Sunteți pe pagina 1din 13

Liceul Regina Maria Dorohoi

Diversitatea vietii -
specii si rase
Grupa Nr.2: Ciobanu Alexandra
Grosu Laura
Prisacaru Raffaela

1
Liceul Regina Maria Dorohoi
1.Introducere.. 3
2.Dezvoltarea durabila.. 4
3. Habitate si ecosisteme 6
4.Specii pe cale de disparitie 10
5.iblio!ra"ie..13
2
Liceul Regina Maria Dorohoi
1.Introducere
Mediul ne prie!"e pe "o#i$ deoarece se leag% de fiecare aspec" al lu&ii pe care o
'&p%r#i& !i de care depinde& pen"ru supraie#uire(
)n ul"i&ele decade a deeni" eiden" c% &ediul nos"ru global es"e a&enin#a" serios$ ca
re*ul"a" al ac"ii"%#ilor u&ane:
+ ,a"ura !i diersi"a"ea sun" a&enin#a"e iar ia#a s%lba"ic% es"e 'n declin(
+ )n -uropa$ o .u&%"a"e din"re &a&iferele indigene !i o "rei&e din"re speciile de rep"ile$
p%s%ri !i pe!"i sun" 'n pericol(
+ Agricul"ura$ indus"ria !i "uris&ul dis"rug ia#a s%lba"ic% !i habi"a"ele na"urale(
+ Mul"e *one u&ede !i ecosis"e&e lo"ice s+au pierdu"$ ca !i /01 din dune 'n 2ran#a$ 3"alia
!i 4pania(
+ 4"epele !i &la!"inile -uropei s+au redus cu p5n% la 671 'n ul"i&ul secol(
)n ur&%"orul secol$ popula#ia lu&ii a cre!"e cu 071$ de la 8$1 &iliarde la 6$9 &iliarde(
Popula#ia celor &ai s%race :6 de na#iuni ale lu&ii se a "ripla(
3&pac"ul asupra lu&ii !i a resurselor na"urale a fi deas"a"or$ dac% u&ani"a"ea nu g%se!"e
cheia spre o de*ol"are durabil%(
Conservarea diversitii biologice ur&%re!"e pro"e.area !i ad&inis"rarea lu&ii
na"urale(
Conservarea biodiversitii s"udia*% &ecanis&ele care al"erea*% sau &en#in diersi"a"ea
biologic% !i u"ili*ea*% re*ul"a"ele cerce"%rilor funda&en"ale !i aplica"ie care ur&%resc
preenirea pierderilor 'n lu&ea ie: ex"inc#ia speciilor$ pierderea ariabili"%#ii gene"ice !i
dis"rugerea co&uni"%#ilor biologice(
Biodiversitatea es"e abunden#a de en"i"%#i ii pe P%&5n"$ repre*en"a"% de &ilioane de
plan"e$ ani&ale !i &icroorganis&e$ genele pe care aces"ea le con#in$ co&plexi"a"ea
ecosis"e&elor pe care le for&ea*% ;<orld <ildlife 2und$ 16=6>(
Biodiversitatea es"e defini"% ca indice s"ruc"ural co&plex al ecosis"e&ului !i a"ribu" al
bioceno*ei care$ ca par"e ie a ecosis"e&ului$ es"e cons"i"ui"% din nu&%rul de specii$
efec"iele aces"ora !i grup%rile ecologice for&a"e 'n in"eriorul bio"opului pe care 'l
populea*%(
Diversitatea specific/biologic include "o" spec"rul organis&elor de pe ?erra$
procario"e !i eucario"e$ indiferen" de regnul c%ruia 'i apar#in( Diersi"a"ea speciilor
repre*in"% nu nu&ai r%spunsul adap"%rilor ecologice !i filogene"ice ale popula#iilor la
par"iculari"%#ile &ediului$ ci !i ba*a resurselor pri&are !i al"erna"ie pen"ru o& ;hran%$
ad%pos"$ &a"erie pri&%$ produse pen"ru "ra"area unor boli e"c(>(
Diversitatea genetic cons"% 'n aria#iile gene"ice ale indii*ilor$ popula#iilor !i speciilor
de pe ?erra( -a cons"i"uie supor"ul pen"ru &en#inerea capaci"%#ii reproduc"ie a speciilor$
pen"ru asigurarea re*is"en#ei la boli !i in"e&perii$ pen"ru capaci"a"ea de adap"are la
condi#iile de &ediu !i de supraie#uire 'n ca*ul unor de*as"re( Pre*in"% o i&por"an#%
deosebi"% pen"ru agricul"ur% !i *oo"ehnie(
Diversitatea ecosistemic reune!"e aria#iile co&uni"%#ilor ce for&ea*% bioceno*ele$
aria#iile in"erac#iunilor din"re aces"e co&uni"%#i !i cele ale ecosis"e&elor de pe ?erra(
9
Liceul Regina Maria Dorohoi
Diversitatea ecosistemic repre*in"% r%spunsul colec"i al speciilor ce for&ea*%
co&uni"%#ile biologice$ la diferi"e condi#ii de &ediu(
Biodiversitatea ecosistemelor a fos" !i es"e influen#a"% per&anen"$ 'n sens po*i"i sau
nega"i$ de o &ul"i"udine de fac"ori( )n pre*en"$ ac"ii"a"ea an"ropic%$ prin "oa"e for&ele
de &anifes"are$ are influen#e foar"e pu"ernice$ !i de cele &ai &ul"e ori$ nefas"e asupra
biodiersi"%#ii$ a"5" la niel regional$ c5" !i global(
,( -ldredge ;1662> define!"e &ai &ul"e ca"egorii ale biodiersi"%#ii:
Diversitatea ecologic care es"e da"% de nu&%rul diferi"elor for&e de organi*are
pre*en"e 'n"r+un sis"e& local !i care par"icip% la schi&burile de &a"erie !i energie(
Diversitatea ecologic include organis&ele ;nielul indiidual>$ popula#iile locale
;repre*en"5nd nielul popula#ional> !i bioceno*a ;au"orul i*ea*% ecosis"e&ele locale !i
regionale>(
Diversitatea genealogic se refer% la nu&%rul "axonilor din"r+un ra& &onofile"ic(
Punc"ul de plecare al au"orului es"e geno&ul$ ca !i c5nd reproducerea !i 'n&ul#irea ar
repre*en"a func#ii ale cro&o*o&ilor !i nu ale celulei( )n i*iunea lui -ldredge$
diersi"a"ea genealogic% include geno&ul$ organis&ul$ popula#ia local%$ specia !i "axonii
&onofile"ici(
Diversitatea fenotipic repre*in"% su&a aria#iilor sau a deosebirilor din in"eriorul !i
din"re popula#iile unei specii ;sau "axon de rang superior speciei>(
4"udiul biodiersi"%#ii a lua" a5n" la niel regional$ 'n anii 16=7$ o da"% cu 'n#elegerea
rolului econo&ic al diersi"%#ii plan"elor$ ani&alelor !i &icroorganis&elor(
La niel global$ &o&en"ul decisi l+a cons"i"ui" Conferin#a de la Rio de @aneiro ;1662> a
!efilor de s"a"e !i de guerne$ care au se&na" Conen#ia asupra Aiodiersi"%#ii(
Diversitatea biologic ocup% o po*i#ie cri"ic% 'n"re necesi"%#ile u&ane direc"e !i
&en#inerea cali"%#ii ie#ii u&ane(
Repre*in"% sursa principal% de bunuri !i sericii u"ili*abile !i .oac% un rol esen#ial 'n
procesele ecologice locale$ regionale !i globale(
Biodiversitatea repre*in"% sursa principal% de hran%$ are rol 'n &en#inerea s%n%"%#ii
popula#iei u&ane !i ofer% opor"uni"%#i recrea#ionale(
2.Dezvoltarea durabila
Concep"ul de de*ol"are durabil% dese&nea*% "o"ali"a"ea for&elor si &e"odelor de
de*ol"are socio+econo&ic%$ al c%ror funda&en" 'l repre*in"% 'n pri&ul r5nd asigurarea
unui echilibru 'n"re aces"e sis"e&e socio+econo&ice si ele&en"ele capi"alului na"ural(
Cea &ai cunoscu"% definiie a de*ol"%rii durabile es"e cu siguran% cea da"% de Co&isia
Mondial% pen"ru Mediu i De*ol"are ;<C-D> 'n rapor"ul BCii"orul nos"ru
co&unB$cunoscu" i sub nu&ele de Rapor"ul Arund"landD1E: Bde*ol"area durabil% es"e
de*ol"area care ur&%re"e sa"isfacerea neoile pre*en"ului$ f%r% a co&pro&i"e
posibili"a"ea generaiilor ii"oare de a+i sa"isface propriile neoiB(
De*ol"area durabil% ur&are"e i 'ncearc% s% g%seasc% un cadru "eore"ic s"abil pen"ru
luarea deci*iilor 'n orice si"uaie 'n care se reg%se"e un rapor" de "ipul o&F&ediu$ fie ca e
orba de &ediu 'ncon.ur%"or$ econo&ic sau social(
Dei iniial de*ol"area durabil% s+a ru" a fi o soluie la cri*a ecologic% de"er&ina"%
:
Liceul Regina Maria Dorohoi
de in"ensa exploa"are indus"riala a resurselor i degradarea con"inu% a &ediului i cau"a
'n pri&ul r5nd pre*erarea cali"%ii &ediului 'ncon.ur%"or$ 'n pre*en" concep"ul s+a ex"ins
asupra cali"%ii ieii 'n co&plexi"a"ea sa$ i sub aspec" econo&ic i social( Gbiec" al
de*ol"%rii durabile es"e acu& i preocuparea pen"ru drep"a"e i echi"a"e 'n"re s"a"e$ nu
nu&ai 'n"re generaii( De*ol"are Durabila
Concep"ul a fos" lega" iniial de proble&ele de &ediu i de cri*a resurselor na"urale$
'n special a celor lega"e de energie de acu& 97 de ani( ?er&enul 'nsui es"e foar"e "5n%r
i s+a i&pus 'n ara lui 1662$ dup% Conferina priind &ediul i de*ol"area$ organi*a"%
de ,aiunile Hni"e la Rio de @aneiro(
Durabili"a"ea pleac% de la ideea c% ac"ii"%ile u&ane sun" dependen"e de &ediul
'ncon.ur%"or i de resurse( 4%n%"a"ea$ sigurana social% i s"abili"a"ea econo&ic% a
socie"%ii sun" eseniale 'n definirea cali"%ii ieii(
Discuiile de la care s+a a.uns la de*ol"area durabil% au porni" la 'ncepu"ul anilor /7( )n
16/2$ Conferina priind Mediul care a au" loc la 4"ocIhol& a pus pen"ru pri&a da"% 'n
&od serios proble&a de"erior%rii &ediului 'ncon.ur%"or 'n ur&a ac"ii"%ilor u&ane$ ceea
ce pune 'n pericol 'nsui ii"orul o&enirii( )n 16=9$ 'i 'ncepe ac"ii"a"ea Co&isia
Mondial% pen"ru Mediu i De*ol"are ;<C-D>$ condus% de Gro Arun"land$ dup% o
re*oluie adop"a"% de Adunarea General% a ,aiunilor Hni"e(
Doi ani &ai "5r*iu ;'n 16=0>$ es"e descoperi"% gaura din s"ra"ul de o*on de deasupra
An"arc"icii i$ prin Conenia de la Ciena se 'ncearc% g%sirea unor soluii pen"ru
reducerea consu&ului de subs"ane care d%unea*% s"ra"ului pro"ec"or de o*on care
'ncon.oar% plane"a( )n 16=8$ la un an dup% ca"as"rofa de la Cernob5l$ apare aa+nu&i"ul
Rapor" Arund"land$ al <C-D$ cu "i"lul JCii"orul nos"ru co&un care d% i cea &ai
ci"a"% definiie a de*ol"%rii durabile ;Jsus"ainable deelop&en">: KDe*ol"area
durabil% es"e cea care ur&%re"e neoile pre*en"ului$ f%r% a co&pro&i"e posibili"a"ea
generaiilor ii"oare de a+i sa"isface neoile lorL(
?o"oda"%$ Rapor"ul ad&i"ea c% de*ol"area econo&ic% nu poa"e fi opri"%$ dar c%
s"ra"egiile "rebuie schi&ba"e as"fel 'nc5" s% se po"rieasc% cu li&i"e"e ecologice oferi"e de
&ediul 'ncon.ur%"or i de resursele plane"ei( )n finalul rapor"ului$ co&isia susinea
necesi"a"ea organi*%rii unei conferine in"ernaionale asupra de*ol"%rii durabile(
As"fel$ 'n 1662$ are loc la Rio de @aneiro J4u&&i"+ul Pa&5n"ului$ la care au
par"icipa" repre*en"ani din aproxi&a"i 1/7 de s"a"e( )n ur&a 'n"5lnirii$ au fos" adop"a"e
&ai &ul"e conenii$ referi"oare la schi&b%rile de cli&% ;reducerea e&isiilor de &e"an i
dioxid de carbon>$ diersi"a"ea biologic% ;conserarea speciilor> i s"oparea defri%rilor
&asie( De ase&enea$ s+a s"abili" un plan de susinere a de*ol"%rii durabile$ Agenda 21(
La 17 ani de la Conferina de la Rio$ 'n 2772$ a au" loc$ la @ohannesburg$ 4u&&i"ul
priind de*ol"area durabil%(
2iecare din"re noi$ con"ien" sau nu$ pu"e& con"ribui la de*ol"area durabil%( De
fap"$ pu"e& spune c% ae& o g5ndire durabil% a"unci c5nd arunc%& deeurile din plas"ic
sau h5r"ie 'n locurile special a&ena.a"e(
La niel indus"rial$ lucrurile s+au &ica" &ul" &ai repede( As"fel$ &ul"e fabrici folosesc
deeuri drep" co&bus"ibil$ iar 'n anu&i"e locali"%i se 'ncearc% i&ple&en"area unor
sis"e&e de 'nc%l*ire casnic% pe ba*% arderii deeurilor( Co&paniile sun" pri&ele care au
con"ien"i*a" i&por"ana econo&ic% ;dar i ecologic%> a recuper%rii i refolosirii
deeurilor(
Les"er R( AroMn a crea" 'n 16/: J<orldMa"ch 3ns"i"u"e i es"e pro&o"orul unor serii
0
Liceul Regina Maria Dorohoi
de s"udii$ &a"eriali*a"e 'n rapoar"ele anuale priind progresele pe calea s"ruc"ur%rii unei
socie"%i durabile: 4"area lu&ii sau J4e&ne i"ale(
Les"er R( AroMn a"rage a"enia$ 'n lucrarea JPlanul A 2(7 asupra conflic"ului din"re
ciili*aia indus"rial% i &ediul a&bian" i &enionea*% dou% aspec"e: "endina de
epui*are a resurselor na"urale de energie$ de &a"erii pri&e i de hran%$ sau consu&area
celor regenerabile 'n"r+un ri"& superior capaci"%ii lor de regenerare i de"eriorarea fi*ic%
i poluarea fac"orilor de &ediu: apa$ aer$ sol( )n aces" con"ex"$ el punc"ea*% i&por"ana
recicl%rii deeurilor(
JG socie"a"e durabil% es"e cea care 'i &odelea*% sis"e&ul econo&ic i social as"fel
'nc5" resursele na"urale i sis"e&ele de supor" ale ieii s% fie &eninu"e(
3. Habitate si ecosisteme
Unde traiesc plantele si animalele? 3n pri&ul r5nd$ fiecare organis& is"orices"e s+a
adap"a" la anu&i"e condi"ii de ia"a N "e&pera"ura$ u&idi"a"e$ sol e"c($ ceea ce 'nsea&na
un asa nu&i" loc sau habi"a" ;s"5nca$ 5lcea$ pan"a>$ iar 'n al doilea r5nd N organis&ul
ac"iea*a 'n dependen"a de rela"iile din"re el si "oa"e celelal"e co&ponen"e ale &ediului N
plan"e si ani&ale ecine$ anu&i" "ip de sol$ anu&i"e condi"ii cli&a"ice e"c($ adica
ecosis"e& ;padure$ lunca$ s"epa e"c(>(
Cele &ai repre*en"a"ie habi"a"e floris"ice si faunis"ice sun" a&plasa"e 'n ecosis"e&ele
silice din Codrii cen"rali ;'ndeosebi re*era"iile s"iin"ifice JCodru si JPlaiul 2agului>$
boga"e 'n specii pericli"a"e de arin alb ; Alnus incana >$ onicer pi"ic ; Euonmus nana >$
suga"oare ; !popits monotropa >$ bu.or de padure ; "aeonia peregrina >$ paducel
pen"agin ; Crataegus pentagna >$ "ulichina ; Dap#ne me$ereum >$ papucul doa&nei
;Cpripedium calceolus>$ .derul de padure ; %artes martes >$ pisica salba"ica ;&elis
silvestris >$ acila "ipa"oare &ica ; A'uila pomarina >$ ipera co&una ;(ipera berus> s(a(
3ncon"es"abila es"e si aloarea ecosis"e&elor de lunca$ aca"ice si palus"re;Padurea
Do&neasca$ Pru"ul de @os$ lacurile Aeleu$ Man"a$ Dubasari e"c(> prin pre*en"a speciilor:
pes"isoara plu"i"oare ; )alvinia natans >$ cornaciul ; *rapa natans >$ nufarul alb
;Nump#aea alba>$ bar*a neagra ; Ciconia nigra >$ lebada de ara ; Cgnus olor >$
lopa"arul ; "latalea leucorodia >$ cor&oranul &ic ; "#alacrocora+ pgmens >$ sarpele cu
abdo&en galben ; Coluber ,ugularis > e"c(
8
Liceul Regina Maria Dorohoi
Lunaria sp 4alinia na"ans
Ecosisteme forestiere. Ponderea ecosis"e&elor fores"iere cons"i"uie circa 17$0 1 din
suprafa"a "o"ala a "eri"oriului "arii( Cele &ai &ari suprafe"e aces"e le ocupa 'n *ona
cen"rala N 19$01$ la nord + /$21 si la sud + 8$/1 din "eri"oriul "arii(
Pen"ru -cosis"e&ele fores"iere din *ona de nord sun" carac"eris"ice 2 "ipuri de paduri:
1> de s"e.ar$ cu do&inarea gorunului si ciresului$ ea fiind si cea &ai ex"insa ;cca 671>O
2> de s"e.ar cu &es"eacan(
)n cen"rul "arii padurile sun" alca"ui"e din:
1> fag 'n a&es"ec cu carpen$ frasin ar"ar si "eiO
2> gorun cu carpenO
9> s"e.ar peduncula" cu carpen si
:> gorun(

-cosis"e&ele fores"iere din *ona de sud sun" cons"i"ui"e din asocia"ii ege"ale:
1> cu do&inarea gorunului $
2> gorun cu carpen$
9> gorun peduncula" cu poru&bar si
:> s"egar pufos(
4un" a&enin"a"e de:
P boli si dauna"ori ;lipsa finan"elor pen"ru prelucrari chi&ice>
P "aieri ilici"e ;le&n pen"ru cons"ruc"ii si ca co&bus"ibil>
P uscarea arborilor ;'ncal*irea cli&ei$ sece"e>
P 5na"ul neregula&en"ar
/
Liceul Regina Maria Dorohoi
-cosis"e& fores"ier ;Codrii Moldoei>
Ecosisteme de stepa. Aces" "ip de ecosis"e&e se afla 'n con"inua degradare( -le au o
rasp5ndire difu*a$ ca nis"e oa*e cu suprafa"a de la 7$0 ha ;'n &a.ori"a"ea ca*urilor> p5na la
977 ha ;ca*uri rela"i rare>( 4un" do&inan"e 'n *ona de nord ;s"epa Aal"iului> si sud ;s"epa
Augeacului>$ 'n ansa&blu cons"i"uind 1$61 ;circa 80 &ii ha> din "eri"oriul "ari( Aa*a
fi"oceno*elor o cons"i"uie repre*en"an"ii fa&( Poaceae$ dar frecen"e sun" si specii ale
fa&iliilor As"eraceae$ La&iaceae$ 2abaceae( 4"ruc"ura ecosis"e&elor de s"epa es"e
si&ilara &a.ori"a"ii ecosis"e&elor din ba*inul Marii ,egre$ 'n care predo&ina specii de
negara + preponderen" )tipa capillata $ se&i"ufari$ precu& si ierburi efe&ere si efe&ere(
A&enin"area ine din par"ea:
P des"elenirii 'n &asa
P cosi"ul si pasuna"ul hao"ic
Ecosisteme de lunca. -cosis"e&ele de lunca se '&par" 'n pa.is"i inundabile si pa.is"i
neinundabile( )n Republica Moldoa &a.ori"a"ea din ele ;circa 277 &ii ha> au fos"
dis"ruse$ as"a*i pas"r5ndu+se pe alocuri 'n luncile Pru"ului si ,is"rului 'n for&a
co&uni"a"ilor pri&are de s"epa( )n "o"al ele cons"i"uie 171$: &ii ha ;91 din "eri"oriul "arii>
si includ /7 de asocia"ii ege"ale(
4un" a&enin"a"e de:
P desecarea anerioara si ac"uala ;par"iala>
P &odificarea cursului r5urilor
Ecosisteme petrofite. 4uprafa"a "o"ala a ecosis"e&elor pe"rofi"e ;de s"5ncarii> din
Republica Moldoa cons"i"uie circa 29 &ii ha ;7$8=1 din "eri"oriul "arii>( Aioceno*ele
'&preuna cu bio"opurile aces"ea cons"i"uie ecosis"e&e unice 'n nord+es"ul ba*inului Marii
,egre(
2i"oceno*ele li"ofile din "ara noas"ra sun" do&ina"e de s"e.arul peduncula" -uercus
robur $ iar codo&inan"e po" fi gorunul$ "eiul$ carpenul$ frasinul( Co&uni"a"ile ierboase
pe"rofile ;do&ina speciile )tipa capillata. ). lessingiana. ). ucrainica. "oa versicolor.
&estuca rupicola e"c(> sun" rasp5ndi"e 'n cursurile de &i.loc ale r5urilor Pru"$ A5c$ 3chel(
Par"ial sun" a&enin"a"e de:
P alunecari de "eren sau caderi de roci
P "aieri ilici"e si pasuna" in"ens
P colec"area speciilor ulnerabile
P 5na"ul neregula&en"a"
Ecosisteme acvatice si palustre. 4uprafa"a "o"ala a ecosistemelor acvatice cons"i"uie circa 2$= 1
din suprafa"a "arii( )n co&ponen"a ecosis"e&elor aca"ice 'n"ra 9: de specii de ba*a(
-cosis"e&ele palus"re din luncile ,is"rului$ Pru"ului( Rau"ului$ A5cului$ Ao"nei$ Cog5lnicului$
3alpugului ocupa 'n "o"al 166277 ha$ din"re care nu&ai circa =8777 ha sun" pro"e.a"e de inunda"ii$
inclusi asocia"iile "ipice de fag$ s"e.ar$ s"e.ar pufos si cires(

=
Liceul Regina Maria Dorohoi
)n "o"al fi"oceno*ele palus"re cuprind =77 specii de plan"e$ 29 sun" incluse 'n Car"ea
Rosie a Republicii Moldoa ;2771>( Qooceno*ele palus"re cuprind 07 de specii de
ani&ale er"ebra"e$ 107 de specii de pasari$ 17 specii de &a&ifere
Ecosisteme agricole. Ponderea agroecosis"e&elor$ repar"i*a"e pe 'n"reg "eri"oriul "arii$
cons"i"uie circa /0$8 1( -le sun" repre*en"a"e de ur&a"oarele "ipuri de agroceno*e:
cerealiere$ legu&inoase$ po&icole$ fura.ere$ agricole acoperi"e$ ecosis"e&e *oo"ehnice(
Diersi"a"ea biologica a ecosis"e&elor cons"i"uie circa 177 specii ;000 de soiuri$ hibri*i si
for&e> si 97 de specii si rase de ani&ale(
Proble&e ac"uale sun":
P parcelarea excesia ce nu per&i"e u"ili*area "ehnologiilor aansa"e
P u"ili*area necon"rola"a a chi&icalelor
P nerespec"area "ehnologiilor si asola&en"elor
-cosis"e& urban ;or( Chisinau>
Ecosisteme urbane.)n Republica Moldoa
ecosis"e&ele urbane$ foar"e specifice dupa
s"ruc"ura si func"ionarea lor$ cuprind pes"e =7 &ii
de ha cu suprafa"a "o"ala a spa"iilor er*i ;parcuri$
arbore"e$ ga*oane$ f5sii de pro"ec"ia dru&urilor$
cen"urile er*i de pro"ec"ie a locali"a"ilor$ gradini
bo"anice e"c(> de circa 8777 ha$ cu un procen"
&ediu de 'ner*ire ;acoperire> egal cu :$:$ unui
locui"or reenindu+i circa 27 & 2 (
Cres"erea suprafe"elor urbane are i&pac" asupra diersi"a"ii biologice prin:
P acapararea de noi "erenuri sub cons"ruc"ii
P sporirea re"elelor de dru&uri$ ga*oduc"e$ apeduc"e$ linii elec"rice
P cres"erea e&isiilor de noxe
P sporirea can"i"a"ii de deseuri Abunden"a speciilor de fauna 'n diferi"e ecosis"e&e es"e
preRen"a"a 'n "abelul de &ai .os(
#abelul 1 Diversitatea specifica a vertebratelor terestre
$lasa
%cosisteme
silice de s"epa si
lunca
aca"ice pe"rofi"e caernicole agricole
Ma&ifere :/ 99 : 17 1/ 20
Pasari 178 :0 176 29 : /8
6
Liceul Regina Maria Dorohoi
Rep"ile 6 8 9 : + 9
A&fibieni 17 : 6 1 1 0
?o"al 1/2 == 120 9= 22 176
Caloarea faunis"ica a Republicii Moldoa es"e de"er&ina"a de pre*en"a a cca 00 de
specii relic"e pon"o+caspice( Circa 17 1 din ele sun" ende&ice pen"ru ba*inul Marii
,egre( Din nu&arul "o"al de specii de fauna relic"a$ / sun" incluse 'n Car"ea Rosie a
Republicii Moldoa ;&i*ide N 1$ &olus"e N 2 si pes"i N : specii>
Caloarea faunis"ica a unor ecosis"e&e es"e de"er&ina"a si de pre*en"a c5"ora specii
rare$ subended&ice pen"ru Republica Moldoa sau ende&ice pen"ru ba*inul Marii ,egre(
Din"re aces"ea &eri"a a fi &en"iona"e: pie"rarul ; /ingel $ingel >$ "elicanus crispus.
%ustela lutreola. 0utra lutra. Bombina bombina. !la arborea. !uso luso. !uc#o
#uc#o. Acipenser guldednstaldti colc#inus
Ma.ori"a"ea co&ponen"ilor specifici ai florei sun" rasp5ndi"i 'n ecosis"e&ele silice
;pes"e 207 de specii>$ apoi cele de s"epa ;pes"e 877 de specii>$ lunca ;cca 807 de specii>$
pe"rofi"e ;cca 207 de specii>$ aca"ice si palus"re ;cca 187 de specii> e"c(
4.Specii pe cale de disparitie
Pes"e 16(777 de specii de plan"e !i 0(777 de specii de ani&ale de pe Glob sun"
clasifica"e ca fiind pe cale de dispari#ie( Al"e c5"ea &ii de speciii a.ung 'n pragul
dispari#iei 'n fiecare an 'nain"e ca biologii s% le poa"% iden"ifica(
Principalele cau*e ale dispari#iei speciilor de plan"e !i ani&ale sun": dis"rugerea
habi"a"elor$ exploa"area co&ercial% ;colec"area de plan"e$ 5na"ul ira#ional !i bracona.ul>$
dis"rugerile produse de c%"re speciile acli&a"i*a"e !i poluarea( Din"re aces"e cau*e$
dis"rugerea habi"a"elor repre*in"% cea &ai &are a&enin#are pen"ru aces"e specii(
De+a lungul erelor geologice$ diferi"ele specii de plan"e !i ani&ale au eolua" 'nce"
!i au disp%ru" din cau*a schi&b%rilor cli&a"ice radicale !i a i&posibili"%#ii de a se adap"a
co&pe"i#iei pen"ru supraie#uire( ?o"u!i$ din anii 1877$ ra"a de dispari#ie a crescu"
progresi$ oda"% cu cre!"erea popula#iei u&ane !i consu&area resurselor na"urale(
Mul#i oa&eni de !"iin#% consider% c% de la dispari#ia dino*aurilor$ 'n ur&%
cu 80 de &ilioane de ani$ as"%*i ne afl%& 'n &i.locul celei &ai &ari perioade cri"ice$ de
dis"rugere ireersibil% a nu&eroase specii de plan"e !i ani&ale(
Men#inerea ecosis"e&elor ac"uale$ precu& p%durile$ recifurile de corali sau
&la!"inile$ depinde 'n &are &%sur% de biodiersi"a"ea lor( Dispari#ia uneia din"re speciile
care alc%"uiesc un as"fel de lan# "rofic poa"e duce la declinul ecosis"e&ului respec"i(
4c%derea ireersibil% a biodiersi"%#ii are un i&pac" serios asupra nielului de "rai
al oa&enilor(
-cosis"e&ele s%n%"oase asigur% hran%$ aer cura"$ ap% !i soluri fer"ile pen"ru agricul"ur%( De
ase&enea$ :71 din &edica&en"ele &oderne proin de la plan"e !i ani&ale(
Cau$ele disparitiei speciilor sunt diverse1
+ Dis"rugerea habi"a"elor de c%"re ac"ii"%#ile u&ane es"e cau*a pri&ar% a
dispari#iei unor specii de plan"e !i ani&ale( Pe &%sur% ce ie#ui"oarele eoluea*%$ ele se
adap"ea*% unor habi"a"e specifice$ care le asigur% condi#iile op"i&e de ia#% de care au
neoie( Poluarea$ drenarea &la!"inilor$ defri!area p%durilor$ urbani*area !i cons"ruc#ia de
dru&uri ;?ransa&a*onianul$ ?ranssiberianul> duc la dis"rugerea sau frag&en"area aces"or
17
Liceul Regina Maria Dorohoi
&edii de ia#%( As"fel$ speciile pierd con"ac"ul cu celelal"e popula#ii$ reduc5ndu+se as"fel
diersi"a"ea gene"ic% !i adap"5ndu+se &ai greu la condi#iile cli&a"ice schi&b%"oare( )n
unele ca*uri$ habi"a"ul frag&en"a" deine o *on% prea res"r5ns% pen"ru a supor"a o
popula#ie &are(
+ )n ul"i&ii :77 de ani$ exploa"area co&ercial% &ondial% a ani&alelor pen"ru
hran% !i al"e produse a crescu" si&#i"or( Mul"e specii de balene au a.uns 'n pragul
dispari#iei dup% ce au fos" pur !i si&plu &%cel%ri"e pen"ru ulei !i carne( Hn al" exe&plu
concluden" es"e rinocerul negru african$ ucis pe scar% larg% pen"ru cornul s%u$ care es"e
pre#ui" ca &edica&en" !i afrodisiac( De ase&enea$ fa&ilii 'n"regi de cac"u!i !i orhidee
sun" a&enin#a"e cu dispari#ia din cau*a culegerii lor ira#ionale(
+ 4peciile acli&a"i*a"e in"roduse unui nou ecosis"e& au cau*a"$ de &ul"e ori$
declinul speciilor na"ie( )n 1606$ coloni!"ii bri"anici au in"rodus bibanul de ,il 'n lacul
Cic"oria 'n Africa de -s"( Aces" pe!"e de prad% a redus dras"ic popula#iile na"ie de pe!"i
!i a cau*a" dispari#ia a nu &ai pu#in de 277 de specii ende&ice$ care se hr%neau cu alge(
As"fel$ ege"a#ia aca"ic% din lacul Cic"oria a crescu" ex"re& de &ul" !i echilibrul na"ural
a fos" deregla"$ ireersibil p5n% 'n *iua de as"%*i(
+ G al"% cau*% &a.or% care a dus !i duce la di&inuarea dras"ic% a faunei !i
florei es"e poluarea &ediului( Diferi"e chi&icale "oxice s+au r%sp5ndi" "o" &ai &ul" 'n
circui"ul hranei 'n cadrul ecosis"e&elor( Poluarea apei !i "e&pera"urile ridica"e ale apei au
f%cu" s% dispar% nu&eroase specii de pe!"i ende&ici( Ploile acide au dis"rus$ p5n% la
sf5r!i"ul sec(SS$ 11= &ilioane &9 de &a"erial le&nos 'n -uropa( De ase&enea$
deers%rile chi&ice au afec"a" pen"ru &ul" "i&p !i fundul oceanic(
Lis"a de specii de plan"e !i ani&ale recunoscu"e ca fiind pe cale de dispari#ie es"e des"ul
de &are( -xe&ple &ai concluden"e sun":
+ Poru&belul pasager de#inea c5nda supre&a#ia absolu"% ca nu&%r de
exe&plare 'n"re p%s%ri !i &a&ifere( )n anul 1=19$ s+au nu&%ra" pes"e 1 &iliard de
poru&bei 'n s"a"ul a&erican Ten"ucIRO pes"e un secol$ 'n acela!i s"a"$ a 'nce"a" din ia#%
ul"i&ul exe&plar din aceas"% specie(
+ Pas%rea dodo$ ase&%n%"oare poru&belului$ dar ne*bur%"oare$ a fos" *%ri"%
pri&a oar% 'n anul 106=$ 'n insula Mauri"ius din Gceanul 3ndianO ul"i&ul exe&plar a
disp%ru" 'n .urul anului 18=1(
+ Condorul californian$ considera" ca cea &ai &are pas%re pe cale de
dispari#ie$ a in"ra" 'n a"en#ia speciali!"ilor
care au lua" ul"i&ele exe&plare din
&ediul lor na"ural !i le+au "recu" 'n
re*era#ii speciale$ unde se 'ncearc%
'n&ul#irea lor(
+ Cul"urul ple!u$ cu capul alb !i
acoperi" de pene$ 'n ciuda nu&elui s%u$ a
fos" declara" 'n anul 1/=2 ca pas%re
si&bol a 4(H(A( -xis"en#a sa a fos" pus%
'n &are dificul"a"e din cau*a polu%rii
excesie$ dar 'n ur&a &%surilor energice
lua"e de speciali!"i$ nu&%rul lui s+a
redresa" si&#i"or(
11
Liceul Regina Maria Dorohoi
Mul"i papagali sun" gra a&enin"a"i de dis"rugerea ne&iloasa a padurilor din habi"a"ele
lor "ropicale si sub"ropicale$ si de cererea &are de pasari de coliie( Prin"re speciile
a&enin"a"e es"e ara lui 4pix$ din nord+es"ul Ara*iliei$ din care se crede ca doar un singur
&ascul &ai "raies"e in salba"icie( TaIapo din ,oua Qeelanda es"e al" papagal a&enin"a"$
i&pins aproape la dispari"ie de prada"ori ca her&eline$ pisici$ sobolani in"rodusi in
habi"a"ul lor de colonis"ii europeni(
Din"re cele :877 specii de &a&ifere cunoscu"e$ se consider% c% pes"e 1777 de
specii sun" pu"ernic afec"a"e$ &ul"e fiind pe cale de dispari#ie$ prin"re care:
+ Lupul "as&anian$ al c%rui ul"i& exe&plar a &uri" 'n cap"ii"a"e 'n anul 1698(
+ Hrsul panda uria! din China a deeni" si&bolul &ondial al ani&alelor pe
cale de dispari#ie !i se fac efor"uri pen"ru pre*erarea lui(
+ 3rbisul ;leopardul *%pe*ilor>$ a5nd habi"a"ul 'n Ui&alaRa !i 'n *onele
'necina"e$ '!i are exis"en#a pus% 'n pericol din cau*a 5n%rii excesie pen"ru blana sa
aloroas%(
+ VaIul "ibe"an$ c5nda 'n nu&%r foar"e &are$ a fos" redus si&#i"or ca nu&%r
de exe&plare da"ori"% 5n%rii lui ex"ensie(
+ 2iind 5na"e f%r% &il% pen"ru pielea lor deosebi"%$ speciile de crocodil
a&erican !i crocodil de ,il '!i %d as"%*i exis"en#a pericli"a"%(
+ -lefan"ii sun" la randul lor a&enin"a"i cu dispari"ia da"ori"a co&ercian"ilor de
fildes care pun &are pre" pe aces" produs( 3n 16/6 in Afica &ai "raiau in salba"icie 1$9
&ilioane de elefan"i dar din cau*a bracona.ului aces" nu&ar a sca*u" la 877(777 in 16=6(
-lefan"ul indian +ca specie+ es"e in"r+o si"ua"ie &ul" &ai grea( Din cau*a reducerii
habi"a"ului$ in salba"icie &ai "raiesc 90777+0:777 de exe&plare$ &a.ori"a"ea lor in 3ndia(
Al"e 18777 de exe&plare sun" "inu"e ca ani&ale do&es"ice in diferi"e "ari din Asia(
+ Rinocerul s+a afla" si el &ul" "i&p in "ina" ana"orilor$ ceea ce a dus la o
scadere dras"ica a nu&arului de exeplare ale speciilor lui( Rinocerul alb$ rinocerul de
4u&a"era si de Aorneo$ rinocerul de @aa si cel african se gasesc acu& nu&ai in ca"ea
su"e de exe&plare
+ 2ocile sun" de ase&enea a&enin"a"e da"ori"a ana"orilor$ care erau in"eresa"i
doar de pielea si blana ani&alelor( Popula"ia de foci inela"e a a.uns de la ca"e asu"e de
&ii la doar 17777 de exe&plare in regiunea arc"ica+canadiana( 2oca calugar$ care "raies"e
in ape calde$ es"e cea &ai rara din"re foci$ in unele regiuni ea fiind de.a disparu"a(
+ Pri&a"ele se afla si ele pe lunga lis"a a ani&alelor a&enin"a"e cu dispari"ia$
fap" da"ora" reducerii suprafe"elor ocupa"e cu paduri "ropicale( 4pecia cea &ai pericli"a"a
es"e urangu"anul( ,u&arul gorilelor de &un"e a sca*u" si el la doar 907 de indii*i ra&asi
in salba"icie(
Al"e ani&ale pe cale de ex"inc"ie sun" idrele &arine si cele uriase$ soparla de
To&odo$ balenele ucigase si cele cu cocoasa$ "igrul siberian$ unele specii de hiene$
.aguarul si unele specii de rep"ile si a&fibieni$ cu& ar fi broasca "es"oasa uriasa de
Galapagos$ broasca aurie$ "ua"ara sau iguana(
4i"ua#ia nu s"% &ai bine nici 'n #ara noas"r%( Gdinioar% 'n nu&%r foar"e &are$
bourul !i acila au &ai r%&as doar ca si&boluri pe s"e&a Moldoei !i a Mun"eniei(
Qi&brul nu &ai figurea*% dec5" 'n legendele lega"e de Drago!+Cod%( 2alnicul *%gan a
r%&as doar 'n "oponi&ia &un"elui Q%ganu( Dropia$ care odinioar% '&p5n*ea C5&pia
A%r%ganului$ a fos" redus% nu&eric la c5"ea exe&plare exis"en"e as"%*i 'n Dobrogea(
R5sul$ capra neagr% !i coco!ul de &un"e sun" as"%*i ani&ale ocro"i"e de lege( )n acela!i
12
Liceul Regina Maria Dorohoi
regi& legisla"i se afl% !i &ul"e plan"e din pa"ria noas"r%$ reduse &ul"e can"i"a"i$ prin"re
care: floarea de col#$ garofi#a Pie"rei+Craiului$ "isa$ bu.orul ro&5nesc$ s5ngele oinicului
!i al"ele(
1> -nciclopedia 3lus"ra"% a fa&iliei+ Conservare$ colec iile Co"idianul
2> h""p:FFMMM(&&ediu(roFbe"aFdo&eniiFde*ol"are+durabilaF
9> h""p:FFro(MiIipedia(orgFMiIiFDe*ol"areWdurabil1C:1=9
:> h""p:FFro(scribd(co&FdocF11216780/FDiersi"a"ea+ie1C01A9ii
0> h""ps:FFsi"es(google(co&Fsi"eFdiersi"a"eaie"ii7=F
8> h""p:FFMMM(*ooland(roFarhiaFani&ale127pe127cale127de
127dispari"ie
/> h""p:FFMMM(refera"(roFrefera"eF4peciiWpeWcaleWdeWdispari"ieW
1:69(h"&l
19