Sunteți pe pagina 1din 6
Acreditarealaboratoarelor Elementegeneralerconcepte:certificarea conformitatii si acreditarea laboratoarelor
Acreditarealaboratoarelor
Elementegeneralerconcepte:certificarea conformitatii si acreditarea
laboratoarelor diferentiereeaconceptelorrmotivatie pentru
certificare/acreditarerstandardrstandard si
relementariinterne si international
privind acreditarea laboratoarelor.
CapI.
Elementegenerale.
Una din conditiile cheieimpuse de aquis-ul comunitar esteaplicareacorectaa exigentelor
comunitargprivitoare laPiataUnica Europeana,definita ca fiind o zonafara frontiere interne,care
garanteazacelepatru libertati: libera circulatie a produselor,persoanelor,serviciilor si capitalului
estefundamertatape economiade piatadeschisa,in careconcurentasi coeziuneaeconomicasi
socialajoacaun rol esential.
Acordul asupraBarierelor Tehnicedin caleacomertului (TBT) ii obliga pe membri (:
guvernelecentrale)saseasigureca reglementariletehnice,standardelevoluntare si procedurilede
evaluarea conformitatii nu creeazaobstacoleinutile in caleacomertului. Anexa 3 la Acordul TBT
esteCodul de Buna Practicaal OMC pentru elaborarea,adoptareasi aplicareade standarde.Codul
estedeschisacceptariide catretoate organismelede standardizate.
Acolo unde exista standardeintemationalesau frnalizarcaunor astfel de standardeeste
iminenta,Codul de Buna Practicaspuneca organismelede standardizaretrebuie sale foloseasca,
sausafoloseascaparti relevanteale acestoradrept bazapentru standardelepe carele elaboteaza.El
estedestinatsaasiguresi armonizareastandardelorpe o baza cat mai larga posibil, incurajandtoate
organismelede standardizaresa joace un
rol catmaimare, pe masuraresurselordisponibile, in
elaborareastandardelorintemationalede catreorganeleinternationalecorespunzatoare.
Asa cum estestipulatanterior,o cerintadebazaa programuluidenegocierein vederea
aderariiesteasigurarealiberei circulatii a produselorsi serviciilor, avandlabaza acreditarea.In
acestcontext,Guvemul Romaniei a adoptatpolitici de dezvoltarea infrastructurii calitatii,
siguranteiambientalesi alimentare,sanatatiisi securitatiiin munca,responsabilitatiisocialesi
dezvoltarii resurselorumane(cercetare,reintegraresociala,calificare si recalificare etc.) in acordcu
practicile si principiile UE, consideranddrept o prioritate intensificareaefortului propriu pentru
senmareaProtocoalelorde RecunoastereMultilaterala (MLA)
(detalii in capitolul dedicat
acreditariiexterne)si pentru indeplinirea conditiilor necesaresemnariiProtocolului Europeande
Evaluarea Conformitatii (PECA).
Implementareaacestorpolitici sereflectain primul rand prin programul national
ConsolidareaInfrastructurilor Standardizariiisi Calitatii carearedrept scopprincipal dezvoltarea
Acreditarealaboratoarelor activitatilor din domeniul evaluarii conformitatii si standardizariiin concordantacu
Acreditarealaboratoarelor
activitatilor din domeniul evaluarii conformitatii si standardizariiin concordantacu principiile si
practicile internationaledestinateeliminarii barierelortehnicedin caleacomertului (in mod special
cu celealeUniunii Europene)menite sapromovezeliberacirculatie si recunoastereaintemationala
a produselorsi serviciilor.
Contextul actual al dezvoltariieconomice,transformarile la caresunt supuseorganizatiilein
plan intern si internationalimpun o schimbarede atitudine in raport cu rezultatelesi performantele
activitatii curente.Daca initial acestedoua concepteau fost analizateindependent,ele suntcapabile
saplasezeorgarizatiaintr-o pozitie favorabila in raport cu principalii concurentide pe piata.Daca
rezultatelemasoaraperformantasi chiar o definescatunci cand se sitteazala coteridicate, spectrul
performanfelorestemult mai larg, el cuprinde si alte performantecuantificabile saunu, cum sunt
celede naturaeconomica,tehnicoeconomica,de implicare in societate,de protectie a mediului,
managerialeetc.
Pebazaunei asemeneaextensii s-auconstruit diversesistemede evaluarea performantelor
orgarizatiilor, grupatedupanaturacontinutului in: tehnicotehnologice,economice,financiaresau
economico-sociale.
Performanteletehnologiceprezinta deosebitaimportantain orice microsistem:prin ele se
evidentiazaseriade valori ale progresului in continuadezvoltaresi sepune in valoare capacitatea
tehnica aorganizatiilor de arealizabunuri si servicii concurentiale.In fond, dinamica unor
asemeneaperformantereprezintapremiseale viabilitati sistemuluiin conditiile unui mediu aflat in
transformareaccelerata.Astfel de performantegenereazaunlant complex de efecteeconomico-
socialemanifestatein primul rand pe aria performanteiorganizatiei si in al doilea rand la scara
macrosistemului,acestafiind in egalamasurain interesulmarii comunitati.
performantele economiceconstituiede fapt,,oglinda" ce reflecta in principal efectul
performantelortehnice si tehnologice (rata cresteriicifrei de afacerisauratele de rentabilitate etc.,
reflectaun nivel problematicaperformanteloreconomic-sociale.Ori, asigurareasanatatiipopulatiei,
protectiamediului inconjurator, desfasurareaactivitatii in concordantacu cerinteledezvoltarii
durabilear determinaconstrangerimai riguroasedecatcele economice.
In acestcontext,problematicasocialaa devenit o preocuparepermanentapentru activitatea
curentaa orgatizatiilor caredorescsaaccepteperformantasi sa generezeperformanta.
pe de altaparte,in ultimii ani seobservamanifestareaunui interescrescandfata de
cu impact deosebitasupracomertului international.Coperareaintre UE si noile tari membrein
domeniul evaluarii conformitatii, acreditarii si standardizariireprezintaun indicator important al
progresuluispreintegrarea sectoruluiproductiv si al serviciilor.

problemeleperformantei sectoruluiproductiv la nivel national. Sevorbestetot mai insistentde ,,fenomenul" standardelorISO 9001,ISO 14001,OHSAS18001,SA 8000si ISO 22000,standarde

Acreditarealaboratoarelor

Aceastapresupuneraspunderea organizatiilorin fata asteptarilorlegale,etice,comerciale saude alta natura,pe
Aceastapresupuneraspunderea organizatiilorin fata asteptarilorlegale,etice,comerciale
saude alta natura,pe caresocietateale arefata de acesteasi au luat decizii caresapuna in balanta
nevoile tuturor celor careau un rol in viata unei otgarizatii.
La nivel macroeconomic (regional,macroregional),calitateaproduselor, serviciilor si
personaluluiesteevaluatatotmai mult in stransalegaturacu evolutia calitatii vietii. Seacordao
importantadeosebitacaracteristiciloreconomiceale produselor,diminuarii impactului ambiental
negatival unor produsesi procese,siguranteiechipamentelorsi personalului,calitatii resursei
umane,fiind introduse,in acestsens,tot mai multe restrictii: reglementari,standardeobligatorii
referitoarela protectia sanatatiipersoanelorsi a mediului inconjurator.
Pentrua puteatine sub control proceseletot mai complexerelationate curealizarca
produselorsi/sau fsmizareaserviciilor, se impune o nouaabordareaa acestora,total diferita de cea
a proceseloranterioaresimple, punandu-seaccentpe abordareaintegtataa proceselor,dar mai ales,
pe abordarea integrataastandardelorISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 si SA 8000in procesul
decizionalde la nivelul unei organizati|
StandardulISO 17025inlocuiegtevechilestandardeISO/EC Guide25, EN 45001si
ANSIAICSL-4541 ale OrganizafieiInternafionalede Standardizare.Acest standardglobal atestd
competenlatehnic6a laboratoarelorde incercari gi etalondri,gi in plus fald de standardulde calitate,
oferdun setde linii directoareprecum analizaincenitudinilor in procedurile de etalonare,
ftnnizareaincertitudinilor odatdcu rezultatelesaucertificatelede etalonare.
Ce esteISO 17025?
ISO 17025esteun standardinternational carcspecificacerintepentru competenta
laboratoarelorde a efectuaincercari si/sauetalonari.Se utilizeazade laboratoarelecareefecircaza
incercarisi/sauetalonaripentru dezvoltarea propriului sistemde managemental calitatii si pentru
evaluarea propriei competente, precum si de organismelede acreditarepentru confirmareasi
recunoastereacompetenteilaboratoarelorde incercari si/sauetalonari'
Esteaplicabil tuturor organizatiilorcare efectueazaincercari si/sauetalonari indiferent de
numarulpersonaluluisaude amploareadomeniului activitatilor de incercaresi/sauetalonare.
in careincercarilesi/sauetalonarilefac partedin inspectiasi certificareaprodusului.
Laboratoarelede incercari si/sauetalonaricarefunctioneazaconform unui sistemde
managemental calitatii acreditatdemonstreazaca suntcompetentetehnic si ca sunt capabilesa
generczerezultatevalidedin punct de vederetehnic.Acreditareaesteun procesde recunoasteredin
parteaunuiorganismautorizat.In cazultarii noastreacreditareapoatefr rcalizatanumai de catre
RENAR - Asociatia de Acreditare din Romania.

Acesteainclud laboratoarede prima parte,desecundapartesi de terta parte,precum si laboratoarele

Acreditarealaboratoarelor Termeni si deftnitii specijice: Calitate: masurain careun ansamblude caracteristiciintrinseci
Acreditarealaboratoarelor
Termeni si deftnitii specijice:
Calitate: masurain careun ansamblude caracteristiciintrinseci indeplinesccerintele;
Cerinta: nevoie sauasteptarecareestedeclarata,in generalimplicita sauobligatorie;
Evaluareaconformitatii : demonstrareaindeplinirii cerintelor specificatereferitoarela un
produs,proces,sistem,persoanasauorganism;
Activitate de evaluarea conformitatii de prima parte : activitate de evaluarea conformitatii
careesteefectuatade persoanasauorganizatia carefumizeazaobiectul;
Activitate de evaluarea conformitatii de secundaparte: activitate de evaluarea
conformitatii careesteefectuatade o persoanasauorganizatiecareareun interesinutilizarca
obiectului;
Activitate de evaluarea conformitatii de tertaparte:
activitate de evaluarea conformitatii
careesteefectuatade o persoanasauun organismcareesteindependenta(independent)de persoana
sauorganizatiacarefumizeazaobiectul si de intereseleutilizatorului fatade acel obiect;
Esantionare: prelevarea unui esantiondin obiectul supusevaluarii conformitati,inbaza
unei proceduri;
Procedura : modalitate specificatade realizarea unei activitati saua unui proces;
Incercare: determinarea unei saumai multor caracteristiciale unui obiect supusevaluarii
conformitatii, in bazaunei proceduri;
Analiza: verificare a potrivirii, adecvariisi eficacitatii activitatilor de selectiesi
determinarearezultatelor acestoractivitati, referitor la indeplinirea de catreun obiect supus
evaluarii conformitatii a cerintelor specificate ;
Marime (masurabila): atribut al unui fenomen,al unui corp saual unei substante,careeste
succeptibilde a fi diferentiat calitativ si determinatcantitativ;
Masurare - ansamblude operatii avandca
scopdererminareaunei valori a unei marimi;
Metrologie : stiinta a masurarii;
Metoda de masurare : succesiunelogica a
operatiilor, descrisein mod generic,utilizatain
efectuareamasurarilor;
Procedurade masurare : ansamblude operatii, descrisein mod concret,utilizate in
efectuareaunor masurarianumite in
Repetabilitate(arezultatelor
conformitatecu o metodadata;
masurarilor) : grad de concordantaintre rezultatelemasurarilor
succesiveale aceluiasimasurandefectuatein aceleasiconditii de masurare;
Incertitudinede masurare : paftlmetru,asociatrezultatului unei masurari,cate
caracterizeazaimprastiereavalorilorce, in mod rezonabil,ar puteafi atribuite masurandului;
Aparat de masurat: dispozitiv destinatafiutilizatpentru
a efectuamasurari,singur sau
asociatcu unul saumai multe dispozitive suplimentare;
Acreditarealaboratoarelor Etalon: masuraeapant de masurat,material de referinta sausistemde masuraredestinata defini,
Acreditarealaboratoarelor
Etalon:
masuraeapant de masurat,material de referinta sausistemde masuraredestinata
defini, realiza,conservasaureproduceo unitate saumai multe valori ale unei marimi pentrua servi
ca referinta;
Trasabilitate: proprietate arezultatului unei masurarisaua valorii unui etalon de a puteafi
raportatela referinte stabilite, de regula etaloanenationalesauinternationale,prin intermediul unui
lant neantreruptde comparari avand,toateincertitudini determinate;
Etalonare : ansamblude operatii carestabilesc,in conditii specificate,relatia dintre valorile
unei marimi indicate de un aparatde masuratsauun sistemde masurare,saudintre valorile
reprezentatede o masurasauun material de referinta si valorile corespunzatoarerealizatecu
etaloane;
Material de referinta:
material sausubstantaale carei valori ale proprietatii salesunt
suficient de omogenesi bine stabilite pentru a putea fiutilizate la etalonareaunui aparatde masurat,
evaluareaunei metodede masuraresauatribuireade valori materialelor.
De ce implementam ISO 17025?
Un laboratoracreditatinbazaunui sistemde managemental calitatii demonstreazaca este
competenttehnic si ca estecapabil sagenerezerezultatevalide din punct de vederetehnic.
Optimizareaconsumului de resurse/ cresterecompetitivitate.detalii
StandardeleISO pornescde la principiul abordariiprocesuale.Acest lucru presupuneidentificarea
principalelor procesesi descrierealor prin intermediul procedurilor. Astfel sepoatemonitoriza mult
mai usor eficientasi eficacitateaacestorprocese ;
Cum procedam?
Conditiile actualeale pietei cer o abordaredirecta,cu costuri mici si finalitate garantataptin
certificateleISO.
Abordare directa: - Consultantii nostrii vaabordeazaimediat ce ne contactatipentru a identifica
corectnevoia certificarii;
Costuri mici: - In functie de nevoia certificarii adaptamdocumentatiasi modul de lucru pentru a
obtine rczultatemaximepentru dumneavoastracu resurseminime pentru ambeleparti;
Certificate ISO: - Garantam 100% obtinereacertificatului cu orice organism de certificare
recunoscut,intern sauextern. Optional va putem recomandaorganismede certificare recunoscutesi
putempastracontactulcu aceasteapentru a va economisii din timp si din resurse;
ISO 17025 estecel mai important standardde metrologie pentru etalonare,oferind oricdrei
oryariza[ii posibilitatea de a oferi etalondri av6ndcertitudineaoblinerii unor rezultatevalide. Acest
sistemde managementprezintd cdteva avantaieprintre careputem regdsi:
Facilitarearecunoagteriirezultatelorincercdrilor gi a etalondrilor intre [dri dacdlaboratoarele
satisfaccerinfeleprezentului standardinternafionalgi dacdde{in acreditareade la organismecareau
Acreditarealaboratoarelor aderat la acorduri de recunoagteremutuald cu organisme echivalente din alte fdri care folosesc
Acreditarealaboratoarelor
aderat la acorduri de recunoagteremutuald cu organisme echivalente din alte fdri care folosesc
prezentulstandardintemalional.
Facilitarea cooperdrii dintre laboratoare gi alte organisme, ajutdnd la schimbul de
informatii gi experienfd,gi la armonizareastandardelorqi procedurilor.
Prezentul Standard Internafional specificd cerinlele generale referitoare la competenfa
necesarl efectudrii incercdrilor
gi
/
sau etalondrilor, inclusiv
egantionarea. Acesta acoperd
incercdrilegi / sauetalondrileefectuatefolosind metodestandardardizate,metodenestandardizate si
metodedezvoltatein laborator.
Standardul Internalional
este aplicabil tuturor laboratoarelor
indiferent de numdrul
personafului sau de amploarea domeniului activitdlilor de tncercare Si / sau etalonare.Atunci cdnd
un laborotor nu efectueazduna sau mai multe din activitdlile acoperite de prezentul Standard
Internalional, dupd cum ar fi:
eSantionareo Si proiectarea / dezvoltarea de metode noi, cerin{ele
acelor capitole nu se aplicd - se considerdexcluderi.