Sunteți pe pagina 1din 156

NOTA EXPLICATIV

la Raportul despre executarea bugetului de stat pe anul 2!


Legea bugetului de stat pe anul 2004 a fost aprobat de ctre Parlament la
27 noiembrie 2003 cu nr.474-XV, promulgat de Preedintele !epublicii "oldo#a
prin $ecretul nr.%&&4-''' din 2 decembrie 2003, i publicat (n "onitorul )ficial al
!epublicii "oldo#a nr.243 din %% decembrie 2003, art.*70.
Pe parcursul anului 2004 la legea men+ionat au fost operate modificri i
completri prin urmtoarele legi,
nr.%*&-XV din %7 iunie 2004 pentru completarea articolului 27 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003-
nr.232-XV din % iulie 2004 pentru modificarea i completarea Legii
nr.%%3-XV din %3 martie 2003 cu pri#ire la msurile de redresare a situa+iei
economico-financiare a (ntreprinderilor .oote/nice i a articolului %& din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003-
nr.27&-XV din %0 iulie 2004 pentru modificarea articolului %0 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003-
nr.302-XV din & noiembrie 2004 pri#ind modificarea i completarea Legii
bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-X'' din 27 noiembrie 2003-
nr.3*&-XV din 2 decembrie 2004 pentru modificarea Legii bugetului de
stat pe anul 2004 nr.474-X'' din 27 noiembrie.
I" E#olu$ia indicatorilor social%econo&ici 'n anul 2!
1n anul 2004, politicile economice au fost orientate spre asigurarea stabilit+ii
macroeconomice, de.#oltarea sectorului real, promo#area reformelor structurale,
intensificarea comer+ului e2terior etc. 3a re.ultat, produsul intern brut 4P'56 a atins
#aloarea nominal 7 3%**%,7 mil. lei i s-a ma8orat fa+ de anul 2003 (n termeni
nominali - cu %&,* la sut, (n termeni reali 7 cu 7,3 la sut.
Valoarea adugat brut, (n total pe economie, a crescut cu 7,9: fa+ de anul
2003, influen+(nd cu 0,7: sporirea real a P'5 - ului.
;#olu+ii po.iti#e s-au produs i (n sectoarele de bunuri i ser#icii. Valoarea
adugat brut, produs (n sectorul de bunuri a depit cu %%,9: reali.rile anului
trecut, contribuind cu 4,3: la sporirea real a P'5. "a8orarea fiind determinat de
creterea accentuat a #alorii adugate brute din agricultur 7 %9,3: fa+ de anul
2003. Valoarea adugat brut produs (n sectorul de ser#icii a depit ni#elul
anului precedent cu &,%:, contribuind la formarea P'5 (n propor+ie de &3,%: (n
anul 2004 fa+ de &%,0 (n anul 2003.
) anali. a contribu+iei elementelor de c/eltuieli la creterea P'5 a pus (n
e#iden+ aportul important pe care l-a adus formarea brut de capital fi2, care a
(nregistrat o ma8orare a #olumului su cu 7,0: (n raport cu anul precedent,
repre.ent(nd 2%,7: din P'5 fa+ de %9,0: (n anul 2003. 3onsumul final, un alt
element important de utili.are a P'5-ului a crescut cu 2,3: fa+ de anul anterior.
%
<cesta a fost influen+at de consumul final a gospodriilor casnice, care a depit cu
0,*: ni#elul anului precedent, influen+(nd cu 0,%: sporirea reala a P'5.
=otodat, (n utili.area P'5, regres accentuat a fost consemnat la consumul
final al administra+iei publice i pri#ate, care, (n perioada de referin+, s-a situat sub
ni#elul anului precedent cu %7,& la sut.
'ndicele mediu anual al pre+urilor de consum, (n anul 2004, a atins ni#elul de
%%2,4 la sut, ceea ce este cu 0,9 puncte procentuale mai mare fa+ de ni#elul
anului 2003.
Pre+urile de consum (n ianuarie 7 decembrie 2004 fa+ de decembrie 2003 au
crescut cu %2,& la sut, diminu(nd ni#elul pre+urilor (nregistrate (n anul 2003 cu 3,2
puncte procentuale.
'nfla+ia medie lunar a fost de %: fa+ de %,2: (n anul 2003.
>alariul mediu lunar al unui lucrtor din economia na+ional (n anul 2004 a
constituit %%04 lei i s-a mrit fa+ de perioada similar a anului precedent cu
%23,*: 4salariul real a crescut cu %%0,2:6. 1n institu+iile bugetare salariul mediu a
constituit 929,3 lei, fa+ de 09& lei (n anul 2003, (n sectorul real al economiei 7
%24& lei fa+ de %044 lei (n anul 2003.
3ursul de sc/imb al monedei na+ionale, pe parcursul anului 2004, s-a
caracteri.at prin stabilitate. <ceast stabilitate a monedei na+ionale se datorea., (n
mare parte, intrrilor #alutare, (n re.ultatul creterii #olumului e2porturilor de
bunuri i ser#icii, precum i din transferurile din munca re.iden+ilor !epublicii
"oldo#a de peste /otare. ?n alt factor, care a condus la stabilitatea monedei
na+ionale a fost, deprecierea dolarului >?< pe pie+ele #alutare e2terne.
3ursul de sc/imb nominal mediu anual al monedei na+ionale a fost de %2,33
lei pentru % dolar american i s-a redus cu %%,0 la sut fa+ de anul 2003.
1n anul de referin+, e2porturile au atins cifra de *90,3 mil. dolari >?<, fiind
(n cretere fa+ de anul 2003 cu 24,9 la sut sau cu %*0,3 mil. dolari >?<.
1n #olumul total al e2porturilor ponderea cea mai important au de+inut-o
produsele alimentare, buturile alcoolice i tutunul 7 3&,% la sut, materialele
te2tile i articolele din acestea 7 %7,3, produsele #egetale 7 %2,2 la sut.
1n compara+ie cu anul 2003 s-a (nregistrat o cretere a e2porturilor (n +rile
?niunii ;uropene de 40,9 la sut, (n principal ctre >uedia - de *,* ori, Portugalia -
de &,7 ori, $anemarca - de 3,% ori, )landa - de *2,* la sut.
;2porturile ctre +rile 3>' au (nregistrat o cretere de %9,0 la sut, totodat,
acestea (n anul de referin+ de+in o ponderea important (n #olumul total al
e2porturilor 7 &% la sut. 1n principal, au fost e2portate mrfuri ctre !usia,
?craina, 5elarus, @a.a/stan. 3tre celelalte +ri e2portul fiind neesen+ial.
1n ceea ce pri#ete importul de mrfuri, (n anul 2004 importul acestora a
constituit %774,2 mil. dolari >?<, #olum superior celui (nregistrat (n anul 2003 cu
20,&: sau cu 37%,4 mil. dolari >?<.
3reterea mai considerabil s-a manifestat la importurile din +rile ;uropei
3entrale i de ;st - cu 4*,4:, +rile 3>' - cu 2*,4:, dar i din alte +ri ale lumii -
2
cu 3%,0:. <stfel, importurile din 3ipru au (nregistrat o cretere de 2&,0 ori,
'ordania - de 9,4 ori, 'rlanda - de 2,0 ori, ;gipt - de 2,& ori.
Printre principalele mrfuri importate (n anul 2004 au fost produsele
minerale, (n propor+ie de 2%,7: fa+ de suma total, inclusi# combustibilul 7 20,*
la sut, maini i aparate, ec/ipamente electrice- aparate de (nregistrat sau de
reprodus sunetul i imaginile 7 %3,&:, produse c/imice 7 *,%:, etc.
5alan+a comercial (n anul 2004 a (nregistrat un deficit de 797,* mil. dolari
>?< sau cu %7&,% mil. dolari >?< mai mult fa+ de perioada respecti# a anului
precedent.
Aradul de acoperire a importurilor cu e2porturi (n perioada de referin+ a
fost de &&,0: 4informati# (n anul 2003 7 &0,3:6.
II" Politica bugetar%(iscal)
A. Msurile de politic i administrare fiscal
Msurile de politic fiscal aplicate (n anul 2004 au re.ultat din,
3oncep+ia reformei fiscale (n !epublica "oldo#a-
3adrul de 3/eltuieli pe =ermen "ediu 42004-20006-
Becesitatea asigurrii stabilit+ii i pre#i.ibilit+ii #eniturilor la buget, ce-i
gsesc reali.are (n 3odul Ciscal, legile pentru punerea (n aplicare a titlurilor
respecti#e ale 3odului Ciscal i Legea bugetului de stat pe anul 2004.
1n scopul codificrii (n continuare a legisla+iei fiscale, (ntr-un singur act
legislati#, au fost elaborate i adoptate =itlul V'' D=a2ele localeE al 3odului Ciscal
nr.*3-XV din 0%.04.2004 i Legea pentru punerea (n aplicare a =itlului V'' al
3odului Ciscal, cu punerea (n aplicare de la % ianuarie 200&, au fost elaborate,
aprobate de Au#ern i pre.entate spre e2aminare Parlamentului proiectele =itlului
V''' F'mpo.itul pentru folosirea resurselor naturaleE i Legii pentru punerea (n
aplicare a =itlului V''' al 3odului Ciscal.
Pe tipuri de impo.ite, politica fiscal s-a re.umat la urmtoarele,
Impozitul pe venit
1n anul 2004, msurile de politic fiscal au fost (ndreptate spre reducerea (n
continuare a po#erii fiscale at(t fa+ de persoanele 8uridice, c(t i cele fi.ice, precum
i scoaterea (n e#iden+ a contribuabililor din economia tenebr prin,
a6 micorarea cotei impo.itului pe #enitul persoanelor 8uridice de la 22: - (n
2003 la 20: - (n 2004, cu men+inerea facilit+ilor fiscale acordate (n 2003 la plata
impo.itului pe #enit pentru (ncura8area agen+ilor economici (n efectuarea
in#esti+iilor, crearea noilor locuri de munc, de.#oltarea (ntreprinderilor mici i
mi8locii i celor care acti#ea. (n agricultur. 3a urmare a reali.rii acestor msuri
fiscale i (mbunt+irii administrrii fiscale, (ncasrile la impo.itul pe #enitul
persoanelor 8uridice s-au ma8orat cu 202 mil. lei fa+ de anul 2003-
b6 micorarea cotei ma2ime a impo.itului pe #enitul persoanelor fi.ice de la
2&: - (n anul 2003 la 22: - (n 2004, ma8orarea grilelor de impo.itare de la %2%90
lei i %0200 lei, respecti# la %0200 lei i 2%000, precum i prin men+inerea
3
scutirilor anuale personale i pentru persoanele (ntre+inute la ni#elul anului 2003,
respecti# de 3000 lei i 240 lei. 1n urma acestor msuri i ma8orrii (n 2004 a
salariilor (n economia na+ional (n mediu cu %4 la sut, comparati# cu anul 2003, a
crescut ba.a impo.abil de la &%: la 00: din #eniturile calculate, ceea ce a permis
de a (ncasa suplimentar la buget %73 mil. lei.
Impozitul pe bunurile imobiliare
1n anul 2004, impo.itul pe bunurile imobiliare 4impo.itul funciar i
impo.itul pe imobil6 a fost aplicat (n conformitate cu pre#ederile titlului V' din
3odul fiscal E'mpo.itul pe bunurile imobiliareE i legii pentru punerea (n aplicare a
titlului V' al 3odului fiscal, conform practicii anului 2003, cu men+inerea scutirii la
plata impo.itului (n mrime de 30 mii lei pentru bunurile imobiliare care constituie
domiciliu pentru persoanele de #(rst pensionar, in#ali.ii de toate categoriile,
participan+ii la ac+iuni de lupt i familiile acestora.
Pentru a cointeresa contribuabilii (n ac/itarea prealabil p(n la 30 iunie al
impo.itului funciar i al impo.itului pe bunurile imobiliare, sumele calculate au
fost micorate cu %& la sut.
Taxa pe valoarea adugat
1n anul 2004, s-a men+inut principiul de destina+ie la aplicarea =V< fa+ de
toate +rile i cota standard (n mrime de 20: pentru li#rrile pe teritoriul
republicii.
>cutiri la plata =V< au fost men+inute doar mrfurilor orientate spre
interesarea productorilor (n fabricarea produc+iei proprii i asigurarea unui
consum ritmic de resurse materiale (n procesul desfurrii acti#it+ii pe teritoriul
republicii. Pentru produc+ia din fitote/nie, .oote/nie i /orticultur (n 2004 a fost
men+inut cota =V< de &:.
>uplimentar, fa+ de anul 2003 (n cursul anului 2004, de =V< a fost scutite
lucrrile de e2perti. te/nic, de prospec+iuni, de proiectare, de construc+ie i
restaurare, cu atragerea mi8loacelor bneti donate de ctre persoane fi.ice i
8uridice, importul i li#rarea pe teritoriu a materialului de (nmul+ire i sditor
#iticol, precum i introdus cota redus a =V< de 9: la li#rarea pe teritoriu a
.a/rului din sfecla de .a/r.
Accizele
Pentru perioada de referin+ s-a men+inut metoda de destina+ie a calculrii
acci.elor la mrfurile e2portate.
1n 2004, s-a efectuat a8ustarea cotelor acci.elor la produsele din tutungerie i
bere stabilite (n mrimi absolute la ni#elul infla+iei anilor 200%-2002, adic cu
circa 20-24: fa+ de cotele stabilite pentru anul 2003, iar (n scopul redistribuirii
mai efecti#e a po#erii fiscale s-a stabilit cota ad-#alorem la #inuri i ampanie.
<stfel, #inurile, inclusi# cele spumante i ampania cu o #aloare mai (nalt 4de
marc, de colec+ie6 s-au supus unui acci. mai (nalt.
>uplimentar, (ncep(nd cu % ianuarie 2004 cotele acci.elor la autoturisme au
fost dublate, acestea din urm fiind ma8orate (n func+ie de termenul de e2ploatare a
autoturismelor 4de la 3 la & ani 7 cu 0,0% euro pentru fiecare cm
3
, de la & la 7 ani 7
cu 0,02 euro i la cele de peste 7 ani 7 cu 0,04 euro6.
4
Taxele vamale
1ntru prote8area productorilor auto/toni de concuren+a neloial a
mrfurilor importate i similar produse (n republic 4produse de patiserie, cofetrie,
conser#e din legume i fructe, produse de origine animal, produse #inicole i din
tutun, obiecte din piele, articole de (mbrcminte, (ncl+minte, produse ceramice,
articole de bi8uterii, mobila etc.6 au fost stabilite cote mrite ale ta2ei #amale. 1ns,
(ntru stimularea consumului de mrfuri care nu se fabric (n republic, dar necesare
productorilor auto/toni (n procesul desfurrii acti#it+ii, au fost stabilite ta2e
#amale cu cota 0: sau de &: la materia prim, materiale, te/nica, utila8ul
importate.
$e ta2a #amal au fost scutite mrfurile produse i importate din +rile-
membre ale 3.>.'. din !omGnia i din +rile Pactului de stabilitate din ;uropa de
>ud-;st.
Msurile de mbuntire a administrrii fiscale
1n scopul (mbunt+irii procesului de administrare a =V<, (n cadrul
'nspectoratul Ciscal Principal de >tat au fost create grupe speciale de lucru pri#ind
administrarea =V<, care au drept obiecti# asigurarea unei reac+ii operati#e a
>er#iciului Ciscal de >tat la ca.urile de (nclcri fiscale (n domeniul =V<.
)rgani.area grupurilor respecti#e de lucru pri#ind administrarea =V< i asigurarea
acestora cu produsele informa+ionale necesare are drept scop (mbunt+irea calit+ii
lucrului cameral desfurat de colaboratorii fiscali, ceea ce permite monitori.area
permanent a pltitorilor =V< fr efectuarea controalelor documentare la fa+a
locului.
$rept instrumente (n acti#itatea acestor grupe ser#esc produsele
informa+ionale special elaborate ce permit depistarea (nclcrilor din domeniul
=V<, cum s(nt, diminuarea #alorii li#rrilor impo.abile cu =V<, utili.area
formularelor facturilor fiscale false, apari+ia (ntreprinderilor Dde o .iE 4la etapa de
ini+iere6 toate acestea au o influen+ negati# asupra colectrii nu doar a =V<, ci i
a altor impo.ite.
$e asemenea, (n urma modificrilor operate la art.%%3 al 3odului Ciscal s-a
intensificat procedura de anulare a (nregistrrii pltitorilor de =V<, astfel fiind
e2clus posibilitatea atribuirii la decontri cu bugetul a =V< (n ba.a facturilor
fiscale eliberate de ctre contribuabilii care nu-i onorau obliga+iile sale fa+ de
buget.
3a urmare, numrul agen+ilor economici anula+i ca pltitori ai =V< pe
parcursul anului 2004 a constituit 3443.
1n scopul optimi.rii administrrii impo.itului pe #enit pe parcursul anului
2004 au fost (ntreprinse un ir de ac+iuni, precum,
(ntru e2cluderea erorilor din ba.a de date la aprecierea obliga+iilor fiscale
pri#ind impo.itul pe #enit al anga8a+ilor a fost elaborat !egulamentul cu
pri#ire la unele aspecte ce +ine de #erificarea obliga+iilor fiscale ale
persoanelor fi.ice-cet+eni.
&
(ntru eficienti.area prelucrrii informa+iei de ctre >er#iciul Ciscal de >tat i
simplificrii modului de completare i pre.entare de ctre agen+ii economici
a informa+iei aferente impo.itului pe #enit, re+inut din pl+ile efectuate (n
folosul persoanelor fi.ice i 8uridice, au fost modificate formularele ce atest
re+inerea impo.itului pe #enit la sursa de plat-
(n scopul simplificrii modalit+ii de completare a fost aprobat noul formular
al $eclara+iei cu pri#ire la impo.itul pe #enit a persoanei 8uridice,
>uplimentul pri#ind nomenclatorul facilit+ilor la impo.itul pe #enit, precum
i modul de completare a $eclara+iei cu pri#ire la impo.itul pe #enit-
a fost modificat i aprobat formularul $eclara+iei persoanei fi.ice cu pri#ire
la impo.itul pe #enit 4forma 3;=046, precum i modul de completare a
$eclara+iei persoanei fi.ice cu pri#ire la impo.itul pe #enit-
a fost elaborat !egulamentul cu pri#ire la procedura de (nc/eiere, ac+iune i
re.iliere a <cordului pri#ind scutirea de plata impo.itului pe #enit a
(ntreprinderilor (n al cror capital social in#esti+iile strine depesc suma
ec/i#alent cu 2 milioane de dolari >?<.
La compartimentul optimi.rii administrrii impo.itelor i ta2elor locale (n
anul 2004 au fost (ntreprinse ac+iuni ce +in de desfurarea unei acti#it+i sus+inute
de instruire a perceptorilor fiscali (n sensul acumulrii impo.itelor, ta2elor i altor
pl+i la bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale, cu efectuarea ulterioar a
testrii acestora i #erificrii lucrului ce +ine de problema dat. 1n perioada
gestionar au fost organi.ate %24 de seminare de ctre inspectoratele fiscale
teritoriale, iar 'nspectoratul Ciscal Principal de >tat (n comun cu <socia+ia
Primarilor i 3olecti#it+ilor locale din !epublica "oldo#a a desfurat (n %0
raioane c(te un seminar.
) direc+ie nu mai pu+in important pri#ind optimi.area administrrii fiscale +ine
de prelucrarea drilor de seam i altor documente fiscale.
1n anul 2004 au fost prelucrate, controlate i stocate (n ar/i#a republican 7
&023&*0 documente fiscale sau cu %0*9%37 documente mai mult fa+ de anul 2003.
!e.ultatele men+ionate au fost ob+inute (n urma,
modificrii metodei de control a documentelor prin atribuirea func+iilor de
#erificare operatorilor de (nscrierea informa+iei-
implementrii modului nou de calculare a suplimentului la salariu (n
dependen+ de #olumul informa+iei prelucrate drept re.ultat ma8or(ndu-se
interesarea material a colaboratorilor i respecti# 7 #olumul
documentelor prelucrate-
prelucrarea documentelor electronice prin utili.area scanrii unor
documente (n form de list.
3ele men+ionate au contribuit la prelucrarea (n termen a documentelor fiscale
i, respecti#, la crearea posibilit+ii de a dispune de informa+ia necesar (n cadrul
administrrii fiscale pri#ind sumele calculate a pl+ilor la buget, sumele ac/itate,
restan+ele i pentru efectuarea di#erselor anali.e.
0
1n scopul optimi.rii acti#it+ii ce +ine de e#iden+a pl+ilor i contribuabililor,
au fost reali.ate o serie de ac+iuni, printre acestea se enumr,
implementarea certificatului (nregistrrii de stat, conform cruia #a fi
atribuit un numr unic de (nregistrare, care #a (ntruni identitatea
numrului (nregistrrii de stat i a codului fiscal-
elaborarea i aprobarea !egulamentului pri#ind stingerea obliga+iei
fiscale prin compensare la cererea contribuabilului-
emiterea )rdinului pri#ind modul de atribuire a codurilor fiscale pentru
agen+ii economici din raioanele din st(nga Bistrului-
perfectarea actelor ce +in de anularea penalit+ilor i amen.ilor (n
condi+iile legisla+iei (n #igoare.
1n anul de gestiune au fost elaborate i implementate un ir de programe cu
a8utorul crora agen+ii economici au fost supui controlului fiscal, fiind selecta+i (n
ba.a factorilor de risc.
1n structura controalelor efectuate de ctre >er#iciul Ciscal de >tat - 27,4 la
sut au fost controale totale, 42,0 la sut 7 controale tematice, %3,7 la sut 7
controale operati#e, %0,3 la sut 7 controale efectuate prin alte metode de
#erificare.
Ponderea (nclcrilor stabilite prin controalele efectuate se pre.int astfel,
prin metoda de #erificare total 7 7*,4 la sut-
#erificare tematic 7 &7,7 la sut-
#erificare prin contrapunere 7 7,7 la sut-
alte metode 7 43,3 la sut.
Ponderea (nclcrilor stabilite (n cadrul #erificrilor totale efectuate de ctre
un ir de organe fiscale este foarte mare i anume , $irec+ia <dministrarea
3ontribuabililor "ari - **,2:, inspectoratele fiscale de stat teritoriale ;dine+ -
*9,4:, >oroca - *9,3:, 5riceni - *7,%:, 5asarabeasca - *&,9:, $roc/ia - *%,*:.
1n urma controalelor fiscale efectuate au fost calculate #enituri (n sum
total de 300,9 mil.lei, inclusi# sanc+iuni fiscale - 97 mil. lei sau 29,3 la sut. 3ele
mai mari (nclcri depistate (n urma controalelor au fost admise la calcularea
impo.itului pe #enit i =V<.
1n conformitate cu drepturile acordate, inspectoratele fiscale de stat
teritoriale au e2aminat i adoptat deci.ii pri#ind aplicarea sanc+iunilor
administrati#e (n %000& ca.uri, suma amen.ilor aplicate constituind 3004,& mii lei,
(ncasate 7 23%%,9 mii lei.
=otodat, (n cadrul #erificrilor fiscale, (n anul 2004, au fost micorate
costurile (n urma acordrii agen+ilor economici a (nlesnirilor fiscale cu %*7,7
mil.lei i a sumei =V< neargumentat trecut (n cont 7 cu 32,4 mil. lei.
3oncomitent, pe parcursul anului 2004 de ctre organele >er#iciul Ciscal de
>tat au fost (naintate organelor de ocrotire a normelor de drept 07% materiale de
control ce con+ineau indici ai infrac+iunilor, dintre care pe e#a.iune fiscal 7 &02
materiale sau 0&:. $in 07% materiale (naintate de ctre organele >er#iciul Ciscal de
>tat organelor de ocrotire a normelor de drept, pe 44 au fost intentate procese
7
penale, iar (n 2&7 ca.uri sau (n 39,3:, a fost refu.at pornirea urmrii penale. 1n
ma8oritatea ca.urilor drept moti# de a nu porni urmrirea penal a ser#it lipsa
indicilor infrac+ionali (n ba.a art.273 436 din 3odul de procedur penal al
!epublicii "oldo#a. $in cele 44 ca.uri, organul de urmrire penal a transmis (n
8udectorii %& dosare penale sau 34:, dintre care (n 4 ca.uri 8udectoriile au aplicat
pedepse penale pentru (nstrinarea bunurilor sec/estrate. Pe ca.urile economice i
contenciosului administrati# numrul total al dosarelor (naintate (n instan+ele de
8udecat comparati# cu anul 2003 s-a ma8orat cu %30* sau 4%,0 la sut, (n anul 2004,
constituind 30&4 dosare. $intre acestea au fost adoptate /otr(ri definiti#e (n
fa#oarea organelor >er#iciului Ciscal de >tat pe 2079 litigii, inclusi# 2&%0 ac+iuni
(mpotri#a contribuabililor. Procentul dosarelor c(tigate de ctre organele
>er#iciului Ciscal de >tat a rmas acelai la ni#elul anului 2003 - 99 la sut.
;ducarea contribuabililor (n scopul ac/itrii bene#ole a obliga+iei fiscale, prin
organi.area de seminare, publicarea diferitor informa+ii (n pres, difu.area la radio
i tele#i.iune, organi.area conferin+elor de pres, acordarea consulta+iilor prin
intermediul birourilor de consulta+ii, este una din principalele acti#it+i ale
>er#iciului Ciscal de >tat.
) acti#itate sus+inut a fost desfurat (ntru informarea cet+enilor, care s-a
desfurat (n perioada campaniilor,
- de pre.entare a $eclara+iei cu pri#ire la impo.itul pe #enit pe anul 2003-
- pri#ind beneficierea de reducere a %& : la ac/itarea impo.itelor funciar i
pe imobil p(n la data de 30 iunie-
- pri#ind informarea contribuabililor despre desfurarea concursului D3el
mai bun contribuabil al anuluiE.
?n alt aspect +ine de organi.area i lansarea, conform unui grafic aprobat (n
fiecare trimestru, a liniilor Dfierbin+iE, la di#erse publica+ii din republic, la care au
participat at(t conducerea 'nspectoratul Ciscal Principal de >tat, c(t i conducerea
unor inspectorate fiscale de stat din teritoriu. Pe parcursul anului au fost tiprite 20
de materiale (n .iarele, re#istele republicane i de specialitate, red(nd dialogurile
dintre contribuabili i func+ionarii fiscali, (ntre+inute (n cadrul liniilor Dfierbin+iE.
$e asemenea au fost organi.ate lurile de cu#(nt ale conducerii i
specialitilor din cadrul 'nspectoratului Ciscal Principal de >tat la 3& emisiuni ale
posturilor de tele#i.iune 4=V", B'=, =V-2%, )!= "oldo#a %, !'C =V i P!) =V6.
Pe parcursul anului 2004 au fost organi.ate cinci conferin+e de pres i 2
briefing-uri, pe temele, D'mpo.itarea bunurilor imobiliareE i D $espre punerea (n
aplicare a facturilor fiscale de tip nouE.
1n luna septembrie curent, s-a desfurat un seminar republican (n raionul
Cloreti, la care au participat to+i efii de inspectorate fiscale de stat teritoriale,
precum i efii de subdi#i.iuni din cadrul 'nspectoratul Ciscal Principal de >tat.
>copul acestei (ntruniri a fost sc/imbul de e2perien+ (ntre subdi#i.iunile interioare
precum i conlucrarea dintre organele fiscale i administra+iile publice locale (n
#ederea (ncasrii #eniturilor, pre#.ute la bugetele de toate ni#elurile pentru anul
2004, c(t i lic/idrii restan+elor.
) alt acti#itate desfurat de ctre >er#iciul Ciscal de >tat (n direc+ia
optimi.rii administrrii fiscale +ine de inspectarea acti#it+ii inspectoratelor
9
teritoriale, perfectarea materialelor pri#ind re.ultatele inspectrilor, e2aminarea
acestora la edin+ele 3olegiului "inisterului Cinan+elor i de (ntreprinderea, dup
ca., a msurilor respecti#e. <stfel, (n anul 2004 au fost supuse inspectrii 7 %0
inspectorate teritoriale din ele * s-au e2aminat pe parcursul anului 2004.
=otodat, pe parcursul anului, la edin+ele 3olegiului "inisterului Cinan+elor
a fost e2aminat acti#itatea a 7 inspectorate fiscale teritoriale (n sensul asigurrii
pr+ii de #enituri la bugetele de toate ni#elurile, c(t i despre metodele i formele
de lucru a efilor inspectoratelor #i.ate.
) serie de ac+iuni +in de domeniul te/nologiilor informa+ionale. 1n perioada de
referin+ (n acest sens au fost (ntreprinse urmtoarele msuri,
- s-au operat modificrile necesare (n programele de calculare ale soldurilor,
(n conformitate cu pre#ederile Legii bugetului de stat pe anul 2004.
- a fost elaborat !egulamentul cu pri#ire la sc/imbul de informa+ii (ntre
$epartamentul =e/nologii 'nforma+ionale i 'nspectoratul Ciscal Principal
de >tat la (nregistrarea de stat a (ntreprinderilor i organi.a+iilor.
- a fost elaborat comple2ul de programe destinate e#iden+ei mainilor de
cas i control-
- a fost creat i implementat pagina intern a >er#iciului Ciscal de >tat
pentru accesarea rapoartelor i documentelor scanate la distan+, care
permite accesarea rapoartelor de ctre inspectorii fiscali prin 'nternet-
- pe pagina intern sunt de8a publicate rapoarte de #i.uali.are a drilor de
seam fiscale i de anali. a informa+iilor pri#ind li#rrile 4procurrile6 (n
ba.a facturilor fiscale.
B. Politica n domeniul cheltuielilor
Politica (n domeniul c/eltuielilor promo#at (n anul 2004 a fost conform
priorit+ilor de alocare a resurselor at(t (n aspect sectorial, c(t i intersectorial,
reflect(nd scopurile trasate (n >trategia de 3retere ;conomic i !educere a
>rciei, precum i obiecti#elor identificate (n programul de acti#itate a
Au#ernului.
Volumul ser#iciilor publice finan+ate de la bugetul consolidat au fost
men+inute (n limita cadrului de resurse disponibil (n anul de gestiune. 3omparati#
anul 2003 c/eltuielile bugetului consolidat au dat un spor de %*,& la sut, iar ca
pondere (n P'5 7 de 0,& puncte procentuale.
3/eltuielile discre+ionare 4cu e2cep+ia c/eltuielilor pentru deser#irea
datoriei de stat6 (n anul 2004 au sporit fa+ de anul 2003 cu %9 la sut, ce denot
sporirea accesului popula+iei la ser#iciile publice.
1n anul 2004 a fost asigurat continuitatea reformelor (n domeniul procesului
bugetar i sistemului bugetar. 1n acest conte2t, (n anul 2004 au fost operate unele
amendamente la legisla+ia bugetar, cu scopul consolidrii finan+elor publice (n
bugetul public na+ional, asigur(nd astfel o transparen+ mai mare a utili.rii
mi8loacelor.
*
< fost fortificat procesul de planificare a c/eltuielilor publice prin
de.#oltarea (n continuare a 3adrului de 3/eltuieli pe =ermen "ediu. >-a asigurat o
legtur mai str(ns (ntre alocarea resurselor i priorit+ile de politici.
< fost de.#oltat procesul de anali.e a c/eltuielilor sectoriale (n domeniile
prioritare, (n#+m(ntul, asisten+a social i ocrotirea snt+ii.
1n scopul unei utili.ri mai eficiente a c/eltuielilor, bugetele unor autorit+i
publice au fost fundamentate pe programe i performan+, ceea ce a permis de a
anali.a utili.area aloca+iilor (n func+ie de re.ultatele ob+inute. Prin aceast metod
(n anul 2004 au fost reali.ate i monitori.ate circa %*,4 la sut din c/eltuielile
discre+ionare ale bugetului de stat.
3a re.ultat al implementrii (n anul 2004 pe (ntreg teritoriul republicii a
asigurrii obligatorii de asisten+ medical, a fost perfec+ionat sistemul de
finan+are a ocrotirii snt+ii, care a permis o accesibilitate si ec/itate social mai
pronun+at la ser#iciile medicale publice i sporirea calit+ii acestora. $in contul
Au#ernului au fost asigura+i circa 40 la sut din numrul total al popula+iei.
1n sectorul (n#+m(ntului s-a asigurat o direc+ionare a resurselor acestui
sector prioritar ctre programele care asigur accesul la (n#+m(ntul obligatoriu.
3irca 7* la sut din c/eltuielile bugetului consolidate pentru (n#+m(nt (n anul
2004 au fost utili.ate pentru (n#+m(ntul precolar, primar i secundar.
?na din priorit+ile anului 2004 a constituit amplificarea procesului
in#esti+ional (n de.#oltarea continu a infrastructurii publice. 'n#esti+iile capitale
efectuate de la bugetul consolidat au sporit comparati# cu anul 2003 de %,9 ori,
prioritar au fost alocate resurse pentru de.#oltarea re+elelor de ga.e, alimentare cu
ap a localit+ilor rurale.
III" Executarea bugetului consolidat
1n conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2004 4cu completrile i
modificrile ulterioare6 i deci.iile organelor publice ale unit+ilor administrati#-
teritoriale, #olumul bugetului consolidat la #enituri a fost stabilit (n sum de
73%9,9 mil.lei, la c/eltuieli 7&&0,* mil.lei, cu un deficit (n sum de 239,% mil.lei.
1n perioada de gestiune, la bugetul consolidat au fost (ncasate #enituri (n
sum total de 7&2%,& mil. lei, c/eltuielile au fost efectuate (n sum total de 73*0
mil.lei, e2ecutarea bugetului respecti# sold(ndu-se cu o depire a #eniturilor
asupra c/eltuielilor de %3%,& mil.lei.
A. Veniturile bugetului consolidat
1n anul de gestiune, (ncasarea #eniturilor (n bugetul consolidat a re.ultat
at(t din tendin+ele po.iti#e ale acti#it+ii economice, c(t i din reali.area ac+iunilor de
%0
politic i administrare fiscal (ndreptate (ntru lrgirea ba.ei impo.abile i
acumulrii ma2ime a #eniturilor la bugetele de toate ni#elurile.
3a urmare a msurilor (ntreprinse, partea de #enituri a bugetului consolidat
(n anul 2004 s-a reali.at la ni#el de %02,9 la sut sau cu o depire de 202,7 mil.lei.
1n compara+ie cu (ncasrile pe anul 2003, s-a (nregistrat o cretere de *0% mil.lei
sau cu %3,0 la sut.
Ponderea #eniturilor bugetului consolidat (n P'5 (n anul de gestiune a
(nregistrat 23,& la sut i atest o uoar descretere fa+ de ni#elul anului 2003 cu
0,& puncte procentuale. <ceast descretere se e2plic prin faptul, c unele tipuri
de #enituri ale bugetului 4impo.itele pe proprietate, ta2ele locale, ta2a de stat, ta2a
de licen+ pentru practicarea unui anumit gen de acti#itate, amen.ile etc.6 s(nt
stabilite (n mrimi fi2e i nu depind de ni#elul infla+iei i fluctua+ia cursului de
sc/imb #alutar.
$inamica (ncasrii #eniturilor bugetului consolidat i e#olu+ia lor (n P'5
(n anii 200%-2004 se pre.int (n urmtoarea diagram.
0
&000
%0000
%&000
20000
2&000
30000
3&000
4
m
i
l
.
l
e
i
6
0.0
&.0
%0.0
%&.0
20.0
2&.0
30.0
4
p
r
o
c
e
n
t
e
6
P'5 %*0%* 22&&&.* 270%* 3%**%.7
Venituri total 4324.9 &094.4 0020.& 7&2%.&
Venituri catre
P'5
22.7 22.& 24.0 23.&
200% 2002 2003 2004
1n anul 2004, structura #eniturilor bugetului consolidat rele# o ma8orare (n
compara+ie cu anul 2003 a (ncasrilor fiscale, cu %%47,3 mil.lei sau cu 20 la sut.
Ponderea lor (n P'5 sporete lent, respecti#, de la 20,7 la sut la 2%,& la sut.
3oncomitent, (ncasrile #eniturilor nefiscale descresc fa+ de ni#elul anului 2003
cu 2*,0 la sut sau cu 232,* mil.lei. Ponderea lor (n P'5 se micorea. fa+ de
ni#elul anului 2003 cu %,% la sut i a constituit %,7 puncte procentuale. Veniturile
din opera+iunile cu capital se reduc fa+ de perioada de compara+ie cu 3%,3 mil.lei
sau cu 29,% la sut i sporesc fa+ de planul preci.at cu %9,4 mil.lei. Ponderea lor (n
P'5 (nregistrea. 0,2 la sut fa+ de 0,4 la sut (nregistrat (n anul 2003.
%%
$inamica #eniturilor bugetului consolidat pe principalele grupuri se
pre.int (n urmtorul tabel.
mil.lei
Arupele de
Venituri
<nul
2003
e2ecutat
<nul 2004
Planul
preci.at
;2ecutat
Ponderea (n
suma total
a
#eniturilor
4:6
Ponderea (n
P'5
43%**%,7
mil.lei6 4:6
:: $e#ieri 4H,-6
ctre
planul
preci.at
ctre
e2ecutat
2003
fa+ de
e2ecutat
2003
fa+ de
planul
preci.at
% 2 3 4 & 0 7 9 * %0
Venituri, total 0020,& 73%9,9 7&2%,& %00,0 23,& %02,9 %%3,0 *0%,0 202,7
inclusiv:
Venituri
fiscale 5!!" #$%"& #&'"' ($") !$"5 $'!") $!'"' $$%") $55"!
Venituri
nefiscale &5"5 5!"( 55!"# ") $" $'%" '"% *!)!"( !%"
Venituri din
operaiunile cu
capital $$$"! #$"5 ("( $"$ '"! $!("( $"( *)$") $&"%
+ranturi $"$ $%"# $("' '") '"$ $)'"$ ,$' ori $"( %"%
=otodat, (n suma total a #eniturilor bugetului consolidat partea
preponderent 4*9,7 la sut6 au constituit-o #eniturile curente care au (nsumat (n
anul de gestiune 7422,0 mil.lei. Veniturile din opera+iunile cu capital au constituit
7*,* mil.lei, iar granturile 7 %* mil.lei.
>tructura i dinamica #eniturilor bugetului consolidat sunt reflectate (n urmtorul
tabel.
mil.lei
$enumirea #eniturilor
<nul
2003
e2ecutat
<nul 2004
Planul
preci.at
;2ecutat
Ponderea
in suma
totala a
#enituril
or 4:6
Ponderea
in P'5
43%**%,7
mil.lei6
4:6
:: $e#ieri 4H,-6
ctre
planul
preci.at
ctre
e2ecutat
2003
fa+ de
e2ecutat
2003
fa+ de
planul
preci.at
% 2 3 4 & 0 7 9 * %0
Venituri, total 0020.& 73%9.9 7&2%.& %00.0 23.& %02.9 %%3.0 *0%.0 202.7
Venituri -fr
granturi. ##$(.% )'%.! 5'!.5 ((.& !).5 $'!. $$).) &&).$ $(&.)
%. Venituri curente 0&09.2 7242.7 7422.0 *9.7 23.2 %02.& %%4.0 *%4.4 %7*.*
$.$ Impozitele directe $)((.5 $#(.! $&'$.! !).( 5.# $'.) $!&. %'$. $!!.'
-impo.itul pe #enitul
din acti#itatea de
(ntreprin.tor &77.& 700.7 77*.& %0.4 2.4 %%%.2 %3&.0 202.0 79.9
-impo.itul pe #enitul
din salariu 023.4 730.% 7*0.& %0.0 2.& %09.2 %27.9 %73.% 00.4
-impo.itul funciar %07.* 2%0.& %*0.* 2.& 0.0 *0.7 %%3.7 23.0 -%*.0
-impo.itul pe bunurile
imobiliare 30.7 3%.* 34.3 0.& 0.% %07.& %%%.7 3.0 2.4
%2
$enumirea #eniturilor
<nul
2003
e2ecutat
<nul 2004
Planul
preci.at
;2ecutat
Ponderea
in suma
totala a
#enituril
or 4:6
Ponderea
in P'5
43%**%,7
mil.lei6
4:6
:: $e#ieri 4H,-6
ctre
planul
preci.at
ctre
e2ecutat
2003
fa+ de
e2ecutat
2003
fa+ de
planul
preci.at
% 2 3 4 & 0 7 9 * %0
$.! Impozitele indirecte %$5#.( %&'#.# %&)).( #%.) $5.$ $''.# $$#.) #.' !.)
-ta2a pe #aloarea
adugat 27*%.* 340*.% 3427.* 4&.0 %0.7 %00.0 %22.9 030.0 %9.9
taxa pe valoarea
adugat la mrfurile
produse si serviciile
prestate pe teritoriul
republicii %%7&.0 %437.* %44&.% %*.2 4.& %00.& %22.* 20*.& 7.2
taxa pe valoarea
adugat la mrfurile
importate 2374.3 297%.2 2*79.& 3*.0 *.3 %03.7 %2&.4 004.2 %07.3
restituirea taxei pe
valoarea adugat -7&9.0 -*00.0 -**&.7 -%3.2 -3.% %%0.0 %3%.4 -237.7 -*&.7
-acci.ele 999.4 992.& *%0.4 %2.% 2.9 %03.2 %02.& 22.0 27.*
ncasat *04.% *92.& %0%4.% %3.& 3.2 %03.2 %0&.2 &0.0 3%.0
restituiri -7&.7 -%00.0 -%03.7 -%.4 -0.3 %03.7 %37.0 -29.0 -3.7
-impo.itele asupra
comer+ului e2terior si
opera+iunilor e2terne 470.0 &%&.0 4*&.0 0.0 %.& *0.2 %04.0 %*.0 -%*.4
$.) Alte taxe si impozite (5$.& 5#.( &.5 $'.5 2.& %04.0 92.7 *$#%.) )'.#
-ta2ele rutiere speciale 73.% %20.0 %0*.3 %.& 0.3 *%.% %4*.& 30.2 -%0.7
-plata pentru resursele
naturale %&.7 %7.* 2%.3 0.3 0.% %%*.0 %3&.7 &.0 3.4
-#enitul net al 5ncii
Ba+ionale a "oldo#ei 22%.0 &.9 &.9 0.% 0.0 %00.0 2.0 -2%&.2 0.0
-ta2ele locale 94.2 *%.9 *9.9 %.3 0.3 %07.0 %%7.3 %4.0 7.0
-alte (ncasri 3*9.2 43%.* 472.9 0.3 %.& %0*.& %%9.7 74.0 40.*
-mi8loacele speciale ale
institu+iilor bugetare %&*.0 9*.& 7*.& %.% 0.2 99.9 4*.9 -90.% -%0.0
2. Venituri din
opera+iunile cu capital %%%.2 0%.& 7*.* %.% 0.2 %2*.* 7%.* -3%.3 %9.4
3. Aranturi %.% %4.0 %*.0 0.3 0.% %30.% I %0 ori %7.* 4.4
$in suma total a #eniturilor curente, 24,3 la sut sau %90%,2 mil.lei o
constituie impo.itele directe. 1ncasrile nominali.ate au depit pre#ederile anuale
cu %22 mil.lei sau cu 7,3 la sut i au crescut fa+ de anul 2003 cu 40%,7 mil.lei sau
cu 29,7 la sut.
'mpo.itele indirecte au sumat (n anul de gestiune 4933,* mil.lei i de+in (n
cuantumul #eniturilor curente 0&,% la sut. Ca+ de anul precedent #eniturile
respecti#e au sporit cu 077 mil.lei sau cu %0,3 la sut, totodat depete i ni#elul
progno.at cu 27,3 mil.lei sau 0,0 puncte procentuale.
<cumulrile altor impo.ite i ta2e, au constituit 797,& mil.lei i depesc
pre#ederile anuale cu 30,0 mil.lei sau cu 4 puncte procentuale. Ponderea acestor
%3
#enituri (n suma total a #eniturilor curente colectate la bugetul consolidat este de
%0,0 la sut.
>tructura bugetului consolidat (n anii 200%-2004 pe principalele grupuri de
#enituri se pre.int (n diagrama ce urmea..

0,0
%000,0
2000,0
3000,0
4000,0
&000,0
4mil.lei6
200% 2002 2003 2004
impo.ite directe impo.ite indirecte alte #enituri

1n anul 2004, partea preponderent a #eniturilor bugetului consolidat a fost
(ncasat de la acti#it+ile economice atribuite ramurilor, comer+ului angro i cu
ridicata 7 2*24,% mil.lei 439,* la sut6, agriculturii i prelucrrii materiei prime
agricole 7 %3%3,7 mil.lei 4%7,& la sut6, industriei prelucrtoare 7&92 mil.lei 47,7 la
sut6, transportului i comunica+iilor 7&&%,% mil.lei 47,3 la sut6, energeticii 72&0,%
mil.lei 43,4 la sut6, construc+iei i de.#oltrii teritoriului -3%0,3 mil.lei 44,2 la
sut6, altor ramuri i acti#it+i 7 %&79,2 mil.lei 42% la sut6.
!eparti.area #eniturilor bugetului consolidat pe ramurile economiei
na+ionale pe anul 2004 (n compara+ie cu anul 2003 se pre.int (n diagrama ce
urmea..
2003 2004
;nergetica
3,9:
'ndustria
prelucratoa
re
9,4:

=ransportu
rile i
comunica+ii
le
4,&:
3onstruc+ii
le i
de.#oltarea
teritoriului
2,9:
3omertul
32,9:
<lte
ramuri
2*,3:
<gricultura
i
prelucrarea
materiei
prime
agricole
%9,4:

'ndustria
prelucratoar
e
7,7:

=ransportu
rile i
comunica+iil
e
7,3:
<gricultura
i
prelucrarea
materiei
prime
agricole
%7,&:
;nergetica
3,4:

3onstruc+iil
e i
de.#oltarea
teritoriului
4,2:
3omertul
39,*:
<lte ramuri
2%:
%4
Pe parcursul anului, (ncasarea #eniturilor pe trimestre a #ariat astfel, (n
trimestrul ' 7 %*,4 la sut 4(n 2003 7 %*,3:6, trimestrul '' 7 23,& la sut 4(n 2003 7
23,&:6, trimestrul ''' 7 2&,& la sut 4(n 2003 7 20,0:6, (n trimestrul 'V 7 3%,0 la
sut 4(n 2003 7 30,&:6.
1ncasrile medii .ilnice a #eniturilor au constituit 2*,& mil.lei 42&,2 mil.lei
7 20036 sau %02,9 la sut fa+ de suma #eniturilor .ilnice preconi.ate spre (ncasare
4fr a +ine cont de (ncasrile #enitului net al 5ncii Ba+ionale a "oldo#ei i
granturilor6.
3oncomitent, (n anul 2004, agen+ii economici au beneficiat, (n
conformitate cu pre#ederile legisla+iei (n #igoare, de facilit+i fiscale la plata
impo.itelor (n sum total de circa %9&4,3 mil.lei, cu %47,& mil.lei sau cu 7,4 la
sut mai pu+in dec(t (n anul 2003.
'nforma+ia cu pri#ire la facilit+ile acordate la plata impo.itelor pe anul
2003 (n compara+ie cu anul 2004 se pre.int (n tabelul ce urmea..
mil.lei
$enumirea impo.itelor 2003 2004
Ponderea (n suma
total a
facilita+ilor ::
Ponderea (n P'5
::
$e#ieri
2004 i
2003
4H.-6
!aportul
2004
ctre
2003 ::
2003 2004 2003 2004
'mpo.itele pe #enit 240.0 200.3 %2.0 %4.0 0.* 0.9 20.3 %09.&
'mpo.itul funciar 70.0 70.% 3.& 4.% 0.3 0.2 0.% %09.7
'mpo.itul pe bunurile
imobiliare 37.& 42.2 %.* 2.3 0.% 0.% 4.7 %%2.&
=a2a pe #aloare
adugat %%73.0 740.3 &9.0 3*.* 4.2 2.3 -432.7 03.%
<cci.e 2&.0 34.2 %.2 %.9 0.% 0.% *.2 %30.9
=a2ele #amale 4&0.3 70%.2 22.9 37.9 %.7 2.2 244.* %&3.7
=otal 200%.9 %9&4.3 %00.0 %00.0 7.2 &.9 -%47.& *2.0
"icorarea sumei facilit+ilor, integral, pe anul 2004 fa+ de anul 2003 este
determinat, (n esen+, de reducerea, (n re.ultatul modificrii legisla+iei fiscale i
anulrii unor facilit+i fiscale, acordate la plata ta2ei pe #aloarea adugat cu 432,7
mil.lei.
=otodat, se remarc creterea sumei facilit+ilor fiscale acordate pe
celelalte tipuri de impo.ite, de la 4,7 mil.lei - la impo.itul pe bunurile imobiliare,
la 244,* mil.lei - la ta2ele #amale.
3onform !egistrului fiscal de stat, la % ianuarie 200&, la e#iden+ fiscal a
organelor >er#iciului Ciscal de >tat au fost lua+i 0000%& contribuabili, dintre care
*%*%0 contribuabili au fost (nregistra+i pe parcursul anului 2004.
$up forma de proprietate - circa % la sut 403276 le re#ine (ntreprinderilor
cu forma de proprietate de stat i municipal, 9*,% la sut 4&99*%&6 -
(ntreprinderilor cu forma de proprietate pri#at, 7,& la sut 44*3396 7
(ntreprinderilor cu proprietate colecti#, %,4 la sut 4*3046 7 organi.a+iilor i
%&
societ+ilor obteti i % la sut 4007%6 - (ntreprinderilor cu alte forme de
proprietate.
$in numrul total al contribuabililor, conform formei organi.atorico 7
8uridice, partea preponderent 7 70,& la sut 4&0&4&06 le re#ine gospodriilor
+rneti, %0,7 la sut 4700&96 - (ntreprinderilor indi#iduale, 7,9 la sut 4&20496 -
societ+ilor cu rspundere limitat, & la sut 4324&36 - organi.a+iilor cu alt form
de proprietate.
La situa+ia din % ianuarie 200&, erau (nregistra+i (n calitate de pltitori ai
ta2ei pe #aloarea adugat - %7333 contribuabili- ai acci.elor 7 43% contribuabili,
ai impo.itului pe #enitul din acti#itatea de (ntreprin.tor 7 %07000 contribuabili- ai
impo.itului funciar, pe persoanele 8uridice - 37339 contribuabili, gospodriile
+rneti 7 004000 contribuabili i pe persoanele fi.ice 7 %%993&0 contribuabili- ai
impo.itului pe bunurile imobiliare, pe persoanele 8uridice - %04*4 contribuabili i
pe persoanele fi.ice 7 %%&2&%0 contribuabili.
$in numrul total ai contribuabililor, 302 s(nt (nregistra+i (n calitate de
contribuabili mari.
=otodat (n anul de gestiune, au fost eliberate 40200 patente de
(ntreprin.tor.
Ponderea #eniturilor acumulate pe parcursul anului 2004 de ctre organele
>er#iciului Ciscal de >tat, (n suma total a #eniturilor bugetului consolidat, a
constituit &3,7 la sut 4404%,& mil.lei6, sau cu *,0 la sut mai mult dec(t (n anul
2003. Progno.a anual 43942,3 mil.lei6 a fost depit cu %**,2 mil.lei sau cu &,2 la
sut i suma #eniturilor (ncasate pe parcursul anului 2003 cu 92&,& mil.lei sau cu
2&,7 la sut.
>tructura #eniturilor colectate de ctre organele fiscale se pre.int (n
urmtorul tabel.
mil.lei
$enumirea
<nul 2003
e2ecutat
<nul 2004
plan
preci.at
e2ecutat (n : fa+
de planul
preci.at
(n : fa+
de anul
2003
'mpo.itele pe #enit
%200,0 %430,9 %&70,0 %0*,7 %3%,2
'mpo.itele pe proprietate
%*9,& 242,4 22&,3 *2,* %%3,&
=a2a pe #aloare adugat
%%73,* %40*,* %424,9 %0%,% %2%,4
<cci.e
220,* 243,& 200,7 %0*,& %20,7
=a2ele rutiere speciale
73,% %20,0 %0*,3 *%,% %4*,&
=a2ele locale
94,2 *%,9 *9,9 %07,0 %%7,3
<ltele
204,& 2*7,* 340,0 %%4,3 %29,9
=otal 32%0,0 3942,3 404%,& %0&,2 %2&,7
$in suma total a #eniturilor bugetului consolidat, acumulate de ctre
organele >er#iciului Ciscal de >tat, 47 la sut 4%*00,4 mil. lei6 repre.int
#eniturile acumulate de la contribuabilii mari. 1n compara+ie cu anul 2003
acumulrile date au crescut cu 37%,3 mil. lei sau 24,3 la sut.
%0
<cumularea #eniturilor (n bugetul consolidat pe unit+ile administrati#-
teritoriale se caracteri.ea. prin depirea sumelor planificate (n toate unit+ile.
>arcinile de progno., stabilite pentru acumularea #eniturilor la bugetul
consolidat, au fost supra(mplinite cu sume esen+iale pe municipiul 3/iinu - cu
74,9 mil.lei 42,*:6, municipiul 5l+i - cu 24,% mil.lei 47,9:6 i pe raioanele,
<nenii Boi 7 cu %%,& mil.lei 432:6, 3a/ul 7 cu %0,&mil.lei 4%2,& :6, $roc/ia - cu
7,* mil.lei 4%0,0:6, Cloreti 7 9,9 mil.lei 420,3:6 i )r/ei 7 cu %%,3 mil.lei 42%,4
:6.
Practic toate unit+ile administrati#-teritoriale, cu e2cep+ia raioanelor
$roc/ia, ;dine+, Alodeni, au (nregistrat ma8orri ale sumelor (ncasate la bugetul
consolidat (n raport cu anul 2003, ritmurile de cretere a (ncasrilor la bugetul
consolidat #ariind de la 0,3 la sut (n raionul Leo#a p(n la 9&,* (n raionul
$ubsari. !itmuri de cretere a #eniturilor, ce depesc media pe republic, au fost
(nregistrate (n raioanele, $ubsari 49&,*:6, !e.ina 470,4:6, Cloreti 474,&:6,
<nenii Boi 44&,%:6, >treni 430,&:6, 'alo#eni 433:6, 3riuleni 43%,0:6, 5riceni
43%,2:6, 3antemir 430,2:6, =eleneti 430,%:6, )r/ei 420,4:6, 3a/ul 42&,4:6,
Bisporeni 424:6 i municipiul 3/iinu 420,7:6.
3onform totalurilor anului 2004, contribuabililor le-au fost calculate
impo.ite, ta2e i alte pl+i la buget, (n sum total de 0942,* mil.lei.
Lu(nd (n calcul restan+ele la impo.ite i ta2e la situa+ia din % ianuarie 2004
(n sum de %399,2 mil.lei, suma total pentru (ncasare a constituit 923%,2 mil.lei.
Bi#elul colectrilor impo.itelor i ta2elor (n total pe republic, a constituit
la general *%,4 la sut, ma8or(ndu-se (n compara+ie cu anul 2003 cu &,* puncte
procentuale.
=otodat, +in(nd cont de impo.itele i ta2ele calculate i administrate (n
anul 2004 de organele >er#iciului Ciscal de >tat, (n sum de 34*3,% mil.lei i
restan+ele la pl+ile (n buget la (nceputul anului, la aceste impo.ite i ta2e, (n sum
de *70,* mil.lei, suma aferent #rsrii la buget a constituit 4404,% mil.lei. <stfel,
obliga+iile pe impo.itele i ta2ele respecti#e au fost onorate de ctre contribuabili
la ni#el de *0,0 la sut, cu 2,2 la sut mai mult dec(t (n anul 2003.
>ub aspect teritorial acest indice #aria. de la o unitate administrati#-
teritorial la alta. =otodat, (n 22 de unit+i administrati#-teritoriale ni#elul de
e2ecutare a #eniturilor este sub ni#elul de e2ecutare mediu (nregistrat de >er#iciul
Ciscal de >tat, inclusi# raioanele, )cni+a 407,&:6, Joldneti 473:6, Leo#a
47&,4:6, >(ngerei 479,%:6, <nenii Boi 493,&:6, 3ueni 490,*:6, ?=< Agu.ia
494,*:6.
?n impact sesi.abil asupra acumulrii #eniturilor bugetului consolidat (l
are acti#itatea organelor #amale.
1n anul de gestiune, de ctre organele $epartamentului Vamal au fost
colectate #enituri (n sum de 4%04,7 mil.lei, cu *4,* mil.lei sau cu 2,3 la sut mai
mult dec(t pre#ederile anuale. 1n compara+ie cu anul 2003 (ncasrile #eniturilor
administrate de ctre organele #amale au sporit cu %9,% la sut sau cu 037,& mil.lei.
Ponderea lor (n suma total a #eniturilor bugetului consolidat a constituit &&,4 la
sut, sau cu 2,% la sut mai mult dec(t (n anul 2003.
%7
Kin(nd cont de impo.itele i ta2ele calculate (n anul 2004, (n sum de
4%&&,4 mil.lei i restan+ele la pl+ile (n buget la (nceputul anului (n sum de 9*,2
mil.lei, suma pl+ilor aferente #rsrii la buget a constituit 4244,0 mil.lei.
)bliga+iile date au fost onorate la ni#el de *9,% la sut.
>tructura #eniturilor, colectate de ctre organele #amale e redat (n
urmtorul tabel.
4mil.lei6
$enumirea <nul 2003
e2ecutat
<nul 2004
Planul
preci.at
;2ecutat
(n : fa+
de planul
preci.at
(n : fa+
de anul
2003
=a2a pe #aloarea adugat 2370,0 29**,2 2**9,7 %03,4 %20,2
<cci.e 743,3 73*,0 747,& %0%,2 %00,0
'mpo.ite asupra comer+ului
e2terior 4ta2a #amal,
proceduri #amale6 3*7,9 430,0 4%0,7 *0,* %04,7
<lte %0,0 %,0 %,9 %%2,& %9,%
=otal 3&27,% 400*,9 4%04,7 %02,3 %%9,%
1n anul de gestiune, de ctre 3entrul pentru 3ombaterea 3rimelor
;conomice i 3orup+iei au fost calculate pl+i (n sum de &%,0 mil.lei, efecti# la
buget fiind (ncasate 2*,% mil.lei. Lu(nd (n calcul restan+a anilor preceden+i (n sum
de 329,% mil.lei, suma aferent (ncasrii a fost de 374,7 mil.lei, iar ni#elul (ncasrii
a constituit respecti# 7,7 :, fapt ce a influen+at ni#elul (ncasrilor (n total pe
republic.
<cumularea #eniturilor bugetului consolidat pe tipuri de impo.ite i
factorii ce au determinat ni#elul ei se e2pun (n continuare.
1.1. Veniturile fiscale
$.$.$. Impozitele directe
1n totalul #eniturilor fiscale, impo.itele directe au de+inut 20,2 la sut, cu o
cretere de %,4 la sut fa+ de anul 2003. 1n compara+ie cu anul precedent aceste
#enituri (nregistrea. o cretere de 40%,7 mil.lei sau 29,7 la sut, totodat depesc
suma progno.at cu %22 mil.lei sau cu 7,3 la sut.
%9
;#olu+ia impo.itelor directe pe tipuri se reflect (n urmtoarea diagram.
0.0
%00.0
200.0
300.0
400.0
&00.0
000.0
700.0
900.0
m
i
.
l
e
i
impo.itul pe #enitul din
act i#itatea de int reprin.ator
34*.7 427.0 &77.& 77*.&
impo.itul pe #enitul din salariu 347.0 407.4 023.4 7*0.&
impo.itul funciar %04.& %9*.7 %07.* %*0.*
impo.itul pe bunurile
imobiliare
27.9 30.0 30.7 34.3
200% 2002 2003 2004
) parte semnificati# a (ncasrilor la bugetul consolidat (n anul 2004 re#ine
impozitelor pe venit. <cumulrile la acest capitol au fost e2ecutate (n sum de
%&70 mil. lei, indicatorul planificat fiind depit cu %3*,2 mil. lei sau *,7 la sut,
iar (n raport cu anul 2003 s-au ma8orat cu 37&,% mil. lei 43%,2 la sut6.
"a8orarea (ncasrilor la acest capitol se datorea. at(t creterii cifrei de
afaceri ale agen+ilor economici, ma8orrii profitului brut, ob+inerii unui re.ultat
financiar po.iti# c(t i creterii fondului de remunerare a muncii.
Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor (n anul 2004 a fost
(ncasat (n sum de 77*,& mil.lei, ma8or(ndu-se (n compara+ie cu anul 2003 cu 202
mil.lei sau cu 3& la sut i depete pre#ederile anuale cu 79,9 mil.lei sau cu %%,2
la sut. Ponderea impo.itului dat (n suma total a #eniturilor bugetului consolidat a
constituit %0,4 la sut 49,7: - (n 20036, iar (n P'5 7 2,4 la sut 42,%: - (n 20036.
Bi#elul mediu pe republic la colectarea impo.itului dat, inclusi# din
contul reducerii restan+elor, a constituit %0%,3 la sut din suma calculat i
depete ni#elul anului precedent cu *,0 la sut.
>uma anual estimat a (nlesnirilor acordate la plata impo.itului pe #enitul
din acti#itatea de (ntreprin.tor se cifrea. la circa 2%*,3 mil.lei. 1n structur, cele
mai esen+iale rm(n a fi (nlesnirile acordate, (ntreprinderilor cu in#esti+ii strine,
capitalul statutar al crora depete 2&0 mii dolari >?< 7 &0,% mil.lei-
(ntreprinderilor cu in#esti+ii strine, capitalul statutar al crora depete % milion
dolari >?< 7 %,7 mil.lei- (ntreprinderilor care se scutesc de plata impo.itului pe
#enit prin reducerea #enitului impo.abil cu suma ce constituie &0: din in#esti+iile
efectuate pentru procurarea mi8loacelor fi2e sau (n construc+ii 7 %4&,2 mil.lei-
(ntreprinderilor micului business 7 &,0 mil.lei- bncilor, care efectuea. creditarea
%*
agen+ilor economici pentru in#esti+iile capitale destinate proiectrii, elaborrii i
implementrii te/nicii i te/nologiilor noi 7 2 mil.lei.
Impozitul pe venitul din salariu (n anul de gestiune a fost (ncasat (n sum
de 7*0,& mil.lei, cu o cretere (n raport cu anul 2003 de %73,% mil.lei sau cu 27,9 la
sut i (n compara+ie cu planul preci.at, de respecti# 00,4 mil.lei sau cu 9,2 la sut.
Ponderea impo.itului dat (n #olumul total al #eniturilor bugetului
consolidat i P'5 (nregistrea. o cretere uoar i constituie, respecti#, %0,0 la
sut i 2,& la sut.
>uma impo.itului pe #enitul persoanelor fi.ice calculat (n anul 2004 a
constituit 700,* mil.lei i +in(nd cont de datoria agen+ilor economici fa+ de bugetul
consolidat la (nceputul anului 2004 (n sum de 44,% mil.lei, suma pentru #rsare la
buget a constituit 90& mil.lei. Bi#elul colectrii impo.itului dat a constituit *9,* la
sut 4*0,7 la sut 7 20036. !aportul sumei impo.itului dat, (ncasat (n buget, ctre
fondul de remunerare a muncii pe anul 2004 a constituit %0,* la sut.
>uma anual estimat a (nlesnirilor acordate la plata impo.itului pe #enitul
din salariul militarilor, persoanelor din corpul de comand, trupelor organelor
afacerilor interne a constituit circa 4% mil.lei.
Impozitul funciar. 1n anul 2004 impo.itul funciar (ncasat la buget s-a cifrat
(n sum de %*0,* mil.lei, inclusi# pe terenurile cu destina+ie agricol - %42,7
mil.lei, pe terenurile cu alt destina+ie dec(t cea agricol 7 20,7 mil.lei, pe loturile
de pe l(ng cas 7 22,3 mil.lei, pe impo.itul unic (n agricultur aplicat (n raionul
=araclia 7 &,2 mil.lei.
1ncasrile impo.itului funciar au crescut (n compara+ie cu anul 2003 cu 23
mil.lei sau cu %3,7 la sut, totodat nu au fost e2ecutate pre#ederile anuale cu %*,0
mil.lei sau cu *,3 la sut. Ponderea impo.itului dat (n P'5 a constituit 0,0 la sut.
?nul din factorii care au stimulat ma8orarea (ncasrilor impo.itului funciar
(n anul 2004, +ine de adoptarea Legii nr. &72-XV din 20 decembrie 2003 cu pri#ire
la aprobarea listelor productorilor agricoli, crora li se anulea. penalit+ile i
sanc+iunile financiare 4amen.ile6.
=otodat, asupra ni#elului (ncasrii impo.itului dat a influen+at modificarea
termenului de plat a impo.itului funciar pentru terenurile cu destina+ie agricol.
Prin derogare de la pre#ederile alin. 406 lit. c6 a art. 4 din Legea pentru punerea (n
aplicare a =itlului V' din 3odul fiscal, termenul de plat integral a impo.itului
funciar pentru terenurile cu destina+ie agricol pe anul 2004 a fost prelungit p(n la
data de % noiembrie 2004 pentru contribuabilii care acti#ea. (n agricultur.
=otodat, (n anul 2004, sumele impo.itului funciar calculate spre plat,
inclusi# restan+ele anilor preceden+i, au constituit 32&,3 mil.lei. Bi#elul (ncasrilor
a constituit &9,7 la sut i s-a ma8orat fa+ de anul 2003 cu & puncte procentuale,
inclusi#, impo.itul funciar pe terenurile cu destina+ie agricol 7 &&,9 la sut,
impo.itul funciar pe terenurile cu alt destina+ie dec(t cea agricol 7 0%,2 la sut,
impo.itul funciar (ncasat de la persoanele fi.ice - 74 la sut, impo.itul unic (n
agricultur 7 *2,9 la sut.
20
Impozitul pe bunurile imobiliare. 1n anul 2004 (ncasrile impo.itului pe
bunurile imobiliare au constituit 34,3 mil.lei, i depesc (ncasrile anului trecut cu
3,0 mil.lei, i suma pre#ederilor anuale 7 cu 2,4 mil.lei sau cu 7,& la sut.
$in suma total a impo.itului pe bunurile imobiliare, (ncasrile pe
persoanele 8uridice au constituit %0,2 mil.lei, pe persoanele fi.ice 7 %9,% mil.lei,
pre#ederile anuale fiind depite cu %,2 mil.lei pe fiecare tip de impo.it.
1n anul de gestiune impo.itul pe bunurile imobiliare pre.entat pentru
ac/itare a constituit 43,2 mil.lei, dintre care %0,3 mil.lei sau 39,2 la sut este
datoria anilor preceden+i.
Bi#elul (ncasrilor (n anul 2004 a crescut fa+ de anul 2003 cu 4,0 puncte
procentuale i a constituit 7*,4 la sut.
$inamica (ncasrii impo.itului funciar i a impo.itului pe bunurile
imobiliare (n anii 200%-2004 se pre.int (n urmtoarea diagram.
mil.lei
0
&0
%00
%&0
200
2&0
impo.itul funciar %04.& 20%.* %07.* %*0.*
impo.itul pe bunurile
imobiliare
27.9 29.9 30.7 34.3
200% 2002 2003 2004
Pe parcursul anului 2004, conform art. 293-294 din =itlul V' al 3odului
fiscal, au fost acordate (nlesniri fiscale la plata impo.itului funciar (n sum de 09,&
mil. lei, inclusi# pentru contribuabili-persoane fi.ice %& mil. lei.
1n ba.a aceluiai articol al 3odului fiscal, (nlesnirile la impo.itul pe
bunurile imobiliare au constituit 4%,2 mil. lei, inclusi# pentru contribuabili-
persoane fi.ice - 7,3 mil. lei.
=otodat, potri#it punctelor 406 i 476 ale articolului 4 din Legea cu pri#ire
la punerea (n aplicare a =itlului V' al 3odului fiscal, contribuabilii care p(n la 30
iunie au ac/itat integral sumele impo.itului funciar i impo.itului pe bunurile
imobiliare au dreptul la o reducere a sumei impo.itului calculat cu %& la sut.
>umele calculate la contribuabilii, care au beneficiat de acest drept, au constituit
respecti# pe impo.itul funciar - 7,0 mil. lei, pe impo.itului pe bunurile imobiliare 7
% mil. lei. 1n total suma (nlesnirilor fiscale la aceste impo.ite a constituit, respecti#,
70,% mil. lei i 42,2 mil.lei.
2%
$.$.!. Impozitele indirecte
1n anul de gestiune impo.itele indirecte au de+inut (n #olumul #eniturilor
bugetului consolidat 04,3 la sut 402,9 la sut 7 (n 20036 i au sumat 4933,* mil.lei
44%&0,* mil.lei 7 (n 20036, totodat au (nregistrat 70,4 la sut din totalul #eniturilor
fiscale acumulate pe parcursul anului.
3a structur #eniturile nominali.ate se caracteri.ea. astfel, =V< 7 70,* la
sut 407,% la sut 7 (n 20036, acci.ele 7 %9,9 la sut 42%,4 la sut 7 (n 20036 i
impo.itele asupra comer+ului e2terior i a opera+iunilor e2terne 7 %0,3 la sut 4%%,&
la sut 7 (n 20036.
$inamica #eniturilor indirecte pe anii 200%-2004 pe tipuri e pre.entat (n
urmtorul grafic,
mil.lei
0
&00
%000
%&00
2000
2&00
3000
3&00
200% 2002 2003 2004
'mpo.ite asupra comertului e2terior <cci.e =V<

/ncasarea taxei pe valoarea adugat (n anul 2004 a (nsumat 3427,*
mil.lei, cu o depire a (ncasrilor anului 2003 i a progno.ei anuale, respecti#, cu
030 i %9,9 mil.lei sau cu 22,9 i 0,0 la sut. 1n structura =V<, =V< la mrfurile
produse i ser#iciile prestate pe teritoriul !epublicii "oldo#a a constituit %44&,%
mil.lei sau 33,7 la sut 4(n 2003 7 %%7&,0 mil.lei6, i la =V< la mrfurile importate
7 2*79,& mil.lei sau 07,3 la sut 4(n 2003 7 2374,3 mil.lei6. =otodat, restituirile
=V< efectuate pe parcursul anului s-au cifrat (n sum de **&,7 mil.lei 4(n 2003 -
7&9 mil.lei6.
1n totalul #eniturilor bugetului consolidat, ponderea =V<, inclusi#
restituirile, constituie 4&,0 la sut, cu o depire a ni#elului anului 2003 cu 3,4 la
sut, iar (n P'5 7 %0,7 la sut, cu o depire a ni#elului anului 2003 cu 0,& la sut.
Kin(nd cont de restan+a la impo.itul dat la (nceputul anului 2004, (n sum
de 0%0,& mil.lei i suma calculat pe parcursul anului 2003, (n sum de 4423,2
22
mil.lei, total pentru plat (n anul 2004 au fost pre.entate &033,0 mil.lei, ni#elul
colectrii constituind 97,* la sut, sporind fa+ de ni#elul anului 2003 cu 3,4 puncte
procentuale. 3oncomitent, ni#elul (ncasrilor =V< la mrfurile produse pe
teritoriul republicii a constituit 7%,3 la sut i la mrfurile importate 7 *0,9 la sut.
$inamica (ncasrii ta2ei pe #aloarea adugat (n anii 200%-2004 se
pre.int (n graficul ce urmea..
mil.lei
-%000
-&00
0
&00
%000
%&00
2000
2&00
3000
=V< la marfuri
produse pe
teritoriul !"
70%,0 993,7 %%7&,7 %44&,%
=V< la marfuri
imporate
%%*0,& %009,0 2374,3 2*79,&
!estituirea =V<
-400,3 -&%7,* -7&9 -**&,7
200% 2002 2003 2004
>porirea (ncasrilor din =V<, a fost determinat preponderent de creterea,
(n raport cu anul 2003, a (ncasrii =V< la mrfurile importate cu 004,2 mil.lei sau
cu 2&,4 la sut i, respecti#, cu %07,3 mil.lei sau cu 3,7 la sut fa+ de #olumul
pre#.ut. <ceast ma8orare a re.ultat din depirea (n anul de referin+, a
#olumului importului de mrfuri, (nregistrat (n perioada similar a anului 2003, cu
3&3,7 mil.dolari >?< sau cu 24,% la sut.
1ncasrile =V< pe mrfurile produse i ser#iciile prestate pe teritoriul
republicii, au constituit %44&,% mil.lei, i depesc ni#elul anului trecut cu 20*,&
mil.lei sau cu 22,* la sut.
3reterea (ncasrilor la compartimentul =V< au fost condi+ionate
preponderent de urmtorii factori,
- elaborarea programei de #erificare a sumelor =V< calculate i sumelor
=V< destinate trecerii (n cont-
- elaborarea i implementarea mecanismului de (nregistrare a agen+ilor
economici ca pltitori =V< (n condi+iile anulrii posibilit+ii de
(nregistrare bene#ol i creterii pragului de (nregistrare.
23
3oncomitent, pe parcursul anului, 449 agen+i economici au beneficiat, din
contul ta2ei pe #aloare adugate (ncasate la buget, de restituiri =V< pe mrfurile
impo.itate cu cota D.eroE i pe cote reduse. 1n conformitate cu legisla+ia (n #igoare,
au fost pre.entate documente pentru restituiri, (n sum de **&,7 mil.lei, inclusi#
sumele restante pe anul 2003 7 3%,9 mil.lei, restituirile fiind efectuate (n sum
deplin. 1n anul 2004 s-au efectuat restituiri cu 237,7 mil.lei sau cu 3%,4 la sut mai
mult dec(t (n anul 2003.
<u beneficiat de restituiri agen+ii economici care practic acti#it+i atribuite
urmtoarelor ramuri, agriculturii i prelucrrii materiei prime agricole 7 %&*
beneficiari, comer+ului angro i cu ridicata 7 %%3 beneficiari, industriei
prelucrtoare 7 7% beneficiari, transportului i comunica+iilor 7 &0 beneficiari,
construc+iei i de.#oltrii teritoriului - %7 beneficiari, energeticii 7 4 beneficiari,
altor ramuri i acti#it+i 7 34 beneficiari.
Promo#(nd politica crerii condi+iilor fa#orabile pentru de.#oltarea
acti#it+ii agen+ilor economici, agen+ilor economici (n corespundere cu pre#ederile
titlului ''' al 3odului fiscal, (n anul de referin+ le-au fost acordate un ir de
facilit+i fiscale la calcularea i #irarea (n buget a ta2ei pe #aloarea adugat.
>uma (nlesnirilor acordate pe an s-au cifrat (n sum total de 740,3 mil.lei.
Pe principalele grupuri de ser#icii i mrfuri, (nlesnirile se caracteri.ea. precum
urmea., ser#iciile medicale, medicamente, utila8 medical, articole de u. medical
importate sau ac/i.i+ionate pe teritoriul republici 7 %43,0 mil.lei- utila8ul, te/nica i
agregatele complimentare importate iLsau li#rate pe teritoriul +rii 7 %03,7 mil.lei-
semin+e, material genetic, material sditor - %4,% mil.lei- pesticide, (ngrminte
minerale importate sau ac/i.i+ionate pe teritoriul republicii - circa 42 mil.lei-
mrfurile i ser#iciile importate sau ac/i.i+ionate pe teritoriul republicii din contul
(mprumuturilor i granturilor acordate de organismele financiare interna+ionale i
asisten+a te/nic 7 30,0 mil.lei- ser#iciile de (n/umare i incinerare a corpurilor
umane sau animale i acti#it+i cone2e 7 2&,3 mil.lei- a8utorul umanitar i asisten+
(n ca.ul calamit+ilor naturale 7 22,3 mil.lei- produc+ia de carte i publica+ii
periodice 7 %7,9 mil.lei- mrfurile i ser#iciile li#rate (n .onele economice libere
din afara teritoriului #amal al !epublicii "oldo#a 7 244,3 mil.lei- importul gr(ului
alimentar, gr(ului fura8er, or.ului fura8er 7 9,9 mil.lei.
Accize. 1n anul 2004, (ncasrile acci.elor, fr restituiri, au constituit
%0%4,% mil.lei i au depit ni#elul progno.at cu 3%,0 mil.lei sau cu 3,2 la sut. 1n
compara+ie cu anul precedent, (ncasrile respecti#e s-au ma8orat cu &0 mil.lei, sau
cu &,2 la sut. Ponderea acci.elor (n suma total a #eniturilor bugetului consoldat a
constituit %3,& la sut, fr restituiri aceast pondere fiind de %2,% la sut. Ponderea
acci.elor 4inclusi# restituirile6 (n P'5 rm(n la ni#elul anului 2003 i a constituit
2,9 la sut.
24
>tructura (ncasrilor pe mrfurile acci.ate (n anul 2004 se pre.int (n
urmtoarea diagram.

acci.ele la
motorina
3&,9:
acci.ele la
produsele
petroliere altele
decit ben.ina si
motorina
4,%:
alte
2:
acci.ele la
autoturisme
2%,&:
acci.ele la
produsele din
tutun
0,2:
acci.ele la bere
7,0:
acci.ele la
materialele #inicole
si alte bauturi
spirtoase
20,*:
acci.ele la
produsele
petroliere
4%,9:
acci.ele la ben.ina
00,%:
3aracteristica (ncasrilor la acci.e se pre.int (n urmtorul tabel.
mil.lei
<nul 2004 <nul
2003
e2ecutat
2004 ctre ::
$enumirea mrfii
<cci.ate
planul
preci.at
e2ecutat
planul
preci.at
anul
2003
% 2 3 4 & 0
<cci.e (ncasat, total *92,& %0%4,% *04,% %03,2 %0&,2
inclusi#,
<cci.e la materialele #inicole 24,3 32,0 24,& %34,2 %33,%
<cci.e la rac/iu, lic/ioruri i alte
buturi spirtoase %29,3 %4%,3 %34,3 %%0,% %0&,2
<cci.e la #inurile din struguri, la
di#inuri 4coniacuri6 i #inurile din
struguri saturate cu dio2id de carbon 3*,0 37,* 24,0 *7,2 %&4,%
<cci.e la bere 72,% 77,4 &2,7 %07,3 %40,*
<cci.e la produsele din tutun &0,0 02,* &0,9 %%2,3 %23,9
<cci.e la bi8uterii 4inclusi# cu
briliante6 &,0 0,9 &,2 %30 %30,9
<cci.e la ben.in i motorin 4&%,& 400,9 393,4 *0,% %00,%
<cci.e la autoturisme %77,& 2%7,7 20%,& %22,0 93,2
<cci.e la alte mrfuri 9,9 %3,2 7,% %&0,0 %9&,*
<cci.e la deri#atele din produse
petroliere 4cu e2cep+ia ben.inei i
motorinei6 20,0 %7,& 20,0 97,& 97,&
=otal (ncasri *92,& %0%4,% *04,% %03,2 %0&,2
!estituiri -%00,0 -%03,7 -7&,7 %03,7 %37
2&
<nul 2004 <nul
2003
e2ecutat
2004 ctre ::
$enumirea mrfii
<cci.ate
planul
preci.at
e2ecutat
planul
preci.at
anul
2003
% 2 3 4 & 0
=otal #enituri din acci.e 992,& *%0,4 999,4 %03,2 %02,&
"a8orarea (ncasrii acci.elor la buget (n anul 2004 fa+ de anul 2003 s-a
ob+inut din contul creterii acci.elor la autoturisme, articolelor din tutun, berii,
ben.inei i motorinei.
1n suma total a acci.elor, (ncasarea acci.elor la mrfurile produse pe
teritoriul republicii a constituit 200,7 mil.lei sau 20,3 la sut i la mrfurile
importate 7 73,7 la sut. Progno.a anual la mrfurile acci.ate produse pe teritoriul
republicii a fost reali.at la ni#el de %0*,& la sut i la mrfurile importate - %0%,%
la sut. 1n compara+ie cu anul 2003 aceste (ncasri au crescut cu 4&,9 mil.lei i cu
4,2 mil.lei, respecti#.
;#olu+ia #olumelor importului de produse petroliere i (ncasarea acci.elor
la aceste produse (n buget se pre.int (n urmtorul tabel.
%*** 2000 200% 2002 2003 2004
5en.in
4mii tone6 %%7,0 %2%,2 %3%,0 %07,7 202,& 2%2,4
"otorin
4mii tone6 %90,0 %*4,4 22%,0 24*,% 294,7 303,3
=otal 4mii tone6 303,0 3%&,0 3&2,0 4%0,9 497,2 &%&,7
>uma acci.elor
(ncasate 4mil.lei6 242,* 244,0 204,2 322,& 393,4 400,9
Pe parcursul anului, (n corespundere cu pre#ederile titlului 'V al 3odului
fiscal, agen+ilor economici le-au fost acordate (nlesniri la calcularea i #irarea (n
buget a acci.elor (n sum de 34,2 mil.lei, inclusi# au fost scutite de plata acci.elor
mrfurile supuse acci.elor introduse (n .ona economic liber din afara teritoriului
#amal al !epublicii "oldo#a 7 30,% mil.lei, mrfurile importate definite ca
a8utoare umanitare - %,2 mil.lei, mrfurile destinate proiectelor de asisten+ te/nic
- %,* mil.lei, mrfurile destinate folosin+ei oficiale a misiunilor diplomatice i altor
misiuni asimilate 7 % mil.lei.
1n legtur cu fluctua+ia considerabil a cursului #alutar, (n deosebi (n
prima 8umtate a anului 2004, impozitele asupra comerului exterior 0i
operaiunilor externe au fost (ncasate (n sum de 4*&,0 mil.lei, pre#al(nd ni#elul
anului precedent cu %* mil.lei sau cu 4 la sut, totodat fiind mai mici dec(t ni#elul
progno.at cu %*,4 mil.lei sau cu 3,9 la sut. Ponderea acestor #enituri (n suma
total a #eniturilor bugetului consolidat a constituit 0,0 la sut 4(n 2003 - 7,2 la
sut6, iar (n P'5 7 %,& la sut 4(n 2003 - %,7 la sut6.
1ncasrile la buget a ta2elor #amale au (nsumat 3%0,4 mil.lei. =otodat, (n
buget a fost (ncasat ta2a special la importul .a/rului din trestie sau din sfecl de
.a/r, stabilit (n conformitate cu Legea nr.33&-XV din 24 iulie 2003 pentru
20
aplicarea unei msuri de sal#gardare pro#i.orii, (n sum de 0,0 mil.lei. 1n total
pre#ederile anuale au fost (ndeplinite la ni#el de *7,* la sut.
"edia ponderat a tarifului #amal pentru anul 2004 a constituit 3,& la sut,
fa+ de 4,0 la sut (n anul 2003.
3ostul facilit+ilor fiscale la plata ta2ei #amale, acordate (n ba.a Legii
nr.%390-X''' din 20 noiembrie %**7, cu pri#ire la tariful #amal, s-a cifrat (n sum
de circa %70,0 mil.lei i conform acordurilor bilaterale pri#ind comer+ul liber 7
&30,0 mil.lei, (n total 70%,2 mil.lei.
1ncasrile de la ta2a pentru efectuarea procedurilor #amale au constituit
%0&,& mil. lei, cu 7,& mil. lei mai pu+in dec(t a fost progno.at, (n acelai timp s-a
colectat mai mult cu 0,0 mil. lei fa+ de anul 2003.
=a2ele consulare, (ncasate din ser#iciile consulare, prestate de ctre
misiunile diplomatice i $irec+ia consular a "inisterului <facerilor ;2terne au
constituit 79,* mil.lei, cu 0,% mil.lei sau cu 7,2 la sut mai pu+in dec(t suma
pre#.ut. $in suma total, ta2ele consulare (ncasate de la ser#iciile prestate de
ctre misiunile diplomatice au constituit &3,9 mil.lei sau 09,2 la sut i de ctre
$irec+ia consular a "inisterului <facerilor ;2terne 7 2&,% mil.lei, sau 3%,9 la
sut.
Bee2ecutarea planului aprobat se e2plic prin fluctua+ia cursului #alutar i
acordarea cet+enilor unor state scutiri la plata ta2elor consulare pe parcursul
anului de gestiune.
1.2. Alte ncasri
Ponderea altor (ncasri (n suma total a #eniturilor bugetului consolidat a
(nregistrat %0,& la sut i 2,& la sut 7 (n P'5. >uma absolut a acestor #enituri a
constituit 797,& mil.lei, i depete suma anual pre#.ut cu 30,0 mil.lei sau cu 4
la sut, (n compara+ie cu anul 2003 aceste (ncasri s-au redus cu %04,3 mil.lei.
1n structura altor (ncasri sunt incluse ta2ele rutiere, plata pentru resursele
naturale, #enitul net al 5ncii Ba+ionale a "oldo#ei, ta2a de stat, ta2ele locale,
mi8loacele speciale ale institu+iilor publice, precum i alte #enituri fiscale i
nefiscale.
>tructura altor (ncasri pe anii 2003-2004 se pre.int (n diagramele ce
urmea..
2003 2004
27

alt e incasari
37.%:
mi8loacele
speciale ale
instit ut iilor
bugetare
%0.9:
plat a pent ru
folosirea
resurselor
nat urale
%.0:
t a2ele rut iere
speciale
7.7:
#enit ul net al
5ancii
Bat ionale a
"oldo#ei
23.2:
t a2ele locale
9.9:
ta2a de stat
4.7:
alte incasari
&*.0:
t a2ele rut iere
speciale
7.%:
#enit ul net al
5ancii
Bationale a
"oldo#ei
0.7:
ta2a de st at
7.3:
mi8loacele
speciale ale
inst it utiilor
buget are
%0.%:
t a2ele locale
%2.&:
plat a pent ru
folosirea
resurselor
nat urale
2.7:
1n cuantumul altor #enituri, ponderea taxelor rutiere constituie %3,* la
sut.
Pre#ederile anuale au fost reali.ate la ni#el de *%,% la sut i a constituit
%0*,3 mil.lei. 3oncomitent fa+ de anul 2003 au fost (ncasate ta2e rutiere cu 30,2
mil.lei mai mult.
$in suma total a ta2elor rutiere, ta2a de folosire a drumurilor perceput de
la posesorii de #e/icule (nmatriculate (n !epublica "oldo#a a fost stabilit (n
sum de 90,% mil. lei i a fost (ndeplinit la ni#el de 0*,0 la sut 4&&,7 mil.lei6,
totodat a fost (ncasat cu 22,* mil. lei mai mult fa+ de perioada respecti# a
anului precedent. "a8orarea (ncasrilor (n anul 2004 fa+ de (ncasrile anului 2003
la ta2a men+ionat se e2plic prin faptul c, (ncep(nd cu % ianuarie 2004,
cuantumul ta2elor pentru aceste unit+i de transport, cu e2cep+ia autoturismelor cu
capacitatea cilindric p(n la %&00 cm
3
,

au fost ma8orate de la %,& p(n la 0 ori, (n
mediu de %,*9 ori.
=otodat, nu au fost e2ecutate pre#ederile anuale la ta2a pentru
comerciali.area ga.ului lic/efiat i ga.elor naturale destinate utili.rii (n calitate
de combustibil pentru unit+ile de transport auto cu 0,4 mil.lei sau cu 2,4 la sut.
Pre#ederile anuale la celelalte tipuri de ta2e rutiere, au fost (ndeplinite.
1ncasrile de la plata pentru folosirea resurselor naturale au fost
progno.ate (n sum de %7,* mil.lei i reali.ate (n sum de 2%,3 mil.lei, depind
progno.a anual cu %* la sut 43,4 mil.lei6 i (ncasrile anului 2003 cu 3&,7 la sut.
1n suma total a acestor #enituri, 90,* la sut 4%9,& mil.lei6 sunt #eniturile ob+inute
de la ta2a pentru ap, 2,% la sut 40,4 mil.lei6 - #eniturile sil#ice i %% la sut 42,4
mil.lei6 - plata pentru resursele minerale.
Alte venituri din activitatea de ntreprinztor 0i din proprietate de+in (n
totalul altor #enituri 2*,0 la sut i constituie 232,9 mil.lei, suma progno.at
fiind de 233 mil.lei.
1n suma total a acestor #enituri se includ, venitul net al 1ncii 2aionale
a Moldovei reali.at (n sum de &,9 mil.lei, cu o micorare fa+ de anul 2003 de
29
2%&,2 mil.lei, ceea ce se e2plic prin modificarea cursului de sc/imb al monedei
na+ionale fa+ de #alutele forte, taxa pentru patenta de ntreprinztor (n sum de
32,2 mil.lei sau 4 la sut (n totalul altor ta2e i #enituri, dobnzile de la creditele
acordate de la bugetul de stat 0i dobnzile aferente soldurilor mi3loacelor bne0ti
la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale 7 &3,7 mil.lei sau 0,9 la sut (n
cuantumul altor #enituri, plata pentru toate tipurile de arend a terenurilor
agricole 0i neagricole 0i proprietii publice 7 47 mil.lei sau 0 la sut (n totalul
altor #enituri, mi3loacele speciale ale instituiilor bugetare 7 7*,& mil.lei sau %0,%
la sut (n totalul altor #enituri i (ncasri etc.
Veniturile de la taxele 0i plile administrative au fost reali.ate (n sum de
2%7,4 mil.lei sau 27,0 la sut (n totalul altor #enituri. Pre#ederile anuale ale
acestor ta2e i pl+i au fost (ndeplinite la ni#el de %0&,* la sut. Printre #eniturile
de ba. ale acestui capitol s(nt, (ncasrile ta2ei de stat 7 &7,4 mil.lei sau 7,3 la sut
din totalul altor #enituri, #eniturilor ob+inute de >< D"oldo#a-Aa.E (n re.ultatul
includerii (n tariful pentru ga.ele naturale a mi8loacelor destinate recuperrii
mi8loacelor utili.ate pentru rscumprarea cambiilor emise de Au#ernul !epublicii
"oldo#a fa+ de >< DAa.promE 7 &7,& mil.lei sau 7,3 la sut din totalul altor
#enituri, sumele (ncasate conform deci.iilor 3entrului pentru 3ombaterea 3rimelor
;conomice i 3orup+iei - *,9 mil.lei sau %,2 la sut din totalul altor #enituri.
Amenzile 0i sanciunile administrative au fost (ncasate (n sum de %02,3
mil.lei sau %3 la sut (n cuantumul altor ta2e i #enituri ale bugetului consolidat.
$in suma total a acestor #enituri, amen.ile i sanc+iunile aplicate de >er#iciul
Ciscal de >tat au constituit 20,4 mil.lei 42&,9 la sut6, de poli+ia rutier 7 23,9
mil.lei 423,3 la sut6, de 3entrul pentru 3ombaterea 3rimelor ;conomice i
3orup+iei 7 %3,0 mil.lei 4%3,3 la sut6, de instan+ele 8udectoreti 7 %2,3 mil.lei 4%2
la sut6.
Taxele locale au fost acumulate (n sum de *9,9 mil.lei, cu %4,0 mil.lei sau
cu %7,3 la sut mai mult dec(t (ncasrile pe anul 2003, suma progno.at fiind
depit cu 7 mil.lei sau cu 7,0 la sut. 1n cuantumul ta2elor locale, ta2a pentru
amplasarea unit+ilor comerciale de+ine 32,0 la sut, ta2a pentru dreptul de a presta
ser#icii de transportare a cltorilor 7 2%,& la sut, ta2a pentru amena8area
teritoriului 7 %*,& la sut, ta2a de pia+ 7 %0,2 la sut, alte ta2e 7 %0,2 la sut.
1n perioada de gestiune veniturile din operaiunile cu capitalul au fost
(ncasate (n sum de %&2,4 mil. lei, inclusi#, #enituri din pri#ati.area i din #(n.area
(ntreprinderilor de stat - *,0 mil. lei, #enituri din #(n.area ac+iunilor statului 7 %0,0
mil. lei, (ncasri de la #(n.area patrimoniului de stat 7 2%,9 mil. lei, #enituri din
#(n.area obiecti#elor din fondul de imobile cu alt destina+ie dec(t cea de locuin+
7 %0,* mil. lei, #enituri din #(n.area terenurilor proprietate public 7 00,7 mil. lei
#enituri din #(n.area apartamentelor ctre cet+eni - 0,0 mil. lei. 1n aceast sum
de asemenea au fost incluse #eniturile de la pri#ati.area >< DBis->truguraE,
conform proiectului indi#idual de pri#ati.are (n sum de 20,7 mil. lei i care au
fost reflectate (n e2ecutarea bugetului de stat ca surs de finan+are.
3oncomitent, pe parcursul anului 2004 din buget au fost restituite conform
deci.iilor instan+elor 8udectoreti i demersurilor pltitorilor de alte impo.ite suma
2*
de 72,& mil. lei, dintre care mi8loacele ob+inute de la pac/etul de ac+iuni ale
statului pentru >!L DMotelul $aciaE 7 %*,7 mil. lei i 'B3 D;?!)C<!"E - 23,0
mil. lei.
<stfel, (n bugetul consolidat (n anul de gestiune au fost (ncasate #enituri nete
de la opera+iunile cu capitalul (n sum de 7*,* mil.lei, ceea ce constituie %,% la sut
din suma total a bugetului consolidat i 0,2 la sut din P'5. 1ncasrile respecti#e
au depit sumele pre#.ute pe an cu %9,4 mil.lei sau cu 2*,* la sut.
+ranturi. 1n suma total a #eniturilor bugetului consolidat pe anul 2004,
ini+ial au fost pre#.ute granturi (n sum de 29* mil.lei, mai apoi fiind re#.ute (n
legtur cu re+inerea relurii rela+iilor cu organismele interna+ionale, au fost
preci.ate (n sum de %4,0 mil.lei i reali.ate - %* mil.lei.
1n bugetul de stat au fost pre#.ute granturi pentru finan+area lucrrilor de
petrecere a recensm(ntului popula+iei de la <gen+ia >uede. pentru $e.#oltare i
3ooperare 'nterna+ional 4>'$<6 i $epartamentul pentru $e.#oltarea
'nterna+ional a "arii 5ritanii 4$C'$6 (n sum total de %%,& mil.lei. Pe parcursul
anului, suma transferat de ctre donatori (n aceste scopuri a constituit %&,9 mil.lei,
inclusi# din partea $C'$ 7 4,4 mil.lei, >'$< 7 %%,4 mil.lei. >upra(ndeplinirea (n
sum de 4,3 mil.lei s-a format din contul fluctua+iei cursului de sc/imb #alutar.
=otodat bugetele unit+ilor administrati#7teritoriale au beneficiat de granturi (n
sum de 3,% mil.lei.
2eplile la buget. La situa+ia din % ianuarie 200&, restan+ele agen+ilor
economici la pl+ile (n bugetul consolidat au (nsumat %3*9,4 mil.lei. 1n #olumul
total al restan+elor, bugetului de stat (i re#in %0*0,4 mil.lei sau 79,4 la sut i
bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale 7 302 mil.lei sau 2%,0 la sut.
1n compara+ie cu anul 2003, suma restan+elor la bugetul consolidat s-a
ma8orat cu %0,2 mil.lei sau cu 0,7 la sut, inclusi# din contul organelor #amale - cu
%%,2 mil.lei, 3entrul pentru 3ombaterea 3rimelor ;conomice i 3orup+iei - 40,0
mil.lei i au fost micorate pe pl+ile administrate de ctre organele >er#iciului
Ciscal de >tat - cu 47,0 mil.lei.
1n structura restan+elor, partea preponderent o de+ine datoria pe impo.itele
i ta2ele administrate de ctre organele >er#iciului Ciscal de >tat 7 00 la sut
4*23,2 mil.lei6. !estan+elor la impo.itele i pl+ile administrate de ctre organele
#amale le re#in 7,2 la sut 4%00,& mil.lei6, iar 20,9 la sut 4374,7 mil.lei6 o
constituie restan+ele la pl+ile calculate conform deci.iilor 3entrului pentru
3ombaterea 3rimelor ;conomice i 3orup+iei 4333;36.
>ub aspectul unit+ilor administrati#-teritoriale, cele mai considerabile
restan+e la bugetul consolidat s-au (nregistrat (n municipiile 3/iinu 7 &%2,3
mil.lei i 5l+i 7 23,7 mil.lei, ?=< Agu.ia 7 40,4 mil.lei, raioanele, <nenii Boi
7 20,* mil.lei, M(nceti 7 %9,0 mil.lei, 3a/ul 7 %9,2 mil.lei, 3ueni 7 %9,% mil.lei,
'alo#eni 7 %7,* mil.lei, ?ng/eni - %7,% mil.lei, etc. 1n compara+ie cu anul 2003,
practic (n toate raioanele restan+ele la buget s(nt (n descretere.
>tructura restan+elor la pl+ile la buget pe tipuri de impo.ite i ta2e 4fr
amen.i i penalit+i6, la finele anului 2004, se pre.int (n urmtorul tabel.
30
$enumirea
pl+ilor
>uma
4mil.lei6
Ponderea
(n suma
total 4:6
inclusi#,
)rganele fiscale
)rganele #amale
>umele pe deci.iile
333;3
>uma
4mil.lei6
Ponderea
(n suma
total 4:6
>uma
4mil.lei6
Ponderea (n
suma total
4:6
>uma
4mil.lei6
Ponderea (n
suma total
4:6
'mpo.itul pe
#enitul din salariu 30,* 2,0 30,* 4,0
'mpo.itul pe
#enitul din
acti#itatea de
(ntreprin.tor %00,4 7,2 %00,4 %0,*
'mpo.itul funciar %24,0 9,* %24,0 %3,4
'mpo.itul pe
bunurile
imobiliare %0,3 0,7 %0,3 %,%
=a2a pe #aloarea
adugat 020,0 44,9 &40,0 &*,% 90,0 7*,0
<cci.e 00,2 4,7 &4,% &,* %2,% %2,0
<lte ta2e &*,* 4,3 &%,& &,0 9,4 9,4
>umele pe deci.iile
333;3 374,7 20,9 374,7 %00,0
=otal %3*9,4 %00,0 *23,2 %00,0 %00,& %00,0 374,7 %00,0
<nali.a restan+elor pe tipuri de impo.ite, denot o reducere a restan+ei (n
compara+ie cu anul 2003, practic pe toate tipurile de impo.ite, totodat cota
ma8oritar a restan+ei rm(ne s apar+ine nepl+ilor pe =V< - 44,9 la sut 4020
mil.lei6, impo.itului funciar 7 9,* la sut 4%24 mil.lei6, impo.itului pe #enitul din
acti#itatea de (ntreprin.tor - 7,2 la sut 4%00,4 mil.lei6, acci.elor - 4,7 la sut 400,2
mil.lei6, sumelor pe deci.iile 3entrului pentru 3ombaterea 3rimelor ;conomice i
3orup+iei 4333;36 7 20,9 la sut 4374,7 mil.lei6.
=otodat, (n conformitate cu legisla+ia (n #igoare, agen+ii economici au
beneficiat pe parcursul anului 2004 de prolongarea i (ng/e+area ac/itrii pl+ilor la
buget.
3onform situa+iei, la % ianuarie 200&, suma pl+ilor prolongate i (ng/e+ate
4inclusi# penalit+i i sanc+iuni6 a constituit circa 409,9 mil.lei 42*4 mil.lei 7 (n
anul 20036. 1ng/e+area i prolongarea pl+ilor la buget au fost efectuate (n
conformitate cu acordul memorandum (nc/eiat cu 3onsiliul 3reditorilor, (n sum
de 330,* mil.lei sau 90,* la sut, conform /otr(rilor 8udectoreti pentru
(ntreprinderile insol#abile 7 70,3 mil.lei sau %9,7 la sut, conform altor legi,
/otr(ri i deci.ii 7 %,0 mil.lei sau 0,4 la sut.
3%
1n structura pl+ilor prolongate, partea preponderent re#ine =V< 7 303,3
mil.lei 474,%:6- impo.itului pe #enit 7 27,3 mil.lei 40,7:6- acci.elor 7 23,& mil.lei
4&,7:6- impo.itelor pe proprietate 7 7,4 mil.lei 4%,9:6- altor impo.ite i ta2e 7
47,4 mil.lei 4%%,0:6. 1n suma pl+ilor prolongate i (ng/e+ate, pl+ile de ba.
(nsumea. - 2*9 mil.lei 472,*:6- penalit+ile 7 79,* mil.lei 4%*,3:6 i sanc+iunile
financiare 7 3%,* mil.lei 47,9:6.
1n afara de aceasta, la situa+ia din % ianuarie 200&, restan+ele la ac/itarea
sanc+iunilor financiare la buget s-a cifrat (n sum de circa 73%,% mil.lei,
(nregistr(nd o cretere fa+ de % ianuarie 2004 cu %7,4 mil.lei, iar suma restan+elor
la penalit+ile neac/itate a constituit *9%,7 mil.lei i s-a micorat (n raport cu %
ianuarie 2004 cu %4,7 mil.lei sau cu %,& la sut.
<stfel, la situa+ia din % ianuarie 200&, suma total a datoriilor agen+ilor
economici (n bugetul consolidat 4suma principal, sumele prolongate, ealonate,
penalit+i i sanc+iuni financiare6 a constituit 40,9 la sut 43&20 mil.lei6 i s-au
ma8orat fa+ de anul 2003 cu %27,0 mil.lei.
Pentru diminuarea restan+elor, pe parcursul anului 2004 au fost (ntreprinse o
serie de msuri orientate spre,
(ncasarea silit a #enituri (n sum total de 237,3 mil. lei inclusi#,
a6 comerciali.area bunurilor sec/estrate 7 7,3 mil. lei-
b6 prin perceperea incontestabil a mi8loacelor bneti de la
conturile bancare ale restan+ierilor 7 %39,% mil. lei i debitorilor
restan+ieri 7 %2,% mil.lei,
c6 (ncasarea mi8loacelor bneti din casierii 7 32,7 mil. lei,
d6 restituirea bunurilor sec/estrate (n urma ac/itrii restan+elor 7
47,% mil. lei.
conlucrarea acti# cu organele publice locale (n pri#in+a urmririi pl+ilor,
fiind con#ocate (n anul trecut 930 edin+e la care au fost audia+i la comisiile
raionale 003* agen+i economici-restan+ieri, (n urma crora 3%90 dintre
acetia au transferat la bugetele de toate ni#elurile circa *7,& mil. lei-
e2tinderea rela+iilor de colaborare cu 3entrul pentru 3ombaterea 3rimelor
;conomice i 3orup+iei, "inisterul <facerilor 'nterne, $epartamentul
Vamal, 3amera de Licen+iere, acestor organe fiindu-le remise listele
(ntreprinderilor delic#ente, (n scopul depistrii i stoprii e#a.iunilor fiscale,
precum i urmririi restan+elor-
anali.a situa+iei financiare a agen+ilor economici (n scopul (nc/eierii
contractelor de ealonare a pl+ilor pentru a nu stopa acti#itatea lor. 1n anul
trecut au beneficiat de modificarea termenului de stingere a obliga+iei fiscale
prin am(nare sau ealonare 3%3 contribuabili, (n sum de %03,7 mil.lei, din
care au fost ac/itate 40,3 mil.lei sau 39,* la sut.
=otodat (n scopul sus+inerii i ameliorrii acti#it+ii agen+ilor economici, pe
parcursul anului, de ctre Parlament au fost adoptate un ir de legi ce pre#d
anularea restan+elor agen+ilor economici la plata penalit+ilor i amen.ilor la buget
(n sum de 239,3 mil.lei, precum urmea..
mil.lei
32
$enumirea legii
5ugetul
consolidat
inclusi#
penalit+i amen.i
Legea nr.4*3-XV din & decembrie 2003 cu pri#ire
la anularea penalit+ilor i sanc+iunilor financiare
4amen.ilor6 calculate, dar nepltite de ctre
organi.a+iile i (ntreprinderile din cadrul
sistemului coopera+iei de consum *,& 0,& 3,0
Legea nr. 270-XV din 27 iunie 2003 cu pri#ire la
anularea penalit+ilor i sanc+iunilor financiare
4e2ecutat (n 20046 %*&,7 %&0,4 3*,3
Legea nr. 90-XV din %9 martie 2004 pri#ind
anularea penalit+ilor i sanc+iunilor financiare
4amen.ilor6 (ntreprinderilor din sistemul de
termoficare %&,4 %3,& %,*
Legea nr.390-XV din %9 noiembrie 2004 cu
pri#ire la anularea penalit+ilor i sanc+iunilor
financiare 4amen.ilor6 %2,0 %0,* %,%
Legea nr.399 7 XV din 2& noiembrie 2004
pri#ind anularea penalit+ilor i sanc+iunilor
fiscale 4amen.ilor6 4pentru (ntreprinderile din
ramura tutunului6 &,7 3,0 2,7
=otal 239,3 %*0,3 49,0
1. 45eltuielile bugetului consolidat
1n anul 2004 din bugetul consolidat s-au efectuat c/eltuieli (n sum total
de 73*0,% mil. lei sau cu 2,2 la sut mai pu+in fa+ de preconi.rile anuale.
3omparati# cu anul 2003, (n anul 2004 de la bugetul consolidat au fost
efectuate c/eltuieli cu %200,7 mil. lei sau cu %*,& la sut mai mult.
Bi#elul ponderat al c/eltuielilor bugetului consolidat (n P'5 (n anul 2004 a
constituit 23,% la sut, ce denot o ma8orare cu circa 0,& puncte procentuale fa+ de
anul 2003.
1n dependen+ de responsabilit+ile legale ale gu#ernrii centrale i celei
locale, c/eltuielile pentru ser#iciile publice finan+ate din bugetul consolidat (n anul
2004 s-au reparti.at (ntre bugetul de stat i bugetele unit+ilor administrati#-
teritoriale, respecti#, (n propor+ie de 0%,& i 39,& la sut.
3/eltuielile bugetului consolidat (n raport cu pre#ederile anuale,
structurate pe principalele sectoare 4domenii6 s(nt reflectate (n tabelul ce urmea..
Pre#.ut pe an ;2ecutat pe an ;2ecutat fa+ de
pre#.ut
>uma Ponderea in :: >uma Ponderea in :: $e#i- 1n
4mil.lei6 (n suma
total
in P'5
43%*006
4mil.lei6 (n suma
total
'n P'5
43%**%,76
ere
H--
::
% 2 3 4 & 0 7 9 *
''. 3/eltuielile, total 7&&7,0 %00,0 23,7 73*0,% %00,0 23,% -%00,* *7,9
33
Pre#.ut pe an ;2ecutat pe an ;2ecutat fa+ de
pre#.ut
>uma Ponderea in :: >uma Ponderea in :: $e#i- 1n
4mil.lei6 (n suma
total
in P'5
43%*006
4mil.lei6 (n suma
total
'n P'5
43%**%,76
ere
H--
::
% 2 3 4 & 0 7 9 *
%. >er#iciile de stat cu destina+ie
general
040,2 9,& 2,0 004,3 9,2 %,* -3&,* *4,4
2.<pararea na+ional, men+inerea
ordinii publice si securitatea
na+ional 0&0,0 9,7 2,% 0&4,0 9,9 2,0 -2,0 **,0
* aprarea naional
%%*,0 %,0 0,4 %%*,4 %,0 0,4 -0,2 **,9
* meninerea ordinii publice si
securitatea naional
&37,0 7,% %,7 &34,0 7,2 %,7 -2,4 **,0
3. 3/eltuielile domeniului social-
cultural
37**,9 &0,3 %%,* 3720,4 &0,3 %%,0 -7*,4 *7,*
* /nvmntul $5"% !)"5 5"# $!#"( !)"% 5"% *%&"5 (")
* 4ultura" arta" sportul si
aciunile pentru tineret
!)'"& )"$ '" !$("! !"( '" *$$"# (5"'
* 6crotirea sntii &#&"( $$"5 !" &##"& $$" !" *!"$ (("&
* Asistena si susinerea social (!%" $!"! !"( ('"5 $!") !"& *$"! (&"$
4. 3/eltuielile (n domeniul
economic 747,& *,* 2,3 729,& *,* 2,3 -%*,0 *7,&
* Agricultura" gospodria silvica"
gospodria piscicol 0i
gospodria apelor $5"' !"$ '"5 $5$") !"$ '"5 *5" (#"%
* Industria 0i construciile $%"( '"! * $%"' '"! * *'"( (%"'
* Transporturile" gospodria
drumurilor" comunicaiile si
informatica $&$"& !"% '"# $&"( !"% '"# *!"( (&"%
* +ospodria comunala si
gospodria de exploatare a
fondului de locuine )5#"! %" $"$ )5$"( %"& $"$ *%") (&"&
* 4omplexul pentru combustibil
0i energie !"5 * * !"5 * * $''"'
* Alte servicii legate de
activitatea economic )5"$ '"5 '"$ !("( '"% '"$ *5"! &5"!
&. >er#iciul datoriei de stat 779,* %0,3 2,4 772,9 %0,& 2,4 -0,% **,2
0. <lte c/eltuieli *34,0 %2,3 2,* *%0,% %2,3 2,9 -23,* *7,4
B)=N, 1n pre.entul tabel, aloca+iile pentru in#esti+iile capitale (n construc+ii i mi8loacele fondului de re.er# al
Au#ernului i autorit+ilor administra+iei publice locale s(nt reparti.ate pe domeniile i ramurile 4func+iile6 de c/eltuieli
respecti#e.
=otodat, e2ecutarea c/eltuielilor din fondurile de re.er# i c/eltuielilor pentru in#esti+ii capitale se caracteri.ea. (n
felul urmtor,
'n#esti+iile capitale
&&3,9 7,3 %,7 &44,3 7,4 %,7 -*,& *9,3
Condul de re.er# al Au#ernului 30 0,4 0,0* 20,% 0,4 0,09 -3,* 97,0
Condurile de re.er# ale
autorit+ilor publice locale %*,4 0,3 0,00 %%,* 0,2 0,04 -7,& 0%,3
>tructura c/eltuielilor bugetului consolidat (n anul 2004 pe principalele
func+ii este reflectat (n urmtoarea diagram.
34
3/eltuielile domeniului social-
cultural &0,3 :
<prarea na+ional, men+inerea
orinii publice i securitatea
statului 9,9 :
>er#icii de stat
cu destina+ie generala 9,2 :
<lte c/eltuieli
&,7 :
'n#esti+ii capitale 0,7 :
>er#iciul datoriei de stat %0,4
:
3/eltuielile (n domeniul
economic *,* :
Bot, 3/eltuielile pe ramuri i domenii nu includ in#esti+iile capitale, acestea fiind reflectate (ntr-o grup
aparte.
1n structura bugetului consolidat, predomin c/eltuielile de ordin social-
cultural, care de+in circa &0,3 la sut din totalul c/eltuielilor, iar ponderea lor (n
P'5 constituie %%,0 la sut. 3omparati# cu pre#ederile anuale aceste c/eltuieli s-au
finan+at la ni#el de *7,* la sut. 3/eltuielile ma8ore reali.ate la acest compartiment
re#in (n#+m(ntului 7 40,4 la sut din c/eltuielile social-culturale, asigurrii
sociale i asisten+ei sociale 7 24,4 la sut, ocrotirii snt+ii 7 23,3 la sut.
1n sectoarele de ordin economic s-au utili.at *,* la sut din c/eltuielile
totale sau 729,& mil. lei. <loca+iile de la buget la acest capitol s-au finan+at la ni#el
de *7,& la sut i s-au direc+ionat la finan+area unor ser#icii i msuri pentru
sectorul agricol 4ser#icii de #eterinrie, sus+inerea de stat a productorilor agricoli,
unele msuri (n .oote/nie i creterea animalelor6, gospodria sil#ic, gospodria
apelor, ser#icii pri#ind controlul calit+ii (n construc+ii, lucrrile ce +in de repara+ia
i (ntre+inerea drumurilor publice, lucrrile de cadastru i cartografie i alte msuri
(n domeniul economic, inclu.(nd administrarea ramurilor respecti#e.
Pentru aprarea na+ional, men+inerea ordinii publice i securitatea statului
s-au utili.at circa 9,9 la sut din c/eltuielile totale. <ceste c/eltuieli s-au finan+at
la ni#el de **,0 la sut din pre#ederile anuale.
3/eltuielilor pentru deser#irea datoriei de stat (n anul 2004 le-au re#enit
%0,& la sut din c/eltuielile totale i au fost cu 33,4 la sut sau cu %*3,3 mil.lei mai
mari dec(t (n anul 2003.
1n aspectul clasifica+iei economice, c/eltuielile bugetului consolidat s-au
efectuat (n urmtoarele propor+ii,
4 (n :: ctre totalul c/eltuielilor6
c/eltuieli de personal 7 2*,3 la sut,
mrfuri i ser#icii 7 %0,3 la sut,
transferuri bugetului asigurrilor sociale de stat 7 0,2 la sut,
transferuri fondurilor de asigurri obligatorii de asisten+
medical 7 9,9 la sut,
3&
transferuri ctre popula+ie 7 &,% la sut,
transferuri pentru produse i ser#icii i (n scopuri de
produc+ie 7 9,0 la sut
in#esti+ii capitale (n construc+ii 7 7,& la sut,
repara+ii capitale 7 2,& la sut,
procurri de mi8loace fi2e 7 2,4 la sut.
3/eltuielile curente (n anul 2004 raportate la totalul c/eltuielilor au
constituit 97,% la sut. 3omparati# cu anul 2003, acestea s-au diminuat cu 3,3
puncte procentuale.
3/eltuielile capitale (n c/eltuielile totale (n anul 2004 au de+inut cota de
%3,0 la sut, ce constituie o cretere de 3,2 la sut comparati# cu anul 2003.
1n anul de gestiune, c5eltuielile de personal 4salarii, contribu+ii la bugetul
asigurrilor sociale de stat i primele de asigurare obligatorii de asisten+ medical6
au crescut cu 9,9 la sut comparati# cu anul 2003, ca re.ultat al ma8orrii salariilor
(n sfera bugetar.
Ponderea (n P'5 a c/eltuielilor de personal (n anul 2004 a constituit 0,9 la
sut i s-a micorat cu 0,3 puncte procentuale comparati# cu anul 2003.
Pe parcursul anului 2004 au fost ac/itate (n mediu %2 fonduri lunare de
salarii.
3/eltuielile pentru mrfuri 0i servicii au sporit comparati# cu 2003 cu 9,*
la sut i au (nsumat (n anul 2004 circa %200,2 mil.lei.
Transferurile ctre populaie (n anul 2004 au (nsumat 37&,& mil.lei.
3omparati# cu anul 2003, acestea au sporit cu 0%,7 mil.lei sau cu %*,7 la sut.
3reterea dat a fost condi+ionat de ma8orarea cuantumurilor de presta+ii sociale, a
numrului de beneficiari a acestora, de inde2area depunerilor bneti ale popula+iei
la 5anca de ;conomii, ma8orarea burselor i altor influente re.ultate din politica de
protec+ie social a popula+iei cu #enituri mici.
Pentru investiii capitale n construcii, (n anul 2004 s-au c/eltuit &44,3
mil.lei sau cu 247,2 mil.lei mai mult dec(t (n 2003.
3/eltuielile pentru procurarea mi3loacelor fixe au sporit fa+ de anul 2003
cu 9,2 la sut i au constituit %74 mil.lei.
3/eltuielile pentru reparaiile capitale au e#aluat de la %&7,% mil.lei (n
2003 la %93,3 mil.lei (n anul 2004.
1n anul 2004 c/eltuielile efecti#e ale bugetului consolidat s-au calculat (n
sum total de 7343,7 mil.lei, ce este cu 20 la sut mai mult dec(t (n anul precedent
i a fost condi+ionat at(t de ma8orarea salariilor anga8a+ilor din sfera bugetar, c(t i
influen+a pre+urilor la mrfuri i ser#icii.
3omparati# cu pre#ederile bugetare anuale, c/eltuielile efecti#e (n anul
2004 s(nt (n diminuare cu 2%3,3 mil.lei i cu %00,* mil.lei fa+ de c/eltuielile de
cas, ceea ce se e2plic, (n temei, prin planificarea i ac/itarea din contul
pre#ederilor bugetare pe anul 2004 a unor datorii creditoare din anii preceden+i.
1alana bugetului consolidat.
30
1n anul 2004 bugetul consolidat a fost (nc/eiat cu o depire a #eniturilor
asupra c/eltuielilor de %3%,& mil.lei, comparati# cu deficitul aprobat (n sum de
239,% mil.lei. Ponderea depirii #eniturilor asupra c/eltuielilor (n P'5 a constituit
0,4 la sut. La bugetul de stat a fost (nregistrat o depire (n sum de %22 mil.lei,
fa+ de limita stabilit de 0% mil.lei. 5ugetele unit+ilor administrati#-teritoriale, de
asemenea, s-au e2ecutat cu depirea #eniturilor asupra c/eltuielilor, (n sum de
*,& mil.lei, fa+ de deficitul preconi.at (n sum de 2**,% mil.lei.
$epirea #eniturilor asupra c/eltuielilor bugetului de stat (n sum de %22
mil.lei, precum i (mprumuturile 5ncii Ba+ionale a "oldo#ei (n sum de &*4
mil.lei, #eniturile ob+inute din comerciali.area MV> (n sum de %**,7 mil.lei i alte
surse interne au fost utili.ate la onorarea obliga+iunilor fa+ de creditorii interni (n
sum de 9,7 mil.lei i e2terni 7 990 mil.lei. >oldurile pe conturile bugetului de stat
la 3% decembrie 2004 au constituit 32,9 mil.lei.
$epirea #eniturilor asupra c/eltuielilor bugetelor unit+ilor
administrati#-teritoriale, (n sum de *,& mil.lei, precum i o parte din mi8loacele
conturilor bugetelor respecti#e, au fost utili.ate pentru onorarea obliga+iunilor fa+
de bncile comerciale i al+i creditori pentru (mprumuturile contractate (n sum
total de &*,4 mil.lei 4pe ba. neto6. >oldurile mi8loacelor la conturile bugetelor
unit+ilor administrati#-teritoriale, la 3% decembrie 2004 au constituit 323,0 mil.lei,
acestea s(nt (n cretere fa+ de situa+ia de la (nceputul anului cu 09,* mil.lei.
7atoriile creditoare. 3onform drilor de seam ale e2ecutorilor de buget la
situa+ia din % ianuarie 200& la bugetul consolidat s-au (nregistrat datorii creditoare
interne (n sum total de 0*&,2 mil.lei, dintre care 3&3,& mil.lei - la bugetul de stat
i 34%,7 mil.lei - la bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale.
>tructura datoriilor interne ale bugetului consolidat la situa+ia din %
ianuarie 200& pe tipuri de bugete i principalele categorii economice de c/eltuieli
se pre.int (n tabelul urmtor.
4mil.lei6
3onform drilor de seam $atorii cu termen de ac/itare
e2pirat
5ugetul
consolidat
inclusi#, 5ugetul
consolidat
inclusi#,
bugetul
de stat
bugetele
?<=
bugetul
de stat
bugetele
?<=
% 2 3 4 & 0 7
=otal 0*&,2 3&3,& 34%,7 427,* 2%9,% 20*,9
dintre care ,
>alariile %4%,2 0%,3 7*,* 2,3 %,& 0,9
3ontribu+iile la bugetul
asigurrilor sociale de stat
9&,4 %%,3 74,% &0,3 2,% &4,2
Plata mrfurilor si ser#iciilor 94,4 4%,* 42,& &7,7 32,& 2&,2
dintre care pentru,
* energia electric %") !"& $"5 !"( !") '"#
* gazele )"$ '") !"& $"& '"! $"#
* energia termic
$%"& $"% $)"% &") '" "#
37
3onform drilor de seam $atorii cu termen de ac/itare
e2pirat
5ugetul
consolidat
inclusi#, 5ugetul
consolidat
inclusi#,
bugetul
de stat
bugetele
?<=
bugetul
de stat
bugetele
?<=
% 2 3 4 & 0 7
* combustibil
#"% '") #"$ %" '"$ %"#
* ap si canalizaie %"# !"% !"! )"$ !"' $"$
* alimentaie
$%"' &"5 5"5 $'"# &"' !"#
* medicamente '"& '" '"$ '"% '"% *
=ransferuri bugetului asigurrilor
sociale de stat %7&,2 %7&,2 - %7&,2 %7&,2 -
5ursele 0,2 0,2 - - - -
'n#esti+iile capitale 27,& 3,& 24,0 22,& 2,4 20,%
<lte c/eltuieli %9%,3 00,% %2%,2 %%3,* 4,4 %0*,&
3omparati# cu % ianuarie 2004, datoriile creditoare s-au redus cu 32,3
mil.lei. =otodat, acestea pe bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale s-au
diminuat cu 70,3 mil.lei, iar pe bugetul de stat 7 s-au ma8orat cu 39 mil.lei.
;2plica+iile de rigoare #i.(nd datoriile creditoare pe grupe func+ionale se con+in la
compartimentele respecti#e ale pre.entei Bote.
=otodat, dac se iau (n considerare numai datoriile creditoare, cu termenul
de plat e2pirat, atunci aceste datorii la situa+ia din % ianuarie 200& au constituit
427,* mil.lei, inclusi# ale bugetului de stat 7 2%9,% mil.lei i ale bugetelor unit+ilor
administrati#-teritoriale 7 20*,9 mil.lei.
1n raport cu #olumul efecti# de c/eltuieli ale bugetului consolidat (n anul
2004, datoriile creditoare totale au constituit *,0 la sut, iar pe tipurile de bugete,
respecti#, 0,0 la sut - pe bugetul de stat i circa %2,% la sut - pe bugetele unit+ilor
administrati#-teritoriale.
IV" Executarea bugetului de stat
A. Veniturile bugetului de stat
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, #eniturile bugetului de stat
ini+ial au fost aprobate (n sum de &047 mil.lei i ulterior preci.ate 7 (n #olum de
&477 mil.lei.
1ncasrile #eniturilor (n bugetul de stat au constituit &&33,* mil.lei, cu &0,*
mil.lei sau cu % la sut mai mult dec(t #olumul preci.at, concomitent depind
(ncasrile anului 2003 7 cu *00,0 mil.lei sau cu 2% la sut.
>tructura (ncasrilor #eniturilor bugetului de stat pe anii 2003-2004 este
redat (n urmtoarea diagram.
39
2003 2004
Impo zitele
as upra
co mertului
extern s i
o peratiunilo r
externe
10,4%
Impo zitul pe
venitul din
activitatea de
intreprinzato r
4,6%
Alte venituri
13,6%
Accize
19,3%
TVA
5,1%

TVA
61,!%
Accize
16,3%
Impo zitul pe
venitul din
activitatea de
intreprinzato r
5%
Alte venituri
"%
Impo zitele
as upra
co mertului
extern s i
o peratiunilo r
externe
9%
Pe parcursul anului acumulrile #eniturilor la bugetul de stat au (nregistrat
un caracter #ariabil. 1n semestrul ' au fost (ncasate 22*2,7 mil.lei sau 4%,4 la sut
din suma total a #eniturilor i (n semestrul '' 7 324%,2 mil.lei sau &9,0 la sut.
1ncasrile medii pe .i 4fr (ncasrile #enitului net al 5B"6 au constituit
22,2 mil.lei, #ariind de la %4,& mil.lei (n ianuarie p(n la 30,& mil.lei (n decembrie
2004.
Veniturile fiscale au cifrat &23*,& mil.lei, depind sumele pre#.ute cu
3&,4 mil.lei i ni#elul anului 2003 7 cu %%97,3 mil.lei.
Veniturile nefiscale au fost (ncasate (n sum de 240,4 mil.lei, sau cu 0,& la
sut peste ni#elul preci.at sau &7 la sut fa+ de ni#elul anului trecut.
Veniturile din opera+iunile cu capitalul au fost acumulate (n sum de 2,%
mil.lei.
$atoria agen+ilor economici fa+ de bugetul de stat la situa+ia din % ianuarie
200& a constituit %0*0,4 mil.lei, dintre care =V< 7 002,* mil.lei, acci.e 7 0%,0
mil.lei, impo.itul pe #enitul din acti#itatea de (ntreprin.tor 7 3%,4 mil.lei.
<nali.a factorilor ce au determinat ni#elul (ncasrii unor surse de #enit
precum i ni#elul neac/itrii pe ele a fost reflectat (n capitolul '' D;2ecutarea
bugetului consolidatE a pre.entei note.
$ate referitoare la e2ecutarea pr+ii de #enituri a bugetului de stat pe tipuri
de impo.ite i alte (ncasri se pre.int (n capitolul ' al formularului nr. % la
!aportul despre e2ecutarea bugetului de stat pe anul 2004.
1. 45eltuielile bugetului de stat
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, ini+ial bugetul de stat la
c/eltuieli a fost aprobat (n sum de &307 mil.lei.
Pe parcursul anului de gestiune, legea men+ionat a fost modificat i
completat, a#(nd ca re.ultat ma8orarea c/eltuielilor cu %0* mil.lei. <stfel
3*
pre#ederile anuale preci.ate ale pr+ii de c/eltuieli a bugetului de stat a constituit
&4%0 mil.lei.
3onform re.ultatelor e2ecutrii bugetului de stat pe anul 2004, partea de
c/eltuieli a bugetului a fost reali.at (n sum de &4%%,* mil.lei sau la ni#el de **,*
la sut.
3irca 90,7 la sut din c/eltuielile totale ale bugetului de stat au constituit
c/eltuielile discre+ionare 4c/eltuielile totale cu e2cep+ia deser#irii datoriei de stat i
creditrii nete6, ceea ce (n #aloare nominal constituie 40*&,4 mil.lei. <ceste
aloca+ii, practic, repre.int #olumul de ser#icii publice finan+ate de la bugetul de
stat, (n conformitate cu politicile Au#ernului.
3onform drilor de seam ale e2ecutorilor de buget, (n anul 2004 s-au
calculat c/eltuieli efecti#e (n sum de circa &3**,9 mil.lei.
1n temeiul pre#ederilor art.39 lit.b6 i c6 ale Legii bugetului de stat pe anul
2004, (n e2ecutarea de cas a bugetului de stat pe anul de gestiune au fost incluse
unele c/eltuieli 4fr pre#ederi6 (n sum total de %03,0 mil.lei (n urmtoarele
scopuri,
- pentru ac/itarea datoriilor bugetului de stat fa+ de bugetele unit+ilor
administrati#-teritoriale, formate p(n la % ianuarie 2004, (n sum de 7*,9 mil.lei-
- pentru ac/itarea titlurilor e2ecutorii (n ba.a /otr(rilor definiti#e ale
instan+elor 8udectoreti 7 23,9 mil.lei.
<stfel, ni#elul real al finan+rii msurilor pre#.ute (n buget, cu e2cep+ia
influen+ei factorilor enumera+i mai sus, constituie *9 la sut.
; de men+ionat c, la sf(ritul .ilei de 3% decembrie 2004, (n unit+ile
=re.oreriei de >tat, documente de plat ale e2ecutorilor de buget, nee2ecutate n-au
rmas.
3omparati# cu ni#elul mediu de finan+are a c/eltuielilor, la un ni#el mai
8os au fost finan+ate, procurarea mi8loacelor fi2e 7 99 la sut, contribu+ia
Au#ernului la implementarea proiectelor in#esti+ionale 7 7&,& la sut, mrfurile i
ser#iciile 7 *&,& la sut, in#esti+iile capitale 7 *4,& la sut, transferurile (n scopuri
de produc+ie 7 *7,* la sut, transferuri ctre popula+ie 7 *9,9 la sut. 1n mare
msur aceasta a fost condi+ionat de unele dificult+i (n procedurile de ac/i.i+ie, de
#olumele de lucrri real (ndeplinite, de (nt(r.ieri (n reali.area condi+iilor
contractuale pe proiectele in#esti+ionale i alte cau.e.
;2ecutarea bugetului de stat (n aspectul categoriilor economice se reflect
(n formularul nr.%* al !aportului despre e2ecutarea bugetului de stat pe anul 2004.
1n aspect func+ional, cota preponderent re#ine c/eltuielilor social7
culturale - circa 3*,& la sut (n c/eltuielile bugetului de stat sau 2%40,4 mil.lei,
ser#iciului datoriei de stat 7 %4,3 la sut sau 772,9 mil.lei. Pentru aprare,
men+inerea ordinii publice i securitatea statului s-a c/eltuit circa %0,3 la sut din
c/eltuielile totale sau &&&,2 mil.lei. >ectoarele economiei na+ionale i se
infrastructur au beneficiat de aloca+ii (n sum total de 27&,7 mil.lei, ce constituie
&,% la sut din c/eltuielile (n anul 2004.
>tructura c/eltuielilor bugetului de stat sub aspect func+ional (n anul 2004
se pre.int (n urmtoarea diagram.
40
3/eltuielile
domeniului social-
cult ural
3*,& :
3/elt uielile (n
domeniul economic
&,% :
>er#iciul dat oriei de
st at
%4,3 :
<lt e c/elt uieli
22,& :
'n#est i+ii capit ale
%,3 :
>er#iciii de st at cu
dest ina+ie general
7 :
<prarea na+ional,
men+inerea ordinii
publice i securit atea
na+ional
%0,3 :
Bot, 3/eltuielile pe ramuri i domenii nu includ in#esti+iile capitale, acestea fiind reflectate (ntr-o grup
aparte.
$e finan+are integral (n conformitate cu #olumele de aloca+ii aprobate (n
buget au beneficiat sectoarele, aprarea na+ional, transporturile i gospodria
drumurilor, transferurile la alte bugete 4bugetul asigurrilor sociale de stat i la
bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale6, transferurile la fondurile de asigurri
obligatorii de asisten+ medical.
La un ni#el mai 8os dec(t cel mediu pe bugetul de stat s-au finan+at
sectoarele, ser#iciile de stat cu destina+ie general 7 *2 la sut, acti#itatea e2tern 7
*3,4 la sut, 8usti+ia 7 *& la sut, tiin+a 7 *4,9 la sut, protec+ia mediului 7 *3,0 la
sut, gospodria comunal i gospodria de e2ploatare a fondului de locuin+e 7
09,9 la sut, alte ser#icii legate de acti#itatea economic 7 93,0 la sut.
$in suma total a in#esti+iilor capitale finan+ate de la bugetul de stat (n
sum de %74 mil.lei, au fost finan+ate, (n msura #olumelor de lucrri e2ecutate,
%73,* mil.lei, din care circa 07,7 mil.lei sau 39,* la sut au fost efectuate prin
intermediul autorit+ilor publice centrale 4a se #edea grupa 2% D'n#esti+ii capitaleE
(n formularul nr.% la !aport6, iar %00,0 mil.lei sau 0%,% la sut - prin intermediul
bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale.
1n conformitate cu articolul 40 al Legii bugetului de stat pe anul 2004,
Au#ernul a fost autori.at s reparti.e.e pe destinatari aloca+iile pre#.ute (n buget
pentru,
- programele de stat, proiectele de cercetare-de.#oltare selectate prin
concurs, pre#.ute (n ane2a nr. * la lege, finan+area crora este reflectat la grupa
func+ional D3ercetare-de.#oltareE (n formularul nr.% la !aport-
- demarcarea frontierei de stat, pentru care, prin /otr(rea Au#ernului
nr.&07 din %& mai 2003 DPri#ind organi.area i asigurarea te/nico-material a
lucrrilor de demarcare a frontierei de stat (ntre !epublica "oldo#a i ?crainaE, (n
calitate de beneficiar general a fost desemnat <gen+ia de >tat !ela+ii Cunciare i
3adastru.
4%
$atele despre e2ecutarea bugetului de stat pe anul 2004 (n aspectul
clasifica+iei func+ionale i pe e2ecutorii primari de buget se pre.int (n formularul
nr.% la !aportul despre e2ecutarea bugetului de stat pe anul 2004.
3onform drilor de seam ale e2ecutorilor de buget, la situa+ia din %
ianuarie 200&, la bugetul de stat au fost (nregistrate datorii creditoare (n sum
total de 3&3,& mil.lei, dintre care datoriile creditoare cu termenul de ac/itare
e2pirat constituie 2%9,% mil.lei.
1n componen+a datoriilor creditoare cu termen de ac/itare e2pirat, datoriile
la salarii constituie %,& mil.lei, dintre care %,& mil.lei repre.int salariile calculate i
neridicate (n termenii stabili+i 4conturi de deponen+i6, la contribu+ii la bugetul
asigurrilor sociale de stat 7 2,% mil.lei, plata mrfurilor i ser#iciilor 7 32,&
mil.lei, transferurile la bugetul asigurrilor sociale de stat - %7&,2 mil.lei, in#esti+ii
capitale 7 4,4 mil.lei.
Pe l(ng aceasta, la situa+ia din % ianuarie 200&, institu+iile finan+ate de la
bugetul de stat au (nregistrat datorii debitoare cu termenul de ac/itare e2pirat (n
sum de 39,4 mil.lei, dintre care 23,2 mil.lei sau 00,4 la sut constituie datoriile
(nregistrate la 3asa Ba+ional de <sigurri >ociale pentru plata pensiilor,
aloca+iilor, indemni.a+iilor i compensa+iilor nominati#e.
<nali.a c/eltuielilor pe grupele func+ionale principale 4cu e2cep+ia
in#esti+iilor capitale6, se e2pune (n continuare. 'n#esti+iile capitale se e2pun (ntr-un
compartiment aparte.
;2ecutarea bugetului de stat sub aspectul categoriilor economice se pre.int
(n formularul nr.%* la !aport.
Serviciile de stat cu destinaie !eneral. La grupa dat ini+ial (n buget au
fost aprobate aloca+ii (n sum total de 30*,* mil.lei. 3a re.ultat al rectificrii
bugetului, aloca+iile la aceast grup de c/eltuieli s-au ma8orat cu 40,7 mil.lei i au
constituit 4%0,7 mil.lei sau 7,0 la sut din c/eltuielile totale ale bugetului de stat.
Autoritile legislative. Pentru acti#itatea Parlamentului, inclusi# institu+iile
subordonate 4$irec+ia pentru deser#irea cldirilor Parlamentului i 1ntreprinderea
de transport a Parlamentului6, conform Legii bugetului pe anul 2004 au fost
aprobate aloca+ii (n sum de 39%&9,4 mii lei. 3onform Legii nr.302-XV din &
noiembrie 2004 pri#ind modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe anul
200 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003 au fost alocate mi8loace suplimentare (n
sum de *2& mii lei, pentru acoperirea insuficien+ei de surse pentru deplasrile
peste /otare i primirea delega+iilor oficiale.
Pe parcursul anului c/eltuielile men+ionate, practic, au fost finan+ate integral.
3/eltuielile efecti#e ale Parlamentului (n anul 2004 au constituit 407%2,7 mii
lei sau %04,2 la sut fa+ de aloca+iile preci.ate. $epirea dat se e2plic prin
calcularea salariilor pe luna decembrie 2004, termenul de ac/itare al crora este (n
ianuarie 200&.
42
>pecific pentru organele respecti#e este faptul c (n structura c/eltuielilor
acestora predomin c/eltuielile pentru personal. 3/eltuielile de acest gen au
de+inut (n totalul c/eltuielilor aprobate 00,4 la sut, iar cele efecti#e - &*,2 la sut.
$atoriile creditoare ale Parlamentului, conform bilan+ului se cifrea. la
sfGritul perioadei de gestiune la suma de 249*,9 mii lei fa+ de 70&,2 mii lei
e2istente la (nceputul anului, ma8or(ndu-se cu %724,0 mii lei. $in suma total a
datoriilor creditoare, 240%,& mii lei sau *9,* la sut o constituie salariul calculat pe
luna decembrie.
<paratul Parlamentului i 1ntreprinderea de transport a Parlamentului au
dispus de mi8loace e2trabugetare, care au fost aprobate pentru anul 2004 (n partea
de #enituri i c/eltuieli (n suma de 790,2 mii lei. Veniturile au fost e2ecutate (n
suma de 094,% mii lei, sau cu 97,7 la sut, iar c/eltuielile 7 0&*,* mii lei, sau la
ni#el de 94,0 la sut. >ursele de #enituri s-au format din plata ser#iciilor comunale
424*,& mii lei - #enituri de cas6 i ser#iciile de specialitate ale 1ntreprinderii de
transport a Parlamentului 4434,& mii lei - #enituri de cas6. "i8loacele men+ionate
au fost utili.ate prioritar pentru c/eltuieli de personal 4393,3 mii lei6, plata
mrfurilor i ser#iciilor 47*,4 mii lei6 i procurri de utila8 i obiecte de folosin+
(ndelungat 4%*7,2 mii lei6.
;fecti#ul scriptic mediu anual al Parlamentului i institu+iilor subordonate
acestuia a alctuit 47& unit+i i a constituit *&,0 la sut din cel aprobat de &00
unit+i.
Autoritile executive. Pentru anul 2004, autorit+ilor e2ecuti#e ini+ial le-au
fost aprobate aloca+ii (n sum de 3%93&,9 mii lei, care ulterior au fost suplimentate
cu 0200 mii lei, aloca+iile preci.ate constituind 390*&,9 mii lei, din care 70*7,3 mii
lei pentru <paratul Preedintelui i 303*9,& mii lei pentru (ntre+inerea <paratului
Au#ernului i a institu+iilor subordonate acesteia, <paratului "inistrului
!eintegrrii, oficiilor teritoriale, $irec+iei generale pentru administrarea cldirilor
Au#ernului, 1ntreprinderii de transport a <paratului Au#ernului, Palatului
!epublicii, 1ntreprinderea >il#o-cinegetic de >tat D=alma.aE, Pensiunii pentru
odi/na familiilor din Molercani.
3/eltuielile aprobate autorit+ilor e2ecuti#e au fost finan+ate (n sum de
30%90,& mii lei sau la ni#el de *& la sut din pre#ederile anuale.
1n aceeai perioad au fost efectuate c/eltuieli efecti#e, (n contul aloca+iilor
bugetare, (n sum de 37070,9 mii lei sau cu %0%* mii lei mai pu+in dec(t
pre#ederile Legii bugetului de stat pe anul 2004.
Ponderea cea mai (nsemnat (n c/eltuielile efectuate (n contul bugetului de
stat, re#ine c/eltuielilor de personal - 0&,0 la sut 4sau 243%*,2 mii. lei6. ) pondere
(nsemnat o de+in i c/eltuielile pentru plata mrfurilor i ser#iciilor 7 2&,% la sut
4sau *304,3 mii lei6.
$atoriile creditoare pe grupa (n cau., la % ianuarie 200&, conform bilan+urilor
contabile au constituit %00*,9 mii lei, dintre care datoriile la salariul calculat pe
luna decembrie %400,9 mii lei.
Pe l(ng aloca+iile directe de la buget, organele din grupa (n cau. au a#ut (n
gestiune mi8loace e2trabugetare.
43
Pentru <paratul Au#ernului i institu+iile subordonate suma aprobat a
acestora a fost de 207%*,0 mii lei, dintre care, #enituri de la arenda (ncperilor
4%&*99,3 mii lei6, (ncasrile asociate cu darea (n arend a (ncperilor 49409,4 mii
lei6, #eniturile (ntreprinderii de transport 422&&,2 mii lei6 i alte #enituri 47,7 mii
lei.6. Veniturile de cas din mi8loacele e2trabugetare au constituit 23472,0 mii lei
sau 97,9 la sut din cele aprobate. 3/eltuielile de casa a mi8loacelor e2trabugetare
au fost efectuate (n suma de 22&*7,4 mii lei, sau la ni#el de 92,3 la sut fa+ de cele
aprobate.
Bumrul mediu de personal al autorit+ilor e2ecuti#e i institu+iilor
subordonate acestora, (n anul 2004, a fost de 74* unit+i, sau 90,0 la sut din
numrului mediu pre#.ut pe an 490& unit+i6, inclusi#, <paratul Preedintelui 7 79
din 94 unit+i 4*2,* la sut6- <paratul Au#ernului - &99,& din 0*0 unit+i 494,0 la
sut6, dintre care nemi8locit <paratul Au#ernului - %09 din %92 unit+i 4*2,3 la
sut6, <paratul ministrului reintegrrii - %3 din %0 unit+i 49%,3 la sut6, oficiile
teritoriale ale <paratului Au#ernului 7 40,& din 02 unit+i 40&,3 la sut6,
1ntreprinderea >il#o-cinegetic de >tat D=alma.aE - 27 din 34 477,% la sut6,
$irec+ia general pentru administrarea cldirilor Au#ernului - 230 din 277 unit+i
493 la sut6 i 1ntreprinderea de transport a <paratului Au#ernului - %%0 din %2&
unit+i 499 la sut6 din efecti#ul aprobat. ) parte din personalul $irec+iei generale
pentru administrarea cldirilor Au#ernului, (n numr de 403 unit+i 4la situa+ia de
la sf(ritul anului6, din &0*,& unit+i pre#.ute, se (ntre+in din contul mi8loacelor
e2trabugetare.
Pentru activitatea financiar" bugetar*fiscal 0i de control, (n bugetul de stat
pe anul 2004 au fost aprobate aloca+ii bugetare (n sum de 2%&,0 mil.lei, care au
fost destinate (ntre+inerii 3ur+ii de 3onturi, organelor de control fiscal i financiar,
i organele de supra#eg/ere a asigurrilor i acti#it+ii asocia+iilor de economii din
subordinea "inisterului Cinan+elor, tre.oreriilor teritoriale, $epartamentului
Vamal i organelor teritoriale ale acestuia. Pe parcursul anului, aloca+iile la aceast
grup au fost ma8orate cu 42,& mil.lei. 1n temeiul art.%2% al 3odului #amal, precum
i (n legtur cu depirea #olumului de (ncasri a ta2ei pentru efectuarea
procedurilor #amale aloca+iile pentru $epartamentul Vamal s-au ma8orat cu &0,7
mil.lei. 3oncomitent, (n legtur cu re+inerea termenilor de ac/i.i+ie a te/nicii de
calcul pentru tre.oreriile teritoriale, aloca+iile destinate (n acest scop au fost reduse
cu 0 mil.lei.
3/eltuielile de cas pe aceast grup au constituit 23%,9 mil.lei, sau cu *0 la
sut din pre#ederile anuale.
3/eltuielile efecti#e, (n ansamblu pe grupa institu+iilor indicate au fost
efectuate sub ni#elul celor de cas i au constituit 224,0 mil.lei, sau 97,2 la sut din
planul preci.at. Partea preponderent a c/eltuielilor o constituie c/eltuielile de
salari.are, 77,9 la sut - pe 3urtea de 3onturi, 0&,0 la sut - pe $epartamentul
3ontrol Cinanciar i !e#i.ie i 0*,& la sut - pe 'nspectoratul Ciscal Principal de
>tat i inspectoratele fiscale teritoriale subordonate.
>alariul mediu real al unui anga8at din 'nspectoratul Ciscal Principal de >tat a
crescut (n anul 2004 comparati# cu anul 2003 (n mediu cu 27%,32 lei, de la %&%9,7&
44
lei (n anul 2003 la %7*0,07 lei (n 2004. <ceasta a fost condi+ionat de reducerea
efecti#ului de personal cu %& unit+i conform Motr(rii Au#ernului nr.*&% din 20
august 2004 i de ac/itarea indemni.a+iilor de disponibili.are a personalului. $e
asemenea a crescut salariul mediu real al anga8a+ilor 3ur+ii de 3onturi cu 47*,2*
lei de la 243%,0& lei (n anul 2003 la 2*%0,3& lei (n anul 2004, ca urmare a
modificrilor condi+iilor de salari.are a membrilor i anga8a+ilor ei conform
Motr(rii Parlamentului nr.&30-XV din %9 decembrie 2003 FPri#ind structura,
numrul de personal, de#i.ul de c/eltuieli al 3ur+ii de 3onturi i condi+iile de
salari.are a membrilor i anga8a+ilor eiE.
La $epartamentul Vamal, (n structura c/eltuielilor, au predominat c/eltuielile
pentru in#esti+iile capitale, care au constituit 34 la sut din c/eltuielile totale.
3/eltuielile pentru in#esti+ii au fost destinate crerii infrastructurii #amale
4construc+ia sta+iei de purificare a apelor canali.ate i reconstruc+ia copertinelor i
fa+adelor cldirii administrati#e la 5iroul #amal Leueni, construc+ia depo.itului
#amal i cldirii administrati#e la biroul #amal Aiurgiuleti, amena8area i
asamblarea csu+elor modulare la * posturi #amale6.
1n ansamblu, pe grupa (n cau., la situa+ia din % ianuarie 200& au fost
(nregistrate datorii debitoare (n sum de 9,2 mil.lei i creditoare (n sum de 9,3
mil.lei. =otodat, la situa+ia din % ianuarie 200&, datoriile debitoare pe organele de
control, fa+ de anul precedent, s-au ma8orat cu &,* mil.lei, dintre care la
$epartamentul Vamal - cu %,& mil.lei, la tre.oreriile teritoriale - cu 3,7 mil.lei.
$atoriile creditoare, comparati# cu situa+ia din % ianuarie 2004, (n ansamblu
pe aceast grup, s-au ma8orat cu 4&,& mii lei. ) esen+ial ma8orare s-a atestat la
3urtea de 3onturi (n sum de 20&,3 mii lei i pentru (ntre+inerea organelor
teritoriale #amale (n sum de %74,% mii lei acestea fiind condi+ionate de calculul
salariului pentru luna decembrie, contribu+iilor la bugetul asigurrilor sociale,
cotelor de asigurri sociale, care s-au ac/itat (n luna ianuarie 200&. 3oncomitent, la
$epartamentul Vamal s-au (nregistrat o diminuare a datoriilor creditoare cu 44&,0
mii lei.
;fecti#ul de personal din grupa organelor (n cau. (n total a fost pre#.ut (n
numr mediu de 4*%7,% unit+i, media reali.at pe perioada anului fiind de 4&*0
unit+i 4*3,& la sut6.
;fecti#ul de personal al 3ur+ii de 3onturi a fost aprobat (n numr de %97
unit+i, mediu anual fiind reali.at (n numr de %0% unit+i 490,% la sut6.
;fecti#ul de personal al organelor teritoriale #amale a fost pre#.ut (n numr
de %93&,7& unit+i, media fiind de %0&0,2& unit+i sau (n propor+ie de 9*,* la sut
fa+ de planul pre#.ut. <ceasta a fost condi+ionat de faptul, c pe parcursul anului,
prin Motr(rea Au#ernului nr.40& din 2% aprilie 2004 au fost suplimentate cu %92
unit+i personalul posturilor interne de control i care n-au fost (ncadrate.
Bumrul de personal pe 'nspectoratul Ciscal Principal de >tat a fost pre#.ut
(n mrime de 3&7,4 unit+i. Pe parcursul anului acesta s-au redus %& unit+i (n ba.a
Motr(rii Au#ernului nr.*&% din 20 august 2004, media fiind reali.at (n numr de
3&3,* unit+i, iar pentru inspectoratele teritoriale de stat au fost pre#.ute %*%9,*
unit+i, s-a reali.at mediu (n numr de %*0*,4 unit+i.
4&
Pentru tre.oreriile teritoriale numrul de personal a fost aprobat (n numr de
200 unit+i, preci.(ndu-se pe parcursul anului (n numr de 237 unit+i, i a fost
reali.at (n mediu (n numr de 2%% unit+i.
1n anul 2004 organele incluse (n grupa indicat au dispus i de mi8loace
e2trabugetare. 1n ansamblu pe grup s-au aprobat #enituri (n sum de 2* mil.lei,
din care 29,& mil.lei 'nspectoratului Ciscal Principal de >tat, care pro#in de la
reali.area mrcilor de control i formularelor tipi.ate de documente cu regim
special, pentru arenda (ncperilor i (ncasrilor asociate cu darea (n arend a
(ncperilor (n sum de %&3,7 mii lei. Pe parcursul anului s-au acumulat #enituri (n
sum de %0,7 mil.lei sau &9,4 la sut i s-au efectuat c/eltuieli (n sum de circa
%0,% mil.lei sau la ni#el de &0,& la sut din cele preci.ate.
;2plica+iile #i.(nd e2ecutarea programelor de ctre organele de control i pe
aparatul "inisterului Cinan+elor, rele#ate (n formularul nr.3 la !aport se con+in (n
compartimentul D;2ecutarea bugetelor fundamentate pe programe i performan+E
a pre.entei Bote.
8erviciile de planificare 0i statistic. Volumul total al mi8loacelor pentru
finan+area ser#iciilor de planificare i statistic, aprobate ini+ial conform Legii
bugetului de stat a constituit 4*0&4,4 mii lei, inclusi#, pentru prelucrarea
materialelor statistice, incluse (n Programul lucrrilor statistice pe anul 2004,
aprobat (n ba.a Motr(rii Au#ernului nr.%047 din 3% decembrie 2003 - 7&&2,9 mii
lei sau %&,4 la sut- pentru (ntre+inerea organelor teritoriale de statistic, numrul
crora constituie 30 de unit+i 7 9%09,4 mii lei sau %0,0 la sut- pentru petrecerea
recensm(ntului popula+iei (n anul 2004, conform pre#ederilor Motr(rii
Au#ernului nr.*7* din 9 august 2003 i nr.230 din * martie 2004 7 2*%3*,4 mii lei
sau &*,4 la sut- pentru efectuarea cercetrilor bugetelor gospodriilor casnice i
anc/etei for+ei de munc 7 4%*3,9 mii lei sau 9,& la sut din totalul c/eltuielilor la
aceast grup.
Pe parcursul anului, (n temeiul modificrilor operate la Legea bugetului de
stat, care au autori.at redistribuirea unor aloca+ii, pre#.ute (n buget, #olumul
aloca+iilor destinate ini+ial la compartimentele sus-men+ionate a fost micorat cu
32%7,& mii lei i au fost preci.ate (n sum total de 4&930,* mii lei. $iminuarea
aloca+iilor aprobate la grupa dat este cau.at de faptul, c a fost anulat efectuarea
re+elei de cercetare a bugetelor gospodriilor casnice i anc/etei for+ei de munc
din programul cercetrilor statistice pentru anul 2004 datorit am(nrii termenului
de petrecere a recensm(ntului din luna aprilie (n luna octombrie 2004, conform
/otr(rilor sus-men+ionate.
"i8loacele respecti#e au fost e2ecutate (n sum de 42240,4 mii lei, sau la
ni#el de *2,2 la sut.
3/eltuielile efecti#e constituie 42040,2 mii lei, sau cu 27034,3 mii lei mai
mult fa+ de anul 2003. <ceast cretere a fost condi+ionat de c/eltuielile calculate
pentru efectuarea recensm(ntului (n perioada de &-%2 octombrie 2004, de
ma8orarea cu %& la sut a salariilor tarifare i de func+ie ale anga8a+ilor
$epartamentului >tatistic i >ociologie, c(t i de creterea pre+urilor la mrfuri i
ser#icii.
40
3omparati# cu c/eltuielile preci.ate, c/eltuielile efecti#e s-au diminuat cu
3%*0,7 mii lei, ceea ce se e2plic prin economia c/eltuielilor la petrecerea
recensm(ntului i a deplasrii pe anul 200& a #olumului de lucru ce +ine de
pregtirea informa+iei aferente recensm(ntului.
1n aspectul structural al c/eltuielilor efecti#e, cota preponderent re#ine
c/eltuielilor ce +in de remunerarea muncii i constituie 3%&*3,& mii lei sau 74,% la
sut, care a fost condi+ionat de creterea salariului mediu pe republic, utili.at ca
factor de ba. (n calculul estimrii fondului de retribuire a muncii pentru recen.orii
antrena+i la petrecerea recensm(ntului.
Cinan+area c/eltuielilor la grupa dat pe parcursul anului de gestiune a
condus la reducerea datoriilor creditoare de la %%%2,0 mii lei, (nregistrate la
(nceputul anului p(n la %0&,9 mii lei, sau cu *40,9 mii lei.
>uprac/eltuieli s-au (nregistrat la articolul 242 DProcurri de mi8loace fi2eE
la compartimentul 3%0 D!ecensm(ntul popula+ieiE (n mrime de 9%,* mii lei din
contul datoriilor debitoare, (n urma procurrii ec/ipamentului necesar pentru
efectuarea recensm(ntului.
3oncomitent, (ntru asigurarea c/eltuielilor pentru reali.area ser#iciilor de
planificare i statistic au fost aprobate pentru anul 2004 mi8loace e2trabugetare (n
sum de - 2020,9 mii lei, de la acordarea ser#iciilor contra plat, conform actelor
normati#e.
Volumul total la #enituri e2trabugetare, inclusi# soldul (nregistrat la
(nceputul anului &30,4 mii lei, s-a ma8orat, comparati# cu anul 2003, cu 22* mii
lei, sau cu %0 la sut, respecti# i la c/eltuieli, i constituie suma de 2&&%,2 mii lei.
3onform drii de seam pe parcursul anului au fost acumulate #enituri (n
sum de 2%02,7 mii lei, ce constituie 92,4 la sut din pre#ederile anuale preci.ate,
c/eltuieli s-au efectuat (n sum de %*&*,% mii lei, sau la ni#elul de 77,2 la sut din
progno.a pe an.
Veniturile acumulate pe parcursul anului de la darea (n arend a (ncperilor
s-au ma8orat cu %07,0 mii lei fa+ de anul 2003 i alctuiesc %%%*,0 mii lei,
constituind 43,* la sut din suma total a #eniturilor.
;fecti#ul limit al personalului (ncadrat (n organele teritoriale de statistic
pentru anul 2004 a fost aprobat (n numr de 4%9 unit+i, inclusi#, func+ionari
publici - 4%0 unit+i i 2 unit+i 7 personalul pentru deser#irea cldirilor, (ntre+inute
din contul aloca+iilor bugetului de stat.
3/eltuielile destinate ntreinerii autoritilor 0i serviciilor cu destinaie
general" neatribuite la alte grupuri, (n anul de referin+ au fost e2ecutate la ni#el
de *2,9 la sut 4plan preci.at 7 %0%&%,% mii lei, e2ecutat 7 *424,3 mii lei6.
3/eltuielile pentru (ntre+inerea >er#iciului de >tat de <r/i# au fost finan+ate
sub ni#elul aprobat 49&,4 la sut6, au rmas nefinan+ate %4*,9 mii lei. =otodat,
s-au (nregistrat datorii creditoare (n sum de &0,% mii lei.
Pentru (ntre+inerea aparatului 3omisiei ;lectorale 3entrale au fost aprobate
c/eltuieli (n sum de 3&7,% mii lei, pe parcursul anului acestea au fost ma8orate
p(n la 2%32,7 mii lei, ma8orare cau.at de modificarea condi+iilor de salari.are a
membrilor permanen+i i func+ionarilor aparatului 3omisiei 4cu 202,9 mii lei6,
47
conform Motr(rii Au#ernului nr.974 din 30 iulie 2004 i de re(nnoirea ba.ei
te/nico-materiale necesare pentru implementarea te/nologiilor informa+ionale
moderne 4cu %2*0 mii lei6, conform Motr(rii Au#ernului nr.04& din * iunie 2004
i nr.0** din 2% iunie 2004.
>-au finan+at la acest capitol %9*0,2 mii lei sau 99,0 la sut din pre#ederi,
c/eltuieli efecti#e s-au (ncadrat (n limita de aloca+ii aprobate fiind de %979,4 mii
lei, sau 99,% la sut din pre#ederi. >-au (nregistrat datorii creditoare (n sum de
42,% mii lei cu o diminuare (n compara+ie cu 2003 cu 20 mii lei sau cu 32,2 la sut.
$atoriile creditoare (nregistrate (n sum de 42,% mii lei, (n temei, re#in
salariilor calculate pentru luna decembrie 2004 430,9 mii lei sau 73,% la sut6.
Pentru desfurarea referendumurilor i alegerilor ini+ial au fost preconi.ate
mi8loace financiare (n sum de 9*&0 mii lei, care pe parcursul anului au fost reduse
cu 3&0 mii lei, deoarece nu a fost petrecut referendumul preconi.at. >-au finan+at
270,7 mii lei sau 77,3 la sut din pre#ederile preci.ate pe an.
Pentru anul 2004 3entrului pentru $repturile )mului ini+ial i-au fost
aprobate aloca+ii (n sum de 79%,% mii lei.
Pe parcursul anului aloca+iile au fost suplimentate cu 22,2 mii lei pentru
ac/itarea (ndemni.a+iei unice de concediere a unui a#ocat parlamentar. <loca+iile
preci.ate au constituit 903,3 mii lei i s-au efectuat c/eltuieli de cas (n sum de
7*0,7 mii lei sau la ni#el de **,2 la sut fa+ de aloca+iile preconi.ate. 3/eltuielile
efecti#e au depit cu 2,4 mii lei aloca+iile anuale pre#.ute 3entrului. La
articolele de c/eltuieli retribuirea muncii au fost (nregistrate suprac/eltuieli (n
sum de 7,0 mii lei pentru premierea colaboratorilor i 0,& mii lei la salari.area
lucrtorilor netitulari- contribu+ii de asigurri sociale de stat obligatorii *,3 mii lei
i pa.a interdepartamental &,2 mii lei.
La situa+ia din % ianuarie 200& la aceast institu+ie au fost (nregistrate
datorii creditoare (n sum de &4,0 mii lei, 4din care 33,0 mii lei sunt la retribuirea
muncii pe luna decembrie6 i datorii debitoare de 7 %4,0 mii lei.
$escrierea e2ecutrii bugetului de stat pe >er#iciul de >tat de 3urieri >peciali
i $epartamentul =e/nologii 'nforma+ionale se #a pre.enta (ntr-o not separat.
Autoriti administrative
La compartimentul (n cau. se e2plic c/eltuielile pentru (ntre+inerea
organelor centrale de specialitate ale administra+iei publice, indicate (n art.24 al
Legii nr.04-X'' din 3% mai %**0 cu pri#ire la Au#ern cu modificrile operate
ulterior (n aceast lege, i celor atribuite (n conformitate cu clasifica+ia func+ional
la categoria D)rgane administrati#eE, cu e2cep+ia ministerelor de for+.
Potri#it Legii bugetului de stat pe anul 2004, cu modificrile ulterioare, pentru
(ntre+inerea organelor respecti#e au fost pre#.ute mi8loacele bugetare (n sum de
&9%94,& mii lei, (n cretere cu 2200,% mii lei dec(t aloca+iile ini+ial aprobate.
3reterea (n cau. se datorea. (n special alocrii de mi8loace suplimentare
pentru modificri de structur, crearea de noi institu+ii, precum i (n re.ultatul
optimi.rii structurii autorit+ilor e2istente, dintre care,
49
1n conformitate cu pre#ederile Motr(rii Au#ernului nr.409 din 22 aprilie
2004 DPri#ind acti#itatea $epartamentului 3omer+uluiE a fost creat
$epartamentul 3omer+ului cu un efecti# de 29 unit+i. 1n acest scop au fost
transfera+i specialitii i readresate mi8loacele financiare respecti#e de la un
ir de ministere i departamente, "inisterul ;conomiei - %3 unit+i 4%**,9
mii lei6- "inisterul <griculturii i 'ndustriei <limentare 7 %0 unit+i 4%%%,3
mii lei6- "inisterul >nt+ii 7 % unitate 40,% mii lei6- $epartamentul
>tandardi.are i "etrologie 7 % unitate 4%0,3 mii lei6- 3entrul pentru
3ombaterea 3rimelor ;conomice i 3orup+iei 7 3 unit+i 4&0,2 mii lei6.
>uplimentar prin Legea nr.302-XV din %& noiembrie 2004 pri#ind
modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 au fost
alocate mi8loace (n sum de 2*0 mii lei pentru procurarea mi8loacelor fi2e.
3onform Legii nr.20-XV din %3 februarie 2004 pri#ind modificarea i
completarea articolului 24 al Legii nr.04-X'' din 3% mai %**0 cu pri#ire la
Au#ern "inisterul ;cologiei, 3onstruc+iilor i $e.#oltrii =eritoriului a fost
reorgani.at prin separare (n "inisterul ;cologiei i !esurselor Baturale i
$epartamentul 3onstruc+iilor i $e.#oltrii =eritoriului. 1n re.ultat a fost
redus efecti#ul aprobat cu 7 unit+i.
3onform Motr(rii Au#ernului nr.43* din 27 aprilie 2004 numrul de
personal al aparatului central al "inisterului <griculturii i 'ndustriei
<limentare s-a redus cu &0 la sut i i s-a stabilit efecti#ul-limit (n numr
de 93 unit+i.
1n ba.a Motr(rii Au#ernului nr.%037 din 3% decembrie 2003 s-a creat
$epartamentul D"oldo#a-=utunE pe l(ng "inisterul <griculturii i
'ndustriei <limentare, cu efecti#ul 7 limit (n numr de %& unit+i. Pentru
(ntre+inerea acestuia la rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 au
fost aprobate aloca+ii suplimentare (n sum de 230 mii lei.
1n scopul optimi.rii efecti#ului administra+iei publice centrale prin
Motr(rea Au#ernului nr.*&% din 20 august 2004 a fost redus numrul de
unit+i la un ir de ministere i departamente, "inisterul "uncii i Protec+iei
>ociale 7 cu 2 unit+i- "inisterul ;nergeticii 7 2 unit+i- "inisterul 3ulturii
7 3 unit+i 4ulterior au fost restabilite prin Motr(rea Au#ernului nr.%4&4 din
29 decembrie 20046- $epartamentul !ela+ii 'nteretnice 7 2 unit+i-
$epartamentul >tatistic i >ociologie 7 % unitate- $epartamentul
>tandardi.are i "etrologie 7 & unit+i- $epartamentul !ela+ii Cunciare i
3adastru 7 & unit+i- "inisterul =ransporturilor i 3omunica+iilor 7 & unit+i-
"inisterul ;duca+iei 7 %3 unit+i 4ulterior conform Motr(rii Au#ernului
nr.%307 din 24 noiembrie 2004 D3u pri#ire la aprobarea structurii aparatului
central al "inisterului ;duca+ieiE 2 unit+i au fost restabilite6. Prin aceiai
/otr(re a fost suplimentat cu & unit+i de personal aparatul "inisterului
'ndustriei 4restabilirea celor & unit+i care au fost reduse prin Motr(rea
Au#ernului nr.%007 din 30 decembrie 2003 D3u pri#ire la "inisterul
'ndustrieiE6.
4*
Prin Motr(rea Au#ernului nr.%090 din 30 septembrie 2004 D3u pri#ire la
3entrul 3rea+ie Legislati# i la modificarea, completarea i abrogarea unor
/otr(ri ale Au#ernuluiE a fost di.ol#at 3entrul 3rea+ie Legislati# i ma8orat
efecti#ul "inisterul Ousti+iei cu 20 unit+i. <loca+iile pre#.ute (n Legea
bugetului de stat pentru (ntre+inerea 3entrului 3rea+ie Legislati# au fost
transferate "inisterului Ousti+iei. Pe l(ng aceasta, au fost suplimentate
aloca+iile cu 2*9,2 mii lei pentru plata indemni.a+iei de concediere a
personalului i salari.area personalului anga8at.
1n ba.a Motr(rii Au#ernului nr.%037 din 3% decembrie 2003 s-a ma8orat cu
3 unit+i efecti#ul-limit al >er#iciului de >tat pentru Problemele 3ultelor pe
l(ng Au#ern, aloc(ndu-se mi8loace suplimentare (n sum de 90 mii lei.
$epartamentului "igra+iune i s-au alocat suplimentar mi8loace (n sum de
3&0,0 mii lei pentru acoperirea c/eltuielilor legate de ma8orarea efecti#ului7
limit cu 2% de unit+i, conform Motr(rii Au#ernului nr.*70 din 7 august
2003 D3u pri#ire la $epartamentul "igra+iuneE.
1n legtur cu lic/idarea agen+iilor teritoriale ale $epartamentului
Pri#ati.rii, conform Motr(rii Au#ernului nr.73& din %0 iunie 2003 D3u
pri#ire la structura i efecti#ul-limit ale ser#iciilor publice desconcentrate
ale ministerelor, departamentelor i altor autorit+i administrati#e centraleE,
$epartamentului (n cau. i s-au alocat mi8loace (n sum de *9%,4 mii lei
pentru ac/itarea indemni.a+iilor personalului disponibili.at conform 3odului
"uncii.
<loca+iile bugetare pentru (ntre+inerea organelor administra+iei publice
centrale de specialitate i efecti#ul de personal al acestora (n anul 2004 se reflect
(n urmtorul tabel,
Arupa func+ional
principal la care este
atribuit autoritatea
administrati#
;fecti#ul de personal, finan+at de la
buget, unit+i
<loca+ii bugetare, mii lei
<probat la
%.0%.2004
Preci.at la
3%.%2.2004
!eali.at
<probat
pe an
Preci.at
(n buget
;2ecutat
3/eltuieli
efecti#e mediu pe
an
la
3%.%2.2004
$. 8erviciile de stat cu
destinaie general ##5.' #%(.' #$!.' #''.' $&'%!.! $&&!).& $&$$%.( $(5.!
"inisterul ;conomiei %4&.0 %32.0 %20.0 %2%.0 3&00.* 330%.% 32&0.& 3274.9
"inisterul Cinan+elor 242.0 242.0 2%7.0 2%2.0 7&77.3 7&77.3 7&&0.% 7423.9
$epartamentul >tatistic
i >ociologie %20.0 %2&.0 %24.0 %24.0 300*.9 300*.9 29%*.% 29%2.3
$epartamentul !ela+ii
'nteretnice 2&.0 23.0 20.0 %9.0 099.0 099.0 042.3 04%.2
>er#iciul de >tat de
<r/i# %&.0 %&.0 %&.0 %&.0 429.% 429.% 407.4 4%0.*
$epartamentul
Pri#ati.rii 07.0 07.0 00.0 00.0 %&2*.4 2&%0.9 220*.7 22%%.7
3amera de Licen+iere 4&.0 4&.0 44.0 44.0 %249.7 %249.7 %22*.9 %%92.&
!. Activitatea extern !'5.' !').' $).5 $#&.' #).$ #).$ #&$.& #))&.&
&0
Arupa func+ional
principal la care este
atribuit autoritatea
administrati#
;fecti#ul de personal, finan+at de la
buget, unit+i
<loca+ii bugetare, mii lei
<probat la
%.0%.2004
Preci.at la
3%.%2.2004
!eali.at
<probat
pe an
Preci.at
(n buget
;2ecutat
3/eltuieli
efecti#e mediu pe
an
la
3%.%2.2004
"inisterul <facerilor
;2terne 20&,0 203,0 %73,& %09,0 7073,% 7073,% 079%,9 0339,9
dintre care9
$epartamentul 'ntegrare
;uropean 2*.0 2*.0 %0.0 22.0 %&0&.3 %&0&.3 %%&7.7 %%%3.*
%. Autoritile
3udectore0ti $$.' $$.' $'$.' (&.5 !&)'.( )$!(.$ !&($.) !&($.&
"inisterul Ousti+iei *7,0 %%7,0 %0%,0 *9,& 2304,7 3%2*,% 29*%,3 29*%,9
dintre care9
$irec+ia Ousti+ie
Agu.ia %0.0 %0.0 9.0 9.0 %7*.7 %94.& %74.% %&7.7
3entrul 3rea+ie
Legislati# 20.0 &20.2
#. /nvmntul $$(.' $'&.' $$%.' $'(.' !&&.& !(%&.& !$$.' !&55.#
"inisterul ;duca+iei %%*.0 %09.0 %%4.0 %0*.0 2979.9 2*49.9 27%%.0 29&&.0
.4ercetri 0tiinifice )5.' $5.' !!.& !'.' !$))"& $)!'.! $!5(.# $!%(.(
3omisia >uperioar de
<testare %&.0 %&.0 %&.0 %&.0 &&%.0 &&%.0 4*9.3 4**.2
3onsiliul >uprem pentru
Jtiin+ i $e.#oltare
=e/nologic 20.0 0.0 7.9 &.0 909.0 709.0 70%.3 7&0.7
<gen+ia de >tat pentru
'no#are i =ransfer
=e/nologic 7%3,0
&. 4ultura" arta" sportul
0i aciunile pentru
tineret $$5.' $$5.' $$$.' $'#.' !5!.5 !&)!.5 !&$5.# !&$5.#
"inisterul 3ulturii &9.0 &9.0 &&.0 &4.0 %4%3.7 %4%3.7 %4%%.& %43&.&
$epartamentul =ineret
i >port %*.0 %*.0 %*.0 %*.0 &%0.0 &%0.0 &0*.* &03.4
<gen+ia de >tat pentru
$repturile de <utor 7.0 7.0 0.0 0.0 %70.2 %70.2 %&0.9 %4*.0
>er#iciul de >tat pentru
Problemele 3ultelor 9.0 9.0 9.0 9.0 %%2.& %*2.& %*2.2 %94.%
3onsiliul 3oordonator al
<udio#i.ualului 23.0 23.0 23.0 %*.0 &40.% &40.% &4&.2 &43.0
(. 6crotirea sntii '.' #(.' #(.5 #(.' $5&.$ $5&$.' $5(.! $55(.
"inisterul >nt+ii 70.0 0*.0 0*.& 0*.0 %&97.% %&9%.0 %&7*.2 %&&*.7
$'. Asigurarea 0i
susinerea social $!'.' $$&.' $$%.' $$#.' !5)'.) !&&'.) !&.% !($!.%
"inisterul "uncii i
Protec+iei >ociale 74.0 72.0 74.0 74.0 %979.* %979.* %979.0 %*%2.*
$epartamentul
"igra+iune 40.0 40.0 40.0 42.0 0&%.4 %00%.4 ***.4 ***.&
&%
Arupa func+ional
principal la care este
atribuit autoritatea
administrati#
;fecti#ul de personal, finan+at de la
buget, unit+i
<loca+ii bugetare, mii lei
<probat la
%.0%.2004
Preci.at la
3%.%2.2004
!eali.at
<probat
pe an
Preci.at
(n buget
;2ecutat
3/eltuieli
efecti#e mediu pe
an
la
3%.%2.2004
$$. Agricultura"
gospodria silvic"
gospodria piscicol 0i
gospodria apelor !'&.' $!5.' $%$.' $$&.' %(&'.# 5'((.) %(%.) %(5.)
"inisterul <griculturii
i 'ndustriei <limentare %9%,0 *9,0 %%4,0 *%,0 3994.2 4002,* 39&4,* 39*3,%
dintre care9
$epartamentul
P"oldo#a-=utunP %&.0 %&.0 %0.0 %%.0 230.0 %7*.% %74.3
$epartamentul
<groindustrial
P"oldo#a-VinP 27.0 27.0 27.0 27.0 %0*0.4 %0*0.4 %0*2.4 %092.2
$!. :rotecia mediului 0i
5idrometeorologia $'5.' ).' 5(.' )#.' !#%. $#$&.( $5&5.% $5$(.(
"inisterul ;cologiei i
!esurselor Baturale %0&.0 37.0 &*.0 30.0 2704.7 %0%9.* %&9&.4 %&%*.*
$). Industria 0i
construciile #5.' $)$.' $''.) $$#.' $&#'.' )''5.& !(5!.% !((!.$
"inisterul 'ndustriei 0&.0 70.0 00.0 &0.0 %900.0 %900.0 %9&*.2 %9&2.3
$epartamentul
3onstruc+iilor i
$e.#oltrii =eritoriului 0%.0 40.3 00.0 %%4&.9 %0*3.2 %%3*.9
$%. Transporturile 0i
gospodria drumurilor"
comunicaiilor 0i
informatica ).' #.' #&.' ##.' $&$$.( $&$$.( $).# $'.(
"inisterul
=ransporturilor i
3omunica+iilor 73.0 07.0 09.0 00.0 %9%%.* %9%%.* %773.0 %770.*
$#. 4omplexul pentru
combustibil 0i energie 5%.' 5!.' 5!.' 5$.' $%5.! $%5.! $%#%.$ $%$.&
"inisterul ;nergeticii &4.0 &2.0 &2.0 &%.0 %47&.2 %47&.2 %404.% %47%.9
$(. Alte servicii legate
de activitatea
economic $!.' $%5.' $!.' $).' ))$'.( )(&%.# )#'.( )(5%.)
$epartamentul
>tandardi.are i
"etrologie 40.0 3&.0 3&.0 3&.0 *90.& *90.& 99*.0 *03.4
$epartamentul
$e.#oltarea =urismului 30.0 30.0 2&.0 29.0 907.& 907.& 7*0.* 903.&
$epartamentul
3omer+ului 29.0 %0.0 23.0 073.7 042.3 0**.2
$epartamentul !ela+ii
Cunciare i 3adastru &7.0 &2.0 &%.0 &%.0 %&22.* %&22.* %432.7 %&49.2
Total pe autoritile
administrative !'&.' $(5$.' $&#5.$ $&$'.5 5##)!"' 5&$&%.5 555$%.% 55!#5.)
&2
Pe parcursul anului c/eltuielile efecti#e s-au calculat (n sum de &&20&,3 mii
lei sau la ni#el de *& la sut din suma c/eltuielilor preci.ate.
1n structura c/eltuielilor autorit+ilor centrale de specialitate predomin cele
pentru retribuirea muncii i contribu+ii la bugetul asigurrilor sociale de stat 73,2 la
sut.
Cinan+area aloca+iilor pre#.ute (n buget pentru asigurarea acti#it+ii
organelor administrati#e s-a efectuat (n sum de &&&%4,4 mii lei 4sau *&,& la sut
din c/eltuielile preci.ate6, #ariind (n dependen+ de categoria economic de
c/eltuieli. La un ni#el mai (nalt au fost finan+ate c/eltuielile pentru retribuirea
muncii i contribu+iile la bugetul asigurrilor sociale de stat *7,& la sut.
$atoriile creditoare (n total pe autorit+ile administrati#e la % ianuarie 200& au
constituit 3320,3 mii lei, micor(ndu-se cu &0&,0 mii lei fa+ de anul 2003.
$atoriile debitoare au constituit 7&7,7 mii lei.
3ele mai mari datorii creditoare s-au admis la articolul %%% D!etribuirea
munciiE, %%2 D3ontribu+iile la bugetul asigurrilor sociale de statE i %%0 DPrimele
de asigurare obligatorie de asisten+ medical ac/itate de patroniE (n sum de
24*9,& mii lei, care pre.int datoriile pe luna decembrie i #or fi ac/itate (n luna
ianuarie 200&.
1n total pe organele administrati#e pentru anul 2004, efecti#ul de personal a
fost aprobat (n numr de 2079 unit+i, pe parcursul anului fiind preci.at (n numr
de %*&% unit+i sau cu %27 unit+i mai pu+in.
;fecti#ul mediu anual al organelor administrati#e pe perioada nominali.at
a constituit %90&,% unit+i sau *&,0 la sut fa+ de efecti#ul preci.at.
<utorit+ilor administrati#e le-au fost aprobate mi8loace e2trabugetare (n
sum de %9770,% mii lei, din care au fost (ncasate %0&00,0 mii lei 4inclusi# soldul
la (nceputul anului care a constituit 3070,* mii lei6. 3/eltuielile de cas din contul
acestor mi8loace s(nt (n sum de %0320 mii lei. "i8loacele e2trabugetare pe
autorit+i publice s(nt reflectate (n formularul nr.%7 la !aport.
Preponderent, mi8loacele e2trabugetare ale autorit+ilor administrati#e au
fost utili.ate pentru ac/itarea c/eltuielilor la procurri de materiale i obiecte de u.
gospodresc (n mrime de &*,0 la sut din totalul c/eltuielilor de cas, c/eltuielile
pentru remunerarea muncii i asigurrilor sociale a personalului de deser#ire
(ntre+inut din contul mi8loacelor e2trabugetare s(nt (n mrime de %3,* la sut,
celelalte c/eltuieli au fost efectuate pentru deplasri (n interes de ser#iciu 42,7 la
sut6, procurri de utila8 4%0,3 la sut6, repara+ii capitale 42,2 la sut6 i transferuri
peste /otare pentru plata coti.a+iilor de membru (n organismele interna+ionale 4&,3
la sut6.
Activitatea e"tern. Pentru acti#itatea e2tern, (n anul 2004, (n bugetul de
stat au fost aprobate aloca+ii (n sum de %&7,3 mil.lei, circa 3 la sut din c/eltuielile
totale ale bugetului de stat.
1n perioada anului de gestiune s-au efectuat c/eltuieli de cas (n sum total
de %40,* mil.lei, adic cu %0,3 mil.lei mai pu+in dec(t pre#ederile anuale.
&3
La un ni#el mai sc.ut s-au finan+at c/eltuielile pentru misiunile diplomatice
4*%,3:6 i aparatul central al "inisterului <facerilor ;2terne 499,4:6.
3/eltuielile efecti#e au constituit %43,% mil.lei, cu 3,9 mil.lei mai pu+in dec(t
cele de cas, de asemenea pe misiunile diplomatice i aparatul central al
"inisterului <facerilor ;2terne.
4olaborarea internaional. 1n conformitate cu Legea nr.&*&-X'V din 24
septembrie %*** pri#ind tratatele interna+ionale, (n bugetul de stat pe anul 2004 au
fost incluse aloca+ii pentru ac/itarea coti.a+iilor (n organi.a+iile interna+ionale,
aderarea crora a fost ratificat de ctre Parlament, (n sum de 4%,* mil.lei. Pe
parcursul anului (n ba.a Legii nr.302-XV din & noiembrie 2004 pentru
modificarea i completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2004 au fost
micorate aloca+iile pentru organi.a+iile din cadrul 3>' (n sum de 0*2 mii lei, care
au fost transmise "inisterului <facerilor ;2terne pentru (ntre+inerea
!epre.entantului plenipoten+iar al !epublicii "oldo#a (n 3omisia pentru probleme
economice pe l(ng 3onsiliul ;conomic 3.>.'., prin intermediul misiunilor
diplomatice.
Pe parcursul anului c/eltuielile pentru colaborarea interna+ional au fost
efectuate (n conformitate cu obliga+iile de plat, precum urmea.,
mii lei
Arupa >uma
pre#.ut
>uma
transferat
Ponderea sumei
transferate fa+ de
cea pre#.ut
4(n :6
3oti.a+ii (n organi.a+ii parlamentare 279& 2737 *9,2
3oti.a+ii (n organi.a+ii interna+ionale 33*70 33*0* %00,0
3oti.a+ii pentru structurile 3>' 44&2 44%0 **,%
=otal 4%209 4%%%0 **,9
Misiunile diplomatice. Pentru asigurarea acti#it+ii misiunilor diplomatice
ale !epublicii "oldo#a peste /otare, (n buget pe anul 2004 ini+ial au fost pre#.ute
%07&&4,% mii lei.
Pe parcursul anului, aloca+iile aprobate pentru (ntre+inerea misiunilor
diplomatice au fost suplimentate cu 0*2 mii lei 4p(n la %09240,% mii lei6 (n
legtur cu trecerea la finan+area direct, prin intermediul <mbasadei !epublicii
"oldo#a (n Cedera+ia !us a unit+ii de "inistru-consilier, !epre.entant
plenipoten+iar (n 3omisia pentru problemele economice pe l(ng 3onsiliul 3.>.'..
"isiunile diplomatice au fost finan+ate (n sum total de *9992,0 mii lei, sau
*%,3 la sut din #olumul de aloca+ii preci.ate. 3/eltuielile efecti#e (n perioada de
gestiune au constituit *&&04,4 mii lei, sau 99,3 la sut din #olumul aloca+iilor
preci.ate pe an.
Pe parcursul anului au fost acceptate propuneri de redistribuire a
economiilor de la diferen+a de curs #alutar, fapt ce a contribuit la completarea
&4
ba.ei materiale a misiunilor diplomatice din !omGnia, BeQ-RorS, 5elgia, >?<,
CranSfurt pe "ain, 5ulgaria, <ustria, 'srael, ?ngaria, Aermania, >trasbourg,
3/ina, Cran+a, Aene#a, Polonia, 'talia, !epublica ;len i din "area 5ritanie. 1n
acest scop au fost redistribuite 0%7&,3 mii lei. Pentru repara+ia curent a cldirilor
misiunilor din 5elarus i Aermania au fost redistribuite %49,3 mii lei, iar pentru
repara+ia capital a cldirii misiunii din >?< 7 4%00 mii lei.
;fecti#ul de personal pe anul 2004 a fost aprobat (n numr de %93 unit+i. Pe
parcursul anului, (n urma aprobrii unui ir de /otr(ri ale Au#ernului, a fost
suplimentat personalul scriptic al ambasadelor !epublicii "oldo#a (n 'talia,
=urcia, 3/ina i "area 5ritanie cu respecti# %, %, %,& i 2 unit+i. < fost (nfiin+at
"isiunea $iplomatic a !epublicii "oldo#a pe l(ng ?niunea ;uropean cu
efecti#ul de personal de 0 unit+i. La sf(ritul anului numrul preci.at a constituit
%*4,& unit+i
La % ianuarie 200& conform bilan+urilor contabile au fost (nregistrate datorii
debitoare (n sum de &7*0,9 mii lei, fiind (n cretere fa+ de % ianuarie 2004 cu
2&&3,% mii lei i datorii creditoare (n sum de 0&2,& mii lei.
>uplimentar la sursele bugetare, misiunile diplomatice peste /otare au
beneficiat de mi8loace e2trabugetare de la prestarea ser#iciilor aferente ser#iciilor
consulare. >uma total a #eniturilor din prestarea acestor ser#icii a constituit
33&3,7 mii lei, sau *0 la sut din suma pre#.ut de 34*3,7 mii lei.
Pentru <mbasada !epublicii "oldo#a (n Cedera+ia !us au fost pre#.ute
#enituri de la plata pentru c/irie de la cminele, blocurile locati#e, /otelurile
subordonate institu+iilor publice (n sum de %0297,0 mii lei, inclusi# (ncasrile
anului curent (n sum de 720% mii lei. 1ncasrile din perioada de gestiune au
constituit 9429,0 mii lei, iar c/eltuielile de cas (n sum de 7220,4 mii lei.
Aprarea naional. Volumul aloca+iilor pentru aprarea na+ional ini+ial au
fost aprobate (n sum de %%2,0 mil.lei. 3onform pre#ederilor Legii nr.302-XV din
& noiembrie 2004 pri#ind modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe
anul 2004, suplimentar au fost alocate 3 mil.lei. <stfel, aloca+iile preci.ate au
constituit %%&,0 mil.lei. Cinan+area c/eltuielilor s-a efectuat, practic, integral.
Pe l(ng aloca+iile bugetare, institu+iile la grupa dat au beneficiat de
mi8loace e2trabugetare (n sum de circa 2% mil.lei, din care au efectuat c/eltuieli (n
sum de %7,7 mil.lei.
) descriere mai detaliat a e2ecutrii bugetului de stat pe anul 2004 la
compartimentul D<prarea na+ionalE se #a pre.enta (ntr-o not separat.
#ustiie. Pentru sectorul dat (n buget pe anul 2004 ini+ial au fost pre#.ute
aloca+ii (n sum total de 92,3 mil.lei. Prin modificarea Legii bugetului de stat pe
anul 2004 aloca+iile sectorului au fost suplimentate cu %,& mil.lei, dintre care,
pentru repara+ia cldirii 8udectoriei din or.'alo#eni 7 0,7 mil.lei, pentru organul
administrati# al "inisterului Ousti+iei 7 0,3 mil.lei, pentru remunerarea a#oca+ilor
din oficiu 7 0,& mil.lei.
3oncomitent men+ionm, c conform Motr(rii Au#ernului nr.%090 din 30
septembrie 2004 D3u pri#ire la 3entrul 3rea+ie Legislati# i la modificarea i
&&
abrogarea unor /otr(ri ale Au#ernuluiE 3entrul crea+ie legislati# a fost lic/idat
prin comasare, ca re.ultat aloca+iile 3entrului, (n sum de &20,2 mii lei, au fost
transferate "inisterului Ousti+iei. <loca+iile "inisterului Ousti+iei ma8orate cu 2*9,2
mii lei au fost (ndreptate pentru ac/itarea indemni.a+iilor de concediere a fotilor
anga8a+i ai 3entrului 3rea+ie Legislati#.
Pentru (ntre+inerea instan+elor 8udectoreti s-au c/eltuit circa 39,& mil.lei,
*&,4 la sut din pre#ederile anuale.
La aceast grup de c/eltuieli s-a finan+at acti#itatea 3ur+ii >upreme de
Ousti+ie, cinci 3ur+i de <pel, 3urtea de <pel ;conomic 4speciali.at6, inclusi#
Oudectoria ;conomic de 3ircumscrip+ie 4speciali.at6 i 49 8udectorii de sector.
Bumrul mediu de personal anga8at (n institu+iile men+ionate (n anul 2004 a
fost de %73% unit+i, iar la sf(ritul perioadei de gestiune numrul efecti# real
(ncadrat a constituit %*00 unit+i.
3onform drilor de seam, la situa+ia din % ianuarie 200&, datoriile creditoare
ale instan+elor 8udectoreti au constituit circa 2,4 mil.lei, (n marea ma8oritate fiind
(nregistrat de 8udectorii.
:rocuratura. Pentru acti#itatea Procuraturii Aenerale, (n bugetul de stat pe
anul 2004 au fost aprobate aloca+ii (n sum de 29,* mil.lei care au fost e2ecutate
integral. $in contul mi8loacelor bugetare a fost finan+at acti#itatea aparatului
central i a &4 procuraturi teritoriale cu un efecti# mediu de %%3* unit+i, planul
fiind de %%77,& unit+i.
1n perioada raportat s-au efectuat c/eltuieli efecti#e 29,& mil.lei sau la ni#el
de *9,0 la sut din pre#ederi.
Ponderea cea mai (nsemnat (n c/eltuielile efecti#e din contul aloca+iilor
bugetare, re#ine c/eltuielilor de personal 4retribuirea muncii, contribu+iilor la
bugetul asigurrilor sociale de stat i primelor de asigurare obligatorii de asisten+
medical ac/itate de patroni6 7 7&,7 la sut i c/eltuielilor pentru plata mrfurilor
i ser#iciilor care de+in 7 %7,& la sut din c/eltuielile totale.
$atoriile creditoare la % ianuarie 200& au constituit %,* mil.lei, dintre care %,3
mil.lei c/eltuielile de retribuire a muncii, contribu+iilor la bugetul asigurrilor
sociale de stat i primelor de asigurare obligatorii de asisten+ medical ac/itate de
patroni, calculate pentru luna decembrie.
2otariatele. Pentru (ntre+inerea notarilor de stat, (n bugetul de stat au fost
incluse mi8loace (n sum de 304*,% mii lei, acestea fiind e2ecutate (n sum de
%4*4,7 mii lei sau la ni#el de 4% la sut, deoarece (n anul 2004 au acti#at numai 20
de birouri notariale din cele 42 pre#.ute. 3/eltuielile efecti#e au constituit
27%%,2 mii lei, dintre care la procurarea mi8loacelor fi2e %2&4,& mii lei,
(nregistr(nd o cretere de 900,3 mii lei mai mult fa+ de planul aprobat, aceasta
fiind urmare la datoriile debitoare ale anului 2003. $atoriile creditoare sunt
(nregistrate (n sum de %07,3 mii lei, dintre care retribuirea muncii pe luna
decembrie 2004 -%27 mii lei.
Bumrul mediu al notarilor de stat (n anul 2004 a fost de 20 unit+i fa+ de 44
unit+i aprobate.
&0
Autoriti de 3ustiie neatribuite la alte grupuri. La aceast grup de
c/eltuieli se atribuie c/eltuielile 3onsiliului >uperior al "agistraturii, 3entrului
!epublican de 'nforma+ie Ouridic i ser#iciile a#oca+ilor din oficiu, pentru care (n
bugetul de stat pe anul 2004 au fost pre#.ute aloca+ii (n sum total de 2,4 mil.lei,
c/eltuieli de cas au fost efectuate (n sum de 2,3 mil.lei sau la ni#el de **,7 la
sut. 3/eltuielile efecti#e au constituit 2,4 mil.lei.
$atoriile creditoare pentru remunerarea a#oca+ilor din oficiu la situa+ia din 3%
decembrie 2004 au fost (nregistrate (n sum de %3*,0 mii lei i s-au ma8orat
comparati# cu perioada respecti# a anului 2003 cu 03,9 mii lei. $atoriile
creditoare ale 3entrului !epublican de 'nforma+ii Ouridice sunt de 9,& mii lei i
repre.int c/eltuieli legate de retribuirea muncii pentru luna decembrie a anului
2004.

;xecutarea 3udectoreasc. "i8loacele aprobate (n buget pentru anul 2004
$epartamentului de e2ecutare a deci.iilor 8udiciare de pe l(ng "inisterul Ousti+iei
au constituit &449,& mii lei i au fost e2ecutate integral.
'nstitu+iile publice finan+ate la grupa func+ional DOusti+ieE, (n anul 2004 au
beneficiat de mi8loace e2trabugetare (n sum de 7,9 mil.lei. Pe parcursul anului din
aceste mi8loace s-au utili.at 0,4 mil.lei.
#urisdicia constituional. Prin Legea bugetului de stat pe anul 2004,
pentru acti#itatea 3ur+ii 3onstitu+ionale au fost aprobate aloca+ii (n #olum de
20%0,& mii lei, fiind e2ecutate la ni#el de *&,3 la sut fa+ de aloca+iile aprobate.
3/eltuielile efecti#e au fost (nregistrate (n sum de %99*,& mii lei, ceea ce
constituie *4 la sut (n raport cu aloca+iile pre#.ute.
3/eltuielile efecti#e la remunerarea muncii i contribu+ii la bugetul
asigurrilor sociale constituie 07 la sut 4%272,0 mii lei6 din #olumul total al
acestora.
Bumrul de personal aprobat a constituit &2 de unit+i, dintre care %2
8udectori. >alariul mediu al unui 8udector (n anul 2004 a constituit 302&,7 lei.
$atoriile creditoare acumulate la % ianuarie 2004 (n sum de *3,& mii lei,
practic repre.int salariul calculat pe luna decembrie 2004 (n sum de 9&,2 mii lei.
Meninerea ordinii pu$lice i securitatea naional. <loca+iile la aceast
grup au fost aprobate (n sum de 429,2 mil.lei i suplimentate pe parcursul anului
cu %2,4 mil.lei. <stfel, #olumul total al aloca+iilor bugetare pre#.ute pentru anul
2004 s-a cifrat la 440,0 mil.lei. <u fost e2ecutate c/eltuieli (n sum total de 43*,0
mil.lei sau la ni#el de **,9 la sut.
<utorit+ile publice i institu+iile subordonate lor din aceast grup
func+ional (n anul 2004 au beneficiat de mi8loace e2trabugetare (n sum de %2%,2
mil.lei, din care s-au efectuat c/eltuieli (n sum de %%0,2 mil.lei. Partea
preponderent a mi8loacelor e2trabugetare 7 circa 7% la sut, re#ine >er#iciului
Pa. de >tat al "inisterului <facerilor 'nterne, care se (ntre+ine integral din
mi8loace e2trabugetare.
&7
) descriere mai detaliat a e2ecutrii bugetului de stat pe anul 2004 la
compartimentul D"en+inerea ordinii publice i securitatea statuluiE se #a pre.enta
(ntr-o not separat.
%nvmntul. Pentru (n#+m(nt (n bugetul de stat ini+ial au fost aprobate
aloca+ii (n sum de 390,% mil. lei, din care %,7 mil. lei a constituit contribu+ia
Au#ernului la proiectul de reform a (n#+m(ntului general obligatoriu, care s-a
reali.at cu sus+inerea 5ncii "ondiale, i 2,* mil. lei 7 mi8loacele pentru
(ntre+inerea aparatului central al "inisterului ;duca+iei.
3onform pre#ederilor Legii nr.302-XV din & noiembrie 2004 pri#ind
modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004, suplimentar s-au
alocat 0 mil. lei din care,
2,0 mil. lei - "inisterului ;duca+iei pentru ma8orarea cu %0: a sporurilor
personalului din institu+iile de (n#+m(nt pentru lucrul cu copii cu deficien+e
mintale sau fi.ice, copii orfani i copii rmai fr (ngri8irea prin+ilor din colile
internat de cultur general i casele de copii, conform Motr(rii Au#ernului
nr.%003 din 30 decembrie 2003-
4&2,* mii lei - pentru ma8orarea aloca+iilor sub form de contribu+ie a
Au#ernului la proiectul F!eforma (n#+m(ntului preuni#ersitarE condi+ionat de
necesitatea distribuirii manualelor i pl+ii contribu+iilor obligatorii de asigurri
sociale-
700 mii lei - pentru <cademia de <dministrare Public pe l(ng Preedintele
!epublicii "oldo#a, pentru (mbunt+irea ba.ei te/nico-materiale, acoperirea
necesarului de mi8loace, condi+ionat de modificarea categoriilor de salari.are (n
conformitate cu Motr(rea Au#ernului nr.%3* din * februarie %**9 i pentru
suplimentarea c/eltuielilor de salari.are (n legtura cu aplicarea coeficientului 2 la
remunerarea muncii cadrelor didactice ale acestei institu+ii (n conformitate cu
cadrul normati# adoptat-
%7 mii lei - pentru crearea fondului pentru finan+area bursei acordate de
Preedintele !epublicii "oldo#a, instituit prin $ecretul Preedintelui !epublicii
"oldo#a nr.%04%-''' din %7 ianuarie 2004-
3*0 mii lei - "inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare, din care -
%*0 mii lei pentru plata burselor ele#ilor (nmatricula+i (n institu+iile de (n#+m(nt
mediu de specialitate 4colegii6 (n ba.a studiilor gimna.iale i %*4 mii lei - pentru
ma8orarea salariilor cadrelor didactice i personalului cu func+ii de conducere din
(n#+m(ntul mediu de specialitate, de la % septembrie 2004-
%,& mil. lei - "inisterului ;duca+iei, din care 7&0,9 mii lei pentru plata
burselor ele#ilor (nmatricula+i suplimentar (n institu+ii de (n#+m(nt mediu de
specialitate 4colegii6, 700 mii lei pentru ma8orarea salariilor cadrelor didactice i
personalului cu func+ii de conducere din (n#+m(nt mediu de specialitate, de la %
septembrie 2004-
&9
90 mii lei - "inisterului >nt+ii i 2&0 mii lei - "inisterului 3ulturii pentru
ma8orarea salariilor cadrelor didactice i personalului cu func+ii de conducere din
(n#+m(nt mediu de specialitate, de la % septembrie 2004.
<stfel, planul preci.at pentru anul 2004, pe ramura (n#+m(ntului a
constituit 3*2,% mil.lei. Planul preci.at de aloca+ii numai pentru institu+iile de
(n#+m(nt, a constituit 390,* mil. lei, ce e cu 2* mil. lei mai mult fa+ de anul
2003.
1n temeiul articolului 39 litera g6 din Legea bugetului de stat, la solicitrile
argumentate ale e2ecutorilor primari de buget, (n limita total a planului preci.at,
s-au efectuat realocri a mi8loacelor (ntre articole i alineate, preponderent pentru
finan+area c/eltuielilor pentru energia termic 7 479,9 mii lei- arenda mi8loacelor
de transport i (ntre+inerea lor (n sum de 204,7- mii lei- procurarea in#entarului
moale i ec/ipamentului (n sum de 7 %3%,0 mii lei- repara+ia cldirilor i
(ncperilor (n mrime de 707,* mii lei- procurarea combustibilului necesar pentru
(ncl.irea edificiilor institu+iilor 7 279,3 mii lei i procurarea mi8loacelor fi2e (n
#olum de %&%*,4 mii lei.
$in pre#ederile de 390,* mil. lei, pe parcursul anului au fost e2ecutate
39%,2 mil. lei 4fr c/eltuielile pentru in#esti+ii capitale6 ori *9,& la sut, ce e cu
3%,0 mil. lei sau cu * la sut mai mult fa+ de mi8loacele alocate (n anul precedent.
3/eltuielile efecti#e (n anul gestionar s-au men+inut (n limita planului
preci.at i au fost cu 4,% mil.lei sub ni#elul c/eltuielilor finan+ate, iar comparati#
cu anul 2003 c/eltuielile efecti#e s-au ma8orat cu 9,* la sut.
3u toate acestea, institu+iile de (n#+m(nt au admis suprac/eltuieli la
utili.area aloca+iilor pentru rec/i.ite de birou, materiale i obiecte de u.
gospodresc (n mrime de 22,0 mii lei- materiale didactice de 003,* mii lei-
repara+ia cldirilor i (ncperilor (n mrime de %29,% mii lei- procurarea
mi8loacelor fi2e de 79,3 mii lei i repara+iile capitale ale edificiilor (n sum de
2&9,* mii lei.
>ub aspectul principalelor articole de c/eltuieli, e2ecutarea c/eltuielilor
pentru (n#+m(nt poart urmtorul caracter,
$enumirea articolelor
;2ecutat 4mii lei6 1n : fa+ de pre#ederi $e#ieri
e2ecutat
a.2004 fa+ de
e2ecutat 2003
4puncte6
<nul 2003 anul 2004 anul 2003 anul 2004
3/eltuieli de salariu %379&%,3 %02043,4 *9,4 *9,* H0,&
3ontribu+ii la bugetul
asigurrilor sociale de stat 3903*,3 433**,0 *9,2 *9,7 H0,&
Plata mrfurilor i ser#iciilor,
inclusi#, %0733&,9 %%3490,* *0,7 *7,* H%,2
energie electric 2243%,3 2%3*&,* *7,* *9,2 H0,3
energie termic %0034,0 %443%,3 *7,4 *7,2 -0,2
ap i canali.are *3%3,* 9*&4,0 *0,3 *0,0 H0,3
alimenta+ie 23%3%,2 22702,9 *&,* **,% H3,2
3/eltuieli pentru burse 4%430,7 4%49*,& **,0 **,0
&*
$enumirea articolelor
;2ecutat 4mii lei6 1n : fa+ de pre#ederi $e#ieri
e2ecutat
a.2004 fa+ de
<nul 2003 anul 2004 anul 2003 anul 2004
studen+ilor auto/toni
3/eltuieli pentru repara+ii
capitale %09&0,3 %3&%0,& *&,* *9,2 H2,3
1n anul 2004, (n toate institu+iile de (n#+m(nt, finan+ate de la bugetul de
stat, au acti#at (n mediu 234&3 persoane cu (ntre+inere de la buget, dintre care
%%0%7 personal pedagogic, care au de+inut %244& posturi didactice, %00*7 lucrtori
au2iliari i %904 personal de conducere. 3omparati# cu anul 2003, numrul total
de personal, (ntre+inut de la buget, s-a micorat cu 2%9 persoane, din care numrul
cadrelor didactice i a personalului de conducere a crescut respecti# cu 090
persoane i %4 persoane, iar cel au2iliar s-a redus cu %*3 persoane.
Personalul din institu+iile subordonate "inisterului ;duca+iei s-a redus
comparati# cu anul 2003 cu 220 persoane, ori cu %,3 la sut, i a constituit %7%77
persoane- "inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare 7 respecti# cu &*
persoane sau cu 3 la sut- "inisterului >nt+ii - cu 3* persoane sau cu %,0 la
sut- "inisterului 3ulturii 7 cu %* persoane, ori %,2 la sut- $epartamentului
=ineret i >port a sporit cu %20 persoane din moti#ul trecerii Jcolii !epublicane
sporti#e speciali.at de tenis de mas din or.$ubsari i 3lubului !epublican
sporti# F)limpiaE din subordinea "inisterului ;duca+iei la $epartamentul =ineret
i >port, conform Motr(rii Au#ernului nr. 3%0 din 30 martie 2004. La <cademia
de <dministrare Public pe l(ng Preedintele !epublicii "oldo#a personalul s-a
pstrat la ni#elul anului precedent.
3oncomitent, (n aceste institu+ii au mai acti#at (n mediu 4%*& persoane cu
finan+are din mi8loace speciale, din care 2%&0 personal pedagogic, care au de+inut
3%39 posturi didactice, %972 lucrtori au2iliari i %*9 persoane de conducere.
Bumrul total al acestor anga8a+i a crescut comparati# cu anul 2003 cu *32
persoane, ori 29,0 la sut, din care (n institu+iile "inisterului ;duca+iei cu 7**
persoane- "inisterului >nt+ii cu 90 persoane- "inisterului <griculturii i
'ndustriei <limentare cu %% persoane- "inisterului 3ulturii s-a diminuat cu %3
persoane, la <cademia de <dministrare Public pe l(ng Preedintele !epublicii
"oldo#a a crescut cu 20 persoane, iar la institu+iile $epartamentului =ineret i
>port a sporit cu 23 persoane.
Pentru salari.area personalului (ncadrat (n institu+iile de (n#+m(nt, (n buget
au fost pre#.ute mi8loace (n #olum de %02,7 mil. lei, #alorificate fiind %00,* mil.
lei, ce constituie *9,* la sut.
>alariul mediu lunar real al unui anga8at din domeniul (n#+m(ntului, din
contul mi8loacelor bugetare, (n anul gestionar a constituit &70 lei, din care a unui
cadru didactic - 740 lei, ce e cu 92 lei mai mult comparati# cu anul precedent.
>alariul mediu lunar real al unui lucrtor au2iliar a constituit 3&4 lei, fa+ de 3%& (n
anul precedent, iar a unui lucrtor de conducere 7 009 lei comparati# cu 4*2 lei (n
anul precedent.
Paralel cu mi8loacele alocate din buget, conform actelor normati#e i
legislati#e (n #igoare, institu+iile de (n#+m(nt au mai beneficiat (n perioada de
00
gestiune i de mi8loace e2trabugetare (n #olum de 499,4 mil. lei. 3omparati# cu
anul 2003 s-au ob+inut cu %33,& mil. lei mai multe #enituri din mi8loace
e2trabugetare.
3omponen+a mi8loacelor e2trabugetare pe tipuri de acti#it+i se pre.int (n
diagrama ce urmea.,
**+*,
-+,
.+/,
2+2, 2+*,
!+,
+*,
+2,
0+/,
arenda (13273,5)
reciclarea cadrelor (6181,8)
pregat irea cadrelor prin cont ract (379543,7)
act ivit at ea de product ie (19517,2)
sponsorizarea (3434,5)
pract ica de producere (759,6)
plat a pent ru camin (30593,5)
alt e miloace speciale (24565,2)
miloace e!t ra"uget are(grant uri, et c#$10578,7)
$in #olumul total al #eniturilor ob+inute de la prestarea ser#iciilor cu plat,
ponderea cea mai mare - de 90 la sut re#ine #eniturilor acumulate de la pregtirea
cadrelor (n ba. de contract, ce constituie 37*,& mil. lei, urmate de pl+ile din
c/irie de la cmine 7 30,0 mil.lei, #eniturile din acti#itatea gospodriilor au2iliare
7 %*,& mil.lei.
$in #eniturile totale acumulate (n anul 2004 s-au efectuat c/eltuieli de cas
(n #olum de 337,7 mil. lei, fa+ de 439,7 planificate i au depit ni#elul anului
2003 cu 70,* mil. lei.
Ponderea cea mai mare (n c/eltuielile totale at(t a celor bugetare, c(t i
e2trabugetare le re#in c/eltuielilor pentru remunerarea muncii, care s-au ma8orat
fa+ de anul 2003 cu %,9 puncte. <stfel, pe l(ng salariul din surse bugetare un
anga8at a mai beneficiat (n mediu lunar de (nc de 3%* lei, comparati# cu 2&* lei
(n anul precedent, iar un cadru didactic respecti# de 439 lei, fa+ de 30% lei din
surse e2trabugetare.
>alariul mediu lunar al unui anga8at din domeniul (n#+m(ntului, din
mi8loace bugetare i e2trabugetare constituie 9*0 lei, din care a unui cadru didactic
%%79 lei, cu o cretere de %00 lei fa+ de anul 2003, a unui lucrtor au2iliar &2% lei,
fa+ de 407 lei (n anul 2003.
Pentru nvmntul secundar s-au c/eltuit 4&,& la sut din c/eltuielile totale
pentru (n#+m(nt. Bi#elul finan+rii la aceast grup alctuiete *9,* la sut din
pre#ederi.
Pentru institu+iile de (n#+m(nt secundar general au fost pre#.ute %%%,2
mil. lei, din care s-au finan+at %0*,* mil. lei, ceea ce constituie *9,9 la sut din
0%
pre#ederi i e cu %7,4 la sut mai mult comparati# cu #olumul finan+rii din anul
2003.
3a i (n anii preceden+i, (n anul 2004, de la bugetul de stat au fost (ntre+inute
$% instituii de nvmnt secundar general" din care,
3coli medii de cultur general - 7 unit+i
3licee - % unitate
3licee-internat - & unit+i
3coli medii de cultur general serale - % unitate.
1n cele 4 licee-internat, subordonate "inisterului 3ulturii i un liceu al
"inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare i-au fcut studiile **9 ele#i,
fa+ de **0 (n anul 2003. Pentru (ntre+inerea acestora, de la buget s-au alocat &,9
mil. lei, cu 0,0 mil. lei mai mult comparati# cu anul 2003. 3ompletarea medie a
claselor constituie 20,9 ele#i, micor(ndu-se, fa+ de anul 2003, cu 0,4 puncte.
1n %0 institu+ii de (n#+m(nt secundar general, subordonate "inisterului
;duca+iei, inclusi# i Liceul sporti# internat, s-au instruit 47*4 ele#i sau cu %02
ele#i mai mult fa+ de anul 2003. <ceast ma8orare se e2plic prin preci.area
statutului Liceului sporti# internat din 3/iinu. <cest fapt a condi+ionat i
ma8orarea numrului de clase cu * unit+i fa+ de 2003, de la 23% p(n la 240.
3ompletarea medie a claselor a constituit 20 ele#i, rm(n(nd la ni#elul anului 2003.
Pentru (ntre+inerea acestor institu+ii s-au alocat %0,7 mil. lei sau *7,* la sut din
pre#ederile de %7,% mil. lei, astfel pentru (ntre+inerea unui ele# fiind alocate 3493
lei. !aportul ele#iLprofesor a constituit 9,0 fa+ de %%,3 - (n anul 2003.
Pentru (ntre+inerea a %3 0coli -gimnazii. internat de cultur general"
subordonate "inisterului ;duca+iei, au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de 30,2 mil.
lei, ponderea crora (n c/eltuielile totale pentru (n#+m(nt constituie *,3 la sut.
$in mi8loacele pre#.ute s-au alocat **,3 la sut, sau 3&,* mil. lei. 3/eltuielile
efecti#e au constituit 3*,7 mil. lei, ori cu 3,& mil. lei mai mult, fa+ de pre#ederi,
depirea (n cau., practic, repre.int salariile calculate pe luna decembrie.
1n aceste institu+ii (n anul 2004 au (n#+at 4374 ele#i, numrul lor s-a ma8orat
cu 272 persoane comparati# cu anul 2003. La un post didactic (n anul 2004 a
re#enit c(te & ele#i, fa+ de 4,& ele#i (n anul 2003.
Pentru (ntre+inerea fiecrui copil din institu+iile respecti#e au fost alocate (n
mediu c(te 9200 lei, fa+ de 920& lei pre#.ute, ori cu &* lei mai pu+in din cau.a
ma8orrii numrului de ele#i.
"i8loacele (n sum de %%,% mil. lei, pre#.ute pentru alimenta+ia celor 3393
copii care au fost alimenta+i de la buget, au fost alocate integral. <stfel, c/eltuielile
reale la un ele# asigurat gratuit cu /ran, (n fiecare din cele 2*9 .ile de
alimenta+ie, au constituit %%,22 lei, fa+ de norma financiar .ilnic de alimenta+ie
aprobat (n mrime de %% lei. 1n institu+iile men+ionate au acti#at (n mediu 709
cadre didactice cu un salariu mediu lunar de *00 lei, ori cu 02 lei mai mult
comparati# anul 2003. Bumrul mediu al anga8a+ilor din aceste institu+ii a
constituit %&02 persoane, micorGndu-se fa+ de anul precedent cu *2 unit+i, din
moti#ul trecerii Liceului sporti# internat din 3/iinu la alt tip de institu+ie.
02
Paralel cu mi8loacele bugetare, colile internat de cultur general au ob+inut
i mi8loace e2trabugetare (n sum de %70,& mii lei, ce e cu 30,0 mii lei mai mult
fa+ de anul 2003.
Pentru acti#itatea a %* 0coli internat de nvm<nt special din subordinea
"inisterului ;duca+iei au fost aprobate aloca+ii (n #olum de 29,* mil. lei, alocGndu-
se 29,& mil. lei ori *9,0 la sut, ce este cu %,& mil. lei mai mult comparati# cu anul
precedent.
3/eltuielile efecti#e au alctuit 30,* mil. lei fa+ de 27,* mil lei (n anul 2003,
cu o ma8orare de %0,9 la sut.
1n anul 2004 (n aceste coli au fost institu+ionali.a+i 29&0 ele#i, cu 047
copii mai mult fa+ de anul 2003. Pentru (ntre+inerea fiecrui copil din institu+iile
respecti#e au fost alocate anual c(te %000* lei.
La un post didactic, a re#enit c(te 3,3 ele#i, cu 0,& puncte mai mult fa+ de
anul precedent.
Pentru alimenta+ia copiilor din institu+iile respecti#e (n anul 2004 au fost
pre#.ute mi8loace (n #olum de 0,9 mil. lei, din care au fost alocate 0,7 mil. lei ori
** la sut.
3/eltuielile efecti#e pentru alimenta+ia unui ele#, (n fiecare din cele 29%
.ile de alimenta+ie au constituit %%,& lei, fa+ de norma financiar .ilnic de
alimenta+ie (n #igoare de %% lei pentru copiii de #(rst colar.
1n mediu (n aceste institu+ii au acti#at %403 persoane, cu o micorare de 70
unit+i, din care 7%* cadre didactice, care au de+inut 9&* posturi didactice, cu un
salariu mediu lunar de *%3 lei, ma8orat fa+ de cel din 2003 cu %*9 lei. !aportul
ele#iL cadru didactic a constituit 3,3 comparati# cu 2,9 - (n anul 2003.
Pe l(ng mi8loacele pre#.ute (n buget, ce constituie 7,& la sut din
c/eltuielile pentru (n#+m(nt, colile internat de (n#+m(nt special au ob+inut
#enituri, pro#enite din darea (n arend a spa+iilor i din alte surse (n sum de 20&
mii lei, cu 00,7 mii lei mai mult fa+ de anul 2003.
Pe parcursul anului 2003, (n subordinea "inisterului ;duca+iei au acti#at 70
institu+ii de (n#+m(nt secundar profesional, din care
coli profesionale - 4&
coli de meserii - %*
coli de meserii pe l(ng institu+iile penitenciare - 0.
Pentru acti#itatea institu+iilor de (n#+m(nt profesional, fr c/eltuielile
pentru cmine, s-au pre#.ut &9,0 mil. lei, din care s-au alocat &9 mil. lei, ceea ce
constituie *9,* la sut ori cu 2,0 mil. lei mai mult comparati# cu anul 2003.
3/eltuielile efecti#e ale acestor institu+ii au constituit 04 mil. lei i s-au ma8orat cu
&,7 mil. lei fa+ de anul precedent, totodat fiind mai mari cu &,4 mil. lei fa+ de
planul preci.at.
3/eltuielile efecti#e depesc aloca+iile pre#.ute (n plan deoarece,
institu+iile respecti#e au utili.at combustibilul 4crbune6 pentru (ncl.ire, primit din
contul aloca+iilor centrali.ate de "inisterul ;duca+iei.
03
Pentru (ntre+inerea cminelor acestor institu+ii s-au pre#.ut mi8loace (n
#olum de 0,3 mil. lei, alocate fiind integral. 1ntre+inerea cminelor a fost asigurat
de &2* persoane cu salariul mediu lunar de 20* lei.
Ponderea c/eltuielilor pentru (n#+m(ntul secundar profesional (n
c/eltuielile totale pentru (n#+m(nt constituie %0,9 la sut ma8or(ndu-se cu un
punct fa+ de ni#elul anului 2003.
1n cadrul institu+iilor de (n#+m(nt profesional i-au fcut studiile %4742
ele#i, cu 22% ele#i mai pu+in comparati# cu anul 2003.
1n institu+iile men+ionate au acti#at 3&00 anga8a+i, din care 204& cadre
didactice, care au de+inut 2403 posturi, i %037 personal au2iliar i de conducere.
!aportul ele#iLcadru didactic a constituit 0 comparati# cu 0,2 - (n anul 2003, cu o
reducere de 0,2 puncte, iar raportul ele#iL personal de conducere i au2iliar a
alctuit %0,2 comparati# cu %0,3 - (n anul precedent.
>alariul mediu lunar al unui anga8at din buget a constituit &*3 lei fa+ de 4&&
lei (n anul precedent, al unui cadru didactic - 0*% lei fa+ de &&3 lei - (n anul 2003.
3/eltuielile institu+iilor de (n#+m(nt secundar profesional pe tipuri de
institu+ii (n anul 2004 comparati# cu 2003 se pre.int (n urmtorul tabel ,
=ipul institu+iei
3/eltuieli de cas 3/eltuieli efecti#e
anul 2003 anul 2004 anul 2003 anul 2004
'nstitu+ii de (n#+m(nt
secundar profesional, inclusi#
4mii lei6
0%743,* 04320,0 &92&&,2 09909,7
coli profesionale 4mii lei6 44400,% 4&20%,& 4702%,0 4**7*,9
coli de meserii 4mii lei6 %0404,2 %0&%9,0 %0074,7 %%4%3,4
coli meserii speciale4mii lei6 &&4,4 744,0 &&9,* 7&*,2
3minele 4mii lei6 03%*,2 032%,7 0937,4 490%,&
3/eltuieli medii la un ele#4lei6
(n ,
coli profesionale 4unit+i6 3743 3*%9 3*&9 4497
coli de meserii 4unit+i6 42%0 4%22 432& 4472
coli de meserii speciale
4unit+i6
*0% %%09 *0* %%*2
$in mi8loacele e2trabugetare acumulate de institu+iile de (n#+m(nt
secundar profesional, (n #olum de %3 mil. lei, pentru remunerarea muncii
anga8a+ilor s-au utili.at 4,& mil. lei sau 34,0 la sut. >alariul mediu lunar al unui
anga8at din mi8loace bugetare i e2trabugetare constituie 0&3 fa+ de &%0 lei (n anul
2003, iar pentru un cadru didactic 772 lei comparati# cu 02% lei (n anul precedent.
Veniturile acumulate de la ta2a pentru c/irie (n cminele institu+iilor respecti#e,
reglementate de Motr(rea Au#ernului nr. 307 din 29 aprilie %*** D3u pri#ire la
ta2ele de ca.are (n cminele institu+iilor de (n#+m(nt superior, mediu de
specialitate, profesional i cercetare de.#oltareE, au constituit *,9 mil. lei.
Pentru plata burselor ele#ilor din institu+iile de (n#+m(nt secundar
profesional s-au pre#.ut %&,3 mil. lei, dintre care s-au e2ecutat %&,%mil. lei, ori
*9,7 la sut din pre#ederi.
04
5ursa medie lunar a fiecrui din cei %4%0& ele#i fiind de %07 lei, pstr(ndu-
se la ni#elul anului precedent.
Pe parcursul anului gestionar pregtirea cadrelor s-a desfurat (n &7
institu+ii, din care %4 institu+ii de nvmnt superior universitar, o institu+ie de
(n#+m(nt postuni#ersitar i 42 institu+ii de (n#+m(nt mediu de specialitate,
(ntre+inute de la bugetul de stat.
Bumrul institu+iilor fa+ de anul precedent s-a ma8orat cu o unitate i se
e2plic prin reorgani.area, conform Motr(rii Au#ernului nr. 200 din %7 martie
2004 a 3olegiului pedagogic F>f.>f. @iril i "efodiuE din =araclia (n
?ni#ersitate Pedagogic din =araclia.
Pentru (n#+m(ntul superior s-au pre#.ut *7,* mil. lei, ce constituie 40 la
sut din pre#ederile totale pe (n#+m(nt, dintre care au fost #alorificate *9,0 la
sut, ceea ce a alctuit *0,& mil. lei. 3/eltuielile efecti#e au constituit *4,* mil. lei
ori *0,* la sut fa+ de pre#ederile anuale.
Personalul (ncadrat (n aceste institu+ii, (n numr de 9370 persoane, s-a
remunerat lunar (n mediu fiecare cu c(te &20 lei. >alariul mediu al unui cadru
didactic a constituit 079 lei, fa+ de 07& (n anul 2003, iar a unui lucrtor au2iliar -
300 lei fa+ de 329 lei (n anul 2003. 1n institu+iile de (n#+m(nt superior (n anul
2004 i-au fcut studiile 200*0 studen+i, cu 90& persoane mai pu+in de c(t (n anul
2003. !aportul studentiLprofesor a constituit &,% rm(n(nd la ni#elul anului
precedent, iar raportul studentiLpersonal au2iliar a alctuit & fa+ de 4,* - (n anul
2003. $in buget s-au alocat (n mediu pentru fiecare student c(te 400& lei, ori cu
400 lei mai mult fa+ de anul 2003.
3oncomitent, (n institu+iile de (n#+m(nt superior i-au fcut studiile, cu
ac/itarea ta2ei de studii, la sec+ia de .i 3&99* studen+i i la sec+ia fr frec#en+ -
20%&*, comparati# cu 2*009 i 20&93 - (n anul 2003, ma8or(ndu-se, respecti#, cu
099% i &&70 persoane.
"i8loacele de %&,2 mil. lei preconi.ate pentru plata burselor studen+ilor
auto/toni i studen+ilor din alte +ri din cadrul acestor institu+ii de (n#+m(nt s-au
#alorificat la ni#el de *9,4 la sut, alocate fiind %& mil. lei.
<sigurarea cu burse a studen+ilor din institu+iile de (n#+m(nt superior cu
(ntre+inere de la bugetul de stat se caracteri.ea. prin datele din urmtorul tabel,
Br. mediu anual al
studen+ilor la
sec+ia de .i
Br. studen+ilor
asigura+i cu burse
de studii
Bi#elul
asigurrii
4 :6
2003 2004 2003 2004 2003 2004
institu+ii uni#ersitare,
inclusi#,
studen+i din republic
studen+i din alte +ri
%*707
%*%90
&2%
%*223
%9907
4%0
900%
7&40
&2%
774&
739&
300
40.*
3*.3
97.0
40.2
3*.3
90.&
(n#+m(nt
postuni#ersitar
209* 2002 209* 2002 %00 %00
=otal 2%7*0 2%29& %0%&0 *907 40.0 40.%
0&
Bumrul studen+ilor din institu+iile uni#ersitare, beneficiari de burse, a atins
(n mediu pe an ni#elul de 40,2 la sut din numrul total de studen+i cu frec#en+a de
.i.
"rimea medie lunar a bursei unui student pe institu+iile de (n#+m(nt
uni#ersitar a constituit,
3pentru studen+ii auto/toni - %*0 lei
3pentru studen+ii strini - 292 lei.
Veniturile ob+inute de institu+iile (n#+m(ntului superior de la prestarea
ser#iciilor cu plat pe parcursul anului au constituit 32*,9 mil. lei, ma8or(ndu-se
fa+ de anul precedent cu %0%,% mil. lei. Pentru remunerarea muncii anga8a+ilor au
fost (ndreptate *%,0 mil. lei ori 27,9 la sut din #eniturile acumulate. >alariul mediu
al unui anga8at din mi8loace bugetare i e2trabugetare constituie %%*0 lei, iar al
unui cadru didactic %&*3 lei i s-a ma8orat fa+ de anul precedent respecti# cu %23
i %%0 lei. 1n aceste institu+ii au acti#at 2*0* persoane cu (ntre+inere din contul
mi8loacelor e2trabugetare sau cu 9&& persoane mai mult dec(t (n anul precedent.
Pentru (ntre+inerea cminelor uni#ersit+ilor (n anul 2004 s-au pre#.ut %2
mil. lei, din care s-au alocat %%,9 mil. lei, ce constituie *9,* la sut din pre#ederi.
3oncomitent, pentru acti#itatea cminelor, conform Motr(rii Au#ernului 307 din
29 aprilie %*** D3u pri#ire la ta2ele de ca.are (n cmine, din pl+ile ta2elor de
ca.areE s-au acumulat #enituri e2trabugetare (n sum de %0,0 mil. lei, ce e cu 39 la
sut mai mult dec(t aloca+iile bugetare pentru (ntre+inerea cminelor.
Pentru perfecionarea 0i reciclarea cadrelor (n anul 2004 s-au pre#.ut
mi8loace (n #olum de 4 mil. lei, ponderea crora (n c/eltuielile totale pentru
(n#+m(nt, atinge ni#elul de % la sut, dintre care au fost #alorificate *& la sut
sau 3,9 mil. lei.
Perfec+ionarea i reciclarea cadrelor a fost (nfptuit at(t (n cele 3 institu+ii de
perfec+ionare i reciclare, c(t i sub form de cursuri, organi.ate pe l(ng institu+iile
de (n#+m(nt ori (n cadrul ministerelor. 1n anul 2004 au fost instrui+i 797 audien+i,
cu o micorare de 9% audien+i comparati# cu anul 2003. 3/eltuielile efecti#e au
constituit 3,* mil. lei.
Pentru instituiile 0i activitile n domeniul nvmntului" neatribuite la
alte grupuri" s-au pre#.ut %2,& mil. lei, ce constituie 3,2 la sut din c/eltuielile
totale destinate (n#+m(ntului, mai mult dec(t pre#ederile anului precedent cu 0,9
mil. lei. <ceste c/eltuieli au fost e2ecutate la ni#el de *3 la sut i au constituit
%%,7 mil. lei, cu 0,0 mil. lei mai mult comparati# cu anul 2003.
Pentru desfurarea msurilor extra0colare s-au preconi.at 7,4 mil. lei, din
care au fost e2ecutate 7,2 mil. lei, ori *7,4 la sut. 3/eltuielile reale au atins ni#elul
de 7,2 mil. lei, men+in(ndu-se la ni#elul anului 2003.
$in institu+iile, neatribuite altor grupuri, (n subordinea "inisterului
;duca+iei, ca i (n anii preceden+i, au func+ionat ) case de copii. Pentru
(ntre+inerea a %29 copii, fa+ de %20 (n anul 2003 (n bugetul de stat s-au pre#.ut
2 mil. lei, cu %%,% la sut mai mult, fa+ de anul 2003, alocate fiind *4,9 la sut din
pre#ederi, ce constituie %,* mil. lei, sau cu 0,2 mil. lei mai mult comparati# cu
2003. 3/eltuielile medii anuale alocate din buget pentru (ntre+inerea unui copil (n
00
aceste institu+ii au constituit %4&%2 lei, ceea ce e cu *9* lei mai mult dec(t (n anul
2003.
1n categoria respecti# de acti#it+i s(nt atribuite i c/eltuielile ce +in de
organi.area i desfurarea e2amenelor de absol#ire a treptelor de colari.are, (n
care scop, (n anul 2004, s-au alocat %0%3,7 mii lei, din care pentru remunerarea
muncii membrilor grupurilor de lucru pentru elaborarea testelor, preedin+ilor
comisiilor de #erificare i e2aminare a lucrrilor - 00%,% mii lei, procurarea
materialelor i rec/i.itelor de birou necesare pentru asigurarea desfurrii
e2amenelor - 2%7,7 mii lei i %*4,* mii lei pentru editarea materialelor de e#aluare
(n proba final a e2amenelor i treptelor de colaritate.
Pentru 42 institu+ii de nvmntul mediu de specialitate s-au pre#.ut &*,&
mil. lei, ce constituie %&,4 la sut din pre#ederile totale pe (n#+m(nt, dintre care
au fost #alorificate *9,4 la sut, ceea ce a alctuit &9,0 mil. lei. 3/eltuielile
efecti#e au constituit &*,7 mil. lei.
Personalul (ncadrat (n aceste institu+ii (n numr de 4473 persoane s-a
remunerat lunar (n mediu fiecare cu c(te &39 lei. >alariul mediu al unui cadru
didactic a constituit 003 lei, fa+ de &00 (n anul 2003, iar a unui lucrtor au2iliar -
332 lei fa+ de 307 lei (n anul 2003. 1n institu+iile de (n#+m(nt mediu de
specialitate (n anul 2004 i-au fcut studiile %2*30 ele#i, cu %3* persoane mai pu+in
de c(t (n anul 2003. !aportul ele#iLprofesor a constituit &,2 comparati# cu &,7 - (n
anul precedent, micor(ndu-se cu 0,& puncte, iar raportul ele#iLpersonal au2iliar a
alctuit 7,4 fa+ de 7,0 - (n anul 2003. $in buget s-au alocat (n mediu pentru
fiecare ele# c(te 407% lei ori cu 0&% lei mai mult fa+ de 3420 lei (n anul 2003.
3oncomitent cu acetea, (n institu+iile de (n#+m(nt mediu de specialitate
i-au fcut studiile, cu ac/itarea ta2ei de studii, la sec+ia de .i 7797 ele#i i la
sec+ia fr frec#en+ %323, comparati# cu 030* i %23& (n anul 2003, ma8or(ndu-
se respecti# cu %479 i 99 persoane.
"i8loacele de &,2 mil. lei preconi.ate pentru plata burselor ele#ilor din
cadrul acestor institu+ii de (n#+m(nt s-au #alorificat la ni#el de *9,* la sut,
alocate fiind &,% mil. lei, ce a constituit sut la sut din c/eltuielile reale de &,%
mil. lei.
<sigurarea cu burse a ele#ilor din institu+iile de (n#+m(nt mediu de
specialitate cu (ntre+inere de la bugetul de stat se caracteri.ea. prin datele din
urmtorul tabel,
Br. mediu anual al
ele#ilor la sec+ia
de .i
Br. ele#ilor r
asigura+i cu burse
de studii
Bi#elul
asigurrii
4 :6
a.2003 a.2004 a.2003 a.2004 a.2003 a.2004
institu+ii medii de
specialitate inclusi#,
ele#i (n grupe colegiale
ele#i (n clase liceale
9%09
3440
*43&
2779
3%90
0
3000
0
3*,2
0
39,9
0
=otal %%&&4 %22%3 3%90 3000
07
Bumrul ele#ilor, beneficiari de burse, a atins (n mediu pe an ni#elul de 3*
la sut din numrul total de studen+i cu frec#en+a de .i.
"rimea medie lunar a bursei unui ele# (n colegii a constituit %3* lei.
Veniturile ob+inute de institu+ii de la prestarea ser#iciilor cu plat pe
parcursul anului au constituit 43,9 mil. lei, ma8or(ndu-se fa+ de anul precedent cu
*,2 mil. lei. Pentru remunerarea muncii anga8a+ilor au fost (ndreptate %4,7 mil. lei,
ori 33,0 la sut din #eniturile acumulate. >alariul mediu al unui anga8at din
mi8loace bugetare i e2trabugetare constituie 0*0 lei, iar al unui cadru didactic 973
lei i s-a ma8orat fa+ de anul precedent respecti# cu ** i %3* lei. 1n aceste
institu+ii au acti#at 720 persoane cu (ntre+inere din contul mi8loacelor e2trabugetare
s-au cu 9* persoane mai mult de c(t (n anul precedent.
Pentru (ntre+inerea cminelor institu+iilor de (n#+m(nt mediu de specialitate
(n anul 2004 s-au pre#.ut 9,2 mil. lei, din care s-au alocat 9,% mil. lei, ce
constituie *9,4 la sut din pre#ederi.
1n anul 2004, pentru perioada septembrie 7 decembrie s-au pre#.ut &,2 mii
lei pentru Condul burselor acordate de Preedintele !epublicii "oldo#a, instituit
prin Motr(rea Au#ernului nr.2&2 din %2 martie 2004, care s-au ac/itat integral.
La situa+ia din % ianuarie 200& datoriile creditoare ale institu+iilor de
(n#+m(nt finan+ate din bugetul de stat au constituit %*,% mil. lei, cu o diminuare
de 0,2 mil. lei comparati# cu acelai indice, (nregistrat la % ianuarie 2004.
3oncomitent s-au micorat i datoriile debitoare cu 0,3 mil. lei, care la situa+ia din
% ianuarie 200& au constituit & mil. lei fa+ de &,3 mil. lei la % ianuarie 2004.
; de men+ionat, c soldul aloca+iilor ne#alorificate (n anul 2004 alctuiete
&,7 mil. lei i constituie 2*,9 la sut din datoriile creditoare totale (nregistrate la %
ianuarie 200&.
3omparati# cu anul 2003 s-au redus considerabil datoriile creditoare la
comple2ul termoenergetic, ap, canali.are i salubritate, (ns s-au ma8orat datoriile
creditoare la c/eltuielile destinate repara+iilor capitale, procurrii utila8ului, precum
i pentru remunerarea muncii cu %,* mil. lei. 3reterea datoriilor pentru
remunerarea muncii s(nt condi+ionate de ma8orarea salariilor cadrelor didactice
cu 30 la sut, conform pre#ederilor Motr(rii Au#ernului nr.%097 din 4 octombrie
2004, cu punere (n aplicare de la % decembrie 2004. <cestea repre.int pl+ile
salariale a lunii decembrie, care se ac/it (n luna ianuarie a anului #iitor.
3oncomitent cu micorarea datoriilor din mi8loace bugetare se atest i
reducerea esen+ial a datoriilor debitoare cu *,& mil. lei i a datoriilor creditoare din
mi8loacele speciale cu 3,% mil. lei.
>ub aspectul celor mai prioritare articole de c/eltuieli datoriile debitoare i
creditoare ale institu+iilor de (n#+m(nt din mi8loace bugetare i mi8loace
e2trabugetare se pre.int (n tabelul de mai 8os,
<rticolele de c/eltuieli
$atoriile la
%.0%.2004
$atoriile la
%.0%.200&
$e#ieri 4H--6
2004 fa+ de 2003
$ 3 $ 3 $ 3
=otal
mi8loace bugetare &2*7,0 %*299,0 &0%%,2 %*%4%,* -29&,9 -%40,%
09
<rticolele de c/eltuieli
$atoriile la
%.0%.2004
$atoriile la
%.0%.200&
$e#ieri 4H--6
2004 fa+ de 2003
$ 3 $ 3 $ 3
mi3loace extrabugetare !%'&&"
& $&(5'"( $%#!!" $5&&)"% -(%##"$ -)'#"5!
art. %%% !emunerarea
muncii
mi8loace bugetare
mi3loace extrabugetare
*4,2
#!&"&
%0&4%,2
5'!%"$
%09,9
%'#"5
%2433,%
5(!&"%
H%4,0
-!!!")
H%9*%,*
H('%")
art.%%2 3ontribu+ii la
fondul social
mi8loace bugetare
mi3loace extrabugetare
04,0
!(%"(
27*&,9
!)$#"!
%23,2
!%&"
3232,7
!#5)"(
H&*,2
-%#"!
H430,*
H))"
art.%%3 TPlata
mrfurilor i
ser#iciilorU, inclusi#
mi8loace bugetare
mi3loace extrabugetare
3779
$&(5#"
'
&72*,0
#$'#"'
4003,7
%5$'"'
2*9%,0
5#%"&
-22&,7
-$%%%#"'
-2749,0
-%)$"!
energia electric
mi8loace bugetare
mi3loace extrabugetare
&&0,3
$!!)"
%&&&,3
&$%"$
04&,3
$5("%
2&9,%
$!'&"&
H*&,0
-$'#%")
-%2*7,2
H)(%"
energia termic
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
%02&,2
!)%"$
%%*%,%
$&$'"'
9&9,&
$$#"'
4&0,%
$&()"%
-%00,7
-$$&"
-74%,0
H&)"%
<pa i canali.area
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
449,4
$'%"'
%324,*
!&'")
%400,3
$&%"5
%03,3
)#%"$
H*&7,*
-&&("5
-%22%,0
-$&"'
>alubritate
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
22,4
)!")
32,4
&'"(
%0,3
!)"%
22,4
#!"(
-%2,%
-&"(
-%0,0
-$("'
<limenta+ia
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare &24,4 000,0 4*7,3 273,% -27,% -327,0
art %%4. $eplasri
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
3,3
$$"(
%2,3
$$")
3,*
$"#
%*,%
$'"&
H0,0
*$'")
H0,9
*'"5
art.%3&.7 5urse
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
4,*
%30,% %2,7 *&,0 H7,9 -3&,%
art.242 Procurarea
utila8ului i in#entar.
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
207,7
$$#"#
4,2
%%%#"&
&0,%
5'$'"
&,4
$5"(
2%7,0
H)!(%"$
H%,2
-%!'"(
0*
<rticolele de c/eltuieli
$atoriile la
%.0%.2004
$atoriile la
%.0%.200&
$e#ieri 4H--6
2004 fa+ de 2003
$ 3 $ 3 $ 3
art.243 !epara+ii
capitale
mi8loace bugetare
mi3loace
extrabugetare
%094,0
('#"5
0*,2
#'#"
700,0
$)"#
%0&,9
5!")
-*%9,2
-$(!"(
H*0,0
H$%5"#
3omparati# cu anul precedent, au admis ma8orarea datoriilor creditoare din
mi8loace bugetare institu+iile din cadrul "inisterului 3ulturii - cu %44 mii lei-
"inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare - cu %&0,4 mii lei i
$epartamentului =ineret i >port - cu 79,4 mii lei i din mi8loace e2trabugetare
institu+iile $epartamentului =ineret i >port - cu &9,& mii lei i <cademia de
<dministrare Public pe l(ng Preedintele !epublicii "oldo#a - cu 229,% mii lei.
; de men+ionat micorarea considerabil, fa+ de anul precedent, a datoriilor
creditoare din mi8loace bugetare i e2trabugetare la institu+iile din cadrul
"inisterului ;duca+iei, respecti#, cu 2904,4 mii lei i %42&,4 mii lei. >-a constatat
micorarea datoriilor creditoare din mi8loace bugetare la institu+iile "inisterului
>nt+ii - cu 4*,& mii lei i din mi8loace e2trabugetare a "inisterului 3ulturii - cu
70,& mii lei- "inisterului >nt+ii - cu %702 mii lei i "inisterului <griculturii i
'ndustriei <limentare - cu *0,2 mii lei.
La grupa dat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, au fost aprobate
dou fonduri e2trabugetare, fondul e2trabugetar pentru sus+inerea financiar a unor
msuri (n domeniul (n#+m(ntului i fondul pentru manuale. ;2plica+iile pri#ind
e2ecutarea fondurilor nominali.ate se con+in (n capitolul DCondurile e2trabugetareE
a pre.entei Bote.
&tiin i inovare. 1n bugetul de stat pe anul 2004, pentru finan+area
c/eltuielilor din sfera tiin+ei i ino#rii au fost pre#.ute aloca+ii (n #olum de 7%
mil. lei.
1n temeiul direc+iilor prioritare de de.#oltare a tiin+ei, aprobate prin
Motr(rea Parlamentului nr.%40%-XV din 24 octombrie 2002 pentru aprobarea
Listei direc+iilor prioritare ale cercetrii-de.#oltrii pe anii 2003-20%0, finan+ate de
la bugetul de stat, prima dat prin ane2ele nr.% i nr.* la Legea bugetului de stat
pe anul 2004 au fost reparti.ate aloca+iile pe ministere i departamente.
Pe parcursul anului gestionar, conform pre#ederilor punctului 39 litera g6 din
Legea bugetului de stat pe anul 2004 cu modificrile ulterioare, pentru reali.area
pre#ederilor 3odului cu pri#ire la tiin+ i ino#are nr.2&*-XV din %& iulie 2004,
#olumul aloca+iilor, destinat cercetrilor tiin+ifice, a fost redistribuit (ntre grupele
func+ionale, (n ba.a adresrilor e2ecutorilor primari de buget.
Pe parcursul anului, (n total pentru sfera tiin+ei i ino#rii, s-au finan+at
c/eltuieli (n sum de 07,3 mil. lei, sau *4,9 la sut ctre pre#ederi, ce sunt cu
%2,0 mil. lei mai mult fa+ de anului precedent i constituie 0,2 la sut din
produsul intern brut.
70
$in #olumul total de c/eltuieli, %7,9 mil. lei, au fost reparti.ate cercetrilor
fundamentale, ce sunt cu 0,3 mil. lei mai mult fa+ de anul 2003, iar 40,% mil. lei -
pentru cele aplicate ori cu *,0 mil. lei mai mult comparati# cu anul 2003.
1n scopul e2ecutrii Motr(rii Au#ernului nr.%34* din %% noiembrie 2003
D$espre aprobarea Listei programelor de stat de cercetare-de.#oltareE i Motr(rii
Au#ernului nr. 20& din %7 martie 2004 D$espre reparti.area aloca+iilor bugetare
pre#.ute pe anul 2004 pentru programele de stat i proiectele de cercetare-
de.#oltare selectate pe ba. de concursE, 3onsiliul >uprem pentru Jtiin+ i
$e.#oltare =e/nologic a gestionat mi8loacele, reparti.ate pentru finan+area
proiectelor din cadrul a 7 programe de stat i proiectelor de cercetare-de.#oltare,
selectate prin concurs, (n #olum de %0,7 mil. lei, ce s(nt cu 3,9 mil. lei mai mult
fa+ de anul 2003.
Pentru pregtirea cadrelor tiin+ifice, (n buget au fost pre#.ute 7,2 mil. lei,
ce s(nt cu 3 mil. lei mai mult fa+ de anul 2003. <u fost pre#.ute mi8loace
suplimentare pentru acoperirea c/eltuielilor ce +in de ma8orarea bursei
doctoran.ilor.
Pentru (ntre+inerea institu+iilor ce deser#esc procesul tiin+ific, au fost
pre#.ute 4,0 mil. lei, din care 4 mil. lei pentru (ntre+inerea Pre.idiului i
5ibliotecii Jtiin+ifice 3entrale ale <cademiei de Jtiin+e a "oldo#ei.
1n cadrul institu+iilor ce deser#esc procesul tiin+ific, (n anul 2004, pe l(ng
Pre.idiul i 5iblioteca Jtiin+ific 3entral ale <cademiei de Jtiin+e, a mai
func+ionat 3entrul Ba+ional de =erminologie.
3/eltuielile pentru (ntre+inerea 3onsiliului >uprem pentru Jtiin+ i
$e.#oltare =e/nologic i 3omisiei >uperioare de <testare, au fost aprobate (n
sum de %,3 mil. lei, ce s(nt cu 0,3 mil.lei mai mult fa+ de anul precedent.
"a8orarea respecti# a fost cau.at de c/eltuieli necesare pentru decernarea
Premiului Ba+ional (n domeniul tiin+ei i te/nicii i acoperirea c/eltuielilor legate
de fabricarea medaliilor i diplomelor corespun.toare pentru laurea+i.
=otodat e de men+ionat, c pe parcursul anului gestionar structura organelor
administrati#e a suferit modificri.
<stfel, (ntru reali.area pre#ederilor 3odului cu pri#ire la tiin+ i ino#are,
prin Motr(rea Au#ernului nr.%%74 din 20 octombrie 2004 D3u pri#ire la di.ol#area
3onsiliului >uprem pentru Jtiin+ i $e.#oltare =e/nologicE s-a di.ol#at
3onsiliul >uprem pentru Jtiin+ i $e.#oltare =e/nologic i s-a stabilit, c
<cademia de Jtiin+e este unic institu+ie public de interes na+ional (n sfera tiin+ei
i ino#rii 7 coordonator plenipoten+iar al acti#it+ii tiin+ifice i de ino#are, cel
mai (nalt for tiin+ific al +rii i consultant tiin+ific al autorit+ilor publice ale
!epublicii "oldo#a.
$atele din tabelul de mai 8os repre.int c/eltuielile pentru sfera cercetare-
de.#oltare (n anul 2004. Bemi8locit pentru cercetri tiin+ifice au fost direc+ionate
9%,& la sut din c/eltuielile totale pentru sfera tiin+ei i ino#rii, 0,& la sut
institu+iilor, ce deser#esc procesul tiin+ific i %0,% la sut - pregtirii cadrelor
tiin+ifice i %,9 la sut pentru (ntre+inerea organelor administrati#e.
7%
mil.lei
2003 2004
;2ecutat de
cas
Ponderea,
:
;2ecutat de
cas
Ponderea
:
% 2 3 0 7
Volumul total al aloca+iilor &&,4 %00 00,9 %00
inclusi#,
%.Jtiin+e fundamentale
inclusi#,
cercetrile tiin+ifice efectuate
prin contract
%7,4
2,%
3%,4
3,9
%7,7
%,3
20,&
%,*
2.Jtiin+e aplicate
inclusi#,
cercetrile tiin+ifice efectuate
prin contract
2*,&
4,2
&3,2
7,0
30,*
0,7
&&,2
%0,0
3.Pregtirea cadrelor 3,9 0,* 0,& *,9
4. <lte c/eltuieli 3,7 0,7 4,4 0,0
inclusi#,
1ntre+inerea Pre.idiului
<cademiei de Jtiin+e i 5ibliotecii
Jtiin+ifice 3entrale 3,3 0,0 3,9 &,7
)rganele administrati#e %,0 %,9 %,3 %,*
Cinan+area acti#it+ilor de cercetare-de.#oltare s-a efectuat (n sistem
institu+ional i (n sistem competi+ional 7 pe programele de stat i proiecte selectate
(n ba. de concurs cu creterea, din an (n an, a cotei pr+i de finan+are (n sistem
competiti#.
/n sistem instituional, (n anul 2004 au fost finan+ate 4%% proiecte de
cercetare-de.#oltare distribuite pe nou direc+ii prioritare de cercetare-de.#oltare,
aprobate de ctre Parlament pe perioada 2003-20%0, pentru care s-au reparti.at
47,2 mil.lei, inclusi#,
$irec+ia ' D3ercetri fundamentale (n matematic, tiin+e reale, te/nice,
economice, sociale i umanisticeE 7 *2 teme, cu #olumul de finan+are aprobat (n
sum de %0,* mil. lei, ce e cu 3,* mil.lei mai mult fa+ de anul precedent-
$irec+ia '' DJtiin+ele #ie+ii i sntatea omuluiE 7 %02 teme, cu #olumul de
finan+are de %3,3 mil. lei, ce e cu %,3 mil.lei mai mult fa+ de anul precedent.
$irec+ia ''' DJtiin+ele agricole i securitatea alimentarE 7 7& teme, cu
#olumul aloca+iilor bugetare aprobat de 9,2 mil. lei, ce e cu 0,& mil. lei mai mult
fa+ de anul precedent.
$irec+ia 'V D!elansarea i de.#oltarea social-economic prin ino#are i
transfer te/nologicE 7 7 teme, cu #olumul aloca+iilor bugetare aprobat 7%,0 mil.lei
sau cu 0,9 mil.lei mai mult fa+ de anul precedent.
$irec+ia V D"ateriale noi i te/nologii a#ansateE 7 24 teme, cu #olumul
aloca+iilor bugetare aprobat 7 %,3 mil.lei sau cu 0,% mil.lei mai mult fa+ de anul
precedent.
72
$irec+ia V' D>isteme energetice, surse alternati#e de energie, prelucrarea i
utili.areaE 7 9 teme, cu #olumul aloca+iilor bugetare aprobat 7 0,9 mil.lei sau cu
0,% mil.lei mai mult fa+ de anul precedent.
$irec+ia V'' D=e/nologii informa+ionale, electronic i comunica+iiE 7 %4
teme, cu #olumul aloca+iilor bugetare aprobat 7 2,* mil.lei sau cu 0,& mil.lei mai
mult fa+ de anul precedent.
$irec+ia V''' DCunc+ionarea ecosistemelor, biodi#ersitatea i utili.area
ra+ional a resurselor naturaleE 7 49 teme, cu #olumul aloca+iilor bugetare aprobat
7 0,2 mil.lei sau cu %,2 mil.lei mai mult fa+ de anul precedent.
$irec+ia 'X DValorificarea patrimoniului istoric i cultural al +riiE 7 4%
teme, cu #olumul aloca+iilor bugetare aprobat 7 2,* mil.lei ori cu 0,0 mil.lei mai
mult fa+ de anul precedent.
$in cele 4%% proiecte de cercetare-de.#oltare finan+ate (n 2004, %9 proiecte
au fost finisate cu un #olum de finan+are de %,& mil.lei, inclusi# 3 7 fundamentale
i %& - aplicate.
Pentru reali.area proiectelor n cadrul programelor de stat 0i proiectelor
selectate pe baz de concurs" (n anul 2004 au fost aprobate aloca+ii bugetare (n
#olum de %0,7 mil. lei, ce constituie %9,& la sut din #olumul total pentru cercetri
tiin+ifice fundamentale i aplicate.
Pe parcursul anului 2004, (n total au fost (nc/eiate %32 contracte de
finan+are, inclusi# 34 pentru cercetri fundamentale i *9 pentru cercetri aplicate.
=oate contractele au fost (nregistrate la <gen+ia Ba+ional pentru <c/i.i+ii Publice,
iar proiectele 7 la 'nstitutul Ba+ional de ;conomie i 'nforma+ie.
$atele pri#ind finan+area proiectelor de cercetare-de.#oltare sunt pre.entate
(n tabelul urmtor,
Anii
'otal
nr.de
proiecte
Volumul de
finanare (mln.lei)
Pondere*
+ fa
de
volumul
total
pentru
cercetri
tiinifice
,nclusiv:
cercetri
fundamentale
cercetrile aplicative
nr. de
proiecte
volumul
e"ecutat
*
mil..lei
proiecte Pro!rame
apro$at*
mil..lei
e"ecutat
* mil.. lei
nr. de
proiecte
volumul
e"ecutat
* mil..lei
nr. de
proiecte
volumul
e"ecutat
*
mil..lei
% 2 3 4 & 0 7 9 * %0 %%
2003 %43 0,* 0,% %4,4 && 2,2 99 3,* - -
2004 %32V 9,9V 9,&V %&,4 34 %,4 &&V 3,7 43 3,4
V6 $atele nu con+in informa+ie despre cele 0 proiecte de transfer te/nologic Wu o sum de %,* mil. lei, din lipsa
cadrului normati# necesar.
3omparati# cu anul 2003 numrul proiectelor s-a micorat cu %%, pentru care
au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de 9,9 mil.lei, care s-au finan+at (n #olum de 9,&
mil. lei, ori *0,0 la sut ctre pre#ederi. <stfel, ponderea aloca+iilor bugetare
preconi.ate pentru proiecte s-a ma8orat (n 2004 fa+ de anul 2003 cu %,* mil. lei i
constituie %&,4 la sut din #olumul total al aloca+iilor bugetare preconi.at pentru
cercetri tiin+ifice (n anul 2004.
73
$iagramele ce urmea. demonstrea. reparti.area aloca+iilor pentru
reali.area proiectelor, destinate cercetrilor tiin+ifice fundamentale i aplicate, sub
aspect departamental.
Ponderea aloca+iilor pentru efectuarea proiectelor, destinate cercetrilor
tiin+ifice fundamentale, sub aspect departamental -n procente6.
7,8
26,8
65,4
Academia de tiine
Ministerul Educaiei
Ministerul Sntii
Ponderea aloca+iilor pentru reali.area proiectelor, destinate cercetrilor
tiin+ifice aplicate, sub aspect departamental -n procente6.
3,8
14,3
9,6
14,3
1,2
0,7
50,5
4,5
1,1
Academia de tiine
Ministerul Sntii
Ministerul Educaiei
Ministerul Ariculturii
Ministerul Ec!n!miei
Ministerul Muncii
Ministerul Ec!l!iei
"!nsiliul Su#rem
Altele
'nforma+ia despre e2ecutarea proiectelor din cadrul programelor de stat se
pre.int (n tabelul ce urmea.,
Proiectele din cadrul programelor de stat
inclusi#,
74
$rec+ia
prioritate
Br. de
proiecte
total
proiecte fundamentale Proiecte aplicate
nr.
de pro-
iecte
au
fost
termi-
nate
n-au
fost
e2e-
cutate
proiecte
tran.itorii
nr. de
pro-
iecte
au
fost
termi-
nate
n-a
fost
e2e-
cutate
proiecte
tran.itorii
Br. de
pro-
iecte
<loca+ii
bugetare
utili.ate
(n 2004,
mii lei
nr. de
pro-
iecte
aloca+ii
bugetare
utili.ate
(n 2004,
mii lei
% 2 3 4 & 0 7 9 * %0 %% %2
% %* %4 %4 - - & 3 % % &0,0
'' %* %% 0 - & 24&,0 9 & - 3 %70,0
''' 3 - - - - 3 2 - % &0,0
'V 7 - - - - 7 & % % &0,0
V 9 - - - - 9 4 - 4 %*0,0
V' 4 - - - - 4 4 - -
V'' %2 - - - - %2 9 - 4 2%0,0
V''' 0 - - - - 0 2 - 4 27&,0
'X %% * & - 4 %&&,0 2 % - % 30,0
=)=<L 9* 34 2& - * 400,0 && 34 2 %* %02&
$ate #i.(nd e2ecutarea proiectelor selectate pe ba. de concurs s(nt
reflectate (n tabelul urmtor,
Proiectele selectate pe ba. de concurs
$irec+ia
prioritar
Bumrul de
programe
Bumrul de
proiecte
<u fost
terminate
B-au fost
e2ecutate
Proiecte
tran.itorii pe
200&
'' 2 * 2 % 7
''' 2 %4 - - %4
'V % 0 - - 0
V % %% - - %%
V' % 3 - - 3
=otal
7 43 2 % 4%
$up cum reiese din tabelele de mai sus, (n total (n anul 2004, din %32 de
proiecte incluse (n Planul Ba+ional de cercetare-de.#oltare s-au finisat 2 proiecte
din cadrul programelor de stat, &* de proiecte selectate pe ba. de concurs, iar 3
proiecte nu au fost (ndeplinite.
$ate pri#ind reparti.area aloca+iilor pre#.ute (n bugetul de stat pentru
cercetare-de.#oltare pe programe, proiecte selectate prin concurs i beneficiari se
pre.int (n formularul nr.%9 la !aport.
<nali.a utili.rii mi8loacelor sub aspectul categoriilor economice denot, c
&3,3 la sut din suma total alocat pentru e2ecutarea lucrrilor de cercetare-
de.#oltare de ctre institu+iile bugetare constituie c/eltuielile pentru salariu,
contribu+ii la bugetul asigurrilor sociale de stat i primele de asigurare obligatorie
de asisten+ medical, care s-au finan+at (n sum de 30 mil. lei, ori *9,4 la sut fa+
de pre#ederi, ce sunt cu 2,9 mil. lei mai mult (n compara+ie cu anul 2003- 7,2 la
sut - pentru ac/itarea ser#iciilor comunale, care s-au finan+at (n #olum de 4,* mil.
7&
lei, ori *9 la sut ctre pre#ederi i 3*,& la sut constituie alte c/eltuieli, dintre
care s(nt i c/eltuieli pentru deplasri (n interes de ser#iciu, care s-au finan+at (n
#olum de 0,* mil. lei, ori *0 la sut ctre pre#ederi, ce sunt cu 0,% mil. lei mai mult
fa+ de anul 2003.
3/eltuielile pentru lucrri de cercetri tiin+ifice, procurarea materialelor,
reacti#elor i alte c/eltuieli destinate cercetrilor tiin+ifice s-au finan+at (n mrime
de %0,2 mil. lei, ori 99,&la sut fa+ de pre#ederi, ce sunt cu 7,3 mil. lei mai mult
fa+ de anul precedent.
3/eltuielile pentru (ntre+inerea i re(nnoirea ba.ei te/nico-materiale au fost
e2ecutate la ni#el de *2,0 la sut fa+ de planul preci.at. Ponderea c/eltuielilor (n
acest scop din #olumul total de c/eltuieli, constituie 2,2 la sut, ce e cu 0,3 la sut
mai pu+in comparati# cu anul 2003.
Lucrrile de cercetri tiin+ifice, incluse (n Planul Ba+ional, au fost
asigurate de &7 institu+ii de profil, dintre care 29 institu+ii academice i * institu+ii
de stat de (n#+m(nt superior, (n care au fost ocupa+i 234% colaboratori tiin+ifici,
dintre care, doctori /abilita+i (n tiin+e 7 323 persoane, cu 30 persoane mai pu+in
fa+ de anul 2003 i doctori (n tiin+e 7 %0** persoane, ori cu %07 persoane mai
pu+in fa+ de anul precedent.
3omparati# cu anul 2003 numrul de colaboratori tiin+ifici s-a micorat cu
20* persoane. >e pstrea. tendin+a e2odului din institu+iile de cercetare-
de.#oltare a cercettorilor cu titluri tiin+ifice 7 doctor /abilitat i doctor (n tiin+e.
>alariul mediu lunar real al unui colaborator tiin+ific din institu+iile
bugetare (n anul 2004 a constituit 009,% lei, ori cu 94 lei mai mult fa+ de anul
2003, ma8orat de la % decembrie 2004, (n conformitate cu pre#ederile Motr(rii
Au#ernului !epublicii "oldo#a nr. %%20 din %4 octombrie 2004 D3u pri#ire la
salari.area anga8a+ilor organi.a+iilor de drept public din sfera tiin+ei i ino#rii
finan+ate de la bugetul de statE.
La e2ecutarea proiectelor din cadrul programelor de stat i proiectelor
selectate pe ba. de concurs au participat (n total &2 de institu+ii i organi.a+ii din
sfera tiin+ei i ino#rii, inclusi#, %* institu+ii academice, 7 institu+ii de (n#+m(nt
superior, 20 institute, sta+iuni, centre de cercetri tiin+ifice din ramuri i alte.
=otodat e de men+ionat, c numrul participan+ilor la reali.area proiectelor
selectate pe ba. de concurs s-a micorat (n anul 2004 fa+ de anul 2003 mai mult
de 2 ori i constituie 900 persoane la total. La reali.area proiectelor (n cadrul
programelor de stat cu caracter aplicati# au participat &90 persoane. <stfel, la total
la reali.area proiectelor au participat %440 persoane, inclusi# 047 cercettori
tiin+ifice, din care 7 %&0 de doctori /abilita+i i 300 de doctori (n tiin+e- 30
func+ionari publici, p(n la %00 de repre.entan+i ai corpului didactic.
Pentru efectuarea proiectelor selectate pe ba. de concurs cu caracter
fundamental au participat 00 colaboratori tiin+ifici din institu+iile tiin+ifice, ce
constituie 23,9 la sut din numrul total al participan+ilor i 3% colaboratori din
institu+iile de (n#+m(nt superior, ce constituie %%,2 la sut.
Pentru reali.area proiectelor selectate pe ba. de concurs cu caracter aplicati#
au participat %7& colaboratori tiin+ifici din institu+iile tiin+ifice, ce constituie 2*,7
70
la sut din numrul total al participan+ilor, 0& colaboratori din institu+iile de
(n#+m(nt superior, ce constituie %% la sut i 9 persoane din alte institu+ii, ce
constituie %,4 la sut.
Pentru reali.area proiectelor (n cadrul a 7 programe de stat au participat &90
participan+i, din care, %94 colaboratori tiin+ifici din institu+ii tiin+ifice, ce
constituie 3%,7 la sut din numrul total al participan+ilor i %%9 colaboratori din
institu+ii de (n#+m(nt superior, ce constituie 20,3 la sut
3onform drilor de seam, datoriile creditoare pe ramura dat, la situa+ia din
% ianuarie 200&, au constituit 2,* mil. lei, (n timp ce soldul aloca+iilor neutili.ate
pe anul 2004 alctuiete 3,7 mil. lei. 3omparati# cu anul 2003, datoriile creditoare
s-au micorat cu 0,& mil. lei, iar datoriile debitoare au rmas la ni#elul anului
precedent. 3ea mai mare parte din datoriile debitoare s(nt datoriile ce +in de
procurarea utila8ului tiin+ific, i se e2plic prin finan+area c/eltuielilor respecti#e
(n ultimele .ile ale anului.
3onform art.29 al Legii (n#+m(ntului nr.&47-X''' din 2% iulie %**& i (n
conformitate cu !egulamentul cu pri#ire la pregtirea cadrelor tiin+ifice, aprobat
prin MotrGrea Au#ernului nr. 430 din 20 iulie %**3, pregtirea cadrelor tiin+ifice
se efectuea. prin doctorat i postdoctorat. 1n perioada gestionar pregtirea
cadrelor tiin+ifice s-a reali.at (n institu+iile uni#ersitare i tiin+ifice din cadrul a 0
ministere 4"inisterul 3ulturii, "inisterul ;duca+iei, "inisterul ;cologiei i
!esurselor Baturale, "inisterul >nt+ii, "inisterul <griculturii i 'ndustriei
<limentare i "inisterului <facerilor 'nterne6, a <cademiei de Jtiin+e a "oldo#ei,
<cademiei de <dministrare Public pe l(ng Preedintele !epublicii "oldo#a i
$epartamentului D"oldo#a-VinE.
3/eltuielile bugetare, destinate pregtirii cadrelor (n 2004 au fost efectuate,
+in(ndu-se cont de pre#ederile MotrGrii Au#ernului nr. %300 din %4 noiembrie
2003 D3u pri#ire la Planul de admitere la doctorat i postdoctorat pentru anul
2003-2004 E i Motr(rii Au#ernului nr. *07 din % septembrie 2004 DPri#ind
aprobarea Planului de admitere la doctorat i postdoctorat pentru anul 2004-200&E.
Pregtirea cadrelor prin doctorat i postdoctorat a fost efectuat de ctre %3
institu+ii de (n#+mGnt superior uni#ersitar, o institu+ie postuni#ersitar i de 30
institu+ii de tiin+ i ino#are
<nali.a datelor demonstrea., c (n anul 2004 prin doctorat i postdoctorat,
cu finan+area bugetar, s-au pregtit %209 persoane, ce e cu &% persoane mai mult
fa+ de anul 2003, dintre care &9* auditori, ori 40,& la sut au fcut studiile la
(n#+m(ntul cu frec#en+a la .i, ce e cu 7 persoane mai mult comparati# cu anul
precedent.
3onform Planului de admitere, aprobat prin MotrGrea Au#ernului nr. %300
din %4 noiembrie 2003 D3u pri#ire la Planul de admitere la doctorat i postdoctorat
pentru anul 2003-2004 E, au fost pre#.ute 44& locuri, ce e cu %3 locuri mai mult
comparati# cu anul precedent 4sec+ia de .i 7 220, ori cu %4 locuri mai pu+in6 pentru
institu+iile de stat, care au a#ut dreptul de organi.are a doctoratului.
<nali.a datelor demonstrea., c pe parcursul anului 2004 au fost
(nmatricula+i 447 de audien+i, ori cu 0,& la sut mai mult fa+ de plan. <dmiterea
77
ma8orat s-a efectuat de ctre institu+iile de (n#+m(nt superior din cadrul
"inisterului ;duca+iei.
1n scopul sus+inerii procesului de pregtire eficient a cadrelor prin doctorat,
i stimulrii aflu2ului tinerilor (n acti#itatea de cercetare-de.#oltare, precum i (n
conformitate cu pre#ederile Motr(rii Au#ernului nr. 3%% din %4 martie 2003 D3u
pri#ire la instituirea 5ursei de e2celen+ a Au#ernului !epublicii "oldo#a pentru
doctoran.iE, 3onsiliul >uprem pentru Jtiin+ i $e.#oltare =e/nologic a asigurat
finan+area institu+iilor, ai cror doctoran.i au ob+inut %2 burse de e2celent a
Au#ernului, (n mrime de %200 lei fiecare, conform pre#ederilor Motr(rii
Au#ernului nr.%9& din 2& februarie 2004 D3u pri#ire la acordarea 5ursei de
e2celen+ a Au#ernului pentru doctoran.i pe anul 2004E.
1n anul 2004 c/eltuielile de cas ce +in de acti#it+ile (n domeniul pregtirii
cadrelor tiin+ifice de (nalt calificare au constituit 0,0 mil. lei sau *2,& la sut fa+
de plan, din care pentru burse 7 2,% mil. lei sau *%,3 la sut.
1n anul 2004, (n urma re.ultatelor concursului i (n ba.a deci.iei 3omitetului
pentru decernarea Premiului Ba+ional (n domeniul tiin+ei i te/nicii cu pri#ire la
decernarea Premiului Ba+ional (n domeniul tiin+ei i te/nicii pe anul 2004,
aprobat prin Motr(rea Au#ernului nr. *&* din 23 august 2004 D3u pri#ire la
decernarea Premiului Ba+ional (n domeniul tiin+ei i te/niciiE, au fost decernate %%
Premii Ba+ionale (n sum de 2& mii lei fiecare.
1n conformitate cu cadrul legal, ce permite acumularea mi8loacelor
e2trabugetare de la prestarea diferitor ser#icii i pentru efectuarea lucrrilor
tiin+ifice contra plat, (n anul 2004 au fost prestate ser#icii, (n urma crora
institu+iile tiin+ifice au ob+inut mi8loace e2trabugetare (n sum de %0,% mil. lei sau
cu & mil. lei mai mult fa+ de anul 2003. <ceste mi8loace au fost ob+inute de la
darea (n arend 7 3,0 mil. lei- contractele pentru efectuarea lucrrilor de cercetri
tiin+ifice 7 &,* mil. lei- ser#iciile editoriale %,3 mil. lei. 'nstitu+iile tiin+ifice au
mai beneficiat de sponsori.ri i granturi (n sum de %,2 mil. lei sau cu 0,& mil. lei
mai mult fa+ de anul 2003.
$in #olumul #eniturilor totale ale mi8loacelor e2trabugetare, pentru
salari.are s-au utili.at 29,& la sut- 2%,* la sut - plata pentru ser#iciile
comunale- %,2 la sut - plata pentru deplasri i %0,0 la sut - pentru procurarea
utila8ului tiin+ific.
1n anul 2004, conform Motr(rii Au#ernului nr. 4&* din 30 aprilie 2004 D3u
pri#ire la decernarea premiului anual al Au#ernului pentru cel mai dotat
in#entatorE s-a alocat & mii lei din fondul de re.er# al Au#ernului "inisterului
>nt+ii pentru elaborarea sistemelor de diagnosticare de laborator i a remediilor
medicamentoase de profila2ie i tratament al afec+iunilor #irale, bre#etate i
implementate (n practica de ctre >.<. DCarmacoE.
79
-ultur* art* sport i aciuni pentru tineret. 3/eltuielile aprobate (n
bugetul de stat pe anul 2004 pentru ramura dat au constituit 97,% mil.lei, fiind
ulterior suplimentare cu 2%,* mil.lei. "a8orarea (n cau. a fost condi+ionat de
necesitatea punerii (n aplicare a Legii nr. %320-XV din 20 iulie 2002 cu pri#ire la
institu+ia public na+ional a audio#i.ualului 3ompania D=eleradio-"oldo#aE,
(ntru implementarea creia, planul aprobat pentru anul 2004 a fost suplimentat cu
circa %7 mil.lei. =otodat a a#ut loc transmiterea a %2 coli sporti#e de la
3onfedera+ia >indicatelor din "oldo#a pentru finan+are din buget, (n care scop au
fost pre#.ute suplimentar 3,4 mil. lei.
3/eltuielile la ramura dat au fost finan+ate (n sum de %04,0 mil.lei sau la
ni#el de *&,* la sut fa+ de pre#ederi.
3/eltuielile efecti#e ale institu+iilor finan+ate la compartimentul dat au
alctuit *0,& mil.lei, care s(nt cu %24**,9 mii lei mai mici comparati# cu planul
preci.at i cu 733%,2 mii lei sau 9,2 la sut mai mult fa+ de c/eltuielile efecti#e (n
anul 2003.
La situa+ia din % ianuarie 2004 datoriile creditoare ale institu+iilor din
domeniile respecti#e s-au (nregistrat (n sum de %072,7 mii lei, cu o reducere de
90%3,7 mii lei fa+ de datoriile (nregistrate la (nceputul anului gestionar, datorit
stingerii datoriilor 3ompaniei de >tat D=eleradio-"oldo#aE, condi+ionate de
pre#ederile Legii nr. %320-XV din 20 iulie 2002 cu pri#ire la institu+ia public
na+ional a audio#i.ualului 3ompania D=eleradio-"oldo#aE.
$in totalul datoriilor creditoare (nregistrate, 904,* mii lei ori 7& la sut au
constituit datoriile pentru retribuirea muncii, restul datoriilor +in(nd de plata
mrfurilor i ser#iciilor.
1n acelai timp, datoriile debitoare ale institu+iilor de cultur s-au redus (n
compara+ie cu anul precedent cu %*3 mii lei i au constituit %230,9 mii lei.
Bumrul real de anga8a+i (n institu+iile publice din sectorul dat s-a redus fa+
de anul 2003 cu 20% persoane i a constituit %*9& persoane 4fr personalul
administrati# i cel al institu+iilor sporti#e6, (nregistr(nd o reducere de &99 persoane
fa+ de numrul aprobat pentru anul gestionar. <cest fapt este legat de
disponibilit+ile personalului 3ompaniei de >tat D=eleradio-"oldo#aE (n legtur
cu lic/idarea institu+iei respecti#e.
$in totalul c/eltuielilor finan+ate pentru ramura dat 34022,0 mii lei sau
33,% la sut au constituit c/eltuielile, ce +in de activitatea n domeniul culturii" care
au fost e2ecutate la ni#el de *7,& la sut fa+ de pre#ederile anuale, ce este cu %4,2
la sut mai mult fa+ de #olumul mi8loacelor alocate (n anul 2003.
3/eltuielile bugetului de stat pe anul 2004 pentru cultur, art, sport i
ac+iuni pentru tineret, structurate pe grupe func+ionale, se pre.int (n diagrama ce
urmea.,

-heltuielile su$ aspectul !rupelor funcionale (mii lei)
7*
1818,4
14849,8
49331,7
1150,0
2815,6
34622,6
Activitatea n domeniul culturii
Radioteleviziunea
Presa periodic i editurile
Sportul i aciunile pentru tineret
Instituii i msuri neatribuite la
alte grupuri
Organe administrative
$in bugetul de stat, la grupa func+ional D<cti#itatea (n domeniul culturiiE,
s-a finan+at acti#itatea curent a 40 institu+ii, inclusi# a,
%9 institu+ii teatral-concertistice. Prin Motr(rea nr. 043 din * iunie 2004,
Au#ernul a fost aprobat !e+eaua institu+iilor teatral-concertistice de stat
4na+ionale, republicane, municipale, departamentale6, din care %9 institu+ii
beneficia. de sus+inere din bugetul de stat.
<cestor institu+ii li s-au efectuat transferuri (n sum de %9790,3 mii lei, sau
**,9 la sut din pre#ederile anuale, cu o ma8orare de 204&,0 mii lei sau %0,4 la sut
fa+ de mi8loacele alocate (n acest scop (n anul 2003. "a8orarea respecti# a fost
condi+ionat de necesitatea punerii (n aplicare a Motr(rii Au#ernului nr. %%33 din
%7 septembrie 2003 D3u pri#ire la ma8orarea salariilor agen+ilor economici din
sfera bugetarE.
1n plus, (n temeiul Motr(rii Au#ernului nr. 044 din * iunie 2004 1.>. D3ircul
din 3/iinuE a beneficiat, (n anul gestionar, de mi8loace financiare (n sum de
3&00 mii lei din fondul de re.er# al Au#ernului, destinate efecturii de repara+ii
capitale.
"i8loacele alocate institu+iilor teatral-concertistice din bugetul de stat au
acoperit 44,0 la sut din c/eltuielile totale ale acestor institu+ii, fa+ de 42,& (n anul
precedent. Veniturile proprii ale acestor institu+ii au sporit (n aceast perioad p(n
la 3099*,% mii lei, comparati# cu 20407,* mii lei (n anul 2003 i au permis
acoperirea a 00,7 la sut din totalul c/eltuielilor, care s-au stabilit la ni#el de
&097*,4 mii lei.
0 biblioteci, pentru care au fost alocate mi8loace (n sum de 0%9*,4 mii lei
sau *7,0 la sut din planul anual preci.at, ceea ce este cu &20,0 mii lei mai mult
comparati# cu mi8loacele alocate (n anul 2003. 3/eltuielile bugetare (ntru
sus+inerea acestor institu+ii constituie &,* la sut din totalul de c/eltuieli e2ecutate
pe ramur.
Bumrul mediu al personalului bibliotecilor a constituit (n perioada de
gestiune 4&9 persoane, fa+ de &0* unit+i, aprobate conform statelor de personal,
cu o reducere de 0 persoane comparati# cu indicele reali.at (n anul 2003.
>alariul mediu lunar al unei persoane anga8ate (n biblioteci, ac/itat din surse
bugetare, a constituit &&&,3 lei, cu o cretere de 9%,& lei fa+ de cel reali.at (n anul
90
2003, influen+at preponderent de Motr(rea Au#ernului nr. %&*& din 30 decembrie
2003, care pre#ede introducerea unor modificri (n condi+iile de salari.are a
personalului din cultur finan+at din bugetul de stat. =otodat, din contul
#eniturilor speciale ale bibliotecilor de la prestarea ser#iciilor de specialitate,
(ndreptate la remunerarea muncii anga8a+ilor, fiecare persoan a mai beneficiat
lunar de 27,% lei.
$in totalul c/eltuielilor pentru tipul respecti# de institu+ii, &73,0 mii lei au
fost planificate pentru ma8orarea fondului de carte a bibliotecilor i abonrii la
presa periodic, finan+area acestora fiind e2ecutat la ni#el de *0,4 la sut.
0 mu.ee, crora li s-au alocat 0&00,9 mii lei sau *%,9 la sut din pre#ederi,
ma8or(ndu-se fa+ de anul precedent cu 409,& mii lei. Ponderea c/eltuielilor
respecti#e (n totalul mi8loacelor finan+ate pe ramur constituie 0,2 la sut.
1ntru reali.area pre#ederilor Motr(rii Au#ernului nr. %379 din %0 decembrie
200% D3u pri#ire la ac+iunile prioritare de sal#gardare a monumentelor istorico-
culturale din 3omple2ul "u.eal D)raul medie#al )r/eiE, prin Legea nr. 302-XV
din & noiembrie 2004, bugetul "inisterului 3ulturii a fost suplimentat cu 300 mii
lei (n scopul acoperirii par+iale a c/eltuielilor ce +in de ac/i.i+ionarea de ctre
3omple2 a terenurilor cu #estigii ar/iologice de importan+ deosebit, actualmente
pri#ati.ate. $in lipsa cadrului 8uridic pentru efectuarea tran.ac+iei (n cau.,
mi8loacele respecti#e nu au fost #alorificate.
Bumrul unit+ilor de personal aprobat pentru institu+iile men+ionate a
crescut cu 3 unit+i fa+ de ni#elul anului 2003, (n special personalul 3asei-mu.eu
D<.PuSinE (n legtur cu transmiterea acesteia, (n gestiunea 3onacului familiei
!alli din s. $olna. Bumrul real de anga8a+i a constituit 420 persoane i s-a
men+inut la ni#elul anului precedent.
>alariul mediu lunar la o persoan, anga8at (n institu+iile mu.eistice, reali.at
(n anul gestionar a alctuit 4*7,9 lei fa+ de 4%0,9 lei (n anul precedent, cu o
cretere de 9% lei. $in mi8loacele speciale ale institu+iilor, personalul a mai
beneficiat de 7*,9 lei lunar.
9 uniuni de crea+ie, crora conform !egulamentului cu pri#ire la modul de
sus+inere financiar a uniunilor de crea+ie din "oldo#a, aprobat prin Motr(rea
Au#ernului !epublicii "oldo#a nr.700 din %2 iunie 2003E li s-au pre#.ut
mi8loace bugetare pentru finan+area diferitor programe culturale (n sum de 720
mii lei, care au fost e2ecutate la ni#el de 9*,2 la sut, cu o cretere de %27,0 mii lei
fa+ de anul 2003. $in totalul mi8loacelor transferate %42 mii lei sau 22,% la sut au
fost (ndreptate la ac/itarea onorariilor de participant, precum i acordarea premiilor
laurea+ilor.
La situa+ia din % ianuarie 200&, datoriile creditoare ale institu+iilor atribuite
la grupa D<cti#it+i (n domeniul culturiiE au alctuit 0%4,4 mii lei, ce constituie
&7,3 la sut din totalul datoriilor creditoare pe grupa principal D3ultur, art,
sport i ac+iuni pentru tineretE, cu o reducere de 43,9 mii lei fa+ de anul 2003.
Bumrul mediu efecti# de anga8a+i din institu+iile finan+ate la
compartimentul respecti# a atins, (n perioada de gestiune, cifra de *43 persoane,
9%
fa+ de planul aprobat la ni#el de %074,& persoane. >alariul mediu lunar al unui
anga8at, ac/itat din buget constituie &24,4 lei, ori cu 77,0 lei mai mare comparati#
cu cel reali.at (n 2003. $irec+ionarea (n scopul dat a mi8loacelor e2trabugetare de
la prestarea ser#iciilor de specialitate, precum i darea (n arend a spa+iilor
disponibile, a permis ma8orarea salariului mediu lunar al unui anga8at din
institu+iile respecti#e cu (nc 49,7 lei.
Pentru (ndeplinirea comen.ii de stat pentru susinerea cinematografiei pe anul
2004 au fost pre#.ute mi8loace financiare (n sum de 0,* mil.lei, care s-au finan+at
integral i au fost utili.ate la producerea urmtoarelor filme,
- finisarea filmului artistic de lung metra8 DOanaE 7 044 mii lei-
- finisarea filmului documentar D3titorii lui Jtefan cel "areE 7 %&0 mii lei
- finisarea filmelor D'a-m cu tineE i D>(rba de la 3/iinuE 7 %0 mii lei-
- lansarea (n produc+ie a filmului D)pera+ia 'ai 7 3/iinuE 7 %00 mii lei 4cu
trecerea (n anul 200&6-
- descrierea scenariului literar DJtefan cel "areE 7 42,% mii lei-
- dublarea filmului documentar D< tri (n "oldo#aE 7 3,* mii lei.
3/eltuielile bugetului de stat la grupa func+ional =>adiodifuziunea? au
suferit modificri (n anul 2004 at(t (n #olum de aloca+ii, c(t i (n numr de institu+ii
finan+ate la compartimentul respecti#. <stfel, (n scopul punerii (n aplicare a Legii
nr. %320-XV din 20 iulie 2002 cu pri#ire la institu+ia public na+ional a
audio#i.ualului 3ompania D=eleradio-"oldo#aE, aloca+iile s-au suplimentat cu
%07*0,9 mii lei fa+ de planul aprobat i au constituit &2920,3 mii lei. <cestea au
inclus 3*%79,& mii lei, destinate acti#it+ii p(n la % august 2004 a 3ompaniei de
>tat D=eleradio-"oldo#aE i efecturii procesului de lic/idare a acestei institu+ii i
%304%,9 mii lei pentru acti#itatea institu+iei publice na+ionale a audio#i.ualului
3ompania D=eleradio-"oldo#aE, noi-create, (n perioada % august 7 3% decembrie
2004.
3/eltuielile efecti#e au fost e2ecutate (n #olum de 4*33%,7 mii lei, sau *3,4
la sut din pre#ederile anuale. $atoriile creditoare, la situa+ia din % ianuarie 2004,
au constituit 90&4,0 mii lei, care spre finele anului 2004, au fost reduse p(n la
%340,0 mii lei 4din mi8loacele bugetare i speciale6, datorit ac/itrii cu creditorii
3ompaniei de >tat D=eleradio-"oldo#aE.
;#olu+ia datoriilor creditoare ale 3ompaniei de >tat D=eleradio-"oldo#aE
pe principalele articole de c/eltuieli din mi8loace bugetare se pre.int (n urmtorul
tabel,
<rticol de c/eltuieli
% ianuarie
2004
% aprilie
2004
% august
2004
3% decembrie
2004
=otal datorii creditoare conform
bilan+ului contabil
90&4,0 %%7%*,0 *%72,7 %&9,2
!etribuirea muncii
997,3 %244,4 %0%3,9 **,*
92
<rticol de c/eltuieli
% ianuarie
2004
% aprilie
2004
% august
2004
3% decembrie
2004
Plata mrfurilor i ser#iciilor,
din care,
7&%2,3 **34,2 779%,0 &0,3
<renda circuitelor i emi+toarelor
047*,* 933%,2 00%4,2 -
3/eltuieli capitale
%0,% %0,% %&,2 %,0
<stfel, (n perioada august-decembrie 2004 au fost ac/itate datorii pentru
arenda circuitelor i emi+toarelor (n sum de 0*72,7 mii lei, din care fa+ de 1.>.
D!adiocomunica+iiE 7 4970,* mii lei, !adio 'ai 7 20*4 mii lei- titluri e2ecutorii
(naintate de ctre <socia+ia D$repturi de <utor i 3one2eE 7 %09% mii lei. La
general, (n perioada respecti# au fost ac/itate datorii creditoare 4conform actelor
de #erificare a c/eltuielilor, titlurilor e2ecutorii etc.6 (n sum total de circa %0,&
mil.lei- salarii i impo.ite aferente (n legtur cu lic/idarea 3ompaniei de >tat
D=eleradio-"oldo#aE (n sum total de 4339,* mii lei, din care pl+ile pentru
disponibili.area personalului 7 33%7,% mii lei.
Bumrul de unit+i de personal ale 3ompaniei de >tat D=eleradio-"oldo#aE
a constituit (n perioada gestionar %4*% unit+i, sau la ni#elul anului precedent.
$up modificrile par#enite (n legtur cu lic/idarea (ntreprinderii date 4au fost
emise ordine despre disponibili.area a 240 persoane6, numrul mediu real de
anga8a+i ai 3ompaniei, salaria+i din buget (n anul 2004, a constituit %03& persoane.
$e asemenea, din #eniturile proprii ale 3ompaniei pe parcursul anului respecti# au
fost (ntre+inute %7 persoane.
1n scopul sus+inerii editrii cr+ii na+ionale, (n bugetul de stat pentru anul
2004, la compartimentul =:resa periodic 0i editurile? s-au pre#.ut 700 mii lei.
"i8loacele respecti#e au fost finan+ate integral pe parcursul anului, (n ba.a Listei
edi+iilor propuse a fi sub#en+ionate din bugetul de stat (n anul 2004, aprobate de
ctre 3omisia pentru cultur, tiin+, (n#+m(nt, tineret i mi8loace de informare (n
mas a Parlamentului. 1n perioada gestionar au fost editate 23 titluri de carte (n
peste 37 mii de e2emplare, c/eltuielile efecti#e la acest capitol constituind 900,2
mii lei. $in tira8ul total editat, circa %7 mii e2emplare au fost transmise
"inisterului 3ulturii i "inisterului ;duca+iei pentru completarea fondului
bibliotecilor publice i colare. !estul e2emplarelor, cu e2cep+ia depo.itului legal
i celor distribuite (n cadrul manifestrilor culturale, au fost lsate, potri#it
pre#ederilor Legii nr. *3*-X'V din 20 aprilie 2000, la dispo.i+ia editurilor pentru
comerciali.are.
Pentru reali.area msurilor de cultur fizic" sport 0i problemele tineretului (n
bugetul aprobat au fost pre#.ute mi8loace bugetare (n sum de %%,& mil.lei.
1n anul 2004 conform Motr(rii Au#ernului nr.%034 din 3% decembrie 2003 de
la balan+a >indicatelor din "oldo#a la balan+a $epartamentului =ineret i >port au
fost transmise %2 coli sporti#e cu alocarea mi8loacelor financiare suplimentare (n
sum de 3,4 mil.lei.
93
Pe parcursul anului s-au finan+at c/eltuieli (n sum de %4,9 mil.lei s-au cu **,3
la sut din pre#ederile anuale.
3irca 00,4 la sut din c/eltuielile domeniului dat s-au utili.at pentru msurile
sporti#e - *,0 mil.lei.
Pentru pregtirea i participarea sporti#ilor de performan+, candida+i (n locul
na+ional olimpic la edi+ia XXV'''-a a Oocurilor )limpice de la <tena 4Arecia6 au
fost pre#.ute mi8loace bugetare pentru plata burselor (n mrime de 0,0 mil.lei,
finan+area s-a efectuat integral.
Pentru (ntre+inerea institu+iilor de cultur fi.ic i sport au fost pre#.ute
mi8loace bugetare (n sum de &,2 mil.lei, care s-au e2ecutat la ni#el de *0,2 la sut.
$in contul acestor mi8loace au fost acoperite c/eltuieli ce +in de acti#itatea a
%& coli cu profil sporti# i 4 institu+ii de cultur fi.ic i sport.
1n re.ultatul transmiterii colilor sporti#e de la 3onfedera+ia >indicatelor din
"oldo#a, numrul real al efecti#ului (n anul 2004 pentru (ntre+inerea institu+iilor (n
cultur fi.ic i sport fa+ de anul 2003 a crescut cu %&%,& persoane i a constituit
2&&,& unit+i.
>alariul mediu real al anga8a+ilor din institu+iilor de cultur fi.ic i sport a
alctuit, la personalul de conducere (n anul 2004 7 &9%,4 lei, (n anul 2003 7 447
lei, s-a ma8orat cu 30,0 la sut, respecti#, personalul de profil - 402,7 lei, - 432 lei,
ma8or(ndu-se cu 7,% la sut, personalul au2iliar i de ser#iciu - 273,& lei fa+ de
20*,2 lei cu %,0 la sut.
Pentru acti#itatea instituiilor 0i aciunilor privind cultura" arta 0i sportul"
neatribuite la alte grupuri (n anul 2004, s-au pre#.ut c/eltuieli la ni#elul anului
precedent (n #olum de %43%,4 mii lei, care, prin rectificarea Legii bugetului de stat
pe anul 2004 au fost suplimentate cu &00 mii lei, (n legtur cu necesitatea
acoperirii unor c/eltuieli ale "inisterului 3ulturii legate de desfurarea
Cesti#alului D'n#it "aria 5ieuE 4%00 mii lei6, Cesti#alului 'nterna+ional de =eatru
4200 mii lei6, e2po.i+iei (n or. "osco#a D"oldo#a pre.int 4%00 mii lei6, precum i
pentru organi.area i desfurarea la 3/iinu a Primului 3ongres al persoanelor
originare din !epublica "oldo#a, domiciliate peste /otare 4%00 mii lei6.
Cinan+area (n anul 2004 a institu+iilor i msurilor atribuite la grupa
respecti# s-a efectuat la ni#el de **,3 la sut i alctuiete %9%9,4 mii lei, din care
%404,3 mii lei au fost alocate pentru reali.area msurilor culturale, organi.ate de
"inisterul 3ulturii.
Pe l(ng mi8loacele bugetare, institu+iile de cultur au mai beneficiat i de
mi8loace e2trabugetare de la acti#itatea de profil, precum i darea (n arend a
localurilor, efectu(nd c/eltuieli de 0&70 mii lei, sau 92,3 la sut din #eniturile
e2ecutate.
Pe parcursul anului 2004 institu+iile finan+ate la grupa respecti# au
beneficiat i de alte mi8loace e2trabugetare, pro#enite din granturi i sponsori.ri
(n #aloare de %3%39,3 mii lei, efectu(nd din contul acestor #enituri c/eltuieli (n
sum de %2972,2 mii lei. Ponderea cea mai mare (n categoria dat de c/eltuieli 7
*302,& mii lei sau 72,3 la sut, re#ine celor efectuate de <paratul Au#ernului
pentru restaurarea 3omple2ului monastic D3prianaE i "inisterului 3ulturii la
94
desfurarea ac+iunilor culturale de amploare na+ional 4Cesti#alul 'nterna+ional
D'n#it "aria 5ieuE6.
.crotirea sntii. Pentru ocrotirea snt+ii, (n bugetul de stat pe anul
2004 ini+ial au fost aprobate mi8loace bugetare (n mrime de 9%0,7 mil. lei.
3onform Legii nr.302-XV din & noiembrie 2004 pri#ind modificarea i
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 s-au produs ma8orri de aloca+ii
bugetare cu 0,0 mil. lei, inclusi# "inisterului >nt+ii 7 9,* mil. lei, pentru
ac/itarea datoriilor fa+ de institu+iile bugetare, care de la % ianuarie 2004 s-au
(ncadrat (n sistemul asigurrilor medicale, <socia+iei 3urati#->anatoriale i de
!ecuperare 7 0,2 mil. lei, concomitent s-a redus contribu+ia Au#ernului la
implementarea proiectului de reformare a sistemului snt+ii cu 2,0 mil. lei.
1n urma acestor modificri, #olumul aloca+iilor pe anul 2004 pentru ocrotirea
snt+ii a constituit 9%7,3 mil. lei, dintre care pentru aparatul central al
"inisterului >nt+ii 7 %,0 mil. lei i contribu+ia Au#ernului la reali.area
proiectului de reformare a sistemului snt+ii 7 %,2 mil. lei.
1n perioada anului 2004 s-au finan+at c/eltuieli (n sum de 9%3,* mil. lei, la
ni#el de **,0 la sut fa+ de pre#ederi.
1n totalul c/eltuielilor bugetului de stat, c/eltuielile pentru ocrotirea snt+ii
de+in o pondere de %& la sut.
3/eltuielile pentru sntate (n anul de gestiune au fost e2ecutate, +in(ndu-se
cont de implementarea integral, (ncep(nd cu % ianuarie 2004, a asigurrilor
obligatorii de asisten+ medical, (n legtur cu ce, comparati# cu anul 2003, s-a
modificat i structura interramural a c/eltuielilor. "i8loacele bugetare pentru
sntate, (n marea parte, 90 la sut din c/eltuielile totale, au fost (ndreptate pentru
ser#iciile de asigurare a asisten+ei medicale a persoanelor asigurate de ctre
Au#ern, (n care scop s-au alocat 0&%,3 mil.lei. 3onform drii de seam a
3ompaniei Ba+ionale de <sigurri (n "edicin, din contul bugetului au fost
asigurate %004,0 mii persoane sau 44,& la sut din numrul total al popula+iei.
Pentru programele na+ionale de ocrotire a snt+ii s-au utili.at 73,0 mil.lei, *
la sut- pentru ser#iciile de profila2ie 7 &9,% mil.lei, 7,% la sut- pentru ser#iciile
medicale de sta+ionar 7 &,% mil.lei, 0,& la sut- pentru medicina primar 7 3,*
mil.lei, 0,& la sut- alte institu+ii i ser#icii 7 %*,7 mil.lei, 2,4 la sut din c/eltuielile
totale la ramura dat.
3/eltuielile efecti#e au fost calculate (n sum de 9%0,3 mil.lei i au fost
men+inute (n limita pre#ederilor.
1n anul 2004 finan+area pe ministere i departamente a fost efectuat (n
conte2tul i pentru sus+inerea reformelor (n acest sector, i s-au reparti.at (n felul
urmtor,
=ransferurile de la bugetul de stat pentru ac/itarea primelor de asigurare
obligatorie de asisten+ medical a categoriilor popula+iei, pentru care calitatea de
asigurtor (i re#ine Au#ernului, s-au efectuat (n sum de 0&%,3 mil. lei uniform i
pe deplin-
9&
"inisterului >nt+ii 7 %4*,0 mil. lei sau *9,2 la sut fa+ de plan i este
cu %4%,% mil. lei sau 49,& la sut mai pu+in comparati# cu anul 2003 42*0,7 mil.
lei6. <ceast reducere se moti#ea. cu trecerea institu+iilor medico-sanitare (n
sistemul asigurrilor obligatorii medicale 4spitalele, sta+iile de urgen+e i
policlinicile6. 1n condi+ii comparabile, e2clu.(nd influen+a implementrii asigurrii
obligatorii de asisten+ medical, comparati# cu 2003 este o ma8orare de 2*,9 mil.
lei sau 20,9 la sut-
<socia+iei 3urati#->anatoriale i de !ecuperare 7 %0,9 mil.lei, ce corespund
pre#ederilor anuale i s(nt cu 2,9 mil. lei sau 20,0 la sut mai mici, dec(t (n anul
2003. !educerea (n cau. a aloca+iilor bugetare este impus de participarea unor
institu+ii ale asocia+iei 7 spitalul i policlinica (n cadrul asigurrilor medicale
obligatorii.
Pe parcursul anului institu+iile subordonate <socia+iei au acordat asisten+
medical (n corespundere cu Programul unic al asigurrilor obligatorii de asisten+
medical pentru anul 2004, aprobat prin /otr(rea Au#ernului nr. %&%& din %&
decembrie 2003, (n re.ultatul creia au beneficiat de mi8loace din fondurile
asigurrilor obligatorii de asisten medical (n sum de 3,& mil. lei. <stfel
institu+iile <socia+iei (n anul 2004 au utili.at (n total %4,3 mil. lei.
1n perioada de gestiune, din suma total c/eltuieli pentru ocrotirea snt+ii
3&,9 mil. lei sau 2%,* la sut au fost direc+ionate pentru remunerarea muncii.
>alariul mediu al unui anga8at din ramur (n anul 2004 a alctuit 023 lei i a
crescut fa+ de anul 2003 cu %43 lei sau circa 30 la sut, i pe categorii de personal
s-a reparti.at astfel,
medici 7 *0&,0 lei fa+ de 70&,9 lei-
personalul mediu medical 7 &00,* lei fa+ de 404,9 lei-
personalul medical inferior 7 430,4 lei fa+ de 33&,7 lei-
alt personal 7 &22,0 lei fa+ de 4%&,7 lei.
1n afar de acesta, din contul mi8loacelor e2trabugetare i din fondurile de
asigurare obligatorii de asisten+ medical, la remunerarea muncii au fost
(ndreptate %7,9 mil. lei.
<stfel, salariul mediu pe ramur din toate sursele a alctuit 774,% lei, inclusi#
medicii 7 %202,9 lei, personalul mediu 7 04*,9 lei, personalul inferior 7 4&0 lei, alt
personal 7 77&,% lei.
Pentru alimenta+ia bolna#ilor (n institu+iile curati#e au fost finan+ate 0,7 mil.
lei ce este la ni#el de *0,% la sut din pre#ederile planificate.
La procurarea medicamentelor i materialelor de pansament au fost (ndreptate
&0,* mil. lei, ce constituie *9,& la sut fa+ de plan i 0,2 la sut din c/eltuielile
totale pentru sntate.
3/eltuielile medii pentru alimenta+ia unui pacient au fost de %7,3 lei pe .i,
iar pentru medicamente i materiale de plasamente 7 %2,% lei pe .i i corespund
normelor (n #igoare.
La situa+ia din % ianuarie 200& de la bugetul de stat se finan+au &4 institu+ii
de ocrotire a snt+ii, inclusi#,
policlinici i centre a medicilor de familie - 2
90
centre de medicin pre#enti# municipale i raionale 7 39
centre de reabilitare i recuperare 7 0
alte institu+ii - 9.
3omparati# cu anul 2003, numrul de institu+ii s-au redus cu 24 de unit+i
din moti#ul trecerii la sistemul asigurrilor obligatorii de asisten+ medical.
Bumrul efecti# de personal, (n mediu anual pe ramur, a crescut (n anul
2004 cu %09 unit+i sau cu 2,3 la sut. La "inisterul >nt+ii numrul de personal
s-a ma8orat cu 237 unit+i (n legtur cu trecerea 3entrului de plasament temporar
i reabilitare pentru copii din 5l+i (n subordinea "inisterului >nt+ii
Pe <socia+ia 3urati#->anatorial i de !ecuperare numrul de personal s-a
redus cu %29,& persoane, ce este condi+ionat de includerea spitalului i policlinicii
(n cadrul sistemului de asigurri obligatorii medicale.
Bumrul mediu anual al personalului (ncadrat (n institu+iile finan+ate de la
bugetul de stat, pe categorii de personal (n anul 2004, se caracteri.ea. prin datele
din tabelul urmtor,
$enumirea indicilor
2004 7 mediu anual
"inisterul
>nt+ii
<socia+ia
3urati#-
>anatorial i
de !ecuperare
=otal
Bumrul unit+ilor de state, total 4%&&,7& 02&,7& 479%,&
inclusi#,
- medici *43 %%& %0&9
- personal mediu %&09,2& 200,7& %7%&
- personal inferior 4*7,2& %3%,& 029,7&
- alt personal %207,2& %72,& %37*,7&
La situa+ia din % ianuarie 200&, datoriile creditoare ale institu+iilor ocrotirii
snt+ii au constituit 3,9 mil. lei, cu o reducere de %0,9 mil. lei comparati# cu %
ianuarie 2004. $e asemenea s-au redus datoriile debitoare cu &,7 mil. lei i
alctuiesc 7,0 mil. lei, inclusi# la medicamente - 4,* mil. lei i utila8ul medical 7
%,9 mil. lei din moti#ul c au fost transferate (n a#ans conform cerin+elor
contractelor.
) surs suplimentar pentru (ntre+inerea institu+iilor bugetare ale ocrotirii
snt+ii ser#esc a8utoarele umanitare, care (n anul gestionar au fost primite (n
sum de %2,3 mil. lei, dintre care s-au reparti.at 7 4,4 mil. lei, inclusi# institu+iilor
subordonate "inisterului >nt+ii 7 3,0 mil. lei i <socia+iei 3urati#->anatoriale i
de !ecuperare - 0,9 mil. lei.
Paralel cu mi8loacele alocate din bugetul de stat, institu+iile ramurii au
beneficiat de mi8loace e2trabugetare, (n sum de &* mil. lei, dintre care - ser#icii cu
plat de &3,0 mil. lei i care au fost utili.ate (n sum de 40,* mil. lei sau 97,& la
sut.
$in suma total a c/eltuielilor efectuate din mi8loace e2trabugetare s-au
(ndreptat la remunerarea muncii anga8a+ilor 7 %&,0 mil.lei 433,3 la sut6, pentru
97
plata mrfurilor i ser#iciilor 7 %7,& mil.lei 437,3 la sut6, pentru medicamente 7 4
mil.lei 49,& la sut6.
Pe l(ng aceasta, la ramura dat a fost aprobat fondul e2trabugetar pentru
sus+inerea financiar a unor msuri din ocrotirea snt+ii. ;2plica+iile #i.(nd
e2ecutarea fondului (n cau., se con+in la capitolul DCondurile e2trabugetareE.
; de men+ionat, c c/eltuielile "inisterului >nt+ii pe anul 2004 au fost
fundamentate pe programe i performan+. ;2plica+iile #i.a#i de reali.area
programelor s(nt incluse la capitolul D;2ecutarea bugetelor fundamente pe
programe i performan+E, iar datele despre e2ecutarea programelor se con+in (n
formularul nr.3 la !aport.
Asistena social i susinerea social. Potri#it Legii bugetului de stat pe
anul 2004, la grupa dat de c/eltuieli ini+ial au fost aprobate 92*,0 mil.lei, dintre
care 4&&,3 mil.lei 7 transferuri la bugetul asigurrilor sociale de stat.
Pe parcursul anului, aloca+iile au fost preci.ate, cu suplimentarea mi8loacelor
pentru unele programe i reducerea aloca+iilor pentru acele programe, (n reali.area
crora au inter#enit factori obiecti#i 4reducerea beneficiarilor de presta+ii sociale
etc6. 1n re.ultatul re#i.uirii programelor i modificrilor operate aloca+iile s-au
stabilit (n sum de 9&0,3 mil.lei.
3onform drilor de seam pe anul 2004, pentru domeniul dat s-au efectuat
c/eltuieli (n sum total de 93&,9 mil.lei sau la ni#el de *9,3 la sut fa+ de
pre#ederile anuale.
1n totalul c/eltuielilor bugetului de stat, c/eltuielile la grupa dat de+in o
pondere de %&,4 la sut, iar comparati# cu anul 2003, acestea au sporit cu %&0
mil.lei sau cu 2%,* la sut.

:ensiile militarilor. Pentru asigurarea cu pensii i indemni.a+ii a militarilor,
care s(nt pensiona+i prin sistemele departamentale de calculare i distribuire a
pensiilor, (n bugetul de stat au fost pre#.ute 2%40&3,7 mii lei, care s-au finan+at (n
sum de 2%3*7%,2 mii lei, sau **,7 la sut.
1n anul 2004 a fost asigurat plata pensiilor pentru %2 luni pentru un numr
total de %0299 de pensionari sau cu 072 persoane mai mult dec(t (n anul 2003.
"a8orarea numrului de beneficiari a a#ut loc (n toate autorit+ile, cu e2cep+ia
$epartamentului =rupelor de Arniceri.
$atele despre numrul pensionarilor, c/eltuielilor efectuate pentru plata
pensiilor pe tipuri de pensii i mrimea medie lunar a pensiilor se e2pun (n tabelul
urmtor,
:ensii pentru vec5ime n
munc
:ensii pentru invaliditate :ensii pentru pierderea
ntreintorilor
:ensii peste limit de
vrst
99
T
o
t
a
l

r
e
a
l

p
e
n
s
i
o
n
a
r
i
"inisterele
2
u
m

r
u
l

r
e
a
l

d
e

p
e
n
s
i
o
n
a
r
i
-
p
e
r
s
.
.
>
u
m
a

f
i
n
a
n
+
a
t

m
i
i

l
e
i
"

r
i
m
e
a

m
e
d
i
e


l
u
n
a
ra

p
e
n
s
i
e
i
-
l
e
i
.
2
u
m

r
u
l

r
e
a
l

d
e

p
e
n
s
i
o
n
a
r
i
-
p
e
r
s
.
.
>
u
m
a

f
i
n
a
n
+
a
t

m
i
i

l
e
i
"

r
i
m
e
a

m
e
d
i
e


l
u
n
a
ra

p
e
n
s
i
e
i
-
l
e
i
.
2
u
m

r
u
l

r
e
a
l

d
e

p
e
n
s
i
o
n
a
r
i
-
p
e
r
s
.
.
>
u
m
a

f
i
n
a
n
+
a
t

m
i
i

l
e
i
B
i
#
e
l
u
l

m
e
d
i
u

l
u
n
a
r

d
e

p
e
n
s
i
e
-
l
e
i
.
"

r
i
m
e
a

m
e
d
i
e


l
u
n
a
ra

p
e
n
s
i
e
i
-
l
e
i
.
>
u
m
a

f
i
n
a
n
+
a
t

m
i
i

l
e
i
"

r
i
m
e
a

m
e
d
i
e


l
u
n
a
ra

p
e
n
s
i
e
i
-
l
e
i
.
% 2 3 4 & 0 7 9 * %0 %% %2 %3 %4
"inisterul <prrii
0297 4%0& 0%4*2 %%&2,3 433 0020,4 %%77,2 %7%3 %272%,9 &7%,3 30 39*,2 93%,&
"inisterul <facerilor 'nterne
7709 0023 04%42,4 907,% 2&4 %920,0 &*7,3 907 4%02,% 42*,9 &% 34%,9 &&9,9
>er#iciul de 'nforma+ii i
>ecuritate
&*7 370 7730,0 %74%,0 2&
407,* %3&*,7 %00 %40%,* 70%,4 42 7%&,4 %4%*,4
$epartamentul =rupelor de
Arniceri
437 29% &399,9 %&*9,0 %3 %*9,* %27&,0 %43 %300,% 70%,%
$epartamentul 'nstitu+iilor
Penitenciare
%00* **0 *&*9,7 99%,4 %0 *4,7 &39,0 32 %02,9 402,& 3% 209 79&,*
>er#iciul de Protec+ie i Pa.
de >tat
9* 9* %&97,2 %490,%
- - - - - - - - -
3entru pentru 3ombaterea
3rimelor ;conomice i
3orup+iei
&0 &2 %%03,% %903,* % %&,2 %200,7 - - - 3 00 %000,7
=)=<L
0.2!/ 02-0 0-002+2 0.+- *!2 10./+* 021+2 22-- 0120!+* -*2+! 0.2 0**!+! 00+/
Bot, "rimea medie a pensiei s-a calculat +in(nd cont de c/eltuielile de distribuire a lor
"rimea medie a pensiei pentru #ec/imea (n munc a sporit cu %&*,2 lei 4%9,9
la sut6, pensia medie pentru in#aliditate - cu %23,2 lei 4%3,0 la sut6, pensia medie
pentru pierderea (ntre+intorului 7 cu %%0,0 lei 42&,2 la sut6, pensia medie peste
limit de #(rst 7 cu 27*,4 lei 39,2 la sut6. 1n anul 2004 au fost, de asemenea,
ac/itate datoriile recalculate (n conformitate cu cadrul legislati# a pensiilor (n sum
total de 30420,4 mii lei, astfel lic/id(nd integral datoriile creditoare la pensii.
=otodat, au fost ac/itate drepturile la compensa+ii i indemni.a+ii pltite
pensionarilor conform legisla+iei (n #igoare 4compensa+iile bneti pentru
(nmorm(ntare, pentru ga. i ben.in, utili.ate pentru transportul in#ali.ilor, a8utor
material6, (ntru reali.area pre#ederilor Legii nr.%2%-XV din 3 mai 200% cu pri#ire
la protec+ia social suplimentar a in#ali.ilor de r.boi, a participan+ilor la cel de-al
doilea r.boi mondial i a familiilor lor, (n sum de 4999,* mii lei sau la ni#el de
*7,9 la sut din pre#ederile anuale.
:ensii 0i ndemnizaii viagere 3udectorilor 0i procurorilor. Pentru
asigurarea cu pensii i (ndemni.a+ii a procurorilor i 8udectorilor (n bugetul de stat
s-au pre#.ut *&79 mii lei, dintre care s-au finan+at *494,9 mii lei sau **,2 la sut.
?nele date despre pensiile men+ionate (n anul 2004 se pre.int (n urmtorul
tabel,
Pre#.ut
2004
4mii lei6
3alculat
2004
4mii lei6
Bumrul
benefici-
arilor
4persoane6
Pensia
medie
lunar
4lei6
% 2 3 4 &
3urtea 3onstitu+ional %77,3 %&3,& 4 3%**
9*
Pre#.ut
2004
4mii lei6
3alculat
2004
4mii lei6
Bumrul
benefici-
arilor
4persoane6
Pensia
medie
lunar
4lei6
% 2 3 4 &
3urtea >uprem de Ousti+ie %&4%,* %49*,7 42 2*&0
3urtea de <pel ;conomic 444,0 443,2 %0 2309
Procuratura Aeneral 42&2,0 4&%0,9 %&0 24%3
"inisterul Ousti+iei 3%%*,% 2*07,0 %%3 2%99
3entrul pentru $repturile )mului 43,% 40,& % 337&
=otal, *&790,0 *0%0,7 332 24%2
3omparati# cu anul 2003 (n anul 2004 a crescut numrul de beneficiari cu %&
persoane, inclusi# la "inisterul Ousti+iei - %% persoane, Procuratura Aeneral 4
persoane, iar la 3urtea >uprem de Ousti+ie s-a micorat cu o persoan. Bumrul
beneficiarilor la 3urtea 3onstitu+ional, 3urtea de <pel ;conomic i 3urtea
3onstitu+ional s-a pstrat la ni#elul anului 2003. Pensia medie lunar a unui
8udector (n anul 2004 a constituit 24%2 lei sau cu 207,2 lei 4%2,& la sut6, ca
re.ultat al ma8orrii salariului func+iei pentru 8udectori (n re.ultatul adoptrii
Legii nr.%*%-XV din 9 mai 2003.
3onform drilor de seam, la situa+ia din % ianuarie 200&, la compartimentul
dat s-a (nregistrat datorii creditoare (n sum total de %30,0 mii lei, dintre care, la
Procuratura Aeneral 7 %07,0 mii lei, care se e2plic prin ac/itarea a %3 fonduri de
pensii (n anul 2004 i formarea unei insuficien+e par+iale de mi8loace pentru luna
decembrie 2004, la "inisterul Ousti+iei 7 %*,3 mii lei, s-a creat o insuficien+ de
mi8loace pentru ac/itarea integral a pensiilor pentru decembrie, odat cu
ma8orarea numrului de pensionari cu 4 persoane, la 3entrul pentru $repturile
)mului 7 3,7 mii lei, care se e2plic prin neac/itarea pensiei pentru luna
decembrie 2004.
Pentru instituiile asistenei sociale (n bugetul aprobat, cu modificrile
ulterioare, au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de 0&,0 mil.lei, s-au efectuat
c/eltuieli (n sum de 03,4 mil.lei sau la ni#el de *0,0 la sut.
Kin(nd cont c c/eltuielile institu+iilor de asisten+ social subordonate
"inisterului "uncii i Protec+iei >ociale au fost fundamentate pe programe i
performan+, e2plica+iile #i.(nd e2ecutarea acestor bugete s(nt e2puse la capitolul
D;2ecutarea bugetelor fundamentate pe programe i performan+E a pre.entei
Bote, iar datele despre e2ecutarea programelor se con+in (n formularul nr.3 la
!aport.
Pentru ntreinerea 7ireciei :rincipale pentru >efugiai din subordinea
$epartamentului "igra+iune au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de %270 mii lei,
e2ecutate 7 %0%&,0 mii lei.
1ntru reali.area Legii nr.%290-XV din 2& iulie 2002 cu pri#ire la statutul
refugia+ilor, (n anul 2004, prin Motr(rea Au#ernului nr.030 din 9 iunie 2004
DPri#ind efecti#ul-limita al $irec+iei Principale pentru !efugia+i i crearea
*0
3entrului de ca.are pentru solicitan+ii de a.il i refugia+iE a fost creat 3entrul de
ca.are pentru solicitan+ii de a.il i refugia+i cu stabilirea efecti#ul-limit (n numr
de %2 unit+i. ;fecti#ul-limita al $irec+iei este aprobat (n numr de %9 unit+i
statale, care sunt completate pe deplin.
La rectificarea bugetului pentru anul 2004 au fost identificate surse financiare
suplimentare pentru (ntre+inerea 3entrului nominali.at (n sum de %30 mii lei,
+in(ndu-se cont de sus+inerea financiar acordat acestui centru de 1naltul
3omisariat al Ba+iunilor ?nite pentru !efugia+i.
$in suma total de c/eltuieli de %0%&,0 mii lei, predomin c/eltuielile de
personal 7 40,0 la sut, pentru plata mrfurilor i ser#iciilor s-au utili.at 39,& la
sut din c/eltuielile totale.
La institu+ia nominali.at, la 3% decembrie 2004, s-a format datorie
creditoare (n sum total de *0,4 mii lei, din care pentru retribuirea muncii pe luna
decembrie 7 29,3 mii lei. ;ste de men+ionat, c datorii creditoare la aceasta
institu+ie au crescut cu &*,% mii lei fa+ de % ianuarie 2004 (n legtur cu
necesitatea de efectuare a c/eltuielilor suplimentare pentru darea (n e2ploatare a
3entrului de ca.are pentru solicitan+ii de a.il i refugia+i.
1n scopul compensrii pierderilor suportate de (ntreprinderile de transport (n
legtur cu acordarea (nlesnirilor unor categorii de popula+ie, (n buget s-au
pre#.ut 7&0 mii lei, s-au compensat (n conformitate cu documentele 8ustificati#e,
pre.entate de (ntreprinderile de transport - 727,0 mii lei, dintre care la transportul
fero#iar 7 4&0 mii lei i la transportul auto 7 277,&0 mii lei, ceea ce constituie,
practic, *7 la sut din pre#ederile anuale.
:entru indexarea depunerilor bne0ti ale cetenilor la 1anca de ;conomii
(n bugetul de stat pe 2004 au fost pre#.ute 49 mil.lei. 1n conformitate cu
Motr(rea Au#ernului nr.2&0 din %2 martie 2004, sumele inde2ate au fost ac/itate
deponen+ilor 5ncii de ;conomii, nscu+i p(n (n anul %*30 inclusi#, ce constituie
circa 72 mii de beneficiari cu suma total inde2at la prima mie de ruble de 4&,0
mil.lei.
1n anul 2004 "inisterul Cinan+elor a transferat 5ncii de ;conomii pentru
plata sumelor inde2ate 44,7 mil.lei sau *3,% la sut din mi8loacele bneti
pre#.ute. >uma men+ionat a asigurat ac/itarea inde2rii (n sum de 43,7 mil.lei
pentru deponen+ii nscu+i p(n (n anul %*30 inclusi# i (n sum de % mil.lei pentru
deponen+ii care nu i-au ridicat sumele inde2ate (n anul 2003.
3oncomitent, (ntru e2ecutarea titlurilor e2ecutorii pentru ac/itarea sumelor
inde2ate a depunerilor bneti (n ba.a /otr(rilor 8udectoreti, din bugetul de stat
au fost transferate $epartamentului de e2ecutare a deci.iilor 8udiciare a
"inisterului Ousti+iei %% mii lei.
:entru protecia social a copiilor orfani 0i aflai sub tutel, care (i fac
studiile la institu+iile de (n#+m(nt secundar profesional, mediu de specialitate i
superior uni#ersitar s-au pre#.ut &*00,* mii lei sau cu %7 mii lei mai mult
comparati# cu anul 2003.
*%

Pe parcursul anului aloca+iile "inisterului <griculturii i 'ndustriei
<limentare au fost ma8orate cu 32 mii lei, cele ale "inisterului 3ulturii - cu 24
mii lei, fiind condi+ionate de ma8orarea numrului de copii orfani i afla+i sub
tutel, care (i fac studiile la institu+iile respecti#e.
1n anul de gestiune, institu+iilor respecti#e de (n#+m(nt le-au fost
transferate &099,2 mii lei, sau *&,4 la sut, ori cu 49*,% mii lei mai mult fa+ de
mi8loacele alocate (n anul precedent. 3/eltuielile efecti#e s-au ma8orat comparati#
cu anul precedent cu %3,0 la sut i au constituit &9%0,9 mii lei, (ncdr(ndu-se (n
#olumul aloca+iilor aprobate.
1n aspect departamental c/eltuielile la acest capitol se pre.int (n tabelul
urmtor,
mii lei
$enumirea ministerelor
Plan
preci.at
;2ecutat ;fecti#
=otal
&*02,* &099,2 &9%0,9
"inisterul ;duca+iei
&&3%,2 &293,4 &4%%,4
"inisterul >nt+ii 227,3 220,4 2%4,4
"inisterul <griculturii i 'ndustriei
<limentare %%9,& %%4,0 %%4,0
"inisterul 3ulturii 9%,9 09,% 74,7
<cademia de <dministrare Public pe l(ng
Preedintele !" 4,% 2,3 2,3
$estina+ia c/eltuielilor pe categorii economice se pre.int (n tabelul
urmtor,
mii lei
$enumirea articolelor
Plan
preci.at
;2ecutat ;fecti#
=otal &*02,* &099,2 &9%0,9
"ateriale didactice %0&,3 %&9,4 %&9,2
<limenta+ia 42*3,0 4%%%,4 4229,%
'n#entar moale 902,4 77&,* 77*,0
5urse 223,0 20&,0 2%2,0
3ompensarea costului biletelor de cltorie 0,0
=ransferuri ctre beneficiarii de protec+ie
social 47*,2 437,& 439,*
$up cum se #ede din tabel, cea mai mare pondere le re#ine c/eltuielilor
pentru alimenta+ie, care constituie 72,7 la sut.
;fecti# de sus+inere social au beneficiat (n mediu 90% copii orfani i %70
copii afla+i sub tutel, sau cu 79 copii mai mult fa+ de anul 2003, inclusi# din
cadrul institu+iilor de (n#+m(nt din subordinea,
"inisterului ;duca+iei - 7** i %4* persoane-
"inisterului >nt+ii - 33 i 9 persoane-
"inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare - %7 i %0 persoane-
"inisterului 3ulturii - %2 i 3 persoane,
*2
i respecti# %73 absol#en+i ai colilor-internat de cultur general, colilor-internat
de (n#+m(nt special i caselor de copii.
3/eltuielile medii efecti#e pentru (ntre+inerea fiecrui copil-orfan i copil
aflat sub tutel au constituit respecti# 0222 lei i 2&04 lei.
1n bugetul de stat pe anul 2004 au fost aprobate mi8loace pentru
compensarea parial a contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii
pentru in#ali.ii anga8a+i (n organi.a+iile i (ntreprinderile >ociet+ii )rbilor (n sum
de &00 mii lei, ale >ociet+ii >ur.ilor (n sum de 3*9,2 mii lei i ale >ociet+ii
'n#ali.ilor (n sum de 224,7 mii lei, care au fost finan+ate pe deplin, cu e2cep+ia
>ociet+ii 'n#ali.ilor - la ni#el 74,& la sut sau (n suma de %07,& mii lei.
; de men+ionat, c conform drii de seam la >ocietatea >ur.ilor s-a format
datoria debitoare la situa+ia din 3% decembrie 2004 (n sum de 03,2 mii lei.
1n anul de gestiune, pentru subvenionarea dobnzilor la creditele
prefereniale acordate populaiei 0i cooperativelor de construcie a locuinelor
s-au efectuat transferuri, conform cererilor de plat a bncilor comerciale (n sum
total de **73 mii lei, comparati# cu %3&2& mii lei pre#.ute.
>elaiile bugetului de stat cu bugetul asigurrilor sociale de stat n anul
!''%.
Potri#it stipulrilor Legii bugetului de stat pe anul 2004 i ale Legii bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2004, (n bugetul de stat s-au pre#.ut transferuri
bugetului asigurrilor sociale de stat (n sum total de 4&&,3 mil.lei, care au fost
transferate integral.
3onform drii de seam pre.entate de 3asa Ba+ional de <sigurri >ociale,
c/eltuielile de cas pe presta+iile sociale efectuate din transferurile de la bugetul de
stat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat au constituit 4*3%*%,3 mii lei, din care
4&374&,% mii lei au fost efecti#e din mi8loacele bugetului de stat i 3*440,2 mii lei
din mi8loacele bugetului asigurrilor sociale de stat. <stfel, la contul 3asei
Ba+ionale de <sigurri >ociale din suma transferat de la bugetul de stat s-a
format un sold (n sum de %&92,0 mii lei.
3onform drii de seam au fost calculate pl+i (n sum de 4933*9,9 mii lei
sau cu 2900*,3 mii lei sau cu 0,2 la sut mai mult fa+ de suma aprobat.
=otodat urmea. de men+ionat faptul, c pe parcursul anului 2004 (n
re.ultatul anali.ei programelor pe unele tipuri de pl+i au fost efectuate preci.ri
ale costurilor aprobate, prin redistribuirea lor,
Preci.area aloca+iilor aprobate pentru plata pensiilor militarilor (n
termen i membrilor familiilor lor de la 3*07,7 mii lei la 222%,0 mii lei, cu %740,7
mii lei mai pu+in, +in(nd cont de micorarea contingentului de beneficiari cu %&40
persoane
Lu(nd (n considera+ie inde2area pensiilor participan+ilor la lic/idarea
consecin+elor a#ariei de la 3ernob(l cu 22,3 la sut, (ncep(nd cu % aprilie 2004 au
fost ma8orate aloca+iile aprobate de la %0007,% mii lei la %9924,4 mii lei, cu 27&7,3
mii lei mai mult 4Legea nr.2%9-XV din 24 iunie 2004 pentru modificarea i
completarea Legii nr.*0*-X'' din 30 ianuarie %**2 pri#ind protec+ia social a
cet+enilor care au a#ut de suferit de pe urma catastrofei de la 3ernob(l6.
*3
Preci.area aloca+iilor aprobate pentru plata indemni.a+iilor familiilor
cu copii de la 29007,0 mii lei p(n la 3%37%,7 mii lei, cu 2704,% mii lei mai mult,
+in(nd cont de ma8orarea (ncep(nd cu % ianuarie 2004 a cuantumului indemni.a+iei
lunare pentru (ntre+inerea copilului cu #(rsta (ntre %,& i %0 ani, persoanelor
neasigurate cu 2& lei mai mult, sau %00 la sut 4Legea bugetului asigurrilor
sociale de stat pe anul 2004, Motr(rea Au#ernului nr.4%0 din 20 aprilie 20046.
Pornind de la faptul, c s-a modificat structura beneficiarilor de
compensa+ii nominati#e, aloca+iile aprobate (n sum de 2%&42%,% mii lei au fost
reduse cu 2&00 mii lei.
Lu(nd (n considera+ie creterea numrului de persoane eliberate din
locurile de deten+ie cu 300 persoane, au fost ma8orate aloca+iile aprobate pentru
plata indemni.a+iilor unice respecti#e de la 3%0,9 mii lei p(n la &3*,* mii lei, cu
22*,% mii lei mai mult.
Kin(nd cont de micorarea numrului de beneficiari ai aloca+iilor
lunare de stat in#ali.ilor de r.boi, participan+ilor la cel de-al doilea r.boi mondial
i familiilor lor cu 2443 persoane, au fost diminuate aloca+iile aprobate de la
&*73&,& mii lei la &024&,% mii lei 4cu 34*0,4 mii lei mai pu+in6.
"a8orarea contigentului de beneficiari ai aloca+iilor sociale pentru
persoanele care (ngri8esc un in#alid de gradul ', +intuit la pat din r(ndul
participan+ilor la lic/idarea consecin+elor a#ariei de la 3ernob(l cu 09% persoane, a
condus la preci.area aloca+iilor aprobate de la %00&*,4 mii lei p(n la %0*%9,* mii
lei, cu 9&*,& mii lei mai mult 4Legea nr.%40-XV din 0 mai 20046.
1ncep(nd cu % ianuarie 2004 au fost stabilite aloca+ii lunare de stat
beneficiarilor de pensii de asigurri sociale de stat din comuna 3opanca, raionul
3ueni, ceea ce a condus la ma8orarea aloca+iilor aprobate pentru scopurile (n
cau. de la 32&9,& mii lei la 439&,0 mii lei 4cu %%27,% mii lei mai mult6.
"a8orarea aloca+iilor pentru plata pensiilor aleilor locali de la %0&,7
mii lei p(n la 407,0 mii lei, cu 30%,* mii lei mai mult, (n dependen+ de ma8orarea
contingentului de beneficiari ai pensiilor de acest tip cu *4 persoane.
$iminuarea contingentului de beneficiari ai pensiilor colaboratorilor
#amali cu *3 persoane, a pro#ocat i diminuarea aloca+iilor aprobate de la %0*0 mii
lei, la 729,% mii lei.
=oate modificrile pe tipurile de pl+i men+ionate mai sus au fost efectuate (n
limita aloca+iilor preconi.ate pentru transferurile de la bugetul de stat ctre bugetul
asigurrilor sociale de stat pentru anul 2004.
Kin(nd cont c c/eltuielile bugetului de stat pentru sus+inerea social i
asisten+a social, efectuate prin intermediul bugetului asigurrilor sociale de stat,
pe anul 2004 au fost fundamentate pe programe i performan+ 4lista acestor
programe este reflectat (n ane2a nr.3 la Legea bugetului de stat pe anul 20046,
e2plica+iile #i.(nd reali.area acestor programe se con+ine la capitolul D;2ecutarea
bugetelor fundamentate pe programe i performan+E a pre.entei Bote.
3onform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2004 aloca+iile
pentru distribuirea pl+ilor sociale au fost calculate reieind din %,% la sut din
*4
suma total a c/eltuielilor, din care 0,9 la sut 7 c/eltuieli pentru distribuirea
potal i 0,3 la sut 7 c/eltuieli pentru distribuirea bancar.
Potri#it drii de seam pe anul 2004 a 3asei Ba+ionale de <sigurri >ociale
datoriile debitoare au constituit 23%9%,7 mii lei, iar datoriile creditoare 7 %7&230
mii lei, astfel datoria cumulati# a bugetului de stat fa+ de bugetul asigurrilor
sociale, la situa+ia din % ianuarie 200&, constituie %&20&4,3 mii lei.
La ramura dat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, a fost aprobat
fondul e2trabugetar 7 Condul republican pentru sus+inerea social a popula+iei,
e2plica+iile pri#ind e2ecutarea cruia, se con+in la capitolul DCondurile
e2trabugetareE.
A!ricultura* !ospodria silvic* !ospodria piscicol i !ospodria apelor.
1n bugetul de stat pe anul 2004 pentru ramura dat au fost aprobate ini+ial aloca+ii
(n sum de %2&,3 mil.lei. Pe parcursul anului, (n legtur cu neprimirea grantului
preconi.at de la 3omisia ;uropean (n cadrul Programului de securitate
alimentar, precum i (n temeiul altor factori aloca+iile au fost reduse cu %*,2
mil.lei, iar (n decembrie 2004 au fost suplimentate cu 4,& mil.lei (n scopul
sub#en+ionrii lucrrilor agricole de toamn.
3/eltuielile la aceast grup principal (n anul 2004 au fost e2ecutate la
ni#el de *0,& la sut. 3omparati# cu pre#ederile anuale au rmas nefinan+ate circa
3,* mil.lei, (n mare msur 42,2 mil.lei6 din contul neonorrii contribu+iei
Au#ernului la implementarea proiectelor in#esti+ionale (n domeniul agriculturii.
Pentru agricultur (n bugetul de stat pe anul 2004 s-au aprobat 79&%%,0 mii
lei. Pe parcursul anului aloca+iile date au fost diminuate cu 7000 mii lei i au fost
direc+ionate la crearea Condului pentru sub#en+ionarea lucrrilor legate de
efectuarea arturii de toamn, (nsum(nd (n final 70*%%,0 mii lei. 1n anul de gestiune
s-au efectuat c/eltuieli (n sum de 0*7%*,0 mii lei sau la ni#el de *9,3 la sut.
1n cadrul c/eltuielilor pentru agricultur, conform art.%& al Legii bugetului
de stat pe anul 2004, a fost aprobat Condul pentru sus+inerea sectorului agrar, (n
sum de 30 mil. lei, care pe parcursul anului a fost redus cu & mil.lei. "i8loacele
fondului (n cau. s-au utili.at conform !egulamentului, adoptat prin Motr(rea
Parlamentului nr.%07-XV din %0 aprilie 2004, (n urmtoarele scopuri,
- pentru sub#en+ionarea i stimularea creditrii agen+ilor economici
productori de produc+ie agricol de ctre bncile comerciale, asocia+iile de
economii i (mprumut ale cet+enilor i de 3orpora+ia de Cinan+are !ural. $in
suma de 22000 mii lei planificate pentru acest scop, finan+area a fost efectuat (n
sum de 2%243,3 mii lei sau la ni#el de *0,0 la sut. Bumrul beneficiarilor de
mi8loace financiare din acest fond a constituit 7434& persoane, ceea ce este cu o
cretere de 9,9 la sut fa+ de anul 2003.
- pentru stimularea crerii sta+iunilor de maini au fost aprobate mi8loace
financiare (n sum de *000 mii lei, care au fost finan+ate la ni#el de sut la sut.
1n cadrul c/eltuielilor la aceast grup, fac parte i c/eltuielile pentru unele
msuri i ac+iuni de sus+inere a sectorului agrar, precum i c/eltuielile opera+ionale
pentru (ntre+inerea inspec+iilor i ser#iciilor subordonate "inisterului <griculturii
i 'ndustriei <limentare, care au fost fundamentate pe programe i performan+.
*&
;2plica+iile pri#ind e2ecutarea programelor (n cau. s(nt e2puse (n compartimentul
D;2ecutarea bugetelor pe programe i performan+E a pre.entei Bote.
Pentru domeniul gospodriei silvice din bugetul de stat pentru anul 2004 au
fost preconi.ate mi8loace (n sum de 3&&3 mii lei, care s-au ma8orat (n urma
rectificrii bugetului p(n la 9&&3 mii lei i au fost transferate <gen+iei de >tat
>il#icultura D"oldsil#aE integral. "i8loacele (n cau. au fost utili.ate (n scopuri de
produc+ie.
La grupa =+ospodria apelor? (n bugetul de stat pentru anul 2004 au fost
preconi.ate mi8loace financiare (n sum de 27&4& mii lei, dintre care %%74& mii lei
- pentru e2ploatarea sistemelor de irigare, iar 7000 mii lei pentru energia electric
utili.at la e2ploatarea sistemelor de irigare.
Pe parcursul anului mi8loacele date au fost reduse cu 9900 mii lei (n legtur
cu neprimirea grantului de la 3omisia ;uropean, (n cadrul Programului de
>ecuritate <limentar din contul cruia urma s fie finan+at programul de
procurare a utila8ului de irigare la scar mic.
=otodat, mi8loacele disponibile au fost redistribuite, micor(nd aloca+iile
pentru energia electric cu %000 mii lei i ma8or(nd cu aceeai sum aloca+iile
pentru e2ploatarea sistemelor de irigare.
Bi#elul finan+rii c/eltuielilor la grupa dat a constituit *9 la sut.
La grupa =Activiti 0i servicii din agricultur" gospodria silvic"
gospodria piscicol 0i gospodria apelor neatribuite la alte grupuri? au fost
pre#.ute, cu modificri ulterioare, mi8loace financiare (n sum de 7700 mii lei,
dintre care,
- $epartamentului <groindustrial D"oldo#a-VinE 7 %4*7,9 mii lei, care au
fost finan+ate la ni#el de **,9 la sut i utili.ate pentru gestionarea mrcilor-
proprietate de stat - %290,4 mii lei i pentru (ntre+inerea 'nspectoratului de >tat
pentru >upra#eg/erea Produc+iei <lcoolice 7 2%4,7 mii lei-
"i8loacele alocate pentru gestionarea mrcilor-proprietate de stat au fost
utili.ate (n conformitate cu !egulamentul, aprobat prin Motr(rea Au#ernului nr.9%
din 2 februarie 2004-
- contribu+ia Au#ernului la reali.area proiectelor in#esti+ionale din domeniul
agrar a constituit 0209,2 mii lei.
'nstitu+iile publice finan+ate la grupa dat au beneficiat (n anul 2004 de
mi8loace e2trabugetare (n sum total de &&,7 mil.lei sau &9 la sut din
pre#ederile anuale. 1n decursul anului s-au efectuat c/eltuieli (n sum de &2,%
mil.lei.
Principalele surse de #enituri e2trabugetare au fost #eniturile
$epartamentului <groindustrial D"oldo#a-VinE din pl+ile pentru folosirea
mrcilor-proprietate de stat 7 20,3 mil.lei, #eniturile din ser#iciile cu plat ale
institu+iilor subordonate "inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare 7 %&,2
mil.lei, #eniturile de la ser#iciile 'nspectoratului de >tat pentru 3arantina
Citosanitar 7 %3 mil.lei.
La grupa dat, a fost aprobat fondul e2trabugetar pentru (ncura8area
de.#oltrii culturii nucului. ;2plica+iile pri#ind e2ecutarea fondului nominali.at
se con+in la capitolul DCondurile e2trabugetareE.
*0
Protecia mediului ncon/urtor i hidrometeorolo!ia. <loca+iile aprobate
(n buget pentru grupa dat, cu modificrile ulterioare, au constituit %2,& mil.lei. 1n
anul 2004 finan+area c/eltuielilor bugetului de stat la acest compartiment a
constituit circa %%729,* mii lei, la ni#el de *3,& la sut din pre#ederile anuale.
Pentru (ntre+inerea 'nspectoratului ;cologic de >tat, agen+iilor ecologice teritoriale
i >er#iciului Piscicol s-au pre#.ut aloca+ii (n sum de 3002,2 mii lei, care s-au
finan+at la ni#el de **,* la sut din pre#ederile anuale. >er#iciului
Midrometeorologic de >tat s-au pre#.ut 030&,9 mii lei, s-au finan+at *&,0 la sut
din pre#ederile anuale.
3ontribu+ia Au#ernului la implementarea proiectelor in#esti+ionale (n
domeniul protec+iei mediului s-au finan+at la ni#el de 43,* la sut.
Pe l(ng aloca+ii de la buget, institu+iile publice finan+ate la grupa dat au
mai beneficiat de mi8loace e2trabugetare 4din ser#iciile cu plat de specialitate6 (n
sum total de %0,& mil.lei, din care s-au efectuat c/eltuieli (n sum de *,3 mil.lei.
3onform Legii bugetului de stat pe anul 2004, la grupa dat au fost aprobate
urmtoarele fonduri e2trabugetare, fondul ecologic na+ional i fondurile ecologice
locale.
;2plicarea pri#ind e2ecutarea fondurilor men+ionate se con+in (n capitolul
DCondurile e2trabugetareE a pre.entei Bote.
,ndustrie i construcie. 1n bugetul de stat pe anul 2004 c/eltuielile pe aceast
grup principal s-au pre#.ut (n suma de 77*0 mii lei, care s(nt e2ecutate (n sum
de 770& mii lei 4*9,* la sut6.
Pentru lucrrile de prospec+iuni geologice efectuate de <socia+ia de >tat de
Produc+ie pentru ;2plorri Aeologice D<Aeo"E de pe l(ng "inisterul ;cologiei
i !esurselor Baturale au fost preconi.ate 2&00 mii lei, care au fost finan+ate
integral.
3/eltuielile la grupa =Activitile 0i serviciile din domeniul industriei 0i
construciilor neatribuite la alte grupuri? au fost aprobate (n sum de %994,0 mii
lei i au fost e2ecutate la ni#el de *9,3 la sut. "i8loacele (n cau. au fost utili.ate
(n scopul asigurrii acti#it+ii 'nspec+iei de >tat (n 3onstruc+ii.
1ntru sus+inerea din partea statului a acti#it+ii (ntreprinderilor >ociet+ii
'n#ali.ilor (n buget au fost pre#.ute mi8loace financiare (n sum de 400 mii lei,
destinate 3ombinatului !epublican de Produc+ie i 'nstruire al 'n#ali.ilor
F5untateE 7 %20 mii lei, 1ntreprinderii de Producere i 'nstruire a 'n#ali.ilor
FMandiE 7 %30 mii lei i Cirmei ;ditoriale Poligrafice a 'n#ali.ilor F'nfo/andiE
>!L 7 %&0 mii lei. "i8loacele (n cau. au fost finan+ate integral i au fost utili.ate
la completarea fondurilor circulante ale (ntreprinderilor respecti#e.
Pe l(ng aloca+iile de la buget, 'nspec+ia de >tat (n 3onstruc+ii a mai
beneficiat de mi8loace e2trabugetare din ser#icii prestate cu plat (n sum de 7%4
mii lei, din care au fost e2ecutate 007,9 mii lei.
La grupa func+ional dat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, a fost
aprobat fondul special pentru finan+area lucrrilor de constituire a ba.ei normati#e
(n construc+ii.
*7
;2plica+iile pri#ind e2ecutarea fondului (n cau. se con+in (n capitolul
DCondurile e2trabugetareE a pre.entei Bote.
'ransporturi* !ospodria drumurilor* comunicaii i informatic. 1n bugetul
de stat aprobat pe anul 2004 la acest compartiment au fost preconi.ate %32*43,4
mii lei, care s-au finan+at integral.
:entru transportul naval (n bugetul de stat pe anul 2004 au fost aprobate
aloca+ii (n #olum de 73%,& mii lei, inclusi# pentru asigurarea func+ionrii trecerii cu
podul plutitor l(ng com."alo#ata, raionul $ubsari, (n sum de &22 mii lei i
pentru cur+irea albiei r(ului Prut (n portul ?ng/eni, (n sum de 20*,& mii lei.
>-au efectuat c/eltuieli (n sum total de 730,0 mii lei, respecti# &2% mii lei i
209,9 mii lei.
+ospodria drumurilor. <loca+iile la acest compartiment au constituit, (n
e2clusi#itate, transferuri la fondul rutier, destinate finan+rii programului de
distribuire a mi8loacelor fondului rutier pe anul 2004. 1n perioada raportat,
aloca+iile la acest compartiment au fost e2ecutate integral, (n limita planului (n
sum de %30,4 mil.lei.
La situa+ia din 3% decembrie 2004 datoriile creditoare aferente lucrrilor
suplimentare (n cadrul programului dat au constituit &7,2 mil.lei, ceea ce cu 32,0
mil.lei este mai mult comparati# cu (nceputul anului.
1n ba.a Motr(rii Au#ernului nr.%449 din 24 decembrie 2004, datoriile
creditoare pentru lucrrile de repara+ie i (ntre+inere a drumurilor publice, e2istente
la % ianuarie 200& (n sum de 3%,9 mil.lei s(nt incluse (n Programul pri#ind
reparti.area mi8loacelor fondului rutier pe anul 200&, iar mi8loacele financiare
alocate de ctre 5anca 3omercial D5anca de ;conomiiE >.<., (n sum de 2&,4
mil.lei pentru lucrrile nominali.ate, #or fi rambursate (n anul 2000.
0ospodria comunal i !ospodria de e"ploatare a fondului de locuine. 1n
bugetul de stat pe anul 2004 la acest compartiment au fost preconi.ate 4cu
modificrile ulterioare6 %0%0,2 mii lei, au fost e2ecutate %037,% mii lei, ceea ce
repre.int 04 la sut din pre#ederile anuale.
Pentru (ntre+inerea <gen+iei Ba+ionale Locuin+ - 24*,3 mii lei sau 70,3 la sut
din pre#ederile anuale.
Pentru (ntre+inerea 'nspectoratului de >tat de >upra#eg/ere a Ba#elor de
=ona8 "ic i >er#iciului de sal#are a sta+iilor i posturilor pe ap 7 %33,2 mii lei,
sau 97 la sut din pre#ederile anuale.
Pentru obiectele speciale ale $epartamentului >itua+iei ;2cep+ionale,
c/eltuielile aprobate pe an (n sum de 470,3 mii lei au fost e2ecutate la ni#el de
90,* la sut.
3ontribu+ia Au#ernul la implementarea proiectului in#esti+ional
F<pro#i.ionare cu ap i canali.areE a fost efectuat (n sum de %*9,* mii lei sau
2*,& la sut.
'nstitu+iile finan+ate la grupa dat, (n anul 2004 au beneficiat de mi8loace
e2trabugetare (n sum de 0,4 mii lei, c/eltuielile constituind 0,3 mii lei.
*9
-omple"ul pentru com$usti$il i ener!ie. 3/eltuielile bugetului de stat
preci.ate pe anul 2004 la grupa dat includ, transferurile (n fondul pentru
conser#area energiei 7 290 mii lei, contribu+ia Au#ernului la implementarea
proiectelor in#esti+ionale (n energetic 7 %43,4 mii lei i pentru (ntre+inerea
aparatului central al "inisterului ;nergeticii 7 %47&,2 mii lei.
1n fondul pentru conser#area energiei au fost transferate 22& mii lei.
3elelalte c/eltuieli la grupa dat s-au efectuat (n limita pre#ederilor bugetului.
1atoria de stat. La situa+ia din 3% decembrie 2004, stocul datoriei de stat s-a
(nregistrat (n sum de %2*3*,& mil. lei fa+ de %3*27,* mil.lei, (n anul precedent s-a
redus cu *99,4 mil.lei. Ponderea datoriei de stat 4inclusi# garan+iile pe
(mprumuturile e2terne6, administrate de Au#ern, a constituit circa 40,4: din
Produsul 'ntern 5rut 4P'56, (nregistr(nd o diminuare (n raport cu situa+ia de la
finele anului precedent 7 de %0,7 la sut. Cactorul care a dus la diminuarea soldului
datoriei de stat, este micorarea soldul datoriei de stat e2terne directe, care la finele
anului 2004 a constituit 2&,7 la sut (n raport cu P'5 sau cu %0,7 la sut mai mic
fa+ de anul precedent. 1n #alori nominale datoria de stat direct s-a diminuat cu
circa *0,7 mil. dolari >?<, de la 7&%,4 mil. dolari >?< 4**%9,& mil.lei la sfGritul
anului 20036, pGn la 000,7 mil. dolari >?< 492&9,9 mil.lei6 la sf(ritul anului
2004. <ceast diminuare a fost re.ultatul opera+iunilor de rscumprare a datoriei
e2terne efectuate pe parcursul anului de gestiune, (n special rscumprarea datoriei
fa+ de creditorii comerciali, Aa.prom 4*0 mil. dolari >?<6 i MeQlett PacSard
4%0,0* mil. dolari >?<6.
$atoria de stat intern a a#ut o e#olu+ie ascendent de la 2*20,4 mil. lei la
sfGritul anului 2003 pGn la 37%4,% mil. lei la sfGritul anului 2004. "a8orarea
datoriei de stat interne s-a produs din contul comerciali.rii a /(rtiilor de #aloare de
stat pe pia+a intern - %**,7 mil. lei i din contul (mprumuturilor contractate pe
parcursul anului de referin+ de la 5B" - &*4 mil. lei (n legtur cu necesitatea
ac/itrii datoriei de stat e2terne.
;#olu+ia datoriei de stat pe anii 2000-2004 se pre.int (n urmtorul grafic,
**
7atoria de stat extern. 1n structura datoriei de stat e2terne directe, la
situa+ia din 3% decembrie 2004, creditorii multilaterali, repre.int grupul celor mai
mari creditori, de+inGnd 02,& la sut din portofoliul datoriei e2terne i fiind (n
cretere cu circa 9,& puncte procentuale. $in #aloarea total a datoriei fa+ de
creditorii multilaterali, ponderea datoriilor fa+ de 5anca "ondial constituie circa
*3,3 la sut. $atoria fa+ de creditorii bilaterali constituie circa 32,0 la sut din
suma total a datoriei de stat e2terne, dintre care Au#ernului !usiei (i re#in circa
42,& la sut din datoria creditorilor bilaterali. 3reditorii comerciali de+in circa &:
din datoria de stat e2tern a Au#ernului.
Structura dat!riei #e ti#uri de credit!ri
62
!!
"
#ultilaterali $ilaterali %omerciali
E$!luia dat!riei de stat %n ra#!rt cu &'(
%n anii 2000)2004
&'()
6&(2
62(!
")()
*+(*
6+(*
*,()
**(*
!6(*
2"(&
)2(6 )2(6 )2("
)+(&
))(6
6()
6("
"(*
*(+
!()
+(+
)+(+
2+(+
!+(+
*+(+
"+(+
6+(+
&+(+
,+(+
'+(+
2+++ 2++) 2++2 2++! 2++*
-atoria de stat( total ./tern Intern 0aranii
%00
Structura dat!riei e*terne #e
ti#uri de credit!ri
mil dolari S1A
Multilaterali 413+272
$anca #ondiala !,"(&62
$.R- 6(!")
I2A- &(""2
%. )!(6+&
(ilaterali 215+699
Rom3nia '(*
S1A ""(,6'
Rusia ')(6&6
0ermania 456 2*(2&)
7urcia ,(!!!
8aponia 26()"+
"!merciali 31+748
.urobonds !)9&*,
,-,A. 660+719
Pe parcursul anului 2004, (n urma unor negocieri purtate cu creditorii
bilaterali, s-a reuit restructurarea datoriei fa+ de Au#ernul =urciei i fa+ de
Au#ernul !omGniei i anume,
- fa+ de F;2port 3redit 5anSE 4=urcia6 - (n sum de 9,3 mil. dolari >?<,
termen 7 %& ani, inclusi# perioada de gra+ie 7 4 ani 4Legea pri#ind ratificarea
<cordului de !estructurare nr.343-XV din %4 octombrie 20046-
- fa+ de Au#ernul !omGniei, datoria (n sum de *,4 mil. dolari >?< a fost
reealonat pe perioada de %4 ani, inclusi# perioada de gra+ie 7 9 ani 4 Legea
pri#ind ratificarea <ddendumului, nr.423-XV din %0 decembrie 20046.
Pentru deser#irea datoriei de stat e2terne, (n bugetul de stat pe anul 2004 au
fost pre#.ute mi8loace (n sum de %02,*3 mil. dolari >?< 4%243,09 mil. lei6,
inclusi#,
pentru plata dobGn.ii 7 3%,04 mil dolari >?< 4379,* mil lei6.
- datoria de stat direct 7 30,&2 mil. dolari >?< 430&,00 mil. lei6
- datoria de stat garantat 7 %,%2 mil. dolari >?< 4%3,94 mil. lei6
pentru rambursarea principalului 7 7%,2* mil. dolari >?< 4904,2 mil. lei6.
- datoria de stat direct 7 70,24 mil. dolari >?< 49&0,*7 mil. lei6
- datoria de stat garantat 7 %,0& mil. dolari >?< 4%3,23 mil. lei6.
Pe parcursul anului, au fost utili.ate mi8loace (n sum de %03,& mil dolari
>?< 4%2&&,0% mil. lei6, inclusi#,
pentru plata dobGn.ii 7 30,90 mil. dolari >?< 4373,9 mil. lei6-
- datoria de stat direct 7 2*,*7 mil. dolari >?< 4302,*% mil. lei6
- datoria de stat garantat 7 0,9* mil. dolari >?< 4%0,99 mil. lei6
pentru rambursarea principalului 7 72,0 mil. dolari >?< 499%,2 mil. lei6.
- datoria de stat direct 7 72,34 mil. dolari >?< 4977,29 mil. lei6
- datoria de stat garantat 7 0,303 mil. dolari >?< 43,*3 mil. lei6.
$epirea sumei de rambursare a principalului fa+ de sumele aprobate, cu
%7 mil.lei s-a produs din cau.a #aria+iei cursului de sc/imb #alutar al dolarului
>?< fa+ de ;uro la momentul efecturii pl+ilor fa+ de 3omunitatea ;uropean.
Ponderea deser#irii i rambursrii datoriei de stat e2terne (n #eniturile
bugetului de stat la 3% decembrie 2004 era de 22,7 la sut 4(nregistr(nd o cretere
cu circa 0,7 la sut fa+ de anul precedent6. 3reterea dat se e2plic prin faptul c
(n iunie 2004 a fost luat deci.ia de a re(ncepe pl+ile pe dob(nd fa+ de creditorii
bilaterali, membrii 3lubului de la Paris, stopate cu un an mai (nainte, precum i cu
rscumprarea datoriei comerciale.
>tructura deser#irii i rambursrii datoriei de stat e2terne directe pe anul
2004 a fost urmtoarea,
mil. dolari >?<
3reditorii $eser#irea !ambursarea =otal
"ultilaterali 9,2 2*,0 37,%
5ilaterali 0,0 0,0 0,0
%0%
3reditorii $eser#irea !ambursarea =otal
3omerciali %&,7 43,4 &*,%
=otal 2*,* 72,3 %02,2
3a urmare a neonorrii (n timp a obliga+iunilor de plat a Au#ernului fa+ de
creditorii si, la situa+ia din 3% decembrie 2004 s-au acumulat arierate pe marginea
deser#irii datoriei de stat e2terne (n sum total de 20,09 mil. dolari >?< 40,9 la
sut din P'56, micor(ndu-se cu 4*,40 mil. dolari >?< fa+ de anul precedent 43 la
sut din P'56. <ceast diminuare a fost re.ultatul tran.ac+iilor de rscumprare a
datoriei i re(nceperii pl+ilor pentru deser#irea datoriei fa+ de creditorii bilaterali,
membri ai 3lubului de la Paris.
>tructura arieratelor la datoria de stat e2tern la situa+ia
din 3% decembrie 2004
3reditori
$ob(nda Principal =otal
(n mii
dolari
ec/i#alentul
(n mii lei
(n mii
dolari
ec/i#alentul
(n mii lei
(n mii
dolari
ec/i#alentu
l (n mii lei
4redite
Au#ernul !usia 0&00,& 9%33%,3 0&00,& 9%33%,3
Oaponia 5anca pentru
coopera+ia
interna+ional %%&0,& %44&0,3 3747,3 4094%,3 4*03,9 0%2*7,0
Au#ernul >?< 4PL
4906 %400,0 %7&00,0 470*,0 &*020,0 0%0*,0 77%20,0
5anca Aerman
D@fXE 490,& 009%,2 - - 490,& 009%,2
=otal arierate directe *&4*,& %%*309,9 9&%0,* %0040%,3 %9000,4 22&930,%
+aranii
5anca Aerman
D<@<E %000,3 207&3,9 %000,3 207&3,9
="3 4Pado#an6 'talia 00,0 7&0,0 9*3,* %%%73,9 *&3,* %%*23,9
=otal arierate la
garan+ii %720,3 2%&03,9 9*3,* %%%73,9 20%4,% 32070,3
=otal Aeneral %%20*,9 %40972,9 *4%0,9 %%703&,% 20090,0 2&9&07,7
1n scopul atragerii surselor e2terne pentru finan+area proiectelor in#esti+ionale
(n diferite ramuri ale economiei, (n anul 2004, au fost contractate noi (mprumuturi
(n suma total de 3%,% mil. dolari >?<, din care,
- >uplimentul la Proiectul de 'n#esti+ii i >er#icii !urale, (nc/eiat intre
!epublica "oldo#a i <socia+ia 'nterna+ional pentru $e.#oltare din 20 iunie 2002
(n suma de 3400 mii >$! 4ec/i#alentul a & mil. dolari >?<6. <ddendumul la
<cord de credit pentru de.#oltare a fost semnat la %2 mai 2004 i ratificat prin
Legea nr.290-XV din 22 iulie 2004-
%02
- Pentru finan+area Proiectului '' al Condului de 'n#esti+ii >ociale din "oldo#a
la %9 iunie 2004 a fost semnat <cord de credit (n suma de %3900 mii >$!
4ec/i#alentul a 20 mil. dolari >?<6 i ratificat prin Legea nr.29&-XV din 22 iulie
2004-
- <cord de (mprumut, Cinan+are i Proiect (ntre 5anca Aerman D@fXE,
!epublica "oldo#a i Condul de 'n#esti+ii >ociale din "oldo#a (n sum total de
4,04 mil. euro, inclusi# sub form de grant 7 3,04 mil. euro, semnat la 0 octombrie
2004 4Legea pentru ratificarea <cordului de (mprumut, finan+are i proiect nr.400-
XV din 2 decembrie 20046-
- <cord 3adru de credit dintre 5anca pentru $e.#oltare a 3onsiliului ;uropei
i Au#ernul !epublicii "oldo#a, semnat la 2* decembrie 2004, (n #ederea
contractrii unui (mprumut (n sum de 0 mil. euro, destinat finan+rii proiectului
F>ecuritatea transfu.ional (n !epublica "oldo#aE.
Pentru reali.area unor proiecte au fost contractate granturi (n sum total de
*,047 mil. dolari >?<.
7atoria de stat intern. La situa+ia din 3% decembrie 2004 datoria de stat
intern a constituit 3 7%4,% mil. lei dintre care,
- (mprumuturile acordate de 5anca Ba+ional a "oldo#ei - 2339 mil. lei
- /(rtiile de #aloare de stat - %370,% mil. lei.
3omparati# cu situa+ia din % ianuarie 2004, datoria de stat intern a
(nregistrat o cretere cu 7*3,7 mil. lei sau cu 27,2 la sut. "a8orarea datoriei de
stat interne s-a produs din contul comerciali.rii suplimentare a /(rtiilor de #aloare
de stat pe pia+a intern 4%**,7 mil. lei6 i din contul (mprumuturilor contractate de
la 5B" 4&*4,0 mil. lei6 (n legtura cu necesitatea ac/itrii datoriei e2terne.
"i8loacele ob+inute (n sum de 7*3,7 mil. lei au fost (ndreptate pentru onorarea
obliga+iunilor pre#.ute (n buget.
>tructura datoriei de stat interne
!&
6!
/m#rumuturi ac!rdate de (0M 12S
1n componen+a datoriei de stat interne la sf(ritul anului 2004, 2339 mil. lei
sau 02,* la sut re#in (mprumuturilor contractate de la 5anca Ba+ional a
"oldo#ei 45B"6 cu garan+ia MV>.
1n scopul ac/itrii datoriei de stat e2terne, (n luna mai 2004 a fost contractat
un (mprumut de la 5B" (n sum de 000 mil. lei, iar (n septembrie 2004 i-a fost
rambursat 5B" 0 mil. lei. <stfel, datoria pe (mprumuturile acordate de 5B" s-a
ma8orat cu &*4 mil. lei.
%03
Pe parcursul anului 2004 contractele de (mprumut s-au reperfectat pe un
termen de 70 i *% de .ile.
1mprumuturile (n #igoare la situa+ia din 3% decembrie 2004 au fost contractate
i re-perfectate pentru urmtoarele scopuri,
- pentru deser#irea datoriei de stat e2terne 7%7%*,7 mil. lei-
- pentru rscumprarea (n termen a /(rtiilor de #aloare de stat - 32*,9 mil. lei-
- pentru finan+area deficitului bugetului de stat 7 299,& mil. lei.
Pentru deser#irea datoriei de stat interne, (n bugetul de stat pe anul 2004 au fost
pre#.ute mi8loace (n sum de 400 mil. lei 4conform legii rectificate6, inclusi#,
- pentru (mprumuturile acordate de 5anca Ba+ional a "oldo#ei - 223 mil.
lei,
- pentru /(rtiile de #aloare de stat - %77 mil. lei.
Pentru deser#irea datoriei de stat interne (n anul 2004 au fost utili.ate mi8loace
bneti (n sum de 3** mil. lei sau 7,4 la sut din c/eltuielile bugetului de stat.
3omparati# cu anul precedent, deser#irea datoriei de stat interne a crescut cu 70,&
mil.lei sau cu 23,7 la sut. <cest fapt este legat de ma8orarea stocului datoriei de
stat interne deser#it, precum i de deser#irea costisitoare a (mprumuturilor emise
anterior.
1n sum total, pentru deser#irea datoriei de stat interne, au fost utili.ate,
% 222,9 mil. lei pentru plata dob(n.ii la (mprumuturile acordate de 5B", ce e
cu %9,% mil.lei mai mult comparati# cu c/eltuielile similare ale anului 2003-
% %70,% mil. lei pentru dob(nda i cupoanele la /(rtiile de #aloare de stat, ceea
ce e cu &9,3 mil. lei mai mult dec(t c/eltuielile analogice ale anului precedent-
% 0,% mil. lei pentru deser#irea altor (mprumuturi.
;voluia c5eltuielilor pentru serviciul datoriei de stat interne n perioada anilor
!''$*!''%" mil. lei
+(* +()
2))(*
&"(!
2+*(&
222(,
)&6()
))&(,
66()
)!2('
!**(&
)*)(*
!22("
!''
+
"+
)++
)"+
2++
2"+
!++
!"+
*++
*"+
2++) 2++2 2++! 2++*
Alte imprumuturi $:# ;<S 7otal
1n anul 2004, prin cele &9 licita+ii, "inisterul Cinan+elor a (naintat pe pia+a
primar spre comerciali.are MV> (n sum de 230% mil. lei. Volumul cererilor
%04
depuse de ctre bncile comerciale la licita+iile de reali.are a MV> a constituit
3*07,7 mil. lei, depind astfel oferta "inisterului Cinan+elor de %,7 ori.
<u fost reali.ate MV> (n sum de 2%00,* mil. lei sau ** la sut din #olumul
planificat, ceea ce este cu 344 mil. lei sau cu %&,* la sut mai mult dec(t #olumul
MV> comerciali.ate (n anul 2003. $iminuarea #olumului de comerciali.are a MV>
(n perioada de gestiune fa+ de #olumul planificat se datorea. consolidrii i
standardi.rii, (ncep(nd cu semestrul '' al anului 2004, a tipurilor de instrumente
emise pe pia+a primar - (n sc/imbul a & tipuri de MV> se emiteau numai 3 tipuri
de MV> cu termene mai lungi de circula+ie 4*%, %92 i 304 .ile6, fapt ce a permis
ulterior la mrirea duratei de circula+ie a MV> cu * .ile fa+ de situa+ia de la
(nceputul anului i care a constituit la finele anului %0* .ile.
1n structura MV> comerciali.ate (n decursul anului 2004 pe pia+a primar, s-a
consemnat o cretere considerabil a 5onurilor de tre.orerie cu termenul de
circula+ie %92 i 304 .ile, cea mai mare cretere (nregistrGnd-o 5onurile de
tre.orerie - 304 7 de la 0,4: p(n la %3,*: i 5onurile de tre.orerie - %92 7 de la
%7,4: pGn la %9,%:. 1ncep(nd cu semestrul '' al anului 2004 au (ncetat a mai fi
emise 5onurile de acoperire a decala8ului de cas cu termenul de circula+ie &0 .ile
i 5onurile de tre.orerie cu termenul de circula+ie 273 .ile.
1n afar de modificrile structurale (n comerciali.area MV>, pe parcursul
anului 2004 a fost continuat practica emisiunii /(rtiilor de #aloare de stat pe
termen lung de circula+ie (nceput (n anul precedent. )bliga+iunile de stat cu
dob(nd fi2 i flotant cu termenul de circula+ie % an i 2 ani au constituit circa 30
mil. lei, ceea ce constituie %9,% la sut (n totalul MV> noi emise (n anul 2004.
?n e#eniment important (n anul 2004 a fost i continuarea scderii ratelor
dob(n.ii la MV> 7 de la %0,92 la sut (n ianuarie p(n la 9,0% la sut (n decembrie,
media pe an constituind circa %2 la sut, ceea ce este cu 3,% puncte procentuale mai
mic comparati# cu anul 2003.
Ponderea in#estitorilor interni (n totalul MV> comerciali.ate s-a ma8orat cu
circa 0 puncte procentuale comparati# cu anul precedent i care a constituit (n anul
curent 2% la sut. 5ncile comerciale (n anul curent ca i (n anii preceden+i,
continu s rm(n principalii cumprtori ai MV>, ponderea crora a constituit 7*
la sut.
$in #eniturile suplimentare ob+inute de la comerciali.area MV> (n sum de
%**,9 mil. lei sau **,* la sut din #eniturile planificate (n Legea bugetului de stat
pe anul 2004, %**,7 mil. lei au fost (ndreptate pentru finan+area deficitului bugetar,
iar 0,% mil. lei au fost utili.ate pentru rscumprarea obliga+iunilor de stat emise
anterior (n form fi.ic.
La situa+ia din 3% decembrie 2004, #olumul /(rtiilor de #aloare de stat (n
circula+ie a constituit %370,% mil. lei la pre+ul de cumprare, inclusi#,
comerciali.ate la licita+ii - *70 mil. lei
credite con#ertite (n MV> - 400 mil. lei
(n form materiali.at - 0,% mil. lei.
-ompletarea re2ervelor de stat. 1n bugetul de stat pe anul 2004, la aceast
grup func+ional au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de *,* mil.lei. Pe parcursul
%0&
anului, (n legtur cu necesitatea completrii re.er#elor de gr(u s-au pre#.ut
suplimentar 43 mil.lei.
>-au finan+at c/eltuieli (n sum de &2,9 mil.lei sau la ni#el de **,* la sut.
<utorit+ile publice, c/eltuielile crora se atribuie la aceast grup
func+ional, au beneficiat de mi8loace e2trabugetare (n sum total de 2%,% mil.lei,
fa+ de 42,2 mil.lei pre#.ute pe an.
Partea ma8or a mi8loacelor e2trabugetare (i re#ine <gen+iei de >tat pentru
!e.er#ele "ateriale i <8utoarele ?manitare de pe l(ng Au#ern, care a dispus de
%*,4 mil.lei, din care s-au efectuat c/eltuieli (n sum de %0,4 mil.lei. Vistieria de
>tat de pe l(ng "inisterul Cinan+elor a dispus de #enituri din mi8loace
e2trabugetare (n sum total de circa %,7 mil.lei i a efectuat c/eltuieli (n sum de
0,3 mil.lei.
Alte servicii le!ate de activitatea economic. La grupa dat de c/eltuieli,
ini+ial (n buget au fost aprobate 3&,& mil.lei. 1n re.ultatul modificrilor operate (n
structura Au#ernului, precum i ca re.ultat al modificrii graficelor de lucrri i
acti#it+i (n cadrul proiectelor in#esti+ionale, aloca+iile, (n primul ca. au fost
redistribuite (ntre beneficiari (n legtur cu crearea $epartamentului 3omer+ului,
iar (n al doilea ca. au fost reduse (n sum de 0,7 mil.lei.
$in aloca+iile preci.ate de 30,0 mil.lei au fost finan+ate 2&,& mil.lei, la ni#el
de 93,0 la sut.
3/eltuielile <gen+iei de >tat !ela+ii Cunciare i 3adastru, care au fost
preconi.ate (n sum de 9&70,7 mii lei i au fost distribuite pe trei direc+ii de
utili.are,
- pentru finan+area lucrrilor topografo-geode.ice, cartografice i cadastrale
pe anul 2004 din %*00,7 mii lei, s-au #alorificat lucrri (n sum de %973 mii lei. <u
fost finan+ate datorii creditoare ale anului 2003 (n sum de 27,7 mii lei i lucrrile
(ndeplinite (n anul curent %903,% mii lei. $atoria creditoare la % ianuarie 200&
constituie 7 *,* mii lei-
- pentru lucrrile reformei funciare tipul 299 pentru anul 2004 au fost
pre#.ute aloca+ii (n sum de &%%0 mii lei. <u fost e2ecutate lucrri (n sum de
440&,% mii lei. >-au ac/itat datoriile creditoare ale anului 2003 (n sum de 704,*
mii lei i lucrrile e2ecutate (n anul 2004 (n sum de 440&,% mii lei-
- pentru lucrrile de e#aluare i ree#aluare a bunurilor imobiliare pentru anul
2004 au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de %&00 mii lei. >-au e2ecutat lucrri (n
sum de %&%3,& mii lei, care au fost finan+ate integral.
La grupa dat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, s-au aprobat
urmtoarele fonduri e2trabugetare, fondul de sus+inere a e2portului, fondul special
pentru promo#area i de.#oltarea turismului i fondul pentru reali.area
programului comple2 de #alorificare a terenurilor noi i de sporire a fertilit+ii
solurilor. ;2plica+iile pri#ind e2ecutarea fondurilor nominali.ate, se con+in la
capitolul DCondurile e2trabugetareE.
-heltuielile neatri$uite la alte !rupuri principale. La aceast grup de
c/eltuieli (n buget pe anul 2004 au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de 0*0,4 mil.lei,
%00
care includ, fondul de re.er# al Au#ernului 7 23 mil.lei, transferurile bugetelor
unit+ilor administrati#-teritoriale pentru sus+inerea financiar a teritoriilor i
transferuri cu destina+ie special 7 030,7 mil.lei.
@tilizarea mi3loacelor fondului de rezerv al +uvernului. 'ni+ial, fondul de
re.er# al Au#ernului pentru anul 2004 a fost aprobat (n sum de 23 mil.lei. Pe
parcursul anului, prin Legea nr.302-XV din %& noiembrie 2004, #olumul fondului
de re.er# a fost ma8orat respecti# cu 7 mil.lei. 3a urmare #olumul fondului de
re.er# al Au#ernului pe anul 2004 a constituit 30 mil.lei, ceea ce constituie circa
0,& la sut din c/eltuielile totale ale bugetului de stat.
1n anul 2004, lu(nd (n considerare i /otr(rile Au#ernului adoptate i
nee2ecutate (n anii preceden+i (n sum de 0,2 mil.lei, din fondul de re.er# au fost
reparti.ate 2* mil.lei din care au fost e2ecutate 20 mil.lei 4%0,& mil.lei prin
intermediul institu+iilor finan+ate de la bugetul de stat i *,& mil.lei - prin
intermediul autorit+ilor administra+iei publice locale6.
$irec+iile principale pentru care au fost reparti.ate i utili.ate mi8loacele
fondului de re.er# al Au#ernului (n anul 2004, sunt pre.entate (n tabelul ce
urmea..
- mil. lei -
$enumirea msurilor
!eparti.at conform
Cinan+at
/otr(rilor Au#ernului
>uma
:onderea
n suma
total
-A.
>uma
:onderea
n suma
total
-A.
3onstruc+ii, repara+ii i procurri de mi8loace
fi2e, efectuate de ctre autorit+ile publice
%2,0 %$"! %%,0 %!"$
3/eltuielile aferente deplasrilor delega+iilor
oficiale, primirii delega+iilor strine,
organi.rii e2po.i+iilor, simpo.ioanelor,
concursurilor, manifestrilor festi#e, seminare
de perfec+ionare i forurilor interna+ionale 9,2 !&"! 7,3 !&"'
$ecernarea premiilor, confec+ionarea i
decernarea distinc+iilor de stat, procurarea
monedelor comemorati#e 0,* )"$ 0,9 )"$
3/eltuieli de editare a publica+iilor periodice,
cr+ilor, nomenclatoarelor.
%,0 5"5 %,3 5"'
<cordarea spri8inului financiar autorit+ilor
publice locale 3,& $!"' 3,& $)"%
<8utoare materiale unice acordate persoanelor
defa#ori.ate
%,0 )"% 0,9 )"$
!estabilirea re.er#elor de stat, deblocate (n
scopul acordrii a8utorului material
autorit+ilor administra+iei publice locale 0,7 !"% 0,3 $"$
<lte scopuri %,2 %"$ %,% %"!
=)=<L 2*,% $''"' 20,% $''"'
%07
!eparti.area mi8loacelor fondului de re.er# al Au#ernului (n anul 2004 pe
beneficiari, scopuri i msuri, precum i finan+area efecti# a lor este reflectat
detaliat (n 'nforma+ia pri#ind utili.area mi8loacelor fondului de re.er# al
Au#ernului (n anul 2004, ane2at la pre.enta not e2plicati#.
;2punerea e2ecutrii transferurilor de la bugetul de stat ctre bugetele
unit+ilor administrati#-teritoriale se con+ine (n capitolul D!ela+iile bugetului de
stat cu bugetele unit+ilor administrati#-teritorialeE a pre.entei note.
Pentru alte c/eltuieli, (n temei, de ordin general s-au utili.at 30,7 mil.lei.
3onform Legii nr. 302-XV din & noiembrie 2004 la grupa dat a fost instituit
Condul pentru sub#en+ionarea lucrrilor legate de efectuarea arturii de toamn.
Pentru Condul respecti# au fost preconi.ate mi8loace financiare (n sum de
%&300 mii lei, care au fost transferate unit+ilor administrati# teritoriale conform
reparti.rii stipulate (n ane2a nr.%2 al Legii bugetului de stat i utili.ate conform
!egulamentului pri#ind modul de utili.are a mi8loacelor fondului pentru
sub#en+ionarea lucrrilor legate de efectuarea arturii de toamn, aprobat prin
Motr(rea Au#ernului nr. %302 din 24 noiembrie 2004.
=otodat, dat fiind faptul, c o parte din mi8loacele transferate nu au fost
solicitate de ctre agen+ii economici din agricultur, acestea au fost restituite la
bugetul de stat.
<stfel, din suma de %&300 mii lei, bugetului de stat i-au fost restituite 24&9,*
mii lei. 3onform drilor de seam ale unit+ilor administrati#-teritoriale, o parte
din raioane 4$roc/ia, 'alo#eni i 5riceni6 urmea. s mai restituie bugetului de stat
(n anul 200& - 97,* mii lei.
$eci mi8loacele reale primite de ctre agen+ii economici este de %27&3,% mii
lei, dintre acestea %2233,7 mii lei au fost primite (n anul 2004, iar &%*,4 mii lei la %
ianuarie 200& se aflau la conturile bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale i au
fost ac/itate agen+ilor economici (n trimestrul ' al anului 200&.
Pentru compensarea diferen+ei de pre+uri i tarife la energia electric i
ga.ele naturale utili.ate de locuitorii unor localit+i din raioanele $ubsari i
3ueni au fost pre#.ute mi8loace (n sum de 2700 mii lei. ?tili.area acestor
mi8loace a fost efectuat la ni#el de 94,2 la sut din suma preconi.at.
La acest compartiment a c/eltuielilor bugetului de stat au mai fost atribuite
i unele c/eltuieli cum s(nt, msurile din subordinea "inisterului Cinan+elor
4ser#iciile informa+ionale 7 2 mil.lei, c/eltuieli pentru ser#iciile bancare aferente
(ncasrilor pl+ilor la buget 7 %,% mil.lei, fabricarea centrali.at a blanc/etelor 7 0,2
mil.lei6, precum i c/eltuielile pentru satisfacerea cerin+elor de desc/idere a
procesului de faliment 7 0,% mil.lei, compensarea pre8udiciului conform /otr(rilor
8udectoreti 7 23,9 mil.lei, precum i contribu+ia Au#ernului la Condul de
in#esti+ii sociale 7 3,3 mil.lei.
,nvestiii capitale. 1n bugetul de stat pe anul 2004 pentru programul de
in#esti+ii capitale au fost aprobate (n total *& mil. lei, ceea ce cu %& mil. lei sau cu
%9,9: mai mult fa+ de suma aprobat pe anul 2003.
%09
!eparti.area pe obiecti#e a aloca+iilor pre#.ute (n bugetul de stat pentru
finan+area in#esti+iilor capitale a fost adoptat prin Motr(rea Parlamentului nr.&&9-
XV din 2& decembrie 2003 DPri#ind reparti.area ctre beneficiari i pe obiecti#e a
aloca+iilor pentru finan+area in#esti+iilor capitale pre#.ute la bugetul de stat pe
anul 2004E.
Pe parcursul anului 2004, (n ba.a Legii nr.302-XV din & noiembrie 2004
pri#ind modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004, aloca+iile
bugetare pre#.ute pentru in#esti+iile capitale au fost ma8orate cu 7* mil. lei.
Kin(nd cont de modificrile (n cau., precum i de articolul 2 al Motr(rii
Parlamentului nr.&&9-XV din 2& decembrie 2003, care pre#ede c Au#ernul este
abilitat cu dreptul de a redistribui aloca+iile pre#.ute pentru in#esti+iile capitale, (n
func+ie de #alorificarea acestora de ctre beneficiari, de ctre Au#ern au fost
aprobate dou /otr(ri,
Motr(rea Au#ernului nr.%243 din %% noiembrie 2004 D3u pri#ire la
redistribuirea #olumelor in#esti+iilor capitale pre#.ute (n bugetul de
stat pe anul 2004E-
Motr(rea Au#ernului nr.%40& din 2* decembrie 2004 D3u pri#ire la
aprobarea modificrilor ce se operea. (n ane2a la Motr(rea
Au#ernului nr.%243 din %% noiembrie 2004E.
1n re.ultatul modificrilor men+ionate, programul in#esti+iilor capitale a
(nsumat %74 mil. lei. Pe parcursul anului au fost finan+ate %73,* mil. lei sau **,* la
sut. Ponderea c/eltuielilor pentru in#esti+ii capitale (n c/eltuielile totale ale
bugetului de stat au constituit 3,2 la sut fa+ de %,3 la sut 7 (n 2003.
>tructura c/eltuielilor pentru in#esti+iile capitale (n anul 2004 4pe categorii de
obiecte6 se e2pune (n urmtoarea diagram,

social-culturale
24,5%
gazificarea
49,0%
altele
4,3%
aprov izionarea cu ap
5,8%
spaiu locativ
8,6%
adinistrativ e
!,9%
"a8orarea semnificati# (n anul 2004, fa+ de anii preceden+i, a aloca+iilor (n
fondul in#esti+iilor capitale a contribuit la finali.area unui ir de obiecte de
%0*
necesitate #ital i demararea unor noi construc+ii i reconstruc+ia obiectelor de
menire social.
<nali.a structurii func+ionale a c/eltuielilor pentru in#esti+ii capitale denot,
c partea preponderent a c/eltuielilor, circa 4* la sut, a fost utili.at la
ga.ificarea unor localit+i i institu+ii bugetare. <ceasta fiind moti#at prin
implementarea Programului na+ional de ga.ificare a !epublicii "oldo#a, aprobat
prin Motr(rea Au#ernului nr.%043 din %* decembrie 2002.
Pe parcursul anului 2004 au fost date (n e2ploatare ga.oductele-magistrale
cu presiune (nalt cu lungimea de circa 209,9 Sm, ceea ce #a permite (n #iitor de a
asigura cu ga.ele naturale centrele raionale i circa 39 de sate din raioanele Cleti,
>(ngerei, Leo#a, >treni, Bisporeni, 3antemir, ?=< Agu.ia i municipiul
?ng/eni. "ai mult ca at(t, finan+area construc+iilor ga.oductelor de presiune medie
i instalarea punctelor de reglare a ga.elor a creat condi+ii pentru racordarea la
re+elele de ga.e a %23 de sate. 3oncomitent cu aceasta, la * obiecte de (n#+m(nt
mediu de specialitate i superior ca.angeriile au fost reutilate, cu trecere la ga.ele
naturale.
$in suma total de %73,* mil. lei, %00,2 mil. lei sau 0%,% la sut au fost
transferate bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale i 07,7 mil. lei 439,* la
sut6 autorit+ilor administra+iei publice centrale 7 beneficiari (n construc+ii.
3onform articolului 39 litera b6 al Legii bugetului de stat pe anul 2004,
"inisterul Cinan+elor a fost autori.at s sting din mi8loacele bugetului de stat
datoriile acestuia, formate p(n la % ianuarie 2004 fa+ de bugetele unit+ilor
administrati#-teritoriale, reflect(nd aceste opera+iuni (n e2ecutarea de cas a
bugetului de stat. <stfel, (n afar de c/eltuielile pre#.ute (n Legea bugetului de
stat pe anul 2004, au fost efectuate transferuri ctre bugetele unit+ilor
administrati# teritoriale 4raionul =araclia i >oroca, municipiul 3/iinu6 pentru
stingerea datoriei (n sum total de 0,3 mil. lei.
3onform ane2ei nr.2 la Motr(rea Parlamentului nr.%3%4-XV din 20 iulie
2002 pentru modificarea i completarea Motr(rii Parlamentului nr.%%%&-XV din 0
iunie 2002 cu pri#ire la reparti.area #olumului in#esti+iilor capitale pre#.ute (n
bugetul de stat pe anul 2002, la situa+ia din % ianuarie 2002, suma datoriei
creditoare formate la #alorificarea in#esti+iilor capitale la obiectele finan+ate de la
bugetul de stat (n anii %**4-2002 a constituit %&,4 mil. lei. P(n la % ianuarie 2004
datoria creditoare respecti# a bugetului de stat s-a diminuat cu %0,4 mil. lei $in
%74 mil. lei - 2,4 mil. lei au fost preconi.ate pentru lic/idarea datoriei la in#esti+iile
capitale #alorificate la obiecti#ele finan+ate de la bugetul de stat (n anii %**4-2002,
care s-au finan+at la ni#el de *0,* la sut.
%%0
Pe l(ng %74 mil. lei pre#.ute fondului in#esti+iilor capitale, pentru
in#esti+iile capitale au mai fost preconi.ate &2,4 mil. lei (n aloca+iile generale ale
unor autorit+i 4$epartamentul Vamal, "inisterul <prrii, 3entrul pentru
3ombaterea 3rimelor ;conomice i 3orup+iei, "inisterul Ousti+iei, "inisterul
;conomiei6 i 0,9 mil. lei din mi8loacele fondului de re.er# al Au#ernului. <stfel,
(n anul 2004 (n total pentru in#esti+iile capitale au fost preconi.ate 227,2 mil. lei,
din care au fost finan+ate 220,* mil. lei 7 la ni#el de *7,2 la sut.
-reditarea net. 1n bugetul de stat la acest compartiment a fost pre#.ut
(ncasarea sumelor datorate conform contractelor (nc/eiate cu "inisterul Cinan+elor
(n sum de 20,* mil.lei, dintre care 24,2 mil.lei - rambursarea (mprumuturilor de
ctre institu+iile nefinanciare i 2,7 mil.lei 7 restabilirea mi8loacelor de.afectate
pentru onorarea garan+iilor de stat pentru (mprumuturile interne. 1n perioada de
gestiune la buget au fost (ncasate &0,2 mil.lei.
1n contul creditelor interne i e2terne au fost ac/itate 23 mil. lei din 2%,4
mil.lei preconi.ate 4%07,4:6.
1n contul garan+iilor de stat interne au fost acumulate 0,9 mil. lei din 2,7 mil.
lei preconi.ate 429,4:6.
1n contul mi8loacelor recreditate agen+ilor economici din credite e2terne au
fost acumulate %*,& mil.lei din 2%,* mil.lei preconi.ate 49*,3:6.
Pe l(ng cele men+ionate, la buget au fost (ncasate mi8loace, pro#enite din
restituiri de aloca+ii neutili.ate din anii preceden+i, mi8loace depistate (n urma
controalelor etc (n sum de %2,* mil.lei.
>ambursarea mprumuturilor de ctre bugete de alt nivel. 1n conformitate
cu scrisoarea de garan+ie nr.0%-%0*L34& din 9 aprilie %**9, eliberat "inisterului
Cinan+elor de ctre Primria municipiului 3/iinu, precum i (n ba.a contractului
de creditare din 22 aprilie %**9, (nc/eiat (ntre "inisterul Cinan+elor, Primria
municipiului 3/iinu, 3urtea 3onstitu+ional i dl <urel @istruga, Primria
municipiului 3/iinu i-a asumat obliga+iile s ac/ite "inisterului Cinan+elor (n
perioada de la 3% decembrie %**9 - 2& septembrie 2009 (mprumutul acordat $lui
<urel @istruga (n sum de %&0 mii lei, inclusi# (n anul 2004 - %& mii lei. 1n anul
2004 Primria municipiului 3/iinu a ac/itat "inisterului Cinan+elor %%,3 mii lei.
4redite recreditate din surse interne 0i externe. Pe parcursul anului 2004 au
fost recreditate din contul liniei de creditare a 5ncii "ondiale Proiectul ;nergetic
'' i Proiectul de <pro#i.ionare cu <p i 3anali.are, (n sum total de 429,4 mii
dolari >?<, inclusi#, Proiectul ;nergetic '' (n sum de 304,9 mii dolari >?< i
Proiectul de <pro#i.ionare cu <p i 3anali.are (n sum de %23,0 mii dolari >?<.
$in planul preci.at de rambursare a creditelor interne i e2terne pe anul
2004, (n sum de 2%427,4 mii lei, de facto pe parcursul anului 2004 s-au rambursat
datoriile pe creditele men+ionate de ctre agen+ii economici nefinanciari (n sum de
230%0,% mii lei 4%07,4:6.
; de men+ionat, c la situa+ia din % ianuarie 2004 fa+ de "inisterul
Cinan+elor au a#ut datorii 4suma de ba.6 pe creditele recreditate din surse interne
%%%
i e2terne %&4 agen+i economici, (n sum de 2*2,& mil. lei i 3&,9 mil. dolari >?<,
inclusi# cu termen e2pirat 200,4 mil. lei i %7,0 mil. dolari >?<, din care,
47 agen+i economici, datoriile crora constituie %* la sut din suma total
de datorii, sunt insol#abili i fr posibilit+i reale de rambursare a datoriilor-
39 (ntreprinderi, datoriile crora constituie 4& la sut, se afl (n proces de
insol#abilitate i (n procedura planului de msuri de remediere financiar i
economic conform Legii insol#abilit+ii nr.032-XV din %4 noiembrie 200% i
sumele ac/itate s(nt neesen+iale-
%2 (ntreprinderi, care au datorii (n propor+ie de & la sut, acti#ea. (n
condi+ii de acorduri-memorandum conform Legii insol#abilit+ii nr.032-XV din %4
noiembrie 200%-
0 (ntreprinderi fac parte din ramura cerealier, dintre care 3 (ntreprinderi
au rambursat integral datoriile, iar 3 (ntreprinderi cu datorii (n propor+ie de %0 la
sut, sunt incluse (n ane2ele la proiectul de lege cu pri#ire la msurile de redresare
a situa+iei economico-financiare a (ntreprinderilor cerealiere, aprobat de Au#ern
prin /otrGrea Au#ernului nr.392 din %4 aprilie 2004 i care, p(n (n pre.entat, se
afl spre e2aminare (n Parlament, iar (ncasri de la aceste (ntreprinderi nu au fost
efectuate-
23 (ntreprinderi .oote/nice au datorii (n propor+ie de %% la sut care,
conform Legii nr.%%3-XV din %3.03.03, s(nt (ng/e+ate pGn la 0%.0%.09 i (ncasri
de la aceste (ntreprinderi nu au fost efectuate-
29 (ntreprinderi care au datorii (n propor+ie de %0 la sut, au posibilit+i
reale de ac/itare a datoriilor conform graficului de rambursare stipulat (n acordul
de (mprumut.
<stfel, reieind din cau.ele obiecti#e, din %&4 agen+i economici, real la
bugetul de stat (n anul 2004 au efectuat ac/itri doar 24 de agen+i economici.
Pentru rambursarea mi8loacelor recreditate agen+ilor economici, din creditele
e2terne au fost preconi.ate 2%90*,2 mii lei, principalii debitori fiind 5.3.
F"oldo#a-<groindbanSE ><, $irectoratul Liniei de 3redit, >< FPro3reditE, ><
F>ud.uSer "oldo#aE i F>anteSE ><.
Pe parcursul anului 2004 au fost (ncasate %*&40,% mii lei, ceea ce (n raport
cu planul preci.at constituie 9*,3 la sut. <ceast de#iere este cau.at de faptul c,
la %7 decembrie 2004 (ntre "inisterul Cinan+elor, 5.3.<. F"oldindconbanSE i
1ntreprinderea mi2t F>anteSE >.<. a fost semnat <mendamentul nr.3 la <cordul
pri#ind asigurarea garan+iei de stat, care pre#ede amGnarea termenului de
rambursare a datoriilor date fa+ de "inisterul Cinan+elor cu (ncepere din %&
octombrie 2000.
>estabilirea mi3loacelor dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat
pentru mprumuturile interne. 1n conformitate cu art.29 al Legii bugetului de stat
pe anul 2004, acordarea garan+iilor de stat agen+ilor economici la (mprumuturi
interne i e2terne a fost inter.is. $at fiind faptul, c "inisterul Cinan+elor n-are
obliga+ii pe garan+iile de stat pentru (mprumuturi interne conform garan+iilor
%%2
eliberate (n anii preceden+i, de.afectarea mi8loacelor bneti (n anul 2004 nu s-a
efectuat.
Pentru anul 2004 a fost pre#.ut restabilirea mi8loacelor de.afectate pentru
onorarea garan+iilor de stat, acordate (n anii preceden+i, pe (mprumuturi interne (n
sum de 2070,% mii lei.
Pe parcursul anului 2004, agen+ii economici au ac/itat "inisterului Cinan+elor
%270,2 mii lei, dintre care 7&4,& mii lei au fost transferate la contul F3reditarea
netE i &%&,7 mii lei au fost transferate la contul F$ob(n.ile la creditele acordate
de la bugetul de statE.
Be(ndeplinirea acestui indice este legat de faptul, c unele (ntreprinderi
datornice 4>.<. F<lfaE i >.<. F<mbala8 7 PolimerE6 au ac/itat (n decembrie 2003
datoria planificat spre ac/itare (n anul 2004, (n sum de %,& mil. lei.
1n afar de aceasta, (n anul 2004, au fost anulate datoriile (n sum de 3 %73,2
mii lei, dintre care 2773,2 mii lei - conform /otrGrii 3ur+ii de <pel ;conomice
nr.2e-%40L2004 din 4 februarie 2004 (n ba.a Legii insol#abilit+ii i 400 mii lei
conform Legii nr.399-XV din 2& noiembrie 2004 pri#ind anularea penalit+ilor i
sanc+iunilor fiscale 4amen.ilor6.
La situa+ia din 3% decembrie 2004, datoria agen+ilor economici fa+ de buget
pentru garan+iile de stat interne constituie %9,2 mil. lei, inclusi# mi8loace percepute
de la buget 7 7,7 mil. lei 442,3 la sut6- plata (n fondul de risc - 0,3 mil. lei 4%,0 la
sut6- dob(nda i penalitatea calculat pentru de.afectarea mi8loacelor bugetare 7
%0,2 mil. lei 4&0,% la sut6.
$in suma total a datoriei, %2,* mil. lei 470,* la sut6 o au 0 agen+i economici,
care se afl (n procese de insol#abilitate conform Legii insol#abilit+ii. <c/itarea
acestor datorii se efectuea. conform planurilor de reorgani.are i lic/idare,
confirmate de ctre 3urtea de <pel ;conomic. $atoriile >.<. FClamingo-*0E (n
sum de &,0 mil. lei i >.<. F3ereale >orocaE (n sum de 0,9 mil. lei sunt dubioase,
deoarece aceste (ntreprinderi pentru toat perioada proceselor de insol#abilitate 43-
& ani6 nu a efectuat nici o plat "inisterului Cinan+elor.
1n conformitate cu <cordul-memorandum i planul de restructurare termenele
de ac/itare a datoriei 1.>. F"oldagrote/E (n sum de 4,& mil. lei 424,7 la sut din
sum total a datoriei6 sunt ealonate pentru perioada anilor 200&-20%3.
Pentru agen+ii economici, care au datorii (n sum de 0,9 mil. lei 44,4 la sut
din suma total a datoriei6, 'nspectoratului Ciscal Principal de >tat i
'nspectoratelor Ciscale de >tat teritoriale i se pre.int informa+ia despre soldurile
datoriei acestor debitori, (ntru aplicarea msurilor pre#.ute (n Legea nr.409-XV
din 20 iulie 200% FPentru punerea (n aplicare a titlului V al 3odului fiscalE.
$atoria acestor debitori 4>.<. FPreconE, >.<. F3urcubeu-LegumeE i >.<. F<gro-
3upE6 la fel este dubioasa, deoarece ei nu au ac/itat datoriile pe parcursul a %0 ani
i, practic, (n ultimii ani nu mai acti#ea..
3"ecutarea $u!etelor autoritilor pu$lice fundamentate pe pro!rame i
performan. 1n conformitate cu obiecti#ele politicii bugetare pe termen mediu,
bugetele unor autorit+i publice pe anul 2004 au fost fundamentate pe programe i
%%3
performan+, lista crora se con+ine (n ane2a nr.3 la Legea bugetului de stat pe anul
2004.
1n conformitate cu pre#ederile art.39 lit.S6 ale Legii bugetului de stat pe anul
2004, "inisterul Cinan+elor a fost autori.at s permit, la cererile (ntemeiate ale
e2ecutorilor primari de buget, efectuarea din contul #eniturilor e2trabugetare
acumulate suplimentar sau din contul soldurilor acestor mi8loace la (nceputul
anului 2004, a c/eltuielilor peste limitele pre#.ute (n buget.
Potri#it acestor pre#ederi, autorit+ile publice au operat modificri (n
planurile de finan+are, care s-au impus (n procesul e2ecutrii bugetului, ce a condus
la modificarea costurilor unor programe.
$ate agregate despre e2ecutarea programelor se reflect (n formularul nr.3 la
!aport. $escrierea e2ecutrii acestor programe se e2pun (n continuare.
3inisterul 4inan$elor
:rogramul =;fectuarea reviziilor -controalelor. la executorii de buget? a
fost reali.at de ctre $epartamentul 3ontrol Cinanciar i !e#i.ie i a a#ut ca scop
controlul integrit+ii mi8loacelor bneti i #alorilor materiale a institu+iilor publice
i utili.rii mi8loacelor bugetare conform destina+iei.
1n perioada anului 2004 la institu+iile publice i unit+ile administrati#-
teritoriale au fost efectuate 900 re#i.ii i controale tematice pri#ind corectitudinea
utili.rii mi8loacelor bugetare i e2trabugetare i bunurilor materiale, din care
conform Programului acti#it+ii de control - &0*, iar restul la indica+ia Au#ernului
!epublicii "oldo#a, "inisterului Cinan+elor, solicitrilor organelor de drept i
administra+iei publice locale, numrul constituind 3&7.
1n perioada de referin+ la primrii au fost efectuate 340 re#i.ii i controale,
ceea ce constituie 09,2 la sut din numrul total incluse (n programul acti#it+ii de
control.
1n cadrul re#i.iilor i controalelor s-a acordat o aten+ie deosebit asupra
utili.rii conforme i eficiente a mi8loacelor bugetare, gestionrii patrimoniului
statului i integrit+ii lui.
"aterialele re#i.iilor i controalelor denot, c (n acti#itatea institu+iilor
bugetare i primriilor continu s persiste multiple nea8unsuri i (nclcri, precum
i nerespectri ale pre#ederilor legisla+iei i actelor normati#e (n #igoare.
3a re.ultat, s-au stabilit ca.uri de comitere de ctre e2ecutorii de buget a
c/eltuielilor nelegitime, lipsurilor de mi8loace bneti i #alori materiale,
suprac/eltuielilor, ne(nregistrrii (n e#iden+a contabil a #alorilor materiale,
utili.rii ira+ionale a mi8loacelor bugetare, gestionrii neeficiente a patrimoniului
statului.
Pentru reali.area programului au fost pre#.ute aloca+ii de la buget (n sum
total de &*70,3 mii lei, c/eltuielile de cas au constituit &993,2 mii lei sau la ni#el
de *9,& la sut.
%%4
:rogramul =7iri3area metodologic a activitii organelor fiscale
teritoriale? a fost reali.at de ctre 'nspectoratul Ciscal Principal de >tat 4'CP>6.
3ostul programului a fost aprobat (n sum de 4997& mii lei, din care 2039&,4 mii
lei 7 mi8loace bugetare i 2949*,0 mii lei 7 mi8loace e2trabugetare. 1n total au fost
e2ecutate 3034*,& mii lei, din care mi8loace bugetare 7 20393,* mii lei,
e2trabugetare 7 %&*0&,0 mii lei.
1n scopul monitori.rii acestui program s-au stabilit unii indicatori de
e#aluare a performan+ei, care au drept scop (ncasarea deplin a pl+ilor la 5ugetul
Public Ba+ional i crearea unui suport metodologic eficient pentru acti#itatea
organelor >er#iciului Ciscal de >tat.
<stfel, pe parcursul anului 2004 colaboratorii 'CP> au fost implica+i la
elaborarea a %40 acte legislati#e i normati#e, pe c(nd s-au planificat doar 7%,
contribuind astfel la crearea condi+iilor optime pentru acti#itatea antreprenorial a
agen+ilor economici.
3onform acti#it+ii planificate, (n anul 2004 au fost inspectate %0 inspectorate
fiscale de stat teritoriale, i anume, )ficiile fiscale 3iad(r-Lunga i Vulcneti ale
'C> pe ?=< Agu.ia, 'C> pe raioanele !e.ina, Alodeni, $ondueni, =araclia,
>(ngerei, 3lrai, $roc/ia i >treni. "aterialele pri#ind re.ultatele inspectrii
au fost audiate la edin+ele 3onsiliului 3oordonator desfurate (n cadrul 'CP>
iLsau (n incinta inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
) sarcin a 'CP> este e2ercitarea general de instruire a func+ionarilor fiscali.
1n acest scop s-au organi.at i petrecut %& cursuri de perfec+ionare, sau cu 2 mai
multe dec(t cifra planificat, tendin+a fiind po.iti#.
'CP> (n mod centrali.at prelucrea. pac/etele de documente fiscale,
informa+ie care se include (n sistemul informa+ional. 1n decursul anului 2004 de
ctre un func+ionar fiscal au fost prelucrate centrali.at documente fiscale, ale cror
indicatori constituie suma de &4,3 mii lei sau cu 20,3 mii lei mai mult fa+ de plan.
<ceast ma8orare se datorea. faptului,
- prelucrrii informa+iei restante a anului 2003 (n anul 2004-
- modificrii unor dri de seam, care (n consecin+ a uurat prelucrarea lor-
- reducerii numrului de func+ionari fiscali-
- ma8orrii numrului de agen+i economici ce pre.int dri de seam, etc.
1n anul 2004 de ctre un colaborator al $irec+iei administrarea
contribuabililor mari a 'CP> au fost efectuate 3,& controale fiscale totale, sau cu 0,2
mai mult dec(t indicele planificat, (n re.ultatul crora, la un inspector re#ine c(te
%070,4 mii lei pl+i suplimentare, calculate la buget sau cu 400,4 mii lei mai mult
fa+ de plan.
1n scopul stingerii datoriilor agen+ilor economici la bugetul public na+ional, au
fost aplicate pre#ederile cap.* din titlul V al 3odului fiscal D;2ecutarea silit a
obliga+iei fiscaleE, ca re.ultat fiind (ncasate pl+i (n sum de &0902,2 mii lei, ce
constituie cu %%997,2 mii lei mai mult fa+ de plan sau cu 20,4 la sut.
=otodat, (n anul 2004 au fost (naintate (n organele de drept materialele pe %7
agen+i economici care au admis (nclcri gra#e ale legisla+iei.
%%&
:rogramul =Administrarea fiscal a plilor la bugetul public naional?.
Pentru reali.area programului (n cau. au fost planificate mi8loace (n sum de
03992,0 mii lei, din care 037*0 mii lei 7 mi8loace bugetare i *2,0 mii lei 7
mi8loace e2trabugetare. 1n anul 2004 pentru reali.area programului au fost
e2ecutate 03430,4 mii lei, din care mi8loace bugetare 7 032**,4 mii lei i mi8loace
e2trabugetare 7 %3% mii lei.
1n scopul reali.rii obiecti#elor programului au fost organi.ate i petrecute
%290 seminare cu contribuabilii, cu 34* mai mult fa+ de plan. <ceasta se
datorea. faptului c (n anul de gestiune au fost efectuate mai multe modificri ale
legisla+iei, care au generat necesitatea de a informa agen+ii economici.
Bumrul controalelor fiscale de asemenea a depit indicatorul planificat.
?nui func+ionar fiscal (i re#ine 44,9 controale, sau cu 3,* mai multe dec(t cele
planificate.
1n re.ultatul controalelor efectuate de ctre un inspector fiscal s-au calculat
suplimentar pl+i la buget (n mrime de 203,4 mii lei, depind planul cu &2,7 mii
lei.
1ntru sporirea colectrii impo.itelor, ta2elor i altor pl+i, pe parcursul anului
2004, (n conformitate cu pre#ederile titlului V al 3odului fiscal, prin aplicarea
p(rg/iilor de e2ecutare silit au fost (ncasate pl+i (n sum de %90407,% mii lei, sau
cu 4032&,7 mii lei mai pu+in fa+ de plan.
1n ba.a Legii nr.*3-X'V din %& iulie %**9 cu pri#ire la patenta de
(ntreprin.tor, pe parcursul anului 2004 s-au eliberat patente pentru desfurarea
diferitor genuri de acti#itate, suma crora a constituit 4*&04,4 mii lei, depind
planul cu %%%&*,% mii lei, fapt ce demonstrea. c s-a ma8orat i numrul titularilor
de patent.
=otodat, (n perioada raportat au fost (naintate (n organele de drept
materialele pe 07% agen+i economici, care au (nclcat legisla+ia (n #igoare cu %24
unit+i mai pu+in, fapt care demonstrea. c (n ultima perioad contribuabilii de#in
mai contien+i (n ceea ce pri#ete onorarea obliga+iunilor fa+ de buget.
:rogramul =;xecutarea de cas a bugetului? a a#ut ca scop asigurarea
integrit+ii i administrarea eficient a finan+elor publice.
Pentru anul 2004 indicatorul de monitori.are a performan+ei a fost formulat
la general - e#iden+a .ilnic a #eniturilor i c/eltuielilor bugetului de stat i
bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale a fondurilor i mi8loacelor
e2trabugetare. Pentru reali.area programului au fost pre#.ute aloca+ii (n sum de
2307*,0 mii lei, care pe parcursul anului au fost reduse cu 0000 mii lei prin Legea
bugetului de stat pe anul 2004, (n legtur cu neprimirea grantului de la 3omisia
;uropean.
"i8loacele preconi.ate pentru acest program au fost e2ecutate par+ial, (n
sum de %%270,0 mii lei sau la ni#el de 04 la sut fa+ de planul aprobat, dat fiind
faptul c conform contractelor nr.0*9L0% i 0*9L02 (nc/eiate cu furni.orul la 30
decembrie 2004 a fost ac/itat numai ' tran - 30 la sut din costul ac/i.i+iei de
ec/ipament de calcul i re+ea.
%%0
:rogramul =Administrarea general a finanelor publice?.
Pentru anul 2004 (ntru reali.area acestui program au fost pre#.ute aloca+ii
bugetare (n mrime de 7&77,3 mii lei i au fost reali.ate (n mrime de **,0 la sut
fa+ de planul aprobat.
Pentru reali.area programului (n cau. au fost aprobate %0 scopuri, cu
obiecti#e specifice fiecruia, iar (n calitate de indicatori de performan+ - s-au
stabilit indicatori de produs.
'ndicatorii de performan+, (n principiu, au fost reali.a+i, principalii dintre
care se e2pun (n continuare.
1ntru reali.area obiecti#elor #i.a#i de pre#i.iunea financiar pe termen
mediu i reparti.area resurselor financiare publice conform priorit+ilor
Au#ernului, to+i indicatorii de performan+ au fost reali.a+i (n formatul i (n
termenii stabili+i (n Planul de ac+iuni pentru elaborarea 33=", aprobat prin
Motr(rea Au#ernului nr.%03% din 3% decembrie 2003.
3adrul de c/eltuieli pe termen mediu pe anii 200&-2007 a fost pre.entat
Au#ernului la %0 aprilie 2004 i aprobat de Au#ern la 9 iunie 2004 prin /otr(rea
nr.03*.
1n scopul asigurrii cadrului legal pentru bugetul anual s-au elaborat normele
metodologice pri#ind elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 200& i
remise autorit+ilor publice centrale la 2* aprilie 2004.
Proiectele bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale i rela+iile
interbugetare au fost elaborate (n termenii adec#a+i, care au asigurat (ntocmirea
proiectului bugetului de stat pe anul 2004 i pre.entarea acestuia Au#ernului la %0
august 2004.
1n scopul asigurrii gestionrii i controlului mi8loacelor financiare publice a
fost elaborat i aprobat !egulamentul pri#ind reparti.area pe luni a #eniturilor,
c/eltuielilor i surselor de finan+are a bugetului de stat, aprobat prin ordinul
"inistrului Cinan+elor nr.70 din 2* noiembrie 2004, precum i !egulamentul cu
pri#ire la gestionarea mi8loacelor speciale ale institu+iilor 8uridice finan+ate de la
buget, aprobat prin ordinul "inistrului Cinan+elor nr.*4 din 3% decembrie 2004
4"onitorul )ficial al !epublicii "oldo#a, 200&, nr.3*-4%, art.%2&6.
<cti#it+ile planificate pentru implementarea legii bugetare anuale i
e2ecutrii acesteia, au fost efectuate (n conformitate cu planul de msuri pentru
e2ecutarea Legii bugetului de stat pe anul 2004, aprobat prin Motr(rea 3olegiului
"inisterului Cinan+elor nr.% din 30 ianuarie 2004.
!aportarea i monitori.area e2ecutrii Legii bugetului de stat pe anul 2004
s-a efectuat periodic 4lunar, trimestrial, anual6.
!aportul despre e2ecutarea bugetului pe anul 2003 a fost pre.entat
Au#ernului la 2* aprilie 2004. =otodat, formatul acestuia a fost (mbunt+it,
de#enind mai cuprin.tor.
1n cadrul asigurrii transparen+ei informa+iei despre buget, 3adrul de
3/eltuieli pe =ermen "ediu 200&-2007, rapoartele operati#e lunare se public pe
pagina Xeb a Au#ernului.
%%7
1n cadrul reglementrii financiar-fiscale au fost elaborate proiecte de legi
pentru modificarea i completarea actelor legislati#e, care re.ult din politica
bugetar-fiscal promo#at de Au#ern.
<u fost elaborate i aprobate !egulamentul pri#ind in#entarierea, 4
modificri la >tandardele na+ionale de contabilitate 4>B36, 2 comentarii pri#ind
aplicarea >B3 43>B36 i 2 modificri la 3>B3.
>-au aprobat i publicat 2 regulamente pri#ind practica de audit,
!egulamentul comisiei de atestare pentru conferirea calit+ii de auditor
independent, pe l(ng "inisterul Cinan+elor, programul de e2aminare pentru
conferirea calit+ii de auditor independent pentru auditul agen+ilor economici
4auditul general6.
<u fost efectuate reglementrile necesare pri#ind acti#it+ile comisiilor de
cen.ori (n societ+ile pe ac+iuni.
1n scopul modificrii i completrii cadrului normati#-metodologic (n
domeniul bugetului, pentru sus+inerea reformelor (n sistemul bugetar i procesul
bugetar, au fost operate modificrile ce s-au impus (n legile organice, Legea
pri#ind sistemul bugetar i procesul bugetar, Legea pri#ind finan+ele publice
locale, Legea pri#ind sistemul public de asigurri sociale i a unui ir de alte legi,
modificrile respecti#e au fost operate prin Legea nr.224-XV din % iulie 2004
pri#ind modificarea i completarea unor acte legislati#e.
3inisterul Agriculturii 5i Industriei Ali&entare
1n cadrul programului =7iagnostica 0i profilaxia bolilor la animale? au fost
aprobate mi8loace financiare (n mrime de %020*,* mii lei, dintre care din mi8loace
bugetare - 700*,* mii lei i din mi8loace speciale - 2000 mii lei. Pentru finan+area
acestui program se preconi.a primirea grantului de la 3omisia ;uropean (n cadrul
Programului pentru >ecuritate <limentar pentru dotarea laboratorului centrului cu
utila8 performant, (n sum de 7000 mii lei, care n-a fost primit i ca re.ultat
aloca+iile din bugetul de stat s-au micorat de la 700*,* mii lei p(n la 3%2*,* mii
lei, mi8loacele speciale rm(n(nd la ni#elul aprobat. <loca+iile finale pentru
programul dat au fost stabilite (n sum de &72*,* mii lei.
Valorificarea mi8loacelor pe programul dat s-a efectuat la ni#el de 470*,*
mii lei sau 93,2 la sut din ni#elul preci.at. $in bugetul de stat s-au finan+at 3%0*,4
mii lei, sau 40,& la sut din mi8loacele aprobate i **,3 la sut din cele preci.ate.
"i8loacele speciale au fost #alorificate (n sum de %000,& mii lei, sau 03,* la sut
din pre#ederi.
"i8loacele alocate pentru (ndeplinirea obiecti#elor programului au permis
doar par+ial de a reali.a unii indicatori de re.ultate. Par+ial s-au (n.estrat
laboratoarele 3entrului republican de diagnostic #eterinar cu utila8 de u.
#eterinar conform standardelor interna+ionale. 'ncertitudinea raportrii de ctre
"inisterul <griculturii i 'ndustriei <limentare a unor indicatori de performan+,
cum s(nt men+inerea unui efecti# de animale libere de boli infec+iocontagioase,
%%9
prote8area pie+ei interne de produse de origine animalier inofensi#e i necalitati#e
n-a permis e#aluarea calitati# a acestor indicatori.
Pentru programul D:rofilaxia 0i tratarea bolilor infecioase 0i neinfecioase
la animale? au fost alocate mi8loace bugetare (n mrime de &%00,0 mii lei pentru
protec+ia popula+iei de bolile comune omului i animalelor. "i8loacele destinate
programului au fost #alorificate sut la sut, asigur(nd atingerea obiecti#elor
propuse. <stfel (n republic s-a efectuat controlul i #accinarea efecti#ului de
animale la ni#el de sut la sut.
Pentru programul D:rotecia plantelor 0i lupta contra duntorilor 0i
bolilor plantelor? au fost aprobate mi8loace financiare (n sum de &&40,4 mii lei,
dintre care aloca+ii bugetare - 327%,3 mii lei i mi8loace speciale - 227&,% mii lei.
;2ecutarea mi8loacelor s-a efectuat (n sum de &%4%,9 mii lei, dintre care
cele din bugetul de stat - 32&9,0 mii lei sau **,0 la sut, iar cele speciale - %993,2
mii lei, sau 92,9 la sut din suma preconi.at i a permis atingerea obiecti#elor
stabilite, adic, controlul de stat a importurilor i folosirea de ctre beneficiari a
mi8loacelor de protec+ie, conform standardelor i nimicirea c/imic a duntorilor.
3ostul programului DMsurile de protecie contra duntorilor? a fost
aprobat (n sum de 400 mii lei din contul mi8loacelor bugetare i e2ecutat sut la
sut. Pentru reali.area programului au fost stabili+i astfel de indicatori, precum
prote8area spa+iilor #er.i de duntori, prelucrarea i (nlturarea focarelor de
duntori a plantelor i prote8area de duntorii (n mas a terenurilor agricole, care
conform e2plica+iilor "inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare au fost
reali.a+i.
Pentru programul DMonitorizarea 0i supraveg5erea producerii seminelor 0i
materialului sditor? au fost preconi.ate mi8loace (n sum de &330,& mii lei,
inclusi# mi8loace bugetare - 30**,& mii lei i mi8loace speciale - 223%,0 mii lei.
;2ecutarea s-a efectuat la ni#el de 4&2%,7 mii lei, adic 94,9 la sut din suma
preconi.at, dintre care mi8loace bugetare - 3042,0 mii lei sau *9,2 la sut, iar
mi8loace speciale - %47*,% mii lei sau 00,3 la sut din pre#ederile anuale.
3onform datelor "inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare,
e2ecutarea la acest ni#el a permis asigurarea aprobrii sectoarelor semincere a
culturilor agricole pe o suprafa+ de %27&&0,3 /a i certificarea materialului
semincer (n #olum de %4*,3 mii tone, a materialului sditor pomi#iticol - * mil.
buc+i.
Pentru programul DTestarea soiurilor de plante? au fost aprobate costuri (n
sum de 4300,9 mii lei, dintre care mi8loace bugetare - 700,9 mii lei i mi8loace
speciale - 3000,0 mii lei.
;2ecutarea s-a efectuat (n mrime de 2079,% mii lei sau 02,2 la sut, dintre
care pe mi8loace bugetare e2ecutarea a fost efectuat sut la sut, iar pe mi8loace
%%*
speciale e2ecutarea este de %*77,3 mii lei, ceea ce constituie &4,* la sut din suma
preconi.at.
$in contul mi8loacelor alocate au fost efectuate testri a soiurilor de plante
(n #olum de sut la sut a cererilor, s-au efectuat e2perti.e a soiurilor de plante,
fr care#a reclama+ii din partea agen+ilor economici pentru lucrrile efectuate.
Pentru programul D3ontrolul de stat asupra activitii de selecie 0i
reproducie n zoote5nie? au fost preconi.ate mi8loace financiare bugetare (n
mrime de 7*&,% mii lei. 1n cadrul rectificrii bugetului suma respecti# s-a
micorat p(n la &*&,% mii lei. ;2ecutarea a fost efectuat (n sum de &2*,2 mii lei.
1n pofida faptului, c a a#ut loc o reducere a aloca+iilor pentru programul dat,
controlul asupra proceselor de selec+ie i reproduc+ie a animalelor (n republic a
fost men+inut. $e asemenea s-a a8ustat ba.a normati# (n scopul aducerii ei (n
concordan+ cu cerin+ele actuale.
Pentru reali.area programului D;valuarea lucrrilor de asigurare a
controlului radiologic n sfera produciei agroindustriale? au fost alocate mi8loace
financiare din bugetul de stat (n mrime de 0&,0 mii lei, cu finan+area de sut la
sut, ceea ce a permis msurarea sptm(nal i anual, precum i in#estiga+iile pe
terenurile agricole a fonului radia+ional.
Pentru reali.area programului D8upraveg5erea condiiilor te5nologice de
pstrare a produselor cerealiere 0i de panificaie? au fost aprobate mi8loace
financiare din bugetul de stat (n sum de &0,4 mii lei i din mi8loace speciale (n
sum de %&&0 mii lei, suma total fiind de %000,4 mii lei. $in aceast sum au fost
#alorificate 0&% mii lei, sau 40,7 la sut din suma aprobat, dintre care mi8loace
bugetare - 4*,9 mii lei sau *9,9 la sut, iar cele speciale - 00%,2 mii lei sau 3*,2 la
sut din acumulri.
3u mi8loacele #alorificate s-a asigurat depo.itarea cerealelor (n #olum de 30
la sut din #olumul produs (n republic. >-au eliberat certificate pentru e2portul
cerealelor (n #olum de %74 mii tone.
Pentru reali.area programului D:rotecia antigrindin? au fost ini+ial
aprobate mi8loace financiare (n mrime de %0422,* mii lei, dintre care mi8loace
bugetare - 9*7&,* mii lei i mi8loace speciale - %447,0 mii lei. 1n procesul
rectificrii bugetului pe anul 2004, suplimentar au fost alocate mi8loace din bugetul
de stat (n sum de %*40,0 mii lei pentru reali.area pre#ederilor Motr(rii
Au#ernului nr.%390 din %3 decembrie 2004 D3u pri#ire la organi.area asamblrii
rac/etelor antigrindin (n !epublica "oldo#aE.
<stfel, suma preci.at de aloca+ii a fost de %2&&7,0 mii lei, dintre care
%0*%&,* mii lei - mi8loace bugetare i %04%,7 - mi8loace speciale.
Cinan+area s-a efectuat (n sum total de %%*9&,9 mii lei respecti#, din contul
mi8loacelor bugetare (n #olum de %0*0*,7 mii lei, iar din mi8loacele speciale (n
#olum de %070,% mii lei sau 0&,& la sut din acumulri. Printre indicatorii de
%20
performan+ a fost stabilit protec+ia terenurilor (mpotri#a cderilor de grindin,
care a fost asigurat la ni#el de doar 7& la sut.
Pentru programul D8tocarea 0i neutralizarea pesticidelor inutilizabile 0i
interzise? au fost preconi.ate mi8loace financiare (n #olum de 7&0,0 mii lei din
bugetul de stat, care s-au #alorificat sut la sut. "i8loacele financiare men+ionate
au fost utili.ate pentru procurarea a 30 mii saci i 3047 butoaie pentru ambalarea i
transportarea la depo.ite speciali.ate a pesticidelor neutili.abile i inter.ise. 1n
re.ultat s-au reambalat 7&0 tone de pesticide perimate.
:rogramul =4ompletarea" meninerea 0i utilizarea raional a fondului
genetic pomicol" bacifer 0i de cp0un? aprobat ini+ial (n buget cu costurile de 9%0
mii lei, prin rectificarea bugetului (n scopul asigurrii e#iden+ei mai transparente a
mi8loacelor, a fost di#i.at (n 3 programe cu men+inerea sumei totale a costurilor i
anume,
Pentru programul D4ompletarea" meninerea 0i utilizarea raional a
fondului genetic pomicol? au fost preconi.ate mi8loace financiare din bugetul de
stat (n mrime de 400 mii lei, care au fost #alorificate sut la sut. 3u mi8loacele
alocate s-a men+inut un genofond stabil de pomi, liber de boli creptogene. $e
asemenea, dup e2plica+iile "inisterului <griculturii i 'ndustriei <limentare s-a
ameliorat situa+ia #irologic a puie+ilor pomicoli.
Pentru programul DMeninerea 0i dezvoltarea fondului genetic viticol? au
fost preconi.ate mi8loace financiare din bugetul de stat (n mrime de 300 mii lei,
care au fost #alorifica+i sut la sut. <locarea mi8loacelor a dat posibilitate de a
efectua lucrrile de culti#are i (ntre+inere a planta+iilor conform te/nologiilor de
culti#are. $e asemenea, s-au procurat materialele, pesticidele i combustibilul
necesare pentru (ntre+inerea genofondului.
Pentru programul DMeninerea 0i dezvoltarea fondului genetic de plante?
au fost preconi.ate mi8loace financiare din bugetul de stat (n mrime de %%0 mii
lei, care au fost #alorificate sut la sut. "i8loacele financiare au permis procurarea
materialului semincer i ac/itarea ser#iciilor pentru men+inerea a 90 de specii de
flori decorati#e.

Pentru reali.area obiecti#elor programului DMeninerea fondului genetic de
taurine?, au fost preconi.ate mi8loace financiare (n mrime de 3900 mii lei, care (n
re.ultatul rectificrii au fost micorate p(n la 2000 mii lei, ceea ce a condus la
e2ecutarea indicatorilor de performan+ la un ni#el mai 8os dec(t s-a planificat
ini+ial. Cinan+area a fost efectuat din contul bugetului de stat la ni#el de sut la
sut i s-au utili.at la procurarea a 430 tone de a.ot lic/id, containerele i
instrumente necesare. >-au selectat i procurat %3 turai, s-a crescut i e2ploatat
29 tauri reproductori. >-au produs %*2 mii do.e de material seminal. $e
%2%
asemenea, s-a creat un nucleu #aloros de #aci-mame de tauri 470 capete6 i s-au
testat i reprodus nucleuri de taurine 470 capete6, nucleu de taurine pentru carne
430 capete6.
3ostul programului DMeninerea fondului genetic de porcine? a fost ma8orat
pe parcursul anului cu 2400 mii lei fa+ de cel aprobat ini+ial i a constituit 3*00
mii lei, care s-a finan+at sut la sut. =otodat, s-au modificat i indicatorii de
performan+. 3u aceste mi8loace s-au ob+inut %200 capete de porci de prsil i
s-au reconstruit (ncperile necesare pentru creterea a 3000 capete de porcine de
prsil.
:rogramul DMeninerea fondului genetic de psri?. "i8loacele financiare
(n mrime de %000 mii lei destinate acestui program au fost #alorificare integral
pentru crearea centrelor de psri prin+i i bunici, rase grele i uoare, respecti#, (n
sume de 200 mii lei i 900 mii lei.
:rogramul DMeninerea fondului genetic de cabaline?. "i8loacele
financiare (n mrime de 2&0 mii lei destinate acestui program au fost #alorificate
integral. 3onform drii de seam din contul aloca+iilor men+ionate au fost selectate
i ameliorate (n ras pur &0 cabaline, ras tipul =rpaul )rlo#.
:rogramul =Meninerea fondului genetic de pe0ti?. "i8loacele financiare (n
mrime de &0 mii lei destinate acestui program au fost #alorificate integral pentru
crearea nucleului de peti performant.
;ste necesar de men+ionat c programul =Meninerea fondului genetic de
ovine? aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004, (n procesul rectificrii a
fost e2clus, iar mi8loacele au fost redistribuite (ntre alte programe.
Pentru programul D8upraveg5erea fabricrii" prelucrrii" pstrrii 0i
livrrii produselor 0i a materiei prime de origine animal? au fost preconi.ate
mi8loace financiare (n mrime de 30%7,7 mii lei din bugetul de stat, care au fost
#alorificate la ni#el de 3449,3 mii lei sau *&,3 la sut pentru neadmiterea fabricrii
i prelucrrii materiei prime de origine animal necalitati#.
'ndicatorii de acest gen nu pot fi e#alua+i.
3inisterul 3uncii 5i Protec$iei 6ociale
:rogramul =8ervicii instituionale pentru invalizi minori cu deficiente
mintale?.
1ntru reali.area acestui program au fost preconi.ate (n total 9*&2,4 mii lei,
din care, 99*2,0 mii lei 7 din contul bugetului de stat i &*,9 mii lei 7 mi8loacele
speciale, surse, care au fost e2ecutate respecti# la ni#el de **,* la sut i 4%,9 la
sut.
%22
<ceste surse au fost preconi.ate pentru (ntre+inerea a &49 tutela+i ca.a+i (n
dou institu+ii. >tatele de personal pentru anul de gestiune s-au aprobat (n numr de
300 de unit+i, numrul real a constituit 333,9 unit+i. ;ste de accentuat, c (n anul
2004 a fost ma8orat numrul de unit+i statale cu 9 unit+i, +in(nd cont de >tatele-tip
i de limita aloca+iilor pre#.ute, numrul de paturi s-a ma8orat cu &0, iar numrul
tutela+ilor (ngri8i+i s-a ma8orat cu 29 de persoane fa+ de anul 2003.
>alariul mediu lunar al unui lucrtor din casele-internate pentru copii cu
deficien+e mintale (n anul 2004 alctuiete &00,&3 lei fa+ de 39%,3 lei (n anul 2003,
sau s-a ma8orat cu 3&,4 la sut. Prin acestea este indicat, c numrul persoanelor,
care necesit protec+ia socio-medical (n institu+iile nominali.ate, afla+i sub tutela
statului, este (n cretere.
Bormele de alimenta+ie pentru tutela+ii din casele internate pentru copii au
fost aprobate (n sum de %0,00 lei pe .i i 2,90 lei 7 pentru medicamente i
materialele de pansament, care au fost e2ecutate din contul bugetului de stat,
respecti#, %2,90 lei i 2,40 lei, i din a8utoarele umanitare primite, din care, pentru
alimenta+ie - 2,00 lei i pentru medicamente i materialele de pansament - 2,00 lei.
Bu au fost atins ni#elul stabilit a indicatorului de e#aluare a performan+ei,
morbiditatea a sc.ut cu 9,2 la sut fa+ de %0 la sut, dup cum s-a pre#.ut.
1n cadrul reali.rii programului men+ionat au fost utili.ate a8utoarele
umanitare reparti.ate acestor institu+ii (n sum de %4*3,3 mii lei, din care, pentru
alimenta+ie 7 &40,0 mii lei, medicamente i materialele de pansament - &40,& mii
lei.
:rogramul =8ervicii sociale instituionale pentru persoanele vrstnice 0i
invalizi cu dezabiliti fizice" psi5ice 0i mixte?
Pentru reali.area acestui program din bugetul de stat (n anul 2004 au fost
pre#.ute mi8loace bugetare (n sum de 3373&,3 mii lei i 2430,7 mii lei 7 mi8loace
speciale. 1n legtur cu ma8orarea salariilor anga8a+ilor din sistemul bugetar,
costurile programului au fost ma8orate.
Pentru reali.area programului s-au utili.at 33490,4 mii lei din buget i
mi8loace speciale (n sum de %*%0,3 mii lei.
Bumrul re.iden+ilor (n aceste institu+ii a fost de 2070 persoane, cu %0&
re.iden+i mai mult dec(t (n anul 2003.
Bumrul personalului (n aceste institu+ii a constituit %0%9,2&, fiind
necompletate cu &% de unit+i.
$urata medie a institu+ionali.rii unei persoane (n anul 2004 a constituit 3&&
.ile i s-a ma8orat fa+a de anul trecut cu 2 .ile, dar fa+ de aprobat pentru anul 2004
- cu 20 .ile.
Borma de alimenta+ie pentru tutela+ii din a.ilul de btr(ni i pensionari i (n
internate psi/oneurologice a fost aprobat (n sum de %0,00 lei pe .i i 2,90 lei 7
pentru medicamente i materialele de pansament. $in contul bugetului de stat (n
aceste scopuri s-au utili.at, respecti#, %2,30 lei i 2,%3 lei i din a8utoarele
%23
umanitare - 2,0& lei i 0,%9 lei, i din mi8loacele speciale - %,20 lei pentru
alimenta+ie.
1n cadrul reali.rii programei men+ionate au fost utili.ate a8utoarele
umanitare (n #olum total de 2*02,% mii lei, din care, alimenta+ia 7 %*40,9 mii lei,
medicamentele i materialele de pansament - %&0,0 mii lei.
:rogramul =;xercitarea controlului de stat asupra respectrii actelor
legislative 0i a altor acte normative n domeniul muncii?
Pe parcursul anului 2004 de ctre colaboratorii 'nspec+iei "uncii, care
e2ercit reali.area acestui program, au desfurat acti#it+i de inspec+ie (n
(ntreprinderi, organi.a+ii (n numr de 709&, fiind pre#.ute &000 de controale. <u
fost depistate 7%%3* (nclcri i au fost sanc+ionate 2409 persoane cu func+ii de
rspundere. >uma amen.ilor aplicate constituie 223 mii lei. >-au constatat %&4
ca.uri de accidente (n munc, din care au fost cercetate &3 ca.uri mortale i %0%
ca.uri gra#e.
1n anul 2004 au fost eliberate 2%00 autori.a+ii (ntreprinderilor, institu+iilor,
organi.a+iilor din punct de #edere al protec+iei muncii.
:rogramul =+estionarea procesului de implementare a politicii de asisten
social?
1ntru reali.area acestui program colaboratorii $epartamentului asisten+ei
sociale au monitori.at respectarea pre#ederilor legislati#e (n domeniul asisten+ei
sociale, (n care scop au efectuat &0 deplasri fa+ de 40 deplasri planificate pentru
perioada de gestionare, au pre.entat & rapoarte periodice pri#ind acti#itatea
$epartamentului asisten+ei sociale ctre "inisterul "uncii i Protec+iei >ociale. <u
fost elaborate norme metodice pri#ind aplicarea pre#ederilor legislati#e,
!egulamentul-tip pri#ind func+ionarea a.ilului pentru persoanele (n etate i
persoane cu de.abilit+i.
!egulamentul-tip cu pri#ire la func+ionarea >er#iciului de deser#ire socio-
medical la domiciliu,
3oncep+iile generale referitor la >tandardele minime de calitate pentru
ser#iciile sociale i proiectul pri#ind anga8area asistentului social.
1n anul 2004 au fost efectuate seminare, mese rotunde (n scopul sus+inerii
metodologice a organelor de asisten+ social din teritorii, au fost (ntreprinse 0
#i.ite de control (n teritorii i alte msuri (ntru reali.area acestui program.
:rogramul =8ervicii de reabilitare pentru invalizi 0i pensionari? a a#ut ca
obiecti#e, protec+ia, tratamentul i recuperarea snt+ii persoanelor cu afec+iuni
cardio#asculare i ale aparatului locomotor.
1n anul 2004 (n centrele de reabilitare pentru recuperarea snt+ii au fost
plasa+i temporar 97*0 de in#ali.i i pensionari. 1n bugetul de stat pentru anul 2004
au fost aprobate %0%29,7 mii lei, care pe parcursul anului s-au ma8orat cu 479,2 mii
lei, (n legtur cu ma8orarea salariilor.
$in mi8loacele speciale ob+inute de aceste institu+ii au fost utili.ate %&&3,4
mii lei.
%24
!eali.area programului a fost organi.at prin 2 centre de reabilitare pentru
in#ali.i i pensionari, (n care au fost plasa+i 97%0 de beneficiari de bilete de
tratament pe durata de tratament de 2% .ile, fa+ de 97*0 persoane pre#.ute pentru
programul dat.
Bormele de alimenta+ie (n centrele de reabilitare au fost aprobate (n sum de
2%,00 lei pe .i i pentru medicamente i materiale de pansament - 4,00 lei. $in
contul bugetului de stat normele au fost respectate pe deplin. >uplimentar din
a8utoare umanitare, pentru alimenta+ie s-au utili.at 0,&9 leiL.i i pentru
medicamente i materiale de pansament 7 0,%3 leiL.i i din mi8loace speciale - %,20
leiL.i pentru alimenta+ie.
>copul programului =8ervicii sociale alternative la instituionalizarea
copiilor aflai n dificultate? a fost acordarea ser#iciilor sociale alternati#e la
institu+ionali.area copiilor afla+i (n dificultate i (ntre+inerea lor (n trei centre pentru
7& de copii i a fost elaborat +in(nd cont de proiectul legii pri#ind protec+ia
copilului aflat (n dificultate. 1ns, (n legtur cu neadoptarea proiectului de lege (n
cau., pe parcursul anului de gestiune sursele pre#.ute (n buget (ntru reali.area
acestui program nu au fost utili.ate.
:rogramul =8ervicii protetico*ortopedice pentru persoanele cu dezabiliti
fizice? a a#ut ca scop asigurarea protetico-ortopedic a persoanelor cu probleme de
deplasare i de mobilitate fi.ic (n scopul reintegrrii sociale a acestora. Pentru
anul 2004 au fost planificate primirea i e2aminarea bolna#ilor, prescrierea,
fabricarea, testarea i eliberarea articolelor protetico-ortopedice simple i comple2e
(n numr de 7&300 persoane, (n realitate au fost prestate ser#icii la *29&3 persoane,
sau cu 23,3 mai mult dec(t au fost planificate.
3ostul unei unit+i s-a redus fa+ de cel aprobat pentru anul 2004,
- la prote.e ale membrelor superioare pentru unitate, de la 093,0 lei p(n la
032,&2 lei , sau cu 7,4 la sut-
- la prote.e ale membrelor inferiore pentru unitate, de la %779,*7 lei p(n la
%473,04 lei sau cu %7,% la sut-
- la prote.e ale membrelor inferiore de tip modul pentru unitate, de la 7279,0
lei p(n la 497%,00 lei , sau cu 33,% la sut-
- (ncl+mintea ortopedic pentru unitate, de la 79*,49 lei p(n la 74%,97 lei,
sau cu 0 la sut.
=otodat, costul unui crucior fotoliu de strad a fost de 227&,00 lei sau cu
%0,9 la sut mai mult dec(t s-a planificat.
3oncomitent, pentru procurarea crucioarelor fotolii s-au acumulat surse
speciale pro#enite din sponsori.ri i filantropie (n suma de 3*4,7 mii lei.
:rogramul =4ompensaii de transport pentru persoanele cu dezabiliti 0i
veterani?
1n anul 2004, de compensarea c/eltuielilor de transport (n mrime de %2,3
salarii minime 422%,40 lei6, au beneficiat %3&9 in#ali.i fa+ de %044 persoane
planificate. <ceste pla+i au fost e2ecutate (n msur deplin.
%2&
$e compensarea c/eltuielilor pentru ben.in, repara+ii, piese de sc/imb i
deser#irea te/nic a mi8loacelor de transport au beneficiat *32 de persoane, (n care
scop s-au utili.at 32,9 mii lei.
1n cadrul acestui program a fost pre#.ut compensarea c/eltuielilor
4distribuirea foilor de bonuri6 pentru cltoria tur-retur cu transportul fero#iar sau
auto de pasageri (n cadrul statelor membre 3.>.'. pentru 30000 #eterani i in#ali.i
de r.boi. Pe parcursul anului au fost distribuite taloane pentru 2*00 in#ali.i i
%0730 participan+i la r.boi, din care i-au reali.at dreptul 0&9 de persoane, din
care %&9 in#ali.i i &00 #eterani la r.boi, pentru care au fost alocate surse
financiare (n #olum de 309,& mii lei.
:rogramul =8usinerea activitii sistemului de protecie social? a a#ut ca
scop crearea unui sistem modern de corela+ie (ntre minister i subdi#i.iunile sale
din teritoriu pentru asigurarea strategiei de reform a sistemului de asisten+
social. Pentru acest program au fost aprobate 344,3 mii lei, din care au fost
e2ecutate 23*,9 mii lei.
3inisterul 6)n)t)$ii
:rogramul =:restarea serviciilor medicale gratuite" garantate de stat? a
fost reali.at de ctre 3entrul de medicin sporti# D<tletmedE i a a#ut ca scop
accesibilitatea ser#iciilor medicale gratuite, garantate de stat sporti#ilor din lotul
olimpic.
1n calitate de indicator de performan+ pe anul 2004 a fost stabilit numrul
de #i.ite - *0 mii, inclusi# din contul bugetului 7 9,3 mii 49,7:6i din contul
mi8loacelor speciale 7 97,7 mii #i.ite 4*%,3:6.
3onform drii de seam acest indicator din contul bugetului de stat s-a
reali.at integral, iar din contul mi8loacelor speciale - numai la ni#el de 4*,7 la sut.
Pentru reali.area acestui program s-au utili.at 0,&0 mil.lei sau 90,% la sut
fa+ de plan 7 0,0& mil.lei, inclusi# c/eltuielile bugetare s-au e2ecutat (n sum de
0,4& mil. lei sau **,2 la sut, mi8loacele speciale 7 0,% mil.lei sau &3,% la sut-
:rogramul =8erviciul sanitaro*epidemiologic? a fost reali.at prin intermediul
3entrului Ba+ional Jtiin+ifico-Practic de "edicin Pre#enti# i 30 3entre de
"edicin Pre#enti# municipale i raionale. >copul programului const (n
asigurarea bunstrii sanitaro-epidemiologice, ocrotirea i fortificarea snt+ii (n
scopul creterii capacit+ii de munc i a longe#it+ii acti#e a popula+iei.
Pe parcursul anului au fost petrecute multiple seminare, conferin+e, editate
3202 buclete, difu.ate 4*7* emisiuni pri#ind educa+ia sanitar a popula+iei.
!eali.area indicatorilor pri#ind morbiditatea infec+ioas, para.itar,
into2ica+iile se e2prim prin numrul de ca.uri la %00 mii popula+ie, di.enteria 7
39,&%, purttorii #irusului M'V 7 0,*, /epatitele #irale 7 **,%&, tuberculo.a 7 9*,77,
sifilisul 7 0&,%3, enterobio.a 7 742,92 ca.uri.
%20
<u fost depistate i estima+i factorii noci#i ai mediului (ncon8urtor (n 22,0
mii ca.uri raportate.
La reali.area acestui program au fost direc+ionate 7 &9,2 mil. lei, inclusi#
mi8loace bugetare 7 3%,4 mil. lei ceea ce alctuiete *9,7 la sut fa+ de plan i are
o ma8orare de 0,3 mil. lei comparati# cu anul 2003.
:rogramul =>eabilitarea 0i recuperarea copiilor bolnavi 0i invalizi?
!eali.area acestui program a fost efectuat de ctre 3entrele
fti.iopneumologice pentru copiii din 3orneti i =(rno#a i 3entrele de recuperare
pentru copiii din >erg/ee#ca i 3iad(r- Lunga. )biecti#ele acestui program au fost,
- reali.area fa.ei de remisie stabil-
- profila2ia in#alidit+ii copiilor (n perioada de.#oltrii precoce a
patologiei neurolocomotorii, etc.
'ndicatorii de performan+ ai acestui program au fost - durata medie de
reabilitare i recuperare (n centrele nominali.ate, care a constituit 3* de .ile i
numrul copiilor reabilita+i i recupera+i, care pe parcursul anului s-a cifrat 49*0
copii.
Pentru reali.area programului s-au utili.at %7,4 mil. lei, ceea ce constituie
*7,7 la sut fa+ de plan 7 %7,9 mil.lei.
:rogramul =>eabilitarea copiilor de vrst fraged?. Programul dat a fost
reali.at de ctre 3entrul de plasament pentru copii de #(rst fraged din 3/iinu i
3entrul de plasament temporar pentru copii din 5l+i i a a#ut ca obiecti#e,
asigurarea de.#oltrii copilului (ntr-un mediu c(t mai apropiat de mediul familiei-
contribuirea la aflarea c(t mai scurt a copiilor (n centre, (n scopul reali.rii
dreptului fiecrui copil la familie. 1n calitate de indicatori de performan+ au fost
stabili+i 7 numrul copiilor reintegra+i (n familie natural. 1n anul 2004 s-au
reintegrat (n familii %27 copii. Pe l(ng aceasta, (n case de copii au fost transfera+i
7* copii, (n colile internat - %0 copii.
Pentru reali.area programului s-au alocat *,9 mil. lei, inclusi# mi8loace
bugetare 7 *,2 mil. lei i mi8loace speciale 7 0,0 mil.lei.
:rogramul =8ntatea public 0i management sanitar? a fost reali.at de ctre
3entrul Jtiin+ifico-Practic >ntate public i "anagement >anitar, a#(nd ca scop
formarea unui sistem informa+ional unic (n ocrotirea snt+ii.
Programul a a#ut ca obiecti# crearea unei ba.e na+ionale de indicatori medico-
statistici, pentru reali.area crora au fost elaborate programe cu multipli indici de
ba. a acti#it+ii unit+ilor medico-sanitare (n func+ie de profilul, specificul i
ni#elul de administrare a institu+iei 4republicane, municipale sau raionale6.
1ntru reali.area acestui scop au fost alocate 4,9 mil. lei 4sau 7%,0 la sut6 - c(te
2,4 mil. lei din contul mi8loacelor bugetare i mi8loacelor speciale 4sau respecti#
circa *7 i &7 la sut din pre#ederile anuale6.
!eali.area programului =;xpertiza medico*legal? a fost efectuat de ctre
3entrul de "edicin Legal i a a#ut ca obiecti# efectuarea de e2perti.e medico-
%27
legale, e2aminri, consultri, cercetri, in#estiga+ii de laborator i alte lucrri
medico-legale.
Pentru e2ecutarea acestui program au fost utili.ate 7,4 mil. lei sau *9,* la sut
fa+ de plan 4mi8loace bugetare 7 0,& mil. lei i mi8loace speciale - 0,* mil. lei6,
aceste mi8loace au fost (ndreptate pentru reali.area indicatorilor de performan+, i
anume,
- e2aminri cada#re 7 7,9 mii sau %04 la sut fa+ de plan-
- e2aminri personale - 30,3 mii 4*4,9 la sut6-
- e2perti.e (n comisii i in#estiga+ii medico-criminale - 492 e2perti.e 4*0,4 la
sut6-
- in#estiga+ii biologice /istopatologice - &0,% mii in#estiga+ii 4*&,4 la sut6-
- in#estiga+ii to2ico-narcotice 7 972 anali.e 4%3%,& la sut6.
:rogramul =8erviciul de snge? a fost reali.at de ctre 3entrul Ba+ional de
=ransfu.ie a >(ngelui din 3/iinu i 3entrul Memotransfu.ii 5l+i i au a#ut ca
obiecti#e, promo#area donrii de s(nge, recoltarea s(ngelui i plasmei, testarea de
laborator, asigurarea cu pungi i teste, etc.
Pentru anul 2004 au fost stabili+i un ir de indicatori de e#aluare a
performan+ei, care au fost supra(ndeplini+i, i anume,
producerea plasmei imune, anti-stafilacoc 7 340,0 litri, anti-!/ 7 33,4 litri
sau %2%,4 i %&7,& la sut-
producerea componentelor sang#ine, plasm proaspt congelat 7 7,9 mii
litri, plasm nati# concentrat i crioprecipiatat 7 4,* mii do.e 420* i %3%,7 la
sut6-
producerea serurilor diagnostice, ser )<5, ser anti-!/ i eritrocite
standarde, (n total 7 %93,9 litri-
producerea preparatelor sanguine, albumin %0 i 20: - *&2,2 litri,
imunoglobulin antistafilococic, anti-!/ i normal uman 7 24,* mii do.e, etc.
La reali.area programului nominali.at s-au utili.at 7 %0,% mil. lei, din care
mi8loace bugetare %4,* mil. lei sau *%,3 la sut, ce e cu %,3 mil. lei sau *,& la sut
mai mult dec(t (n anul 2003.
:rogramul =4ercetri n domeniul medicamentului? a fost reali.at de ctre
'nstitutul Ba+ional de Carmacie i a a#ut ca obiecti#e,
e2perti.a, omologarea, (nregistrarea medicamentelor i articolelor medicale-
controlul i supra#eg/erea calit+ii medicamentelor i articolelor medicale-
autori.area importului de medicamente i articole medicale, autori.area
testelor clinice i supra#eg/erea lor.
3a indicatori de performan+ au fost stabili+i,
- numrul e2perti.elor, medicamentelor i articolelor medicale (nregistrate
noi, care au fost reali.ate (n numr total de 92& e2perti.e sau *3,3 la sut fa+ de
plan-
- testarea %00: a calit+ii medicamentelor - s-au efectuat 2&,0 mii anali.e sau
%00,* la sut fa+ de planul de 24 mii.
%29
!eali.area acestui program s-a efectuat integral din contul mi8loacelor
speciale, ob+inute (n mrime de %0,2 mil.lei, ceea ce constituie 92,* la sut din
pre#ederile anuale i au o cretere cu %,& mil.lei fa+ de anul 2003.
:rogramul =4onsolidarea bazei te5nico*materiale? a a#ut ca obiecti#
(n.estrarea unit+ilor medico-sanitare cu utila8 medical modern.
Pentru reali.area acestui program au fost utili.ate mi8loace bugetare (n
mrime de %7,0 mil. lei, care corespund pre#ederilor anuale. Pentru consolidarea
ba.ei te/nico-materiale a institu+iilor medico-sanitare (ncadrate (n sistemul
asigurrilor medicale au fost direc+ionate %0,0 mil.lei sau *7,0 la sut din suma
total.
:rogramul =Asigurarea copiilor 0i gravidelor cu medicamente specifice? a
fost reali.at de ctre 3entul Ba+ional Jtiin+ifico-Practic de >ntate !eproducti#
i Planificarea Camiliei i a a#ut ca scop reducerea cu &0 la sut a numrului de
copii cu distres-sindromul >$! i reducerea morbidit+ii i mortalit+ii infantile
prin efectuarea diagnosticului post i prenatal, studierea polimorfismului clinico-
genetic al bolilor ereditare i a structurii anomaliilor congenitale.
3onform drii de seam a "inisterului >nt+ii, obiecti#ul programului i
indicatorul de performan+ 7 asigurarea cu preparate surfactante s-au reali.at pe
deplin.
La reali.area acestui program s-au utili.at 2,* mil. lei, inclusi# mi8loace
bugetare - %,9 mil.lei 4sau *9,3 la sut6, diferen+a - %,% mil. lei din mi8loacele
speciale.
1n anul 2004 "inisterul >nt+ii a centrali.at mi8loacele bugetare destinate
reali.rii programelor pentru asigurarea cu medicamente necesare pacien+ilor,
(ndeosebi celor ce sufer de maladii social-condi+ionate. 1n legtur cu aceasta,
procurarea medicamentelor i consumabilelor necesare pentru tratarea bolna#ilor
(n condi+ii de ambulator s-a efectuat centrali.at (n ba. de tender (n sum total de
49,9 mil. lei, ceea ce constituie **,0 la sut fa+ de pre#ederile anuale - 4* mil. lei.
3omparati# cu anul 2003, c/eltuielile (n scopul dat au fost ma8orate cu %&,3 mil.
lei 4sau 3%,2 la sut6. Bumrul persoanelor ce au beneficiat de preparatele
respecti#e informa+ia 4din moti# te/nic6 n-a fost pre.entat de ctre "inisterul
>nt+ii.
;2ecutarea programelor se pre.int (n modul urmtor,
:rogramul =Mold7iab? 7 a a#ut ca obiecti# asigurarea tratamentului
antidiabetic gratuit cu insulin i cu /ipoglicemiante orale. 1n calitate de indicator a
fost stabilit numrul de bolna#i cu diabet .a/arat i inspid afla+i la e#iden+,
inclusi# copiii, care au fost asigura+i cu insulin sut la sut.
Pentru reali.area acestui program s-au utili.at *,2 mil. lei-
:rogramul =:revenirea BIVC8I7A 0i a bolilor sexual transmisibile 0i
combaterea lor? 7 0,& mil. lei, pentru asigurarea diagnosticului M'VL>'$< i
bolilor se2ual transmisibile, testarea %00:, asigurarea %00: cu reacti#e i teste-
%2*
:rogramul =4ombaterea tuberculozei? 7 2,% mil. lei s-au utili.at pentru
asigurarea gratuit cu medicamente antituberculoase (n condi+ii de ambulator-
:rogramul =4ombaterea cancerului? 7 2,& mil. lei s-au utili.at pentru
reducerea morbidit+ii i mortalit+ii prin cancer, asigurarea gratuit cu preparate
oncologice (n condi+ii de ambulator-
:rogramul =Imunoprofilaxia 0i msurile antiepidemice?" pentru prote8area
continu a popula+iei (mpotri#a infec+iilor, reducerea morbidit+ii i pre#enirea
bolilor transmisibile prin #accinare, precum i pentru msurile antiepidemice au
fost utili.ate &,4 mil. lei, inclusi# pentru combaterea epidemiilor 7 0,% mil. lei,
restul - &,3 mil.lei pentru procurarea #accinelor, ce au permis asigurarea unei
acoperiri #accinale de peste **,9 la sut la ni#el na+ional.
:rogramul =6peraii costisitoare la cord? 7 &,* mil. lei s-au utili.at pentru
asigurarea par+ial cu medicamente i consumabile la efectuarea opera+iilor
costisitoare, efectuate la cord-
:rogramul =1olile psi5ice endogene" narcomania" toxicomania 0i
alcoolismul? 7 2,0 mil. lei s-au utili.at pentru asigurarea gratuit cu preparate
psi/otrope (n condi+ii de ambulator i efectuarea e2perti.elor psi/ico-legale (n
numr de *43-
:rogramul =Tratamentul 0i investigaii costisitoare? 7 3,2 mil. lei au fost
reali.ate la tratarea a %&7 persoane, inclusi# peste /otarele +rii - %9 persoane-
:rogramul =8erviciul de 5emodializ 0i de transplant renal? 7 9,0 mil. lei
s-au utili.at pentru men+inerea #ie+ii pacien+ilor cu insuficien+ renal. 1n anul 2004
au fost efectuate %%,9 mii diali.e-
:rogramul =8usinerea instituiilor medico*sanitare implicate n asigurrile
medicale? a fost inclus suplimentar, prin rectificarea Legii bugetului de stat pe
anul 2004 i a a#ut ca scop ac/itarea datoriilor institu+iilor nominali.ate, inclusi#
datoriilor fa+ de anga8a+ii acestora i contribu+iile ctre bugetul asigurrilor sociale
de stat i crearea condi+iilor normale pentru acti#itatea lor (n 2004.
3ostul programului a fost aprobat (n sum de 9,* mil. lei, care au fost alocate
integral.
3inisterul Educa$iei
:rogramul =/nvmntul superior? a a#ut ca scop pregtirea specialitilor
de (nalt calificare cu studii superioare (n institu+iile uni#ersitare ale "inisterului
;duca+iei. 1n anul 2004 programul s-a reali.at prin instruirea, cu (ntre+inere de la
bugetul de stat, a %0%27 de studen+i, comparati# cu numrul preconi.at al
studen+ilor - %0039 de persoane, ori mai pu+in cu 3,2 la sut fa+ de plan i cu 2,7 la
sut fa+ de efecti#ul de studen+i din anul 2003.
$in numrul total al studen+ilor instrui+i, %&093 persoane - studen+i auto/toni
i 444 7 strini.
%30
Pe ba. de contract, i-au fcut studiile &4&79 de studen+i, fa+ de &&&*7 de
studen+i preconi.a+i, sau cu %,* la sut mai pu+in fa+ de plan, i totodat cu o
ma8orare de 2&,* la sut comparati# cu anul 2003.
1n anul 2004, (n institu+iile uni#ersitare subordonate "inisterului ;duca+iei,
au fost (nmatricula+i 4974 studen+i 4auto/toni i strini6 cu (ntre+inere din
mi8loacele bugetare, cu o diminuare de 3,% la sut fa+ de indicatorul de &02&
studen+i, aprobat prin Motr(rea Au#ernului !epublicii "oldo#a nr.7%4 din 23
iunie 2004, i cu o cretere concomitent de %3,* la sut comparati# cu anul 2003.
Bumrul studen+ilor (nmatricula+i pe ba. de contract a constituit %**&7 de
persoane, sau cu 22%0 de persoane 4%2,& la sut6 mai mult fa+ de anul precedent.
3ota de (nmatriculare a studen+ilor bugetari a constituit 30,2 la sut i corespunde
indicatorului progno.at, iar cota de (nmatriculare a studen+ilor prin contract a
crescut cu 0,7 puncte comparati# cu cea progno.at i a constituit 30,0 la sut.
1n scopul sus+inerii unor categorii de candida+i la admiterea (n 2004,
conform pre#ederilor Motr(rii Au#ernului !epublicii "oldo#a nr. 933 din 20 iulie
2004 a fost efectuat (nmatricularea a %4& de studen+i cu (ntre+inere din mi8loacele
speciale ob+inute de institu+iile date, ce constituie 3 la sut din numrul studen+ilor
bugetari (nmatricula+i.
Bumrul de absol#en+i ai institu+iilor date cu (ntre+inere de la buget i pe
ba. de contract a fost reali.at sut la sut. 3a re.ultat, rata de absol#ire a
studen+ilor bugetari, respecti#, 32%2 persoane i 0092 persoane a constituit %*,* la
sut, sau cu 0,0 la sut mai mult fa+ de rata progno.at i cu 9,7 la sut mai
pu+in fa+ de efecti#ul anului 2003.
!ata de absol#ire a studen+ilor prin contract a alctuit %%,% la sut, sau cu 0,2
puncte mai mult comparati# cu indicatorul preconi.at i cu 0,7 puncte mai pu+in
fa+ de efecti#ul anului 2003.
1n anul 2004 pentru pregtirea unui student din mi8loace bugetare s-au alocat
&00& lei, cu un spor de %20 lei fa+ de 497* lei stabili+i. <ceasta a asigurat 0*,4 la
sut din necesarul de 72%% lei, cu o cretere de %,7 puncte fa+ de cel stabilit de
07,7 la sut, iar costul pregtirii unui student pe ba. de contract s-a micorat cu
794 lei comparati# cu costul pre#.ut i a constituit &23% lei.
!aportul studentiLprofesor a alctuit &,3 persoane fa+ de indicele aprobat
de &,4 persoane. Pentru compara+ie, (n anul 2003 acest indice a constituit &,2
persoane.
1n cadrul acestui program a fost pre#.ut un fond de sub#en+ionare a
tineretului studios (n sum de % mil.lei, (ns din moti#ul imperfec+iunii actelor
legislati#e (n #igoare, tineretul studios auto/ton nu a fost sus+inut material prin
acordarea de credite preferen+iale pe termen mediu.
Pentru reali.area programului s-au alocat (n total 29&,0 mil. lei, inclusi#
mi8loace bugetare 7 74,0 mil. lei, mi8loace e2trabugetare 7 2%0,* mil. lei, fa+ de
costul total al programului pre#.ut (n #olum de 330,% mil. lei, inclusi# mi8loace
bugetare 7 7&,2 mil. lei, mi8loace e2trabugetare 7 200,* mil. lei.
Casa Na$ional) de Asigur)ri 6ociale
%3%
:rogramul =:ensii militarilor n termen 0i membrilor familiilor lor?. 1n
anul 2004 (n scopul ac/itrii pensiilor militarilor (n termen i membrilor familiilor
lor (n bugetul de stat au fost aprobate 3*07,7 mii lei pentru 300& de beneficiari.
Kin(nd cont de micorarea pe parcursul anului a contingentului de beneficiari cu
%&40 persoane, aloca+iile au fost reduse cu %740,7 mii lei. "i8loacele preconi.ate
pentru aceste scopuri (n sum de 222%,0 mii lei au fost finan+ate integral i
e2ecutate (n sum de 2%*7,9 mii lei.
Bumrul de beneficiari ai pensiilor de acest tip (n anul 2004 a fost de 20**
persoane, cu %244 mai pu+ine fa+ de anul 2003. "rimea medie a pensiei (n anul
2004 a fost de *2,%& lei comparati# cu indicatorul planificat de *0,&4 lei, la
ma8orarea creia a influen+at ma8orarea pensiilor (n conformitate cu cadrul legal.
:rogramul =:ensii participanilor la lic5idarea consecinelor avariei de la
4.A.;. =4ernobl?. Pentru plata pensiilor participan+ilor la lic/idarea consecin+elor
a#ariei de la 3.<.;. 3ernob(l au fost aprobate aloca+ii (n sum de %0007,% mii lei,
care pe parcursul anului, +in(nd cont de inde2area pensiilor, au fost preci.ate (n
mrime de %9924,4 mii lei.
<loca+iile pentru plata pensiilor men+ionate au fost preconi.ate cu 4070,* mii
lei mai mult fa+ de anul 2003 i la finele anului fiind finan+ate pe deplin i
e2ecutate (n sum de %9020 mii lei.
1n anul de gestiune, de pensiile nominali.ate au beneficiat 2204 de persoane,
cu %* beneficiari mai mult fa+ de anul 2003. "rimea medie a pensiei (n anul
2004 a constituit 09%,0 lei, cu o ma8orare de 90,33 lei fa+ de cea pre#.ut.
"a8orarea (n cau. a fost condi+ionat de inde2area pensiilor beneficiarilor
men+iona+i, (ncep(nd cu % aprilie 2004.
:rogramul =4ompensaii pentru persoanele care au suferit n urma avariei
de la 4.A.;. =4ernobl?. "i8loacele financiare (n #olum de %&*79,* mii lei,
destinate ac/itrii compensa+iilor i a8utoarelor persoanelor care au a#ut de suferit
de pe urma a#ariei de la 3.<.;. D3ernob(lE i membrilor familiilor lor, au fost
finan+ate (n sum de %&*77,4 mii lei. Bumrul beneficiarilor de astfel de pl+i s-a
ma8orat cu 330 de persoane fa+ de anul 2003 422*0 persoane6 i a constituit 2032
persoane.
=otodat, urmea. de men+ionat faptul, c +in(nd cont de soldul creat (n anul
2003, (n anul 2004 au fost ac/itate de ctre 3asa Ba+ional de <sigurri >ociale
compensa+ii i a8utoare persoanelor care au a#ut de suferit de pe urma a#ariei de la
3.<.;. D3ernob(lE (n sum de 2093%,* mii lei, cu 49&4,& mii lei mai mult fa+ de
suma transferat de la bugetul de stat pentru aceste scopuri.
>ubprogramul D3ompensa+ii anuale pentru biletele de tratament
balneo-sanatorialE.
<loca+iile pentru plata compensa+iilor anuale pentru biletele de tratament
balneo-sanatorial au fost planificate (n sum de 0740,& mii lei i finan+ate integral.
;2ecutarea pl+ilor men+ionate la finele anului 2004 a constituit 9207,4 mii lei.
Bumrul beneficiarilor a crescut (n anul 2004 cu 330 de persoane fa+ de anul 2003
%32
i la finele anului au fost 2032 persoane. "rimea medie a compensa+iilor date la
sf(ritul perioadei de gestiune a constituit 2237,3 lei, cu 4%%,3 lei mai mult fa+ de
anul 2003.
>ubprogramul D<8utoare materiale anualeE.
"i8loacele planificate pentru acordarea a8utoarelor materiale anuale (n sum
de 3&&9,2 mii lei au fost finan+ate pe deplin i e2ecutate (n sum de 3*07,& mii lei.
Bumrul persoanelor beneficiare a constituit 2270 persoane, cu %&2 persoane mai
mult fa+ de anul 2003. "rimea medie a a8utorului unic a fost de %220,& lei, cu
27& lei mai mult fa+ de anul 2003. "a8orarea (n cau. a fost condi+ionat de
creterea salariului mediu pe +ar.
>ubprogramul D3ompensa+ii unice pentru pierderea (ntre+intoruluiE.
<loca+iile pre#.ute pentru plata compensa+iilor unice pentru pierderea
(ntre+intorului (n sum de 43&,% mii lei au fost e2ecutate (n sum de 229,7 mii lei.
Bumrul beneficiarilor a constituit 20 persoane, cu 9 persoane mai mult fa+ de
2003. "rimea medie a pl+ii (n cau. la sf(ritul anului 2004 a fost de %3390 lei,
cu 300% lei mai mult fa+ de anul 2003. "a8orarea (n cau. a fost condi+ionat de
creterea salariului mediu pe +ar.
>ubprogramul D3ompensa+ii unice (n ca.ul pierderii capacit+ii de
muncE.
"i8loacele pre#.ute pentru plata compensa+iilor unice (n ca.ul pierderii
capacit+ii de munc (n sum de 4*2%,3 mii lei au fost finan+ate integral, iar
e2ecutate - (n sum de 93&3 mii lei. Bumrul beneficiarilor la sf(ritul perioadei de
gestiune a fost de 4%9 persoane, cu %0& persoane mai pu+in fa+ de anul 2003.
"rimea medie a compensa+iei date a constituit %093& lei, cu 2&44 lei mai mult
fa+ de 2003. "a8orarea (n cau. a fost condi+ionat de creterea salariului mediu
pe +ar.
>ubprogramul D<8utoare materiale anuale copiilor care au pierdut
(ntre+intorulE.
<loca+iile preconi.ate (ntru plata a8utoarelor materiale anuale copiilor care au
pierdut (ntre+intorul (n mrime de %7,9 mii lei, au fost finan+ate (n sum de %0,3
mii lei. La finele anului 2004 pl+ile men+ionate au fost e2ecutate (n sum de %&,3
mii lei. Bumrul persoanelor beneficiare a constituit 27 persoane, cu & persoane
mai mult fa+ de 2003. "rimea medie a a8utorului a fost de 300 lei, la ni#elul
anului 2003.
>ubprogramul D3ompensa+ii anuale pentru concediul suplimentarE.
"i8loacele pre#.ute pentru plata compensa+iilor anuale pentru concediul
suplimentar (n mrime de 300 mii lei au fost finan+ate integral, (ns de ctre 3asa
Ba+ional de <sigurri >ociale nu au fost ac/itate.
:rogramul =Indemnizaii pentru familiile cu copii?. Pentru protec+ia social a
familiilor cu copii au fost aprobate aloca+ii (n sum total de &&**9,9 mii lei.
"i8loacele date pe parcursul anului au fost ma8orate cu 2704,% mii lei, din cau.a
ma8orrii mrimii indemni.a+iilor lunare pentru (ngri8irea copiilor (n #(rst de la
%,& ani p(n la %0 ani cu 2& lei i au constituit &9702,* mii lei, cu %&097,4 mii lei
%33
mai mult fa+ de anul 2003. <loca+iile planificate pentru plata indemni.a+iilor
familiilor cu copii, (n anul de gestiune au fost e2ecutate pe deplin.
>ubprogramul D'ndemni.a+ii unice la naterea copilului pentru
persoanele neasigurateE
<loca+iile pre#.ute pentru ac/itarea indemni.a+iilor unice la naterea
copilului pentru persoanele neasigurate (n sum de &432,0 mii lei, cu 2&%0,9 mii lei
mai mult fa+ de anul 2003 i e2ecutate integral. "rimea medie a indemni.a+iei
unice a constituit 3%& lei, cu 0& lei mai mult fa+ de 2003. "a8orarea (n cau. a
fost condi+ionat de creterea, (ncep(nd cu % ianuarie 2004, a indemni.a+iilor
men+ionate de la 300 lei p(n la 390 lei 7 la naterea primului copil i de la 200 lei
p(n la 2&0 lei 7 la naterea fiecrui copil urmtor.
Bumrul persoanelor beneficiare la sf(ritul anului 2004 a fost de %*92&
persoane, cu %400 persoane mai pu+in fa+ de 2003.
>ubprogramul D'ndemni.a+ii lunare pentru (ngri8irea copilului p(n la
#(rsta de %,& ani pentru persoanele neasigurateE
3/eltuielile pentru plata indemni.a+iilor lunare pentru (ngri8irea copilului p(n
la #(rsta de %,& ani 4persoanele neasigurate6 au fost preconi.ate (n sum de 2%*&*,2
mii lei, cu 9%4%,& mii lei mai mult fa+ de anul 2003, i e2ecutate la sf(ritul
perioadei de gestiune pe deplin. Bumrul persoanelor beneficiare (n anul 2004 s-a
ma8orat cu 4073 de persoane fa+ de anul 2003 429&4& persoane6 i a constituit
320%9 persoane. "rimea medie a indemni.a+iei lunare a constituit 7& lei, fiind la
acelai ni#el comparati# cu anul 2003.
>ubprogramul D'ndemni.a+ii lunare pentru (ngri8irea copiilor (n #(rst
de la %,& ani p(n la %0 ani pentru persoanele neasigurateE.
<loca+iile pentru plata indemni.a+iilor lunare pentru (ngri8irea copiilor (n #(rst
de la %,& ani p(n la %0 ani pentru persoanele neasigurate au fost aprobate (n
mrime de 29007,0 mii lei, care pe parcursul anului 2004, +in(nd cont de ma8orarea
mrimii indemni.a+iei de la 2& lei la &0 lei, au fost preci.ate (n sum de 3%37%,7
mii lei, cu 2704,% mii lei mai mult.
"i8loacele planificate (n sum de 3%37%,7 mii lei, cu 442*,% mii lei mai mult
fa+ de 2003, la sf(ritul anului de gestiune au fost e2ecutate integral.
3ontingentul beneficiarilor s-a ma8orat cu 0073 de persoane, de la 9%%33 de
persoane (n 2003 p(n la 97900 persoane (n anul 2004. "rimea medie a
indemni.a+iei lunare a constituit &0 lei, cu 2& lei mai mult fa+ de anul 2003.
:rogramul =4ompensaii nominative pentru protecia social a unor
categorii de populaie?. <loca+iile aprobate (n sum de 2%&42%,% mii lei pentru
plata compensa+iilor nominati#e pentru ser#iciile comunale i procurarea
crbunelui i lemnului de foc au fost preci.ate (n mrime de 2%2*2%,% mii lei, cu
2&00 mii lei mai pu+in, +in(nd cont, c real s-a modificat structura contingentului de
beneficiari.
$in suma total a transferurilor bugetului asigurrilor sociale de stat o parte
preponderent 4circa 47 la sut6 constituie mi8loacele financiare preconi.ate pentru
ac/itarea compensa+iilor nominati#e pentru ser#iciile comunale i procurarea
crbunelui i lemnului. <stfel, pentru e2ecutarea pre#ederilor Legii nr.*33-X'V
%34
din %4 aprilie 2000 cu pri#ire la protec+ia social special a unor categorii de
popula+ie (n transferurile bugetului asigurrilor sociale de stat au fost pre#.ute i
finan+ate pe deplin 2%2*2%,% mii lei, cu %%74&,9 mii lei mai mult fa+ de anul 2003
420%%7&,3 mii lei6.
=otodat men+ionm, c de ctre 3asa Ba+ional de <sigurri >ociale, (n anul
2004, au fost ac/itate 2099%0 mii lei, cu 4%0&,% mii lei mai pu+in fa+ de suma
transferat de la bugetul de stat pentru aceste scopuri.
Pe parcursul anului de gestiune compensa+iile nominati#e au fost pltite la
2&&94% de persoane, sau cu *%&4 de beneficiari mai mult fa+ de anul 2003.
"rimea medie a compensa+iei nominati#e pentru ser#iciile comunale i
procurarea crbunelui i lemnului a constituit 70 lei, cu 7,2 lei mai mult fa+ de
anul 2003.
:rogramul =Indemnizaia unic pentru persoanele eliberate din locurile de
detenie?. 1n anul 2004 (n transferurile bugetului asigurrilor sociale de stat (ntru
reali.area pre#ederilor stipulate (n Legea cu pri#ire la adoptarea social a
persoanelor eliberate din locurile de deten+ie nr.2*7-X'V din 24 februarie %*** i
anume pentru plata indemni.a+iei unice (n mrime de 7& la sut din salariul mediu
pe +ar pe anul precedent, persoanelor eliberate din locurile de deten+ie le-au fost
aprobate aloca+ii (n mrime de 3%0,9 mii lei. Lu(nd (n considera+ie creterea
numrului de persoane eliberate din locurile de deten+ie cu 300 persoane, au fost
ma8orate aloca+iile cu 22*,% mii lei, constituind suma de &3*,* mii lei i finan+ate
&3*,0 mii lei.
Bumrul beneficiarilor de indemni.a+ii unice (n anul 2004 a constituit %0&0
de persoane sau cu &&4 persoane mai mult fa+ de anul 2003. "rimea
indemni.a+iei date (n anul 2004 a fost de 00&,2 lei, cu %&4,& lei mai mult fa+ de
2003.
=otodat, urmea. de men+ionat, c +in(nd cont de soldul creat (n anul 2003,
3asa Ba+ional de <sigurri >ociale a ac/itat (n anul 2004 indemni.a+ii unice
pentru persoanele eliberate din locurile de deten+ie (n sum de 703 mii lei, cu %03,4
mii lei mai mult fa+ de suma transferat de la bugetul de stat pentru aceste scopuri.
:rogramul =Alocaii lunare de stat invalizilor de rzboi 0i participanilor la
cel de*al doilea rzboi mondial?. 1ntru reali.area pre#ederilor Legii nr.%2%-XV din
3 mai 200% cu pri#ire la protec+ia social suplimentar a in#ali.ilor de r.boi, a
participan+ilor la cel de-al doilea r.boi mondial i a familiilor lor (n anul 2004 au
fost aprobate &*73&,& mii lei, care pe parcursul anului au fost preci.ate cu 34*0,4
mii lei mai pu+in, din cau.a micorrii numrului de beneficiari ai aloca+iilor lunare
de stat in#ali.ilor de r.boi, participan+ilor la cel de-al doilea r.boi mondial i
familiilor lor cu 2443 persoane.
<loca+iile preconi.ate (n sum total de &024&,% mii lei au fost finan+ate pe
deplin i e2ecutate la finele anului de gestiune (n sum de &0202,& mii lei.
<loca+iile lunare de stat (n anul de gestiune au fost ac/itate la 23404 de
persoane, ceea ce este cu 2307 persoane mai pu+in fa+ de anul 2003. "rimea
medie a aloca+iilor (n cau. a fost de 204,7 lei, iar (n anul 2003 7 203,& lei.
%3&
:rogramul =:li periodice capitalizate?. Pentru plata pl+ilor periodice
capitali.ate, stabilite (n ba.a Legii cu pri#ire la capitali.area pl+ilor periodice
nr.%23-X'V din 30 iulie %**9, i anume pentru plata pensiilor, compensa+iilor i
indemni.a+iilor, s-au pre#.ut %0%,7 mii lei, care au fost finan+ate integral i
e2ecutate (n sum de %07,* mii lei. $e pl+ile men+ionate au beneficiat &3 de
persoane, cu %* persoane mai mult fa+ de anul 2003. "rimea medie a pl+ii
men+ionate (n anul 2004 a constituit %20,* lei, cu &%,9 lei mai pu+in fa+ de 2003.
:rogramul =Alocaii sociale pentru persoanele apte de munc care ngri3esc
la domiciliu un copil invalid n vrst de pn la $# ani" cu severitatea I 0i pentru
invalizii din copilrie de gradul I?. "a8orarea contigentului de beneficiari ai
aloca+iilor sociale pentru persoanele care (ngri8esc un in#alid de gradul ', +intuit la
pat din r(ndul participan+ilor la lic/idarea consecin+elor a#ariei de la 3ernob(l cu
09% persoane, a condus la preci.area aloca+iilor aprobate de la %00&*,4 mii lei p(n
la %0*%9,* mii lei, cu 9&*,& mii lei mai mult 4Legea nr.%40-XV din 0 mai 20046.
<loca+iile planificate au fost finan+ate pe deplin, (ns e2ecutate (n sum de
%07*0,7 mii lei.
1n anul 2004, de aloca+iile pentru (ngri8ire au beneficiat *00& de in#ali.i, cu
700 persoane mai mult fa+ de anul 2003, iar mrimea medie a aloca+iei (n anul
drii de seam a constituit %%3,2 lei sau cu 33,9 lei mai mult fa+ de anul 2003.
<ceast cretere a fost condi+ionat de ma8orarea aloca+iilor sociale (ncep(nd cu %
aprilie 2004 (n condi+iile legii.
:rogramul =Alocaii lunare de stat beneficiarilor de pensii din localitile
din stnga 2istrului?. Pentru plata aloca+iilor lunare de stat beneficiarilor de pensii
din localit+ile din st(nga Bistrului le-au fost aprobate 32&9,& mii lei. Lu(nd (n
considera+ie, c (ncep(nd cu % ianuarie 2004 au fost stabilite aloca+ii lunare de stat
beneficiarilor de pensii de asigurri sociale de stat din comuna 3opanca 4Legea
nr.&&-XV din 27 februarie 2004 pentru completarea Legii nr.%&*%-XV din 20
decembrie 2002 pri#ind protec+ia social suplimentar a unor beneficiari de pensii,
stabilite (n sistemul public de asigurri sociale6, au fost ma8orate aloca+iile aprobate
pentru scopurile (n cau. cu %%27,% mii lei.
1n anul 2004 mi8loacele preconi.ate (n sum de 439&,0 mii lei, au fost
finan+ate pe deplin, (ns e2ecutate (n sum de 4340,& mii lei.
La sf(ritul perioadei de gestiune de aloca+iile date au beneficiat 320%
persoane, sau cu 44* mai mult fa+ de 2003. "rimea medie a aloca+iilor date a
constituit *7 lei, fiind la acelai ni#el comparati# cu anul 2003.
:rogramul =Alocaii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite
deosebite fa de stat?. 1n ba.a pre#ederilor Legii cu pri#ire la #eterani nr.%*0-XV
din 9 mai 2003 pentru pensionarii, pensiile crora s(nt calculate conform Legii
nr.%&0-X'V din %4 octombrie %**9 pri#ind pensiile de asigurri sociale de stat, au
fost stabilite aloca+ii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite
fa+ de stat. 1ntru reali.area legii (n cau. au fost preconi.ate mi8loace (n sum de
%30
%0*79,& mii lei i care p(n la finele anului au fost alocate pe deplin. <loca+iile
men+ionate au fost distribuite ctre 29*32 de pensionari, cu %&22 persoane mai
mult fa+ de 2003. "rimea medie a pl+ii (n cau. a constituit 43,9 lei 4anul 2003-
42,* lei6.
=otodat, urmea. de men+ionat, c din contul soldului creat (n anul 2003 de
ctre 3asa Ba+ional de <sigurri >ociale (n anul 2004, real au fost ac/itate
aloca+ii (n sum de %92%0,3 mii lei, cu %23%,9 mii lei mai mult fa+ de suma
transferat de la bugetul de stat pentru aceste scopuri (n anul 2004.
:rogramul =Alocaii sociale?. Pentru ac/itarea (n anul 2004 a aloca+iilor
sociale au fost pre#.ute i transferate pe deplin mi8loace (n sum de 4%43*,% mii
lei, ceea ce este cu %2%**,0 mii lei mai mult fa+ de anul 2003. 1n anul de gestiune
aloca+iile sociale real au fost e2ecutate (n sum de 4%994,2 mii lei i pltite la
43340 persoane, cu %0*& persoane mai mult fa+ de anul 2003 4422&% persoane6.
"rimea medie a aloca+iilor sociale (n anul 2004 a constituit 99,3 lei sau cu 22,7
lei mai mult fa+ de anul 2003. ?rmea. de men+ionat, c creterea mrimii
aloca+iei a fost condi+ionat de ma8orarea presta+iilor sociale (ncep(nd cu % aprilie
2004, efectuat (n condi+iile legii.
:rogramul =7repturi la pensii stabilite prin sistemul public de asigurri
sociale" pentru unele categorii de persoane?.
"i8loacele financiare pre#.ute (n sum de %00%2,4 mii lei pentru plata
pensiilor deputa+ilor, membrilor Au#ernului, func+ionarilor publici, aleilor locali
i colaboratorilor #amali, au fost finan+ate integral. ;ste rele#ant faptul, c din
mi8loacele transferate de la bugetul de stat 3asa Ba+ional de <sigurri >ociale a
ac/itat %2%&%,4 mii lei sau cu 390% mii lei mai pu+in. Pe parcursul anului 2004
numrul beneficiarilor s-a ma8orat fa+ de anul 2003 cu %9*7 persoane i a
constituit 2002 de pensionari.
>ubprogramul DPensiile deputa+ilorE
1ntru ac/itarea pensiilor deputa+ilor au fost preconi.ate i finan+ate pe deplin
mi8loacele (n sum de 0%%,% mii lei, cu 34,7 mii lei mai mult fa+ de anul 2003.
Pl+ile men+ionate au fost e2ecutate (n sum de 003,3 mii lei i ac/itate la *0 de
persoane, cu 02 de persoane mai mult fa+ de anul precedent. "rimea medie a
pensiei lunare (n anul 2004 a constituit 7&7,& lei, cu %30,* mai mult fa+ de plan.
>ubprogramul Pensiile membrilor Au#ernuluiE
Pentru plata pensiilor membrilor Au#ernului (n transferurile bugetului
asigurrilor sociale de stat de la bugetul de stat au fost pre#.ute &09,3 mii lei i
finan+ate pe deplin. Pensiile men+ionate au fost e2ecutate (n sum de &0% mii lei i
ac/itate la 70 persoane, cu 3 persoane mai mult fa+ de 2003. "rimea medie a
pensiei lunare (n anul 2004 a constituit *22,9 lei, cu 2*%,% lei mai mult fa+ de
plan.
>ubprogramul Pensiile func+ionarilor publiciE
1n anul 2004 (ntru ac/itarea pensiilor func+ionarilor publici au fost pre#.ute
mi8loace (n sum de %3037,3 mii lei 4cu %%037,3 mii lei mai mult fa+ de anul
20036, la finele anului fiind finan+ate integral, (ns e2ecutate (n sum de %049& mii
%37
lei. Bumrul beneficiarilor de pensiile men+ionate la sf(ritul anului 2004 a fost de
237% persoane, cu %707 persoane mai mult fa+ de 2003. "rimea medie a
pensiilor lunare func+ionarilor publici (n anul 2004 a constituit 3%0,9 lei, cu &7 lei
mai mult fa+ de plan.
>ubprogramul DPensiile aleilor localiE.
Pentru ac/itarea pensiilor aleilor locali (n anul 2004 au fost aprobate %0&,7
mii lei, care pe parcursul anului au fost ma8orate cu 30%,* mii lei, din cau.a
creterii contingentului de beneficiari cu *4 persoane.
<loca+iile preconi.ate (n sum de 407,0 mii lei, la sf(ritul anului de gestiune
au fost finan+ate pe deplin i e2ecutate (n sum de 40%,0 mii lei.
Bumrul persoanelor care au beneficiat de astfel de pensii (n anul 2004 a fost
de %%9 persoane i mrimea pensiei lunare 430,7 lei, cu 09,& lei mai mult fa+ de
plan.
>ubprogramul DPensiile colaboratorilor #amaliE.
Pentru anul 2004 au fost aprobate aloca+ii pentru plata pensiilor
colaboratorilor #amali (n sum de %0*0,0 mii lei, care pe parcursul anului au fost
diminuate cu 30%,* mii lei, din cau.a micorrii contingentului de beneficiari cu *3
persoane.
"i8loacele preci.ate (n sum de 729,% mii lei pentru plata pensiilor
men+ionate au fost finan+ate pe deplin, (ns real e2ecutate (n sum de 40,& mii lei.
1n anul 2004 contingentul beneficiarilor a constituit 7 persoane, mrimea medie
constituind 497,3 lei.
4elaiile $u!etului de stat cu $u!etele unitilor administrativ5teritoriale.
1n anul 2004 raporturile (ntre bugetul de stat i bugetele unit+ilor administrati#-
teritoriale s-au stabilit (n ba.a pre#ederilor Legii nr.3*7-XV din %0 octombrie 2003
pri#ind finan+ele publice locale, Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV
din 27 noiembrie 2003 4cu modificrile i completrile ulterioare6, precum i a
altor acte legislati#e i normati#e.
<stfel, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2004 au fost pre#.ute
transferuri din fondul de sus+inere financiar a teritoriilor pentru ni#elarea
posibilit+ilor financiare a unit+ilor administrati#-teritoriale (n sum de circa 043,2
mil.lei, ce au fost alocate integral.
$atele pri#ind transferurile de la bugetul de stat din fondul pentru sus+inere
financiar a teritoriilor se pre.int (n formularul nr.4 la !aportul despre e2ecutarea
bugetului de stat pe anul 2004.
=otodat, pe parcursul anului 2004, (n conformitate cu /otr(rea
Parlamentului nr.&&9-XV din 2& decembrie 2003 i /otr(rilor Au#ernului, de la
bugetul de stat ctre bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale au fost transferate
mi8loace bneti pentru finan+area in#esti+iilor capitale, (n sum de circa %00,2
mil.lei.
1n acelai timp, pe parcursul anului 2004, bugetele unit+ilor administrati#-
teritoriale au beneficiat de la bugetul de stat de transferuri cu destina+ie special
dup cum urmea.,
%39
conform pre#ederilor art.34 din Legea bugetului de stat pe anul 2004,
bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale au beneficiat de mi8loace pentru
compensarea #eniturilor ratate (n procesul de pri#ati.are a (ntreprinderilor agricole,
(n sum de circa %2,% mil.lei-
conform pre#ederilor art.33 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 au
fost transferate mi8loace pentru compensarea diferen+ei de tarife la energia electric
i la ga.ele naturale utili.ate de locuitorii unor localit+i din st(nga Bistrului, ctre
bugetele raionale 3ueni i $ubsari, (n sum de circa 2,3 mil.lei-
din fondul pentru sub#en+ionarea lucrrilor legate de efectuarea aratului
de toamn, s-au transferat circa %2,9 mil.lei, (n ba.a cererilor autorit+ilor publice
locale-
pe parcursul anului 2004, conform unor /otr(ri ale Au#ernului, din
fondul de re.er# al Au#ernului, prin intermediul bugetelor unit+ilor
administrati#-teritoriale, s-au alocat pentru di#erse scopuri circa *,& mil.lei.
=otodat, (n anul 2004, conform pre#ederilor art.39 lit.b6 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004, a fost ac/itat integral datoria bugetului de stat
ctre bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale pentru anul 2003, (n sum de circa
77,% mil.lei, dintre care,
pe fondul de sus+inere financiar a teritoriilor - circa 70,9 mil.lei-
pe in#esti+ii capitale 7 0,3 mil.lei.
$e asemenea, (n anul 2004, prin transferuri de la bugetul de stat ctre
bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale, s-au ac/itat datorii ale bugetului de stat
din contul restituirilor =V< 4=itlul ''' al 3odului Ciscal6 (n contul stingerii
obliga+iunilor agen+ilor economici ctre bugetele unit+ilor administrati#-
teritoriale, (n sum de circa 2,7 mil.lei, dat fiind c (n anul 2003, =V< la mrfurile
produse i la ser#iciile prestate pe teritoriul republicii, constituia surs de #enituri a
bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale.
Balana $u!etului de stat. 5ugetul de stat pe anul 2004 ini+ial a fost stabilit
cu un e2cedent 4depirea #eniturilor asupra c/eltuielilor6 (n sum de 340 mil.lei.
1n urma modificrilor operate pe parcursul anului, e2cedentul bugetului de
stat a fost preci.at i stabilit (n sum de 0% mil.lei.
3onform pre#ederilor, bugetul de stat urma s beneficie.e de surse interne (n
sum de 7*4 mil.lei, dintre care &*4 mil.lei 7 credite acordate de ctre 5anca
Ba+ional a "oldo#ei i 200 mil.lei 7 #enituri din #(n.area MV>.
>ursele men+ionate urmau a fi (ndreptate la onorarea obliga+iunilor fa+ de
creditorii e2terni, (n sum de 904,2 mil.lei 47%,3 mil.dolari >?<6 i fa+ de
creditorii interni 7 (n sum de %%,& mil.lei.
=ot (n aceste scopuri urma s fie (ndreptate i #eniturile din pri#ati.area
obiecti#elor conform unor proiecte indi#iduale, (n sum de 20,7 mil.lei, i
e2cedentul bugetar de 0% mil.lei.
=otodat, (n scopul atragerii temporare a mi8loacelor financiare pentru
reali.area Programului de ga.ificare a republicii, conform Motr(rii Au#ernului
nr.329-%2 din % aprilie 2004 D3u pri#ire la emiterea cambiilor de tre.orerieE,
%3*
"inisterul Cinan+elor a fost autori.at de a emite (n fa#oarea 3asei Ba+ionale de
<sigurri >ociale cambii de tre.orerie, (n sum total de 40 mil.lei, la #aloarea
nominal cu termenul de scaden+ (n decembrie 2004. Valoarea nominal a
cambiilor de tre.orerie a inclus i suma dob(n.ii calculat la rata de 0,4 la sut
anual.
3onform re.ultatelor e2ecutrii bugetului de stat (n anul 2004, e2cedentul
bugetar a constituit %2%,* mil.lei.
Pentru onorarea obliga+iunilor fa+ de creditorii e2terni au fost direc+ionate
mi8loace (n sum total de 990 mil.lei, cu %&,9 mil.lei mai mult dec(t s-a pre#.ut,
(n care scop s-au utili.at creditele de la 5B" 4&*4 mil.lei6, #enituri din #(n.area
MV> 7 %**,7 mil.lei, #eniturile ob+inute din pri#ati.area obiecti#elor patrimoniale
7 20,7 mil.lei i o parte a e2cedentului bugetului, (n sum de 0&,0 mil.lei.
<nga8amentele republicii fa+ de creditorii e2terni asumate pe anul 2004 (n
#aluta contractrii au fot respectate, fiind rambursate 72,0 mil.dolari >?<.
$epirea sumelor pentru rambursarea creditelor e2terne (n #alut na+ional
fa+ de cele planificate s-a admis ca re.ultat al fluctua+iei cursului de sc/imb al
euro fa+ de moneda na+ional.
Pentru rambursarea (mprumutului fa+ de 1ntreprinderea de >tat
D!adiocomunica+iiE (n conformitate cu cererile de plat la scaden+ au fost utili.ate
9,7 mil.lei.
Pe parcursul anului, "inisterul Cinan+elor a rscumprat integral cambiile de
tre.orerie emise (n fa#oarea 3asei Ba+ionale de <sigurri >ociale, (n #aloare
nominal de 3*,% mil.lei.
=otodat, (n anul de gestiune au fost restituite la conturile e2trabugetare ale
institu+iilor publice, finan+ate de la bugetul de stat, sumele sustrase (n anii anteriori
(n scopul finan+rii acti#it+ilor pre#.ute (n buget pe anii respecti#i, (n cuantum de
2%,* mil.lei, precum i alte pl+i (n sum de %,& mil.lei.
1n afar de aceasta, din contul e2cedentului bugetului de stat a fost acoperit
diferen+a de curs a mi8loacelor la conturile #alutare ale bugetului de stat la 5anca
Ba+ional (n sum de %,% mil.lei, precum i au fost restituite mi8loacele rmase
netransferate la situa+ia din 3% decembrie 2003, la contul special al Au#ernului din
#(n.area i pri#ati.area terenurilor proprietate public (n sum de 2,7 mil.lei.
>uma e2cedentului rmas dup onorarea anga8amentelor interne i e2terne,
(n sum de 20,& mil.lei a rmas la contul bugetului de stat.
3onform datelor bilan+ului contabil al =re.oreriei de >tat soldul cumulati#
de mi8loace la conturile bugetului de stat la 3% decembrie 2004 a constituit 32,9
mil.lei fa+ de %2,3 mil.lei la (nceputul anului 2004.
V" Proiectele in#esti$ionale
1n bugetul de stat pe anul 2004 aprobat ini+ial, pentru finan+area proiectelor
in#esti+ionale sus+inute de 5anca "ondial, au fost preconi.ate intrri de mi8loace
(n sum total de 009,* mil.lei, dintre care granturi %70,* mil.lei i credite 7 4*2
mil.lei.
%40
1n urma rectificrii Legii bugetului de stat pe anul 2004, suma men+ionat a
fost redus cu %20,* mil.lei, inclusi# pe credite 7 00,2 mil.lei i la granturi 7 00,7
mil. lei, dat fiind fluctua+ia cursului de sc/imb al leului moldo#enesc mediu anual
fa+ de dolarul american, precum i +in(nd cont de mersul reali.rii proiectelor
respecti#e.
1n perioada anului 2004 intrrile de credite i granturi e2terne au constituit
22,0 mil.dolari >?< sau 394,9 mil.lei, inclusi# credite 7 279,& mil.lei i granturi 7
%00,3 mil.lei, ceea ce se e2plic prin implementarea de facto mai lent, dec(t cea
planificat a obiecti#elor proiectelor in#esti+ionale finan+ate de donatorii e2terni.
1n aspectul donatorilor, disbursrile s-au efectuat,
5anca "ondial 45'!$, '$<6 7 %9,2 mil. dolari >?<- 'C<$ 7 %,7 mil. dolari
>?<, @fX 7 2,0 mil. dolari >?<. !especti#, pentru co-finan+area proiectelor din
contul granturilor a fost debursat suma de 9,02 mil. dolari >?<.
'ntrarile de credite e*terne, ranturi e*terne 3i c!ntri4uia 5u$ernului
6n anii 2001)2004
)
100
200
300
400
2001 2002 2003 2004
m
l
n

l
e
i
"redite e*terne 5ranturi "!ntri4uia 5u$ernului
$e cele mai multe intrri de surse e2terne au beneficiat urmtoarele ramuri
D)crotirea snt+iiE i anume %2*,% mil.lei 433,0 la sut6, din care credite 93,%
mil.lei i granturi 40 mil.lei, urmat de D<lte ser#icii legate de acti#itatea
economicE 4)ficiul de implementare a Primului Proiect de 3adastru, Proiectul
D3entrul de Producti#itate i 3ompetiti#itateE, Proiectul DPromo#area
(ntreprinderilor micro, mici i mi8lociiE6 7 7&,3 mil.lei 4%*,0 la sut6, din care
credite 74,0 mil.lei i granturi 0&*,& mii lei, i ramura D<gricultura, gospodria
sil#ic, gospodria piscicol i gospodria apelorE cu && mil. lei 4%4,3 la sut6, din
care credite 42,2 mil.lei i granturi %2,9 mil. lei. La sectorul c/eltuieli neatribuite la
alte grupuri principale, DCondul de 'n#esti+ii >ocialeE a beneficiat de &&,3 mil.lei
4%4,3 la sut din intrrile e2terne totale6, din care credite 23,* mii lei i granturi
3%,4 mil.lei.
La finan+area proiectelor in#esti+ionale Au#ernul a contribuit cu 20 mil.lei,
ce constituie & la sut din #olumul total de finan+are a proiectelor.
!educerea finan+rii din partea Au#ernului !epublicii "oldo#a (n ultimii
ani este re.ultatul sc/imbrii politicii 5ncii "ondiale referitor la sporirea cotei de
finan+are din sursele creditelor i a granturilor e2terne.
%4%
1n structura contribu+iei Au#ernului pentru anul 2004 se denot o pondere
mai mare pentru D<lte ser#icii legate de acti#itatea economicP - 4%,9 la sut,
P<gricultura, gospodria sil#ic, gospodria piscicol i gospodria apelorP i
P3/eltuieli neatribuite la alte grupuri principaleP - cu 20,& la sut i %0,0 la sut,
respecti#.
VI" 4ondurile extrabugetare
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 au fost aprobate %2 fonduri
e2trabugetare cu un #olum de #enituri 4cu modificrile ulterioare i cu e2cep+ia
soldurilor la (nceputul anului6, (n sum total de %0%,7 mil. lei i c/eltuieli, (n
sum de %02,0 mil. lei. 3onform re.ultatelor e2ecutrii (n anul 2004, (n aceste
fonduri au fost acumulate #enituri (n sum total de *7,& mil. lei sau la ni#el de
*&.* la sut, din care au fost efectuate c/eltuieli (n sum totala de 90,0 mil. lei sau
la ni#el de 93,9 la sut din pre#ederile anuale.
E$!lutia $enituril!r si c7eltuielil!r 8!nduril!r e*tra4uetare in 2001)
2004
!)('
"+('
&,(2
'&(6
)!('
!)(&
"+("
,6()
+(+
2+(+
*+(+
6+(+
,+(+
)++(+
)2+(+
2++) 2++2 2++! 2++*
anii
m
i
l
+

l
e
i
<enituri
%=eltuieli
;#olu+ia fondurilor e2trabugetare denot c (ncasrile (n aceste fonduri cresc
(n continuu, pe c(nd c/eltuielile nu se efectuea. (n deplin msur pentru
scopurile (n care au fost create. <stfel, se obser# tendin+a de acumulare a
soldurilor pe conturile fondurilor respecti#e, care la % ianuarie 200& constituie 93,0
mil.lei, cu %% mil.lei mai mult dec(t la (nceputul anului 2004.
Dondul republican de susinere social a populaiei. Veniturile i
c/eltuielile financiare ale Condului republican de sus+inere social a popula+iei au
fost ini+ial aprobate (n suma total de %7000 mii lei. Pe parcursul anului, (n
dependen+ de e#olu+ia (ncasrilor reale, partea de #enituri a fost ma8orat cu
7*74,% mii lei, iar +in(nd cont de soldul mi8loacelor bneti la (nceputul anului in
%42
suma de 2&,* mii lei, progno.a pr+ii de #enituri a constituit 2&000 mii lei. Partea
de c/eltuieli, cu modificri, a fost aprobata (n aceiai sum.
1n anul 2004 (n fondul nominali.at s-au acumulat #enituri (n suma de
2&3%3,0 mii lei i s-au efectuat c/eltuieli (n sum de 24*92,& mii lei.
>ursele principale de completare a fondului s-au format din pl+ile
suplimentare obligatorii de abonament, (ncasate de la beneficiarii de telefoane
mobile i de ser#icii de comunica+ii A>" - (n sum de 2%3**,% mii lei i de la
plata suplimentara la perfectarea certificatelor de (nmatriculare ale automobilelor
-(n sum de 3*%3,* mii lei.
Veniturile ob+inute au fost reparti.ate pentru acordarea a8utoarelor materiale
pturilor de popula+ie socialmente #ulnerabile prin intermediul fondurilor locale i
nemi8locit din Condul republican de sus+inere social a popula+iei, (n suma total
de 24&02.* mii lei 4*9,3 la sut6 i pentru (ntre+inerea $irec+iei e2ecuti#e a
Condului republican de sus+inere social a popula+iei, (n sum de 4%7,0 mii lei 4%,7
la sut6.
La situa+ia din % ianuarie 200&, s-a creat un sold de mi8loace bneti la
contul tre.orerial al fondului nominali.at, (n sum de 3&0,4 mii lei.
$atele referitoare la e2ecutarea fondului nominali.at se con+in in formularul
nr.& din !aport.
Dondul extrabugetar pentru finanarea lucrrilor de constituire a bazei
normative n construcii. Condul e2trabugetar pentru finan+area lucrrilor pri#ind
constituirea ba.ei normati#e (n construc+ii, gestionat de $epartamentul
3onstruc+iilor i $e.#oltrii =eritoriului a fost aprobat la #enituri i c/eltuieli (n
sum de 4000 mii lei.
Pe parcursul anului au fost calculate i (ncasate #enituri din defalcri de la
#olumele in#esti+iilor efectuate (n sum de 4929 mii lei 4inclusi# soldul mi8loacelor
bneti la (nceputul anului 9*0,3 mii lei6.
3/eltuielile de cas efectuate din fondul men+ionat s-au cifrat 3094,2 mii lei,
pe c(nd c/eltuielile efecti#e au fost (n sum de 4&9&,9 mii lei.
Lucrrile efectuate din mi8loacele fondului nominali.at au fost reali.ate (n
conformitate cu Planul tematic de elaborare a documentelor normati#e pe anul
2004, aprobat de $epartamentul 3onstruc+iilor i $e.#oltrii =eritoriului.
1n total (n anul 2004 (n planul tematic nominali.at au fost incluse *2 teme,
din care au fost finali.ate 44, pe 42 de contracte continu elaborarea documentelor
normati#e (n anul 200&, 4 contracte s(nt propuse spre anulare i 2 contracte se
am(n pe alt perioad.
La finele anului la contul fondului nominali.at s-a format un sold de
mi8loace bneti de %743,9 mii lei.
$atele referitoare la e2ecutarea fondului nominali.at se con+in (n formularul
nr.0 la !aport.
Condul ecologic naional" ini+ial a fost aprobat la #enituri si c/eltuieli in
suma de %2&00 mii lei, iar pe parcursul anului s-a preci.at cu soldul la (nceputul
%43
anului, in suma de %03%&,4 mii lei, precum si cu ma8orarea #eniturilor de 7000 mii
lei, de#enind 304%&,4 mii lei.
Pe parcursul anului 2004 (n Condul ecologic na+ional s-au acumulat #enituri
(n sum de circa 244&3,* mii lei sau cu 43&3,* mii lei mai mult dec(t a fost
preconi.at.
>-au efectuat c/eltuieli (n sum de 232*9,7 mii lei sau la ni#el de 70,0 la suta
din cele pre#.ute. >oldul mi8loacelor ne#alorificate la sf(ritul anului constituie
circa %%470,0 mii lei, sau cu %%&&,2 mii lei mai mult dec(t la (nceputul anului, ceea
ce denota ineficienta utili.rii mi8loacelor acumulate.
$irec+iile principale de #alorificare a mi8loacelor fondului men+ionat au fost
cele pre#.ute in ane2a nr. %4 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 i anume,
finan+area lucrrilor de proiectare i implementare (n domeniul alimentrii cu ap,
lucrrilor de colectare i sortare a deeurilor i sus+inerii (ntreprinderilor de
prelucrare sau neutrali.are, de ameliorare a calit+ii ba.inului aerian, in#estiga+iilor
tiin+ifice (n domeniul protec+iei mediului, organi.rii colaborrii interna+ionale, la
alte programe.
$atele referitoare la e2ecutarea fondului nominali.at se con+in (n formularul
nr.7 din !aport.
Dondurile ecologice locale au fost aprobate la #enituri i c/eltuieli (n sum
total de 4000 mii lei, iar pe parcursul anului s-a ma8orat p(n la 773&,4 mii lei,
dintre care soldul la (nceputul anului (n sum de %73&,4 mii lei.
Pe parcursul anului 2004 (n fondurile ecologice locale s-au acumulat #enituri
(n sum de 4&32,& mii lei, sau cu %407,& mii lei mai pu+in fa+ de suma preci.at.
!especti#, s-au efectuat c/eltuieli (n sum de &304,4 mii lei, soldul mi8loacelor
ne#alorificate la sf(ritul anului constituind circa *03,& mii lei, cu 932,4 mii mai
pu+in dec(t la (nceputul anului.
$irec+iile principale de #alorificare a mi8loacelor Condurilor ecologice locale
au fost (ndreptate la elaborarea i implementarea strategiilor, programelor i
planurilor locale de protec+ie a mediului.
$atele despre e2ecutarea fondurilor ecologice locale se pre.int (n
formularul nr.9 la !aport.
Dondul extrabugetar pentru susinerea financiar a unor masuri n
domeniul nvmntului, (n anul 2004, a fost aprobat (n #olum de 32& mii lei, at(t
la #enituri c(t i la c/eltuieli. Pe parcursul anului gestionar s-au acumulat #enituri
in suma de 290,4 mii lei ori la ni#el de 99,% la sut din pre#ederi. $in aceste
mi8loace s-au efectuat c/eltuieli de cas (n #olum de %%&,* mii lei, din care 42,2
mii lei au fost (ndreptate pentru desfurarea conferin+elor i seminarelor i 73,7
mii lei pentru desfurarea olimpiadelor i concursurilor republicane i
interna+ionale.
>oldul mi8loacelor neutili.ate la sf(ritul anului din #eniturile anului 2004 a
constituit %70,& mii lei. Pe parcursul anului, "inisterul ;duca+iei nu a preci.at
planul de #enituri ale anului 2004 cu soldul aloca+iilor rmase la contul fondului
%44
din anul 2003, (n sum de 3*&,% mii lei, astfel soldul total de mi8loace la finele
anului 2004 a constituit &0&,0 mii lei.
$atele despre e2ecutarea fondului dat se pre.int (n formularul nr.* la
!aport.
Dondul extrabugetar pentru manuale pe anul 2004, a fost aprobat, la #enituri
(n sum total de 7**03,3 mii lei, dintre care #eniturile anului 2004 - 3003&,9 mii
lei i soldul din anul 2003 - 4*907,& mii lei. La partea de c/eltuieli au fost aprobate
mi8loace (n sum de %0%22,& mii lei.
Veniturile acumulate pe parcursul anului au constituit 2037&,2 mii lei, sau
97,9 la sut din pre#ederi" $in #eniturile totale, ponderea cea mai mare, de 04,4 la
sut, o constituie #eniturile de la ta2ele de (nc/iriere a manualelor pentru anul de
studii 2004-200& (n sum de %0*79,% mii lei, care s-au acumulat la ni#el de 9* la
sut din pre#ederi.
=ransferurile de la bugetele unit+ilor administrati# teritoriale, pentru
acoperirea par+ial a ta2ei de (nc/iriere a manualelor copiilor din familiile
socialmente #ulnerabile au constituit 70%,* mii lei, fa+ de planul aprobat de 2&7&
mii lei, ori la ni#el de 27,2 la sut din #eniturile preconi.ate.
$ob(n.ile ob+inute pe parcursul anului de la in#estirea mi8loacelor
financiare (n /(rtii de #aloare de stat i plasate la depo.ite bancare a alctuit 7790,%
mii lei, fa+ de cea planificat de 0&00 mii lei.
1n cadrul Condului e2trabugetar pentru manuale s-au efectuat c/eltuieli de
cas de %&0&0,7 mii lei, ori *7,% la sut din pre#ederi, inclusi# %497&,% mii lei -
pentru reeditarea manualelor pentru clasele ''', 'V, X, X'' i X'' i 33%,0 mii lei -
pentru asigurarea func+ionrii fondului.
>oldul total de mi8loace neutili.ate la finele anului constituie 00&90 mii lei,
din care &2000 mii lei - mi8loace plasate la depo.ite bancare i 9&90 mii lei -
mi8loace bneti la cont.
$atele despre e2ecutarea fondului dat se pre.int (n formularul nr.%0 la
!aport.
Dondul extrabugetar pentru susinerea unor masuri n domeniul ocrotirii
sntii a fost aprobat (n sum de %2&0 mii lei, at(t la #enituri c(t i la c/eltuieli.
Pe parcursul anului (n acest fond au fost acumulate %237,4 mii lei 4inclusi# soldul
ini+ial de %&2,& mii lei6 sau ** la sut din suma progno.at.
"i8loacele fondului nominali.at s-au utili.at (n #olum de 309 mii lei sau
numai circa 2& la sut din suma acumulat.
3onform drii de seam, pre.entate de ctre "inisterul >nt+ii, cu toate c
fondul a dispus de mi8loace destule pentru reali.area programelor preconi.ate (n
partea de c/eltuieli a fondului, numai 2 din acestea au fost finan+ate integral, pe
c(nd celelalte s-au finan+at la ni#el (ntre 9 i 23 la sut.
>oldul mi8loacelor la situa+ia din % ianuarie 200& constituie *2*,4 mii lei.
$atele despre e2ecutarea fondului dat se pre.int (n formularul nr.%% la
!aport.
%4&
Dondul extrabugetar pentru realizarea :rogramului complex de valorificare
a terenurilor noi 0i de sporire a fertilitii solurilor. Veniturile acestui fond au fost
stabilite (n suma de %%000 mii lei, care pro#in din #eniturile de la #(n.area
terenurilor din proprietatea public i din contul mi8loacelor (ncasate (n legtur cu
e2cluderea terenurilor din circuitul agricol.
Pe parcursul anului au fost (ncasate #enituri (n sum de 900*,4 mii lei.
>oldul #eniturilor la % ianuarie 2004 constituie &*9&,2 mii lei
$in #eniturile totale (ncasate s-au efectuat c/eltuieli (n sum de %0**2,3 mii
lei pentru lucrrile pre#.ute (n Planul comple2 de #alorificare a terenurilor noi i
de sporire a fertilit+ii solurilor, aprobat de Au#ern pe anul 2004.
3irca 90 la sut din c/eltuielile efectuate (n anul de gestiune 7 9,9 mil.lei
s-au utili.at pentru lucrrile /idromeliorati#e de combatere a ero.iunii solurilor,
%,7 mil.lei sau %0 la sut 7 pentru lucrri teritorial-organi.atorice, 0,4 mil.lei sau 4
la sut 7 pentru lucrri sil#omeliorati#e, sdirea i reconstruc+ia f(iilor forestiere
de protec+ie.
>oldul mi8loacelor neutili.ate la sf(ritul anului la contul fondului a
constituit 3002,3 mii lei.
$atele despre e2ecutarea fondului dat se pre.int (n formularul nr.%2 la
!aport.
Dondul pentru ncura3area dezvoltrii culturii nucului a fost aprobat (n
#olum de 3000 mii lei la partea de #enituri i (n aceiai mrime la partea de
c/eltuieli. Condul respecti# s-a preci.at cu soldul la (nceputul anului de 20&*,3 mii
lei i a de#enit egal cu &0&*,3 mii lei la #enituri i aceiai sum la c/eltuieli.
Pe parcursul anului s-au (nregistrat acumulri (n sum de 2744,3 mii lei s-au
cu 2&&,7 mai pu+in dec(t suma preconi.at. >-au efectuat c/eltuieli (n sum de
2337,0 mii lei, ceea ce constituie 4%,3 la sut din suma preci.at. Programele
preconi.ate pentru anul 2004 n-au fost reali.ate (n deplin msur, nect(nd la
faptul c la contul fondului au fost acumulate mi8loacele necesare. 3ele mai mari
c/eltuieli au fost efectuate pentru (nfiin+area plantelor 7 mam, altoi i portaltoi i
producerea materialului sditor de nuci 7 2%20,7 mii lei, ceea ce constituie *0,7 la
sut din totalul c/eltuielilor, iar pentru (nfiin+area planta+iilor de nuci cu soiuri
#aloroase i desfurarea cercetrilor tiin+ifice - 7*,7 mii lei, sau 3,4 la sut din
totalul c/eltuielilor.
>oldul la sf(ritul anului 2004 constituie 3000,0 mii lei care #a fi utili.at pe
parcursul anului 200&.
$atele despre e2ecutarea fondului dat se pre.int (n formularul nr.%3 la
!aport.
Dondul special de susinere a exportului. Condul special de sus+inere a
e2portului a fost aprobat la #enituri (n sum de 2030 mii lei, dintre care transferuri
de la bugetul de stat - 2000 mii lei i (n aceiai mrime (n partea de c/eltuieli.
Pe parcursul anului 2004 (n fondul respecti# s-au acumulat 700,% mii lei, din
bugetul de stat s-au transferat din 0**,7 mii lei, care au fost integral utili.a+i la
c/eltuieli.
%40
>oldul rmas la sf(ritul anului este de 0,4 mii lei.
$atele despre e2ecutarea fondului (n cau. se pre.int (n formularul nr.%4 la
!aport.
Dondul special pentru promovarea 0i dezvoltarea turismului. Pentru anul
2004 fondul nominali.at a fost aprobat (n sum de 3*2 mii lei, at(t la #enituri c(t si
la c/eltuieli. Pe parcurs aceasta suma a fost preci.ata cu soldul de mi8loace la
(nceputul anului (n sum de %07,* mii lei, precum i cu ma8orarea #eniturilor
pentru (ncasare (n 2004, (nsum(nd astfel &20 mii lei.
1n anul 2004 au fost (ncasate #enituri (n #olum de 4&0,3 mii lei.
Pe parcursul anului pentru reali.area programelor au fost utili.a+i 432,3 mii
lei la (ndeplinirea urmtoarelor obiecti#e,
- &0,2 mii lei pentru finan+area programelor i acti#it+ilor de creare i
de.#oltare a produsului turistic, inclusi# studierea pri#ind reno#area, conser#area
i amena8area obiecti#elor turistice, F3omple2ul )r/eiul Vec/iE, F3omple2ul
Kipo#aE, F3omple2ul >a/arnaE. < fost desfurat concursul, F> ne cunoatem
meleagulE (n cadrul emisiunii, F"eridian =uristicE, s-au elaborat brouri,
F"oldo#a =uristicE i F$rumul Vinului (n "oldo#aE, elaborarea i coordonarea
bucletului , F"nstirea 3urc/iE-
- 247,0 mii lei, pentru acti#it+ile de promo#are, repre.entare i informare
turistic, inclusi# (n strintate, participarea la e2po.i+iile din martie 2004 F"'==-
2004E, or. "osco#a, 24-20 februarie 2004 or. 3/iinu, e2po.i+ia 'nterna+ional
>peciali.at F>port. )di/n. =urismE, desfurarea acti#it+ilor (n cadrul Yilei
"ondiale a =urismului din 27 septembrie 2004-
- %%0,4 mii lei pentru in#estiga+iile pie+ei turistice, acti#it+i de informare i
documentare (n domeniul turismului inclusi#, editarea brourilor promo+ionale (n
trei limbi 4rus, engle. i limba de stat6, F"oldo#a =uristicE 7 3 mii e2emplare,
F$rumul Vinului (n "oldo#aE 7 3 mii e2emplare, F>trategia de de.#oltare durabil
a turismului (n !epublica "oldo#aE (n limba engle. - &00 e2emplare, elaborarea
i multiplicarea (n trei limbi a mini discurilor 3$ i $V$ F$rumul Vinului (n
"oldo#aE i F"oldo#a =uristicE.
=otodat, $epartamentul $e.#oltarea =urismului a cofinan+at editarea
bucletului F"nstirea 3urc/iE (n numr de o mie e2emplare.
"aterialele promo+ionale editate au fost distribuite ambasadelor i
consulatelor !epublicii "oldo#a dup /otare, autorit+ilor de specialitate din
cadrul 3>' i alte +ri, precum i oaspe+ilor i participan+ilor e2po.i+iei anuale
F>port. )di/n. =urism 2004E, (n cadrul srbtorii #inului din *-%0 octombrie,
oaspe+ilor sosi+i (n "oldo#a la diferite seminare, conferin+e reuniuni, (n cadrul
#i.itelor dup /otare a colaboratorilor $epartamentului $e.#oltarea =urismului-
- %9,% mii lei pentru acti#it+ile de instruire i formare profesional a
cadrelor (n domeniul turismului, F=endin+e i metode de de.#oltare a turismului
mondialE i F!olul i func+iile ser#iciului de specialitate (n teritoriuE, pentru 34
lucrtori responsabili de turism din raioanele republicii.
La finele anului, la contul fondului s-a format un sold de mi8loace bneti (n
sum de %2&,* mii lei, cu o cretere de %9 mii lei comparati# cu (nceputul anului.
%47
$atele despre e2ecutarea fondului (n cau. se pre.int (n formularul nr.%& la
!aport.
Dondul naional pentru conservarea energiei. 1n conformitate cu Legea
nr.%%30-X'V din %3 iulie 2000 pri#ind conser#area energiei, (n bugetul de stat pe
anul 2004 a fost aprobat Condul na+ional pentru conser#area energiei cu #enituri i
c/eltuieli, (n cuantum de 3&0 mii lei, dintre care 290 mii lei 7 transferuri de la
bugetul de stat. Principalele obiecti#e ale fondului s(nt finan+ate acti#it+ile pentru
reali.area politicii statului (n domeniul conser#rii energiei, crearea premiselor
organi.a+ionale i economice adec#ate pentru ob+inerea eficien+ii ma2ime (n carul
(ntregului lan+ energetic, care cuprinde producerea, con#ersiunea, stocarea,
transportul, distribu+ia i consumul diferitor forme de energie i purttori de
energie.
<cumulrile la fondul respecti# (n anul 2004 au constituit 22& mii lei, ceia ce,
practic, pre.int transferurile din bugetul de stat pentru fondul dat. 1ns, (n
parcursul anului 2004, +in(nd cont c (n cadrul #erificrii legalit+ii utili.rii
mi8loacelor financiare alocate s-a constatat utili.area ne(ntemeiat de c/eltuielilor
(n sum de && mii lei, aloca+iile din bugetul de stat au fost reduse cu suma
respecti#.
Lu(nd (n considera+ie c aloca+iile din bugetul de stat au fost transferate la
sf(ritul anului de gestiune 42* decembrie 20046, iar alte (ncasri (n fond pe
parcursul anului nu s-au efectuat, precum i lipsa a care#a ac+iuni concrete din
partea "inisterului ;nergeticii, aceste programe i proiecte de conser#are a
energiei preconi.ate nu s-au reali.at.
$atele despre e2ecutarea fondului (n cau. se pre.int (n formularul nr.%0 la
!aport.
VII" 3i7loacele extrabugetare
Volumul mi8loacelor e2trabugetare ale institu+iilor finan+ate de la bugetul
de stat, pentru anul 2004 a fost aprobat prin ane2a nr.24 la Legea bugetului de stat
pe anul 2004, la #enituri (n sum de 9&9,4 mil.lei, la c/eltuieli 7 742,* mil.lei cu
soldul de mi8loace la sf(ritul anului de %%&,& mil.lei.
1n re.ultatul modificrilor operate (n de#i.ele de #enituri i c/eltuieli pe
mi8loace e2trabugetare, efectuate (n temeiul pre#ederilor art.39 lit.S6 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004, #olumul preci.at al mi8loacelor men+ionate a
(nsumat la #enituri %300,9 mil. lei 4inclusi# %&&,% mil. lei - soldurile mi8loacelor la
% ianuarie 20046, la c/eltuieli 7 %%40,& mil. lei, soldurile la sf(ritul anului fiind
pre#.ute (n #olum de %&*,9 mil. lei.
3onform drilor de seam, pe parcursul anului au fost acumulate #enituri
(n sum de *90,* mil.lei, ce constituie 7& la sut din pre#ederile anuale preci.ate,
c/eltuielile s-au efectuat (n sum de 700,2 mil.lei sau la ni#el de 00,9 la sut din
progno.a preci.at pe an.
%49
3onform de#i.elor de #enituri i c/eltuieli pe mi8loace e2trabugetare,
aprobate pentru anul 2004, a fost estimat depirea #eniturilor asupra c/eltuielilor
pentru transferare la buget (n sum de &0& mii lei, care a fost transferat integral.
=endin+ele mi8loacelor e2trabugetare (n e#olu+ie pe anii 2002-2004 se
pre.int (n tabelul ce urmea.,
- mil. lei -
2002 2003
2004
Venituri
Pre#.ut *%4,0 %%4&,& %300,9
;2ecutat 0&3,7 92*,2 *90,*
executat C prevzut -A. $"5 !"% 5"$
3/eltuieli
Pre#.ut 90&,7 %0%7,0 %%40,&
;2ecutat &&7,2 093,3 700,2
executat C prevzut -A. #("! #"! ##"&
>oldurile de
mi8loace
bneti
(n mii lei *0,& %&&,% 2%4,2
n A ctre venituri $%" $&" !$"&
$in suma total de mi8loace e2trabugetare, reali.ate (n anul 2004, circa 97
la sut 49&3,7 mil.lei6 repre.int #enituri de la acordarea ser#iciilor contra plat.
=otodat din suma total a #eniturilor de la acordarea ser#iciilor contra plat, circa
4&,% la sut sau 39&,& mil. lei le re#in #eniturilor institu+iilor de (n#+m(nt de la
pregtirea cadrelor prin contract, ser#iciilor medicale acordate de institu+iile
medicale 7 &,% la sut 443,9 mil. lei6.
$e la prestarea ser#iciilor de pa. de stat a organelor afacerilor interne
s-au acumulat 90,9 mil.lei sau %0,7 la sut din #eniturile totale acumulate, de la
acti#itatea de documentare a popula+iei, (nregistrarea mi8loacelor de transport i
(nregistrare a actelor de stare ci#il, din opera+iunile cu bunurile materiale din
re.er#a de stat 7 %*,4 mil.lei, 2,4 la sut, din ser#iciile de carantin a plantelor i
ser#iciile de protec+ie ecologic s-au acumulat circa %* mil.lei sau 2,3 la sut, de la
plata pentru c/irie de la cmine, blocuri de locuit i /oteluri s-au (ncasat 40,3
mil.lei sau &,7 la sut, pentru (nregistrarea agen+ilor economici i organi.a+iilor
obteti s-au (ncasat %2,3 mil.lei sau %,& la sut din #eniturile totale pentru
ser#iciile cu plat.
$e la darea (n c/irieLarend a bunurilor proprietate public s-au acumulat
43 mil.lei sau 4,4 la sut din #eniturile e2trabugetare totale.
$in granturi, sponsori.ri i dona+ii (n anul 2004 s-au acumulat %2*,2
mil.lei sau %3,2 la sut din #eniturile e2trabugetare totale.
3/eltuielile totale efectuate (n anul 2004 din contul mi8loacelor
e2trabugetare constituie circa %2,4 la sut din c/eltuielile acumulati#e 4aloca+ii
bugetare i mi8loace e2trabugetare6 ale bugetului de stat.
>ub aspect ramural, suplimentar la mi8loacele finan+ate de la bugetul de
stat, pentru domeniul social-cultural s-au efectuat c/eltuieli din contul mi8loacelor
e2trabugetare (n sum de 40*,7 mil.lei ce constituie %0 la sut din c/eltuielile
cumulati#e efectuate (n domeniul dat din aceste surse, pentru sectoarele din
domeniul economic s-au efectuat c/eltuieli respecti# de 04,& mil.lei i %* la sut,
%4*
pentru aprarea na+ional, men+inerea ordinii publice i securitatea statului s-au
efectuat c/eltuieli (n sume, respecti#, de %27,9 mil.lei sau %9,7 la sut.
>ub aspect economic, c/eltuielile efectuate din contul mi8loacelor
e2trabugetare (n anul 2004 se pre.int astfel 4pentru compara+ie sunt pre.entate
#alorile respecti#e finan+ate din bugetul de stat6,
<rticol de c/eltuieli
"i8loace
e2trabuget
are
<loca+ii de la buget
=otal
Pondere
a
c/eltuiel
ilor din
mi8loace
e2trabug
etare (n
totalul
c/eltuiel
ilor
e2ecutat e2ecutat
Ponderea
(n suma
total
%00 3/eltuielile curente &94,9 &0%7,0 *2,7 &002,4 %0,4
%%% !etribuirea muncii 24%,0 9&0,7 %&,7 %0*%,7 22,%
%%2 3ontribu+ii de asigurri sociale
de stat obligatorii &7,7 %43,7 2,0 20%,4 29,0
%%3 Plata mrfurilor i ser#iciilor
209,2 04*,* %2,0 *%9,% 2*,2
200 3/eltuielile capitale %9%,3 4&0,& 9,3 03%,9 29,7
24% 'n#esti+iile capitale (n construc+ie 29,9 %%4,3 2,% %43,% 20,%
242 Procurarea mi8loacelor fi2e 0& 0*,4 %,2 %34,4 49,4
243 !epara+ia capital &2,3 &&,4 %,0 %07,7 49,0
=otal 700,2 &4%%,* %00,0 0%79,% %2,4
3onform bilan+urilor contabile pe mi8loace e2trabugetare ale institu+iilor
finan+ate de la bugetul de stat, datoriile creditoare la situa+ia din 3% decembrie 2004
au constituit %02,0 mil.lei, iar datoriile debitoare 7 %*3,2 mil.lei, dintre care %00,0
mil.lei sau 93,% la sut s-au (nregistrat la <gen+ia de >tat pentru !e.er#e "ateriale
i <8utoare ?manitare de pe l(ng Au#ern.
$ate pri#ind e2ecutarea mi8loacelor e2trabugetare ale institu+iilor publice
finan+ate de la bugetul de stat (n aspectul clasifica+iei func+ionale i pe autorit+i
publice se pre.int (n formularul nr.%7 la !aport.
VIII" 8escrierea bilan$ului contabil
3onform bilan+ului contabil la % ianuarie 2004 bilan+a acti#elor i pasi#elor
a constituit 2&0220,9 mii lei. 1ntru e2ecutarea pre#ederilor punctului %.& al
Motr(rii 3ur+ii de 3onturi nr.3* din %9 iulie 2004 D Pri#ind re.ultatele controlului
asupra e2ecutrii bugetului de stat, anali.ei datoriei publice i realit+ii drii de
seam pe anul 2003 la "inisterul Cinan+elorE (n bilan+ul contabil pe anul 2004 au
fost modificate soldurile de (ntrare conform tabelului de mai 8os.
4mii lei6
%&0
$enumirea i codurile conturilor de bilan+ >oldul la (nceputul
anului
<cti# Pasi#
3ontul curent al bugetului de stat pentru mi8loacele speciale 4%40%6 -%3,%
3ontul curent al bugetului de stat pentru depo.ite (n #alori i titluri
a mi8loacelor speciale (n bnci comerciale 4%4046 -3039,0
3ontul curent al bugetului de stat pentru fondurile e2trabugetare
4%&0%6 H%3,%
3ontul curent al bugetului de stat pentru depo.ite (n /(rtii de
#aloare a mi8loacelor fondurilor e2trabugetare (n bncile comerciale
4%&046 H3039,0
Veniturile calculate din bugetul de stat bugetului raional, municipal
5l+i, municipal 3/iinu i bugetul central al unit+ii teritorial
autonome cu statut 8uridic special (n mi8loace bneti 4470%6 -0,& -0,&
=otal, acti#e i pasi#e -0,& -0,&
3a re.ultat, a fost modificat bilanta acti#elor i pasi#elor la (nceputul anului
2004 cu 0,& mii lei, constituind 2&0220,3 mii lei.
La finele anului 2004 bilan+a acti#elor i pasi#elor a constituit 377947,2 mii
lei.
>oldurile mi8loacelor bneti ale bugetului de stat i institu+iilor finan+ate din
bugetul de stat se pre.int (n tabelul de mai 8os.
4mii lei6
$enumirea indicatorului
>uma
total
inclusi#
pe conturile
tre.oreriilor
deser#ente
plasat (n
depo.ite
(n bncile
comerciale
pe conturile bancare,
desc/ise (n ba.a
autori.a+iei eliberate de
"inisterul Cinan+elor
sau peste /otare
"i8loace bugetare 4%%0%,%%0&6 327**,% 27&03,0 &23&,&
"i8loace speciale 4%40%, %403,
%4776 20&7%0,2 %&0&*7,* 44200 4*%9,3
<lte mi8loace e2trabugetare
4%479, %0006 949&,% 9%34,2 3&0,*
"i8loace mandatate 4%47*,
%0%06 %&4%,0 %227,9 3%3,9
"i8loacele (ntrate temporar (n
posesia institu+ie 4%0%3, %0%0,
%4906 23099,7 &200,& 3040 %4249,2
"i8loacele fondurilor
e2trabugetare 4%&0%, %&0&6 93&7&,4 3%&7&,4 &2000
La contul 4%0**6 - cont curent pentru (ncasri neidentificate a mi8loacelor
i fondurilor e2trabugetare, finan+ate din bugetul de stat, bugetului asigurrilor
sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten+ medical, se afl
mi8loacele 3ompaniei Ba+ionale de <sigurri (n "edicin (n sum de 309,3 mii lei
aferente (ncasrilor de la agen+ii economici pentru perioada anului 200&.
%&%
!e.ultatele e2ecutrii bugetului de stat pentru anul 2004 4*%0%6 au constituit
327**,% mii lei. 3elelalte solduri de mi8loace bneti s(nt reflectate (n conturile
destinate pentru e#iden+a #eniturilor (n po.i+iile distincte acestora.
5ilan+ul contabil pe anul 2004 se pre.int (n formularul nr.20 la !aport.
IX" 9ugetul public na$ional
Pentru a asigura sinte.a tuturor #eniturilor i c/eltuielilor publice, cu titlu de
informare, se pre.int e2ecutarea bugetului public na+ional.
3onform drilor de seam pri#ind e2ecutarea bugetului de stat 4inclu.(nd
fondurile i mi8loacele e2trabugetare6, bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale,
bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de
asisten+ medical, pe anul 2004, #eniturile bugetului public na+ional au fost
reali.ate (n sum de %%403,& mil.lei, ce constituie 3&,0 la sut (n raport cu P'5.
Ca+ de anul 2003 (ncasrile (n bugetul public na+ional au (nregistrat o cretere cu
%*0* mil.lei sau 20 la sut.
=otodat, c5eltuielile bugetului dat au (nsumat %%2&2,* mil.lei, cu o cretere
de 23, 4 la sut comparati# cu anul 2003.
!aportate (n P'5 aceste c/eltuieli de+in cota de 3&,2 la sut, cu 2,3 puncte
procentuale mai mult dec(t (n anul 2003.
;2ecutarea bugetului public na+ional (n anul 2004 s-a (nc/eiat cu un
e2cedent de %&0,0 mil.lei sau la ni#el de 0,47 la sut din P'5.
;#olu+ia #eniturilor, c/eltuielilor i deficitului 4e2cedentului6 bugetului
public na+ional (n anii 200%-2004 se pre.int (n diagrama ce urmea..
%&2
E$!luia 4uetului #u4lic nai!nal #e anii 2001)2004
6187,8
7514,7
9494,4
11403,5
5990,7
7702,3
9115,5 11252,9
)'&()
>),&(6
!&,('
)"+(6
>2+++
+
2+++
*+++
6+++
,+++
)++++
)2+++
2++) 2++2 2++! 2++*
<enituri %=eltuieli -e5icit ?>@( ./cedent ?A@
>tructura #eniturilor bugetului public na+ional pentru anul 2004 se
caracteri.ea. astfel,
Veniturile fiscale au constituit *423 mil.lei, ponderea acestor #enituri (n P'5
se estimea. la 2*,& la sut, iar (n suma total a #eniturilor globale 7 92,0 la sut.
3omparati# cu anul 2003 (ncasrile s-au ma8orat cu %9*3,2 mil.lei sau 2&,% la sut.
Veniturile nefiscale au constituit 73*,% mil.lei, ca pondere (n P'5 7 2,3 la
sut. 3oncomitent (ncasrile #eniturilor nefiscale descresc fa+ de anul 2003 cu
&*,4 mil.lei.
Veniturile din pri#ati.are 4cu e2cep+ia proiectelor indi#iduale6 au constituit
7*,* mil.lei, (n raport cu P'5 0,2 la sut, fa+ de 0,4 la sut (n anul 2003.
Veniturile fondurilor speciale i mi8loacelor e2trabugetare au constituit
%030,% mil.lei, ponderea acestor #enituri (n suma total a bugetului public na+ional
7 *,% la sut, iar (n P'5 7 3,2 la sut. 3omparati# cu anul 2003 (ncasrile au crescut
cu &4,2 mil.lei.
1n bugetul public na+ional, suma granturilor pentru sus+inerea bugetului i
pentru proiectele in#esti+ionale a constituit (n total %2&,3 mil.lei sau % la sut.
Ponderea lor (n P'5 este de 0,4 la sut.
;2cept(nd granturile, #eniturile fondurilor speciale i #eniturile din
mi8loacele speciale, #eniturile bugetului public na+ional constituie %0242,% mil.lei,
cu o ma8orare (n compara+ie cu anul 2003 de %902,% mil.lei sau cu 2%,4 la sut.
1n #olumul #eniturilor bugetului public na+ional, #eniturile bugetului de stat,
cu toate componentele, au constituit &7,3 la sut, #eniturile bugetului asigurrilor
sociale de stat 7 2%,* la sut, fondurile asigurrilor obligatorii de asisten+ medical
7 2,9 la sut i #eniturile bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale 7 %9 la sut.
%&3
1n raport cu P'5 ponderea lor a constituit, respecti#, 20,4 la sut, 7,9 la sut, % la
sut i 0,4 la sut.
3/eltuielile pe tipuri de bugete, inclu.(nd toate componentele, (n raport cu
P'5 (n anul 2004 se pre.int (n urmtoarea diagram.
6tructura c:eltuielilor bugetului public na$ional 'n anul 2! pe tipuri de
bugete
;cu excep$ia trans(erurilor la bugete de alte ni#ele<
FAOAM
8%
Bugetul de stat
41%
Bugetele UAT
26%
BASS
25%
Bot, ?<= 7 unit+i administrati#-teritoriale
5<>> 7 bugetul asigurrilor sociale de stat
C<)<" 7 fondurile de asigurare obligatorie de asisten+ medical
Bi#elul c/eltuielilor publice, pe tipuri de bugete, ca pondere (n P'5 a fost,
bugetul de stat - %4,& la sut, bugetele unit+ilor administrati#-teritoriale 7 *,% la
sut, bugetul asigurrilor sociale de stat 7 9,7 la sut, fondurile de asigurare
obligatorie de asisten+ medical 7 2,* la sut.
1n aspect func+ional, c/eltuielile bugetului public s-au reparti.at primordial
pentru sectoarele sociale - 00 la sut din suma total a c/eltuielilor. 3irca o treime
din c/eltuieli 7 2* la sut, s-au utili.at pentru asigurare social i asisten+ social,
pentru (n#+m(nt - %9,9 la sut, pentru ocrotirea snt+ii 7 %%,9 la sut.
Pentru men+inerea ordinii publice, securitate i aprare s-au reparti.at 7 la
sut din c/eltuielile totale, iar sectoarele economiei na+ionale au beneficiat de 9,&
la sut din aceste c/eltuieli.
Pentru reali.area programelor in#esti+ionale, at(t la ni#el central, c(t i local
(n anul 2004 s-au alocat resurse ce constituie 4,4 la sut din c/eltuielile totale ale
bugetului public na+ional.
;2cedentul bugetului public na+ional se constituie din deficitul bugetului de
stat 4cu toate componentele6 7 (n sum de 9&,4 mil.lei 40,20 la sut (n P'56,
e2cedentul bugetelor unit+ilor administrati#-teritoriale 7 (n sum de %7,* mil.lei
40,0 la sut (n P'56, e2cedentul bugetului asigurrilor sociale de stat 7 (n sum de
%&4
%79,* mil.lei 40,&& la sut (n P'56 i e2cedentul fondurilor de asigurare obligatorie
de asisten+ medical 7 (n sum de 3*,4 mil.lei 40,%7 la sut (n P'56.
X" Acti#itatea organelor de control (inanciar
Pe parcursul anului 2004, $epartamentul 3ontrol Cinanciar i !e#i.ie a
mobili.at eforturile i resursele la e2ecutarea Programului acti#it+ii de control,
sporirea eficien+ei re.ultatelor re#i.iilor i controalelor efectuate.
1n cadrul re#i.iilor i controalelor s-a acordat o aten+ie deosebit asupra
utili.rii eficiente a mi8loacelor bugetare, gestionrii patrimoniului statului i
integrit+ii lui.
1n perioada anului 2004 la institu+iile publice i unit+ile administrati# 7
teritoriale au fost efectuate 900 re#i.ii i controale tematice pri#ind corectitudinea
utili.rii mi8loacelor bugetare i e2trabugetare i bunurilor materiale, din care
conform Programului acti#it+ii de control - &0*, iar restul 3&7 - la indica+iile
Au#ernului, "inisterului Cinan+elor, solicitrilor organelor de drept i
administra+iei publice locale.
1n perioada de referin+ la primrii au fost efectuate 340 re#i.ii i controale,
ceea ce constituie 09,2 la sut din numrul total incluse (n programul acti#it+ii de
control.
"aterialele re#i.iilor i controalelor denot, c (n acti#itatea institu+iilor
bugetare i primriilor continu s persiste multiple nea8unsuri i (nclcri, precum
i nerespectri ale pre#ederilor legisla+iei i actelor normati#e (n #igoare.
3a re.ultat, s-au stabilit ca.uri de comitere de ctre e2ecutorii de buget a
c/eltuielilor nelegitime, lipsurilor de mi8loace bneti i #alori materiale,
suprac/eltuielilor, ne(nregistrrii (n e#iden+a contabil a #alorilor materiale,
utili.rii ira+ionale a mi8loacelor bugetare, gestionrii neeficiente a patrimoniului
statului.
1n anul 2004, la institu+iile publice i primrii au fost depistate pagube
cau.ate statului (n sum total de 42,3 mil. lei, inclusi# c/eltuieli nelegitime 0,2
mil. lei, lipsuri ale mi8loacelor bneti i bunurilor materiale 3,9 mil. lei i alte
pagube 32,3 mil. lei.
1n cadrul re#i.iilor i controalelor au fost depistate multiple ca.uri de
ne(nregistrare (n e#iden+a contabil a patrimoniului public.
1n institu+iile bugetare i primriile (n perioadele supuse re#i.iilor
4controalelor6 s-au depistat ca.uri de ne(nregistrare (n e#iden+a contabil a #alorilor
materiale i mi8loace bneti (n sum total de 30,0 mil. lei.
%&&
3ontroalele au stabilit, c e2ecutorii de buget continu s admit
suprac/eltuieli a mi8loacelor bugetare, suma crora pe re.ultatele re#i.iilor i
controalelor pentru perioada anului 2003, au constituit %9,4 mil.lei.
1n re.ultatul ac+iunilor (ntreprinse, inclusi# (n cadrul efecturii re#i.iilor i
controalelor, au fost acoperite pagube aduse statului (n sum total de 27,& mil. lei,
inclusi# c/eltuieli nelegitime %,0 mil. lei, lipsuri a bunurilor materiale 092,4 mii
lei, i alte pagube 23,4 mil. lei i (n ba.a materialelor re#i.iilor controalelor
precedente %,9 mil. lei.
1n afar de aceasta, au fost calculate sume suplimentare la buget (n sum
total de %4,% mil. lei, din care s-au (ncasat 4,4 mil. lei sau 3%,4 la sut.
1n perioada anului 2004 au fost remise pentru e2aminare (n adresa organelor
de drept 23& materiale cu suma total de 2*,3 mil. lei.
<u fost intentate &% dosare penale cu pre8udiciul cau.at statului (n sum
total de 3,7 mii lei.
Pentru nerespectarea pre#ederilor legisla+iei i actelor normati#e (n #igoare,
(n deosebi a Legii 3ontabilit+ii i admiterea suprac/eltuielilor mi8loacelor
bugetare, fa+ de persoanele cu func+ie de rspundere au fost (ntocmite 02%
procese-#erbale pri#ind contra#en+iile administrati#e, (n a cror ba. au fost
adoptate deci.ii de sanc+ionare (n sum de 229,3 mii lei, (ncas(ndu-se din contul
persoanelor #ino#ate %*0,0 mii lei sau 93,& la sut.
"inistrul Cinan+elor
Yinaida Arecian(i
%&0