Sunteți pe pagina 1din 20

ORDIN nr.

153
din 26 februarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
cabinetelor medicale
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 mai 2003
Avnd n vedere art. 15 din Leea nr. !2"#2001 $entru a$robarea Ordonan%ei &uvernului nr.
12'#1""( $rivind orani)area *i func%ionarea cabinetelor medicale,
v+)nd ,eferatul de a$robare al -irec%iei $olitici de de)voltare, $rorame .anca Mondial+ *i
$rivati)are nr. -. 1./5"#2003,
n temeiul 0ot+rrii &uvernului nr. 22#2001 $rivind orani)area *i func%ionarea Mini1terului
2+n+t+%ii *i 3amiliei, cu modific+rile *i com$let+rile ulterioare,
mini1trul 1+n+t+%ii *i familiei emite urm+torul ordin4
!rt. 1. " 2e a$rob+ 5ormele metodoloice $rivind nfiin%area, orani)area *i func%ionarea
cabinetelor medicale, cu$rin1e n ane6a nr. 1.
!rt. #. " -otarea minim+ obliatorie $entru cabinetele medicale de 1$ecialitate e1te $rev+)ut+ n
ane6a nr. 2.
!rt. 3. " Ane6ele nr. 1 *i 2 fac $arte interant+ din $re)entul ordin.
!rt. $. " -irec%iile de 1$ecialitate din cadrul Mini1terului 2+n+t+%ii *i 3amiliei, $recum *i direc%iile
de 1+n+tate $ublic+ 7ude%ene *i a munici$iului .ucure*ti vor duce la nde$linire $revederile
$re)entului ordin.
!rt. 5. " Pe data intr+rii n vioare a $re)entului ordin 5ormele nr. /(!#1""( $rivind formele de
e6ercitare a $rofe1iunii de medic, a$robate $rin Ordonan%a &uvernului nr. 12'#1""( $rivind
orani)area *i func%ionarea cabinetelor medicale, emi1e de Mini1terul 2+n+t+%ii *i de 8oleiul
Medicilor din ,omnia *i $ublicate n Monitorul Oficial al ,omniei, Partea I, nr. '/0 din (
decembrie 1""(, $recum *i ane6a nr. 2 la Ordinul mini1trului 1+n+t+%ii nr. ('#1""( $rivind
autori)a%ia de liber+ $ractic+ medical+ din ,omnia *i ncetea)+ a$licabilitatea.
!rt. %. " Pre)entul ordin 1e va $ublica n Monitorul Oficial al ,omniei, Partea I.
Mini1trul 1+n+t+%ii *i familiei,
-aniela .arto*
.ucure*ti, 2! februarie 2003.
5r. 153.
!N&'! Nr. 1
5O,M9 M9:O-OLO&I89
$rivind nfiin%area, orani)area *i func%ionarea cabinetelor medicale
!N&'! Nr. #
Ministerul Sntii i Familiei
Norm( metodologic(
din 26 februarie 2003
$rivind nfiin%area, orani)area *i func%ionarea cabinetelor medicale
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 mai 2003
)!*I+O,-, I
-i1$o)i%ii enerale
!rt. 1. " .urnizarea /erviciilor medicale n regim ambulatoriu /e realizeaz( prin intermediul
cabinetelor medicale, furnizoare de /ervicii medicale publice, de /tat /au private, al unit(ilor
medicale cu per/onalitate 0uridic( nfiinate n temeiul ,egii nr. 3111223 privind /ociet(ile
comerciale, republicat(, cu modific(rile ulterioare, ori al cabinetelor medicale din /tructura
1
in/tituiilor prev(zute la art. 1% din Ordonana 4uvernului nr. 1#$11225 privind organizarea
i funcionarea cabinetelor medicale, republicat(.
!rt. #. " Indiferent de forma de nfiinare i funcionare a cabinetelor medicale, activitatea n
cadrul ace/tor unit(i medicale /e va organiza i /e va de/f(ura cu re/pectarea urm(toarelor
principii fundamentale6
a7 au dreptul /( lucreze n cabinetele medicale medici i per/onal medical autorizat8
b7 medicului i /e vor re/pecta independena profe/ional( i dreptul de iniiativ(8
c7 raporturile de /ubordonare prive/c doar a/pectele legate de organizarea funcional( i
admini/trativ( a unit(ii medicale, ordinea interioar( i de di/ciplina la locul de munc(8
d7 activitatea medical( /e de/f(oar( conform reglement(rilor n vigoare, Regulamentului
)olegiului 9edicilor din Rom:nia i )odului de deontologie medical(8
e7 n cabinetul medical /e vor de/f(ura numai acele activit(i pentru care a fo/t autorizat
cabinetul medical8
f7 /oluionarea litigiilor legate de e;ercitarea profe/iei de medic e/te de competena comi/iei de
litigii din cadrul )olegiului 9edicilor din Rom:nia.
)!*I+O,-, II
8abinetul medical f+r+ $er1onalitate 7uridic+
<&)=I-N&! 1
-i1$o)i%ii enerale
!rt. 3. " )abinetele medicale f(r( per/onalitate 0uridic( /e vor nfiina i vor funciona fie n
/tructura in/tituiilor, unit(ilor cu per/onalitate 0uridic( prev(zute la art. 1, fie n una dintre
formele de e;ercitare a profe/iei de medic.
!rt. $. " >17 )abinetele medicale /e pot nfiina i vor furniza /ervicii medicale numai n
/pecialitatea /au1i competena medicului titular /au a a/ociailor, n cazul formelor
a/ociative.
>#7 9edicii care au mai multe /pecialit(i /au competene pot nfiina cabinetul medical
pentru una /au mai multe dintre /pecialit(ile /au1i competenele medicale dob:ndite.
>37 -i1$o)i%iile alin. ;1< *i ;2< 1e a$lic+ *i medicilor de medicin+ eneral+ *i medicilor 1tomatoloi.
!rt. 5. " >17 Medicul e1te liber 1+ *i 1c=imbe forma de e6ercitare a $rofe1iunii $rev+)ut+ la art. !
1au 1+>*i modifice obiectul de activitate al cabinetului medical n func%ie de 1$ecialit+%ile,
1u$ra1$eciali)+rile ori com$eten%ele dobndite.
>#7 Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de orani)are, 1e
va face cu autori)area direc%iei de 1+n+tate $ublic+ n a c+rei ra)+ teritorial+ func%ionea)+ cabinetul
medical.
>37 ?n ca)ul modific+rii obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de
orani)are, n ba)a avi)ului eliberat de 8oleiul Medicilor din ,omnia, direc%iile de 1+n+tate
$ublic+ vor elibera un certificat>ane6+ la certificatul de nrei1trare a cabinetului n ,ei1trul unic al
cabinetelor medicale.
<&)=I-N&! a #"a
3ormele de e6ercitare a $rofe1iunii de medic ca $rofe1iune liberal+
!rt. %. " )abinetele medicale f(r( per/onalitate 0uridic(, ca form( de e;ercitare a profe/iei, /e
pot nfiina de medicii cu drept de liber( practic( n una dintre urm(toarele forme6
a7 cabinet medical individual8
b7 cabinete medicale grupate8
c7 cabinete medicale a/ociate8
d7 /ocietate civil( medical(.
!rt. ?. " )abinetul medical individual e/te forma de e;ercitare a profe/iunii de medic, n
cadrul c(reia i de/f(oar( activitatea medicul titular, /ingur /au mpreun( cu ali medici i
2
cu alte categorii de per/onal medical autorizat. !cetia au calitatea de /alariat /au de
colaborator, n condiiile legii.
!rt. 5. " >17 8abinetele medicale ru$ate 1e con1tituie $e ba)a contractului dintre dou+ 1au mai
multe cabinete medicale individuale, n 1co$ul cre+rii de facilit+%i economice comune, cum ar fi
folo1irea n comun a $atrimoniului *i#1au a 1alaria%ilor ori a colaboratorilor.
>#7 8abinetele medicale ru$ate *i $+1trea)+ individualitatea n rela%iile cu ter%ii.
>37 8ondi%iile ru$+rii 1unt 1tabilite $rin contractul dintre $+r%i, nc=eiat n form+ 1cri1+, cu
re1$ectarea 8odului civil *i a $re)entelor norme metodoloice.
>$7 8ontractul de ru$are va cu$rinde urm+toarele elemente minime obliatorii4
> $+r%ile contractului@
> obiectul *i 1co$ul contractului@
> 1ediul $rofe1ional al cabinetelor medicale ru$ate@
> coordonarea cabinetelor medicale ru$ate, cu indicarea $er1oanelor care au calitatea de
coordonator, facilit+%ile economice comune *i modul de re$arti)are a c=eltuielilor comune@
> durata contractului *i modalit+%ile de ncetare a ace1tuia.
!rt. 2. " >17 8abinetele medicale a1ociate 1e con1tituie din dou+ 1au mai multe cabinete medicale
individuale, n 1co$ul e6ercit+rii n comun a activit+%ii *i al a1iur+rii acce1ului $ermanent al
$acien%ilor la 1ervicii medicale com$lete.
>#7 Medicii titulari din cabinetele medicale a1ociate intr+ n rela%ii cu ter%ii n numele a1ocierii din
care fac $arte, cu $+1trarea dre$turilor *i a re1$on1abilit+%ilor individuale $rev+)ute de lee.
>37 8ondi%iile a1ocierii 1unt convenite ntre $+r%i $rin contract de a1ociere, nc=eiat n form+ 1cri1+,
cu re1$ectarea leii civile *i a $re)entelor norme metodoloice.
>$7 8ontractul de a1ociere va cu$rinde urm+toarele elemente obliatorii4
> $+r%ile contractului *i denumirea a1ocierii@
> 1co$ul *i obiectul a1ocierii@
> 1ediul $rofe1ional al a1ocierii@
> coordonarea a1ocierii, cu indicarea $er1oanei 1au a $er1oanelor care au calitatea de coordonator,
durata contractului *i modalit+%ile de ncetare a ace1tuia.
!rt. 13. " >17 8abinetele medicale ru$ate *i cabinetele medicale a1ociate $ot avea $atrimoniu
comun, dac+ 1>a convenit n ace1t 1en1 $rin contractul de ru$are 1au de a1ociere.
>#7 Patrimoniul comun e1te de1tinat, n e6clu1ivitate, reali)+rii obiectului de activitate al cabinetelor
medicale.
!rt. 11. " 8ontractele de ru$are *i a1ociere a cabinetelor medicale 1e vor nrei1tra la admini1tra%ia
financiar+ *i cte un e6em$lar al contractului 1e va de$une la direc%ia de 1+n+tate $ublic+ *i la
coleiul medicilor.
!rt. 1#. " >17 2ocietatea civil+ medical+ 1e con1tituie $rin contract de 1ocietate civil+, nc=eiat n
form+ 1cri1+ ntre 2 1au mai mul%i medici a1ocia%i, cu re1$ectarea di1$o)i%iilor art. 1'"1, 1'"2 *i
1'"">1531 din 8odul civil, referitoare la 1ocietatea civil+ $articular+, *i a di1$o)i%iilor $re)entelor
norme metodoloice.
>#7 8ontractul de 1ocietate civil+ va cu$rinde urm+toarele elemente minime obliatorii4
> $+r%ile contractului de 1ocietate, 1co$ul *i obiectul ace1tuia@
> 1ediul $rofe1ional al 1ociet+%ii civile medicale@
> $atrimoniul 1ocial al 1ociet+%ii civile medicale, cu indicarea a$ortului fiec+rui medic 1ocietar,
con1tnd n bunuri mobile *i imobile ori n munca medicilor 1ocietari@
> oranul de conducere al 1ociet+%ii civile medicale *i $reci)area func%iilor membrilor ace1tuia@
> durata contractului de 1ocietate *i modalit+%ile de ncetare a ace1tuia.
!rt. 13. " >17 2ocietatea civil+ medical+ e1te condu1+ de adunarea a1ocia%ilor.
>#7 ?n condi%iile actului con1titutiv *i ale 1tatutului a1ocia%iei, $oate func%iona *i un con1iliu de
admini1tra%ie ce va conduce 1ocietatea civil+ medical+ ntre *edin%ele adun+rii a1ocia%ilor.
!rt. 1$. " >17 8om$onen%a con1iliului de admini1tra%ie, modul de de1emnare a membrilor ace1tuia,
durata mandatului membrilor *i cau)ele de ncetare a mandatului ace1tora vor fi $rev+)ute n
1tatutul 1ociet+%ii civile medicale.
3
>#7 2ocietatea civil+ medical+ e1te re$re)entat+ n rela%iile cu ter%ii de un re$re)entant de1emnat $rin
=ot+rre a adun+rii a1ocia%ilor.
!rt. 15. " >17 8onducerea curent+ o$erativ+ a 1ociet+%ii civile medicale e1te ncredin%at+ unui
director e6ecutiv, de1emnat de con1iliul de admini1tra%ie dintre membrii ace1teia.
>#7 -irectorul e6ecutiv $oate fi *i o $er1oan+ din afara 1ociet+%ii civile medicale.
!rt. 1%. " Orani)area *i func%ionarea 1ociet+%ii civile medicale vor fi $rev+)ute n detaliu n 1tatutul
1+u.
!rt. 1?. " >17 )abinetele medicale individuale, grupate /au a/ociate i /ocietatea civil(
medical( pot anga0a, conform prevederilor legale n vigoare, ca /alariai /au colaboratori,
medici i alte categorii de per/onal medical autorizat, precum i per/onal au;iliar i de alt(
/pecialitate.
>#7 8ontractul individual de munc+ *i conven%ia de colaborare 1e nc=eie ntre 1alaria%i ori
colaboratori *i ana7ator4 medicul 1au, du$+ ca), medicul deleat de cabinetele ru$ate 1au a1ociate,
directorul e6ecutiv al 1ociet+%ii civile medicale ori alt medic m$uternicit n ace1t 1en1.
>37 Modalitatea de 1electare a $er1onalului ana7at la cabinetele medicale $rivate 1e 1tabile*te de
titularul cabinetului 1au de a1ocia%i, n ca)ul 1ociet+%ii civile medicale >abrogat7@.
<&)=I-N&! a 3"a
?nfiin%area cabinetelor medicale *i a 1ociet+%ii civile medicale
!rt. 15. " 8abinetul medical 1e nfiin%ea)+ la cererea medicului titular 1au a medicilor a1ocia%i din
cadrul 1ociet+%ii civile medicale.
!rt. 12. " !ctul de nfiinare a cabinetului medical ori a /ociet(ii civile medicale l con/tituie
certificatul de nregi/trare n Regi/trul unic al cabinetelor medicale.
!rt. #3. " >17 8ertificatul de nrei1trare 1e eliberea)+ n ba)a urm+toarelor documente4
a7 cerere de nfiin%are@
b7 autori)a%ia de liber+ $ractic+ a medicului titular 1au a a1ocia%ilor@
c7 dovada de%inerii leale a 1$a%iului n care urmea)+ 1+ func%ione)e cabinetul medical@
d7 avi)ul 8oleiului Medicilor din ,omnia@
e7 actul con1titutiv *i 1tatutul 1ociet+%ii civile medicale.
f7 dovada nde$linirii condi%iilor minime de 1$a%iu *i circuite func%ionale n concordan%+ cu
1erviciile medicale furni)ate $e 1$ecialit+%i >ad(ugat7@.
>#7 96i1ten%a dot+rii minime nece1are func%ion+rii cabinetelor medicale, a condi%iilor minime de
1$a%iu *i a circuitelor func%ionale n concordan%+ cu 1erviciile medicale furni)ate 1e va verifica de
direc%iile de 1+n+tate $ublic+ 7ude%ene *i a munici$iului .ucure*ti >/cAimbat7@
>37 Bn acelai /paiu cu de/tinaia de cabinet medical nu pot fi nfiinate mai mult de dou(
cabinete medicale i numai dac( /e ndepline/c condiiile de compatibilitate ntre /pecialit(ile
medicale privind /erviciile medicale furnizate >ad(ugat7@
!rt. #1. " >17 Avi)ul coleiului medicilor 1e eliberea)+ n ba)a autori)a%iei de liber+ $ractic+ *i a
dove)ii de%inerii leale a 1$a%iului *i numai du$+ verificarea e6i1ten%ei dot+rii minime a cabinetului
medical.
>#7 -otarea minim+ va fi verificat+ de c+tre direc%iile de 1+n+tate $ublic+ $entru toate activit+%ile
medicale ce urmea)+ a fi men%ionate n obiectul de activitate al cabinetului medical.
>37 ?n ca)ul 1ociet+%ilor civile medicale, un e6em$lar al actului con1titutiv *i al 1tatutului 1e va
de$une *i la coleiul medicilor care emite avi)ul de nfiin%are.
>$7 ?n avi)ul eliberat de coleiul medicilor 1e vor men%iona 1erviciile medicale furni)ate, num+rul
de cabinete, n ca)ul 1ociet+%ii civile medicale, *i e6i1ten%a dot+rii minime core1$un)+toare
activit+%ii medicale de1f+*urate.
!rt. ##. " >17 3ormele de e6ercitare a $rofe1iei de medic vor fi individuali)ate $rin denumire, du$+
cum urmea)+4
a7 n cazul cabinetului medical individual " numele medicului titular, urmat de /intagma
Ccabinet medical de...C ;1e trece activitatea medical+ $rinci$al+ ce 1e de1f+*oar+ n cabinet<@
4
b7 n ca)ul 1ociet+%ilor civile medicale > numele cel $u%in al unuia dintre a1ocia%i, urmat de 1intama
A*i a1ocia%ii > 1ocietate civil+ medical+A 1au numele a1ocia%ilor *i 1intama A1ocietate civil+
medical+A. Pe firma 1ociet+%ii civile medicale vor fi men%ionate activit+%ile medicale de1f+*urate 1au
doar cele mai 1emnificative.
>#7 5umele vor fi $recedate de titulatura medical+.
>37 -enumirile $rev+)ute la alin. ;1< vor fiura $e firmele cabinetelor *i ale 1ociet+%ilor n condi%iile
1tabilite de 8odul de deontoloie medical+.
)!*I+O,-, III
?nrei1trarea unit+%ilor medico>1anitare nfiin%ate $otrivit Leii
nr. 31#1""0, re$ublicat+, cu modific+rile ulterioare, *i a cabinetelor
din 1tructura orani)a%iilor $rev+)ute la art. 1! din Ordonan%a
&uvernului nr. 12'#1""(, re$ublicat+
!rt. #3. " >17 -nit(ile medicale cu per/onalitate 0uridic(, nfiinate potrivit ,egii nr. 3111223,
republicat(, cu modific(rile ulterioare, vor funciona cu ndeplinirea condiiilor prev(zute de
lege.
>#7 A1ocia%iile *i funda%iile vor $utea nfiin%a cabinete medicale numai dac+ au $rev+)ut n obiectul
de activitate ace1t en de activit+%i.
!rt. #$. " >17 ?nrei1trarea ace1tor unit+%i 1e face la direc%iile de 1+n+tate $ublic+ n a c+ror ra)+
teritorial+ func%ionea)+ unitatea re1$ectiv+.
>#7 ?nrei1trarea unit+%ii 1e va efectua numai dac+ unitatea medico>1anitar+ nfiin%at+ n temeiul
Leii nr. 31#1""0, re$ublicat+, cu modific+rile ulterioare, nde$line*te condi%iile $rev+)ute la art. 15
alin. 1 lit. a< *i b< din Ordonan%a &uvernului nr. 12'#1""(, re$ublicat+.
!rt. #5. " >17 Bnregi/trarea unit(ii i emiterea certificatului de nregi/trare n Regi/trul unic al
cabinetelor medicale /e fac n baza urm(toarelor documente6
a7 cererea reprezentantului legal al unit(ii medico"/anitare8
b7 certificatul de nregi/trare la regi/trul comerului, re/pectiv certificatul de nregi/trare n
regi/trul per/oanelor 0uridice, ori Aot(r:rea 0udec(torea/c( de nfiinare /au actul de
acordare a per/onalit(ii 0uridice8
c7 actul con/titutiv8
d7 Aot(r:rea /tatutar( a organului de conducere privind nfiinarea unuia /au mai multor
cabinete medicale, pentru organizaiile i in/tituiile prev(zute la art. 1% din Ordonana
4uvernului nr. 1#$11225, republicat(8
e7 dovada legal( a deinerii /paiului n care /e organizeaz( i funcioneaz( cabinetul medical8
f7 autorizaia /anitar( de funcionare8
g7 avizul colegiului medicilor.
A7 dovada ndeplinirii condiiilor minime de /paiu i circuite funcionale n concordan( cu
/erviciile medicale furnizate pe /pecialit(i. >ad(ugat7@
>#7 96i1ten%a dot+rii minime nece1are func%ion+rii cabinetelor medicale, a condi%iilor minime de
1$a%iu *i a circuitelor func%ionale n concordan%+ cu 1erviciile medicale furni)ate 1e va verifica de
direc%iile de 1+n+tate $ublic+ 7ude%ene *i a munici$iului .ucure*ti >/cAimbat7@
>37 Bn acelai /paiu cu de/tinaia de cabinet medical nu pot fi nfiinate mai mult de dou(
cabinete medicale i numai dac( /e ndepline/c condiiile de compatibilitate ntre /pecialit(ile
medicale privind /erviciile medicale furnizate >ad(ugat7@
!rt. #%. " >17 ?n cererea de nrei1trare *i n certificatul emi1 de c+tre direc%iile de 1+n+tate $ublic+
1e vor men%iona activit+%ile cu caracter medical ce urmea)+ 1+ fie furni)ate de unitatea medico>
1anitar+, $recum *i num+rul de cabinete medicale ce vor func%iona n cadrul unit+%ii.
>#7 8ertificatul men%ionat la alin. ;1< 1e emite $e numele unit+%ii, orani)a%iei, in1titu%iei care a
1olicitat nrei1trarea cabinetului#cabinetelor medicale.
!rt. #?. " !vizul colegiului medicilor /e elibereaz( n baza urm(toarelor documente4
a7 cererea oranului de conducere@
b7 certificatul de nrei1trare la rei1trul comer%ului, re1$ectiv certificatul de nrei1trare n rei1trul
5
$er1oanelor 7uridice, ori =ot+rrea 7udec+torea1c+ de nfiin%are 1au actul de acordare a $er1onalit+%ii
7uridice@
c7 actul con1titutiv al 1ociet+%ii@
d7 =ot+rrea 1tatutar+ a oranului de conducere $rivind nfiin%area unuia 1au mai multor cabinete
medicale, $entru orani)a%iile *i in1titu%iile $rev+)ute la art. 1! din Ordonan%a &uvernului nr.
12'#1""(, re$ublicat+@
e7 dovada de%inerii leale a 1$a%iului n care urmea)+ 1+ func%ione)e cabinetul#cabinetele medicale@
f7 declara%ia $rev+)ut+ la art. 2( lit. b< din $re)entele norme metodoloice@
g7 reulamentul de orani)are *i func%ionare@
A7 fi*ele de atribu%ii ale $o1turilor@
i7 ra$ortul favorabil $rivind e6i1ten%a dot+rii minime core1$un)+toare activit+%ilor medicale
de1f+*urate *i num+rului de cabinete, document ntocmit de in1$ectori delea%i din $artea 8oleiului
Medicilor din ,omnia@
07 $roramul de lucru al cabinetelor medicale, a$robat de conducerea unit+%ii.
!rt. #5. " >17 )olegiul medicilor va elibera avizul core/punz(tor numai dac(6
a7 fa%+ de activit+%ile *i cabinetele medicale declarate e6i1t+ a1iurat+ dotarea minim+
core1$un)+toare, condi%iile minime de 1$a%iu *i circuitele func%ionale nece1are@ >/cAimbat7@
b7 oranul de conducere al unit+%ii 1e obli+ n 1cri1 $rintr>o declara%ie 1+ re1$ecte inde$enden%a
$rofe1ional+ a medicilor *i 1+ ana7e)e numai $er1onal medico>1anitar autori)at@
c7 reulamentul de orani)are *i func%ionare a1iur+ inde$enden%a $rofe1ional+ *i dre$tul de deci)ie
ale $er1onalului medical@
d7 fi*ele de atribu%ii ale $o1turilor re1$ect+ com$eten%a $rofe1ional+ 1$ecific+ fiec+rei 1$ecialit+%i ori
com$eten%a medical+, $recum *i condi%ia $rev+)ut+ la lit. c<.
>#7 Avi)ul eliberat de coleiul medicilor va cu$rinde men%iuni referitoare la activit+%ile medicale ce
urmea)+ 1+ fie furni)ate de 1ocietate, num+rul de cabinete medicale ce vor func%iona, $recum *i
e6i1ten%a dot+rii minime $entru fiecare cabinet medical.
!rt. #2. " >17 Modificarea ori com$letarea num+rului de cabinete medicale din cadrul unit+%ii 1e va
face n condi%iile $re)entelor norme metodoloice.
>#7 ?n ba)a avi)ului eliberat de coleiul medicilor $rivind e6i1ten%a dot+rii minime *i a nde$linirii
condi%iilor *i $entru noile cabinete medicale nfiin%ate, direc%iile de 1+n+tate $ublic+ vor emite un
1u$liment la certificatul de nrei1trare.
)!*I+O,-, ID
-i1$o)i%ii finale
!rt. 33. " >17 8ontrolul $rev+)ut la art. ! alin. 5 din Ordonan%a &uvernului nr. 12'#1""(,
re$ublicat+, 1e e6ercit+ de comi1ii mi6te formate din re$re)entan%i ai Mini1terului 2+n+t+%ii *i
3amiliei *i ai unit+%ilor 1ale 1ubordonate, ai 8a1ei 5a%ionale de A1iur+ri de 2+n+tate > atunci cnd
unitatea e1te n rela%ie contractual+ cu ca1a de a1iur+ri de 1+n+tate >, ai 8oleiului Medicilor din
,omnia *i ai altor orane abilitate, n condi%iile leii >/cAimbat7@
>#7 ?n ace1t 1en1, n termen de 30 de )ile de la intrarea n vioare a $re)entelor norme metodoloice,
cele 3 in1titu%ii vor nc=eia $rotocoale $rivind modalit+%ile de de1f+*urare a controalelor n
cabinetele medicale *i tematica de control.
!rt. 31. " >17 Numai cabinetele medicale din mediul rural, n condiiile legii i ale prezentelor
norme metodologice, pot nfiina puncte /ecundare de lucru n localit(ile rurale >/cAimbat7@
>#7 Pentru $unctele 1ecundare de lucru direc%iile de 1+n+tate $ublic+, n ba)a avi)ului eliberat de
coleiul medicilor, vor emite un certificat de nrei1trare.
!rt. 3#. " Mutarea 1ediului unui cabinet medical va fi a$robat+ de 8oleiul Medicilor din ,omnia
*i va fi comunicat+ direc%iilor de 1+n+tate $ublic+.
!rt. 33. " >17 )abinetele de medicina muncii /e pot organiza fie n una dintre formele liberale
de e;ercitare a profe/iei de medic, fie ca /ocietate medical( nfiinat( potrivit ,egii nr.
3111223, republicat(, cu modific(rile ulterioare.
6
>#7 Bnfiinarea cabinetelor de medicina muncii /e va face potrivit prezentelor norme
metodologice.
!rt. 3$. " )abinetele medicale din /tructura unit(ilor cu capital de /tat /au privat /e
nfiineaz(, /e organizeaz( i funcioneaz( n conformitate cu prezentele norme metodologice.
!ce/te cabinete medicale vor furniza /ervicii medicale numai anga0ailor unit(ilor n care
/unt nfiinate >abrogat7@
!rt. 35. " Bn acelai /paiu nu pot coe;i/ta dou( forme diferite de e;ercitare a profe/iei,
conform art. % din prezentele norme metodologice.
@ modific(ri adu/e de Ordinul nr. 5%3 din 32.3%.#333, publicat n 9onitorul Oficial nr. $#1
din 1%.3%.#333.
-O:A,9A MI5IMB O.LI&A:O,I9
$entru cabinetele medicale de 1$ecialitate
!natomie patologic(
-otarea minim+ obliatorie e1te $rev+)ut+ n Ordinul mini1trului 1+n+t+%ii *i familiei nr. !0"#2002
$entru a$robarea 5ormelor de autori)are *i func%ionare a laboratoarelor ce efectuea)+ anali)e
medicale n 1i1tem ambulatoriu.
!ne/tezie i terapie inten/iv(
-otare eneral+ ;$entru tera$ia durerii *i ane1te)ie#tera$ie inten1iv+ n condi%ii de c=irurie de o )i >
one daC 1urerC<4
> tru1+ de re1u1citare re1$iratorie *i cardiocirculatorie@
> 1ur1+ de o6ien@
> medicamente de uren%+@
> catetere $eriferice@
> $erfu)ie endovenoa1+@
> monitori)are ;9D&, $re1iune arterial+ noninva)iv+, $ul1o6imetrie 1au numai $ul1o6imetrie<@
> 1teto1co$ *i ten1iometru.
-otare 1$ecific+
Pentru tera$ia durerii4
> tru1e 1terile $entru te=nici loco>reionale *i ane1te)ice locale.
Pentru ane1te)ie>reanimare4
> ane1te)ice enerale@
> defibrilator@
> ca$norafie ;$entru la$aro1co$ie<@
> a$arat de ane1te)ie.
Recuperare, medicin( fizic( i balneologie
-otare4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> neato1co$@
> a$arat curen%i diadinamici 1au a$arat curen%i de 7oa1+ frecven%+>im$ul1uri etc.@
> a$arat curen%i interferen%iali interfrem, interdCn, diafrem 1au nemectron@
> a$arat tera$ie cu ultra1unete@
> dot+ri minimale $entru Einetotera$ie ;1$alier, 1altea, olind+ etc.<@
7
> termometru@
> ciocan refle6e.
)ardiologie
-otare4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+@
> o1cilometru@
> termometru@
> electrocardioraf@
> o$%ional4 ecocardioraf@
> ec=i$ament $entru te1tare de efort@
> a$arat de monitori)are 9D& ambulatorie ;0olter<.
)Airurgie va/cular(
-otare4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> o1cilometru@
> a$arat 9D&@
> do$$ler va1cular@
> o$%ional4 ecoraf cord@
> termometre@
> tru1+ c=irurical+ minim+.
)Airurgie general(
-otare4
> $en1e anatomice@
> $en1e c=iruricale@
> $en1e =emo1tatice Pean *i Doc=er@
> foarfece dre$te *i curbe@
> bi1turiu, inclu1iv electrocauter@
> termometre@
> $ortace Mat=ieu@
> ace c=iruricale@
> ace de $unc%ie@
> $en1a $orttam$on@
> de$+rt+toare 3arabeuf@
> tru1+ tra=eo1tomie *i canule@
> 1ticlete butonate, 1ond+ canelat+@
> $i$+ &uedell@
> 1erini de unic+ folo1in%+@
> ten1iometru, 1teto1co$@
> e$rubete@
> 1onde uretrale@
> atele Dramer@
> m+nu*i c=iruricale@
> t+vi%e renale.
8
)Airurgie pla/tic( " 9icrocAirurgie recon/tructiv(
-otare4
> bi1turiu cu lame de unic+ folo1in%+@
> foarfece de diferite dimen1iuni@
> $en1e c=iruricale de diferite dimen1iuni@
> $en1e Pean, Doc=er@
> $ortace@
> tru1+ rinocorec%ii@
> electrocauter@
> termometru.
Diabet zaAarat, nutriie i boli metabolice
-otare4
> ten1iometru, 1teto1co$, o1cilometru@
> cntar de $er1oane, cu ti7a $entru n+l%ime@
> oftalmo1co$@
> electrocardioraf@
> dia$a)on $entru diano1ticul $olinevritei@
> 1erini de unic+ folo1in%+ $entru in1ulin+@
> $anlic+ $entru m+1urarea circumferin%elor ;abdominal+, fe1ier+<@
> a$arat $entru determinarea n uren%+ a licemiei@
> colaborare direct+ cu un laborator clinic $entru determin+ri de4 licemie, cole1terol, li$ide,
triliceride, acid uric, lico)urie, cor$i cetonici, albuminurie, $roteinurie > cu reactivi 1au te1te.
&ndocrinologie
-otare4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> cntar $entru adul%i@
> taliometru@
> centimetru@
> ciocan refle6e@
> e6oftalmometru@
> 1finomanometru@
> in1trument de antro$ometrie.
&;plor(ri funcionale
-otare4
> electrocardioraf cu ane6e $entru nrei1tr+ri fono>mecano>cardiorafice *i de $ul1 carotidian
;$oliraf electro>mecano>fono<@
> biciclet+ eronomic+@
> defibrilator@
> 1i1tem 0olter@
> ecocardioraf cu 1i1teme de nrei1trare n modul M, 2- *i -o$$ler $ul1atil, continuu *i color
:ran1ducer ec=o abdominal@
> di1$o)itiv -o$$ler $entru flu6 arterial $eriferic@
> 1$iroraf@
> floF1creen@
> $ul1o6imetru.
9
4a/troenterologie
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> a1tro1co$@
> colono1co$@
> linie de)infec%ie a$aratur+ o$tic+@
> o$%ional4 tru1e de $oli$ectomie, in7ectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie $atoloic+.
!lergologie i imunologie clinic(
-otarea minim+ obliatorie e1te $rev+)ut+ n Ordinul mini1trului 1+n+t+%ii *i familiei nr. !0"#2002
$entru a$robarea 5ormelor de autori)are *i func%ionare a laboratoarelor ce efectuea)+ anali)e
medicale n 1i1tem ambulatoriu.
Eoli infecioa/e
-otare4
> 1teto1co$@
> 1$ecul de con1ulta%ie otic+, narinar+ ;eventual oto1co$<@
> oftalmo1co$@
> ten1iometru@
> termometru@
> friider $entru $rodu1e bioloice@
> ec=i$ament de interven%ie de uren%+ n in1uficien%e re1$iratorii acute ;$i$+, tub de o6ien, ma1c+,
burduf comandat manual<@
> a$+1+toare limb+ de unic+ folo1in%+@
> e$rubete 1terile 1au ec=i$amente de recoltare de ti$ Geno7ect@
> colaborare direct+ cu un laborator clinic@
> 1ur1+ mobil+ de lumin+ direc%ionabil+ 1au lam$a frontal+ ti$ O,L.
9edicin( de familie
Dotare6
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> ma1+ inecoloic+@
> cntar $entru adul%i@
> taliometru@
> $elvimetru@
> neato1co$ $entru radiorafii@
> a$+1+tor limb+@
> de1c=i)+tor ur+@
> ciocan refle6e@
> canule rectale@
> canule uretrale@
> canule vainale@
> tru1+ com$let+ de mic+ c=irurie@
> valve inecoloice *i $en1e de col@
> centimetru de croitorie@
> 1erin+ &uCon $entru 1$+l+turi auriculare@
10
> atele Dramer@
> termometru.
9edicin( intern(
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> o1cilometru ;cabinetele r. 1<@
> electrocardioraf ;cabinetele r. 1<@
> cntar $entru adul%i@
> ciocan refle6e@
> $en1e diferite@
> termometru@
> e$rubete diver1e.
Nefrologie
-otare4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> cntar $entru adul%i@
> taliometru@
> neato1co$ $entru radiorafii@
> ciocan refle6e@
> centimetru de croitorie@
> electrocardioraf@
> cntar@
> a$aratur+ automat+ ;analC1er< $entru inve1tia%ii u)uale ;ma6imum 10 ti$uri de anali)e<4 uree,
creatinin+, =emoleucoram+, licemie@
> determin+ri ra$ide ale com$onentelor urinare $rin bandelete reactive@
> acce1 *i colaborare direct+ n vederea di1$en1ari)+rii@
> micro1co$ u)ual@
> ecoraf eneral abdominal@
> o$%ional4 oftalmo1co$, do$$ler va1cular $entru monitori)area fi1tulelor arteriovenoa1e *i urm+rirea
tran1$lantului renal > artera renal+.
Neurologie
-otare4
> oto1co$@
> dinamometre@
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> oftalmo1co$ cu tran1formator@
> ciocan refle6e@
> dia$a)oane $entru e6$lorarea 1en1ibilit+%ii $rofunde@
> dinamometru $entru e6aminarea for%ei 1ementare@
> tru1+ de abe1lanuri $entru e6aminarea refle6elor de fund de t@
> o$%ional4 electroencefaloraf.
NeurocAirurgie
-otare4
11
> a$arat $entru m+1urarea ten1iunii arteriale@
> 1teto1co$@
> oftalmo1co$@
> termometru@
> ace c=iruricale de diferite dimen1iuni@
> $ortac 0aedon cu ura drea$t+@
> arafe Mic=el@
> bi1turiu c=irurical@
> ciocan refle6e@
> c=iuret+ model GolEman de diferite dimen1iuni@
> foarfece c=irurical dre$t cu vrful a1cu%it *i cu vrful bont@
> foarfece c=irurical curb cu vrful a1cu%it *i cu vrful bont@
> $en1+ anatomic+ de 1',5 cm lunime@
> $en1+ anatomic+ de 1( cm lunime@
> $en1+ c=irurical+ de 1',5 cm lunime cu 162 din%i@
> $en1+ c=irurical+ de 1( cm lunime cu 162 din%i@
> 1ond+ 3oleC, :=iemann, 5elaton@
> $en1+ =emo1tatic+ model Doc=er@
> $en1+ =emo1tatic+ Pean@
> $en1+ de a$licat *i 1co1 arafele@
> centimetru@
> o$%ional4 a$arat -o$$ler e6tra>intracranian@
> electroencefaloraf $ortabil.
Oftalmologie
-otare4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> o$toti$ $entru di1tan%+ *i a$roa$e@
> tru1+ de lentile 1au foro$ter@
> tru1+ de 1Eia1co$ie 1au refractometru@
> oftalmo1co$@
> tonometru@
> biomicro1co$@
> tabele $entru 1im% cromatic@
> lu$+ frontal+.
*/iAiatrie pediatric(
-otare4
> tru1+ de interven%ie de uren%+@
> ciocan refle6e@
> neato1co$@
> oftalmo1co$@
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> dia$a)on@
> dinamometru@
> o$%ional4 electromioraf, ecoraf -o$$ler $ortabil.
Oncologie medical(
-otare4
12
> c=imiotera$ie n 1$ital de )i ;ambulatoriu<@
> colaborare direct+ cu4 cabinet de anatomie $atoloic+, cabinet de radioloie ;inclu1iv mamomat<,
laborator de inve1tia%ii bioc=imice *i =ematoloice, cabinet cu unitate de iradiere cu enerie nalt+
*i curietera$ie@
> o$%ional4 ecoraf ;n func%ie de com$eten%+<.
Otorinolaringologie
-otare4
> 1ur1+ de o6ienotera$ie cu barota7@
> 1ur1+ de a1$irat@
> a$+1+tor limb+@
> 1$ecule na)ale@
> 1$ecule auriculare@
> 1$ecul 2ieel 1au lu$+@
> olin)i lariniene@
> olin)i cavum@
> olind+ frontal+ 1au lam$+ Dlar@
> 1et dia$a)oane@
> ace de a1$ira%ie auricular+@
> 1erin+ larinian+@
> de1c=i)+tor ur+@
> $en1+ n baionet+@
> $en1a Lubet>.arbon@
> $ortvat+ auricular+@
> $en1+ de limb+@
> lam$+ de 1$irt@
> termometru@
> cri1tali)atoare@
> 1onde 5elaton, 1onde drena7@
> 1caun O,L@
> *or% din cauciuc@
> 1ub1tan%e ane1te)ice, =emo1tatice, va1ocon1trictoare.
*ediatrie
-otare4
> 1teto1co$ *i ten1iometru@
> ciocan refle6e
> olind+ frontal+@
> cntar $entru 1uari@
> cntar $entru adul%i@
> $ediometru@
> taliometru@
> reflector cu $icior@
> branule de diferite dimen1iuni@
> 1olu%ii $erfu)abile $entru 1itua%ii de $rim a7utor@
> mic+ tru1+ de $rim a7utor@
> butelie mic+ de o6ien cu ma1c+@
> a1$irator $ortabil@
> lam$+ ultraviolete@
> nebuli)ator@
13
> 1onde de a1$ira%ie a1tric+@
> lucote1te@
> o$%ional4 licote1te, 1$iroraf, $eaE>floF>meter@
> termometre@
> a$+1+toare limb+@
> 1$eculum auricular de diferite dimen1iuni@
> centimetru@
> $en1e anatomice@
> $en1e c=iruricale@
> $en1e =emo1tatice Pean *i Doc=er@
> foarfece dre$te *i curbe@
> bi1turiu@
> $ortace Mat=ieu@
> de$+rt+toare 3arabeuf@
> tru1+ tra=eo1tomie *i canule@
> 1tilete butonate@
> 1onde canelate@
> de1c=i)+tor ur+@
> $i$e &uedel@
> anu1co$@
> $en1e de limb+@
> iriator4 canule rectale@
> e$rubete *i lame de 1ticl+@
> 1onde uretrale@
> atele Dramer.
*neumologie
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> a1$irator@
> termometru@
> 1$irometru@
> neato1co$@
> o$%ional4 tru1+ de $unc%ie $leural+, ace $entru bio$1ie@
> colaborare direct+ cu cabinet de radioloie, laborator clinic *i microbioloic@
> acce1 la inve1tia%ie bron=o1co$ic+.
Radiologie " imagi/tic( medical(
-otare4
> a$arat roenten $entru radio1co$ii *i radiorafii@
> ecoraf@
> neato1co$@
> ca1ete cu filme radiorafice@
> filme *i ecrane@
> 1olu%ii $entru develo$at *i fi6at@
> u1c+tor de filme@
> o$%ional4 ma*in+ automat+ de develo$at@
> 1ur1+ de o6ien@
> tru1+ de intuba%ie.
14
9edicin( legal(
-otare4
> dotare minim+ $entru eviden%a *i ar=ivarea datelor@
> nu nece1it+ dotare medical+.
Reumatologie
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> neato1co$@
> oniometru@
> cntar $entru adul%i@
> ciocan refle6e@
> centimetru.
Ortopedie i traumatologie
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> oniometru@
> neato1co$@
> ciocan refle6e@
> centimetru@
> fir cu $lumb@
> de$+rt+tor 3arabeuf@
> c=iurete de diferite m+rimi.
4enetic( medical(
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> cntar $entru adul%i@
> cntar $entru co$ii@
> $ediometru@
> *tac=et+ $entru m+1urat n+l%imea@
> taliometru@
> 1$ecule na)ale *i auriculare@
> a$+1+toare limb+@
> lu$+@
> vacutainere@
> olind+ frontal+@
> reflector cu $icior.
4eriatrie i gerontologie
-otare4
> ten1iometru@
15
> 1teto1co$@
> neato1co$@
> electrocardioraf.
*/iAiatrie
-otare4
> ten1iometru@
> ciocan refle6e@
> termometru@
> centimetru@
> e$rubete diver1e.
-rologie
-otare4
> ten1iometru@
> 1teto1co$@
> neato1co$@
> ma1+ inecoloic+@
> lam$+ ultraviolete@
> cito1co$ de diferite m+rimi@
> 1erini &ovon@
> $ortace Mat=ieu@
> tru1+ de beniHue@
> tru1+ de mic+ c=irurie@
> dilatator anal@
> 1onde uretrale@
> 1onde uretro>ve)icale@
> iriator@
> $uni colectoare de urin+@
> bu7ii fuliforme de la nr. 1>(, cte 5 buc+%i din fiecare@
> bu7ii olivare e6$loratorii, 5 buc+%i@
> bu7ii $entru dilatare de la nr. 10>20, cte 5 buc+%i din fiecare@
> neato1co$@
> 1onde 3oleC 1', 15, 1(, 20 8=, 5 buc+%i din fiecare@
> ecoraf cu tran1ductor abdominal *i tran1rectal ;n func%ie de com$eten%+<@
> uretro1co$ cu element lucrativ *i $en1e de e6trac%ie.
Neurologie pediatric(
-otare4
> ten1iometru *i 1teto1co$@
> ciocan refle6e@
> dia$a)on@
> dinamometru@
> oftalmo1co$@
> electroencefaloraf ;o$%ional<@
> electromioraf@
> ecoraf ;o$%ional<@
16
> tru1+ de abe1lanuri $entru e6aminarea refle6elor de fund de t@
> oto1co$.
<tomatologie
-otare4
> unit dentar cu cel $u%in dou+ $ie1e terminale@
> fotoliu dentar@
> ten1iometru *i 1teto1co$@
> o$%ional4 lam$+ de foto$olimeri)are, a$arat de detartra7 cu ultra1unete.
In1trumentar *i materiale4
> ace ,eamer1, 0ed1trom, Lentullo, Miller, tirre>nerf, Derr@
> fre)e .eutelrocE 1curte *i luni@
> bi1turiu $entru mucoa1+@
> cle*ti $entru e6trac%ie ;ma6ilarul 1u$erior *i ma6ilarul inferior<@
> cle*te cram$on@
> c=iurete ti$ GolEman > dre$te *i curbe@
> elevatoare dre$te *i curbe@
> foarfece c=iruricale dre$te *i curbe@
> canule metalice *i de unic+ folo1in%+ $entru a1$ira%ie@
> olin)i dentare@
> 1onde dentare@
> $en1e dentare@
> 1$atule bucale metalice@
> e6cavatoare duble de diferite m+rimi@
> $en1e Pean@
> lam$+ de 1$irt 1au ar)+tor de a)e@
> linuri metalice $entru am$rente *i#1au ma1+ $la1tic+ ;de unic+ folo1in%+ 1au 1terili)abile<@
> matrice, $ortmatrice IvorC@
> matrice, $ortmatrice circulare@
> 1e$aratoare de din%i IvorC@
> mandrine $ie1+ drea$t+ *i un=i@
> 1erin+ uni7ect cu ace@
> ace c=iruricale atraumatice ;de unic+ folo1in%+<@
> mandrine $entru $ie1+ drea$t+ *i un=i@
> in1trumentar de detartra7 de diferite forme@
> fre)e $entru turbin+ din o%el *i diamantate@
> fre)e din o%el *i diamantate $entru $ie1a drea$t+ *i un=i@
> ume, $erii, $ufuri $entru lu1truit obtura%ii fi)ionomice *i de amalam de A@
> bol de cauciuc@
> 1$atul+ $entru mala6at i$1@
> cu%it $entru cear+@
> materiale $entru am$rentarea arcadelor alveolo>dentare@
> materiale au6iliare $entru cur+%area mecanic+@
> materiale termo$la1tice@
> materiale $entru coafa7 $ul$ar@
> materiale $entru obtura%ii $rovi)orii@
> materiale $entru obtura%ii fi)ionomice@
> alia7 de A I 0@
> cimenturi dentare diferite@
> materiale $entru tera$ia endodontic+@
> 1olu%ii *i $ulberi4 JalEEoff, clorur+ de )inc, tricre)ol, euenol, iodoform@
17
> 1ub1tan%e ane1te)ice in7ectabile *i de contact@
> ec=i$ament de $rotec%ie ;=alat, ma1c+, m+nu*i, oc=elari<.
Dermatovenerologie
-otare4
> ten1iometru *i 1teto1co$@
> ma1+ inecoloic+@
> lam$+ ultraviolete@
> reflector@
> electrocauter > dimen1iuni medii 1au mici@
> micro1co$ de laborator@
> lu$e cu mner *i cu bec de diferite dimen1iuni@
> a$+1+tor limb+@
> de1c=i)+tor ur+@
> termometre@
> ciocan refle6e@
> in1trumentar c=irurical de 1$ecialitate@
> 1$ecul vainal@
> 1$ecul anal@
> valv+ inecoloic+@
> c=iurete GolEmann@
> e6tractor de comedoane@
> tru1e $entru recoltat 1ecre%ii 1au alte $rodu1e $atoloice@
> lam$+ de 1$irt@
> tru1+ de $rim a7utor aleroloic ;=emi1uccinat de =idrocorti)on, adrenalin+, efedrin+, romeran
in7ectabil, feniramin in7ectabil, 1olu%ii $erfu)abile, tru1e de $erfu)ie<@
> e$rubete@
> lame din 1ticl+, lamele@
> 1etolon+, a%+ c=irurical+ ;nr. 5>10<.
<al( de Finetoterapie
-otare4
8ondi%ii de 1$a%iu4
> 1u$rafa%a util+ a 1+lii va a1iura cel $u%in ',5>5 m2 $entru fiecare $acient@
> 1ala va avea aeri1ire natural+ direct+, ct mai eficient+@
> $ardo1eal+ cald+ ;$arc=et 1au 1cndur+< 1au moc=et+ $e beton cu 1trat amorti)or@
> cabin+ de du* ;cu a$+ cald+ $ermanent+< *i J8@
> 1$a%iu 1e$arat $entru de)br+cat>mbr+cat.
-ot+ri 1$ecifice4
> 1 1$alier@
> 2 1altele@
> 1 olind+ de $erete@
> 1 ma1+ Eineto 1im$l+@
> 1 banc+@
> 2 in1tala%ii>monta7e 1cri$ete cu contrareut+%i@
> reut+%i de diver1e m+rimi, ba1toane, arcuri, cordoane ela1tice@
> minimum 3>' di1$o)itive $entru recu$erare func%ional+ din ru$a Adi1$o)itive a7ut+toareA ;de
e6em$lu4 Pedalier, $lan*et+ ba1culant+, iro$lan, levier $entru cvadrice$1, roat+ *i 1c+ri%+ $entru
um+r, $lac+ canadian+, $lac+ $entru abilit+%ile minii etc.<@
> cntar $entru $er1oane.
18
-ot+ri $entru uren%+4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+@
> tru1+ de uren%+4
K 2>3 ti$uri de m+rimi de atele@
K fe*i 1im$le *i fe*i ela1tice@
K $an1amente 1terile@
K de)infectante ;alcool, iod, unuent cu antibiotic<@
K 2>3 ti$uri de medica%ie antialic+ admini1trabil+ oral 1au rectal ;alocalmin, $iafen, $aracetamol
etc., cte 10 buc+%i<@
> 1 1$raC cu bron=odilatator ;1albutamol, berotec<@
> nitrolicerin+, 10 tablete@
> nifedi$in ;1im$lu nu retard<, 10 tablete, $entru admini1trarea 1ublinual+@
> furo1emid, 10 tablete@
> atenolol 1au meto$rolol, 10 tablete.
Ortopedie infantil(
-otare4
> tru1+ de in1trumente com$u1+ din4
K 5 $en1e Doc=er@
K 5 $en1e Pean@
K 2 foarfece@
K 2 $en1e anatomice@
K 2 $en1e c=iruricale@
K ' raci .ac=au1@
K $ortac@
K ace curbe triun=iulare@
K material 1utur+ atraumatic@
K com$re1e 1terile@
K fe*i@
> 1teto1co$@
> neato1co$@
> ten1iometru@
> fe*i i$1ate@
> tru1+ cu de)infectante diver1e ;alcool, iod etc.<@
> cntar@
> centimetru@
> ciocan refle6e.
9edicin( /portiv(
-otare4
> atele Dramer@
> ace de 1utur+ de diferite m+rimi@
> arafe@
> band+ =emo1tatic+ 91marc=@
> ca1olet+@
> cntar medical cu taliometru@
> cri1tali)ator@
> dinamometre@
> miotonometru@
> $en1e Pean, $en1e Doc=er@
19
> foarfece diferite ;drea$t+, curb+, mic+, mare<@
> bi1turiu@
> $en1a en colur@
> fi*e>ti$@
> +leat+ medical+ cu ca$ac@
> m+nu*i din cauciuc@
> $elvimetru@
> $anlic+ metric+@
> $en1+ $ortac@
> 1$irometru cu canule@
> 1erini de 5, 10, 20 cm3@
> 1erin+ &uCon@
> t+vi%+ renal+@
> tub din cauciuc@
> tub de o6ien@
> tru1+ antro$ometric+ ti$ Mini1terul 2+n+t+%ii *i 3amiliei@
> tru1+ cu ten1iometru, 1teto1co$@
> cronometru, metronom, 1c+ri%+ relabil+@
> 9D& cu un canal@
> cicloerometru@
> adi$ocentimetru@
> termometru cu mercur@
> 1$ecul na)al@
> oto1co$@
> $anou $entru acuitate vi)ual+ ;o$toti$<@
> c+r%i $entru 1im%ul cromatic.
Ob/tetric("ginecologie
-otare4
A$aratur+ medical+4
> a$arat de m+1urat ten1iunea arterial+ cu 1teto1co$@
> ma1+ inecoloic+@
> reflector cu $icior@
> cntar $entru adul%i@
> taliometru@
> 1terili)ator@
> etuv+>$u$inel.
In1trumentar medical4
> in1trumentar de 1$ecialitate > valve, 1$ecule vainale, $en1e $orttam$on I buton, tru1+ de c=iureta7
uterin, tru1+ de mic+ c=irurie@
> $elvimetru@
> centimetru@
> 1teto1co$ ob1tetrical@
> 1erini diver1e.
9edicin( de laborator
-otarea minim+ obliatorie e1te $rev+)ut+ n Ordinul mini1trului 1+n+t+%ii *i familiei nr. !0"#2002
$entru a$robarea 5ormelor de autori)are *i func%ionare a laboratoarelor ce efectuea)+ anali)e
medicale n 1i1tem ambulatoriu.
20