Sunteți pe pagina 1din 15

OrdinulpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnr.

127/2014pentruaprobarea
Instruciunilorprivindaplicareaproceduriideangajarearspunderiisolidarereglementatede
dispoziiileart.27i28dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,
publicatnMonitorulOficialnr.85din04.02.2014

ntemeiuldispoziiilorart.11alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.520/2013privindorganizareai
funcionareaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,
avnd n vedere dispoziiileart. 27i28i ale art. 228alin. (2)din Ordonana Guvernuluinr.
92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
preedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalemiteurmtorulordin:
Art.1.
Se aprob Instruciunile privind aplicarea procedurii de angajare a rspunderii solidare
reglementatededispoziiileart.27i28dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedur
fiscal,prevzutenanexanr.1.
Art.2.
Seaprobmodelul,moduldedifuzare,utilizareidepstrarealeformularuluiDeciziedeangajarea
rspunderii solidare n situaia atragerii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (1)lit. a),alin.
(2)i(3)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,cuprinsnanexanr.2.
Art.3.
Seaprobmodelul,moduldedifuzare,utilizareidepstrarealeformularuluiDeciziedeangajarea
rspunderii solidare n situaia atragerii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (1)lit. b)ic)din
OrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,cuprinsnanexanr.3.
Art.4.
Anexelenr.1,2i3facparteintegrantdinprezentulordin.
Art.5.
Direcia general de reglementare a colectrii creanelor bugetare, Direcia general juridic,
Direcia general de administrare a marilor contribuabili, direciile generale regionale ale finanelor
publice, Direcia general regional a finanelor publice Bucureti, precum i unitile subordonate ale
acestoravorluamsuripentruducerealandeplinireaprevederilorprezentuluiordin.
Art.6.
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

p.PreedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,
ConstantinMihail,
vicepreedinte

Bucureti,29ianuarie2014.
Nr.127.

ANEXANr.1
INSTRUCIUNILE
privindaplicareaproceduriideangajarearspunderiisolidarereglementatededispoziiileart.27
i28dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal

CAPITOLULI
Dispoziiigenerale
1.1.n temeiul rspunderii solidare prevzute deart. 27i28din Ordonana Guvernuluinr.
92/2003privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
denumit n continuareCod de procedur fiscal, organele fiscale competente n executarea silit a
debitorului principal sunt ndreptite s cear oricrui codebitor realizarea integral a obligaiei fa de
bugetele administrate de Ministerul Finanelor Publice prin Agenia Naional de Administrare Fiscal i
unitilesalesubordonate.
1.2.Msura de angajare a rspunderii se realizeaz de ctre organele fiscale competente n
executareasilitadebitoruluiprincipal,ntimpuldesfurriiatribuiilorsale.
1.3.n vederea stabilirii persoanelor fizice i/sau juridice, dup caz, care se ncadreaz n
prevederileart. 27din Codul de procedur fiscal, organele fiscale competente n executarea silit a
debitorului principal desfoar activiti ce constau n identificarea, evaluarea i gestionarea tuturor
documentelorrelevantecevorstalabazademarriiproceduriideangajarearspunderiisolidare.
1.4.Desfurareaacestoractivitisevarealizaprinurmtoareleoperaiuni:
a)stabilireasurselordedateiinformaii;
b)consultareabazelordedatedeinutedectreorganulfiscalcucompetenenexecutareasilita
debitoruluiprincipalpentruaevideniamicrilepatrimonialealedebitoruluiceauavutlocntroanumit
perioaddetimp;
c)solicitareadedateiinformaiidelapersoanefizicesaujuridiceorialteentiti,considerateutile
dectreorganulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipal,ndemarareaprocedurii
deatragerearspunderiisolidare;
d)analizareadateloriinformaiilordeinutedectreorganulfiscalcucompetenenexecutarea
silitadebitoruluiprincipal;
e)individualizareapersoanelorfizicei/saujuridice,dupcaz,precumistabilireasumelordebani
carevorfaceobiectuldemarriiproceduriideatragerearspunderiisolidare.
1.5.Pentru determinarea rspunderii solidare organul fiscal cu competene n executarea silit a
debitoruluiprincipalvaaveanvedere,dupcaz,urmtoarele:
a)documentereferitoareladeclarareainsolvabilitiidebitorului;
b)acte i fapte din care s rezulte reauacredin a persoanelor fizice sau juridice a cror
rspunderevafiangajat;
c)documentereferitoarelaistoriculpersoaneijuridicedebitoare:obiectdeactivitate,modificrile
actului constitutiv, capital social, majorri de capital, sediul social sau modificri ale acestuia,
administratori,acionari,directori,cenzori,hotrrialeadunriigeneraleaacionarilorialtele;
d)documentereferitoarelaistoriculcodebitorilor;
e)documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspecie
fiscal,evidenapepltitori,declaraiifiscaleialtele;
f)date din evidena proprie (RECOM, Dispecer3, Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
Imobiliaretc.).
1.6.Culegereadateloriinformaiilornecesareangajriirspunderiisolidareserealizeazprin:
a)utilizarea bazelor de date deinute de ctre organul fiscal cu competene n executarea silit a
debitoruluiprincipal;
b)analizarea documentelor contabile ale debitorului i a persoanelor pentru care urmeaz s se
angajezerspundereasolidar;
c)ntocmireadenotederelaiiorirealizareauneiactivitideinvestigaieasuprauneipersoanece
aredreptscopobinereaunorelementenecesarenceperiiproceduriideangajarearspunderiisolidare;

d)n cazul n care se impune, se solicit informaii i documente n baza unei cereri a organului
fiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipaldelaentitiledeintoare;
e)oricealteactivitialeorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipal
considerateutilepentrudobndireadedateiinformaiinecesareangajriirspunderiisolidare.

CAPITOLULII
Proceduradeangajarearspunderiipotrivitart.27alin.(1)dinCoduldeprocedurfiscal,
aplicatasuprapersoanelorcarerspundsolidarpentruobligaiiledeplatrestantealedebitorului
2.1.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (1)lit. a)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)evaluarea datelor deinute de ctre organul fiscal cu competene n executarea silit a
debitoruluiprincipalcuprivireladebitorulurmrit;
b)situaiafiscaladebitorului;
c)comportamentulfiscalaldebitorului;
d)identificareaasociailordinasocierilefrpersonalitatejuridic,inclusivmembriintreprinderilor
familialeasupracroraurmeazsseatragrspundereasolidar,motivatdefaptulcaudeterminat,cu
reacredin,nedeclarareai/sauneachitareaobligaiilorfiscalelascaden;
e)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
2.2.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (1)lit. b)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)identificareaterilorpopriiasupracroraurmeazsseatragrspundereasolidar;
b)verificarea concordanei dintre datele din evidena contabil a debitorului cu privire la sumele
datoratedectreclieniinencasaiidateledinevidenacontabilaterilorpopriireferitoarelaaceste
sume;
c)nsituaiancareterulpopritesteosocietatecomercial,sevoranalizadateledindeclaraiile
informative depuse la organul fiscal de ctre debitor i terii poprii, cu privire la clienii i furnizorii
acestora;
d)n situaia n care terul poprit este o instituie de credit, organul fiscal cu competene n
executareasilitadebitoruluiprincipalarenvedererulajelei/sausoldurileconturilordeschisedectre
debitorlaaceasta;
e)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
2.3.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (1)lit. c)din Codul de
procedur fiscal, organul fiscal cu competene n executarea silit a debitorului principal are n vedere
urmtoarele:
a)vaanalizadeclaraiareprezentantuluilegalalcontribuabiluluicareadeclaratbncii,potrivitart.
149alin.(12)lit.a)dinCoduldeprocedurfiscalcnudeinealtedisponibilitibneti;
b)verificarea documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de cas i orice alte
documente justificative din care, potrivit legii, rezult drepturile salariale pe care angajatorul le are de
pltitangajailorsiladatadepuneriideclaraiei,precumisumeleexistentelaacelmomentncontulde
casaldebitorului;
c)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.

CAPITOLULIII
Proceduradeangajarearspunderiipotrivitart.27alin.(2)dinCoduldeprocedurfiscal
aplicatasuprapersoanelorcarerspundsolidarpentruobligaiiledeplatrestantealedebitorului
declaratinsolvabilncondiiilelegii
3.1.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (2)lit. a)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:

a)identificareapersoanelorfizicesaujuridicecareaudobnditnoricemodactivedeladebitorul
declaratinsolvabil(vnzarecumprare,cesiunedecreancomercial,donaie,schimbsauoricealtmod
detransferaldreptuluideproprietate)anteriordateideclarriiinsolvabilitii;
b)stabilireapersoanelorfizicesaujuridicecare,cureacredin,audobnditactivedeladebitorul
declaratinsolvabilanteriordateideclarriiinsolvabilitii;
c)constatareafaptuluicntrestareadeinsolvabilitateitransferuldreptuluideproprietateasupra
activelorexistolegturdecauzalitate;
d)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
3.2.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (2)lit. b)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)identificareapersoanelorcaredeinsauaudeinutcalitateadeadministrator,asociat,acionar
saualtcalitatencadrulpersoaneijuridicedebitoare,precumialtepersoanecumarfiadministratorul
sechestru, custodele ori alte persoane care deineau cu orice titlu bunurile mobile/imobile proprietatea
debitoruluideclaratinsolvabil;
b)constatareafaptuluicpersoaneleprevzutelalit.a)aurealizat,cureacredin,nstrinareaori
ascundereasub orice form a bunurilor mobile i/sau imobile proprietate a debitorului, att n fapt prin
schimbarealoculuibunuluiastfelnctacestasnumaipoatfisupusexecutriisilite,ctinevidenele
contabilealedebitoruluideclaratinsolvabil;
c)constatarea faptului ca ntre starea de insolvabilitate i nstrinarea ori ascunderea bunurilor
exist o legtur de cauzalitate. n scopul legturii de cauzalitate, ntre starea de insolvabilitate i actele
sau faptele care au generato (dobndire, nstrinare sau ascundere) organul fiscal cu competene n
executarea silit a debitorului principal va analiza situaia n timp a activelor proprietatea debitorului,
precumioriceaspectelegatedeactivitateadebitorului,relevantepentruacestscop;
d)constatarea faptului c nstrinarea bunurilor mobile i/sau imobile a fost realizat direct sau
indirectorimijlocit/facilitatdepersoanelecarevorfideclarateresponsabileicareauacionatcurea
credin,provocndastfelinsolvabilitateapersoaneijuridicedebitoare;
e)analiza celor prevzute la lit. a)d) se va efectua, dup caz, pe baza tuturor documentelor
identificatedectreorganulfiscalcucompetenenexecutareasilit,cumarficopiiconformecuoriginalul
ale actelor de nstrinare a bunurilor mobile i/sau imobile proprietatea persoanei juridice debitoare,
contractedevnzarecumprare,contractededonaie,contractedeschimb,actededarenplat,actele
deasociaiunenparticipaiune,acteleprivindaportulnnaturlacapitalulsocialalalteipersoanejuridice,
acteleprivindcesiunidecrean,precumioriceacterelevantenacestsens;
f)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
3.3.Cazurideascunderecureacredinpotfi:
a)schimbarealoculuibunuluimobilastfelnctsnumaipoatfigsitattnfapt,ctindrept;
b)ascundereabunurilormobilei/sauimobilesuboriceformattnfapt,ctindreptpentrua
numaiputeafaceobiectulproceduriideexecutaresilit;
c)nedeclararea bunurilor mobile i/sau imobile, n special mobile necorporale ale debitorului la
solicitareaorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipal.
3.4.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (2)lit. c)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)verificarea documentar cu privire la posibilitatea solicitrii administratorilor a deschiderii
proceduriiinsolvenei,potrivitlegii,peperioadacuprinsntredatanregistrriiobligaiilorfiscalerestante
idatadeclarriiproceduriideinsolvabilitate;
b)dup efectuarea verificrii prevzute la pct. a) se vor identifica persoanele care au deinut
calitateadeadministratoricare,nperioadaexercitriimandatului,nuiaundeplinitobligaialegalde
a cere instanei competente deschiderea procedurii insolvenei, pentru obligaiile fiscale aferente
perioadeirespectiveirmaseneachitateladatadeclarriistriideinsolvabilitate;
c)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.

3.5.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (2)lit. d)din Codul de
procedur fiscal, organul fiscal cu competene n executarea silit a debitorului principal, n situaia n
careconstatcacestanuiaachitatobligaiilefiscaleceaufoststabilitenbazaunuiraportdeinspecie
fiscal,vaaveanvedereurmtoarele:
a)analizarearaportuluideinspeciefiscalprincaresaconstatatnedeclarareaobligaiilorfiscalela
scadenaledebitoruluideclaratinsolvabildectreadministratoriisauoricepersoanecareauacionatcu
reacredin;
b)analizarea evidenei analitice pe pltitor din care s rezulte c obligaiile fiscale cuprinse n
raportul de inspecie fiscal nu au fost achitate de ctre debitor n termenul prevzut de lege i/sau c
debitorul,declaratinsolvabil,nuiaachitatlascadenobligaiilefiscalepecareleadeclarat;
c)verificareadocumentelorcontabilealedebitorului,respectivregistruldecas,extraseledecont
i orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezult sumele existente n contul de cas i
bancdecareadispusdebitorulladatascadeneiobligaiilorfiscale;
d)identificareaadministratorilorsauaoricroraltorpersoanecare,cureacredin,audeterminat
nedeclarareai/sauneachitarealascadenaobligaiilorfiscale;
e)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
3.6.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (2)lit. e)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)analizarea raportului de inspecie fiscal, prin care sa constatat c au fost restituite sau
rambursatesumedebanidelabugetulgeneralconsolidatfrcaacesteasfiecuvenitedebitorului;
b)identificareaadministratorilorsauaoricroraltorpersoanecare,cureacredin,audeterminat
restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fr ca acestea s fie
cuvenitedebitorului;
c)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.

CAPITOLULIV
Proceduradeangajarearspunderiipotrivitart.27alin.(3)dinCoduldeprocedurfiscal,
aplicatasuprapersoaneijuridicecarerspundesolidarpentruobligaiiledeplatrestanteale
debitoruluideclaratinsolvabilncondiiilelegiisaudeclaratinsolventdac,directoriindirect,
controleaz,estecontrolatsauseaflsubcontrolcomuncudebitorul
4.1.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (3)lit. a)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)constatareafaptuluicdebitoruldeclaratinsolvabilsauinsolvent,directoriindirect,controleaz,
este controlat sau se afl sub control comun cu persoana juridic asupra creia urmeaz a fi atras
rspundereasolidar;
b)stabilirea persoanei juridice asupra creia urmeaz a fi atras rspunderea solidar i care a
dobnditnoricemodactivedeladebitoruldeclaratinsolvabilsauinsolvent(vnzarecumprare,cesiune
decreancomercial,donaie,schimbsauoricealtmoddetransferaldreptuluideproprietate)anterior
datei declarrii insolvabilitii ori insolvenei, iar valoarea contabil a acestor active reprezint cel puin
jumtatedinvaloareacontabilatuturoractivelorcorporalealedobnditorului;
c)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
4.2.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (3)lit. b)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)constatareafaptuluicdebitoruldeclaratinsolvabilsauinsolvent,directoriindirect,controleaz,
este controlat sau se afl sub control comun cu persoana juridic asupra creia urmeaz a fi atras
rspundereasolidar;
b)verificarea documentelor din care, potrivit legii, rezult raporturile comerciale contractuale
avutedectredebitorcuclieniii/saucufurnizorii,aliidectceideutiliti;

c)stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi comerciale cu clienii i/sau cu
furnizorii,aliidectceideutiliti,icareauavutraporturicontractualecudebitorulnproporiedecel
puinjumtatedintotaluljuridicaltranzaciilor;
d)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.
4.3.n scopul angajrii rspunderii solidare prevzute la art. 27 alin. (3)lit. c)din Codul de
procedurfiscal,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalvaaveanvedere
urmtoarele:
a)constatareafaptuluicdebitoruldeclaratinsolvabilsauinsolvent,directoriindirectcontroleaz,
este controlat sau se afl sub control comun cu persoana juridic asupra creia urmeaz a fi atras
rspundereasolidar;
b)verificareadocumentelordincarerezultcpersoanajuridicasupracreiaurmeazafiatras
rspundereasolidaraavutraporturidemuncsauciviledeprestrideserviciicuangajaiioriprestatorii
deserviciiaidebitorului;
c)stabilirea persoanei juridice care are sau a avut raporturi de munc ori civile de prestri de
serviciicucelpuinjumtatedintreangajaiisauprestatoriideserviciiaidebitorului;
d)oricealtedocumentepecareledeinepentrustabilireasituaieidefapt.

CAPITOLULV
Centralizareadatelorivalorificareaacestora
5.1.n cazul debitorului declarat insolvent, angajarea rspunderii solidare a persoanelor care
ndeplinesccondiiileprevzutedeart.27dinCoduldeprocedurfiscalsevademaradoardupprimirea
avizuluijudectoruluisindic.
5.2.ncazulncare,dupanalizareatuturordateloriinformaiilor,organulfiscalcucompetenen
executarea silit a debitorului constat c sunt ndeplinite cerinele prevzute de lege, va proceda la
valorificareaacestorainiiinddemersurilepentruaplicareaproceduriideangajarearspunderiisolidare.

CAPITOLULVI
Audiereapersoaneipentrucaresevaprocedalaangajarearspunderiisolidare,precumi
consultareadocumentaieiinscrisurilorprezentatedeaceasta
6.1.nconformitatecudispoziiileart.9alin.(1)dinCoduldeprocedurfiscal,naintedeemiterea
decizieideangajarearspunderiisolidare,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitorului
principal asigur persoanei pentru care urmeaz s se angajeze rspunderea solidar condiiile necesare
exercitriidreptuluideafiascultat,nvedereastabiliriisituaieidefapt.
6.2.nsensulprezentelorinstruciuni,dreptuldeafiascultatestereprezentatdedreptulpersoanei
pentru care se va proceda la angajarea rspunderii solidare, de a consulta, la sediul organului fiscal cu
competene n executarea silit a debitorului principal, documentaia aflat n dosarul de angajare a
rspunderiisolidare,deaformulaobieciuni,deafaceprecizriideaprezentaacestuiadateinscrisuri
considerateutilenaprareasa.
6.3.La consultarea documentaiei, persoana pentru care se va proceda la angajarea rspunderii
solidare poate fi asistat de avocat, consultant sau persoana care o consiliaz pe aceasta. n baza unui
mandatlegal,persoanapentrucaresevaprocedalaangajarearspunderiisolidarepoatefireprezentat
depersoanamputernicit.
6.4.Audierea persoanei pentru care se va proceda la angajarea rspunderii solidare se realizeaz
naintedeemitereadecizieideangajarearspunderiisolidare.
6.5.Convocareapersoaneipentrucaresevaprocedalaangajarearspunderiisolidare,nvederea
consultriidocumentaieiaflateladosar,sefaceprinnotificare.
6.6.La stabilirea datei pentru consultarea documentaiei se are n vedere att perioada de timp
necesar comunicrii notificrii n cauz, ct i perioada de timp necesar persoanei pentru care se va
procedalaangajarearspunderiisolidare,deladatacomunicrii,pentruaseprezentalasediulorganului
fiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipal.
6.7.n situaia n care persoana pentru care se va proceda la angajarea rspunderii solidare, din
motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la audiere la data stabilit, aceasta poate solicita

amnareaaudierii,comunicndacestfaptorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitorului
principal, n scris, cel trziu pn la data stabilit iniial pentru audiere. Data stabilit pentru audiere de
ctre persoana pentru care se va proceda la angajarea rspunderii solidare trebuie s fie ntro zi
lucrtoare,ntermendecelmult15ziledeladatafixatiniialdectreorganulfiscalcucompetenen
executareasilit.
6.8.n situaia unei pluraliti a persoanelor pentru care se va proceda la angajarea rspunderii
solidare,audiereaacestorasefaceseparat.
6.9.Organul fiscal cu competene n executarea silit a debitorului principal consemneaz ntrun
procesverbalconinutuldeclaraiilorfcutelaaudiere,fcndmeniunedesprenscrisurileprezentaten
aprareapersoaneipentrucaresevaprocedalaangajarearspunderiisolidare,nsituaiancareeleexist
ncdinaceastetap.Procesulverbalsentocmetendouexemplareisesemneazde2funcionari
publicidintreceicarerealizeazaudiereaidectrepersoanaaudiatsaureprezentantullegalalacesteia,
dup caz. Un exemplar se nmneaz sub semntur de primire persoanei pentru care se va proceda la
angajarearspunderiisolidaresaureprezentantuluilegalalacesteia,dupcaz,iarcellaltsepstreazla
dosarulcauzei.
6.10.Refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea rspunderii solidare sau al
reprezentantului su legal de a semna procesulverbal de audiere nu reprezint cauz de nulitate a
acestuia.Refuzulseconsemneaz,dectrefuncionariipubliciparticipanilaaudiere,nprocesulverbaln
cauz.
6.11.Neprezentarea la audiere sau refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea
rspunderiisolidaresaualreprezentantuluisulegaldeasemnaprocesulverbaldeaudierenuntrerupe
proceduradeangajarearspunderiisolidare.ncazulneprezentriilaaudiere,funcionarulpubliccarea
instrumentat dosarul de angajare a rspunderii solidare ntocmete o not de constatare n care
consemneazacestfapticarevafiverificatdectreefulcompartimentuluincadrulcruiaacestai
desfoaractivitatea.
6.12.Observaiile i precizrile persoanei pentru care se va proceda la angajarea rspunderii
solidarepotfiprezentateorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalnscris,
alturideoricealtnscrisconsideratutilnaprareaacesteia.Termenuldeprezentareestede30dezilede
la data consultrii documentaiei aflate la dosar, sub sanciunea decderii. Acest termen nu poate fi
prorogat. Prezentarea obieciunilor, precizrilor i nscrisurilor n aprarea persoanei pentru care se va
proceda la angajarea rspunderii solidare se face prin depunere la registratura organului fiscal cu
competenenexecutareasilit,potsaufax.

CAPITOLULVII
ncetareademersurilorrealizatenscopulaplicriiproceduriideangajarearspunderiisolidare
7.1.n situaia n care, ulterior notificrii, din analiza datelor i informaiilor deinute ori a celor
prezentatelaaudiere,organulfiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalconstatc
msura angajrii rspunderii este inaplicabil persoanei n cauz, acesta va consemna situaia ntrun
referatprivindncetareaproceduriideangajarearspunderiisolidare.
7.2.Referatulsesemneazdentocmiredectrefuncionarulpubliccareainstrumentatdosarulde
angajare a rspunderii solidare i de verificare de ctre eful compartimentului n cadrul cruia i
desfoar acesta activitatea, fiind aprobat de ctre conductorul organului fiscal cu competene n
executareasilitadebitoruluiprincipal.Despreaceastmsurvafintiinatipersoanancauz.
7.3.Demersurilerealizatenscopulaplicriiproceduriideangajarearspunderiisolidarenceteaz
i n cazul n care obligaiile fiscale ale debitorului principal au fost stinse prin una dintre modalitile
prevzutedelege.
CAPITOLULVIII
Aplicareaproceduriiefectivedeangajarearspunderiisolidare.Emitereadecizieideangajarea
rspunderiisolidare
8.1.Dateleiinformaiilecaredeterminaplicareaproceduriideangajarearspunderiisolidarese
consemneaz ntrun referat privind oportunitatea declanrii procedurii de angajare a rspunderii
solidare.

8.2.Referatulsesemneazdentocmiredectrefuncionarulpubliccareainstrumentatdosarulde
angajare a rspunderii solidare i de ctre eful compartimentului n cadrul cruia i desfoar acesta
activitatea, fiind avizat de ctre conductorul organului fiscal cu competene n executarea silit a
debitoruluiprincipal.
8.3.Dupavizare,referatulstlabazaemiteriidecizieideangajarearspunderiisolidare.
8.4.Deciziadeangajarearspunderiisolidarereprezinttitludecrean.Aceastavacuprindecel
puinurmtoareleelemente:
a)denumireaorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipal;
b)datalacareafostemisdecizia;
c)dateledeidentificarealedebitoruluiprincipal;
d)dateledeidentificarealepersoaneirspunztoare;
e)obiectul deciziei de angajare a rspunderii solidare, respectiv natura i cuantumul sumelor
pentrucareseangajeazrspunderea;
f)enumerareaiscurtadescriereafaptelorpecaresebazeazaplicareaprocedurii;
g)temeiuldedreptalangajriirspunderii;
h)motivarea deciziei, respectiv legtura de cauzalitate existent ntre faptele prezentate i
dispoziiilelegalecareseaplic;
i)concluziileorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipalreferitoarela
celeprezentatenaprareasadectrepersoanarspunztoare,ncadrulaudierii;
j)termenuldeplat;
k)meniunea asupra faptului c, n situaia neachitrii la termenul prevzut a obligaiilor fiscale
stabilitensarcinapersoaneirspunztoare,aceastavafiexecutatsilit;
l)termenullegaldecontestareiprecizareacdeciziapoateficontestatconformdispoziiilorart.
207alin.(1)dinCoduldeprocedurfiscal,iarulteriorlainstanacompetent,conformdispoziiilorLegii
contenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificrileicompletrileulterioare;
m)numele i semntura persoanelor mputernicite ale organului fiscal cu competene n
executareasilitadebitoruluiprincipal,potrivitlegii;
n)tampilaorganuluifiscalcucompetenenexecutareasilitadebitoruluiprincipal.
8.5.n cazul procedurilor aplicate n baza prevederilorart. 27din Codul de procedur fiscal,
meniuneacuprivirelasumelecarereprezintobiectulproceduriisefacensensulindicriisumeipentru
careseatragerspundereasolidar.
CAPITOLULIX
Termenuldeplat
n ceea ce privete termenul acordat persoanei rspunztoare pentru plata obligaiilor fiscale
cuprinsendeciziadeangajarearspunderiisolidaredispoziiileart.111alin.(2)dinCoduldeprocedur
fiscalseaplicnmodcorespunztor.
CAPITOLULX
Msuriasigurtorii
10.1.nconformitatecudispoziiileart.129alin.(3)dinCoduldeprocedurfiscal,organulfiscalcu
competene n executarea silit poate lua msuri asigurtorii n orice moment, atunci cnd acestea sunt
consideratenecesarepentruaasigurastingereacreanelorfiscale.
10.2.ncadrulprocedurii,deciziiledeinstituireamsurilorasigurtoriiseemitnconformitatecu
dispoziiile Ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscalnr. 2.605/2010pentru
aprobareaProceduriide aplicare efectiv a msurilor asigurtorii prevzute de Ordonana Guvernuluinr.
92/2003privindCoduldeprocedurfiscal.
CAPITOLULXI
Competenadeemitereidecomunicareadecizieideangajarearspunderiisolidare
11.1.Deciziadeangajarearspunderiisolidareseemitedectreorganulfiscalcucompetenen
executaresilitcareadministreazdebitorulprincipal.
11.2.nsituaiancare,pentrurecuperareacreanelorfiscaledeinutefadeundebitorprincipal,
procedura de angajare a rspunderii solidare se aplic concomitent unui numr de dou sau mai multe
persoane rspunztoare, organul fiscal cu competene n executarea silit a debitorului principal emite

cteodeciziedeangajarearspunderiipentrufiecaredintreacestea.nfiecaredintredeciziileemisese
facemeniuneadesprecelelaltepersoanerspunztoare.
11.3.Deciziadeangajarearspunderiisolidaresecomunicpotrivitart.44dinCoduldeprocedur
fiscal persoanei rspunztoare de ctre organul fiscal cu competene n executarea silit, emitent al
acesteia.
11.4.n cazul n care persoana rspunztoare nu este administrat la nivelul organului fiscal cu
competene n executarea silit a debitorului principal emitent al deciziei de angajare a rspunderii,
aceasta se transmite, dup ce a devenit executorie, n condiiile dispoziiilorart. 137din Codul de
procedurfiscal,organuluifiscalcompetentnaplicareaefectivamsurilordeexecutaresilitnscopul
realizriicreanelor.
CAPITOLULXII
Termenuldecontestareicompetenadesoluionareacontestaieiladeciziadeangajarea
rspunderiisolidare
12.1.mpotriva deciziei de angajare a rspunderii solidare se poate formula contestaie n
conformitatecuprevederileart.207alin.(1)dinCoduldeprocedurfiscal,ntermende30deziledela
datacomunicriiacesteia,subsanciuneadecderii.Dupsoluionareacontestaieipecaleadministrativ,
o nou contestaie poate fi depus la sediul instanei judectoreti competente, n conformitate cu
dispoziiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.
12.2.Competena de soluionare a contestaiei formulate mpotriva deciziei de angajare a
rspunderiisolidareaparineorganuluifiscal,respectivdireciageneralregionalafinanelorpubliceori
DireciaGeneralRegionalaFinanelorPubliceBucureti,castructurierarhicsuperioarorganuluifiscal
cruia i revine competena de administrare a debitorului principal, precum i Direciei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili, dup caz, sub semntura directorului general, n conformitate cu
dispoziiileart.209alin.(2)dinCoduldeprocedurfiscal.ncazulncaretitluldecreanreprezentatde
Decizia de angajare a rspunderii solidare devine titlu executoriu, potrivit legii, acesta se contest la
instanacompetent.
12.3.Lanivelulfiecreidireciigeneraleregionaleafinanelorpublice/DirecieiGeneraleRegionale
a Finanelor Publice Bucureti se constituie o comisie de analiz a soluionrii contestaiilor mpotriva
deciziilordeangajarearspunderiisolidare.Comisiaestecondusdedirectorulgeneralidinaceastafac
parte5persoane,dupcumurmeaz:
a)directorul general al direciei generale regionale a finanelor publice/Direciei Generale
RegionaleaFinanelorPubliceBucuretipreedinte;
b)directorulexecutivadjunctpeproblemedeadministrareaveniturilorstatuluimembru;
c)conductorulorganuluifiscalcruiairevinecompetenadeadministrareadebitoruluiprincipal
membru;
d)unreprezentantalactivitiidemetodologieiadministrareaveniturilorstatului,laniveldeef
deserviciumembru;
e)unreprezentantalcompartimentuluijuridicmembru.
12.4.ncazulDirecieiGeneraledeAdministrareaMarilorContribuabili,comisiaestecondusde
ctredirectorulgeneralidinaceastafacparte5persoane,dupcumurmeaz:
a)directorulgeneralalDirecieiGeneraledeAdministrareaMarilorContribuabilipreedinte;
b)directorulgeneraladjunctpeproblemedeadministrareaveniturilorstatuluimembru;
c)2reprezentaniaiactivitiidemetodologieiadministrareaveniturilorstatului,dintrecareunul
laniveldeefdeserviciumembri;
d)un reprezentant al Direciei generale juridice din cadrul Ageniei Naionale de Administrare
Fiscalmembru.
CAPITOLULXIII
ncetareaproceduriideangajarearspunderiisolidare
Proceduradeangajarearspunderiisolidarenceteazncazulncaresaustinsobligaiilefiscale
pentru care a fost declanat angajarea rspunderii solidare, cnd decizia de angajare a rspunderii
solidareafostanulatpecaleadministrativcaurmareasoluionriicontestaieinacestsensoriactele
administrativefiscaleemiseaufostanulatedectreinstanadejudecatcompetent.


ANEXANr.2
ANTET*)
*)SevatrecesiglaconformOrdinuluipreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnr.
3.504/2013privindaprobareamodeluluiicaracteristicilorsiglelorutilizatelanivelulAgenieiNaionalede
AdministrareFiscal,cumodificrileulterioare,denumireaiadresaorganuluifiscalemitentalprezentului
actnormativ.
Dosardeexecutarenr............/.........
DECIZIE
de angajare a rspunderii solidare n situaia atragerii rspunderii solidare prevzut la art. 27
alin.(1)lit.a),alin.(2)i(3)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare
Nr........./Data............
Analizndsituaiaobligaiilorfiscalenregistratededebitorul.................................
..............,avndcoduldeidentificarefiscal............................idomiciliulfiscaln
localitatea..........,sectorul/judeul.............,str..............................nr....,bloc
......,sc....,ap....,arezultatcacestanregistreazladatade........obligaiifiscalensumde...
........lei1),dincaredebitensumde..........leiiaccesoriinsumde.........lei.
1)
Sevorindicasumeledatoratedectredebitorulprincipal.
Debitorulafostdeclaratinsolvabilcu/frbunurisauvenituriurmribile2),prinProcesulverbalde
declarareastriideinsolvabilitatenr....../.........,emisde..................**).
2)
Seindictipuldeinsolvabilitatencaresegsetedebitorulprincipal.
**)Sevacompletansituaiancarereprezintcondiieobligatorienceeacepriveteatragerea
rspunderiisolidare,potrivitlegii.
Debitorulafostdeclaratinsolventprinncheiereanr....../.........a(instanajudectoreasc)..
......................***)
***)Sevacompletansituaiancaredebitorulseaflnprocedurainsolvenei,potrivitlegii.
Caurmareaverificrilorefectuateasuprastriidefapt,DireciaGeneraldeAdministrareaMarilor
Contribuabili/UnitateaFiscal****)......................,ncalitatedecreditorbugetar,aconstatat
urmtoarele:3)
3)
Seindicmotiveledefapt,temeiuldedreptilegturiledecauzalitatecarestaulabazadeciziei
deangajarearspunderiisolidare.Deasemenea,seindicperioadeledetimpncareaufostnregistrate
aciunileculpabilealeresponsabilului.
****)Administraiile judeene ale finanelor publice judeene sau, dup caz, administraiile
sectoarelor16alefinanelorpublice.
.....................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................
Dincelesusinutedectre....................,laaudiere,ndatade........,ncalitatede
responsabil/reprezentantlegalalresponsabilului,precumicudocumentaiaprezentat/naintatndata
de........,rezultc:4)
4)
Semenioneazamnunittoateconcluziilecuprivirelaceleprezentatenaprareasadectre
responsabil.
.....................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.............
Considernd ndeplinite condiiile legale pentru angajarea rspunderii solidare, n temeiul
prevederilorart......alin.........,lit.....dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCodulde
procedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
SEDECIDE:
Angajarearspunderiisolidareadnei/dlui/S.C.......... ...... ..........,avndcodulde
identificarefiscal/codulnumericpersonal........................idomiciliul/domiciliulfiscaln
localitatea...............,sectorul/judeul...........,str.................nr....,bloc......,sc..
..,ap....,nvederearealizrii,ntot/nparte,acreanelorfiscalemaisusmenionate,nlimitasumeide..
.........*****)lei.
*****)Sevaindicasumapentrucareseatragerspundereasolidar.
nconformitatecuprevederileart.28alin.(3)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCodul
deprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,prezentulnscrisconstituietitlu
decrean.
Potrivit art. 141alin. (2)din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,titluldecreandevinetitluexecutoriuladatalacarecreanafiscalestescadent
prin expirarea termenului de plat prevzut de lege sau stabilit de organul competent ori n alt mod
prevzutdelege.
nsituaiancaresumastabilitnsarcinadumneavoastrnuvafiachitatntermenulprevzutde
art.111alin.(2)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare,recuperareaacesteicreanevafirealizatprinmsurideexecutare
silitprevzutedeactulnormativanteriorinvocat.
mpotriva prezentei decizii se poate formula contestaie n conformitate cu prevederile art.
207alin.(1)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
n termen de 30 de zile de la data comunicrii acesteia, sub sanciunea decderii. Dup soluionarea
contestaiei pe cale administrativ, o nou contestaie poate fi depus la sediul instanei judectoreti
competente,nconformitatecudispoziiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificrile
icompletrileulterioare.
Avndnvederecaracteruldesolidaritatealrspunderii,vfacemcunoscutc,alturide5).......
...............................,pentruobligaiilefiscalerestantealedebitorului..................
.............,mairspundnsolidarurmtoarelepersoanefizice/juridice:
5)
Se indic numele/denumirea responsabilului cruia i este adresat decizia de angajare a
rspunderiisolidare.
1..................................6),avndcoduldeidentificarefiscal/codulnumeric
personal............idomiciliul/domiciliulfiscalnlocalitatea..........,sectorul/judeul.........,
str..........nr....,bloc......,sc....,ap....,avndcalitateade.................................
.........aldebitorului...........................,nperioada.................,nlimitasumeide
..............lei;
2..................................6),avndcoduldeidentificarefiscal/codulnumeric
personal............idomiciliul/domiciliulfiscalnlocalitatea..........,sectorul/judeul.........,
str..........nr....,bloc......,sc....,ap....,avndcalitateade.................................
.........aldebitorului...........................,nperioada.................,nlimitasumeide
..............lei;
3..................................6),avndcoduldeidentificarefiscal/codulnumeric
personal............idomiciliul/domiciliulfiscalnlocalitatea..........,sectorul/judeul.........,
str..........nr....,bloc......,sc....,ap....,avndcalitateade.................................
.........aldebitorului...........................,nperioada.................,nlimitasumeide
..............lei.

6)

Se indic numele/denumirea celorlali responsabili n afara celui cruia i este adresat decizia,
dacestecazul.
Conductorul organului de
executare
Numeleiprenumele.....
.........
Semntura
L.S.
Verificat
ntocmit
efcompartiment
Funcia.................
Funcia.................
Numeleiprenumele.....
Numeleiprenumele.....
.........
.........
Data........
Data........
Semntura
Semntura
1.Denumire:DECIZIEDEANGAJAREARSPUNDERIISOLIDARE
2.Format:A4/t1
3.Caracteristicidetiprire:seediteazdinsisteminformatic.
4.Se utilizeaz n bazaart. 27i28din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare.
5.Se ntocmete n dou sau mai multe exemplare, n funcie de numrul persoanelor
rspunztoare,dectreorganuldeexecutare.
6.Circulcteunexemplarlafiecarepersoanrspunztoare.
7.Searhiveazunexemplarladosarulfiscal.


ANEXANr.3
ANTET*)
*)SevatrecesiglaconformOrdinuluipreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnr.
3.504/2013privindaprobareamodeluluiicaracteristicilorsiglelorutilizatelanivelulAgenieiNaionalede
AdministrareFiscal,cumodificrileulterioare,denumireaiadresaorganuluifiscalemitentalprezentului
actnormativ.
Dosardeexecutarenr....../.......
DECIZIE
de angajare a rspunderii solidare n situaia atragerii rspunderii solidare prevzut la art. 27
alin.(1)lit.b)ic)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,
cumodificrileicompletrileulterioare
Nr......./Data.......
Analizndsituaiaobligaiilorfiscalenregistratededebitorul........,avndcoduldeidentificare
fiscal..idomiciliulfiscalnlocalitatea....,sectorul/judeul.......,str........nr.....,bloc......,
sc.....,ap.....,arezultatcacestanregistreazladatade........obligaiifiscalensumde....
lei1),dincaredebitensumde......leiiaccesoriinsumde..lei.
1)
Sevorindicasumeledatoratedectredebitorulprincipal.
Debitorulafostdeclaratinsolventprinncheiereanr......./.....a(instanajudectoreasc)**).
........
**)Sevacompletansituaiancaredebitorulseaflnprocedurainsolvenei,potrivitlegii.
Caurmareaverificrilorefectuateasuprastriidefapt,DireciaGeneraldeAdministrareaMarilor
Contribuabili/UnitateaFiscal***).........,ncalitatedecreditorbugetar,aconstataturmtoarele:2)
***)Administraiile judeene ale finanelor publice judeene sau, dup caz, administraiile
sectoarelor16alefinanelorpublice.
2)
Seindicmotiveledefapt,temeiuldedreptilegturiledecauzalitatecarestaulabazadeciziei
deangajarearspunderiisolidare.Deasemenea,seindicperioadeledetimpncareaufostnregistrate
aciunileculpabilealeresponsabilului.
.....................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
..................................................................
Din cele susinute de ctre . . . . . . . . . . , la audiere, n data de . . . . ., n calitate de
responsabil/reprezentantlegalalresponsabilului,precumicudocumentaiaprezentat/naintatndata
de..................,rezultc:3)
3)
Semenioneazamnunittoateconcluziilecuprivirelaceleprezentatenaprareasadectre
responsabil.
.....................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
...................................................
Considernd ndeplinite condiiile legale pentru angajarea rspunderii solidare, n temeiul
prevederilor art. 27 alin. (1)lit. b)ic)din Ordonana Guvernuluinr. 92/2003privind Codul de procedur
fiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
SEDECIDE:
Angajarearspunderiisolidareadnei/dlui/S.C.............,avndcoddeidentificarefiscal/cod
numeric personal . . . . . . i domiciliul/domiciliul fiscal n localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
sectorul/judeul............,str.......nr.....,bloc......,sc.......,ap.......,nvederea
realizrii,ntot/nparte,acreanelorfiscalemaisusmenionate,nlimitasumeide........****)lei.
****)Sevaindicasumapentrucareseatragerspundereasolidar.
nconformitatecuprevederileart.28alin.(3)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCodul
deprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,prezentulnscrisconstituietitlu
decrean.
Potrivit art. 141alin. (2)din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,titluldecreandevinetitluexecutoriuladatalacarecreanafiscalestescadent
prin expirarea termenului de plat prevzut de lege sau stabilit de organul competent ori n alt mod
prevzutdelege.
nsituaiancaresumastabilitnsarcinadumneavoastrnuvafiachitatntermenulprevzutde
art. 111alin. (2)din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, recuperarea acestei creane va fi realizat prin msuri de executare silit prevzute de actul
normativanteriorinvocat.
mpotriva prezentei decizii se poate formula contestaie n conformitate cu prevederile art.
207alin.(1)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
n termen de 30 de zile de la data comunicrii acesteia, sub sanciunea decderii. Dup soluionarea
contestaiei pe cale administrativ, o nou contestaie poate fi depus la sediul instanei judectoreti
competente,nconformitatecudispoziiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificrile
icompletrileulterioare.
Avndnvederecaracteruldesolidaritatealrspunderii,vfacemcunoscutc,alturide4).......
......,pentruobligaiilefiscalerestantealedebitorului.........,mairspundnsolidarurmtoarele
persoanefizice/juridice:
4)
Se indic numele/denumirea responsabilului cruia i este adresat decizia de angajare a
rspunderiisolidare.
1..........................5),avndcoduldeidentificarefiscal/codulnumericpersonal......
..............idomiciliul/domiciliulfiscalnlocalitatea..........,sectorul/judeul........,str......
......nr......,bloc.....,sc.....,ap......,avndcalitateade............aldebitorului......,n
perioada.........,nlimitasumeide......lei;
2...........................5),avndcoduldeidentificarefiscal/codulnumericpersonal......
............idomiciliul/domiciliulfiscalnlocalitatea........,sectorul/judeul........,str..........
nr.....,bloc....,sc.....,ap.....,avndcalitateade.........aldebitorului......,nperioada.....
..,nlimitasumeide....lei;
3.............................5),avndcoduldeidentificarefiscal/codulnumericpersonal....
.....idomiciliul/domiciliulfiscalnlocalitatea.........,sectorul/judeul........,str........nr.....,
bloc....,sc.....,ap.....,avndcalitateade..............aldebitorului............,nperioada.
.......,nlimitasumeide.......lei.
5)
Se indic numele/denumirea celorlali responsabili n afara celui cruia i este adresat decizia,
dacestecazul.
Conductorulorganuluideexecutare
Numeleiprenumele........
Semntura
L.S.

Verificat
ntocmit
efcompartiment
Funcia................
Funcia................. .
Numeleiprenumele.....
Numeleiprenumele....
.........
..........
Data........
Data........
Semntura
Semntura

1.Denumire:DECIZIEDEANGAJAREARSPUNDERIISOLIDARE
2.Format:A4/t1
3.Caracteristicidetiprire:seediteazdinsisteminformatic.
4.Se utilizeaz n baza art. 27 alin. (1)lit. b)ic)iart. 28din Ordonana Guvernului nr. 92/2003,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
5.Se ntocmete n dou sau mai multe exemplare, n funcie de numrul persoanelor
rspunztoare,dectreorganuldeexecutare.
6.Circulcteunexemplarlafiecarepersoanrspunztoare.
7.Searhiveazunexemplarladosarulfiscal.