Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL 3

NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC


3.1. MODALIT I DE NCETARE A CONTRACTULUI DE MUNC
La ncetarea contractului individual de munc angajatorul trebuie s in cont
de principiile legalit ii, bunei-credin e si a inlturrii oricror forme de
discriminare
1
.
Modalit ile de ncetare a contractelor de munc pot fi clasificate astfel:
1. Dup rolul voin ei pr ilor contractul poate inceta :
de drept;
ca urmarea acordului pr ilor;
ca urmare a voin ei unilaterale a uneia dintre pr i.
2. Dup motivele care determin ncetarea contractului de munc exist:
concediere pentru motive care in de persoana salariatului;
concediere pentru motive care nu in de persoana salariatului.
3. Dup numrul persoanelor a cror contracte de munc nceteaz ( pentru
motive care nu in de persoana salariatului) exist
concediere individual;
concediere colectiv.
3.1.1. NCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE
MUNC. CAZURI DE NCETARE DE DREPT.
2
a) Decesul salariaului sau al a!"a#a$rului %ers$a!& 'i(ic&) %recu* i +!
ca(ul ,i($l-&rii a!"a#a$rului %ers$a!& #uri,ic&) ,e la ,aa la care
a!"a#a$rul i.a +!cea e/ise! a c$!'$r* le"ii0.
Contractul de munc fiind un contract intuitu personae ncheiat n virtutea
calit ilor personale ale salariatului! munca nu poate fi prestat dec"t de ctre cel n
cau#! motiv pentru care moartea acestuia atrage ncetarea de drept a contractului de
munc.
$entru identitate de ra iune! contractul individual de munc ncetea# de drept
i n ca#ul decesului angajatorului persoan fi#ic! av"nd n vedere faptul c
autori#a iile! avi#ele! condi iile referitoare la desf urarea activit ii de ctre
persoana fi#ic %autori#at! profesie liberal sunt acordate n temeiul unor calificri!
competen e! aptitudini personale! individual! acestea nefiind transmisibile pe cile
legale sau conven ionale.
&i#olvarea angajatorului persoan juridic atrage deasemenea ncetarea
contractelor de munc ale salaria ilor angajatorului a crui e'isten ncetea#
conform legii %di#olvare de drept! hotr"re judectoreasc! etc.
1
(e#i art. ) din Legea nr. 2*2+2**2 privind egalitatea de anse ntre femei i brba i! republicat.
2
A se vedea n acest sens, S. Ghimpu, I. T. tefnescu, . Beligrdeanu, Gh. !canu, Dreptul
muncii Tratat, v!l. 1! ,ditura. -tiin.ific /i ,nciclopedic 0ucure/ti 112); 3l 3thanasiu! C.3.Moarc/,
!uncitorul "i legea. Dreptul muncii. ,ditura 4scar $rint! 0ucure/ti! 1111! 5. -tenescu! #ratat de dreptul muncii!
,ditua 6olters 7lu8er! 0ucure/ti 2**2!
1) R&*2!erea ire-$ca1il& a 3$&r2rii #u,ec&$re i ,e ,eclarare a *$r ii
sau a %u!erii su1 i!er,ic ie a salariaului sau a a!"a#a$rului %ers$a!&
'i(ic&.
9dentic cu situa ia anterioar! declararea judecatoreasc a mor ii in condi iile
stabilite prin &ecretul nr. :1+11;< atrage ncetarea de drept a contractului individual
de munc! dar numai n momentul rm"nerii irevocabile a hotr"rii judectore ti.
&e asemenea! punerea sub interdic ie a salariatului persoan fi#ic atrage
ncetarea de drept a contractului individual de munc! intruc"t acesta este lipsit de
e'erci iul drepturilor civile.
$rin abrogarea acestei prevederi obliga ia ncetarii raporturilor de munc
rm"ne n sarcina lichidatorului! pentru societ ile aflate n ca#ul reorgani#rii
judiciare.
=itua ia se complic! atunci c"nd persoanele care repre#int angajatorul
persoan juridic! nu mai pot fi contactate %n cele mai des ntalnite ca#uri ace tia
fiind pleca i din ar pentru o perioad incert! i nici nu au numit o persoan care
s>i repre#inte iar procedura lichidrii nu este declan at! ajung"ndu>se p"n n
momentul radierii la ?egistru Comer ului.
c) la ,aa +!,e%li!irii cu*ulai-e a c$!,i iil$r ,e -2rs& sa!,ar, i a
sa"iului *i!i* ,e c$i(are %e!ru %e!si$!are0 la ,aa c$*u!ic&rii
,eci(iei ,e %e!sie +! ca(ul %e!siei ,e i!-ali,iae) %e!siei a!ici%ae
%ar iale) %e!siei a!ici%ae) %e!siei %e!ru li*i& ,e -ars& cu re,ucerea
-2rsei sa!,ar, ,e %e!si$!are0
@n situa ia pensionrii anticipate suntem n pre#en a ncetrii contractului
individual de munc prin voin a uneia dintre pr i! conform art. ;; lit. c din Codul
muncii! astfel c! raporturile de munc ncetea# n momentul n care salariatul i i
e'prim voin a n acest sens i nu la data comunicrii deci#iei de pensionare. $"n la
data ncetrii raporturilor de munc persoana n cau# nu va beneficia de pensia
anticipat. @n ca#ul pensiei de invaliditate contractul de munca ncetea# de drept la
data comunicrii deci#iei de pensionare! dar preci#m c doar n ca#ul pensiei de
invaliditate de gradul 9 si 99. @n ca#ul pensiei de invaliditate de gradul 999 salariatul i i
poate continua activitatea in condi iile unui program de lucru de < ore pe #i.
$entru oricare dintre ca#urile enumerate la litera d se impune depunerea! de
ctre salariat! a unei cereri prin care s se solicite Casei Aude ene de $ensii stabilirea
condi iilor de pensionare i emiterea deci#iei de pensionare la o dat ulterioar.
=itua ia nou reglementat de art. ;B lit. c din Codul muncii se refer la ncetarea de
drept a contractului de munc n ca#ul n care salariatul ndepline te condi iile de
v"rst standard i a stagiului minim de coti#are pentru pensionare
:
.
"
=tabilirea n concret a ndeplinirii condi iilor de v"rst standard i a stagiului minim de coti#are pentru
pensionare este aproape imposibil de reali#at n practic de ctre angajator av"nd n vedere faptul c acesta nu mai
de ine o eviden complet a stagiului de coti#are! a a cum se putea stabili n trecut pe ba#a carnetului de munc.
$rin urmare constatarea ndeplinirii condi iilor de v"rst standard i a stagiului minim de coti#are pentru
pensionare se va reali#a de ctre casa de pensii! ns ntre momentul ndeplinirii con iilor i dataconstatrii poate
trece un termen n care salariatul prestea# munca! perioada care nu are o acoperire legal n conte'tul prevederilor
art. ;B lit. c prima te# din Codul muncii. &e lege ferenda se impune modificarea te'tului mai sus amintit astfel
incat incetarea de drept s se reali#e#e !!la data constatrii ndeplinirii cumulative a condi iilor de v"rst standard
i a stagiului minim de coti#are pentru pensionareC.
,) Ca ur*are a c$!sa&rii !uli& ii a1s$lue a c$!racului i!,i-i,ual ,e
*u!c&) ,e la ,aa la care !uliaea a '$s c$!saa& %ri! ac$r,ul %&r il$r
sau %ri! 3$&r2re #u,ec&$reasc& ,e'i!ii-&.
Derespectarea oricreia dintre condi iile legale necesare pentru ncheierea
valabil a contractului individual de munc atrage nulitatea acestuia! nulitate care
poate fi ns acoperit prin ndeplinirea ulterioar a condi iilor impuse de lege.
@n principiu nulitatea contractului individual de munc este remediabil! adic
poate fi acoperit prin ndeplinirea ulterioar a condi iilor impuse de lege %de e'emplu
pre#entarea ulterioar a certificatului medical din care re#ult c salariatul este apt de
munc; acordul e'primat ulterior de prin ii minorului cu v"rsta cuprins ntre 1;>1B
ani acoper lipsa acestuia la ncheierea contractului de munc.
3sa cum s>a artat n literatura de specialitate e'ist i situa ii n care nulitatea
este neremediabil
<
> de e'emplu ncadrarea n munca a unui minor sub 1; ani iar
acest fapt a fost constatat nainte de mplinirea v"rstei de 1; ani.
Dulitatea contractului individual de munc poate fi i par ial ! n situa ia n
care numai o clau# este afectat de nulitate
@n aceasta situa ie clau#a afectat de nulitate! ntruc"t stabile te drepturi sau
obliga ii pentru salaria i! care contravin unor norme legale imperative sau contractelor
colective de munc aplicabile! va fi nlocuit de drept cu dispo#i iile legale sau
conven ionale aplicabile! salariatul av"nd dreptul la despgubiri.
$ersoana care a prestat munc n temeiul unui contract individual de munc
nul are dreptul la remunerarea acesteia! corespun#tor modului de ndeplinire a
atribu iilor de serviciu. 3ceasta se justific deoarece pr ile nu pot fi puse n situa ia
anterioar! presta iile persoanei n cau#a reali#"ndu>se succesiv. $otrivit art. ;2 alin. B
din Codul muncii constatarea nulit ii i stabilirea efectelor acesteia se poate face prin
acordul pr ilor.
@n ca#ul n care pr ile nu se nteleg nulitatea se pronun de ctre instan a
judectoreasc. Dulitatea i produce efecte numai pentru viitor! de la data constatrii
acesteia prin acordul pr ilor sau a rm"nerii irevocabile a hotr"rii judectore ti de
constatare a nulit ii.
e) Ca ur*are a a,*ierii cererii ,e rei!e"rare i! 'u!c ia $cu%a& ,e
salaria a u!ei %ers$a!e c$!ce,iae !ele"al sau %e!ru *$i-e
!e+!e*eiae) ,e la ,aa r&*2!erii ,e'i!ii-e a 3$&r2rii #u,ec&$re i ,e
rei!e"rare0
Derespectarea de ctre angajator a prevederilor legale cu privire la concediere
poate atrage dupa sine obligarea acestuia de ctre instan a de judecat la reintegrarea
n func ia de inut anterior a salariatului concediat netemeinic i nelegal. @n aceast
situa ie contractul de munc al persoanei ncadrate ulterior pe postul respectiv
ncetea# de drept.
$rin urmare! n situa ia n care! dup rm"nerea definitiv a hotr"rii
judectore ti de reintegrare! salariatul concediat nelegal nu> i e'prim inten ia de a
#
(e#i &. (. Eiroiu! op. cit., pag. 222.
reveni la locul de munc de inut anterior! este inoportun i inutil s fie considerat
ncetat de drept contractul individual de munc al persoanei ncadrate ulterior.
@n ca#ul n care contractul individual de munc a ncetat de drept ca i
consecin a imprejurrii descrise mai sus! angajatorul are obliga ia de a>i propune
salariatului alte locuri de munc vacante n unitate compatibile cu pregtirea sa
profesional %art. B1 alin. 1 din Codul muncii.
') Ca ur*are a c$!,a*!&rii %e!ale la e/ecuarea u!ei %e,e%se %ri-ai-e ,e
li1erae) ,e la ,aa r&*2!erii ,e'i!ii-e a 3$&r2rii #u,ec&$re i0
") De la ,aa rera"erii ,e c&re au$ri& ile sau $r"a!is*ele c$*%ee!e a
a-i(el$r) au$ri(a iil$r $ri aes&ril$r !ecesare %e!ru e/erciarea
%r$'esiei0
@n ca#ul meseriilor i profesiilor pentru e'ercitarea crora este necesar
e'isten a unor avi#e! autori#a ii sau atestri! retragerea acestora echivalea# cu
ncetarea de drept a contractului individual de munc al celui n cau#.
4b inerea acestor avi#e! autori#a ii sau atestri este motivat de specificul
fiecrei profesii sau meserii care presupune o calificare corespun#toare! precum i
anumite aptitudini pe care cel ce dore te s e'ercite acea meserie sau profesie trebuie
s le aib! tocmai pentru indeplinirea sarcinilor de la locul de munc ales. ?etragerea
avi#ului! autori#a iei sau atestatului de ctre autoritatea sau organismul competent se
face numai n momentul n care nu mai sunt ndeplinite condi iile din momentul
acordrii acestora.
$ersoanele care optea# pentru e'ercitarea unor profesii sau meserii i pentru
ncadrarea n func ii pentru care reglementrile legale cer i e'isten a avi#ului!
autori#a iei ori atestrii din partea unor autorit i de specialitate se afl ntr>o situa ie
diferit fa de celelalte categorii de salaria i crora nu li se cer aceste documente n
momentul ncadrrii n func ie! ceea ce justific! n mod obiectiv i re#onabil!
tratamentul juridic diferit
;
.
3) Ca ur*are a i!er(icerii e/erci&rii u!ei %r$'esii sau a u!ei 'u!c ii) ca
*&sur& ,e si"ura! & $ri %e,ea%s& c$*%le*e!ar&) ,e la ,aa r&*2!erii
,e'i!ii-e a 3$&r2rii #u,ec&$re i %ri! care s.a ,is%us i!er,ic ia +!
c$!,i iile %re-&(ue ,e C$,ul %e!al sau ,e le"i s%eciale.
i) La ,aa e/%ir&rii er*e!ului c$!racului i!,i-i,ual ,e *u!c& +!c3eia %e
,ura& ,eer*i!a&
4
.
#) Rera"erea ac$r,ului %&ri! il$r sau al re%re(e!a! il$r le"ali) +! ca(ul
salaria il$r cu -2rsa cu%ri!s& +!re 15 i 14 a!i.
&ac prin ii sau repre#entan ii legali ai minorului constat c de#voltarea
psihic i+sau fi#ic precum i sntatea salariatului minor este pus n pericol!
acordul lor! e'primat la ncheierea contractului de munc! poate fi retras! moment n
care contractul ncetea# de drept
2
.
$
(e#i &eci#ia Cur ii Constitu ionale nr. ;<;+2**<! publicat in Monitorul 4ficial al ?om"niei! $artea 9 nr. ); din
2; ianuarie 2**;
%
3rt. )* alin. 2! : si art. )2 din Codul muncii.
&
@n practic au fost ntalnite situa ii n care a e'istat acordul parin ilor la ncheierea unui contract de munc de
ctre minorul cu v"rsta cuprins ntre 1;> 1B ani! chiar dac munca prestat de minor afecta n mod vdit
de#voltarea psihic! sntatea i pregtirea profesional a acestuia. @n astfel de situa ii! organele cu atribu ii de
$rin e'cep ie de la prevederile art. ;B din Codul muncii! 4rdonan a de
urgen
)
nr. )2+2**2 pentru modificarea i completarea Legii nr. :1+111* privind
societ ile comerciale i a altor acte normative incidente! prevede n art. ( faptul c
Fcontractele individuale de munc ale administratorului sau directorului! ncheiate
pentru ndeplinirea mandatului de administrator sau director nainte de intrarea n
vigoare a ordonan ei de urgen ! ncetea# de drept de la data intrrii n vigoare a
ordonan ei! sau n ca#ul n care mandatul a fost acceptat ulterior! de la data acceptrii
mandatuluiC.
5rebuie s preci#m c anterior acestei prevederi! pentru administratorul sau
directorul societ ii comerciale pe ac iuni! contractul individual de munc era
suspendat din momentul acceptrii contractului de mandat
1
.
@n doctrin
1*
e'ist o serie ntreag de discu ii! pornind de la ra iuni teoretice
i practice! cu privire la inutilitatea ntocmirii unui act constatator al ncetrii de drept
a contractului individual de munc.
3stfel se aprecia# c! ntrucat este vorba de o ncetare n virtutea legii > ope
legis! contractul este re#iliat chiar n momentul apari iei cau#ei de ncetare! fr s
mai fie necesar vreo formalitate ori s intervin un act al angajatorului.
3.1.2. NCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC PRIN
ACORDUL PR ILOR
Legiuitorul nu reglementea# n detaliu ncetarea contractului individual de
munc prin acordul pr ilor
11
. $entru a fi n pre#en a acestui tip de ncetare a
contractului individual de munc! este necesar ca acordul de voin s fie ferm! clar i
s e'clud orice incertitudine asupra consim m"ntului pr ilor! n sensul ncetrii
raporturilor de munc.
&in ra iuni practice se impune ca la ncetarea contractului de munc prin
acordul pr ilor s fie ntocmit un act juridic > ad probationem! din care s re#ulte n
mod clar inten ia pr ilor de a nceta raporturile de munc.
$ondi iile esen iale care trebuie ndeplinite n acest ca# de ncetare a
contractului de munc sunt :
e'isten a unui acord ntre cele dou pr i! angajator i angajat! e'primat n
mod ferm! clar! fr echivoc din care s re#ulte voin a acestora de a nceta
raporturile de munc ;
stabilirea unei date precise de incetare a contractului individual de munc.
control n domeniul rela iilor de munc vor n tiin a autoritatea tutelar competent! urm"nd ca aceasta s ia
msurile care se impun! iar angajatorul va fi sanc ionat n ca#ul nclcrii regimului de munc al minorilor.
'
$ublicat in Monitorul 4ficial al ?omaniei! $artea 9! nr. <<1 din 21 iunie 2**2.
(
3 se vedea art. 1:2 din Legea nr. <<1+2**B
1)
(e#i 3. Giclea! 3. $opescu! C. 5ufan! M. Gichindelean! 4. Ginca! op. cit., pag. <)B><)2
11
3rt. ;; lit. b din Codul muncii.
3.2. CONCEDIEREA
Concedierea repre#int ncetarea contractului individual de munc din
ini iativa angajatorului i poate fi dispus n ca#urile! condi iile si termenele
prev#ute de lege.
$oncedierea poate fi dispus:
a) pentru motive care in de persoana salariatului;
1) pentru motive care nu in de persoana salariatului.
3.2.1. CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE IN DE PER6OANA
6ALARIATULUI.
3ngajatorul poate dispune concedierea pentru motive care in de persoana
salariatului n urmtoarele situa ii :
a) n cazul n care salariatul a svrsit o abatere grav sau abateri repetate de
la regulile de disciplin a muncii ori de la cele stabilite prin contractul
individual de munc, contractul colectiv de munc aplicabil sau
regulamentul intern, ca sanc iune disciplinar.
3rticolul B1 lit. a din Codul muncii con ine n fapt mai multe ipote#e n care
poate fi dispus concedierea de ctre angajator! salariatul a sv%r it o abatere grav
sau abateri repetate de la regulile de disciplin a muncii.
1&
&e e'emplu! se poate considera ca a sv"r it o abatere grav salariatul care nu
verific! potrivit prescrip iilor! parametrii func ionali ai unor utilaje cu un grad ridicat
de risc n e'ploatare! ceea ce poate pune n pericol de accidentare at"t propria
persoan c"t i al i salaria i. 3baterile repetate pot determina de asemenea
concedierea salariatului.
Chiar dac luate individual unele abateri nu pot fi considerate ca pre#ent"nd un
grad ridicat de gravitate! totu i! sv"r irea lor n mod repetat! poate conduce la
conclu#ia unei conduite necorespun#toare a salariatului ce determin concedierea
disciplinar a acestuia %de e'emplu intar#ierile repetate la serviciu.
@n ca#ul n care abaterea svar it de salariat are un caracter nensemnat
angajatorul nu poate dispune concedierea pentru motive disciplinare
1:
.
abateri grave sau abateri repetate de la regulile( norme, clauze) stabilite prin
contractul individual de munc. &e e'emplu nerespectarea clau#ei de
confiden ialitate! de ctre salariat! stabilit conform prevederilor art. 2B din
Codul muncii! poate determina angajatorul s dispun concedierea salariatului.
abatere grav sau abateri repetate de la regulile (norme, clauze) stabilite prin
contractul colectiv de munc aplicabil'
abatere grav sau abateri repetate de la regulile stabilite prin regulamentul
intern'
12
=.Hhimpu I ()nele aspecte teoretice i practice ale desfasurrii contractului de munc n baza
art.&*+lit.e+$.muncii din 1,-*., in ?.?.&.nr.<+11B1
1"
(e#i practica judiciar comentat n ?evista ?om"n de &reptul Muncii! nr. 2+2**<! pag. 1:)! 1<* %deci#ie de
concediere anulat pentru lipsa caracterului grav al abaterii disciplinare.
?egulamentul intern este n fapt legea angajatorului care con ine un amalgam
de norme de natur legal i contractual! con in"nd i dispo#i ii normative proprii
care reglementea# n detaliu ntreaga activitate a angajatorului
1<
.
Cercearea %reala1il&. Concedierea pentru sv"r irea unei abateri grave sau
a unor abateri repetate de la regulile de disciplin a muncii poate fi dispus
numai dup ndeplinirea de ctre angajator a cercetrii disciplinare prealabile
i n termenele stabilite de pre#entul cod.
1) +! ca(ul +! care salariaul ese aresa %re-e!i- %e!ru $ %eri$a,& *ai
*are ,e 37 ,e (ile) i! c$!,i iile C$,ului ,e %r$ce,ur& %e!al&0
3v"nd n vedere c lipsa de timp cel putin :* de #ile a salariatului arestat
preventiv! de la locul de munc! poate cau#a prejudicii angajatorului sau poate
perturba procesul de munc! angajatorul poate dispune concedierea salariatului n
cau#! n vederea ncadrrii n munc a unei alte persoane pentru nlocuirea
salariatului astfel concediat.
@n literatura de specialitate
1;
s>a artat c msura concedierii! n aceast
situa ie! trebuie s fie dispus anterior revenirii salariatului la lucru! ntruc"t dup
liberare concedierea nu se mai justific pe temeiul art. B1 lit. b din Codul muncii.
c) n cazul n care, prin decizie a organelor competente de expertiz medical,
se constat inaptitudinea fizic i/sau psihic a salariatului, fapt ce nu
permite acestuia s i ndeplineasc atribu iile corespunztoare locului de
munc ocupat;
Condi iile necesare pentru a putea fi dispus concedierea n aceast situa ie
sunt urmtoarele :
e'isten a inaptitudinii fi#ice i+sau psihice a salariatului ;
inaptitudinea fi#ic i+sau psihic s fie constatat de organele de
e'perti# medical competente ;
inaptitudinea fi#ic i+sau psihic s nu permit salariatului s> i
ndeplineasc atribu iile corespun#toare locului de munc ocupat;
salariatul s nu accepte alte locuri de munc vacante n unitate!
compatibile cu capacitatea sa de munc stabilit de medicul de
medicina muncii %art. B< alin. 1 din Codul muncii;
&ac angajatorul nu are locuri de munc vacante acesta are obliga ia de a
solicita sprijinul agen iei jude ene de ocupare a for ei de munc n vederea
redistribuirii salariatului! corespun#tor pregtirii profesionale sau! dup ca#!
1#
=pre e'emplu! angajatorii pot stabili prin regulamentul intern situa iile care conduc la aplicarea unor sanc iuni
disciplinare! inclusiv cele care conduc la concedierea salariatului! astfel:!! consumul de buturi alcoolice n timpul
programului de lucru i n incinta unit ii p#ite; >njurii! amenin ri! bruscri! loviri! denigrri! insulte la adresa
colegilor i altor persoane; folosirea documentelor i a bunurilor acesteia n interes personal fr aprobare;
ntocmirea de pontaje sau foi de parcurs incorecte! fictive; incitarea la grev! provocarea nejustificat a unor
conflicte de munc; refu#ul nejustificat de a e'ecuta dispo#i ia de deplasare n interesul serviciului; refu#ul repetat
de a se pre#enta la lucru sau de a e'ecuta activit ile stabilite n ca# de for major; refu#ul repetat de a se
pre#enta la controalele privind starea snt ii; salariatul prime te bani sau alte foloase necuvenite! pentru
facilitarea unor avantaje sau servicii; salariatul ncalc n mod repetat prevederile fi ei postului %a treia abatere;
nesupunerea la testul alcoolscopic; prsirea neautori#at a postului de pa# sau a locului de munc; sustragerea
sub orice form de bunuri si valori apar in"nd societ ii; nserarea sau publicarea n #iare! reviste! bro uri a unor
comunicri n legtur cu activitatea unit ii! fr acordul administra iei C.
1$
3. iclea! 3. $opescu! C. 5ufan! M. ichindelean! 4. Ginca! op. cit., pag. <1<.
capacit ii de munc stabilite de medicul de medicina muncii! salariatul fiind informat
asupra solu iilor propuse de agen ie. @n situa ia n care salariatul nu i i manifest n
mod e'pres consim m"ntul cu privire la noul loc de munc oferit! n termen de : #ile
lucrtoare de la data informrii sale! angajatorul poate dispune concedierea.
5rebuie
1B
preci#at c! n principiu! competen a de a stabili capacitatea de
munc! deci i inaptitudinea fi#ic i+sau psihic a salariatului! apar ine medicului de
medicin a muncii care n ba#a investiga iilor clinice de specialitate pune conclu#iile
asupra capacit ii de munc a salariatului. Du orice inaptitudine fi#ic i+sau psihic
poate atrage concedierea salariatului. 3stfel! nevro#ele! depresiile n forme u oare!
pasagere! disfunc ionalit i temporare ale organismului nu pot constitui temei al
concedierii salariatului.
@n ca#ul concedierii
12
pentru inaptitudine fi#ic i+sau psihic salariatul va
beneficia de o compensa ie %stabilit prin contractul colectiv de munc! contractul
individual de munc sau regulamentul intern .
&e asemenea trebuie men ionat c acest ca# de concediere nu se confund cu
situa ia reglementat de art. ;B lit. d din Codul muncii c"nd intervine ncetarea de
drept a contractului individual de munc de la data comunicrii deci#iei de pensionare
a salariatului pentru invaliditate.
d) n cazul n care salariatul nu corespunde profesional locului de munc n
care este ncadrat.
Concedierea pentru necorespundere profesional poate fi dispus dac sunt
ndeplinite urmtoarele condi ii :
s e'iste elemente! fapte! imprejurri care s determine presupunerea c
salariatul este necorespun#tor profesional;
necorespunderea profesional se raportea# la locul de munc ocupat de
salariat;
necorespunderea profesional trebuie s fie stabilit n mod cert de ctre
organul competent al angajatorului s efectue#e procedura de evaluare
profesional;
salariatul s nu accepte alte locuri de munc vacante n unitate! compatibile cu
pregtirea sa profesional;
@n literatura de specialitate
1)
i n practica judiciar e'ist o serie intreag de
discu ii! controverse i motiva ii referitoare la ca#urile i condi iile n care poate fi
dispus concedierea pentru necorespundere profesional.
3ngajatorii confund de multe ori motivele care determin concedierea pentru
necorespundere profesional cu cele care atrag concedierea disciplinar.
$entru a stabili necorespunderea profesional a salariatului nu trebuie s ne
raportm necesarmente la conduita acestuia! ntruc"t se poate ca un salariat s aib o
conduit necorespun#toare dar s ob in re#ultate profesionale deosebite %datorit
capacit ilor sale intelectuale! e'perien ei acumulate! abilit ilor personale etc ! i
invers! un salariat cu o conduit ireprosabil poate s aib re#ultate profesionale slabe
1%
&elia Caiman! $etru 5urcan I /!edicina muncii. ! ed.=olness! 5imisoara! 1111! pag.12
1&
&elia Caiman! $etru 5urcan I /!edicina muncii. ! ed.=olness! 5imisoara! 1111! pag.12
1'
3. iclea! 3. $opescu! C. 5ufan! M. ichindelean! 4. Ginca! op. cit., pag. <1B><1).
datorit lipsei abilit ilor sale de a se adapta la cerin ele postului ocupat. $rin urmare!
ceea ce este important n stabilirea necorespunderii profesionale este re#ultatul muncii
salariatului i doar n subsidiar conduita necorespun#toare a acestuia care poate fi
totu i una din cau#ele re#ultatelor profesionale ale salariatului.
Concedierea salariatului pentru necorespundere profesional poate fi dispus
numai dup evaluarea prealabil a salariatului! conform procedurii de evaluare
stabilite prin contractul colectiv de munc aplicabil sau! n lipsa acestuia! prin
regulamentul intern.
@n Codul muncii nu este reglementat procedura de evaluare profesional a
salaria ilor! a a cum sunt elemente care ne permit s stabilim n concret modul de
reali#are a procedurii disciplinare. $otrivit art. B: alin. 2 din Codul muncii
concedierea pentru necorespundere profesional poate fi dispus numai dup
evaluarea prealabil a salariatului! conform %r$ce,urii ,e e-aluare stabilite prin
contractul colectiv de munc ncheiat la nivel na ional sau la nivel de ramur de
activitate aplicabil! precum i prin regulamentul intern.
$rocedura de evaluare profesional era reglementat prin contractul colectiv
de munc la nivel na ional
11
%aplicabil tuturor categoriilor de angajatori! ins prin
modificrile aduse de Legea B2+2*11 nu se mai poate negocia i incheia un contract
colectiv de munc la unic la nivel na ional! astfel c! nu mai avem reglementat in
pre#ent! in mod unitar! procedura de evaluare profesional! aceasta urmand a fi
reglementat in contractele colective de munc incheiate la nivel de ramur.
Codul muncii! prin modificrile aduse de Legea nr. <*+2*11! are totu i
prevederi referitoare drepturile angajatorilor de a stabili criteriile de evaluare ale
salaria ilor %art. 12 alin. : lit. e! obiectivele de performan %art. <* alin. 1 lit. f!
precum i procedura de evaluare! prin regulamentul intern %art. 2<2 lit. i! fr a fi
stabilite ins repere obiective in reali#area acesteia din urm.
2*
Ter*e!ul ,e e*iere a ,eci(iei ,e c$!ce,iere. @n ca#ul n care concedierea
intervine pentru unul dintre motivele prev#ute la lit. 1)) c) sau ,)) angajatorul
are obliga ia de a emite deci#ia de concediere n termen de 3* de zile
calendaristice de la data constatrii cau#ei concedierii. @n ca#ul n care
concedierea intervine pentru motivul prev#ut la lit. a)! angajatorul poate
emite deci#ia de concediere numai cu respectarea dispo#i iilor art. 2<2 I 2;2
din Codul muncii. &eci#ia se emite n scris i! sub sanc iunea nulit ii
absolute! trebuie s fie motivat n fapt i n drept i s cuprind preci#ri cu
privire la termenul n care poate fi contestat i la instan a judectoreasc la
care se contest.
Re,isri1uirea salariaului c$!ce,ia. @n ca#ul n care concedierea se
dispune pentru motivele prev#ute la lit. c) i ,)) precum i n ca#ul n care
contractul individual de munc a +!cea ,e ,re% n temeiul art. ;B lit. f!
%reintegrarea n func ie a celui concediat nelegal! angajatorul are obliga ia de
a>i propune %1 salariatului alte locuri de munc vacante n unitate!
compatibile cu pregtirea profesional sau! dup ca#! cu capacitatea de munc
1(
3 se vedea prevederile art. 22 din Contractul colectiv de munc unic la nivel na ional pe anii 2**2>2*1*.
2)
stabilit de medicul de medicin a muncii. @n situa ia n care angajatorulnu
dispune de locuri de munc vacante acesta are obliga ia de a solicita sprijinul
agen iei teritoriale de ocupare a for ei de munc n vederea redistribuirii %2
salariatului! corespun#tor pregtirii profesionale sau! dup ca#! capacittii de
munc stabilite de medicul de medicin a muncii. =alariatul are la dispo#i ie
un termen de : #ile lucrtoare de la comunicarea angajatorului pentru a> i
manifesta e'pres consim m%ntul %: cu privire la noul loc de munc oferit. @n
ca#ul n care salariatul nu i manifest e'pres consim m"ntul n termen!
precum i dup notificarea ca#ului ctre agen ia teritorial de ocupare a for ei
de munc! angajatorul poate dispune concedierea %< salariatului.
3.2.2. CONCEDIEREA PENTRU MOTIVE CARE NU IN DE PER6OANA
6ALARIATULUI
Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului repre#int
ncetarea contractului individual de munc! determinat de desfiin area locului de
munc ocupat de salariat! din unul sau mai multe motive fr legtur cu persoana
acestuia1.
Condi ii necesare pentru a dispune concedierea :
s e'iste necesitatea desfiin rii locului de munc! astfel nc"t men inerea
acestuia n organigrama angajatorului s fie imposibil sau inutil;
desfiin area locului de munc s fie determinat de unul sau mai multe motive
fr legtur cu persoana salariatului;
desfiin area locului de munc s fie efectiv i s aib o cau# real i
serioas
21
.
=alaria ii concedia i pentru motive
22
care nu in de persoana lor beneficia# de
msuri active de combatere a somajului i pot beneficia de compensa ii n condi iile
prev#ute de lege i de contractul colectiv de munc aplicabil.
2:
5ransferul ntreprinderii! al unit ii sau al unor pr i ale acestora nu poate
constitui motiv de concediere individual sau colectiv a salaria ilor de ctre cedent
ori de ctre cesionar.
2<
@n ca#ul n care transferul implic o modificare substan ial a condi iilor de
munc n detrimentul salariatului! angajatorul este responsabil pentru ncetarea
contractului individual de munc.
Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului poate fi
i!,i-i,ual& sau c$leci-&. Concedierea individual se face potrivit regulilor
men ionate mai sus.
21
Curtea de 3pel 0ucuresti! =ec ia pentru conflicte de munc i litigii de munc! n ?evista ?oman de &reptul
Muncii! nr. 1+2**<! pag. 1B*>1B<.
22
&umitru Macovei I /0ncetarea contractului individual de munc., pag.1BB
2"
art. B< din Contractul colectiv de munc nr. 1)1+*)+2**<! unic la nivelul ramurii industriei lemnului! publicat n
Monitorul 4ficial al ?omaniei cu nr. ;cc din data de 22 aprilie 2**<.
2#
3 se vedea Legea nr. B2 din 22 martie 2**B privind protec ia salaria ilor n cazul transferului ntreprinderii, al
unit ii sau al unor pr i ale acestora ! publicat in Monitorul 4ficial al ?omaniei! partea 9! nr. 22B din 2) martie
2**B.
C$!ce,ierea c$leci-&. $rin concediere colectiv se n elege concedierea!
ntr>o perioad de :* de #ile calendaristice! dispus din unul sau mai multe motive
dintre cele preci#ate mai sus! a unui numr de:
cel pu in 1* salaria i! dac angajatorul care disponibili#ea# are ncadra i mai
mult de 2* de salaria i i mai pu in de 1** de salaria i;
cel putin 1*J din salaria i! dac angajatorul care disponibili#ea# are
ncadra i cel pu in 1** de salaria i! dar mai pu in de :** de salaria i;
cel pu in :* de salaria i! dac angajatorul care disponibili#ea# are ncadra i
cel pu in :** de salaria i.
La stabilirea numrului efectiv de salaria i concedia i colectiv! potrivit alin.
%1! se iau n calcul i acei salaria i crora le>au incetat contractele individuale de
munc din ini iativa angajatorului! din unul sau mai multe motive! fr legtur cu
persoana salariatului! cu condi ia e'isten ei a cel pu in ; concedieri.
C$!,i iile c$!ce,ierii c$leci-e 8
s e'iste necesitatea desfiin rii unor locuri de munc la nivelul angajatorului ;
desfiin area locurilor de munc s fie determinat de dificult i economice!
transformri tehnologice sau reorgani#area activit ii ;
desfiin area locurilor de munc trebuie s fie efectiv i s aib o cau# real
i serioas ;
desfiin area locurilor de munc trebuie s intervin ntr>un interval de :* de
#ile calendaristice ;
s fie desfiin ate un numr de locuri de munc cel pu in egal cu cel men ionat
cu cel men ionat n art. B) din Codul muncii ;
sindicatul sau! dup ca#! repre#entan ii salaria ilor trebuie s fie notifica i de
ctre angajator asupra inten iei de concediere colectiv cu cel pu in :* de #ile
calendaristice anterioare emiterii deci#iilor de concediere.
@n ca#ul concedierilor colective a!"a#a$rului i revin urmtoarele $1li"a ii :
a s ini ie#e! n scopul punerii de acord! consultri cu sindicatul sau! dup ca#!
cu repre#entan ii salaria ilor! referitoare la metodele i mijloacele de evitare a
concedierilor colective sau de reducere a numrului de salaria i afecta i i de
atenuare a consecin elor prin recurgere la msuri sociale ce vi#ea# n special
sprijinul pentru recalificare sau reconversie profesional a salaria ilor
concedia i;
b s pun la dispo#i ie sindicatului care are membri n unitate sau! dup ca#!
repre#entan ilor salaria ilor toate informa iile relevante n legtur cu
concedierea colectiv! n vederea formulrii propunerilor din partea acestora.
c angajatorul are obliga ia s comunice o copie a notificrii privind inten ia de
concediere colectiv sindicatului sau! dup ca#! repre#entan ilor salaria ilor!
inspectoratului teritorial de munc si agen iei teritoriale de ocupare a for ei de
munc cu cel pu in :* de #ile calendaristice anterioare emiterii deci#iilor de
concediere.
Notificarea inten iei de concediere colectiv trebuie s cuprind:
a numrul total i categoriile de salaria i;
b motivele care determin concedierea;
c numrul i categoriile de salaria i care vor fi afecta i de concediere;
d criteriile avute n vedere! potrivit legii i+sau contractelor colective de
munc! pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e msurile avute n vedere pentru limitarea numrului concedierilor;
f msurile pentru atenuarea consecin elor concedierii i compensa iile
ce urmea# s fie acordate salaria ilor supu i concedierii! conform
dispo#i iilor legale i+sau contractului colectiv de munc aplicabil;
g data de la care sau perioada n care vor avea loc concedierile;
h termenul nuntrul cruia sindicatul sau! dup ca#! repre#entan ii
salaria ilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea
numrului salaria ilor concedia i.
Criteriile prev#ute la lit. d se aplic pentru departajarea salaria ilor dup
evaluarea reali#rii obiectivelor de performan . =indicatul sau! dup ca#!
repre#entan ii salaria ilor pot propune angajatorului msuri n vederea evitrii
concedierilor ori diminurii numrului salaria ilor concedia i! ntr>un termen de 1*
#ile calendaristice de la data primirii notificrii.
3ngajatorul are obliga ia de a rspunde n scris i motivat la propunerile
astfel formulate n termen de ; #ile calendaristice de la primirea acestora. @n ca#ul n
care aspectele legate de concedierea colectiv avut n vedere nu pot fi solu ionate n
interiorul termenului de :* de #ile! la solicitarea oricreia dintre prti! inspectoratul
teritorial de munc poate dispune am%narea momentului emiterii deci#iei de
concediere cu ma'imum 1* #ile calendaristice.
La solicitarea motivat a oricreia dintre pr i! inspectoratul teritorial de
munc! cu avi#ul agen iei teritoriale de ocupare a for ei de munc! poate dispune
reducerea perioadei de 3* de zile, fr a aduce atingere drepturilor individuale cu
privire la perioada de preavi#.
1nspectoratul teritorial de munc are obliga ia de a informa n termen de 3
zile lucrtoare anga2atorul i sindicatul sau reprezentan ii salaria ilor, dup ca#!
asupra reducerii sau prelungirii perioadei! precum i cu privire la motivele care au stat
la ba#a acestei deci#ii. $e de alt parte! la solicitarea motivat a oricreia dintre pr i!
inspectoratul teritorial de munc! cu consultarea agen iei teritoriale de ocupare a
for ei de munc! poate dispune am"narea momentului emiterii deci#iilor de
concediere cu ma'imum 1* #ile calendaristice! n ca#ul n care aspectele legate de
concedierea colectiv avut n vedere nu pot fi solu ionate pan la data stabilit n
notificarea de concediere colectiv! de :* de #ile! ca fiind data emiterii deci#iilor de
concediere.
9nspectoratul teritorial de munc are obliga ia de a informa n scris angajatorul
i sindicatul sau repre#entan ii salaria ilor! dup ca#! asupra am"nrii momentului
emiterii deci#iilor de concediere! precum i despre motivele care au stat la ba#a
acestei deci#ii! nainte de e'pirarea perioadei ini iale de :* de #ile.
@n situa ia n care n termen de <; de #ile calendaristice de la data concedierii
se reiau aceleasi activit i! angajatorul are obliga ia de a transmite salaria ilor care au
fost concedia i! de pe posturile a cror activitate este reluat n aceleasi condi ii de
competen profesional! o comunicare scris! prin care sunt informa i asupra relurii
activit ii! acesti salaria i av"nd prioritate la reangajarea pe posturile renfiin ate.
=alaria ii au la dispo#i ie un termen de maximum - zile calendaristice de la
data comunicrii angajatorului pentru a> i manifesta n scris consim m%ntul c u
privire la locul de munc oferit.
@n situa ia n care salaria ii care au dreptul de a fi reangaja i nu i manifest
n scris consim m"ntul n termenul de maximum - zile sau refu# locul de munc
oferit! angajatorul poate face noi ncadrri pe locurile de munc rmase vacante.
=tabilirea cu stricte e de ctre legiuitor a condi iilor! termenelor! precum i
obliga iilor angajatorului n ca#ul concedierii colective este util i pertinent av"nd
n vedere consecin ele asupra salaria ilor afecta i de o asemenea msur. 5otu i! n
practic! e'ist numeroase situa ii n care se produce ncetarea intempestiv a
activit ii angajatorului! determinat de factori imprevi#ibili acestuia. 3stfel!
angajatorul este pus n imposibilitatea de a respecta termenele prev#ute de lege n
ca#ul concedierii colective! men inerea n activitate a salaria ilor! n tot sau n parte!
provoc"ndu>i pierderi nsemnate i chiar intrarea n imposibilitate de plat.
$entru asemenea situa ii procedura concedierii colective ar trebui simplificat!
ntrucat! a a cum este ea reglementat n pre#ent de Codul muncii! este imposibil de
respectat.
$revederile referitoare la concedierea colectiva nu se aplic salaria ilor din
institu iile publice i autorit ile publice! precum i n ca#ul contractelor individuale
de munc ncheiate pe durat determinat! cu e'cep ia ca#urilor n care aceste
concedieri au loc inainte de data e'pirrii acestor contracte.
a) Dre%ul la %rea-i(.
$ersoanele concediate in temeiul art. B1 lit. c) %inaptitudine fi#ic sau psihic
si ,) %necorespundere profesional) al art. B; i BB %concedierea pentru motive
neimputabile salariatului beneficia# de dreptul la un preavi# ce nu poate fi mai mic
de 2* #ile lucrtoare.
Eac excep ie persoanele concediate n temeiul art. B1 lit. d! care se afl n
perioada de prob.
@n situa ia n care n perioada de preavi# contractul individual de munc este
suspendat! termenul de preavi# va fi suspendat corespun#tor! cu e'cep ia ca#ului
prev#ut la art. ;1 alin. 2! adic n situa ia absen elor nemotivate ale salariatului.
b Deci(ia ,e c$!ce,iere se comunic salariatului n scris %de la acest moment
produce efecte juridice i trebuie s con in n mod obligatoriu:
motivele care determin concedierea;
durata preavi#ului;
criteriile de stabilire a ordinii de prioritate! conform art. B1 alin %2 lit.
din Codul muncii! numai n ca#ul concedierilor colective;
lista tuturor locurilor de munc disponibile n unitate i termenul n care
salaria ii urmea# s opte#e pentru a ocupa un loc de munc vacant! in
condi iile art. B<.
c) I!er,ic ii la c$!ce,iere.
91) ,ste inter#is concedierea salaria ilor pe criterii de se'! orientare se'ual!
caracteristici genetice! v"rst! apartenen na ional! ras! culoare! etnie! religie!
op iune politic! origine social! handicap! situa ie sau responsabilitate familial!
apartenen ori activitate sindical; de asemenea! este inter#is concedierea pentru
e'ercitarea! n condi iile legii! a dreptului la grev i a drepturilor sindicale.
92) Concedierea salaria ilor nu poate fi dispus %cu e'cep ia concedierii pentru
motive ce intervin ca urmare a reorgani#rii judiciare sau a falimentului angajatorului!
in condi iile legii:
a) pe durata incapacit ii temporare de munc! stabilit prin certificat medical
conform legii;
1) pe durata suspendrii activit ii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata n care femeia salariat este gravid! n msura n care angajatorul a
luat cunostin de acest fapt anterior emiterii deci#iei de concediere;
,) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cre terea copilului n v"rst de p"n la 2 ani sau!
n ca#ul copilului cu handicap! p"n la implinirea v"rstei de : ani;
') pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolnav n v"rst de pan la 2
ani sau! n ca#ul copilului cu handicap! pentru afec iuni intercurente! p"n la
mplinirea v"rstei de 1) ani;
") pe durata ndeplinirii serviciului militar;
h) pe durata e'ercitrii unei func ii eligibile ntr>un organism sindical! cu
e'cep ia situa iei n care concedierea este dispus pentru o abatere disciplinar
grav sau pentru abateri disciplinare repetate! svarsite de ctre acel salariat0
i) pe durata efecturii concediului de odihn.
C$!r$lul i sa!c i$!area c$!ce,ieril$r !ele"ale.
Concedierea dispus cu nerespectarea procedurii prev#ute de lege este lovit
de nulitate absolut.
@n ca# de conflict de munc angajatorul nu poate invoca n fa a instan ei alte
motive de fapt sau de drept dec"t cele preci#ate n deci#ia de concediere.
@n ca#ul n care concedierea a fost efectuat n mod netemeinic sau nelegal!
instan a va dispune anularea ei i va obliga angajatorul la plata unei despgubiri egale
cu salariile inde'ate! majorate i reactuali#ate i cu celelalte drepturi de care ar fi
beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instan a care a dispus anularea
concedierii va repune pr ile n situa ia anterioar emiterii actului de concediere.
@n ca#ul n care salariatul nu solicit repunerea n situa ia anterioar emiterii
actului de concediere! contractul individual de munc va nceta de drept la data
rm"nerii definitive i irevocabile a hotr"rii judectore ti.
3.3. DEMI6IA
3.3.1. NO IUNE
$rin demisie se n elege actul unilateral de voin a salariatului care! printr>o
notificare scris! comunic angajatorului ncetarea contractului individual de munc!
dup mplinirea unui termen de preavi#. =alariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
3ngajatorul este obligat s nregistre#e demisia salariatului.
?efu#ul angajatorului de a inregistra demisia d dreptul salariatului de a face
dovada acesteia prin orice mijloace de prob.
Manifestarea de voin a salariatului cu privire la ncetarea contractului
individual de munc este irevocabil retractarea ei fiind posibil numai cu acordul
e'pres sau implicit al unit ii.
3.3.2. CONDI II
Legea stabileste anumite condi ii pentru ncetarea contractului de munc prin
demisie:
notificarea angajatorului n scris de ctre salariat asupra hotrarii sale de a
nceta raporturile de munc ;
acordarea unui termen de preavi# a crui durat este prev#ut n contractul
individual de munc sau! dup ca#! n contractul colectiv de munc aplicabil!
fr a putea fi mai mare de 2* #ile lucrtoare pentru salaria ii cu func ii de
e'ecu ie! respectiv <; de #ile lucrtoare pentru salaria ii care ocup func ii de
conducere.
2;
@n perioada de preavi# salariatul este obligat s continue activitatea potrivit
programului de lucru. &ac nu se respect aceast obliga ie unitatea poate s>i desfac
disciplinar contractul pentru absen nemotivat.
2B
5rebuie preci#at c salariatul nu face o cerere
22
angajatorului! ci doar
comunic acestuia n scris hotr"rea sa de a nceta raporturile de munc! astfel c!
angajatorul nu se poate opune! nu se poate pronun a asupra oportunit ii demisiei
%salariatul nefiind obligat s> i motive#e demisia! conform art. )1 alin. : din Codul
muncii i nici nu poate stabili alte condi ii privind ncetarea contractului de munc
prin demisie! n afara celor legale.
,'isten a comunicrii scrise repre#int o condi ie de validitate
2)
a demisiei.
&emisia trebuie nregistrat la angajator n registrul de intrri>ie iri a
documentelor sau n alt mod reglementat prin regulamentul intern.
&in motive pur administrative! considerm c! i n aceast situa ie %identic cu
ncetarea de drept a contractului de munc se impune ntocmirea unui act constatator
al ncetrii contractului individual de munc prin demisie! urm"nd ca n con inutul
acestuia s fie men ionat temeiul de drept i data ncetrii contractului individual de
munc.
@n ba#a acestui document constatator! nso it de o copie a demisiei se vor face
completrile necesare n carnetul de munc! i registrul general de eviden a
salaria ilor.
&ac angajatorul refu# s nregistre#e demisia! salariatul poate face dovada
acesteia prin orice mijloc de prob.
2$
http:++legea#.net+legea>;:>2**:>codul>muncii+art>22
2%
5rib. =uprem s. civ.! dec. nr. :1:+11)1 n &reptul nr. 1>2+111*! pag. 12;
2&
@n aceast situa ie poate interveni ncetarea contractului de munc prin acordul pr ilor conform art. ;; lit. din
Codul muncii dac i angajatorul i manifest voin a n acest sens.
2'
3. iclea! 3. $opescu! C. 5ufan! M. ichindelean! 4. inca! op. cit., pag.;11
=alariatul este obligat s>i acorde angajatorului su preavi#ul prev#ut de lege
sau! dup ca#! de contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc.
&emisia intempestiv! cu nerespectarea termenului de preavi#! poate atrage
obligarea salariatului! de ctre instan ele de judecat %la solicitarea angajatorului! la
plata unor daune interese care s acopere eventualele pagube provocate de lipsa
salariatului de la locul de munc.
&e asemenea! dac salariatul nu respect termenul de preavi#! angajatorul
poate dispune concedierea acestuia pentru motive disciplinare conform art. B1 lit. a
din Codul muncii! ntruc"t pe durata preavi#ului contractul individual de munc
continu s> i produc toate efectele.
@n situa ia n care n perioada de preavi# contractul individual de munc este
suspendat! termenul de preavi# va fi suspendat corespun#tor.
@n situa ia n care angajatorul refu# s>l mai primeasc la serviciu pe
salariatul demisionar! se poate considera c acesta a renun at la termenul de preavi# i
nu mai poate dispune concedierea acestuia pentru motive disciplinare sau s solicite
plata unor daune interese pentru prejudicial suferit datorit lipsei salariatului de la
locul de munc.
3.:.3. MOMENTUL NCETRII CONTRACTULUI N URMA DEMI6IEI
,'ist trei situa ii posibile din acest punct de vedere:
a. la data expirrii termenului de preavi#;
b. la data renun rii totale ori par iale de ctre angajator la termenul
respectiv;
c. la data notificrii n scris a angajatorului! dac demisia este determinat
de nendeplinirea de ctre angajator a obliga iilor asumate prin
contractul individual de munc.
21
@n literatura de specialitate s>a subliniat faptul c ncetarea contractului
individual de munc prin demisie atrage dup sine imposibilitatea persoanei n cau#
de a beneficia de ndemni#a ie de somaj! deoarece! n conformitate cu prevederile
Legii nr. 2B+2**2 privind asigurrile de somaj i stimularea ocuprii for ei de munc!
modificat! i Dormelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 2B+2**< % art. ;!
ncetarea contractului individual de munc prin demisie repre#int un motiv imputabil
salariatului.
5otu i! o preci#are se impune aici! ntrucat demisia determinat de
nerespectarea de ctre angajator a obliga iilor asumate prin contractul individual de
munc nu poate fi considerat un ca# de ncetare a contractului de munc pentru
motive imputabile salariatului.
3stfel! legiuitorul va trebui s corele#e prevederile Legii nr. 2B+2**2 i a
Dormelor Metodologice de aplicare a acestei legi cu cele ale art. 21 alin. ) din Codul
muncii! urm"nd ca acest ca# de ncetare a raporturilor de munc prin demisie s nu fie
considerat imputabil salariatului! pentru ca acesta s beneficie#e de ndemni#a ie de
somaj.
2(
http:++888.codulmuncii.ro+titlulK2+capitolulK;+sectiuneaK)+artK)1K1.html