Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea din Pitesti

Facultatea de Mecanica si Tehnologie


Indrumator: s.l.dr.ing Zaharia Catalin
Student:
Specializarea I.T.T. 4...
TEMA NR.3 / STUDENT: ...................
S! se proiecteze tehnologia de lucru "ntr#o staie de service
auto/autobaz cunosc$ndu#se urm!toarele elemente:
tip vehicul : autoturism 4x4
num!rul autovehiculelor pentru deservire %&i': 13
parcursul mediu zilnic al vehiculelor %P.M.Z.': 18
coe(icientul de drum %Cd': 1,1
coe(icientul de utilizare al parcului %C.U.P.': 0,9
S! se calculeze capacit!)ile de produc)ie %posturi* (or)a de munc!*supra(e)e
tehnologice +i netehnologice'* tehnologia de lucru "n sta)ie%(lu, interior#e,terior*
instala)ii* S.-...#uri* aparatur! speci(ic!' si sa se prezinte desenul de ansam/lu
al zonei de deservire tehnica a(erent rezultatelor o/tinute in Partea de calcul.
C U P R I N S
!. "aracteristici te#$ice ve#icu%
1. "a%cu%u% ca&abi%itii te#$o%o'ice
(. "a%cu%u% $u)ru%ui &osturi%or de %ucru $ecesare deservirii te#$ice a auto)obi%e%or
3. "a%cu%u% *orei de )u$c
+. "a%cu%u% su&ra*ee%or te#$o%o'ice ,i au-i%iare
+.1. Calculul supra(e)elor tehnologice
+.(. Calculul culoarului de trecere
+.3. Calculul supra(e)elor au,iliare
+.3.1. -imensionarea atelierelor ane,e
+.3.(. -imensionarea magaziilor pentru piese de schim/ +i materiale
+.3.3. &legerea plat(ormelor pentru parcarea automo/ilelor
+.3.+. -imensionarea sta)iei de alimentare cu com/usti/il
. Deter)i$area *%u-u%ui te#$o%o'ic .$ u$itatea de deservire te#$ic
! . "aracteristici te#$ice ve#icu%
Pentru acest proiect am ales autoturismul 4,4 0M1 23 ,-rive45i .6
Descriere completa BMW X6 xDrive50i V8
Generale
Marca
BMW
Model
X6
Clasa
SUV
Caroserie
SUV/4x4
Locuri
4
Usi
5
Lansare
n Lansare 2008
!er"ormanta
Vite#a maxima 250 km/h
cceleratie 5.4 sec 0-100 km/h
Dimensiuni
Lun$ime 4877 mm
Latime 1983 mm
%naltime 1690 mm
mpatament 2933 mm
&cartament "ata 1644 mm
&cartament spate 1706 mm
Greutate 2265 kg
Greutate maxima 2840 kg
Volum re#ervor 85 li!i
Motor
Motor 50i V8
Com'usti'il Be"#i"$
(ip com'usti'il %$!$ &l'm(
Capacitate cilindrica 4395 cc
le#a) 89 x 88.3 mm x mm
*istem de in)ectie S')!$$lime"$!e c' 2 '!(i"e
(ractiune 4x4
+umar cilindri 8
+umar total de
supape
32
,aport de compresie 10 *1
!utere maxima 407 +&
,e$im putere
maxima
5500 ,&M
Cuplu maxim 600/1750 -m/,&M
*tandard poluare .'!/ 5
Cutia de
vite#e
(ip 0'/m$ic
(repte 611
*uspensii
%n"oplus
!es/!'!i el$sice 2($!e !i'"ghi'l$!e !$"s3e!s$le 4'(le 2)'"e
m'li(!$
*istem de
"ranare
-ata 5isc'!i 3e"il$e
*pate 5isc'!i 3e"il$e
Consum
Ur'an 17.6 6/100 km
&xtra ur'an 9.5 6/100 km
Mixt 12.5 6/100 km
1. "A/"U/U/ "A0A12/2T3422 TE5N6/672"E %volumul de pre st!ri servicii '
Calculul rula7ului mediu anual pentru autovehicul :
84 * 33649 * :34 64 9 * 5 Cd Zc PMZ CUP Rm
;m echivalenti
unde:
CUP < coe(icientul de utilizare al parcului
PMZ # parcursul mediu zilnic
&
i
# num!rul de autovehicule pt deservire
Z
c
# num!rul de zile calendaristice
C
d
# coe(icinetul de drum se adopta intre . #.= adopt .
Pentru autovehiculele cu o capacitete mai mic! de :.4 tone avem urmatoarea rela)ie>
Unde:
Ti*r reprezinta manopera pentru intretinere
?a reprezinta numarul autovehiculelor pentru deservire
@m reprezinta rula7ul mediu anual
Ta/elul .
Con(orm ta/elului * pentru automo/ilulu tot#teren se vor lua urmatoarele valori:
[ ]
.
. *
555
i
r
r
a m
T
M N R om ore
TsA5*444
TgA5*:9=
TitA=*:9=
TrcA6*594
B C :=59 * 46= 84 * 33649 :
555
444 * 5
555
ore om Rm Na
Ts
M ir
s

B C 33 * :45 84 * 33649 :
555
:9= * 5
555
ore om Rm Na
Tg
M ir
g

B C 83 * =586 84 * 33649 :
555
:9= * =
555
ore om Rm Na
Tit
M ir
it

B C 9:: * 85:4 84 * 33649 :
555
594 * 6
555
ore om Rm Na
Trc
M ir
rc

A46=*:=59D:45*33D=586*83D85:4*9::A99:3*36 Core#omB
(."A/"U/U/ NUM3RU/U2 06STUR2/6R DE /U"RU NE"ESARE DESER82R22
TE5N2"E A AUT6M612/E/6R

Con(orm normelor tehnice "n viguare* prin post de lucru se "n)elege supr(a)a
a(erent! des(!+ur!rii activit!)ii de service "n /une condi)ii* incluz$nd supra(a)a de ga/arit a
automo/ilului proiectat! la sol +i supra(e)ele a(erente instala)iilor*aparatelor +i S.-..#urilor
(olosite la lucr!ri.
T
p
< timpul anual de timp pentru un post de lucru se det. cu rela)ia:
Z
c
< num!rul de zile calendaristice %:34zile'
Z
SE
< num!rul s!r/!torilor legale +i zile nelucr!toare con(orm codului muncii %=
zile'
Z
-T
# num!rul de zile anual rezervate reviziilor tehnice +i "ntre)inerii
utila7elor*instala)iilor +i a cl!dirii %5 # 4 zile'
T
S
< timpul (olosit pe un schim/ %3 < 6 ore'
n
s
# numarul de schim/uri
F # randamentul postului de lucru A 5*98
T
P
A C :34 < %= D=' BG6 G5.98 A 685*3 CoreB
[ ]
. r S G IT RC
M M M M M ore om + + +
[ ]
. r
p
p p s
M
N buc
T n n


( ) [ ]
p C SL DT S s
T z z z T n ore 1 +
]
[ ]
s s
p
s
p p s
M
N buc
T n n


H ?
s
p
A C/ucB

H ?
I
p
AC/ucB
H ?
IT
p
A C/ucB
H ?
@C
p
A C/ucB
Posturile de lucru poentru statia service proiectata
?
P
A C/ucB
(. "A/"U/U/ 96R4E2 DE MUN"3
For)a total! de munc! se calculeaz! av$nd la /az! (ondul anual de prest!ri de servicii
pentru activitatea de service auto %M
i*r
' +i timpul anual disponi/il al muncitorilor %T
m
' rela)ia
de calcul (iind urmatoarea.
Unde:
Z
c
< num!rul de zile calendaristice %:34zile'
Z
SE
< num!rul s!r/!torilor legale +i zile nelucr!toare con(orm codului muncii %=
zile'
Z
CJ
# zile concediu de odihna %=4 zile'
T
m
< timpul (olosit pe un schim/ %3 < 6 ore'
n
s
# numarul de schim/uri
T
m
A C :34 < %= D=4' BG6 G A 6:= CoreB
?
m
A
6:=
36 * 99:3
A 3 %muncitori'
&cest personal e,ecutiv tre/uie s! (ie autorizat pe post s! prezinte specialit!)ile "n cele ce
urmeaz!:
= electrician auto
: mecanici auto
sp!l!tor* gresor* echili/ror ro)i
+. "A/"U/U/ SU0RA9E4E/6R TE5N6/672"E :2 AU;2/2ARE
[ ]
G G
p
u
p p s
M
N buc
T n n


[ ]
IT IT
p
IT
p p s
M
N buc
T n n


[ ]
RC RC
p
RC
p p s
M
N buc
T n n


[ ]
. r
m
m
M
N muncitori
T

( ) [ ]
m C SL CO m s
T z z z t n ore 1 +
]
+.1. "A/"U/U/ SU0RA9E4E/6R TE5N6/672"E
Supra(e)ele tehnologice reprezint! spa)iile unde se des(!+oar! activit!)i de mentenan)!
sau de "ntre)inere si repara)ie ale automo/ilelor* respectiv spa)iile adecvate circula)iei
interioare* a automo/ilelor* a personalului de deservire +i a mi7loacelor interne de transport.
Supra(e)ele tehnologice depind de ga/aritul automo/ilului proiectat la sol si de
num!rul de posturi calculate +i necesare.
Supra(a)a tehnologic! corespunz!toare posturilor de lucru se calculeaz! cu rela)ia:
Unde:
S
T
< Supra(a)a tehnologic! corespunz!toare posturilor de lucru
?
p
< ?um!rul de posturi de lucru
S
&
< Supra(a)a de ga/arit a automo/ilului* proiectat! la sol
S
5
< Supra(a)a corespunz!toare a culoarelor de trecere pt. automo/ilele personale*
vehicule pentru deservire tehnic! +i mi7loace interne de transport se consider! S
5
A :*4 # 4*4
%m
=K
m
=
ST'* se adopta S
5
A4 m
=K
m
=
ST
4 ' 96: * 688 * 4 % 3
T
S
A23221062 m
2
&legerea distan)elor dintre automo/ile +i dintre automo/il +i construc)ie se (ace pe
/aza ga/aritului automo/ilului* acesta put$nd (i "n una din categoriile men)ionate in ta/elul
de mai 7os.
Pentru categoriile I* II* III: d

< *= m
Pentru categoria I.: d

< *4 m
Pentru categoria .: d

< =*4 m
Pentru automo/ilul ales d

A*= m
-istantele "ntre automo/ile si automo/ile +i construc)ie
=
5 T p
S N S S m 1
]
+.(. "A/"U/U/ "U/6ARU/U2 DE TRE"ERE A/ AUT6M612/U/U2
Culoarul de trecere al automo/ilului reprezint! supra(a)a de rezerv! deplas!rii si
manevra/ilit!)ii automo/ilului at$t "n interiorul halei de "ntre)inere#reparare c$t +i "n
e,teriorul acesteia sau pentru parc!ri.
z < s&aiu de si'ura$
%vezi ta/el de mai 7os'
E < %i)e ve#icu%=
%vezi date ini)iale vehicul'
R < raza de bracare ve#icu%
%vezi date ini)iale vehicul'
( ) ( ) [ ] m z
! !
z d z
!
R U + +
,
_

+ + + + +
,
_

+ cos
= =
cos
=
:
d
:
< *= m %adoptat'
L < *96: m
z < 5*: m
95 adoptat
U A
+.3. "A/"U/U/ SU0RA9E4E/6R AU;2/2ARE

Mntr#o unitatea de e,ploatare +i deservire tehnic! a automo/ilelor supra(e)ele au,iliare
sunt determinate de:
# Supra(e)ele necesare atelierelor ane,e de repara)ii +i recondi)ion!ri la su/ansam/lele
automo/ilelor*de prelucr!ri mecanice* echipament electric.
# Supra(e)e rezervate magaziilor de piese +i materiale auto.
# Supra(e)e pentru parcarea automo/ilelor.
# Supra(e)e pentru amplasarea sta)iei de alimentare cu com/usti/il
Supra(e)ele au,iliare se calculeaz! "n (unc)ie de elementele:
# ?um!rul de muncitori care lucreaz! "ntr#un atelier +i supra(a)a speci(ic! necesar! unui
muncitor productiv.
# ?um!rul* tipul +i dimensiunile de ga/arit ale utila7elor sau instala)iilor (olosite la
"ntre)inerea +i repararea automo/ilelor.
# Coe(icientul de densitate al utila7elor (olosite.
# Supra(a)a de ga/arit a automo/ilelor
+.3.1 D2MENS26NAREA ATE/2ERE/6R ANE;E
Calculul supra(e)elor pentru atelierele ane,e de tipul: repara)ii car/uratoare sau pompe
de in7ec)ie* echipament electric* /aterie de acumulatoare* arcuri* amortizoare* tapi)erie se (ace
(olosindu#se rela)ia.

S
&
# supra(a)a pentru atelierul ane,!
S
M
# supra(a)a speci(ic! pentru primul muncitor productiv
S
M2
# supra(a)a speci(ic! pentru urm!torii muncitori productivi
?
m@
# num!rul de muncitori productivi care lucreaz! "n atelier
n
s
# num!rul de schim/uri de lucru

"
mR
M M
s
N
S S S m
n
_
1 +

]
,
S
&%prelucrari mec.'
A m
=
S
&%atelier electric'
A
4

=
4 5
,
_

+
m
=
S
&%vulcanizare'
A m
=
S
A>tota%?
@ 3
)(
+.(.( D2MENS26NAREA MA7AA22/6R 0ENTRU 02ESE DE S"52M1 :2
MATER2A/E "6NSUMA12/E
Calculul supra(e)elor magaziilor S
M
pentru piese de schim/ si materiale auto se
calculeaz! cu rela)ia:
;
m
< coe(icient de densitate al materialelor depozitate
s
m
# supra(a)a speci(ic! pentru un automo/il
?
i
# num!r de automo/ile
=
M m m i
S # s N m 1
]
Magazie agregate %i piese de sc&imb'
S
M
A
: = * 4 * 4
A85*= m
=
Magazie de an(e)ope'
S
M
A
: : * 5 :
A*8 m
=
Magazie de u)eiuri %i unsori consistente
S
M
A
: : * 5 4 * =
A9*84 m
=
Magazia de scu)e dispoziti(e de (eri*icare S+D+,-uri
S
M
A
: * 5 4 * :
A4*44 m
=
Pe l$ng! supra(e)ele calculate mai sus "ntr#o sta)ie service mai sunt necesare +i alte supra(e)e
destinate pro/lemelor comerciale +i sociale cum ar (i:
# 0irouri administrative se recomand! 3 < 8 m
=
Kpersoan! < adopt 3 m
=
Kpersoan!* deci 3 , 3
A :3 m
=
# Casierie* (acturare* /anc! de in(orma)ii* recep)ie tehnic! 4m
=
Kpersoan!* deci 4 , 4
persoane A =5 m
=
# Supra(e)e pentru prezentarea automo/ilelor* accesorii* piese: 5 < =5m
=
Kpersoan!* adopt
4 m
=
Kpersoan!* deci 4 , 4 persoane A =5 m
=
>
# Irup social: 4m
=
Kpersoan! productiv!* deci 4 , 3 A =4 m
=
# Supra(e)e comerciale pentru deservirea clien)ilor automo/ili+ti: 4m
=
+.(.3 A/E7EREA 0/AT96RME/6R 0ENTRU 0AR"AREA AUT6M612/E/6R
?umarul ma,im de automo/ile proprii care tre/uie parcate pe plat(otrma unitatii de
e,ploatare tehnica este dat de relatia:
' %
RC RT R. e i
N N N N N N + +
*
unde
i e
CUP N
-ar se au in vedere si autoturimele a(late in tranzit care apeleaza la serviciile unitatii
de e,ploatare tehnica* ast(el ca se conteaza pe un numar de ma,im 5 de automo/ile parcate
pe plat(orma unitatii de e,ploatare tehnica.
Mode)e de parcare si acces n unit/0i)e de deser(ire te&nic/
Fig =. Modele de parcare si acces in unitatile de deservire tehnica
&leg urmatorul model de parcare si acces in unitatile de deservire tehnica:

In cazul organizarii supra(etei de parcare pentru parcarea (rontala a autoturismelor*
rezulta ca va necesara o supra(ata avand lungimea de =*:5 m#auto , 5 auto A =: m si cu
adnacimea de 3*45* la care se adauga latimea culoareului de trecere de 4*45m *ast(el ca
parcarea va avea dimensiunile E , l A =: m , m.
Se va avea in vedere ca alaturi de supra(etele calculat mai inainte se amena7eaza si saptiile
din ta/elul urmator:
# pentru spatiile acoperite* spatiile calculate mai inainte seunt con(orme cu ponderile
din prima parte a tae/lului urmator>
# pentru spatiile acoprite* alaturi de supra(ata parcarii se au invedere si spatiile verzi*
culoare de trecere pentru automo/iel %in 7ur de =3N din supra(ata totala pentru spatii
acoperite si neacoperite'* in ncazul nostru de cca *4 ori mai mare decat supra(ata pentru
parcare* deci de cca :55 m
=
>
# supra(ata pentru automo/ile avariate care asteapta intrarea in reparatie %cca 5N din
supra(ata totala'* adica cca=K6: din supra(ata pentru parcare* deci cam 45 m
=
.
+.(.+ D2MENS26NAREA STA42E2 DE A/2MENTARE "U "6M1UST212/
J sta)ie de alimentare se compune din:
Cl!dire pentru personalul de deservire +i pentru pro/leme comerciale
Spa)iu pentru distri/uirea car/uran)ilor* unde se vor amplasa coloanele de distri/u)ie
@ezervoare su/terane pentru depozitarea car/uran)ilor +i lu/ri(ian)ilor pentru
automo/ile
Spa)ii pentru distri/uirea lu/ri(ian)ilor +i deservire curent! % sp!lare*alimentare ap!*
um(lare pneuri* aspirator* etc.'
Sta)iile de alimentare cu com/usti/il pot (i dimensionate "n (unc)ie de
urm!toarele elemente *aceste elemente caracteristice put$nd (i considerate drept date ini)iale:
Felul automo/ilului si capacitatea rezervorului
Tipul +i capacitatea unit!)ii de service care deservesc tehnic automo/ilele +i locul de
amplasare ala cestora.
Capacitatea tra(icului rutier +i diversi(icarea acestuia pe o cale de rulare
Capacitatea de alimentare "n timp tre/uie s! (ie optim! %"n medie : minute alimentare
pe rezervor de automo/il'.
Ea o unitate de e,ploatare +i deservire tehnica* necesarul de car/uran)i se (ace "n
(unc)ie de parcul auto scriptic* parcul ma,im circulant* rula7ul mediu zilnic* consumul
mediu de com/usti/il +i stocul normat.
Mn (unc)ie de elementele men)ionate se determin! analitic sau e,perimental principalele
caracteristici ale unei instala)ii de alimentare de com/usti/il ca:
o ?um!rul posturilor de alimentare
o Capacitatea rezervoarelor instala)iei in ClitriB
o Capacitatea de alimentare a unui post* "n ClKminB
o Capacitatea de alimentare a automo/ilului* "n CminKautomo/ilB
Ca)cu)u) num/ru)ui de co)oane de a)imentare se *ace cu a1utoru) re)a0iei'

Unde:
PMZ < parcursul mediu zilnic in COmB
?%i' # num!rul de automo/ile
C
m
%i' < consumul mediu de com/usti/il al automo/ilului in ClK55OmB % din
caracteristicile tehnice '
t
p
< timpul de alimentare al pompei in CoreB A ora
P
p
# de/itul pompei de alimentare inC lKhB A 85l pe minut* respectiv 4=55 l pe ora
QST < randamentul sta)iei A C5.6#5.9B adopt 5*9
CUP%i' < coe(icientul de utilizare al parcului %din conditiile initiale'
n
c
A
5*584
4=55 9 * 5 55
9 * 5 4 * = : 64
Se adopt/ 2 co)oan/ de a)imentare cu combustibi) benzin/ sau motorin/+
Pentru calculul capacit!)ii unui rezervor de com/usti/il se (oloseste rela)ia:
Z
r
< num!rul zilelor de siguran)! "n aprovizionarea cu com/usti/il pentru timp de
iarn! 3 zile
PMZ < parcursul mediu zilnic in COmB %din conditiile initiale'
CUP < coe(icientul de utilizare al parcului %din conditiile initiale'
?%i' # num!rul de automo/ile %din conditiile initiale'
; # coe(icient de corec)ie al consumului mediu de com/usti/il pentru parcursul
"nc!rcat ;A*
CUP
S
< coe(icientul de utilizare al parcului
& # coe(icient de corec)ie a consumului mediu de com/usti/il pentru anotimp &A*
CUP
S
se determin! cu rela)ia:
( ) ( ) ( ) ( )
[ ]

55
n
m
i
c
ST p p
PMZ i N i C i CUP i
n buc
3 t

( )
( ) ( ) ( )
[ ]

55
n
i m S
i
r r i
PMZ i N C i CUP # CUP
C Z )

34 * 5
=5 45 4
=5

+ +

s
CUP
Cr%i' A
) :535
55
* ' 34 * 5 * % 9 * 5 4 * = : 64 3

+
+.(. AM0/ASAMENTU/ STA42E2 DE A/2MENTARE "U "6M1UST212/
Mn (unc)ie de num!rul de aliment!ri zilnice* capacitatea de distri/uire a coloanelor de
pompare +i lungimea automo/ilelor* sta)iile de alimentare pot (i amplasate ast(el "nc$t (lu,ul
de alimentare s! (ie continuu pe un singur culoar* pe dou! sau mai multe culoare.
-in punctul de vedere al lucr!rilor e,terioare tre/uie )inut cont de:
&limentarea cu energie electric!
&limentarea cu energie termic!
&limentarea cu ap! +i canalizare
&mplasamentul sta)iei +i proiectarea drumurilor interioare de acces
Eungimea insulei necesare sta)iei de alimentare cu com/usti/il se alege "n (unc)ie de
num!rul coloanelor de distri/uire a com/usti/ilului* lungimea minim! (iind de:
o 3 metri pentru automo/ile
o 5 metri pentru autocamioane
.DETERM2NAREA 9/U;U/U2 TE5N6/672" B N UN2TATEA DE DESER82RE
TE5N2"3
/E7END3
"T # control tehnic*
&C # alimentare cu com/usti/il
S C 7 # sp!lare ungere*
R" # repara)ii curente*
RT # revizii tehnice*
0 C BA # parcare +i "ngri7ire zilnic!
AA <# ateliere ane,e