Sunteți pe pagina 1din 12

In atentia Doamnei Anca Mihailide

Tel. 0724.368.458
e-mail catanian2006@yahoo.com
Ref: Infiintarea unei clinici medicale in Bucuresti - cerinte legale minime,
avize si autorizatii necesare

Ca urmare a solicitarii Dvs. de a va pune la dispozitie o prezentare a


conditiilor minimale preliminare pentru infiintarea unei clinici medicale,
va rugam sa gasiti in continuare informatii, structurate in continuare,
intr-o
Opinie Legala

Premisele stabilite de client:


Solicitarea Dvs. se refera la infiintarea unei clinici medicale cu paturi si
ambulatoriu pentru spitalizare de maxim 24 de ore. Am tinut seama de
faptul ca este posibil ca, in viitorul apropiat, sa se amenajeze si un bloc
operator cu unitate ATI aferenta, unde se vor efectua interventii de
minichirurgie si laparoscopie si artroscopie pentru genunchi si umar vom avea in vedere si conditiile necesare pentru functionarea aceastei
activitati.

Legislatie aplicabila:
Pentru redactarea acestei Opinii legale, am avut in vedere urmatoarele
acte normative :
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1030/2009, privind aprobarea
procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare,
amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara
activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, modificat prin
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 251/2012. si Ordinul Ministrului
Sanatatii nr. 1185/2012 ;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea Normelor
privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
1

Hotararea de Guvern 1718/2008 privind organizarea si functionarea


Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea
contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, modificate prin
Hotararea de Guvern nr. 258/2014;
Legea 46/2003 privind drepturile pacientului;
Legea 31/1990 privind societatile comerciale;
Ordinul 127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare, structura organizatorica a directiilor de sanatate publica
judetene si a Municipiului Bucuresti;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr 850/2013 privind Normele tehnice de
finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea,
tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1782/576/2006 privind privind
inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii
medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
Ordonanta de Guvern nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea
cabinetelor medicale, republicata pe 1 ianuarie 2012.
Semnificatiile unor termeni utilizati in aceasta Opinie legala;
prescurtari:
Entitatea-suport - societatea ce va fi titularul Activitatii medicale;
Activitatea medicala - serviciile medicale, privite global, ce vor fi prestate
de Entitatea-suport, si care vor fi detaliate in Opinia legala, asa cum le-a
descris clientul prin Premise;
Norme cu caracter general - conditiile minimale de autorizare a Activitatii
medicale, ce se regasesc in legile, regulamentele si ordinele cu caracter
general;
Norme cu caracter special - conditiile minimale de autorizare a Activitatii
medicale, ce se regasesc in legile, regulamentele si ordinele cu caracter
special;
OMS/MS - Ordinul Ministrului Sanatatii/Ministerul Sanatatii
DSP - Directia de Sanatate Publica
ONRC - Oficiul National Registrul Comertului
2

Spatiu - spatiul destinat sediului Entitatii-Suport si alocat desfasurarii


Activitatii Medicale;
Obiectiv - denumirea generica a afacerii avute in vedere de client, adica
fie clinica, altfel denumita unitatea medicala, fie spitalul.
Pasi de urmat:
1. Infiintarea unei Entitati-suport, care sa fie titularul afacerii. Aceasta
entitate poate fi o societate comerciala organizata potrivit regulilor
Legii 31/1990 si care poate lua forma unui SRL, sau o societate
civila medicala cu personalitate juridica, organizata potrivit OG
124/1998.
2. Pregatirea Spatiului cu destinatia urmarita, care sa indeplineasca
toate conditiile stabilite prin normele cu caracter general
(referitoare la infiintarea Entitatii-suport) si prin normle cu caracter
special (referitoare la Activitatea medicala).
3. Obtinerea avizelor si a autorizatiilor necesare organizarii si
functionarii, in Spatiu, a Activitatii medicale a Entitatii -Suport.
4. Pregatirea si angajarea personalului
desfasurarea Activitatii medicale.

de

specialitate

pentru

Referitor la fiecare dintre Pasii de urmat, conditiile preliminare


minimale sunt urmatoarele:
PASUL NR.1 - Infiintarea Entitatii-suport.
Scenariul 1) Entitatea-suport poate fi o societate comerciala cu
raspundere limitata, organizata potrivit regulilor Legii 31/1990. Acesteia
ii sunt aplicabile prevederi cuprinse in:
Norme cu caracter general:
Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de
vointa al uneia sau mai multe persoane fizice sau juridice. Aceasta
functioneaza pe baza unui statut, care trebuie sa prevada datele de
identificare a asociatilor; forma, denumirea si sediul social; obiectul de
activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau
in natura, valoarea aportului in natura, valoarea nominala a partilor
sociale si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul
sau.
3

Statutul trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale asociatilor ce


reprezinta si administreaza societatea si ale administratorilor neasociati,
puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separat, precum si partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi.
De asemenea actul de infiintare va cuprinde numele si datele de
identificare ale cenzorilor sau al auditorului financiar - daca sunt numiti,
sediile secundare, durata societatii si modul de dizolvare si de lichidare a
acesteia.
Societatea se va inmatricula la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul din circumscriptia caruia se afla Spatiul.
Norme cu caracter special:
Pentru a putea presta Activitatea Medicala, societatea trebuie sa aiba ca
obiect de activitate unic unul dintre codurile CAEN ale Clasei 86 Activitati referitoare la sanatatea umana.
In functie de specificul Activitatii medicale, se va alge intre
-

Subclasa 861, Activitati de asistenta spitaliceasca, cod CAEN 8610


Activitati de asistenta spitaliceasca si

Subclasa 862
stomatologica
stomatologica
generala sau
specializata

Activitati de asistenta medicala ambulatorie si


Activitati de asistenta medicala ambulatorie si
- Cod CAEN 8621 Activitati de asistenta medicala
cod CAEN 8622 Activitati de asistenta medicala

Certificatul de inscriere mentiuni emis de ONRC va fi vizat de Colegiul


medicilor din Romania.

Scenariul 2) Entitatea-suport poate lua forma unei societati civile


medicale cu personalitate juridica, organizata potrivit OG 124/1998.
Norme cu caracter general:
Potrivit OG 124/1998, societatea civila medicala este constituita din doi
sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori
medici sau orice alta categorie de personal. Ea se constituie prin contract
de societate civila, incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici
asociati.
Norme cu caracter special:
4

Infiintarea societatii civile medicale este supusa unor reguli dedicate,


cuprinse in Norma metodologica privind infiintarea, organizarea si
functionarea cabinetelor medicale din 2003 (in continuare "Norma").
Potrivit art. 12 din Norma, societatea civila medicala se constituie prin
contract de societate civila ce va cuprinde urmatoarele elemente minime
obligatorii: partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
sediul profesional al societatii civile medicale; patrimoniul social al
societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar,
constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;
organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor
membrilor acestuia; durata contractului de societate si modalitatile de
incetare a acestuia.
Societatea civila medicala este condusa de adunarea asociatilor. In
conditiile actului constitutiv si ale statutului asociatiei, poate functiona si
un consiliu de administratie ce va conduce societatea civila medicala
intre sedintele adunarii asociatilor.
Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a
membrilor acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de incetare
a mandatului acestora vor fi prevazute in statutul societatii civile
medicale. O conditie a infiintarii unei societati medicale este ca
administratorul sau cel putin o treime din numarul de membri ai
Consiliului de administratie sa fie medici.
Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de un
reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor.
Conducerea curenta operativa a societatii civile medicale este
incredintata unui director executiv, desemnat de consiliul de
administratie dintre membrii acesteia. Directorul executiv poate fi si o
persoana din afara societatii civile medicale.
Organizarea si functionarea societatii civile medicale vor fi prevazute in
detaliu in statutul sau.
Potrivit art. 17 din Norma, societatea civila medicala poate angaja, ca
salariati sau colaboratori, medici si alte categorii de personal medical
autorizat, precum si personal auxiliar si de alta specialitate. Contractul
individual de munca si conventia de colaborare se incheie intre salariati
ori colaboratori si angajator adica intre medicul sau, dupa caz, medicul
delegat de cabinetele grupate sau asociate si, directorul executiv al
societatii civile medicale ori alt medic imputernicit in acest sens.

PASUL NR.2 - Pregatirea Spatiului.


Norme cu caracter general:
Date fiind Premisele clientului, precum si faptul ca, potrivit acestora, in
viitorul apropiat se vor amenaja si pune in functiune activitati medicale
cu structuri dedicate interventiilor chirurgicale minim invazive si
micrichirurgie, in continuare ne vom referi la conditiile de infiintare si
functionare a unui spital - conditii mai restrictive decat cele cerute pentru
infiintarea unei clinici si care le subinscriu pe acestea. Opinam ca este
util a se avea in vedere indeplinirea acestor conditii mai restrictive,
pentru a crea de la bun inceput conditiile de extindere a Activitatii
medicale, de la clinica la un spital.
Pentru a acoperi exhaustiv conditiile de functionare pentru unitatea
medicala cu paturi, dar si sectie ATI, vom arata in continuare conditiile
minime pentru functionarea unui spital, in acceptiunea Legii 95/2006,
evidentiindu-le de cele, mai putin restrictive, pentru clinica.
Asadar, conditiile minimale preliminare, necesare pentru infiintarea,
functionarea si organizarea unui spital sunt prevazute de Legea 95/2006,
Legea 46/2003, OMS 850/2013, OMS 1030/2009, OMS 914/2006 .
Norme cu caracter special:
A) In primul rand, trebuie intrunite conditiile obligatorii prevazute de
OMS 1030/2009, anume proiectul de amplasare, amenajare, construire si
pentru functionarea Obiectivului v fi intocmit si va tine seama de regulile
stabilite pentru activitatile cu risc pentru starea de sanatate a populatiei,
urmand a intra in procedura de verificare si autorizare a functionarii
potrivit actului normativ citat.
B) In al doilea rand, pentru obtinerea autorizatiei sanitare de
functionare, Obiectivul trebuie sa intruneasca toate conditiile cerute de
Normele aprobate prin OMS 914/2011.
In acest sens, se vor respecta in detaliu normativele tehnice de
organizare si functionare prevazute de anexele OMS 914/2006.
Astfel,
Anexa nr. 2 reglementeaza organizarea functionala generala a spitalului,
detaliind cerintele privitoare la organizarea spatial-functionala a
spitalelor, precum si cea a fiecaruia dintre sectoarele si compartimentele
componente, in functie de categoriile de utilizatori, specificul activitatilor,
de conditionarile tehnologice impuse de aparatura medicala si
echipamentele (instalatiile) utilizatesi de criterii de igiena si asepsie.

Tot aici, se prevad norme referitoare la proiectarea si amenajarea


Spatiului, referitoare la organizarea spatial-functionala dupa un model
general de zonare, dupa criterii generic denumite:
-

"zona curata" din punct de vedere al conditiilor igienico-sanitare,


cu compartimente adresate numai pacientilor spitalizati, amplasate
departe de circulatia principala a spitalului si care include blocul
operator, serviciul ATI, sterilizarea centralizata si sectiile medicale
cu paturi;

"zona murdara" - zona de interfata a spitalului in relatia cu


serviciile tehnice si de prestatii ale localitatii, cu unitatile
furnizoare de materiale si produse, cu diverse retele edilitare; zona
cuprinde compartimente strict separate de zonele cu cerinte de
asepsie si include serviciile tehnico-medicale (farmacia), zona
gospodareasca si servicii tehnice;

"zona neutra" reprezinta interfata spitalului in relatia cu pacientii,


apartinatorii si vizitatorii si are deschidere directa spre caile de
circulatie auto si pietonale din zona publica a incintei spitalicesti.
Compartimentele incadrate in aceasta zona se recomanda a fi
amplasate la parter sau mezanin si includ serviciul de urgenta,
sectia de spitalizare de o zi, ambulatoriul si serviciul de primire internari si externari;

zona "intermediara" - compartimentele grupate in aceasta zona ce


se vor amplasa periferic fata de zonele de circulatie principale ale
acestor utilizatori si vor include laboratoarele, serviciul centralizat
si unitatile de explorari functionale, serviciul centralizat si unitatile
de roentgendiagnostic, administratia si serviciile anexe pentru
personal.

Anexa 3 a OMS 914/2006 prevede normele obligatorii privind structura


functionala a compartimentelor si serviciilor dintr-un spital pentru care
se cere autorizarea si mai exact prevede cerintele tehnice de amenajarea
(i) sectiilor medicale de spitalizare (saloanele, incaperile pentru asistenta
medicala, cele pentru deservirea pacientilor si camerele de garda), (ii) a
serviciului de urgenta, (iii) a compartimentului de spitalizare de o zi, (iv)
a sectorului ambulatoriu si a (v) blocului operator si ATI, precum si reguli
de proiectare, organizare si functionare a tuturor celorlalte departamente
si compartimente ale unei clinici medicale cu profil spitalicesc.
- Anexa 4 a aceluiasi ordin contine normele privind asigurarea conditiilor
generale de igiena in Obiectiv, privitoare la modul in care trebuie
proiectate incinta clinicii, distantele minime fata de alte cladiri, finisajele
incaperilor, accesul la apa, planul de gestionare a deseurilor rezultate din
activitatea medicala etc.

C) Intre cerintele tehnice minimale obligatorii pentru autorizarea unui


spital, se remarca unele pentru nerespectarea carora legea prevede in
mod expres sanctiuni - prevazute de HG nr. 857/2011 privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.
Intre acestea, se disting prin importanta sanctiunilor aplicabile,
- Normele de sterilizare si pastrare a sterilitatii instrumentarului,
dispozitivelor si materialelor sanitare, precum si cele referiotare la
activitati conexe privind spalarea, decontaminarea, impachetarea si
stocarea acestui instrumentar in clinica/spital;
- Normele privind respectarea circuitelor functionale din cadrul
cabinetelor
medicale
si
utilizarea
corespunzatoare
a
spatiilor/sectiilor/compartimentelor, asa cum au fost ele autorizate pentru
functionare;
- Normele privind asigurarea lantului de frig in clinici/spitale; normele
privitoare la asigurarea cu apa potabila si neracordarea la reteaua de
canalizare a localitatii, la gestionarea corespunzatoare a deseurilor
rezultate in urma activitatilor medicale;
- Normele referitoare la asigurarea unui microclimat corespunzator;
asigurarea iluminarii naturale si artificiale necesare desfasurarii in
conditii optime a activitatii medicale, la asigurarea limitarii zgomotului
sub normele admise si/sau neasigurarea protectiei antifonice eficiente in
interiorul si in afara clinicilor;
- Normele obligatorii privind asigurarea cu materiale pentru efectuarea
curateniei, asigurarea cu dezinfectante, antiseptice si decontaminante
autorizate/inregistrate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide si
folosirea acestora in concentratiile si timpii de utilizare specificati de
producator etc.
PASUL NR.3 - Avize si autorizatii.
Norme cu caracter general:
Normele cu caracter general sunt aplicabile Scenariului nr.1 din
PASUL nr.1 - infiintarea unei Societati comerciale cu personalitate
juridica. Societatea trebuie sa obtina toate autorizatiile si avizele
prealabile cerute in mod general pentru inmatricularea unei entitati cu
raspundere limitata, in Registrul Comertului.
Astfel, ea trebuie sa indeplineasca cerintele legale privitoare la unicitatea
spatiului, la autorizarea prealabila specifica activitatilor medicale, trebuie
sa aiba ca obiect de activitate principal una dintre activitatile prevazute si
enumerate mai sus la PASUL nr.1, trebuie sa faca dovada intrunirii

conditiilor de eliberare a avizelor de Sanatate si Securitate in Munca,


precum si toate celelalte cerinte generice prevazute de Legea 31/1990.
Orice modificare intervenita in obiectul de activitate, in structura spatialfunctionala a compartimentelor si serviciilor, precum si orice modificare a
conditiilor tehnice pe baza carora s-a eliberat autorizatia sanitara trebuie
anuntate DSP - nerespectarea acestei cerinte fiind interzisa si sanctionata
in mod expres prin HG 857/2011.
Norme cu caracter special:
Conform art. 9 alin (2) din OMS 1030/2009, pentru ambele scenarii
descrise mai sus la PASUL nr. 1, se aplica cerinta autorizarii sanitare prin
procedura referatului de evaluare.
Autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie
sanitara care conditioneaza, din punct de vedere tehnic si juridic,
punerea in functiune si desfasurarea Activitatii medicale a Obiectivului si
poarta asupra conformarii acestuia la normele de igiena si de sanatate
publica.
In urma autorizarii, se emite autorizatia sanitara de functionare. Aceasta
reprezinta un act tehnic si juridic eliberat in scris de catre autoritatea
competenta, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de
functionare si de punere in functiune a Activitatii medicale in Obiectiv.
Pentru unitatile sanitare cu paturi care isi desfasoara activitatea in mai
multe locatii se elibereaza o singura autorizatie sanitara de functionare
si, daca e cazul, un singur program de conformare. Totusi, pentru fiecare
locatie se va intocmi cate o anexa la autorizatia sanitara de functionare a
unitatii sanitare, care va cuprinde urmatoarele date: denumirea unitatii
sanitare, sectia/sectiile, adresa, structura functionala, dupa caz,
activitatile administrative, numarul de angajati.
Autorizatia sanitara de functionare a unitatilor sanitare cu paturi este
valabila un an. Cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii autorizatiei,
titularul va solicita vizarea acesteia.
In vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, solicitantul
depune la autoritatea competenta urmatoarea documentatie:
1)cerere de autorizare semnata de titularul activitatii/administrator;
2)dosarul tehnic compus din:
a) memoriul tehnic;
b) planul de situatie cu incadrarea in zona;
c) schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice
profilului de
activitate;
d) actul de infiintare al solicitantului;
9

e) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului;


3)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara;
Conform reglementarilor legale specifice, in vigoare, dosarul va contine si
toate datele tehnice care certifica respectarea normelor de igiena si
sanatate publica.
Verificarea indeplinireii normelor de igiena si sanatate publica se face de
catre personalul anume desemnat de DSP, iar rezultatul acesteii se
consemneaza intr-un referat de evaluare.
In situatia in care documentatia tehnica nu este completa sau este
incorect intocmita, DSP va comunica solicitantului in scris (in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii)
care sunt
documentele ce trebuie completate sau refacute si ii acorda un termen de
remediere de 30 de zile de la comunicare.
In cazul particular al unitatilor sanitare cu paturi, daca functionarea nu
implica riscuri majore pentru mediu si comunitate si atunci cand se
constata cauze obiective pentru care neconformitatile constatate nu pot fi
remediate in termenul legal de 30 de zile, autorizatie sanitara de
functionare se va elibera cu program de conformare. Aceasta este o
autorizatie provizorie si conditionata de indeplinirea unor masuri de
conformare.
Proiectul de program de conformare trebuie depus de solicitant in termen
de maximum 10 zile lucratoare de la luarea deciziei de emitere a
autorizatiei sanitare de functionare cu program de conformare. Acest
program va trebui sa contina termene realizabile de conformare,
responsabilitatile asumate si un plan de costuri si surselor de finantare
necesare realizarii respectivelor masuri.
In urma verificarii conformarii, daca sunt indeplinite conditiile prevazute
de legislatia in vigoare, autoritatea competenta va emite autorizatia
sanitara de functionare
In cazul constatarii de neconformitati, pentru obiectivele nou-infiintate
care nu desfasoara inca activitati, termenul de remediere este stabilit de
comun acord cu titularul activitatii.
Daca la reevaluarea obiectivului se constata ca nu au fost remediate
neconformitatile semnalate, se respinge autorizarea sanitara.
Totusi, procedura de autorizare sanitara se poate relua dupa remedierea
neconformitatilor.
In vederea autorizarii, pe parcursul evaluarii, DSP mai poate solicita si
alte documente, printre care:
a) Regulamentul de organizare si functionare prin care se atesta
independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului
medical;
10

b) Fisele de atributie ale posturilor din care sa reiasa ca respecta


competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta
medicala ceruta pentru Activitatea medicala;
c) Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea
Entitatii-suport;
d) Dovada ca administratorul societatii sau ca o treime din membrii
Consiliului de Administratie sunt medici, codurile lor de parafa,
autorizatiile de libera practica si dovada platii cotizatiei acestora
catre Colegiul Medicilor.

PASUL NR.4 - Personalul de specialitate.


Norme cu caracter general:
Este necesar ca Entitatea-suport sa poata face dovada ca adminsitratorul
ei sau cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului sau de
adminsitratie sunt medici inregistrati la Colegiul medicilor din Romania
cu un Cod parafa valid.
Norme cu caracter special:
In procedura de evaluare prealabila, desfasurata de DSP, este necesar a
se insera date si informatii detalizate despre personalul disponibil si
despre modul de contractare a acestuia - pentru fiecare specialitate
medicala pentru care se solicita autorizarea.

Concluzii. Limitele Opiniei Legale. Disponibilitate de asistenta.


In concluzie, Activitatea medicala se poate desfasura printr-o Entitatesuport, intr-un Spatiu ce indeplineste anumite conditii minimale, cerute
de legislatia in vigoare astazi, 17 noiembrie 2014 - data emiterii prezentei
Opinii legale.
Autorizatiile si Avizele necesare desfasurarii Activitatii Medicale se vor
obtine de catre Entitatea-suport, prin administrator/asociati sau prin
imputernicit special, avocat sau consultant. Ele vor fi privite in mod
necesar ca preliminare si obligatorii inainte de prestarea oricarui serviciu
cu caracter medical sau comercial, ce va intra in sfera definita mai sus ca
Activitate Medicala.

11

In masura in care clientul va alege sa inceapa infiintarea si autorizarea


Activitatii Medicale descrise mai sus, emitentul prezentei Opinii legale se
declara disponibil pentru diligente complete privind asistenta si
reprezentarea clientului in obtinerea avizelor si a autorizatiilor necesare
desfasurarii Activitatii medicale-tinta. Aceste diligente vor face obiectul
unui contract special semnat bilateral intre client si consultant, unde
obiectul, oniorariile si costurile vor fi definite si detaliate separat.
Prezenta Opinie legala a fost integral conceputa, conturata si formulata
exclusiv pe baza Premiselor, a datelor si informatiilor puse la dispozitie de
client, iar orice neconcordanta cu actiunile sau omisiunile clientului,
inclusiv a Entitatii-suport sau a afiliatilor si finantatorilor sai, si care s-a
ivit dupa comunicarea Opiniei legale catre client, va fi interpretata si
guvernata de Legea 51/1995. Emitentul prezentei Opinii legale va fi
aparat impotriva oricarei pretentii formulate implicit sau explicit de catre
client sau de catre afiliatii sai, finantatori sau prepusi, terti sau autoritati
oficiale in legatura cu prezenta Opinie Legala. Clientul primeste prezenta
opinie Legala acceptand in mod expres faptul ca ea reprezinta continut cu
drepturi de autori protejate si ca Opinia nu poate fi citata, reprodusa sau
utilizata - partial sau integral in niciun document, relatie comerciala sau
generala de afaceri, in fata niciunei autoritati sau entitati publice sau
private si ca orice fel de utilizare a acestui document este supusa
acordului preliminar, explicit si in scris al emitentului Opiniei legale.
Aceasta Opinie legala a fost redactata in conformitate cu actele
normative accesibile public, in forma lor la data emiterii ei. Orice
modificare ulterioara de legislatie, precum si orice modificare de politica
medicala sau comerciala nu poate fi acoperita de continutul prezentei
Opinii, ea putand face obiectul unei revizuiri sau, dupa caz, a reformularii
unei Opinii legale noi, in ambele situatii acestea fiind obiectul unui nou
contract de consultanta intre emitentul Opiniei legale si client.
Nu in ultimul rand, ramanem la dispozitia clientului pentru detalierea
fiecarui aspect pe care il considera relavant ori util, pentru a-i pune la
dispozitie toate normele si criteriile tehnice prevazute de legislatia in
vigoare, pentru toate fazele - de la implementare, pana la autorizare si
punere in functiune a Obiectivului pentru procesul de autorizare in sine,
de documentare suplimentara sau reavizare a Activitatii medicale avute
in vedere.

12