Sunteți pe pagina 1din 13

DUR(GREU)

TINA-19 ANI
BOBBY-19 ANI
JILL- 19 ANI
LOCUL- UN PARC
TIMP- ACUM
Pe inserat, vara spre sfarsit. Un mi par !in "ras.O masa !e pini. Un "s !e #$n"i.
B"%%& sta 'a masa $rmarin!-" pe Tina $m se misa intr-$n m"! a#itat. Ji'' este intinsa
pe iar%a 'a ativa metri srie eva pe $n arnete'.
B"%%& este im%raat in (aine !e m$na tri"$ %'$#i si #(ete.Ji'' p"arta $n tri"$ si %'$#i.
Tina p"arta panta'"ni si " %'$)a !ra#$ta. Are pant"fii in mana.
Tina* Minti. T"t e mi-ai sp$s vre"!ata a f"st " mini$na !e aat. Ai
sp$s a p"t avea inre!ere in tine. Ai mintit. M-ai 'asat sa re! a te $n"s. T"t e stiam
!espre tine s$nt mini$ni. Iti stiam mini$ni'e. Tai+ O sa stai asa p$r si simp'$ a $n
aine+
B"%%&* ,i e ai vrea sa -
Tina* Tai t"t e " sa sp$i a$m " sa fie " mini$na.
B"%%&* N$ n-" sa fie.
Tina* N$+ O sa sp$i eva a!evarat+ .e e+ .e e sa inepi t"mai a$m+ Pentr$ a esti
s$% presi$ne+
B"%%&* N$ s$nt s$% presi$ne. As p$tea p'ea sa stii. N$ tre%$ie sa sta$ aii si sa as$'t
t"ate aat$ri'e astea.
Tina* Ai p$tea p'ea !ar e$ te v"i $rmari, ai p$tea sa f$#i si sa te as$n)i !ar e$ te v"i
(ait$i a pe $n anima' e esti, sa te ap$ !e $re(i si sa-ti tip t"t a!evar$' in e'e. As fae-"
stii a as fae-". Asa a mai %ine stai aii si in#(ite pentr$ a " meriti. /sti $n aat $n
mare aat si stii e mai esti+ Un 'as. Ce+ Ce+ 0rei sa sp$i eva+ Te enervea)a !aa ti se
sp$ne 'as+ Ce+ Ce+
B"%%&* 0rei sa v"r%es+
Tina* 1 vrei sa v"r%es2+ 0"r%este e te "preste.
B"%%&* As$'ta-- O3--T"t e vrea$--.Ce vrea$ sa sp$n e a p"ate e4a#ere)i.
Tina* Iss$se. Aveai mana pe tri"$' ei !e aat.
B"%%&* .a este a!evarat !ar-
5Ji'' se ri!ia6
Ji''* Ba ma#ar$'e te-am va)$t.
B"%%&* Asta este " insenare am f"st a!$s aii in ir$mstante ne$n"s$te.
Ji''* 1Cir$mstante ne$n"s$te2+ Ce !ra$ inseamna asta+ 0"r%este %a r"mana.
B"%%&* / a 'a tri%$na'. Nii"!ata n$ mi-a p'a$t.
Ji''* ,i e trea%a are asta+ /$ t"t te-am va)$t !$an!-" pe $rva aia in %$atarie.
B"%%&* 0e)i+ N$ este a!evarat. /a m-a !$s, pe %$ne, am f"st-.
Tina* Ai #ri7a a ai sa sp$i " mini$na si !$pa asta te "m"r.
B"%%&* Caat. / a 'a pr"es ai $n mart"r are n$ m-a p'a$t nii"!ata. /a este sin#$ra
mart"ra asa a am aat-". /ste a si $m mi-ai intin!e " apana, a si $m ai re!e a
s$nt $n anima' sa$ asa eva.
Tina* .ar re! a esti $n anima' !e7a ti-am sp$s-".
B"%%&* /i %ine n$ s$nt.
Tina* .em"nstrea)a. ,p$nemi a ai av$t $n m"tiv $man pentr$ e ai fa$t pentr$ a $n
"m ar avea $n m"tiv pe an! $n anima' ar fae-" pentr$ a asta fae $n anima'.
B"%%&* Am m$nit t"ata )i$a n$ ma p"t "$pa !e asta a$m, #an!es ne'ar.
Tina* ,i e$ am m$nit t"ata )i$a si #an!es f"arte 'ar.
B"%%&* /i $ite aii ne !e"se%im n"i.
Tina* Tate'e.
B"%%&* Ce+
Tina* Tate'e asta este sin#$r$' '$r$ are ne !e"se%este.
B"%%&* Inetea)a
Tina* Tate'e. /sti a $n "pi' esti--- stii $m esti-- esti na a am $n 'aps$s
Ji''* O%se!at.
Tina* .a asa esti $n "%se!at. /sti "%se!at !e tate nii n$ "ntea)a !e e s$nt atasate, ar
p$tea fi p$se pe $n #ar! ei t"t te-ai !$e !$pa e'e. Tate 'ipite !e $n #ar! si t$ ai fi a"'"
frean!$-te !e e'e. Oamenii ar tree pe a"'" si ar sp$ne *2 e fae tip$' a'a #ar!$'$i+2
Tie n$ ti-ar pasa. Te-ai in!eparta sa'ivan! s"ptin! #ar!$'$i* 1p"t sa 'e s$#+ .ar sa 'e
'in#+2
B"%%&* A f"st " petreere am %a$t n$ #an!eam 'impe!e.
Ji''* AAA s$)ati-ma in timp e ma ase) si v"i i#n"ra aest rasp$ns.5" fae6
B"%%&*5atre Ji''6 A tre%$it sa-i sp$i t$+
Ji''* Pai m-am #an!it t"t 8ee9en!-$' am antarit ar#$mente'e pr" si "ntra si -.. !a a
tre%$it sa-i sp$n.
Tina* Tra!are stii e inseamna $vant$' asta+
B"%%&* T"mai ineram sa-ti sp$n at !e %eat eram, eram f"arte %eat.
Tina* Tai. ,a sp$nem a eram %eata an! am aeptat sa ma inta'nes $ tine.
B"%%&* /rai %eata+
Tina* /ra $n e4emp'$ -- $n '$r$ pe are-' f"'"sesti. Ce e $ tine. /sti pr"st+ Am fa$t
aeeasi #resea'a si $ tine+ Cre!eam a este $n pi !e reier in ap$' ta$.
B"%%&* Care-i trea%a+ 0ei "ntin$a sa ma ins$'ti pana an! te vei simti mai %ine sa$ e+
Tina* P'an$iai sa ti-" p$i $ $rva aia. N$ ne#a !"ar sp$ne-mi vrea$ sa sti$ !e e+
B"%%&* /$ eram-.
Tina* N$ p"ti sa-mi sp$i a erai %eat te "m"r !aa-mi sp$i asta.
Ji''* Iar e$ " s-" a7$t.
B"%%&* 0rea$ a ea sa p'ee.
Ji''* .$r.
Tina* .$r !$r n$ #'$ma.
B"%%&* ,i-a terminat trea%a si-a !ep$s mart$ria. .e e n$ p"ate p$r si simp'$ sa p'ee+
N$ ma p"t "$pa !e asta in fata ei.
Tina* /ste aii pentr$ mine n$-mi pasa e simti fata !e ea.
B"%%&* Bine at$ni p'e e$.
Tina* T$ sa p'ei+ vai s$ntem teminate. Priepi+ P'eaa e' !$te-n pi)!a matii.
B"%%&* .e e in7$ri atat !e m$'t. T$ a%ia in7$ri. Ai av$t " )i #rea 'a m$na+ /$ ti-am
sp$s a 7"%$' asta e !ifii'. ,a vin)i %i7$terii p"ate fi !ifii'. Ce stii t$ !espre %i7$terii te-
am averti)at sa$ n$+
Ji''* Inre!i%i'.
B"%%&* /$ sti$ a este s$parata pe mine. ,p$n !"ar a sar p$tea sa fie atat !e s$parata !in
a$)a $n"r "m%inatii !e '$r$ri. A!ia in7$rat$' si amenitat$' s$nt prea m$'t pentr$
mine. T$ stii e am fa$t !"ar a e$ sp$n a-.
Tina* Mi-ai !istr$s inima. Creier %"'nav si striat. M-ai "m"rat re!eam a v"m fi
impre$na pe viata. Asta a f"st $na !in mini$ni'e ta'e int"t!ea$na mi-" sp$neai. Ai sp$s
pentr$ t"t!ea$na
B"%%&* Pe viata, pentr$ t"t!ea$na+ .$mne)e$'e.
Tina* Ce+
B"%%&* Pe viata+ :ai!e ma.
5 Tina se in!reapta atre e'6
TINA* Ce+
BOBBY* Pe viata- Ce inseamna asta. A!ia :ai!e ma. ,$nt prea tanar. Am " viata
intrea#a inainte.
TINA* ;resit. <Tina i' '"veste peste ap !est$' !e tare, B"%%& se r"st"#"'este peste masa=
< atre Ji''= Am p'eat !e aii.
JILL* ,$nt in spate'e ta$. < Tina iese. Ji'' se ri!ia, se $ita 'a B"%%& are este a$m intr-$n
#en$n(i,si-si freaa ap$'=
BOBBY* Ce+ 0rei sa ma '"vesti si t$+
JILL* ,a te '"ves+ N$. Ma #an!eam a tre%$ia sa-mi a!$ $tit$'. I-am sp$s Tinei* sa
'$am $n $tit si sa-i taiem "aie'e.
BOBBY* >"8. Care e pr"%'ema ta. C$m se fae a ma $rasti atat !e m$'t. Ce ti-am fa$t
e$. / i$!at a ma $rasti atat !e m$'t. C(iar ma !eran7ea)a.
JILL* Te-ai pr"stit timp !e patr$ '$ni n$+ Asta este prima !ata an! ai f"st prins ,n$+
BOBBY* N$ mai sp$n nimi. Ce p"t sa mai sp$n. Asta e " apana intinsa !e tine. Ce
aat. Am m$nit a $n aine t"ata )i$a. 0iata mea n$ este t"mai fr$m"asa sa stii. Am
pr"%'eme !e are n$ stie nimeni. Pr"%'eme #re'e si "nf$)e- !espre viata. N$ s$nt
anima' sa fi$ prins in apana. Ba#ami-as.
JILL* N$ te mai p'an#e. Am eva sa-ti sp$n.
BOBBY* Am !est$'e pr"%'eme si fara sa-mi mai sp$i t$ eva.
JILL* /ste insarinata %"$'e, !es$rate $ asta.
<pa$)a=
BOBBY* Tina+ Insarinata+ -. Insarinata- Insarinata-. Insarinata+
JILL* T$ ineri sa-ti !ai seama $m s-" sp$i.
BOBBY* Insarinata+
JILL* .a, !a? Insarinata $ $n "pi'.
BOBBY* N$ se p"ate . N$ se p"ate !"m'e.
JILL* C$ "pi'$' ta$.
BOBBY* N$, n$, n$, n$, n$. :ai!e ma. /$+ N$ se p"ate.N$.
JILL* Bai inset", %ai aat$'e. Ne#i+ A$ma te es(ive)i < intra Tina=
TINA <atre B"%%&=* Las f$t$t <atre Ji''=. L-am a$)it, ma as$n!eam !$pa "pa$' a'a.
Am sti$t a " sa ref$)e.<atre B"%%&= Las$'e? .aa aveam " p$sa te imp$sam. Ce s-a
intamp'at $ tine B"%%&, erai " fiinta $mana.
JILL* N$ a f"st nii"!ata " fiinta $mana. Int"t!ea$na a f"st " inseta !e)#$stat"are. Ai
f"st "r%ita !e !ra#"ste, atat.
TINA* Om"rata !in !ra#"ste. Ca'ata si terfe'ita !in !ra#"ste. ,$nt m"arta, pe %$ne viata
mea s-a terminat. Ce " sa ma fa+
<p'an#e, Ji'' " ia in %rate, se a$!e " sirena pe stra!a, atentia '$i B"%%& este atrasa
!e s$net=
JILL* N$ p'an#e in fata '$i, n$-' 'asa sa te va!a asa.
TINA* N$ ma p"t a%tine , asta simt.
JILL* Ineara sa simti a'teva. ;an!estete sa te ra)%$ni pe eva. Imi p'aeai mai m$'t
an! v"r%eai !e p$sa. Mai sp$ne eva in #en$' asta
TINA* N$, vrea$ sa fi$ trista. N$ p"t sa fi$ trista+ N$ esti t$ pritena mea+ N$ ma p"ti
'asa sa fi$ asa $m vrea$ sa fi$+
JILL* .a- re!, !a !a-i inainte, p'an#i. <'$i B"%%&= /sti m$'t$mit+ Uita-te 'a ea, fi atent,
e !ra$ e $ tine+ < Tinei= ."amne n$ p"t sa re! a ai 'asat asa $n nimi in viata ta.
C(iar n$ re! a p'an#an! in fata '$i este " %$na i!@e.
TINA* N$ ma p"t a%tine- a ref$)at. N$ m-am #an!it a va ref$)a. Am )is a ar fae-"
!ar-
BOBBY <%r$s=* A"'"ses pre)ervativ? Int"t!ea$na? Pre)ervative'e s$nt seret$'. Le-am
f"'"sit inaintea t$t$r"r, 'e f"'"ses t"t timp$'. Intrea%-" pe - "riine.
TINA* N$ p"t sa v"r%es $ e' pana an! n$ aepta a este a' '$i. N$-si !a seama e
sp$ne !espre mine neaeptan! a este a' '$i.
JILL* .esi#$r, sp$ne a esti " $rva tra!at"are a si e'. ,tie asta.
BOBBY* .ar f"'"ses pre)ervative, stie asta.
JILL* Oprestete, n$ mai v"r%i !e pre)ervative. Priepi+ 0"r%esti !espre e'e !e para ar fi
$n a!"$ !e 'a .$mne)e$. Un '$r$ p$terni pe are ti '-a !at .$mne)e$ si te-a fa$t
im$n. .$mne)e$ n$ ti-a !at pre)ervative aat$'e. Le-ai $mparat !intr-$n ma#a)in,
ma#a)in$' 'e-a $mparat !e 'a " "mpanie are are " fa%ria, fa%ria 'e fae si $ne"ri
fa%ria #reseste. T"ata '$mea stie asta. Tre%$ia sa ma #an!es a stii asta !ar t$ a$ti "
a'e prin are sa sapi !e resp"nsa%i'itati, n$ este, n$ este nii " a'e. T$ esti tata' si !aa
n$ aepti at mai $ran! te "m"ram in %ataie. O9+ O9+
BOBBY* .a, !ar e$-
JILL* Tai? T$ esti tata' "pi'$'$i si #ata. Prietena mea, Tina n$ se $'a $ "riine. Se
culca doar cu tine. Pentr$ a te iubeste. N$ ma intre%a !e e, n$ sti$ !e e , nimeni n$
stie. Nii $n prieten !e-a' ei n$ stie, nii maia-sa n$ stie, parie) a nii .$mne)e$ n$
stie. /ste $n mister a' $nivers$'$i $m nii .$mne)e$ n$ stie?
BOBBY* /$- n$ ma simt f"arte %ine. Te r"# 'asa-ma sa p'e, ai sp$s e aveai !e sp$s,
a$m te r"# simt nev"ia sa p'e.
JILL* Ai !e #an! sa f$#i+
BOBBY* N$, n$ am !e #an! sa f$#, n$ p"t sa f$#, mi-e ra$, am nev"ie !e- /sti prea
apr"ape- n$ p"t sa respir. Te r"# 'asa-ma sa p'e. Te r"#.
TINA* Lasa-' sa p'ee, e pa'i!, 'esina an! e atat !e pa'i! am va)$t.
JILL* N$-mi p'ai B"%%&.
BOBBY* ,ti$- Te r"# 'asa-ma sa p'e. O3+ O3+
JILL* .a- O3.
<I-i !a !r$m$'. /' se !$e 'a masa. ,e asea)a.=
BOBBY <atre Ji''=* M$'t$mes.
TINA* P$ne-ti ap$' intre pii"are.
BOBBY* .a. < " fae=.
TINA <atre Ji''=* Are " pr"%'ema, $n fe' !e anemie, " are !e an! e "pi', a tre%$it sa
faa in7etii.
JILL* N$ am sti$t.
TINA* Cre! a ti-am sp$s-".
JILL* N$ te-am as$'tat nii"!ata an! imi v"r%eai !e e', ma prefaeam, !in p"'itete stii.
TINA* "(.
JILL* A!ia as$'tam an! avea !e-a fae $ tine, $ sentimente'e ta'e sa$ sti$ e$ e, !ar
'$r$ri'e !espre e' 'e-am tre$t $ ve!erea. Tre%$ie sa inte'e#i a-' sti$ !inaintea ta, $
m$'t inaintea ta, !e 'a #ra!inita, si n$ am va)$t nii"!ata eva in e' are sa-mi p'aa.
TINA* Nii maar $n pi+
JILL* N$.
TINA* Tre%$ie sa fi f"st eva maar $n pi.
JILL* N$, pe %$ne.
TINA* Ci$!at, !e "%iei ne p'ae eva, apr"ape int"t!ea$na.
JILL* Imi amintes an! am af'at a s$nteti impre$na mi-am sp$s* 1Tre%$ie s-"
averti)e)2.
TINA* .e e n$ ai fa$t"+
JILL* Am fa$t-". Ti-am sp$s t"ate '$r$ri'e e#"iste pe are mi 'e-am p$t$t aminti !espre
e'.
TINA* .ra#"stea e "ar%a.
JILL* ,i s$r!a.
TINA* ,i pr"asta, si stii e mai este !ra#"stea+ .ra#"stea e peri$'"asa. N-" sa mai
i$%es nii"!ata, e prea peri$'"s, !aa mai tre " !ata prin asta intr$ 'a i)"'are. La
m$na 'e-am er$t sa ma s"ata !e 'a te7#(ea si sa ma %a#e in !ep"sit. P"t fae
inventar$', f"arte rar fae ineva inventar$'- C$m te simti B"%%&+
BOBBY* Ce-ti pasa+
TINA* Cap$' in 7"s, arati a !ra$.
BOBBY* N$ am inte'es nii"!ata !e e n$ ma p'ae.
TINA* Cine+
BOBBY* /a, a!ia e e atat !e ra$ 'a mine, in "mparative $ a'te pers"ane. Ma $raste !e
an! aveam ini ani. /-. i$!at.
TINA* Cap$' in 7"s.
BOBBY* A sp$s a vr"ia sa ma "m"are in %ataie, e$ re! a e i$!at- n$ sti$-.
TINA* 0rea a t$ sa-ti as$mi resp"nsa%i'itatea.
BOBBY* T"t$' asa !e"!ata, para s$nt $n aat p$tre)it, $n aat p$tre)it pe are t"ata
'$mea vrea sa-' "m"are in %ataie- iner sa 'e# '$r$ri'e, s$nt ina tanar si (estii'e-
<ri!ia !in $meri #esti$'ea)a si s$t$ra !in ap=
TINA* Ce.
BOBBY* ,ti$ e am !e sp$s !ar n$ p"t s-" sp$n in fata ei. Ce a$ta ea aii+ ,i !e e srie
ia n"tite sa$ e+
TINA* Ce srii Ji''+
JILL* Un ese$.
BOBBY* .a si#$r s"a'a nii n$ a inep$t.
JILL* Are mai m$'te s"p$ri, e$ sti$ e $rs$ri am, " sa se p"triveasa $n!eva, p"ate se
v-a p"trivi !e mai m$'te "ri.
BOBBY* /4tra"r!inar am atat !e m$'te sa-ti sp$n si prietena ta, st$!enta eminenta, sta si
srie $n ese$.
TINA* Ce ai vrea sa-mi sp$i+
BOBBY* C(estii are- (estii are sa ti 'e sp$n tie, re!, esti insarinata. .ei -..
%ine- "9-.!ei e$-. Tre%$ie sa-e tre%$ie sa sp$n-!espre asta -n$ sti$-%a# p$'a
p"ate sa stea are e !iferenta+
TINA* N$ ea " sa p'ee. P"ti sa p'ei Ji'' e in re#$'a.
JILL* ,i#$r+
TINA* .a.
JILL* /sti si#$ra+
TINA* .a, p"ti sa p'ei !"ar a-
JILL* Ce+
TINA* N$ aasa, p"ti sa te !$i 'a " p'im%are+ N$ p'ea asa !e t"t, a!ia, p"ate p"ti sa
astepti !$pa "pa$' a'a.
JILL* N$ asta n$, !"ar $rve'e sta$ !$pa "pa. .aa ma ia $n$' !rept $rva+ M-ar
s"ate !in sarite, 'a-s "m"ri in %ataie- e-ai )ie !aa ma-s !$e 'a ma#a)ine sa ia$ "
"'a+
TINA* .a, !ar sa te int"ri.
BOBBY* .ar n$ tre%$ie sa se int"ara, te "n!$ e$ aasa !aa asta e pr"%'ema.
TINA* P"ate a n$ vrea$ sa ma "n!$i aasa.
JILL* Iti ia$ si tie+
TINA* .a si#$r.
JILL* ,a-I ia$ si '$i+
TINA* 0rei " "'a , B"%%&+
BOBBY* T$ n$ ve)i a asta n$ vrea sa-mi $mpere+
TINA* 1Asta2 s-a "ferit.
BOBBY* .a, !ar n$ vrea sa-mi $mpere pe %$ne, !in s$f'et, n$ sti$ !e e s-a "ferit
pr"%a%i' a sa-mi sp$na eva !e aat !aa as fi aeptat, eva !e #en$'* 1i-ati sin#$r2.
JILL* A$t$te-n- 0rei " "'a sa$ n$+
BOBBY* .ietetia.
JILL* .ietetia <ra!e= !"amne- ne ve!em.
<iese=
BOBBY* 0e)i+ ."ar pentr$ a am vr$t " "'a !ietetia ea fae mare a) pe tema asta,
ra!e !e mine asa $m a ras- ra!e !e mine !e an! aveam ini ani, aat, ma %ant$ie.
Ca si $m ar sti eva !espre mine si e$ n$ sti$, eva nas"', re!- Ce e+ ,ti t$ e stie ea
!espre mine si e$ n$ sti$+
TINA* B"%%& n$ este asta-
BOBBY* N$ ve)i a t"t$' se 'ea#a+ Cre! a simt e$ eva in atit$!inea ei fata !e mine,
sa$ in atit$!inea mea fata !e mine, si asta tre%$ie sa ai%a !e a fae $ eea e e$ n$
s$nt- stii- a!ia n$ s$nt e$- a!ia partea mea ea mai %$na. N$ s$nt e$ pe %$ne $
tine-. stii-. a!ia- stii-. n$ vrea$ sa sp$n ma minti sa$ e$ sti$ e !ar esti si#$ra a
esti -.
TINA* ,$nt si#$ra am f"st 'a !"t"r.
BOBBY* ,i e' a f"st si#$r+
TINA* /a, si !a a f"st si#$ra.
BOBBY* O !"amne-. O !"amne-<isi %a#a ap$' intre pii"are=
TINA* /sti %ine+
BOBBY* .a s$nt %ine-.. s$nt %ine-. N$.N$ s$nt %ine. C'ar n$ s$nt %ine. ,$nt aat pe
mine !e fria.< se ri!ia si resan!= :ai!e, (ai!e revin"ti B"%%&. :ai %ar%ate. <se "preste
%r$s= Caat asta e, ai !reptate s$nt $n 'as. ,a-mi %a# p$'a. .e $n!e ai sti$t+ Ti-a sp$s ea
n$i asa+ Ji'' ti-a sp$s. Asta stie ea si ti-a sp$s-" si are !reptate s$nt $n 'as f$t$t, sa-mi %a#
p$'a. Nii maar n$-mi pasa !e tine, s$nt speriat, vrea$ sa-mi pese !e tine !ar, seri"s, n$-
mi pasa, s$nt $n #$n"i?
TINA* Asta e $n tr$+
BOBBY* Ce+
TINA* Ce ineri sa fai + Ar tre%$i sa-mi para ra$ sa$ e+
BOBBY* ,$nt $n #$n"i ti-am sp$s.
TINA* ,i e$ re! a minti.
BOBBY* T"mai am sp$s". C$m a!ia $n tr$+
TINA* .aa n$ e $n tr$ at$ni e este+
BOBBY* /ste- nimi. /ste eea e s$nt, t"mai ti-am sp$s.
TINA* Ce+
BOBBY* C$m a!ia e+
TINA* /$ re! a t$ re)i a asta e " a'e !e sapare. T$ mi-ai sp$s a esti $n #$n"i, $n
'as si $n #$n"i si e$ ar tre%$i sa te 'as in pae. Asta ineri sa fai.
BOBBY* N$ re!.
TINA* C$m a!ia 1n$ re!2+
BOBBY* Pai !aa s$nt $n #$n"i as fae "rie n$+ .ra$ stie e, as fae-" pentr$ a asta
fae $n #$n"i, a!ia $n #$n"i are vrea sa sape.
TINA* N$-mi vine sa re! a as$'t asta, e-I aat$' asta+ Cine re)i a s$nt+ Cre)i a
am sa te 'as si " sa ia$ t"t$' pe $merii mei+ Cre)i a " sa-mi sp$n* 1 asta e Tina a f"st "
#resea'a, "m$' at traieste invata, viata mer#e inainte2+ Ce fe' !e #$n"i pretin!e a este
#$n"i+
BOBBY* ,tai, stai a s$nt s$% presi$ne, n$ s$nt si#$r a sp$n eea e -. ;an!$ri'e imi
s$nt- $ite am p'an$ri, vr"iam sa ma int"r 'a s"a'a, n$ ti-am sp$s, sti$ , !ar v"r%eam $
tata-
TINA* Tai firai a !ra$, !ar $ mine $m ramane, !ar $ "pi'$'+
BOBBY* C"pi'$'+
TINA* C"pi'$'? C"pi'$'?
BOBBY* ,tai a mai e pana at$ni, !arn $-I sp$ne 1"pi'$'2 " sa te atase)i !e e'.
TINA* Ce vrei sa sp$i+ Ce vrei sa sp$i+
BOBBY* Nimi- n$ sti$ -. Nimi.
TINA* Av"rt+ Te #an!esti 'a av"rt.
BOBBY* N$ ma #an!es 'a nimi.
TINA* Minti. Te #an!esti.
BOBBY* N$ ma #an!es 'a nimi si an! ma #an!es 'a nimi n$ p"t sa inte'e#, (ai!e
ma 'asa-ma in pae.
TINA* .$-te !ra$, p'eaa, m-am ra)#an!it si te vrea$ afara !in viata mea. Asta ai vr$t
asta ai #asit, !$te-n pi)!a matii.
BOBBY* ,tai p$tin.
TINA* 1,tai2 pentr$ e+
BOBBY* ,tai p$tin n$ am sp$s nii"!ata a-
TINA* T"ata p"'"'"#(ia aia $ #$n"i$' si 'as$'. Asta e e ai vr$t.
BOBBY* ;an!eam $ v"e tare. Ineram sa- ineram sa-mi inte'e#- stii t$,
sentimente'e. Ca am sa stii sentimente, ineram !"ar sa 'e inte'e#.
TINA* .a, si#$r.
BOBBY* N$ seri"s, ma simteam a $n #$n"i si am inep$t sa ma #an!es a eram $n
#$n"i, a!ia ma simteam nas"' in 'e#at$ra $-
TINA* In 'e#at$ra $ e+
BOBBY* C(estia, are s-a intamp'at 'a petreere- in %$atarie 'a Ji''. N$ am ap$at sa
v"r%im !espre asta.
TINA* 0rei sa v"r%im !espre asta a$m+
BOBBY* N$ (iar, !ar ma simteam nas"' in 'e#at$ra $ asta sit $ si Ji'' ma t"t asa'tati $
asta, n$t e "n!amn pe tine !ar -.. "ri$m ma simteam a $n #$n"i, si ap"i m-am #an!it
a !aa ma simt a $n #$n"i p"ate a s$nt $n #$n"i, ap"i ea mi-a sp$s a esti insarinata
<se '"veste peste ap= /$ n$ vre$ sa p'e, vrea$ sa raman aii $ tine. Am nev"ie !"ar sa
ma ase) ateva min$te sis a-mi !a$ seam ae vrea$ sa-ti sp$n, sti$ a vrea$ sa sp$n eva
!arn $ sti$ ina e.<aman!"i se asea)a $n$' 'an#a a't$'=. ;eaa .
TINA* Ce+
BOBBY* Un!e mi-e #eaa, para am venit $ ea.
TINA* N$ re!.
BOBBY* 0rea$ " ti#ara re! a s$nt in #eaa.