Sunteți pe pagina 1din 6

J U R N A L D E B O R D

Dezvoltarea cercet!rii "tiin!ice "i protec!ia patrimoniului natural "i cultural 1


Oceanica
Publica!ie editat! de S.E.O.P.M.M. Oceanic - Club
Programul
TRANSAFRICA
Scopul acestui program este acela de a facilita accesul
cercet!torilor romni interesa"i, din domeniile biologiei,
geologiei, paleontologiei, geograei #i arheologiei n
zona continentului african. Sunt mul"i aceia care vor
ntreba: de ce un astfel de demers? de ce Africa? Tocmai
de aceea vom ncerca s! r!spundem pe scurt n cele ce
urmeaz!.
TRANSAFRICA este un program pe termen
lung lansat n anul 2002 ca urmare a
concluziei la care au ajuns mai mul!i
speciali"ti ai echipei noastre "i anume c#
cercet#torii romni aproape c# lipsesc cu
des#vr"ire ast#zi din Africa. $i asta dup# ce
na!iunea noastr# a scris cteva le de istorie
"tiin!ic# pe acest continent.
Din punct de vedere al studiilor de
biodiversitate este imperios necesar#
accelerarea procesului de studiu al acesteia,
mai ales n regiunile bogate cum este cea a
Africii, din partea comunit#!ii interna!ionale.
Aici se produc unele dintre cele mai ample "i
mai rapide schimb#ri ca rezultat al activit#!ii
umane. Dispari!ia unor specii nc#
nedescoperite (foarte multe la num#r) ca
urmare a schimb#rilor climatice, a unor
activit#!i economice, t#ierilor de p#duri sau
opera!iunilor militare ori braconajului
conduce la pierderea posibilit#!ii ob!inerii
unor r#spunsuri valoroase la ntreb#ri ce ar
putea legate de tratamente medicale ale
unor boli ast#zi incurabile, de cre"terea
productivit#!ii agricole sau de cre"terea
ecien!ei energetice a unor procese
tehnologice.
Din aceste motive "i pentru c# dorim o
rearmare puternic# a valorilor "colii
romne"ti pe plan interna!ional, am nceput
s# proiect#m "i s# punem n aplicare o
strategie de readucere a cercet#torilor romni
n teatrul de opera!iuni numit Africa. La
nceput am ntrep#truns, n cadrul unor
expedi!ii "tiin!ice, obiectivele programului
EXPLORATOR deja n plin# dezvoltare n
jurul Mediteranei n momentul n care am
demarat programul TRANSAFRICA, cu ale
acestuia.
C!iva dintre membrii organiza!iei au ajuns
s# lucreze n Africa, n partea sudic# a
continentului, deschiznd oportunitatea
cre#rii de rela!ii necesare pentru ini!ierea
unor proiecte de cercetare, chiar "i n state
destul de nchise pentru str#ini, cum ar
spre exemplu Angola. Prin re!eaua
interna!ional# Conatre et Proteger la Nature,
ai c#rei membri cu drepturi depline suntem
am dezvoltat rela!ii de cooperare cu
organiza!ii din numeroase state africane :
Ghana, Togo, Benin, Bourkina Fass, Senegal
Mozambic, Madagascar "i altele.
Pe termen mediu pe lng# misiunile de
cercetare de ni"#, avnd un num#r restrns
de obiective "i o arie de acoperire de
asemenea restrns#, ne propunem s#
organiz#m o misiune "tiin!ic# de lung#
durat# (8-10 luni) "i de anvergur#, care s#
traverseze continentul de la Nord la Sud,
abordnd ntreg complexul de teritorii,
macrohabitate "i bioregiuni ale Africii.
Pn# acum am reu"it s# ne impunem n
Nord-Vestul Africii unde putem spune c#
avem un program devenit de tradi!ie (7 ani),
intensiv, de cercetare biogeograc#, la care s-
au raliat "i cercet#tori din alte state dect
Romnia sau !#rile abordate.
R!zvan POPESCU-MIRCENI
Societatea de Explor!ri Oceanograce "i Protec#ie a Mediului Marin
Vizita n Romnia a
reprezentantului
nostru ocial din
Regatul Maroc
Anul acesta, cu ocazia
celui de-al IV-lea Congres
Interna"ional e Zoologie
Grigore Antipa, am
primit vizita dr. Imad
Cherkaoui reprezentantul
ocial al S.E.O.P.M.M.
Oceanic Club n...
Pag. 2
Participare, n
Malta, la un seminar
de arheologie
submarin!
La nceputul lunii
Noiembrie 2012 a avut loc
n Malta , n organizarea
Universit!"ii din La
Valletta, un seminar de
prezentare a celor mai noi
tehnici de cercetare n
arheologie submarin!...
Pag. 2
Al IV-lea Congres
Interna!ional de
Zoologie Grigore
Antipa
n perioada 21 - 23
Noiembrie 2012 a avut loc
Pag. 2
Cronicar de
expedi!ie : Fuga n
sud...
ncepnd cu acest num!r
vom prezenta n serial
jurnalele de c!l!torie...
Pag. 3 - 4
Marea Neagr!
Structura zic!, foarte
variat!, a M!rii Negre
creeaz! un mediu cu totul
instabil...
Pag. 5
Companiile pot
deduce pn! la 20%
din valoarea
impozitului pe
prot, n condi!iile
n care
sponsorizeaz!
activit!!ile noastre!
Pag. 6
Revist! lunar!. 6 pagini / 10 Lei Num!rul 3 - Decembrie 2012
Tab#r# a expedi!iei ATLAS 2007 n
de"ertul pietros (hamada) din sudul
Regatului Maroc

E C H I P A O C E A N I C - C L U B N A C " I U N E
2 Dezvoltarea cercet!rii "tiin!ice "i protec!ia patrimoniului natural "i cultural
14 5 DE ANI DE L A
NA$ T E RE A L UI GRI GORE
ANT I PA
n ziua de 7 decembrie 1867 se n!$tea la Boto$ani
Grigore Antipa, ul avocatului Vasile Antipa $i
al Zoi%ei Nicolau.
El s-a consacrat studierii Dun!rii "i M!rii
Negre, participnd n 1893 la o expedi#ie n jurul
acestei m!ri, expedi#ie organizat! de #!rile
riverane "i care a durat nou! luni. Regele Carol I
i-a pus la dispozi#ie, pentru aceast! expedi#ie,
cruci"!torul Elisabeta. Cu aceast! ocazie a
ntreprins primele cercet!ri de biologie marin!.
Cele mai semnicative rezultate au fost ob#inute
n domeniul hidrobiologiei, el ind considerat ca
un precursor, n acest domeniu, att n "tiin#a
romneasc!, ct "i n cea mondial!.
La nici 25 de ani acesta urma s! devin! n ziua
de 1 aprilie 1893 directorul Sec%iei de Zoologie a
Muzeului de la Universitate, din care ulterior s-a
desprins Muzeul de Istorie Natural! din
Bucure$ti.
A fost director al Muzeului Na#ional de Istorie
Natural! (1892 - 1944). Principiile "i inova#iile
sale muzeologice privind organizarea acestui
muzeu, modul de expunere, aranjamentul "i
explicarea colec#iilor, au strnit interesul
speciali"tilor str!ini, care i-au solicitat o lucrare
referitoare la organizarea muzeelor de istorie
natural!, care a fost publicat! n 1934, purtnd
titlul Principes et moyens pour la
rorganisation des muses d'histoire naturelle.
Pornind de la reorganizarea muzeului
bucure"tean, n 1907 apar, pentru prima dat!,
dioramele, care au reprezentat o nou! etap! n
evolu#ia "i organizarea muzeelor de istorie
natural!.
Doar de trei ori n cariera sa de profesor a acordat
Ernst Haeckel, marele biolog german,
calicativul suprem de ,,summa cum laude"
unor teze de doctorat, una dintre aceste men#iuni
revenind n 1891 romnului Grigore Antipa,
care avea s! devin! o glorie a "tiin#ei noastre,
fondatorul "colii romne"ti de hidrobiologie "i
muzeolog de renume mondial.
R!zvan POPESCU-MIRCENI
Nu se uit" u!or ! www.antipa.ro
Vizita n Romnia, a
reprezentantului
nostru ocial din
Regatul Maroc.
Anul acesta, cu ocazia celui de-al IV-lea Congres
Interna"ional de Zoologie Grigore Antipa, am primit
vizita dr. Imad Cherkaoui, reprezentantul ocial al
S.E.O.P.M.M. Oceanic Club n Regatul Maroc,
profesor asociat la Universitatea Mohammed V Agdal
din Rabat #i director al programului Bird Life din
aceast! "ar!.
Am protat de moment att pentru a discuta
strategia de dezvoltare a proiectelor noastre n
nordul Africii ct "i pentru a analiza posibilitatea
ini!ierii unor programe de stagii pentru tineri
cercet#tori biologi din ambele !#ri, att n Romnia
(pentru cercet#tori marocani) ct "i n Maroc
(pentru cercet#tori romni).
Am stabilit mpreun# un program de lucru pentru
continuarea cercet#rilor n nord-vestul Africii,
acolo unde pe parcursul expedi!iilor, Hamada
2005, Atlas 2007, Dakhla 2012 "i ulterior am f#cut
o serie de observa!ii interesante care este posibil s#
conduc# la o reorganizare a cuno"tin!elor de
biogeograe "i sistematic# a micromamiferelor.
Astfel am decis c# n luna mai 2013 va avea loc o
nou# expedi!ie romno-sloveno-marocan#, n
organizarea S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club, de data
aceasta n zona platoului Annoual.
$i pentru c#
Imad este
un
ornitolog
pasionat
"i dorea de
mult# vreme s# vad#
n natur#, n carne "i pene, o specie de gsc#
s#lbatic#, Branta rucollis, am organizat mpreun#
cu prietenul nostru din Bulgaria dr. Ivaylo Raykov,
de la Muzeul de Istorie Natural# din Varna, o
vizit# pe teren att n Dobrogea romneasc# ct "i
n cea bulg#reasc#. Vizita a fost de succes ntru-ct
am reu"it s# localiz#m "i s#
observ#m pre! de mai
multe zeci de minute
un grup de mai multe
exemplare de Branta
rucollis , aate la p#scut
n zona DuranKulak -
Shabla.
C!t!lin STANCIU
Participare, n Malta,
la un seminar de
arheologie submarin#.
La nceputul lunii Noiembrie 2012 a avut loc n Malta ,
n organizarea Universit!"ii din La Valletta, un
seminar de prezentare a celor mai noi tehnici de
cercetare n arheologie submarin!.
Dr. Constantin Chera mpreun# cu dr. C#t#lin
Dobrinescu au participat la acest seminar precum
"i la aplica!iile practice desf#"urate la una din
numeroasele epave din
jurul insulei Comino.
Cu aceast# ocazie,
r e p r e z e n t a n t u l
organiza!iei noastre,
dr. Constantin Chera,
expert UNESCO privind
patrimoniul submers, a avut o
serie de ntlniri cu cei mai importan!i ini!iatori "i
operatori de "antiere arheologice submerse din
bazinul mediteranean.
R!zvan ZAHARIA
Al IV-lea Congres
Interna!ional de
Zoologie Grigore
Antipa
n perioada 21 - 23 Noiembrie 2012 a avut loc la
Bucure#ti n aula bibliotecii Academiei Romne, al IV-
lea Congres Interna"ional de Zoologie Grigore Antipa.
La acesta au luat parte speciali#ti n domeniiile
zoologiei din 17 "!ri de pe 3 continente.Organiza"ia
noastr! a fost prezent! la eveniment cu 8 reprezentan"i.
La lucr#rile congresului au fost prezen!i mai mul!i
colaboratori ai organiza!iei noastre. Au fost
prezentate rezultate al proiectelor de cercetare
desf#"urate de echipa noastr# n 3 lucr#ri: o
prezentare oral# "i dou# postere.
Congresul, impecabil organizat de o echip# de
profesioni"ti din cadrul Muzeului Na!ional de
Istorie Natural# Grigore Antipa "i Facultatea de
Biologie a Universit#!ii Bucure"ti, a reprezentat o
bun# oportunitate, pentru organiza!ia noastr#, n
vedere dezvolt#rii rela!iilor cu cercet#tori n
domeniile zoologiei din arii biogeograce de
interes n care derul#m deja de mai mul!i ani
proiecte de cercetare .
Raluca GRIGORE
C R O N I C A R D E E X P E D I " I E
Dezvoltarea cercet!rii "tiin!ice "i protec!ia patrimoniului natural "i cultural 3
Fuga n sud (1)
ncepnd cu acest num!r vom prezenta n serial
jurnalele de c!l!torie ale dr. Corneliu Prvu din
perioada 2005 - 2012 cuprinse n cartea Libertatea lui
Gecko ce va publicat! n colec"ia organiza"iei
noastre.
n fugile mele spre sud, ind interesat mai mult de
via%a gzelor &i a jivinelor, nu mi-a& imaginat c#
doar n c%iva ani i voi vedea la televizor pe
tunisieni &i sirieni f#cnd semnul victoriei &i
murind pentru libertate. R#pit de calmul
dimine%ilor cu muezini &i turturele din de"ert, nu
credeam c# acele locuri vor deveni att de repede
memorie &i istorie "i c#-mi voi reciti nsemn#rile ca
pe un vis sau o literatur#. A&a a fost s# e "i m#
bucur c# pe lng# activitatea de naturalist am %inut
o cronic# personal# a expedi%iilor din Turcia,
Maroc, Tunisia &i Siria ( 2005 2010), pe care le
prezint n acest letopise% coechipierilor deveni%i
prieteni dar sper "i oric#rui hoinar prin c#r!i "i prin
lume, de dragul naturii, al soarelui "i al libert#%ii.
Prefa!"
Cele 5 jurnale ale expedi%iilor noastre
zoologice (ale celor de la Muzeul Antipa mpreun#
cu const#n!enii de la Oceanic Club), n sudul &i
estul Mediteranei, oglindesc impresiile din timpul
drumului, ntmpl#rile &i observa%iile asupra
faunei, dar &i atmosfera din echipele cu care am
b#tut peste 50.000 de km, pe %#rmurile m#rii
albastre, n ultimii 7 ani, ducnd o via%# nomad#,
foarte aproape de natur#. Dincolo de interesul
&tiin%ic sau hobby ul ec#ruia, dorul de duc# a
fost cel ce ne-a unit &i ne-a prins n capcana
dependen%ei de vagabondajul, numit de Cristi
aventurit#.
n calitate de entomolog, am ntocmit
multe lucr#ri &tiin%ice, cu desene la microscop &i
denumiri latine&ti iar un cunoscut obi"nuia s#-mi
spun#:
- Ce dep#&e&te 2 mm nu mai e interesant pentru
voi, zoologii de azi! Asta m-a deranjat, pentru c#
nu exist# facultate de prins uturi, cum m#
tachina tot el, ci doar de biologie, a noastr#, a
tuturor, iar zoologii de la Antipa, sau de oriunde,
sunt atra&i de toate speciile "i de mediul lor de trai,
indiferent de dimensiune.
S# discu%i cu un prieten, ntr-un mediu
opus celui nativ, cum e pentru noi romnii
de&ertul, diminea%a, nainte de r#s#rit, &i avnd
aproape al%i membri ai clanului, e un sentiment
pl#cut, b#rb#tesc &i copil#resc. Sim%i n tine
animalul de succes, care reu&e&te s# nu moar# &i s#
st#pneasc# m#car temporar alte teritorii, departe
de vizuin#; a&a sim%eam ntr-o diminea%# rece, n
nordul Saharei, cnd Kera, la insisten%ele mele, mi-
a explicat de ce nu doarme n cort, ci numai sub
cortul cerului, la discre%ia scorpionilor, cinilor
vagabonzi &i a stelelor: a$a dormeam n copil!rie, la
Miercurea Sibiului, cu b!ie%ii. Atunci am aat ce
nseamn! s! i cu adev!rat liber, $i n-am mai putut tr!i
altfel.
Aceast# confesiune la marginea
de"ertului n-am uitat-o, pentru c# dominant, n
periplul nostru, a fost sentimentul libert#%ii pure,
intense, ce merit# orice pre%. Apoi, pentru c# n
toate incursiunile, l-am ntlnit &i l-am simpatizat
pe Gecko, o mic# &oprl#, minunat adaptat#
pustiurilor, l-am introdus n titlul c#r%ii, (chiar dac#
nu sunt herpetolog), pentru c#, dac# n termeni
zico-chimici, gr#untele de nisip e una din cele
mai ranate obiecte ale litosferei, Gecko, e
corespondentul ei zoologic: mic, fragil,
independent &i misterios. L-am v#zut prima oar#
n Turcia iar dup# ce Zaher, cu spiritul lui
scormonitor, a dat peste Stenodactylus (cel cu
degete sub%iri - Gecko), el a devenit mascota
noastr#, ind prezent pe ma&ini, pe a&ele
conferin%elor &i expozi%iilor, n postere &i
comunic#ri &tiin%ice. n ce m# prive"te,
simbolizeaz# orgoliul vie%ii fragile, nc#p#%nate s#
reziste ostilit#%ii neanimate (sau animate), a lumii.
Cnd am folosit pentru prietenii de
drum cita%i frecvent, porecle de club sau nume
scurte, eufonice, inventate de mine, nu realizam c#
a&a f#cuse marele scriitor Ernst Jnger (entomolog
la origine), de la care am nv#%at ce nseamn# s#
perseverezi n speran%# &i n libertate, pn# la cap#t
( a tr#it 103 ani). Aproape c# nu mai are rost s#
aduc mul%umiri coechipierilor. Nu po%i mul%umi
unui ochi, unui picior sau unei mini, sngelui sau
senza%iilor: ei sunt eu - simbiontul de acum, de
dup# expedi%ii. Cu to%ii suntem membri ai
Oceanic Club, ne numim Gecko, &i tr#im n
libertatea amintirilor &i speran%elor comune.
O fug! are nevoie de toate vocile ei. Chiar n bogatul
contrapunct al vie%ii, ecare mic! melodie separat! $i
are rolul ei indispensabil-Aldous Huxley - (i restul
e t#cere
Decodarea numelor din text. Ki$: Gabriel
Chi$amera, Van: R!zvan Popescu Mirceni, Kera:
Constantin Chera, Dudu: Eduard Chera, Dana: Daniela
Nanu, Maria: Maria Antipa
Chemarea pesc"ru#ilor
Bucure&ti, jum#tatea lui noiembrie. Bate
un vnt rece. Mai sunt cteva frunze n pomii
care-&i lovesc crengile de ferestre. Mi s-a p#rut, sau
am auzi %ipete de pesc#ru&i ? Ieri a plouat
nentrerupt, iar n Marea Neagr# s-a scufundat o
ambarca%iune. C#pitanul a murit. Mereu uit#m c#
via%a e ceva periculos, pentru c# ora&ele
ndep#rtate de mare, mascheaz# abisul. Dar la
Constan%a e altceva ! Pesc#ru&ii sunt cei ce-%i
amintesc nencetat, c# via%a e o aventur#, a&a cum
a fost n iulie, Expedi%ia Taurus 2005, n vestul
Turciei, pentru studii zoologice &i arheologice,
organizat# de Societatea de Explor#ri
Oceanograce &i Protec%ia Mediului Marin
Oceanic Club, Constan%a, Muzeul de Istorie
Na%ional# &i Arheologie din Constan%a &i Muzeul
Antipa din Bucure&ti, unde eu sunt entomolog iar
Ki&, ornitolog.
A$teptarea
8 iulie. L-am a&teptat toat# ziua pe Van, s# ne
mbarce, pe noi &i bagajele &i s# ne transporte spre
Constan%a. Nu &tiu de ce a ntrziat dar nu mai
conteaz#. A&teptarea e una din pl#cerile oric#rei
c#l#torii, mai ales a uneia ce se vrea expedi%ie; cine
nu suport# a&teptarea, s# nu fac# expedi%ii!
La sosirea, spre sear#, a lui Van,
nc#rc#m, cu Ki&, lada cu echipamentul de lucru,
cortul &i saco&ele personale, n b#trna furgonet#
Volkswagen, de culoarea m#rii. Van conduce calm,
cu %igara n col%ul gurii, cu pedala de accelera%ie la
podea, &i nu oprim nici m#car pentru un pipi, pn#
n fa%a casei sale, care e &i sediul clubului Oceanic.
E trecut de miezul nop%ii. Mama lui Van,
trateaz# cu pl#cint# cu mere conclavul
bucure&tenilor &i al const#n%enilor Van, Zaharia &i
Leca. Cei doi amici &i colegi de club ai lui Van ne
spun, cu un zmbet connaisseur, s# m aten%i la el
cnd conduce noaptea, c# atunci cnd ncepe s# se
mngie pe capul tuns scurt, e semn c# adoarme la
volan!
Mergem la culcare, n sufrageria de la
etaj, cu mult spa%iu n mijloc, cu cteva volume
legate luxos, n biblioteca nou#, iar pe podea, cu o
narghilea decorativ#. Sau func%ional# ?
Nu-mi dau seama de ce noaptea de la
Constan%a e att de diferit# de cea din Bucure&ti;
ntunericul moale &i lini&tea patriarhal#, sunt
surate n, de semnalul morse al unui %n%ar. n
afar# de senza%ia neclar#, a patului str#in, mai e
ceva. (tiu ce: Chemarea pesc#ru&ilor ! Pentru c#
marea e la o arunc#tur# de b#% de cas#, canonada
pesc#ru&ilor vine pianissimo, din larg, apoi forte,
ca s# explodeze deasupra acoperi&ului, ca un
remember imperios &i romantic al nevoii de a
pleca. Ct mai repede &i ct mai departe !
ntrzierea
9 iulie. M# trezesc foarte devreme, ca de obicei
cnd sunt pe teren, &i cobor n curticica r#mas#
ntre 2 case. Porti%a de metal e nchis#, a&a c# bag
mna prin grilaj, fac semne trec#torilor ipotetici &i
m# amuz strignd kafkian, n &oapt# :
- Help ! Help! A& bea o bere &i o cafea!
Stau singur ca un nenorocit, cum zicea
Mircea Iv#nescu, poetul, nu m# aude &i nu m#
bag# nimeni n seam#. M# salveaz# fumul de
tabac, care, ajungnd la dormitorul de la etaj, o
treze&te pe doamna doctor Mirceni, mama lui Van,
care vine s# ne deschid# poarta, mie &i lui Ki&,
pentru c# &i el, ca ornitolog, e matinal. Ie&im
mpreun#, n lumina proasp#t# a zorilor, la cap#tul
unei str#zi nclinate, la o cafenea deschis# non
stop, pe lng# care marea &i plimb# mu&chii
alba&tri. E pl#cut s# umbli diminea%a devreme, pe
str#zile pustii nc#, ale acestui col% de Romnie,
tangent la dep#rt#ri.
Dup# revigorarea matinal# ... nu plec#m,
ci a&tept#m, pentru c# Van, mai are nu &tiu ce
daravele birocratice de rezolvat. Cu r#bdarea treci
marea, iar noi avem de trecut mai multe pn# n
sudul Anatoliei, la Antalya &i Mun%ii Taurus, unde
este punctul terminus al expedi%iei.
V#znd c# Van continu# naveta ntre
sediu &i ora&, de unde revine din ce n ce mai
nervos &i nu e rost de plecare, trag o fug# pn# pe
C R O N I C A R D E E X P E D I " I E
4 Dezvoltarea cercet!rii "tiin!ice "i protec!ia patrimoniului natural "i cultural
plaj# unde umblu descul% pe nisipul udat de
valuri. Am aceast# pl#cere copil#reasc# pe care o
are oricine care nu locuie&te pe litoral. Crescendo-
ul enerv#rii lui Van atinge apogeul pe la prnz,
cnd &i arunc# trei articole de lenjerie ntr-o
saco&#, ia ni&te borcane cu gem, uit# pl#cinta cu
mere n buc#t#rie &i mobilul lui seor Mirceni n
furgonet# &i ... plec#m !
A uita ceva important, sau m#car pl#cut
s#-l ai cu tine la drum, e una din legile lui Murphy,
care func%ioneaz# ca uns#, la orice voiaj. Plec#m!
pn# la col%ul str#zii Decebal, unde ne a&teapt#
dou# domni%e, una brunet# &i una blond#, care vor
merge cu noi. Plec#m ! doar pn# n centru, unde
ne a&teapt# Kera, adic# acel personaj masculin, de
lng# semafor, n &ort, cu p#l#rie de pai &i ochelari
de soare, ncadrat de un pu&ti &i o doamn# cu dou#
saco&e: familia Chera. Probabil c# domnu
consider# c# pilozitatea blond# de pe corp, i poate
%ine loc de haine. Facem cuno&tin%# cu Herr
Direktor al Muzeului de Istorie Na%ional# &i
Arheologie, dr. Chera, care-mi spune s#-i zic Kera
&i feciorul s#u de 14 ani Eduard, care-mi spune s#-i
zic Dudu. Cei doi vorbesc ntre ei nem%e&te, ceea ce
ar trebui s# impresioneze ni&te dmbovi%eni ca noi.
Apoi au c# Kera e pe jum#tate sas &i i dau o bil#
alb#. Dintre cona%ionali, pe sa&i i plac cel mai
mult, iar pe Kera l mai cheam# &i Constantin, ca
pe tata; totu&i, sper s# nu m# %in# ntr-o s#seasc#
tot drumul! Pentru c# au c# va merge cu noi &i
musiu Dudu, cu o privire de ied neastmp#rat,
c#ruia-i lipsesc doar corni%ele. Nici bagajele lor nu
sunt voluminoase: o saco&# scoflcit#, cu lenjerie &i
una umat# cu sandvi&uri &i bere. Imediat ce se
a&eaz# lng# Van, Kera desc#p#ce&te cu pocnet un
Noroc rece, la sticl#, scoate un oftat de u&urare
pe n#ri, odat# cu fumul de Carpa%i f#r# lt#r iar
furgoneta se pune pe tors ca pisica mea, cnd mi se
cuib#re&te n poal#.
Cam asta e ceata de turci dintre care
eu l cuosc mai bine doar pe Ki&, cu care am fost
anul trecut n Maramure& &i pl#cndu-mi ca om de
teren, l-am rugat s# m# secondeze, pe aceste noi &i
erbin%i terenuri de vn#toare.
Propontida
mi pun ochelarii de soare, m# cuib#resc
ct mai comod n locul din stnga spate &i
frunz#resc o c#r%ulie de vacan%# nceput# de Dudu,
Fuga n sud de S)avomir Mro*ek. Am avut &i
noi un geolog, Ludovic Mrazek, care a descoperit
c# petrolul e de origine organic#. C#r%ulia e o
alegorie cu unii care, de foame, au mncat coco&ul
de tabl# de pe acoperi&ul prim#riei unui or#&el de
provincie, necontaminat de nici o activitate
economic# sau cultural#. Cartea e cu desene,
primul ind cel cu turnul prim#riei din mo%ul
c#reia lipse&te coco&ul de tabl#.
La Vama Veche e deja foarte cald iar
vame&ii au o vitez# de melc. Oli%i &i transpira%i,
trecem de vam# &i ne angaj#m pe &oselele nguste
&i pustii spre Varna Burgas, printr-un peisaj tot
dobrogean dar solitar.
P#durile sunt mai dese &i mai mari dect
la noi &i d#m o not# ecologic# bun#, vecinilor
no&tri. ns# cnd v#d satele rare, cu case scunde,
drumurile cu foarte pu%ine vehicule, am o senza%ie
ciudat#, de lume ascuns#, nen%eleas#, retras# n
sine. Ajungem pe ntuneric la Malko Trnovo &i
trecem u&or prin vam#, n Turcia, unde e munte,
frig &i negur#. Conduce Van, f#r# pauz# de %igar#
( pentru c# fumeaz# n ma&in# !) ca &i Kera, Dana &i
cu mine.
Fumatul ne apuc# pe to%i 4 deodat#, dar
fumul iese repede, dus de curentul puternic f#cut
de geamurile deschise. Raportul ind de 4 la 3,
nefum#torii nu crcnesc. (arjele de fumat
alterneaz# cu cele de nghi%it sandvi&urile de care-s
pline saco&ele tuturor &i de b#ut diverse lichide
cum ar : ap# de Bucure&ti, de la &urub (eu), coca
cola (Ki&), suc (Dudu), bere (Kera). Lupta se d#
ntre Van, care nghite kilometri ca un balaur &i
drumul care pare interminabil. Fiind bezn#,
privesc degeaba pe geam, nu n%eleg nimic din
peisaj; m# uit cu lanterna pe hart# : Dereky,
Korky, Eseky. Ultima e &i la noi, n Dobrogea.
Monotonia induce somnolen%# n hapidaclu,
cum zice un vecin de bloc, trabantist ca &i mine. E
nesuferit s# mergi a&a, noaptea, printr-o %ar#
str#in#, f#r# s# vezi nimic. Dac# am avea vederea
nocturn# a unor animale, ar altceva. Pe hart#
citesc : Uzunkpr din zona Edirne, Ke&an. Deci
de acolo vine numele de Uzunu, o localitate ntre
cartierul meu, Berceni Sud, &i Giurgiu. Ce s# mai
zic de Ibriktepe, de unde vine ibric. Caut cu
lanterna pe hart# alte localit#%i cu nume care s#-mi
spun# ceva &i-l g#sesc pe Yatagan. n hapidaclu,
ncep s# cad# capete ( n fa%#, pe un um#r sau pe
spate, cu gura deschis#), secerate de iataganul lui
Morfeu. Timpul &i spa%iul se dizolv# ntr-o mas#
uid#, pe care nu o mai po%i controla. E&ti
decapitat! Toat# lumea n afar# de &ofer ( slav#
domnului!) &i de mine, doarme dus#. Sunt atent la
semnele adormirii lui Van la volan, cum ne
nv#%aser# amicii lui: mngiere pe capul tuns zero
&i r#spuns monosilabic la ntreb#ri, semne care se
adeveresc! ncerc s# ntre%in discu%ia, cu ntreb#ri
din ce n ce mai ar%#goase din partea mea &i
r#spunsuri tot mai neclare &i mai distrate, din
partea lui, apoi deodat# spune nea&teptat de clar
&i tare:
- Nu mai pot ! Trag pe dreapta!
Din dou# mi&c#ri de manet# &i o frn#,
opre&te pe dreapta &i cnd a terminat de r#sucit
cheia n contact a &i adormit, cu capul pe volan.
A%ipesc &i eu. Nu &tiu ct am dormit dar &tiu c#
sunt trezit de lumina unei lanterne care se plimb#
prin ma&in#, inventariind totul. ncerc s# descifrez
cine %ine lanterna dar, n afar# de o siluet#
ntunecat#, de b#rbat, nu disting nimic. Omul
Negru vede c# m-am trezit &i se ndep#rteaz#.
Readorm. Peste un timp lumina enervant# a
lanternei m# treze&te din nou &i atunci, cu regret, l
scol pe Van, care &tie turce&te ct s# se n%eleag# cu
fantoma, dar aceasta se face nev#zut#. Suntem la
marginea unui lan mare de cereale &i probabil este
un paznic.
Oricum am stricat somnul tuturor, &i
nghi%ind njur#turile lor neexprimate dar foarte
probabile, ne relu#m drumul spre Marea Marmara,
numit# de vechii greci Propontida, adic# marea de
dinaintea Pontului.
Dobrogea etern"
10 iulie. Zorii ro&ii ne prind la Eceabat, unde vom
traversa Marmaraua cu feribotul. Vapoare foarte
mari, nghit Tirurile ca pe cartoi pr#ji%i. Cu o
astfel de &aorm# naval#, n care noi nu suntem mai
mari dect o s#mn%# de ardei iute, ajungem destul
de repede la anakkale. Ora&ul e o explozie de
culoare &i sunete. Am citit c# n ora& ar ni&te case
vechi de prin secolul 16, monumente de
arhitectur#, cu decora%ii orale pe pere%i &i cu ni&te
covoare autentice. Dar noi suntem abia la
nceputul zilei &i avem de mers, nu de l#l#it! Dac#
ne-am cunoscut mai demult &i dac# n-am ni&te
simpli invita%i pe banii Clubului, a& propus ca
traseul s-o ia spre est, ca s# treac# pe la Bursa,
capital# a Imperiului Otoman, pe vremea cnd
turcii nu cuceriser# nc# nimic din Europa. l ntreb
pe Kera ce ar de v#zut dac# am trece prin Bursa.
- Prin Bursa nu merit# doar s# treci, ci s# r#mi
cteva zile, ca s# faci b#i de soare, c# are &i mare &i
munte iar ca arhitectur#, dintre toate moscheile (a
lui Murat sau Baiazid Fulgerul), Moscheea Verde a
lui Mehmet Celebi, e cea mai important#.
- Prin ce?
- Prin frumuse%e, c# e din marmur# &i faian%# de
diferite nuan%e de verde, u&ile portalurile &i
coloanele sunt decorate minu%ios iar interiorul
mbin# elemente persane &i arabe ce vor crea stilul
islamic-otoman, al moscheilor din Istanbul.
Pe care, de asemenea nu-l vom
vedea..lui ce-i pas#!? S-o plictisit de ele!
C#ldura devine din ce n ce mai intens#
dar n peisaj persist# o senza%ie de deja vu. E o
ambian%# dobrogean#, ce ne-a nso%it prin Bulgaria
&i acum ne-o ia nainte, vrnd s# nghit# toat# Asia.
Dac# podi&ul bulg#resc e continuarea zic# a
Dobrogei, observ cu mirare c# &i Turcia e tot o
Dobroge &i c# dac# am continua drumul spre est,
tot peste Dobrogea am da, pentru c# Dobrogea de
la Marea Neagr# nu este altceva dect %#rmul
verde al m#rii galbene , de praf &i ebin%eal#,
numit# Asia.
Dup# lumina orbitoare, dup# c#ldura
uscat#, dup# mirosul de kebab, &aorma, ciorb# (aici
am v#zut rme cu ciorb#rii cum sunt la noi
cofet#riile, dar mai dese), dup# ochii &i must#%ile
negre, dup# limba muzical#, cu multe vocale, cu
dou# pucte pe ele, cu multe l- uri &i r- uri , eu
unul, m# simt ca acas#, n Dobrogea. Prin
Dobrogea, Romnia de%ine eco-regiuni ce lipsesc
din toate %#rile europene: cea pontic# &i cea stepic#,
grefe de sol, clim#, or#, faun# &i etnii asiatice, n
coasta Carpa%ilor, o comoar# de patrimoniu
natural &i uman.
Corneliu PRVU
continuare n num!rul viitor
S E N T M P L # N N A T U R #
Dezvoltarea cercet!rii "tiin!ice "i protec!ia patrimoniului natural "i cultural 5
Marea Neagr#
MIC NDRUMAR OCEANOGRAFIC: mediul marin
se mparte n dou! domenii principale: cel PELAGIAL
(masa apei) #i cel BENTONIC (fundul apei #i apele din
imediata lui vecin!tate). Animalele si plantele din mare
se mpart, din punct de vedere al domeniului n care
tr!iesc, n PELAGICE #i BENTONICE. ntre cele
pelagice, multe sunt incapabile sa noate sau dac! o fac
nu au puterea s! se opun! valurilor #i curen"ilor
marini. Toate acestea formeaz! PLANCTONUL
(crustacei minusculi, larve, alge microscopice, meduze,
etc). Celelalte, care noata #i se pot opune prin for"e
proprii curen"ilor #i valurilor formeaz! NECTONUL
(pe#ti, delni, etc.). Toate animalele #i plantele care
s!l!#luiesc la fundul m!rii alc!tuiesc BENTOSUL .
Structura zic#, foarte variat#, a M#rii Negre
creeaz# un mediu cu totul instabil, care impune
organismelor condi!ii grele de via!#. Sub 180 200
m, Marea Neagr# este un mediu aproape complet
lipsit de via!#, f#r# oxigen. Ca urmare, fauna
pelagic# e incomparabil mai dezvoltat# dect cea
bental#, iar n adnc exist# mari rezerve de
substan!e hr#nitoare ce nu pot folosite, datorit#
lipsei curen!ilor verticali de mare amploare.
(C.S.Antonescu 1961)
Prezen!a mai multor tipuri de mediu marin
diferite, n locul unuia singur "i uniform, produce
aspectul caracteristic de mozaic, de conglomerat al
popula!iilor de animale "i plante din Marea
Neagr#.
Pe"tii din Marea Neagr# sunt mai mici dect cei
din Mediterana, iar molu"tele au cochilii mai
sub!iri. n schimb crabii (Carcinus) sunt mai mari.
n col!ul de nord vest al M#rii Negre se a# mari
suprafe!e acoperite de alga ro"ie Phyllophora; de
asemenea bancuri de scoici (Myitlus "i Modiolus, n
special) care reprezint# puternice ltre naturale.
Acumularea substan!elor nutritive pe fund, de
unde nu mai pot reintra n circuit, mic"oreaz#
productivitatea general# a M#rii Negre. Ca mediu
biologic, Marea Neagr# reprezint# de fapt dou#
m#ri suprapuse, separate de limita inferioar# a
apelor oxigenate "i cea superioar# a apelor cu
hidrogen sulfurat. Deasupra e zona luminat#,
dedesubt zona far# lumin#, aceasta din urm# ind
lipsit# de necton "i de o faun# abisal#.
Ca rama"i!# a vechiului Lac Pontic "i anex# a
Mediteranei , Marea Neagr# ar trebui s# aib# o
faun# bogat# n specii variate . n realitate , nu este
a"a. Dintre viet#!ile sarmatice "i pontice s-au
p#strat relativ pu!ine forme, refugiate n col!ul
nord-vestic al m#rii, cu ape slab salmastre, iar
dintre formele mediteraneene, numai pu!ine s-au
putut aclimatiza.
De aceea n Marea Neagr# avem de-a face cu un
sistem care ad#poste"te un num#r mic de specii,
dar multe dintre acestea cu o productivitate
biologic# poten!ial# mare. Orice schimbare ct de
mic# n balan!a economic# a M#rii Negre atrage
dup# sine efecte de amplitudini surprinz#toare. O
specie nou# introdus# n ecosistem sau o alta
disp#rut# de aici ori cu efective dramatic
schimbate, sunt tot attea cauze care pot duce la
un adev#rat colaps al acestei m#ri. Este o mare
bogat# din punct de vedere economic, dar
exploatat# f#r# n!elegerea mecanismelor care o
guverneaz# "i respectarea lor poate u"or mpins#
c#tre dezastru.
Marea Neagr# se a# ntr-un u"or proces de
regenerare dup# decenii de suplicii la care a fost
supus# de poluarea industrial#, poluarea venit#
din agricultur# (ngr#"#minte sp#late de ploi "i
aduse de uvii n bazinul s#u) "i de exploatarea
ira!ional# a resurselor sale vii. Nu trebuie s# uit#m
n nici un moment dou# aspecte fundamentale
cnd vorbim despre Marea Neagr# "i starea sa de
s#n#tate. Pe de o parte este vorba de faptul c#
bazinul Dun#rii colecteaz# ape "i implicit poluan!i
din aproape jum#tate de continent european, pe
care le vars# n Marea Neagr#. Pe de alt# parte este
vorba de faptul c# ecosistemele M#rii Negre n
forma n care le cunoa"tem ast#zi sunt de dat#
recent# ca "i ansamblu, ind rezultatul unei serii
de catastrofe geologice care au f#cut ca ast#zi s#
avem de-a face cu un sistem n care exist# un
num#r mic de specii comparativ cu alte regiuni
marine ale planetei, ns# ecare din aceste specii
avnd poten!ial productiv important prin spa!iul
oferit de o biodiversitate mai s#rac#. Marea Neagr#
este deci ntr-un echilibru fragil, sl#bit "i mai mult
de presiunea venit# din partea omului, mult mai
mare dect este n cazul Mediteranei spre
exemplu.
Algele macrote, acelea pe care le vedem cu ochiul
liber "i care la ecare nal de ciclu de dezvoltare
deranjeaz# cel mult estetic turistul aat n vacan!#
la plaj#, sunt parte a unui proces de refacere a
ecosistemului. V# reamintesc c# n anii 80-90 "i
chiar nceputul secolului XXI se produceau anual
sau chiar de mai multe ori pe an fenomene
cunoscute sub numele de norire algal#. Algele
microscopice, atunci cnd au condi!ii prielnice se
nmul!esc masiv atingnd densit#!i uneori de
milioane de celule pe litrul de ap# marin#, iar cnd
mor, la cteva zile sau cel mult s#pt#mni, intr# n
descompunere consum# oxigenul din apele de
mic# adncime "i apar pe"ti mor!i la mal. Acum
frecven!a acestor fenomene a sc#zut ind
semnalate odat# la 3-4 ani. Sunt fenomene naturale
favorizate de om "i atta vreme ct nu sunt mai
frecvente de 2-3 ani situa!ia este sub control.
Sc#derea aportului de nutrien!i vegetali din apele
aduse de Dun#re ca urmare a recesiunii economice
a statelor din bazinul s#u hidrograc (agricultura ,
industria "i alte activit#!i economice conexe au fost
mult reduse odat# cu schimb#rile politice "i sociale
de la nceputul anilor 90) a fost un respiro benec
pentru Marea Neagr#. Algele aruncate de valuri la
!#rm sunt un semn de ns#n#to"ire a ecosistemului
"i nicidecum unul negativ.
Ct despre pe"tii dragon, n fapt drac de mare
Trachinus draco e mai mult, s# spunem, meritul
presei n c#utare de senza!ional faptul c# au ap#rut
pe rmament. n realitate ace"tia nu sunt mai
periculo"i dect o viespe "i nu sunt mai altfel dect
au fost ntotdeauna n Marea Neagr#. Fire"te c# o
persoan# alergic# sau mai sensibil# a"a cum sunt
vrstnicii sau copiii ori suferinzii de boli cronice
cardiace, care calc# n timp ce se scald# n mare pe
un drac de mare "i implicit pe spinii acestuia poate
s# e serios afectat#. Dar un om normal, cu o
s#n#tate solid#, de cele mai multe ori nici nu bag#
de seam# c# a intrat n contact cu oroasa
ar#tare marin#.
Meduzele n schimb, de"i n Marea Neagr# la
coasta romneasc# nu exist# specii periculoase
pentru om, sunt un semnal al schimb#rilor
climatice globale. Cre"terea temperaturii medii
anuale a apei marine favorizeaz# nmul!irea
acestor reprezentan!i ai regnului animal. Pentru
moment ns# densit#!ile la care s-a ajuns n
ultimele 4 cicluri anuale la coasta romneasc# nu
pun probleme deosebite procesului de regenerare
al ecosistemului marin. Dispari!ia navelor de
pescuit a ajutat refacerea stocurilor de pe"ti
pelagici (care tr#iesc n masa apei, n largul m#rii).
n schimb o serie de specii de pe"ti demersali, a"a
cum este calcanul spre exemplu, u"or de exploatat
cu mijloace modeste de tipul unei b#rci pesc#re"ti
"i unelte xe, sunt intens exploatate ast#zi din
p#cate n mare m#sur# ilegal, cu consecin!e dintre
cele mai serioase "i asupra altor specii care devin
captur# complementar#, a"a cum se ntmpl# cu
delnii.
R!zvan POPESCU-MIRCENI
V E N I " I A L # T U R I D E N O I !
6 Dezvoltarea cercet!rii "tiin!ice "i protec!ia patrimoniului natural "i cultural
5 parteneri de tradi!ie ai S.E.O.P.M.M.
Oceanic-Club
Companiile pot deduce pn$ la 20% din
valoarea impozitului pe prot, n condi!iile
n care sponsorizeaz$ activit$!ile noastre!
Codul Fiscal :Titlul 2, Cap. II, articolul 21,
alineatul (4), litera p) contribuabilii care
efectueaz" sponsoriz"ri #i/sau acte de
mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modic"rile
ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr.
334/2002, republicat", cu modic"rile si
complet"rile ulterioare, precum #i cei care
acord" burse private, potrivit legii, scad din
impozitul pe prot datorat sumele aferente,
dac" totalul acestor cheltuieli ndeplineste
cumulativ urm"toarele condi$ii: 1. este n
limita a 3 la mie din cifra de afaceri; 2. nu
dep"se#te mai mult de 20% din impozitul pe
prot datorat.
Reectarea n contabilitate a opera!iunii de
deducere a 20% din impozitul pe prot
ac!iuni de sponsorizare prin acordarea de
numerar cash sau virament bancar :
- contul 6582 = %
Donatii si subventii acordate
- contul 531 (acordarea de numerar) Casa
- contul 512 (virament bancar) Conturi
curente la banci
Pute!i sus!ine activitatea noastr$:
- Ca voluntari: pentru aceasta trimite!i un mesaj
la adresa club@oceanic.ro cu exprimarea
dorin!ei de a voluntaria n cadrul organiza!iei
noastre, datele de contact %i un scurt C.V. ata%at.
- Ca donatori: pute!i face dona!ii n bani (lei-RON)
n contul RO 06 BTRL 0140 1205 7024 90XX
deschi s l a Banca Transi l vani a sucursal a
Constan!a, Agen!ia Tomis Mall, pe numele
S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club. De asemenea pute!i
face dona!ii n echipamente %i consumabile %i
pentru aceasta v" rug"m s" ne contacta!i la
adresa club@oceanic.ro
- Ca sponsori: pentru a stabili detalii legate de
preferin!ele asupra activit"!ii pe care dori!i s" o
sponsoriza!i precum %i pentru ncheierea
documentelor v" rug"m s" ne contacta!i la
adresa e-mail : raluca@oceanic.ro sau la
num"rul de telefon 0744 507 709
V# mul!umim !
Toate programele noastre pe termen lung sunt opera#ionale "i toate proiectele noastre
punctuale sunt puse n practic! prin implicarea membrilor, voluntarilor "i partenerilor
no"tri "i cu sus#inerea material!: logistic! "i nanciar! a sponsorilor "i donatorilor !
Consiliul de conducere
dr. R$zvan Popescu-Mirceni Director coordonator
dr. Corneliu Prvu Director %tiin!ic
R$zvan Zaharia Director executiv
Raluca Grigore Director de programe
dr. Constantin Chera Coordonator al Corpului de exper!i
dr. Marius Palade Coordonator al Corpului de voluntari
Directori departamente: C#t#lin Stanciu - Misiuni expedi!ionare;
R#zvan Radu - Tehnici de p"trundere sub ap"; Lucian Ghime" -
Naviga!ie; dr. Virginia Schrder - Biooceanograe $i
Geooceanograe; Victor Gheorghiu - Speologie; Cristian Iohan
$tef#nescu - Imagine / lm; Elena Gheorghiu - Campanii publice/
educa!ie; Victor P#duraru - Rela!ii interna!ionale, reprezentare
extern" $i mass-media
Rela!ii publice
Raluca GRIGORE - tel: +4 0744 507 709 fax: +4 0341 101 585
e-mail: club@oceanic.ro
S.E.O.P.M.M. Oceanic-Club
Str. Decebal Nr. 41
Constan!a 900674
ROMNIA
Ajut#-ne s# public#m o carte !
n anul 2010 s-au mplinit 5 ani de cnd echipa
Oceanic - Club n parteneriat cu Muzeul
Na!ional de Istorie Natural# Grigore Antipa "i
Muzeul de Istorie Na!ional# "i Arheologie
Constan!a au demarat un program de cercetare
n regiunea biogeograc# mediteranean#.
S-au mplinit mai mult de 5 ani de munc#
continu# pe care coordonatorii volumului
mpreun# cu ceilal!i 18 autori (reputa!i
cercet#tori, speciali"ti de marc# n domeniile
abordate de carte) doresc s# i mp#rt#"easc#
publicului romnesc.
Am scris cartea, am ilustrat-o, am machetat-o "i a
venit momentul s# o ducem la tipar. Numai c#,
dac# pn# aici a fost posibil s# realiz#m totul pe
baz# de voluntariat, am ajuns ntr-un moment n
care f#r# resurse nanciare nu putem continua s#
d#m via!# acestui volum. Avem nevoie de 8.000
de Euro pentru a scoate un prim tiraj de 1.000 de exemplare.
Oferim n schimb spa!iu publicitar pe ultima copert# "i ntre paginile c#r!ii "i un
num#r de 30 de exemplare ale volumului tip#rit.
V# pute!i abona la Oceanica pentru a primi revista gratuit n
format electronic trimi!nd un mesaj la adresa club@oceanic.ro
sau o pute!i comanda n format tip#rit contra sumei de 10 RON/
exemplar. Plata se face n numerar, la sediul nostru sau prin
virament n contul RO 06 BTRL 0140 1205 7024 90XX deschis la
Banca Transilvania sucursala Constan!a pe numele S.E.O.P.M.M.
Oceanic-Club
ATEN%IE !!! Textul, siglele, desenele "i fotograile din prezenta publica!ie a
Societ#!ii de Explor#ri Oceanograce "i Protec!ie a Mediului Marin Oceanic-Club,
numit# Oceanica, fac obiectul propriet#!ii intelectuale "i drepturilor de autor !
Reproducerea par!ial# sau total# a textului, siglelor, desenelor "i fotograilor care
apar n prezenta publica!ie, att n format electronic ct "i n format tip#rit, f#r#
acordul scris al asocia!iei noastre sau al autorilor, constitue infrac!iune "i va face
obiectul demersurilor noastre n instan!ele competente pentru recuperarea daunelor
interese !