Sunteți pe pagina 1din 3

LIMBA ENGLEZA

TEMA 1: NOTIUNI INTRODUCTIVE


SEDINTA 1:
1.Alfabetul limbii engleze.
2.Pati!ulaitati "e #$nuntie %i $t$gafie.
&.'$mule "e %alut( a"e%ae %i multumie .
1. A)'A*ETU) )IM*II EN+)E,E.
2.PARTICU)ARITATI DE PRONUNTIE SI ORTO+RA'IE.
Alfabetul englez %e !$m#une "in 2- litee:
.!in!i /$!ale: a(e(i($ u0
."$ua %emi/$!ale: 1(20
.n$ua%#eze!e !$n%$ane: b(!("(f(g(3(4(5(l(m(n(#(6((%(t(/(7(z0
)iteele alfabetului luate in #ate %e #$nunta a%tfel:
A[ei ] 0 *[bi: ] C[%i:] D["i:] E[i:] '[ef ]
+["4i] 8[eit9 ] I[ai ] :["4ei] ;[5ei] )[el] M[em] N[en]
O[au] P[#i:] <[54u ] R[a: ] S[e% ] T[ti:] U[iu:] V[/i:]
=[e5%] >[1ai] ,[ze"]
P$nuntaea !u/intel$ e%te #utin mai "ifi!ila in limba engleza "e!at in !elelalte limbi
%taine. C$n%$anele %e #$nunta a#$a#e t$ate la fel !a in limba $mana. In engleza nu
e7i%ta eguli %ti!te "e $t$gafie.
Sunetul nu !$e%#un"e liteei("e a!eea ne a4utam "e tan%!iei f$neti!e un"e ne
f$l$%im "e "ifeite %imb$lui .
C$n%$anele %e #$nunta("e $bi!ei( !a in limba $mana. Ele %unt %u"e %au %$n$e. H
in limba engleza #$ate fi %$n$ ?3$%#ital@ %au mut ?3$n$u@. A!!entul ae un $l f$ate
im#$tant. )a !u/intele f$mate "in "$ua %au tei %ilabe( una "inte ele e%te a!!entuate.
Unele !u/inte #lui%ilabi!e au "$ua a!!ente. A!!entul e%te im#$tant "e$ae!e in !u/intele
!$m#u%e %au "ei/ate el #$ate "u!e la %!3imbaea integii #$nuntii. S#e "e$%ebie "e
limba $mana( in limba engleza a!!entul !a"e #e #ima( a "$ua %au a teia %ilaba in fun!tie
"e lungimea !u/intului. )a %!3imbaea /al$ii gamati!ale !u/intele i%i #$t %!3imba
$t$gafia %i #$nuntia: in/ent[inA/ent] . in/ent$2[in/entiA].
Sub%tanti/e #$#ii %unt %i zilele %a#tamanii ?Sun"a2@ %i lunile anului ?:anua2@. P$numele
#e%$nal in n$minati/ BIC %e %!ie int$"eauna !u litea mae.
P$#$zitiile in limba engleza %e #$nunta fie #e un t$n a%!en"ent( fie "e%!en"ent. Cu
fie!ae %ilaba a!!entuata t$nul !$b$aa( #ana la ultima %ilaba a!!entuata. P$#$zitiile
afimati/e %i !ele inte$gati/e !ae nu !$m#$ta a%#un%ul C"aC %au BnuC %e $%te%! !u un
t$n "e%!en"ent.
&. 'ORMU)E DE SA)UT( ADRESARE SI MU)TUMIRE
In a!ea%ta #ate a le!tiei /$m "etalia !ate/a f$mule %i e7#e%ii utilizate in
!$n/e%atie. A!e%tea a #utea fi:
LIMBA ROMANA LIMBA ENGLEZA
D$amnaD Ma"amD
Pagina 1 din 3
D$mnuleD SiD
D$mni%$aaD Mi%%D
D$amnel$ %i "$mnil$ )a"ie% an" gentlemenD
Dagi #ieteniD Dea fien"%D
Va $g %aE Plea%eE
Ce fa!etiF 8$1 ae 2$uF
Cum /a %imtitiF
8$1 ae 2$u feelingF
)uati l$!D *e %eate" G Sit "$1n G Ta5e a %eat.
Imi #ae auD I am %$2D
Va $g %a.mi #emiteti %a te!. Plea%e( all$1 me t$ #a%%.
Va "ean4ezF Am I "i%tubing 2$uF
Nu fa!e nimi!. ItA% all ig3t G N$ t$uble at all G It "$e%nAt
matte
Cu #la!ee. >$u ae 1el!$meDG An2 timeD
IntatiD C$me inD
Pagina 2 din 3
T$ate a!e%te f$mule %i e7#e%ii( !a %i multe altele( $fea #$%ibilitatea unei
!$muni!ai efi!iente( a#i"e %i la $bie!t in "i/e%e %ituatii !u !ae %e !$nfunta #e%$nalul
!e.%i "e%fa%$aa a!ti/itatea in z$na "e f$ntiea( #e tim#ul mi%iunil$ %#e!ifi!e( #i/in"
%u#a/eg3eea %i !$nt$lul te!eii f$ntieei "e %tat a R$maniei.
Int$!mit
S!m%.
*utu! I$ana
Pagina 3 din 3
Multume%! mult

T3an5 2$u /e2 mu!3 D
Mii "e multumiiD T3$u%an"% $f t3an5%D
Nu %tiu !um %a /a multume%!

I "$ n$t ?"$nAt@ 5n$1 3$1 t$ t3an5 2$u
Sunteti f$ate amabilD >$u ae /e2 5in"D
Va %unt f$ate e!un$%!at$D
I am /e2 gateful t$ 2$uD
Va %unt in"at$atD I am $blige" t$ 2$uD
Multumiile meleD M2 t3an5%D
Multume%! #entu #imieGatentieGa4ut$G
in/itatieG$%#italitate
T3an5 2$u f$ 2$u 1el!$meGattenti$nG3el#G
in/itati$nG3$%#italit2
Ma bu!u !a /.am #utut a4uta I am gla" ?t3at@ I !$ul" 3el# 2$u

S-ar putea să vă placă și