Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE nr.

307 din 12 iulie 2006 (*actualizat*)


privind aprarea impotriva incendiilor
(actualizat pana la data de 18 septembrie 2006*)
EMITENT: PARLA!"#$L
*) #e%tul ini&ial a 'ost publicat (n )"*#)R$L )+*,*AL nr- 6.. din 21 iulie 2006- Aceasta este 'orma actualizat de /-,-
0,entrul #eritorial de ,alcul !lectronic0 /-A- Piatra "eamt pana la data de 18 septembrie 20061 cu modi'icrile 2i completrile
aduse de R!,#*+*,AR!A nr- .03 din 12 iulie 2006-
Parlamentul Rom4niei adopta prezenta le5e-
,AP- *
6ispozi&ii 5enerale
AR#- 1
(1) Aprarea impotriva incendiilor reprezint ansamblul inte5rat de activit&i speci'ice1 msuri 2i sarcini or5anizatorice1 te7nice1
operative1 cu caracter umanitar 2i de in'ormare publica1 plani'icate1 or5anizate 2i realizate potrivit prezentei le5i1 (n scopul
prevenirii 2i reducerii riscurilor de producere a incendiilor 2i asi5urrii interven&iei operative pentru limitarea 2i stin5erea
incendiilor1 (n vederea evacuarii1 salvrii 2i protec&iei persoanelor periclitate1 prote8rii bunurilor 2i mediului impotriva e'ectelor
situa&iilor de ur5enta determinate de incendii-
(2) 9n sensul prezentei le5i1 termenii 2i e%presiile re'eritoare la situa&ii de ur5enta1 'actori 2i tipuri de risc1 interven&ie operativ 2i
evacuare au (n&elesul prevzut (n )rdonanta de ur5enta a :uvernului nr- 21;200< privind /istemul "a&ional de ana5ement al
/itua&iilor de $r5enta1 aprobat cu modi'icri 2i completri prin Le5ea nr- 1=;200=1 iar termenii 2i e%presiile speci'ice aprrii
impotriva incendiilor au urmtorul (n&eles>
a) autoriza&ie de securitate la incendiu ? actul administrativ emis1 (n baza le5ii1 de inspectoratul pentru situa&ii de ur5enta
8ude&ean sau al municipiului @ucure2ti1 prin care se certi'ica1 (n urma veri'icrilor (n teren 2i a documentelor privind realizarea
msurilor de aprare impotriva incendiilor1 (ndeplinirea cerintei esen&iale ? securitate la incendiu ? la construc&ii1 instala&ii
te7nolo5ice 2i alte amena8riA autoriza&ia de securitate la incendiu con'er persoanelor 'izice sau 8uridice1 de&intoare ale
construc&iilor1 instala&iilor 2i ale altor amena8ri1 dreptul de a le edi'ica1 de a le pune (n 'unc&iune 2i de a le e%ploata din punctul de
vedere al (ndeplinirii cerintei ? esen&iale securitate la incendiuA
b) aviz de securitate la incendiu ? actul emis1 (n baza le5ii1 de inspectoratul pentru situa&ii de ur5enta 8ude&ean sau al
municipiului @ucure2ti1 dup veri'icarea de con'ormitate cu prevederile re5lementrilor te7nice (n vi5oare a msurilor de aprare
impotriva incendiilor1 adoptate (n documenta&iile te7nice de proiectare1 pentru (ndeplinirea cerintei esen&iale ? securitate la
incendiu ? a construc&iilor1 instala&iilor 2i altor amena8riA
c) incendiu ? ardere autointretinuta1 care se des'2oar 'r control (n timp 2i spa&iu1 care produce pierderi de vie&i omene2ti
2i;sau pa5ube materiale 2i care necesita o interven&ie or5anizat (n scopul (ntreruperii procesului de ardereA
d) cauza a incendiului ? suma 'actorilor care concura la ini&ierea incendiului1 care consta1 de re5ula1 (n sursa de aprindere1
mi8locul care a produs aprinderea1 primul material care s?a aprins1 precum 2i (mpre8urrile determinante care au dus la izbucnirea
acestuiaA
e) mi8loace te7nice de aprare impotriva incendiilor ? sisteme1 instala&ii1 ec7ipamente1 utila8e1 aparate1 dispozitive1 accesorii1
materiale1 produse1 substan&e 2i autospeciale destinate prevenirii1 limitrii 2i stin5erii incendiilorA
') opera&iuni de lun5 durata ? interven&iile pentru stin5erea incendiilor 2i eliminarea e'ectelor ne5ative ale acestora cu o durata
mai mare de < oreA
5) or5anizare a interven&iei (n caz de incendiu ? ansamblul msurilor te7nico?or5anizatorice necesare stabilirii 'or&elor1
responsabilit&ilor1 sarcinilor1 mi8loacelor1 metodelor 2i procedeelor ce pot 'i utilizate pentru evacuarea 2i salvarea persoanelor 2i
animalelor1 protec&ia bunurilor 2i vecinatatilor1 precum 2i pentru stin5erea incendiilorA
7) pericol iminent de incendiu ? situa&ia creata de cumularea 'actorilor care concura la ini&ierea incendiului1 declan2area
acestuia 'iind posibila (n orice momentA
i) sc7ema cu riscurile teritoriale ? documentul (ntocmit de inspectoratul pentru situa&ii de ur5enta 8ude&ean sau al municipiului
@ucure2ti1 care cuprinde tipurile de riscuri speci'ice1 precum 2i resursele estimate pentru 5estionareA
8) plan de analiza 2i acoperire a riscurilor ? documentul care cuprinde riscurile poten&iale dintr?o unitate administrativ?teritorial1
msurile1 ac&iunile 2i resursele necesare pentru mana5ementul riscurilor respectiveA
B) prevenirea incendiilor ? totalitatea ac&iunilor de (mpiedicare a initierii 2i propa5arii incendiilor1 de asi5urare a condi&iilor pentru
salvarea persoanelor 2i bunurilor 2i de asi5urare a securit&ii ec7ipelor de interven&ieA
l) raport de interven&ie ? documentul operativ de in'ormare 2i analiza statistica (n care se (nscriu datele esen&iale constatate la
locul interven&iei privind amploarea 2i intensitatea incendiului1 cauza probabila a acestuia1 e'ectele produse1 des'2urarea
interven&iei1 'or&ele participante 2i timpii operativi realiza&iA
m) stin5ere a incendiilor ? totalitatea ac&iunilor de limitare 2i (ntrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode1
procedee 2i mi8loace speci'iceA
n) utilizator ? persoana 'izica sau 8uridic ce 'olose2te un bun1 cu orice titlu1 (n interesul sau1 al altuia sau (n interes publicA
o) scenariu de securitate la incendiu ? documentul care descrie calitativ evolu&ia unui incendiu (n timp1 identi'icand
evenimentele?c7eie care (l caracterizeaz 2i (l di'erentiaza de alte incendii posibile (ntr?o incinta-
AR#- 2
Aprarea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public1 na&ional1 cu caracter permanent1 la care sunt obli5ate sa
participe1 (n condi&iile prezentei le5i1 autorit&ile administra&iei publice centrale 2i locale1 precum 2i toate persoanele 'izice 2i
8uridice a'late pe teritoriul Rom4niei-
AR#- .
(1) ,oordonarea1 controlul 2i acordarea asisten&ei te7nice de specialitate (n domeniul aprrii impotriva incendiilor se asi5ura
de inisterul Administra&iei 2i *nternelor1 la nivel central prin *nspectoratul :eneral pentru /itua&ii de $r5enta1 iar la nivel local prin
inspectoratele pentru situa&ii de ur5enta 8ude&ene 2i al municipiului @ucure2ti-
(2) *nspectoratul :eneral pentru /itua&ii de $r5enta1 denumit (n continuare *nspectoratul :eneral1 elaboreaz strate5ia
nationala de aprare impotriva incendiilor1 care se prezint :uvernului spre aprobare de ctre ministrul administra&iei 2i
internelor-
(.) *nspectoratele pentru situa&ii de ur5enta 8ude&ene 2i al municipiului @ucure2ti1 denumite (n continuare inspectorate1 isi
e%ercita atribu&iile speci'ice (n zone de competenta stabilite prin 7otr4re a :uvernului-
(<) ana5ementul situa&iilor de ur5enta determinate de incendii se asi5ura prin componentele /istemului "a&ional de
ana5ement al /itua&iilor de $r5enta-
AR#- <
(1) Autorit&ile administra&iei publice locale asi5ura aplicarea msurilor privind activit&ile de aprare impotriva incendiilor1
cuprinse (n planurile de analiza 2i acoperire a riscurilor1 ce se (ntocmesc la nivelul localit&ii 2i 8ude&ului-
(2) Planurile de analiza 2i acoperire a riscurilor se actualizeaz anual-
(.) etodolo5ia de elaborare 2i structura?cadru a planului de analiza 2i acoperire a riscurilor se aproba prin ordin al ministrului
administra&iei 2i internelor 2i se publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
(<) Pre'ectii1 primarul 5eneral al municipiului @ucure2ti 2i primrii asi5ura1 dup caz1 elaborarea planurilor de analiza 2i
acoperire a riscurilor la nivelul unit&ilor administrativ?teritoriale pe care le reprezint-
AR#- =
Persoanele 'izice 2i 8uridice rspund1 potrivit le5ii1 de stabilirea 2i aplicarea msurilor de aprare impotriva incendiilor1 precum
2i de consecin&ele producerii incendiilor-
,AP- **
)bli5a&ii privind aprarea impotriva incendiilor
/!,C*$"!A 1
)bli5a&ii 5enerale
AR#- 6
(1) Persoanele 'izice 2i 8uridice sunt obli5ate sa respecte re5lementrile te7nice 2i dispozi&iile de aprare impotriva incendiilor
2i sa nu prime8duiasca1 prin deciziile 2i 'aptele lor1 viata1 bunurile 2i mediul-
(2) Persoana care observa un incendiu are obli5a&ia sa anun&e prin orice mi8loc serviciile de ur5enta1 primarul sau poli&ia 2i sa
ia msuri1 dup posibilit&ile sale1 pentru limitarea 2i stin5erea incendiului-
(.) 9n cazul (n care anun&ul de incendiu s?a 'cut cu rea?credin&a1 'r motiv (ntemeiat1 autorul rspunde contraventional sau
penal1 potrivit le5ii1 2i suporta c7eltuielile ocazionate de deplasarea 'or&elor de interven&ie-
AR#- 3
(1) 9n caz de incendiu1 orice persoana trebuie sa acorde a8utor1 c4nd 2i cat este ra&ional posibil1 semenilor a'la&i (n pericol sau
(n di'icultate1 din proprie initiativa ori la solicitarea victimei1 a reprezentan&ilor autorit&ilor administra&iei publice1 precum 2i a
personalului serviciilor de ur5enta-
(2) 9n cazul incendiilor produse la pduri1 planta&ii1 culturi a5ricole1 miristi1 p2uni 2i 'anete1 persoanele a'late (n apropiere au
obli5a&ia sa intervin imediat cu mi8loacele de care dispun1 pentru limitarea 2i stin5erea acestora-
AR#- 8
9n cazurile de 'orta ma8or determinate de incendii1 persoanele 'izice 2i 8uridice care de&in1 cu orice titlu1 terenuri1 construc&ii1
instala&ii te7nolo5ice sau mi8loace de transport au urmtoarele obli5a&ii>
a) sa permit necondi&ionat accesul serviciilor de ur5enta 2i al persoanelor care acorda a8utorA
b) sa permit necondi&ionat utilizarea apei1 a materialelor 2i a mi8loacelor proprii pentru opera&iuni de salvare1 de stin5ere 2i de
limitare a e'ectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoaneA
c) sa accepte msurile stabilite de comandantul interven&iei pentru de5a8area terenurilor1 demolarea unei construc&ii sau a unei
1
pr&i din construc&ie1 taierea;dezmembrarea mi8loacelor de transport1 oprirea temporar a activit&ilor sau evacuarea din zona
periclitata 2i sa acorde spri8in1 cu 'orte 2i mi8loace proprii1 pentru realizarea acestor msuri-
AR#- D
La (nc7eierea oricror acte de transmitere temporar a dreptului de 'olosinta asupra bunurilor imobile1 precum 2i a contractelor
de antrepriza1 pr&ile sunt obli5ate sa prevad e%pres (n actele respective rspunderile ce le revin (n ceea ce prive2te aprarea
impotriva incendiilor-
AR#- 10
(1) Pentru limitarea propa5arii 2i stin5erea incendiilor1 precum 2i pentru limitarea 2i (nlturarea e'ectelor acestora1 ,onsiliul
:eneral al unicipiului @ucure2ti1 consiliile locale ale sectoarelor acestuia1 consiliile 8ude&ene1 consiliile locale1 persoanele
8uridice 2i asocia&iile 'amiliale prevzute la art- 8 2i persoanele 'izice care des'2oar individual activit&i economice (n condi&iile
Le5ii nr- .00;200< privind autorizarea persoanelor 'izice 2i a asocia&iilor 'amiliale care des'2oar activit&i economice (n mod
independent1 cu modi'icrile 2i completrile ulterioare1 au obli5a&ia sa colaboreze (ntre ele1 contribuind cu 'orte 2i mi8loace1 pe
baza de reciprocitate sau pe baza contractual-
(2) )r5anizarea ac&iunilor de colaborare 2i procedurile necesare se stabilesc prin conven&ii (nc7eiate (ntre pr&i1 cu avizul
inspectoratelor-
AR#- 11
6e&intorii 2i utilizatorii de construc&ii ori de instala&ii1 ec7ipamente te7nolo5ice de produc&ie 2i de transport au obli5a&ia sa
conlucreze cu autorit&ile administra&iei publice 2i cu or5anele de specialitate ale acestora (n or5anizarea1 asi5urarea1 pre5tirea
2i punerea (n aplicare a planurilor de interven&ie (n caz de incendiu-
AR#- 12
(1) Autorit&ile administra&iei publice centrale 2i celelalte or5ane centrale de specialitate1 ,onsiliul :eneral al unicipiului
@ucure2ti1 consiliile locale ale sectoarelor municipiului @ucure2ti1 8ude&ene sau locale1 institu&iile publice 2i operatorii economici au
obli5a&ia sa an5a8eze cel pu&in un cadru te7nic sau personal de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor1
atesta&i potrivit metodolo5iei elaborate de *nspectoratul :eneral- )cupatiile de cadru te7nic 2i personal de specialitate cu atribu&ii
(n domeniul aprrii impotriva incendiilor sunt de'inite pe baza standardelor ocupationale aprobate con'orm le5isla&iei (n vi5oare-
(2) ,onsiliile locale 2i operatorii economici care des'2oar activit&i cu risc de incendiu 2i care au obli5a&ia prevzut la alin-
(1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de *nspectoratul :eneral-
(.) "umirea 2i sc7imbarea din 'unc&ie a cadrului te7nic sau a personalului de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii
impotriva incendiilor trebuie comunicate de an5a8ator (n termen de <8 de ore de la an5a8are1 dup caz1 la nivel central
*nspectoratului :eneral1 iar la nivel local inspectoratelor-
(<) "e(ndeplinirea corespunztoare a atribu&iilor speci'ice atra5e sc7imbarea din 'unc&ie a cadrului te7nic sau a personalului
de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor1 situa&ie care trebuie comunicat de an5a8ator (n termen de
<8 de ore de la an5a8are1 la nivel central *nspectoratului :eneral1 iar la nivel local inspectoratelor1 dup caz-
(=) Persoanele 'izice 2i asocia&iile 'amiliale care des'2oar activit&i economice autorizate pe teritoriul Rom4niei1 precum 2i
celelalte entit&i le5al constituite1 neprevzute la alin- (1)1 (ndeplinesc atribu&iile pe linia aprrii impotriva incendiilor (n nume
propriu1 prin titularul de drept al entitatii-
/!,C*$"!A a 2?a
)bli5a&iile consiliului local 2i ale primarului
AR#- 1.
,onsiliul local are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) aproba planul de analiza 2i acoperire a riscurilor1 pentru unitatea administrativ?teritorial pe care o reprezint1 stabile2te
resursele necesare pentru aplicarea acestuia 2i (l transmite inspectoratului (n raza cruia 'unc&ioneazA
b) emite 7otr4ri1 (n condi&iile le5ii1 cu privire la or5anizarea activit&ii de aprare impotriva incendiilor (n unitatea administrativ?
teritorial pe care o reprezintA
c) instituie re5uli 2i msuri speci'ice corelate cu nivelul 2i natura riscurilor localeA
d) (n'iin&eaz1 la propunerea primarului1 cu avizul inspectoratului1 serviciul voluntar de ur5enta 2i aproba re5ulamentul de
or5anizare 2i 'unc&ionare al acestuiaA
e) desemneaz 2e'ul serviciului voluntar de ur5enta1 la propunerea primarului1 cu avizul inspectoratuluiA
') prevede distinct1 potrivit le5ii1 din resursele 'inanciare ale bu5etului local1 sumele necesare (n vederea or5anizrii1 inzestrarii1
'unctionarii 2i (ndeplinirii atribu&iilor le5ale de ctre serviciile de ur5enta voluntare (n'iin&ate 2i e%ercita controlul 'olosirii acestoraA
5) cuprinde anual (n bu5etul propriu sumele necesare pentru asi5urarea bunurilor din dotarea serviciilor de ur5enta voluntare1
pentru cazurile de avarie1 distru5ere sau pentru alte evenimente1 precum 2i pentru asi5urarea de persoane 2i rspundere civil a
personalului cu atribu&ii pe linie de interven&ie1 pentru cazurile de invaliditate sau de deces1 produse prin accidente1 catastro'e ori
alte asemenea evenimente intervenite (n timpul 2i din cauza (ndeplinirii atribu&iilor speci'iceA
7) asi5ura includerea1 (n planurile de or5anizare1 de dezvoltare urbanistica 2i de amena8are a teritoriului1 a cilor de acces
pentru interven&ii1 a lucrrilor pentru realizarea sistemelor de anuntare1 alarmare1 precum 2i de alimentare cu apa (n caz de
incendiuA
i) analizeaz1 semestrial 2i ori de c4te ori este nevoie1 capacitatea de aprare impotriva incendiilor a unit&ii administrativ?
teritoriale pe care o reprezint 2i in'ormeaz inspectoratul cu privire la msurile stabilite pentru optimizarea acesteiaA
8) asi5ura imobile 2i spa&ii amena8ate corespunztor pentru 'unc&ionarea serviciului de ur5enta voluntar1 precum 2i mi8loacele
de comunica&ii necesareA
B) (ndepline2te orice alte atribu&ii prevzute de le5e pentru aprarea impotriva incendiilor-
AR#- 1<
Primarul are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) asi5ura elaborarea planului de analiza 2i acoperire a riscurilor 2i aplicarea acestuiaA
b) asi5ura respectarea criteriilor de per'ormanta pentru constituirea serviciului de ur5enta voluntar 2i elaborarea
re5ulamentului de or5anizare 2i 'unc&ionare al acestuiaA
c) coordoneaz or5anizarea permanenta a interven&iei (n caz de incendiu la nivelul unit&ii administrativ?teritoriale1 asi5ura
participarea la interven&ie a serviciului voluntar de ur5enta cu mi8loacele din dotare 2i conducerea interven&iei1 pana la stin5erea
incendiului ori pana la sosirea 'or&elor inspectoratuluiA
d) asi5ura controlul respectrii msurilor de aprare impotriva incendiilor pe timpul adunrilor sau al mani'estrilor publiceA
e) asi5ura controlul respectrii msurilor de aprare impotriva incendiilor la construc&iile 2i instala&iile te7nolo5ice apar&in4nd
domeniului public 2i privat al unit&ii administrativ?teritoriale1 precum 2i la institu&iile publiceA
') dispune veri'icarea (ndeplinirii msurilor stabilite prin avizele1 autoriza&iile 2i acordurile pe care le emiteA
5) asi5ura realizarea 2i men&inerea (n stare de 'unc&ionare a cilor de acces1 a sistemelor de anuntare1 alarmare1 precum 2i de
alimentare cu apa (n caz de incendiuA
7) or5anizeaz 2i e%ecuta1 prin serviciul de ur5enta voluntar1 controlul respectrii re5ulilor de aprare impotriva incendiilor la
5ospodriile cetatenestiA in'ormeaz popula&ia cu privire la modul de comportare 2i de interven&ie (n caz de incendiuA
i) asi5ura (ncadrarea serviciului de ur5enta voluntar cu personal atestat (n condi&iile le5ii1 precum 2i pre5tirea pro'esional 2i
antrenarea acestuiaA
8) asi5ura condi&iile pentru participarea la concursuri a serviciilor de ur5enta voluntare 2i a cercurilor de elevi Prietenii
pompierilorA
B) asi5ura dotarea serviciilor de ur5enta voluntare1 potrivit normelor1 cu mi8loace te7nice pentru aprare impotriva incendiilor 2i
ec7ipamente de protec&ie speci'ice1 carburan&i1 lubri'ian&i 2i alte mi8loace necesare sustinerii opera&iunilor de interven&ie1 inclusiv
7rana 2i antidotul pentru participan&ii la interven&iile de lun5 durataA
l) in'ormeaz de (ndat1 prin orice mi8loc1 inspectoratul despre izbucnirea 2i stin5erea1 cu 'orte 2i mi8loace proprii1 a oricrui
incendiu pe raza unit&ii administrativ?teritoriale1 iar (n termen de . zile lucrtoare completeaz 2i trimite acestuia raportul de
interven&ieA
m) analizeaz anual dotarea cu mi8loacele te7nice de aprare impotriva incendiilor 2i asi5ura completarea acesteia1 con'orm
normelor (n vi5oareA
n) comunica de (ndat inspectoratului scoaterea 2i repunerea din;(n 'unc&iune a oricrei autospeciale de interven&ie1 precum 2i1
(n scris1 dotarea cu autospeciale de interven&ie noiA
o) asi5ura1 prin mi8loacele avute la dispozi&ie1 des'2urarea activit&ilor de in'ormare 2i educa&ie antiincendiu a popula&ieiA
p) analizeaz 2i solu&ioneaz petitiile cet&enilor (n problema aprrii impotriva incendiilorA
E) (ndepline2te orice alte obli5a&ii prevzute de le5e pentru aprarea impotriva incendiilor a comunit&ii locale-
/!,C*$"!A a .?a
)bli5a&iile consiliului 8ude&ean 2i ale ,onsiliului :eneral al unicipiului @ucure2ti
AR#- 1=
,onsiliul 8ude&ean;,onsiliul :eneral al unicipiului @ucure2ti are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) aproba planul de analiza 2i acoperire a riscurilor a'erent 8ude&ului sau municipiului @ucure2ti1 dup caz1 2i stabile2te
resursele necesare pentru aplicarea acestuiaA
b) instituie re5uli 2i dispozi&ii de aprare impotriva incendiilor pentru domeniul public 2i privat al unit&ii administrativ?teritorialeA
c) analizeaz anual capacitatea de aprare impotriva incendiilor 2i 7otr2te msuri de optimizare a acesteiaA
d) asi5ura1 pe baza pro5ramelor de dezvoltare1 cuprinderea (n planurile de amena8are a teritoriului a sistemelor de alimentare
cu apa1 precum 2i a cilor de acces pentru interven&ie (n caz de incendiuA
e) prevede 2i aproba (n bu5etul propriu 'ondurile necesare pentru realizarea ac&iunilor 2i msurilor de aprare impotriva
incendiilorA
') 7otr2te1 (n condi&iile le5ii1 (n'iin&area unor centre de 'ormare 2i evaluare a personalului din serviciile voluntare de ur5enta1
2
cu acordul *nspectoratului :eneralA
5) spri8in or5anizatoric1 material 2i 'inanciar or5anizarea 2i des'2urarea concursurilor serviciilor de ur5enta 2i cercurilor de
elevi Prietenii pompierilorA
7) (ndepline2te orice alte obli5a&ii prevzute de le5e-
/!,C*$"!A a <?a
)bli5a&iile pre'ectului
AR#- 16
Pre'ectul are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) coordoneaz activit&ile de aprare impotriva incendiilor din responsabilitatea autorit&ilor centrale din teritoriu1 con'orm
le5iiA
b) aproba sc7ema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ?teritorial1 (ntocmit de inspectoratA
c) instituie1 (n condi&iile le5ii1 msuri obli5atorii (n domeniul aprrii impotriva incendiilorA
d) analizeaz rapoartele (ntocmite de or5anele de specialitate 2i dispune msuri pentru respectarea le5alit&ii (n domeniuA
e) (ndepline2te orice alte obli5a&ii prevzute de le5e (n domeniul aprrii impotriva incendiilor-
/!,C*$"!A a =?a
)bli5a&iile autorit&ilor administra&iei publice centrale
AR#- 13
(1) inisterul Administra&iei 2i *nternelor isi e%ercita atribu&iile (n domeniul aprrii impotriva incendiilor prin *nspectoratul
:eneral 2i inspectorate-
(2) *nspectoratul :eneral elaboreaz strate5ii1 norme1 re5lementri te7nice 2i dispozi&ii 5enerale privind aprarea impotriva
incendiilor1 obli5atorii pe (ntre5ul teritoriu al Rom4niei1 care se aproba prin ordin al ministrului administra&iei 2i internelor 2i se
publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
(.) ,7eltuielile curente 2i de capital a'erente activit&ii serviciilor de ur5enta pro'esionale se asi5ura din bu5etul de stat1 prin
bu5etul inisterului Administra&iei 2i *nternelor1 precum 2i din alte surse prevzute de le5e-
AR#- 18
inisterele 2i celelalte or5ane ale administra&iei publice centrale au urmtoarele obli5a&ii principale>
a) elaboreaz1 pe baza strate5iei na&ionale de aprare impotriva incendiilor1 strate5ii sectoriale privind aprarea impotriva
incendiilor (n domeniul lor de competenta 2i asi5ura aplicarea acestoraA
b) emit;modi'ica1 cu avizul *nspectoratului :eneral1 norme 2i re5lementri te7nice de aprare impotriva incendiilor1 speci'ice
domeniului lor de activitateA
c) indruma1 controleaz 2i analizeaz respectarea normelor 2i re5lementrilor te7niceA
d) stabilesc1 pe baza metodolo5iei elaborate de *nspectoratul :eneral1 metode 2i proceduri pentru identi'icarea1 evaluarea 2i
controlul riscurilor de incendiu1 speci'ice domeniului de competentaA
e) or5anizeaz 2i 5estioneaz baze de date privind1 (n principal1 riscurile de incendiu1 caracteristicile substan&elor 2i
materialelor utilizate (n domeniu1 metodele adecvate de interven&ie 2i protec&ie1 mi8loacele e%istente1 cadrele te7nice 2i
evenimentele speci'iceA
') stabilesc1 (mpreun cu *nspectoratul :eneral1 (n domeniul lor de competenta1 temele 2i activit&ile practic?aplicative 2i de
educa&ie privind aprarea impotriva incendiilor1 care se includ (n pro5ramele pentru toate 'ormele de (nv&m4nt1 (n planurile
activit&ilor e%tra2colare1 precum 2i (n pro5ramele de 'ormare continua a adul&ilorA
5) (ndeplinesc orice alte atribu&ii prevzute de le5e privind aprarea impotriva incendiilor-
/!,C*$"!A a 6?a
)bli5a&iile administratorului1 conducatorului institu&iei1 utilizatorului 2i salariatului
AR#- 1D
Administratorul sau conductorul institu&iei1 dup caz1 are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) sa stabileasc1 prin dispozi&ii scrise1 responsabilit&ile 2i modul de or5anizare pentru aprarea impotriva incendiilor (n
unitatea sa1 sa le actualizeze ori de c4te ori apar modi'icri 2i sa le aduc la cunostinta salaria&ilor1 utilizatorilor 2i oricror
persoane interesateA
b) sa asi5ure identi'icarea 2i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa 2i sa asi5ure corelarea msurilor de aprare
impotriva incendiilor cu natura 2i nivelul riscurilorA
c) sa solicite 2i sa ob&in avizele 2i autoriza&iile de securitate la incendiu1 prevzute de le5e1 2i sa asi5ure respectarea
condi&iilor care au stat la baza eliberrii acestoraA (n cazul anulrii avizelor ori a autoriza&iilor1 sa dispun imediat sistarea
lucrrilor de construc&ii sau oprirea 'unctionarii ori utilizrii construc&iilor sau amena8rilor respectiveA
d) sa permit1 (n condi&iile le5ii1 e%ecutarea controalelor 2i a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor1 sa prezinte
documentele 2i in'orma&iile solicitate 2i sa nu in5reuneze sau sa obstructioneze (n niciun 'el e'ectuarea acestoraA
e) sa permit alimentarea cu apa a autospecialelor de interven&ie (n situa&ii de ur5entaA
') sa (ntocmeasc1 sa actualizeze permanent 2i sa transmit inspectoratului lista cu substantele periculoase1 clasi'icate potrivit
le5ii1 utilizate (n activitatea sa sub orice 'orma1 cu men&iuni privind> propriet&ile 'izico?c7imice1 codurile de identi'icare1 riscurile pe
care le prezint pentru sntate 2i mediu1 mi8loacele de protec&ie recomandate1 metodele de interven&ie 2i prim a8utor1
substantele pentru stin5ere1 neutralizare sau decontaminareA
5) sa elaboreze instruc&iunile de aprare impotriva incendiilor 2i sa stabileasc atribu&iile ce revin salaria&ilor la locurile de
muncaA
7) sa veri'ice dac salaria&ii cunosc 2i respecta instruc&iunile necesare privind msurile de aprare impotriva incendiilor 2i sa
veri'ice respectarea acestor msuri semnalate corespunztor prin indicatoare de avertizare de ctre persoanele din e%terior care
au acces (n unitatea saA
i) sa asi5ure constituirea1 con'orm art- 12 alin- (2)1 cu avizul inspectoratului1 a serviciului de ur5enta privat1 precum 2i
'unc&ionarea acestuia con'orm re5lementrilor (n vi5oare ori sa (nc7eie contract cu un alt serviciu de ur5enta voluntar sau privat1
capabil sa intervin operativ 2i e'icace pentru stin5erea incendiilorA
8) sa asi5ure (ntocmirea 2i actualizarea planurilor de interven&ie 2i condi&iile pentru aplicarea acestora (n orice momentA
B) sa permit1 la solicitare1 accesul 'or&elor inspectoratului (n unitatea sa (n scop de recunoa2tere1 instruire sau de antrenament
2i sa participe la e%erci&iile 2i aplicatiile tactice de interven&ie or5anizate de acestaA
l) sa asi5ure utilizarea1 veri'icarea1 (ntre&inerea 2i repararea mi8loacelor de aprare impotriva incendiilor cu personal atestat1
con'orm instruc&iunilor 'urnizate de proiectantA
m) sa asi5ure pre5tirea 2i antrenarea serviciului de ur5enta privat pentru interven&ieA
n) sa asi5ure 2i sa pun (n mod 5ratuit la dispozi&ie 'or&elor c7emate (n a8utor mi8loacele te7nice pentru aprare impotriva
incendiilor 2i ec7ipamentele de protec&ie speci'ice riscurilor care decur5 din e%istenta 2i 'unc&ionarea unit&ii sale1 precum 2i
antidotul 2i medicamentele pentru acordarea primului a8utorA
o) sa stabileasc 2i sa transmit ctre transportatorii1 distribuitorii 2i utilizatorii produselor sale re5ulile 2i msurile de aprare
impotriva incendiilor1 speci'ice acestora1 corelate cu riscurile la utilizarea1 manipularea1 transportul 2i depozitarea produselor
respectiveA
p) sa in'ormeze de (ndat1 prin orice mi8loc1 inspectoratul despre izbucnirea 2i stin5erea cu 'orte 2i mi8loace proprii a oricrui
incendiu1 iar (n termen de . zile lucrtoare sa completeze 2i sa trimit acestuia raportul de interven&ieA
E) sa utilizeze (n unitatea sa numai mi8loace te7nice de aprare impotriva incendiilor1 certi'icate con'orm le5iiA
r) sa (ndeplineasc orice alte atribu&ii prevzute de le5e privind aprarea impotriva incendiilor-
AR#- 20
Persoanele 'izice1 asocia&iile 'amiliale sau persoanele 8uridice care de&in pr&i din acela2i imobil trebuie sa colaboreze pentru
(ndeplinirea obli5a&iilor ce le revin din prezenta le5e1 (n vederea asi5urrii msurilor de aprare impotriva incendiilor pentru
(ntre5ul imobil-
AR#- 21
$tilizatorul are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) sa cunoasc 2i sa respecte msurile de aprare impotriva incendiilor1 stabilite de administrator1 conductorul institu&iei1
proprietar1 productor sau importator1 dup cazA
b) sa (ntre&in 2i sa 'oloseasc1 (n scopul pentru care au 'ost realizate1 dotrile pentru aprarea impotriva incendiilor1 puse la
dispozi&ie de administrator1 conductorul institu&iei1 proprietar1 productor sau importatorA
c) sa respecte normele de aprare impotriva incendiilor1 speci'ice activit&ilor pe care le or5anizeaz sau le des'2oarA
d) sa nu e'ectueze modi'icri neautorizate 2i 'r acordul scris al proprietarului1 al proiectantului ini&ial al construc&iei1
instala&iei1 ec7ipamentului1 dispozitivului sau mi8locului de transport utilizat ori al unui e%pert te7nic atestat potrivit le5isla&iei (n
vi5oareA
e) sa aduc la cunostinta administratorului1 conducatorului institu&iei sau proprietarului1 dup caz1 orice de'ectiune te7nica ori
alta situa&ie care constituie pericol de incendiu-
AR#- 22
+iecare salariat are1 la locul de munca1 urmtoarele obli5a&ii principale>
a) sa respecte re5ulile 2i msurile de aprare impotriva incendiilor1 aduse la cunostinta1 sub orice 'orma1 de administrator sau
de conductorul institu&iei1 dup cazA
b) sa utilizeze substantele periculoase1 instala&iile1 utila8ele1 ma2inile1 aparatura 2i ec7ipamentele1 potrivit instruc&iunilor
3
te7nice1 precum 2i celor date de administrator sau de conductorul institu&iei1 dup cazA
c) sa nu e'ectueze manevre nepermise sau modi'icri neautorizate ale sistemelor 2i instala&iilor de aprare impotriva
incendiilorA
d) sa comunice1 imediat dup constatare1 conducatorului locului de munca orice (nclcare a normelor de aprare impotriva
incendiilor sau a oricrei situa&ii stabilite de acesta ca 'iind un pericol de incendiu1 precum 2i orice de'ectiune sesizat la
sistemele 2i instala&iile de aprare impotriva incendiilorA
e) sa coopereze cu salaria&ii desemna&i de administrator1 dup caz1 respectiv cu cadrul te7nic specializat1 care are atribu&ii (n
domeniul aprrii impotriva incendiilor1 (n vederea realizrii msurilor de aprare impotriva incendiilorA
') sa ac&ioneze1 (n con'ormitate cu procedurile stabilite la locul de munca1 (n cazul apari&iei oricrui pericol iminent de incendiuA
5) sa 'urnizeze persoanelor abilitate toate datele 2i in'orma&iile de care are cunostinta1 re'eritoare la producerea incendiilor-
/!,C*$"!A a 3?a
)bli5a&iile proiectan&ilor 2i e%ecutantilor
AR#- 2.
Proiectantii de construc&ii 2i amena8ri1 de ec7ipamente1 utila8e 2i instala&ii sunt obli5a&i>
a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru cate5oriile de construc&ii1 instala&ii 2i amena8ri stabilite pe baza
criteriilor emise de *nspectoratul :eneral 2i sa evalueze riscurile de incendiu1 pe baza metodolo5iei emise de *nspectoratul
:eneral 2i publicat (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *A
b) sa cuprind (n documenta&iile pe care le (ntocmesc msurile de aprare impotriva incendiilor1 speci'ice naturii riscurilor pe
care le con&in obiectele proiectateA
c) sa prevad (n documenta&iile te7nice de proiectare1 potrivit re5lementrilor speci'ice1 mi8loacele te7nice pentru aprarea
impotriva incendiilor 2i ec7ipamentele de protec&ie speci'iceA
d) sa includ (n proiecte 2i sa predea bene'iciarilor sc7emele 2i instruc&iunile de 'unc&ionare a mi8loacelor de aprare impotriva
incendiilor pe care le?au prevzut (n documenta&ii1 precum 2i re5ulile necesare de veri'icare 2i (ntre&inere (n e%ploatare a
acestora1 (ntocmite de productoriA
e) sa asi5ure asistenta te7nica necesar realizrii msurilor de aprare impotriva incendiilor1 cuprinse (n documenta&ii1 pana la
punerea (n 'unc&iune-
AR#- 2<
!%ecutantii lucrrilor de construc&ii 2i de monta8 de ec7ipamente 2i instala&ii sunt obli5a&i>
a) sa realizeze inte5ral 2i la timp msurile de aprare impotriva incendiilor1 cuprinse (n proiecte1 cu respectarea prevederilor
le5ale aplicabile acestoraA
b) sa asi5ure luarea msurilor de aprare impotriva incendiilor pe timpul e%ecutrii lucrrilor1 precum 2i la or5anizarile de
2antierA
c) sa asi5ure 'unc&ionarea mi8loacelor de aprare impotriva incendiilor prevzute (n documenta&iile de e%ecu&ie la parametrii
proiectati1 (nainte de punerea (n 'unc&iune-
AR#- 2=
Proiectan&ilor 2i e%ecutantilor le sunt aplicabile1 dup caz1 2i dispozi&iile prevzute la art- 1D?22-
/!,C*$"!A a 8?a
)bli5a&iile cadrelor te7nice;personalului de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor
AR#- 26
(1) ,adrele te7nice;personalul de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor1 desemnate;desemnat la
nivelul autorit&ilor administra&iei publice centrale1 ministerelor 2i celorlalte or5ane centrale de specialitate1 au;are urmtoarele
obli5a&ii principale>
a) elaboreaz pro5ramele de optimizare a capacit&ii de aprare impotriva incendiilor (n domeniul de activitate al autorit&ii
respectiveA
b) 'ac;'ace propuneri de re5lementri te7nice 2i or5anizatorice a activit&ii de aprare impotriva incendiilor (n domeniul speci'icA
c) controleaz modul de aplicare a prevederilor le5ale pentru aprarea impotriva incendiilor1 (n cadrul institu&iei publice care i?a
desemnatA
d) elaboreaz 2i supun;supune spre analiza ministrului de resort sau conducatorului institu&iei1 dup caz1 raportul anual de
evaluare a nivelului de aprare impotriva incendiilor din domeniul de activitateA
e) analizeaz anual respectarea (ncadrrii (n criteriile de constituire a serviciilor de ur5enta private din institu&iile 2i unit&ile
subordonate1 dotarea cu mi8loace de aprare impotriva incendiilor 2i 'ac;'ace propuneri de optimizare a acestoraA
') elaboreaz 2i (nainteaz spre aprobare pro5rame de in'ormare 2i educa&ie speci'ica-
(2) +ormarea 2i evaluarea cadrelor te7nice;personalului de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor se
realizeaz de unit&ile abilitate (n condi&iile le5ii1 iar certi'icarea competentei pro'esionale se realizeaz de ,entrul "a&ional
pentru /ecuritate la *ncendiu 2i Protec&ie ,ivil autorizat la ,entrul "a&ional de +ormare Pro'esional a Adul&ilor-
AR#- 23
(1) ,adrele te7nice;personalul de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor1 din cadrul ,onsiliului
:eneral al unicipiului @ucure2ti1 consiliilor locale ale sectoarelor municipiului @ucure2ti1 consiliilor 8ude&ene 2i locale1 institu&iilor
2i operatorilor economici au;are urmtoarele obli5a&ii principale>
a) participa la elaborarea 2i aplicarea conceptiei de aprare impotriva incendiilor la nivelul unit&ii administrativ?teritoriale1
institu&iei sau operatorului economicA
b) controleaz aplicarea normelor de aprare impotriva incendiilor (n domeniul speci'icA
c) propun;propune includerea (n bu5etele proprii a 'ondurilor necesare or5anizrii activit&ii de aprare impotriva incendiilor1
dotrii cu mi8loace te7nice pentru aprarea impotriva incendiilor 2i ec7ipamente de protec&ie speci'iceA
d) indruma 2i controleaz activitatea de aprare impotriva incendiilor 2i analizeaz respectarea (ncadrrii (n criteriile de
constituire a serviciilor de ur5enta voluntare sau private1 dup caz1 (n unit&ile 2i institu&iile din care 'ac;'ace parteA
e) prezint conducerii1 semestrial sau ori de c4te ori situa&ia impune1 raportul de evaluare a capacit&ii de aprare impotriva
incendiilorA
') rspund;rspunde de pre5tirea serviciului de ur5enta voluntar sau privat1 dup caz1 precum 2i de participarea acestuia la
concursurile pro'esionaleA
5) acorda spri8in 2i asistenta te7nica de specialitate centrelor operative pentru situa&ii de ur5enta (n (ndeplinirea atribu&iilor-
(2) +ormarea1 evaluarea 2i certi'icarea competentei pro'esionale a cadrelor te7nice;personalului cu atribu&ii (n domeniul
aprrii impotriva incendiilor1 prevzute la alin- (1)1 se realizeaz (n centre de 'ormare 2i evaluare abilitate prin le5e1 pe baza
standardelor ocupationale recunoscute la nivel na&ional-
,AP- ***
!%ercitarea autorit&ii de stat (n domeniul aprrii impotriva incendiilor
AR#- 28
(1) !%ercitarea autorit&ii de stat (n domeniul aprrii impotriva incendiilor se realizeaz prin activit&i de re5lementare1
autorizare1 avizare1 atestare1 recunoa2tere1 desemnare1 suprave57ere a pie&ei1 control1 or5anizarea stin5erii incendiilor 2i
tra5erea la rspundere 8uridic a persoanelor vinovate-
(2) ,ontrolul de stat (n domeniul aprrii impotriva incendiilor se e%ercita1 la nivel central1 prin inspec&ia de prevenire 2i alte
compartimente 2i unit&i din structura sau subordinea *nspectoratului :eneral1 respectiv1 la nivel local1 prin inspectiile de
prevenire din cadrul inspectoratelor1 (n scopul aplicrii unitare a prevederilor le5ale pe (ntre5ul teritoriu al Rom4niei1 potrivit
competentelor-
AR#- 2D
(1) 9n toate 'azele de cercetare1 proiectare1 e%ecu&ie 2i pe intrea5a lor durata de e%istenta1 construc&iile 2i amena8rile de orice
tip1 ec7ipamentele1 utila8ele 2i instala&iile te7nolo5ice se supun unei e%aminari sistematice 2i cali'icate pentru identi'icarea1
evaluarea 2i controlul riscurilor de incendiu1 (n condi&iile prevzute de re5lementrile speci'ice-
(2) )bli5a&ia e%ecutrii activit&ilor prevzute la alin- (1) revine persoanelor care concura la proiectarea1 realizarea1
e%ploatarea1 (ntre&inerea1 repararea1 postutilizarea construc&iilor1 ec7ipamentelor 2i a instala&iilor te7nolo5ice1 potrivit le5ii-
(.) etodolo5ia privind identi'icarea1 evaluarea 2i controlul riscurilor de incendiu se elaboreaz de *nspectoratul :eneral1 se
aproba de ministrul administra&iei 2i internelor 2i se publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
AR#- .0
(1) 9nceperea lucrrilor de e%ecu&ie la construc&ii 2i instala&ii te7nolo5ice noi1 dezvoltarea1 modernizarea ori sc7imbarea
destina&iei celor e%istente1 precum 2i punerea (n 'unc&iune a acestora se 'ac numai dup ob&inerea avizului sau a autoriza&iei de
securitate la incendiu1 dup caz-
(2) )bli5a&ia solicitrii 2i ob&inerii avizelor 2i;sau a autoriza&iilor prevzute la alin- (1) revine persoanei 'izice ori 8uridice care
'inan&eaz 2i realizeaz investi&ii noi sau interven&ii la construc&iile e%istente ori1 dup caz1 bene'iciarului investi&iei-
(.) Avizele 2i autoriza&iile prevzute la alin- (1) se elibereaz de inspectorate1 (n termen de cel mult .0 de zile de la depunerea
cererii1 (n condi&iile prevzute de normele metodolo5ice de avizare 2i autorizare privind securitatea la incendiu-
(<) ,ate5oriile de construc&ii 2i amena8ri care se supun avizrii 2i;sau autorizrii privind securitatea la incendiu se aproba prin
7otr4re a :uvernului-
(=) "erespectarea cerin&elor care au stat la baza eliberrii avizului sau autoriza&iei de securitate la incendiu atra5e
sanc&ionarea con'orm le5ii 2i1 dup caz1 anularea avizului sau a autoriza&iei de securitate la incendiu-
(6) Anularea avizului sau autoriza&iei de securitate la incendiu impune sistarea lucrrilor de construc&ii sau1 respectiv1 oprirea
'unctionarii ori utilizrii construc&iilor sau amena8rilor respective-
(3) sura prevzut la alin- (6) se comunica (n cel mult <8 de ore1 prin 5ri8a inspectoratului1 la re5istrul comer&ului1 pre'ectului
4
2i altor institu&ii publice cu competente (n domeniu-
(8) Liti5iile 5enerate de eliberarea 2i anularea avizului ori autoriza&iei de securitate la incendiu se solu&ioneaz potrivit Le5ii
contenciosului administrativ nr- ==<;200<1 cu modi'icrile ulterioare-
(D) "ormele metodolo5ice de avizare 2i autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreaz de *nspectoratul :eneral1 se
aproba de ministrul administra&iei 2i internelor 2i se publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
(10) Pentru actele privind avizele 2i autoriza&iile de securitate la incendiu eliberate potrivit le5ii se percep tari'e stabilite prin
ordin al ministrului administra&iei 2i internelor-
,AP- *F
/erviciile de ur5enta voluntare 2i private
/!,C*$"!A 1
6ispozi&ii comune
AR#- .1
(1) /erviciile de ur5enta sunt pro'esioniste sau voluntare1 publice ori private-
(2) /erviciile de ur5enta pro'esioniste 'unc&ioneaz (n subordinea *nspectoratului :eneral1 potrivit re5lementrilor speci'ice-
(.) ,onsiliile locale au obli5a&ia sa constituie servicii de ur5enta voluntare1 iar operatorii economici 2i institu&iile1 care
des'2oar activit&i cu risc de incendiu1 servicii de ur5enta private1 potrivit le5ii-
(<) 9n domeniul aprrii impotriva incendiilor pot 'unc&iona 2i servicii de ur5enta private constituite ca societ&i comerciale-
/!,C*$"!A a 2?a
,onstituirea 2i atribu&iile serviciilor de ur5enta voluntare sau private
AR#- .2
(1) /erviciile de ur5enta voluntare;private sunt structuri specializate1 altele dec4t cele apar&in4nd serviciilor de ur5enta
pro'esioniste1 or5anizate cu personal an5a8at 2i;sau voluntar1 (n scopul aprrii vie&ii1 avutului public 2i;sau a celui privat impotriva
incendiilor 2i a altor calamitati1 (n sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor-
(2) /erviciile de ur5enta voluntare;private au (n structura compartiment sau speciali2ti pentru prevenirea incendiilor1 care pot 'i
2i cadre te7nice specializate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor1 con'orm art- 12 alin- (1)1 'orma&ii de interven&ie1
salvare 2i prim a8utor1 precum 2i1 dup caz1 ateliere de repara&ii 2i de (ntre&inere-
(.) ,onstituirea1 (ncadrarea 2i dotarea serviciilor de ur5enta voluntare;private se realizeaz pe baza criteriilor de per'ormanta
elaborate de *nspectoratul :eneral 2i aprobate prin ordin al ministrului administra&iei 2i internelor-
(<) )r5anizarea 2i 'unc&ionarea serviciilor de ur5enta voluntare;private se stabilesc prin re5ulamente aprobate1 dup caz1 de
consiliile locale sau conducerile operatorilor economici 2i institu&iilor care le?au constituit1 cu respectarea criteriilor de
per'ormanta-
(=) 9n'iin&area1 e%tinderea sau restran5erea activit&ii1 precum 2i des'iin&area unui serviciu de ur5enta voluntar;privat se 'ac
numai cu avizul inspectoratului-

AR#- ..
/erviciile de ur5enta voluntare;private au urmtoarele atribu&ii principale>
a) des'2oar activit&i de in'ormare 2i instruire privind cunoa2terea 2i respectarea re5ulilor 2i a msurilor de aprare impotriva
incendiilorA
b) veri'ica modul de aplicare a normelor1 re5lementrilor te7nice 2i dispozi&iilor care privesc aprarea impotriva incendiilor1 (n
domeniul de competentaA
c) asi5ura interven&ia pentru stin5erea incendiilor1 salvarea1 acordarea primului a8utor 2i protec&ia persoanelor1 a animalelor 2i a
bunurilor periclitate de incendii sau (n alte situa&ii de ur5enta-
AR#- .<
(1) +ormarea1 evaluarea 2i certi'icarea competentei pro'esionale a personalului serviciilor de ur5enta voluntare sau private se
realizeaz de centre de 'ormare 2i evaluare abilitate prin le5e1 avizate de *nspectoratul :eneral-
(2) /tatutul personalului din serviciile de ur5enta voluntare se stabile2te prin 7otr4re a :uvernului-
AR#- .=
(1) +inan&area c7eltuielilor curente 2i de capital a'erente activit&ii serviciilor de ur5enta voluntare se asi5ura din bu5etele
locale-
(2) +inan&area c7eltuielilor curente 2i de capital a'erente activit&ii serviciilor de ur5enta private se asi5ura de operatorii
economici 2i institu&iile care le?au constituit-
AR#- .6
(1) Pe baza 7otr4rii consiliului local 2i (n condi&iile prevzute de le5e1 serviciul de ur5enta voluntar poate presta1 contra cost1
ctre orice persoana 'izica sau 8uridic1 'r a a'ecta (ndeplinirea atribu&iilor1 unele servicii cum sunt>
a) suprave57erea msurilor de aprare impotriva incendiilor la t4r5uri1 e%pozi&ii1 mani'estri cultural?sportive1 activit&i de
'ilmare 2i altele asemeneaA
b) transport de apa1 evacuarea apei din subsolurile cldirilor sau din 'antaniA
c) limitarea1 colectarea sau (ndeprtarea unor produse poluanteA
d) e'ectuarea de lucrri la (nl&imeA
e) transport de apa-
(2) ,osturile pentru prestrile de servicii e'ectuate sunt stabilite prin 7otr4re a consiliului local1 iar sumele (ncasate se
constituie ca venituri ale bu5etului local-
/!,C*$"!A a .?a
6repturi1 indemniza&ii 2i desp5ubiri ce se acorda personalului serviciilor de ur5enta voluntare sau private
AR#- .3
9n e%ercitarea atribu&iilor ce (i revin1 personalul serviciilor de ur5enta voluntare sau private are urmtoarele drepturi>
a) sa solicite de la persoanele 'izice 2i 8uridice date1 in'orma&ii 2i documente necesare (ndeplinirii atribu&iilor le5ale privind
aprarea impotriva incendiilorA
b) sa stabileasc restrictii ori sa interzic1 potrivit competentei prevzute (n re5ulamentul de or5anizare 2i 'unc&ionare a
serviciului1 utilizarea 'ocului desc7is 2i e'ectuarea unor lucrri cu substan&e in'lamabile1 pentru a preveni producerea de incendii
ori e%ploziiA
c) sa propun persoanelor (n drept oprirea 'unctionarii sau demolarea construc&iei incendiate1 precum 2i a celor vecine ori a
unei pr&i din acestea1 (n scopul limitrii propa5arii incendiilorA
d) sa utilizeze1 (n 'unc&ie de necesitate1 apa1 indi'erent de sursa din care provine1 pentru interven&ii la incendiiA
e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interven&iei1 pe drumuri care nu sunt desc7ise circula&iei publice ori pe
alte terenuri1 dac cerin&ele de operativitate 2i de lucru impun aceastaA
') sa opreasc ori sa limiteze tra'icul public (n zona des'2urrii opera&iunilor de interven&ieA
5) sa (ntre (n locuinta persoanelor 'izice1 la solicitarea sau cu consim&m4ntul acestora1 (n condi&iile prevzute de le5eA (n cazul
c4nd se impune (nlturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vie&ii1 inte5rit&ii 'izice a persoanelor sau bunurilor acestora1
consim&m4ntul nu este necesar-
AR#- .8
(1) Personalul an5a8at al serviciilor de ur5enta voluntare;private se (ncadreaz (n condi&ii de munca similare personalului
serviciilor de ur5enta pro'esioniste-
(2) Personalul serviciilor de ur5enta voluntare;private are obli5a&ia sa poarte uni'orma1 ec7ipament de protec&ie 2i (nsemne
distinctive1 ale cror descriere1 condi&ii de acordare 2i 'olosire se stabilesc prin re5ulament elaborat de inisterul Administra&iei 2i
*nternelor1 aprobat prin 7otr4re a :uvernului 2i publicat (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
(.) ,onsiliul local1 administratorul sau conductorul institu&iei asi5ura 5ratuit personalului serviciilor de ur5enta
voluntare;private uni'orma 2i ec7ipamentul de protec&ie adecvate misiunilor pe care le (ndepline2te1 iar (n cazul (n care pe timpul
interven&iei i s?au de5radat (mbrcmintea ori alte bunuri personale1 (l despa5ubeste (n mod corespunztor-
AR#- .D
(1) Pe timpul interven&iei1 personalului serviciilor de ur5enta voluntare;private i se asi5ura antidot adecvat naturii mediului de
lucru-
(2) 9n cazul opera&iunilor de lun5 durata1 personalului serviciilor de ur5enta voluntare;private i se asi5ura 7rana1 5ratuit1 (n
ec7ivalentul a cel pu&in 2-000 de calorii-
(.) )bli5a&ia asi5urrii drepturilor prevzute la alin- (1) 2i (2) revine consiliului local1 administratorului sau conducatorului
institu&iei1 dup caz-
AR#- <0
(1) Personalul serviciilor de ur5enta voluntare are dreptul la indemniza&ii pentru timpul e'ectiv de lucru la interven&ii 2i la
celelalte activit&i prevzute (n pro5ramul serviciului-
(2) ,uantumul orar al indemniza&iei prevzute la alin- (1) se stabile2te 2i se acorda de consiliul local1 di'eren&iat pe cate5orii de
'unc&ii-
AR#- <1
(1) Pe timpul cat se a'la la cursuri de pre5tire 2i concursuri pro'esionale1 or5anizate (n a'ar localit&ii (n care 'unc&ioneaz
serviciul1 personalul serviciilor de ur5enta voluntare bene'iciaz de toate drepturile de deplasare1 cazare 2i de diurna ca 2i
personalul serviciilor de ur5enta pro'esioniste1 care se acorda de consiliul local-
5
(2) Personalul serviciilor de ur5enta voluntare1 salaria&i ai altor institu&ii publice sau operatori economici1 isi pstreaz drepturile
de salariu la locul de munca pentru perioada cat participa la interven&ii1 cursuri de pre5tire ori concursuri pro'esionale-
AR#- <2
Persoanele 8uridice care or5anizeaz servicii de ur5enta voluntare;private au obli5a&ia sa asi5ure personalul1 an5a8at sau
voluntar1 la o societate de asi5urri pentru caz de boala pro'esional1 accident ori deces produs (n timpul sau din cauza
(ndeplinirii atribu&iilor ce (i revin pe timpul interventiilor1 concursurilor pro'esionale1 antrenamentelor ori altor misiuni speci'ice-
,AP- F
Rspunderea 8uridic
AR#- <.
9nclcarea dispozi&iilor prezentei le5i atra5e rspunderea disciplinar1 contraven&ional1 material1 civil sau penal1 dup caz-
AR#- <<
,onstituie contraven&ii urmtoarele 'apte 2i se sanc&ioneaz dup cum urmeaz>
*- cu amenda de la 100 lei la =00 lei>
a) nerespectarea de ctre primar1 administrator sau conductorul institu&iei a obli5a&iilor de in'ormare a inspectoratului despre
izbucnirea 2i stin5erea1 cu 'orte 2i mi8loace proprii1 a unui incendiu 2i de transmitere a raportului de interven&ieA
b) neasi5urarea 2i nepunerea (n mod 5ratuit la dispozi&ia 'or&elor c7emate (n a8utor1 de ctre administrator sau conductorul
institu&iei1 a mi8loacelor te7nice pentru aprare impotriva incendiilor 2i a ec7ipamentelor de protec&ie speci'ice riscurilor care
decur5 din e%istenta 2i 'unc&ionarea unit&ii1 precum 2i a antidotului 2i medicamentelor pentru acordarea primului a8utorA
c) neconsemnarea de ctre persoanele 'izice 2i 8uridice (n actele de transmitere temporar a dreptului de 'olosinta1 precum 2i
de antrepriza a raspunderilor ce le revin (n ceea ce prive2te aprarea impotriva incendiilorA
d) necooperarea persoanelor 'izice sau 8uridice care de&in pr&i din acela2i imobil (n vederea asi5urrii msurilor de aprare
impotriva incendiilorA
**- cu amenda de la =00 lei la 1-000 lei>
a) neanuntarea1 prin orice mi8loc1 a serviciilor de ur5enta1 a primarului sau a poli&iei de ctre persoana care observa un
incendiu 2i1 dup caz1 neluarea msurilor1 dup posibilit&ile sale1 pentru limitarea 2i stin5erea incendiuluiA
b) nean5a8area de ctre autorit&ile administra&iei publice centrale 2i celelalte or5ane centrale de specialitate1 ,onsiliul :eneral
al unicipiului @ucure2ti1 consiliile locale ale sectoarelor municipiului @ucure2ti1 consiliile 8ude&ene sau locale1 institu&iile publice 2i
operatorii economici care des'2oar activit&i cu risc de incendiu1 prevzu&i la art- 12 alin- (2)1 a cel pu&in un cadru te7nic sau
personal de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilorA
c) nerespectarea de ctre primar1 administrator sau conductorul institu&iei a obli5a&iilor de (ncadrare a serviciului de ur5enta
voluntar sau privat cu personal atestat (n condi&iile le5ii1 de pre5tire pro'esional 2i antrenare a acestuia pentru interven&ieA
d) nerespectarea de ctre primar a obli5a&iilor ce (i revin (n con'ormitate cu prevederile art- 1< lit- 8)1 B) 2i m)?o)A
e) nerespectarea de ctre salaria&i a obli5a&iilor ce le revin potrivit prevederilor art- 22 lit- a)1 b)1 e) 2i ')A
') nerespectarea de ctre cadrele te7nice;personalul de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor a
obli5a&iilor pe care le au potrivit prevederilor art- 26 alin- (1) lit- b)1 e)1 ') 2i ale art- 23 alin- (1) lit- c)?e)A
5) nerespectarea de ctre utilizator a obli5a&iilor stabilite la art- 21 lit- d) 2i e)A
***- cu amenda de la 1-000 lei la 2-=00 lei>
a) inactiunea persoanelor 'izice 2i 8uridice a'late (n apropierea incendiilor produse la pduri1 planta&ii1 culturi a5ricole1 miristi1
p2uni 2i 'anete 2i care nu intervin imediat cu mi8loacele de care dispun pentru limitarea 2i stin5erea acestoraA
b) ne(ndeplinirea de ctre ,onsiliul :eneral al unicipiului @ucure2ti1 consiliile locale ale sectoarelor municipiului @ucure2ti1
consiliile 8ude&ene1 consiliile locale 2i persoanele 8uridice prevzute la art- 8 a obli5a&iei de or5anizare a colaborrii prin conven&ii
(nc7eiate (ntre pr&iA
c) nerespectarea de ctre primar a obli5a&iilor ce (i revin (n con'ormitate cu prevederile art- 1< lit- b)1 d)?') 2i 7)A
d) ne(ndeplinirea de ctre ministere 2i celelalte or5ane ale administra&iei publice centrale de specialitate a obli5a&iilor pe care
le au potrivit prevederilor art- 18 lit- c)?e)A
e) ne(ndeplinirea de ctre administrator sau conductorul institu&iei a obli5a&iilor pe care le are (n con'ormitate cu prevederile
art- 1D lit- 5)1 8)1 B) 2i l)A
') necunoa2terea 2i nerespectarea de ctre utilizator a msurilor de aprare impotriva incendiilor1 stabilite de administrator1
proprietar1 productor sau importator1 dup cazA
5) ne(ndeplinirea de ctre salaria&i a obli5a&iilor pe care le au potrivit dispozi&iilor art- 22 lit- c)1 d) 2i 5)A
7) ne(ndeplinirea de ctre proiectan&i a obli5a&iilor ce le revin (n con'ormitate cu prevederile art- 2. lit- d) 2i e)A
i) nerespectarea de ctre e%ecutantii lucrrilor de construc&ii 2i de monta8 de ec7ipamente 2i instala&ii a dispozi&iilor art- 2< lit-
b) 2i c)A
8) ne(ndeplinirea de ctre cadrele te7nice;personalul de specialitate cu atribu&ii (n domeniul aprrii impotriva incendiilor a
obli5a&iilor pe care le au potrivit prevederilor art- 26 alin- (1) lit- a) 2i c) 2i ale art- 23 alin- (1) lit- b) 2i ')A
*F- cu amenda de la 2-=00 lei la =-000 lei>
a) ne(ndeplinirea de ctre persoanele 'izice 2i 8uridice a obli5a&iilor ce le revin (n situa&ii de 'orta ma8or determinate de
incendii1 prevzute la art- 8A
b) ne(ndeplinirea de ctre primar a obli5a&iilor pe care le are potrivit dispozi&iilor art- 1< lit- a)1 c) 2i 5)A
c) ne(ndeplinirea de ctre ministere 2i celelalte or5ane ale administra&iei publice centrale de specialitate a obli5a&iilor ce le
revin (n con'ormitate cu prevederile art- 18 lit- b) 2i ')A
d) ne(ndeplinirea de ctre administrator a obli5a&iilor pe care le are (n con'ormitate cu prevederile art- 1D lit- a)1 b)1 d)?')1 i)1 o) 2i
E)A
e) nerespectarea de ctre persoanele 'izice 2i 8uridice utilizatoare a prevederilor art- 21 lit- b) 2i c)A
') ne(ndeplinirea de ctre proiectan&i a obli5a&iilor ce le revin potrivit prevederilor art- 2. lit- a)?c)A
5) nerealizarea de ctre e%ecutantii lucrrilor de construc&ii 2i de monta8 de ec7ipamente 2i instala&ii1 inte5ral 2i la timp1 a
msurilor de aprare impotriva incendiilor1 cuprinse (n proiecte1 cu respectarea condi&iilor de calitate prevzute de le5eA
7) (nceperea lucrrilor de e%ecu&ie la construc&ii 2i instala&ii te7nolo5ice noi1 dezvoltarea1 modernizarea ori sc7imbarea
destina&iei celor e%istente1 precum 2i punerea (n 'unc&iune a acestora 'r ob&inerea avizului sau a autoriza&iei de securitate la
incendiu1 dup cazA
i) nesolicitarea 2i neobtinerea de ctre persoanele 'izice ori 8uridice care 'inan&eaz 2i realizeaz investi&ii noi sau interven&ii la
construc&iile e%istente ori1 dup caz1 de ctre bene'iciarul investi&iei a avizelor 2i;sau autoriza&iilor prevzute de prezenta le5eA
8) neelaborarea de ctre ministere 2i celelalte or5ane ale administra&iei publice centrale de specialitate a strate5iilor sectoriale
privind aprarea impotriva incendiilor (n domeniul lor de competenta 2i neasi5urarea aplicrii acestoraA
B) e'ectuarea de lucrri de proiectare1 montare1 veri'icare1 (ntre&inere1 reparare a sistemelor 2i instala&iilor de aprare impotriva
incendiilor1 de veri'icare1 (ntre&inere1 reparare a mi8loacelor te7nice de aprare impotriva incendiilor 2i de lucrri de i5ni'u5are 2i
termoprotectie de ctre persoane 'izice 2i 8uridice neatestateA
l) emiterea de rapoarte de (ncercri la 'oc de ctre laboratoare neautorizate con'orm le5iiA
m) utilizarea 2i comercializarea de mi8loace te7nice de aprare impotriva incendiilor1 necerti'icate con'orm le5iiA
F- cu amenda de la =-000 lei la 10-000 lei>
a) nerespectarea cerin&elor care au stat la baza eliberrii avizului sau a autoriza&iei de securitate la incendiuA
b) continuarea e%ecutrii lucrrilor de construc&ii sau 'unc&ionarea ori utilizarea construc&iilor;amena8rilor respective dup
anularea avizului sau a autoriza&iei de securitate la incendiu-

AR#- <=
(1) /anc&iunile contraven&ionale se aplica persoanelor 'izice sau 8uridice1 dup caz-
(2) ,ontravenientul poate ac7it (n termen de cel mult <8 de ore de la data (nc7eierii procesului?verbal ori1 dup caz1 de la
data comunicrii acestuia 8umtate din minimul amenzii prevzute (n prezenta le5e1 pentru 'iecare cate5orie de contraven&ii-
(.) ,ontraven&iile la normele de prevenire 2i stin5ere a incendiilor 2i sanc&iunile contraven&ionale se stabilesc prin 7otr4re a
:uvernului-
AR#- <6
(1) ,onstatarea contraven&iilor 2i aplicarea sanc&iunilor prevzute la art- << se 'ac de ctre personalul inspectiilor de prevenire
a incendiilor1 prevzute la art- 28 alin- (2)1 precum 2i de cel al altor or5ane abilitate de le5e-
(2) Primrii constata 2i sanc&ioneaz contraven&iile prevzute la art- << pct- * lit- b)1 pct- *** lit- a) 2i e) 2i pct- *F lit- a)-
(.) ,ontraven&iilor prevzute la art- << le sunt aplicabile dispozi&iile )rdonan&ei :uvernului nr- 2;2001 privind re5imul 8uridic al
contraven&iilor1 aprobat cu modi'icri 2i completri prin Le5ea nr- 180;20011 cu modi'icrile 2i completrile ulterioare-
Alin- (1) al art- <6 a 'ost modi'icat prin R!,#*+*,AR!A nr- .03 din 12 iulie 2006 publicat (n )"*#)R$L )+*,*AL nr- 388 din
18 septembrie 2006-
,AP- F*
6ispozi&ii 'inale
AR#- <3
(1) )r5anizarea1 conducerea1 (ndrumarea 2i controlul activit&ii de aprare impotriva incendiilor (n unit&ile structurilor de
aprare 2i securitate nationala se realizeaz potrivit prevederilor prezentei le5i1 pe baza normelor aprobate de conductorii
structurilor respective1 cu avizul *nspectoratului :eneral-
(2) La unit&ile din structurile prevzute la alin- (1) *nspectoratul :eneral 2i inspectoratele e%ercita controlul asupra modului de
aplicare a prevederilor le5ale privind aprarea impotriva incendiilor1 numai la solicitarea comandantilor sau a se'ilor acestora-
(.) La sediile Parlamentului1 Administra&iei Preziden&iale1 :uvernului1 precum 2i la alte obiective de importanta deosebita a'late
(n administrarea autorit&ilor publice centrale se pot constitui1 prin 7otr4re a :uvernului1 subunitati pro'esioniste speciale de
6
interven&ieA institu&iile men&ionate asi5ura 5ratuit imobilele1 spa&iile 2i utilitatile necesare (n vederea 'unctionarii 2i des'2urrii
activit&ilor subunitatilor-
AR#- <8
*nterven&ia pentru stin5erea incendiilor 2i salvarea persoanelor (n subteran1 la operatorii economici care produc1 stoc7eaza sau
utilizeaz substan&e to%ice care prin contact ori in7alare pot cauza moartea personalului1 la centralele nucleare1 la navele a'late
(n porturi 2i apele teritoriale romane1 pe calea 'erat1 aeroporturi1 plat'orme maritime de 'ora8 2i e%trac&ie1 se asi5ura de operatorii
economici care administreaz sectorul respectiv1 cu asistenta te7nica a inspectoratelor-
AR#- <D
(1) Laboratoarele de (ncercri la 'oc se autorizeaza (n condi&iile le5ii-
(2) Re5ulamentul de autorizare a laboratoarelor de (ncercri la 'oc se elaboreaz de *nspectoratul :eneral1 se aproba prin
ordin al ministrului administra&iei 2i internelor 2i se publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
AR#- =0
(1) i8loacele te7nice pentru aprarea impotriva incendiilor 2i ec7ipamentelor de protec&ie speci'ice se introduc pe piata 2i se
utilizeaz con'orm le5ii-
(2) 9n domeniul nere5lementat de Le5ea nr- 608;2001 privind evaluarea con'ormitatii produselor1 republicat1 introducerea pe
piata a produselor prevzute la alin- (1) se 'ace pe baza evalurii con'ormitatii 'ata de re5lementrile elaborate de *nspectoratul
:eneral-
(.) etodolo5ia de certi'icare a con'ormitatii produselor prevzute la alin- (2) se elaboreaz de *nspectoratul :eneral1 se
aproba prin ordin al ministrului administra&iei 2i internelor 2i se publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
AR#- =1
(1) Proiectarea1 e%ecutarea1 veri'icarea1 (ntre&inerea 2i repararea sistemelor 2i instala&iilor de aprare impotriva incendiilor1
e'ectuarea lucrrilor de termoprotectie 2i i5ni'u5are1 de veri'icare1 (ntre&inere 2i reparare a autospecialelor 2i a altor mi8loace
te7nice destinate aprrii impotriva incendiilor se e'ectueaz de ctre persoane 'izice 2i 8uridice atestate-
(2) Atestarea persoanelor prevzute la alin- (1) se 'ace pe baza metodolo5iei elaborate de *nspectoratul :eneral1 aprobat de
ministrul administra&iei 2i internelor 2i publicat (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-

AR#- =2
9n localitatea unde 'unc&ioneaz servicii de ur5enta pro'esioniste1 consiliul local nu are obli5a&ia constituirii serviciilor de
ur5enta voluntare-
AR#- =.
Personalul serviciilor de ur5enta nu rspunde de pa5ubele inerente procesului de interven&ie-
AR#- =<
(1) Personalul serviciilor de ur5enta pro'esioniste care a (ndeplinit o perioada de minimum 10 ani atribu&ii privind aprarea
impotriva incendiilor1 cruia i?au (ncetat raporturile de serviciu1 la cerere sau din motive care nu?i sunt imputabile acestuia1 poate
primi1 la cerere1 brevetul de Pompier specialist1 di'eren&iat pe cate5orii de personal-
(2) odul de eliberare 2i drepturile con'erite prin acest brevet vor 'i stabilite prin re5ulament aprobat prin ordin al ministrului
administra&iei 2i internelor-
AR#- ==
(1) Anual se or5anizeaz concursuri pro'esionale ale serviciilor de ur5enta 2i cercurilor de elevi Prietenii pompierilor-
(2) ,oncursurile pro'esionale ale serviciilor de ur5enta se des'2oar pe baza re5ulamentului elaborat de *nspectoratul
:eneral1 aprobat prin ordin al ministrului administra&iei 2i internelor1 care se publica (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
(.) ,oncursurile pro'esionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se des'2oar pe baza re5ulamentului elaborat de
*nspectoratul :eneral1 (n colaborare cu autoritatea nationala pentru re5lementarea activit&ilor de (nv&m4nt1 aprobat prin ordin
al acestei autorit&i 2i publicat (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *-
AR#- =6
(1) Actele normative de aplicare1 subsecvente prezentei le5i1 se elaboreaz de autorit&ile responsabile (n termen de D0 de zile
de la data intrrii (n vi5oare a acesteia-
(2) Pe data intrrii (n vi5oare a prezentei le5i se abro5a )rdonanta :uvernului nr- 60;1DD3 privind aprarea impotriva
incendiilor1 publicat (n onitorul )'icial al Rom4niei1 Partea *1 nr- 22= din .0 au5ust 1DD31 aprobat cu modi'icri 2i completri
prin Le5ea nr- 212;1DD31 cu modi'icrile 2i completrile ulterioare1 precum 2i orice alte dispozi&ii contrare-
Aceasta le5e a 'ost adoptat de Parlamentul Rom4niei1 cu respectarea prevederilor art- 3= 2i ale art- 36 alin- (2) din ,onstitu&ia
Rom4niei1 republicat-
PR!G!6*"#!L! ,A!R!* 6!P$#AC*L)R
@):6A" )L#!A"$
PR!G!6*"#!L! /!"A#$L$*
"*,)LA! FA,AR)*$
@ucure2ti1 12 iulie 2006-
"r- .03-
???????????????
7