Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare la admitere

CICLUL I
nscrierea la concursul de admitere se face n baza cererii, la care se vor anexa urmtoarele
documente:
a) actul de studii, n original, cu anexa respectiv;
b) certificatul medical-tip (nr.!"#e), eliberat n anul admiterii. n func$ie de specialitate
#domeniu de formare profesional.
c) diplomele de gradul %-%%%, ob$inute de ctre candida$i la concursurile &colare republicane sau
interna$ionale la discipline de studiu, precum &i diplomele ce atest participarea la diferite
concursuri (olimpiade), expozi$ii etc., organizate de 'inisterul (duca$iei sau de ministerele
de resort;
d) ) fotografii *x) cm;
e) adeverin$a eliberat de organul teritorial de tutel &i curatel pentru copiii orfani &i copii
rma&i fr ngri+irea prin$ilor, care au statut de copil orfan;
f) certificatele medicale corespunztoare care atest gradul de invaliditate al candidatului sau al
prin$ilor acestuia;
g) certificatul care confirm c unul din prin$ii candidatului a participat la ac$iunile militare
pentru aprarea integrit$ii &i independen$ei ,epublicii 'oldova, n rzboiul din -fganistan
sau la lic.idarea consecin$elor avariei de la /ernobl, eliberat de organele abilitate;
adeverin$a care confirm participarea candidatului la opera$iunile militare post-conflict cu
caracter umanitar n %ra0;
.) certificatul despre componen$a familiei &i copiile certificatelor de na&tere ale copiilor (pentru
candida$ii din familiile cu patru &i mai mul$i copii);
i) confirmarea apartenen$ei la familii de romi;
+) extrasul din carnetul de munc (pentru persoanele anga+ate n c1mpul muncii);
0) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat &i situa$ia &colar pe anii de studii
pentru absolven$ii liceelor din ,om1nia, promo$ia anului admiterii, urm1nd ca diploma de
bacalaureat s fie prezentat ulterior;
l) recomandarea direc$iei de nv$m1nt a autorit$ii administra$iei publice locale sau
adeverin$a de la locul de munc al prin$ilor 2 cadre didactice pentru nscrierea la concursul
de admitere la specialit$ile din cadrul domeniului general de studiu tiine ale educaiei;
m) copia certificatului de na&tere al unuia din prin$i, pentru cet$enii statelor membre ale /.3.%.
&i ai $rilor baltice de na$ionalitate moldoveni (rom1ni);
n) c.itan$a de plat a taxei de nscriere.
/andida$ii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (pa&aportul), o copie a vizei
domiciliului permanent al lor sau al parin$ilor, livretul militar sau adeverin$a de premilitar.
/andida$ii la admiterea n institu$iile de nv$mnt superior, absolveni ai instituiilor preuniversitare
din raioanele de est i mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autorit$ile ,epublicii
'oldova, vor fi admi&i pentru participare la concursul de admitere n baza certificatului de na&tere,
nso$it de un alt document cu fotografie.
/andida$ii respectivi, declara$i admi&i, &i vor perfecta, n termen de pn la 45 august curent, buletinele
de identitate eliberate de 'inisterul 6e.nologiei %nforma$iei &i /omunica$iilor al ,epublicii 'oldova.