Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL DE STUDII EUROPEAN

FLTICENI
NOTA PRIVIND DESFASURAREA SI ORGANIZAREA EXAMENULUI DE
ABSOLVIRE AL INVATAMANTULUI POSTLICEAL
SESIUNEA IULIE-AUGUST 2014
( DIN ANEXA NR 1 LA OMECT NR 5172/2!0"!200"#
Se pot inscrie elevii care au finalizat studiile in anul in care se sustine examenul de
absolvire, precum si elevii din promotiile anterioare care au situatia scolara a ultimului an
de studii incheiata si au fost declarati promovati.
Inscrierea este conditionata de achitarea unei taxe .
Graficul examenelor se aproba in fiecare an scolar prin ordin al ministrului educatiei.
Absolventilor scolilor postliceale li se elibereaza la cerere adeverinta de absolvire si
foaia matricola in cazul in care nu au promovat examenul.
Structura centrelor de examene se anunta cu cel putin 60 de zile inainte de
inceperea examenelor.
Inscrierea candidatilor se face pe baza unor tabele cu elevii absolventi, care cuprind
urmatoarele date: numele si prenumele elevilor absolventi, anul de studiu si clasa,
calificarea profesionala, semnaturile elevilor si ale dirigintilor indrumatorii de clasa!.
I$%&'()')* &*$+(+*,(-.' se face pe baza urmatoarelor documente: &)')') +)
($%&'()')" &)',(/(&*, +) $*%,)') in copie" &)',(/(&*, +) &*%*,.'() in copie
certificata daca este cazul!" *&,0- +) (+)$,(,*,)copie!" +(1-.2* +) 3*&*-*0')*,
diploma certificata # daca este cazul! %*0 &)',(/(&*, +) *3%.-4(') *- -(&)0-0(" /.*(*
2*,'(&.-*" &5(,*$,* +) 1-*,* * ,*6)( de examen si o +)&-*'*,() pe proprie raspundere a
candidatului ca va respecta normele de protectia muncii si pe cele igienico$sanitare pe
durata desfasurarii probelor de examen si respectarea cerintelor particulare ale locului
unde se vor desfasura acestea, afisate sau prezentate de persoane autorizate.
%andidatii trebuie sa depuna o cerere pentru tema proiectului pentru care obteaza.
E6*2)$0- +) *3%.-4(') &.$%,* intr$o 1'.3* 1'*&,(&*, . 1'.3* %&'(%* si realizarea
si sustinerea unui 1'.()&, .
T)2)-) 1)$,'0 1'.3* 1'*&,(&* sunt afisate cu cel putin &0 de zile inainte de
inceperea examenului. 'entru calificarea asistent medical generalist proba practica are o
durata de 7 .') si se desfasoara in spital , institutii de sanatate sau servicii de asistenta
primara. (ema pentru fiecare candidat se stabileste in ziua sustinerii prin extragerea unui
bilet pe baza temelor din lista afisata. )ezultatul probei practice se apreciaza cu note de
la *0 la * , se afiseaza in ziua sustinerii probei si nu poate fi contestat. N.,* 2($(2* +)
1'.2.4*') )%,) +) 7 ( %*%)# .'romovarea probei practice da dreptul candidatilor sa
sustina proba scrisa.
P'.3* %&'(%* dureaza 8 .') . (ematica se afiseaza cu cel putin +, de zile inainte
de inceperea examenului. N.,* 2($(2* +) 1'.2.4*') * 1'.3)( %&'(%) )%,) +) 5
( &($&(# !
T)2)-) 1)$,'0 1'.()&,) se avizeaza de catre: %onsiliul de administratie al scolii"
Inspectoratul scolar -udetean" Autoritatea -udeteana de sanatate publica si .rdinul
asistentilor medicali. /iecare proiect are un indrumator asistent medical sau medic!.
I$+'02*,.'0- +) 1'.()&, are urmatoarele obligatii:
$ face cunoscute temele prntru proiect
$ recomanda bibliografia minimala
$ definitiveaza etapele de elaborare cit si redactarea prezentarii proiectelor
$ ofera consultatii pe tot parcursul realizarii proiectelor
$ se sigura realizarea unui proiect personal si original
$ sustine cel putin , intilniri consemnate in fisa de evaluare anexa nr.0! si anume
primele & parti ale acesteia.
S,'0&,0'* 1'.()&,0-0(:
$ 1*9($* +) ,(,-0 cu datele de identificare ale unitatii de invatamint , ale
indrumatorului de proiect , anul de absolvire , calificarea profesionala si tema
proiectului
$ ($,'.+0&)')*
$ &01'($%0-
$ 3(3-(.9'*/(* %)-)&,(4*
$ *$)6)-)
$ *'902)$,0-: care sintetizeaza aspectele teoretice si practice in relatie directa cu
utilitatea pentru calificarea respectiva, trebuie sa aiba de la * pina la *., pagini.
'entru sustinerea proiectului se acorda note de la *0 la * , $.,* 2($(2* +)
1'.2.4*') )%,) 7 ( %*%)# iar rezultatul nu poate fi contestat.
'roiectul se finalizeaza cu o 1');)$,*') (');02*,# scrisa de *0$10 de pagini ,
tehnoredactata de fiecare candidat. 'entru sustinerea proiectelor se acorda fiecarui
candidat *,$10 de minute. 2embrii comisiei pot interveni cu intrebari suplimentare care
sunt notate.
'roiectul trebuie sa cuprinda si tabla de materii cu paginatiile respective.
%andidatii pot solicita recorectarea lucrarilor scrise prin contestatii care se vor
inregistra in ziua desfasurarii examenului.
%iteva precizari cu privire la ($,'.+0&)')< o explicatie a titlului lucrarii" definirea
domeniului" clasificarea si definirea subdomeniilor " trecerea in revista a istoricului
domeniului, stadiul actual al cunostintelor" aspecte nerezolvate si controversate" functiile
si scopul proiectului" contextul sau locul" importanta si actualitatea problemei abordate"
oportunitatea sau motivarea temei" ipoteze de lucru" concluzii principale" metode de
cercetare #investigare" aportul personal, original. Introducerea trebuie sa fie redusa la
*3+ sau *3& din textul proiectului.
'recizari privind cuprinsul ');02*,0-0( : problema cercetata, scopul si obiectivele,
ipotezele de lucru, metodologia de cercetare, rezultate, concluzii si importanta teoretica a
lor. 4olumul rezumatului nu trebuie sa depaseasca *00$100 de cuvinte sau 1$,5 din
textul proiectului.
T)5$.')+*&,*')*< spatiile albe nescrise trebuie sa fie de minimul &0 mm in partea
de sus a paginii, 1,$&0 mm in stinga si *0$*, mm in partea de -os a paginii. /iecare
pagina trebuie sa aiba minim &* de rinduri si maximum +* rinduri a cite 6, de semne ,
respectiv 1000$1600 semne litere,spatii intre cuvinte, simboluri, semne de punctuatie6!
Aliniatele se indica printr$o retraghere de minim & spatii albe fata de rindurile obisnuite.
(itlurile de parti, sectiuni sau capitole se scriu cu ma-uscule. (itlurile si subtitlurile nu se
subliniaza. 7otele de picior adica de la subsolul paginii! se despart de textul principal de
o linie scurta la distanta de * rind fata de textul principal. Simbolurile elementelor chimice
se scriu cu litere ma-uscule si de rind ale alfabetului latin.
Se recomand ca lucrrile s fie scrise/tehnoredactate cu caractere Times New Roman, 12 cpi, la
1,5 distanta intre linii. Si doar pe o fata a foii.
Pentru examenul din 21! s"a facut urmatoarea planificare #
1! =*%(%,)$,( /*'2*&()>: %)%(0$)* (0-()<
Inscrierea candidatilor: *$+ iulie 10*+
8esfasurarea probei practice: 9$0 iulie 10*+
8esfasurarea probei scrise: : iulie 10*+
Afisarea rezultatelor la proba scrisa: *0 iulie 10*+
8epunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: ** iulie 10*+
Sustinerea proiectului: *+$*, iulie 10*+
Afisarea rezultatelor finale: *6 iulie 10*+
2=*%(%,)$, 2)+(&*- 9)$)'*-(%,> # %)%(0$)* *090%,<
Inscrierea candidatilor: +$0 august 10*+
8esfasurarea probei practice: **$*1 august 10*+
8esfasurarea probei scrise: *& august 10*+
Afisarea rezultatelor la proba scrisa: *+ august 10*+
8epunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: *0 august 10*+
Sustinerea proiectului: *:$10 august 10*+
Afisarea rezultatelor finale: 1* august 10*+
'roiectul redactat in ;.)8 iar prezentarea sau rezumatul in 'o<er'oint pe %8,
vor fi prezentate comisiei de examen. 'roiectul se va redacta in & exemplare.
8I)=%(.),
8=A%.7=S%>
I.7