Sunteți pe pagina 1din 24

Drept civil.

Contracte
Contractul de vanzare - cumparare
- de regula, transmite dreptul de P; insa poate transmite si:
* drepturi reale
* drepturi de creanta
* drepturi de proprietate intelectuala
* drepturi succesorale
=> transmiterea dreptului de P e doar de natura contractului (NU esenta)
- este un act de dispozitie; dreptul transmis trebuie sa fie transmisibil, adica sa nu fie indisolubil legat de o
persoana;
- drepturi care ! pot face obiectul contractului de vanzare-cumparare: drepturi personale
nepatrimoniale, drepturi patrimoniale strict personale, cele constituite prin lege"prin conventie intuitu
personae;
I. CARACTERE JURIDICE:
1). in principiu, consensual =>
- in anumite cazuri #prevazute de lege$ devine solemn: %Drepturile reale asupra imobilelor cuprinse in C&
se dobandesc, atat intre parti cat si fata de terti, numai prin inscrierea in C& pe baza inscrisului autentic
notarial%
- ad probationem - > '() *+ -> forma scrisa; inceputul de dovada scrisa poate face dovada numai
completat cu alte mi,loace de proba #martori, prezumtii$
2). SINAA!"ATIC =>
- obligatiile nascute din -C sunt reciproce si interdependente #predarea vs. plata pretului$
- ca e.ceptie, legea intervine pt asig. ec/ilibrului: 0g. 123"'))) #clauze abuzive$
#). CU TITU $NER$S =>
- fiecare parte urmareste sa isi procure un avanta, in sc/imbul obl. asumate
%). IN &RINCI&IU, C$"UTATI' =>
- e.istenta dr. si obl. este certa, iar intinderea acestora e det. sau determinabila
- 45C4P674: vanzarea de drepturi litigioase #ca varietate a -C$
(). TRANSATI'A DE &R$&RIETATE =>
- prin natura sa, contractul transmite acest drept real principal;
- %de regula, proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din mom. inc/. contr., c/iar daca bunul nu a
fost predat ori pretul nu a fost platit% #art. 189: C.civ.$
- transmiterea imediata opereaza numai daca:
* vanzatorul e proprietarul lucrului vandut
* obiectul contractului este un res certa
* lucrul vandut e.ista
* partile sau legea sa nu fi amanat transferul dr. de proprietate #e.g. imobilele - C&$
)). DIS&$*ITIIE &RI'IND $+. 'AN*AT$RUUI SE A&ICA IN "$D
C$RES&UN*AT$R $+I!ATII$R INSTRAINAT$RUUI in ca,ul oricarui al- con-rac- care
are ca e.ec- -rans/i-erea unui 0rep- =>
- asta ! inseamna ca -C e dreptul comun in materie iar contractele aplicabile sunt varietati ale -C
II. C$NDITII DE 'AIDITATE S&ECI1ICE
- pe langa capacitatea de a contracta, consimtamantul partilor, obiectul determinat si licit, o cauza licita si
morala #si cand legea prevede, forma$, e.ista si cond. specifice:
1). Re2ula: capaci-a-ea3 E4cep-ia: incapaci-a-ea3
- %pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege% - pp. capacitatii
- e.ceptia = minorii ; 1: ani si interzisii ,udecatoresti #dar acestia pot inc/. acte de conservare si de
dispozitie de mica valoare, cu car. curent si care se inc/eie pe loc$
- asadar, partile trebuie sa aiba capacitate deplina de e.. #-C e act de dispozitie raportat numai la pret si
obiect, dar poate mi,loci si acte de conservare - cumpararea mat.$
- minorii intre 1: si 1< vor putea inc/eia persona, dar numai cu incuviintarea parintilor"tutorelui si, in
toate cazurile prev. de lg., cu autorizarea inst. de tutela
- =>C6. 4*4=P. *4?!070+* C>P>C. D4 45. > P.&. = * #fara dovedirea unui pre,udiciu$
- p.,. supuse inregistrarii au capacitatea de a avea dr. si obl. de la data inregistrarii lor; si le e.ercita prin
organele de adm., de la data constituirii lor
- =>C6. 4*4=P. *4?!070+* C>P>C. P.@. = >
- dupa CC - strainii si apatrizii sunt asimilati cet. romani c/iar si sub aspectul capacitatii de a cumpara
terenuri :#
III. INCA&ACITATI S&ECIAE DE A CU"&ARA
1). Judecatorii, procurorii, grefierii, executorii, avocatii, notarii publici, consilierii juridici si practicienii
in insolventa NU pot cumpara, direct sau prin persoane interpuse, dr. litigioase si care sunt de compet.
inst. in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea. - >
- 45C4P677: persoanele de mai sus pot cumpara:
* drepturi succesorale ori cote-parti din dreptul de P de la comostenitori"copartasi
* dr. litigioase destinate indestularii creantelor nascute inainte ca dr. sa fie litigios
* dr. litigioase destinate apararii altor drepturi ale pers. care stapaneste bunul
2). Mandatarii, pentru bunurile pe care sunt insarcinati sa le vanda, cu exceptia caului in care au fost
imputerniciti expres in acest sens - *
!). "arintii, tutorele, curatorul, administratorul provioriu, pentru bunurile persoanelor pe care le
repreinta # N$
%). &unctionarii publici, judecatorii#sindici, practicienii in insolventa, executorii si alte asemenea
persoane, care ar putea influenta conditiile vanarii facute prin intermediul lor sau care au ca ob.
bunurile pe care le adm. ori a caror adm. supraveg'eaa # >
I'. INCA&ACITATI DE A 'INDE
1). Mandatarii, parintii, tutorele, curatorul, administratorul provioriu, functionarii publici, judecatorii#
sindici, practicienii in insolventa, executorii precum si alte asemenea persoane nu pot sa vanda bunuri
proprii pentru un pret care consta intr#o suma de bani provenita din vanarea sau exploatarea bunului
sau patrimoniului pe care il administreaa sau a carei administrare supraveg'eaa
- interdictia de mai sus se aplica coresp. si contractelor prestatoare de servicii in care, in sc/imbul unei
prestatii promise #de persoanele incapabile$, celealta parte da bani
- act. in anulare este inadmisibila incapabililor #nimeni nu se poate prevala de propria culpa pentru a
obtine desfiintarea unui a.,.$
- vanzarea intre soti a devenit valabilaA #CC$
An-econ-rac-ul 0e 5an,are6cu/parare
- o promisiune de a vinde si"sau cumpara, un acord de vointe ce precede inc/eierea unei vanzari
si care are menirea de a conferi partilor certitudinea ca niciuna din ele nu va capitula
- are mai multe varietati, dar principiul care le uneste este scopul principal urmarit de parti sau
macar de una din ele, acela de a intra, in viitor, intr-un raport ,uridic contractual
- %promisiunea de a contracta trebuie sa contina toate acele clauze ale contractului promis, in
lipsa carora partile nu ar putea e.ecuta promisiunea% -> daca promitentul refuza sa inc/eie contr.
promis, instanta, la cerea partii care si-a indepl. obl., poate sa pron. o /ot. care sa tina loc de
contract, atunci cand natura contr. o permite si cerintele de validitate sunt indepl. #"> pt
promisiunea de a inc/eia un contract real$
- promisiunea ce are ca obiect dr. de proprietate asupra imobilului sau un alt dr. in legatura cu
acesta se poate +6> 7 C>*64> &!C7>*>, daca promitentul este inscris in C& ca titularul
dr. care face ob. promisiunii, iar antecontractul #sub sanct. respingerii cererii de notare$ prevede
6 in care urmeaza sa fie inc/eiat contractul
&ac-ul 0e op-iune: pro/isiune unila-erala 0e 5an,are
- o singura parte contractanta se obliga sa vanda un lucru #sau sa cumpere$, cealalta rezervandu-
si numai facultatea de a-si manifesta ulterior #de regula inauntrul unui 6$ consimtamantul de a
inc/eia contractul
- promisiunea de vanzare " promisiunea de cumparare = contr. unilat. - creeaza obligatii numai pt
una din parti #P*+B7646!0$
- CC a introdus o institutie mai eficienta: Pactul de optiune = %>tunci cand partile convin ca
una dintre ele sa ramana legata de propria declaratie de vointa iar cealalta sa o poata accepta sau
refuza, acea declaratie se considera o oferta irevocabila%
- trebuie sa contina toate elementele contractului - pt. a putea fi doar acceptata: intre data
inc/eierii pactului si cea a e.primarii optiunii #sau a e.pirarii 6$ bunul este
7D7=P+7C707D>6
- sumele platite in temeiul unei promisiuni de vanzare se prezuma a fi un avans din pretul
convenit pt vanzare
A Pactul de optiune este, deci, un contract prin care o persoana #promitent$ se obliga, fata de alta
persoana #beneficiar$ sa vanda #sau sa cumpere$ un bun pentru un pret #determinat sau
determinabil$, daca aceasta din urma se va decide sa cumpere #sau sa vanda$ intr-un anumit
termen.
- astfel, beneficiarul trebuie sa %ridice optiunea%, adica sa accepte oferta
- cand pactul stramuta dr. reale care trebuie inscrise in C& -> antecontractul trebuie sa fie in
forma autentica - >
- pactul de optiune = + ->*746>64 > P*+B7=7!77 !70>6. D4 ->D>*4
&ro/isiunea 7ila-erala 0e 5an,are6cu/parare
- ambele parti se obliga sa inc/eie #in viitor$ un contract de vanzare-cumparare
- daca promitentul vanzator nu-si e.ec. obl. si vinde la un tert:
* inst. il poate obliga doar la daune-interese compensatorii
* daca refuza ne,ustificat sa perfecteze, inst. il poate obliga, pronuntand o /otarare care sa tina
loc de contract de vanzare-cumparare
- dreptul promitentului #vanzator sau cumparator se prescrie la 8 luni de la data cand contractul
trebuia sa se fi inc/eiat$
&ac-ul 0e pre.erin-a
- o varietate a promisiunii unilaterale care, datorita specificului sau, se aplica doar la vanzare si
inc/iriere
A Pactul de preferinta = promisiunea pe care si-o asuma una din parti #promitentul$ ca, in cazul in
care se va decide sa inc/eie contr. avut in vedere de cealalta parte, sa acorde preferinta acesteia
din urma #beneficiarului$ la contractare, la pret egal.
- promitentul #vanzator sau cumparator$ nu se obliga sa contracteze pur si simplu ci numai ca
daca se va decide sa contracteze, atunci il va prefera pe beneficiar #proprietarul se obl. sa-l
prefere pe c/irias, in caz ca vinde$
- dreptul beneficiarului este, in principiu, transmisibil #doar sa nu fie intuitu personae$
- este un contract afectat de o conditie potestativa simpla
&ro/isiunea .ap-ei al-uia
8Con5en-ia 0e por-e6.or-)
- o persoana #promitent$ se anga,eaza fata de o alta persoana #beneficiar$ sa determine un tert sa
inc/eie un act ,uridic promis sau sa ratifice unul inc/eiat in contul lui de catre promitent fara
imputernicirea sa prealabila
- intentia promitentului nu se prezuma, trebuie sa reiasa neindoielnic din contract sau din
impre,urarile in care a fost inc/eiat
- promitentul se anga,eaza la o +C07?>674 D4 *4D!06>6
- daca tertul refuza sau ratificarea devine imposibila, actul inc/eiat pentru el nu va produce
niciun efect
- daca tertul refuza - promitentul si beneficiarul isi restituie tot ce au e.ecutat, iar promitentul
poate fi obligat la daune-interese pt pre,udiciu
- esential: daca tertul ratifica actul, se perfecteaza retroactiv
- conventia de porte-fort apare ca o conventie accesorie fata de actul inc/eiat in contul tertului
Drep-ul 0e pree/p-iune al cu/para-orului
- in principiu, tutularul unui dr. de proprietate poate instraina dreptul sau, liber, oricarei persoane
- ca e.ceptie de la forta obligatorie a contractului, titularul dr. de preemptiune are, prin vointa
legii #sau prin conventie$ posibilitatea de a se substitui cumparatorului #asumandu-si si obl. lui,
evident$
A Dreptul de preemptiune confera preferinta unei persoane #preemptor$ la cumpararea unui bun,
la pret egal, atunci cand proprietarul acestuia il vinde. De e., dreptul c/iriasului de a cumpara
apartamentul inc/iriat.
- c/iar daca ingradeste lib. contractuala, nu obliga proprietarul sa vanda.
- vanzatorul este obligat sa notifice de indata cuprinsul contractului inc/eiat cu un tert,
cumparatorului #numele vanzatorului, descrierea bunului, sarcinile care il greveaza, termenii si
conditiile, locul bunului$
- preemptorul poate comunica acordul sau de a inc/eia E consemnarea pretului
- dr. de preemptiune se e.ercita #la bunuri mobile$ la cel mult 1) zile de la data comunicarii catre
preemptor, iar la imobile - 2) de zile
- produce ' efecte: inc/eierea -C intre vanzator si preemptor si desfiintarea contr. intre vanzator
si tert.
- vanzatorul raspunde fata de tertul de b.c. pt evictiunea ce rezulta din e.ercitarea preemptiunii
- in cazul pluralitatii de preemptori:
1$. are preferinta dr. legal, fata de cel conventional
'$. dr. ales de vanzator, cand toti au dr. legale
2$. daca bunul e imobil, castiga titularul dr. conventional mai intai inscris in C&
:$. daca bunul e mobil, titularul cu dr. cu data certa cea mai vec/e
- ordinea este 7BP4*>67->;
- preemptorul e obligat sa consemnze si pretul accesoriilor
- dreptul de preemptiune = indivizibil si netransmisibil #numai in principiu$
'. $+IECTU C$NTRACTUUI DE 'AN*ARE6CU"&ARARE
1). UCRU 'ANDUT
a). lucrul 5an0u- -re7uie sa .ie posi7il 6 ni/eni nu poa-e .i o7li2a- la i/posi7il
- imposibilitate poate sa fie materiala",uridica si se apreciaza la mom. inc/eierii
- daca initial era posibil iar apoi - C& " &B, se pune prbl. riscului contr., daca devine imposibil
din culpa partii - raspundere civila contractuala
- daca la mom. inc/., una din parti se afla in imposibilitate - contr. e valabilA
7). lucrul 5an0u- sa e4is-e sau sa poa-a e4is-a
- daca a pierit total in momentul inc/eierii contr. - > #lipsita de obiect$
- daca bunul a pierit in parte - cumparatorul poate cere anularea"reducerea pretului
- poate fi si un res futura #bun viitor$ -> proprietarea se stramuta cand bunul s-a realizat #sau,
dupa caz, la inscrierea in C&$
- daca nerealizarea bunului e in culpa vanzatorului - daune-interese
- cand cumparatorul si-a asumat riscul - ramane obligat la plata pretului
c). lucrul 5an0u- sa .ie in circui-ul ci5il 8-oa-e 7unurile sun- pre,u/a-e rela-i5 i.c.c.)
- e.ceptie: nu pot forma ob. bunurile care nu sunt in comert #e.tra commercium$
0). lucrul sa .ie 0e-er/ina- sau 0e-er/ina7il 6 NA
- la res genera - cerinta e indeplinita prin stabilirea precisa a cantitatii, calitatii, valorii
- determinarea de catre un tert trebuie sa se faca diligent si ec/idistant - or else, instanta stabileste
pretul sau elementul de determinat
e). lucrul sa .ie lici- si /oral 6 NA
.). lucrul sa .ie proprie-a-ea 5an,a-orului 85an,area 7unului al-uia 6 inain-e se sanc-iona cu
NR3 NCC o 0eclara 5ala7ila)
- daca proprietatea se transfera imediat #uno ictu$ si vanzatorul nu e proprietar - contractul se
sanctioneaza cu nulitatea
*C>D P>*6704 >! &+=6 D4 C.C.* - cand cumparatorul a fost in eroare - * pt eroare
asupra calitatii esentiale a vanzatorului #poate fi ceruta numai de cumparator, nu de vanzator sau
de adevaratul proprietar, care daca nu e.ercita act. in revendicare, se considera ca ratifica$
*C>D P>*6704 >! &+=6 D4 *4> C*4D76>* - cauza ilicita - >
- cand transferul proprietatii este amanat pt un moment ulterior - rezolutiune pt nee.ecutarea
obligatiei de a dobandi lucrul
2). &RETU, $+IECT A $+I!ATIEI CU"&ARAT$RUUI
- in lipsa pretului, obl. cumparatorului = lipsita de ob., obl. vanzatorului - de cauza
a). pre-ul sa .ie s-a7ili- in 7ani 6 es-e 0e esen-a con-rac-ului 0e 'C
- daca se plateste in alt lucru - se recalifica - contr. de sc/imb
- %vanzarea cu clauza de intretinere% nu este un contr. de -C
- daca cel care cumpara se obl. si la intretinere, si la plata unei sume de bani - contr. este de -C
daca prestatia principala = banii #asta e criteriul de calificare$
- de regula se stabileste in lei #dar valuta nu afecteaza validitatea contr.$
7). pre-ul -re7uie sa .ie 0e-er/ina- sau 0e-er/ina7il
- pretul e determinabil cand partile convin sa il stabileasca nu mai tarziu de data platii si nu
necesita un nou acord de vointa
- cand partile nu au determinat pretul in termenul stabilit #sau in 8 luni de la inc/. contr.$,
presedintele ,udecatoriei de la locul inc/eierii contr. va desemna in camera de consiliu, prin
inc/eiere definitiva, un e.pert
- daca pretul nu a fost det. in 6 de un an de la inc/eiere - >
- in mod e.ceptional, preturile unor imobile pot fi stabilite si de lege #vanzarea din fondurile
statului a locuintelor catre c/iriasi$
c). pre-ul sa .ie real si serios
- real = convenit in mod adevarat, pe care partile nu l-au stabilit fictiv
- serios = sa nu fie derizoriu => seriozitatea e apreciata de inst. in concreto #fapt$
'I. CAU*A
- cauza = o simpla conditie de fond, care semnifica %motivul% inc/eierii contr. #cauza subiectiva$
E scop #cauza obiectiva$ #teoria moderna - dualista$
- sa e.iste, sa fie licita si morala
- e.istenta cauzei se prezuma relativ #cauza neprevazuta e.pres nu conditioneaza valabilitatea
contractului$
- lipsa cauzei atrage *, cu e.ceptia cazului in care contractul a fost gresit calificat si poate
produce alte efecte ,uridice
- cauza ilicita sau imorala atrage > daca e comuna sau daca cealalta parte a cunoscut-o ori
trebuia sa o cunoasca, dupa impre,urari
'II. 1$R"A AD 'AIDITATE" SI AD &R$+ATI$NE"
- in principiu, consensual #solo consensu$ - fara forma
45C4P674: inscrierea in C& pe baza actului autentic notarial, a /otararii ,udecatoresti ramasa
definitiva, a certificatului de mostenitor etc. - >
- daca partile au convenit ca contr. sa imbrace o forma #neceruta$, contr. este valabil indiferent
daca respecta forma #&> - i.s.s.p.$
- ad probationem, cand bunul are o valoare > '() *+ - forma scrisa #daca nu se respecta,
imposibilitatea de a proba e.istenta contractului si a clauzelor$
- proba cu martori este inadmisibila intotdeauna cand pentru dovedirea unui act ,uridic legea cere
forma scrisa; fac e.ceptii situatiile in care:
* partea s-a aflat in imposibilitatea materiala sau morala de a-si intocmi un inscris pt dovedirea
actului ,uridic
* e.ista un inceput de dovada scrisa
* inscrisul doveditor a fost pierdut din pricina unui caz fortuit " forta ma,ora
* partile convin sa foloseasca aceasta proba #insa numai privitor la drepturile de care pot sa
dispuna$
* actul ,uridic este atacat pentru frauda, eroare, dol etc.
* se cere lamurirea clauzelor actului ,uridic
A in afara de e.ceptiile de mai sus, legea nu admite proba cu martori peste inscris
'III. &U+ICITATEA I"$+IIARA
- de regula, contr. isi produce efectele intre partile sale, dar pt deplina eficacitate - cunoasterea si
respectarea lui de catre terti.
- drepturile reale inscrise in C& = drepturi tabulare
- ca e.ceptie, drepturile reale se dobandesc fara inscriere in C& cand provin din: mostenire,
accesiune naturala, vanzare silita, e.propriere pt cauza de utilitate publica, alte cazuri prevazute
de lege
- transferul dreptului de proprietate asupra unui teren #cu sau fara constructii$ se realizeaza numai
in momentul inscrierii in C&
- intabularea are un rol dublu: transferul proprietatii si realizeaza publ. imob.
- per a contrario, lipsa inscrierii face ca dreptul sa nu fie transferat
- vanzarea imobiliara este supusa conditiei suspensive a inscrierii
- bunurile mobile, in principiu, nu sunt supuse unor masuri de publicitate; daca proprietarul vinde
la mai multi cumparatori, va fi preferat posesorul, c/iar daca are titlu cu data posterioara
#conditionat de buna sa credinta$
I9. INTER&RETAREA SI CAI1ICAREA 'AN*ARII
- ca regula generala %daca dupa aplicarea regulilor de interpretare, clauzele contractului raman
neclare, acestea se interpreteaza in favoarea celui care se obliga%
- ca regula speciala, clauzele contractuale indoielnice sau neclare se interpreteaza in contra
vanzatorului #in dubio contra stipulantem$ - toate clauzele, c/iar si cele referitoare la obligatiile
lui
9. E1ECTEE C$NTRACTUUI DE 'AN*ARE6CU"&ARARE
1). TRANS1ERU &R$&RIETATII 6 INT$TDEAUNA DE DRE&T
- %proprietatea se stramuta de drept cumparatorului in mom. inc/. contr.%
- transferul proprietatii se realizeaza de drept, ca efect al acordului de vointe c/iar si atunci cand
vanzatorul devine proprietar dupa inc/eierea contractului
A). S-ra/u-area proprie-a-ii: 0e 0rep- 8au-o/a-a, a7s-rac-a si ins-an-anee)
- transferul proprietatii se produce de drept - e. lege #contr. = sursa$
- c/iar si cand partile amana transferul proprietatii la o alta data decat cea a inc/eierii contr.,
transferul se realizeaza tot automat #%vanzarea da nastere doar obligatiei de predare - a face, iar
nu una de a da, subsecventa transferului proprietatii%$
- vanzatorul nu are o obligatie de transfer deoarece, odata cu inc/. contr., propr. se transfera de
drept, fara interventia partilor
- se produce 7=6>6>4!, nu se poate concepe un transfer in rate a proprietatii
- 7 C+C0!D74, stramutarea propr. = un ef. legal al contr. de -C, iar vanzatorul are doua
obligatii: predarea bunului si garantarea cumparatorului
+). "o/en-ul -rans.erului 0e proprie-a-e
a). -rans.erul 0rep-ului 0e proprie-a-e la /o/en-ul inc:eierii con-rac-ului: %proprietatea se
stramuta de drept cumparatorului din momentul inc/eierii contr., c/iar daca bunul nu a fost
predat ori pretul nu a fost platit inca%
7). a/anarea -rans.erului 0rep-ului 0e proprie-a-e 0upa inc:eierea con-rac-ului, la o data
ulterioara inc/eierii vanzarii, poate fi opera legii sau a partilor. #partile pot sc/imba momentul, pt
ca nu este de ordine publica$
- cand vanzarea are ca ob. res genera, proprietatea se transmite la data individualizarii prin
predare, numarare, cantarire, masurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura
bunului
- cand vanzatorul nu e proprietar, dr. de proprietate se transmite in momentul dobandirii bunului
de catre vanzator
- la vanzarea in rate, cumparatorul dobandeste dr. de proprietate la ac/itarea ultimei rate din pret,
c/iar daca lucrul a fost predat la inc/eierea contractului
- formalitatile de publicitate pt opozabilitatea rezervei proprietatii se aplica si contractelor
inc/eiate anterior intrarii in vigoare a CC, daca rezerva proprietatii nu devenise opozabila
potrivit legii anterioare
- drepturile reale asupra imobilelor cuprinse in C& se dobandesc numai din momentul inscrierii
in C& -> intabularea marc/eaza momentul transferului propr. imob.
C). Riscul pierii .or-ui-e a lucrului 5an0u-
- proprietarul suporta riscul pierii lucrului, daca n-a fost asumat de alta persoana sau daca legea
nu dispune altfel -> res perit domino
- in contractele translative de proprietate %cat timp bunul nu este predat, riscul contractului
ramane in sarcina debitorului obligatiei de predare, c/iar daca proprietatea a fost transferata
dobanditorului%
- in cazul pierii fortuite, vanzatorul pierde dreptul la contraprestatie, iar daca a primit-o, trebuie
sa o restituie
- creditorul pus in intarziere #cumparatorul$ va prelua riscul pierii fortuite a bunului #si nu se
poate libera c/iar daca ar dovedi ca bunul ar fi pierit si daca obligatia de predare ar fi fost
e.ecutata la timp$
- disp. mentionate se aplica doar contractelor translative inc/. dupa 1 oct. ')11
2). $+I!ATIIE 'AN*AT$RUUI
A). $+I!ATIA DE &REDARE A +UNUUI
a). Se/ni.ica-ia /a-eriala a o7li2a-iei 0e pre0are:
- punerea efectiva a bunului la dispozitia cumparatorului, impreuna cu tot ce este necesar dupa
impre,urari pentru e.ercitarea libera si neingradita a posesiei
- obligatia de a preda un res certa o cuprinde si pe aceea de a-l conserva pana la predare
#obligatie accesorie, e.ista in cazul in care bunul se preda dupa inc/eiere$
- vanzatorul e obligat sa predea si titlurile si documentele privitoare la proprietatea sau folosinta
bunului; nu e liberat daca lotul din care faceau parte bunurile generice a pierit in totalitate, decat
daca lotul era anume prevazut in conventie
- fructele se cuvin cumparatorului din ziua dobandirii proprietatii
- predarea res certa se face la locul unde bunul se afla la momentul inc/eierii contr. = predarea
este portabila
- daca lucrul nu poate fi localizat, predarea trebuie sa se faca potrivit regulilor generale #la
domiciliul debitorului-vanzator$ = predare este c/erabila
- dispozitiile privind locul predarii sunt supletive => partile pot deroga
- cumparatorul nu poate cere predarea decat daca si-a indeplinit obligatia de plata
- daca, la receptie, cumparatorul contesta starea bunului, presedintele ,udecatoriei de la locul
prevazut pt. e.ec. obligatiei de predare desemneaza un e.pert
- inst. poate dispune sec/estrarea sau depozitarea bunului sau, daca pastrarea ar putea aduce mari
pagube, se va putea dispune si vanzarea pe c/eltuiala proprietarului
- c/eltuielile de predare sunt in sarcina vanzatorului #iar cele de ridicare a bunului de la locul
predarii sunt in sarcina cumparatorului =>
7). Sanc-iunea nepre0arii 7unului - in caz de nee.ecutare totala"partiala a obligatiei de predare
a bunului #din culpa vanzatorului$, cumparatorul are 2 optiuni:
.$ e.ceptia de nee.ecutare
..$ e.ecutarea in natura a obligatiei #cuprinde si dr. de reparare"inlocuire a bunului, precum si
orice alt mi,loc pt a remedia o e.ecutare defectuoasa$
...$ rezolutiunea vanzarii => E daune-interese, daca este cazul
A vanzatorul beneficiaza de un drept de ipoteca legal asupra bunului imobil vandut
- daca obligatia de plata este afectata de un termen suspensiv si dupa vanzare cumparatorul
devine insolvabil sau i se diminueaza garantiile -> vanzatorul poate suspenda e.ecutarea obl. de
predare pana cumparatorul acorda garantii indestulatoare
c). &ar-iculari-a-ile pre0arii -erenurilor 5an0u-e:
- cand se vinde un imobil det. fara indicarea suprafetei, niciuna din parti nu poate cere
rezolutiunea sau modificarea pretului pe motiv ca suprafata e mai mica sau mai mare
0). $7li2a-ia 0e con.or/i-a-e a.eren-a li5rarii pro0usului
- deplina concordanta intre identitatea sau caracteristicile si conditiile pe care bunul trebuie sa le
indeplineasca
+). $+I!ATIA DE !ARANTIE C$NTRA E'ICTIUNII
- vanzatorul garanteaza e.ercitarea deplina a dreptului dobandit dupa inc/eierea contractului #si
indeplinirea formalitatilor de publicitate, daca este cazul$
- obligatia de garantie are o dubla infatisare: linistita folosinta a lucrului #contra evictiunii$ si de
utila folosinta a lucrului #garantie contra viciilor$
- evictiunea = fie pierderea proprietatii lucrului #in tot sau in parte$, fie tulburarea cumparatorului
in e.ercitarea prerogativelor sale de proprietar
- opereaza daca sunt indeplinite doua conditii:
* pretentiile tertului sunt intemeiate pe un drept nascut anterior inc/eierii vanzarii si care nu a
fost adus la cunostinta cumparatorului
* evictiunea provine dintr-o fapta imputabila vanzatorului, c/iar daca aceasta s-a ivit ulterior
vanzarii
- rezulta ca vanzatorul este D4 D*4P6 obligat sa-l garanteze pe cumparator de evictiunea totala
sau partiala a lucrului, inclusiv de sarcinile nedeclarate la inc/eierea contr.
- obligatia de garantie subzista si fata de subdobanditori; fiind o obligatie patrimoniala, dupa
decesul sau, se transmite catre succesorii universali si cu titlu universal
- este indivizibila in cazul pluralitatii de vanzatori
- de precizat ca in cazul vanzarii silite prin licitatie publica a imobilului, orice cerere de
evictiune, totala sau partiala, privind imobilul ad,udecat este D4&7767- =67=>
a). !aran-ia con-ra e5ic-iunii pro5enin0 0e la 5an,a-or
- %provine din fapte imputabile vanzatorului, c/iar daca acestea s-au ivit ulterior vanzarii% - poate
fi o tulburare de fapt sau de drept
- nu orice tulburare, ci doar cele care se intemeiaza pe un drept - cumparatorul se poate apara
printr-o e.ceptie personala, numita 45C4P674 D4 ?>*>674
- de precizat ca vanzatorul nu poate sa evinga nici daca dobandeste ulterior alta calitate
- in general, partile pot conveni sa-l e.onereze pe vanzator de garantie contra evictiunii - C>
45C4P674 - orice clauza care inlatura obligatia negativa a vanzatorului de a nu tulbura folosinta
cumparatorului =4 C+=7D4*> 4=C*7=> #lipsa intentiei de a se obliga$
7). !aran-ia con-ra e5ic-iunii re,ul-an0 0in .ap-a -er-ului3 C$NDITII:
* sa fie vorba de o tulburare de drept
* cauza evictiunii sa fie anterioara vanzarii
* cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator - vanzatorul are sarcina probei
c$. 4fectele obligatiei de garantie contra evictiunii - cand cumparatorul a fost evins, drepturile lui
depind in functie de evictiunea totala sau partiala:
- daca e totala - cumparatorul poate cere rezolutiunea cu daune-interese; astfel:
* vanzatorul restituie in integrum pretul primit #daca bunul s-a deteriorat si cumparatorului i-a
profitat acest aspect, vanzatorul are dreptul sa reduca pretul$
- daca, la data restituirii, bunul are o valoare mai mare, pe langa pret, vanzatorul restituie si
sporul de valoare acumulat pana la data evictiunii
* vanzatorul trebuie sa plateasca cumparatorului valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le
inapoieze tertului evingator - fructele percepute de cumparator dupa ce a devenit de rea-credinta
* sa ac/ite cumparatorului c/eltuielile de ,udecata in procesul cu tertul evingator E c/eltuielile
ocazionate de inc/eierea si e.ecutarea contractului
* sa plateasca castigurile nerealizate de cumparator din cauza evictiunii
* c/eltuielile voluptuare se restituie doar daca -F a fost de rea credinta la inc/. contractului
- daca evictiunea e partiala #pierderea in parte a dreptului de proprietate, restrangerea dreptului
de folosinta, orice alta restrangere a dreptului dobandit$, cumparatorul poate:
* sa ceara rezolutiunea - si daca e cazul, daune-interese #doar cand probeaza ca pierderea suferita
e indea,uns de insemnata incat, daca stia, nu mai inc/eia contractul$
* sa mentina contractul si sa solicite despagubiri pentru pierderea suferita - o parte din pret
proportionala cu valoarea partii de care a fost evins #si daca e cazul, daune-interese$
A >ctiunea in garantie pentru evictiune se prescrie in 2 ani #de la data evictiunii$
0). !aran-ia con5en-ionala si li/i-ele sale:
- garantia prevazuta de lege are caracter supletiv: partile pot modifica, micsora sau c/iar sterge
obligatia de garantie pentru evictiune
- garantia prevazuta de parti = garantie conventionala #de fapt$ - depasirea limitelor acesteia ->
nulitate #de e., vanzatorul raspunde de evictiunea prin faptul propriu sau de cea provenita din
cauze pe care, cunoscandu-le, le-a ascuns in momentul inc/eierii contractului - orice clauza
contrara se considera 4=C*7=>$
- in caz de evictiune consumata, vanzatorul restituie pretul primit, c/iar daca #prin conventia
partilor$, obligatia sa de garantie contra evictiunii a fost inlaturata
- cu privire la clauzele de agravare a raspunderii pt fapte proprii sau pt evenimente fortuite, legea
nu prevede limitari #libertate contractuala$
e). Inla-urarea o7li2a-iei 0e 2aran-ie con-ra e5ic-iunii
- cand cumparatorul a pastrat bunul cumparat, platind tertului evingator o suma de bani sau
dandu-i alt bun, vanzatorul este liberat de urmarile garantiei prin:
* rambursarea catre cumparator a sumei E dobanda legala calculata de la data platii =>!
* prin plata valorii bunului dat E c/eltuieli aferente #in ambele cazuri$
- daca cumparatorul c/emat in ,udecata de un tert #pentru evictiune$ nu il c/eama in cauza pe
vanzator, fiind condamnat printr-o /otarare intrata in puterea lucrului ,udecat, pierde dreptul de
garantie daca vanzatorul dovedeste ca e.istau motive suficiente pt a se respinge cererea
- daca nu e.ista o /ot. ,ud. in cauza, cumparatorul care a recunoscut dreptul tertului pierde
dreptul de garantie #in afara de cazul cand dovedeste ca nu e.istau motive suficiente pentru a
impiedica evictiunea$
C). $+I!ATIA DE !ARANTIE C$NTRA 'ICII$R UCRUUI 'ANDUT
- vanzatorul trebuie sa asigure si posesiunea utila #normala$ a lucrului vandut
- bunul trebuie sa aiba calitatile necesare pentru a fi folosit normal
- vanzatorul raspunde pentru viciile descoperite dupa inc/eierea vanzarii si raspunde fata de
consumator pentru orice lipsa a conformitatii
- vanzatorul raspunde in cazul in care %bunul vandut este impropriu intrebuintarii la care este
destinat sau ii micsoreaza valoarea in asemenea masura incat, daca le-ar fi cunoscut,
cumparatorul nu ar mai fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic%
- garantia contra viciilor opereaza in toate varietatile contractului de vanzare-cumparare #cu
e.ceptia vanzarii silite$
- viciile vizate sunt cunoscute in doctrina si ca %vicii red/ibitorii%, intrucat actiunea in garantie
prin care cumparatorul poate cere rezolutiunea = red/ibitorie
a). Con0i-iile 2aran-iei con-ra 5iciilor:
* viciul sa fie ascuns #nu putea fi descoperit, fara asistenta de specialitate, de catre un cumparator
prudent si diligent% - nu raspunde pt viciile aparente$
- daca vanzatorul dovedeste ca l-a adus la cunostinta, nu mai este ascuns
* viciile sa fi e.istat in momentul predarii lucrului #dupa CC, este de a,uns ca doar cauza viciul
sa e.iste in mom. inc/., c/iar daca viciul se produce ulterior$ - greu de probat :$$
* viciul sa fie grav #sa devina impropriu intrebuintarii la care este destinat sau sa ii micsoreze
valoarea atat de tare incat cumparatorul nu l-ar mai fi cumparat"ar fi platit mai putin$
- gravitatea -> apreciata in concreto de instanta
7). E.ec-ele raspun0erii 5an,a-orului pen-ru 5icii3 cu/para-orul poa-e cere:
* inlaturarea viciilor de vanzator " pe c/eltuiala lui
* inlocuirea bunului vandut cu un bun de acelasi fel, lipsit de vicii
* reducerea corespunzatoare a pretului
* rezolutiunea vanzarii
* la cererea vanzatorului, instanta poate dispune si alta masura
- masurile de mai sus pot fi cerute si in caz de deteriorare sau pieire fortuita ori pierdere #spre
deosebire de vec/iul cod unde riscul era suportat de cumparator$
- daca obiectul contractului e divizibil si doar unele bunuri sunt afectate de vicii, acestea pot fi
separate si instanta poate pronunta o rezolutiune partiala a contractului
- cand viciile privesc obiectul principal al vanzarii - rezolutiune totala #accesorium seGuitur
principale$
- vanzatorul de b.c. restituie doar pretul si c/eltuielile, cel de r.c. plateste si daune-interese
- ca 45C4P674, dispozitiile de mai sus se aplica si viciilor ascunse descoperite dupa intrarea in
vigoare a CC, daca contractul e inc/eiat sub imperiul -CC
c). &rescrip-ia 0rep-ului la ac-iune pen-ru 5icii ascunse
- cumparatorul care le descopera e obligat sa le aduca la cunostinta vanzatorului intr-un 6
rezonabil, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere rezolutiunea; se instituie astfel o
P*+C4D!*> P*4>0>C70> actiunii in rezolutiunea contractului
- cand vanzatorul e profesionist, 6 = ' zile lucratoare
- 6 curge de la data descoperirii viciilor; cand viciul apare gradual, 6 curge de la momentul cand
cumparatorul isi da seama de gravitatea si intinderea viciului
- cumparatorul care nu aduce la cunostinta, opteaza intre actiunea in rezolutiune #red/ibitorie$ si
actiunea estimatorie - 64*B4!0 4 C40 ?44*>0, D4 2 >7
- in caz de vicii ascunse, termenul curge de la un an dupa predare sau de la descoperirea viciului
0). !aran-ii con5en-ionale: -anzatorul e obligat sa garanteze contra viciilor ascunse, c/iar si
atunci cand nu le-a cunoscut
- obligatia legala are caracter supletiv: partile pot deroga
- in favoarea vanzatorului opereaza o prezumtie de b.c. - proba contrara trebuie facuta de
cumparator cu orice mi,loace de proba #fiind un fapt ,uridic$
- ca e.ceptie, daca vanzatorul e de rea credinta, clauza care inlatura sau limiteaza raspunderea pt
vicii ascunse e nula in privinta viciilor pe care vanzatorul le-a cunoscut sau a trebuit sa le
cunoasca
- clauzele de agravare nu comporta limitari
#). $+I!ATIIE CU"&ARAT$RUUI
- plata pretului, preluarea bunului, suportarea c/eltuielilor vanzarii #supletiv$
A). $+I!ATIA DE &ATA A &RETUUI
a). ocul: daca partile nu au prevazut altfel, cumparatorul trebuie sa plateasca pretul la locul la
care bunul se afla si in momentul transmiterii dreptului de proprietate
- prevederea de mai sus e derogatorie de la regula generala in materie de obligatii banesti #plata
se face la domiciliul creditorului$ - astfel, plata pretului la -C e portabila
- +!: plata pretului se face la mom. transmiterii dr. de propr., nu la inc/eierea contr.
- la vanzarile imobiliare, cumparatorul plateste la intabulare
- cand cumparatorul se teme de o eventuala evictiune, el poate suspenda plata pretului pana la
incetarea tulburarii sau pana cand vanzatorul ofera o garantie corespunzatoare #e.ceptie: nu
poate suspenda plata daca a cunoscut pericolul evictiunii sau daca in contract s-a prevazut ca
plata se va face c/iar in caz de tulburare$
- plata se poate face integral sau in rate; daca plata se face in rate si obligatia e garantata cu
rezerva dreptului de proprietate, cumparatorul dobandeste proprietatea la ac/itarea ultimei rate
iar riscul bunului este transferat cumparatorului tot atunci
- dovada platii se face cu orice mi,loc de proba #fiind o c/estiune de fapt$
7). Do7an0a pre-ului 5an,arii: cand cumparatorul intarzie plata pretului, este tinut sa plateasca
dobanzi datorate:
* din ziua dobandirii proprietatii, daca bunul produce fructe civile ori naturale
* din ziua predarii, daca bunul nu produce fructe, insa ii procura alte foloase
- au caracter de daune-interese moratorii: poate fi dobanda convenita de parti sau cea aplicata de
instanta conform 0egii 12"')11 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare
c). Sanc-iunea nepla-ii pre-ului: vanzatorul are la dispozitie:
* e.ceptia de nee.ecutare
* e.ecutarea silita a obligatiei de plata #intotdeauna posibila la bani$ - prescrisa in 2 ani
* rezolutiunea potrivit regulilor generale E daune-interese #daca este cazul$
- daca bunul este mobil, cumparatorul e de drept in intarziere daca la data scadentei nu a platit
nici pretul si nici nu a preluat bunul; daca bunul este imobil si partile au pact comisoriu e.pres de
punere in intarziere, cumparatorul poate sa plateasca si dupa e.pirare #atata timp cat nu a primit
declaratia de rezolutiune$
- cand vanzarea a fost rezolvita pentru neplata pretului, vanzatorul restituie toate sumele primite,
dar este indrituit sa retina, pe langa daune-interese, o compensatie ec/itabila pt folosinta bunului
de catre cumparator
0). Si/ula-ia pre-ului
- ' opinii: prima - cumparatorul e dator sa plateasca pretul din actul simulat; a doua -
cumparatorul datoreaza pretul realmente convenit #daca si contrainscrisul imbraca conditiile de
fond prevazute de lege$ -> aplicabila
+). $+I!ATIA DE A &REUA UCRU 'ANDUT
- cumparatorul e obligat sa preia bunul in termenul stipulat in contract
- cand bunul e mobil si se deterioreaza repede sau isi sc/imba des valoarea, cumparatorul e de
drept in intarziere, c/iar daca a platit pretul sau in cazul in care solicita predarea, dar nu a platit
- daca nu e.ista un 6 de plata, dupa 1( zile #cel mult$ de la predare, vanzatorul poate declara
rezolutiunea fara punere in intarziere si sa ceara restituirea bunului mobil vandut, cat timp bunul
e inca in posesia cumparatorului si nu a suferit transformari
- cand cumparatorul nu-si indeplineste obligatia de preluare a bunului, vanzatorul poate depune
bunul pe c/eltuiala cumparatorului sau sa-l vanda -> cumparatorul are dreptul de a pretinde
diferenta dintre suma ce reprezinta c/eltuielile ac/izitionarii bunurilor si pretul convenit cu
vanzatorul, precum si daune-interese, daca este cazul
C). $+I!ATIA DE A SU&$RTA C;ETUIEIE 'AN*ARII
- %spezele% vanzarii precum: c/eltuielile actului, ta.ele de timbru, de autentificare, publicitate
- masurarea, cantarirea si c/eltuielile de predare sunt in sarcina vanzatorului iar cele de preluare
si transport de la locul e.ecutarii sunt in sarcina cumparatorului #=!P0467-$
- c/eltuielile aferente operatiunilor de plata a pretului sunt in sarcina cumparatorului
< 'an,area pe incerca-e
- se inc/eie sub conditie suspensiva ca in urma incercarii, bunul sa corespunda criteriilor stabilite
in contract sau, in lipsa acestora, destinatiei bunului, potrivit naturii sale
- daca partile au stipulat ca bunul sa fie incercat -> se prezuma ca s-a inc/eiat o -P7
- incercarea are ca scop a stabili daca bunul corespunde criteriilor stabilite
- rezultatul incercarii nu este lasat la aprecierea discretionara a cumparatorului, ci trebuie sa fie
urmarea constatarii obiective a unor caracteristici care il fac impropriu destinatiei sale, total sau
partial
- vanzatorul poate cere o e.pertiza a calitatii H functionalitatii bunului vandut
- contr. se inc/eie odata cu acordul de vointe al partilor, dar transferul dr. de proprietate se face
numai dupa ce se cunoaste rezultatul pozitiv al incercarii -> pana la indepl. conditiei, vanzatorul
este inca proprietar
- daca durata incercarii nu a fost convenita si din uzante nu reiese altfel, conditia se considera
indeplinita daca cumparatorul nu a declarat ca bunul este nesatisfacator in termen de 2) de zile
de la predarea bunului
- riscul se stramuta asupra cumparatorului c/iar daca predarea s-a facut in vederea incercarii, iar
vanzarea este afectata de o conditie suspensiva
- desi se aseamana cu vanzarea pe gustate, nu se confunda; vanzarea pe gustate nu e un contract
sub conditie suspensiva, deoarece inc/eierea acestuia survine abia dupa ce cumparatorul a
constatat ca bunul corespunde dorintei sale; in acest caz, poate refuza bunul pt simplul motiv ca
nu ii place
< 'an,area unei /os-eniri
- mai este cunoscuta drept %vanzarea drepturilor succesorale% -> este valabila numai dupa
desc/iderea mostenirii #prin mostenire, aici, se intelege mostenire desc/isa$
- o mostenire nedesc/isa nu poate fi instrainata, nici c/iar cu consimtamantul persoanei despre a
carei mostenire este vorba, manifestarea de vointa fiind in acest caz imorala; >AAA
- ob. vanzarii mostenirii = intreg patrimoniul succesoral #ca universalitate, cuprinzand dr. si
obligatii corelative$ sau cota-parte indiviza asupra unei universalitati
- daca mostenitorul vinde bunuri succesorale privite ut singuli, vanzarea va fi supusa regulilor
vanzarii de drept comun
- ca e.ceptie, inscrisurile sau portretele de familie, decoratiile sau alte asemenea bunuri, care nu
au o valoare patrimoniala insemnata, dar care pt vanzator au valoare afectiva, se prezuma a nu fi
incluse in mostenirea vanduta
- pe langa patrimoniul instrainat, vanzatorul e obligat sa remita cumparatorului toate fructele
culese si toate platile primite pentru creantele mostenirii pana la momentul inc/eierii
contractului, pretul bunurilor vandute din mostenire si orice bun care inlocuieste un bun al
mostenirii
- cumparatorul, dobandind un patrimoniu #dr.Eobl.$, va fi tinut sa plateasca atat datoriile si
sarcinile mostenirii, cat si c/eltuielile facute de vanzator cu preluarea mostenirii #inmormantare,
administrare si conservare a patrimoniului succesoral etc.$
- in consecinta, vanzarea mostenirii are urmatoarele efecte ,uridice:
- vanzatorul e obligat sa predea cumparatorului intregul patrimoniu"o fractiune din acesta
- vanzatorul e obl. sa predea fructele percepute, creantele incasate sau pretul lucrurilor vandute
din masa succesorala
- vanzatorul garanteaza numai calitatea sa de mostenitor; el este insa, raspunzator pentru datoriile
mostenirii vandute
- cumparatorul este obl. sa plateasca pretul vanzarii, dar si datoriile si sarcinile mostenirii,
precum si c/eltuielile de preluare
- dr. reale asupra imobilelor cuprinse in mostenire se dobandesc la data inscrierii in cartea
funciara
- &+*B> >!6467C> - >
< 'an,area cu pac- 0e rascu/parare
- vanzatorul isi rezerva dreptul de a rascumpara bunul sau dreptul transmis, restituind pretul,
c/eltuielile si, uneori si sporul de valoare
- rascumpararea = doar o optiune a vanzatorului, care o poate e.ercita #vanzarea se desfiinteaza
cu efecte de la data inc/eierii contractului$ sau nu #vanzarea se consolideaza$
- optiunea de rascumparare nu poate fi stipulata pentru mai mult de ( ani #daca s-a stabilit un 6
mai mare, se reduce de drept la ( ani$
- soarta contractului e diferita dupa cum vanzatorul si-a e.ercitat sau nu optiunea de
rascumparare:
* daca da, vanzatorul restituie pretul si c/eltuielile #inclusiv a formalitatilor de publicitate$, dar si
c/eltuielile pentru ridicarea si transportul bunului, c/eltuielile necesare, precum si cele utile
#acestea din urma, numai in limita sporului de valoare$
* daca nu, conditia rezolutorie care afecta vanzarea este considerata a nu se fi indeplinit, iar
dreptul cumparatorului, dobandit prin contractul de vanzare, se consolideaza
- este o vanzare sub conditie rezolutorie e.presa
- ca e.ceptie; vanzatorul este tinut de locatiunile inc/eiate de cumparator inaintea e.ercitarii
optiunii, daca au fost supuse formalitatilor de publicitate, dar nu mai mult de 2 ani din mom.
e.ercitarii dreptului de optiune
- pentru e.ercitarea optiunii, vanzatorul trebuie sa il notifice pe cumparator si pe orice
dobanditor #caruia dreptul de optiune ii este opozabil$ si in termen de o luna sa consemneze
sumele datorate la dispozitia acestora, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a e.ercita optiunea
- cand diferenta dintre pretul rascumpararii si pretul platit pt vanzare depaseste nivelul ma.im
stabilit de lege pentru dobanzi, pretul rascumpararii va fi redus la pretul platit pentru vanzare
- in practica, -P* este folosita ca un instrument de garantare indirecta a unor imprumuturi
banesti realizate intre p.f.
- interzisa anterior in scopul inlaturarii cametei, -P* beneficiaza in prezent de un conte.t
favorabil, pe considerentul ca este un instrument de credit traditional ce permite vanzatorului
care are nevoie urgenta de lic/idati banesti sa obtina imediat de la cumparator sumele necesare