Sunteți pe pagina 1din 25

ELEMENTE DE PATOLOGIE CHIRURGICAL

Volumul I
Cornel Diaconu
2002
CUPRINS
Cai!olul I" #OLILE GLANDEI TIROIDIENE$$$$$$$$$$
Cai!olul II" #OLILE CHIRURGICALE MAMARE$$$$$$$%%
Cai!olul III" #OLILE CHIRURGICALE ALE ESO&AGULUI$$$%
Cai!olul IV" #OLILE STOMACULUI 'I ALE DUODENULUI$$%%
Cai!olul V " PATOLOGIA INTESTINULUI SU#(IRE$$$$$$
Cai!olul VI" PATOLOGIA COLONULUI )N A&ARA URGEN(EI$%%
Cai!olul VII" #OLILE ANALE 'I ALE REGIUNII PERIANALE$$%
2
#OLILE GLANDEI TIROIDE
Glan*a !iroi*+ ocu+ rimul loc, ca inci*en-+ .n ceea ce ri/e0!e
mor1i*i!a!ea, .n raor! cu celelal!e 2lan*e en*ocrine%
#olile 2lan*ei !iroi*e 3un! .m+r-i!e .n a!ru mari 2rue"
a4ec-iuni in4lama!orii acu!e, 3u1acu!e 0i cronice5
6ier!iroi*iile5
a4ec-iuni *i3!ro4ice5
!umori mali2ne%
7%Afeciunile inflamatorii acute
In4lama-ia 2lan*ei !iroi*e an!erior 3+n+!oa3+ oar!+ *enumirea *e
!iroi*i!+5 a!unci c8n* in4lama-ia 3ur/ine e o 2u0+ 3e nume0!e 3!rumi!+%
&rec/en-a ace3!or a4ec-iuni e3!e *e 79 *in a!olo2ia 2lan*ei !iroi*e%
Tiroi*i!a acu!+ oa!e a/ea *ou+ 4orme clinice" ne3uura!+ 0i 3uura!+%
7%7%Tiroidita acut nesupurat aare mai 4rec/en! la 4emeia !8n+r+,
4rec/en! .n e/olu-ia unor 1oli in4ec-ioa3e *e e!iolo2ie /iral+ 3au micro1ian+:
;a*eno/iro<e, aro!i*i!a ei*emic+, ru=eol+, neumonii, 3e!icemii
3!a4ilococice>3!re!ococice:, in4ec-ia reali<8n*u?3e e cale 6ema!o2en+, mai rar
lim4a!ic+%
Simptomatologia. De1u!ul 1olii e3!e acu! rin 4e1r+ mai mare *e @A
o
C,
4ri3oane, ce4alee, cur1a!ur+, *iminuarea ae!i!ului 0i *u+ @?B <ile 1olna/ul are
3en<a-ia *e !en3iune *ureroa3+ .n 2lan*a !iroi*+, *urarea ira*ia<+ .n cea4+, e3!e
accen!ua!+ *e *e2lu!i-ie 0i *e /or1ire, /ocea e3!e r+2u0i!+% ECamenul local
con3!a!+ o<i-ia an!al2ic+ e care o a*o!+ 1olna/ul *e au!o4leCie a caului,
alarea con3!a!+ m+rirea .n /olum a 2lan*ei !iroi*e, *e con3i3!en-+ 4erm+,
*urerea 3e accen!uea<+ la alare%
Explorrile de laborator ara!+ cre0!erea VSH?ului, a 2ama2lo1ulinelor,
4rec/en! a leucoci!elor%
@
Io*oca!area e3!e 4oar!e 3c+<u!+%
Evoluia 3on!an+ a 1olii, .n 2eneral, e3!e 4+r+ comlica-ii, *ar !renan!+ @?
B 3+!+m8ni% Su1 !ra!amen! e/olu-ia e3!e 3cur!a!+ la c8!e/a <ile%
Tratamentul con3!+ .n an!i1io!eraie cu 3ec!ru *e ac-iune e cocci,
cor!ico!eraie 3u1 4orm+ *e re*ni3on% Ra*io!eraia cu ra<e D e3!e a3!+<i
con!rain*ica!+ *e cei mai mul-ui *a!ori!+ rela-iei care 3e 4ace cu cancerul
!iroi*ian% )n con/ale3cen-+ 3e /a a*mini3!ra io*ur+ *e o!a3iu 7 m2>2B ore, !im
*e 7B <ile%
7%2. Tiroiditele acute supurate
Ca inci*en-+ .n ul!imul !im 3un! mai 4rec/en!e *ec8! 4ormele ne3uura!e
0i o! 3+ aar+ ca un 3!a*iu e/olu!i/ al 4ormei rece*en!e 3au 3+ aare e o 2u0+
reeCi3!en!+% In4ec-ia 3e reali<ea<+ !o! e cale 6ema!o2en+ 0i e3!e *e!ermina!+ *e
3!a4ilococ, neumococ, 3!re!ococ%
Simptomatologie. De1u!ul e3!e 1ru!al cu 4e1r+, 4ri3oane, ce4alee, al!erarea
3!+rii 2enerale, iar local re2iunea 3u1!iroi*ian+ *e/ine !ur2i*+, !e2umen!ele
eri!ema!oa3e, la alare aare 2o*eu 0i 3e accen!uea<+ *urerea% Prin
comre3iune *e /ecin+!a!e 3e eClic+ aari-ia *i34a2iei, *i3neei, /oce a3r+ ;ca
re<ul!a! a iri!a-iei ner/ului recuren!:% In4ec-ia 4rec/en! in!ere3ea<+ un 3in2ur lo1
0i a!unci c8n* an!i1io!eraia a 4o3! in3!i!ui!+ !ar*i/ 3au nu a 4o3! a*mini3!ra!+,
e/olu-ia e3!e c+!re a1ce*are%
Tratamentul con3!+ .n an!i1io!eraie e cale i%m% 3au i%/%, inci<ie 0i *rena=
en!ru a1ce3e 0i a1la-ia 3u1!o!al+ a lo1ului !iroi*ian a!unci c8n* in4ec-ia 3?a
*e</ol!a! e o 2u0+ ;3!rumi!+:%
7%@%Tiroidita subacut De Quervain
E3!e o 4orm+ relun2i!+ a unui roce3 in4lama!or !iroi*ian uneori *e
c8!e/a luni%
Etiologia e3!e /iral+, a+r8n* .n urma unor in4ec-ii acu!e /irale ale c+ilor
aeriene 3uerioare%
B
Anatomopatologic 3e con3!a!+ *i3!ruc-ia 4oliculilor !iroi*ieni 0i aari-ia
unei reac-ii 2ranuloma!oa3e .n =ur ;4orma!+ *in celule 2i2an!e 0i 6i3!ioci!e:, *e
aici 0i o al!+ *enumire a ei *e !iroi*i!+ 2ranuloma!oa3+%
Simptomatologie.
De1u!ul e3!e acu!, .n3+ mai u-in <2omo!o3 comara!i/ cu !iroi*i!a acu!+,
rin *urere 3i!ua!+ .n!r?un lo1 !iroi*ian, mai rar .n am1ii lo1i5 *urerea ira*ia<+
c+!re 1a<a craniului 0i re!roauricular5 uneori 3e a3ocia<+ ner/o<i!a!e, !a6icar*ie,
ier*ere on*eral+ 0i !remur+!uri% ECamenul local nu e/i*en-ia<+ 3emne *e
in4lama-ie .n re2iunea cer/ical+ an!erioar+, 3u16ioi*ian%
Examenele de laborator ara!+ VSH cre3cu! 0i o cre0!ere a
2
?2lo1ulinelor.
Explorrile imagistice" 3cin!i2ra4ia ara!+ o 6io4iCare a io*ului ra*ioac!i/5
P%#%I%;io*ul ro!eic: e3!e cre3cu! .n !im ce 4iCarea io*ului ra*ioac!i/ e3!e
3c+<u!+%
Diagnosticul diferenial 3e imune a 4i 4+cu! cu !iroi*i!a Ha36imo!o, cu
cancere !iroi*iene, cu 6emora2iile in!rac6i3!ice !iroi*iene, cu 2u0ile /ec6i%
Tratamentul a3ocia<+ an!i1io!eraia cu cor!i<onul5 ini-ial *o<ele *e
cor!i<on 3un! *e B0 m2>2B ore !im *e 70?7B <ile en!ru ca ul!erior 3+ 3ca*+ la
=um+!a!e en!ru 7?2 3+!+m8ni% A*mini3!rarea *e 6ormoni !iroi*ieni !im *e 2?@
luni e3!e nece3ar+ en!ru a une .n reau3 -e3u!ul !iroi*ian 0i a?I a3i2ura
re4acerea%
7%B%Tiroiditele cronice
Ace3! 2ru *e 1oli !iroi*iene curin* !iroi*i!e 3eci4ice, *e !iul
!iroi*i!elor lue!ice, ac!inomico!ice 0i ca<eoa3e ;le<iuni eCce-ional *e rar
.n!8lni!e a3!+<i: 0i !iroi*i!e ne3eci4ice% Din ca!e2oria !iroi*i!elor ne3eci4ice 4ac
ar!e"
?!iroi*i!a Ha36imo!o5
?!iroi*i!a Rie*el%
7%B%7% Tiroidita cronic Hashimoto
Denumi!+ 0i !iroi*i!a lim4oma!oa3+, e3!e cea mai 4rec/en!+ *in!re !iroi*i!e%
E
Etiologia 3e con3i*er+ c+ e3!e o 1oal+ au!oimun+ .n care acien-ii *e/in
3en3i1ili<a-i .mo!ri/a -e3u!ului !iroi*ian roriu 0i 4ac an!icori an!i!iroi*ieni%
Tiroi*i!a lim4oma!oa3+ 3e .n!8lne0!e mai ale3 la 4emei .n!re B0?F0 ani,
*e</ol!8n*u?3e e o 2u0+ reeCi3!en!+%
Simptomatologie%
De1u!ul 1olii e3!e in3i*io3, 2u0a cre0!e !re!a! .n /olum, .n3o-in*u?3e
uneori *e =en+ *ureroa3+ 0i a3cen3iuni 4e1rile%
ECamenul o1iec!i/ con3!a!+ m+rirea *i4u<+ .n /olum a 2lan*ei !iroi*e cu
3ura4a-a ne!e*+ 0i con3i3!en-+ ela3!ic+ *e un*e *enumirea *e Gcor !iroi*ian
2uma!H, ielea e3!e nemo*i4ica!+ 0i nu aar 3emne *e comre3iune%
Se mai *e3criu 4orme a3ocia!e cu 6ier!iroi*ie 0i mai rar 4orme no*ulare%
Anatomia patologic ara!+ o in4il!ra-ie in!en3+ lim4ola3moci!ar+ *i4u<+
cu 4ormarea *e 4oliculi lim4oi<i e alocuri, 4oliculii !iroi*ieni au ei!eliul .n
*e2enere3cen-+, celulele care *e/in eo<ino4ile 0i 3e 6ier!ro4ia<+ ;celule
oncoci!are 3au oCi4ile ale lui A3Iana3J 3au ale lui Hur!le:%
Explorri de laborator" VSH?ul e3!e u0or cre3cu!, 2ama2lo1ulinele au
/alori ri*ica!e, !i!rul ri*ica! al an!icorilor 3erici an!imicro3omiali 0i
an!i!ireo2lo1ulin+ 3un! *e a=u!or .n *ia2no3!ic% EClorarea 4unc-iei !iroi*iene
ara!+" 4iCarea !iroi*ian+ a io*ului ra*ioac!i/ e3!e normal+ 3au u0or cre3cu!+ iar
P%#%I% e3!e .n limi!e normale, .n rimele luni *e e/olu-ie a 1olii% )n 4a<a *e
e/olu-ie a/an3a!+ a 1olii, a!unci c8n* 3e in3!alea<+ 6io!iroi*ia, 4iCarea io*ului
ra*ioac!i/ 0i P%#%I% 3ca*% )n 4ormele no*ulare 3e recoman*+ unc-ia 1io3ie%
Tratamentul a*ec/a! en!ru cei mai mul-i acien-i con3!+ .n a*mini3!rarea
*e *o<e 3ure3i/e a 6ormonilor !iroi*ieni%
Tratamentul chirurgical e3!e recoman*a! .n ca< *e e0ec al !ra!amen!ului
me*ical, en!ru 3u3iciunea *e mali2ni!a!e 3au *in ra-iuni co3me!ice%
Po3!oera!or e3!e nece3ar !ra!amen! a*i!i/ cu 6ormoni !iroi*ieni en!ru a re/eni
miCe*emul%
7%B%2%Tiroidita lemnoas Riedel
F
E3!e cea mai rar+ *in!re !iroi*i!e 0i 3e in3!alea<+ .n!re @0 0i E0 ani%
Simptomatologie.
De1u!ul e3!e in3i*io3 marca! *e con3!ric-ie local+ cer/ical+ care !re!a!
ro2re3i/ 3e a3ocia<+ *e *i34a2ie, *i3nee, *i34onie 0i *urere% Ini-ial 1oala
in!ere3ea<+ un 3in2ur lo1, ul!erior *e/ine *i4u<+, con!urul 2lan*ei e3!e +3!ra! la
.nceu!, aoi 3e 0!er2e% Pielea e3!e nemo*i4ica!+, iar la alare eCi3!+ o ma3+
*i4u<+, 4+r+ a 3e in*i/i*uali<a 2lan*a, 4oar!e *ur+, *uri!a!e Glemnoa3+H%
Anatomia patologic con3!a!+ .nlocuirea 2lan*ei !iroi*iene *e c+!re o
ma3+ 3cleroa3+, cu u-ine lim4oci!e 0i celule ei!elioi*e care 4ace cor comun cu
3!ruc!urile /ecine 0i .n care elemen!ele !iroi*iene a1ia 3e recuno3c% Proce3ul *e
4i1ro<+ in!ere3ea<+ 0i mu0c6ii 0i 3e eC!in*e la !ra6ee 0i e3o4a2%
Tra!amen!ul are ca o1iec!i/ *e a corec!a 6io!iroi*i3ul 0i *e a eli1era
3u4icien!, *in 1locul *e 4i1ro<+, !ra6eea 0i e3o4a2ul%
2.Hipertiroidiile
Hier!iroi*i3mul e3!e cau<a! 4ie *e 6ier4unc-ia arenc6imului !iroi*ian .n
!o!ali!a!e, 4ie *e o <on+ 1ine *elimi!a!+, a*e3ea 3u1 4orma unui no*ul,
6ier4unc-ia 4iin* .n 2ra*e *i4eri!e%
Ana!omoclinic eCi3!+ mai mul!e en!i!+-i"
2%7%#oala Gra/e3?#a3e*oK%
2%2%A*enomul !oCic !iroi*ian ;1oala Plummer:%
2%@%Hier!iroi*iile 3ecun*are%
2.1.Boala Graves-Basedow
Patogenia 1olii nu e3!e 3i2ur+% Se con3i*er+ c+ 1oala Gra/e3 ar 4i o 1oal+
au!oimun+, re<ul!a!+ *in!run *e4ec! al imuni!+-ii me*ia!e celular% E3!e ro*u3+ o
3u13!an-+ Glon2 ac!in2 !6Jroi* 3!imula!or ;LATS:H care cre0!e /olumul 2lan*ei
!iroi*e 0i 3ecre-ia 6ormonului !iroi*ian% Se are c+ eli1erarea *e LATS ;o3i1il
an!icor 3in!e!i<a! .n -e3u!ul lim4a!ic: e3!e *een*en!+ *e in4ec-ii /irale, !raume
3i2ice, emo-ii%
L
Simptomatologie
a:Manifestrile locale con3!au .n m+rirea mo*era!+ 0i *i4u<+ .n /olum a
2lan*ei !iroi*e 0i con3i3!en-a e3!e moale, ela3!ic+, rareori are a3ec!ul *e 2u0+
no*ular+%
1:Exoftalmia e3!e un 3im!om con3!an! 0i *ominan!, *e o1icei 1ila!eral+,
mai 4rec/en!+ la 4emei% Uneori e3!e 4oar!e imor!an!+, .m1r+c8n* a3ec!ul *e
1u4!almie% Pro!ru<ia 2lo1ilor oculari imrim+ 4acie3ului a3ec!ul !ra2ic 0i e3!e
.n3o-i!+ *e e*em ale1ral% ECo4!almia 3e eClic+ rin!r?un imor!an! e*em
ale1ral% L+r2irea 4an!ei ale1rale 3e *a!orea<+ con!rac-iei relun2i!e a
mu0c6iului ri*ic+!or al leoaei in4erioare 0i 4ace imo3i1il+ uneori .nc6i*erea
4an!ei ale1rale 0i con3ecu!i/ !ul1ur+ri *e nu!ri-ie a corneei 0i or1ire%
c:Tulburrile cardiovasculare
Ta6icar*ia 3inu3al+ ;e3!e 700 1+!+i>minu!:, uneori a3ocia!+ cu !ul1ur+ri
*e ri!m, e3!e un 3emn u!il en!ru *ia2no3!ic, *ar 0i en!ru urm+rirea e4icien-ei
!ra!amen!ului me*icamen!o3% Ta6icar*ia er3i3!+ 0i .n reau3 0i 3e accen!uea<+
la e44or! 4i<ic 0i la 3!+ri emo-ionale% La acien-ii cu 3u4erin-+ /ec6e a 1olii
#a3e*oK, ne!ra!a-i o! aare le<iuni ire/er3i1ile ale miocar*ului, ca urmarea
3ura3olici!+rii con!rac!ile%
*:Tulburrile psihice i nervoase 3un! carac!eri<a!e rin la1ili!a!e a4ec!i/+
;emo!i/i!a!e eCa2era!+, l8n2 u0or, 3e iner/ea<+ u0or:, 3omnul e3!e o13e3i/o?
4o1ic, *ar cu +3!rarea *i3cern+m8n!ului cri!ic%
Tul1ur+rile /e2e!a!i/e car*iace 3un! re*ominan! 3ima!ice" !a6icar*ii,
ari!mii, !ul1ur+ri /a3omo!orii, !ran3ira-ie%
Tul1ur+rile /e2e!a!i/e ale !u1ului *i2e3!i/ 3un! ara3ima!ice rere<en!a!e
rin accelerarea !ran<i!ului in!e3!inal, cu *iaree%
Tul1ur+rile mo!orii ale mu3cula!urii 3c6ele!ice 3un! rere<en!a!e rin
!remur+!uri ale eC!remi!+-ilor, .n 3ecial la mem1rele 3uerioare, ca%
Re4leCele o3!eo!en*inoa3e 3un! eCa2era!e%
e:Tulburri viscerale diverse%
A
Sun! *i/er3e" re3ira!orii ;!a6inee:, *i2e3!i/e ;1ulimie, *iaree:, urinare
;olaIiurie:%
4:Tulburri trofice" !e2umen!e ume*e 0i cal*e, cu eri!eme !rec+!oare,
un26iile 3un! ca3an!e, +rul ca*e u0or, o3!eooro<+ *i4u<+ ca urmnare a
er!ur1+rii me!a1oli3mului 4o34ocalcic%
2:Tulburri endocrine
In3u4icien-a cor!ico3urarenalian+ .n3o-i!+ *e melano*ermie 0i *e
3c+*erea elimin+rilor urinare a 7L ce!o3!eroi<ilor% Gona*ele a=un2 a!ro4ice *u+
o e/olu-ie *e *ura!+ a 1olii #a3e*oK% Rareori e3!e re<en!+ 6ier!ro4ia
!imu3ului%
6:Tulburri metabolice% Cea mai imor!an!+ e3!e ier*erea on*eral+
imor!an!+%
Explorri de laborator
Te3!ele *e la1ora!or rele/+ cre0!erea *e T
B
0i T
@
0i a P%#%I% ;MA 2amaE:
;4rac-iunea or2anic+ a io*ului !i3ular N ro!ein 1oun* io*ine:% Au 4o3! 3emnala!e
ca<uri *e 1oal+ #a3e*oK cu cre0!erea numai *e T
@
;*enumi!+ !oCico<a T
@
:, *u+
cum la acien-ii cu 3!are 2eneral+ cri!ic+ a 4o3! 2+3i!+ numai cre0!erea !iroCinei
;T
B
: 0i acea3!a 3e eClic+ rin 3c+*erea con/er3iei *e T
B
.n T
@
%
Cur1a io*oca!+rii ;*e 4iCa-ie a I
7@7
: are un ro4il un26iular cu un maCim
recoce .n!re 2?F ore ;E0?O09 *in .n!rea2a *o<+:, urma!+ *e o *e3cre0!ere
rai*+, 4orm8n* Gun26iul *e 4u2+H, care a 4o3! con3i*era! a!o2nomonic en!ru
*ia2no3!icul *e 6ier!iroi*ie *e c+!re DreJ4u3%
Scin!i2ra4ia !iroi*ian+ ara!+ o 4iCare in!en3+ 0i *i4u<+ a i<o!oului
ra*ioac!i/%
)n 4ormele me*ii *e 6ier!iroi*i3m !e3!ele *e la1ora!or 3un! u-in
mo*i4ica!e5 .n ace3! ca< *ou+ !e3!e a*i-ionale 3un! *e a=u!or"
?!e3!ul *e 3ure3ie en!ru T
@
5
?!e3!ul eli1er+rii *e TRH%
O
)n !e3!ul 3ure3iei T
@
acien!ul 6ier!iroi*ian are o in3u4icien!+ 3ure3ie
!iroi*ian+ a ra*ioio*ului c8n* rime0!e ra*ioio* eCo2en%
)n !e3!ul TRH in3u4icien-a ni/elelor TSH 3erice *e a cre0!e la
a*mini3!rarea *e TRH la acien-ii 6ier!iroi*ieni%
Diagnosticul diferenial
ECi3!+ o 3erie *e a4ec-iuni care clinic 3un! 2reu *e *i4eren-ia! *e
6ier!iroi*iam" 1oli car*iace, necro<a anCioa3+, 3in*roame *e climaC, mia3!enia,
*ar 0i o 3erie *e 1oli 3um3um!i/e ;!u1erculo<a, ciro<a:% Di4eren-ierea e3!e
2reu *e 4+cu! .n 3ecial la acien-ii cu 2lan*a !iroi*+ .n limi!e normale 3au ce/a
mai mare 4a-+ *e normal%
Te3!ele *e la1ora!or, recum 0i eClor+rile 3eci4ice en!ru 4unc-ia
2lan*ei !iroi*e, ne une e calea *ia2no3!icului%
ECo4!almia oa!e 4i con4un*a!+ cu !umorile *e or1i!+ care *uc la ro!ru<ia
2lo1ului ocular5 *e a3emenea o4!almole2ia oa!e 4i *e!ermina!+ *e mia3!enie%
O 3erie *e eClor+ri ima2i3!ice ne une e calea *ia2no3!icului" CT, RMN%
Tratament
Tra!amen!ul !re1uie in*i/i*uali<a! 0i *ein*e *e /8r3!a acien!ului, 3!area
*e 3+n+!a!e 0i m+rimea 2lan*ei !iroi*e%%
M+3urile !eraeu!ice care o! 4i alica!e 3un! !rei"
a:an!i!iroi*iene *e 3in!e<+5
1:ra*ioio*5
c:!iri*ec!omia%
a:Medicaia antitiroidian% O 3erie *e reara!e in!er4erea<+ cu le2area
io*ului *e !iro<in+ 0i 4ormarea !iro2lo1ulinei, .n acea3!+ ca!e2orie in!r+
ro<il!iouracil care 3e a*mini3!rea<+ .n *o<+ *e @00?7000 m2><ilnic, er o3 0i
me!6ina<ol, .n *o<+ *e @0?700 m2><ilnic%
Ace3! !ra!amen! oa!e 4i u!ili<a! ca m+3ur+ !eraeu!ic+ *e 3ine 3!+!+!oare
3au ca o m+3ur+ re2+!i!oare en!ru !ra!amen!ul cu ra*ioio* 3au en!ru 3ec/en-a
c6irur2ical+, .n rima e/en!uali!a!e 3coul ace3!ui !ra!amen! e3!e *e a men-ine
70
acien!ul .n 3!are *e eu!iroi*ie 8n+ c8n* aare remi3ia 3on!an+ a 1olii, ceea ce
3e .n!8lne0!e la @09 *in acien-i% E4ec!ele 3ecun*are curin* 6io!iroi*i3m,
a2ranuloci!o<+%
1:!adioiodul 3u1 4orm+ *e I
7@7
e3!e in*ica! la acien-ii cu ri3c en!ru
!ra!amen!ul c6irur2ical 0i la acien-ii cu 6ier!iroi*iam recuren!% Ace3! !ra!amen!
e3!e reali<a! .n 3i2uran-+ a!unci c8n* acien!ul a *e/eni! eu!iroi*ian *u+ ce a
rimi! me*ica-ie an!i!iroi*ian+%
Du+ rimul an *e !ra!amen! cre0!e inci*en-a 6io!iroi*i3mului cu @9 e
an% Ra*ioio*ul aaren! nu cre0!e ri3cul en!ru cancer, *ar oa!e ro*uce
anomalii cromo<omiale la 4+! *ac+ e3!e a*mini3!ra! .n erioa*a 3arcinii5 *e
a3emenea oa!e cau<a anomalii cromo<omiale ale celulelor 2erminale *ac+ e3!e
a*mini3!ra! .n coil+rie 3au .n erioa*a a*ul!ului !8n+r%
c:Tratamentul chirurgical con3!+ .n !iroi*ec!omie 3u1!o!al+% O1iec!i/ele
c6irur2iei 3un! *e a .n*e+r!a -e3u! !iroi*ian a3!4el .nc8! 3+ corec!e!e
6ier!iroi*i3mul, *ar 3+ +3!re<e 3u4icien! arenc6im ;70?20 2: a3!4el .nc8! 3+
re/in+ 6io!iroi*i3mul% Cu !oa!e ace3!ea 6io!iroi*ia aare .n =ur *e B09 *in
ca<uri%
In*ica-iile !ra!amen!ului c6irur2ical 3un!"
?c8n* remi3iunea nu aare *u+ un !ra!amen! e4ec!ua! !im *e un an la
a*ul! 3au !im *e @ luni la coil5
?c8n* acien!ul re4u<+ me*ica-ia5
?c8n* aar reac-ii aler2ice la *ro2urile an!i!iroi*iene5
?.n re<en-a unei 2u0e 4oar!e mari 3au a unei 2u0i olino*ulare cu o
rela!i/+ 4iCare a ra*ioio*ului5
?.n re<en-a unui no*ul !iroi*ian 3u3ec!5
?en!ru !ra!amen!ul acien!elor .n3+rcina!e 3au a coiilor recum 0i a
4emeilor care *ore3c 3+ ai1+ o 3arcin+ .n urm+!orul an%
77
Pregtirea preoperatorie
Scoul re2+!irii reoera!orii e3!e *e a re*uce la minimum ri3cul
!iroi*ec!omiei 0i ace3! *e<i*era! 3e o1-ine rin crearea en!iroi*iei reoera!orii%
)n ace3! 3en3 3e 4olo3e3c *ro2urilean!i!iroi*iene 3au roranolol%
Drogurile antitiroidiene 3un! u!ili<a!e 8n+ c8n* acien!ul *e/ine
eu!iroi*ian% Tim *e 70?7E <ile reoera!or 3e /a a*mini3!ra 3olu-ie *e io*ur+ *e
o!a3iu 3au 3olu-ie Lu2ol, .n 3coul *e a re*uce 4ria1ili!a!ea 0i /a3culari<a-ia
2lan*ei !iroi*e, ermi-8n* !e6nica c6irur2ical+ mai u0oar+%
Propranololul e3!e in*ica! la acien-ii care au reac-ii a*/er3e la *ro2urile
an!i!iroi*iene5 el /a 4i a3ocia! cu 3olu-ia Lu2ol% Proranololul /a 4i a*mini3!ra! 0i
in!raoera!or en!ru a re/eni cri<a !ireo!oCic+, 0!iin* c+ *ura!a *e .n=um+!+-ire a
6ormonilor !iroi*ieni circulan-i e3!e *e E?70 <ile%
"omplicaiile tiroidectomiei
a:"ri#a tireotoxic N 3!are 6ierme!a1olic+ carac!eri<a!+ rin !a6icar*ie 0i
6ierireCie, *e!ermina!+ *e ni/elele ri*ica!e ale 6ormonilor !iroi*ieni .n
eri4erie% De aceea un *ic!on cla3ic 3unea"H.n ca*rul oera-iei en!ru 1oal+
#a3e*oK, 2lan*a !iroi*+ !re1uie 4ura!+ 0i nu oera!+H, ace3! *ic!on 3u2erea<+ c+
e a13olu! nece3ar ca mane/rele c6irur2icale 3+ 4ie 1l8n*e e 2lan*a !iroi*+ 0i 3+
nu o malaCe<e, a!unci c8n* oera-ia e3!e 4+cu!+ en!ru 1oala #a3e*oK% A!unci
c8n* 3?a in3!ala! cri<a !ireo!oCic+ 3e /or a*mini3!ra roranolol, 6emi3uccina! *e
6i*rocor!i<on, io* 0i c6iar *o<e mari *e an!i!iroi*iene%
1:$emoragia mani4e3!+ 3u1 4orma *e 38n2erare ac!i/+ eC!eriori<a!+ e
lama *e *ren 3au 3u1 4orma unui 6ema!om comre3i/ e c+ile re3ira!orii
3uerioare, nece3i!+ 6emo3!a<+ c6irur2ical+ *e ur2en-+%
c:%e#area nervului recurent unila!eral+ 3e mani4e3!+ rin r+2u0eal+, *ac+
ner/ul e3!e numai elon2a! 3au con!u<iona!, *ar in*emn ana!omic, /ocea reaare
la @ 3+!+m8ni 3au mai !8r<!iu 8n+ la @ luni o3!oera!or% Dac+ ner/ul a 4o3!
3ec-iona! 1ila!eral 3e ro*uce arali<ia cor<ilor /ocale .n o<i-ie *e a**uc-ie
me*ian+, cu .nc6i*erea 4an!ei 2lo!ice% )n ace3! ca< 3e imune !ra6eo3!omia *e
72
ur2en-+% Ul!erior en!ru a e/i!a !ra6eo3!omia ermanen!+ 3e oa!e recur2e la
4iCarea la!eral+ a cor<ilor /ocale la car!ila2iile ari!enoi*e%
*:$ipoparatiroidismul aare .n rimele 2B ore o3!oera!or 0i 3e
mani4e3!+ rin ner/o<i!a!e, anCie!a!e, cre0!erea !ran3mi!erii in4luCului neuro?
mu3cular ;3emnele C6/o3!eI, Trou33eau:% Tra!amen!ul /a con3!a .n
a*mini3!rarea *e 2lucona! *e calciu i%/%, urma!+ *e reara!e *e calciu er o3
en!ru c8!e/a <ile, c8n* *e re2ul+ 6iocalcemia *i3are%
2%2% denomul to!ic tiroidian "boala #lummer&
E3!e o 6ier!iroi*ie cau<a!+ *e un no*ul 6ier4unc-ional au!onom, .n !im
ce re3!ul 2lan*ei e3!e ne4unc-ional+% Acea3!+ en!i!a!e ana!omoclinic+ aare .n
*eca*a a VI?a *e /ia-+ mai 4rec/en! la 4emeie, uneori e un no*ul a3im!oma!ic,
care 1ru3c *e/ine 6ierac!i/%
Simptomatologia e3!e cea carac!eri3!ic+ 6ier!iroi*iei, cu !oa!e 3emnele
2+3i!e .n 1oala #a3e*oK, li3in* eCo4!almia5 e rimul lan 3e 2+3e3c 3emnele
car*iace, *e cele mai mul!e ori 3u1 4orm+ *e ari!mii% Pen!ru er3oanele ne!ra!a!e
o lun2+ erioa*+ *e !im eCi3!+ ri3cul in3!al+rii in3u4icien-ei car*iace% De cele
mai mul!e ori 3e 2+3e0!e un no*ul *e *imen3iune mic+ 3au me*ie .n unul *in
lo1ii !iroi*ieni%
Explorrile de laborator ara!+ cre0!erea *e T
@
0i T
B,
4iCarea io*ului
ra*ioac!i/ e3!e cre3cu!+ .n no*ul, *o<area TSH?ului ara!+ /alori normale, *eci el
e3!e au!onom 4a-+ *e 6io4i<+% Scin!i2rama !iroi*ian+ e3!e 4oar!e u!il+ en!ru
3!a1ilirea *ia2no3!icului5 ea ara!+ un no*ul 6ier4iCan! .n !im ce re3!ul 2lan*ei
e3!e a4iCa!oare%
Tratament
Sin2ura m+3ur+ !eraeu!ic+ e4icace e3!e a1la-ia c6irur2ical+ a no*ulului
6ier4unc-ional 0i a unei lame *e arenc6im !iroi*ian normal *in =ur% )nain!e *e
a *eci*e amloarea in!er/en-iei, 3e /a e4ec!ua o eClorare a!en!+ rin alare a
re3!ului 2lan*ei !iroi*e en!ru a eCclu*e eCi3!en-a al!or no*uli nee/i*en-ia-i e
7@
3cin!i2ram+5 a!unci c8n* 3un! re<en-i mai mul-i no*uli !iroi*ieni 3e /a rac!ica
!iroi*ec!omia%
Pregtirea preoperatorie e3!e a3em+n+!oare cu cea *in 1oala #a3e*oK%
O /arie!a!e a a*enomului !oCic !iroi*ian e3!e gua multinodular toxic,
care re<in!+ aceea0i 3im!oma!olo2ie cu a*enomul !oCic, *ar e3!e 2enera!+ *e
mai mul-i no*uli 6ier4unc-ionali% Tra!amen!ul /a con3!a .n !iroi*ec!omie%
@%Gua simpl (sau distrofia endemic tireopat:
Ea oa!e 3+ aar+ cu carac!er en*emic 0i anume .n ariile 2eo2ra4ice .n
care io*ul .n a+ are o concen!ra-ie 4oar!e 3c+<u!+, *ar oa!e 3+ aar+ la
u1er!a!e 3on!an 3au .n cur3ul 3arcinii la 4emei care nu ro/in *in <one
en*emice%
Patogenie
A13en-a io*ului .n a+ are *re! con3ecin-+ imo3i1ili!a!ea 4orm+rii
!ireo2lo1ulinei 0i mai *ear!e a 6ormonilor !iroi*ieni, 3c+*erea .n 38n2e a
concen!ra-iei 6ormonilor !iroi*ieni, are *re! con3ecin-+ 3!imulare rin
mecani3m *e 4ee*?1acI a 6io!alamu3ului, ace3!a eli1erea<+ G!6Jreo!roic
relea3in2 4ac!orH ;TR&: care la r8n*ul 3+u 3!imulea<+ 6io4i<a care 3ecre!+ TSH%
Rece!orii en!ru TSH 3e 2+3e3c e mem1rana !ireoci!ului, 3u1 ac-iunea TSH
cre0!e ac!i/i!a!ea a*enilcicla<ei% Acea3!a cre0!e ro*ucerea *e cAMP 0i 4unc-ia
celulelor !iroi*iene *ar 0i cre0!erea lor% NeeCi3!8n* io* 6ormonii !iroi*ieni nu 3e
o! 3in!e!i<a .n 3c6im1 2lan*a /a cre0!e .n /olum% Se *i3cu!+ .n li!era!ur+ 0i o
anomalie 2ene!ic+ *e 6ormono2ene<+, care *e/ine e/i*en!+ .n con*i-ii *e
caren-+ io*a!+%
Anatomie patologic
Cele *ou+ elemen!e 3!ruc!urale ale 2lan*ei !iroi*e, 4oliculul 0i 3!roma
in!er4olicular+, 3u4er+ mo*i4ic+ri /aria!e% Ei!eliul 4olicular 3u4er+ o 6ierla<ie
iar .n 4olicul 3e acumulea<+ o can!i!a!e /aria1il+ *e coloi*% Hierla<ia
ei!eliului 4olicular *uce la gui parenchimatoase difu#e, iar a!unci c8n* .n
4oliculi 3e acumulea<+ o can!i!a!e mare *e coloi*, re<ul!+ gua coloid%
7B
A!unci c8n* 4oliculii 3e 2ruea<+ .n 4ocare mul!ile reali<ea<+ gua
nodular%
&ormele 1o2a! /a3culari<a!e reali<ea<+ gua vascular%
Simptomatologie
Se o! *i4eren-ia !rei 4orme clinice *in unc! *e /e*ere en*ocrinolo2ic"
a:'orma oligosimptomatic cu eu!iroi*ie, 4+r+ 3emne en*ocrine 0i
neurolo2ice, *ar cu 3emne 4ruc!e clinice 0i *e la1ora!or% Acea3!+ 4orm+
1ene4icia<+ *e !ra!amen! me*icamen!o3%
1:'orme cu manifestri endocrine *e 6io!iroi*ie, mai rar a3ociin*u?3e
3emne *e 6ier!iroi*ie *u+ ani *e e/olu-ie a 1olii%
Hio!iroi*ia 3e mani4e3!+ rin"
?!ul1ur+ri !ro4ice ale !e2umen!elor 0i mucoa3elor ;4acie3 G.n lun+ lin+H,
e*eme, iele airacee, +r rar 0i ca3an!, un26ii care cre3c .nce!:5
?!ul1ur+ri ale 3i3!emului ner/o3" 1ra*icar*ie, 1ra*i3i6ie, !ul1ur+ri *e
/or1ire, !ul1ur+ri au*i!i/e, !ul1ur+ri *e mo!rici!a!e5
?!ul1ur+ri ale celorlal!e 2lan*e en*ocrine" 6io2ona*i3m, in3u4icien-+
3urarenal+, !e!anie5
?!ul1ur+ri *i2e3!i/e, *e !onu3 0i mo!ili!a!e5
?!ul1ur+ri car*io/a3culare" 1ra*icar*ie, mo*i4ic+ri ale
elec!rocar*io2ramei%
c:'orma neuropat mani4e3!a!+ rin" cre!ini3m, i*io-enie, 3ur*omu!i!a!e,
18l18ial+%
Din unc!ul *e /e*ere al /olumului 0i 3!ruc!urii 2lan*ei !iroi*e 3e o!
*i4eren-ia urm+!oarele 4orme clinice"
4orma arenc6ima!oa3+ *i4u<+, *e con3i3!en-+ ela3!ic+, uni4orm+ 0i 3e
/olum /aria1il, 4ormele /oluminoa3e *e!ermin+ comre3iune e or2anele *in
=ur" *i34onie,*i34a2ie, /oce 1i!onal+5
4orma /a3cular+, *e con3i3!en-+ moale, remi!en!+ uneori cu carac!er
ul3a!il5
7E
4orma no*ular+, cu unul 3au mai mul-i no*uli%
Gu0ile no*ulare ri*ic+ 3u3iciunea *e mali2ni!a!e% Punc-ia cu ac 4in mare
N acura!e-e *ia2no3!ic+ *e 70095 *e aceea 2u0ile no*ulare au in*ica-ie *e
!ra!amen! c6irur2ical%
Diagnosticul diferenial
Orice 4orma-iune *e</ol!a!+ .n re2iunea cer/ical+ an!erioar+, 3u1!iroi*ian,
care are mo1ili!a!e cu mi0c+rile *e *e2lu!i-ie 0i nu 3e mo1ili<ea<+ rin alare
*ec8! .mreun+ cu con*uc!ul larin2o?!ra6eal, are *re! aar!enen-+ *e or2an
2lan*a !iroi*+%
Dia2no3!icul *i4eren-ial 3e /a 4ace cu a1ce3ele reci, a*enoa!iile la!ero?
cer/icale, c6i3!urile 1ran6iale, c6i3!urile *ermoi*e5 !iroi*i!a acu!+, la care 3e
a3ocia<+ *urere 0i 4e1r+, !en*in-+ la 3uura-ie, iar *in i3!oric re<ul!+ c+
3im!oma!olo2ia e3!e *e *a!+ recen!+ 0i 1olna/a nu ar 4i 4o3! ur!+!oare *e 2u0+%
Tiroi*i!ele cronice, re!ea<+ cel mai mai u0or la con4u<ii *ia2no3!ice, .n
3ecial !iroi*i!a Ha36imo!o% Do<area an!icorilor an!i!iroi*ieni ne un e calea
*ia2no3!icului%
Con4u<ia care e3!e o3i1il+ e3!e cea a unui cancer !iroi*ian .n 3!a*iu
in!raca3ular, cre0!erea rai*+ .n /olum ar 4i un ar2umen! en!ru mali2ni!a!e,
al+!uri *e a*enoa!ie la!ero?cer/ical+, a!unci c8n* eCi3!+% De cele mai mul!e ori
eCamenul 6i3!oa!olo2ic cer!i4ic+ *ia2no3!icul%
Msuri terapeutice
Cle mai mul!e 2u0i *i4u<e 1ene4icia<+ *e !ra!amen! me*ical5 el 3e 1a<ea<+
e a*mini3!rarea *e io* e *ura!+ lun2+ *e !im, 3u1 con!rol erio*ic e4ec!ua! *e
c+!re en*ocrinolo2%
Tra!amen!ul c6irur2ical e3!e recoman*a! .n urm+!oarele 3i!ua-ii"
2u0i /oluminoa3e, arenc6ima!oa3e 3au c6i3!ice, care *e!ermin+
comre3iune e !ra6ee, e3o4a25
e0ecuri ale !ra!amen!ului me*ical =u*icio3 con*uc5
7F
2u0i olino*ulare 3au unino*ulare ;care re!ea<+ la con4u<ia cu
cancerul:5
2u0ile mari, care creea<+ in/ali*i!+-i rin /olum5
2u0ile cer/ico?me*ia3!inale ;2u0ile cer/icale lon=a!e .n me*ia3!in:5
2u0ile a1eran!e5
2u0ile care cre3c rai* .n /olum 3au ro*uc mo*i4ic+ri ale /ocii
;3u3ec!e *e cancer:%
$valuarea unui nodul tiroidian
)n re<en-a unui no*ul locali<a! .n re2iunea cer/ical+ an!erioar+,me*icul
rac!ician .0i une o 3erie *e .n!re1+ri"
?*ac+ no*ulul -ine *e 2lan*a !iroi*+ 3au nu5
?*ac+ e3!e 1eni2n 3au mali2n5
?*ac+ e3!e 3im!oma!ic 3au nu%
Pen!ru un rac!ician /er3a! aar!enen-a *e 2lan*a !iroi*+ a unui no*ul
oa!e 4i u0or *e 3!a1ili! rin c+u!area mo1ili!+-ii no*ulului .n !imul *e2lu!i-iei5
locali<area me*ian+, carac!erul er4ec! 34eric al no*ulului5 a3cen3ionarea lui
a!unci c8n* 1olna/ul e3!e in/i!a! 3+ 3coa!+ lim1a 3u2erea<+ un c6i3! a canalului
!ireo2lo3% Dimo!ri/+, locali<area la!eral+ a unui no*ul, aroia! mar2inii
an!erioare a 3!ernoclei*oma3!oi*ianului 0i *e re2ul+ aroia! ori<on!alei *u3+
rin o3ul 6ioi*, 3u2erea<+ un c6i3! 1ran6ial% I3!oria na!ural+ a ace3!ui no*ul e3!e
imor!an!+ en!ru *ia2no3!ic, momen!ul aari-iei, cre0!erea rai*+ .n /olum,
recum 0i 3im!omele locale ;mo*i4icarea /ocii, *urerea, *i34a2ia: .n a13en-a
unor 3emne *e 6ier!iroi*i3m ar le*a en!ru na!ura mali2n+% Dimo!ri/+,
cre0!erea len!+, a13en-a unor 3emne locale *e comre3iune 0i a3ocierea
6ier!iroi*i3mului 3au a 6io!iroi*i3mului, ar le*a en!ru na!ura 3a 1eni2n+%
A!unci c8n* eCi3!+ mani4e3!+ri clinice e/i*ence ale unei 3u4erin-e
neola<ice ale unui or2an in!raa1*ominal 3au e3!e /or1a *e un cancer mamar,
re<en-a unui no*ul !iroi*ian oa!e 3u2era na!ura lui me!a3!a!ic+%
7L
V8r3!a acien!ului, 3eCul, locul na0!erii, i3!oria 4amilial+, un i3!oric *e
eCunere la ra*ia-ii ale 28!ului 3un! u!ile en!ru a 3u2era na!ura mali2n+ a
no*ulului%Un no*ul !iroi*ian la un !8n+r care a 4o3! eCu3 la ra<e D ca 3uor!
!eraeu!ic en!ru o a4ec-iune a 28!ului .n coil+rie, are !oa!e 0an3ele 3+ 4ie
cancer% Un no*ul !iroi*ian la o er3oan+ care ro/ine *in!r?o 4amilie cu
neola<ie en*ocrin+ mul!il+ !i II, are !oa!e 0an3ele ca acel no*ul 3+ 4ie un
cancer me*ular% #+r1a!ul !8n+r cu no*ul !iroi*ian mai 4rec/en! are cancer
comara!i/ cu 4emeia .n /8r3!+ ur!+!oare 0i ea a unui no*ul% O er3oan+ cu
no*ul !iroi*ian *in!r?o arie 2eo2ra4ic+ en*emic+ en!ru 2u0+, are mai mul!e
0an3e ca no*ulul 3+ 4ie 1eni2n%
Num+rul no*ulilor !iroi*ieni, *e a3emenea o! orien!a *ia2no3!icul5 a3!4el
un no*ul 3oli!ar are mai mul!e 0an3e *e a 4i mali2n comara!io/ cu no*ulii
!iroi*ieni mul!ili, u0i .n e/i*en-+ rin alare%
Pen!ru *ia2no3!ic e3!e u!il+ ci!olo2ia o1-inu!+ rin unc-ia cu un ac 4in, cu
con*i-ia ca ci!olo2ul 3+ 4ie an!rena! .n ci!irea unui a3emenea 4ro!iu% Re<ul!a!ele
4urni<a!e 3e o! .nca*ra .n /arian!ele" 4ro!iu mali2n, 1eni2n, 3u3ec! 0i 4ro!iu
ne3eci4ic% Acura!e-ea *ia2no3!icului rin ci!olo2ie e3!e *e LE95 E9 3un! 4al3
ne2a!i/e 0i 209 3un! ne3eci4ice 3au ina*ec/a!e% Mul-i au!ori nu recoman*+
rac!icarea unc-iei 1io3ie cu ac 4in la er3oanele care au o i3!orie a eCunerii
28!ului la ra*ia-ii, .n!ruc8! la ace3!e er3oane no*ulii 3un! a*e3ea mul!ili 0i un
re<ul!a! ne2a!i/ *in!r?un no*ul nu oa!e eCclu*e *ia2no3!icul *e mali2ni!a!e
en!ru ceilal-i% La ace3!e er3oane e3!e in*ica!+ 3cin!i2ra4ia !iroi*ian+ cu I
7@7
,
eClorare care oa!e reci<a *ac+ no*ulul e3!e unic 3au mul!ilu, *ac+ e3!e
4unc-ional ;cal* 3au 4ier1in!e: 3au e3!e ne4unc-ional ;rece:% Ri3cul *e a 4i cancer
o au no*ulii 3oli!ari 0i a4iCa!ori care .n roor-ie *e 209 3un! mali2ni% Ri3cul
en!ru cancer a no*ulilor 3oli!ari 0i a4iCa!ori cre0!e la B09 a!unci c8n* 3e
a3ocia<+ eCunerea la ra<e D .n coil+rie%
7A
Ra*io2ra4ia !oracic+ e3!e u!il+ .n re<en-a no*ulilor !iroi*ieni *eoarece *+
in4orma-ii *e3re e/en!ualele me!a3!a<e ulmonare, c8! 0i *e3re no*ul" e3!e
calci4ica!, reali<ea<+ o comre3iune e !ra6ee%
Eco2ra4ia cer/ical+ oa!e *i4eren-ia un no*ul c6i3!ic *e un no*ul
arenc6ima!o3%
No*ulii 3oli!ari, a4iCa!ori e 3cin!i2ram+ 0i arenc6ima!o0i ca 3!ruc!ur+
*o/e*i-i eco2ra4ic 3un! 3u3ec-i *e cancer 0i nece3i!+ unc-ie 1io3ie cu ac 4in 0i
eCamenul 4ro!iului%
In*ica-iile en!ru .n*e+r!area c6irur2ical+ a unei 2u0i no*ulare 3un!"
3u3iciunea *e cancer .n rimul r8n*5
6ier!iroi*ia5
comre3iune e or2anele /ecine5
2u0a lon=a!+ .n !orace%
B%Cancerul tiroidian
&rec/en-a cancerului !iroi*ian a cre3cu! .n ul!imele *ou+ *eca*e o3i1il ca
re<ul!a! a cre0!erii ra*ioac!i/i!+-ii me*iului, a3!4el el rere<in!+ B?E9 *in
!o!ali!a!ea re<ec-iilor !iroi*iene 0i 8n+ la 29 *in 1olna/ii clinic *ia2no3!ica-i cu
2u0+% Se *i3cu!+ .nc+ *ac+ o 2u0+ oa!e 3+ con3!i!uie o 3!are recanceroa3+5 o
3erie *e au!ori ;Dar2en!: nea2+ acea3!+ o3i1ili!a!e%
Ca inci*en-+ cancerul !iroi*ian e3!e mai 4rec/en! .n!re B0?F0 ani, *ar 3e
oa!e .n!8lni 0i .n a*ole3cen-+%
Etiologie
Cau<a cancerului !iroi*ian e3!e necuno3cu!+, *ar 3e 0!ie 3i2ur c+ ira*ierea
re2iunii cer/icale cu *o<e =oa3e 8n+ la 2000 C2J .n coil+rie, la a*ole3cen-+
*ar 0i la a*ul! en!ru /e2e!a-ii na3o4arin2iene, a4ec-iuni ale ielii, !imu3, au
cre3cu! inci*en-a !umorilor !iroi*iene mali2ne% De</ol!area cancerului *i4er+ .n
4unc-ie *e /8r3!a acien!ului .n momen!ul eCunerii5 c8n* ira*ierea a 4o3! .n
coil+rie, in!er/alul me*iu *e aari-ie a cancerului e3!e *e 70?72 ani% Dac+
7O
ira*ierea re2iunii cer/icale a 4o3! .n a*ole3cen-+, cancerul 3e /a *e</ol!a *u+
20?2E ani, iar *ac+ ira*ierea a 4o3! la /8r3!a a*ul!+, in!er/alul me*iu *e
*e</ol!are a cancerului !iroi*ian e3!e *e @0 ani%
Anatomia patologic
Dia2no3!icul macro3coic *e cancer !iroi*ian e3!e *i4icil, cere mul!+
eCerien-+5 a3ec!ul *i4er+ .n 4unc-ie *e 3!a*iul e/olu!i/ al 1olii%
7%Stadiul intracapsular N core3un*e unui no*ul 3i!ua! 4rec/en! .n!r?un
3in2ur lo1, *e con3i3!en-+ *ur+, .n con!ra3! cu arenc6imul normal% Venele *e
e 3ura4a-a lo1ului 3un! *ila!a!e iar e 3ec-iune are o colora-ie al1?2+l1uie 3au
1run, omo2en+ ca 3!ruc!ur+% Rareori no*ulul core3un*e unei in4il!ra-ii *i4u<e,
4+r+ limi!e reci3e%
A*enoa!ia e3!e re<en!+ *in ace3! 3!a*iu *e e/olu-ie a 1olii% Ea !re1uie
c+u!a!+ e lan-ul =u2ular in!ern, .n 2ruul in!ercrico!iroi*ieni 3urai3!mic
;2an2lioni G*el6ieniH:%
2%Stadiul extracapsular e3!e un 3!a*iu local a/an3a!, .n care cancerul
ocu+ lo1ul 3au 2lan*a .n !o!ali!a!e, a*er+ 3au in/a*ea<+ mu0c6ii 3u1!iroi*ieni,
/ena =u2ular+ in!ern+, !ra6eea, iar a*enoa!ia a*e3ea 4ace cor comun cu !umora
rimar+% Me!a3!a<ele .n ace3! 3!a*iu 3?au ro*u3 0i e cale 6ema!o2en+ .n
3c6ele!" /er!e1re, craniu, 6umeru3, 4emu3, coa3!e 0i 3!ern% Me!a3!a<e o! aare
0i .n l+m8ni 0i 4ica!%
A2re3i/i!a!ea cancerelor !iroi*iene e3!e *een*en!+ 0i *e 3!ruc!ura
6i3!oa!olo2ic+5 a3!4el ea cre0!e *e la a*enocarcinomul ailar la carcinomul
ne*i4eren-ia!%
Tipuri de cancer tiroidian
7%Adenocarcinomul papilar rere<in!+ AE9 *in cancerele !iroi*iene 0i
aare .n 3ecial la a*ul!ul !8n+r 0i la coil% Se re<in!+ ca un no*ul 3oli!ar .n lin
lo1 !iroi*ian, care me!a3!a<ea<+ e cale lim4a!ic+5 ini-ial rin lim4a!icele
in!ra2lan*ulare 0i ul!erior rin lim4a!icele 3u1ca3ulare 0i erica3ulare .n
2an2lionii re2ionali% Gan2lionii 3un! ala1ili la 209 *in a*ul-i% Me!a3!a<area la
20
*i3!an-+ 3e 4ace .n l+m8ni 0i oa3e% Poa!e 4i 2+3i!+ 0i a3ocierea cu un cancer
4olicular% E/olu-ia e3!e len!+, me!a3!a<ele aar !8r<iu 0i c6iar .n re<en-a
me!a3!a<elor la *i3!an-+, 3ura/ie-uirea e3!e *e lun2+ *ura!+" AB9 la 70 ani, F@9
la 20 ani 0i EA9 la @0 ani%
2%Adenocarcinomul folicular
Rere<in!+ 709 *in !umorile mali2ne ale 2lan*ei !iroi*e 0i aare mai
!8r<iu cu 7?2 *eca*e comara!i/ cu 4orma ailar+% Clinic 3e re<in!+ ca o ma3+
ela3!ic+ 3au 2uma!+ la alare% Macro3coic oa!e aare .nca3ula!, no*ul care
con-ine coloi*% Micro3coic *e mul!e ori e3!e 2reu *e *i4eren-ia! *e un a*enom
4olicular, 3in2ura *eo3e1ire o con3!i!uie in/a<ia ca3ular+ 0i /a3cular+%
Me!a3!a<area 3e 4ace e cale lim4a!ic+ *ar 0i 6ema!o2en+ .n l+m8ni, 4ica! 0i
3c6ele!% Me!a3!a<ele 4iCea<+ in!ern ra*ioio*ul, *u+ !iroi*ec!omia !o!al+% S?a
*emon3!ra! c+ me!a3!a<ele o3oa3e o! aare !ar*i/ c6iar *u+ 20 ani *e la
re<ec-ia le<iunii rimare%
Pro2no3!icul e3!e 1un, *ar cu 3ura/ie-uiri *e mai 3cur!+ *ura!+
comara!i/ cu 4orma rece*en!+" EL9 la 70 ani, @L9 la 20 ani 0i @F9 la @0 ani%
@%"arcinomul medular
Rere<in!+ 8n+ la E9 *in !umorile mali2ne ale 2lan*ei !iroi*e5 a*e3ea
acea3!+ 4orm+ *e cancerului !iroi*ian are carac!er 4amilial 0i 3e a3ocia<+ cu
4eocromoci!om 1ila!eral 0i 6ierara!iroi*i3m !i I ;MEN II: 3au 3in*romul
Sile% El aare la !oa!e /8r3!ele, 4+r+ re*ilec-ie le2a!+ *e 3eC% C8n* aare
3ora*ic r 3e re<in!+ ca o le<iune 3oli!ar+?
Me!a3!a<ea<+ recoce e cale lim4a!ic+, *ar me!a3!a<area 3e oa!e reali<a
0i e cale /enoa3+% Ace3! !i *e cancer ro*uce un 6ormon, !ireocalci!onin+,
care oa!e 4i *e!ec!a! e cale ra*ioimunolo2ic+ .n 3!a*ii !imurii ale !umorii% La
acien-ii a3im!oma!ici care ro/in *in 4amilii cu MEN II, ace3! 6ormon oa!e
4i *e!ec!a! .nain!ea aari-iei mani4e3!+rilor clinice e/i*en!e *e mali2ni!a!e%
ECi3!+ *ou+ !iuri *e carcinom me*ular, le2a! *e a2re3i/i!a!ea 1iolo2ic+
*ar care nu au core3on*en! 6i3!oa!olo2ic ar!icular, a3!4el eCi3!+ o 4orm+
27
a2re3i/+ care are cre0!ere rai*+ 0i me!a3!a<are recoce 0i a *oua 4orm+, cu
cre0!ere len!+ 0i *e *ura!+, me!a3!a<area 4iin* !ar*i/+%
Pro2no3!icul e3!e mai u-in 1un, comara!i/ cu cancerul ailar 0i
4olicular5 a3!4el en!ru 3!a*iul I E09 *in acien-i 3ura/ie-uie3c la 20 ani 0i *oar
709 *in cei .n 3!a*iul II 3ura/ie-uie3c la 20 ani%
B%"arcinomul nedifereniat (anapla#ic:
Acea3!+ !umor+ rere<in!+ @?E9 *in !o!alul cancerelor !iroi*iene 0i e3!e
mai 4rec/en! .n!8lni! .n!re E0 0i L0 ani, 4+r+ a a/ea re*ilec-ie en!ru un 3eC%
Uneori el 3e *e</ol!+ *in!r?un carcinom ailar 3au 4olicular, cre0!e rai* .n
/olum, .m1r+c8n* a3ec!ul unei ma3e nere2ula!e, *i4u<e, *u+, 4iC+, care rai*
in/a*ea<+ !ra6eea 0i e3o4a2ul, me!a3!a<ea<+ recoce e cale lim4a!ic+ 0i
/enoa3+, a3!4el c+ o1i0nui! e3!e incura1il la *a!a *ia2no3!icului%
ECi3!+ !rei !iuri *in unc! *e /e*ere micro3coic"
?cu celule mici5
?cu celule 2i2an!e5
?cu celule 4u3i4orme%
Pro2no3!icul e3!e 3um1ru" 7F9 *in acien-i 3ura/ie-uie3c la 70 ani%
Mul!e *in 3ura/ie-uirile *e *ura!+ o! 4i *a!ora!e con4u<iei *ia2no3!ice 0i
anume e!ic6e!+rii unui lim4om non?Ho*2Iinian *re! carcinom cu celule mici%
Tratamentul e3!e comleC" c6irur2ie urma!+ *e !eraii a*=u/an!e% M+3ura
!eraeu!ic+ *e 1a<+ e3!e 3ec/en-a c6irur2ical+% Amloarea in!er/en-iei
c6irur2icale e3!e !iroi*ec!omia !o!al+, en!ru cei mai mul-i c6irur2i,in*i4eren! *e
!iul 6i3!olo2ic, *e eC!en3ia 0i a2re3i/i!a!ea 1iolo2ic+ a !umorii% Acea3!+
a!i!u*ine re<ec-ioni3!+ e3!e eClica!+ *e 1ila!erali!a!ea cancerului ailar .n mai
mul! *e L9 *in ca<uri ;mul!icen!rici!a!ea e3!e re<en!+ .n B09 *in ca<uri:%
Di3ec-ia 2an2lionilor 28!ului /a 4i e4ec!ua!+ *ac+ 2an2lionii 3un! in!ere3a-i
*e in/a<ie% A!unci c8n* in/a<ia 2an2lionar+ e3!e ma3i/+ 0i /ena =u2ular+ in!ern+
e3!e rin3+ .n 1loc !umoral, 4orma! *in 2an2lioni cu ca3ula 3ar!+, 3e oa!e
re<eca cu con*i-ia ca e ar!ea ou3+ 3+ 4ie in*emn+%
22
&oar!e imor!an! e3!e re<ul!a!ul 6i3!oa!olo2ic eC!emoraneu5 *ac+
le<iunea a 4o3! con3i*era!+ 1eni2n+ 0i eCamenul la ara4in+ ara!+ un carcinom
ailar 3au 4olicular, 3e /a recur2e la !o!ali<area !iroi*ec!omiei .n!r?unal *oilea
!im%
Glan*ele ara!iroi*e 0i ner/i recuren-i /or 4i i*en!i4ica-i .n !oa!e
oera-iile, *ac+ /a3culari<a-ia ara!iroi*elor re3!an!e a 4o3! comromi3+, 3e /a
recur2e la reimlan!area ace3!ora 3u1 !eaca mu0c6ilor 3!ernoclei*oma3!oi*ieni%
Cancerele ailare 0i 4oliculare 1ene4icia<+ *e a*mini3!rarea .n
o3!oera!or *e I
7@7
cu rol *e *i3!ruc-ie a arenc6imului !iroi*ian re3!an! cu
e/en!uale 4ocare mali2ne%
#olna/ii cu !iroi*ec!omie !o!al+ /or nece3i!a a*mini3!rarea .n
o3!oera!or *e 6ormoni !iroi*ieni en!ru !o! re3!ul /ie-ii, a*mini3!rarea /a
in6i1a 3ecre-ia *e TSH%
La acien-ii cu carcinoame me*ulare .n o3!oera!or 3e /a *o<a
calci!onina 3eric+, ni/ele ri*ica!e *u+ !iroi*ec!omie !o!al+ 3u2erea<+ eCi3!en-a
2an2lionilor cer/ical cu me!a3!a<e 3ecanc-iona!e c6irur2ical 0i imun a1la-ia
ace3!ora% Urm+rirea o3!oera!orie a acien-ilor cu cancere *i4eren-ia!e
!iroi*iene 3e /a 4ace rin m+3urarea ni/elelor 3erice ale !iro2lo1ulinei, care
o1i0nui! e3!e cre3cu!+ la oacien-ii cu re<i*iu !umoral%
Pacien-ii cu cancere ne*i4eren-ia!e, *u+ !iroi*ec!omie !o!al+ /or rimi ca
!ra!amen! a*=u/an! ra*io!eraie cu CO
O0
0i c6imio!eraie cu *eri/a-i *e
a*riamicin+%
Pen!ru cancerele cu e/olu-ie eC!raca3ular+, 3e /or a1la-iona mono1loc 0i
mu0c6ii 3u1!iroi*ieni e c8! o3i1il, l+38n* un re<i*iu !umoral c8! mai re*u3%
Bibliografie
Tiroidite
7%HaJa36i P% e! al%" A lon2?!erm clinical, immunolo2ical an* 6i3!olo2ical
2@
4olloK?u 3!u*J o4 a!ien!3 Ki!6 2oi!rou3 c6ronic lJm6ocJ!ic
!6Jroi*i3!i3% P%Clin%En*ocrinol%Me!a1, 7OAE5 F7"77L2
2%Qa!3iIa S, e! al%"Rie*elR3 !6Jroi*i!i3% #r%=%Sur2%, 7OLF5 F@" O2F
@%Sol4 P%D%" T6Jroi*i!i3% Me*%Clin%Nor!6%Am%, 7OAE5FO" 70@E
$ipertiroidii
7%Gol*3!ein R%,Har! I%R%" &olloK?u o4 3oli!arJ au!onomou3 !6Jroi* no*ule3
!rea!e* Ki!6
7@7
I% N%En2l%P%Me*%, 7OA@5@0O" 7BL@
2%He*1er2 C%S%" An ou!1reaI o4 !6Jro!oCico3i3 cau3e* 1J !6e
con3um!ion o4 1o/ine !6Jroi* 2lan* in 2roun* 1ee4> N%Em2l%=%Me*%,
7OAL5
@7F" OO@
@%Hiro!a P% e! al%" T6Jroi* 4unc!ion an* 6i3!olo2J in 4or!J?4i/e
a!ien!3 Ki!6 6Jer!6Jroi* Gra/e3R *i3ea3e in clinical remi33ion more
!6an !en Jear3 a4!er !6ionami*e *ru2 !rea!men!% P%Clin%En*ocrinol%Me!a1%,
7OAF5 F2" 7FE
B%La<+r C%, Diacone3cu M%R%"Hier!iroi*iile% E*%Punimea, 7OA0
E%Melliere D%,E!ienne G%, #ecTuemin P%P%" Oera!ion 4or
6Jer!6Jroi*i3m% Am%P%Sur2%, 7OAA5 7EE" @OE
F%Sri*ama V% e! al%" Lon2?!erm 4olloK?u 3!u*J o4 comen3a!e*
loK?*o3e
7@7
I !6eraJ 4or Gra/e3R *i3ea3e% N%En2l%P%Me*%, 7OAB5 @77" B2F
)oduli tiroidieni
7%#oeJ P% e! al%" &al3e?ne2a!i/e error3 in 4ine?nee*le a3ira!ion 1io3J
o4 *ominan! !6Jroi* no*ule3% A ro3ec!i/e 4olloK?u 3!u*J% Sorl*
P%Sur2%, 7OAF5 70" F2@
2%G6ari1 H%" &ine?nee*le a3ira!ion 1io3J o4 !6e !6Jroi*% Ann%In!ern%Me*%,
7OAB5 707" 2E
@%Mori!a T% e! al%" C6an2e3 in 3erum !6Jroi* 6ormone, !6Jro!roin an*
!6Jro2lo1ulin concen!ra!ion *urin2 !6JroCine !6eraJ in a!ien!3 Ki!6
3oli!arJ !6Jroi* no*ule3% P%Clin%En*ocrinol%Me!a1%,7OAO5 FO" 22L
2B
Tumori benigne ale tiroidei
7%ClarI O%H%" !6Jroi* no*ule3 an* !6Jroi* cancer% In" En*ocrine 3ur2erJ
o4 !6e !6Jroi* an* ara!6Jroi* 2lan*3% ClarI O%H%;e*i!or:, Mo31J,
7OAE"EF
2%Dono6ue P%H% e! al%"Do !6e ro2no3e3 o4 aillarJ an* 4ollicular
!6Jroi* carcinoma3 *i44erU Am%P%Sur2%, 7OAB5 7BA" 7FA
@%Gau!/iI Q%M% e! al%" EarlJ li/er me!a3!a3e3 in a!ien!3 Ki!6 me*ullarJ
carcinoma o4 !6e !6Jroi* 2lan*% Cancer, 7OAO5 F@" 7LE
B%Green3an &%S% "Tumor marIer3 in !6Jroi* cancer% In" T6Jroi* !umor3%
Roe6er H%D%, ClarI O%H%;e*i!or3;, QarIer, #a3el, 7OAA" EB
E%Nel C%P%C% e! al%" Anala3!ic carcinoma o4 !6e !6Jroi*% A clinicoa!6olo2ic
3!u*J o4 A2 ca3e3% MaJo Clin%Proc%, 7OAE5 F0" E7
F%Saa* M%&% e! al%" T6e ro2no3!ic /alue o4 calci!onin immuno3!ainin2 in
me*ullarJ carcinoma o4 !6e !6uroi*% P%Clin% En*ocrinol%Me!a1%, 7OAB5 EO"
AE0
L%Sc6lum1er2er M% e! al%" Lon2?!erm re3ul!3 o4 !rea!men! o4 2A@ a!ien!3
Ki!6 lun2 an* 1orn me!a3!a3e3 4rom *i44eren!ia!e* !6Jroi* carcinoma%
P%Clin%En*ocrinol%Me!a1%, 7OAF5 F@" OF0
A%Si<emore G%S%e! al%" Me*ullarJ carcinoma o4 !6e !6Jroi* 2lan* an*
!6e mul!ile en*ocrine neola3ia !Je 2 3Jn*rome% In" Sur2erJ o4 !6e
!6Jroi* an* ara!6Jroi* 2lan*3% Qalan E%;e*i!or:% C6urc6ill Li/in23!one,
7OA@" LE
O%Se1er C%A%, ClarI O%H%" Sur2erJ 4or !6Jroi* *i3ea3e% Me*%Clin%Nor!6 Am%,
7OAE5 FO" 70OL
2E

S-ar putea să vă placă și