i o iau la s[n[toasa prin curpenii de cartofi... (I. D r u \ [).

242

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

3) prin construc\ii pleonastice formate din verb + conjunc\ia =i + un alt verb


(A luat =i a plecat. S-a apucat =i a construit o cas[) sau dintr-un verb la supin
reluat printr-o form[ personal[ (De muncit munce=te. +i de vorbit vorbeau, =i
de glumit glumeau).
PREDICATUL NOMINAL
Predicatul nominal este alc[tuit dintr-un verb copulativ la un mod personal
=i un nume predicativ. El exprim[ o caracteristic[ a subiectului =i r[spunde la
]ntreb[rile: ce este, cine este, cum este subiectul? sau ce se spune despre subiect?
(Mun\ii s]nt ]nal\i. Albina este o insect[).
Fiecare dintre elementele predicatului nominal ]ndepline=te func\ii
semantice =i sintactice distincte. Verbul copulativ realizeaz[ leg[tura ]ntre subiect
=i numele predicativ, acord]ndu-se cu subiectul ]n num[r =i persoan[:
singular
plural
Eu s]nt
Noi s]ntem
Tu e=ti
vesel
Voi s]nte\i
veseli
El este
Ei s]nt
El exprim[ totodat[ =i caracteristicile temporal-modale ale predicatului.
Numele predicativ este elementul de baz[ al predicatului nominal, care
caracterizeaz[ subiectul.
}n func\ie de modalitatea de caracterizare a subiectului, se disting trei tipuri
de nume predicativ:
d e c a l i f i c a r e, ce-i atribuie subiectului o ]nsu=ire (Elevul este harnic.
Casa este de piatr[);
d e c l a s a r e, ce define=te subiectul prin ]ncadrarea lui ]ntr-o anumit[
clas[ (Prietenul meu este inginer. Cucul este o pas[re);
d e i d e n t i f i c a r e, ce caracterizeaz[ subiectul, raport]ndu-l la o no\iune
singular[, exprimat[ printr-un nume propriu sau printr-un pronume
demonstrativ (Colegul meu este Gheorghe. T]lharul este acesta).
Verbul copulativ de baz[ ]n limba rom`n[ este verbul a fi. El ]ndepline=te
rolul de element universal de leg[tur[, deoarece serve=te at]t la calificarea, c]t =i
la clasarea =i identificarea subiectului.
}n limba rom`n[ exist[ ]ns[ =i alte verbe cu func\ie copulativ[: a deveni,
a ajunge, a se face, a ie=i, a ]nsemna, a r[m]ne, a p[rea.
Verbele ]n cauz[ realizeaz[ leg[tura ]ntre numele predicativ =i subiect, mai
confer[ predicatului o nuan\[ semantic[ suplimentar[. Din aceast[ cauz[ ele
s]nt numite uneori =i verbe s e m i c o p u l a t i v e. Dintre acestea, numai verbul a
deveni este totdeauna copulativ. Celelalte lexeme verbale, posed]nd =i alte sensuri,
se utilizeaz[ =i ca verbe predicative, alc[tuind predicate verbale. De exemplu,
verbul a fi cu sensurile a exista, a se afla, a se g[si, a se ]nt]mpla este predicativ
(El este aici). Verbul a ajunge formeaz[ predicat verbal simplu c]nd are
semnifica\ia a sosi ]ntr-un anumit loc (Ei au ajuns acas[).
Numele predicativ poate fi exprimat prin:
l) substantiv (la nominativ, la genitiv sau la acuzativ cu diferite prepozi\ii):
Tat[l lui a fost \[ran. P[m]ntul acesta este al satului. Inelul g[sit este de aur.

SINTAXA

243

2) adjectiv (inclusiv participii adjectivizate):


Ciobanii s]nt tineri. Ghetele s]nt lustruite.
3) pronume:
Locul c[utat este acesta. Cartea este a mea. Cine este omul acesta? Al cui e=ti?
4) numeral:
Copiii care s-au pierdut erau trei. Iepurele ]mpu=cat era al patrulea.
5) verb (la infinitiv sau supin):
A tr[i ]nseamn[ a lupta. Haina este de c[p[tat.
6) adverb:
S[ pleci este imposibil.
Din punctul de vedere al mijloacelor de expresie, numele predicativ se
aseam[n[ fie cu subiectul, fie cu atributul.
C]nd verbul copulativ red[ un raport de echivalen\[, atunci numele predicativ
este identic cu subiectul. Astfel, dac[ subiectul este exprimat printr-un substantiv
]n nominativ, numele predicativ este tot un substantiv la acela=i caz, iar dac[
subiectul este un infinitiv, numele predicativ este =i el un infinitiv:
B[iatul acesta este fratele meu. A fuma ]nseamn[ a-\i scurta via\a.
De cele mai multe ori ]ns[ mijloacele de expresie ale numelui predicativ
coincid cu cele ale atributului.
Verbul copulativ din structura predicatului nominal poate r[m]ne uneori
neexprimat. Absen\a verbului copulativ este admis[ numai atunci c]nd acesta
se sub]n\elege u=or din context (Vorba mult[, s[r[cia omului.) sau pentru a se
evita repeti\ia, c]nd a fost exprimat ]n enun\ul anterior (Evul e un cadavru,
Paris al lui morm]nt. (M. E m i n e s c u).
}n locul unui verb copulativ omis prin elips[ se pune virgul[, iar ]n cazuri
mai rare, dou[ puncte sau linia de pauz[.
Lauda mincinosului, bucuria nebunului.
Cerul era albastru, norii cenu=ii.
Sufletul vostru: un ]nger, inima voastr[: o lir[. (M. E m i n e s c u)
PREDICATUL VERBAL-NOMINAL
Predicatul verbal-nominal este o varietate complex[ a predicatului
nominal. El este alc[tuit din acelea=i elemente ca =i predicatul nominal ]naintea
c[rora se afl[ un verb semiauxiliar. Deci, acest predicat va avea urm[toarea
structur[: verb semiauxiliar + verb copulativ + nume predicativ:
El ]ncearc[ s[ fie cuminte.
El poate s[ devin[ chirurg.
}n func\ie de tipul verbului semiauxiliar, se disting dou[ tipuri de predicate
verbal-nominale:
cu semiauxiliar modal (ce exprim[ posibilitatea, voin\a etc.):
poate
El
s[ fie calm.
vrea
cu semiauxiliar aspectual (ce exprim[ apari\ia, persisten\a sau dispari\ia
calit[\ii):
]ncepe
El
s[ fie ]nc[p[\]nat.
continu[

244

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

PREDICATUL INTERJEC|IONAL
Acest tip de predicat este realizat printr-o interjec\ie propriu-zis[ sau
printr-o onomatopee:
|upa-\upa ]n dou[ zile =i ]n dou[ nop\i ]s gata venite. (I. D r u \ [)
Pup[za zb]rr! pe-o dughean[. (I. C r e a n g [)
Cum ajungea la locul deocheat, har=ti! cu r[z[toarea =i d[-i cu peria, d[-i cu
var. (I. D r u \ [)
Uneori enun\urile cu predicate realizate prin interjec\ii au un caracter
imperativ, exprim]nd un ordin sau un ]ndemn adresat direct interlocutorului.
Unele dintre aceste interjec\ii vizeaz[ o persoan[ (hai, na, poftim), altele un
animal (mar=, ho, h[is).
Unor interjec\ii cu valoare predicativ[ li se ata=eaz[ chiar desinen\e verbale:
haidem, haide\i.
PREDICATUL ADVERBIAL
Specific pentru acest tip de predicat e faptul c[, fiind exprimate prin adverbe
sau locu\iuni adverbiale cu valoare verbal[, ele nu admit concuren\a ]n aceea=i
propozi\ie a unui verb predicativ. E vorba de un num[r redus de adverbe =i
locu\iuni adverbiale: desigur, fire=te, poate, bine]n\eles, cu siguran\[, pesemne, de
bun[ seam[ =. a. (Desigur c[ nu pot lipsi de la =edin\[. Bine]n\eles c[ va veni.).
Predicatul adverbial poate fi realizat =i prin adverbele bine, r[u, probabil,
singur, a=a, imposibil, care, de fapt, au la baz[ construc\iile (e) bine, (e) r[u, (e)
probabil, (e) sigur, (e) a=a, (e) imposibil cu verbul copulativ a fi omis (Bine c[
am dovedit s[ sem[n[m la timp. R[u c[ nu ne-am putut ]nt]lni).
Tot aici ar putea fi ]ncadrat =i adverbul repede, a c[rui valoare verbal[ e pregnant[
]n ]mbinarea lui cu un alt adverb sau locu\iune adverbial[ (Repede acas[!).
ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL
Pentru ca o propozi\ie s[ fie bine format[, ]ntre subiectul =i predicatul ei
trebuie s[ se stabileasc[ un raport de dependen\[ prin care ace=ti doi termeni ]=i
vor al[tura sensurile, alc[tuind ]mpreun[ nucleul propozi\iei. Raportul dintre
subiect =i predicat se exprim[ prin concordan\a lor morfologic[ ]n num[r, gen
=i persoan[ (numele din cadrul predicatului nominal =i ]n caz).
Limba rom`n[ cunoa=te dou[ tipuri de acord: gramatical sau formal (c]nd
predicatul repet[ categoriile formale ale subiectului) =i nongramatical. La r]ndul
s[u, acesta din urm[ poate fi: dup[ ]n\eles, semantic sau logic (c]nd predicatul
nu \ine cont de categoriile gramaticale ale subiectului, ci de con\inutul sau
]n\elesul cuv]ntului-subiect) =i prin atrac\ie (c]nd predicatul nu se acord[ cu
subiectul, ci cu cuv]ntul cel mai apropiat). Mai frecvent este acordul gramatical.
Constituind mijlocul principal de exprimare a raporturilor dintre cuvintele ]mbinate
]ntr-o construc\ie sintactic[, acordul prezint[ o serie de aspecte care \in at]t de exprimarea
morfologic[ a subiectului, c]t =i de felul predicatului. }n genere, predicatul se aliniaz[
la forma subiectului. Anume subiectul este acela care impune predicatului categoriile
sale gramaticale, de=i uniformizarea aspectului morfologic al predicatului dup[ natura
subiectului depinde uneori de factori suplimentari. Se poate spune deci c[ la acordul
dintre subiect =i predicat distingem reguli generale =i reguli speciale (particulare).

SINTAXA

245

REGULI GENERALE ALE ACORDULUI


Predicatul verbal =i verbul copulativ se acord[ cu subiectul ]n persoan[ =i ]n num[r:
Numai cetatea st[ la acela=i cot al Nistrului de sute =i sute de ani. (N. D a b i j a)
Na\iunile s]nt o form[ organic[ a umanit[\ii. (N. I o r g a)
Predicatul din primul exemplu este la persoana a III-a singular, deoarece
subiectul are forma de singular, iar ]n cel de al doilea la persoana a III-a
plural, c[ci subiectul e la plural.
N o t [. Nu se acord[ cu subiectul predicatul exprimat printr-o interjec\ie sau printr-un adverb predicativ:
Pup[za zb]rr! pe-o dughean[. (I. Creang [)
+i c]nd r[cne=te o dat[, eu zv]rr! chibriturile din m]n[ =i \u=ti! la spatele lui Zaharia... (I. Creang[)
Negre=it c[ firea omeneasc[ este divers[. (T. Arghez i)
Pesemne c-a ajuns =i el ]n mintea copiilor... (I. Creang [)

Dac[ predicatul verbal este exprimat printr-un verb la diateza pasiv[, acordul
cu subiectul se realizeaz[ ]n num[r, persoan[ =i gen:
}ntr-o bun[ diminea\[ Porojan a fost dat pe m]na unui brutar. (V. A l e c s a n d r i)
Participiul dat este la masculin ca =i subiectul Porojan.
C]nd numele predicativ este exprimat printr-un adjectiv sau prin orice alt[ parte
de vorbire cu valoare adjectival[, el se acord[ cu subiectul ]n gen, num[r =i caz:
C[ci eu s]nt vie, tu e=ti mort. (M. E m i n e s c u)
}n cazul predicatului nominal, c]nd numele predicativ este exprimat printr-un
substantiv sau printr-o alt[ parte de vorbire cu valoare de substantiv ]n cazul
nominativ, el se acord[ cu subiectul ]n num[r, ]n caz, iar, c]nd e posibil, =i ]n gen:
Ani=oara este student[ la medicin[.
C]nd numele predicativ este exprimat prin adverbe, interjec\ii, forme verbale
nepredicative, substantive =i pronume ]n genitiv sau acuzativ, el nu se acord[ cu subiectul.
REGULI SPECIALE DE ACORD
ACORDUL }N PERSOAN{

C]nd subiectele multiple s]nt la persoane diferite (la singular sau la plural),
persoana I are prioritate fa\[ de persoana a II-a =i a III-a, iar persoana a II-a
fa\[ de a III-a =i predicatul cap[t[ forma de plural:
Eu =i tu plec[m la teatru.
Eu =i el plec[m la teatru.
Eu, tu =i el plec[m la teatru.
Tu =i ei ve\i veni m]ine diminea\[.
El =i voi s]nte\i invita\i la director.
Acordul se poate face cu persoana I plural =i atunci c]nd subiectul exprim[ o
colectivitate cu care se solidarizeaz[ vorbitorul (Nici unul nu dormeam.). }n acest
exemplu subiectul exprimat prin pronumele negativ nici unul echivaleaz[ ca sens
cu pronumele nehot[r]t to\i (toate) =i de aceea predicatul cap[t[ forma de plural.
Probleme deosebite ridic[ acordul ]n persoan[ la propozi\iile atributive ale
c[ror regente cu predicate nominale au ca subiect un pronume personal de
persoana I sau a II-a. }n cazul de fa\[ acordul depinde de inten\ia vorbitorului.
Predicatul atributivei se poate acorda ]n persoan[ fie cu subiectul regentei
(Tu e=ti un om care iube=ti adev[rul), fie cu numele predicativ (Tu e=ti un om
care iube=te adev[rul).

246

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

C]nd subiectul este exprimat printr-un pronume, iar numele predicativ,


printr-un substantiv sau un substitut al acestuia, verbul copulativ se acord[ ]n
persoan[ cu pronumele-subiect:
Persoana implicat[ s]nt eu.
Spectatori ve\i fi voi.
Cei premia\i s]ntem noi.
C]nd subiectul propozi\iei este exprimat prin locu\iuni pronominale de
polite\e de tipul M[ria ta, Excelen\a voastr[, acordul ]n persoan[ se poate face ]n
dou[ feluri: cu substantivul din cadrul locu\iunii, deci cu persoana a III-a (M[ria
ta dispune, Excelen\a voastr[ este invitat[) =i cu adjectivul posesiv (M[ria ta dispui,
Excelenta voastr[ s]nte\i invitat), deci cu persoana a II-a.
ACORDUL }N NUM{R

Regula general[ a acordului este c[ predicatul verbal =i verbul copulativ se


acord[ ]ntotdeauna cu subiectul ]n num[r. Subiectul la singular impune acordul
la singular =i invers:
Dasc[lul nostru era un holtei frumos... (I. C r e a n g [)
Chiparo=ii au umbrit t[ceri de morminte. (M. S a d o v e a n u)
C]nd subiectul propozi\iei este un pronume la pluralul polite\ii sau al
modestiei, verbul copulativ sau auxiliar (dac[ e vorba de viitor) se pune la plural,
iar numele predicativ (adjectiv sau participiu) ce face parte din structura
predicatului nominal exprimat printr-un verb la diateza pasiv[ se pune la
singular: Dumneavoastr[ (singular) s]nte\i rugat([) s[ lua\i loc, =i nu
Dumneavoastr[ (singular) s]nte\i ruga\i(te) s[ lua\i loc. Numele predicativ se
pune la singular (masculin ori feminin) =i ]n cazul c]nd pronumele de polite\e
nu este exprimat, dar se sub]n\elege (Domnule X, s]nte\i invitat, =i nu Domnule X,
s]nte\i invita\i).
O situa\ie mai complicat[ avem atunci c]nd subiectul propozi\iei este un
substantiv cu sens colectiv sau partitiv de tipul buluc, ciread[, c]rd, droaie,
gr[mad[, grup, herghelie, majoritate, minoritate, morman, mul\ime, pereche, serie,
stol, sumedenie, =ir, urmat de un substantiv ce specific[ felul unit[\ilor ce
constituie colectivitatea, la care se adaug[ =i substantivele parte, rest, seam[ =i
numeralele substantivale jum[tate, sfert, o doime, o treime, o zecime etc. }n
asemenea cazuri predicatul poate sta fie la singular, fie la plural (de=i preferin\[
se d[ totu=i singularului):
O ciread[ de vite ie=i la poalele colinei. (M. S a d o v e a n u)
Un stol de ciori trecu... deasupra noastr[. (A. V l a h u \ [)
Dar, pe de alt[ parte:
... o mul\ime de oameni =i de s[lb[ticiuni zac f[r[ suflare... (I. C r e a n g [)
Un stol de p[s[ri se roteau deasupra nucului. (D. M a t c o v s c h i)
Singularul se impune ]n special atunci c]nd substantivul colectiv este la
forma articulat[ (hot[r]t):
+uvoiul de pasageri curgea pe puntea cu balustrad[. (N. C o s t e n c o)
P]lcul de c[l[re\i gr[bea. (M. S a d o v e a n u)
Numai m[nunchiul de inele aurii... clipe=te fericit. (I. D r u \ [)
Iar mul\imea de \[rani a trecut mai departe. (G h. M e n i u c)

SINTAXA

247

Dac[ subiectul propozi\iei este un pronume nehot[r]t (fiecare, oricare) sau


un pronume negativ (nimeni, nici unul) urmat de determinative la plural (introduse
prin prepozi\iile dintre sau din), acordul corect este cel cu predicatul la singular:
Fiecare dintre noi consider[.
Nici unul dintre ei n-a sosit.
Dac[ subiectul este exprimat printr-un toponim cu form[ de plural, dar
sens de singular, predicatul verbal sau verbul copulativ din cadrul predicatului
nominal se poate folosi at]t la plural, c]t =i la singular (mai ales c]nd e folosit la
forma articulat[):
Hii!... c[ nu-s departe Gala\ii, hii! (I. C r e a n g [)
Ia=ul este un ora=-monument.
S]nt dificile cazurile de acord ]n num[r c]nd ]n propozi\ie avem subiect
multiplu, format din dou[, trei sau chiar mai multe elemente.
Dac[ elementele subiectului multiplu se afl[ ]n raport de coordonare (legate
]ntre ele prin conjunc\ii sau prin juxtapunere) =i s]nt plasate ]naintea
predicatului, acesta sau verbul copulativ trebuie s[ aib[ form[ de plural:
}ndr[zneala, r[bdarea =i priceperea unui sat ]ntreg s-au ]nchegat ]n jurul
acelei c[r[ru=i. (I. D r u \ [)
Acolea p[m]ntul, codrii, st]ncile, p]raile s]nt ]ns[ ]n starea primitiv[. (V. A l e c s a n d r i)
C]nd subiectul multiplu se afl[ dup[ predicat, predicatul st[ =i la singular:
Le iese ]nainte ]mp[ratul Verde, fetele sale, sp]nul =i toat[ curtea
]mp[r[teasc[. (I. C r e a n g [)
Doarme turma =i mioara, / +i ciobanul Andrie=. (E m. B u c o v)
}n aceste exemple avem, de fapt, acord prin atrac\ie: predicatele (iese,
doarme) se acord[ cu cele mai apropiate subiecte (]mp[ratul, turma).
}n propozi\iile ]n care elementele subiectului multiplu la num[rul singular
s]nt legate prin conjunc\ii disjunctive (ori, sau, fie-fie, ba-ba) predicatul, oricare
ar fi locul fa\[ de subiect, se pune la singular:
Dumnezeu sau dracul m[ va ]ns[n[to=i. (C. N e g r u z z i)
O pornire fireasc[ ori o amintire le pune aceast[ pecete. (A l. R u s s o)
}mi plutea pe dinainte, cu al timpului amestec, / Ba un soare, ba un rege, ba
alt animal domestic. (M. E m i n e s c u)
Spre regretul nostru, regulile de acord ]n num[r nu ]ntotdeauna se respect[.
Se constat[ destul de multe cazuri de dezacord ]ntre num[rul subiectului =i cel
al predicatului chiar =i ]n literatur[ (ce e drept, el e dictat uneori de necesit[\ile
versifica\iei).
N o t a 1. Vorbind de regula general[ a acordului ]n num[r, trebuie amintit c[ ]n limba veche
]ntrebuin\area singularului pentru plural (=i a pluralului pentru singular) era foarte r[sp]ndit[. Fenomenul
era cauzat de neregularit[\ile existente ]n flexiunea verbal[. Abia pe la sf]r=itul secolului trecut, c]nd
formele morfologice s-au stabilizat ]n limba literar[ de acum statornicit[, devine posibil[ interpretarea
sintactic[ a acordului. Orice inconsecven\[ morfologic[ este considerat[ de atunci gre=eal[ de acord.
N o t a 2. Predicatul ia forma de singular ]n propozi\iile ]n care elementele subiectului multiplu
s]nt exprimate prin substantive nearticulate la singular (f[r[ articol =i f[r[ determinan\i), iar predicatul
este un verb al existen\ei. De regul[, apar ]n aceast[ ipostaz[ numele de materii, calit[\i, fenomene
ale naturii, st[ri suflete=ti, adic[ substantive singularia tantum. De exemplu:
Sl[nin[ =i f[in[ ]n pod este de-a volna. (I. Creang[)
Lini=te, c[ldur[ =i bun[stare domne=te ]n casele agricultorilor. (G h. Vod [)

248

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Este absolut obligatoriu predicatul la singular =i atunci c]nd elementele


componente ale subiectului formeaz[ un bloc semantic unitar:
Punctul =i virgula este un semn de punctua\ie specific[.
Aratul =i boronitul e pe sf]r=ite.
Acela=i tratament se aplic[ =i ]n cazurile ]n care constituen\ii subiectului
au un referent comun, adic[ desemneaz[ acela=i obiect:
Scriitorul =i savantul moldovean (e vorba de Bogdan Petriceicu Hasdeu)
descinde dintr-o familie cu vechi tradi\ii intelectuale.
S]nt =i cazuri de acord liber, c]nd propozi\ia se consider[ corect[ at]t cu
predicatul la singular, c]t =i cu predicatul la plural: Nici mama, nici tata n-a venit
=i Nici mama, nici tata n-au venit. Eu cu (sau ]mpreun[ cu) Dumitru plec m]ine =i
Eu cu (sau ]mpreun[ cu) Dumitru plec[m m]ine.
ACORDUL }N GEN

Destul de complicat este =i acordul ]n gen cu predicatele verbale la diateza


pasiv[ =i cu predicatele nominale. Dificult[\i apar mai ales atunci c]nd subiectul
multiplu este exprimat prin substantive sau pronume de genuri diferite. }n astfel
de situa\ii trebuie s[ \inem seama de natura substantivelor din cadrul subiectului
(dac[ s]nt nume de fiin\e sau de lucruri), de num[rul gramatical (singular sau
plural) la numele de lucruri, de pozi\ia subiectului fa\[ de predicat. Astfel:
c]nd subiectul multiplu este alc[tuit din substantive, nume de fiin\e de
genuri diferite, sau din pronume de genuri diferite, numele predicativ se pune
la masculin plural:
Atunci ]mp[ratul Verde =i fetele sale au r[mas ]ncremeni\i de ceea ce au
auzit. (I.Creang[)
El =i S[ndu\a s]nt elevi ]n clasa a X-a. (B. I s t r u)
c]nd elementele subiectului multiplu s]nt nume at]t de fiin\e, c]t =i de
lucruri, acordul se face cu numele de fiin\e:
S[niile =i caii au fost pierdu\i.
c]nd elementele subiectului multiplu s]nt nume de lucruri de genuri
diferite, fie la singular, fie la plural, participiul din forma pasiv[ a verbului sau
numele din cadrul predicatului nominal se pune la feminin plural:
Peretele =i prispa s]nt tencuite.
Pere\ii =i prispa s]nt tencuite.
Pere\ii =i prispele s]nt tencuite.
]n unele situa\ii acordul se face cu subiectul cel mai apropiat:
Pere\ii =i prispa (prispele) s]nt tencuite.
Prispa (prispele) =i pere\ii s]nt tencui\i.

P{R|ILE DE PROPOZI|IE SUBORDONATE


ATRIBUTUL
A t r i b u t u l este partea secundar[ de propozi\ie care determin[ un
substantiv sau un substitut al acestuia (pronume, numeral), indic]nd diferite
caracteristici (calit[\i, ]nsu=iri) ale obiectului (fiin\ei). Rela\ia de subordonare
atributiv[ (raportul atributiv) se realizeaz[ ]ntre doi termeni: unul regent,
denumit determinat, =i unul subordonat, denumit determinant.

SINTAXA

249

Sub aspect semantic, atributul are menirea de a individualiza numele


determinat, actualiz]nd (prin calificare, identificare, clasificare sau descriere)
anumite particularit[\i ale lui: copil mic (mare, frumos, cuminte, de=tept,
s[n[tos, bolnav, harnic, lene=, obraznic, timid, ru=inos, ]ndr[zne\, blond,
]nalt, ginga=, capricios, lini=tit, n[stru=nic, n[zb]tios, ]nfiat, r[sf[\at,
z]mbind, de doi ani, din blocul 1, de =coal[, din flori etc.). Numele determinat
]n felul acesta este gata de a fi introdus ]n comunicare: Casa de l]ng[ drum e a
fratelui. F]nt]na din poart[ e f[cut[ de p[rin\i.
Atributul poate avea, dup[ cum se vede, o structur[ destul de variat[.
Atributul r[spunde la una dintre ]ntreb[rile: care? ce? ce fel de? c]t? al (a, ai,
ale) cui?
La baza clasific[rii atributelor pot sta mai multe criterii: l) tipul de leg[tur[
dintre elementul determinant =i elementul determinat; 2) apartenen\a acestora
la diverse p[r\i de vorbire; 3) con\inutul lor semantic; 4) cantitatea cuvintelor
cu func\ie atributiv[; 5) gradul de dependen\[ al determinantului de determinat.
Dup[ tipul de leg[tur[ ce se stabile=te ]ntre elementele cu func\ie atributiv[
=i termenul regent atributele se ]mpart ]n: a c o r d a t e (c]mpie verde, carte
deschis[, m]ini dibace, ace=ti ochi) =i n e a c o r d a t e (ap[ de izvor, haina lui,
privirea acestuia, coaj[ de p]ine, nucul din fa\a casei).
}n func\ie de partea de vorbire prin care s]nt exprimate, atributele se
clasific[ ]n: a d j e c t i v a l e (mas[ rotund[, copiii no=tri), s u b s t a n t i v a l e
(guvernul republicii, situa\ia din republic[), p r o n o m i n a l e (munc[ ]n folosul
altuia), v e r b a l e (copii pl]ng]nd), a d v e r b i a l e (ziarul de ast[zi),
i n t e r j e c \ i o n a l e (halal b[rbat).
Dup[ con\inutul semantic atributele s]nt: c a l i f i c a t i v e (pisic[ neagr[),
i d e n t i f i c a t o a r e (f[ina aceasta), c l a s i f i c a t o a r e (copac de munte),
d e s c r i p t i v e (femeie obosit[ =i nec[jit[).
}ntre aceste tipuri de atribute nu poate fi tras[ o linie net[ de demarca\ie;
ele pot califica, clasa sau identifica concomitent.
Dup[ num[rul elementelor din structura lor, atributele se clasific[ ]n
s i m p l e (roman interesant) =i d e z v o l t a t e (cal iute de picior).
Dup[ gradul de leg[tur[ cu substantivul determinat, marcat ]n pronun\are
prin pauz[ =i prin intona\ie, iar ]n scris prin semne de punctua\ie, atributele se
]mpart ]n: i z o l a t e (Fata, nedumerit[, a plecat) =i n e i z o l a t e (Copilul
vecinilor l-a salutat).
Atributele izolate con\in o informa\ie util[, dar neimportant[ pentru
comunicare =i se caracterizeaz[ printr-o leg[tur[ slab[ cu determinatul, pe c]nd
cele neizolate se caracterizeaz[ printr-o leg[tur[ str]ns[ cu elementul determinat.
Un mai mare interes, at]t sub aspect practic, c]t =i teoretic, ]l prezint[
clasificarea atributelor dup[ mijloacele de exprimare.
1. Atributul adjectival se caracterizeaz[ prin faptul c[ raportul de
dependen\[ dintre determinat =i determinant se realizeaz[ prin acordul ]n gen,
]n num[r, uneori =i ]n caz. Se exprim[ prin adjective propriu-zise (fat[ frumoas[)
sau prin alte p[r\i de vorbire cu valoare adjectival[ (doi fra\i, am]ndoi fra\ii,
p[rin\ii mei, ace=ti oameni, p]ine aburind[).
}n conformitate cu mijloacele prin care se exprim[, atributele adjectivale se
divizeaz[ ]n: a d j e c t i v a l e p r o p r i u- z i s e (carte bun[, om bun la suflet),

250

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

a d j e c t i v a l- p a r t i c i p i a l e (timp pierdut), a d j e c t i v a l- p r o n o m i n a l e
(omul acesta, fiecare copil), a d j e c t i v a l- g e r u n z i a l e (leb[d[ murind[, m]n[
tremur]nd[), adjectival-numerale (zece oameni, tustrei copiii, c]=tig ]ndoit).
N o t a l. Sub aspect semantic, atributul participial ]n unele situa\ii ]=i p[streaz[ valoarea verbal[.
Cf.: opere alese, dar c[r\i alese (de mine); rochie ]nchis[, dar u=[ ]nchis[.
N o t a 2. Atributul adjectival-gerunzial nu trebuie confundat cu cel verbal-gerunzial. Cf.: ran[
s]nger]nd[, dar ran[ s]nger]nd (mult).

2. Atributul substantival se caracterizeaz[ prin faptul c[ este neacordat =i


se exprim[, de obicei, prin substantive la cazurile oblice. Ele s]nt de mai multe
tipuri: substantival ]n genitiv, substantival ]n dativ, substantival ]n acuzativ.
Atributul substantival ]n genitiv se poate exprima prin substantive ]n genitiv
cu sau f[r[ articol posesiv (cartea elevului, o carte a elevului) sau substantive ]n
genitiv cu prepozi\ie (mers ]mpotriva v]ntului).
N o t a 1. Atributele ]n genitiv de pe l]ng[ substantivele deverbale pot indica subiectul sau
obiectul verbului de la care e format substantivul determinat. }n primul caz, atributul genitival mai
este denumit g e n i t i v s u b i e c t i v =i poate fi identificat prin transformarea substantivului determinat
]n verb, iar a atributului ]n subiectul acestui verb: declara\ia ministrului ministrul a declarat.
}n cel de al doilea caz, atributul mai este denumit g e n i t i v o b i e c t i v =i poate fi identificat prin
transformarea substantivului determinat ]n verb, iar a atributului ]n obiect al acestuia: traversarea
str[zii a traversa strada.
Atributul substantival ]n dativ poate fi exprimat prin substantive sau substitute ale acestuia ]n dativ.
N o t a 2. Atributul ]n dativ apare, de obicei, pe l]ng[ substantive nearticulate. Dac[ substantivul
prime=te articol hot[r]t, atributul datival devine genitival: st[p]n vie\ii st[p]nul vie\ii. }mbin[rile de
felul: preot de=tept[rii noastre, martor suferin\elor mele, domn \[rii Moldovei, bucurie sufletului au
un caracter arhaic. Atributul ]n dativ apare =i ]n unele ]mbin[ri recente, c]nd este ]nso\it de prepozi\ii
din seria conform, potrivit, contrar: venirea la serviciu potrivit graficului, livrarea produc\iei conform
planului. }n ]mbin[rile de tipul acesta termenul determinat este articulat.

Atributul substantival ]n acuzativ poate fi exprimat prin substantive sau


prin substitute ale acestuia precedate de o prepozi\ie sau de o locu\iune
prepozi\ional[: lupt[ pentru existen\[, can[ cu ap[, zi de iarn[.
3. Atributul pronominal este cel exprimat printr-un pronume propriu-zis
care poate substitui un substantiv =i nu se acord[ cu termenul determinat. El
este de mai multe tipuri: pronominal ]n genitiv, pronominal ]n dativ =i pronominal
]n acuzativ.
Atributul pronominal ] n g e n i t i v se exprim[, de obicei, prin pronume
f[r[ prepozi\ii, cu sau f[r[ articol posesiv (cartea lui, o carte a lui, prietenii ei,
scrisoarea lor) sau, mai rar, prin pronume cu prepozi\ii speciale, care cer genitivul
(copacul din dreptul acestuia, munc[ ]n folosul altuia).
Atributul pronominal ] n d a t i v este cel care se exprim[ prin pronume ]n
dativ =i este utilizat relativ rar (v[r drept acestuia, livrare de m[rfuri altora).
Tot ]n aceast[ categorie de atribute intr[ =i cele exprimate prin forme scurte
de dativ ale pronumelui personal =i reflexiv, denumit =i d a t i v u l p o s e s i v
deoarece arat[ posesia (Fa\a-i radia de bucurie. Ei ne cunosc obiceiurile. El =i-a
schimbat propria p[rere =. a.).
Atributul pronominal ] n a c u z a t i v se exprim[ printr-un pronume ]n
acuzativ cu prepozi\ie =i este destul de rar (cartea de la d]nsul, dorul de tine).
4. Atributul verbal este cel exprimat prin verbe la unul dintre modurile
nepersonale: infinitiv, supin =i gerunziu.

SINTAXA

251

Atributul verbal la i n f i n i t i v este ]nso\it, de regul[, de prepozi\ia de, mai


rar, de pentru (dorin\a de a studia, bucuria de a tr[i).
Atributul verbal la s u p i n intr[, de obicei, ]n ]mbin[ri sintactice stabile
(ma=in[ de sp[lat, cas[ de locuit).
Atributul verbal la g e r u n z i u este cel exprimat prin forme gerunziale
neadjectivizate (fa\a radiind de bucurie, oameni suferind de foame).
5. Atributul adverbial este cel exprimat printr-un adverb sau printr-o
locu\iune adverbial[ precedat[ sau nu de prepozi\ia de sau din (ziarul de ieri,
s[pt[m]na din urm[, a=a om).
6. Atributul interjec\ional se exprim[ prin interjec\ii propriu-zise sau prin
alte p[r\i de vorbire cu valoare de interjec\ie (o hain[ ptii!).
ATRIBUTE ACORDATE +I NEACORDATE
Atributele care se uniformizeaz[ din punct de vedere gramatical (adic[ iau
aceea=i form[ de gen, num[r =i caz) cu determinatul se numesc atribute
a c o r d a t e. Acordate s]nt toate atributele adjectivale.
Atributele care nu se uniformizeaz[ din punct de vedere gramatical cu
determinatul se numesc atribute n e a c o r d a t e. Neacordate s]nt atributele
substantivale, pronominale, verbale, adverbiale =i interjec\ionale.
Acordul atributului. Atributul se acord[ cu elementul determinat ]n gen,
num[r =i caz, ]n func\ie de categoriile gramaticale caracteristice acestuia. Exist[
mai multe reguli de acord al atributului:
atunci c]nd determinatul este un pronume sau o locu\iune pronominal[
de polite\e care are sens =i de plural, =i de singular, acordul atributului se face
dup[ ]n\eles (Dumneavoastr[, con=tient, v-a\i eschivat);
atunci c]nd avem de a face cu un determinat multiplu, atributul se acord[
cu elementul apropiat prin atrac\ie (limba =i literatura rom`n[, p]ine =i
pr[jituri proaspete);
atunci c]nd se afl[ pe l]ng[ un determinat multiplu, atributele s]nt izolate
=i se acord[ cu toate elementele determinatului (B[iatul =i fata, bucuro=i, au
fugit. Mama =i tata, obosi\i, se ]ntorceau acas[);
atunci c]nd atributele s]nt exprimate prin adjective posesive postpuse,
ele se acord[ cu elementele determinatului multiplu prin atrac\ie (fata =i b[iatul
meu, p[rin\ii =i rudele mele);
atunci c]nd determinatul este multiplu, alc[tuit din dou[ sau mai multe
substantive ce denumesc fiin\e =i s]nt de genuri diferite, la realizarea acordului
se d[ prioritate genului masculin (b[iatul =i fata, cuprin=i de spaim[, au fugit,
b[ie\ii =i fetele, cuprin=i de spaim[, au fugit);
atunci c]nd atributul este exprimat prin construc\ii cu adjective, participii
sau gerunzii cu valoare adjectival[, el se acord[ cu determinatul ]n gen, num[r
=i caz (Istoria acestei femei, b[tut[ de soart[, nu poate s[ nu te mi=te. S-a oprit
]n fa\a unei case zugr[vite frumos). }n unele situa\ii acordul ]n caz precizeaz[
la ce determinat se raport[ atributul (Istoria c[r\ii, povestit[ de tine, m-a uimit).
Forma povestit[ sugereaz[ c[ ]n enun\ e vorba de istoria povestit[, =i nu de
cartea povestit[.

252

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

IZOLAREA ATRIBUTULUI
De regul[, atributele situate l]ng[ elementul determinat nu se izoleaz[.
Atunci c]nd ]ns[ atributele de diferite tipuri comport[ o informa\ie suplimentar[
=i pot fi scoase din comunicare, ele se izoleaz[. Exist[ mai multe situa\ii specifice
de izolare a atributului:
c]nd atributul adjectival propriu-zis st[ ]naintea numelui determinat:
Fericit, el locuie=te un m[re\ palat de var[. (V. A l e c s a n d r i)
N o t [. Un atare atribut poate fi desp[r\it prin virgul[ =i ]n pozi\ie postnominal[. Dac[ autorul
inten\ioneaz[ s[ accentueze atributul ]n mod special sau s[-l marcheze stilistic, el poate fi izolat =i ]n
postpozi\ia numelui:
Omul, trist, cade pe g]nduri =i s-apropie de foc. (V. Alecsandri)
Rusanda, ]mbujorat[, st[tea la fereastr[... (I. Dru\ [)

c]nd un nume este determinat de atribute-perechi, indiferent de pozi\ie:


Soarele, rotund =i palid, se prevede printre nori. (V. A l e c s a n d r i)
P[=ind al[turi, fraged[ =i sub\iric[, Rusanda r[sp]ndea ]n jur un farmec, pe
care Gheorghe nu-l cunoscuse p]n[ atunci... (I. D r u \ [)
N o t [. Asemenea atribute nu se izoleaz[ atunci c]nd ele s]nt absolut indispensabile pentru comunicare:
Gheorghe a pornit cu pa=i rari =i grei... (I. Dru\[)

c]nd atributele s]nt exprimate prin construc\ii comparative:


Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan, / Ursan, pletos ca zimbrul,
cu pieptul gros =i lat. (V. A l e c s a n d r i)
c]nd atributele s]nt dezvoltate:
P[rea un t]n[r voievod, / Cu p[r de aur moale, / Un v]n[t giulgi se-ncheie
nod / Pe umerele goale. (M. E m i n e s c u)
APOZI|IA
Apozi\ia este atributul substantival (de cele mai multe ori nume propriu)
pus ]n cazul nominativ, indiferent de cazul cuv]ntului pe care ]l determin[.
C]te mi-a f[cut feciorul dasc[lului Alecu, vei fi aflat =i dumneata. (M. Sadoveanu)
L[pu=neanul se puse ]n capul mesei av]nd ]n dreapta pe logof[tul Trotu=an =i
]n st]nga pe vornicul Mo\oc. (C. N e g r u z z i).
Uneori ]ns[, mai ales ]n limba veche, apozi\ia poate sta =i ]n acela=i caz cu
cuv]ntul determinat:
La moartea p[rintelui ei, bunului Petru Rare=, ... Ruxanda r[m[sese ]n fraged[
v]rst[. (C. N e g r u z z i)
Str[bunei D -voastre, Evei, pl[cuse =arpele, cel mai rece din toate
fiin\ele. (B. P. H a s d e u)
}n limba contemporan[, acordul ]n caz cu substantivul determinat (sau
substitutul acestuia) se ]nt]lne=te foarte rar, fiind folosit de unii scriitori ca
element arhaizant =i popular.
N o t [. Apozi\ia poate fi exprimat[ =i printr-un substantiv ]n cazul vocativ (cu sau f[r[ alte
determinative), c]nd cuv]ntul determinat este un substantiv la vocativ, un pronume sau o locu\iune
pronominal[ la persoana a II-a (tu, voi, dumneata, Domnia voastr[ etc.):
Apoi dar mai r[m]i s[n[toas[, m[tu=[ M[rioar[. (I. Creang [)
Dumneavoastr[, domnule subprefect, ve\i face cum ve\i crede c[-i mai bine... (M. Sadoveanu)
... tu, M[ria ta, ca domn, fii bun, fii bl]nd. (M. Kog[lniceanu)

SINTAXA

253

Substantivul determinat de o apozi\ie poate fi:


comun:
Mo= Vasile era un c[rp[nos =-un pui de zg]rie-br]nz[, ca =i m[tu=a M[rioara.
(I. C r e a n g [) sau
propriu:
St[teau tovar[=ii lui Potcoav[ cu Ni\[ Frunz[, logof[tul, =i cu al\i slujitori. (M. S a d o v e a n u)
N o t a 1. Apozi\ia poate determina ]ns[ =i unele substitute ale substantivului:
un pronume:
Dar asta nu m[ prive=te pe m i n e, b[iat din Humule=ti. (I. C r e a n g [)
un numeral:
+i cu aceast[ r]nduial[ am r[mas noi, acum numai t r e i, la Pav[l Ciubotarul: eu, G]tlan, v[rul
meu Ion... =i mo= Bodr]ng[ pe deasupra. (I. C r e a n g [)
un adjectiv:
Fata p[rea n [ u c i t [, adic[ intimidat[.
Apozi\ia substantival[ poate s[ determine =i o construc\ie echivalent[ cu un substantiv:
C e i d e m ] n a a d o u a, boierii, se str]ngeau ]n alt[ parte... (M. S a d o v e a n u)
N o t a 2. Privit[ ca un procedeu mai larg, apozi\ia poate determina =i alte p[r\i de vorbire (de
exemplu, un verb sau un adverb):
Arta de a c i t i, adic[ de a citi =i printre r]nduri, se deprinde cu timpul.
L-am v[zut a d m o n e s t ] n d, adic[ cert]nd pe cineva.
L-am v[zut n u d e m u l t, aproape de dou[.

Apozi\ia se leag[ de elementul determinat prin juxtapunere sau prin


jonc\iune (cu ajutorul unor adverbe, locu\iuni adverbiale =i expresii explicative
ca: adic[, (=i) anume, numit, zis, poreclit, respectiv, vas[zic[, mai exact, cu alte
cuvinte, altfel spus, ]n sensul de, ]ntr-un cuv]nt, pre nume etc.):
Iat[-i i e p u r i i, nebunii, / Coarne-n cap ]=i pun. (G. C o = b u c)
P r o v o c a t o r u l, adic[ galbenul, v[z]nd maiestatea =i curajul protivniciei
lui, se domoli. (V. A l e c s a n d r i)
Zise cu ]ndr[zneal[ unul dintre \ [ r a n i, anume Ioan Roat[. (I. C r e a n g [)
Era ]n Ia=i un t]n[r b o i e r n a =, cu numele Toderic[, frumos =i bun la
inim[. (C. N e g r u z z i)
STRUCTURA APOZI|IEI +I MODUL EI DE EXPRIMARE
Dup[ structura lor apozi\iile pot fi s i m p l e =i d e z v o l t a t e.
Apozi\iile s i m p l e se exprim[ printr-un:
substantiv propriu sau comun (simplu sau compus):
Apoi d[, bade Ipate, unde-i vorb[, nu-i m]nie. (I. C r e a n g [)
Singuri voi, stejari, r[m]ne\i, / De visa\i la ochii vine\i (M. E m i n e s c u)
... venim s[ ne ]nchin[m noului domn ales de ob=te, lui Mihnea-Vod[.
(A l. O d o b e s c u)
adjectiv substantivizat:
Pajul Cupidon, vicleanul, / Mult e r[u =i alintat. (M. E m i n e s c u)
numeral cu valoare de substantiv:
Ceilal\i doi prieteni negustori, al cincilea =i al =aselea, se mul\umir[ s[
]ncuviin\eze... (M. S a d o v e a n u)
pronume:
Virtutea pentru d]n=ii ea nu exist[... (M. E m i n e s c u)

254

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Apozi\ia d e z v o l t a t [ se exprim[ printr-o ]mbinare de cuvinte format[


dintr-un substantiv (ca termen de baz[) ]nso\it de cuvinte determinative:
Iat[ craiul, socru mare, rezemat ]n jil\ cu spat[. (M. E m i n e s c u)
Au l[sat chiar Ceylonul, m]ndra insul[ din rai, / +i revin cu fericire pe al
\[rii dulce plai. (V. A l e c s a n d r i)
Uneori elementul determinat poate avea mai multe apozi\ii (simple =i
dezvoltate), juxtapuse sau legate printr-o conjunc\ie coordonatoare:
Deci, voi, me=teri mari, / Calfe =i zidari, /Cur]nd s[ sili\i / Lucrul de-l porni\i.
(V. A l e c s a n d r i)
El, Sobie\ki, fala le=ilor, eroul cre=tin[t[\ii, m]ntuitorul Vienei, s[ fie
nevoit pentru a doua oar[ a da pas turcilor... (C. N e g r u z z i)
S-a ivit pe culme toamna, / Z]na melopeelor, / Spaima florilor =i doamna
/ Cucurbitaceelor. (I. To p ] r c e a n u)
}ns[ nu toate apozi\iile care urmeaz[ una dup[ alta s]nt coordonate ]ntre
ele. Apar =i ]nl[n\uiri de apozi\ii, fiecare dintre ele determin]nd acela=i element
ini\ial, ]ngust]ndu-i sau l[rgindu-i sfera semantic[:
}n vremea asta C[t[lin, / Viclean copil de cas[, / Ce umple cupele cu vin /
Mesenilor la mas[, / Un paj ce poart[ pas cu pas / A-mp[r[tesei rochii, / B[iat
din flori =i de pripas, / Dar ]ndr[zne\ cu ochii, / Se furi=eaz[ p]nditor, / Privind la
C[t[lina. (M. E m i n e s c u)
VALORILE APOZI|IEI
Apozi\ia este folosit[ ]n comunicare atunci c]nd se simte necesitatea ca un
cuv]nt sau o construc\ie s[ fie precizate, identificate, calificate sau explicate. Valorile
ei semantice depind at]t de sensul elementului determinat, c]t =i de cel al apozi\iei.
De cele mai multe ori apozi\iile indic[:
numele, denumirea:
Eroul Daciei, Decebal Faimosul, avea o cetate... (C. S t a m a t i)
Fluviul Dun[rea este cel mai mare din Europa.
N o t [. Aici trebuie incluse =i apozi\iile ce redau denumirile de organiza\ii, institu\ii, asocia\ii,
publica\ii, opere artistice etc., scrise, de regul[, cu ini\iale majuscule =i luate ]n ghilimele: Universitatea
Pedagogic[ Ion Creang[ din Chi=in[u, nuvela Alexandru L[pu=neanul, baletul Lacul lebedelor,
asocia\ia Bucuria, tractorul Vierul etc.

profesia, na\ionalitatea, situa\ia social[, rangul, atribu\ia:


Abia despre ziu[ s-a ]ndurat Vasile Bordeianu, strungarul nostru, de s-a dus
]n Humule=ti. (I. C r e a n g [)
Fiii Caucazului, cerchezii, ]n aul pe prisp[ afar[ =ez]nd vorbeau ]ntre
d]n=ii... (C. S t a m a t i)
gradul de rudenie:
S-a dus Pan, finul Pepelii, cel iste\ ca un proverb. (M. E m i n e s c u)
Pentru noi, feciorii gliei, / Zorile r[sar. (A l. M a t e e v i c i)
]nsu=irea, caracteristica:
So\ioara lui, floarea c]mpului... (V. A l e c s a n d r i)
}ntr-o clip[ s-a ivit / Un m[gar miniatur[. (G. To p ] r c e a n u)
precizarea, explicarea:
Cu noi =edea =i mo= Bodr]ng[, un mo=neag f[r[ c[p[t]i... (I. C r e a n g [)
Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah, =i spahii
Vin de-ntunec[ p[m]ntul. (M. E m i n e s c u)

SINTAXA

255

PUNCTUA|IA LA APOZI|IE
Dac[ apozi\ia formeaz[ cu elementul determinat o unitate, atunci ea nu se
separ[ de acesta prin virgul[:
B[di\a Vasile a z]mbit atunci, iar noi =colarii am r[mas cu ochii holba\i unii
la al\ii. (I. C r e a n g [)
... dup[ ]ndemnul lui Ioni\[ feciorul... Paraschiva l[utarul a ]nceput s[
c]nte... (I. A l. B r [ t e s c u-Vo i n e = t i)
Apozi\iile simple care apar ca o explica\ie suplimentar[ se izoleaz[ de restul
propozi\iei prin virgul[:
+i ]nc[ se preface c[ doarme , tic[losul. (I. C r e a n g [)
B[tr]nul Chiril[ , morarul , acum morm[ia cu mul\umire .
(M. S a d o v e a n u)
Ea , Natalia , este muzicant[ din cap p]n[-n picioare. (C. N e g r u z z i)
C]nd apozi\ia este introdus[ printr-un cuv]nt explicativ (adic[, anume, va s[
zic[ etc.), virgula trebuie pus[ ]naintea acestuia:
De pe alte dealuri se ]n[l\a de sus =far[ , adic[ fumegare. (M. S a d o v e a n u)
Era un boier, anume Nicolai Milescul Sp[tar, de la Vaslui de mo=ia lui.
(I. N e c u l c e)
Indiferent de locul pe care ]l ocup[ ]n propozi\ie, apozi\iile dezvoltate se
despart totdeauna prin virgul[:
Om prudent , Busuioc tr[gea uneori cu coada ochiului ]ntr-acolo.
(L. R e b r e a n u)
Rodic[ , flori de crin ,/ }n plin s[-\i mearg[ vrerile tale. (V. A l e c s a n d r i)
Ce-\i pas[ \ie , chip de lut ,/ De oi fi eu sau altul? (M. E m i n e s c u)
}n locul virgulelor care izoleaz[ apozi\iile se folosesc uneori dou[ puncte
sau liniu\e de pauz[:
+i iar ]ncepur[ a-=i r[spira patima lor : v]natul. (M. S a d o v e a n u)
Era o zloat[ nemaipomenit[ : ploaie, z[pad[, m[z[ric[ =i v]nt vr[jma=. (I. L. C a r a g i a l e)
Privesc ora=ul furnicar / Cu oameni mul\i =i muri bizari. (M. Eminesc u)
Apozi\iile explicative (]n loc de izolarea prin virgul[) pot fi puse ]n paranteze:
R]urile Siberiei (Lena, Enisei, Obi) s]nt bogate ]n pe=te.
COMPLEMENTUL
ASPECTE ALE CLASIFIC{RII COMPLEMENTELOR
C o m p l e m e n t u l determin[ un verb (la un mod predicativ sau
nepredicativ), o interjec\ie, un adjectiv sau un adverb, complet]nd =i actualiz]nd
semantic elementul determinat (Deschide u=a. Se duce acas[. Hai cu noi! Bucuro=i
de oaspe\i? P[=e=te repede).
Complementul se divizeaz[ ]n urm[toarele categorii: direct, indirect, de
agent, instrumental, sociativ, de rela\ie, condi\ional, concesiv, cumulativ, de
excep\ie, de loc, de timp, de cauz[, de scop, de mod, consecutiv, opozi\ional.
Dup[ particularit[\ile lor semantico-gramaticale, complementele s]nt de dou[
feluri: c i r c u m s t a n \ i a l e, care arat[, de obicei, circumstan\ele ]n care se
realizeaz[ ac\iunea exprimat[ de cuv]ntul determinat, =i n e c i r c u m s t a n \ i a l e,

256

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

care indic[ obiectul asupra c[ruia se exercit[ ac\iunea, obiectul c[ruia i se


atribuie ceva, obiectul cu ajutorul c[ruia se efectueaz[ ac\iunea sau chiar
subiectul logic al ac\iunii.
Complemente necircumstan\iale s]nt complementele d i r e c t e, i n d i r e c t e,
d e a g e n t, s o c i a t i v e, i n s t r u m e n t a l e, c u m u l a t i v e, d e r e l a \ i e,
o p o z i \ i o n a l e =i d e e x c e p \ i e. }ntre termenul regent =i complementul necircumstan\ial se stabile=te ]ntotdeauna un raport de subordonare specific de
completare.
Grupa complementelor circumstan\iale cuprinde complementele d e l o c,
d e t i m p, d e c a u z [, d e s c o p, d e m o d, c o n d i \ i o n a l, c o n c e s i v,
c o n s e c u t i v. }ntre termenul regent =i complementul circumstan\ial se stabile=te
un alt raport de subordonare: cel de indicare a cadrului de realizare a unei
ac\iuni, adic[ a circumstan\elor acesteia.
Dup[ natura gramatical[ a cuv]ntului determinat, complementele se
subdivizeaz[ ]n c o m p l e m e n t e a l e v e r b u lu i (citesc o carte, citesc repede,
tremur]nd de fric[, lipsi\i de drepturi), c o m p l e m e n t e a l e i n t e r j e c \ i e i
(Lupul ha\! pe ied de g]t), co m p l e m e n t e a l e a d j e c t i v u l u i (ap[ bun[ de
b[ut, bucuro=i de venirea lui), c o m p l e m e n t e a l e a d v e r b u l u i (S-a oprit
mai ]ncolo de noi).
Verbul poate avea toate tipurile de complemente, ca =i interjec\ia de altfel (pe
l]ng[ care nu apar doar complemente de agent =i de rela\ie). Adjectivul poate regenta,
mai ales, complementele indirecte, de agent, de mod, de cauz[, de rela\ie, ca =i adverbul.
Dup[ leg[tura cu determinatul, complementele se ]mpart ]n i z o l a t e =i
n e i z o l a t e.
I z o l a t e s]nt complementele care, comport]nd o informa\ie suplimentar[
util[, dar nu absolut necesar[ pentru comunicare, se caracterizeaz[ printr-o
leg[tur[ slab[ cu elementul regent:
Cei doi oameni... s-au ]n\eles, \[r[ne=te, din ochi. (G. C [ l i n e s c u)
Urie=ii, st]nd pe coate, au tr]ntit un hohot mare. (V. A l e c s a n d r i)
N e i z o l a t e s]nt complementele care au o importan\[ definitorie pentru
comunicare:
Pe la miezul nop\ii... un ]ntuneric ad]nc =i rece s-a l[sat peste valea
satului. (I. D r u \ [)
Izolarea sau neizolarea unui complement oarecare depinde de o serie de factori
de ordin semantic, gramatical =i stilistic. Schimbarea ordinii obi=nuite a
complementului, cauzat[ la r]ndul ei de inten\iile vorbitorului, creeaz[ =i ea condi\ii
favorabile pentru izolarea complementelor, ]n special a celor circumstan\iale.
Dup[ structura lor, complementele se divizeaz[ ]n complemente simple,
exprimate prin substantive =i substitute ale acestora, prin adjective sau
participii adjectivizate, prin adverbe, prin interjec\ii sau prin forme verbale
(infinitiv, gerunziu, supin) f[r[ compliniri =i complemente dezvoltate
exprimate prin diferite construc\ii verbale (infinitivale, gerunziale sau
participiale) sau prin ]mbin[ri de cuvinte nedezmembrabile semantic =i
sintactic (Om ]n v]rst[ =i t]rziu, tot am ]nv[\at s[ scriu. (T. A r g h e z i). Cele
mai variate =i mai numeroase s]nt complementele substantivale, deoarece, ]n
fond, substantivele pot exprima toate tipurile de complemente. Cele mai rare
s]nt complementele interjec\ionale.

SINTAXA

257

COMPLEMENTELE NECIRCUMSTAN|IALE
COMPLEMENTUL DIRECT
Complementul direct determin[ un verb sau o interjec\ie cu valoare verbal[
=i indic[ obiectul asupra c[ruia se exercit[ ac\iunea acestora (El prive=te un
film.) sau obiectul care este rezultatul ac\iunii (El face un film.). Complementul
direct se recunoa=te cu ajutorul ]ntreb[rilor pe cine?, ce?
Complementul direct determin[, ]n primul r]nd, verbele tranzitive (Citesc
romanul. O conduc pe mama) =i unele verbe intranzitive care admit un
complement direct exprimat printr-un substantiv ]nrudit cu verbul (A-=i tr[i
traiul. A dansa un dans. A juca un joc. A visa un vis. A c]nta un c]ntec) sau cu
semantic[ identic[ (A c]nta un c]ntec, o roman\[, o arie, o melodie, un refren
etc.; A dansa un dans, un tangou, un vals, o polc[, o hor[ etc.).
Afar[ de aceasta, complementul direct poate ap[rea dup[:
unele verbe intranzitive eventive care ]n anumite situa\ii devin tranzitive
(A adormit copilul. L-au ]mb[tr]nit nevoile. Mama cre=te trei copii);
unele interjec\ii predicative (Iat-o. Zdrang! z[vorul. Pleosc! o palm[);
]mbin[ri verbale frazeologice (A dus la cap[t lucrul).
N o t [. Unele verbe tranzitive pot avea dou[ complemente directe: de obicei unul nume de
persoan[ =i altul de obiect sau ac\iune (L-a ]nv[\at un dans nou.). E vorba despre a=a-zisele verbe
bitranzitive: a ]ntreba, a asculta, a examina, a anun\a, a sf[tui =. a.

Complementul direct poate fi exprimat prin:


substantive ]n cazul acuzativ cu sau f[r[ prepozi\ia pe (A scrie scrisoare.
Am invitat-o pe sor[-mea.);
prin pronume interogative, relative, nehot[r]te, negative, personale
accentuate sau neaccentuate, reflexive, demonstrative, de polite\e, posesive,
locu\iuni pronominale (Nu po\i face orice. Nu v[d nimic. Nu vrea s[ vad[ pe
nimeni. Auzind acestea... Ce-ai f[cut? L-a ascultat pe dumnealui. Spune-mi ce
cite=ti. A v]ndut te miri ce.).
prin numerale cardinale, ordinale, colective, distributive, nehot[r]te
substantivizate (I-a anun\at pe trei. L-am v[zut pe al doilea. I-am invitat pe
am]ndoi. }i interoga pe c]te doi.);
prin adjective substantivizate, precedate de articolul adjectival cel =i
prepozi\ia pe (L-am ales pe cel bun. Nu-i obijdui\i pe cei mici!);
printr-un verb la unul din modurile nepersonale (+tie a citi. Ne-a dat de
scris. Aud strig]nd.);
prin orice cuv]nt sau ]mbinare de cuvinte nominalizat[ (Strig[ ura-a-a!.
Zice nu.).
Complementul direct exprimat printr-un substantiv sau printr-un substitut
al acestuia ]n acuzativ poate fi ]nso\it sau nu de prepozi\ia pe. Exist[ situa\ii
c]nd se folose=te =i c]nd nu se folose=te prepozi\ia dat[. +i exist[ situa\ii c]nd e
posibil[ =i folosirea, =i nefolosirea ei.
Se construiesc o b l i g a t o r i u f [ r [ p r e p o z i \ i e complementele directe
exprimate prin:
substantive, comune sau proprii, nume de inanimate cu articol hot[r]t
sau nehot[r]t (Am privit un film. A trecut Nistrul);
substantive comune nume de animale nepersonificate (Chem c]inele.
Prinde g[ina);

258

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

substantive comune nume de persoane neidentificate (A angajat oameni


la lucru. Caut[ me=teri buni.);
substantive comune articulate sau nearticulate ]n ]mbinare cu dativul
posesiv (}i ]napoiez cartea. Mi-am vizitat prietenii. Le dezv[luie taina.);
pronumele interogativ =i relativ ce, pronumele nehot[r]te ceva, orice,
pronumele negative =i nehot[r]te care substituie nume de lucruri (Ce spui? Vezi
ceva? N-aud nimic. Face orice.).
Se construiesc obligatoriu cu prepozi\ia pe complementele directe exprimate prin:
substantive proprii nume de persoane sau de animale (Am ]nt]lnit-o pe
Maria. L-am v[zut pe Ion. L-a strigat pe T[rcu=.);
substantive comune generice ]n ]mbinare cu nume proprii (L-am v[zut
pe profesorul |urcanu.);
substantive comune nume de persoan[ la singular la forma articulat[
(L-au chemat pe directorul =colii. Au condus-o pe colega lor.);
substantive comune nume de persoan[ ]nso\ite de un adjectiv posesiv
sau demonstrativ (Pe sora sa o cunosc. L-am mai v[zut pe b[iatul acesta.);
diferite p[r\i de vorbire substantivizate ]n ]mbinare cu articolul adjectival
(}i ap[r[ pe cei mici. I-a anun\at pe cei prezen\i.);
pronume personale =i reflexive accentuate (L-au pedepsit pe d]nsul. Se
contrazice pe sine.);
pronume nehot[r]te =i negative care substituie nume de persoane (L-am
b[nuit pe altcineva. N-am v[zut pe nimeni.);
pronumele fiecare, oricare, indiferent de referent (}l cunosc pe fiecare.);
numerale ordinale =i colective (L-am dep[=it pe al treilea. }i cunosc pe
am]ndoi.).
Complementul direct poate fi reluat sau anticipat prin forme neaccentuate
ale pronumelui personal (Pe d]nsul nu l-au g[sit. Nu l-au g[sit numai pe d]nsul.).
Fenomenul se nume=te r e p r i z [.
Exist[ reguli speciale referitoare la reluarea =i la anticiparea complementului
direct. Reluarea complementului direct se face:
c]nd acesta este exprimat prin substantiv articulat (Lampa am stins-o.
Costumul l-am cur[\at.);
c]nd el este ]nso\it de prepozi\ia pe (Pe mama nu trebuie s-o a=tept[m.);
c]nd el este exprimat prin substantiv precedat de un adjectiv demonstrativ
(cu excep\ia celor de calificare), de adjectivul pronominal nehot[rit fiecare, de
un adjectiv posesiv, de un numeral cardinal cu articol demonstrativ, de un
numeral ordinal sau de un adjectiv la gradul superlativ (Pe acest om nu-l cunosc.
Pe cei mai buni elevi i-au premiat. Pe cei doi elevi i-a ]ntrebat.).
Anticiparea complementului direct se face c]nd acesta este exprimat prin
pronume personale, reflexive, posesive sau demonstrative (M[ ocole=te pe mine.
Po\i s[-l ]ntrebi pe d]nsul. I-am v[zut pe ai vo=tri.).
Anticiparea este exclus[ la:
complementele directe f[r[ prepozi\ia pe (A deschis u=a. +i-a ]nt]lnit p[rin\ii.);
complementele directe cu prepozi\ia pe exprimate prin pronume
nehot[r]te sau negative (Cucere=te pe oricine. Nu cunosc pe nimeni de aici.).
Pronumele neaccentuat se acord[ cu complementul propriu-zis (dublat) ]n
gen, num[r =i caz (de multe ori dup[ ]n\eles, =i nu prin atrac\ie.)

SINTAXA

259

}n cazuri excep\ionale, ]n calitate de complement direct pot ap[rea =i substantive


cu alte prepozi\ii. Complementele directe exprimate prin nume cu prepozi\ia la s]nt
caracteristice pentru limba vorbit[ (+i ]ncep a c[r[b[ni la cire=e). Uneori construc\iile
cu prepozi\ia la marcheaz[ o cantitate sporit[ (Au b[ut la ap[!).
}n calitate de complement direct pot func\iona =i unele nume ]nso\ite de
prepozi\ia de (A f[cut de m]ncare. Au poftit =i de b[ut). De fapt, aceste complemente
s]nt rezultatul comprim[rii unor ]mbin[ri de felul: ceva de m]ncare, ceva de b[ut.
N o t [. A nu se confunda complementul reluat (sau anticipat) cu repetarea lui ]n aceea=i form[,
care e redundant[ =i nerecomandabil[. Deci construc\iile de tipul: Cartea o va citi-o s]nt neliterare =i
trebuie evitate. Este corect enun\ul: Cartea o va citi.

Complementul direct nu se desparte prin virgul[ de termenul pe care ]l


determin[, indiferent de pozi\ia pe care o are fa\[ de acesta.
COMPLEMENTUL INDIRECT
Complementul indirect determin[ un verb, un adjectiv, un adverb sau o
interjec\ie =i arat[ obiectul c[ruia ]i este adresat[ o ac\iune sau i se atribuie o
]nsu=ire, o caracteristic[ exprimat[ de elementul determinat (Scriu scrisoare
mamei). }n afara de aceast[ valoare fundamental[ cuprins[ ]n defini\ie (care,
de fapt, este incomplet[), complementul indirect mai are =i alte valori. Mai
importante s]nt urm[toarele: obiectul destina\iei (Construiesc pentru muncitori),
obiectul asem[n[rii (Seam[n[ cu tine), obiectul referirii (Mi-e dor de cas[),
obiectul atitudinii (Lupt[ ]mpotriva corup\iei), obiectul orient[rii (S-a ]ndreptat
spre ei), obiectul interioriz[rii (S-a ]nchis ]n sine), obiectul provenien\ei altui
obiect (Fac din cas[ stadion), obiectul unei st[ri, a=a-numitul dativ al subiectului
(Mi-e foame. Ne e sete. V[ era cald). Complementul indirect poate fi recunoscut
cu ajutorul uneia dintre ]ntreb[rile: cui? despre cine? despre ce? pentru ce? pentru
cine? la cine? la ce? etc. Complementul indirect poate determina:
verbele tranzitive care pot intra concomitent ]n rela\ie cu dou[
complemente: unul direct =i altul indirect (Le-am scris scrisoare p[rin\ilor. A
transmis salut[ri prietenei);
verbele intranzitive care se pot construi cu dativul ce arat[ c[ ac\iunea
se efectueaz[ ]n favoarea ori ]n defavoarea cuiva (P[rin\ii le-au interzis copiilor
s[ plece ]n c[l[torie);
]mbin[ri frazeologice verbale construite cu dativul (Lui Ion ]i merge bine.
Mie ]mi vine greu s[ r[spund. Vou[ nu v[ pare r[u de nimic);
adjective =i participii adjectivizate care con\in ideea de act volitiv (Dornic
de munc[. Mul\umit de sine. Setos de cuno=tin\e. Bucuros de oaspe\i);
unele adverbe =i interjec\ii (Se afl[ departe de p[rin\i. Vai de noi!).
Complementul indirect se exprim[ prin:
substantive ]n cazul dativ (Cos o rochie fiicei. I-a adus ap[ bunicii);
substantive ]n cazul acuzativ cu prepozi\ia la (Dau ap[ la vite. A dat
drumul la c]ine);
substantive ]n cazul acuzativ cu alte prepozi\ii (Am primit scrisoare de la
p[rin\i. M-am adresat c[tre director. Copilul seam[n[ cu mama);
diverse tipuri de pronume ]n dativ sau ]n acuzativ cu prepozi\ie (Mi s-a
spus s[ vin. +i-a amintit de tine. Nu-=i bate capul de nimic);

260

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

substantiv sau pronume ]n genitiv cu prepozi\iile asupra, contra, ]mpotriva


(Nevoile s-au ab[tut asupra casei lor);
adjective, participii, numerale substantivate (Luau p[m]ntul de la cei
boga\i. Li s-a spus la am]ndoi s[ vin[);
forme nominale ale verbului (Nu se mai satur[ privindu-l. S-a l[sat de
b[ut. Nu se putea opri de a-l privi).
Ca =i complementul direct, complementul indirect poate fi d u b l a t prin
r e l u a r e sau prin a n t i c i p a r e. De obicei, pot fi reluate sau anticipate
complementele ]n dativ:
Str[inilor voi nu le-a\i spus / C[ doine ca a noastre nu-s. (G. C o = b u c)
Parc[ nu li-i sortit oamenilor s[ moar[ odat[ =i odat[? (I. D r u \ [)
Exist[ o serie de reguli referitoare la reluarea sau anticiparea complementului indirect. Astfel, s]nt reluate complementele indirecte realizate prin
orice substantiv, pronume sau numeral (substantivizat) ]n cazul dativ (Mamei
i s-au umplut ochii de lacrimi. Copiilor le-a pl[cut jocul. Nou[ nu ne venea a
crede. Primilor le-a dat drumul acas[). }n situa\iile de tipul acesta reluarea
complementului indirect printr-un alt complement indirect, exprimat prin
pronume neaccentuat, este obligatorie.
Reluarea este facultativ[ la complementele indirecte exprimate prin
pronume nehot[r]te (La c]\i le-a spus s[ vin[ ]n loc de La c]\i a spus s[ vin[).
Anticiparea complementului indirect este obligatorie, mai ales, c]nd el este
exprimat prin pronume personale =i de polite\e (Le-a spus lor. V-am comunicat
dumneavoastr[). }n atare situa\ii anticiparea e dictat[ at]t de natura
complementului indirect, c]t =i de cea a termenului regent.
Anticiparea nu este admis[ la complementele indirecte exprimate prin
substantive care denumesc obiecte (A donat bibliotecii c[r\i. Acord[ mai mult[
aten\ie chestiunilor de serviciu. Dau prioritate c[l[toriilor cu autobuzul).
Unele probleme apar =i ]n leg[tur[ cu acordul complementului indirect
anticipat. De regul[, pronumele neaccentuat se acord[ cu complementul indirect
propriu-zis ]n persoan[ =i num[r. Anumite dificult[\i apar la acordul
complementului indirect multiplu. S]nt considerate mai corecte construc\iile cu
complementul anticipat la plural (V[ transmit salut[ri \ie =i p[rin\ilor t[i. Ne-a
mul\umit mie =i colegilor mei) dec]t cele ]n care complementul anticipat se acord[
prin atrac\ie cu primul component al complementului multiplu care e la singular
(|i-a transmis salut[ri \ie =i p[rin\ilor t[i. Mi-a mul\umit mie =i colegilor mei).
COMPLEMENTUL DE AGENT
Complementul de agent determin[ un verb la diateza pasiv[ sau un verb
reflexiv cu valoare pasiv[ =i indic[ subiectul logic al ac\iunii, adic[ persoana
care ]nf[ptuie=te ac\iunea (C[r\ile bune s]nt citite de c[tre elevi. C[r\ile bune se
citesc de c[tre elevi. C[r\ile citite de c[tre elevi s]nt bune). Poate fi recunoscut
cu ajutorul uneia dintre ]ntreb[rile: de cine? de c[tre cine?
Complementul de agent poate determina:
verbe la diateza pasiv[ sau verbe reflexive cu valoare pasiv[ la unul dintre
modurile personale (Temele interesante s]nt mai u=or ]nsu=ite de c[tre elevi. C[r\ile
se cump[r[ de studen\i);

SINTAXA

261

verbe la supin cu valoare pasiv[ (Aceasta-i o poezie u=or de ]nv[\at de


c[tre orice elev);
verbe la participiu cu valoare pasiv[ (Scrisoarea trimis[ de mine ]nc[
n-o primiser[);
verbe la infinitiv (Lege spre a fi adoptat[ de parlament);
adjective formate cu ajutorul sufixului -bil, care au sens pasiv (Se fixeaz[
pre\uri acceptabile de c[tre popula\ie).
Complementul de agent poate fi realizat prin substantive sau prin substitute
ale acestora (pronume, numerale, adjective sau participii) ]n acuzativ ]nso\ite
de prepozi\ia de sau de c[tre (Compunerea aceasta e scris[ de un elev bun. Romanul
acesta e citit de c[tre mul\i. Scrisoarea a fost trimis[ de c[tre altcineva).
Sub aspect semantic, complementul de agent este foarte apropiat de subiect,
el fiind, de fapt, subiectul logic al ac\iunii. Pentru a evita confuzia acestui tip de
complement cu alte complemente (indirect, instrumental sau cauzal), construc\ia
pasiv[ trebuie transformat[ ]n construc\ie activ[. }n urma acestei opera\ii, verbul
de la diateza pasiv[ trece la diateza activ[, complementul de agent devine subiect,
iar subiectul devine complement direct (Copilul este m]ng]iat de c[tre mama.
Mama m]ng]ie copilul).
O aten\ie special[ cere folosirea paralel[ a prepozi\iei simple de =i a prepozi\iei
compuse de c[tre, ultima fiind utilizat[, ]n special, ]n stilul publicistic, =tiin\ific
=i administrativ =i numai atunci c]nd ]nso\e=te nume care denumesc persoane
sau pronumele corespunz[toare (Scrisoarea a fost scris[ de c[tre fiul s[u mai
mare. Emisiunea va fi vizionat[ de c[tre ai mei).
Complementul de agent, de obicei, nu se izoleaz[.
COMPLEMENTUL INSTRUMENTAL
Complementul instrumental determin[ un verb, o interjec\ie cu sens verbal
sau un adjectiv (participiu adjectivizat) =i indic[ mijlocul (instrumentul, unealta,
fiin\a, materia) cu ajutorul c[ruia se ]nf[ptuie=te ac\iunea sau se manifest[ o
]nsu=ire (Ar[ cu tractorul. H]r=ti! cu secera. Peisaj descris prin cuvinte.). Poate
fi identificat prin una dintre ]ntreb[rile: cu ce? prin ce? prin cine? din ce? f[r[ ce?
Se exprim[ prin:
substantive, mai rar prin substitute ale acestora (pronume, numerale)
]nso\ite de prepozi\ia cu (Scrie cu stiloul. N-am cu ce sp[la);
gerunziu cu sau f[r[ compliniri (Bunica cite=te pun]ndu-=i ochelarii);
infinitiv cu prepozi\ie, cu sau f[r[ compliniri (Cite=te f[r[ a-=i pune ochelari).
Complementul instrumental st[, de regul[, dup[ termenul determinat =i
nu se izoleaz[.
COMPLEMENTUL SOCIATIV
Complementul sociativ determin[ un verb sau o interjec\ie cu valoare verbal[
=i arat[ fiin\a sau obiectul care ]nso\e=te subiectul sau unele complemente ]n
procesul s[v]r=irii ac\iunii sau ]n suportarea efectelor ei (Po\i pleca cu ei. Hai cu
noi. B[iatul a plecat cu prietenii.). Complementul sociativ se identific[ prin
]ntreb[rile cu cine? cu ce?

262

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Poate fi exprimat prin substantive sau pronume (mai rar, numerale) ]nso\ite
de prepozi\ia cu sau de locu\iunile prepozi\ionale ]mpreun[ cu, cu tot cu (A venit
]mpreun[ cu fratele. Copilul pleac[ ]mpreun[ cu mama. +i-a invitat prietenii
cu tot cu familiile lor. A intrat cu cineva. Mama pleac[ cu am]ndoi).
N o t [. A nu se confunda complementul sociativ cu subiectul multiplu. Distinc\ia se face \in]ndu-se
cont de num[rul verbului-predicat. Dac[ verbul-predicat din enun\ e la num[rul plural, avem de a
face cu un subiect multiplu (Mama cu fiica au plecat la mare). Dac[ predicatul e la singular, substantivul
cu prepozi\ie ]ndepline=te func\ia de complement sociativ (Mama a plecat la mare cu fiica).

Complementul sociativ st[, de regul[, dup[ termenul regent =i nu se izoleaz[.


COMPLEMENTUL DE RELA|IE
Complementul de rela\ie determin[ un verb, mai rar un adjectiv sau un
adverb, =i arat[ obiectul la care se limiteaz[ o ac\iune sau din ce punct de vedere
se efectueaz[ ea (C]t despre Ion, nu =tiu nimic. Din partea mea, po\i s[ nu vii).
Complementul de rela\ie se poate identifica prin una dintre ]ntreb[rile: din ce
punct de vedere? ]n ce privin\[?
Complementul de rela\ie se exprim[ prin substantive sau prin substitute ale
acestora (pronume, anumite tipuri de numerale), ]nso\ite de prepozi\ii =i locu\iuni
prepozi\ionale. Prepozi\iile =i locu\iunile prepozi\ionale care pot intra ]n
componen\a complementului de rela\ie s]nt foarte variate: ]n, la, asupra, (c]t)
despre, din, dup[, pentru, apropo de, cu privire la, din partea, ]n leg[tur[ cu, ]n
privin\a, sub aspect, sub raport, privitor la etc. (Apropo de aceast[ chestiune,
nu-\i pot comunica nimic. }n leg[tur[ cu plecarea peste hotare, pot s[-\i spun c[
s-a am]nat. Din partea mamei, am avut toat[ bun[voin\a. N-am aflat nimic
privitor la aceast[ chestiune).
Complementul de rela\ie poate sta at]t ]naintea cuv]ntului determinat, c]t =i
dup[ el. Mai des totu=i este antepus. Complementele de rela\ie aflate ]naintea
elementului regent, de obicei, se izoleaz[.
COMPLEMENTUL OPOZI|IONAL
Complementul opozi\ional determin[ un verb, o interjec\ie predicativ[ sau
un adjectiv =i arat[ obiectul sau situa\ia care se opune celor redate de celelalte
p[r\i de propozi\ie (Hai tu ]n locul lor. }n locul lui, a venit altul. L-am luat de
bun ]n loc de r[u).
El se exprim[ prin substantive (sau substitute pronominale ale acestora),
prin numerale sau adverbe (}n loc de p]ine, a cump[rat chifle) introduse de
locu\iunile prepozi\ionale ]n locul, ]n loc de (}n locul meu, va pleca altcineva. }n
loc de unul, au venit tocmai trei. }n loc de azi, va sosi m]ine.).
Complementul opozi\ional, cu unele excep\ii, st[ ]naintea termenului regent
=i se izoleaz[. C]nd e plasat ]n postpozi\ie, de obicei, nu se izoleaz[.
COMPLEMENTUL CUMULATIV
Complementul cumulativ determin[ un verb sau o interjec\ie predicativ[ =i
arat[ obiectul sau situa\ia la care se adaug[ cele exprimate prin alte p[r\i de

SINTAXA

263

propozi\ie (Pe l]ng[ produse alimentare, se mai v]nd =i m[rfuri de uz casnic. Hai
=i eu, pe l]ng[ voi!).
Se exprim[ prin substantive (sau substitute pronominale ale acestora),
numerale, adverbe, adjective ]nso\ite de propozi\ia pe l]ng[ sau de locu\iunile
prepozi\ionale ]n afar[ de, ]n afara (}n afar[ de fructe, se v]nd =i legume. Pe
l]ng[ noi, a trecut =i el).
Complementul cumulativ poate sta at]t ]naintea cuv]ntului regent, c]t =i
dup[ el, =i se izoleaz[, indiferent de pozi\ia pe care o ocup[ ]n cadrul enun\ului.
COMPLEMENTUL DE EXCEP|IE
Complementul de excep\ie determin[ un verb =i arat[ obiectul care nu se include
]n categoria obiectelor redate prin alte p[r\i de propozi\ie (Au venit to\i, afar[ de tine).
Se exprim[ prin substantive (sau substitute pronominale ale acestora),
numerale, precedate de locu\iunile prepozi\ionale afar[ de, ]n afara, cu excep\ia
sau prin adverbul dec]t (Nu cuno=team pe nimeni, dec]t pe prietenul meu. Afar[
de voi, n-a mai venit nimeni. Veniser[ to\i, afar[ de unul-doi).
Complementul de excep\ie mai poate fi exprimat prin:
verbe la infinitiv (Nu poate altceva, dec]t a tencui);
adjective sau participii adjectivizate (I s-au d[ruit flori de diferite culori,
afar[ de ro=ii);
adverbe (Magazinul e deschis ]n fiecare zi, afar[ de duminic[).
Complementul de excep\ie se izoleaz[, indiferent de pozi\ia pe care o ocup[
]n enun\.
COMPLEMENTELE CIRCUMSTAN|IALE
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL DE LOC
Complementul circumstan\ial de loc determin[ un verb, o interjec\ie cu
valoare verbal[ sau un adjectiv =i indic[ locul unde se desf[=oar[ ac\iunea,
punctul de plecare sau direc\ia ac\iunii (Lucreaz[ ]n c]mp. Pleac[ acas[).
R[spunde la una dintre ]ntreb[rile: unde? de unde? pe unde? ]ncotro?
Complementul circumstan\ial de loc poate determina:
un verb sau o locu\iune verbal[ la unul dintre modurile personale (Ne
plimb[m prin ora=. A trecut pe aici);
un participiu sau un adjectiv (Cas[ v[ruit[ pe dinafar[. Varz[ rea
]n[untru);
o interjec\ie predicativ[ (Pas[rea zb]rr! pe acoperi=);
un verb la moduri nepersonale: la gerunziu (L-am v[zut intr]nd pe
poart[), la infinitiv (}nainte de a pleca la serviciu, a privit o emisiune televizat[),
la supin (S-a apucat de s[pat ]n gr[din[).
Complementul circumstan\ial de loc poate fi exprimat prin:
adverbe =i locu\iuni adverbiale de loc (Locuie=te acolo. S-a oprit jos. Se
vede de dincolo);
substantive sau alte p[r\i de vorbire cu valoare substantival[ (pronume,
numerale, adjective posesive) ]nso\ite de prepozi\ii sau de locu\iuni prepozi\ionale
(St[ la poart[. Ieri a trecut pe la noi);

264

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

substantive ]n dativ ]n construc\ii stabile (S-a oprit locului. A=terne-te


drumului);
verbe la supin (A venit de la cules. S-a dus la v]nat).
Complementele circumstan\iale de loc se construiesc cu ajutorul prepozi\iilor
=i locu\iunilor prepozi\ionale ce con\in ideea de loc: ]n, la, dup[, ]ntre, l]ng[, pe,
spre, sub, de la, p]n[ la, pe la, c[tre, deasupra, ]naintea, peste, pe deasupra, p]n[
]n, de prin, de-a lungul, al[turi de, aproape de, ]n fa\a, ]n urma =. a.
Complementele circumstan\iale de loc stau, de regul[, dup[ elementul
determinat. (Negura se ]ntinde pe c]mpie). Deseori ]ns[ pot sta =i ]naintea acestuia.
(Pe mas[ ardea o lamp[. Din p[dure se rev[rsau triluri de p[s[ri). De multe ori
complementele circumstan\iale de loc antepuse s]nt marcate stilistic.
Complementul circumstan\ial de loc (antepus sau postpus) ]n situa\ii
obi=nuite nu se izoleaz[.
Complementul circumstan\ial de loc se izoleaz[ doar:
c]nd este folosit cu rol de precizare: Poate c[ n-ar fi dorit ca el s[-i pun[ o
asemenea ]ntrebare aici, la p]rlaz... (A n a L u p a n)
c]nd este antepus termenului regent: De sus, c[deau stropi m[=ca\i de
ploaie.
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL DE TIMP
Complementul circumstan\ial de timp determin[ un verb, o interjec\ie cu
valoare verbal[ sau un adjectiv =i indic[ timpul c]nd are loc ac\iunea sau ce
manifest[ o ]nsu=ire (A plecat ieri. A luat ciocanul =i cioc-boc toat[ ziua. C[r\ile
ap[rute anul trecut s-au epuizat deja).
Complementul circumstan\ial de timp poate indica momentul s[v]r=irii
ac\iunii (S-a trezit la ora =apte), perioada s[v]r=irii ac\iunii (A lucrat o
s[pt[m]n[), periodicitatea (}l viziteaz[ zilnic) =i alte limite temporale.
Complementul circumstan\ial de timp poate fi identificat cu ajutorul uneia
dintre ]ntreb[rile: c]nd? de c]nd? p]n[ c]nd? c]t timp?
Complementul circumstan\ial de timp poate determina:
un verb la unul dintre modurile personale (A sosit t]rziu);
o interjec\ie cu valoare predicativ[ (Hai m]ine!);
un adjectiv (E bolnav de dou[ luni);
un verb la unul dintre modurile nepersonale (gerunziu, participiu cu
valoare adjectival[, infinitiv sau supin) (Am v[zut o stea c[z]nd ]n zori. P[m]ntul
arat de cu toamn[ se lucreaz[ u=or. S-a apucat de s[pat ]n zori. Pentru a ajunge
la timp, s-a pornit mai devreme).
Complementul circumstan\ial de timp se exprim[ prin:
adverbe sau locu\iuni adverbiale de timp (Voi pleca azi. Mai treci din
c]nd ]n c]nd);
substantive cu sau f[r[ prepozi\ie, ]nso\ite uneori de alte determinative
(De copil, a fost deprins cu munca. A murit la v]rsta de 70 de ani);
verbe la gerunziu, singure sau ]n componen\a construc\iilor gerunziale (Fiul
craiului, ]nc[lec]nd, ]l neteze=te pe coam[. }ncheind aratul, au ]nceput sem[natul);
verbe la infinitiv cu sau f[r[ determinative (}nainte de a ie=i, =i-a luat
r[mas-bun. A terminat lucrul ]nainte de a ]nsera);

SINTAXA

265

adjective substantivizate ]nso\ite de prepozi\ii (Se cunosc de mici);


verbe la supin cu valoare substantival[ ]nso\ite de prepozi\ii (P]n[ la
cules a mai r[mas o s[pt[m]n[);
verbe la participiu, singure sau ]n construc\ii (}ntors acas[, a ]nceput s[
citeasc[);
expresii frazeologice cu valoare temporal[ (S-a trezit cu noaptea-n cap).
Complementele circumstan\iale de timp se construiesc cu foarte multe =i
variate prepozi\ii =i locu\iuni prepozi\ionale: ]naintea, c[tre, din, dup[, poate,
p]n[ la, de la, o dat[ cu, aproape de =. a.
Complementul circumstan\ial de timp exprimat prin substantive ce
denumesc segmente temporale, urmate deseori de alte determinative, se folose=te
f[r[ prepozi\ii (A sus\inut examenele anul trecut. }ncepem lec\iile s[pt[m]na
viitoare. Vara trecut[ am fost la mare), de=i, ]n anumite situa\ii, pentru a marca
mai accentuat momentul anterior sau posterior, s]nt ]ntrebuin\ate prepozi\iile
respective (La doi ani dup[ plecare, s-a ]ntors ]n sat. Str]nsul roadei a ]nceput
cu o s[pt[m]n[ mai devreme).
Complementul circumstan\ial de timp poate sta at]t ]nainte, c]t =i dup[
cuv]ntul determinat. Dac[ este postpus, de obicei nu se izoleaz[, chiar dac[ are
=i el determinative (Str]nsul roadei a ]nceput cu dou[ s[pt[m]ni mai t]rziu). Se
izoleaz[ doar complementele de timp dezvoltate care preced[ verbul-predicat =i
nu exprim[ o informa\ie absolut necesar[ pentru comunicare (Dup[ o fug[
bun[, omul s-a oprit s[ se odihneasc[) =i cele care se precizeaz[ consecutiv unul
pe altul (T]rziu, spre amurg, s-a pornit spre cas[).
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL DE MOD
Complementul circumstan\ial de mod determin[ un verb, o locu\iune
verbal[, o interjec\ie cu valoare verbal[, un adjectiv sau un adverb =i indic[ ]n
ce fel (mod) se desf[=oar[ o ac\iune sau se prezint[ o ]nsu=ire (Lucreaz[ bine.
Hai repede. P[=e=te rar.).
Complementul circumstan\ial de mod r[spunde la una dintre ]ntreb[rile
cum? ]n ce mod? c]t? c]t de?
S]nt mai multe tipuri de complemente circumstan\iale de mod: p r o p r i u - z i s e
(Merge ]ncet. Ascult[ cu aten\ie. Vine alerg]nd); c o m p a r a t i v e (Zboar[ ca
g]ndul. Muncesc la fel de bine. Scrie mai cite\); d e m [ s u r [ (Sacul c]nt[re=te
50 kg. Pre\urile au crescut cu 20%).
Complementul circumstan\ial de mod poate determina:
verbe la unul dintre modurile personale (Scrie frumos.);
verbe la unul dintre modurile nepersonale: infinitiv (Mergea f[r[ a se
gr[bi), gerunziu (L-am v[zut merg]nd spre cas), supin (S-a s[turat de umblat
f[r[ nici un rost);
interjec\ii cu valoare predicativ[ (Hai mai iute!);
adjective (Tare ca bradul);
adverbe (Pas[rea zboar[ repede).
Complementul de mod se exprim[ prin:
adverbe, locu\iuni adverbiale sau prin numerale cu valoare adverbial[
(C]nt[ bine. Pl[te=te ]nzecit);

266

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

substantive cu prepozi\ii (Lucreaz[ conform planului. Merge f[r[ fric[);


substantive cu valoare adverbial[ (Doarme bu=tean. L-au b[tut m[r);
numerale (Mergeau c]te doi. A repetat materia de trei ori);
verbe la infinitiv precedate de prepozi\ie sau construc\ii infinitivale (Merge
f[r[ a se gr[bi);
verbe la gerunziu cu sau f[r[ cuvinte determinative (Merge =chiop[t]nd.
Vorbe=te schimonosind cuvintele);
interjec\ii (Sarmalele mergeau gog]l\, gog]l\!);
construc\ii comparative (Fuge repede ca v]ntul);
expresii frazeologice (A privi cu ochi mari).
Complementele circumstan\iale de mod stau, de cele mai multe ori, imediat
dup[ termenul regent =i nu se izoleaz[:
Cerul ]nc[run\i de nouri, / v]ntul ]ncepu a geme rece... / +erpi ro=ii rupeau
tr[snind poala neagr[ a norilor..., / tunetul c]nta ad]nc ca un proroc al
pierz[rii. (M. E m i n e s c u)
Se izoleaz[, de obicei, complementele de mod exprimate prin gerunzii,
infinitive care stau ]naintea termenului determinat (+chiop[t]nd, p[=ea spre cas[.
F[r[ a se gr[bi, se ]ndrept[ spre poart[).
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL DE CAUZ{
Complementul circumstan\ial de cauz[ (numit =i cauzal) determin[ un verb
sau un adjectiv =i arat[ cauza unei ac\iuni, a unei st[ri sau a unei ]nsu=iri
(Moare de r]s. A c[zut din neaten\ie. Era bolnav de invidie).
Complementul circumstan\ial de cauz[ se identific[ prin una dintre
]ntreb[rile: din ce cauz[? din ce motive? din care considerente?
Complementul circumstan\ial de cauz[ poate determina:
verbe la unul dintre modurile personale (Tremura de frica. Pleac[ de nevoie);
verbe la gerunziu (R]z]nd de bucurie. Pl]ng]nd de ciud[);
verbe la infinitiv (}ncepu a pl]nge de necaz);
adjective sau participii cu valoare adjectival[ (Avea ochii ro=ii de pl]ns.
P[m]nt uscat de secet[).
Cu func\ie de complement cauzal pot ap[rea:
substantive sau substitute ale acestora (pronume, numerale), precedate
de prepozi\ie sau de unele locu\iuni prepozi\ionale. (Moare de curiozitate. Din
cauza lui am ]nt]rziat);
adjective sau participii adjectivizate cu sau f[r[ cuvinte determinative (}l
d[dea v]ntul jos de slab. Nu putea merge acas[ de obosit);
gerunziu cu sau f[r[ cuvinte determinative (Gr[bindu-m[, n-am reu=it
s[ v[ sun).
Complementul circumstan\ial de cauz[ poate fi situat at]t dup[ cuv]ntul
determinat, c]t =i ]naintea acestuia.
}n situa\ii obi=nuite, complementele cauzale nu se izoleaz[. Se izoleaz[
complementele cauzale simple sau dezvoltate care stau ]naintea verbului predicat
=i asupra c[rora se insist[ ]n mod special (De necaz, nu vedea lumea), precum =i
cele exprimate prin participii sau adjective cu sau f[r[ elemente determinative,
situate ]naintea cuv]ntului determinat (Copilul, de obosit, nu putea p[=i. De
slab, i se vedeau oasele).

SINTAXA

267

COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL DE SCOP


Complementul circumstan\ial de scop (numit =i final) determin[ un verb
(substantiv deverbal) =i indic[ scopul ac\iunii (Se f[cea mare preg[tire pentru
osp[\.). Poate fi identificat prin ]ntrebarea ]n ce scop? cu ce scop?
}n calitate de complement circumstan\ial de scop pot func\iona:
substantive sau substitute pronominale, precedate de prepozi\ie (A venit
dup[ cump[r[turi. Pentru aceasta a fost nevoit s[ consulte mult[ literatur[.);
prin verbe la infinitiv precedate de prepozi\iile pentru sau spre (To\i se
nasc spre a muri);
prin supine precedate de prepozi\ii (A venit la s[pat).
Complementul final st[, de regul[, dup[ verbul-predicat =i nu se izoleaz[.
Complementul final plasat ]naintea termenului regent sau intercalat ]ntre subiect
=i predicat se izoleaz[ (Pentru a afla adev[rul, s-a deplasat la fa\a locului. El,
pentru a se salva, a fugit).
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL CONDI|IONAL
Complementul circumstan\ial condi\ional arat[ condi\ia de care depinde
]nf[ptuirea unei ac\iuni sau manifestarea unei ]nsu=iri exprimate de verbul sau
de adjectivul determinat (Eu, ]n locul lui, n-a= fi procedat a=a).
Complementul condi\ional r[spunde la ]ntreb[rile ]n ce condi\ii? cu ce
condi\ie?
Verbul determinat de complementul condi\ional se afl[ la un mod sau la un
timp care arat[ o ac\iune nerealizat[. Ac\iunea urmeaz[ s[ se realizeze, dac[
se ]ndepline=te condi\ia exprimat[ de complement.
Cu func\ie de complement condi\ional pot ap[rea:
substantivele caz, condi\ie, eventualitate precedate de prepozi\ii (]n, cu)
sau alte substantive precedate de locu\iunea prepozi\ional[ ]n caz de (}n
condi\iile date, vom lucra mai bine. }n caz de pericol, vei fugi);
substantive nume de fiin\e sau substitute ale acestora (pronume, adjective
posesive, numerale), ]nso\ite de locu\iunea prepozi\ional[ ]n locul (}n locul
fratelui t[u, eu n-a= fi venit. }n locul lui, acceptam propunerea);
adverbe (S[-mi scrii, altfel (altminteri) m[ sup[r);
printr-un verb la gerunziu cu sau f[r[ compliniri (V[z]ndu-m[, s-ar bucura).
Locul complementului circumstan\ial condi\ional nu este stabil. Mai des
totu=i st[ ]naintea cuv]ntului determinat =i, de regul[, se izoleaz[.
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL CONCESIV
Complementul circumstan\ial concesiv determin[ un verb, o interjec\ie cu
valoare verbal[ sau un adjectiv =i indic[ obiectul sau situa\ia care ar fi putut
]mpiedica realizarea unei ac\iuni sau existen\a unei ]nsu=iri (Contrar obiceiului
s[u, =eful n-a ]nt]rziat. De=i t]rzie, prim[vara a fost totu=i destul de frumoas[.
De=i obosit, hai la trebi!)
Complementul concesiv poate fi identificat cu ajutorul uneia dintre
]ntreb[rile: ]n ciuda c[rui fapt? ]n pofida c[rui fapt?

268

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

}n func\ie de complement concesiv pot ap[rea:


substantive ]nso\ite de locu\iunile prepozi\ionale cu tot (toat[), ]n
ciuda, ]n contra, ]n pofida, de prepozi\ia ]mpotriva sau de adverbul contrar
(Cu toat[ bun[voin\a, n-a reu=it s[-l ajute. Contrar voin\ei, el accept[ totu=i
propunerea);
locu\iunea adverbial[ cu toate acestea (A fost anun\at, cu toate acestea
n-a venit);
verbe la infinitiv cu compliniri (F[r[ a-=i da seama de cele ]nt]mplate,
ie=i afar[);
verbe la gerunziu cu compliniri (Venind t]rziu, totu=i a izbutit s[-=i fac[
toate temele).
Complementul de concesie se situeaz[, de obicei, ]naintea elementului
determinat. }n cazuri rare poate sta =i dup[ acesta.
Complementul de concesie se izoleaz[, indiferent de structura lui =i de locul
pe care ]l ocup[ ]n propozi\ie.
COMPLEMENTUL CIRCUMSTAN|IAL CONSECUTIV
Complementul circumstan\ial consecutiv determin[ un verb sau un adjectiv
=i indic[ consecin\ele unei ac\iuni sau ale unei ]nsu=iri (calit[\i): C[zu la pat
bolnav[ pe moarte. (I. C r e a n g [). Cei doi se ]n\elegeau de minune.
Se construie=te, de obicei, cu prepozi\iile de, spre, pentru, care preced[:
un substantiv (S-au speriat de moarte. A reu=it de minune);
un verb la participiu (Danseaz[ de invidiat);
o locu\iune adverbial[ sau adjectival[ (R]deau =i povesteau cele ]nt]mplate
de-a mai mare dragul);
St[ ]ntotdeauna dup[ verbul (adjectivul) care ]l determin[ =i nu se izoleaz[.
ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR
Spre deosebire de toate celelalte p[r\i de propozi\ie care au un singur termen
regent, elementul predicativ suplimentar este o parte secundar[ de propozi\ie
dublu subordonat[: unui verb =i unui nume. Astfel, ]n prepozi\ia Apa curge
lini=tit[, elementul predicativ suplimentar lini=tit[ se refer[ ]n acela=i timp la
verbul predicativ curge =i la substantivul (cu func\ie de subiect) apa. Deci
elementul predicativ suplimentar are doi termeni regen\i: unul nominal, cel[lalt
verbal.
Fiind, de regul[, un substantiv (sau un substitut al substantivului) f[r[
prepozi\ii ori ]nso\it de anumite prepozi\ii, regentul nominal poate fi la toate
cazurile. Regentul verbal poate sta la orice mod, diatez[, timp, num[r =i
persoan[.
Dubla dependen\[ a elementului predicativ suplimentar este marcat[ formal
prin acordul lui cu numele la care se refer[ =i prin locul lui ]n urma verbului
determinat (de regul[):
Copiii alearg[ voio=i.

Am g[sit-o suferind[.

}i zic Sandu.

SINTAXA

269

Nu este exclus ]ns[ ca din motive stilistice sau din necesit[\ile versifica\iei
elementul predicativ suplimentar s[ stea ]naintea verbului determinat sau
]naintea substantivului la care se refer[:
G]nditoare =i trist[ venea... venea melodia t[r[g[nat[. (A l. O d o b e s c u)
De la g]rl[-n p]lcuri dese / Zgomoto=i copiii vin. (G. C o = b u c)
}n asemenea situa\ii elementul predicativ suplimentar apare totdeauna
nearticulat.
Elementul predicativ suplimentar se poate referi la un nume cu diverse
func\ii sintactice ]n propozi\ie. Acesta poate fi:
a) subiect:
Frunzele c[deau ve=tede =i uscate. (M. S a d o v e a n u)
C]nd ochii t[i tot ]nc[ mari / Se uit[ dulci =i gale=i. (M. E m i n e s c u)
b) complement direct:
M[ ]ntreceam cu fetele cele mai mari din tors =i ele din r[utate m[ porecleau
Ion Torc[l[u (I. C r e a n g [);
O cheam[ Agripina pe nevast[-mea. (Z. S t a n c u)
c) complement indirect:
+i iaca ne trezim cu popa Bulig[, ce-i ziceau =i Ciuc[l[u, din uli\a
Buciumeni, t[m]iet =i aghezmuit, gata des-diminea\[, Dumnezeu s[-l iepure!
(I. C r e a n g [)
Copiii ]mi spuneau Din\osul. (Z. S t a n c u)
d) complement de agent:
Inven\iile lui au fost recunoscute de speciali=ti perfecte.
Deci, elementul predicativ suplimentar poate determina, ]n principiu, orice
parte a propozi\iei, dar apare de cele mai multe ori pe l]ng[ un nume cu func\ia
sintactic[ de subiect sau de complement direct.
C]teodat[ numele determinat de elementul predicativ suplimentar poate s[
lipseasc[, ]ns[ el este lesne sub]n\eles. }n lipsa numelui determinat elementul
predicativ suplimentar se poate raporta la o ]ntreag[ propozi\ie:
... r[m]ne fapt pre\ios pentru privitorul istoric c[ Mehmet, cuceritorul... a urcat
cu alai dealul Hlincea... (G. G a l a c t i o n)
Func\iile sintactice ale termenilor regen\i (nominal sau verbal) s]nt
independente de elementul predicativ suplimentar.
MIJLOACE DE EXPRIMARE
A ELEMENTULUI PREDICATIV SUPLIMENTAR
Elementul predicativ suplimentar poate fi exprimat prin:
1) s u b s t a n t i v e:
a) f[r[ prepozi\ii:
Ce frumos era ]n cr]nguri/ C]nd cu ea m-am prins tovar[=. (M. E m i n e s c u)
Turcii... mijlocir[ s[ vie domn Mihail. (P. I s p i r e s c u)
b) cu prepozi\ii =i locu\iuni prepozi\ionale: de, ]n, la, contra, pentru, ]n calitate
de, ]n chip de:
Ea ar fi venit ]n chip de pas[re, de a b[tut acuma la fereastr[. (I. C r e a n g [)

270

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

c) ]n construc\ii comparative cu adverbele ca sau c]t:


+i-l g[sir[m/ }n pai ca trestia/ }n spic ca vrabia/+i-n bob ca maz[rea.
(G. Te o d o r e s c u)
Ochii i-au ie=it afar[ din cap c]t cepele de mari. (I. C r e a n g [)
2) a d j e c t i v e, p a r t i c i p i i =i g e r u n z i i a d j e c t i v i z a t e (cu sau f[r[
prepozi\ii):
Ei s]nt considera\i drept cei mai buni din clas[.
+i cr]ngurile se ]ntind desfrunzite, cafenii, cu o u=oar[ p]cl[ ar[mie deasupra
lor. (M. S a d o v e a n u)
Ruxanda ie=i tremur]nd[ =i galben[. (C. N e g r u z z i)
3) p r o n u m e (cu sau f[r[ prepozi\ii):
+i m-am trezit pe nesim\ite/C[-mi zice satul Dumneata. (O. G o g a)
L-am g[sit c]t mine.
4) n u m e r a l e:
Elevii au sosit primii la fini=.
Ei au plecat am]ndoi la munte.
5) v e r b e la gerunziu =i mai rar la infinitiv:
... =i eu iar fugeam acas[ pl]ng]nd, stupind =i blestem]ndu-l. (I. C r e a n g [)
+i cosi\a ta b[laie o aduni la ochi pl]ng]nd. (M. E m i n e s c u)
Acum ]nt]ia=i dat[ vedem ideea de unitate a se ar[ta. (N. B [ l c e s c u)
6) a d v e r b e:
Nu c[ numai milostiv[/Nu-mi e=ti nicidecum atunci, /Ci te-ar[\i =i ]mpotriv[/
Cu-ale ei sfinte porunci! (V [ c [ r e = t i i)
Elementul predicativ suplimentar se exprim[ prin p[r\ile de vorbire care au
sens lexical de sine st[t[tor =i care pot fi p[r\i de propozi\ie. Dac[ este exprimat
printr-un nume (substantiv, adjectiv, numeral, pronume), el se acord[ cu numele
pe care-l determin[ ]n num[r =i gen (la fel ca numele predicativ). }n lipsa
elementului verbal regent drept elemente predicative suplimentare apar numai
determinativele referitoare la verbul absent =i la subiectul lui. Aceste
determinative s]nt de obicei complemente (=i propozi\ii) circumstan\iale de loc
=i mai rar de timp:
S-a transcris ]n ]ntregime fraza lui B[lcescu, fiindc[ autorul o dore=te pe
frontispiciul acestui roman. (C a m i l Pe t r e s c u)
}l v[d pe Demetrius ]n zilele cele dint]i ale cuno=tin\ei noastre. (G. Galactio n)
ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR
+I ALTE P{R|I DE PROPOZI|IE
Cu toate c[ are o situa\ie special[ ]n r]ndul p[r\ilor secundare de propozi\ie,
elementul predicativ suplimentar se apropie mult de predicat at]t prin con\inut,
c]t =i prin mijloacele de exprimare (fiind acordat cu subiectul). Astfel, ca =i numele
predicativ, elementul predicativ suplimentar se subordoneaz[ unui nume sau
se raporteaz[ la o propozi\ie subordonat[ prin intermediul unui verb mijlocitor.
Deosebirea dintre ele const[ doar ]n natura morfosintactic[ a verbelor pe l]ng[
care apar: numele predicativ determin[ verbe copulative (mai mult sau mai
pu\in lipsite de sens lexical), pe c]nd elementul predicativ suplimentar se refer[
la verbe predicative cu sens lexical autonom.

SINTAXA

271

Bine]n\eles, nu ]ntotdeauna poate fi stabilit hotarul precis care separ[ verbele


predicative de cele copulative, fiindc[ ]n realitatea limbii nu exist[ o grada\ie de
la verbele cu sens lexical deplin la verbele cu sens lexical sl[bit.
Exist[ =i deosebiri ]ntemeiate pe criterii sintactice: ]n timp ce elementul
predicativ suplimentar se poate raporta la nume =i propozi\ii subordonate cu
numeroase func\ii sintactice, numele predicativ se raporteaz[ numai la subiect
=i la corespondenta acestuia, propozi\ia subiectiv[.
Deoarece apare pe l]ng[ un verb, elementul predicativ suplimentar
poate da impresia c[ se apropie de complement, mai ales de un complement
circumstan\ial de mod. }n realitate el se deosebe=te de complement at]t ca
]n\eles (prin absen\a nuan\elor circumstan\iale), c]t =i ca form[ (prin
acord).
Referindu-se la un nume, elementul predicativ suplimentar se apropie mai
mult de atributul circumstan\ial, de care totu=i se deosebe=te net prin
apartenen\a la grupul verbului, prin topic[ =i prin absen\a nuan\elor
circumstan\iale.
De obicei elementul predicativ suplimentar nu se izoleaz[ de termenii regen\i,
dar c]nd se afl[ ]naintea numelui-subiect, atunci se separ[ prin intona\ie =i
pauz[, marcat[ ]n scris prin virgul[:
}ns[ ca tovar[= , era p[rta= la toate, =i la pagub[, =i la c]=tig. (I. C r e a n g [)
P{R|ILE DE PROPOZI|IE MULTIPLE
P[r\ile de propozi\ie de acela=i fel coordonate ]ntre ele se numesc p[r\i de
propozi\ie multiple*. Ele nu se subordoneaz[ una alteia, depind toate de acela=i
cuv]nt pe care ]l determin[ =i ]ndeplinesc aceea=i func\ie sintactic[. De exemplu,
]n propozi\ia C]mpia z[cea ]ntr-o cea\[ sub\ire =i str[vezie (I. D r u \ [), adjectivele
sub\ire, str[vezie, fiind legate ]ntre ele prin conjunc\ia copulativ[ =i,
determin[ ambele substantivul cea\[ =i ]ndeplinesc func\ia sintactic[ de
atribute acordate.
N o t a l. Exist[ ]ns[ =i cazuri c]nd p[r\ile de propozi\ie ]ndeplinesc diferite func\ii ]n propozi\ie.
Aceasta are loc, ]n special, la complementele circumstan\iale multiple, ce pot fi de diferite tipuri:
Oric]nd =i oriunde s]ntem optimi=ti. Aici avem dou[ circumstan\iale ale aceluia=i predicat, dar unul e
de timp (oric]nd), iar altul de loc (oriunde). }n asemenea cazuri e vorba de p[r\i de propozi\ie
coordonate, dar nu multiple.
N o t a 2. Nu s]nt considerate p[r\i de propozi\ie multiple cuvintele ori ]mbin[rile de cuvinte
repetate de dou[ sau de mai multe ori cu scopuri stilistice:
+i se duc pe r]nd, pe r]nd,
Zarea lumii-ntunec]nd... (M. Eminescu)

Leg[tura dintre p[r\ile multiple de propozi\ie se ]nf[ptuie=te prin intona\ie


sau prin conjunc\ii. Conjunc\ia =i arat[ c[ enumerarea s-a ]ncheiat =i de aceea
]ntre diferitele p[r\i multiple nu se face pauz[. C]nd ]ns[ aceast[ conjunc\ie
apare =i ]naintea primului termen, la rostire se face pauz[ de at]tea ori, de c]te
ori se repet[ conjunc\ia:
Scoal[-te, c-am g[sit =i secure, =i fr]nghie, =i sfredel. (I. C r e a n g [)
* }n literatura de specialitate se ]ntrebuin\eaz[ =i termenul p[r\i de propozi\ie omogene.

272

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

Exist[ cazuri c]nd p[r\ile de propozi\ie multiple se leag[ prin conjunc\ie


dou[ c]te dou[:
}n mine r[ul =i binele
}ncrederea =i ]ndoiala,
Se afl[-n simbioz[:
Credin\a =i erezia,
Umbrele =i luminile,
Aurul =i spoiala,
Culoarea neagr =i roz[,
Ur]tul =i poezia. (P. Z a d n i p r u)
Aici pauza se face dup[ fiecare pereche de p[r\i multiple.
STRUCTURA P{R|ILOR DE PROPOZI|IE MULTIPLE
Dup[ structur[ p[r\ile de propozi\ie multiple pot fi bimembre =i polimembre.
Fiecare membru, la r]ndul lui, poate fi simplu (format dintr-un singur cuv]nt)
sau dezvoltat (format din construc\ii gerunziale, participiale, adjectivale,
infinitivale =i chiar din propozi\ii ]ntregi). De exemplu:
+i unduios =i ]nflorit / E p[rul blond =i moale. (M. E m i n e s c u)
Din c]mp, de-acas[, de la plug /Plecat-am ast[-var[ / Ca s[ sc[p[m de
turci, de jug / S[rmana scump[ \ar[. (V. A l e c s a n d r i)
}mbr[cat ]ntr-un sum[nel vechi, ]ncins cu o leg[toare de rogoz,
(mo= Bulg[re) colinda c]mpia cu o varg[ ]nfipt[ pa=nic la sub\ioar[.
(I. D r u \ [)
P[r\ile multiple dezvoltate pot consta =i din construc\ii diferite: una
gerunzial[ cu una participial[, una participial[ cu una adjectival[:
Acesta (profesorul) venea ]n toate zilele, ]mbr[cat ]n antereu de cutnie =i
purt]nd un i=lic rotund de piele de miel sur[. (V. A l e c s a n d r i)
C]nd venea tata noaptea... nghe\at de frig =i plin de promoroac[, noi ]l
speriam s[rindu-i ]n spate pe ]ntuneric. (I. C r e a n g [)
Din punctul de vedere al leg[turii dintre ele, p[r\ile de propozi\ie multiple
s]nt de trei feluri: ] n c h i s e, d e s c h i s e =i m i x t e.
} n c h i s e s]nt p[r\ile de propozi\ie multiple ]n care ultimii membri ai =irului
se leag[ printr-o conjunc\ie coordonatoare (]n majoritatea cazurilor rolul ]l are
conjunc\ia =i):
Bobii de rou[ / Se coloreaz[-n albastru / +i devin dulci, / Tam]io=i/ +i
grei... (G r. V i e r u)
D e s c h i s e s]nt p[r\ile de propozi\ie multiple juxtapuse sau legate prin
conjunc\ii ce se repet[ ]naintea fiec[rui membru. Ele au un caracter de
enumerare neterminat[:
Ploile au r[zmuiat cr[p[turile ce spintecar[ ca ni=te =op]rle drumurile,
ima=urile, sem[n[turile. (I. D r u \ [)
Casa ceea de aram[ era acum numai un sloi de ghea\[ =i nu se mai
cunoa=te pe dinafar[ nici u=[, nici u=ori, nici gratii, nici obloane la
fere=ti... (I. C r e a n g [)
M i x t e s]nt p[r\ile de propozi\ie multiple formate din perechi legate dou[
c]te dou[ prin conjunc\ia =i:
|[ranii totdeauna dorm cel mai pu\in, / Nu c[ ar vrea, ori n-ar vrea.
A=a s]nt n[scu\i sub o stea, a trudei =i oboselii, / a dragostei =i a copiilor
mul\i, / a c]ntecului =i a vorbei iste\e. (V. Te l e u c [)

SINTAXA

273

Conjunc\ia copulativ[ =i poate fi plasat[ =i ]naintea fiec[rui cuplu de p[r\i


de propozi\ie multiple cu scopul de a sublinia sau de a atrage aten\ia cititorului
asupra ]ntregii construc\ii:
C[ci trebuie s[ v[ spun c[ la Humule=ti torc =i fetele =i b[ie\ii, =i femeile =i
b[rba\ii. (I. C r e a n g [)
Membrii p[r\ilor multiple de propozi\ie pot fi lega\i ]ntre ei =i cu ajutorul
altor conjunc\ii.
}n propozi\iile negative drept corespondent al lui =i se ]ntrebuin\eaz[
conjunc\ia nici, care se repet[, de regul[, ]naintea fiec[rui membru al p[r\ilor
multiple de propozi\ie.
Mo= Bulg[re n-avea nici rude, nici copii, nici m[car nume nu-=i avea.
(I. D r u \ [)
Cuplul corelativ at]t..., c]t =i... leag[ numai p[r\i de propozi\ie multiple
bimembre:
Moldavia at]t prin pozi\ia sa geografic[, c]t =i prin climatul ei se poate
socoti ]ntre \[rile organizate pentru muzic[. (C. N e g r u z z i)
Conjunc\iile disjunctive (ori, =au, ba, fie, c]nd etc.) leag[ p[r\i de propozi\ie
multiple care se exclud reciproc:
}mi trecea pe dinainte, cu al timpului amestec, / Ba un soare, ba un rege, ba
alt animal domestic. (M. E m i n e s c u)
Voi merge ori cu voia, ori f[r[ voia voastr[. (C. N e g r u z z i)
El (mo=neagul) s-a apucat a face o mic[ plimbare pe malul apei, umbl]nd
frumu=el cu m]inile la spate c]nd la vale, c]nd la deal. (I. D r u \ [)
E posibil ca p[r\ile de propozi\ie multiple legate prin conjunc\ii disjunctive
s[ exprime numai o alternativ[ ]ntre no\iuni care nu s]nt contrare =i nu se
opun una alteia:
+i noi am rupt-o cu trecutul fie ca limb[, fie ca idee, fie ca mod de a privi =i
a cugeta. (M. E m i n e s c u)
Conjunc\iile adversative dar (da), ]ns[, ci, iar, =i leag[ p[r\i de
propozi\ie multiple care se opun una alteia f[r[ a se exclude. Ele nu se
repet[, ci se ]ntrebuin\eaz[ numai o singur[ dat[ ]naintea celui de al doilea
element:
Chipul s[u era nu frumos, dar pl[cut. (C. N e g r u z z i)
Dau cuv]nt c-oi scoate aur, da nu gr]u. (G. M e n i u c)
Eu a=a ]n\eleg, =i nu altfel! (N. C o s t e n c o)
Dintre toate conjunc\iile adversative cel mai puternic raport adversativ se
exprim[ prin conjunc\ia ci, primul membru al perechii fiind ]ntotdeauna parte
a unei propozi\ii negative:
}mp[ratul Verde nu avea feciori, ci numai fete. (I. C r e a n g [)
Din categoria conjunc\iilor adversative fac parte =i cuplurile corelative nu
numai c[..., dar =i...; nu numai..., ci =i... }nt]ia parte a acestor corelative se pune
]naintea primului membru al perechii, iar a doua ]naintea celui de al doilea
membru:
E net[g[duit c[ de la ]nceputul lumii =i p]n[ ]n ziua de ast[zi femeile ne-au
]ntrecut nu numai ]n iubire, ci =i ]n patriotism. (C. N e g r u z z i)

274

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

CLASIFICAREA P{R|ILOR DE PROPOZI|IE MULTIPLE


DUP{ FUNC|IA LOR SINTACTIC{
Pot fi multiple orice p[r\i de propozi\ie cu excep\ia predicatului, deoarece
dou[ predicate ]nseamn[ dou[ propozi\ii diferite. Pot fi ]ns[ nume predicative
multiple.
Subiecte multiple
Subiectele care au un predicat comun =i se leag[ ]ntre ele cu ajutorul
intona\iei de enumerare sau al conjunc\iilor s]nt multiple. Ele pot fi bimembre
=i polimembre, simple =i dezvoltate, ]nchise, deschise =i mixte:
De-a=a vremi se-nvrednicir[ cronicarii =i rapsozii. (M. E m i n e s c u)
Nume predicative multiple
C]teva nume predicative pe l]ng[ un verb copulativ sau semicopulativ
formeaz[ un singur predicat nominal cu p[r\i nominale multiple. Ele pot fi
bimembre =i polimembre, ]nchise, deschise sau mixte:
V[zduhu-i aspru, greu =i argintat. (N. L a b i =)
Fata mo=neagului ]ns[ era frumoas[, harnic[, ascult[toare =i bun[ la
inim[. (I. C r e a n g [)
}n acest r[stimp de vreme satul a fost de multe ori bogat =i s[rac, voinic =i
bicisnic... (I. D r u \ [)
Atribute multiple
Atributele multiple determin[ unul =i acela=i cuv]nt din propozi\ie =i s]nt
legate ]ntre ele prin conjunc\ii sau prin juxtapunere. Ele indic[ diverse variet[\i
ale obiectului determinat sau diverse ]nsu=iri ale aceluia=i obiect:
Clipeau ]n noapte semnale ro=ii, galbene =i verzi de manevre. (V. A l e c s a n d r i)
Pe miri=te ar[ dou[ tractoare puternice l[s]nd ni=te brazde late =i negre, ca de
smoal[. (G. M e n i u c)
N o t a 1. C]nd dou[ sau mai multe atribute caracterizeaz[ cuv]ntul determinat din diferite
puncte de vedere, ele nu s]nt multiple:
Fapte mari de b[rb[\ie, iat[ ce i-oi d[rui. (L. Deleanu)
Primul din cele dou[ atribute de pe l]ng[ substantivul fapte indic[ o proprietate fizic[
(dimensiunea), iar al doilea o calitate moral[.
N o t a 2. C]teodat[ dou[ sau mai multe atribute ce determin[ acela=i cuv]nt pot fi
interpretate at]t ca multiple, c]t =i ca nemultiple. Dac[ ]n propozi\ia Vesela verde c]mpie acu-i
trist[, ve=tejit[. (V. A l e c s a n d r i) primul determinativ (vesela) se refer[ la ]ntreaga ]mbinare
verde c]mpie, atributele vesela =i verde nu s]nt considerate multiple. Dac[ ]ns[ determinativele
date s]nt ]n\elese ca diferite semne ale obiectului (vesela, verde), ele ar putea fi considerate
multiple.

Dup[ structura lor atributele multiple at]t cele acordate, c]t =i cele
neacordate, pot fi bimembre =i polimembre, fiecare membru, la r]ndul s[u,
put]nd fi simplu sau dezvoltat =i f[c]nd parte dintr-un grup ]nchis sau
deschis:
Neguri albe, str[lucite / Na=te luna argintie. (M. E m i n e s c u)
Toamna e hotarul unui an ]ntreg de munc[, de dragoste, de vise. (I. D r u \ [)
Din aer nu lipseau sunetele vioarelor =i ale fluierelor. (A. M a t e e v i c i)

SINTAXA

275

Se ivesc ni=te cuvinte noi


+i le ]nghit pe altele
Mai vechi =i mai slabe. (G r. V i e r u)
N o t [. }n clasa atributelor multiple trebuie ]ncadrate =i dou[ sau mai multe apozi\ii care se
refer[ la acela=i cuv]nt:
Oaspe\ii caselor noastre, cocost]rci =i r]ndunele,
P[r[sit-au a lor cuiburi =-au fugit de zile rele. (V. Alecsandri)

}n mod obi=nuit atributele multiple stau dup[ cuv]ntul determinat. Pentru


a ob\ine ]ns[ un efect stilistic special, atributele multiple se plaseaz[ ]naintea
cuv]ntului determinat:
G]nditoare =i t[cut[, luna-n cale-i se opre=te. (V. A l e c s a n d r i)
Complemente directe multiple
Din punctul de vedere al structurii =i al leg[turii ]ntre ele, complementele
directe pot fi =i ele de diferite tipuri ca =i celelalte p[r\i de propozi\ie:
}ntr-o bun[ diminea\[ Porojan a fost dat pe m]na unui brutar pentru ca s[
]nve\e a pl[m[di p]ini, ciuperci, colaci, cozonaci =. a. (V. A l e c s a n d r i)
}n propozi\ia de mai sus complementele directe s]nt legate ]ntre ele prin
intona\ia de enumerare, dar ele pot fi legate =i prin conjunc\ie:
Am]ndoi erau din Ciutura =i sortit le era s[ ]mpart[ fr[\e=te ]n dou[ =i noaptea
de var[, =i c]mpia, =i f]nul din c[ru\[. (I. D r u \ [)
Complemente indirecte multiple
Complementele indirecte multiple pot fi de asemenea de tipuri diferite =i
membrii lor pot fi lega\i prin diverse conjunc\ii:
Ie=ea ]n panera=ul ei cu doi cai la arat, la secerat, la ma=in[. (M. Sadoveanu)
Am p]ine mult[, tat[, am poduri pline cu gr]u c[ o s[-mi ajung[ =i mie, =i
matale, =i lui Arion. (I. D r u \ [);
(}mp[ratul) nu z]mbea nici la c]ntecul nevinovat al copilului, nici la
sur]sul plin de aur al so\iei lui tinere, nici la pove=tile b[tr]ne =i glume\e ale
osta=ilor. (M. E m i n e s c u)
Complemente circumstan\iale multiple
Complementele circumstan\iale multiple s]nt exprimate, de obicei, prin
acelea=i p[r\i de vorbire, de=i acestea pot fi =i diferite. De exemplu:
Pe la =coal[ mai dam noi a=a, c]teodat[, de form[. (I. C r e a n g [)
Circumstan\ialele multiple pot fi de asemenea de toate tipurile posibile:
}n gr[dini, ]n c]mp, pe dealuri, prin poiene =i prin vii
Ard movili buruienoase sco\]nd fumuri cenu=ii. (V. A l e c s a n d r i)
Acum cred c[ m[ cuno=ti =i de ur]t =i de frumos, =i de b[tr]n =i de t]n[r, =i
de slab =i de puternic. (I. C r e a n g [)
Zbier[t, r[get, \ip[t, vaiet, mii de glasuri sp[im]ntate
Se ridic[ de prin codri, de pe dealuri, de prin sate... (V. A l e c s a n d r i)
Ichim c]nt[ din fluier, din stuf, din solz, din frunz[... (G. M e n i u c)
Dintre toate felurile de circumstan\iale multiple mai frecvente s]nt cele de
mod, de loc =i de timp, care pot fi foarte variate ca mijloace de exprimare:
Din vorb[ ]n vorba, din hohot ]n hohot =i din c]ntec ]n c]ntec ne trezir[m
deodat[ ]n mijlocul Bistri\ei. (V. A l e c s a n d r i)

276

GRAMATICA UZUAL{ A LIMBII ROM~NE

CUVINTELE GENERALIZATOARE
LA P{R|ILE DE PROPOZI|IE MULTIPLE
Membrii p[r\ilor multiple de propozi\ie s]nt ]nso\i\i deseori de a=a-numitele
cuvinte generalizatoare, ce ]nglobeaz[ toat[ enumerarea. Ele pot sta at]t ]naintea
p[r\ilor multiple, c]t =i ]n urma lor:
}ndat[ s-au adunat toate viet[\ile: cele din ape, cele de pe uscat =i cele
zbur[toare. (Fo l c l o r)
Aratul, sem[natul, seceri=ul: toate nevoile estea le-a dat ]mpreun[ cu hectarele
sale colhozului. (I. D r u \ [)
C]nd cuvintele generalizatoare se afl[ la sf]r=it, ele ]ncheie enumerarea,
rezum[, adun[ ]mpreun[ membrii p[r\ilor de propozi\ie multiple. }n vorbire
]naintea lor se face pauz[ redat[ ]n scris prin dou[ puncte. Ele s]nt exprimate,
de obicei, prin pronume sau adverbe:
O zare rotund[ de horbo\ic[ albastr[, ]ntinsuri largi =i grele, o gar[ cu patru
plopi, o sumedenie de drumuri ]nnodate la ]ncheieturi: at]ta prime=te c]mpeanul ]n
ziua na=terii sale... (I. D r u \ [)
N o t [. Uneori ]naintea cuv]ntului generalizator de la sf]r=itul enumer[rii pot s[ apar[ cuvintele
incidente ]ntr-un cuv]nt, m